5 As 26/2009 - 67

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
dle § 24 odst. 1 téhož zákona, pokud si ji adresát ve lhůtě 10 dnů od uložení nevyzvedne, prokazuje správní orgán obvykle tím, že založí do spisu vrácenou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxého data uložena a že bylo v místě doručování zanecháno oznámení o tomto uložení a rovněž poučení o následcích nevyzvednutí zásilky. Pokud takový doklax xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xoručení písemnosti na základě
fikce
nedošlo.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě sxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
se sídlem Uherský Brod, Dolní Valy 893, zastoupeného JUDr. Aloisem Coufalíkem, advokátem se sídlem Masarykova 175, Luhačovice, proti žalovanému:
Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xne 30. 9. 2008, č. j. 5 Ca 90/2007 - 31, takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2008, č. j. 5 Ca 90/2007 - 31,
se ruší
a věc
se vrací
tomuto soudx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx shledán odpovědným za spáchání správního deliktu podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní záxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxých nebo podzemních vod nebo neohrozily jejich prostředí, a správního deliktu podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 19 vodního zákona, jehož se měl dopustit tíxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxona v celkové výši 230 000 Kč.
Proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí podal žalovaný odvolání, které žalovaný zamítl podle § 92 odst. 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxodnutí žalovaný uvedl, že inspekce zaslala žalobci rozhodnutí prostřednictvím provozovatele poštovních xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxilky. Jelikož se žalobci nepodařilo zásilku doručit, byla dne 7. 12. 2006 uložena na poště a připravena k vyzvednutí. Žalobce si zásilku v průběhu desetxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxala běžet patnáctidenní lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí inspekce. Přesto bylo po té rozhodnutí žalobci znovu doručováno a žalobce je dne 22. 1xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxu s § 86 odst. 1 správního řádu neadresoval inspekci, ale přímo žalovanému. Žalovaný obdržel odvolání dne 3. 1. 2007 a téhož dne je postoupil inspekci, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xodle § 83 odst. 1 správního řádu nebo je-li v této lhůtě odevzdáno k poštovní přepravě podle § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu. Zaslal-li žalobce odvoxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxla dne 2. 1. 2007. Odvolání bylo inspekci postoupeno až po jejím uplynutí a bylo tedy v důsledku omylu žalobce podáno opožděně.
Žalobce následně napadx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxe z objektivních důvodů zásilku s rozhodnutím inspekce vyzvednout. Zásilku určenou do vlastních rukou žalobce mohl převzít pouze předseda představexxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtalizace. Žalobce také namítl, že nebyl řádně poučen o právních následcích nevyzvednutí uložené zásilky. Rozhodnutí inspekce mu bylo doručeno až dne xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xa 90/2007 - 31, zamítl. Právnická osoba se dle názoru městského soudu nemůže dovolávat své dočasné nepřítomnosti, jestliže při doručování nebyla zastxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxovní zásilky, včetně písemností určených do vlastních rukou. Za vážný důvod, jenž by právnické osobě bránil v převzetí písemnosti určené do vlastních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxevzetí zásilky určené do vlastních rukou žalobce. Městský soud neshledal důvodnou ani žalobní námitku týkající se nedostatku poučení žalobce o právnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxžena k vyzvednutí. Součástí oznámení o neúspěšném doručení zásilky je podle městského soudu standardně vedle výzvy k vyzvednutí zásilky i poučení dle x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxlobci běžet patnáctidenní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx 2007, tj. po uplynutí lhůty k podání odvolání.
Žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost, již opírá o důvody podle x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxní spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že přx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx vytýkanou vadu měl městský soud napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit.
Stěžovatel zejména namítá, byť jeho argumentace je značně nepřehledxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx že stěžovatel měl vytvořit podmínky pro řádné doručování písemností, ale nevysvětlil, jak má být zásilka předána do vlastních rukou osobě (myšlen patxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xrokázáno, zda bylo stěžovateli při neúspěšném pokusu o doručení rozhodnutí dne 7. 12. 2006 předáno poučení o důsledcích nevyzvednutí uložené zásilkyx xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xyzvednutí na poště spolu s poučením o právních následcích případného nevyzvednutí.
Stěžovatel dále namítal nesprávnost právního závěru městskéhx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch, v němž bylo uvedeno, že odvolání se podává prostřednictvím správního orgánu prvního stupně. V poučení ovšem nebylo uvedeno, že adresátem odvolání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtěžovatel městskému soudu vytkl, že mu svým rozsudkem upřel rovné postavení v řízení. Tím byla porušena základní práva stěžovatele garantovaná v čl. 3x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxerušit a podat u Ústavního soudu návrh na zrušení následující části § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu: "
nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit poxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho soudu a navrhl zamítnutí kasační stížnosti. Uvedl, že v daném případě byla k převzetí zásilek doručovaných stěžovateli do vlastních rukou zmocněna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručení rozhodnutí inspekce fikcí. K argumentaci stěžovatele týkající se podání odvolání žalovaný uvedl, že měl sice jakožto správní orgán, jemuž bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxlací lhůtě nebo by bylo v této lhůtě odevzdáno žalovaným k poštovní přepravě. Podání odvolání u odvolacího orgánu nemá účinky spojené s řádným odvoláníxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxsílány v typizované obálce, která toto poučení vždy obsahuje.
Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a sxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxou oprávněnou, neboť stěžovatel byl účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.), a je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. sxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Nejvyšší spxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Nejvyšší správní soud v prvé řadě potvrzuje správnost závěru městského soudu, že k uložení písemnosti podle § 23 odst. 2 správního řádu a k následné fixxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxnosti právnické osobě přítomna žádná fyzická osoba, jež by mohla písemnost převzít. Na rozdíl od dříve platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 71/196x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx v novém správním řádu již nevyžaduje, aby byl adresát písemnosti v době doručování písemnosti v místě doručování přítomen. Jeho dočasná nepřítomnost x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu (nyní žádosti o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena).
Přitom nelze soxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xdvolání). Ustanovení § 21 odst. 3 správního řádu, podle něhož právnická osoba nemůže žádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na to, že se na adrese jxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxm rejstříku má pouze formální charakter a fakticky se právnická osoba v tomto místě trvale nezdržuje, nevyvíjí zde žádnou činnost ani nepřebírá zásilkxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní písemností. Je odpovědností právnické osoby, aby zajistila, že v místě jejího zapsaného sídla budou přebírány xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxtivní odpovědnost za to, že bude za všech okolností zajištěno, aby zásilky adresované právnické osobě, včetně těch určených do vlastních rukou, byly bxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxst. 2 správního řádu o prominutí zmeškání úkonu (nyní určení neplatnosti doručení) z důvodu dočasné nepřítomnosti či z jiného vážného důvodu na stranx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnu "
do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím správní orgán nexxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx aby si vyzvedl uloženou zásilku, mohl tyto důvody uplatnit v žádosti o prominutí zmeškání úkonu. Domníval-li se stěžovatel, že pro nepřítomnost předsxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxou stěžovatele převzato ani vyzvednuto v příslušné lhůtě, neboť žádná jiná fyzická osoba údajně nebyla oprávněna k převzetí tohoto rozhodnutí, a že anx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxážky požádat o prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání a toto své tvrzení doložit příslušnými důkazy. V daném případě je však z obsahu správního spisx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí správního orgánu prvního stupně. Žalovaný tedy ani nemohla neměl přihlížet v rámci svých úvah o účinnosti doručení předmětného rozhodnutí ke skutxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxrzená nepřítomnost předsedy představenstva a neexistence dalších osob oprávněných k přijetí zásilky určené do vlastních rukou stěžovatele nemohla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtel nepožádal. Nejvyšší správní soud tedy shledal tuto námitku stěžovatele nedůvodnou.
Dále se Nejvyšší správní soud zabýval kasační námitkou týkxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xozhodný okamžik je v tomto ohledu třeba považovat den odeslání odvolání žalovanému, tj. 2. 1. 2007. Ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu jednoznačně xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xotiž provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx den lhůty podána poštovní zásilka adresovaná věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx patrné, že odvolání proti rozhodnutí správního orgánu je třeba podat vždy u správního orgánu prvního stupně. To platí i v případech, kdy je odvolání zasxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx d) správního řádu lze dovodit, že lhůta k podání odvolání je zachována jen v případě, pokud je odvolání zasláno v zákonem stanovené lhůtě správnímu orgxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx v němž posuzoval právní úpravu podle již neúčinného zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), nicméně závěry zde vyslovené lze přenést i nx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxému správnímu orgánu, posuzuje se za podané včas až poté, pokud je příslušnému správnímu orgánu fakticky postoupeno a doručeno ve lhůtě podle ustanovexx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxýznamné, neboť
fikce
doručení váznoucí ke dni podání poštovní zásilky vázne pouze k osobě podatele, nikoliv k osobě postupujícího správního orgánu.
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxání odvolání spojovat až s okamžikem, kdy bylo odvolání stěžovatele zasláno žalovaným správnímu orgánu I. stupně, tj. až se dnem 3. 1. 2007.
Z dosavadxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu a orgán příslušný k podání odvolání by mu byl zároveň znám, avšak přesto by odvolání příslušnému orgánu nepostoupil, nýbrž by úmyslně vyčkal na uplynuxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxvnosti (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. I. ÚS 324/99 a shora citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 47/200x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxe 3. 1. 2007 a téhož dne je postoupil inspekci, která odvolání obdržela dne 4. 1. 2007. Žalovaný v souladu s § 12 správního řádu odvolání bezodkladně postxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxlání doslova řídil textem poučení o odvolání uvedeným v napadeném rozhodnutí inspekce. Inspekce poučila stěžovatele o tom, že se proti rozhodnutí můžx
xxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxěným v počtu 2 stejnopisů u České inspekce životního prostředí, oblastního direktorátu Brno, oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
". Z txxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxkce uvedla výslovně také přesnou adresu, na níž je možné případné odvolání zaslat. Bylo chybou stěžovatele, pokud toto poučení nerespektoval a zaslal xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxce, když tak ve skutečnosti neučinil. Nejvyšší správní soud tedy neshledal kasační námitky týkající se data podání odvolání důvodnými.
Stěžovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xpatřuje. Takové obecné tvrzení stěžovatel nemůže úspěšně v kasační stížnosti namítat, neboť je bez uvedení konkrétních skutečností nelze ani posoudxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx podle níž měl městský soud řízení přerušit a navrhnout Ústavnímu soudu zrušení části § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu, konstatuje Nejvyšší správní xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxli účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, rozhodné, aby bylo učiněno u věcně a místně příslušného orgánu, a pouze výjimečně je možné za včasné považovat i podání u nadřízeného správního orgánu xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xhůta k určitému podání byla bez dalšího zachována, pokud by toto podání bylo učiněno u nadřízeného správního orgánu. Takové řešení by bylo jistě také moxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xasační stížnosti je zachována, je-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.), neznamená, že by úprava odvolání ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxuzované právní úpravě žádné porušení principu rovnosti ani jiný rozpor s ústavním pořádkem nenalezl. Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že anx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxležitosti řádného uložení doručované písemnosti a tudíž ani následná
fikce
doručení. Stěžovatel zejména uváděl, že nebylo prokázáno, zda při doručxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu. Jak už bylo řečeno, tato námitka xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxhodnutí doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zásilka s rozhodnutím byla předána k přepravě dne 5. 12. 2006. Ze správního spixx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxandardní doklad, tj. nevrátila mu obálku s nevyzvednutou písemností, včetně předtištěné doručenky, na níž by bylo zaznamenáno a stvrzeno podpisem doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxán doručení písemnosti reklamoval a následně obdržel následující oznámení provozovatele poštovních služeb o výsledku reklamačního řízení:
"Zásilxx xxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx
x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe poštovních služeb ze dne 23. 1. 2007, v němž se uvádí:
"Na základě telefonického hovoru ohledně doručení doporučeného dopisu pod. číslo 8063 Brno 14 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx firma přebírá zásilky
- dne 7. 12. 2006 byl doručován doručovatelkou pošty Luhačovice, která dopis oznámila a uložila na poště Biskupice u Luhačovic, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxnutí dne 7.12. 2006 v odpoledních hodinách /od 13 hodin/
- dopis byl znovu doručován dne 22. 12. 2006 a převzetí včetně datumu bylo stvrzeno v dod. dokladx xxx xxx xxx xxxx
x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxele poštovních služeb vycházel i žalovaný pro svůj závěr o tom, že k doručení rozhodnutí došlo na základě
fikce
dne 18. 12. 2006 a že tudíž odvolání podanx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb totiž nevyplývá, že by po té, co byla písemnost dne 7. 12. 2006 uložena, došlo k jejímu doručení na základě
fikce
dne 18. 12. 2006, naopak ze skutexxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxývají důvodné pochybnosti o tom, že byly v daném případě splněny veškeré náležitosti uložení písemnosti (a to zejména předání poučení o následcích nevxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xádný důvod k tomu ji znovu doručovat a měl ji po uplynutí úložní doby vrátit odesílajícímu správnímu orgánu. Z vyjádření provozovatele poštovních služxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xnovu doručována. To vše, jak již bylo řečeno, za situace, kdy chybí standardní doklad o tom, že byly zákonné náležitosti uložení písemnosti splněny, texx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xložení a rovněž poučení o následcích nevyzvednutí zásilky.
Nelze tedy souhlasit s městským soudem, pokud v odůvodnění rozsudku vycházel z toho, že pxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doručení písemnosti. V daném případě doručování písemnosti zjevně neprobíhalo standardním způsobem a o splnění zákonem předepsaného postupu chybí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výzvou k vyzvednutí uložené zásilky.
Nejvyšší správní soud tedy konstatuje, že skutkový stav, který vzal žalovaný za základ svého rozhodnutí, jímž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxu napadené rozhodnutí dle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. zrušit.
V dalším řízení bude tedy nezbytné, aby žalovaný soustředil další dokazování (napříklxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx řádu a zda tedy skutečně došlo k doručení předmětného rozhodnutí správního orgánu prvního stupně na základě
právní fikce
dne 18. 12. 2006. Pokud již nexxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x doručení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně došlo až dne 22. 12. 2006 a že tedy odvolání bylo podáno včas. V takovém případě žalovaný o tomto odvxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xdst. 1 s. ř. s. rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm bude Městský soud v Praze vázán právním názorem Nejvyššího správníxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).
V Brně dne 31. břxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.