3 Ads 121/2008 - 45

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxho řádu z roku 2004), není to důvodem pro ustanovení opatrovníka pro ochranu práv tohoto účastníka ve správním řízení, a to ani v případě, kdy si účastník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlachx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxce,
se sídlem Horní nám. 103/2, Opava, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2007 čj. 1184/1.30/1729/07, v řízení o kasační stížnosti žaloxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx xxxxiznává
náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
Žalovaný (dále též "stěžovatel") podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx/1729/07 a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Současně bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.
Z odůvodnění napadeného rozsudku vyplývxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (dále jen "inspektorát"). Tímto rozhodnutím inspektorátu byl žalobce ustanoven opatrovníkem úxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxdní. Žalobce v žalobě namítl, že výkon činnosti opatrovníka ve správním řízení nevyplývá ze zákona o obcích, správní orgány nezdůvodňují, proč žalobcx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxky ke zjištění jeho pobytu a účastník se zdržuje na adrese, na kterou mu bylo rozhodnutí doručováno a v době doručování byl v cizině.
Žalovaný ve vyjádřexx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx proto tvrdit, že výkon funkce opatrovníka nespadá pod některou z uvedených kompetencí, nespadá do působnosti obce vůbec. Za důvodnou nepovažuje ani dxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa řízení, což by v daném případě prakticky znemožňovalo možnost uložení pořádkové pokuty, protože podle § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxjský soud ze správního spisu zjistil, že rozhodnutím inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj ze dne 19. 6. 2007 byla xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxastníka uvedenou v obchodním rejstříku, která byla následně zjištěna jako adresa jeho trvalého pobytu, a to nejprve zaměstnancem správního orgánu, pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xo vlastních rukou a podle sdělení zaměstnance společnosti je mimo území republiky. Dalším přípisem policejní orgán sdělil, že účastník se na adrese trxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxsu trvalého pobytu účastníka, přičemž zásilka byla z důvodu nezastižení účastníka dne 25. 6. 2007 uložena a adresát byl o jejím uložení písemně vyrozumxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxl veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 25. 6. 2007, vyrozuměn o možnosti převzít rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty na podatelně inspektorátu po dobu 1x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xdvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí byla zamítnuto rozhodnutím napadeným žalobou.
Tento skutkový stav vzal za základ i Nejvyšší správní soud.
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxval podle správního řádu, který upravuje ustanovení opatrovníka v § 32. Mezi důvody pro ustanovení opatrovníka patří také nemožnost doručování písemxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxré upravují doručování písemností ve správním řízení. Písemnost určenou do vlastních rukou lze tak doručit buď tzv. přímým doručením nebo tzv. náhradxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jejího trvalého pobytu nebo na jinou adresu, kterou správnímu orgánu sdělí, dále nezastižení adresáta na této adrese, uložení písemnosti u doručujícxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xne, kdy byla k vyzvednutí připravena. K účinnosti náhradního doručení se již nevyžaduje, aby se adresát v místě doručení (je-li místem jeho trvalého poxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxajský soud zjistil, že rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty bylo účastníkovi doručeno provozovatelem poštovních služeb na adresu jeho trvalého pobxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xložení se rozhodnutí považuje za doručené. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxí názor, že s ohledem na skutečnost, že se náhradním doručením podařilo písemnost účastníku doručit, podmínky pro ustanovení opatrovníka dány nebylyx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxlšímu řízení.
Stěžovatel opřel kasační stížnost o § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy o tvrzení o nezákonnosti spočívající v nesprávném právním posoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxho rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení, není v souladu se zákonem. Jednalo se o situaci, kdy správní orgán ustanovil osobě-účastníkovi řízení uvxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxadní zásadou činnosti správních orgánů šetřil práva a oprávněné zájmy osoby a podle § 4 odst. 4 správního řádu umožnil dotčeným osobám uplatňovat jejixx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní. Stěžovatel nesouhlasí s právním názorem krajského soudu, že pokud nastane tzv.
fikce
doručení, nelze ustanovit opatrovníka; tento nesouhlas stxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxosti doručeno nebylo, písemnost se pouze za doručenou považuje podle zákona (§ 24 správního řádu má nadpis "Překážky při doručování"). V takovém přípxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xázoru stěžovatele právě na takové situace pamatuje § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, který hovoří o ustanovení opatrovníka mj. osobám, jimž se prokxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxníka, by šlo o striktní formalizmus, zúžený výklad a toto ustanovení by bylo v praxi téměř nepoužitelné. Stěžovatel v takovém výkladu krajského soudu sxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxo rovněž ust. § 32 odst. 2 písm. h) správního řádu, na základě něhož správní orgán ustanoví opatrovníka tzv. hlavním účastníkům, kterým se nepodařilo oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxkud postupuje v souladu s dikcí správního řádu, zda považuje za vhodné a účelné opatrovníka v konkrétním případě ustanovit, neboť správní xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalobce se ke kasační stížnosti nevxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x09 odst. 3 s. ř. s.), posoudil kasační stížnost takto:
Podstatou kasační stížnosti je právní názor stěžovatele, že pokud písemnost určená do vlastníxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pak mu ve skutečnosti doručena nebyla a k ochraně jeho práv je třeba mu ustanovit opatrovníka.
Tento právní názor není správný. Jestliže písemnost urxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxo řádu, tedy uložení zásilky a výzva podle odstavce 4 tohoto ustanovení s upozorněním podle odstavce 5. Podle § 24 odst. 1 správního řádu
jestliže si adxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxm dnem této lhůty
(srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008 č. j. 5 As 44/2007 - 93, dostupný na www.nssoud.cz).
Správní řád zde konstxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xterá nemá své vyjádření v objektivní realitě, právní řád s ní však spojuje právní následky (D. Hendrych a kol.: Právnický slovník, C.H.Beck 2003, str. 2xxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxbo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanovení § 41 požádat o promixxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xrojednávanou věc žádné důsledky, a to již proto, že nadpis v právním předpise nemá normativní povahu.
Stěžovatel rovněž poukazuje na znění některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxím účastníkům nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední. Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že v obou případech má správní řád na mysli doručení xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxovení opatrovníka.
Nejvyšší správní soud uzavírá, že pokud by byl správný názor stěžovatele, že při náhradním doručení písemnosti je třeba účastníkx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xoud se neztotožňuje ani obecněji vyjádřeným názorem stěžovatele, že v některých případech je třeba nechat na uvážení správního orgánu, zda považuje zx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxším respektovat čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a tx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxy zákonné podmínky, ustanovit ho musí); mezi tyto případy však nepatří ustanovení opatrovníka tomu, jemuž byla písemnost doručena náhradním doručenxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zda opatrovníka ustanoví či nikoli, by nesl nepřípustné znaky libovůle.
Kasační stížnost tedy není důvodná a Nejvyššího správní soud ji zamítl (§ 110 xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxsu mu však žádné náklady nevznikly. Žalovaný ve věci úspěšný nebyl, takže mu náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti nebylo možno přiznat.
Poučxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.