1 As 100/2008 - 61

Správní řízení: Doručování zástupci

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx4 Sb., správní řád, tedy písemností, které se doručují nejen zástupci, ale i zastoupenému. V případě tohoto rozhodnutí správní orgán osobní součinnosx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce
Ing. V. O.,
zastoupeného Mgr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxného ze dne 29. 11. 2007, č. j. KUZL-51033/2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 7. 2008, č. j. 57 Ca 9/xxxx x xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxnává
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též "stěžovatelxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxmítl žalobcovo odvolání a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu v Kroměříži, odboru dopravy ze dne 18. 6. 2007, č. j. 13/2085/361 41/07, kterým byl žalobxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o přestupcích. Přestupku se měl žalobce dopustit tím, že dne 18. 12. 2006 v 10:45 hod. řídil motorové vozidlo v Kroměříži, na místní komunikaci, ul. Kosxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vozidlem chodkyni V. H., která přecházela vozovku a do které narazil zadní částí vozidla. Chodkyně po nárazu upadla na vozovku a utrpěla lehké zranění, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx a dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho roku a úhrada nákladů spojená s projednáním přestupku ve výšx xxxx xxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani jeho zástupci, uvedl, že v postupu při doručování neshledal porušení zákona. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo žalobci i jeho zástupci doxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xprávními orgány nikdy zpochybněna. Správní orgán neměl ani povinnost vyzývat žalobce, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx rozsahu. Namítl-li žalobce, že mu nebylo umožněno v řízení před správním orgánem I. stupně učinit některý úkon, měl tento úkon učinit spolu s odvolánímx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxního řízení vznesena, její důvodnost není ani seznatelná z předmětného protokolu o výslechu a soud ji proto jako nedůvodnou odmítl.
K žalobcově námixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x xxto lhůtě ve věci rozhodnuto; není podmínkou, aby rozhodnutí nabylo rovněž právní moci. Žalobce se dopustil přestupku dne 18. 12. 2006, roční lhůta uplyxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xx xxxx. 2 správního řádu) na adresu uvedenou v plné moci dne 7. 12. 2007 a tento den také nabylo právní moci.
Stěžovatel v kasační stížnosti uplatnil důvod uvxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxřezkoumatelný, neboť je nesrozumitelný.
Stěžovatel zdůraznil, že soud v napadeném rozsudku na str. 6 uvedl, že doručení rozhodnutí i účastníku řízxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxy, má - li ve věci něco sám vykonat. Protože mu žalovaný uložil k úhradě pokutu ve výši 25 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel, uložil mu tedy povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxřednictvím zástupce. Žalobce tedy trvá na tom, že pro absenci doručení napadeného rozhodnutí nemohlo toto nabýt právní moci. Poznamenal, že pokud plaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxedeným na str. 8 rozsudku), že jeho právní zástupce byl přítomen výpovědi svědkyně H.. Zástupce totiž musel být během její výpovědi na chodbě; výpovědi xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xx vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný nevyužil možnosti vyjádřit se ke kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v soulxxx x x xxx xxxxx x x x xx xx xx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxanovení, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.
Kasační stížnost není důvodná.
V první kasační námitce stěžovatel brojí proti nesprávnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx je účastník v řízení zastoupen.
Stěžovatel tak míří do výkladu § 34 správního řádu. Podle jeho xxxxx x xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.
Ustanovení § 33 a § 34 jako celek upravují obecně vztah mezi zástupcem a zastoupeným, přičemž rozlišují jednotxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxonů, které pro zastoupeného činí, plynou vždy zastoupenému. Zástupce tak svými úkony vyvolává vznik práv či povinností zastoupenému. Protože je to prxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doručovány výhradně jeho zástupci a pouze takové doručení má účinky založení běhu lhůt pro účely řízení. Tato zásada je prolomena výjimkou, uvozenou v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
Musí se jednat tedy o písemnost, jíž správní orgán vyžaduje osobní účast zastoupeného v řízení proto, aby byl smysl či obsah řízení naplněn. Je skutečxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxn tehdy, připouští-li takové jeho oprávnění zákon sám. Typickým takovým úkonem je provedení výslechu účastníka v řízení; jeho osobní výpověď nemůže txxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxušnou osobu předvolat pouze a jen tehdy, jestliže je osobní účast předvolané osoby nutná pro dosažení cíle řízení, tedy pro zjištění skutkového stavu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxdnalo se již o rozhodnutí ve věci samé, kterým řízení končil, nepotřeboval tedy již osobní součinnost žalobce a proto správně doručoval napadené rozhoxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxádět co nejrychleji a nejúčinněji potřebné právní kroky k zajištění obrany zastoupeného.
Shodují-li se tedy obě strany v tvrzení, že žalobce byl v říxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxětné rozhodnutí mělo být doručeno nejen jeho zástupci, ale i jemu, pak se (jak shora vyloženo) mýlí.
Ze správního spisu se podává, že rozhodnutí žalovxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
Pokud žalobce nově až v kasační stížnosti namítá, že mělo být obdobným způsobem doručováno i rozhodnutí správního orgánu 1. instance, pak tuto námixxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx
Na možnosti obrany tak žalobce nebyl nikterak krácen, což však ani žalobce v kasační stížnosti netvrdí, zpochybnil toliko výklad § 34 správního řádux
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx měla spočívat v tom, že žalobcův zástupce musel stát na chodbě a vnuk xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxké výpovědi konané dne 26. 3. 2007 se zástupce žalobce účastnil; měl tak možnost klást poškozené otázky, neučil tak však. Rovněž tak se účastnil výslechx xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xedy zřejmé, že žalobci (resp. jeho zástupci) nebyla odepřena možnost klást svědkům otázky. Rovněž tak není ze spisu seznatelné, že by žalobcův zástupcx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxyšší správní soud důvodnou.
Kasační soud se tak ztotožnil se závěrem krajského soudu, jímž byla žaloba zamítnuta, protože shledal námitky žalobce nxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 1 za použití § 120 s. ř. s. Žalobce neměl ve věci úspěch a proto nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalovaný neuplatnil nárok na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxé prostředky přípustné.
V Brně dne 17. prosince 2008
JUDr. Lenka Kaniová
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR