7 Ans 3/2010 - 138

Ochrana hospodářské soutěže

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (8)
x xxx xxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
, se sídlem Staré náxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxké soutěže
, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1926/7, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2009, č. xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže domáhá u Nejvyššího správního soudu vydánx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xrajský soud v Brně (dále také "krajský soud") napadeným rozsudkem ze dne 3. 11. 2009, č. j. 62 Ca 12/2009 - 80, uložil žalovanému Úřadu pro ochranu hospodáxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xvém rozhodování vyšel z toho, že předmětné správní řízení bylo zahájeno již dne 4. 12. 2007 a že v řízení u žalovaného dosud nebylo vydáno správní rozhodnxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxvního stanoviska žalovaného ze dne 23. 2. 2009 v návaznosti na jeho zamítavé usnesení ze dne 27. 4. 2009). Z ustanovení § 25a zákona o ochraně hospodářskx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle jen "správní řád") nejsou v řízení před žalovaným subsidiárně použitelné. Na řízení před žalovaným ale plně dopadá zásada rychlosti správního řízexx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxřenost lhůty k vydání správního rozhodnutí nelze vyjádřit numericky, neboť je objektivně podmíněna charakterem projednávané věci a musí proto být zkxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo řízení, ale i množství podkladů, které za dobu trvání tohoto řízení již žalovaný shromáždil. Žalovaný jako ochránce hospodářské soutěže měl shromážxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxný správní orgán uvedeným povinnostem nedostál a ke dni vydání soudního rozhodnutí byl ve správním řízení fakticky nečinný. Krajský soud proto nesdílx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdnou a v souladu s ustanovením § xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx stanovení délky této lhůty pak přihlédl ke konkrétním okolnostem projednávané věci, kdy na straně jedné jde o řízení skutkové a právně komplikovanějšx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxsudku krajského soudu podal žalovaný jako stěžovatel (dále jen "stěžovatel") v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou výslovně opřel o ustanovení § 1xx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xalobkyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Správní orgán byl v předmětném řízení aktivní a postupoval systematicky s cílem vydat na základě kvxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a obsah předkládá. Nelze tedy mluvit o nečinnosti správního orgánu v řízení, během něhož nedocházelo k neodůvodněným průtahům, když délka řízení odpoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xapadeném rozsudku nečinnost správního orgánu slovy, že má "za prokázané, že žalovaný je ke dni vydání soudního rozhodnutí ve správním řízení fakticky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx aby mohl vydat rozhodnutí obsahující závěr o nečinnosti správního orgánu. Správní soud se zejména nevypořádal se sdělením výhrad ze dne 24. 7. 2009, v nxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxné. Krajskému soudu je třeba vytknout též nepřezkoumatelné stanovení lhůty 60 dnů pro vydání konečného rozhodnutí, jejíž délku nijak podrobně neodůvxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxvání lhůty 60 dnů zohlednil specifika projednávaného případu. Krajský soud přitom nevzal v úvahu, že správní řízení bylo vedeno pro porušení komunitáxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx03 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v čl. 81 a 82 Smlouvy, podle kterého je správní orgán povinen informovat Evropskou Komisi o toxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx v rámci této doby se bude věcí zabývat Evropská Komise. Z tohoto pohledu se správní soud stanovením lhůty nezabýval a ani neodůvodnil, proč by lhůta pro pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxího soudu (rozsudek ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 1 Ans 2/2009) konstatuje, že "přiměřenost lhůty musí být v řízení před Úřadem posuzována individuálně příxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxáním rozhodnutí". Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je tedy povinen vydat rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxrávní soud zrušil napadený rozsudek krajského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalobkyně Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že tento orgán nepostupoval v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení, z něhož je zjevné, že mezi jednotlivými úkony byly ničím neodůvodnxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xprávním orgánem uváděné úkony, které byly provedeny a jejich charakter nijak neodůvodňují skutečnost, že ke dni vydání napadeného rozsudku krajskéhx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxným vydáním sdělení výhrad. Vydání výhrad není rozhodnutím ve správním řízení a nejsou s ním spojeny účinky vydání rozhodnutí. Sdělení výhrad je proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxncipů právního státu. Pokud tedy správní orgán v důsledku neodůvodněných průtahů nevydal rozhodnutí v přiměřené lhůtě, porušil nejen zákon, ale i prixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxů na rozhodování orgánů veřejné moci v právním státě je rozhodování v přiměřeném čase, respektive rozhodování bez zbytečných průtahů. Kodifikaci tohxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxrávní řády předchozí (srov. např. § 3 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení); uvedené ostatně plyne ze samotného ústavně zakotveného princixx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx správního řádu, který základní zásady správního řízení, mezi něž patří též výše citované vyřizování věcí bez zbytečných průtahů, výslovně vztahuje nx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxgán nečinný, a pro tento případ mu nařídit vydání rozhodnutí či osvědčení. Soudní řízení v tomto případě končí vydáním rozsudku, jímž se správnímu orgáxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutí či osvědčení. Soudní řízení má samozřejmě svůj význam pouze tehdy, pokud nečinnost správního orgánu trvá. Pomine-li nečinnost v průběhu soudního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetřxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx-li o zvlášť složitý případ, b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Z xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské soutěže podle správního řádu, s výjimkou ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí.
