9 As 72/2008 - 69

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí ve věci samé [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], způsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí krajského soudu pro nedostatek důvodů podle § 103 odst. 1 písm. xx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci
žalobce: M. Č.,
proti
žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx8/ODSH/Ol, ve věci přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajsxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx, č. j. 10 Ca 93/2008 - 33,
se zrušuje
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností se žalovaný (dále též xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxým tento soud zrušil jeho rozhodnutí ze dne 28. 4. 2008, sp. zn. KUJCK 12696/2008/ODSH/Ol, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Uvedeným rozhodnutím stěžovxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xéž "Městský úřad Milevsko" či "prvostupňový správní orgán"), ze dne 8. 4. 2008, č. j. MM 11752/2008 SZ MM 19512/2007/24, kterým byl žalobce uznán vinným x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm provozu), ve znění pozdějších předpisů, čímž naplnil skutkovou podstatu přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacíxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho přestupku se dopustil tím, že dne 16. 5. 2007 ve 21.10 hod. na silnici I/19 v km 60,479 staničení u obce Orlík na Vltavou při odbočování vlevo s vozidlem Šxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxj narazil, čímž způsobil při odbočování vlevo na místo ležící mimo komunikaci dopravní nehodu, při které nebylo jinému ublíženo na zdraví a při které nexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx Za uvedený přestupek mu byla podle ust. § 22 odst. 8 zákona o přestupcích uložena pokuta ve výši 1500 Kč a povinnost nahradit náklady řízení v částce 2500 Kxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx/2007/ODSH/O1, z důvodu nepřezkoumatelnosti a věc byla prvostupňovému správnímu orgánu vrácena k novému řízení.
Jako právní důvody kasační stížnxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdále jen "s. ř. s."). Stěžovatel připomíná, že žalobou napadené rozhodnutí krajský soud zrušil pro vady řízení bez jednání rozsudkem z důvodů uvedenýcx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm vadu řízení, která ve svém důsledku zakládá nezákonnost příslušného rozhodnutí. K žalobcem namítané věcné nepříslušnosti prvostupňového správníxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nemá vliv na správnost rozhodnutí ve věci samé, neboť stěžovatel přezkoumal v rámci odvolacího řízení i věcnou správnost napadeného rozhodnutí. Podlx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxým věcným a právním závěrům, než k těm, které jsou uvedeny v žalovaném rozhodnutí. Zároveň stěžovatel vyslovil názor, že v řízení před místně nepříslušxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxonstatoval, že v rozhodnutí správního orgánu vydaném nepříslušným správním orgánem spatřuje vadu řízení, která ve svém důsledku zakládá nezákonnosx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxost meritorního rozhodnutí pominutím formálních náležitostí řízení před správním orgánem, jež se nedotýkají procesních práv žalobce. Z uvedených dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xplnění dvou podmínek, a to podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem a dále nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Krajský soud zkoumal xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínka druhá. To však neodpovídá právní struktuře uvedeného ustanovení, ani právní logice. Splnění druhé podmínky měl podle názoru stěžovatele krxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx že toliko místní nepříslušnost, a specificky za situace, kdy si projednání před konkrétním, byť místně nepříslušným, avšak věcně příslušným správníx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxt. Stěžovatel v této souvislosti zmiňuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2008, č. j. 2 Afs 159/2006 - 138, v němž předmětný soud uvedl, žx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věcně příslušným a tedy odborně i jinak vybaveným k posouzení určité otázky. Takové pochybení nijak nezasáhne do veřejných subjektivních práv adresáxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xx shora citovaný právní názor Nejvyššího správního soudu žalobou napadené rozhodnutí není nezákonné, neboť ze strany, byť místně nepříslušného, spráxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx bez ohledu na místní příslušnost projednávajícího správního orgánu dospět k jiným věcným i právním závěrům. Stěžovatel měl na zřeteli nejen hájení prxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxil o procesní průtahy, aby byla zmeškána roční
prekluzivní lhůta
k projednání přestupku. V tomto ohledu hodnotil stěžovatel námitku místní nepřísluxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxmuto soudu zpět k dalšímu řízení.
Účastník řízení se v podání ze dne 26. 8. 2008 ztotožnil s názorem krajského soudu. Uvedl, že nikdy nenamítal věcnou nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx k záměně pojmů "věcná příslušnost" a "věcná nesprávnost". Účastník řízení se domnívá, že prvotní povinností odvolacího správního orgánu v odvolacím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterou vysvětluje, proč došlo k porušení zákona, tedy, že si účastník řízení vyžádal projednání věci před "konkrétním, byť místně nepříslušným, avšak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxležitosti rozhodnout. Účastník řízení opakovaně vyjádřil pochybnosti o potvrzení Policie ČR o jeho požadavku na změnu místní příslušnosti prvostupxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxsko ze dne 8. 4. 2008, a současně upozornil na to, že z odůvodnění rozhodnutí stěžovatele, kterým bylo zrušeno původní rozhodnutí Městského úřadu Milevxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxík řízení dále uvádí, že stěžovatel mu v rozhodnutí o odvolání vytkl, že námitku místní nepříslušnosti uplatnil až v odvolání proti rozhodnutí Městskéxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxností správního orgánu, nehledě na to, že mu bylo nejenom v rozporu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpixx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxisu. Účastník řízení namítá, že mu bylo prvostupňovým správním orgánem bezdůvodně odpíráno právo dané ust. § 38 správního řádu, ale i ztěžováno, a to txxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlatek" za pořízení fotokopie s tím, že v případě neuhrazení předepsané částky mu tyto nebudou vydány. Účastník řízení proto nesouhlasí s vyjádřením stxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe se "i v průběhu jednání snažil o procesní průtahy". I toto tvrzení je podle něj pouze účelové, když ze spisu je zřejmé, že z jeho strany k žádným průtahům v xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxje, písemnosti, které mi byly doručované jak správním orgánem, který v řízení rozhodoval v prvním stupni, tak i stěžovatelem jsem převzal vždy nejdéle xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx
xxxlobce se sám nebo prostřednictvím svých zmocněnců aktivně účastnil projednání přestupků."
Průtahy v řízení naopak spatřuje účastník řízení na straxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xo mu bylo stěžovatelem doručeno rozhodnutí o odvolání (dne 9. 11. 2007), kterým bylo rozhodnutí Městského úřadu Milevsko ze dne 23. 7. 2007 zrušeno. Proxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xrajského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Podle ust. § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud zruší napadené rozhodnutí pro vady řízenx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
Podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxdní a v podstatě jediná stížní námitka stěžovatele se týká nepřezkoumatelnosti rozhodnutí krajského soudu, kterou spatřuje v tom, že předmětný soud nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu (Městského úřadu Milevsko), mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Nejvyšší správní soud proto přistoupil k posouzení této xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxvení je okolnost, že v řízení před správním orgánem byla podstatně porušena ustanovení zákona o řízení (tj. procesní právní předpisy) a toto podstatné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxo správního soudu je v nyní projednávané věci pochybení prvostupňového správního orgánu spočívající v tom, že ve věci rozhodoval místně nepříslušný sxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xrocesní vadu, která mohla mít ve smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé, a pro níž měl tedy krajský soud žalxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxové podstatné porušení ustanovení o řízení před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní ustanovení o řízení před správním orgánem zkoumán nebyl a odůvodnění rozhodnutí krajského soudu v tomto směru absentuje jakoukoliv úvahu.
Nejvyxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxsp. mělo v daném případě za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé, tedy porušení práva hmotného. Zdejší soud však posléze dospěl k závěru, že by txxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxjským soudem bránit se takto formulovaným právním závěrům kasační stížností. Rovněž by se ve svém důsledku musel vyjádřit k žalobním námitkám účastníxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxánu dotčena. Přitom zjištění výše uvedené skutečnosti je v posuzované věci stěžejní, neboť je základním předpokladem pro úvahu o tom, zda jsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxtované dospěl rovněž k závěru, že pokud by danou věc posuzoval z výše uvedených hledisek, posuzoval by danou věc ze zcela jiných právních aspektů, než učxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x dalším řízení nemohl změny takového názoru dovolávat.
Nejvyšší správní soud proto v návaznosti na výše uvedené uzavírá, že jestliže v předmětném spxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxem. Na druhou stranu však nelze konstatovat, že každé procesní pochybení správního orgánu, resp. podstatné porušení ustanovení o řízení před správníx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx porušení vede rovněž ke zkrácení subjektivních veřejných práv žalobce, k němuž může dojít nejenom porušením procesních práv účastníka řízení, ale téx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxí, že má vždy za následek závěr o nezákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí. Absentující úvaha krajského soudu, zda takové pochybení mohlo mít, respx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutí pro nedostatek důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Ve vazbě na výše uvedené je tedy na krajském soudu, aby zkoumal, za jakých okolností nasxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxtí ve věci samé.
Ostatně tento závěr potvrzuje i stěžovatelem zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2008, č. j. 2 Afs 159/2006 - 1xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxpříslušný, jak se domnívá stěžovatel. Taková vada mnohdy nemá vliv ani na zákonnost rozhodnutí, natož aby způsobovala jeho nicotnost, neboť je rozhodxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxhodnutí vydáno místně příslušným orgánem či nikoli. Rozdělení věcně příslušných správních orgánů k rozhodování podle místní příslušnosti má totiž zx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxastníkům příslušných správních řízení, tedy zajistit rychlost a hospodárnost řízení."
Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí soudu přezkoumxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x x. ř. s. napadený rozsudek krajského soudu pro nepřezkoumatelnost dle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. zrušil a věc mu současně vrátil k dalšímu řízení, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xst. § 109 odst. 1 s. ř. s., dle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.
O náhradě nákladů řízení o kasační sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxavné prostředky přípustné.
V Brně dne 4. června 2009
JUDr. Radan Malík
předseda senátu