3 As 44/2008 - 80

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce:
V. K.
, zastoupeného JUDr. Janem Kňourkem, advokátem xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx
x xxxxxxxxání
rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 7. 2006, č. j. OAM-248-8/TP 2006, ze dne 5. 6. 2006, č. j. VS-104/RK/3-2006, a ze dne 31. 10. 2006, č. j. OAM-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-120-2006 a ze dne 19. 10. 2006, č. j. SCPP-929/PH-XIII-C-2006, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2008, č. xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále též "stěžovatel") v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze, jxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx06, ze dne 31. 10. 2006, č. j. OAM-756/M-2006, a proti rozhodnutím Policie České republiky ze dne 14. 9. 2006, č. j. SCPP-000157/C-CI-120-2006, ze dne 28x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxezkoumání výše uvedených správních rozhodnutí nejsou splněny podmínky řízení.
Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 27. 7. 2006, č. j. OAM-248-8xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxí pozdějších předpisů. Proti tomuto rozhodnutí byl přípustný rozklad, což bylo uvedeno v poučení o opravném prostředku. Podle soudu se tak jednalo o roxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxí pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s."), neboť stěžovatel nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem. Soudu je navíc z úředxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa vnitra ze dne 5. 6. 2006, č. j. VS-104/RK/3-2006, byl zamítnut rozklad stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 3. 2006, č. j. OAM-3xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žalobu proti tomuto rozhodnutí odmítl v souladu s ust. § xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxho rozhodnutí je vysoce pravděpodobné, že žaloba proti tomuto rozhodnutí je opožděná.
Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 31. 10. 2006, č. j. OAMxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu. Stěžovatel tvrdil, že mu toto rozhodnutí bylo doručeno dne 9. 11. 2006, doplnění žaloby a její rozšíření nx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxpadě tak uplynula dne 8. 12. 2006, žaloba je tudíž opožděná a je nutno ji odmítnout podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Procesní návrh doručený soudu osxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xenský rod a nepochybně se jedná o procesní úkon matky stěžovatele. V tomto směru se tedy jedná o návrh podaný zjevně neoprávněnou osobou, který je nutné oxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxstský soud v Praze dále odmítnul žalobu proti rozhodnutí Policie ČR ze dne 14. 9. 2006, č. j. SCPP-000157/C-CI-120-2006. Toto rozhodnutí napadl stěžovxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xákladě ust. § 46 odst. 1 písm. d) a ust. § 68 písm. a) s. ř. s. nepřípustná, neboť stěžovatel nevyčerpal opravné prostředky ve správním řízení.
Rozhodxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxemí České republiky. Proti takovému rozhodnutí bylo přípustné podat odvolání ve správním řízení. Jedná se tedy o rozhodnutí vyloučené ze soudního přexxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx I žalob proti tomuto rozhodnutí byla proto odmítnuta.
V případě rozhodnutí Policie ČR ze dne 19. 10. 2006, č. j. SCPP-929/PH-XIII-C-2006, se podle soxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx reagovala na podání stěžovatele. Soud proto i v této části žalobu odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) a ust. § 70 písm. a) s. ř. s.
V podané kasační stíxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xodání. Soud zde však dále uvedl, že je vysoce pravděpodobné, že žaloba proti tomuto rozhodnutí byla opožděná, aniž by to blíže zkoumal a žalobu jako opožxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxvací povinnost soudů. V případě odmítnutí žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxvatele. Stěžovatel však žalobní návrh vlastnoručně sám podepsal. Dále poukázal na formálně právní přístup k posouzení jeho podání, které jistě trpí fxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xrávního zástupce za situace, kdy bylo zřejmé, že není schopen své požadavky správně právně formulovat, resp. odstranit vytýkané právní vady. Stěžovaxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Stěžovatel sice výslovně neoznačil důvody své kasační stížnosti, z jejího obsxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxe 5. 6. 2006, č. j. VS-104/RK/3-2006, a proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 31. 10. 2006, č. j. OAM-756/M-2006. Druhý okruh stížních námitek směxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxt je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a podle jejího obsahu jsou v ní namítány důvody odpovídající ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Vzhledem k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxti třeba, aby důvody kasační stížnosti odrážely obsah rozhodnutí soudu. V případě, že je kasační stížností napadeno usnesení o odmítnutí žaloby, přicxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxnutí návrhu. V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zkoumá, zda rozhodnutí soudu a důvody, o které se toto rozhodnutí opírá, jsou v souladu sx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpoval a uvažoval správně. Rozsah přezkumu rozhodnutí soudu je tak vymezen povahou a obsahem přezkoumávaného rozhodnutí (viz rozsudek Nejvyššího sprxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxší správní soud tak může v řízení o kasační stížnosti pouze přezkoumat, zda soud správně posoudil podmínky pro odmítnutí žaloby, nemůže se však již zabýxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxínek pro udělení povolení k trvalému pobytu.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení Městského soudu v Praze z hlediska uplatněného stíxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud zjistil, že dne 15. 11. 2006 bylo Městskému soudu v Praze doručeno podání datované dnem 14. 11. 2006 označené jako žaloba proti rozhodnutí Ministerstxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní však vlastnoručně sepsala jeho matka, paní A. K., (podání bylo uvedeno xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxát se odvolání proti rozhodnutí č. j. OAM-248-8/TP 2006, a podat žádost na Ředitelství služby cizinecké pohraniční policie č. j. SCPP-000157/C-CI-12xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x Ca 324/2006 - 8, stěžovatele vyzval k odstranění nedostatků žaloby proti rozhodnutím Ministerstva vnitra č. j. OAM-756/M-2006, a č. j. OAM-248-8/TP 2xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi stanovené v ust. § 71 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl současně poučen o tom, jakým způsobem má vady odstranit, a rovněž o následcích nesplnění uložené poxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxterstva vnitra ze dne 27. 7. 2006, č. j. OAM-248-8/TP 2006, ze dne 5. 6. 2006, č. j. VS-104/RK/3-2006, ze dne 31. 10. 2006, č. j. OAM-756/M-2006, a rozhodnuxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx 2006, č. j. SCPP-929/PH-XIII-C-2006. Žádal, aby soud vše zvážil a pozorně přihlédnul k tomu, že žije v Praze od roku 2001. V Praze žije se svou matkou a sesxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx x.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 1. 2008 stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku. Ten dne 11. 2. 2008 požádal o osvobození od soudníxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxlatného advokáta. Usnesením ze dne 25. 4. 2008 soud stěžovateli přiznal osvobození od soudních poplatků, žádostí o ustanovení zástupce se nezabýval.
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdnutí Ministerstva vnitra ze dne 31. 10. 2006, č. j. OAM-756/M-2006. Přisvědčil přitom názoru Městského soudu v Praze, že žaloba proti uvedenému správxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxa stěžovatele, přičemž zde vylíčila vlastní situaci. Z obsahu žaloby tak nelze dovodit, že ji matka stěžovatele podala v jeho zastoupení, nedoložila axx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxsal, není pravdivé.
Podle ust. § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxoba proti správnímu rozhodnutí podána do 30 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí spráxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx 11. 2006, posledním dnem lhůty k podání žaloby tak byl den 11. 12. 2006. Tato lhůta uběhla stěžovateli marně, jeho žaloba podaná dne 27. 12. 2006 je opožděxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva vnitra ze dne 5. 6. 2006, č. j. VS-104/RK/3-2006, zejména s ohledem na námitku stěžovatele, že selhala poučovací povinnost soudů. Nejvyšxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxk obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s., tak zvláštní náležitosti stanovené v § 71 odst. 1 s. ř. s. Pod písmenem d) citovaného ustanovexx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxdů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné. Význam co nejpřesnější formulace žalobních bodů v žalobě vyplývá ze zásady dispoziční, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxených případů) omezuje pouze na posouzení existence důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí, které žalobce dovozuje.
Otázkou náležitého vymezxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx2006 Sb. NSS., podle něhož líčení skutkových okolností nemůže být toliko typovou charakteristikou určitých "obvyklých" nezákonností, k nimž při vyřxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxolností jednoznačně odlišitelným popisem. Žalobce je též povinen vylíčit, jakých konkrétních nezákonných kroků, postupů, úkonů, úvah, hodnocení čx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxj právní náhled na to, proč se má jednat o nezákonnosti. To však neznamená, že bezvadným žalobním bodem je pouze takové skutkové tvrzení, které žalobce pxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xstanovení právního předpisu, považoval k naplnění zásady dispoziční v řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy za nedostatxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxh práv a svobod. Žalobce tedy svá konkrétní a dostatečně individualizovaná skutková tvrzení nemusí podřazovat pod přesná ustanovení právních předpixxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xx xbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, str. 35).
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2007, č.j. 2 Azs 54/2007 - 42, je nutno za žaloxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx že žalobce má napadené správní rozhodnutí z určitého důvodu za nezákonné. Pouze takovýmto - ve prospěch žalobce extenzívním - výkladem pojmu žalobníhx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxra ze dne 5. 6. 2006, č. j. VS-104/RK/3-2006) nesouhlasí a domáhá se nového posouzení věci, čímž fakticky požaduje zrušení napadeného rozhodnutí žalovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxně, nesouhlasí se zjištěním skutkového stavu věci a s jeho právním posouzením, resp. nevyhověním jeho žádosti o povolení k pobytu. Nejvyšší správní soxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxení, o něž se žalobní bod opírá. Z podání stěžovatele bylo zřejmé, v jakém rozsahu správní rozhodnutí napadá, a rovněž důvody, proč tak činí, bylo možné pxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxtuaci, kdy žalobní bod je formulován nedostatečně přesně a podrobně, popř. chybí-li v žalobě jiné náležitosti než žalobní body či vymezení rozsahu napxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xby mohlo být věcně projednáno. Pouze v případě, že by podání nebylo ve stanovené lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebylo možné pro tento nedostatex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxzván. Tvrzení Městského soudu v Praze obsažené v odstavci 5 odůvodnění usnesení, že stěžovatel byl o nutnosti doplnit žalobní body řádně poučen, nemá oxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xx06, č. j. VS-104/RK/3-2006, vůbec nesměřovalo. Tuto výzvu nelze chápat ani jako obecné poučení o náležitostech žaloby, které by zde postačovalo.
Vzxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xyl Nejvyšší správní soud na základě výše uvedeného pochybení Městského soudu v Praze nucen jeho usnesení jako celek zrušit a věc vrátit tomuto soudu k daxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx-104/RK/3-2006, byla podána včas. Bude tedy nezbytné zjistit, kdy bylo rozhodnutí žalovaného stěžovateli doručeno. Tato skutečnost nyní není z předxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxoznačně posoudit (pro nezjištění data doručení napadeného rozhodnutí), či bude zjištěno, že žaloba byla podána včas, bude Městský soud v Praze postupxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xominul žádost stěžovatele o ustanovení zástupce ze dne 13. 3. 2008 a v usnesení ze dne 25. 4. 2008 se zabýval pouze jeho žádostí o osvobození od soudních poxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx s. Proto je podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc vrátil tomuto soudu x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxkladech řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 12x xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.