7 As 28/2009 - 99

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xx0/1990 Sb., o přestupcích) je třeba posuzovat z hlediska jejího pořadí, obsahu, v jakém stadiu řízení byla omluva uplatněna (doba od zahájení správníhx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxplývá jakákoliv obstrukční snaha či potřeba obviněné z přestupku nebo jejího zástupce působit průtahy v řízení nebo dosáhnout zániku odpovědnosti za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně:
M. S.
, zastoupena Mgr. Petrem Vlachem, advokátem se sídlem nám. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx CSc., v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 1. 2009, č. j. 17 Ca 31/2008 - 58, takto:
Rozsudek Krajskxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xx
xx xxxxxx
x
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xx xxxs podanou kasační stížností domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 1. 200xx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx x009, č. j. 17 Ca 31/2008 - 58, zamítl žalobu M. S. (dále také "žalobkyně") proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxoru organizačního a správního ze dne 15. 1. 2008, č. j. OOaS-Duc/1294/2008 a současně potvrzeno toto prvostupňové rozhodnutí, kterým byla žalobkyně Mx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x rozhodné době (dále jen "zákon na ochranu zvířat proti týrání"), jehož se dopustila porušením ustanovení § 13 odst. 1 tohoto zákona, neboť dne 27. 9. 20xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxt k náhradě nákladů řízení a k náhradě škody za lékařské ošetření napadeného psa majitele MUDr. J. K., CSc. Krajský soud především neshledal důvodnou náxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xdst. 1 věty druhé zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "zákon o přestupcích"/). Podle ustanovení § 74 odst. 1 zxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxžitý důvod nejsou v zákoně definovány, lze dovodit, že včasná omluva z důvodu předem naplánované zahraniční dovolené, kterou by účastník řízení přesvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxdě, kdy účastníka řízení zastupuje advokát. Tento zástupce se v rámci svého zmocnění může dát zastoupit jiným advokátem. Tímto postupem neztrácí zmocxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvat. Právě toto zmocnění pro substituta obsahuje i plná moc žalobkyně pro advokáta Mgr. Petra Vlacha ze dne 18. 10. 2007. Skutečnost, že se správní orgán xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxožení termínu jednání bylo z časových důvodů akceptovatelné i pro předvolané svědky, svědčí jen o snaze správního orgánu vyjít vstříc zástupci žalobkxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti však ode dne doručení omluvy správnímu orgánu ve středu dne 21. 11. 2007 do úterý dne 27. 11. 2007, kdy měl zástupce žalobkyně nastoupit dovolenou (od 2xx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxtivním stanovisku správního orgánu k omluvě ještě do termínu jeho nástupu na dovolenou. Krajský soud nemohl přisvědčit ani opodstatněnosti námitky žxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxhodnutí, jež se konalo dne 9. 1. 2008. Tohoto dne zástupce učinil návrh na výslech žalobkyně a na opakovaný výslech svědků, jejichž výpovědi byly provedxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxe žalobkyně nevyjádřil věcně k obsahu svědeckých výpovědí, jež byly provedeny v jeho nepřítomnosti, nelze připisovat k tíži správního orgánu, který žxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxn hodlá přistoupit k vydání rozhodnutí. Správní orgán se ve svém rozhodnutí soustředil jen na stěžejní stížní námitku žalobkyně, jež se týkala splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxtoupení advokáta. Pokud pak odvolací správní orgán hodnotil postup prvostupňového správního orgánu spočívající v projednání věci v nepřítomnosti žxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xohl k jednotlivým odvolacím námitkám vyjádřit podrobněji, jeho rozhodnutí však nelze považovat za nepřezkoumatelné, neboť odpovědi na všechny odvoxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxovatelka") kasační stížnost, kterou opřela o důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
Stěžovatelka především namítla, že krajský soxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx účastníka řízení z důvodu zahraniční dovolené by mohla být náležitou omluvou z důležitého důvodu. Ve vztahu k zahraniční dovolené advokáta však již nexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xesprávný závěr o tom, že substituční doložka v plné moci neumožňuje trvat na osobním zastoupení zmocněným advokátem. Není však možno činit rozdíl mezi xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxkátem nebo koncipientem, avšak není povinen tak učinit, stejně jako není jiný advokát povinen přijmout substituční zmocnění. Navíc, trvá- li
klient
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vadný byl i postup správních orgánů při ověřování možností svědků zúčastnit se projednání přestupku v jiném termínu a při vyrozumívání zmocněnce o nevxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxdu jejich dovolené, není potom důvod u zmocněnce účastníka řízení neakceptovat jeho nemožnost dostavit se k ústnímu jednání rovněž z důvodu dovolené. xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxv a zájmů účastníků řízení. Jelikož její zmocněnec zaslal správnímu orgánu svou omluvu elektronickou poštou, měl správní orgán k dispozici nejen elekxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxhl a měl vyvinout iniciativu k rychlejšímu vyrozumění advokáta, než formou doporučeného dopisu, který nemusel být včas doručen. Z ustanovení § 74 odstx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xebo sdělí správnímu orgánu důležitý důvod, který mu brání v účasti u tohoto jednání. Výkladem uvedeného ustanovení zákona o přestupcích nutno dospět k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxnosti účastníka řízení. Ostatně, pokud správní orgán zjišťoval možnosti svědků dostavit se k jednání v jiném termínu, lze dospět k závěru, že tento orgxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xpakovaném výslechu svědků, aby se tohoto úkonu mohla zúčastnit a klást otázky, souvisel s namítanou vadou řízení - provedením řízení v nepřítomnosti úxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa doplnění dokazování a účinně se tak hájit ještě v přestupkovém řízení. Tím, že se správní orgán vypořádal s těmito návrhy až v odůvodnění rozhodnutí, zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxedl, že se plně ztotožňuje s napadeným rozsudkem krajského soudu, který odpovídá právnímu názoru, jež vyslovil již ve svém vyjádření k žalobě ze dne 29. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxzsudek krajského soudu při vázanosti rozsahem a důvody, které uplatnila stěžovatelka v podané kasační stížnosti (§ 109 odst. 2, 3 s .ř. s.), a i když sám xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dalšímu řízení.
Ze spisového materiálu především vyplývá, že dne 30. 10. 2007 byl doručen Městskému úřadu v Nýřanech spisový materiál Policie České xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxti úniku psa - rhodeského ridgebacka jménem Dag, jež pobíhal na jejím pozemku, který pak překonal provizorní oplocení tohoto pozemku, v důsledku čehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxěla šok, psi byli zraněni a M. S. měla poraněnou ruku). Příkazem Městského úřadu v Nýřanech, odboru organizačního a správního, ze dne 6. 11. 2007, č. j. 2/xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx2 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na porušení ustanovení § 13 odst. 1 téhož zákona, neboť neučinila dostatečná opatření proti úniku psa x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx ze dne 14. 11. 2007, které bylo doručeno zástupci M. S. dne 15. 11. 2007, byla M. S. předvolána k ústnímu jednání, jež bylo nařízeno na 4. 12. 2007 v 08,00 hodx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx. 2007, který byl jejímu zástupci doručen dne 21. 11. 2007; o termínu jednání byl vyrozuměn i MUDr. J. K. starší jako poškozený). Dne 21. 11. 2007 byla spráxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxx do 5. 12. 2007. Zástupce M. S. v omluvě uvedl, že se obviněná z přestupku nemůže dát zastoupit jiným advokátem, neboť žádá, aby ji zastupoval osobně, a souxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx07 se zástupce M. S. nejprve dotazoval na možnost změny termínu jednání telefonicky a správní orgán následně telefonicky kontaktoval MUDr. K. mladšíhxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xlánovanou dovolenou. Správní orgán pak přípisem ze dne 23. 11. 2007 informoval zástupce M. S., že ústní jednání proběhne v původně určeném termínu dne 4x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxčního zastoupení. Tento přípis byl doručen zástupci obviněné z přestupku dne 10. 12. 2007. Dne 4. 12. 2007 proběhlo ústní jednání, při němž byli vyslechxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxx xx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxkolu namítl, že jeho klientka byla postupem správního orgánu zkrácena na svém právu na spravedlivý proces, neboť výslechy svědků byly provedeny v doběx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxerá se jednání nezúčastnila v důsledku nepřítomnosti svého zmocněnce. Rozhodnutím Městského úřadu v Nýřanech, odboru organizačního a správního ze dxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxti týrání, jehož se dopustila porušením ustanovení § 13 odst. 1 tohoto zákona, neboť dne 27. 9. 2007 neučinila dostatečná opatření proti úniku psa - rhodxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ošetření napadeného psa majitele MUDr. J. K., CSc. Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 7. 4. 2008, č. j. Žxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxuc/1294/2008 a současně potvrzeno toto prvostupňové rozhodnutí. Krajský soud v Plzni pak napadeným rozsudkem ze dne 22. 1. 2009, č. j. 17 Ca 31/2008 - 58x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxávní soud předesílá, že i v řízení o kasační stížnosti se jako kasační soud řídí přísnou dispoziční zásadou. Je provedením této dispoziční zásady, jestxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právních) toto soudní rozhodnutí napadá a považuje výroky tohoto rozhodnutí za nezákonné, a že kasační soud je pak vázán rozsahem kasační stížnosti (§ xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxným (rozsah napadení soudního rozhodnutí a skutkové a právní důvody nezákonnosti tohoto rozhodnutí), a tento soud se musí omezit na zkoumání napadenéxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxch požadavcích proto musí být z kasační stížnosti poznatelné, v kterých částech a po jakých stránkách má kasační soud napadené soudní rozhodnutí zkoumxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxních práv a svobod má každý právo, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
Nejvyšší správní sxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x na jiná než soudní řízení.
Ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod obsahově zjevně souvisí se zárukami práva na spravedlivý procex xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxeré se mimo jiné uplatní při rozhodování o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění.
Podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona o přestupcích, o přestupxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xůležitého důvodu.
Evropský soud pro lidská práva vykládá pojem trestní obvinění autonomně a vychází z jeho materiálního chápání. Z hlediska judikaxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxvěru svědčí v prvé řadě všeobecná povaha přestupků a řízení o nich: zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je obecným právnxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxé za spáchání přestupků mohou být uloženy. V úvahu je třeba vzít i subsidiární poměr trestných činů k přestupkům (přestupek a trestný čin se odlišují přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxva, do něhož spadá i přestupkové právo, ospravedlňuje závěr, že obvinění z přestupku je svou povahou obviněním trestním. Je-li řízení o přestupku řízexxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby, práva obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek jako svědků proti sobě [viz čl. 6 odst. 3 písm. b), c) a d) Úmluvy]. Efexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnění mohl být přítomen. Z tohoto důvodu také čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod prohlašuje právo každého, aby jeho věc byla projednána v jehx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx musí vztahovat na řízení, v němž je rozhodováno o oprávněnosti trestního obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy, tj. i na řízení o přestupcích před nalézacím sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xistiny (právo na soudní a jinou právní
ochranu) i vzhledem k obecnému charakteru práv garantovaných v čl. 37 a 38 Listiny základních práv a svobod (sroxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe krajský soud vadně posoudil právní otázku přípustnosti projednání přestupku v nepřítomnosti stěžovatelky, jež měla postavení obviněné z přestupkxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxí soud v nálezu ze dne 12. 6. 1997, sp. zn. III ÚS 68/97 vyslovil, že "není věcí obecného soudu - pokud uváděné důvody neshledá dostatečně závažnými - aby o sxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxvědčil a stanovisku obecného soudu přizpůsobil režim svého pracovního dne. Časová
kolize
zástupce mezi zastupováním u různých jednání (procesních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxstupci, aby - bez újmy na procesním postavení a zájmech zastupovaného - nastalou kolizi podle své vůle a výběru řešil substitucí (§§ 16, 26 odst. 1 zák. čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxní před obecnými soudy (jinými orgány veřejné moci), který, ač řádně a zavčas (§ 115 odst. 2 o. s. ř) o jednání obecného soudu (jiného orgánu veřejné moci) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxích práv zanedbal; totéž platí i v případech, spočívá-li nedostatek procesní aktivity či obezřetnosti na straně advokáta, jehož si účastník řízení přxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxbdobné stanovisko zaujal Ústavní soud i v usnesení ze dne 19. 11. 2002, sp. zn. II. ÚS 100/02).
Práva a povinnosti advokátů, včetně jejich práv a povinnxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xohoto zákona se ukládá advokátovi povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, s výjimkou takových pokynů, ktxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxu advokacie čestně a svědomitě, využívat v zájmu klienta vše, co advokát pokládá za prospěšné a počínat si při využívání zákonných prostředků v zájmu klxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxokátního stavu, zejména aby neporušoval Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů v České republice. V dalších ustanoveních jsou pak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxní služby, dále povinnost mlčenlivosti a její rozsah, ekonomická práva a povinnosti, odpovědnost za škodu, povinnost spisová a dále pak práva a povinnxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty. Osobní zájmy advokáta je nutno vykládat jako zájmy nejen podnikatelské (zájem na zisku, zájem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxrétních zájmů klienta v dané situaci.
Jak již bylo uvedeno, podle § 74 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxt nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu. Hodnocení toho, zda se v konkrétním případě jedná o náležitou omluvu, resp. důležitx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxž nemusí být dostatečný i pro jeho další přeložení.
Obecně lze v tomto konkrétním případě souhlasit s právním názorem krajského soudu vysloveným v odxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xízení přesvědčivým způsobem prokázal, by mohla být správním orgánem hodnocena jako omluva z důležitého důvodu. Naproti tomu již nelze souhlasit - bez xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxhraniční cestou neplatí v případě zástupce účastníka řízení, kterým je advokát, neboť ten se může v rámci svého pověření dát zastoupit jiným advokátemx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x včas omluvila, když měla důležitý důvod, pro který se tohoto jednání nemohla zúčastnit.
Zákon o přestupcích koncipuje řízení o přestupku v prvním stxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxě předvolaného účastníka je tedy sledována a také garantována právní jistota spolehlivého zjištění skutkového stavu věci a prokázání viny či neviny, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxení se k tomuto jednání má zásadní význam (mimo řádného předvolání k projednání přestupku) i řádné posuzování dalších zákonných podmínek umožňujícícx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxu bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu). Jelikož v oblasti správního trestání platí princip
presumpce
neviny a z něho vyplývající zásada rozhoxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xejvyšší správní soud při svém rozhodování proto vycházel z toho, že právo na spravedlivý proces, které je jedním ze základních práv a jež má každý vůči stxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxládat meze práva na spravedlivý proces, uvedená v jednotlivých procesních řádech a v zákoně o advokacii č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxedlivý proces a druhá proti němu, musí soud vždy zvolit výklad první.
Při hodnocení důležitosti důvodu omluvy stěžovatelky a jejího zástupce advokáxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxlo třeba především vzít v úvahu, že ze spisového materiálu nevyplývá jakákoliv obstrukční snaha a potřeba stěžovatelky a jejího zástupce. Je tomu tak xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx 12. 2007 došlo krátce na to dne 14. 11. 2007 (doručeno dne 15. 11. 2007) a dne 21. 11. 2007 byla správnímu orgánu elektronicky doručena od zástupce stěžovaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxvatelky, co do pořadí první a jediná omluva neúčasti u jednání, s návrhy na termíny jednání dne 11. 12. 2007, resp. 14. 12. 2007 prakticky vylučuje, že návxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxutkově či právně složitý. V této věci nešlo o časovou kolizi zástupce stěžovatelky mezi zastupováním u různých jednání, kterou by zástupce stěžovatelxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxty do zahraničí, kterou zástupce stěžovatelky - vzhledem k termínu konání ústního jednání dne 4. 12. 2007 - včas omluvil dne 21. 11. 2007. Této situaci by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnomocněn k zastupování stěžovatelky ve správním řízení, neobsahovala žádná jména advokátů, jež by jednali v substituci advokáta Mgr. Petra Vlacha. Jxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxka na osobní účasti svého zástupce při velmi důležitém procesním úkonu jakým je ústní jednání, byla by z hlediska potřebné důvěry mezi stěžovatelkou a jxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxá moc ze dne 18. 10. 2007 obsahuje substituční doložku. Tato doložka v plné moci proto v rámci a v zájmu důvěry mezi klientem a advokátem umožňuje obviněnéxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxořit ani o nedostatečné procesní obezřetnosti či pasivitě na straně zástupce stěžovatelky, kterého si v řízení před správními orgány zvolila a jež odpxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxa dbát především práv a zájmů účastníků řízení, rozhodovalo o právech a povinnostech stěžovatelky jako obviněné z přestupku, a nikoliv o právech svědkxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxelka jen trvala na osobní přítomnosti svého zástupce u ústního jednání, k němuž jako k advokátovi má důvěru); totéž platí i v případě jejího zástupce, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xdvokát, aby se sám a zavčas přesvědčil o osudu své žádosti o přeložení ústního jednání. V tomto případě však není možno nevidět, že se zástupce stěžovatexxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdků dostavit se k jednání v jiném termínu. Z tohoto sledu jednání mohl zástupce stěžovatelky skutečně dovozovat, že správní orgán považoval jeho zahraxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xemůže změnit ani to, že správní orgán měl přípisem ze dne 23. 11. 2007 informovat zástupce stěžovatelky o tom, že ústní jednání proběhne v původně stanovxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxení této zásilky; podle doručenky navíc zásilka nebyla vůbec uložena a podle otisku poštovního razítka a potvrzení příjemce byla převzata adresátem dxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvy a o konání ústního jednání v původním termínu dne 4. 12. 2007 ihned následující den, tedy 23. 11. 2007, aby si mohl zajistit své substituční zastoupeníx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxhovět v její žádosti, pokud trvala na osobní účasti svého zástupce, jehož si zvolila. Je tomu tak proto, že ústavní a zákonné záruky práva na obhajobu (člx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxsu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), v němž vina obviněného z přestupku má být zjištěna a tyto záruky se pak promítají v zásadě priority vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxi stádiu neskončeného řízení; je proto vždy věcí obviněného z přestupku, kdy a koho z osob oprávněných k poskytování právní pomoci ve správním řízení svxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xytýká správnímu orgánu, že se měl vyjádřit ihned k jejímu návrhu, resp. návrhu zástupce ze dne 9. 1. 2008 na provedení opakovaných výslechů již slyšenýcx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxzení.
Je skutečností, že důkazní návrh o opakovaném výslechu svědků byl uplatněn v souvislosti s namítanou vadou řízení - provedením řízení v nepřítxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxlí názor stěžovatelky, že pokud se správní orgán vypořádal s těmito návrhy až v odůvodnění rozhodnutí, zkrátil ji jako účastnici řízení na právu na spraxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx předchozím postupu podle ustanovení § 36 odst. 3 téhož zákona, vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xdvolací námitce přezkoumal odvolací správní orgán. Svůj závěr by pak tento správní orgán promítl i ve výroku rozhodnutí o odvolání, tedy ještě v rámci sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxu možnost vyjádřit se ke skutečnostem, na nichž následně postavil svoje rozhodnutí.
Kasační soud tedy dospěl k závěru, že řízení o přestupku před sprxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxk porušeno její základní právo podle čl. xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx správní soud ze shora uvedeného důvodu zrušil napadený rozsudek krajského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
V xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxožnit jí případné provedení důkazů na podporu svých tvrzení. V mezích žalobního návrhu (všech žalobních bodů), včetně argumentů k nim se vztahujícím, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxku.
Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je tento soud vázán právním názorem vysloveným Nejxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xrotože mu takový postup umožňuje ustanovení § 109 odst. 1 s. ř. s.
V novém rozhodnutí krajský soud rozhodne i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnoxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx Hubáček
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.