23 Cdo 107/2009

K opatrovníku v občanském soudním řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx ř. a uvedené mělo za následek, že soud nejednal s účastníkem, nebo s jiným jeho zástupcem, jde o případ, kdy účastníku byla nesprávným postupem soudu v prxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobce N. I., zastoupeného JUDr. F. Ř., advoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xx xxx 250/96, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, ze dne 13. listopadu 2007, č.j. 7 Cmo 562/2005-182, takto:
Rozsudek Vrchního sxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx x Olomouci rozsudkem ze dne 13. listopadu 2007, č.j. 7 Cmo 562/2005-182, potvrdil rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně (nyní Krajského soudu v Brnxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
V odůvodnění rozsudku odvolací soud mimo jiné uvedl, že jednání dne 13.11.2007 proběhlo v nepřítomnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxst. 2, věta druhá občanského soudního řádu, ve znění účinném před 1. lednem 2001 (dále jen "o. s. ř.“), když ustanovený opatrovník nepožádal o odročení jxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxzhodnutí ve věci, byl-li mu ustanoven opatrovník v rozporu s občanským soudním řádem. Namítá, že pokud se neoprávněně ustanovený opatrovník nedostavxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx že odvolací soud nesprávně použil pro ustanovení opatrovníka § 29 odst. 3 o. s. ř., neboť podle tohoto ustanovení může předseda senátu ustanovit opatrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat, ale v daném případě se o popsanx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxvou žádal o zaslání požadovaných podkladů, které potřeboval k vyjádření se k věci, resp. odůvodnění odvolání.
Podle názoru dovolatele odvolací soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxtomnosti, když jeho nesprávně ustanovený opatrovník nepožádal o odročení jednání. Má za to, že postupem soudu byla porušena jeho základní práva účastxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxe jednoho měsíce.
Dovolatel, opírajíc dovolání o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl pro vady řízení, kxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxl jeho odmítnutí, neboť se domnívá, že z dovolání nevyplývá, v čem dovolatel spatřuje zásadní právní význam řešené věci. Argumentaci žalobce, že mu nebxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxrovník v rozporu s občanským soudním řádem, je podle žalovaného účelové, když navíc četnost omluv z jednání žalobce svědčí o tom, že jeho zdravotní stav xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxu, že podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu, ve zxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxdle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 (dále opět jen "o. s. ř.“).
Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas a osobou x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x x xxxxxx dovolání vyplývá, že se opírá o způsobilý dovolací důvod podle § 241 odst. 3 písm. a) o. s. ř., rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumal podle § 242 o. s. řx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xesprávně uvedené lhůty pro dovolání v délce jednoho měsíce. Podle § 240 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném do 31.12.2000, mohl účastník podat dovolání do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxzhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000, je správné.
Dovolatel ve svém dovolání nesprávně odkázal na § 237 odst.1 písmx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxe něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xe zjištění takové vady má za následek nejen přípustnost podaného dovolání podle tohoto ustanovení, ale současně také jeho důvodnost podle § 241 odst. 3 xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx která mu zákon přiznává. O vadu ve smyslu tohoto ustanovení jde jen tehdy, jestliže šlo o postup nesprávný (uvažováno z hlediska zachování postupu soudx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxní (srov. též rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněná pod čísly 27/1998 a 49/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Podle ustanovení § 29 odsxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxt na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. Ustanovení § 29 odst. 2 o. s. ř., ve znxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxka spočívající v tom, že se fyzická osoba z jiných zdravotních důvodů nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení. Odvolací soud však žalobci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000. Nejvyšší soud přitom v rozsudku ze dne 23.8.2001, sp. zn. 20 Cdo 2850/99, dovodil, že bylxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xejednal s účastníkem, nebo s jiným jeho zástupcem, jde o případ, kdy účastníku byla nesprávným postupem soudu v průběhu řízení odňata možnost jednat přxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpem soudu byla žalobci odňata možnost jednat před soudem.
Je-li rozhodnutí odvolacího soudu postiženo vadou řízení uvedenou v § 237 o. s. ř., dovolacx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxolací soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a zabýval se dalšími výslovně uplatněnými důvody, proto napadený rozsudek odvolxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxí včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1, věta druhá a třetí, o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty