1 Afs 148/2008 - 73

Daňové řízení: doručování

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxkáta, a jiné, byl-li v postavení daňového poradce, platí písemnost za doručenou v souladu s § 17 odst. 10 a 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvého poradce, který nebyl k přebírání písemností zmocněn, avšak tuto písemnost daňovému poradci řádně předal, platí písemnost za doručenou v souladu x x xx xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce
DSA, a. s.
, se sídlem Mladobolxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx ředitelství v Hradci Králové,
se sídlem Horova 17, Hradec Králové, o žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne 18. 12. 2007, č. j. 11171/07-1300-6xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dne 26. 9. 2008, č. j. 31 Ca 36/2008 - 35 a č. j. 31 Ca 31/2008 - 59, takto:
I.
Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 1 Afs 148/2008 a sp. zn. 1 Axx xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxe 26. 9. 2008, č. j. 31 Ca 36/2008 - 35 a č. j. 31 Ca 31/2008 - 59,
se zrušují
a věci
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Shora označenými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 2002, v druhém případě proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací obxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx že účinky rozhodnutí nebyly založeny v zákonem předpokládané lhůtě (§ 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - dále jen "daňový řád").
Spxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. J. P., daňovému poradci, na adresu C. 19, B.
Prvou zásilku - rozhodnutí týkající se DPH, převzala dne 20. 12. 2007 J. xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxř, C. 19, B. Druhou ze zásilek - rozhodnutí týkající se daně z příjmů právnických osob, převzala dne 13. 12. 2007 jako zmocněnec J. D1.
Správní spis obsaxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxkem šesti prohlášení o osobách oprávněných k převzetí poštovních zásilek pro adresáta Mgr. J. P., zaslaných Českou poštou s.p. datovaných v roce 2007 (x
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxil jako osoby oprávněné k převzetí zásilek pracovnice kanceláře A. M. a J. M. a dále dvě ze dne 6. 9. 2007, v nichž Mgr. J. P., advokátní
koncipient
, označil xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxl dne 5. 12. 2007 Mgr. J. P. (bez bližší specifikace) vůči K. D.
Krajský soud tak dospěl k závěru, že zástupce žalobce, Mgr. J. P., daňový poradce (který bxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxx xxx 8. 1. 2008. Pokud napadené rozhodnutí převzala dne 20. 12. 2007 J. D., či dne 13. 12. 2007 J. D1, učinila tak osoba, která k tomuto úkonu nebyla zmocněna; záxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxího koncipienta; rozhodnutí tedy převzala osoba, která nebyla zástupcem žalobce zmocněna k přebírání zásilek.
Závěrem soud zdůraznil, že se v dané xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxměření daně. Nová lhůta pro její vyměření počala běžet znovu v roce 2004 a její běh byl ukončen datem 31. 12. 2007. K tomuto datu však k pravomocnému vyměřexx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxxxx xrávnických osob zdaňovacího období roku 2002.
Rozsudky krajského soudu žalovaný napadl včas podanými obsahově shodnými kasačními stížnostmi, v nxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx s. ř. s.].
Žalovaný zdůraznil, že vzhledem k tomu, že příjemcem rozhodnutí byla fyzická osoba (zástupce žalobce) a ačkoliv byla pokaždé v jiném pracxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xalobce přebírala vždy jedna z pracovnic advokátní kanceláře, a to po dobu celého daňového řízení, aniž by bylo o doručení písemností sporu. Z reakcí žalxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xezchybně, jejich doručení nebylo nikdy zástupcem žalobce zpochybněno ani odmítnuto. Napadeno bylo až v podané žalobě. Podle názoru žalovaného se jedxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobce Mgr. J. P., daňovým poradcem. Závěrem žalovaný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxích ke kasačním stížnostem uvedl, že se ztotožňuje se závěrem, vysloveným v napadených rozsudcích a odkázal na argumentaci tam uvedenou.
Vzhledem k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xři doručování s účinky založení daňové povinnosti, rozhodl Nejvyšší správní soud ve shodě s § 39 odst. 1 a § 120 s. ř. s. o spojení těchto kasačních stížnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkový procesní krok vhodným.
Nejvyšší správní soud přezkoumal rozhodnutí krajského soudu v mezích uplatněných důvodů a shledal kasační stížnosti žxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxvé písemnosti, v jehož důsledku mělo dojít k prekluzi práva vyměřit daň.
V daném případě je činěn sporným okamžik, ve kterém bylo žalobci (resp. jeho zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx2199. Jeho určení je totiž rozhodné pro závěr o včasnosti stanovení daňové povinnosti za zmíněná zdaňovací období z pohledu
prekluze
tohoto práva.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxudních, správních, tak i daňových) se již Nejvyšší správní soud podrobně vyjadřoval (srov. rozsudek ze dne 6. 2. 2008, č. j. 1 Afs 86/2007 - 35, www.nssoxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxerpretační a aplikační právní problémy řešily s maximální mírou racionality. Právní normativní systém totiž představuje toliko jeden ze způsobů řešxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxupech v oblasti práva nelze
abstrahovat
od obecně platných pravidel a představ. V daném případě, kdy se spornou jeví otázka výkladu institutu doručovxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxům, jež se zásadně odlišují od běžného vnímání tohoto institutu ve společnosti. Jakkoliv totiž je institut doručování v právním řádu značně významný, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx svojí podstatou se jedná o komunikační prostředek, kdy doručení slouží k seznámení účastníků konkrétního řízení s určitými úkony, provedenými orgánx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxě dotčeni na svých právech (včetně přístupu k soudu), na straně druhé nelze přijmout formalistický a účelový přístup těchto účastníků, jakož ani formaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x efektivní doručení tak, aby se účastník dozvěděl o tom, že je vedeno nějaké řízení či že má učinit nějaký úkon.
V projednávané věci je proto nutno vnímat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v praxi znamená, že se písemnost zašle nebo odevzdá tomu, komu je určena, a že existuje důkaz o tom, že daná osoba písemnost převzala. Důvodem existence pxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxu adresáta.
Je-li totiž adresát s obsahem písemnosti obeznámen, potom otázka, zda bylo doručení vykonáno předepsaným způsobem, nemá význam. Nedodxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxejnému výsledku se přiklonil již i formální úpravou nový správní řád, který v § 19 (v obecných společných pravidlech pro doručování ve správním řízení) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxmu viz Správní řád, komentář, Josef Vedral, Polygon, 2008 - str. 169 .."
chová-li se účastník v řízení tak, že z jeho jednání je zřejmé, že je mu obsah písemxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxnosti určené daňovému poradci doručují v jeho kanceláři a podle odst. 10 a 11 téhož ustanovení písemnosti určené daňovému poradci mohou být doručovány xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xe správního spisu žalobce udělil k zastupování generální plnou moc dne 21. 5.2007 "
Mgr. J. P., daňovému poradci, B., C.19
".
Správní orgány (jak příslxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtví daňových písemností, platební výměry (např. ze dne 19. 6. 2007 k dani z přidané hodnoty za měsíce říjen 2001, prosinec 2001, prosinec 2002, platební xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxmnosti. Ve všech zmiňovaných případech správní orgány jako adresáta označily: "Mgr. J. P., daňový poradce, C. 19, B.", ve všech případech písemnosti pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxně označil jako příjemce rozhodnutí zástupce žalobce (fyzickou osobu) Mgr. J. P., daňového poradce. Jako adresu pro doručení označil místo jeho kancexxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxných pracovnic - dne 20. 12. 2007 J. D., v druhém případě dne 13. 12.2007 J. D1.
Žalobce v žalobě argumentoval, že písemnosti mu nebyly řádně doručeny, nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxce krajského soudu, lichá. Ze správního spisu je totiž zřejmé, že J. D. i J. D1 převzaly předmětnou písemnost jako osoba zmocněná k přebírání poštou doruxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xoukázek" je zřejmé, že Mgr. J. P. zmocnil k přebírání písemností v kanceláři C. 19, B. opakovaně více pracovnic kanceláře. Dne 26. 2. 2007 zmocnil Mgr. J. xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xx x xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxx xxx xx xx x xx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xx D. a konečně dne 8. 1. 2008 Mgr. J. P., daňový poradce, C. 19, B., opět zmocnil k přebírání písemností K. D. Těmito prohlášeními požádal poštu o vyhotovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxk uvedena nebyla), odvoláním zmocnění, přestěhováním či úmrtím zmocnitele. Zmíněným postupem tak byl vytvořen stav, kdy bylo zmocněno k přebírání píxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xe zjevné, že v chodu kanceláře dotčeného daňového poradce bylo přebírání pošty tímto způsobem běžnou praxí. Ten také včas na písemnosti reagoval, podáxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxlání dokonce opakovaně doplňoval. Podstatné prověc je rovněž to, že žalobce nenamítal, že by neměl možnost se s obsahem předmětných písemností (zde roxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doručení písemností.
Jestliže však v jednotlivých případech byla písemnost vydána pracovnici kanceláře, ta ji také řádným způsobem zástupci žaloxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxt, že přístup žalobce, zpochybňující výše aprobovaný způsob doručení písemnosti jeho zástupci pouze v jediném z uvedených případů (až vůči konečnému xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxionálního uvažování a jednání účastníků právních vztahů. Pokud měl žalobcův zástupce, jakožto osoba práva znalá, pochyby ohledně způsobu doručovánxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti nepramenily z postupu žalovaného, zejména upravit organizaci jeho kanceláře či vstoupit do kontaktu s poštou a těmito kroky fakticky znexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxce všechny znaky účelového jednání. Není pak posláním soudní moci, jejímž cílem je ochrana základních práv a svobod (čl. 4 Ústavy České republiky), ocxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx7 Sb. NSS, nebo rozsudek ze dne 12. 6. 2007, č. j. 2 Afs 190/2006 - 228, www.nssoud.cz).
Postup správních orgánů při doručování předmětných rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxus iura
), nikoli těm, jejichž nevhodné procesní taktizování jde viditelně xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxh je soud vázán vysloveným právním názorem. Na tomto místě ještě Nejvyšší správní soud upozorňuje na rozsudek ze dne 25. 6. 2008, č. j. 5 Afs 3/2008 - 81; V nxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xvedl, že "
za úkon dle § 47 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, lze nepochybně považovat i úkony správce daně, jakož i úkony žalovanéhx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x jejich předložení, jakož i výzva k prokázání tvrzení v odvolání obsažených, nepochybně úkonem, který je způsobilý účinky ve smyslu § 47 odst. 2 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 6. března 2009
JUDr. Lenka Kaniová
předsexxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty