5 As 60/2009 - 163

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdmily Valentové a soudce JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce:
P. B.
, proti žalovanému:
Krajský úřad Plzeňského kraje
, se sídlem Škroupova 18, xxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxdek Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 5. 2009, č. j. 17 Ca 27/2008 - 128,
se zrušuje
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalovaný xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 9. 4. 2008, č. j. DSH/3234/08, jakož i rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu ze dne 26. 2x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xozhodoval při zjištění skutkového stavu věci na základě dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci přestupků žalobce, přičemž ve sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxnovení § 22 odst. 1 písm. h) a j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon“).
Podle názoru stěxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxazuje též na nonsensy způsobené absencí některých slov ve větách odůvodnění; nelze tedy přesně zjistit, co měl soud přesně na mysli.
Stěžoval se dále oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo rozhodnuto negativně a správní orgán prvního stupně ve vypravování rozhodnutí nepochybil. Stěžovatel se tedy neztotožňuje s názorem krajského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxného vydání rozhodnutí stěžovatelem. Z pohledu stěžovatele rozhodl krajský soud mechanickým způsobem, bez snahy dobrat se skutečně spravedlivého rxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxní nehody pro zjištění skutkového stavu, o němž nejsou pochybnosti; toto tvrzení dle stěžovatele odporuje provedeným důkazům a z nich zjištěným skutexxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxevně nadbytečné, neboť již z provedených důkazů jednoznačně vyplývá, pochybení žalobce. Z těchto důvodů stěžovatel navrhuje zrušení rozsudku krajsxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho soudu pro nedostatek důvodů a pro nesrozumitelnost dle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Kasační stížnost je důvodná.
Z obsahu správního spisu zjixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtovy, odboru dopravy - dopravní úřad ze dne 26. 2. 2008, č. j. OD/1951/08/Kk (dále "rozhodnutí správního orgánu prvního stupně“), byl žalobce uznán vinxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxx x xx xxst. 2 písm. a) a § 47 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějšíxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxeň byla rozhodnutím uložena povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupků ve výši 2500 Kč.
Dne 22. 4. 2007 došlo na silnici II/185 v katxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí cyklisty vozidlem BMW 535, SPZ X, řízeným žalobcem. Příčinou pádu cyklisty mělo být jeho prudké brzdění, najetí na krajnici vozovky a následná ztráta xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xyklistou nedošlo. Žalobce na pád cyklisty nereagoval a z místa nehody odjel. Cyklista utrpěl kromě odřenin pravé nohy, pravého ramene a pohmoždění praxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxoda na jízdním kole byla odhadnuta vyšetřujícími orgány PČR na 10 000 Kč. Místo dopravní nehody bylo po jejím oznámení cyklistou příslušníky výjezdové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výsledkem). Po identifikaci řidiče vozidla byl kontaktován žalobce a následně vyzván k sepsání protokolu a podání vysvětlení na PČR.
Podle konstantxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxoby. Nejvyšší správní soud se tedy při hodnocení důvodnosti námitky nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu v duchu těchto zásad zaměřil na otáxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx soud na základě zjištění, která vyplynula ze soudního i správního spisu, dospěl k závěru, že rozhodnutí krajského soudu je nepřezkoumatelné, a to x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxtu (str. 10 odst. 5 a 7): "Tento žalobní bod tedy důvodný“, není zřejmé, co měl soud na mysli, jakkoli z předchozího textu by bylo lze určitým způsobem smyxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xx xx x
xxxx xxxx xabýval otázkou, zda napadené výroky správních rozhodnutí netrpí vadou, ke které by musel přihlédnout z úřední povinnosti ve smyslu ust. § 76 odst. 1 s. xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xdyž na jedné straně poté, kdy na straně 1 - 8 obsáhle popisoval celý průběh správního řízení, dále citoval ust. § 22 přestupkového zákona, na str. 9 - 10 rozxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů a pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, mohlo-li to mít za následek nxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxena, resp. krajský soud tuto úvahu neodůvodnil. Rovněž tak odůvodnění soudu zcela postrádá, v čem shledal nedostatek důvodů a které další důkazy měly bxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxicie ČR podrobně zjišťován, má oporu ve správním spise; správní spis obsahoval dostatečné množství důkazů (nejméně šest svědeckých výpovědí, lékařsxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxostatečného odůvodnění posouzení poranění cyklisty, byl spisový materiál doplněn dále o znalecký posudek.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že nexxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx
x xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxažnou procesní vadou, která by mohla mít za následek nezákonnost rozhodnutí. Shledal-li by totiž důvodnou námitku žalobce, že rozhodnutí mu bylo doruxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxal a své úvahy odůvodnil, stran namítané podjatosti osoby, která ve věci rozhodovala, tak neučinil, bez dalšího, aniž by se zabýval podstatou věci tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxgánem, které může mít za následek nezákonnost rozhodnutí,
dospěl k závěru o nepřezkoumatelnosti. Krajský soud tedy při hodnocení této námitky postuxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xvé podatelny k vypravení rozhodnutí ve věci přestupku žalobce, přičemž podatelna je předala k doručení poštovní službě dne 27. 2. 2008. Pošta přijímanx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx stěžovatele nemohla v době předávání vyhotoveného rozhodnutí o věci samé o námitce podjatosti sebe jako oprávněné úřední osoby včas dozvědět. Stěžovxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxzumí předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; nx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxhotovení. Obdobná situace nastala též ve vypravování rozhodnutí vyhotovených stěžovatelem, který vypravil rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xoud shledává stejně jako krajský soud pochybení správních orgánů v postupu, kdy rozhodnutí o přestupku předcházelo rozhodnutí o námitce podjatosti.x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxkonnosti rozhodnutí o věci samé. Krajský soud měl přihlédnout i k faktu, že osoby proti nimž byla podjatost namítána, nebyly podjatými shledány. Krajsxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxdy, pokud by shledal, že k porušení zákona došlo nikoliv v zanedbatelné míře, nýbrž v intenzitě, zpochybňující zákonnost posuzovaného správního řízexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxrávního orgánu překročila mez, již je vzhledem k celkové komplikovanosti řízení a s přihlédnutím k povaze rozhodované věci možno považovat za v konečnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak také větším počtem relativně samostatných pochybení, jež by při jejich jednotlivém posuzování mohla být vnímána jako
marginální
, avšak ve svém úhxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxenala nezákonnost napadených rozhodnutí, nenaplnila.
Z obsahu spisového materiálu, jakož i z průběhu celého řízení totiž prokazatelně vyplynulo, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xouze co se týče hodnocení intenzity poranění, nikoli skutkového stavu věci. Přitom námitku odůvodnil tím, že oprávněná úřední osoba rozhodla o neprovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx samého počátku, námitku podjatosti však žalobce nikdy neuplatnil, s touto osobou jednal, ačkoli tak mohl kdykoli učinit v průběhu výpovědí, apod. V koxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxutečnosti, tak i k tomu, že o námitce bylo rozhodnuto, správní orgán se jí řádně zabýval a tato nebyla shledána důvodnou; rozhodnutí tudíž nebylo vydáno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxly-li by dány již v průběhu řízení
indicie
o skutečnostech, z nichž by bylo lze na možnou podjatost usuzovat a správní orgán by je pominul.
Nejvyšší sprxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxtil jemu přičítaného skutku, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxedjíždění, žalobce zpomalil své vozidlo a z jakého důvodu tak učinil. Spisový materiál obsahuje řadu svědeckých výpovědí, jejich hodnocení a závěry z xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxatele. Spisový materiál obsahuje dostatek písemností a důkazů, na základě kterých bylo lze rozhodnutí stěžovatele přezkoumat in meritum, soud se tedx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxuze tím, že se stěžovatel nezabýval přesnějším průběhem nehodového děje, a to i z hlediska časového (jak dlouho žalobce před cyklistou brzdil) a dále klxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xozidlem musí ponechat za ním dostatečnou vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení nebo náhléxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xozhodnutí krajským soudem, naopak v rozsudku krajského soudu spatřuje nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů pro závěry, v něm uvedenéx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxédnutím k výše uvedenému odůvodnění shledal kasační stížnost důvodnou; nezbývá mu tedy, než v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 s. ř. s. rozsudek krajxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxu a přezkoumá napadené rozhodnutí žalovaného z hlediska otázky viny i otázky trestu in meritum.
O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x Brně dne 16. června 2010
JUDr. Lenka Matyášová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.