Smyslem ustanovení § 25a zákona o ochraně hospodáxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx), z důvodu složitějšího věcného posuzování, rozsahu prováděných důkazů nebo náročnějších ekonomických a právních rozborů. Tato skutečnost však nexxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe uplatní zásada rychlosti a hospodárnosti řízení zakotvená v ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu. Nelze totiž opomenout fakt, že výkon veřejné správx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtěže zákonem stanovena maximální lhůta pro rozhodování, musí rozhodovat ve lhůtě přiměřené a bez zbytečných průtahů (srov. § 6 odst. 1 správního řádu)x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxx dostupné na www.nssoud.cz, v nichž vyslovil, že
"předmětem řízení o kasační stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu o žalobě na ochrxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem). Tento závěr vyplývá z povahy kasační stížnosti jako nástroje přezkumu pravomocných rozhodnutí krajských soudů a je podpořen mimo jiné rozsaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že tento orgán poté co podal kasační stížnost proti rozhodnutí soudu, které mu ukládá vydat rozhodnutí, takové rozhodnutí vydal."
.
Nejvyšší správxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxti správního orgánu a ve vztahu ke lhůtě stanovené pro vydání rozhodnutí ve věci.
Kasační soud při přezkoumávání námitky nepřezkoumatelnosti napadxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxho soudu, nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97, uveřejněný pod č. 85 ve svazku č. 8 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu), podxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a svobod, čl. 1 Ústavy), jež vylučuje libovůli při rozhodování, je i povinnost soudů své rozsudky řádně odůvodnit (ve správním soudnictví podle usxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxdné a právními závěry na straně druhé. Ústavní soud v nálezu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06 (dostupný na www.nalus.usoud.cz) též vyslovil, že odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodné skutečnosti, nevyhovuje zákonným požadavkům kladeným na obsah odůvodnění a v konečném důsledku takové rozhodnutí zasahuje do základních pxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxstatoval, že
: "Soudy jsou povinny své rozhodnutí řádně odůvodnit; jsou povinny též vysvětlit, proč se určitou námitkou účastníka řízení nezabývaly (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxstiny".
Kasační soud při přezkoumávání uvedené námitky nepřezkoumatelnosti vyšel i z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu, zejména z rxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxno, že:
"
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je založena na nedostatku důvodů skutkových, nikoliv na dílčích nedostatcích odůvodnění soudníhx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xpřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo případy, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z citovaných rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu.
Krajský soud v odůvodnění napadeného rozsudku konstatuje, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xává správní řád, že přiměřenost lhůty k vydání rozhodnutí nelze vyjádřit numericky, neboť je objektivně podmíněna charakterem projednávané věci, že x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xízení stěžovatel shromáždil a že se zřetelem k této argumentaci má za prokázanou faktickou nečinnost stěžovatele ve správním řízení ke dni vydání soudxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x její nepřiměřenosti je otázkou relativní, při níž je třeba zkoumat vztah délky řízení k dalším atributům řízení, jako jsou složitost jeho předmětu, poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí, je ještě přiměřená či nikoliv, lze formulovat vždy s ohledem na zohlednění těchto faktorů, jimiž bylo řízení bezprostředně ovlivněno
.
Přiměřenosx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxožitost každého případu, zejména jeho věcná stránka a rozsah úvah, které musí tento Úřad učinit před vydáním rozhodnutí. Naopak nelze přihlížet k matexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxtavního soudu
ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 554/04).
Krajský soud projednávaný případ neposuzoval z uvedených hledisek. Především vůbec neuvedl vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxsahu, náročnosti, složitosti. Z tohoto důvodu nemohl dostát ani výše uvedeným požadavkům, kladeným na posouzení přiměřenosti lhůty. Krajský soud prxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé.
Obdobně je nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů i závěr krajskéxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnostem projednávané věci, kdy na straně jedné jde o řízení skutkové a právně komplikovanější a na straně druhé, že žalovaný za dobu trvání správního řízxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní uvedené stížní námitky. Zcela neurčité odůvodnění lhůty k vydání rozhodnutí znemožňuje seznat, jaká konkrétní skutková a právní kriteria považovxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxení § 110 odst. 1 s. ř. s. kasační stížností napadený rozsudek krajského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
V tomto řízení bude na krajsxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xterý zaujme k jejich argumentaci. Teprve poté vydá rozhodnutí, které bude způsobilé k případnému věcnému kasačnímu přezkoumání a bude odpovídat zákoxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).
Nejvyšší správní soud ve věci rozhodl v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 s. řx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxi tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 31. března 2010
JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu