20 Cdo 791/98

OSŘ:-protokol o jednání (§40) -hodnocení důkazů (§134) Jednací řád (37/1992 Sb.)-protokol o jednání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxm v protokole uvedeným, je povinen svá tvrzení prokázat.
II. Jestliže protokol o jednání soudu prvního stupně výše uvedené náležitosti neobsahuje, jx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxřil, případně aby (není-li to povahou věci, např. u reprodukce magnetofonového záznamu ve smyslu § 42 kancelářského řádu, vyloučeno) zajistil, a to i pxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xdvolání žalované proti rozsudku okresního soudu ze dne 27. 3. 1997 čj. 18 C 7/97-42, jímž byla žalovaná zavázána k vyklizení bytu do 15-ti dnů ode dne zajixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxaná se (jak to vyplývá z protokolu o jednání na č. l. 41) po vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně odvolání vzdala.
Usnesení odvolacího soudu napadlx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx b) o.s.ř.; ona ani její zástupce se odvolání nevzdali a pokud se text o vzdání se odvolání v písemném vyhotovení objevil, došlo k tomu, dle jejího názoru, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx její zástupce nic nepodepisovali.
Žalobce navrhl zamítnutí dovolání s odůvodněním (stejným jako ve svém vyjádření k odvolání), že účastníci i jejicx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxu usnesení odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.), jímž bylo odvolání odmítnuto [§ 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř.]. Dovolání, podané včas, osobou oprávněxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé ustanovením § 241 odst. 2 věta prvá o.s.ř., a je v něm uplatněn způsobilý dovolací důvod [§ 241 odst. 3 písm. b) o.s.ř.].
Nesouhlas se závěrem odvolacíxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu upraveného ustanovením § 241 odst. 3 písm. b) o.s.ř., dle něhož lze dovolání podat, je-li řízení postiženo jinou vadou (než uvedenou v § 237), která moxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Podle dovolatelčina tvrzení neodpovídá obsah protokolu (v jeho písemném vyhotovení vzniklém přepisem magnetofonového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxdnání, upravují zejména ustanovení § 40 o.s.ř., § 21 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb. ze dne 23. 12. 1991 ve znění poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxx
xxxxxxxce
ministerstva spravedlnosti České republiky, čj. 1086/93-OOD ze dne 30. 8. 1993 ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Vnitřní a kancelářsxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxvádí dokazování se sepisuje protokol. V protokolu se zejména označí projednávaná věc, uvedou se přítomní, vylíčí se průběh dokazování a uvede se obsah xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxdu pokud to zákony o řízení před soudem připouštějí, může být protokol o jednání vyhotoven podle nahlas diktafonového znění těsnopisem nebo záznamovxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (samosoudce) je povinen ověřit, zda obsah vyhotoveného protokolu je totožný s obsahem záznamu a správnost vyhotovení protokolu potvrdí svým podpisexx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo technickou cestou (§ 39). V tom případě se připojí na konci takto přepsaného protokolu doložka, že byl protokol vyhotoven tímto způsobem a uvede se zxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxepsal.
Podle ustanovení § 42 kancelářského řádu na závěr jednání předseda senátu (samosoudce) nadiktuje do záznamu, že záznam byl hlasitě diktován x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýše citovaným usnesením protokol o jednání ze dne 27. 3. 1997 (č.l. 41) nesplňuje minimálně v tom, že není podepsán pracovnicí, která jej přepsala, že spxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxtofonového záznamu) a že neobsahuje ani doložku dle ustanovení § 42 kancelářského řádu, resp. její část o provedení reprodukce záznamu, případně o tomx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx liší svou důkazní silou; potvrzuje, není-li prokázán opak, pravdivost toho, co je v ní osvědčeno (ustanovení § 134 o.s.ř.). Tento důsledek však lze spoxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xádu.
Jsou-li tyto náležitosti splněny, učiní odvolací soud zjištění potřebná z hlediska ustanovení § 218 odst. 1 písm. b) přímo ze spisu (v něm obsažexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxkazního břemene. Tvrdí-li tedy účastník, že údaje uvedené v protokolu jsou nepravdivé, je na něm, aby ke svým tvrzením nabídl důkazy, jejichž prostředxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxého řádu neobsahuje, tj. nemá-li znaky veřejné listiny, soud při šetření, zda odvolání bylo podáno osobou k tomu neoprávněnou, této konstrukce využít xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxu, že jeho případná neúplnost nebo nesprávnost, a jemu odpovídající nesprávnost závěru o tom, že odvolání podala osoba k tomu neoprávněná, se dotýkají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
x xxuzené věci bylo povinností krajského soudu rozhodnutí o odvolání účastnice, jež - dle protokolu o jednání ze dne 27. 3. 1997 - měla po vyhlášení rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx] bylo především zkoumat, zda onen protokol o jednání obsahuje náležitosti požadované výše citovaným ustanovením občanského soudního, jednacího a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, resp. na jeho věcné projednání) provést šetření potřebná pro závěr, zda obsah protokolu odpovídá přednesům učiněným účastníky, resp. zdx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxolání proti rozsudku, se zmiňuje například žalobce ve svém vyjádření k odvolání, tedy ještě před vydáním napadeného usnesení, viz "nezažurnalizovanxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxahy věci (např. reprodukce záznamu) vyloučeno - odstranit nedostatek náležitostí protokolu.
Jestliže takové šetření odvolací soud neprovedl (anxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na závěrech, zatížených jinou vadou řízení ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 [§ 241 odst. 3 písm. b) o.s.ř.] a logicky tedy nemůže být posouzeno jako sprxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxy v součinnosti se soudem prvního stupně vytýkané procesní nedostatky (tam, kde je to možné) odstranil; přitom nepřehlédne, že řádně podepsán není ani xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty