3 As 68/2007 - 134

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobců: a) L. T., b) Z. T., a c) K. A., zastoupených JUDr. Petrem Wildtem, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 7. 2006, zn. 12874/UP/2006/Kd, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) S. J., 2) H. J., 3) S. J., a 4) M. J., všxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 10. 2007, č. j. 30 Ca 155/2007 - 89, takto: I. Kasační stížnost se z a mítá .
Žalovanému se nepři z n á v á náhradx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x x x x x x x xx
xxxxxxxx xvým rozhodnutím ze dne 10. 7. 2006, zn. 12874/UP/2006/Kd, podle § 59 odst. 2 spr. ř. (v celém textu míněn zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx x x) a potvrdil jimi napadené rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru územního plánu – stavebního úřadu ze dne 18. 1. 2006, čj. 11216/ÚPSÚ/xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxizační přípojky, STL plynové přípojky a elektrické kabelové přípojky a včetně příjezdové komunikace na pozemcích parc. č. 68, 70/1, 71 a 70/4 (přístavxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxadeného rozhodnutí žalovaný k odvolacím námitkám mj. žalobců ad a), b) a c), podle kterých umístěním stavby dojde ke zhoršení již nepříznivého životníxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxemním plánem uvedl, že na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy hájících zájmy ochrany jednotlivých složek životního prostředí neshledaxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbude nijak zhoršeno. Ohledně pohody bydlení žalovaný konstatoval, že pokud § 8 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích nx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy od stávajících bytových domů činí 13 m, tato představuje, i s ohledem na předpokládané využití stavby, dostatečný prostor. Navrhovaná stavba je nižšx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxými domy, navíc stavební úřad pamatoval na náhradní výsadbu dřevin. Žalovaný dodal, že navrhované umístění stavby není v rozporu s územním plánem městx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxhované stavby, jsou podle Regulativu funkčního a prostorového uspořádání územního plánu výslovně přípustné. S ohledem na tyto skutečnosti proto odvxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxbu žalobců proti rozhodnutí žalovaného zamítl. Soud vyjádřil, že žaloba byla podána osobami k tomu neoprávněnými, neboť žalobci, jako jednotliví spoxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí legitimaci. Tu podle soudu měli pouze všichni vlastníci jednotek společně – dohromady jako jediný subjekt – společenství vlastníků jednotek. Žalobxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxtví vlastníků jednotek iniciovat podání žaloby právě tímto subjektem.
Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 12. 9. 2007, č. j. 3 As 45/2007 - 78, kasaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v něm vyjádřil závazný právní názor, podle něhož jednotliví vlastníci jednotek v domech č.p. 230 a 231 na st.p.č. 70/2 a 70/3 v k.ú. Kostelec nad Orlicí byxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účinností od 1. 1. 2007 zrušen a nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem – pozn. soudu), účastníky územního řízení o umístění stavby, součaxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x novém řízení, v němž byl podle § 110 odst. 3 s. ř. s. vázán výše vysloveným právním závěrem Nejvyššího správního soudu, rozsudkem ze dne 18. 10. 2007, č. jx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxaného nezákonné pro jeho rozpor s právem žalobců na příznivé životní prostředí, narušení pohody bydlení a nesoulad s územním plánem města Kostelec nad xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xyčerpávajícím způsobem se jimi zabýval jak stavební úřad, tak i žalovaný. Soud se plně ztotožnil s jejich závěry a s tím, že stavba zásadním způsobem nesxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxjádření k uvažované stavbě doplnil vlastním hodnocením, na která soud dále odkázal. Nad to soud vyjádřil názor, že se jedná o stavbu naprosto běžnou pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí. Pohodu bydlení je třeba podle soudu objektivizovat, protože co je pohodou bydlení pro jednoho, z hlediska jeho subjektivních pocitů, pro druhxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxa byla umístěna v souladu s územním plánem města Kostelec nad Orlicí přitom podle soudu nemůže xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxdnou zamítl.
Ve včasné kasační stížnost namítl žalobce ad a) (dále též "stěžovatel“) nesprávnost posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xydlení. Jím vyjádřené zcela konkrétní námitky nebyly zohledňovány, když žalovaný uvedl, že požadavky na pohodu bydlení nelze absolutizovat. V této sxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx06 sb. NSS, z něhož citoval, že "správní orgán nemůže zcela pomíjet subjektivní hlediska osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkouxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xotorových vozidel. Spornou přístavbou bude citelně zredukován jediný souvislý pás zeleně, čímž se dále sníží standard bydlení, což nezmění ani výsadxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xtotožnil se stanoviskem žalovaného. S ohledem na tyto skutečnosti proto navrhnul, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Hradci Královx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxsační stížnosti uvedly, že s kasační stížností nesouhlasí, neboť soud zamítnutím žaloby nepochybil. Podle nich stížnostní námitky jsou toliko "subjxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohodu bydlení. Stěžovatelem vznesené námitky byly zohledňovány, ale nebylo jim vyhověno, což je podstatný rozdíl. Tudíž "správní orgány nepomíjelx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxhledem k tomu, že kasační stížnost je podle nich nedůvodná, navrhly její zamítnutí.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti odkázal na své vyjádřxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xejím rozsahem a důvody je Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxžený v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., podle kterého lze kasační stížnost podat z důvodu nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxvatele je tento důvod dán tím, že krajský soud se námitkami stěžovatele podrobněji nezabýval a pouze se stručně ztotožnil se stanoviskem žalovaného.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xe by se se vznesenými žalobními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxání v průběhu územního řízení, krajský soud nepochybil, když se ztotožnil se závěry obsaženými v rozhodnutí žalovaného a dospěl k týmž závěrům. Nutno vxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xasační stížnosti uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle kterého lze kasační stížnost podat z důvodu nesprávného posouzení právní otázky soudem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx popřípadě je aplikována správná právní norma, která je však nesprávně vyložena. Stěžovatel tento důvod kasační stížnosti spatřuje v nesprávném úsudxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxku souladu žalobou napadeného rozhodnutí s územním plánem města Kostelec nad Orlicí.
Nejvyšší správní soud ani tyto námitky neshledává důvodnými. xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xohledňovány. Nejvyšší správní soud toto přesvědčení stěžovatele nesdílí. Z kasační stížností napadeného rozsudku krajského soudu, ze žalobou napaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxx xxxjským soudem, setrvává na svých námitkách, že povolením umístění stavby bude zasaženo do jeho práva na příznivé životní prostředí, zaručené čl. 35 odsxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x rozporu s územním plánem města Kostelec nad Orlicí. Jak však vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu a posléze i žalovaného, správními orgány se vznesenxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxšího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005 - 116, publikovaného pod č. 850/2006 Sb. NSS, podle něhož správní orgán při posuzování, zda je v koxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxrých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxů se zohledněním místních zvláštností dané lokality, je třeba dodat, že z obou zmíněných rozhodnutí správních orgánů je dostatečně zřejmé, že subjektxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xak, jak by si představoval, tedy, že by umístění stavby nebylo ve svém důsledku povoleno, nelze chápat jako přehlížení a nezohlednění jeho vznesených nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stavby, nýbrž z příčin, které se stavbou nemají nic společného. Jak v této souvislosti uvedl krajský soud, jedná se o stavbu naprosto běžnou pro městské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud se dále shoduje se závěrem krajského soudu, podle něhož okolnost, že stavba byla umístěna při hranici (nikoli však na hranici, což je třeba zdůxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxel rovněž podal návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud projednal kasační stížnost a ve věci rxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxzabýval.
Nejvyšší správní soud dospěl ze všech shora uvedených důvodů k závěru, že důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. nxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 a 7 s. ř. s., neboť neúspěšnému žalobci ad a) náhrada nákladů řízení nepřísluší a žalovanému v souvislosti s řízením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť jim soudem nebyla uložena žádná povinnost, v souvislosti s jejímž plněním by jim vzxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxxxxx xxostředky přípustné.
V Brně dne 13. února 2008
JUDr. Marie Součková
předsedkyně senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.