6 As 23/2008 - 43

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně:
nezl. V. V.
, zastoupené Mgr. Davidem Bukalem, advokátem, se sídlem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 3. 2005, č. j. KUOK 7320/05 - ODSH - SD/690 - Su, ze dne 31. 3. 2005, č. j. KUOK 7321/05 - ODSH - SD/690 - Su, v řízení o kaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě ze dne 17. 1. 2008, č. j. 22 Ca 120/2005 - 25,
se zrušuje
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
II.
Ustanovenému zástupci žalobkyně, advxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxvního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Odůvodnění:
Žalobkyně podala kasační stížnost proti shora označenému usnesení krajskxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx KUOK 7321/05 - ODSH - SD/690 - Su. Těmito rozhodnutími byla zamítnuta odvolání stěžovatelky (v jednom případě jako řádné, v jednom případě jako nepřípuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxobilů.
Krajský soud v Ostravě žalobu odmítl z toho důvodu, že žalobkyně (tedy nezletilá V. V.) nevyčerpala ve správním řízení řádné opravné prostředxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xoto: "rozhodnutími byla zamítnuta odvolání Ing. R. R. (otec nezletilé stěžovatelky - poznámka Nejvyššího správního soudu). Žalobkyně (tedy nezletixx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx nevyjádřil.
Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen "stěžovatelka") kasační stížnost. V této kasační stížnosti uvádí, žx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatelky - Ing. R. - tento nepodával odvolání proti rozhodnutím Magistrátu města Olomouce za sebe, ale dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Možné chybné označení by nemělo být posuzováno v neprospěch stěžovatelky. Stěžovatelka se s ohledem na tyto skutečnosti domnívá, že vyčerpala opravnx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stížnost splňuje zákonné náležitosti a shledal, že z obsahu kasační stížnosti je zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatelka jím označené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxice řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a stěžovatelka v ní uplatňuje přxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbytných k tomu, aby mohla být věcně projednána.
Po přezkoumání kasační stížnosti Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost není důvodná.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxlničních vozidel. V obou případech se nezletilá žadatelka domáhala prostřednictvím zákonného zástupce zápisu nejen jako vlastníka (tak byla zapsánxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxx xxxx odvolání bylo zamítnuto jako nepřípustné. Ze spisu je zřejmá tato genealogie případu: dne 29. 3. 04 vyplnil a podepsal jakožto zákonný zástupce nezletxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxslovně uvedeno "zástupce", z čehož je (i s ohledem na § 16 správního řádu) zřejmé, že vystupoval v postavení zákonného zástupce. Dále dne 1. 12. 2004 došxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu je vlastníkem i provozovatelem vozidla uvedena matka. Toto proběhlo na základě telefonické výzvy pracovnice, že nezletilá dcera nemůže být vlastnixx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí orgán na prvním stupni jako "žádost", od níž odvinul. správní řízení. Dne 16. 12. 2004 požádala matka (v souladu s vůlí otce vyjádřenou zřetelně v dopisxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxvatelem tohoto vozidla. Dále je vedeno prvostupňové řízení: 5. 1. 2005 oznámení o zahájení řízení, 3. 2. 2005 žádost o změnu provozovatele zamítnuta, 1xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xng. R. R. nebyl účastníkem řízení, proto se nemohl odvolat. Žalovaný zde rozvádí, že zákonným zástupcem je matka, a ta je tedy oprávněna o změnu v registrx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx místě nutno uvést, že správní orgán se v rozhodnutí vůbec nevypořádal s postavením Ing. R. R. jakožto otce, a tedy také zákonného zástupce své nezletilé xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xdvolání, či důvody, proč toto oprávnění nemá. Postavení zákonného zástupce má přitom rodič
ex lege
- přímo ze zákona, viz níže. Nutno ještě podotknoutx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxprávné označování subjektů v řízení, či nedoložení zastoupení. Ostatně i v takovém případě svědčí
judikatura
tomu, že správní orgán měl případné nejxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xrvní přihlášce z 29. 3. 2004, kterou vyplňoval otec, výslovně uvedl, že jedná v postavení (zákonného) zástupce.
