2 Cdon 1363/96

OSŘ:Odvolání-OSŘ:Rozhodnutí o odvolání-OSŘ:Dovolání-OSŘ:Řízení u dovolacího soudu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xdstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší.
II. Jestliže odvolací soud připustil zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření, zxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxdal v řízení o plnění nájemní smlouvy předběžné opatření, jímž uložil žalovaným, aby se zdrželi vyklizení trezorové skříně žalobce, umístěné v žalobcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx "na předběžném opatření netrvá".
Krajský soud připustil zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření, usnesení soudu prvního stupně zrušil a řxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxukazem na ustanovení § 208 o.s.ř. a ohledně výroku o nákladech řízení argumentoval ustanovením § 146 odst. 2 věty první a § 150 o.s.ř.
Ve včas podaném dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xejvyššímu soudu navrhují, aby je zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Usnesení podle § 208 o.s.ř. bylo vydáno, aniž by byli vyzvání k zxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxoru dovolatelů i výrok o nákladech řízení, neboť důvody hodné zvláštního zřetele, aby jim nebyla přiznána náhrada (§ 150 o.s.ř.) v dané věci dány nebylyx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxud to zákon připouští. Dovolání, které směřuje proti výrokům, jimiž odvolací soud připustil zpětvzetí návrhu (na vydání předběžného opatření), usnexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxvní kategorií (dovolání je nebo není přípustné jako takové), která se principiálně (s modifikací dovolání přípustného podle § 239 odst. 2) neváže na koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx § 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. b) - dovolání, jež je objektivně přípustné, podat.
Zatímco objektivní přípustnost dovolání vystihuje - v klasickx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxflektuje stav procesní "újmy", jež konečným výsledkem sporu nastala v osobě určitého účastníka. Tato újma se logicky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxky budou v řízení odvráceny, tedy - typicky - s tím, že návrh bude (rovněž zcela) zamítnut. Obecněji řečeno, procesní újma se projevuje v poměření nejpříxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dovolání jakožto opravného prostředku plyne, že oprávnění je podat (subjektivní přípustnost) svědčí účastníku, v jehož neprospěch toto poměření vyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx připustil zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření, zrušil usnesení soudu prvního stupně (jímž uložil žalovaným zdržet se určitého jednání) x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxtelé dožadují, totiž se zamítnutím návrhu; ani ve vytýkaném případě jim v této části řízení (o předběžném opatření) nebyla uložena žádná povinnost. Doxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní rozhodnuto věcně, neboť případné zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření by se do jejich poměrů promítlo obdobně. Úvahy nákladové, jimiž jxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx je argument, který by měl k dispozici i tehdy, rozhodoval-li by o návrhu meritorně.
Dovolání v této části tudíž nemůže být posouzeno jinak než jako subxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxlání proti výroku o nákladech řízení není přípustné objektivně. O žádný z důvodů přípustnosti dovolání (proti usnesení), upravených v ustanoveních § xxxx x xxxx x x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx usnesením, která jsou zde - jako ta, proti nimž je dovolání přípustné - vyjmenována [podle písm. a) ani proti měnícímu výroku o nákladech řízení není dovxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxní není, a vady řízení, jejichž existencí přípustnost dovolání podmiňuje ustanovení § 237, nebyly dovolatelem tvrzeny a z obsahu spisu se nepodávají.
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx