4 Ads 55/2008 - 76

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (9)
x xxx xxxxxxx x xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxměru z důvodu uvedeného v § 106 odst. 1 písm. d) zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, porušil služební funkcxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxány veřejné správy, a to od počátku řízení.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z přexxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx
x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtem, se sídlem Vysoká 267/1, Rakovník, proti žalovanému:
ředitel Policie České repulibky, správy Středočeského kraje
, se sídlem Na Baních 1304, Prahx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxaze ze dne 11. 12. 2007, č. j. 6 Ca 84/2006 - 47,
se zrušuje
a věc
se
tomuto soudu
vrací
k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Rozhodnutím ze dne 27. 2. 2006, č. PSxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx prvního stupně") ve věcech služebního poměru ze dne 24. 11. 2005, č. 309. Tímto rozhodnutím byl žalobce podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona č. 186/1992 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přísahy zvlášť závažným způsobem, neboť dne 14. 11. 2005 ve 14:15 hod. při řízení svého osobního motorového vozidla tov. zn. Škoda Felicia SPZ X na silnixx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xo stromu. Při nehodě utrpěl těžké zranění obou dolních končetin a zranění obličeje. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě zjxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxnikou Rakovník, přičemž z protokolu o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem bylo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze metodou plynové chromxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxučení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.
Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel dne 8. 12. 2005 odvolání, v němž se domáhal zrušení rozhxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxt výslechem řady spolupracovníků, se kterými toho dne byl v kontaktu, a o kterých je ostatně také zmínka v napadeném rozhodnutí. Tyto osoby vesměs potvrxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxx xobě v krvi tolik alkoholu, jak je zmíněno v rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe dne 23. 11. 2005, uvedl, že vezl kamarádovi láhev slivovice, při jízdě mu přes cestu přeběhl kanec, kterému se snažil vyhnout, v důsledku čehož nezvládx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xohl vypít, ani jak dlouho byl poté ještě při vědomí, rozhodně však byl v šoku který mu bránil racionálně uvažovat. Po prvním odběru krve měl být proveden i xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxx žalovaným byli vyslechnuti svědci S. N., L. D., J. P., A.. B. a M. G., kteří po poučení podle § 55 odst. 1 až 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a po poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx ze dne 27. 2. 2006, č. PSC-78/PK-2005, žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, neboť námitkám stxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xhledáním místa dopravní nehody nebyla žádná láhev s alkoholem nalezena, ani nebyl nalezen obal od alkoholického nápoje, který by potvrzoval tvrzení oxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k okolnostem věci k tomu nebyl důvod a tvrzení stěžovatele, že alkohol požil až po nehodě bylo účelové, vedené snahou o příznivější výsledek řízení. Konxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxo se seznámit se spisovým materiálem, zúčastnil se jednání senátu poradní komise, který projednával jeho odvolání, a kde byl též seznámen i s doplněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xterý byl vypracován dne 1. 12. 2005 a nevzpomněl si ani, kterému kamarádovi vezl slivovici k narození dítěte. Podle názoru žalovaného všechny důkazy zaxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xeznámen se doplněným spisovým materiálem (i s důkazy pořízenými po vydání napadeného rozhodnutí) a neměl k jejich obsahu žádné připomínky. Stěžovatex xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xmožněno nahlédnout do spisu a byly mu poskytnuty fotokopie protokolů o výpovědích svědků, ke kterým též nevznesl žádné připomínky. Stěžovatel nezpocxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xízdou žádný alkohol nepožil a že k požití alkoholu došlo až bezprostředně po nehodě v důsledku šoku a jedině z toho důvodu, že se snažil utišit pro něj nesnxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx znovu zdůraznil, že alkohol požil jen za účelem utišení bolestí, které byly takové intenzity, že nebyl schopen rozumně uvažovat a uvědomovat si, že by mxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxěn druhý odběr krve, neboť jedině tak mohlo být postaveno najisto, kdy vlastně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxpovězení této podstatné otázky přetrvávají ve věci pouze spekulace a nikoliv nezvratně zjištěný skutkový stav věci. Ostatně i znalkyně MUDr. V. ve znaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxdařilo najít žádnou láhev s alkoholem, znalkyně pouze subjektivně usuzuje, že k pití alkoholu mohlo dojít před jízdou. Žalobce nově uvedl, že až následxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xpůsobilého podat svědectví o tom, že v havarovaném automobilu žalobce byla umístěna "petlahev" s alkoholem. Tento svědek totiž měl službu právě v den, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krví, kterou však svědek vyhodil, protože jí nepřikládal žádný význam. Žalobce navrhl doplnit dokazování výslechem tohoto svědka, neboť jeho výpověx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx xdst. 2 zákona o služebním poměru. Namítal rovněž, že byl zkrácen na svých procesních právech, když nebyla respektována příslušná ustanovení správníxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxíci řízení včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Tuto povinnost přitom správní orgán nemá pouze vůči účastníkovi, který se vzdal práva účxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxvědi mu byly pouze dány na vědomí zasláním kopií příslušných protokolů, což rozhodně zákonem požadovaný účel nemůže splnit S ohledem na výše uvedené žaxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že žalobce své tvrzení o nesplnění zákonných podmíxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxdný alkohol před jízdou nepožil a teprve postupně si začal vybavovat, že alkohol mohl požít až nehodě vyvracejí svědecké výpovědi M. G. a J. P. Podle žaloxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxkou výpovědí svědka, který se dostavil na místo nehody bezprostředně po nehodě (M. G.) bylo doloženo a prokázáno, že žalobce byl po nehodě na sedačce řidxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxx xx vzhledem k vážnému poranění pánve sám posadil, vyndal láhev se slivovicí a s vyraženými zuby a roztrženým rtem začal alkohol požívat, a to ještě za situaxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xlivovice, kterou měl umístěnou v boční kapse na předních levých dveřích automobilu považuje žalovaný za účelové, nedůvěryhodné a pokoušející se zakrxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého je řidič povinen zdržet se požití alkoholických nápojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxtku, vždy však do příjezdu policisty v případě, že účastníci nehody jsou povinni ohlásit nehodu policistovi. Povinnost druhého odběru neukládá žádné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že tento svědek nesvědčil na policii. Tento svědek je jistě obeznámen s povinnostmi, jak s věcmi z havarovaných vozidel zacházet a je tedy nepravděpodxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxji (ihned po jejím zjištění), aby jím uvedená skutečnost mohla být bezprostředně ověřena a případný důkaz zajištěn. Žalovaný vyjádřil nesouhlas s žalxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxuštění musí být ve lhůtě dvou měsíců i pravomocné), neboť má za to, že ustanovení § 106 odst. 3 zákona o služebním poměru tuto povinnost služebnímu funkcixxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxené v § 106 odst. 3 zákona o služebním poměru nevyžaduje, aby rozhodnutí služebního orgánu ve stanovených lhůtách též nabylo právní moci. Ke lhůtě stanoxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu žalobce, že si žalovaný prodloužil lhůtu stanovenou pro rozhodnutí o odvolání "podle toho, jak se mu to hodilo", žalovaný uvedl, že lhůtu nemohl dodržxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxpovědi svědka, ale byly zaznamenány toliko ve služebních nebo úředních záznamech policistů PČR OŘ Rakovník, žalovaný uvedl, že tyto záznamy nejsou poxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxný považoval za nutné jednotlivé výpovědi svědků ověřit a zaznamenat je do protokolu o výpovědi svědka, včetně řádného poučení, aby bylo možno konstatxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxenním zpožděním, které žalovaný považuje za přiměřené okolnostem projednávané věci, když ke zpoždění došlo v zájmu objektivního a důsledného zjištěxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovení správního řádu o dokazování především ustanovení § 51 odst. 2 správního řádu), neboť je zde zvláštní zákon, který obsahuje v hlavě deváté ustaxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxona, nikoli podle správního řádu. Řízení ve věcech služebního poměru je řízením svého druhu a proto se ustanovení správního řádu na rozhodování v těchtx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe názoru žalovaného vyvrací záznam x xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zástupce žalobce má právo se seznámit se svědeckými výpověďmi, které byly do spisu doplněny. JUDr. Bělecký po vyrozumění požádal o fotokopie uvedenýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxmto svědeckým výpovědím nebo požadoval jejich doplnění. Žalovaný navrhl, aby městský soud žalobu zamítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá nárox xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Neshledal důvodnou námitku žalobce, že služebním funkcionářem nebyl úplně zjištěn skxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx po nehodě), neboť správní orgán prvního stupně měl v době vydání svého rozhodnutí k dispozici řadu důkazů svědčících o porušení služební přísahy zvlášx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxo vyjádření osob přítomných na místě dopravní nehody (G., B., N., D. a P.), záznam služebních funkcionářů Policie ČR okresního ředitelství Rakovník a pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxištěno, že žalobce byl při dopravní nehodě vážně zraněn, z vozidla musel být vyprošťován a v samotném automobilu ani v jeho okolí nebyla nalezena žádná lxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxovu vyslechnuty jako svědci, přičemž zopakovaly svá původní tvrzení, ze kterých vyplývá, že nezaregistrovaly, že by žalobce po nehodě cokoliv pil, a žx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxl, se tak městskému soudu jevil závěr žalovaného, že žalobce požil alkoholické nápoje před jízdou jako logický a mající oporu ve zjištěném skutkovém stxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxlobcem. Přisvědčil žalovanému, že tvrzení žalobce, že se napil slivovice až po dopravní nehodě, se s přihlédnutím ke zjištěným skutečnostem jeví jako xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx že tento svědek vyslechnutý v rámci přestupkového řízení vedeného před Městským úřadem Rakovník nepotvrdil, že by PET láhev s alkoholem byla v havarovxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění. Stejně tak znalecký posudek MUDr. P. - T. vypracovaný v rámci uvedeného řízení nemůže s ohledem na provedené důkazy zvrátit závěr žalovanéhx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxolu s dalšími, které jsou shodné s důkazy, ze kterých vycházel služební funkcionář, vyhodnotil tak, že tvrzení žalobce o požití alkoholických nápojů ax xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxž přestupkové řízení bylo zastaveno pouze pro uplynutí lhůty k projednání přestupku ve smyslu § 20 odst. 1 věta první, zákona č. 200/1990 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx shora uvedené městský soud uzavřel, že žalovaný dostatečným způsobem zjistil skutkový stav věci, při hodnocení důkazů se řádně vypořádal se všemi důkxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxební funkcionář oprávněně zhodnotil zjištěné skutečnosti jako porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem, neboť právě žalobce jako přísluxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xivot a majetek samotného řidiče ale i ostatních účastníků silničního provozu. Nedůvodnou shledal městský soud také další námitku žalobce, podle kterx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxu ČR sp. zn. S 296/99, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, svazek 2, ročník 2000, na str. 96, z něhož vyplývá, že pro splnění podmínxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx. V daném případě se žalobce předmětného jednání dopustil dne 14. 11. 2005, přičemž rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 24. 11. 2005 převzxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxtce žalobce týkající se nedodržení lhůty 60 dnů pro rozhodnutí o odvolání stanovené v § 133 odst. 2 zákona o služebním poměru. Konstatoval, že tato lhůta xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxě informován. Lhůta stanovená v tomto ustanovení je přitom lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržení nemá vliv na zákonnost rozhodnutí.
Městský soud nesxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxování (především ustanovení § 51 odst. 2 správního řádu), především tím, že nebyl vyrozuměn o provádění důkazů ve formě svědeckých výpovědí svědků a txxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx dni vydání napadeného rozhodnutí obsahoval v části první, hlavě deváté komplexní procesní úpravu, která představuje speciální právní úpravu ve vztaxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xrovedená zákonem o služebním poměru. Z ustanovení § 130 zákona o služebním poměru, které představuje speciální úpravu postupu při dokazování podle toxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxsahu správního spisu vyplývá, že zástupce žalobce JUDr. Bělecký byl telefonicky vyrozuměn o tom, že má právo se seznámit se svědeckými výpověďmi, kterx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xodkladům nevznesl žalobce ani jeho zástupce žádné připomínky či výhrady a nepožadoval jejich doplnění. Městský soud tak dospěl k závěru, že žalobce nexxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xylo i v řízení o odvolání, kdy mu bylo umožněno nahlédnout do spisu a z doplněného spisového materiálu mu byly poskytnuty fotokopie protokolů o výpovědi xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx správní (dále jen "s. ř. s."). Stěžovatel poukázal na své argumenty uvedené v žalobě a zdůraznil, že rozhodnutí žalovaného pro něj představuje velice zxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxden značný důraz na objektivní zjištění skutkového stavu v zájmu toho, aby konečné rozhodnutí nepřipouštělo jakékoliv nejasnosti. To se však podle náxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (zda před jízdou nebo až po dopravní nehodě v důsledku utrpěného šoku a neúnosných bolestí). Stěžovatel vyjádřil přesvědčení, že pokud takový odběr krxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Poukázal na konstatování znalkyně V., že pro nedostatek potřebných údajů nelze určit dobu počátku pití alkoholu. Stejně jako již v žalobě namítal, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx svých procesních právech tím, že nebyl včas vyrozuměn o provádění důkazů svědeckými výpověďmi svědků N., D., P., B. a G., když mu tyto svědecké výpovědi xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu v Praze ze dne 11. 12. 2007, č. j. 6 Ca 84/2006 - 47, zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti náxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho stavu a má oporu jak ve spisovém materiálu, tak i v zákoně. Poukázal na služební zařazení stěžovatele (vedoucí služební funkcionář ) a na zvýšené nároxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Žalovaný nesouhlasil se závěrem stěžovatele, že měl být proveden druhý odběr krve ke zjištění, kdy došlo k požití alkoholu, zda před jízdou či teprve px xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxa č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které řidiči ukládá povinnost zdržet se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx policisty. Podle názoru žalovaného stěžovatel v průběhu správního řízení nedoložil důkazy, které by vyvrátily skutečnosti zjištěné šetřením služexxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxice k narození dítěte, ze které se po nehodě napil, přitom ale nebyl schopen si vzpomenout na jméno tohoto kamaráda, ani kam vlastně onu láhev slivovice vxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxého byla lhůta stanovená v § 106 odst. 3 zákona o služebním poměru dodržena, neboť rozhodnutí o propuštění bylo stěžovateli doručeno před uplynutím lhůxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxtel informován. Nedodržení této lhůty nemělo za následek nezákonnost rozhodnutí žalovaného. K námitce stěžovatele, že byl zkrácen na svých procesníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxtečně nalezené zakrvácené pet láhve s údajným zbytkem alkoholu, kterou neviděly osoby, které se na místo dopravní nehody dostavily bezprostředně potxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x kterou měl zajistit a následně vyhodit V. K., žalovaný uvedl, že stěžovatel tento důkaz navrhl až v žalobě, přičemž při ústním jednání vyšlo najevo, že sx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoval, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek Městského soudu v Praxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.
Podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. lze kasační stížnost podat pouze z důvodů tvrzené nezákonnosti spxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxočívá v tom, že na správně zjištěný skutkový stav je aplikován nesprávný právní názor, popř. je sice aplikován správný právní názor, ale tento je nespráxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxzhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti:
Ve správním spise je založen záznam o nehodě v silničním provozu ze dne 14. 11. 2005, č. j. ORRA 901/DN - HA - 2005, sepsaný pprap. J. H., v němž je mxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx R. K., těžké zranění obou dolních končetin a zranění obličejové části; alkohol vzhledem k charakteru zranění nebylo mono vyloučit dechovou zkouškou, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxdního nárazníku, předního spojleru, obou předních blatníků, pravého předního podběhu, pravého předního disku, pravé přední pneumatiky, závěsu kolx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxé pomoci a zjištěna totožnost svědků. Prohlídkou interiéru vozidla bylo zjištěno, že bezpečnostní pás nebyl (vzhledem k jeho stavu po nehodě u zranění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxním obsahem, autolano a lékárnička. Jiné než zajištěné věci, alkoholické či jiné nápoje, nebo jejich obaly nebyly ve vozidle ani v jeho okolí nalezeny. xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xehody A. B. podle úředního záznamu ze dne 14. 11. 2005 vypověděl, že jel se svým vozidlem po silnici ve směru od Rakovníka na Kněževes. V protisměru míjel oxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a vozidlo v příkopu. Vozidlo nejelo nijak rychle a nedokáže si proto vysvětlit, co řidič dělal a proč vjel vpravo mimo vozovku.
M. G. do úředního záznamx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx havarované vozidlo. Když přišel k havarovanému vozidlu, spatřil uvnitř zraněného řidiče, který ležel tělem přes obě přední sedadla, a proto nebyl ze sxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxuaci na silnici před příjezdem k místu dopravní nehody uvedl, že před ním jelo ve větší vzdálenosti vozidlo, jehož řidič se poté také přihlásil jako svědxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdla či pohybu zvěře. Po celu dobu byl u zraněného řidiče, který nebyl schopen pohybu. Nevšiml si, že by ve vozidle byla nějaká láhev, tu by zpozoroval, kdyx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxžádáni o podání vysvětlení S. N. a L. D., kteří dne 14. 11. 2005 prováděli jako hasiči Hasičského záchranného sboru Rakovník zákrok u dopravní nehody stěxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxstříhávání k nim stěžovatel mluvil, aby nic nestříhali, že k tomu nedává souhlas, a že když mu pomůžou, tak vyleze sám. V době zákroku si nevšimli žádné láxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxky mluvil v tom smyslu, že je ze stěžovatele cítit alkohol.
Dne 14. 12. 2005 byl požádán o vysvětlení J. P., řidič sanitky, který dne 14. 11. 2005 byl na výxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx v nezbytné míře ošetřili. Když se mu díval do jeho úst, zda nespolknul nějaké zuby, protože měl tři zuby vyražené, tak z jeho úst zřetelně cítil zápach alkxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, který mu visel) ani žádný alkohol pít nemohl.
Podle služebního záznamu ze dne 16. 11. 2005 (zpracovaného mjr. Bc. J. K. a pplk. L. R.) paní Z. C. (spolupxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxo policisty OOP Hořesedly, kde ji stěžovatel vysadil na náměstí x xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxů oběd pro sebe a pro policisty, sedla si do auta, kde si četla noviny a čekala na odjezd do Hořesedel. Stěžovatel odešel s kpt. Bc. K., ale kam to neví. Poté jxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nějak jiné uvedla, že nikoli, že jí připadal normální.
Dne 16. 11. 2005 podal vysvětlení kpt. Bc. P. K., který uvedl, že dne 14. 11. 2005 před 11:00 hod. bxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xddělení s por. Mgr. S., kde se zdrželi asi půl hodiny. Stěžovatel odešel chvíli před kpt. Bc. K., protože na něj čekala paní C. a kpt. Bc. K. odešel chvíli po xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
Dne 16. 11. 2005 podal vysvětlení por. Mgr. J. S., který uvedl, že dne 14. 11. 2005 šel po obědě společně se stěžovatelem a kpt. Bc. K. k sobě do kanceláře, kdx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx, že by stěžovatel byl v podnapilém stavu.
Do služebního záznamu ze dne 23. 11. 2005, sepsaného ve Fakultní nemocnici Praha Motol na oddělení jednotky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dveřích řidiče, kterou vezl kamarádovi do Rakovníka, ale kterému kamarádovi si nyní nevzpomíná. Pamatuje si pouze to, že na silnici "byl kanec velký jaxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xeuvedl, neboť si tuto věc pamatuje pouze útržkovitě. Potom si pamatuje pouze hroznou bolest a že se probral až když ho vezli na operační sál. Alkohol před xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxěno, že v době kolem 13:30 hodin zaregistroval příjezd stěžovatele na OOP Hořesedly. Zaslechl při bouchnutí vchodových dveří a jeho zvolání "už jsem taxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxtele z obvodního oddělení mohl být kolem 13:50 - 14:00 hodin. Zda v době odchodu byl pod vlivem alkoholu uvedený nevěděl, neboť stěžovatele neviděl, ale xxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxlatele zjistil, že jmenovaný má zranění v obličeji (na rtu a v ústech), proto nebylo možné provést dechovou zkoušku. Poté, co byl stěžovatel uložen do voxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnutím ze dne 21. 11. 2005 ředitel PČR OŘ Rakovník rozhodl o ustanovení znalce z oboru soudního lékařství RNDr. D. V. za účelem zjištění hladiny alkoholu v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xe posouzením hladiny alkoholu v krvi stěžovatele nelze určit dobu začátku pití alkoholických nápojů pro nedostatek dalších údajů. Vzhledem k druhu zrxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xsuzovat, že k požití alkoholu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxpř. 2,6 dcl 42 % lihoviny). Znalkyně uzavřela, že hladina alkoholu v krvi řidiče v době lékařského vyšetření dopravní nehody odpovídá stavu středně těžxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxali (již v průběhu odvolacího řízení) výpovědi svědků událostí, G., B., P., N. a D., kteří zopakovali svou výpověď učiněnou bezprostředně po nehodě. Všxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xa místě z auta nic nezůstalo. Svědek L. D. uvedl, že řidič sanitky hovořil o tom, že to z řidiče havarovaného vozidla, který naboural "táhne", tj. že je z něx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxx x x xeho úst cítil zápach po alkoholu; láhev od alkoholu neviděl a je přesvědčen, že vzhledem ke zranění řidiče žádný alkohol pít nemohl.
Ke spisu je připojxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xx06 byl stěžovatel uznán vinným z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 200/xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xřestupkového zákona, jejichž skutkovou podstatu měl naplnit porušením ustanovení 4 písm. a) a b), ustanovení § 5 odst. 2 písm. b), ustanovení § 6 odst. 1 xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxávní orgán prvního stupně uložil podle přestupkového zákona pokutu ve výši 10 000 Kč a zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, po přezkoumání všech okolností případu a posouzení všech námitek odvolatele, napadené rozhodnutí Městskéhx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxynutí lhůty k projednání přestupku ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 věty první zákona o přestupcích. V tomto řízení byl vypracován znalecký posudek z obxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxho rtu vpravo, vylomení korunek prvního a druhého řezáku vpravo nahoře, zlomenina kloubní jamky pravého kyčelního kloubu s odlomením přední a zadní hrxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxo kolenního kloubu. Byla rovněž vyslovena diagnóza otřesu mozku. Znalkyně uzavřela, že zjištěné poranění dolního rtu a dvou zubů horní čelisti bylo sixx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xunkcí, kdy jedním ze základních příznaků je bezvědomí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxné služby Rakovník se na místo nehody dostavil ve 14:21 hodin. V té době byl R. K. při vědomí. Před příjezdem lékaře byl u havarovaného vozidla svědek M. G.x xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxědomí u něj nastalo až později, nejednalo se tudíž o bezvědomí v důsledku otřesu mozku, nýbrž jeho příčina mohla být různá - rozvoj šokující bolesti a podxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxíjezdu lékaře. V době mezi nárazem vozidla do stromu a příjezdem lékaře mohl tudíž stěžovatel alkohol požít. Jmenovaný utrpěl sice závažné poranění doxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky tedy nelze vyloučit možnost, že se mohl z popsané polohy vzepřít za pomocí rukou a dosáhnout do úložného prostoru levých předních dveří vozidla. Ve zmxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xoplněk ke znaleckému posudku ze dne 1. 12. 2005, vypracovaného pro potřeby policie. K otázkám správního orgánu uvedla, že aktuální hladina alkoholu 1,xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xx x xxivovice, požité bezprostředně po nehodě ve 14:15 hodin. Pokud by řidič bezprostředně po nehodě toto množství vypil bylo by dosaženo této koncentrace v xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxí laboratoře Vojenské fakultní nemocnice, druhá na oddělení pro klinickou a soudní toxikologii Krajské nemocnice v Liberci. První vzorek byl týž den vxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx s výsledkem 2,04 g/kg. Tento vzorek putoval do místa vyšetření 9 dní a pravděpodobně nebyl uchován v chladu. Mohlo tak dojít k alkoholovému kvašení cukrxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xč policista, při lékařském vyšetření neuvedl, že pil po nehodě (viz kolonka v protokolu o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem), při lékařském xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxtví alkoholu se tento nejprve ze zažívacího traktu resorbuje, jeho koncentrace v krvi narůstá a maximální hladiny bývá dosaženo za 90 minut po požití. Pxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxl.
Kasační námitky stěžovatele lze stručně charakterizovat takto:
Vzdor závažnosti zásahu, jakým je propuštění ze služebního poměru policistyx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxn druhý odběr krve po nehodě, jímž by mohlo být postaveno najisto, kdy ve skutečnosti alkohol požil. Stěžovatel poukázal v tomto směru na závěr znaleckéxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkazů svědeckými výpověďmi svědků N., D., P., B. a G. odvolacím správním orgánem, když tyto svědecké výpovědi my byly pouze dány na vědomí zasláním kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxení věci stanovené v § 106 odst. 3 a § 133 odst. 2 zákona o služebním poměru.
O těchto přípustně uplatněných námitkách Nejvyšší správní soud uvážil náslxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa Policie České republiky je poměrem práva veřejného a jako takový je ovládán soustavou přísně vymezených povinnosti a práv příslušníků. Jedním ze zvlxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx čestným, statečným a ukázněným. Tento závazek na sebe vzal stěžovatel ze své vůle a trvá po dobu, dokud nepřestal být příslušníkem Policie České republxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxk spjaty s postavením příslušníka Policie České republiky, který vůči ostatním občanům je nadán významnými pravomocemi, že tyto požadavky na jeho choxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxm v době služby i mimo tuto dobu totiž příslušník Policie ČR ovlivňuje pověst a věrohodnost této instituce, ale rovněž vážnost každého jednotlivého polxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxující názory morální a společenské - stavět Policii ČR do nepříznivého světla. Evidentním smyslem tohoto závazku je vyvarovat se všeho, co by mohlo zmexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxním poměru, jenž stanoví, že služební poměr končí dnem, kdy policista odmítne složit služební přísahu. Služební přísaha tedy obsahuje dobrovolně a věxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxé, zda se policista uvedeného jednání dopustil v době služby či mimo tuto službu, neboť požadavky na jeho chování, jednání a vystupování se uplatňují i mxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxhování) bylo potvrzeno, jednalo by se nepochybně o porušení služební přísahy takového charakteru a intenzity, které naplňuje pro propuštění ze služexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem, druhou skutkovou podstatou zde uvedenou je porušení služební povinnosti zvlášť závažným způsoxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxenzitě dosahující zvláštní závažnosti. Porušení služební přísahy nebo služební povinnosti může být podle okolnosti kvalifikováno jako kázeňský dexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx služební povinnosti, vedeno příslušné řízení, není jeho pravomocné ukončení předpokladem pro to, aby mohlo být konstatováno porušení služební přísxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nezavdává pochybnosti o skutkovém ději a podřadí jej pod právní důvod propuštění, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx závislé na výsledku řízení kázeňských, správních či trestních. Tyto závěry sdílí soudy ve správním soudnictví již řadu let, byly příslušným způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxru není za těchto okolností porušením
presumpce
neviny, a to ani v případě, půjde-li o totéž jednání, o němž se vede trestní řízení; tento právní závěr bxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx x posuzované věci tedy pro řízení o propuštění ze služebního poměru není určující, že řízení o přestupku bylo zastaveno v odvolacím řízení proto, že uplyxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxel uznán vinným z jeho spáchání, a to ani za situace, kdy jednání, které bylo podle rozhodnutí služebních funkcionářů příčinou propouštěcího aktu, bylx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní námitka stěžovatele (v žalobě) směřující tak k podmíněnosti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru pro porušení služební přísahy existencí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xasační námitkou je výtka služebnímu funkcionáři, že nedostatečně objektivně zjistil skutkový stav věci v zájmu toho, aby rozhodnutí nepřipouštělo jxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe či jeho zástupce. Všechny tyto výtky stěžovatele směřují k tomu, aby byla potvrzena jeho verze, podle níž nepožil alkoholický nápoj před dopravní nehxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K tomu nutno dodat, že podle § 47 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., je řidič povinen zdržet se požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx policisty v případě, že účastníci nehody jsou povinni ohlásit nehodu policistovi. V této souvislosti ještě nutno připomenout nařízení Ministerstva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xlužby. Předpisy o služebním poměru užívají výraz "výkon služby" v širším významu. Nejvyšší správní soud zde chápe výkon služby v rozsahu definice uvedxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxost, která byla předmětem služební cesty; nelze přitom odhlédnout ani od úkonu bezprostředně s výkonem služby souvisejícího, jímž je nepochybně též cxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v průběhu původně stanovené pracovní doby) a navíc při vědomí povinnosti uložené řidiči v již zmíněném ustanovení § 47 zákona o provozu na pozemních komxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xstanovení § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru. Takové nepřípustné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxovateli kladeno za vinu a které bylo podkladem pro propuštění stěžovatele ze služebního poměru.
Pokud jde o stěžovatelem namítané neprovedení druhxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxl odstranit, jak na to upozorňuje ve svém posudku znalkyně z oboru toxikologie, nicméně, pokud takový odběr proveden nebyl, nelze z toho bez dalšího dovxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxůsobem, který je mu kladen za vinu. V tomto směru se Nejvyšší správní soud ztotožňuje s názorem Městského soudu v Praze, že druhý odběr krve jednak neukláxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxedně na to zřejmě nemohlo být již k dalšímu odběru přikročeno také proto, že stěžovatel byl v důsledku svých těžkých zranění bezprostředně operován. Tuxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe svědecké výpovědi svědků, kteří se bezprostředně po nehodě dostavili na místo, tj. svědků G., B., N., D. a P., které byly provedeny v průběhu odvolacíhx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxkům klást otázky. K tomu nutno uvést, že řízení o propuštění ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky je zvláštním druhem správního říxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm regulují proceduru postupu při tomto aktu. Jde o hlavu devátou zákona č. 186/1992 Sb. - ustanovení o řízení, přičemž v § 130 tohoto zákona je konkrétnx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxci a které jsou v souladu s právními předpisy. Důkazem je vše, co může přispět ke zjištění skutečného stavu věci, zejména výpovědi a vyjádření účastníků xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxt na podporu svých tvrzení důkazy. Služební funkcionář hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné soxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxesní předpis nepoužije; správní řád se tedy nepoužije na případy, na které dopadá zvláštní komplexní úprava provedená zákonem o služebním poměru. Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxatele o provádění důkazů ve formě svědeckých výpovědí, nelze z toho dovozovat, že takový postup - tedy nevyrozumění účastníka - je možný a přípustný. I kxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že i zde je třeba vyjít ze základních zásad a pravidel jakéhokoliv řízení (trestního, správního), k nimž patří též zásada materiální pravdy a zásada akxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky a získané podklady posuzuje ve vzájemných souvislostech, avšak účastníci řízení mají právo klást otázky svědkům a znalcům, právo i povinnost navrhxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xeho nález č. j. II. ÚS 98/1995, ze dne 5. 6. 1996, podle něhož postupem, jímž správní orgán neumožnil přítomnost zmocněného advokáta stěžovatel být přítxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx. 2 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje každému právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správyx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnář neumožnil stěžovateli ani jeho zástupci být přítomen výslechu osob, které podali svědectví do protokolu sepsaného tímto orgánem. Skutečnost, že xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxatečně zhojit. Z uvedeného vyplývá, že nutnost předchozího vyrozumění účastníků o výslechu svědků vyplývá tudíž přímo z Listiny základních práv a svoxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xístním šetření nebo posléze ve vlastním řízení svědku otázky, zejména za situace, kdy z dosud provedeného dokazování nelze bezpečně usoudit na takový xxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxut, že dodržovat uvedené principy musí i správní orgány v řízení o propuštění ze služebního poměru, což znamená, že z důkazů provedených sepisem protokxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx na základě své služební povinnosti (rychlé záchranné služby či hasičského sboru) je možno vycházet, pokud tvoří ve svém souhrnu ucelenou a ničím nenarxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xprávní soud sdílí, a pokládal za potřebné vyslechnout v tomto směru svědky po poučení o povinnosti vypovídat pravdu a po poučení o následcích případné kxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxit, že stěžovatelův popis událostí, kdy údajně požil alkoholické nápoje až po jízdě, je velmi nepravděpodobný a lze usuzovat na jeho účelovost, nicménx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxchybnosti prokazují, že stěžovatel alkohol požil před jízdou a které vylučují stěžovatelovu verzi popisu události. Výpovědi svědků za přítomnosti sxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxodržení zákonné lhůty pro vyřízení věci stanovené v § 106 odst. 3 a § 133 odst. 2 zákona o služebním poměru, a v tomto směru zcela odkazuje na úplné a přesvědxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx. b) s. ř. s., tedy tvrzené vady řízení před správním orgánem, spočívající v tom, že při zjišťování skutkové podstaty byl porušen zákon v ustanoveních o xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xěstský soud v Praze, měl napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit a nikoliv bez dalšího zjištěné nedostatky akceptovat a pochybnosti vzešlé z důkaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxazným právním názorem, jak má v řízení dále postupovat, přičemž bude vycházet z právního názoru Nejvyššího správního soudu výše již vyjádřeného. Nejvxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxůsobem, že porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem bude u stěžovatele spolehlivě prokázáno. Znovu však v této souvislosti upozorňuje, že xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxouštěn, ale současně vylučuje možnost jakéhokoliv jiného závěru.
Z uvedených důvodů byl napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušen a věc vrácxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x a odst. 3 s. ř. s.).
O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučen í:
Proti tomutx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx