Konf 26/2005 - 9

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xředseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Marie Žišková, JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Michal Mazanec a JUDr. Petr Příhoda, o návrhu Měsxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxáva Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno, o žalobě proti rozhodnutí ředitele Policie ČR, Správy Jihomoravského kraje ve věcech služebnxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxzhodnutí ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje ve věcech služebního poměru ze dne 10. 8. 2001, čj. 2275, ve věci propuštění ze služebního pomxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxm ze dne 7. 4. 2005 navrhl Městský soud v Brně, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxx3.
Ze spisu městského soudu, jakož i z připojeného spisu Krajského soudu v Brně, sp. zn. 29 Ca 410/2001, vyplynuly tyto podstatné skutečnosti:
Rozhxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxní a bylo potvrzeno rozhodnutí ředitele Policie České republiky Městského ředitelství Brno ve věcech služebního poměru ze dne 31. 5. 2001, čj. 339/200xx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxliky.
Žalobou, doručenou dne 25. 9. 2001 Krajskému soudu v Brně, se žalobce I. K. domáhal zrušení obou uvedených rozhodnutí. Krajský soud v Brně usnesxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci, neboť žalovaný rozhodl jako orgán moci výkonné o právní věci, která vyplývá z pracoxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx § 244 a násl. o. s. ř., ve znění účinném od 1. 1. 2003, v níž se domáhal zrušení rozhodnutí správních orgánů. Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 20. 1. 2004 poxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu v Brně k projednání věci a navrhl zastavení řízení. Žalobce ve svém vyjádření poukázal na rozdílnou judikaturu k názoru na povahu rozhodnutí o propuxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxňuje s názorem Krajského soudu v Brně. xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xozhodnutí, v němž správní orgány rozhodly v mezích své zákonné pravomoci ve věci veřejnoprávní a na podporu svého návrhu použil argumentaci obsaženou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxrávním soudnictví vycházel zvláštní senát z následujících závěrů:
Věci vyplývající ze služebního poměru příslušníků Policie České republiky uprxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxerizován jako institut veřejného práva. Je považován za právní poměr státně zaměstnanecký. Tento právní poměr nevzniká smlouvou, ale mocenským aktex xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který je naopak typickým poměrem soukromoprávním, kde účastníci mají rovné postavení. To se projevuje v právní úpravě služební kázně, možnosti ukláxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxího poměru a také zvláštními ustanoveními o řízení před služebními funkcionáři. Právní povaha služebního poměru příslušníka Policie České republikx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxé moci a účast na jejím výkonu. Tato potřeba zasahuje tak daleko, že tu nejde o modifikaci soukromoprávního pracovního poměru, ale (stejně jako u některxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxter právní úpravy, kdy právě u služebních poměrů má tato úprava kodexový charakter a použití zákoníku práce je buď vůbec nebo z převážné části vyloučenox
x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtí Nejvyššího správního soudu pod č. 415/2004. Dlužno dodat, že nová právní úprava služebního poměrů příslušníků Policie České republiky, provedená xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx i příslušníků Policie České republiky, jako institutu veřejného práva ještě umocnila. Nová úprava je navíc komplexní úpravou, která již zcela vylučuxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxy Jihomoravského kraje ve věcech služebního poměru náleží soudu ve správním soudnictví (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.).
Zvláštní senát podle § 5 xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxdy krajský soud pokračovat v původním řízení o podané správní žalobě.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.
V xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.