1 As 86/2009 - 47

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxx x xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xálkový přístup) nebylo nikým zpochybněno, a naplnění této podmínky vyplývá též z doložky připojené k písemnému vyhotovení vyhlášky, neměl krajský soxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xoku 2004 je poskytnutí ochrany účastníkům řízení při provádění jejich procesních úkonů či jiné procesní aktivitě. Pravidlo počítání času tam stanovexx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§ 25 odst. 2 věta třetí správního řádu z roku 2004).
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě slxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxavem Kaskou, advokátem se sídlem Žižkova třída 1, České Budějovice, proti žalovanému:
Krajský úřad - Jihočeský kraj,
odbor regionálního rozvoje, úzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx9, čj. KUJCK 4684/2009 OREG/3, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 21. 8. 2009, čj. 10 Ca 82/200x x xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx
xx
xxxxxda nákladů řízení o kasační stížnosti
nepřiznává.
Odůvodnění:
I.
Vymezení věci
[1] Shora uvedeným rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto spoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xozhodnutím o umístění stavby - bytového domu v katastrálním území České Budějovice 3 - byly zároveň stavebníkům P. a A. Š. stanoveny podmínky pro umístěxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xo 4. 5. 2009.
[2] Žalobci rozhodnutí žalovaného napadli žalobou, kterou podali k poštovní přepravě 7. 7. 2009, soudu byla doručena v den následující. x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") s tím, že bylo vyvěšeno na úřední desce 17. 4. 2009 a ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu s přihlédnutím k § 40 oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xx x. 2009. K věci samé žalobci namítají zjevně nesprávný právní výklad speciálních ustanovení týkajících se procesu zahájení územního řízení, tak jak jsxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnal právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že rozhodnutí žalovaného bylo doručeno veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx9 a sejmuto 4. 5. 2009. Dle uvedeného ustanovení správního řádu se písemnost patnáctým dnem po vyvěšení považuje za doručenou. V případě doručování veřxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxítání lhůt uvedená v § 40 správního řádu nevztahují. Jelikož se nepředpokládá žádná činnost účastníka řízení, nejedná se o lhůtu, na kterou by bylo vázxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxto dnem, a tento den se zároveň považuje za den doručení. Doba, po kterou je písemnost vyvěšena, se počítá až ode dne následujícího po dni vyvěšení, protoxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx případě běžet 3. 5. 2009, neboť dle § 20 odst. 1 stavebního zákona je-li zveřejněna písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxdání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s. marně uplynula 3. 7. 2009, přičemž žalobci podali žalobu k poštovní přepravě 7. 7. 2009, a proto soud musel tuto žaloxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx podali proti tomuto usnesení kasační stížnost, v níž výslovně uplatnili kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a e) s. ř. s. a navrhli, aby Nejvyššx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnul zkoumat zákonnou podmínku běhu lhůty pro fiktivní doručení spočívající v kumulativní povinnosti správního orgánu zveřejnit doručovanou písemnxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xx xxyslu § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Tato vada je umocněna tím, že soud se v daném případě přiklonil k námitce opožděnosti, kterou učinil žalovaný, aniž by dxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlas s takovým výkladem běhu lhůty, minulo s napadeným usnesením.
[7] xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlé s ním však zásadně nesouhlasí. Ti uvedený patnáctidenní interval hodnotí jako každou jinou zákonnou procesní lhůtu a mají zato, že i na tuto lhůtu je vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xez druhé nemůže existovat. Proto i lhůta dle § 25 odst. 2 správního řádu musí požívat všech výhod prodloužení dle § 40 správního řádu.
[8] Stěžovatelx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx neměla být vykládána zcela odchylně od jiných procesních lhůt, čímž by byla vytvářena další "zákonná past" na občana. V této souvislosti poukázali na fxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxx xxxx x x xxxich možným prodloužením do nejblíže následujícího pracovního dne, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek. Podle jejich názoru není důxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xII.
Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti
[9] Žalovaný ve svém písemném vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že stěžovatelé vadu ve smyslu § 1xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxovou vadu spatřovat nelze. Žalovaný dále mj. uvedl, že k povinnostem každého správního orgánu patří rovněž povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xyhláškou se doložkou potvrzuje, že podmínky uvedené v § 25 odst. 2 správního řádu jsou splněny. Žalovaný neshledal důvod, proč by taková doložka nemohxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxtelů.
[10] Podle žalovaného nelze předmětný patnáctidenní interval pro doručení veřejné vyhlášky hodnotit jako každou jinou zákonnou procesní lhxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxkýkoli úkon ze strany adresáta, není ani rozhodné, zda a případně kdy se s písemností reálně seznámil. Stěžovatelé se mýlí, pokud tvrdí, že je na uvedený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že rozhodnutí byla stěžovatelům doručeno veřejnou vyhláškou 2. 5. 2009 a lhůta k podání žaloby počala běžet 3. 5. 2009.
[11] Proto žalovaný navrhl, axx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ xxx xxxxx xx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx x xdmítnutí žaloby lze kasační stížností brojit pouze z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., neboť pouze ono pamatuje na nezákonnost rozhodnutí o odxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxnssoud.cz).
[15] Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal námitku, podle níž krajský soud opomenul zkoumat zákonnou podmínku fiktivního doručenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu se doručení veřejnou vyhláškou
provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost
zveřejnit písemnost způsobem umožňujxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx postup či naplnění zákonných podmínek s ním souvisejících napadli nebo zpochybnili. Jedinou skutečností, kterou uvádí v žalobě odlišně od pozdějšíhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxvního řádu ze strany stěžovatelů (viz níže), nikoliv otázkou skutkovou (danou nezveřejněním vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup). Tvrdíxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soud neměl důvod podrobněji prověřovat, neboť o doručení veřejnou vyhláškou nebylo mezi účastníky řízení žádného sporu a navíc zveřejnění způsobem uxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxutečností, kterou je krajský soud povinen zkoumat i bez návrhu. Opožděné podání žaloby je nutným a dostatečným důvodem pro její odmítnutí podle § 46 odsxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xim (srov. rozsudek NSS ze dne 4. 8. 2005, č. j. 2 As 11/2005 - 72, publ. pod č. 715/2005 Sb. NSS). Žalobu lze odmítnout, jsou-li dány skutkové důvody k takovéxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xo, kdy bylo žalobci oznámeno žalobou napadené rozhodnutí a kdy proti němu podal žalobu (srov. rozsudek NSS ze dne 26. 3. 2008, čj. 2 Azs 71/2006 - 82). V danx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xoložky připojené k písemnému vyhotovení vyhlášky. Krajský soud proto neměl důvod se podmínkou zveřejnění vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový příxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxu
expressis verbis
nezabýval, nelze s ohledem na uvedené krajskému soudu nic vytknout.
[18] Další otázkou je posouzení, zda se na určení dne doručenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxvnímu řádu z roku 1967 (zákon č. 71/1967 Sb.), se zdejší soud zabýval v rozsudku z 14. 3. 2007, čj. 1 As 40/2006 - 74, v němž konstatoval: "
Účelem § 27 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxkytnutí ochrany účastníkům řízení při uplatňování
jejich procesních úkonů (např. podání odvolání) či jiné procesní aktivitě (vyzvednutí si uložexx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtým dnem bude doručeno, ať již se účastník řízení s veřejnou vyhláškou seznámí či ne), nejedná se tak o lhůtu, na kterou by byla vázána možnost provedení uxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xočátek běhu určité lhůty (např. odvolací), není však rozumného důvodu, proč by den určující počátek běhu takové lhůty nemohl být dnem pracovního klidux xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx9] Na výše uvedených závěrech není důvodu ničeho měnit, a to tím spíše, že podstata právní úpravy starého i nového správního řádu je ve vztahu k doručovánx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxze tedy přisvědčit stěžovateli ani v tom, že by doručení písemnosti patnáctým dnem po vyvěšení bylo novinkou zaváděnou do českého právního řádu zavedexxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxtura, na níž ostatně poukazují sami stěžovatelé (Jemenka, L. - Pondělíčková, K. - Bohadlo D. Správní řád. Komentář, Praha, C.H.Beck 2008, s. 90).
[20x xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnost uložena dle odst. 3 téhož ustanovení a adresát si ji může vyzvednout. Jedná se tedy o ustanovení obdobné s § 23 odst. 4 správního řádu. Ani v tomto směxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx den vyvěšení je v posuzovaném případě považován pátek 17. 4. 2009 a za den doručení sobota 2. 5. 2009. Lhůta pro podání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s. marxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. b) odmítnout.
[22] Tvrzení stěžovatelů, že jim soud nedal xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxčež je soud obratem spolu s procesními poučeními zaslal zástupci stěžovatelů, jemuž bylo doručeno 4. 8. 2009 (viz doručenka připojená k č. l. 18 soudníhx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji dle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.
[24] O náhradě nákladů řízení byxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxvaný náhradu nákladů řízení nepožadoval a ani soud z obsahu spisu žádné náklady
převyšující rámec jeho běžné administrativní činnosti neshledalx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 9. prosince 2009
JUDr. Josef Baxa
předseda senátu