1 As 45/2007 - 48

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxávního řízení, avšak konečné rozhodnutí mu nebylo doručeno, ale i na případy, kdy potenciální účastník o probíhajícím správním řízení vůbec nevěděl a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně Ing. P. M., proti žaloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxx8/2006, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 9. 2007, č. j. 22 Ca 440/2006 - 25,
t a k t o:
I. Kasaxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxní stížnosti.
O d ů v o d n ě n í:
Dne 15. 9. 2006 zrušil žalovaný k odvolání žalobkyně rozhodnutí Městského úřadu Hlučín (dále jen "stavební úřad“) zx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxězího žíru na stáj pro výkrm prasat“ na pozemku parc. č. 1613/7 v katastrálním území Píšť, a řízení zastavil pro zjevnou právní nepřípustnost žádosti žaxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx který svým rozsudkem ze dne 6. 9. 2007 rozhodnutí žalovaného zrušil pro podstatné porušení ustanovení o řízení před správním orgánem ve smyslu § 76 odstx x xxxxx xx xx xx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xčastníka řízení a nikoliv jako žádost o obnovu.
Předmětný rozsudek krajského soudu napadl žalovaný včasnou kasační stížností, v níž uvedl, že v novéx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důvody pro přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, pokud jde o některé procesní vady řízení (odnětí možnosti účastnit se řízení, vydání rozhodnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxd k provedení přezkumného řízení včetně postupu podle § 80 odst. 2 správního řádu, ale nikoliv k řízení o obnově.
Ohledně posouzení postavení žalobkxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxadu x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí přiznáno vedle stavebníka pouze vlastníkům pozemků, které mají se stavebním pozemkem parc. č. 1613/7 v k. ú. Píšť společnou hranici. Nikoliv však proxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxných k žádosti stavebníka a zejména ze stanovisek dotčených orgánů státní správy stavební úřad dovodil, že práva vlastníků nemovitostí, které nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Stavební úřad se v řízení zabýval i tím, zda mělo být žalobkyni přiznáno postavení účastníka řízení z důvodu možného šíření zápachu při provozování povxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxstředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem žxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Žalovaný konečně nesouhlasí s názorem krajského soudu, že měl o odvolání žalobkyně rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxovaného nutno na takovou žádost pohlížet jako na žádost zjevně právně nepřípustnou podle § 45 odst. 3 správního řádu. Zjevná právní nepřípustnost nasxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx žádostí správní orgán nemusel po věcné stránce zabývat, neboť by to bylo zjevně bezpředmětné a výsledek řízení by byl naprosto stejný. Žádost může být kxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxčité právní pojmy. V daném případě, kdy správní řád v § 100 odst. 1 taxativně stanoví, že žádost o obnovu může podat pouze účastník řízení, je možno žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxka právního, nehodnotí se její věcná stránka.
Žalovaný závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xředložené kasační stížnosti je otázka procesního postupu správního orgánu, je-li mu doručeno podání označené jako žádost o obnovu řízení, avšak s podxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xo překážky věci rozhodnuté. Cílem obnovy řízení je umožnit ve věci znovu rozhodnout, jestliže při původním řízení nebyly uspokojivě zjištěny potřebnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx mimořádný zásah do již stanovených práv a povinností omezena řadou podmínek blíže uvedených ve správním řádu: rozhodnutí, jímž bylo ukončeno xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxle je dán některý z důvodů obnovy.
Pokud žádost o obnovu řízení může podat pouze účastník (tj. účastník původního řízení), pak žalobkyně takovou žádoxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení. Tím je zpochybněna právní moc rozhodnutí ve věci samé, neboť žalobkyni nebylo doručeno, a tedy i podmínka obnovy řízení. Opomenutí účastenstvx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxlu § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu ani o jiný důvod obnovy. Řízení o obnově tedy z povahy věci nepřipadá v úvahu.
Je-li zpochybněna právní moc rozhxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx), neboť i přezkumné řízení podle hlavy IX správního řádu je možno zahájit pouze v případě pravomocného rozhodnutí. Nelze tedy souhlasit s žalovaným, žx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxrávním řádu), jak argumentuje žalovaný. Současně není možné odhlédnout od skutečnosti, že žalovaný na základě žádosti žalobkyně žádné přezkumné řízxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxnnosti zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)] zaujímá stanovisko, že "za důvod obnovy řízení ve smyslu § 62 odst. 1 písm. c) správního řxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx účastníkovi neoznámil vydané rozhodnutí. Jeho opravný prostředek proti takovému rozhodnutí je pak nutno podle obsahu posoudit jako odvolání, a nikoxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx Nejvyšší správní soud je toho názoru, že ani za účinnosti nové právní úpravy (zákon č. 500/2004 Sb.), a tedy po odstranění důvodu obnovy řízení uvedenéhx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxního řádu jako výslovnou vůli zákonodárce umožnit opomenutému účastníku řízení podat odvolání proti správnímu rozhodnutí, které mu nebylo oznámenox xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxo doručeno, ale i na případy, kdy potenciální účastník o správním řízení vůbec nevěděl, neparticipoval na něm, a tudíž mu ani konečné rozhodnutí doručexx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxutého účastníka řízení. Pokud žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxla zkrácena na svých právech účastníka řízení uvedených zejména v § 36 správního řádu). Pokud tímto účastníkem být neměla, je nutno odvolání zamítnouxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu, kde byl stanoven okruh účastníků původního stavebního řízení v souladu se stavebním zákonem a kde se stavební úřad vypořádal s okruhem účastníků i z hxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a ta se tedy o důvodech stanovení okruhu účastníků řízení nemohla dozvědět. Měla-li žalobkyně za to, že s ní mělo být jednáno jako s účastníkem řízení, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxsvětleny důvody, proč není podle zákona účastníkem příslušného řízení. Jak správně uvedl krajský soud, zastavení řízení jen z toho důvodu, že žalobkyxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxovení o řízení.
V další námitce lze s žalovaným souhlasit v tom, že zjevná právní nepřípustnost žádosti znamená, že takové žádosti nelze vyhovět, nebxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu, nebo žádosti ve věcech právem vůbec neupravených. Rovněž se může jednat o situace, kdy žadatel uplatňuje určitý právní institut, který sice obecně v xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 84 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, či podání nepřípustné pro uplynutí objektivní prekluzivní lhůty). Obdobně lze za zjevně právně nepříxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxe k obcházení či zneužití práva.
Zjevná právní nepřípustnost však rozhodně nenastává v situaci, kdy na základě podané žádosti správní orgán neuplatxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxí činnosti správního orgánu; existuje celá řada žádostí, na jejichž základě správní orgán neaplikuje ani správní uvážení ani neurčité právní pojmy, a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x2 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
Jak již bylo uvedeno výše, žádost žalobkyně je nutno posoudit podle jejího obxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxávního řádu, neboť její podání výslovně předvídá zákon (srov. § 84 správního řádu) a zároveň nelze dospět k závěru, že by odvolání žalobkyně splňovalo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxti nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.), Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost jako nexxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxdu nákladů řízení; žalobkyni pak v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředkx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR