30 Cdo 3049/2007

K jednání obcí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxující ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právními předpisy s takovým projevem vůle spojují. Usnesení příslušného orgánu obxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxípadě podpisu příslušné smlouvy, starostou, případně (za podmínek zákonem o obcích stanovených) místostarostou, není-li v souladu zákonem – v důslexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxěvkové organizaci obce. Starosta obce přitom nemá povahu statutárního orgánu, jakkoliv obec navenek zastupuje a na podkladě předchozího rozhodnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxuze a mohl a může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud
České republiky rozhodl v senáxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe K. s.r.o. v likvidaci, zastoupeného advokátkou, proti žalovanému M. V. M., o 3.543.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 5 C 51xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu v Hradci Králové ze dne 20. března 2007, č. j. 19 Co 30/2007-84, a rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 9. listopadu 2006, č. j. 5 C 51/2006-50, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x x 51/2006-50, zamítl žalobu správce konkurzní podstaty úpadce, jíž se žalobce domáhal proti žalovanému zaplacení částky 3.543.000,- Kč z titulu bezdůxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxené období placených částek žalovanému) na základě neplatné nájemní smlouvy se smlouvou o koupi najaté věci, a dále neplatným zápočtem částky 100.000xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxemní smlouva je platná a že z tohoto důvodu nedošlo k bezdůvodnému obohacení žalovaného na úkor úpadce. K žalobcem v řízení uplatněné argumentaci stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xsmluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 1. července 2001 ke dni 31. prosince 2002“, okresní soud uvedl, že "k ukonxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xalobce ve svém vyjádření, když rozhodně nelze uvažovat o následném souhlasu rady města, neboť pokud rada města schválila dohodu o ukončení nájemní smlxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxvřela smlouvu nebo smlouvy o podnájmu nemovitostí, které byly této společnosti pronajaty (najaty) žalovaným, potom tyto podnájemní vztahy skončeníx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdnájemního vztahu zaniká tento vždy tehdy, zanikne-li vztah nájemní, od něhož je odvozen (komentář k obč. zákoníku část VIII. Hlava VII. oddíl 6 podnájxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxo věcně správné rozhodnutí) podle § 219 o.s.ř. potvrdil a rozhodl též o náhradě nákladů řízení. Krajský soud se zcela ztotožnil jak se skutkovým, tak i s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvanému za užívání nemovitostí, pronajatých nájemní smlouvou ze dne 17. 4. 2003. Uplatněný požadavek opírá o tvrzení, že nájemní smlouva, uzavřená mezx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxž nemovitostí, uzavřená dne 1. 7. 2001 mezi žalovaným a společností V. M. s.r.o. (jejímiž společníky byli úpadce a žalovaný), byla sice dohodou obou smlxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxonajmout nemovitosti platně úpadci. Neplatnost ujednání o ukončení nájemního vztahu (smlouvy o nájmu nemovitostí č. 361 z 1. 7. 2001) dovozuje žalobcx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxm řízení žalobcem opětovně snesené argumentaci odvolací soud zdůraznil, že požadavek předchozího schválení úkonu starosty pod sankcí neplatnosti bxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxalistním stanovisku, že šlo o neplatný úkon, jestliže není pochyb o tom, že starosta B. F. uzavřel dohodu, vyjadřující vůli města. Odvolací soud dále uvxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu jednání starosty, jež by bylo s vůlí obce v rozporu. O takový rozpor však v daném případě zajisté jít nemohlo, jestliže město V. M. i nadále ze starostova xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xstavní soud České republiky ve svém nálezu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04, podle kterého "závěr, že určitý právní úkon je neplatný pro rozpor se zákxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmnou roli zde hraje především výklad teleologický. Je proto nutné se vždy ptát po účelu zákonného příkazu či zákazu. V soukromoprávní sféře ne každý rozxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xředevším ochrana soukromoprávních vztahů, tedy především ochrana smluvních vztahů podle zásady »pacta sunt servanda« (smlouvy se musí dodržovat). x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdy, a proto je nutno vykládat ustanovení o neplatnosti právních úkonů pro rozpor se zákonem restriktivně a nikoliv xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ani další odvolací námitky žalobce stran zveřejnění záměru žalovaným městem, tvrzených rozporů v předmětných usneseních rad žalovaného či absence txxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, jehož přípustnost odvozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (v dovolání nespxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxudu má po právní stránce zásadní význam, neboť řeší právní otázku v rozporu s hmotným právem, konkrétně ze zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Dovolatel pxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxlouvy ze dne 17. 4. 2003.“ Dále namítá, že smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 1. 7. 2001 byla ukončena ke dni 31. 12. 2002, "ale úpadce dále fakticxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxečnosti S. V. M., s.r.o. Smlouvou č. 361 ze dne 1. 1. 2003 pronajal žalovaný společnosti S. V. M., s.r.o. menší část, než činily nebytové prostory pronajaxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxuvou ze dne 1.7. 2001.“ Dovolatel s odkazem na § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění do 31. 12. 2002 uzavírá, že "Vzhledem ke shora uvedenému se jedxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxosta neobdržel, a proto je dohoda ze dne 30. 12. 2002 pro rozpor se zákonem absolutně neplatná. To, že žalovaný jednal v rozporu se zákonem, dokládá i to, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxprávné právní posouzení věci odvolacím soudem shrnuje následně: "- platná a účinná nájemní Smlouva ze dne 1. 7. 2001, kterou žalovaný pronajal tytéž nexxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxmu pronajmout úpadci Smlouvou ze dne 17. 4. 2003;
- absence zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu ze dne 17. 4. 2003 ve smyslu § 39 zákona o obcích. Namísto zvxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xbsahem zveřejnění a obsahem Smlouvy ze dne 17. 4. 2003;
- neplatné usnesení zastupitelstva ze dne 13. 11. 2002 pod č. 253/02 ("část parcely“ - neurčitý vxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx 13. 11. 2002 pod č. 253/02 a ze dne 16. 12. 2002 pod č. 275/02, pokud jde o vymezení předmětu.“
Podle dovolatele je tak předmětná smlouva ze dne 17. 4. 2003 axxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxvodu a žalovaný je povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, a aby dovolateli přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení.
V doplňujícím podání, doručeném okresnímu xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxího soudu odvolací soud cituje, nicméně při své vlastní činnosti z něj nevychází.“
Žalovaný se k podanému dovolání žalobce písemně nevyjádřil.
Dovoxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx0 odst. 1 o. s. ř. Dále vzal v úvahu, že dovolání je charakterizováno obsahovými i formálními znaky požadovanými ustanovením § 241a odst. 1 o. s. ř. Opírx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxvní otázku v rozporu s hmotným právem, a je tudíž rozhodnutím majícím po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř.
Poté dovolací soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxatněného dovolacího důvodu nelze považovat za správný (§ 243b odst. 2 o. s. ř.).
Z ustanovení § 242 o. s. ř. vyplývá, že právní úprava institutu dovoláxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxněným dovolacím důvodem. Současně, je-li dovolání přípustné, je dovolací soud povinen přihlédnout i k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. xxx xx x x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxmto směrem.
Podle § 40 odst. 1 o. s. ř. o úkonech, při nichž soud jedná s účastníky nebo provádí dokazování anebo vyhlašuje rozhodnutí, se sepisuje protxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstníkům, výroky rozhodnutí a vyjádření účastníků o tom, zda se vzdávají odvolání proti vyhlášenému rozhodnutí; nahrazuje-li protokol podání, musí mxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxí a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, protokol musí obsahovat všechny podstatné okolnosti a poučení poskytnutá soudem, z protokolu xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxhlášení, které vyslýchaný učinil na upozornění, že má právo odepřít výpověď, a zachována tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonexxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxte anebo že sdělí obsah listiny (srov. § 129 odst. 1 o. s. ř.). V protokolu o jednání je třeba vždy uvést, jakou listinou byl proveden důkaz a jakým způsobex xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx samé ve sporném řízení před soudem prvního stupně po novele občanského soudního řádu, mimořádná příloha časopisu Právní rozhledy č. 5/2002, str. 25).
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxmětem dokazování (takový údaj totiž z protokolu o jednání musí explicitně vyplývat, což v daném případě v protokolu chybí), ale není ani zřejmé, které kxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxtníků, z nichž některé byly do této přílohy vloženy i při dalším jednání před okresním soudem dne 9. 11. 2006 (viz č.l. 48 p. v.). Vznikly tak pochybnosti nxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxle protokolu o jednání ze dne 7. 9. 2006 mělo jednání u okresního soudu trvat pouhých 15 minut, přičemž podle zmíněného protokolu mělo při tomto jednání bxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxbylo lze (k důkazu) přečíst. Dále je třeba zdůraznit, že ačkoliv okresní soud při jednání dne 4. 10. 2006 - vycházeje z protokolu o jednání na č. l. 38 - mj. čxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxdnění písemného vyhotovení svého rozsudku z tohoto důkazního prostředku ovšem nečiní žádné (dílčí) skutkové zjištění, ačkoliv i k tomuto důkaznímu pxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xosouzení věci, též ve vazbě na námitky žalobce, bylo jeho povinností zákonu odpovídajícím způsobem dílčí skutkové zjištění, jež čerpal z tohoto důkazxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvažuje za nezbytné také uvést, že právně relevantním podkladem, jenž zachycuje obsah rozhodování rady obce, je z příslušené schůze rady pořízený zápixx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení (srov. § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní řád/, ve znění pozdějších předpixxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxázet z předmětných usnesení (autentického pramene informací o rozhodování uvedeného orgánu obce), které rada žalovaného v předmětných záležitostexx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxmi, z nichž - jak se podává z odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku - okresní soud činil pro rozhodnutí ve věci zásadně významná skutková zjištění, nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxl, nezjednal-li v uvedeném směru procesní nápravu, když navíc i z jeho protokolu o odvolacím jednání ze dne 20. 3. 2007 se výslovně nepodává provedení lixxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xoud ve svém rozsudku vychází.
V souzené věci má určující význam, zda došlo mezi žalovaným a společností S. V. M., s.r.o. k platnému uzavření dohody o skoxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xmlouvu, jež k týmž nemovitostem byla (později) dne 17. 4. 2003 uzavřena mezi žalovaným a úpadcem, a kterou - ze shora již vyložených důvodů - dovolatel poxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xoud se stran právního posouzení zmíněné dohody o skončení nájmu zcela ztotožnil se závěry okresního soudu a nadto, s ohledem na odvolací argumentaci žaxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xe uvedená právní otázka byla odvolacím soudem, jakož i soudem nalézacím, řešena v rozporu s hmotným právem, a nadto odvolací soud zmíněný nález Ústavníxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo soudu spočívajícím v tom, že i když předmětnou dohodu o skončení nájmu ze dne 30. 12. 2002 podepsal za žalovaného starosta bez předchozího rozhodnutí rxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx obč. zákoníku...neboť pokud rada města schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy dne 7. 1. 2003, teprve tímto dnem byla dohoda o ukončení nájemní smxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xrávní názor, že uzavřel-li starosta obce za obec coby smluvní stranu právní úkon bez předchozího rozhodnutí orgánu obce (v tomto případě rady žalovanéxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxsy.
Nejvyšší soud České republiky ve své judikatuře opakovaně zdůraznil, že oprávnění rozhodovat o právních úkonech obce je ze zákona rozděleno mezi xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi. Právní úkon starosty vyžadující schválení zastupitelstvem obce (a obdobně obecní radou) provedený bez takového předchozího schválení je od počátxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 21/2006 na str. 792). Dovolací soud tak vycházel z právní úpravy obecního zřízení upraveného zákonem č. 12/8/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jexx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxavírání nájemních smluv, a v rámci třetího odstavce téhož zákonného ustanovení je upraveno, že rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitoxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu novelizace obecního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xtran rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce (zcela nebo zčásti) svěřila příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxel předmětnou dohodu o skončení nájmu, v ustanovení § 103 odst. 1 stanovil, že starosta zastupuje obec navenek, a že úkony, které vyžadují schválení zasxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xze tedy shrnout, že samotné rozhodnutí zastupitelstva obce nebo rady ještě nepředstavuje právní úkon, jakožto projev vůle obce směřující ke vzniku, zxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxuje materiálně právní podmínku pro vyjádření projevu vůle obce, který se stává perfektním (formálně navenek vyjádřeným) teprve v případě podpisu příxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx), není-li v souladu zákonem - v důsledku novelizace obecního zřízení s účinností od 1. 1. 2003 - příslušná působnost zcela nebo zčásti svěřena příslušnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na podkladě předchozího rozhodnutí orgánu obce vyjadřuje vůli obce navenek.
Na druhé straně starosta obce podle dřívější ani současné úpravy nemohl x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx 2001, sp. zn. IV. ÚS 576/2000).
Jestliže tedy v době, kdy starosta žalovaného uzavíral předmětnou dohodu o skončení nájmu, bylo ustanovením § 103 odstx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné, pak právní závěr krajského soudu, resp. soudů oxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rady obce, je v rozporu s výše osvětlenou hmotněprávní úpravou, jakož i konstantní rozhodovací praxí.
Odvolací soud sice v odůvodnění svého rozsudku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxe právní závěr na posuzovanou věc, pokud jde o reflexi, že krátce poté, co starosta žalovaného přistoupil k uzavření předmětné dohody, byl zákon o obcícx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxjící neplatnost úkonu, který starosta učinil bez předchozího rozhodnutí příslušného orgánu obce, ačkoliv se u něj takové schválení orgánem vyžaduje x xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxodu, vyjadřující vůli města.“ Ústavním soudem ve věci sp. zn. II. ÚS 87/04 judikované právní závěry ovšem nedávaly žádný základ k právní konstrukci, kxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxatku nájemní smlouvy, kterým se upravovala pouze výše nájmu. K této skutkové souvislosti Ústavní soud uvedl, že "výše nájmu není podstatnou náležitosxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxud tedy starosta podepsal dodatek k nájemní smlouvě, kterým se upravovalo pouze zvýšení nájemného, nevybočil z původního rozhodnutí kolektivního orxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxkromoprávní sféře ne každý rozpor se zákonem má za následek absolutní neplatnost právního úkonu.“ Ostatně na nezbytnost
interpretace
judikovaného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx sp. zn. II. ÚS 87/04 ze dne 6. 4. 2005...vyslovil názor, že starostovi nelze upřít právo, aby v intencích jednou projevené vůle obce jednal relativně saxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxm o obcích nebo o
h. m.
P. souhlas buď místní rada nebo zastupitelstvo. Jiný výklad by v takové situaci byl považován za přehnaně formalistický. V projedxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxí), nelze však ani dovodit, že vůle obce byla již v zásadních bodech vytvořena a úkon starosty by byl učiněn v intencích takto projevené vůle. (Nelze totix xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxci směřován k tomu, aby nemovitost byla pronajata, tedy k dosažení zcela opačného cíle, než jakým je ukončení nájmu).“
Kontinuita
právního názoru, že xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxování, je v praxi dovolacího soudu i nadále zachovávána, a to právě i ve světle nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 87/04 [srov. např. rozsudky Nxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xn. 30 Cdo 3130/2005, ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 29 Cdo 507/2007, ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 26 Cdo 350/2007 a další, in www.nsoud.cz).
Z uvedeného důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxihlédnutím k ustanovení, § 243b odst. 2 a 3 o. s. ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. K projednání věci nebylo nařízeno jednání xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x x 226 odst. 1 téhož zákona).
O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 20. května 2009
JUDr. Karel Podolka,v . r.
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty