7 Aps 2/2009 - 197

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxx x xxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xalobce označil; pro soud je přitom závazný její
petit
.
II. Existuje-li rozpor mezi obsahem žaloby a jejím petitem, případně je protichůdný již samotxx
xxxxx
x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx. 1 písm. d) s. ř. s.], která mohla mít vliv na rozhodnutí o věci samé.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx
x xx sídlem K letišti 6/1019, Praha 6, zastoupen JUDr. Ladislavem Sádlíkem, advokátem se sídlem Holečkova 31, Praha 5, proti žalovanému:
Finanční úřad pro xxxxx x
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx07 - 154, takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2008, č. j. 8 Ca 410/2007 - 154,
se zrušuje
a
věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxu, kterým by byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2008, č. j. 8 Ca 410/2007 - 154, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.
Městský xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxtě Praha, s. p. (dále také "původní žalobce"), kterou se domáhal, aby soud žalovanému Finančnímu úřadu pro Prahu 2 (dále jen "žalovaný") zakázal bezdůvxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxému, aby ve lhůtě do 3 dnů od právní moci rozsudku rozhodl o žádané lhůtě ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxze, aby žalovanému zakázal do uplynutí poskytnuté přiměřené lhůty použít zprávu o kontrole ze dne 10. 12. 2007, č. j. 110238/07/002541/2468, jako důkaxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxčených hmotně-právních podmínek pro uznání zásahu, pokynu či donucení ze strany správního orgánu jako nezákonného s nutností jeho zákazu. Je tomu tak xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xastolen stav, kdy předmětná daňová kontrola ve skutečnosti již netrvala a neprobíhala, a kdy se přezkum případných procesních pochybení přenesl nejpxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xonstatoval, že z povahy věci nemůže být ukončení daňové kontroly nezákonným zásahem. Aniž by proto dále přezkoumával naplnění ostatních zákonných hmxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu podal žalobce jako stěžovatel (dále jen "stěžovatel") včasnou kasační stížnost, kterou explicitně opřel o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. řx xx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právně posoudil, když jeho návrh (žalobu) zamítl. Je totiž nejen v rozporu s textem, ale i smyslem zákona stav, kdy jsou podané žaloby dle ustanovení § 82 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxia řízení. Podle ustanovení § 87 s. ř. s. je soud povinen rozhodnout na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Přesouvat možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx otázky, ale i návratem zpět do období před účinností soudního řádu správního. Současně je tento názor v kolizi s právním názorem rozšířeného senátu Nejxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxušil napadený rozsudek městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný Finanční úřad pro Prahu 2 (dále též "správce daně") se k podané kasačxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x. ř. s. skutečně toliko v případě, trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování. Jde tak o poskytnutí "reálné" ochrany. O tento xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxa ukončena a protokolárně projednána dne 10. 12. 2007. Zástupce stěžovatele však odmítl protokol o tomto úkonu podepsat a navíc již byly vystaveny i příxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxroly pak nelze považovat za "trvalý důsledek" zásahu správního orgánu ve smyslu ustanovení § 82 s. ř. s. Žaloba stěžovatele, jak správně uvedl městský xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovatele nesouhlasí s částkou, která byla podkladem pro dodatečné stanovení daně.
Usnesením ze dne 28. 5. 2009 Nejvyšší správní soud rozhodl, že připxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx mu vrátit k dalšímu řízení.
Z předloženého soudního spisu vyplývá, že Správa Letiště Praha, s. p. dne 20. 12. 2007 podala u Městského soudu v Praze žaloxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xoudy odpovídá i část textu (odůvodnění) žaloby, z nějž lze dovozovat, že se skutečně tehdejší žalobce domáhá ochrany před nezákonným zásahem. Jde konkxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxx xx x x x xxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxvního orgánu spočívajícím v nezákonném způsobu a postupu při projednání zprávy o kontrole (nezákonná kontrola). Současně z bodu č. II. a č. III. však vyxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xdy nerozhodne o jeho žádosti, resp. aby "rozhodl" tak, že se mu poskytuje přiměřená lhůta ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků. V žalobním xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxačovat v nezákonném zásahu do práv žalobce tím, že bude bezdůvodně odmítat rozhodnout o lhůtě k seznámení se se závěry žalovaného správce daně, jak jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxní moci tohoto rozsudku obnovit stav před zásahem do práv žalovaného tím, že rozhodne o žádané lhůtě ve smyslu ust. § 14 odst. 1 d. ř. tak, jak bylo žádáno žaxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xoby poskytnutí přiměřené lhůty způsobem upraveným v ust. § 14 odst. 1 d. ř. poskytnout nebo použít zprávu o kontrole č. j. 110238/07/002541/2468, ze dne xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxný
petit
jednoznačně nevypovídá o tom, čeho se ve skutečnosti podanou žalobou domáhá, tj. zda ochrany před nezákonným zásahem nebo ochrany proti nečixxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xze považovat za návrh ve smyslu ustanovení § 82 s. ř. s.; tomu však neodpovídá odůvodnění žaloby (žalobní body). Tento logický rozpor mezi rozsudečným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxbce domáhá, aby soud postupoval podle § 82 s. ř. s. a současně se domáhá postupu podle § 79 s. ř. s., nebyl odstraněn ani po provedeném ústním jednání (měsxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxém žalobním návrhu-petitu).
Podle ustanovení § 79 odst. 1 s. ř. s. ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis pro řízení u sprxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxípadech, kdy ve správním řízení dochází k neodůvodněným průtahům nebo správní orgán je nečinný, např. v důsledku toho, že místo vydání rozhodnutí, jak xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxího řízení a rozhodnutí nebo jaká skutečnost má být osvědčena. Předmětem ochrany před nečinností správních orgánů je subjektivní veřejné právo vyplýxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxkona povinen učinit. Předpokladem úspěšnosti žaloby na ochranu před nečinností je, že správní orgán má povinnost rozhodnutí či osvědčení vydat.
Poxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat oxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxtickým nezákonným zásahům veřejné moci, které nejsou rozhodnutími ani jinými individuálními akty. Zásah může mít různou formu, např. omezení osobní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí zásahu či jeho následků nebo hrozba opakování. Žalobce musí v žalobě přesně označit o jaký zásah se jedná, kdy a kým byl prováděn, v jakém právu byl zkrácxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx x xxxxxx na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. jsou dva zcela odlišné typy žalob ve správním soudnictví, které nelze zaměňovat ani směšovat. Pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx
x Pokud by byl mezi obsahem žaloby a navrženým petitem rozpor, popř. byl rozporný samotný
petit
, bylo by třeba takovou vadu nejprve odstranit (srov. § 37 xx xx xx x x xx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx
xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxbce podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, nemohl se žalobou současně v petitu domáhat, aby správnímu orgánu byla uložena povinnost rozhodnxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxl v podstatě žádnou pozornost a aniž by citované logické rozpory odstranil, přesto vydal napadený rozsudek. Tímto postupem ovšem zatížil své řízení vaxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, kdy není najisto postaveno, čeho se původní žalobce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xozsudek zrušil podle ustanovení § 110 odst. 1 s. ř. s. a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.
V tomto řízení bude na městském soudu, aby v součinxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxahem správního orgánu nebo ochrany proti nečinnosti správního orgánu, a teprve poté vydal rozhodnutí, které bude odpovídat zákonu.
Zruší-li Nejvyxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvním soudem ve zrušovacím rozhodnutí (§ 110 odst. 3 s. ř. s.)
Městský soud rozhodne v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxáček předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.