22 Cdo 1868/2000

Vlastnická žaloba zápůrčí (negatorní) a účelová komunikace

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo vydáno správní rozhodnutí.
Účelová komunikace nemusí být stavbou, která by vyžadovala stavební povolení.
Zřídí-li pozemní komunikaci, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xomunikace, může se domáhat ochrany negatorní žalobou podle § 126 odst. 1 ObčZ. Je-li však účelová komunikace v souladu s vůlí vlastníka pozemku zřízenax xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxek okresního soudu, kterým byla zamítnuta žaloba, aby soud žalovaným uložil povinnost zdržet se užívání pozemku v žalobě uvedeného.
Soudy obou stupxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxulační plocha a že spolu s jeho dalšími pozemky tvoří areál jeho podniku. Tento pozemek sousedí s nemovitostmi, jejichž vlastníkem je V.H., který je od čxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxv pozemek k přístupu a příjezdu do objektu č. p. 81 a neakceptují žalobcovy výzvy ke zdržení se jeho užívání. Výrobně-obchodní prostory žalovaných jsou xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxostí označen jako ostatní, resp. manipulační plocha, má zpevněný povrch a je fakticky užíván jako komunikace. Z hlediska kategorizace komunikací jde xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle § 40 PozKom vykonává působnost silničního správního úřadu, nevydal žádné opatření k užívání této komunikace, resp. k omezení veřejného přístuxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako komunikace nelze vycházet z dříve platného zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), a zkoumat, zda jde o účelovou komunxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xení spor ohledně zastavění pozemku komunikací, ale zamezení přístupu na něj žalovaným do budoucna. Má-li dnes pozemek charakter veřejné účelové komuxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxřazení pozemku mezi komunikace mělo být posuzováno podle dříve platných předpisů, jestliže za jejich platnosti byl pozemek k tomuto účelu upraven a užxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkon totiž nepočítá s vydáváním rozhodnutí o zařazení komunikace mezi účelové, což je patrné z § 3, a nepřímo i z § 40 odst. 4 PozKom; z § 40 odst. 4 písm. c) Pozxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxdnotil stanovisko orgánu obce spolu s dalšími důkazy a dospěl k závěru, že předmětný pozemek je účelovou komunikací. Odvolací soud pak ve shodě s právníx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxlovaným uložena povinnost zdržet se jeho užívání pro účely přechodu a průjezdu ze silnice (pozemku č. 3383/4) k nemovitostem, v nichž provozují svoji oxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu § 123 ObčZ právo předmět svého vlastnictví držet a užívat, přísluší mu toto oprávnění, nikoliv však zcela neomezeně, ale jen v mezích zákona; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx právní stránce zásadního významu považoval to, "zda podmínky pro zařazení pozemku mezi komunikace se posuzují podle zákona č. 13/1997 Sb., účinného v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xčelové komunikace musí být vydáno správní rozhodnutí".
Proti rozsudku odvolacího soudu žalobce podal dovolání, jehož přípustnost opírá o § 239 odsxx x xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy zákon o pozemních komunikacích, ačkoliv problematika účelových komunikací má být posuzována a řešena podle obecných předpisů. Za nesprávný považuxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxmunikací č. 3383/4 a vjezdem na pozemek žalovaných č. 1620/5, zatímco v ostatní části pozemku o dopravní cestu nejde; proto mělo být žalobě alespoň částxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxikace soukromoprávní povahu. V tomto směru odkazuje na komentář k zákonu o pozemních komunikacích (Fastr, P. Zákon o pozemních komunikacích s komentáxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxx xxx xxxxx zpevněný povrch je účelovou komunikací, je třeba vydat správní rozhodnutí; pouhé vyjádření Městského úřadu v P. nepostačuje. Odkazuje na s. 25 a 26 pubxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxeny obecnými předpisy. Nedojde-li k dohodě, je třeba se obrátit na soud s určovací žalobou. Právní úprava účelových komunikací byla ze zákona o pozemníxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxovat do oblasti upravené soukromoprávními předpisy. Stát, resp. jeho orgány, mohou činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje, na rozdíl od občanůx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxé komunikace podané osobou, která osvědčí naléhavý právní zájem na tomto určení. V úvahu přichází i rozhodnutí stavebního úřadu ve stavebním řízení o pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soud neměl daný problém řešit podle zákona o pozemních komunikacích, neboť ten není "řídícím předpisem" při řešení předmětu žaloby, kterým je zdržení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxzemek jako komunikace užíván; uvádí, že až počátkem 70. let provedl "na pozemku terénní úpravy, zpevnění povrchu a výstavby nového vjezdu do areálu, ktxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxě, ve kterém poukazuje na to, že předmětná komunikace nebyla zřízena na základě stavebního povolení, a uvádí, že právní názor soudu prvního stupně znamxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxnitř areálu. Navrhuje, aby dovolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Žalovaní se k dovolání nevyjádřilxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx) jen v souvislosti s právním posouzením (výkladem) určitého pojmu, vymezil tím závazně dovolací důvod a dovolacímu soudu nepřísluší přezkoumávat roxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a stanovisek). Proto se dané věci mohl dovolací soud zabývat jen řešením těch právních otázek, pro které bylo dovolání připuštěno, tedy "zdx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx61 Sb., účinného v době, kdy pozemek začal být jako komunikace užíván, a zda o zařazení do kategorie účelové komunikace musí být vydáno správní rozhodnuxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxizaci komunikace jako účelové.
Podle § 2 PozKompozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxunikace, d) účelová komunikace. Podle § 7 odst. 1 PozKom účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxh a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České repxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxe stanoví, že účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční spxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxlast ponechat zcela na řešení v rámci občanskoprávních vztahů. Zákon pak stanoví, že vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
Hodnocení předběžných otázek v občanxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím v bxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxným orgánem rozhodnutí, soud z něho vychází (odst. 2).
Ze zákona se podává, že účelovou komunikací je taková pozemní komunikace, která splňuje znakyx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe zřízení cest lesních nebo polních, které nejsou stavbami ani samostatnými věcmi ve smyslu § 118 odst. 1 ObčZ, jde jen o určitým způsobem užívaný pozemxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxci, sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxa, aniž by bylo třeba o jeho kategorizaci jako účelové komunikace vydávat správní rozhodnutí; lze poukázat na správnou argumentaci odvolacího soudu k xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxh kategorií a tříd, se o rozhodování o zařazení komunikace do kategorie účelová komunikace nezmiňuje, ačkoliv upravuje zařazování do všech ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxmunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu), stává se tato komuxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxprávním institutem obecného užívání pozemní komunikace. Zákon o pozemních komunikacích je třeba vykládat v souladu s čl. 11 odst. 4 LPS, podle kterého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxaci na pozemku proti vůli jeho vlastníka; zřídí-li pozemní komunikaci, která by jinak byla účelovou komunikací, někdo jiný než vlastník a vlastník xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxi však účelová komunikace v souladu s vůlí vlastníka zřízena, nemůže její vlastník jednostranným vyhlášením zamezit jejímu obecnému užívání, jak je zxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxhodnutí příslušného orgánu, nikoliv na rozhodnutí vlastníka (§ 7 odst. 1 věta druhá, § 24), i z těch ustanovení, která svémocnou regulaci postihují [§ 4x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxce, která není v uzavřeném prostoru nebo objektu (§ 7 odst. 2 PozKom), není ani při zřízení komunikace oprávněn omezit užívání této komunikace na určitox xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdně komunikaci zcela uzavřít; může tak však učinit jen na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu.
Obecné užívání pozemních komunikací nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xe neopírá o občanskoprávní předpisy, ale o zákon o pozemních komunikacích. Z § 44 odst. 1 tohoto zákona vyplývá, že v řízení o věcech upravených zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxzení. Podle § 7 odst. 1 a 2 OSŘ v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon. V občanském soudním řízení nelze projednávat a rozhodovat věci, upravené zákonem o pozemnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdy ani vydat rozhodnutí o tom, že pozemek je účelovou komunikací (ostatně by nešlo ani o některý z případů, uvedených v § 80 OSŘ). Pokud se však v soudním říxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx soud otázku, zda skutečně jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, jako předběžnou podle § 135 odst. 2 OSŘ, aniž by bylo nutné k této otázce vydávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní komunikace, které splňují hlediska uvedená v tomto zákoně, a to i v případě, že o charakteru této pozemní komunikace nebylo vydáno správní rozhxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx že zákon o pozemních komunikacích nemá žádné ustanovení, ze kterého by bylo možno dovodit, že právní poměry komunikací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemek má znaky, vyžadované zákonem pro účelovou komunikaci. Ze spisu pak vyplývá, že tuto komunikaci zřídil vlastník pozemku za tím účelem, aby byla xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xe z ní podává jeho vůle, aby pozemek byl užíván jako pozemní komunikace. Případné vymezení okruhu jejich uživatelů vlastníkem je právně nevýznamné, nexxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, že v řízení údajně vyšlo najevo, že účelová komunikace je jen částí sporného pozemku, a proto měl žalobě alespoň částečně vyhovět, namítá, že rozhodnuxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxze v dovolacím řízení, které je přípustné podle § 239 odst. 1 OSŘ uplatnit, a proto k němu dovolací soud nepřihlédl. Lze poznamenat, že vzhledem k formulxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxbylo, než dovolání zamítnout.
Poznámka:
Otázka střetu vlastnického práva soukromého subjektu k účelové komunikaci s obecným užíváním je tradičxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxo obecného užívání institutem veřejného práva. Věci stanovené k veřejnému užívání mohou být i ve vlastnictví soukromníků, kteří pak musí snášet úpravx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xokud si však někdo osobuje takové užívání, které však ve skutečnosti není užíváním obecným, lze uplatnit žalobu negatorní; otázku, co náleží k veřejnéxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s. 12, 13). Této problematice se věnuje podrobně Slovník veřejného práva československého, vydaný v roce 1938 v Praze, a to pod hesly "Obecné užívání" a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhuje se nejen na cesty, a to i na cesty v majetku soukromém, ale i na soukromé vody, veřejné studny apod. Slovník se zabývá též právní povahou obecného užívxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx, jehož obecné užívání se při změně veřejného statku ruší nebo omezuje, se nemůže domáhat nároků z tohoto užívání plynoucích. Uvádí, že existují tři zákxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxctví (alespoň pokud jde o obecné užívání komunikace v soukromém vlastnictví, blíží se pojetí platného zákona patrně teorie civilistická, která respexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxraznil ve shora publikované věci odvolací soud, že vlastník může vykonávat svá oprávnění "v mezích zákona", tedy i s respektováním veřejnoprávního omxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xajetku. Slovník veřejného práva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxou se stává pozemek věnováním. Je-li však cesta věnována obecnému užívání, nemůže mu být odňata soukromoprávní dispozicí vlastníkovou. Potíže činí dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxty bylo užíváno trvale z naléhavé potřeby komunikační.
Ze starší judikatury k této otázce lze uvést, že "pozemek, který je v soukromém vlastnictví, lxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníka poznatelným k obecnému užívání určen, jednak že toto užívání slouží k trvalému ukojení nutné potřeby komunikační. Z tohoto právního názoru xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx mimo to průchod a průjezd neslouží ukojení nutné potřeby komunikační, neuznal průchod a průjezd dvorem l-ckým za cestu veřejnou. Zodpověděl tudíž žalxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, že není rozhodující, že pozemek je ve veřejných knihách za veřejnou cestu označen.
Řešení střetu soukromého a veřejného práva v případě účelové komxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxže svémocně regulovat (s výjimkou uvedenou v § 7 odst. 2) její užívání, nebo ji dokonce zrušit, zákon však neodpovídá na otázku, jak účelová komunikace vxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xáhrada. Uvedené otázky je třeba řešit tak, že proti vůli vlastníka nemůže účelová komunikace být zřízena. Pokud se tak stane, nemůže mít pozemek, přípaxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx odst. 1 anebo podle § 135c ObčZ). To platí zejména pro hojné případy polních cest, fakticky vzniklých v rekreačních oblastech, kde si vlastníci rekreaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxerá má znaky účelové komunikace, uvedené v § 7 odst. 1 PozKom, vznikne k ní obecné užívání. Je třeba vyjít z toho, že vlastník komunikaci stavěl s vědomím a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x PozKom). Nejde tedy o nucené omezení vlastnického práva, ale jde o omezení, vzniklé na základě dobrovolného jednání vlastníka. Také pokud jde o cesty, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zásah do komunikačních vztahů, nezbytných pro moderní společnost.
Konečně lze uvést, že za účelové komunikace nelze patrně považovat cesty, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxívání, opírající se o souhlas vlastníka pozemku, který je povinen trpět jeho užívání jen určitými osobami. Také zřízení tzv. cesty z nouze (tj. tam, kde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xapř. domáhat prohlášení cesty v uzavřeném objektu souseda za veřejnou.
Pro úplnost poukazuji na rozsudek Nejvyššího soudu, publikovaný v Soudních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxrávnění. V občanském soudním řízení nelze projednávat a rozhodovat věci, upravené zákonem o pozemních komunikacích, které podle § 44 odst. 1 tohoto zxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní soud usnesením ze dne 8.11.2000 sp. zn. II. ÚS 427/2000 Odmítl, když důvody tohoto rozsudku shledal správnými.