9 As 42/2010 - 49

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci
žalobce: P. F.,
zastoupený Mgr. Přemyslem Hoke, advokátem se síxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2008, č. j. OSA/P-2044/08-D/18, o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
x.
Kasační stížnost
se zamítá
.
II.
Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se žalxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xoud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic jako správního orgánu I. stupně (dále též "žalovaný“) ze dne 10. 1xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxnikacích podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 4. a § 22 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxsíců a dále pokuta ve výši 5000 Kč.
Stěžovatel podává kasační stížnost z důvodu nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu podle § 103 odst. 1 písm. e) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxobou domáhal prohlášení nicotnosti výše uvedeného rozhodnutí žalovaného. Tvrdí, že o existenci tohoto rozhodnutí se dozvěděl teprve poté, kdy byl dnx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxboť mu byl výše uvedeným rozhodnutím žalovaného uložen trest zákazu činnosti (na základě něhož měl odevzdat svůj řidičský průkaz). Tento trest sice skxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxgistrátu města Pardubic zažádal o zaslání předmětného rozhodnutí žalovaného, které obdržel dne 18. 11. 2009.
V souvislosti s tímto rozhodnutím stěxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxručení samotného rozhodnutí v rozporu se zákonem č. 500/2004 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxým způsobem má správní orgán postupovat v případě náhradního doručení. Žalovaný totiž nesprávně doručoval stěžovateli na adresu, na které již v dané dxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xodpisem doručovatelky potvrzeno, že se stěžovatel z uvedené adresy odstěhoval. Podle stěžovatele žalovaný neměl následně doručovat formou náhradnxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxovatele nicotné a trpí vadami uvedenými v ustanovení § 77 odst. 2 správního řádu, neboť s ním nikdy přestupkové řízení nebylo zahájeno a ani mu nikdy nebxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoručení.
Stěžovatel proto nesouhlasí s postupem krajského soudu, který, aniž by se zabýval žalobními body, odmítl jeho žalobu pro nevyčerpání řádnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx x x xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxých opravných prostředků, nicméně zdůrazňuje, že v daném ustanovení je rovněž uvedeno - připouští-li takové opravné prostředky zvláštní zákon, pokux xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jím namítanou nicotnost rozhodnutí podle § 77 odst. 2 správního řádu, spočívající ve vadách předmětného rozhodnutí, které jej činí zjevně vnitřně roxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx soudního řádu správního vyslovit pouze soud. V dané věci jde o nicotnost spočívající ve skutečnosti, že přestupkové řízení nebylo žalovaným vůbec zahxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutí by bylo považováno za opožděné a rovněž v souladu s § 77 odst. 2 správního řádu a ve světle výše uvedeného zamítnuto pro absolutní nedostatek věcné přxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxud tak krajský soud neučinil, dopustil se tím odepření spravedlnosti, neboť nikdo jiný než soud nicotnost z důvodů uvedených v § 77 odst. 2 správního řáxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx řádu je možno vyslovit pouze v případě podání odvolání a nadto ještě pouze ve lhůtách zákonem předpokládaných pro podání žaloby, jinak by bylo takové roxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx není vůbec rozhodnutím správního orgánu a jako takové není schopné vyvolat právní následky, nemůže být takové rozhodnutí považováno za bezvadné jen z xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxje. Stěžovatel dodává, že počítá-li zákon s tím, že určitá záležitost může xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xostup způsobuje
denegatio iustitiae
.
Na závěr kasační stížnosti stěžovatel žádá o přiznání odkladného účinku, přičemž svou žádost řádně zdůvodnixx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxího a soudního spisu je patrno, že žalovaný obdržel oznámení Městské policie Pardubice o podezření ze spáchání přestupků, kterých se měl stěžovatel doxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxcích nejvyšší povolenou rychlost o 16 km/h. Zároveň bylo zjištěno, že předmětné motorové vozidlo nemělo zákonem požadovanou státní poznávací značku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxímu jednání, které se mělo konat ve dne 18. 11. 2008. Toto oznámení a předvolání zaslal žalovaný na adresu, která mu byla známa ze záznamu o podezření z přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxeli řádně doručeno, nýbrž bylo vráceno z důvodu, že se adresát odstěhoval. Žalovaný učinil druhý pokus doručení oznámení o zahájení správního řízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhradním doručením, přičemž zásilka byla vrácena s poznámkou nevyžádáno. Žalovaný následně dne 10. 12. 2008 rozhodl ve věci stěžovatele bez jeho účaxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxět na výše uvedenou adresu, přičemž ani tato zásilka nebyla doručena, nýbrž vrácena jako nevyžádaná. Žalovaný považoval zásilku za doručenou na záklaxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxlo vyznačeno nabytí právní moci dne 14. 1. 2009.
Dne 9. 11. 2009 byl stěžovatel kontrolován hlídkou Policie ČR, která mu během kontroly sdělila, že dle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxý sice skončil dne 14. 7. 2009, nicméně stěžovatel si nepožádal o navrácení řidičského průkazu, a proto měl řídit bez řidičského oprávnění.
Stěžovatxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxl dne 18. 11. 2009. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel dne 1. 12. 2009 žalobu ke krajskému soudu, ve které namítal vady správního řízení ve věci výšx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxmení o zahájení správního řízení a předvolání stěžovatele k ústnímu jednání, jakož i při doručování rozhodnutí žalovaného ve věci, když bylo z první doxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxě uvedenému je rozhodnutí žalovaného nicotné, neboť dle stěžovatele trpí vadami ve smyslu § 77 odst. 2 správního řádu, a proto stěžovatel krajskému xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxud žalobu stěžovatele odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky řízení a žaloba je ve smyslu § 68 písm. ax xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxostředku a podal odvolání. Vzhledem k tomu se nezabýval v žalobě uvedenou věcnou argumentací stěžovatele.
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasačnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx se ztotožňuje se závěry krajského soudu. Při přezkoumání postupu krajského soudu zjistil, že krajský soud při svém rozhodování zcela správně vycházex x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxípustný. Krajský soud rovněž správně vycházel z § 68 písm. a) téhož zákona, v němž je stanoveno, že žaloba je nepřípustná tehdy, nevyčerpal-li žalobce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxěněno k opravnému prostředku jiného. Za situace, kdy stěžovatel nevyčerpal řádné opravné prostředky, v daném případě nepodal odvolání proti předmětxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxmítané nicotnosti předmětného rozhodnutí. Z judikatury Nejvyššího správního soudu totiž vyplývá, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x) a § 68 s. ř. s. (k tomu srovnej rozsudek ze dne 21. 4. 2005, č. j. 4 As 31/2004 - 53, dostupný na www.nssoud.cz). Daný závěr byl Nejvyšším správním soudem pxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxelka v žalobě, a následně v kasační stížnosti, namítala nicotnost rozhodnutí stavebního úřadu, z čehož dovozovala rovněž nicotnost rozhodnutí krajsxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výše uvedených zásad omezujících přezkum rozhodnutí o zamítnutí opožděného odvolání pouze na otázku opožděnosti podaného opravného prostředku. Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxjný zájem na deklarování této nicotnosti. Jak však vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 4 As 31/2004 - 53, publikovanéhx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdmínky řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Obdobný závěr vyplývá rovněž z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, č. j. 7 xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxolání, nabylo právní moci (§ 52 odst. 1 správního řádu). Žaloba, která by směřovala pouze proti takovému rozhodnutí, by byla ve smyslu ustanovení § 68 pxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxvá na shora uvedeném názoru. Stejně jako krajský soud má za to, že se soud může zabývat meritem věci, tzn. i otázkou jeho případné nicotnosti, teprve po téx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch vad rozhodnutí samotného. Na tom nic nemění ani skutečnost, že vyslovit nicotnost rozhodnutí pro jeho vady musí soud
ex offo
, tj. z moci úřední, aniž bx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxat vůbec (shodně viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2006, č. j. 5 As 67/2005 - 88).
Zdejší soud dále konstatuje, že se v daném případě o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx lhůtu k podání odvolání, měl tohoto řádného opravného prostředku využít a zároveň měl využít možnosti podat žádost o prominutí zmeškání úkonu, v níž měx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanovení § 41 xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xitovaného zákona se navrácením v předešlý stav rozumí prominutí zmeškání úkonu, který je třeba provést nejpozději při ústním jednání nebo v určité lhůxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxe dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nezabývá. Zmeškxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozvěděl až dne 9. 11. 2009 a dne 18. 11. 2009 předmětné rozhodnutí obdržel. Toto rozhodnutí bylo podle správního spisu oznámeno stěžovateli prostřednxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxel oprávněn podat proti němu odvolání. Z právě uvedeného vyplývá, že stěžovatel měl v daném případě poté, kdy se o existenci předmětného rozhodnutí dozxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxvní lhůtě pro využití této možnosti právní ochrany, neboť ta končila teprve až dnem 14. 1. 2010. Ve své žádosti měl stěžovatel jako důvod zmeškání podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxatel vůbec o správním řízení ani o předmětném rozhodnutí nedozvěděl. Za takové situace by správní orgán příslušný k projednání odvolání a žádosti o proxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx pro nepřítomnost z důvodu odstěhování se nemohl uloženou písemnost bez svého zavinění vyzvednout.
Navíc měl stěžovatel také možnost poté, kdy se o pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dokonce patrno, že tak stěžovatel ostatně dne 16. 4. 2010 učinil. Podle § 94 odst. 1 správního řádu správní orgány přezkoumávají pravomocná rozhodnutx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxzkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měl dostatek času podat podnět k přezkumnému řízení před uplynutím výše uvedené lhůty, tj. do dne 14. 1. 2010. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že nexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxy domoci, svých zákonem předpokládaných možností však včas a řádně nevyužil.
Stěžovatel dále podal v rámci kasační stížnosti návrh na odkladný účinxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxí správní soud napadené rozhodnutí soudu přezkoumal v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. a ze všech shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stíxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 1, větu první, s. ř. s., ve spojenx x x xxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxeré důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Stěžovatel v soudním řízení úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů říxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 20. května 2010
JUDr. Radan Malík
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.