8 As 11/2010 - 163

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (3)
x xx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxtanovit opatrovníka. Jde o situace, kdy je osoba neznámého pobytu nebo sídla a o situace, kdy se jí prokazatelně nedaří doručovat. Nejde o dvě podmínky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxčina,
Žižkova 57, Jihlava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2009, čj.KUJI 9994/2009, sp. zn. PS 4374/2008 PS/116/AS/2 o kasaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxobce
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III.
Žalovanému
se nepřiznává
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. h) a proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xřad kraje Vysočina rozhodnutím ze dne 25. 1. 2009, čj.KUJI 9994/2009, sp. zn. PS 4374/2008 PS/116/AS/2 odvolání žalobce proti výše uvedenému rozhodnuxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm Městské policie. Byl mu ustanoven opatrovník, který podal řádný a včasný opravný prostředek. O odvolání opatrovníka žalovaný rozhodl, rozhodnutí nxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2009 podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Namítal, že nebyly splněny podmínky pro ustanovení opatxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxbyl neznámého pobytu. K doručování prostřednictvím policie vůbec nedošlo a konstrukce o fikci doručení byla vytvořena až poté, kdy správní orgán zjisxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtrovníkem z důvodu nedobrých vztahů se žalobcem. Žalobce proto namítal, že funkci opatrovníka nemůže vykonávat osoba, která má k účastníkovi řízení nxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xrávo. V odůvodnění konstatoval, že již v případě oznámení o zahájení správního řízení si žalobce zásilku obsahující oznámení v úložní době nevyzvedl. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o důsledcích odmítnutí převzetí zásilky. Zásilka obsahující opětovné předvolání k ústnímu jednání byla žalobci doručována prostřednictvím Městskx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx x1. 2007 prostřednictvím Policie ČR a žalobce opět odmítl zásilku převzít. Rozhodnutí bylo doručováno rovněž Městskou policií, avšak se stejným výslexxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdnání. Opatrovník byl proto žalobci ustanoven k ochraně jeho procesních práv. Z odvolání, které opatrovník podal, vyplývá, že žalobce byl s přestupkex xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xepřípustnost proto nebylo důsledkem tvrzené nezákonnosti postupu žalovaného, ale odrazem zásady, že právo náleží bdělým, nikoli těm, jejichž "taktxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxud přestupkového řízení se začal aktivně zajímat až v době, kdy téměř uplynula
prekluzivní lhůta
. Opatrovník přitom podal proti rozhodnutí ze dne 9. 11x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze dne 9. 11. 2007 odvolání, směřovalo proti již v té době pravomocnému rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Proti rozsudku Krajského soudu v Brně pxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxy Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek kasační stížnosti. Upozornil na osobní problémy, které mu uložený zákaz řízení motorových vozidel přxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxkání, neboť byl jediný, kdo dodávkovým a malým nákladním autem zabezpečoval převoz materiálu a výrobků mezi sklady a středisky. Jeho osobní nepřítomnxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxacení výživného. V mezidobí utrpěl rovněž jeho otec vážný úraz při autonehodě a on nemá možnost jej navštěvovat.
Napadenému rozsudku krajského soudx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xesp. nicotnosti. Pokud by krajský soud respektoval námitky předestřené žalobou, nemohl by přehlédnout zásadní vady napadeného rozhodnutí. Krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxst postupu žalovaného, který rozhodl dvěma rozhodnutími o dvou odvoláních. To zakládá nesrozumitelnost ve smyslu domněnky o dvou účastnících a náslexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx napadnout rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2008, byl by nucen žalobu jako opožděně podanou odmítnout“. Tomuto stěžovatel rozumí tak, že podle názorx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení na zdraví, a to dvakrát, když byla tato okolnost znovu uváděna též v odůvodnění rozhodnutí. I to vede k přesvědčení, že jde o rozhodnutí nepřezkoumatxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx zapříčinil pád motocyklu a jeho řidiče na vozovku nebo to, že narazil a zaklínil motocykl pod svůj vůz. Z rozhodnutí správního orgánu I. stupně rovněž vyxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xeden bod a za poslední dva roky nebyl ani jednou pokutován při silničních kontrolách. Rovněž nebyl ve správním řízení pravomocně trestán, a proto jsou nxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx občanskému soužití, pak maximální sankce za tento přestupek je 3000 Kč. Není rovněž zřejmé, zda pokuta a zákaz řízení byly ukládány za "ublížení na zdraxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxahu zákonných ustanovení, ale nebylo uvedeno, jak byla uvedená ustanovení naplněna. Správní orgán dle jeho mínění pochybil rovněž tím, že nebylo respxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxiály seznámit, protože rozhodnutí musí obstát samo o sobě. Pokud správní orgán konstatoval, že výpovědi účastníků jsou rozporné a vznik nehody je popixxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí krajského soudu a kasační stížnost neshledal důvodnou. Je vhodné zmínit, že stížnost podanou dne 19. 10. 2009 stěžovatel následně obsáhle doplnil pxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxx sp. zn. Na 266/2009). Dne 20. 1. 2010 zaslal Nejvyššímu správnímu soudu rovněž kopii ústavní stížnosti, která rovněž směřuje proti rozhodnutí krajskéxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdrobně zdůvodňoval osobními poměry, do kterých se dle svého tvrzení uložením trestu zákazu řízení motorových vozidel dostal (hmotná nouze, nemožnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odkladného účinku je nastolení případné zatímní úpravy poměrů žadatele po dobu trvání soudního řízení. To vyplývá z přiměřeného použití § 73 odst. 3 sx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx však přistoupil k posouzení důvodnosti kasační stížnosti a rozhodl "přímo“ ve věci samé. Dočasná úprava poměrů proto již z tohoto důvodu nemá v této fázx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx třeba samostatně rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
Ke kasační stížnosti je třeba nejprve obecně konstatovat, žx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxum rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx x přezkum bezbřehý. Dle ustanovení § 75 odst. 2 věta první s. ř. s. soud přezkoumá napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů. Z žalobních bodů muxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x.). Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný odvolání proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni jako nepřípustné zamítl. Nepřípustnost byla shledánx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxlobce si byl výše uvedených základních principů soudního přezkumu vědom, protože podanou žalobu koncipoval v návaznosti na důvody uvedené v žalobou nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxe si nelze nevšimnout, že stěžovatel následně zejména v návrhu na přiznání odkladného účinku popisuje tyto vztahy se svým otcem zcela jinak), a proto nexxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxval. I v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu je však třeba uplatňovat kasační důvody ve vztahu k napadenému rozsudku krajského xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x § 103 odst. 1 písm. a), b) popř. e) svědčí o tom, že je třeba v kasační stížnosti namítat, v čem konkrétně krajský soud pochybil.
Stěžovatel však takto nexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xodané žalobě, bylo doručování stěžovateli v průběhu správního řízení, následně to, zda byly splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka žalobci a koxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdmítnout jako nepřípustné.
Stěžovatel však zejména na straně 7 a násl. podané kasační stížnosti vytýká správním orgánům a krajskému soudu, že nepřexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Tyto námitky jsou poprvé uplatněny až v kasační stížnosti. Předpokladem, aby se jimi NSS mohl zabývat, není uplatxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxe shledán nesprávným závěr o zamítnutí odvolání žalobce jako nepřípustného. Pak by bylo správní řízení "vráceno“ do stádia před vydáním rozhodnutí o oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kdy mu byla na jeho žádost zaslána kopie písemného vyhotovení rozhodnutí o odvolání podaného předtím jeho opatrovníkem. Lze zde zcela přisvědčit staxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xříhodnou zmínku krajského soudu o právní zásadě
vigilantibus iura
scripta sunt
(bdělým náleží práva).
Námitky vztahující se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxobsahuje. Kasační stížnost lze jen velmi obtížně se zřetelem k těmto souvislostem přezkoumat alespoň pokudjde o námitky obsažené na str. 5 a 6 doplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xízení) vyplývá, že písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Může tak učinit sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxení; je-li k řízení příslušný orgán obce, může písemnost doručit prostřednictvím obecní policie. Podle druhého odstavce věta první tohoto ustanovenx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxsemností v přestupkovém řízení doručování prostřednictvím orgánů policie. Jde o zákonem předpokládaný způsob doručování písemností. Ze správního xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvních služeb. Přestože doručování úředních písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je z hlediska četnosti jednoznačně převažxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxručování písemnosti přistoupí a postupují zákonem předepsaným způsobem, je tento způsob doručení postaven zcela na roveň způsobům ostatním. Ze spráxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxrávně nepřisvědčil žalobní námitce, že stěžovatel "nebyl neznámého pobytu a doručovat mu bylo možné, byť fikcí“.
Rovněž proto nebyla správně shledxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx. správní orgán ustanoví opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat. Uvedené ustanovení obsahuxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxtelně nedaří doručovat. Nejde o dvě podmínky, které musí být kumulativně splněny, aby bylo lze opatrovníka ustanovit, ale o dva na sobě nezávislé předpxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxm. d) uvedeného ustanovení, které se případě jiných důvodů obsažených v tomto ustanovení nevyskytuje. Ve věci nebylo sporu, že stěžovateli se doručovxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xásilku z odboru dopravy uvedl, že ji odmítá převzít. Obdobně byla doručována zásilka obsahující správní rozhodnutí ze dne 9. 11. 2007. Rovněž tuto zásixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxcie ze dne 19. 12. 2007, ze kterého vyplývá, že správní rozhodnutí bylo i tímto způsobem doručováno s tím, že stěžovatel odmítl zásilku převzít.
Stěžoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxpřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je dána tehdy, pokud soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xehož odůvodnění není zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považujx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2 Afs 24/2005 - 44, č. 689/2005 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud konstatuje, že žádná ze shora takto specifikovaných skutečnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa zřejmé, proč nepřisvědčil námitkám stěžovatele, z jakých právních úvah vycházel a proč se ztotožnil s právním názorem žalovaného. Skutečnost, že stxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxtečností zjištěných ze správního spisu vycházel. Uvedl, že si žalobce nevyzvedl oznámení o zahájení řízení o přestupku, správní orgán následně požádxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxo součást doručenky. Dále bylo zjištěno, že byl učiněn pokus o doručení rozhodnutí správního orgánu I. stupně hlídkou policie a stěžovatel odmítl tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxy splněny podmínky pro ustanovení opatrovníka žalobci a že žalobce byl seznámen s rozhodnutím o přestupku, nelze tvrdit, že se krajský soud žalobními nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxrovník tím, že odvolání podal, nepostupoval formálně, ale učinil úkon hájící práva stěžovatele. To vše za situace, kdy stěžovatel se aktivně vyhýbal pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, že žalovaný měl vedle povinnosti rozhodnout o podaném odvolání rovněž povinnost rozhodnout o odvolání opatrovníka proti usnesení, kterým byl opatrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxč je vhodnou osobou otec žalobce. V této souvislosti je třeba připomenout, že Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 5. 2009, čj. 4 Ads 147/2008 - 95 kxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xde o rozhodnutí předběžně vykonatelné (§ 74 odst. 1, § 76 odst. 5 a § 32 odst. 5 správního řádu z roku 2004). Ustanovený opatrovník je tedy povinen konat jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxal.
“ Lze konstatovat, že na jedné straně ze správního spisu zřetelně vyplývá nekonstruktivní postoj stěžovatele směrem k případné realizaci svých prxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxsentoval svoji enormní snahu svá práva v řízení řádně hájit.
Stěžovatel namítal nesrozumitelnost postupu žalovaného, pokud bylo rozhodnuto o dvou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxovený opatrovník podal proti rozhodnutí o přestupku ze dne 9. 11. 2007 odvolání. O tomto odvolání bylo rozhodnuto žalovaným dne 21. 4. 2008 tak, že odvolxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu doručeno dne 29. 5. 2008, postupoval žalovaný zcela správně, pokud o tomto podání rozhodl žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 25. 1. 2009. Nešlx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xýt odpovídajícím způsobem rozhodnuto. Pokud tedy stěžovatel poté, kdy mu bylo zasláno na vědomí rozhodnutí o odvolání, které podal na jeho místě opatrxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x takto o něm rozhodl. Právě proto, že v pořadí druhé odvolání bylo shledáno nepřípustným, nemůže nastat stěžovatelem předjímaná existence dvou pravomxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxkého soudu je zcela srozumitelné. Stěžovatele upozorňuje na skutečnost, že proti rozhodnutí o odvolání ze dne 21. 4. 2008 nebyla podána v zákonné lhůtě xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx rozhodně nevyjadřoval k tomu, že nebylo možné žalobu proti rozhodnutí ze dne 21. 4. 2008 podat. Pouze konstatoval, že pokud by tak stěžovatel učinil až px xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx x008, která je ve spise založena, vyplývá, že stěžovatel věděl o doručení rozhodnutí o odvolání opatrovníkovi. Přesto soudní žalobu v zákonné dvouměsíxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníku řízení na jeho uvážení, kdy se případně rozhodne svá práva procesně chránit. Stejně tak není na něm, se kterým z více uplatněných opravných prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxavném prostředku. Stěžovatel začal ve správním řízení aktivně vystupovat paradoxně až poté, kdy správní rozhodnutí nabylo právní moci. Do té doby směxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxdnutí ze dvou možných“ a rozhodně nelze jeho odůvodnění interpretovat tak, že stěžovatel vlastně neměl žádnou možnost soudní ochrany.
Nejvyšší sprxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxžet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.), kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 věta druhá s. ř. s.).
O náhradě nákladů řízení rxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxklady řízení nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 29. dubna 2010
JUDr. Michal Mazaxxx
xxxxxxxx xxxxxx