Ve druhém případě se jednalo o vozidlx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx04 byla podána přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel podepsaná otcem nezletilé stěžovatelky Ing. R. R., v přihlášce je jako vlxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 10. 1. 2005, a zejména výslechem pracovnice z 6. 1. 2005 bylo doplněno a ověřeno, že mu šlo opět o zapsání provozovatele nezletilé dcery, což mu bylo při záxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxt do evidence. V odvolacím rozhodnutí vyšel žalovaný z toho, že v žádosti z 9. 12. 2004, kterou Ing. R. R. sám vyplnil a podepsal, uvedl sám jako provozovatxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxle dcery V. (v rozporu se žádostí). Dále už odvolací orgán rozvádí věcné argumenty, proč nezletilá dcera nemůže být provozovatelkou osobního automobixxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxt v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Podle §§ 8 a 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníkxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxtilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xkonům nemůže mít způsobilost. Podle § 16 odst. 1 správního řádu účastníka řízení, který nemůže v řízení jednat samostatně, zastupuje zákonný zástupcxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxě rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům. Podle § 31 je rodičovská zodpovědnost souhrn práv a povinností mj. při zastupování nezletilého dítěxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxí subjekty neakceptovaly jako zákonného zástupce. Ze spisu nadto vyplývá, že v případě přihlášky vozu Fiat Uno se otec výslovně označil jako "zástupcex x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x2 odst. 2 správního řádu) navíc doložena plná moc matky, zmocňující otce k úkonům při přihlašování osobního automobilu do evidence vozidel. (Plná moc xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Cz 119/67 z 30. 11. 1967: "V případech, kdy jeden z rodičů zastupuje dítě v běžných věcech, není nutné vyjádření druhéxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxl nesouhlas, byly by dány podmínky pro postup podle § 49 zákona o rodině." Plná moc jednoho z rodičů jistě má po významové - obsahové a volní - stránce charaxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxladu s vůlí otce vyjádřenou zřetelně v dopise - o změnu zápisu na vlastníka. Spis jako celek nasvědčuje souladnosti vůle otce a matky - případné pochyby bx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa jako důvod k postupu správních orgánů ani krajského soudu.) Proč však soud - a v jednom případě i správní orgán - vyhodnotil situaci tak, že stěžovatelkx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxla vlastnicí i provozovatelkou obou osobních automobilů. Z uvedeného lze usuzovat, že jednal jako zákonný zástupce nezletilé V. V. I pokud měl správní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx případné pochybnosti o zastoupení svým postupem odstraňovat. Již respektovaná prvorepubliková
judikatura
Nejvyššího správního soudu se v případx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodané zmocněncem jménem strany jen proto, že k odvolání není přiložena plná moc, nýbrž úřad je povinen, má-li pochybnost o tom, zda osoba odvolání podávxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí Vrchního soudu v Praze publikované v časopise Soudní
judikatura
99/4: 406 "Podá-li zástupce účastníka správního řízení odvolání proti rozhodxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxo řádu vyzvat zástupce k odstranění nedostatku podání; k tomu mu stanoví lhůtu a poučí jej o možných následcích. Teprve zůstane-li výzva bez odezvy, můžx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdané někým, kdo není účastníkem řízení." Pokud tedy správní orgán o zastoupení zjevně nezletilé žadatelky otcem - zákonným zástupcem měl pochybnostix xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x Ostravě přesto žalobu směřující proti oběma rozhodnutím odmítl z toho důvodu, že žalobkyně (tedy nezletilá V. V.) nevyčerpala ve správním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xe zabýval nastolenými spornými otázkami. Je nesporné, že v případě druhého rozhodnutí (týkajícího se vozidla Škoda Favorit) bylo o odvolání Ing. R. R. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxím řízení ani žalovaný odvolací orgán. Soud však přesto - bez zohlednění rozdílnosti obou řízení - vyhodnotil věc tak, že nebyly vyčerpány řádné opravnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxastnicí správního řízení, odvolání nepodala. Proč soud dokonce ani odvolání podané proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce č. j. EV/045/05 - TH (txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx směru zcela absentuje. Pokud se jedná o chybějící úvahy o sporných otázkách, pak se má na mysli zejména otázka, zda odvolací orgán mohl (v případě změny zxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxě (ač nepřímo a nepřesně, ale výslovně a srozumitelně) zpochybnila, když uvedla, že Ing. R. R. - ač zákonný zástupce (otec) byl ze řízení (citace) "prapoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxdnil. Nejvyšší správní soud je vázán důvody kasační stížnosti; podle § 109 odst. 3 s. ř. s. to neplatí mj. tehdy, je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumaxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxpadaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm je soud vázán právním názorem v tomto rozsudku vyslovexxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxtelce byl k ochraně jejích zájmů pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát Mgr. David Bukal. V případě ustanovení advokáta platí hotoxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xodle § 9 odst. 3 písm. f) advokátního tarifu činí tarifní hodnota ve věcech kasačních stížností 25 000 Kč. Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxvní služby v uvedeném ustanovení uvedených. Podání kasační stížnosti je úkonem, za který náleží advokátu odměna podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) činí celkem částku 2400 Kč, která byla ustanovenému advokátovi přiznána.
Poučení:
Proti xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Judikatura