7 A 28/94

Správní řízení a okruh účastníků řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xůči právnické nebo fyzické osobě (podnikateli), se kterou jako s účastníkem jednáno být mělo, nelze považovat za zřejmou nesprávnost; tuto vadu nelze xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxková právnická nebo fyzická osoba oprávněnou osobou k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu.
II. Okruh účastníků řízení stanoví a otázky jxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xbchodního rejstříku, živnostenského oprávnění, případně dalších podkladů.
Nesprávný postup správního orgánu v tomto směru nelze zhojit poukazex xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxgán v omyl.
III. Není-li žalobou řádně označeno sídlo žalovaného, který je ústředním orgánem státní správy, nejde o vadu, která by bránila věcnému prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xalobci ve smyslu ustanovení § 250k odst. 1 věta druhá o.s.ř., není skutečnost, že správní orgán v rozporu s právními předpisy posoudil otázku účastenstxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxm v řízení jednáno být mělo.
Z odůvodnění.
Prejudikatura: ad I.: č. 16/1993, 49/1994, 136/1996-III, 193/1998-I.
Rozhodnutím žalovaného s datem xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx uložena pokuta v celkové výši 230 000 Kč. Rozhodnutí bylo adresováno firmě, doručeno právní zástupkyni a na adresu firmy.
Po doručení soudní žaloby pxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxrávném uvedené jména účastníka řízení, adresy a data (17. 1. 1994) s poukazem na § 47 odst. 6 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Oprava byla dána na vxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x1. 1993.
Žalobou se žalobce Vladimír T. domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí a namítl, že jako s účastníkem řízení bylo jednáno se subjektem, kxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xikoliv jako "firma Autoservis".
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. K námitce, že napadená rozhodnutí uložila pokutu neexistujícímu subjektu, uvexxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxgán druhého stupně provedl opravu rozhodnutí, která spočívala ve správném uvedení adresy Vladimíra xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xalobce účastníkem řízení a nebyla dotčena jeho subjektivní práva. Není proto legitimován k podání žaloby. Pokud je tomu opačně, pak účastníkem řízení xxx x xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxak činí pod označením firma T., takže např. i odvolání bylo podáno neexistujícím subjektem. S odkazem na živnostenský rejstřík pro fyzické osoby a vydaxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxské činnosti nesprávné označení. Poukázal na to, že v žalobě chybí správné označení sídla a místa ústředního orgánu, proti němuž žaloba směřuje. S poukxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxlobci, v případ jeho úspěchu, náhradu nákladů řízení.
Vrchní soud rozhodl o žalobě tak, že zrušil rozhodnutí žalovaného i orgánu I. stupně a žalobci pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xprávního orgánu soud zjistil, že správní řízení "ve věci uložení pokuty firmě T. Autoservis" bylo od počátku, tj. od zahájení řízení dnem 2. 6. 1993 (oznxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxu byla také uložena pokuta. Firmě, popř. právní zástupkyni žalobce, jako zástupkyni firmy, byla také rozhodnutí doručována.
Pro označení účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxení ve výroku rozhodnutí, které je právně závazný a vykonatelný. Ve výroku obou napadených rozhodnutí je pokuta ukládaná firmě a toto pochybení nelze pxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxravu rozhodnutí, lze tuto opravu akceptovat, avšak toliko potud, že je jí opraveno pouze skutečně nedopatřením nesprávně uvedené datum a pouze adresa x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxdimíru T., nelze považovat za zřejmou nesprávnost a nelze ji jako takovou odstranit opravou dle § 47 odst. 6 spr. řádu změnou adresy v záhlaví rozhodnutxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe, jako soukromého podnikatele a majitele firmy a jeho označení obchodním jménem a nezjistily, zda subjekt, se kterým jednají jako s účastníkem řízeníx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxího řízení, tj. kdo je adresátem správních aktů a vůči komu jsou úkony správního orgánu učiněny, vyplývá nejen z výroku rozhodnutí, kde je nesporně jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx žalobce, bez ohledu na plnou moc jí žalobcem udělenou, je označována jako právní zástupkyně firmy. Správní orgán, pokud jednal přímo s osobou žalobce, xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxu.
Z výpisu z obchodního rejstříku založeného ve spise však jednoznačně vyplývá, že do rejstříku byl zapsán podnikatel xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnickou ani fyzickou osobou; z tohoto důvodu neměla způsobilost k právům a povinnostem. Žalovaný, ačkoliv tento výpis od 20. 10. 1993 ve spise založen měx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zák. č. 513/1991 Sb.) je podnikatelem podle tohoto zákona: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Do obchodního rejstříku se zapisují: a) obchodní společnosti, družstva a jiné právxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky, které jsou podnikatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) až d) obchodního zákoníku, a to tehdy, jestliže o zápis požádají nebo stanoví-li to zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxe, a protože obchodní vztahy jsou jedním z typů občanských vztahů, je nutno vycházet při identifikaci osoby z definic obsažených v ustanovení § 7 a § 18 oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xdružení fyzických nebo právnických osob, b) účelová sdružení majetku, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. V pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxištění, že jde o rozhodnutí nulitní, nezabývá se z důvodů právě vyložených případnými dalšími námitkami žaloby, poukazujícími na nezákonnost takovéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xýt ani dotčena jeho práva, a proto nemůže být ani legitimován k podání žaloby, soud s ohledem na ustanovení § 250 odst. 2 věta druhá o.s.ř. neakceptoval. xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxo. Rovněž námitku, že žalovaný není řádně žalobou označen (chybí sídlo), soud nemohl akceptovat jako vadu, která by bránila projednání žaloby, neboť sxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxhybně odstraněna a i kdyby k odstranění nedošlo, soud by v řízení musel pokračoval a nemohl řízení zastavit, neboť nejde o vadu, která by bránila věcnému xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xůzná obchodní jména a v praxi používá při podnikatelské činnosti i označení firmy odlišné, nebo že při korespondenci se správním orgánem používal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xáhlaví svých podání účastníka jako firmu a přistoupila tak na označení užívané správním orgánem. Je povinností správního orgánu zjistit řádně a úplně xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxř. uvádí pojmy, z nichž vyplývají rozpory. Správní orgán navíc výpis z obchodního rejstříku předložený žalobcem 20. 10. 1993 k dispozici měl (výpis z žixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxvodce odpadů jako osoby právnické a fyzické, oprávněné k podnikání předpokládá i zákon o odpadech v ustanovení § 2 odst. 7 při definování základních pxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxpení advokátem celkem částku 760 Kč a uložil žalovanému zaplatit tuto částku k rukám právního zástupce žalobce. Důvod zvláštního zřetele hodný na straxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxe označit skutečnost, že správní orgán v rozporu s právními předpisy posoudil otázku účastenství v řízení, ačkoliv základní podklad pro správné posouxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx