1 As 43/2009 - 52

Správní řízení: Doručování zástupci

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx postupovat dle § 20 odst. 2 správního řádu a zmocnit jinou osobu k přebírání písemností doručovaných do vlastních rukou.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xdeňka Kühna v právní věci žalobce:
T. T. A.,
zastoupený Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, proti žalované:
Policie České rexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx, č. j. CPR-5139/ČJ-2008-9CPR-T243, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2008, č. j. 10 Ca 176/2008 x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2008, č. j. CPR-5139/ČJ-2008-9CPR-T243, zamítl žalovaný odvoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxé policie Chomutov - detašované pracoviště, ze dne 5. 3. 2008, č. j. SCPP-927-15/UL-III-10-2007, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění z území Čxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxodnění uvedl, že rozhodnutí žalovaného bylo doručeno zástupci žalobce dne 11. 4. 2008. Podle § 172 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na úzxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout. Lhůta k podání žaloby skončila 21. 4. 2008, avšak žalobce podal žalobu k poštovní přepravě xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxesení městského soudu podle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.). Podle žalobce nebyla žaloba podána opožděně, nexxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastních rukou podle § 72 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Písemnost adresovanou do vlastních rukou je přitom nutno doručit přímo účastníxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxky, že byla předložena plná moc k doručování s úředně ověřeným podpisem. Taková situace však v případě žalobce nenastala, a doručení rozhodnutí proto nxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxšímu řízení.
Žalovaná se v poskytnuté lhůtě ke kasační stížnosti nevyjádřila.
Kasační stížnost není důvodná.
S žalobcem lze souhlasit v tom, že x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx žalobcův výklad opírající se o ustanovení § 20 odst. 2 téhož zákona. Podle tohoto ustanovení lze písemnost, která se doručuje do vlastních rukou, doručxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxud byla plná moc udělena před doručujícím orgánem.
Ve správním řízení se nicméně účastník může dát zastoupit na základě písemné plné moci tzv. obecnýx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxpci s výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat. Plná moc přitom podle § 33 odst. 1 správního řádu nevyžaduje úředně ověřený podpxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu mocí jinou osobu pouze k přebírání písemností doručovaných do vlastních rukou (a k ničemu jinému). V tomto případě tzv. zmocněnce pro doručování (a jexxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxlývá, že má-li účastník správního řízení obecného zmocněnce podle § 33 správního řádu, neuplatní se § 20 odst. 2 téhož zákona. To ostatně potvrzuje výxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xe správního spisu zřejmé, že žalobce zmocnil k zastupování ve správním řízení JUDr. Jiřího Škodu, advokáta (viz č. l. 47). Jednalo se přitom o obecnou plxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxikovatelné. Žalovaná pak v souladu s § 34 odst. 2 doručila své rozhodnutí ze dne 7. 4. 2008 zástupci žalobce, neboť se nepochybně nejednalo o úkon, na zákxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zákonná desetidenní lhůta k podání žaloby (§ 172 odst. 2 zákona o pobytu cizinců ve spojení x x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx podána opožděně. Městský soud proto po právu žalobu odmítl.
Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou. O náhxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxzení. Žalované pak v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustnéx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty