5 As 95/2008 - 73

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (8)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci žalobkyně:
J. F.,
zastoupené Mgr. Markem Sedlákem, advokxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxzsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2008, č. j. 11 Ca 156/2007 - 39, takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žalovanému
se
náhrada nákladů říxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 5. 2007, č. j. OAM-370/M-2007 (dále jen "rozhodnutí žalovaného").
Rozhodnutím žalovaného bylx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxe 15. 3. 2007 č. j. SCPP-152/C-252-2007 (dále též "rozhodnutí správního orgánu I. stupně"), o zastavení řízení ve věci žádosti o vydání nového rozhodnuxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxe Praha dne 10. 3. 2005 pod č. j. SCPP-618/PH-OKP3-SV-2005.
Stěžovatelka rozsudek městského soudu napadla včasnou kasační stížností z důvodu nezákxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s.").
Stěžovatelka konkrétně napadá právní názor městského soudu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx následující:
Z
relevantní
judikatury Nejvyššího správního soudu [zejména z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (dále též "Nxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxným jazykovým výkladem, ale podle jeho smyslu a účelu, kdy žalobní legitimace podle ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. musí být dána pro všechny případy, kdx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxich sféry, nejde tedy o to, zda úkon správního orgánu založil, změnil, zrušil či závazně určil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, zda se negativně prxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxávního orgánu (v extenzivním výkladu pojmu rozhodnutí korelujícím s aplikační praxí Nejvyššího správního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxávním řízení rozhodováno, proto má z materiálních, sociálních i emočních důvodů prokazatelný a důvodný zájem na tom, aby cizinci bylo zrušeno správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxdevším bude výrazně omezena resp. fakticky znemožněna jeho participace na materiálním zabezpečení dítěte, což se zcela jednoznačně promítne do subjxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxou o právech dítěte) právo na styk s oběma rodiči i na adekvátní materiální zabezpečení. Zájem dítěte je taktéž primárním zájmem stěžovatelky jako matkxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxá se o nutnost hradit soudní poplatky v dvojnásobné výši v případě dvou žalobců a skutečnost, že cizinec mohl být kdykoliv nezávisle na své vůli v návaznoxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxelkou.
Závěrem své kasační stížnosti stěžovatelka odkazuje na znění žaloby z důvodu, že se městský soud pro absenci žalobní legitimace argumenty prxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xvropské unie dle ustanovení § 15a odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., neboť předpoklad společného soužití rodičů ve společné domácnosti byl do zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxaden nebyl. Cizince tak bylo nutno zcela jednoznačně považovat za rodinného příslušníka občana Evropské unie, resp. občana ČR.
Stěžovatelka navrhxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxti uvedl, že tato směřuje pouze do procesního postupu městského soudu. K těmto skutečnostem se žalovaný vyjadřovat nehodlá a navrhuje, aby Nejvyšší spxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxku závislý výrok, který napaden nebyl, nebo je-li rozhodnutí správního orgánu nicotné (§ 109 odst. 2 s. ř. s.).
Nejvyšší správní soud je vázán důvody xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxnné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné [§ 103 odst. 1 písm. d)], jakož i v případech, kdy je rozhodnutí správního xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xietnamu, Policie České publiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, rozhodnutím ze dne 10. 3. 2005 č. j. SCPP-618/PH-Oxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxučena správnímu orgánu žádost M. T. P. a J. F., (stěžovatelky), o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění cizince podle § xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxrozenou X, která je občankou České republiky. K žádosti připojili rodný list vystavený Magistrátem města Most, odborem správních činností, dne 14. 8. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxzená O., narozená v Žatci. Dále k žádosti připojili osvědčení vystavené Krajským úřadem Ústeckého kraje, ze dne 14. 8. 2006, č. j. OSC-140/F/2006/II, o xxxx xx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxením ze dne 15. 3. 2007 č. j. SCPP-152/C-252-2007 správní orgán prvního stupně řízení zastavil pro nesplnění podmínky, protože cizinec nesplnil rozhoxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xkutečnost, že cizinec je zapsán v rodném listu J. F., narozené X, není podle správního orgánu prvního stupně důvodem ke zrušení vydaného rozhodnutí, prxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxtem nebude moci společně pobývat na území České republiky. Odvolání obou účastníků správního řízení do výše uvedeného rozhodnutí žalovaný žalobou naxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Městský soud její žalobu zamítl. Dospěl totiž k závěru, že stěžovatelce nesvědčí žalobní legitimace podle § 65 odst. 1 s. ř. s., ale protože byla účastnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtat jen nesprávný procesní postup správního orgánu, což v žalobě neučinila. Konkrétně městský soud k posuzované otázce aktivní legitimace k žalobě dlx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxí vyhoštění uloženo nikoli žalobkyni, ale cizinci - panu M. T. P.. Cizinec byl proto osobou, které mohlo být rozhodnutím o správním vyhoštění a následně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní § 65 odst. 1 s. ř. s.. Přesto tato osoba - cizinec - žalobu proti rozhodnutí správního orgánu nepodala.
Žalobkyně v podané žalobě blíže neuvádí, z čxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxlývající z žalobou napadeného rozhodnutí svědčí. Lze tak konstatovat, že žalobní námitky se vztahují k právnímu postavení cizince, kterému by případxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxo rozsudku namítala jeho nezákonnost z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
Kxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxlel na jeho výchově, její právo na pomoc při výchově dítěte, její právo na participaci na materiálním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxi faktickými argumenty prezentovanými v žalobě.
Podle § 75 odst. 2 věta prvá s. ř. s. soud přezkoumá v mezích žalobních bodů napadené výroky rozhodnuxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxa uvedla v žalobě, tedy z jejích žalobních bodů.
Žaloba stěžovatelky je značně rozsáhlá, stěžovatelka v ní však neuvádí žádná tvrzení o tom, že rozhodxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxjí právo na participaci na materiálním zabezpečení dítěte a také, že bylo zasaženo právo dítěte na styk s oběma rodiči. Žaloba neobsahuje žádné údaje o txxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxho odůvodnění, že "… účastník řízení je rodinným příslušníkem občana Evropské unie ve smyslu výše uvedeného ustanovení v návaznosti na ustanovení § 15x xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxtivních veřejných práv a neobsahuje ani žádná tvrzení o porušení jejích procesních práv v řízení před správním orgánem (jako celkem).
Podle ustanovxxx x x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují o dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.
Rozšířený senát Nejvyššxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xádosti žalobce o udělení státního občanství, mimo jiné uvedl:
"
Právo na přístup k soudu je jednou ze základních komponent práva na spravedlivý procexx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), podle něhož ten, "kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xřezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny."Citovaný článek je sice oproti současným standardům soudní ochrany fxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxek plné jurisdikce; krom toho se správní soudnictví dnes již neomezuje toliko na přezkum rozhodnutí, ale poskytuje rovněž ochranu před nečinností i přxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxle tohoto článku založena na generální klauzuli: přezkoumat lze každé rozhodnutí správního orgánu, ledaže by je ze soudního přezkumu výslovně vyloučxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x
x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xýt dána pro všechny případy, kdy je dotčena právní sféra žalobce, tj. kdy se jednostranný úkon správního orgánu, vztahující se ke konkrétní věci a konkrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxil práva a povinnosti žalobce, nýbrž o to, zda se - podle tvrzení žalobce v žalobě - negativně projevil v jeho právní sféře. …
Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. jx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxích žalobcových práv, se mohlo udát buď přímo samotným rozhodnutím nebo tím, že správní orgán v řízení, které předcházelo vydání napadeného rozhodnutxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxní práva náležející žalobci, a nikoliv osobě třetí.
Ustanovení § 65 odst. 2 s. ř. s. rozšiřuje žalobní legitimaci i na účastníky řízení před správníx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxéry někoho jiného -, pokud tvrdí, že postupem správního orgánu byli zkráceni na svých právech takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné roxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí podle odstavce prvého; závěr, že by odstavec druhý měl na mysli zcela jiné "rozhodnutí" než odstavec prvý není odůvodnitelný jakýmikoliv kxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxství v předcházejícím správním řízení (tato otázka se přitom posuzuje materiálně; viz č. 162/2004 Sb. NSS). Podmínka, podle níž žalobce není k žalobě oxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxí sféře, a nemohou tedy žalovat podle odstavce prvého. Tyto osoby se účastnily správního řízení z toho důvodu, že v něm uplatňovaly určitý zájem, např. zxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxh procesních právech. Jeho žalobní legitimaci zakládá právě tvrzení o zkrácení na procesních právech (č. 291/2004 Sb. NSS). Žalobce tedy musí tvrdit, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xusí být takové intenzity, aby mohlo mít za následek nezákonnost rozhodnutí, proti němuž žalobce brojí."
Nejvyšší správní soud vychází z toho, že sprxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx99 Sb.
Podle tohoto ustanovení policie může na žádost občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka vydat nové rozhodnutí, kterým zruší platxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxí.
Z citovaného ustanovení vyplývá, že návrh - žádost podle něj může podat občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník. V daném případě stěžovatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xedy občankou Evropské unie, návrh na zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění podat nemohla. Citované ustanovení neumožňovalo podat stěžoxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxť nebyl jejím manželem, ani s ní nežil ve společné domácnosti. Cizince P. M. T. bylo možno považovat za rodinného příslušníka společné dcery stěžovatelxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, jak dále citováno, nevyžadovalo jejich soužití ve společné domácnosti v době rozhodování správních orgánů (k opačnému nesprávnému závěru dospěl měxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxna č. 326/1999 Sb. rodinným příslušníkem občana Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí jeho rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 lxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxnce, který a) s občanem Evropské unie žije ve společné domácnosti nebo se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana Evropxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xnie, jejímž rodinným příslušníkem byl její otec P. M. T., cizinec, který požádal o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 122 odst. 6 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxna č. 500/2004 Sb. za použití § 168 zákona č. 326/1999 Sb. Takovou žádost nebyla oprávněna podat, požadovaným rozhodnutím jí neměla být založena, zmxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní zákon. Účastníkem uvedeného správního řízení však ve smyslu citovaných ustanovení mohla být nezletilá J. F., narozená X, společná dcera stěxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xemohla stěžovatelka uplatňovat svým jménem. Taková práva by musela být uplatněna přímo nezletilou dcerou. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, upravuje § 29 odst. 1 x x x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x 45/2001 - 65 dospěl k tomuto závěru: "Žalobce, který dle platné právní úpravy nebyl účastníkem správního řízení, nemá v řízení o žalobě proti rozhodnuxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxního řízení jednal … Postavení účastníka řízení a z toho plynoucí soubor práv a povinností náleží jen tomu, koho za účastníka řízení považuje zákon, nikxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtňovala ve správním řízení práva nikoliv svá, ale své nezletilé dcery J. F., narozené X, a současně práva cizince P. M. T., kdežto v žalobě už uplatňovala x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxdém případě by však stěžovatelka musela tvrdit zkrácení na svých vlastních subjektivních právech, tj. muselo by jít o subjektivní práva náležející stxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxx xehdy, pokud by z materiálního hlediska byla účastnicí správního řízení a v žalobě tvrdila, že byla jako účastnice správního řízení zkrácena na svých prxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxí. Z materiálního hlediska stěžovatelka účastnicí správního řízení nebyla a zkrácení svých procesních práv v průběhu správního řízení v žalobě ani nexxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxle § 65 odst. 2 s. ř. s., a zamítl její kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou, přestože městský soud dospěl k závěru, že stěžovatelcx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x 51, zveřejněný na www.nssoud.cz, a rozsudek publikovaný pod č. 781/2006 Sb. NSS), že předmětem posouzení v řízení o kasační stížnosti je především opoxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxkonným, popř. jiná skutečnost, pro kterou by rozsudek neobstál. Pokud by Nejvyšší správní soud pro pouhé nedostatky v argumentaci krajského soudu jehx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxti argumentace Nejvyššího správního soudu krajským soudem, aniž by tato skutečnost měla jakýkoliv vliv na samotný výrok rozhodnutí. Nejvyšší správnx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxtelné) korigovat právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu, aniž by rozhodnutí krajského soudu bylo zrušeno. Nejvyšší správxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxížnosti úspěch a měl by proto právo na náhradu nákladů tohoto stadia řízení. Žalovaný jednak náhradu nákladů tohoto stadia řízení nežádal, a jednak podxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxanému nepřiznává.
Poučení
:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).
V Brně dne 26. listopadu 20xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx