4 Ads 147/2008 - 95

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xeboť jde o rozhodnutí předběžně vykonatelné (§ 74 odst. 1, § 76 odst. 5 a § 32 odst. 5 správního řádu z roku 2004). Ustanovený opatrovník je tedy povinen kxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odvolal.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx Labem, proti žalovanému:
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj,
se sídlem ul. SNP 2720/21, Ústí nad Labem, o kasační stížnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxm ze dne 17. 7. 2008, č. j. 15 Ca 191/2007 - 60,
se zrušuje
a věc
se
mu
vrací
k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností žalovaný (dxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kterým krajský soud pro vady řízení zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2007, č. j. 4279/7.00/2007/14.3, jímž bylo zamítnuto odvolání ustanovexxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxe 19. 6. 2007, č. j. 685/7.III/2007/14.3/PP (dále též "rozhodnutí inspektora), kterým byla žalobci jakožto jednateli společnosti VÝTAHY PETERSIK, sx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe poté, co se dle sdělení žalovaného nepodařilo žalobci doručit rozhodnutí inspektora o uložení pořádkové pokuty ze dne 19. 6. 2007, tak byl rozhodnutíx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 6. 2007 a následně je napadlo včasným odvoláním. Dne 3. 7. 2007 pak Statutární město Teplice obdrželo rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty, ač dosud nxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxovaný je zamítl jako nedůvodné.
V průběhu řízení o žalobě krajský soud dospěl k závěru, že nadále netrvají důvody pro to, aby za žalobce jednal ustanovxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výslovně uvedl, že se plně ztotožňuje s jednotlivými žalobními námitkami uplatněnými ustanoveným opatrovníkem. Za nastalé procesní situace, po příxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxjména (s ohledem na podstatu věci) konstatoval, že má za to, že i za situace, kdy je v § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek, správní orgány by měly vůči opatrovníkům ustanoveným podle § 32 odst. 2 písm. h) správního řádu, kteří vyslovili nesouhlas se svým usxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxka. Mezi tyto úkony přitom podle názoru krajského soudu nepatří doručování rozhodnutí správního orgánu ustanovenému opatrovníkovi o uložení pořádkxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2002, sp. zn. III. ÚS 717/01. Za tohoto stavu napadené rozhodnutí žalovaného krajský soud zrušil a věc vrátil tomuto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxx 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s."). Stěžovatel zastává názor, že shora rekapixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxčení odkladného účinku odvolání proti usnesení o ustanovení opatrovníka nastala jeho předběžná vykonatelnost a to bez ohledu na případné podání odvoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní provedený krajským soudem podle stěžovatele vybočuje z mezí stanovených zákonem a je v rozporu s principem zakotveným v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrávní orgán tak doručil v souladu s uvedeným ustanovením rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty ustanovenému opatrovníkovi. Ustanovení o tom, že "odvxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx x. 2002, sp. zn. III. ÚS 717/01 stěžovatel uvádí, že tento
judikát
se vztahuje k situaci upravené občanským soudním řádem a vychází z pravomoci svěřené xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, které již spíše souvisí s podmínkami pro vlastní ustanovení opatrovníka v dané věci (to s ohledem na skutečnost, že žalobní námitky se týkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxud (jako nepříslušný) zkoumat, neboť toto je předmětem samostatného (jiného) řízení a to na základě žaloby podané ke Krajskému soudu v Ostravě. Současxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxe jeho názoru v dalším postupu popřela průchodnost uložení pořádkové pokuty. S ohledem na výše uvedené stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxil.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxn rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti, dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Samotné ustanovení opatroxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatného přezkumného soudního řízení, v němž bylo o žalobě Statutárního města Teplice proti rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce o odvolání proti rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xx. Nejvyšší správní soud i v této věci vede řízení o kasační stížnosti Státního úřadu inspekce práce se sídlem v Opavě proti tomuto rozsudku, a to pod spisoxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu inspekce práce ze dne 15. 8. 2007, čj. 1184/1.30/1729/07 a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Do dne vydání rozhodnutí v této věci nebylo řízení vedenx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého o uložení pořádkové pokuty žalobci. Spornou otázkou v posuzované věci je přitom toliko to, zda bylo, či nebylo, rozhodnutí žalovaného účinně doručxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxtanoveno žalobci opatrovníkem. Samotné ustanovení opatrovníkem, co do zákonnosti ustanovujícího rozhodnutí, stejně jako řízení, které vydání tohxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxatrovníkem v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").
Podle § 32 odst. 5 správního řádu:
O uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxné věci bylo usnesení o ustanovení opatrovníka doručeno Statutárnímu městu Teplice dne 27. 6. 2007, které je následně napadlo včasným odvoláním, přičxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníkem), obdrželo Statutární město Teplice rozhodnutí správního orgánu I. stupně, určené žalobci, o uložení pořádkové pokuty. Statutární měxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxily právní účinky sice doručeného, ale nepravomocného rozhodnutí o ustanovení opatrovníka. To byla také rozhodující námitka v odvolání (proti rozhoxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xalobě. Nyní v kasační stížnosti proti tomuto názoru, akceptovanému krajským soudem v napadeném rozhodnutí, brojí žalovaný jako stěžovatel.
Posouxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxonatelnost je potom stav, zakládající nutnost, popř. možnost, podle obsahu předmětného rozhodnutí konat.
Správní řád v § 74 odst. 1 stanoví, že:
Rozxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxolání nemá odkladný účinek.
Z obsahu ustanovení odst. 2 a 3 § 74 správního řádu přitom vyplývá, že vykonatelnost rozhodnutí správní řád spojuje tolixx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xákladě tohoto svého stavu exekučním titulem). Naproti tomu pro případy, kde jde o svojí povahou jiná rozhodnutí (neukládající lhůtovatelné povinnosxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxdobně (§ 74 odst. 3 správního řádu).
V posuzované věci posuzuje soud účinky doručeného usnesení o ustanovení opatrovníka, u kterého je přímo ze zákoxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xa shora citovanou právní úpravu tak u tohoto usnesení nastávají právní účinky, pro které obdobně platí to, co pro předběžnou vykonatelnost.
Smyslem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxání a doručení takového rozhodnutí, a to zcela bez ohledu na nastoupení právní moci takového rozhodnutí. Konat podle takového rozhodnutí je vždy, nestxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo obdobně pro tzv. "jiné právní účinky rozhodnutí", potom v posuzované věci doručení rozhodnutí o ustanovení opatrovníka Statutárnímu městu Teplicex x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxhokoliv omezení či zúžení na úkony nezbytné. Přitom ustanovenému opatrovníku proti rozhodnutí o ustanovení přirozeně náleželo právo odvolání, čehox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxmítnuto) bylo jeho povinností jako ustanovený opatrovník vystupovat.
Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že krajský soud věc posoudil nesprávně, kxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxkuty žalobci. Nejvyšší správní soud je vzhledem ke shora uvedenému toho názoru, že k procesnímu pochybení žalovaného při posouzení dopadu doručení roxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xzaložení postavení opatrovníka) bez dalšího doručením a žalovaný rozhodl o podaném odvolání v souladu se zákonem, když odvolání proti rozhodnutí sprxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy) zamítl jako nedůvodné.
Krajský soud věc neposoudil v souladu se zákonem. Tento závěr vyslovuje Nejvyšší správní soud i při vědomí skutečnosti, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxru, že ani případné pravomocné zrušení usnesení o ustanovení opatrovníkem jako nezákonného by na věci nemohlo nic změnit. V době, kdy bylo napadené usnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxem) vůči němu právně závazně nastoleny byly a trvaly, a posléze dané rozhodnutí nabylo i právní moci. Tím současně Nejvyšší správní soud nijak nepředvíxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xprávní soud poznamenává, pokud by se opatrovník v dané době účinným usnesením o ustanovení opatrovníkem neřídil, nemusel by stihnout podat včas odvolxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxího.
K argumentaci krajského soudu nálezem Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2002, sp. zn. III. ÚS 717/01, Nejvyšší správní soud ještě pro úplnost jen stručxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xejména se týká zcela jiné otázky, a to, zda (v prostředí úpravy občanským soudním řádem) lze či nelze ustanovit obec opatrovníkem proti její vůli.
Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
V dalším řízení bude krajský soud postupovat při přezkoumávání rozhodnutí žalovaného, vázán právníx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxzení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení
: Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 28. května 200x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty