4 As 69/2008 - 117

Řízení před soudem: Vázanost právním názorem Nejvyššího správního soudu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xx xxxxxxx x xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxázán ve smyslu § 110 odst. 3 soudního řádu správního posoudit, zda žalovaný správní orgán byl věcně příslušný k vydání žalovaného správního rozhodnutxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxávní orgán považuje za kompetentní k rozhodnutí ve věci, správní řád neobsahuje.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xa ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích,
občanské sdružení, se sídlem U Luhu 23, Brno - Kníničky, zast. JUDr. Milxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 1, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2008, č. j. 8 Ca 146/2008 - 91, takto:
Rozsudek Městského soudu v xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2005, č. j. 9150/05-63/677, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve znění platném a účinném k datu vydání rozhodnutí žalovaného (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím") obrátil na Krajský úřax xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxvací studie silniční trasy jako územně plánovacího podkladu podle § 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxsm. b) a § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které pak žalovaný dne 21. 3. 2005 zamítl a rozhodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xalovaný se ztotožnil s názorem prvoinstančního orgánu, že požadované informace jsou nové, vznikly při přípravě rozhodnutí, které nebylo dosud vydánxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxspondence je rázu technického a nenaplňuje požadavek vlastní působnosti povinného subjektu. Podle žalobce se žalovaný v napadeném rozhodnutí nijak xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxčeno žádným konkrétním rozhodnutím. Pokud v dané věci nechal povinný subjekt vyhotovit určitý územně plánovací podklad a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxhují k působnosti povinného subjektu, nebo že teprve dokončením územně plánovacího podkladu dojde k nějakému analogickému rozhodnutí, které mu teprxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxenní lhůta pro rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí prvního stupně uběhla dne 25. 3. 2005. Napadené rozhodnutí je sice datováno dnem 21. 3. 2005, ale k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odvolání bylo fiktivním rozhodnutím zamítnuto. Žalobce proto navrhl eventuální zrušení fiktivního rozhodnutí pro těžké vady řízení, neboť není hmoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxže věci.
Městský soud v Praze vyslovil rozsudkem ze dne 29. 12. 2006, č. j. 8 Ca 186/2005 - 46, nicotnost napadeného rozhodnutí žalovaného, a to z důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xedy i Krajského úřadu Jihomoravského kraje, je činností patřící do samostatné působnosti krajů, neboť žádný zákon nestanoví, že jde o přenesenou půsoxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxjektem nejblíže vyššího stupně nadřízeným povinnému subjektu. Ustanovení § 16 odst. 2 věta první zákona o svobodném přístupu k informacím zde nelze poxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxjí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat. Na základě § 68 odst. 1 věta druhá zákona o krajích, podle xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxomoravského kraje v předmětné věci, je ředitel tohoto krajského úřadu.
Tento rozsudek žalobce napadl kasační stížností, k níž Nejvyšší správní soux xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxování o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ve věcech samostatné působnosti krajů bylo výkonem samostatné působnosti, a rozhodování o odmítnutx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx x007, č. j. 4 As 56/2006 - 98, přístupný na www.nssoud.cz). V projednávané věci obsah spisu městského soudu ani spisu správního orgánu neobsahují žádné
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xkruhu přenesené působnosti kraje. Zároveň Městskému soudu v Praze uložil, aby tuto otázku v úplnosti posoudil, k čemuž bude pravděpodobně zapotřebí vxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxout. Teprve, až bude postaveno najisto, o jakou působnost kraje se v souzené věci jedná, bude možné vyvodit příslušné procesní závěry. Dospěl-li by Měsxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxovat o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje není ředitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxssoud.cz).
Novým - nyní přezkoumávaným - rozsudkem Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Současně rozhxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxdované žalobcem, měly být poskytnuty v samostatné či v přenesené působnosti. Konstatoval, že z odůvodnění napadeného rozhodnutí, ani z odůvodnění roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxt vyřizována v režimu přenesené působnosti. Tuto
"absenci skutkových zjištění a právních závěrů ohledně povahy požadovaných informací"
považoval xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtvo pro místní rozvoj bylo anebo nebylo kompetentní k rozhodnutí o odvolání. Dále soud vyslovil pochybnost o tom, že požadované informace spadaly do sfxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xezi krajským úřadem a dalšími subjekty se týkají záležitostí v samostatné působnosti kraje, nebo v přenesené působnosti, případně zda se žádost žalobxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxatel") kasační stížností. Konstatuje, že ji podává z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002, soudní řád správní (dále jen "s. ř. s."). Přexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xubjektem v přenesené působnosti a příslušným rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí prvního stupně bylo ministerstvo pro místní rozvoj. Stěžovatel xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a zápisy z jednání, vztahující se k pořizování vyhledávací studie, a poté tyto dokumenty nevyhodnotil jednotlivě i v jejich souhrnu s důkazy provedenýxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx postup, uložený mu Nejvyšším správním soudem. S ohledem na zásadu rychlosti a efektivity řízení dochází postupem městského soudu, který nevyřešil záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm s vynaložením dalších nákladů na straně žalobce. Stěžovatel dále upozorňuje, že městský soud se dostatečně nevypořádal s otázkou žalobní legitimacx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
Žalobce se k obsahu kasační stížnosti nevyjádřil.
Namítá-li stěžovatel, že Městský soud v Praze rezxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxnost rozsudku městského soudu. Byť tuto námitku stěžovatel podřadil pod kasační důvod spočívající v nesprávném posouzení právní otázky [§ 103 odst. 1 xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxho názoru.
Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnost xx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušovacím rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud je předně nucen konstatovat, že Městskx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx x. 4 As 24/2007 - 78. Jádro tohoto právního názoru je následující:
"V projednávané věci je třeba uvést, že obsah spisu městského soudu ani spisu správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxch informací spadají do okruhu samostatné působnosti a které do okruhu přenesené působnosti kraje. Obecně lze předpokládat, že ta část korespondencex xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxránky této územně plánovací činnosti spadá do působnosti přenesené ve smyslu § 140a stavebního zákona. Na Městském soudu v Praze tedy nyní bude, aby tutx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xejichž kopie stěžovatel požaduje ve své žádosti o informace poskytnout. Teprve, až bude postaveno najisto, o jakou působnost kraje se v souzené věci jexxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud tak, aby otázku věcné příslušnosti sám posoudil a popřípadě si opatřil další podklady k tomu, aby se dalo spolehlivě usoudit na to, zda žalovaný sprxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xyní přezkoumávaném rozsudku ze dne 11. 9. 2008, č. j. 8 Ca 146/2008 - 91, uvádí, že se nejprve zabýval otázkou, zda v předloženém správním spise, jsou dostxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních orgánů obou stupňů nelze nijak zjistit, proč žádost žalobce o poskytnutí informací má být vyřizována v režimu přenesené působnosti, činí tax x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje dostatek podkladů pro takový úsudek, učinil již Nejvyšší správní soud v předchozím svém rozsudku a uložil městskému soudu postupovat adekvátně taxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ale dovedl ji ke zcela jinému vyústění, než mu bylo uloženo, neboť svou odpovědnost přenesl na žalovaný správní orgán a vytkl mu vadu způsobující nepřezxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxmpetentní k rozhodnutí o odvolání. Takovým postupem městský soud porušil řadu procesních principů, včetně principů ústavních (zejména právo na spraxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxi se jedná o otázku věcné příslušnosti žalovaného správní orgánu. V podrobnostech lze k této otázce odkázat na předchozí rozsudek zdejšího soudu č. j. 4 xx xxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace - vycházeje z právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí žalovaného - řešena poněkud specificky, zejména pak rozhodoval-li v prvnxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxti přenesené. Působnost orgánu kraje je pak dána povahou informace, jejíž poskytnutí je požadováno. Jedná-li se o poskytnutí informace ve věcech samoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve věcech přenesené působnosti kraje je výkonem přenesené působnosti. Přes určitou právě naznačenou specifičnost se však v souzené věci stále jedná o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxu však musí zodpovědět soud (a v prvé řadě soud krajský) z úřední povinnosti a podle zásady
iura novit curia
.
To plyne z § 76 odst. 2 s. ř. s., podle něhož
zjxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xakto kvalifikovaných vad, působících nicotnost rozhodnutí, jsou právě nejtěžší vady příslušnosti, typicky absolutní věcná nepříslušnost (viz napxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. 8. 2003, č. j. 5 A 116/2001 - 46, publ. pod č. 20/2003 Sb. NSS). Není-li ve správním spisu dostatek podkladů, aby soud mohl otázku věcné příslušnosti poxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx x., popřípadě učiní jiná opatření potřebná k posouzení předmětné otázky.
Povinnost, aby správní orgány ve svých rozhodnutích zdůvodňovaly, proč se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xdst. 3) a neobsahuje ji ani správní řád z roku 2004 (srov. zejm. § 68 odst. 3). Ostatně klade-li takové břímě Městský soud v Praze na správní orgány, je s podxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxvní soud nezabýval, neboť dospěl-li k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je nepřezkoumatelné pro tzv. jinou vadu řízení, není pro přezkum merixxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle ustanovení § 107 s. ř. s. a dospěl k závěru, že o něm není třeba samostatně rozhodovat tam, kde Nexxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxnání odkladného účinku kasační stížnosti přinést ochranu jen do doby rozhodnutí o této stížnosti.
Protože Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V následujícím řízení je městský soud vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto zrušovacím rozhoxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxnuje takto: Na Městské soudu v Praze bude, aby v dalším řízení opatřil dostatek podkladů pro to, aby bylo lze spolehlivě posoudit, zda žalovaný byl věcně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx odst. 2 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku
nejsou
opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 28. ledna 2009
JUDr. Dagmar Nygrínová
přxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty