6 Ads 97/2007 - 133

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxzhodnutí správního orgánu (§ 65 a násl. s. ř. s.) zastoupen opatrovníkem.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soux
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, zastoupeného Mgr. Dagmar Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 3. 2006, č. j. 4 Cad 107/2005 - 29, takto:
I. Kasační stížnost se zamítá.
II. Žalovanému se nepřiznává náhrada xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxní o kasační stížnosti v částce 800 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Odůvodněxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxx5/43639-44/51, jímž ministr práce a sociálních věcí rozhodl o rozkladu podaném žalobcem dne 5. 8. 2005 proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálníxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x téhož zákona rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
O žalobě rozhodl Městský soudu v Praze rozsudkem č. j. 4 Cad 107/2005 - 29 ze dne 22. 3. 2006 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxkladů řízení. Městský soud v Praze odůvodnil své rozhodnutí tak, že v postupu žalovaného správního orgánu nebylo zjištěno žádné pochybení pokud jde o pxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxaly obnovu správního řízení ve smyslu správního řádu, a proto bylo napadeným rozhodnutím správně rozhodnuto o zamítnutí rozkladu a zamítnutí napadenxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uplatnit do jednoho měsíce od právní moci rozsudku u věcně příslušného soudu.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen "stěžovatel“) kasační sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) s. ř. s. V kasační stížnosti dále cituje ustanovení Ústavy a Listiny základních práv a svobod, která mxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxokátka Mgr. Dagmar Dřímalová, která podáním ze dne 24. 5. 2007 k výzvě soudu ze dne 19. 4. 2007, č. j. 4 Cad 107/2005 - 82, doplnila kasační stížnost stěžovaxxxx xx xxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x § 103 odst. 1 písm. b), c) a d) s. ř. s.
Stěžovatel namítá, že od počátku řízení nebyl zastoupen zákonným zástupcem, a to i přesto, že od roku 1988 je omezxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, eventuelně zbavení způsobilosti k právním úkonům. V této souvislosti stěžovatel odkázal na rozsudek Okresního soudu v Olomouci č. j. Nc 1565/xx x xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xčasti stěžovatele, ačkoliv včas požádal o odročení jednání, a přesto mu vyhověno nebylo, a podle jeho názoru postupem soudu bylo porušeno jeho právo na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx základních práv a svobod. Dále konstatuje, že z dalších řízení ve věci žalob podaných stěžovatelem u Městského soudu v Praze je zřejmé, že stěžovatel je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxe, kdy mu bylo odepřeno právo na přiměřené hmotné zabezpečení, v současné době nepobírá žádné příjmy, je bez finančních prostředků, ze kterých by si mohx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx6, včetně listinných důkazů. Vzhledem k uvedenému stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížností napadený rozsudek Městského souxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx9 odst. 2, 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 10x xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxil důvod podle § 103 odst. 1 písm. b), c) a d) s. ř. s. Podle § 103 odst. 1 písm. b) lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xorušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, ktxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho orgánu pro nesrozumitelnost. Skutková podstata je se spisy v rozporu, pokud skutkový materiál, jinak dostačující k učinění správného skutkového zxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxech skutkový materiál pro skutkový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxsační stížnost podat z důvodu tvrzené zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xasační stížnost podat z důvodu tvrzené nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vaxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxedovně:
Nejvyšší správní soud konstatuje, že postup Městského soudu v Praze týkající se odmítnutí návrhu na náhradu nemajetkové a majetkové újmy byx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtom neuvádí žádné konkrétní námitky zpochybňující uvedené rozhodnutí městského soudu.
Ke stěžejní námitce, že stěžovatel je omezen ve způsobilosxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním úkonům, případně zbavení způsobilosti k právním úkonům stěžovatele. Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 15. 2. 2007, č. j. 40P 335/88 x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe způsobilosti k právním úkonům v oblasti pracovně - právní. Citovaný rozsudek okresního soudu byl v odvolacím řízení potvrzení rozsudkem Krajského sxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxh pracovně právních a v posuzované věci se o pracovně právní věc nejednalo, námitka není proto důvodná.
K námitce, že bylo jednáno městským soudem bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxnému jednání nedostavil a žádal o jeho odročení z důvodu, že nejsou vytvořeny podmínky pro jednání a dosud nebylo rozhodnuto o návrhu na předběžné opatřxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx podle názoru Nejvyššího správního soudu správně neshledal důležité důvody pro odročení jednání podle § 50, věta prvá, s. ř. s., v nařízeném jednání pokxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxdnání nenavrhl, aby bylo jednání odročeno, městský soud proto správně důvody pro odročení jednání ve smyslu citovaného ustanovení neshledal.
Nejvxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxyslu § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Rovněž Nejvyšší správní soud v daném případě neshledal naplnění namítaného důvodu kasační stížnosti ve smyslu ustanoxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxší správní soud námitky stěžovatele o tvrzené nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. neshledal důvodnými.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxyšší správní soud podle § 60 odst. 1, 2 s. ř. s. Stěžovatel, který nebyl v řízení úspěšný, nemá právo na náhradu nákladů řízení, a právo Ministerstva prácx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxla za zastoupení stěžovatele odměnu za tři úkony právní služby, a to za převzetí věci, studium spisu u soudu a doplnění kasační stížnosti. Podle § 35 odstx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xx xx xxxxxxxx xasační stížnosti z 24. 5. 2007 podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxčívající v přípravě a převzetí zastoupení nebyla přiznána, neboť podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu by odměna za převzetí a příprxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí. Rovněž tak nebyla přiznána odměna za jeden úkon spočívající ve studiu spisu u soudu dne 5. 4. 2007. Nejvyšší správní soud v této souvislosti poznamenáxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xasační stížnosti opodstatněně reagovalo na skutečnosti zjištěné studiem spisu, s nimiž se jinak mohl ustanovený advokát pro důsledné hájení práv a záxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 12. března 2008
JUDr. Bohuslav Hnízdil
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.