5 As 44/2007 - 93

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Právě ve smyslu tohoto základního principu je nutno vidět a hodnotit konkrétní počínání účastníků řízení. Rovněž v tomto směru je nutno spatřovat praxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdních práv a svobod. Ve svých důsledcích by se totiž tento základní vzorec právních vztahů jevil jako zcela neefektivní, pakliže by v praxi bylo připuštxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xprávního rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu z roku 2004 nastává marným uplynutím desetidenní lhůty; pozdější faktické převzetí rozhodnutí xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x právních důsledcích jejího marného uplynutí byl účastník v oznámení o uložení písemnosti poučen, stíhá účastníka řízení, nikoli správní orgán.
IIxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxné, přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by hodlal místo pobytu změnit a ani jinou doruční adresu správnímu orgánu nesdělil, a teprve po vyzvednutí písemxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a souxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxzni, Smetanovy sady 6, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, v řízxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx .
II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává .
Odůvodnění:
Včas podanou kasační stížností brojil žalobce (dále jex xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxadu Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále též "žalovaný“) ze dne 21. 11. 2006, č. j. DSH/12492/06. Tímto rozhodnutím bylo zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx 5. 9. 2006, kterým byl stěžovatel uznán vinným z přestupků dle ust. § 22 odst. 1 písm. f) a ust. § 30 odst. 1 písm. ch) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcíchx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxt. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s.“), neboť dospěl k závěru, že žaloba byla pxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxání a odpovědnost ze přestupek dle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích) zxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxku od spáchání deliktu pravomocně skončeno. Správní orgán pak protiprávně vyznačil na rozhodnutí ze dne 21. 11. 2006 razítko s právní mocí ke dni 2. 1. 20xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xtěžovateli doručeno na základě
fikce
dle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dne 30. 12. 2006 (písemnost byla uložena dne 20. 12. 2xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xoručování, jak uvádí ust. § 20 odst. 1 správního řádu stanovena nebyla, proto mělo být zmíněné rozhodnutí doručováno na adresu jeho trvalého pobytu. Jx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na adrese P. 208, Ch., nikoli adresu K. S. 396, Z. – S. Stěžovatel tak opakovaně upozorňuje, že napadené rozhodnutí správního orgánu nebylo doručováno nx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
fikce
doručení doručeny další písemnosti - dopis Magistrátu města Plzně ze dne 9. 2. 2007, dopis Městského úřadu ve Stodě ze dne 13. 2. 2007 a dopis Krajsxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem a nelze tedy uplatnit fikci doručení. Na tuto vadu upozorňoval ve svých návrzích na zastavení řízení, ve správní žalobě a v podání soudu ze dne xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxalého pobytu (snadno prokazatelné údaji z evidence obyvatel) ani adresou, na které se v té době zdržoval (přebíral poštu v Ch.). Krajský soud, se dle názxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxo na spravedlivý proces. Stěžovatel považuje rozhodnutí krajského soudu za zmatečné, nepřezkoumatelné a protiústavní a navrhuje usnesení krajskéhx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxlovaného je usnesení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxhybňovat adresu, na níž bylo doručováno rozhodnutí žalovaného, až v replice k žalobě a blíže tuto záležitost popisuje v kasační stížnosti. Nikdy předtxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxy veškeré písemnosti. Předmětná písemnost se žalovanému vrátila jako nepřevzatá v úložní době (nikoli s doložkou adresát neznámého pobytu, odstěhovxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxho pobytu. Pokud tak neučinil, resp. učinil až v kasační stížnosti, těžko může právní následky s tímto související spravedlivě přičítat žalovanému. S xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxvaného je stěžovatel společně se svojí manželkou vlastníkem nemovitosti (rodinného domu) na adrese K. S. 396, Z. – S., na tomto místě se zdržoval a zdržuxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxížit doručení.
Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná a jsou v ní namítány důvody odpovídající ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx
x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxížnosti; to neplatí, bylo-li řízení před soudem zmatečné dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. nebo bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Je-li kasační stížností napadeno usnesení o odmítnutí žaloby, přichází pak pro stěžovatele v úvahu pouze kasační důvody dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí krajského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
Nejvyšší správní soud považuje za vhodné předeslat, že jeho úkolem je přezkouxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxě ovládáno zásadou dispoziční a je proto vždy jen na žalobci, zda proti rozhodnutí správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xčinil v zákonem stanovené lhůtě, v žalobě jasně vymezil, které výroky správního rozhodnutí napadá a v žalobních bodech pak specifikoval, z jakých skutxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzhodnutí a zejména možnost jeho zrušení soudem je bezesporu určitým zásahem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xdst. 1 ve spojení s § 65 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat v poměrně krátké lhůtě, a to do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxchována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Jen v této lhůtě je možno žalobu rozšířit, tedy i uvádět dalxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v každé fázi řízení o ní (samozřejmě pouze do vydání rozhodnutí, jímž se řízení o věci končí) tuto skutečnost zohlednit a se žalobou naložit způsobem, ktxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxýjimečné povinnosti žalobce podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu včas a vyloučení věcné projednatelnosti opožděně podaných žalob. Pokud xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxení, popřípadě zkoumat, čím zaviněním nebo v důsledku jakých skutečností k překročení lhůty došlo.
Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro podání žalxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx x výrokem správního rozhodnutí o právu nebo povinnosti mohly být spojovány i jeho závazné právní následky, neboť teprve tehdy je dána jeho nezměnitelnoxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxm a účastníkům řízení stejným okamžikem i právní moci (§ 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). Z procesního hlediska tak jde o konečný výslxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxo řádu.
Teprve řádným oznámením rozhodnutí tedy nastávají jeho právní účinky. Dle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxsledovně.
V případě, kdy je adresátem fyzická osoba se doručují písemnosti na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3 správního řádu) tj. adresu, kterou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxu doručovat písemnosti fyzické osobě dle ust. § 20 odst. 1 správního řádu na adresu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podnikající fyzickou osobu, doručují se písemnosti do místa jejího podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx zmocněnce pro doručování a v takovém případě správní orgán doručuje tomuto zmocněnci.
Nebyl-li v uvedených případech doručování adresát zastiženx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxručenou posledním dnem této lhůty (§ 23 odst. 1 a § 24 odst. 1 správního řádu). Uvedené náhradní doručení prostřednictvím uložení písemnosti a následxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxánky nebo na jiné vhodné místo (písemné) oznámení o neúspěšném doručení písemnosti a současně mu sdělí kde se písemnost ukládá, kde je připravena k vyzvxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xx xxxy spojena s marným uplynutím 10-ti denní lhůty. Pokud by chtěl účastník zvrátit účinky doručení fikcí, musí prokázat, že si pro dočasnou nepřítomnost nxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxovány až po nabytí právní moci žalobou napadeného rozhodnutí) obsažených ve správním i soudním spise vyplývá, že stěžovatel jako údaj o své adrese uvádx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xdrese K. S. 396, Z. – S. a písemnosti doručované stěžovateli do vlastních rukou v průběhu správního řízení v roce 2006 (např. předvolání k ústnímu jednánx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxstupce JUDr. Tesař ve vyrozumění o vypovězení plné moci ze dne 20. 11. 2006 a doručené žalovanému dne 22. 11. 2006, uvedl jako údaj o stěžovatelově trvaléx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xobytu, pokud doručoval na jím uváděnou adresu. Dle vyjádření žalovaného, tento vycházel mimo jiné i ze skutečnosti, že stěžovatel je vlastníkem nemovxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xoručováno stěžovateli na výše uváděnou adresu na doručenku. Vrácená doručenka o zaslání napadeného rozhodnutí obsahuje všechny rozhodné údaje, ktexxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx 12. 2006 zanechána výzva a poučení a dále obsahuje i údaj o tom, že dne 20. 12. 2006 je zásilka připravena k vyzvednutí. Z doručenky je dále seznatelný údaj x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxené adrese neznámý apod. Nutno rovněž souhlasit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x S., byť dočasně nezdržoval, resp. by tak hodlal učinit. Teprve po doručení předmětného rozhodnutí se stěžovatel dovolával pouze toho, že mu rozhodnutx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxlo doručeno, neboť správní orgán nedoručoval na adresu jeho trvalého pobytu a v rozhodném období (9. 12. 2006 – únor 2007) měl řádně nahlášení trvalý pobxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx úkony účastníků nepochybně ovlivňují správní řízení, jeho průběh i rozhodnutí. Správní orgán je posuzuje zásadně jako projev vůle účastníka, případxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo nemá důvod pochybovat o projevené vůli doručovat na adresu uváděnou stěžovatelem v průběhu celého řízení. Ostatně ani sám stěžovatel v průběhu správxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx pro doručování může být v případě fyzické osoby např. její faktický pobyt, tj. místo, kde skutečně žije, neboť ze zákona o evidenci obyvatel vyplývá pouxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a neplyne z něj tedy povinnost mít trvalý pobyt zapsán skutečně tam, kde fakticky zrovna žije.
K uvedenému Nejvyšší správní soud uvádí, že ze stěžovaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxsu K. S. 396, Z. – S. Z těchto podání nevyplývá žádná skutečnost, jež by prokazovala jeho tvrzení popř. nasvědčovala tomu, že došlo ke změně jeho doručovaxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxl adresu v Ch.; proto žalovaný na této adrese se stěžovatelem komunikoval). Naopak ze stěžovatelova jednání vyplývá, že pokud ke změně jeho faktického xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x cílem vyhnout se právním účinkům řádného doručení a nabytí právní moci napadeného rozhodnutí. Formální změnu trvalého pobytu a popsaný přístup stěžoxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxběhu roku 2006 a následné tvrzení o trvalém pobytu v Ch.) Nejvyšší správní soud, s přihlédnutím ke všem okolnostem této konkrétní věci, vnímá jako účeloxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxo důvodu, že základním předpokladem efektivního správního řízení je vzájemná součinnost a spolupráce správních orgánů a účastníků řízení. Právě ve sxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxké naplnění smluvního pojetí státu, představujícího konsensuální odraz přesvědčení občanů o nutnosti existence této instituce k ochraně základnícx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xneužívání jednotlivých procesních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že stěžovatel na adrese K. S. 396, Z. – S. v průběhu roku 2006 přebíral písemnosti a přestože v kasační stížnosti zdůrazňuje, že nelze uvedenou adresu poxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxní rozhodnutí žalovaného si uvedenou písemnost nemohl vyzvednout.
Podle názoru Nejvyššího správního soudu je tedy nutno učinit závěr, že při hodnoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníka řízení a nebylo nutno dále zjišťovat trvalý pobyt stěžovatele resp. jeho změny a vycházet z formálně učiněné změny jeho trvalého pobytu dle zxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xen doručení rozhodnutí žalovaného bylo třeba považovat 10. den od uložení písemnosti, tj. 30. 12. 2006. Lhůta k podání žaloby dle ust. § 72 odst. 1 s. ř. sx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx měnit ani skutečnost, že stěžovatel obdržel kopii rozhodnutí žalovaného až dne 24. 1. 2007, neboť je třeba vycházet z
fikce
náhradního doručení podle x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxiv. Tvrzení stěžovatele uvedené v žalobě, že mu nebylo doručeno napadené rozhodnutí, nemůže ovlivnit správnost závěru o řádném doručení písemnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že krajský soud, pokud žalobu stěžovatele odmítl pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. rozhodl zcela x xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s.). Žalovanému, který byl v řízení úspěšný, náklady řízení nad rámex xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).
V Brně dne 12. května 2008
JUDr. Lenka Matyášová
předsedkyně sxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.