4 Ads 100/2009 - 73

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xxx xxxxxxxx x xx
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 72 odst. 1 s. ř. s.) odviset od data, kdy jiný subjekt (zde správní orgán jiného státu), než který vydal žalobou napadené rozhodnutí, zašle žalobci toto xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 3 správního řádu z roku 2004, nemůže dovolávat toho, že napadenému správnímu rozhodnutí (zde rozhodnutí ČSSZ) neporozuměl.
ČESKÁ REPUBLIKA
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce:
R. G.
, zast. Mgr. Bogdanem Hajdukem, advokátem, se sídlem Havlíčkova 190/12, Český Těšín, proti žalované:
Česxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx7, č. j. 43 Cad 198/2007 - 26, takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 15. 6. 2006, č. X, odňala Česká správa sociálního zabezpečení (dále též xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí je uvedeno, že podle posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Jablonci nad Nisou ze dne 15. 5. 2006 již žalobce není částečně invalidní, neboť z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxoupila žalovaná Městskému soudu v Praze žalobu, kterou žalobce odevzdal k poštovní přepravě dne 19. 6. 2007. V předkládací zprávě žalovaná uvedla, že sx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxlního zabezpečení Krajský soud v Ostravě, zmíněnou žalobu však přesto postupuje Městskému soudu v Praze, neboť žalobce ji tomuto soudu adresuje a žaloxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dne 26. 6. 2006. Žaloba však byla podána k poštovní přepravě až dne 19. 6. 2007 (takřka za rok) a žalované byla doručena dne 22. 6. 2007. Žalovaná proto namíxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x podání žaloby přímo v napadeném rozhodnutí, přesto ji podal až po uplynutí této lhůty. S ohledem na výše uvedené žalovaná navrhla, aby žaloba byla jako oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xalované neodpovídá faktickému stavu věci. Uvedl, že pro tuto věc je rozhodující rozsudek Oblastního soudu v Nowym Saczi ze dne 21. 02. 2006, sp. zn. IV. U xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní neschopnosti ode dne 1. 10. 2005 do dne 8. 9. 2007 z důvodu recidivujících depresivních poruch.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 9. 2007, č. jx x xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxě usnesením ze dne 13. 12. 2007, č. j. 43 Cad 198/2007 - 26, žalobu odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxím písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou a odst. 4 téhož ustanovení, podle kterého zmxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxo dne 26. 6. 2006. V tento den začala plynout dvouměsíční lhůta k podání žaloby, která uplynula dne 26. 8. 2006. Žalobce však podal žalobu proti rozhodnutx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxut.
Ve včas podané kasační stížnosti žalobce (dále též "stěžovatel") namítal, že během rozhodování ve věci nebylo přihlédnuto k tomu, že mu ZUS, odděxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxo odvolat se k soudu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Stěžovatel je proto přesvědčen, že pokud v souladu s tímto poučením podal v červnu 2xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtěžovatele a poukázal na skutečnost, že Oblastní soud v Nowym Saczi změnil rozhodnutí ZUS, oddělení v Nowym Saczu tak, že uznal právo stěžovatele na důcxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxl schopným práce, ve skutečnosti práce neschopen.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. 4. 2009, č. j. 43 Cad 198/2007 - 57, ustanovil zástupcem sxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxména aby upřesnil, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí žalované napadáno.
Stěžovatel v doplnění kasační stížnosti podaném prostřednictxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxa ze dne 15. 6. 2007 proti rozhodnutí žalované byla podána ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 1 s. ř. s. Stěžovateli sice bylo dne 26. 6. 2006 doručeno předmětnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 29. 5. 2007 byl stěžovateli doručen překlad napadeného rozhodnutí žalované do polského jazyka s poučením o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxěžovatel nesouhlasí ani věcně, neboť se domnívá, že nebyly splněny podmínky pro jeho vydání, jelikož stěžovatel byl v době jeho vydání částečně invalixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxx06, ve kterém přiznal stěžovateli právo na částečný invalidní důchod z důvodu jeho částečné invalidity. Stěžovateli dále není známo, z čeho žalovaná vxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxice, má stěžovatel za to, že skutková podstata, z níž žalovaná při vydání předmětného rozhodnutí vycházela neměla oporu ve spisech nebo s nimi byla v rozxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu v Ostravě zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že proti dosavadnímu způsobu říxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxtel podal z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. b) a e) s. ř. s.
Podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené vady řízxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xři jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodnx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost.
Podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodů tvrzené nezákonnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x x. ř. s. vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil v kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
Popsané důvody kaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xodle písm. a) až d) téhož ustanovení důvodem speciálním. Je-li dán důvod podle písm. e), vylučuje to důvody podle písm. a) až d), neboť nezákonným je rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x03 odst. 1 písm. a) s. ř. s, nepřihlédl - li soud k vadám řízení před správním orgánem uvedeným v § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., bylo-li xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x písm. d) s. ř. s. Ostatně již ve svém rozhodnutí ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 3 Azs 33/2004, Nejvyšší správní soud konstatoval, že je-li kasační stížností nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu.
Ze shora uvedeného je patrno, že stěžovatel v posuzované věci činí spornou především oxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpečení ze dne 29. 5. 2007.
Z doručenky založené ve správním spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené rozhodnutí žalované ze dne 15. 6. 2006, č. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxdle § 72 odst. 1 s. ř. s., lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxodnutí směřuje. Podle odst. 4 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.
Podle § 40 odst. 1 s. ř. s., lhůta stanovená tímto záxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxch stanovených podle hodin. Podle odst. 2 lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který uxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxbotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.
Jestliže tedy byxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxala běžet v sobotu dne 27. 6. 2006 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pondělí dne 28. 8. 2006, neboť dne 26. 8. 2006 byla sobota (§ 40 odst. 2 a 3 s. ř. s.).
Poxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opožděnost podání žaloby je patrna i z data jejího sepsání - dne 15. 6. 2007. Nezbývá tudíž než konstatovat, že lhůta pro podání žaloby byla zmeškána téměx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxtožňuje se závěrem krajského soudu, že žaloba byla podána opožděně. Na tom nic nemění ani pochybení, kterého se krajský soud dopustil tím, když vyslovixx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx x. 2006 sice bylo doručeno předmětné rozhodnutí žalované, avšak pouze v českém jazyce. Stěžovatel proto tomuto rozhodnutí neporozuměl. Teprve až v příxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxním o možnosti podat proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě 2 měsíců žalobu u příslušného soudu. Stěžovatel je proto přesvědčen, že pokud v souladu s tímto pouxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxsledcích vedla k tomu, že počátek běhu lhůty pro podání žaloby by záležel na tom, kdy mu polský orgán sociálního zabezpečení, či jakýkoli jiný správní orxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvizace lhůty pro podání žaloby by ve svém důsledku vedlo ke zpochybnění veškerých účinků správního rozhodnutí i dlouho po uplynutí lhůt k podání žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní soud připomíná, že ČSSZ standardně postupuje tak, že svá rozhodnutí ČSSZ po jejich vydání doručuje přímo adresátům, což platí jak pro tuzemské xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxto zásadě, hledí jako naakty existující, platné, správné a právně závazné. Díky těmto vlastnostem jsou schopny působit do rozličných oblastí a předevxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxvení respektovat. Výše uvedená zásada slouží k tomu, aby vydané správní akty, zejména v podobě správních rozhodnutí, byly respektovány, a to až do dobyx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxmé, že tvrzení o tom, že správní rozhodnutí nesprávně zasáhlo do právní sféry účastníka řízení (stěžovatele) je třeba vznést (podat žalobu) v zákonem sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxs, tj. v zákonem stanovených lhůtách, příslušné kroky k jejich ochraně. Stěžovatel sám totiž nese odpovědnost za volbu a včasnost adekvátních právnícx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud není žaloba proti správnímu rozhodnutí podána včas, nemůže se jí správní soud věcně zabývat a je povinen ji pro opožděnost odmítnout. Odmítnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdy
vigilantibus, non dormientibus iura subveniunt
[právo pomáhá bdělým, ne spícím, tj. práva náleží těm, kdo se o ně starají, nikoli těm, kteří o ně nepxxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxokladu iniciativy jeho subjektů směřujících k realizaci svých zájmů právně relevantním chováním (subjekt práva má činit kroky k ochraně svých práv včxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxováním.
Pochybení stěžovatele neomlouvá ani neznalost českého jazyka. Nic mu totiž nebránilo nechat si rozhodnutí žalované přeložit do polského jxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.
Podle odst. 3 téhož ustanovexx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxy. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak.
Z výše uvedenýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxeli. Námitce stěžovatele v níž namítal včasnost podání žaloby tak Nejvyšší správní soud uzavírá, že jí nepřisvědčil a znovu zdůrazňuje, že rozhodujícx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxutím k zásadě procesní ekonomie se již Nejvyšší správní soud nezabýval námitkou stěžovatele na pochybení žalovaného při zjišťování skutkového stavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx celkovém posouzení věci cokoli změnit, jelikož stěžovatel vskutku podal žalobu opožděně.
Se zřetelem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud kasačxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť stěžovatel nebyl v kasační stížnosti úspěšný a žalované žádné náklady řízení nevznikly (§ 60 odst. 1 a § 1xx xx xx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx x. 2009, č. j. 43 Cad 198/2007 - 57, ustanoven zástupcem Mgr. Bogdan Hajduk, advokát, přičemž jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování platí stát, jak vyxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx úkony právní služby, tj. převzetí a příprava zastoupení (do tohoto úkonu právní služby zdejší soud zahrnul rovněž studium spisu dne 7. 5. 2009) a písemnx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx96 Sb. (dále jen "advokátní tarif"). Za výše uvedené úkony tak náleží zástupci stěžovatele odměna ve výši 2 x 500 Kč podle § 7 a § 9 odst. 2 advokátního taxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx 1 a 4 advokátního tarifu) a částka 400 Kč, která představuje náhradu za čas strávený touto cestou v rozsahu čtyř započatých půlhodin po 100 Kč [§ 14 odst. x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxx. 8 s. ř. s. jeho odměna zvyšuje o částku odpovídající této dani, která činí 19 % z částky 2582 Kč, tj. 490,60 Kč. Zástupci stěžovatele tak bude vyplacena čxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xx09, v němž advokát vypočetl svou odměnu za zastupování na 4024 Kč, Nejvyšší správní soud uvádí, že již ve svém rozsudku ze dne 13. 12. 2006, č. j. 1 Azs 47/20xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxátního tarifu. Advokát stěžovatele požadoval přiznat odměnu za tři
úkony
právní služby (převzetí a příprava zastoupení, prostudování spisu na soudě xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxedl u krajského soudu dne 7. 5. 2009, naplněn právě úkon převzetí zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu (takovým úkonem není pouhé xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xkon podle písm. a) téhož odstavce] v sobě totiž zásadně zahrnuje určitý provázaný soubor dílčích činností advokáta při převzetí případu a přípravě zasxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těch, které jsou obsaženy v soudním spise. Jeho základní určující charakteristikou je účel (příprava zastoupení) a to, že se děje v úvodní fázi poskytoxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxokátního tarifu.
Studium spisu Nejvyšší správní soud tedy zahrnul pod úkon právní služby spočívající v převzetí a přípravě zastoupení, a proto ustanxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty