Pl. ÚS 23/01

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxmnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci návrhu Nejvyšxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xěci Pl. ÚS 15/01 jako vedlejší účastník.
 
Odůvodnění:
Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 10. srpna 2001, se navrhovatel domáhal xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xpojení s § 224 odst. 5 tr. řádu a § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
Ústavní soud přezkoumal podmínky pro projednání návrhu a dospxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx tj. v otázce ústavnosti ustanovení § 272 tr. řádu, bylo před Ústavním soudem již zahájeno řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
Tento nepřípustný návrh všxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx z předloženého spisového materiálu, Nejvyšší soud ČR přerušil podle čl. 95 odst. 2 Ústavy a § 224 odst. 5 tr. řádu projednávání stížnosti pro porušení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx652. V takovém případě má Nejvyšší soud ČR jako oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst. 2
in fine
zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jako vedlexxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o vedlejším účastenství navrhovatele ve věci sp. zn. Pl. Ú 15/01, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně 20. září 2001