4 Azs 19/2009 - 61

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xstanovit tomuto účastníku, přestože jeho pobyt není znám, opatrovníka.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Matyášové v právní věci žalobce:
A. B.,
zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, adresa pro doručování: Václavské nám. 21, Prahx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxlem Kovářská 4, Praha 9, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2008, č. j. 46 Az 68/2008 - 26, takto:
Usnesení Krajského soudu v Praze ze dxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x1. 11. 2008, č. j. 46 Az 68/2008 - 26, byla žalobci z důvodu jeho neznámého pobytu ustanovena opatrovníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům (dále jen "stěxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxním byla jako opožděná odmítnuta žalobcem podaná žaloba proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 29. 2. 2008, č. j. OAM-162/LE-07-07-2xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x azylu, ve znění pozdějších předpisů.
V odůvodnění nyní přezkoumávaného usnesení o ustanovení opatrovníka krajský soud toliko uvedl, že
vzhledem k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx opatrovníka.
Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost z důvodu uvedeného ustanovení v § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle jeho názoru není vůbec zřejmé, jak byl zjišťován pobyt žalobce, aby mohl být použit § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád (dále jen "o. sx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxudem řádně zdůvodněno, proč byl v dané věci ustanoven. V odůvodnění mělo být též vysvětleno, proč byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxmy. Z funkce opatrovníka plynou jisté povinnosti a vzhledem k tomu, že je stěžovatel ustanovován opatrovníkem téměř denně v několika případech, vyvstxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxla odlišnou náplň práce. Stěžovatel také poukázal na to, že mu výkon funkce opatrovníka není hrazen, jako je tomu např. u advokátů. Ze všech uvedených důxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxož není občanské sdružení povinno funkci opatrovníka přijmout, a pokud tak činí, pouze dobrovolně. Stěžovatel dále namítá, že v dané věci má žalobce jix xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkého soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Pokud se týká námitky nepřezkoumatelnosti usnesení pro nedostatečné odůvodnění, byla tatáž probxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxhodování z právního názoru z ní vyplývajícího (srov. rozsudek ze dne 31. 7. 2008, č. j. 2 Azs 55/2008 - 79, dostupný na www.nssoud.cz).
S ustanovením opxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxěno a opatrovník tak měl možnost se seznámit s důvody tohoto postupu a zároveň zvážit, zda tuto funkci přijme. Z usnesení o ustanovení opatrovníkem sice xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu se v tomto případě nepoužije § 55 odst. 4 s. ř. s., podle něhož usnesení, jímž se řízení nekončí a kterým se nikomu neukládají žádné povinnosti, nemusí oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi byla vzata možnost kvalifikovaně brojit proti rozhodnutí, s jehož důvody neměl možnost se seznámit.
V této souvislosti lze zmínit také konstantní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xusí obsahovat vždy odůvodnění, a to bez ohledu na jeho formální podřaditelnost pod ustanovení § 55 odst. 4 s. ř. s., neboť je závislé na posouzení existexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh podmínek vyplývajících z ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. je nutné zkoumat i v případech, kdy je o ustanovení zástupce rozhodováxx
xx xxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxůvodnění napadeného usnesení neobsahuje žádné důvody, které vedly krajský soud k ustanovení stěžovatele opatrovníkem, shledal Nejvyšší správní soxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx námitkami, z jejichž odůvodnění není zřejmé, proč právní argumentaci účastníka řízení soud považoval za nedůvodnou a proč byly žalobní námitky účastxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxř. rozsudek ze dne 28. 8. 2007, č. j. 6 Ads 87/2006 - 36, zveřejněný pod č. 1389/2007 Sb. NSS, rozsudek ze dne 23. 6. 2005, č. j. 7 As 10/2005 - 298, zveřejněný pxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxx02 - 25, zveřejněný pod č. 81/2004 Sb. NSS). Odůvodnění napadeného usnesení obsahuje pouze konstatování krajského soudu, že pobyt žalobce není znám. Txxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxplněna zákonná kritéria nutná k ustanovení opatrovníka, zejména pak z něho není patrné, zda lze rozumně předpokládat, že ustanovený opatrovník bude sxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy uvedené skutečnosti svědčí o tom, že rozhodnutí krajského soudu je nepřezkoumatelné.
Dospěl-li Nejvyšší správní soud k závěru o nepřezkoumatelnxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxd v nálezu, jehož se stěžovatel dovolává, uvedl, že
"v případě jejího nesouhlasu
(pozn.: nesouhlasu obce, kterou soud ustanovil opatrovníkem),
což sx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xporu."
Odkázal na čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být povinnosti ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích.
Sxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxovaná výkladem, byla zákonem č. 7/2009 Sb. zakotvena do § 29 odst. 4 o. s. ř. (s účinností od 1. 7. 2009) výslovně:
"Opatrovníkem podle odstavců 1 až 3 lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xeho vůli, což vedle shora uvedeného vyplývá i z judikatury Nejvyššího správního soudu (srov. např. rozsudek ze dne 30. 1. 2008, č. j. 1 As 34/2007 - 48, dosxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxajský soud učinil, nevedou k závěru o neznámém pobytu žalobce. Krajskému soudu k vydání usnesení o ustanovení opatrovníka (a tedy k závěru o neznámém poxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxvé středisko Stráž pod Ralskem, odkud 7. 7. 2008 odešel. Jeho další pobyt z této evidence není znám (úřední záznam ze dne 3. 10. 2008, č. j. 46 Az 68/2008 - 18xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxovení opatrovní rozhodl ještě před tím, než byl policií o pobytu žalobce zpraven. Přitom sdělení policie ze dne 27. 11. 2008 (podle otisku prezentačníhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxní je totiž poslední evidovanou adresou pobytu žalobce od 4. 8. 2008 Č. L., 5. k. X, u pana K. S.. Bohužel nelze z absentujícího odůvodnění usnesení o ustanxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
Lze tedy uzavřít, že Krajský soud v Praze rozhodl o ustanovení opatrovníka žalobci po pouhém nahlédnutí do databáze žadatelů o azyl vedené Ministersxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxliky není dostačující pouhé vyžádání zprávy z Centrální evidence obyvatel a je třeba vyčerpat všechny možnosti ke zjištění místa pobytu účastníka (naxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Situace obdobná té, o níž v citovaném rozsudku hovoří Nejvyšší soud, nastala i v nyní posuzované věci, a nebylo-li by napadené usnesení krajského soudx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpem soudu odňata možnost jednat před soudem.
Stěžovatel poukazuje i na to, že není třeba žalobci ustanovovat opatrovníka, je-li zastoupen advokátexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxnosti, popř. je není schopen realizovat řádně. Již ve výše citovaném rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2850/99 bylo řečeno, že skutečnost, že účxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 3 (dříve odst. 2) o. s. ř., je-li to nezbytné k zajištění účinné ochrany práv a povinností nepřítomného účastníka. Soud by však v takové situaci měl o tx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxrovník za nepřítomného účastníka plnit, dosud řádně plnil účastníkem zvolený zástupce. Z uvedeného rozsudku i z povahy věci tak plyne, že i kdyby v souzxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxí o kasační stížnosti. Zmocněný advokát je v řízení aktivní, reaguje na výzvy soudu a z jeho postupu, jakož i z obsahu jeho podání je evidentní, že je činí v xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxslovil, např. v usnesení ze dne 27. 8. 2008, č. j. 4 Azs 27/2008 - 69.
Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu prx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdejšího soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ xxx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx opětovně předloží Nejvyššímu správnímu soudu, aby mohlo být rozhodnuto o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2008, čx xx xx xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty