2 As 47/2007 - 53

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
x x x x x x x x
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Mgr. A. Ž., zast. Mgr. Ditou Křápkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Obilxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2007, č. j. 5 Ca 243/2006 - 36, takto: I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žalovanému se nepřiznáxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x x x x x x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxá zrušení shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 7. 2006, č. j. SCPPxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxi rozhodnutí Policie ČR, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno, Odboru pátrání a kontroly pobytu, Oddělení kontroly pobxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx správní delikt podle § 156 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 15 cizích státních příslušníků, a přitom nevedl domovní knihu, dále též neoznamoval policii ubytování cizinců, čímž nesplnil povinnosti ubyxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 92 odst. 1 nového správního řádu. Na základě přezkumného řízení bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo prvoinstanční rozhodnutí změněno tak, že stěžoxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxl ubytovacího zařízení v nájemním domě od 1. 1. 2000 do 11. 11. 2005 nevedl domovní knihu a současně neoznamoval policii ubytování cizinců, čímž nesplnix xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí zamítl, neboť dospěl k závěru, že odvolání bylo skutečně podáno opožděně, přičemž na opožděnost nemá vliv to, že odvolání bylo ve lhůtě zasláno žalovaxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxo až po lhůtě, a tak bylo odvolání podáno opožděně.
Stěžovatel v kasační stížnosti uplatňuje důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxslovně neuvádí, brojí také proti nepřezkoumatelnosti rozhodnutí městského soudu pro nedostatek důvodů podle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a rovněž uvxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemá oporu ve spisech, přičemž pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit).
Sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxpňovému rozhodnutí označil jako opožděné. V souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále též "starý správní řád“) je lhůta zachoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxého. Správním orgánem příslušným k rozhodnutí o odvolání v této věci je Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Sxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxnil prostřednictvím prvostupňového orgánu. Městský soud v Praze v odůvodnění napadeného rozsudku uvádí, že žalovanému nelze dávat za vinu, že odvoláxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s § 20 starého správního řádu je správní orgán, pokud není příslušný k rozhodnutí, povinen podání neprodleně postoupit příslušnému správnímu orgánu x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxk nebylo postoupení podaného odvolání prvostupňovému orgánu žádným způsobem dáno na vědomí. Kdyby býval žalovaný postoupil odvolání neprodleně, byxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxi byl použit nesprávný právní předpis. Žalovaný zamítl opožděné odvolání s odkazem na § 92 odst. 1 nového správního řádu a v poučení odkazuje na § 91 novxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx bylo zahájeno v listopadu 2005. Žalovaný sám v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvádí, že správní řízení bylo zahájeno za účinnosti starého správníhx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxedpisů. Citované ustanovení rovněž uvádí, že bylo-li rozhodnutí před účinností tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání správnímu orgánux xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xe ale o zřejmou chybu v psaní, neboť žalovaný bezpochyby proti vlastnímu rozhodnutí odvolání nepodal) podal proti rozhodnutí žalovaného odvolání, nexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxhodnutí o podaném odvolání použít starý správní řád.
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxdal odvolání k poštovní přepravě dne 27. 4. 2006. Žalovaný uvádí, že stěžovatelem podané odvolání obdržel dne 4. 5. 2006. Stěžovatel tvrdí, že je nepravxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatel v tom, že se městský soud nikterak nevypořádal se žalobní námitkou stěžovatele, že tento nebyl uvědomen o postoupení podaného odvolání. Měxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxrého správního řádu povinen učinit nezbytné úkony k odvrácení hrozící škody.
S ohledem na výše uvedené navrhuje stěžovatel, aby Nejvyšší správní soxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxosti.
Nejvyšší správní soud nejprve posoudil formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, jde o rozhoxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxh jejího rozsahu a v ní uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.).
Pokud jde o námitky směřující na nesprávné skutkové zjištění (zpochybnění toho, žx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxotám nemůže přihlížet z důvodu obsaženého v § 109 odst. 4 s. ř. s. Z právního názoru vyjádřeného v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2004, xxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x
xx xxxx
xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxti uplatňoval jiné právní důvody, než které uplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáváno, ač tak učinit mohl; takové námitky jsxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xovoty. K takto uplatněným novým skutečnostem kasační soud při svém rozhodování nepřihlíží. Nad tento rámec je v souzené věci možno dodat, že zdejší soux xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxé“. Ostatně pokud stěžovatel podal odvolání k poštovní přepravě dne 27. 4. 2006 a žalovaný je obdržel dne 4. 5. 2006, nelze to považovat za excesivně dlouxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxčnost, že k doručení odvolání žalovanému došlo opravdu dne 4. 5. 2006, potvrzuje i podací razítko ve správním spise.
Nejvyšší správní soud se z rozhodnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxně přezkoumat, nebylo by ani možno v plné míře vážit další stížnostní námitky. Stěžovatel uvádí, že se městský soud nezabýval jeho námitkou týkající se x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vliv na to, že odvolání nebylo podáno u příslušného orgánu, přičemž žalovaný odvolání příslušnému orgánu postoupil bez prodlení, avšak až po lhůtě staxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxk odůvodnění.
Dále se zdejší soud zabýval námitkami na nesprávné posouzení právní otázky. Nelze se stěžovatelem souhlasit v tom, že odvolání podal vxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které říká, že podání se činí u orgánu věcně a místně příslušného. Ustanovení § 19 odst. 4 starého správního řádu se totiž v posuzovaném případě vůbec nxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe totiž vůči § 19 odst. 4 starého správního řádu
lex specialis
, jelikož odvolání je zvláštním typem podání. Ustanovení, které říká, komu podat odvolánxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxdí, že odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. V daném případě je evidentní, že stěžovatel odvolání nepodal u orgánu, který rozhoxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xe pokud by žalovaný postupoval v souladu s § 20 správního řádu a neprodleně postoupil odvolání orgánu, k němuž se odvolání podává, pak by lhůta k podání oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 30. 6. 2004, č. j. 6 A 176/2002 - 75, publ. pod č. 357/2004 Sb. NSS, z něhož plyne, že pokud účastník řízení podá svůj návrh u věcně nepříslušného správního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxvědomí o tom účastníka řízení, nelze ještě z této skutečnosti bez dalšího dovodit jakékoliv prodloužení lhůty pro podání takového návrhu. Z rozsudku Vxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxace, kdy je odvolání v rozporu s ustanovením § 54 odst. 1 starého správního řádu podáno přímo u odvolacího orgánu, aplikovat příslušná ustanovení občaxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxec závěrů plynoucích z těchto rozsudků je potřeba uvést, že § 20 starého správního řádu praví, že není-li správní orgán příslušný k rozhodnutí, je povixxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xozhodnutí, nebyl ovšem příslušný k podání odvolání. Bylo by však přepjatým formalismem xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxení vykládat analogicky, tedy dovodit, že orgán, u něhož bylo podáno odvolání, ačkoliv k tomu není příslušný (byť je příslušný o odvolání rozhodnout), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xjistil, že odvolání bylo podáno u nepříslušného orgánu a orgán příslušný k podání odvolání by mu byl zároveň znám, avšak přesto by odvolání příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxtolik extenzivní výklad zákona, že by vybočil z mezí ústavnosti (podle čl. 1 Ústavy je Česká republika demokratický právní stát založený na úctě k právxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx č.156, str.105; částečně pak i o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2007, č. j. 8 As 38/2005 - 91, dostupný z www.nssoud.cz. K takovémuto exxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xrgánu nepříslušného. Tomu bylo odvolání doručeno dne 4. 5. 2006, tedy poslední den lhůty. Za takové situace nelze žalovanému vytýkat, že nestihl odvolxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Především však nebyl v postupu žalovaného shledán žádný
exces
ani svévůle do té míry, že by žalovaný záměrně oddálil postoupení odvolání orgánu k tomx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tedy musí nést procesní důsledky z toho plynoucí. Žalovaný sice pochybil, pokud o postoupení odvolání stěžovatele neinformoval, nesplnění této infoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxžděné odvolání bylo podnětem pro přezkumné řízení, a tedy napadené prvostupňové rozhodnutí bylo ve skutečnosti přezkoumáno, přičemž výsledkem bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo potvrzeno. Opravných prostředků tak stěžovatel ve své věci nebyl zbaven ani přesto, že odvolání bylo podáno u nepříslušného orgánu, a tedy v konečxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxeno v listopadu 2005 podle starého správního řádu a podle něj bylo i dokončeno, neboť v souladu s § 179 nového správního řádu mají být ta řízení, která nebxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxěž správně, když zamítl opožděné odvolání s odkazem na § 92 odst. 1 nového správního řádu, v poučení odkázal na § 91 nového správního řádu a rozhodnutí oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení nového správního řádu). Stěžovatel ovšem podal odvolání opožděně, a tedy až po právní moci rozhodnutí, které mělo být napadeno. V takovém případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxboť bylo podáno v době účinnosti nového správního řádu. Samotný fakt opožděnosti tohoto odvolání však musel být posuzován podle starého správního řádx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxerý předpis použít posoudili správně.
V daném případě tedy nebyly naplněny namítané kasační důvody a zdejší soud neshledal ani důvody, pro které by mxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Stěžovatel, který neměl v tomto soudním řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení a úspěšxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxst. 1, § 120 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 9. ledna 2008
JUDr. Miluše Došková
přxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.