6 Ads 57/2007 - 42

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xociálního zabezpečení představuje podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem [§ 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.]. Má-li nedostatečné pxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxího zabezpečení nezákonnost jejího rozhodnutí, neboť rozhodla o dávce, kterou žadatel
de facto
nepožadoval.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xrávní věci žalobkyně: MUDr. M. D., zast. Mgr. Pavlem Gécim, advokátem, se sídlem U Studánky 3, Praha 7, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpexxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxx2007 - 10, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2007,č. j. 2 Cad 11/2007 - 10, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx5 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 46 odst. 2 Nařízení Rady (EHS) 1408/71, a to ve výší 2911 Kč měsíčně. Žalovaná souxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako odvolání, které krajský soud považoval za žalobu. Žalobkyně především namítala, že se až z napadeného rozhodnutí žalované dozvěděla, že v jejím pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxt. V žalobě dále poukázala na to, že o přiznání dávky požádala za předpokladu, že výplatu dávky vylučuje pouze výdělečná činnost v České republice. Žaloxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxbkyně se proto domnívá, že se jí nedostalo řádného poučení, a žádá, aby byla její žádost o přiznání dávky ze dne 9. 10. 2006 vzata zpět, a uplatňuje nárok na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxd v Českých Budějovicích žalobu zamítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění soud uvedl, že v poučení ze xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtění žalobkyni náležet nebude. Soud proto nepřisvědčil tvrzení žalobkyně, že jí nebylo poskytnuto dostatečné poučení, jak s ohledem na povahu úkonu, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxadené správní rozhodnutí nabylo právní moci doručením, nelze podle soudu vzít uplatněnou žádost zpět a rozhodnout o zastavení řízení. Soud proto uzavxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvané (§ 4 odst. 2 a § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Krajský soud proto žalobu podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxost z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Stěžovatelka namítala nezákonnost rozhodnutí pro porušení § 4 odst. 2 správního řádu. Je toho názoru, žx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxení vyplývá, že považovala za rozhodné vykonávání výdělečné činnosti na území České republiky, a proto se domnívala, že nároku na výplatu starobního dxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxvat, že poučení, kterého se stěžovatelce ze strany žalované dostalo, porozuměla, a přesto vědomě zvolila variantu, která je pro ni méně výhodná, jelikxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxx stěžovatelka neměla zájem. Stěžovatelka se proto domnívá, že rozhodnutí žalované je ve svém důsledku k její tíži, čehož si žalovaná musela být vědoma. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxhybnosti o tom, zda dotčená osoba takovému poučení skutečně porozuměla. Stěžovatelka namítá, že poučení řádně neporozuměla, o čemž nemůže být pochybx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxlka ovládá český jazyk, podotýká, že její schopnost správně porozumět úřednímu jazyku poučení je nižší. Vytýká žalované, že v napadeném rozhodnutí upxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxdu k dalšímu řízení.
Žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že se zcela ztotožňuje s právním názorem vysloveným v napadeném rozsudku a na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxt informace v takovém rozsahu, aby samotný žadatel projevil svou vůli a sám se rozhodl, jakou dávku důchodového pojištění požaduje přiznat, a to i v přípxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxx. 2 a 3 s. ř. s. vázán rozsahem a důvody, které stěžovatelka uplatnila ve své kasační stížnosti. Neshledal přitom vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxížnost podat z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu měl soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit; za takovou vadx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xjistil následující pro posouzení věci podstatné skutečnosti: Žalovaná převzala prostřednictvím rakouského nositele pojištění stěžovatelčinu žáxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxání a rodný list dítěte.
Dne 3. 7. 2006 žalovaná zaslala stěžovatelce přípis, v němž ji v reakci na žádost o přiznání starobního důchodu informovala o pxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxa, že stěžovatelka dovrší důchodový věk ke dni 6. 4. 2007. Dále žalovaná citovala § 31 zákona o důchodovém pojištění týkající se vzniku nároku na starobnx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí důchod podle § 29 zákona o důchodovém pojištění. Proto žalovaná stěžovatelku požádala o sdělení, zda si přeje přiznat starobní důchod před dosažením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xd 6. 4. 2007.
Na tuto žádost stěžovatelka reagovala dopisem ze dne 24. 7. 2006, v němž požádala o přiznání starobního důchodu před dosažením důchodovéxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx x006 poučila, že podle § 37 zákona o důchodovém pojištění výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 31 citovaného zákona, žadateli nenálxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxi. Proto žalovaná stěžovatelku znovu požádala o sdělení, zda trvá na přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku podle § 31 zákona o důxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xůchodu před dosažením důchodového věku podle § 31 zákona o důchodovém pojištění trvá, neboť v České republice nevykonává žádnou výdělečnou činnost. Žxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku podle § 31 zákona o důchodovém pojištění a podmínky jeho vyplácení z hlediska aplikovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxvyšší správní soud touto otázkou nebude dále zabývat.
S ohledem na obsah námitek uplatněných v kasační stížnosti je pro posuzovanou věc nutné zodpovxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxnosti.
Podle § 4 odst. 2 správního řádu správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění nejméně 25 let a do dosažení důchodového věku pojištěnci ode dne, od něhož sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xárok na starobní důchod podle § 29 a 30 zákona o důchodovém pojištění. V § 37 odst. 2 citovaného zákona je kromě jiného stanoveno, že výplata starobního důxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xařízení Rady ES č. 1408/1971, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, ve xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xterá pobírá dávky v invaliditě nebo předčasně poskytované dávky ve stáří a vykonává současně výdělečnou činnost, mohou být vůči této osobě uplatněna, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxtele o dávku důchodového pojištění, zda v případě, že splňuje zákonné podmínky, požádá o přiznání nároku na řádný starobní důchod podle § 29 zákona o důcxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxávy na úseku sociálního zabezpečení má na základě § 4 odst. 2 správního řádu ve vztahu k žadatelům o dávky sociálního pojištění poučovací povinnost, jex xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxny veřejné správy, a to od počátku řízení. Poučovací povinnost správního orgánu znamená především povinnost poskytnout dotčeným osobám poučení o práxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xráva má své místo právě v řízeních, jejichž předmětem jsou sociální dávky (dávky důchodového pojištění), a to za předpokladu dodržení zásady rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe žalovaná podala stěžovatelce adekvátní informaci o právní úpravě podmínek nároku na starobní důchod při dosažení důchodového věku a o nároku na důchxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxx xxxxxxx xxté, co stěžovatelka písemně žalované sdělila, že vykonává výdělečnou činnost v Rakousku samostatně jako zubní lékařka, jí žalovaná odpověděla, že výxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxl, že stěžovatelka poskytnutému poučení neporozuměla, když ve svém podání ze dne 9. 10. 2006 uvedla, že na přiznání starobního důchodu před dosažením dxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvné, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xřekážkou výplaty dávky.
Stěžovatelka tedy dospěla k nesprávnému závěru, že se na ni poučení poskytnuté žalovanou nevztahuje. Tohoto chybného závěxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxácena. Přiznání předčasného starobního důchodu v dané situaci navíc stěžovatelku poškozuje, neboť do dosažení důchodového věku (tj. do vzniku nárokx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx již splňovala podmínky § 29 zákona.
Žalovaná proto měla stěžovatelku znovu poučit, že starobní důchod podle § 31 zákona o důchodovém pojištění jí přex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxávní soud shledal poučení, jehož se stěžovatelce ze strany žalované dostalo, nedostatečným, neboť žalované muselo být zřejmé, že stěžovatelka tomutx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxajně nevýhodné dávky.
Nejvyšší správní soud uzavírá, že nedostatečné poučení poskytnuté žadateli o dávku důchodového pojištění Českou správou soxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trvá na přiznání dávky, kterou by v případě řádného poučení nepožadoval, způsobuje toto pochybení České správy sociálního zabezpečení nezákonnost jxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxal z hlediska zákonných povinností žalované za dostatečné a dospěl k závěru, že nemohlo způsobit nezákonnost rozhodnutí o věci samé. Nejvyšší správní xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxem, které vyvolalo nezákonnost správního rozhodnutí. Krajský soud měl proto postupovat podle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. a napadené rozhodnutí pro nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxt. 1 písm. b) s. ř. s. byl prokázán, a proto Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. 3. 2007, č. j. 2 Cad 11xxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsudku - zruší napadené rozhodnutí žalované pro nezákonnost a věc jí vrátí k dalšímu řízení.
O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx 2008
JUDr. Marie Turková
předsedkyně xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty