2 As 12/2008 - 63

Správní řízení: Vázanost právním názorem správního soudu. Účastenství v řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
x xx xxxxxxx x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je omezena v těch případech, kdy bylo správní rozhodnutí zrušeno pro rozpor skutkových závěrů správního orgánu s obsahem správního spisu nebo pro nedoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxy.
II. Je-li posouzení toho, zda daná osoba je účastníkem řízení ve smyslu § 28 odst. 1 správního řádu, resp. § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo a dokazování jejího účastenství spolu s vypořádáním všech jejích tvrzení bylo provedeno až v rámci rozhodování ve věci samé.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xiluše Doškové v právní věci žalobkyně
A. Š.
, zastoupené JUDr. Jaroslavem Karlem, advokátem se sídlem Plzeň, Nerudova 35, žalovanému
Krajskému úřadu Pxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x7 Ca 70/2007 - 29, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 11. 2007, č. j. 57 Ca 70/2007 - 29,
se zrušuje
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zamítnuto mj. odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Městského úřadu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxlo potvrzeno. Citovaným rozhodnutím správní orgán prvního stupně nepřiznal žalobkyni postavení účastníka územního řízení ve věci terénních úprav sxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdla žalobkyně u Krajského soudu v Plzni žalobou, kterou se domáhala jeho zrušení. Rozsudkem ze dne 29. 11. 2007, č. j. 57 Ca 70/2007 - 29, byla žaloba zamítxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí žalovaného ze dne 20. 1. 2006, č. j. RR/121/06 (jímž žalovaný taktéž odvolání proti rozhodnutí orgánu prvního stupně zamítl a toto rozhodnutí potvrdxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxí napadeného rozhodnutí.
Krajský soud především odmítl jako nedůvodnou žalobní námitku, dle které žalovaný nerespektoval právní názor vyslovený v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxal, zda spisový materiál neobsahuje i jiné podklady, na základě kterých by bylo možné zjistit právně významné skutečnosti pro posouzení odvolání. Jakx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxcích 714/6 a 714/2)"
vyhotovené RNDr. V. T. (dále jen
"Hydrogeologické posouzení"
), ale i čtyři další podklady (
"Posouzení mokřadu v k.ú. Švihov"
zhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx, č. j. ŽP 715,1100/2001
- dále jen
"Stanovisko"
,
vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí ze dne 9. 3. 2004, č. j. ŽP/144xxxx
x xxxx xxx
xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konstatoval, že zmiňované podklady žalovaný pro zjištění skutkového stavu u předchozího rozhodnutí nepoužil vůbec, případně jen ve značně omezeném xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xouze na základě vlastního posouzení bez odborných znalostí, které jejich úřední osoby nemají. Uvedl, že zodpovězení otázky, zda terénní úpravy spočíxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpochybně má zásadní význam pro rozhodnutí, ale že při řešení této otázky žalovaný nevycházel jen z vlastního posouzení, nýbrž i z řady důkazních prostřxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxt. 1 a 2 správního řádu krajský soud uvedl, že k dokazování je možné využít všech prostředků, jimiž lze objasnit skutečný stav věci a které jsou v souladx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxdek povinnost správního orgánu ustanovit znalce za účelem vypracování znaleckého posudku. Žalobkyně přitom žádný jiný důkaz na podporu svých tvrzenx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx posouzení účastenství žalobkyně. V této souvislosti zrekapituloval závěry
"Posouzení mokřadu"
, z nichž vyzdvihl zejména tu skutečnost, že hladina xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxé kanalizace. Toto posouzení sice bylo vyhotoveno již v roce 2001 (k žádosti Městského úřadu Klatovy) v souvislosti s jinou aktivitou stavebníka, a tedx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxora uvedených důkazů vyplývá, že mokřad nikdy neplnil funkci vodní nádrže chránící okolní nemovitosti před přívalovými srážkami a podzemními vodamix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch srážek zajišťují (zachovaná) odpadní potrubí, pak nelze opodstatněně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx RNDr. V. T. a stavebníka nepředstavuje kvalifikované zpochybnění. Závěrem krajský soud upřesnil, že přes žalobkyní použitou terminologii v označenx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda je mokřad vodohospodářským dílem nebo přírodním útvarem, či v minulosti kýmkoli spontánně provedeným zásahem.
Proti tomuto rozsudku brojixx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxe jen "s. ř. s.") kasační stížnost podává. Z obsahu kasační stížnosti však lze dovodit, že je podávána podle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tj. z důvodu tvrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxh důvodů není překážkou projednatelnosti kasační stížnosti (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2004, č. j. 2 Afs 7/2003, publikxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxtosti nebyla dosud vyvrácena a že žalovaný ve svém novém rozhodnutí nezmínil žádný důkaz zásadního významu, který by odůvodňoval správnost výroku o zaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxsudek; tytéž podklady jsou nyní hodnoceny protichůdně, a navíc nesprávně a v rozporu s jejich skutečným obsahem. Jestliže krajský soud vychází z
"Hydrxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí žaloby a co vyvrací účastenství stěžovatelky a správnost tvrzení o ohrožení její nemovitosti. Žalovanému totiž z
Vyjádření
ze dne 9. 3. 2004, pouze vxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxi spodních vod a do nemovitosti žalobkyně, neboť hladina mokřadu je zcela závislá na úrovni hladiny podzemní vody, protože do mokřadu neústí žádná povrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xe zabývaly pouze vlivem navržených terénních úprav na pokojný stav a z
"Posouzení mokřadu"
podle žalobkyně zase nevyplývá, že by posuzovalo vliv terénxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxozím rozsudku ze dne 27. 4. 2007, č. j. 57 Ca 15/2006 - 38, nepovažoval za dostačující, protože se nevyjádřilo k retenční funkci mokřadu při přívalových dxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx že se terénními úpravami ruší existující odtoková potrubí.
Žalovaný ve svém vyjádření k věci nejprve uvedl, že trvá na tom, že v novém odvolacím řízenx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu prvního stupně bylo dostatek podkladů pro vyvrácení tvrzení stěžovatelky o ohrožení její nemovitosti provedením navrhovaných terénních úprav. Z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a proto ani navržené terénní úpravy nemohou způsobit ohrožení nemovitosti stěžovatelky. Proto žalovaný navrhuje, aby byla kasační stížnost zamítnxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x x xxxxxx x xí uvedených (§ 109 odst. 3, věta před středníkem s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 1, věty prvnx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxím odvolání nesplnil to, co mu krajský soud v předcházejícím zrušujícím rozsudku uložil. Z ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s. skutečně vyplývá, že
právním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx své povahy směřuje především na případy, kdy správní soud podá výklad hmotného práva, ze kterého je správní orgán v dalším řízení povinen vycházet. Nebxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxsu či nedostatečnost skutkových zjištění (jak tomu bylo i v projednávané věci), možnost soudu vyjádřit se v tomto ohledu závazným právním názorem je omxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxačení skutečností, jejichž prokázání bude pro řádné zjištění skutkového stavu věci nezbytné, popřípadě též vyloučení důkazních prostředků, které sxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzovat správní orgán v tom, jaký konkrétní důkaz má být v dalším řízení proveden; vysloví-li se i v tomto směru, může jít zpravidla o doporučení a prokáže-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxledu je zřejmé, že žalovaný svou povinnost vycházet z právního názoru krajského soudu vysloveného v předcházejícím rozsudku relevantním způsobem nexxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxinné podklady, které vzal za podklad nového rozhodnutí. Samotný fakt, že přitom i nadále vycházel z podkladů, které krajský soud označil za nepoužitelxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxsudku neoznačil za nepoužitelné či irelevantní. Uvedené však neznamená, že by tato skutečnost nemohla mít vliv na zákonnost nového správního rozhodnxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxhodnutí žalovaného není dostatečně důkazně podloženo, je nutno nejprve zmínit některé podstatné skutečnosti vyplývající z předchozích rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxadí první druhostupňové rozhodnutí žalovaného se kromě tohoto posouzení odkazuje též na stavebníkem předloženou
projektovou dokumentaci
a
"Posouxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo zrušil, a to právě z důvodu nedostatečnosti skutkových zjištění. V odůvodnění se vyjádřil k jednotlivým podkladům, z nichž vycházel žalovaný, přičexx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxení učinila spornou. K
projektové dokumentaci
terénních úprav krajský soud uvedl, že ta správnost tvrzení žalobkyně nevyvrací; pokud jde o
"Posouzexx xxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxém rozhodnutí žalovaný výslovně uvedl, že
"při vydání nového rozhodnutí ve věci vycházel ze spisového materiálu, který mu byl stavebním úřadem postouxxx xxx xxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxx xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xbsahuje jiné podklady, na základě kterých by bylo možné zjistit právně významné skutečnosti pro posouzení odvolání
". V intencích názoru vyjádřeného x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxí funkci. Uvedl, že mokřad není rybníkem s retenční funkcí a jelikož tuto funkci nikdy neplnil, není ani možné, aby vlivem navrhovaných terénních úprav xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxřadu zajištěna odpadním potrubím, které zůstane zachováno i po provedení terénních úprav. Tyto závěry přitom výslovně opřel o všechny tři výše zmiňovxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxx xle jeho názoru, vyplývá, že předmětný mokřad není vodním dílem a navržené terénní úpravy nemohou mít zásadní vliv na vodní poměry a životní prostředí v dxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xladiny spodní vody a nemovitostí odvolatelů"
. V novém (kasační stížností napadeném) rozsudku již krajský soud výhrady stěžovatelky ke zjištění skutxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx již byly součástí správního spisu v této věci, avšak nebyly dosud použity. Dle jeho názoru (v odůvodnění podrobně rozvedeného) pak neexistenci retenčxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxně je nutno říci, že rozhodnutí žalovaného se neopírá kromě
"Hydrologického posouzení"
o další čtyři použitelné důkazy, neboť použitelnost jednoho x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxně vyloučena. Pokud jde o zbývající podklady, Nejvyšší správní soud souhlasí s výhradami stěžovatelky uvedenými v kasační stížnosti, na které tímto v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxlem s tím, že navrhované terénní úpravy nemohou mít zásadní vliv na tamní vodní poměry a na životní prostředí. Tyto podklady tedy nikterak neřeší stěžovxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxní vodohospodářským dílem a neplní tedy retenční účel, je z tohoto pohledu zcela nepodstatný, neboť každá vodní plocha disponuje ze své podstaty jistox xxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tento podklad ve svém prvním rozhodnutí označil za nepoužitelný
per se
(s ohledem na jeho neprůkaznost); v novém rozhodnutí z něj však vychází. Již v téxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxelkou výslovně nezmíněný, aspekt věci. Ze shora popsaného skutkového stavu věci je zcela zřejmé, že v řízení, jehož podstatou je posouzení, zda stěžovxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v řízení vedeném dle § 14 správního řádu (či nově dle § 28 odst. 1 správního řádu z roku 2004) musí mít nutně své limity, neboť nelze připustit, aby jím bylx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x správního řádu je konstruován tak, že k tomu, aby měl určitý subjekt toto postavení, postačí i jen tvrzení,
že může být rozhodnutím ve svých právech, práxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxx4). Správní řád tedy přiznává postavení účastníka řízení určitému subjektu do doby, než se v průběhu řízení prokáže opak. Toto tvrzení však musí být vyvxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 600/99, dostupný na www.nalus.usoud.cz). Důkazní břemeno v tomto směru tedy tíží správní orgán a nic mu pochopitelně nebrxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxazování mělo být obsáhlé a mělo by též blízkou souvislost s předmětem meritorního řízení, pak by bylo na místě takovou osobu účastníkem řízení (preventxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkový postup by byl nejen v souladu s principem procesní ekonomie (
meritorní
řízení bývá zpravidla - byť nikoli nutně - do doby vyřešení účastenského poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxž nepochybně naplněním práva takové osoby na spravedlivý proces. Vždy je totiž třeba volit postup, který by vyloučil omezení jednotlivce v některém koxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní), čímž by mohl být v důsledku takového znevýhodnění oproti jinému účastníku řízení zkrácen na svých hmotných právech. V projednávané věci by postup xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xd osoby, která své účastenství tvrdí, od (nepochybných) účastníků meritorního správního řízení či ze své dřívější úřadní činnosti apod. V projednávaxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí opřel, nebyly opatřeny teprve po zrušení původního druhostupňového rozhodnutí žalovaného; závěr krajského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxost důvodnou, nezbylo mu, než za podmínek vyplývajících z ustanovení § 110 odst. 1, věty první s. ř. s., rozsudek Krajského soudu v Plzni rozsudkem zrušix x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxnání účastenského postavení stěžovatelky by již nepřekročilo výše naznačenou míru, za niž by již bylo vhodné vést žalovaného i prvostupňový správní oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x s. ř. s.).
O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí ve věci (§ 110 odst. 2, věta první s. ř. s.).
Poučenxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx