500/2004 Sb.

Správní řád: Výkladové poznámky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
xxxxxxx xxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
VYBRANÉ PASÁŽE Z DŮVODOVÉ ZPRÁVY
Reforma českého správního řízení byla připravována již od roku 199x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxího řízení a v souvislosti s ní též reformu správního soudnictví tak, aby toto bylo obecně dostupné a umožňovalo přezkum aktů vydávaných územními samosxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxání složená z předních odborníků teorie i praxe.
Návrh věcného záměru nového správního řádu schválila vláda dne 13. 9. 2000, návrh zákona pak bezmáxx xx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Vláda se proto na sklonku svého funkčního období rozhodla tento zákon předložit do Poslanecké sněmovny Parlamentu opětovně.
Po opětovném legislaxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xprávní řád vychází z tradiční úpravy správního řízení na našem území, je inspirován judikaturou Nejvyššího správního soudu Republiky českoslovensxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxvního řízení (polskou, německou, rakouskou, holandskou, nevyjímaje ani tzv. evropské správní právo, které je základem všech moderních právních úprxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejné správy, jíž je myšlena veškerá veřejnoprávní činnost správních orgánů směřující navenek neupravená jiným právním předpisem. Tím je posílen xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xákon.
Nový správní řád definuje základní zásady činnosti správních orgánů. Tyto se uplatní na všechny postupy správních orgánů při výkonu veřejnx xxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásad zvláštního řízení.
Nově je vymezen jak okruh správních orgánů, které podle tohoto zákona postupují, tak též okruh dotčených orgánů, dotčenýxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxých konkrétních zvláštních případech však reflektuje specifické postavení osob, jimž jsou správním rozhodnutím ukládány povinnosti nebo přiznáváxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxá ochrana před nečinností uplatňovaná ve správním soudnictví.
Revolučně je v novém správním řádu obsažena obecná právní úprava veřejnoprávních sxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxomoprávních smluvních typů zejména vyšší mírou kogentnosti a formalizace, odůvodněnou potřebou důvěryhodnosti veřejné správy a zásadou kontinuitx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxvý správní řád přejímá obdobně, rovněž tak jako přejímá osvědčenou právní úpravu vybraných institutů občanského soudního řádu, trestního řádu či zxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx českého právního řádu navzájem.
Nový správní řád respektuje požadavky vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, zvlášxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxávem. Takzvané evropské správní právo jakožto společné správní právo evropských států je vlastně rozsáhlou a roztříštěnou právní úpravou představuxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro lidská práva obsahující řadu obecných pravidel týkajících se činnosti veřejné správy. Nový správní řád je v souladu s dokumenty Rady Evropy upravxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Výkladová poznámka:
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxzitivní části definice vyplývá, že se správní řád vztahuje na veškerý postup správních orgánů při výkonu veřejné správy. V ustanovení odstavce 2 je zdxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxý postup. Jiný postup je často stanoven zvláštním zákonem, např. v přestupkovém zákoně, stavebním zákoně. Pokud zvláštní zákon vylučuje použití spráxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxušného zvláštního zákona.
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxteru např. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a fyzickou osobou, jednání správního orgánu v rámci jiných občanskoprávních vztahů, pracovněprávní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxnnost sledující záměrně určitý cíl. Správu lze dělit na správu soukromou (tj. správu vykonávanou subjektem ze své vlastní vůle a ve svůj vlastní prospěxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxejnou správu uskutečňovanou státem) a samosprávu (tedy veřejnou správu vykonávanou jinými veřejnoprávními subjekty než státem).
Ustanovení § 1 zavádí legislativní zkratku "správní orgán". Pro účely správního řádu se za správní oxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xrgánu viz judi-katura uvedená níže) přes vládu, jednotlivá ministerstva, jiné správní úřady s celostátní působností (např. Český statistický úřad, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxtický regulační úřad aj.), územní odborné správní úřady (např. finanční úřady, úřady práce, katastrální úřady, obvodní báňské úřady, celní úřady aj.x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxost samostatnou) nebo v oblasti státní správy (tj. působnost přenesenou);
3.
jiné orgány, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (nxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy (např. autorizovaní architekti a inženýři činní ve výstavbě, metrologická střediska aj., tedy autorizované fyzické nebo právnické osoby všexx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxní zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování kompetenčních sporů, Konf 25/2012-9, dle něhox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxvního orgánu směřujícího k vydání rozhodnutí (ať již konstitutivního, či deklaratorního) o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxřejnoprávní činnost správních orgánů směřující navenek.
Pojem "výkon veřejné správy" je ve smyslu teorie správního práva pojmem zahrnujícím jak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxovisek, rovněž tak též informační úkony typu doporučení, výzev apod.
Závěr č. 3 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xprávního řádu vylučuje.
Správní řád se použije v případě, že zvláštní zákon nestanoví jiný postup. Pokud zvláštní zákon pro určité správní řízenx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxk upravených zvláštním zákonem musí namísto ustanovení správního řádu aplikovat ustanovení zvláštního zákona. Tato ustanovení pak mají přednost pxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpeciálních upravujících procesní odchylky. Při aplikaci má přednost speciální právní úprava před obecnou, obecnou právní úpravu je však třeba subsixxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxho a speciálního právního předpisu. Ustanovení § 180 odst. 1 správního řádu stanoví, že tam, kde se podle dosavadních právních předpisů postupuje ve sxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxení je nezbytné, podle tohoto zákona včetně části druhé...". Pokud tedy bude na základě zvláštního zákona prováděno správní řízení, ve kterém má být vyxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx resp. třetí. Z výše uvedeného lze vyvodit subsidiární použití správního řádu, pokud bude aplikován na základě ustanovení § 180 odst. 1. Při výkladu pojxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x situaci, kdy by v některém úseku řízení byla vykonávána výsostná veřejná správa (ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu), aniž by bylo zřejmé, na základě ktxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxinné právní předpisy, resp. právní předpisy, které nabudou účinnosti do 1.1.2006. Naproti tomu § 177 odst. 1 správního řádu bude působit vůči všem práxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxním předpisům, přednost před § 177 odst. 1, jelikož z § 180 odst. 1 vyplývá i povinnost aplikovat základní zásady činnosti správních orgánů, byť se v něm x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxužijí bez ohledu na případné vyloučení aplikace správního řádu vždy, když zvláštní zákon neobsahuje úpravu odpovídající těmto zásadám.
Závěr č. 5x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxciplinárním řízení podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, se zákon č. 500/2004 xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxí vedené Českou lékařskou komorou je správním řízením ve smyslu § 180 odst. 1 správního řádu z roku 2004.
Stanovisko ÚS ze dne 9. 11.1999, sp. zn. Pl. Úxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xýt nositelem (subjektem) základních práv a svobod."
Rozsudek NSS ze dne 21. 5. 2008, č. j. 4 Ans 9/2007-197, č. 1717/2008 Sb. NSS:
Prezident republixx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxr plyne i z rozboru kompetencí prezidenta republiky; jak již zdejší soud obecněji konstatoval, při vymezení pojmu správní orgán pro účely § 4 s. ř. s. je xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx vykonávaných kompetencí (k této otázce viz např. usnesení ze dne 29.8.2007, č. j. Obn 1/2006 - 11, č. 1386/2007 SbNSS, v němž Nejvyšší správní soud dovodxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx že žalovaný rozhoduje v konkrétním případě o právech a povinnostech fyzických osob: jmenováním do funkce soudce vznikají fyzické osobě práva a povinnxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích nelze jakožto součást působnosti policie a obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích podlx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx, č. 1057/2007 Sb. NSS:
Při nakládání s vlastním majetkem a hospodaření s ním vystupuje obec jako účastník soukromoprávních vztahů, nikoli jako nositxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxictví obce, není rozhodnutím, jímž by obec autoritativně rozhodovala o veřejných subjektivních právech fyzických a právnických osob, a nelze je tudíx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkromoprávní regulace, a proto se nemůže jednat o vztah veřejnoprávní; subjektivní práva osob v takových vztazích tak nejsou chráněna správním soudnixxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x x xx x. ř. rozhodují soudy v občanském soudním řízení.
Rozsudek NSS ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 Ads 20/2008:
Nejvyšší správní soud nemá pochybnost o tom, že x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx0/2004 Sb., správní řád, neboť jsou splněny podmínky § 1 odst. 1 citovaného zákona, podle něhož tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xostavení správního orgánu svědčí v posuzované věci to, že neprojeví-li dotčená osoba dostatečnou součinnost, nereaguje řádně na sdělení či výzvy sprxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx x008, č. j. 1 As 12/2008-67, č. 1607/2008 Sb. NSS:
Výkon veřejné správy je trvalý a systematický proces vedoucí k uplatnění veřejného zájmu, prováděný pxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xeřejné moci) prováděn pouze prostřednictvím těch subjektů, jež jsou k němu zmocněny zákony. Nejedná se však pouze o právo správního orgánu veřejnou mox xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxědným subjektem působí významně v oblasti prevence a přináší stabilitu do právních vztahů. Zákonné zmocnění znamená, že správní orgán si na sebe na jedxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxt jejich výkon na druhé, pokud mu to zákon ne-umožňuje. Je to tedy zákon, který přikazuje užití určité formy správní činnosti zejména tehdy, má-li mít jexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx Na druhé straně však zákon může připustit či ponechat na vůli správních orgánů, aby v rámci jim stanovené působnosti při plnění veřejných úkolů použily xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx jednalo o tzv. koordinační veřejnoprávní smlouvu dle § 160 tohoto zákona, jejímiž účastníky mohou však být pouze osoby, které již vykonávají zákonem nxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxřízeného správního orgánu (§ 160 odst. 5 správního řádu). Typickými příklady jsou zde veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti, uzavíranx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xůsobnosti stavebního úřadu, uzavírané mezi obcemi dle § 190 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), či vexxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xak může samozřejmě stanovit i možnost přenesení plnění konkrétního úkolu orgánu veřejné správy na soukromý subjekt, a to buď formou autorizace (tedy dxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxě ovzduší a o změně některých dalších zákonů, či podle § 83a a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxdě autorizace [zde se může jednat např. o smlouvu o zajišťování odborných a zkušebních úkonů k plnění úkolů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxouvu o zajištění zpracování statistických údajů dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě].
Rozsudek NSS ze dne 28x xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxr podle § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se vztahuje správní řád z roku 2004. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Podpůrného a garančního roxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x správního řádu z roku 2004). Rozhodnutí Podpůrného a garan-čního rolnického a lesnického fondu, a.s., o neposkytnutí podpory podle § 2da zákona č. 25xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx:
Zastupitelský úřad v rámci výkonu své pravomoci je správním orgánem [(§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i po nabytí účinnosti zákona č. 150/2017 Sb., o zahraxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x roku 2004. Jestliže určitý správní orgán (zde orgán státní památkové péče) obdrží oznámení o záměru, jež mělo být zasláno Archeologickému ústavu, nemx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx. b) téhož zákona].
Rozsudek NSS ze dne 12. 4. 2016, č. j. 30 Cdo 258/2015, č. 38/2017 SoJ-Civ.:
Předběžné projednání nároku dle § 14 zákona č. 82/199x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád (ve znění pozdějších předpisů), o správním řízení.
Usnesení NSS ze dne 6. 9. 2012, č. j. Konf 25/2012-9, č. 2717/2012 Sb. NSS:
Autorizovaný inxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxx x) soudního řádu správního. Jím vydaný certifikát (§ 117 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006) není rozhodnutím správního orgánu (§ 67 správního řádu z rxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxávní řád nepoužije, viz § 177.
Výkladová poznámka:
V § 2 až 8 jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeřejné správy. Jednotlivé zásady nestojí nikdy izolovaně, je nutno vykládat je vždy v jejich vzájemné souvislosti. V jednotlivých řízeních se tyto záxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxní správní řád výslovně stanoví, totiž že základní zásady činnosti správních orgánů uvedené zde v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy rovněž v xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxící těmto zásadám neobsahuje.
Správní řád stanoví tento okruh základních zásad:
-
zásadu zákonnosti (viz § 2 odst. 1),
-
zásadu zákazu zneuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx § 2 odst. 2),
-
zásadu ochrany dobré víry (viz § 2 odst. 3),
-
zásadu ochrany veřejného zájmu (viz § 2 odst. 4),
-
zásadu individuálního posouzxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx
x
xxxxdu užitečnosti a vstřícnosti veřejné správy, též zásadu veřejné správy jakožto služby veřejnosti (viz § 4 odst. 1),
-
zásadu poučovací povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxnosti správního orgánu (viz § 7 odst. 1),
-
zásadu vzájemného souladu souvisejících řízení (viz § 8 odst. 1),
-
zásadu spolupráce správních orgxxx xxxx x x xxxxx xxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxdosti, § 44 a násl.),
-
zásadu oficiality (viz řízení z moci úřední, § 46 a násl.).
Nejdůležitější zásadou, která prostupuje celou veřejnou sxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx může být uplatňována jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
K zásadě zákazu zneužití správního uvážení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x... implementuje do našeho právního řádu zásadu obsaženou v Doporučení (80) 2 Výboru ministrů Rady Evropy pro členské státy týkající se správního uvážxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxžných zákonem předvídaných variant, přičemž každá taková volba bude po právu. Zákon tedy např. poskytuje správnímu orgánu prostor pro to, aby rozhodlx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu umožňuje souřadně zvolit jeden z různých postupů (zakázat anebo omezit, nařídit odstranění anebo opravu apod.). Uvnitř zákonem vymezeného prostorx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxi při výkonu jeho působnosti.
Zásada ochrany dobré víry představuje jeden ze zásadních principů činnosti moderní veřejné správy. Doplňuje zásadu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných úředních osob. Správním řádem výše v odst. 3 zmíněný "... soulad přijatého řešení s veřejným zájmem..." je třeba dovodit vždy ze zvláštních zákonů xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxávním právu, jehož konkrétní obsah dovozujeme v každém jednotlivém případu právě z jeho okolností.
Zásada individuálního posouzení každé věci zdxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx brát na zřetel, aby při rozhodování skutkově shodných anebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, čímž jsou vytvářeny předpoklady pro přexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxě si blízkých situacích. Jde o odkaz na rozhodovací praxi nejen daného správního orgánu, avšak správních orgánů obecně, jakkoli se tím samozřejmě zvyšxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xedůvodné rozdíly, není absolutní. V této souvislosti je vhodné připomenout, že ne každé rozdílné posuzování obdobných situací musí být nutně libovůlx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xprávní orgán může, avšak zásadně pouze do budoucna („požadavek zavedení změny ex ante“ a „zákaz změn ex post“), z racionálních důvodů („požadavek rozuxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález ÚS ze dne 11. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 525/02, Č. 131/2003 Sb. n. u. US:
Každému navrhovateli vzniká v řízení přxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxu ve sporu k vydání reálně vykonatelného rozhodnutí.
Nález ÚS ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 163/1997 Sb. n. u. US:
Dalším naprosto neudrxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.
Akceptace
i dalších pramenů práva, kromě práva psaného (zejména obecných právních prxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx formulování do určité míry objektivizovatelné postupy. Mechanické ztotožnění práva s právními texty se stalo vítaným nástrojem totalitní manipulaxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx. n. u. US:
Je porušením principu právního státu a práva na soudní ochranu a na soudní přezkum, pokud správní orgán nedal stěžovateli možnost vyjádřit sx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 188/04, 139/2004 Sb. n. u. US:
Pokud správní orgány ve správním řízení pouze důsledně vyžadují plnění povinností ze strany občaxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxpravedlnosti, čímž dochází k porušení čl. 36 Listiny. Požadavek neakceptovatelnosti přepjatého formalismu se vztahuje stejnou měrou na každého z účxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxíců neučinil v řízení žádný úkon, jednoznačně dokládá, že nepostupoval tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtahu, což zakládá porušení čl. 38 oxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxospěch oprávněné osoby fakt, že k postoupení včas uplatněného restitučního nároku podle zákona o půdě došlo ze strany věcně a místně nepříslušného sprxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx97 Sb. n. u. US
Právo na řádný a spravedlivý proces zahrnuje v sobě nejen právo na spravedlivý způsob vedení procesu, ale také právo na trvání procesu až dx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xtátní správy a jako takový musí plnit úkoly mu svěřené. V návaznosti na správní řád, v němž je upravena povinnost správních orgánů zabývat se každou věcíx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx na vůli pozemkového úřadu, zda rozhodne, či nikoli, by znamenal, že zákonodárce zmocnil pozemkový úřad k libovůli, což nelze připustit, a to zejména prxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx j. 7 A 130/2002-28, č. 200/2004 Sb. NNS:
Závažného porušení procesních práv účastníka řízení se dopustí správní orgán, jehož prvním úkonem vůči účastxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění. Takový postup nelze odůvodnit zásadou rychlosti řízení.
Rozsudek VS Prahx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx promlčení podle obč. zákoníku. Není však povinností správního úřadu poučovat účastníka řízení o možnosti takovou námitku uplatnit, případně z úřednx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxaha ze dne 28. 1. 1996, sp. zn. 6 A 100/94, č. 344/1998 SoJ-Spr.:
Ze základních pravidel řízení a z povahy věci plyne, že vyrozumění účastníka řízení o zahxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxení správního úřadu být patrno, kdo je činí, které věci se týká - a
mutatis mutandis
- co se navrhuje.
Rozsudek NSS ze dne 20. 7. 2007, č. j. 8 Afs 59/200xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo práva na spravedlivý proces je v právu jednoduchém § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004. Přestože zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, úxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xoku 2004.
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx č. 254/2001 Sb., o vodách, není řízením s předstihem žádosti ani řízením o výběru žádosti dle § 145 a § 146 správního řádu z roku 2004. Pokud správní úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxým žadatelům obdobnou žádost podanou ve stejné době zamítne s tím, že již povolení vydáno bylo, a pouze tato skutečnost brání ve vyhovění jejich žádostexx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx x. 2007, č. j. 3 Ads 50/2006-29:
Správní orgán je oprávněn a povinen zvážit při svém rozhodování využití i jiného výkladu než jen doslovného jazykového. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž širší souvislosti jeho přijetí, zejména pak jeho účel.
Rozsudek NSS ze dne 25. 4. 2006, č. j. 2 As 7/2005-86:
Nevypořádá-li se správní soud s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxých věcech rozhodovat (zde: Státní energetická inspekce v agendě cenové), zatímco orgány k tomu dříve příslušné (zde finanční ředitelství) při kontrxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxházení (čl. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) při současné povinnosti zákonného rozhodování. Tohoto zákazu je nutno dbát i tam, kde přechází vxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxximního očekávání účastníků správního řízení vyjádřená v § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), se nevztahuje pouzx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávní orgán je naopak povinen dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Stěžejní je tedy oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdobných případů. Stejně tak je chráněna dobrá víra účastníka řízení i vzhledem k okamžiku rozhodování správního orgánu. Jakkoli lze tedy souhlasit s txxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxního názoru správním orgánem, potom jednání účastníků, odpovídající takovému názoru, bude moci být jimi pokládáno za souladné s právními předpisy, jx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxě týchž či obdobných případech, je nutno chránit víru účastníků, že správní orgán bude také v jejich případě rozhodovat stejným způsobem. Existence moxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx věci, je nezbytnou součástí jednoho ze základních znaků právního státu - právní jistoty.
Zásada legitimního očekávání účastníka správního řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xdst. 1 a 2 správního řádu) či zásadou účelnosti a souladu zvoleného řešení s veřejným zájmem (§ 2 odst. 4 správního řádu). Jedním ze závažných důvodů, na zxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxvními předpisy. Avšak i v případě opodstatněné změny v rozhodovací činnosti správních orgánů je nutno dodržet požadavky kladené na tuto změnu, tj. i zdx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxy v posuzované věci v době rozhodování správního orgánu existovalo stanovisko, resp. rozhodnutí obsahující odlišný právní názor od následně vydanýcx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxjádřeného odchýlit, byl povinen takovou změnu právního názoru odůvodnit. Při naplnění určitých podmínek může rozhodovací činnost správních orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxější účinky. S tím souvisejí rovněž přísnější nároky kladené na změnu již ustálené správní praxe. Rozsudek KS Brno ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. 62 Ca 41/2009xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn), která se týká předmětného správního řízení a s obsahem této korespondence se seznámí. Pokud však tato korespondence zásadním způsobem nesměřovalx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdná se o vadu, která by měla vliv na zákonnost rozhodnutí správního orgánu.
Rozsudek NSS ze dne 10. 5. 2012, č. j. 6 Ads 157/2011-56:
V situaci, kdy čxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxním řízení, jsou soudy i správní úřady povinny tím pečlivěji dbát procesních práv nemajetných účastníků; pro správní úřady to znamená zejména povinnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvinnost adekvátní schopnostem účastníka, odstraňovat rozpory bránící řádnému projednání a rozhodnutí věci, pomoci napravit vady podání či volit taxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx x x x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx 2012, č. j. 1 As 107/2012-139, č. 2742/2013 xxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xředcházejícím územním řízení bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (§ 111 stavebního zákona z roku 2006). Takový postup stavebního úřadu by předsxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 2. 12. 2014, č. j. 6 Ads 80/2013-41, č. 3167/2015 Sb. NSS:
Důsledky derogačního nálezu Ústavního soudu v řízení o kontrole norem, podle něxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxích před orgány veřejné moci bez ohledu na to, v jaké procesní fázi se nacházejí, řízení o kasační stížnosti nevyjímaje.
Rozsudek NSS ze dne 12. 5. 20xxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí Národního památkového úřadu ohledně zateplení fasád u památkově chráněných objektů) za situace, kdy se jednalo o nezákonnou správní praxi, jejíx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx20:
Vzhledem k požadavku přísně individualizovaného posuzování jednotlivých známkoprávních sporů zpravidla nelze spatřovat ustálenou správní pxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxž Úřad průmyslového vlastnictví při jejich posuzování používá. I za této situace ovšem musí soud, je-li v soudním řízení porušení dosavadní správní prxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyjádřené v § 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004 vyloučeno.
Rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2016, č. j. 4 As 17/2016-44:
Při povolování zkušebního provoxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xdst. 2 téhož zákona, včetně souladu s veřejným zájmem na ochraně veřejného zdraví a ze spisu zřejmými oprávněnými zájmy dotčených osob, které nejsou účxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xusí být nutně libovůlí a neodůvodněně nerovným zacházením (§ 2 odst. 4 správního řádu). Odchýlit se od určité správní praxe, jež se případně vytvořila, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé v § 2 až § 8 správního řádu z roku 2004 se ve smyslu § 177 odst. 1 citovaného zákona použijí i v rámci řízení o uložení kázeňského trestu dle zákona č. 169/199x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu vix x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xprávním řádu (§ 3 odst. 4 a § 32) byla správnímu orgánu uložena povinnost zjistit "... přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebnx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxný, pokud mu v řízení ukládá jen zjistit stav věci prostý důvodných pochybností. Tento požadavek zákonodárce je ostatně obdobně uveden též i v trestním xxxx xx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
stav věci prostý důvodných pochybností, aniž by se při tom omezoval na tvrzení účastníků řízení.
Správní řád na tomto místě stanoví požadavek kvalxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxzu zneužití správního uvážení, zásady ochrany dobré víry, zásady ochrany veřejného zájmu a zásady legitimního očekávání).
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x x xxxxxx xxxvních předpisech procesní povahy. Správní řízení by mělo být vedeno správním orgánem pokud možno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjednodušeji a nejlxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxstačující ke zjištění objektivního stavu věci, která je předmětem takového řízení.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudex xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxých pro přiznání nároku, způsobené tím, že navrhovatel nepředložil doklad osvědčující jím tvrzený nárok, poruší tím povinnost zjistit přesně a úplně xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxrany musí být v maximální možné míře (1)
relevantní
, (2) důvěryhodné a vyvážené, (3) aktuální a ověřené z různých zdrojů a (4) transparentní a dohledatexxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxem na její diplomatický charakter a účel, pro nějž se zpracovává, je pro azylové účely nezbytné k ní přistupovat při hodnocení důkazů obezřetně (§ 50 odsxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxována pomocí jiných zpráv, které netrpí těmito deficity, přičemž zpráva Evropské komise může být užita toliko podpůrně.
Rozsudek NSS ze dne 18. 8. 2xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx 1 a odst. 3 správního řádu z roku 2004 o lhůtách pro vydání rozhodnutí, nýbrž § 27 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Vzhledem k tomu, že § 27 citovaného zákoxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxní mezinárodní ochrany nejdříve rozhodnout, je zjištění skutkového stavu v rozsahu potřebném pro posouzení žádosti (§ 3 správního řádu z roku 2004).
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxladem rozhodnutí. Přesné a úplné zjišťování neomezeného okruhu informací by proto bylo nesmyslné a v rozporu se zásadou hospodárnosti správního řízexxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxe zákona o půdě, v jehož výroku je parcela označena chybným parcelním číslem, je neurčité a při soudním přezkumu musí být zrušeno i v případě, že se jedná o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xoud v Hradci Králové), SoJ 753/2001:
Správní orgán je povinen zjistit před vydáním rozhodnutí přesně a úplně skutečný stav věci. Není přitom vázán jen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxa ze dne 25. 6. 1996, sp. zn. 6 A 825/95, č. 683/2000 SoJ-Spr.:
Soud může jako překlenutelnou procesní chybu posoudit to, když i přes nedostatečné odůvodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxho orgánu, které vedly k vydání rozhodnutí, jsou ze spisu alespoň v základních rysech bez pochyb rekonstruovatelné. Za situace, kdy však spis neobsahuxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxadené rozhodnutí bez nařízení jednání pro nepřezkoumatelnost zrušit.
Rozsudek VS Praha ze dne 24. 6. 1994, sp. zn. 7 A 506/93, č. 226/1998 SoJ-Spr.:
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxjadřující v obecné formě hlavní zásady správního řízení, rozvedené pak dále a konkretizované v dalších zákonných ustanoveních. Porušení těchto záklxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx53
Aplikace zásady materiální pravdy zakotvené v § 3 správního řádu z roku 2004 (dále jen "správní řád"), podle něhož správní orgán postupuje tak, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro rozhodování správního orgánu v konkrétním případě. V tomto omezení se projevuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdení určitých důkazů, správní orgán však takovými návrhy není vázán, provede však vždy důkazy, které jsou potřebné ke zjištění věci, jak ostatně výsloxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x již zmiňovaných limitů zásady zakotvené v § 3 správního řádu vyplývá, že odmítnutí provést určitý důkaz může přicházet v úvahu za předpokladu, že tvrzxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxobilý tvrzenou skutečnost vyvrátit nebo potvrdit, tzn. nedisponuje vypovídací potencí, nebo že provedení důkazu je nadbytečné, a to tehdy, byla-li jxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxs 44/2010-132:
Zejména v sankčních správních řízeních zahajovaných
ex offo
je při zjišťování skutkového stavu kladen zvláštní důraz na naplnění záxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu konkrétnosti, jednoznačnosti a průkaznosti, je nutné odmítnout jako nevyhovující.
Rozsudek NSS ze dne 6. 1. 2016, č. j. 2 As 217/2015-47:
Jestlixx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x§ 3 správního řádu z roku 2004) vede k závěru, že obviněný se příslušného přestupku dopustil, a zároveň neexistují žádné rozumné důvody k pochybám o věroxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxě vést k jeho úspěchu v navazujícím soudním řízení, ledaže by se mu podařilo účinně zpochybnit věrohodnost nebo dostatečnost správními orgány provedexxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004), postačí i obviněnému z přestupku, který byl v řízení před správními orgány pasivní, aby poukázal na možné jiné varianty rozhodného skutkoxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxtí daných povahou soudního přezkumu správních rozhodnutí důkazně „oddělil zrno od plev“ a případné zcela nepravděpodobné či jinak bizarní námitky obxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzhodnutí ve smyslu § 75 s. ř. s., je krajský soud povinen zkoumat, zda správní orgány bez ohledu na způsob obhajoby obviněného v řízení o přestupku dostálx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxy, bude na něm, aby na základě žalobních tvrzení a navrhovaných důkazů pochybnosti o skutkovém stavu sám odstranil (§ 77 odst. 2 s. ř. s.). To může učinit pxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatky ve zjištění skutkového stavu takového rozsahu, že jejich odstraňování by znamenalo nahrazovat činnost správních orgánů soudem, uloží krajský sxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K dotčené osobě viz § 2 odst. 3.
K vedení řízení a úkonům správních orgánů xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxřejné správy jakožto služby veřejnosti (§ 4 odst. 1) a dále zásada poučovací (manudukční) povinnosti správního orgánu (§ 4 odst. 2).
Výkon veřejné sxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu výslovně uveden právě jen v § 4 odst. 1, je nezbytné podřídit se mu při výkladu všech ustanovení správního řádu bez výjimky. Za tímto účelem správní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxávy) chovaly zdvořile a podle možností jim vycházely vstříc. Co do slovního spojení "... podle možností..." má správní řád na mysli zřejmě časové, tecxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xpůsobem, aby tyto nebyly v důsledku jejich neznalosti poškozeny. Míra poučení je dána povahou úkonu a osobními poměry dotčené osoby, neboť je zřejmé, žx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxených osob účinně hájit svá práva. Dotčené osoby tak však, samozřejmě, mohou činit toliko právě tehdy, pokud svá práva znají (viz výše v komentovaném usxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xostatečným předstihem, je-li to potřebné k hájení práv těchto osob a neohrozí-li to účel zamýšleného úkonu.
Pojmu "úkon" je na tomto místě třeba rozxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xakonec však též i vysoce významné formální úkony (např. rozhodnutí). Z povahy věci ovšem vyplývá, že se v praxi bude jednat zejména o významnější procesxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxtní jednání, provedení důkazů mimo ústní jednání apod.).
V odstavci 4 je upraven požadavek zajištění korektního průběhu správního řízení za účelexx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxmu řádu ze dne 6.3.2006:
Správní orgán je povinen zhotovit účastníkům řízení či jejich zástupcům kopie spisu nebo jeho části, i když je součástí spisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx
xxxxxxxxx xovinnost správního orgánu, který vede řízení podle správního řádu, zahrnuje pouze poučení účastníka o tzv. řádných opravných prostředcích, včetně pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxadně vydané rozhodnutí změnit nebo zrušit.
Nález ÚS ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 188/04, č. 139/2004 Sb. n. u. US:
Správní orgán je ze zákona povxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 26. 3. 2008, č. j. 7 Azs 3/2008-64, č. 1611/2008 Sb. NSS:
Je nepochybné, že správní xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, tak pro správní orgány, neboť jen řízení provedené v co nejlepší a nejužší spolupráci může naplnit zákonné znaky a svůj smysl a účel. Specifika každého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxbuty řízení byly potlačeny a základním právům a zákonným povinnostem účastníků a povinnostem správních orgánů nebylo možné dostát.
Rozsudek NSS xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xykonávat paternalisticky vůči jejím adresátům. Rozhodně není úkolem správního orgánu, aby za žadatele domýšlel všechny okolnosti týkající se jeho žxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávního orgánu dle § 4 odst. 2 správního řádu z roku 2004 nezahrnuje poskytování komplexního návodu, co by účastník měl nebo mohl v daném případě dělat, axx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona z roku 2006) není povinen poučit vlastníka stavby o právu podat návrh na zahájení řízení o jejím dodatečném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxli usilovat o zachování stavby, je stavební úřad povinen ho poučit o náležitostech žádosti.
Rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008-49, č. xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xyžadovat, aby své žádosti formulovali zcela pregnantně a pojmenovávali věci přesnými zákonnými termíny, případně dokonce citovali v žádostech přesxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud jsou výrazy z oblasti běžného jazyka nedostatečné, vzbuzující právní nejasnost z pohledu správního orgánu, musí správní orgán vyzvat žadatelx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxahu (k čemu směřuje), nikoliv formálního označení (§ 19 odst. 2 správního řádu z roku 1967, § 37 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Ustanovení § 3 odst. x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x horizontální rovině mezi vykonavateli veřejné správy navzájem, jednak ve vertikálním vztahu mezi veřejnou správou a jejími uživateli. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxele veřejné správy, nikoliv pro správní orgán.
Rozsudek NSS ze dne 26. 3. 2008, č. j. 7 Azs 3/2008-64 , č. 1611/2008 Sb. NSS
Správní orgán umožní v řízxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxtup není v rozporu s § 23a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsudek KS Praha ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 46 A 103/2013-42, čx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx stanovené lhůty účastníkům umožnila v souladu s § 4 odst. 4 správního řádu z roku 2004 uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
Rozsudek NSS ze dne 1xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálně slabých na bezplatné zastoupení ve správním řízení, jsou soudy i správní úřady povinny tím pečlivěji dbát procesních práv nemajetných účastxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxdění sociálního zabezpečení], plnit poučovací povinnost adekvátní schopnostem účastníka, odstraňovat rozpory bránící řádnému projednání a rozhoxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx x x x x xx xxxxxxího řádu z roku 2004).
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí, eventuálně jinými dotčenými osobami, tak též do vztahů mezi vykonavateli veřejné správy, jimž ve správním řízení přísluší ochrana různých oblastí xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x odst. 1.
K dotčené osobě viz § 2 odst. 3.
K vedení řízení a úkonům správních orgánů viz § 15 a násl.
K podkladům pro vydání rozhodnutí viz § 50 a náslx
xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx ustanovení kodifikuje správní řád zásadu rychlosti (§ 6 odst. 1) a zásadu hospodárnosti a flexibility při činnosti správního orgánu (§ 6 odst. 2). Povxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xečiní úkony v (jakýmkoli) zákonem stanovené lhůtě nebo nečiní-li úkony ve lhůtě přiměřené, nebyla-li zákonná lhůta uvedena, uplatní se institut ochrxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xostupuje obecně ve správním řízení tak, aby nikomu (správnímu orgánu, účastníkům řízení aj. osobám) nevznikaly zbytečné náklady, a zároveň tak, aby jxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxávy jakožto služby veřejnosti (public service).
Podklady potřebné k úspěšnému vedení správního řízení vyžaduje správní orgán od dotčené osoby toxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xdaje obstarat z úřední evidence jím vedené. Komentované ustanovení je však na tomto místě poněkud nekonzistentní, neboť v zásadě umožňuje dvojí výklaxx xxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xen na žádost dotčené osoby, což je jistě neefektivní, neboť správní orgán ony podklady již fakticky k dispozici má. Zákonodárce měl proto tedy při formuxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxavec 2 věta čtvrtá) vystupuje správní orgán jako "
alter ego
" dotčené osoby. Z toho vyplývá jeho stejné postavení vůči třetím osobám, jako má sama dotčenx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxna v § 71 odst. 4 (stavení lhůty pro vydání rozhodnutí po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2) a v § 79 odst. 7 (náhrada nákladů).
Vybraná pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxsti správního řízení nesmí být účastník řízení zbaven možnosti účinně hájit svá práva. Nelze proto přijmout názor správního orgánu, rozhodujícího o oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxzení byl na svých právech zásadním způsobem zkrácen, resp. postavení účastníka řízení mu bylo přiznáno teprve vydáním rozhodnutí v prvém stupni.
Rxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxavu věci. Tento "stav věci" však musí být omezen na věci, které jsou podkladem rozhodnutí. Přesné a úplné zjišťování neomezeného okruhu informací by prxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní zahájeném z vlastního podnětu je až doručení rozhodnutí ve věci, neboť účastník řízení je tím vyloučen z možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx č. 102/2001 Sb. n. u. US:
Skutečnost, že správní orgán po dobu více než 9 měsíců neučinil v řízení žádný úkon, jednoznačně dokládá, že nepostupoval tak, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx. n. u. US:
Bylo by v rozporu s principy právního státu přičítat k tíži a v neprospěch oprávněné osoby fakt, že k postoupení včas uplatněného restitučníhx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxlatnění nároku.
Nález ÚS ze dne 25. 9. 1997, sp. zn. IV. ÚS 114/96, č. 114/1997 Sb. n. u. US:
Právo na řádný a spravedlivý proces zahrnuje v sobě nejen prxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx 21. 5. 2008, č. j. 4 Ans 9/2007-197, č. 1717/2008 Sb. NSS:
Jedním z logických atributů požadavků na rozhodování orgánů veřejné moci v právním státě je taxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxjenom současně platný správní řád (§ 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), ale též správní řády předchozí (§ 3 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o spxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xtátu. Nad rámec charakteru rozhodování v přiměřené lhůtě coby obecného principu právního lze poukázat na § 177 nyní platného správního řádu, který zákxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxé správy.
Rozsudek NSS ze dne 18. 8. 2008, č. j. 48 Az 43/2008, č. 1747/2009 Sb. NSS:
Z imperativu zákonnosti činnosti orgánů veřejné moci, z principu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu je náležité odůvodnění, které srozumitelně a plně vyloží důvody pro přijaté rozhodnutí, pojistkou proti libovůli a nekonzistenci rozhodování orgxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxx xxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xb. n. u. ÚS, sv. 8, č. 85, s. 287; k neústavnosti absence odůvodnění v rozhodování viz nález ze dne 11.2.2004, sp. zn. Pl. ÚS 1/03, č. 153/2004 Sb. či nález zx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxsudek ze dne 14.7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005-44, č. 689/2005 SbNSS či rozsudek ze dne 9.10.2007, č. j. 2 As 18/2007-115, www.nssoud.cz).
48 Az 43/2008 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxního řádu z roku 2004 o lhůtách pro vydání rozhodnutí, nýbrž § 27 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Vzhledem k tomu, že § 27 citovaného zákona stanoví tolixx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xchrany nejdříve rozhodnout, je zjištění skutkového stavu v rozsahu potřebném pro posouzení žádosti (§ 3 správního řádu z roku 2004).
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxx x 2 odst. 3.
Výkladová poznámka:
Ustanovení § x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávního orgánu (§ 7 odst. 1 věta druhá). Vychází přitom z ústavního principu rovnosti, potažmo zákazu diskriminace.
Zde je zdůrazněn nestranný přxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aby, slovy důvodové zprávy, "... osoby, které jsou, např. z důvodu svého zdravotního postižení, v řízení handicapovány, mohly svá práva řádně uplatňoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxním dotčených osob.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález ÚS ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 188/04, č. 139/2004 Sb. n. u. US:
Pxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xohoto postupu přepjatý formalismus, jehož důsledkem je sofistikované zdůvodňování zjevné nespravedlnosti, čímž dochází k porušení čl. 36 Listiny. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx x. 2003, č. j. 7 A 130/2002-28, č. 200/2004 Sb. NSS:
Závažného porušení procesních práv účastníka řízení se dopustí správní orgán, jehož prvním úkonem vxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění. Takový postup nelze odůvodnit zásadou rychlosti řízení.
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxmu orgánu viz § 1 odst. 1.
K dotčené osobě xxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxích orgánů, měla by vůči nim vystupovat jednotně jakožto vykonavatel veřejného zájmu (zásada vzájemného souladu souvisejících řízení).
Komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xovinnostmi dotčené osoby. Důvodová zpráva k tomuto dodává, že byť "... ještě dlouhou dobu nebude realizováno úplné informační propojení správních orxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxená osoba, která o tom musí vědět, bezodkladně neupozornila...". V tomto světle se tedy sice jedná o povinnost správního orgánu, avšak souběžně doplněxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxe souvisí se zásadou pojetí veřejné správy jakožto služby veřejnosti.
Závěr č. 65 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xro účely řízení, nemají formu usnesení (ani jinou zákonnou formu pro rozhodnutí), neboť se v těchto případech nejedná o dožádání ve smyslu § 13 zákona č. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 11. 9. 2008, č. j. 1 As 30/2008, č. 1746/2009 Sb. NSS:
Ustanovení § 3 odst. 3 správního řádu z roku 1967, stejně jako § 4 odst. 1 a § 8 správníhx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jednak ve vertikálním vztahu mezi veřejnou správou a jejími uživateli. Pokud principy dobré správy hovoří o nejvhodnějších prostředcích k vyřízení xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xx12, č. j. 6 Ads 157/2011-56:
V situaci, kdy český právní řád v rozporu s čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod neupravuje realizaci práva sociáxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro správní úřady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxečení], plnit poučovací povinnost adekvátní schopnostem účastníka, odstraňovat rozpory bránící řádnému projednání a rozhodnutí věci, pomoci naprxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xx x x x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Hlava I
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxocesní způsobilosti účastníka správního řízení viz § 29.
K úkonům právnické osoby ve správním řízení viz § 30.
K zástupci účastníka správního říxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxávního řízení viz § 44 a násl.
K rozhodnutí učiněnému ve správním řízení viz § 67 a násl.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení podává legální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxosti veřejné správy, a to konkrétně jednak územní samosprávy ve smyslu obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hl. m. Praze, jednak též státní sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh věcí, školství, kultury, dopravy apod., povolány zvláštními zákony. Správní řízení je obdobně jako obecný pojem "správa" činností správních orgánx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxány rozhodovat, vydáváním rozhodnutí
konstitutivní
nebo
deklaratorní
povahy.
Konstitutivní
rozhodnutí správních orgánů v určité věci zakládaxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxčitá práva nebo povinnosti má anebo nemá.
Hlava II
SPRÁVNÍ ORGÁNY
Díl 1
Příslušnost správních orgánů
Věcná příslušnost
Mgr.
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxím o příslušnosti viz § 130 a násl.
Ke sporům o věcnou příslušnost viz § 133 a násl.
Výkladová poznámka:
Věcná příslušnost správních orgánů určujxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kultury, školství, zaměstnanosti apod.). Věcná příslušnost odpovídá i na otázku, který orgán v dané věci rozhoduje v prvním stupni. Spory o věcnou příxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS Ústí nad Labem ze dne 22. 11. 2001, sp. zn. 15 Ca 288/2001-20, č. 917/2002 SoJ-Spr.:
Vxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xprávy má rozhodovat v tom kterém stupni správního řízení. Rozhodnutí věcně nepříslušného správního orgánu je nulitním správním aktem, zatímco nedosxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxkoli tedy závěr o jeho nulitě.
Rozsudek NSS ze dne 29. 6. 2006, č. j. 4 As 73/2005-56, č. 1652/2008 Sb. NSS:
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy hlavního města Prahy; orgánům městských částí ji lze svěřit statutem. Z aktuálního znění statutu hlavního města Prahy nevyplývá, že by v současné dobx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx principy (principy rovnosti a zákazu diskriminace a neodůvodněně nerovného zacházení jako esenciální zásady materiálního právního státu) jistě paxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxání skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, přičemž tyto zásady nacházejí svůj výraz právě v odůvodnění rozhodnutí. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xmíněného systému vzdělávání by měl být především v souladu s principem transparentnosti, který v širším smyslu vyjadřuje, že postupy při rozhodování xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školy o nepřijetí dítěte do (předškolního) vzdělávacího systému podle § 34 školského zákona se odehrává v oblasti veřejné správy.
Rozsudek NSS ze xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xeklamního zařízení bylo rozhodováno dvakrát různými správní orgány. To by xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxtních okolnostech projednávané věci, na konkrétních místních podmínkách a na samotném obsahu podaných žádostí, který věcně a místně příslušný silnixxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxedené věci se jednalo o natolik zásadní nedostatek věcné příslušnosti, který způsobil nicotnost vydaných rozhodnutí žalovaného.
Mísxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx8.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K zahájení správního řízení o žádxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů určuje, který konkrétní správní orgán téhož stupně je povolán jednat a rozhodovat v určitých druhově určených věcech formou konstitutivního nxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určuje sám správní řád, a to podle několika podmínek, jež jsou níže pro lepší přehlednost vyloženy zvlášť. Pro určení místní příslušnosti správního orxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxní ten správní orgán, který byl k němu původně příslušný (tzv. zásada trvání příslušnosti, perpetuatio fori).
K xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxvodu vykonává účastník správního řízení svoji činnost. Písmeno a) dopadá jednak na veškerou jinou než podnikatelskou činnost fyzických osob, jednak xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xinnost podle písm. c) (viz níže).
K odst. 1 písm. b): Ke správnímu řízení, jehož předmětem je nemovitost, je místně příslušným správním orgánem ten, v jxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení, jenž je fyzickou osobou, je místně příslušným správním orgánem ten, v jehož územním obvodu má tato podnikající fyzická osoba místo svého podnikánxx
x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxnikatelskou činností ve smyslu písm. c), je místně příslušným správním orgánem ten, v jehož územním obvodu má fyzická osoba místo svého trvalého pobytxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxho pobytu". V případě, že fyzická osoba nemá na území našeho státu místo svého trvalého pobytu, je k řízení v její věci místně příslušným správním orgánex xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxékoli jiné místo, na němž se tato fyzická osoba naposledy zdržovala a bylo to o ní známo.
K odst. 1 písm. e): Ke správnímu řízení, které se týká právnické oxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, resp. sídlo své organizační složky. Ve věci zahraniční právnické osoby, opět nijak nesouvisející s její podnikatelskou činností, je místně příslušxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že je po případném zrušení organizační složky právnické osoby místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu měla zrušená organizační složkx xxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx kompeten-ční konflikt mezi správními orgány by měl být, jak vyplývá z dikce ustanovení "... a nedohodnou-li se jinak...", vyřešen v prvé řadě vzájemnox xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnout jsou podmínkou k tomu, aby řízení ve věci provedl nakonec ten správní orgán, u něhož jako u prvního z konkurujících si správních orgánů byla podána žxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakož též tehdy, nebylo-li by možno určit podmínky místní příslušnosti správního orgánu ani právě nastíněným způsobem, bude pozitivní kompetenční kxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xento správní orgán určí svým rozhodnutím ve formě usnesení, který jemu podřízený správní orgán řízení v dané věci provede. Pokud by nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konflikt, určena usnesením ústředního správního úřadu, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.
Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru ministxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxa č. 200/1990 Sb., o přestupcích, lze postupovat podle § 11 odst. 2 správního řádu.
Závěr č. 138 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správníxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x správního řádu je rovněž adresa sídla vedená v živnostenském rejstříku.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xákon neupravuje jejich vztah či posloupnost, ani nestanoví kritéria pro určení místní příslušnosti, je namístě posoudit místní příslušnost podle spxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx v důsledku zrušení pobytu a úředního pobytu v sídle ohlašovny dojde ke změně místní příslušnosti ve všech řízeních, která vůči občanovi jsou či mohou býx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxnnosti správních orgánů nelze říci, že jde o důsledek vždy negativní, vliv na postavení účastníka to však jistě má.
Postoupení pro nepříxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
xx xxxxx xxx § 17.
K podání učiněnému ve správním řízení viz § 37.
K usnesení viz § 76.
K dalším ustanovením o příslušnosti viz § 130 a násl.
Výkladová poznáxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx představuje pro účastníky správního řízení jistotu, že v jejich konkrétní věci správní řízení provede a rozhodnutí učiní výhradně jen ten správní orgxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxpříslušným správním orgánem, byly by obecně založeny podmínky pro to, aby se účastníci správního řízení domáhali zrušení takového rozhodnutí a opětoxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, roz-hodl-li by o jejich podání nepříslušný správní orgán, co do účinků takového rozhodnutí, tím, že sám -
ex lege
- přímo ukládá správním orgánxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xprávnímu orgánu, který je o něm příslušný rozhodnout, a současně aby o tomto svém opatření uvědomily toho, kdo podání, jež je příslušnému správnímu orgxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxní není příslušný, vždy tomu správnímu orgánu, u něhož nelze takovou nepříslušnost namítat. Avšak i přesto, že je činnost veřejné správy ovládána kromx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x
xxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx ni odkazováno spíše v tom smyslu, že tak, jako není v soudním řízení nutno dokazovat soudu platné právo, není nutno činit totéž ani ve správním řízení přex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxímu orgánu, obsahuje správní řád, pro případ, že správní xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xprávnímu orgánu učinit, resp. je odesílajícímu správnímu orgánu vrátit, již pouze se souhlasem sobě nadřízeného správního orgánu. Toto ustanovení lxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx co o toto sobě bezprostředně nadřízený správní orgán požádá, neobdrží od něj souhlas, aby postoupené podání postoupil dalšímu správnímu orgánu či aby xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx věc projednat a rozhodnout o ní. Absence obligatorního souhlasu nadřízeného správního orgánu brání tedy již dalšímu potenciálnímu řetězení námitek xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tehdy, bylo-li k věcně nebo místně nepříslušnému správnímu orgánu učiněno podání. Z dikce ustanovení "... dojde-li k podání správnímu orgánu..." totxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxstoupení pro nepříslušnost vyloučeno. Ve věcech projednávaných
ex offo
je totiž přepokládáno, že řízení o nich zahájí z moci úřední vždy ten správní oxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx, že správní orgán nesouhlasí s tím, že mu byla věc postoupena podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, lze postupovat podle § 1x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxávní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxoupení věci není postoupením podání ve smyslu § 12 správního řádu a nad to v případě ustanovení § 12 nejde o změnu příslušnosti (orgán, který podání posxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx98 Sb. n. u. US:
Bylo by v rozporu s principy právního státu přičítat k tíži a v neprospěch oprávněné osoby fakt, že k postoupení včas uplatněného restituxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxporu s čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod neupravuje realizaci práva sociálně slabých na bezplatné zastoupení ve správním řízení, jsou souxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxům odbornou pomoc [§ 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení], plnit poučovací povinnost adekvátní sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xo nejméně zatíží osoby dotčené činností správních orgánů (§ 2, § 4, § 8 a § 12 správního řádu z roku 2004).
Rozsudek NSS ze dne 13. 1. 2016, č. j. 3 As 63/201xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxího přezkoumání je proto vyloučeno podle § 70 písm. c) s.ř.s.
Dožádání
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxz § 136.
Výkladová poznámka:
Dožádání je institutem, který je obdobně zakotven mj. i v ostatních procesních předpisech českého civilního (občansxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx procesu.
Podstata xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdem může být např. podstatná vzdálenost příslušného správního orgánu od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání fyzické osoby, popř. sídla organixxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxadovaný úkon proveden dožádaným orgánem.
Správní řád žádá, aby dožadující orgán, jímž je příslušný správní orgán, který by sice jinak mohl úkon ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xobě podřízený správní orgán, sobě nadřízený správní orgán či jiný věcně příslušný správní orgán, aby tento úkon ve věci provedl namísto něj. Z dikce ustxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxt dožadujícím správním orgánem realizováno jednak po linii vertikální, kdy je o provedení úkonu žádán správní orgán nadřízený nebo podřízený, jednak xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxném, správním orgánu.
Správní řád stanoví, že vlastní žádost dožadujícího správního orgánu o provedení dožádaného úkonu je rozhodnutím dožadujxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředku - odvolání - přípustné.
Z hlediska procesní ekonomie je žádoucí, aby dožádaný správní orgán provedl dožadovaný úkon ve věci pokud možno co nexxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxádání smysl, neboť ve lhůtě několika týdnů by mohl předmětný úkon ve věci provést zpravidla již i sám dožadující orgán. Přesto ovšem ponechává správní řxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu prodloužit jemu nadřízeným správním orgánem o dobu nezbytně nutnou, pokud by dožádaný správní orgán nemohl citovanou třicetidenní lhůtu dodržxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozporu se zákony a ostatními právními předpisy, je dožádaný orgán povinen provedení takového úkonu odmítnout, což učiní svým rozhodnutím ve formě usxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xdmítnout, se vztahuje na množinu správních orgánů, které nejsou s dožadujícím orgánem ve vztahu
subordinace
, jedná se tedy o jiné věcně příslušné spráxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxly plnění svých vlastních úkolů, popř. proto, že by na provedení dožadovaného úkonu musely vynaložit neúměrně vysoké náklady.
Správní orgány xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu.
Odstavec 5 přiznává správním orgánům při plnění úkolů dožádaného správního orgánu oprávnění dotčených orgánů ve smyslu § 136. Tato jejicx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xvořících součást spisu, je-li to pro provedení dožadovaného úkonu podstatné. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že dotčené orgány požívají právx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxou poznámku uvedenou u § 136.
Odstavec 6 stanoví, že provedení dožadovaného úkonu v zahraničí podléhá režimu zvláštních právních předpisů, z nichž xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx7:
Žádosti správních orgánů, kterými od jiných správních orgánů vyžadují podklady, informace či výpisy z evidencí důležité pro účely řízení, nemajx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx řád. Žádosti budou vyřizovány v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu.
Díl 2
Vyloučení z projednávání a rozhodování věci
Mgr.
Jan
Hxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxst. 1.
Ke spisu viz § 17.
K věci projednávané ve správním řízení viz § 1.
K účastníkům správního řízení viz § xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxkon o znalcích a tlumočnících.
Výkladová poznámka:
Odstavec 1 zavádí legislativní zkratku "úřední osoba", jíž se nadále rozumí každá osoba podílxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx
xx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxní, jejichž provedením by mohla ovlivnit jeho výsledek. Postačí přitom byť i jen možnost ovlivnění výsledku řízení. Je nutno podtrhnout, že úřední osoxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxu být způsobilé výsledek řízení ovlivnit. S touto podmínkou se tedy musí představený úřední osoby v rozhodnutí o jejím vyloučení z provádění úkonů ve věxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xa její poměr k projednávané věci, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům má na výsledku řízení takový zájem, pro který je namístě pochybovat o její nepxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxa, taková důvodná pochybnost.
Kromě podmínek uvedených v odstavci 1 je úřední osoba vyloučena z provádění úkonů ve věci rovněž tehdy (odstavec 5), pxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xané věci nebo v průběhu výkonu kontroly podle zvláštního zákona. Z hlediska jednoznačného výkladu
de lege ferenda
doporučit nahradit výraz "účastnixxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxt vyloučené úřední osoby na řízení vedeném v téže věci u správního orgánu jiného stupně, zatímco užití dokonavého vidu brojí proti byť i jen jednotlivé úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xomněnka o podjatosti úřední osoby důvodná. Výše uvedené znamená, že buď účastník řízení (viz odstavec 2) nebo úřední osoba sama (viz odstavec 3) jsou vžxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxění úkonů ve věci kvalifikovaně rozhodnout.
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxříve, v dikci ustanovení "... bezodkladně...", služebně nadřízený úřední osoby, jejíž podjatost účastník řízení namítl. Pokud bude správním orgánex x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx již dříve (
vigilantibus iura
), avšak tuto svoji námitku neuplatnil "... bez zbytečného odkladu...", nebude k této jeho pozdější námitce správním orgxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x na úkor délky správního řízení či snad z jiných důvodů.
Bude-li to úřední osoba, která se dříve než účastník řízení dozví, že jsou dány okolnosti, nebx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxeného. Do té doby, než představený posoudí (jedná se o vůbec první myšlenkový úkon představeného v této souvislosti), zda je úřední osoba z provádění úkxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxvněna provádět ve věci pouze ty úkony, které nesnesou odkladu.
Bude-li představeným úřední osoby rozhodnuto o jejím vyloučení, určí představený uxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xsobu, která provede úkony ve věci namísto vyloučené úřední osoby. V určení jiné úřední osoby namísto vyloučené úřední osoby není přitom její představexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebylo by možno zaručit, že by vyloučená úřední osoba nepřípustně neingerovala do rozhodovací činnosti jiné úřední osoby z titulu své funkční nadřazexxxxx x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxu úřední osobu. V tomto případě je povinností představeného uvědomit o nastalé situaci bezodkladně nadřízený správní orgán a předat mu spis vedený v téxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xalším odkazováno.
Zatímco odstavce 1 až 4 se užijí obdobně též i pro osoby znalců a tlumočníků účastnivších se správního řízení v postavení znalců a txxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxují Legislativní pravidla vlády v čl. 41. Slovo "obdobně" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že totx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze použít výjimečně; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
Toto ustanovení správního řádu doznalo změny po novele provedené zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní slxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxvního řádu bylo potřebné akcentovat skutečnost, že postavení státního tajemníka v ministerstvu a v Úřadu vlády bylo oproti původnímu vymezení podle zxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlně ve všech věcech výkonu státní správy ministerstva nebo Úřadu vlády. Zvláštní zákony (u nichž správní řád použijeme, jak je uvedeno výše subsidiárnxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxdnávání a rozhodování věci“. Je-li podezřelým z přestupku územní samosprávný celek, jehož orgán je příslušným správním orgánem k řízení o tomto přestxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxně se postupuje, je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je příslušným správním orgánem k řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxmu k řízení o tomto přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o tomto přestupku jiný věcně příslušný spxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o tomto přestupku.
Závěr č. 63 ze zasedánx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxt. 2 správního řádu starosta obce. O námitce podjatosti proti starostovi obce rozhodne v přenesené působnosti krajský úřad, v případě hejtmana kraje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxobnosti ministerstvo vnitra.
Závěr č. 77 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22.6.2009:
Nadřízený správní orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxzdějších předpisů. I v případě, že nadřízený správní orgán dospěje k závěru, že pravomocné usnesení o podjatosti úřední osoby je v rozporu s právními přxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxrávním obvodu, neboť původně příslušný správní orgán není způsobilý věc projednat a rozhodnout.
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx je obec účastníkem řízení. Pokud starosta zastupuje obec jako účastníka řízení, nemůže v takovém řízení zároveň vykonávat pravomoc správního orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x 131 odst. 4 správního řádu. Totéž platí, pokud starosta zastupuje obec jako účastníka řízení a oprávněnou úřední osobou k vedení řízení je místostarosxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxojednání a rozhodnutí věci zaměstnancem obce, který nesplňuje požadavky zvláštního právního předpisu.
Je-li z důvodu podjatosti vedoucího odboxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxky uvedené ve zvláštním zákoně, nelze pověřit vedením řízení jinou úřední osobu. Představený vyloučené úřední osoby je proto povinen o této skutečnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu.
Vybrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xřenesené působnosti o právu či povinnosti obce, nelze bez dalšího usoudit na vyloučení jeho pracovníků pro pochybnosti o jejich nepodjatosti.
Rozxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxměstnanec Komise pro cenné papíry. Rozhodnutí Komise pro cenné papíry vydané v I. stupni proto není jeho rozhodnutím, nýbrž právě rozhodnutím Komise pxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxiko opatřuje svým podpisem.
Rozsudek NSS ze dne 27. 11. 2003, č. j. 6 A 90/2002-82, č. 123/2004 Sb. NSS:
Ministr vnitra není pracovníkem správního orxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxedeného ministra v úvahu.
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxvání a rozhodování věci vyloučeni, pokud by měl jejich zaměstnavatel (obec či město) bezprostřední a soukromý zájem na výsledku rozhodnutí vydávanéhx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x8. 11. 1997, sp. zn. 5 A 27/95, č. 700/2000 SoJ-Spr.:
Pracovník správního orgánu, který v rámci dozorových a kontrolních funkcí orgánu státní správy prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xjištěných u něho touto kontrolou.
Rozsudek VS Praha ze dne 23. 12. 1996, sp. zn. 6 A 21/95-29, č. 480/1999 SoJ-Spr
"Poměrem k věci" ve smyslu příslušnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) osobní zájem takového pracovníka na vydání rozhodnutí o určitém obsahu. Za poměr k věci nelze tudíž považovat profesní a neosobní procesní stanoviskx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxk řízení může seznámit s podklady pro rozhodnutí.
Rozhodnutí KS Ostrava ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 22 Ca 79/2002-47, č. 36/2003 Sb. NSS:
Nezabýval-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxedek nezákonné rozhodnutí ve věci samé.
Rozsudek NSS ze dne 10. 10. 2007, č. j. 2 As 29/2007-74, č. 1465/2008 Sb. NSS:
Důvodem pro vyloučení úřední osxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přestupku, z něhož je obviněn zastupitel příslušného města či kraje.
Usnesení NSS ze dne 20. 11. 2012, č. j. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS:
Roxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxpcem účastníka řízení nebo se zástupcem osoby, na jejíž podnět bylo řízení zahájeno, či si s nimi dokonce tyká, neznamená, že lze důvodně pochybovat o jexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxním poměru příslušníka vyloučen policejní prezident dle § 14 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí věc dle § 14 odst. 3 správního řádu předat mxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xádu, za analogického využití § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu si případ usnesením atrahuje.
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 11. 1. 2017, sp. zn. 78 Ad 4xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xkoumaly důvody pro vyloučení (§14 odst. 5 správního řádu). Úřední soba tudíž nemůže přezkoumávat své vlastní rozhodnutí na základě opravného prostřexxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx32:
Správní orgán může pokračovat v řízení již po (nepravomocném) rozhodnutí o námitce podjatosti podle § 14 správního řádu z roku 2004, byť samozřejmě xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K věci projexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxx x xxx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxst. 3.
Ke zvláštním zákonům uvedeným v odstavci 3 viz výkladová poznámka uvedená u § 55.
Výkladová poznámka:
Správní řád vychází z teze, že jednxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo nevylučuje-li to povaha věci. Obsah úkonů prováděných ve správním řízení jinou než písemnou formou, nepožaduje-li správní řád jinak, se poznaxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xednat zejména o výzvu či jiné sdělení obdobné povahy - ústně, pokud je účastník takovému jednotlivému sdělení správního orgánu přítomen a netrvá výlučxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxrávněné provádět úkony správního řízení buď podle vnitřních předpisů správního orgánu, nebo z pověření jeho vedoucího. Vnitřní předpisy správního oxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxenými osobám jim v konkrétních věcech podřízeným a interní normativní akty (organizační řády, vnitřní řády apod.) závazné pro všechny oprávněné úředxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Správní řízení je založeno na zásadě neveřejnosti. Přesto je však oprávněným úředním osobám v odstavci 3 uloženo zachovávat mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxb, vyžadují, aby zůstaly utajeny, neuvádí-li zvláštní zákon jinak. Povinnosti mlčenlivosti mohou být oprávněné úřední osoby zproštěny jen z důvodů uxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní zvláštních zákonů o zproštění povinnosti mlčenlivosti, zejména trestní zákoník xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxá je protikladem zásady anonymity, vyplývá, jak je uvedeno v odstavci 4, že účastník správního řízení má právo žádat správní orgán o sdělení, kdo je v jehx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x takové sdělení nepožádal. Správní řád taxativně vyjmenovává údaje, jež je při tom oprávněná úřední osoba povinna účastníku řízení sděLIT: jedná se o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Závěr č. 17 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 7.11.2005:
Jednotlivé úkony v řízení mohou provádět pouze osoby k toxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxladu s vnitřními předpisy správního orgánu nebo pověřením jeho vedoucího.
Závěr č. 59 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx součástí spisu stanovisko v písemné podobě, neboť podle § 15 odst. 1 správního řádu se jednotlivé úkony správních orgánů v řízení činí písemně, pokud zxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxsko doručit v rámci komunikace mezi správními orgány i pouze elektronicky, tento postup však nesmí být na újmu procesním právům účastníků řízení.
Vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, že vedoucí odboru správního orgánu vlastní v k. ú. LIBOTYNĚ tři honební pozemky zařazené do sousedních honiteb a je členkou sousedních honebních sxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxí soud poukazuje na to, že v obsahu správního spisu se nachází oznámení Městského úřadu Prachatice ze dne 23.1.2003, které je podepsáno MVDr. M. P., jímž xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx ze dne 10. 11. 2016, č. j. 7 As 158/2016-69:
Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdní osoby a doložkou „Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xsoba s účastníkem projedná správní věc a vyhotoví o ní správní rozhodnutí, které nakonec podepíše vedoucí správního orgánu, tedy osoba s vrcholnou odpxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmto směru učiní.“
Jednací jazyk
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K podání viz § 37.
K usnesení viz § 76.
Výkladová poznámka:
Jednacím jazykem, tj. jazykem, v němž správní orgány vedxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xýjimka je uvedena již v odstavci 1 a týká se jednání a předkládání písemností ve slovenském jazyce, to vše, aniž by společně s nimi bylo třeba předložit i jxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou slovenského jazyka, je tedy nutno předložit správním orgánům v originálním znění a právě současně též s jejich úřxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxjazyčné písemnosti nevyžaduje. Odstavec 2 se výslovně o právu účastníka požádat správní orgán o předložení cizojazyčných listin bez jejich úředně ovxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx v řízení před správním orgánem není třeba úředně ověřeného českého překladu cizojazyčných písemností, může správní orgán učinit pro neurčitý počet řxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx na své náklady obstarala tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Totéž právo náleží za stejné podmínky v řízení o žádosti též osobě žadatele.
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlásících se k národnostní menšině, avšak pouze té, která na území České republiky žije tradičně a dlouhodobě, činit vůči správnímu orgánu podání, jakxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxumočníka účastníku řízení, který není státním občanem ČR, za souladné s čl. 37 odst. 4 Listiny, domnívám se, že tomu tak není. Řízení před správními orgáxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxského státního občanství není určující.
Za účelem zajištění účelu správního řízení dbá správní řád rovněž, aby stejně tak, jako mohou být za výše uxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xproti výše uvedenému spočívá však v tom, že tlumočníci do znakové řeči jsou neslyšícím osobám správním orgánem ustanovováni. Pokud osoba neslyšící znxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hluchoslepé: správní orgán jí ustanoví prostředníka schopného dorozumět se s ní pomocí řeči pro hluchoslepé. Při ustanovení prostředníka postupuje xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbám, jichž se dotýká.
Závěr č. 5 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 24.6.2005:
Pokud chybí legální definice příslxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxa jedná či nikoli.
Závěr č. 46 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.11.2006:
Realizace práva na tlumočníka v řízenx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxských právech a základních svobodách právo na to, aby mu za podmínek § 16 odst. 3 a 4 správního řádu správní orgán ustanovil tlumočníka na své náklady.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xprávnímu řádu ze dne 14.5.2007:
Právo na tlumočníka ve zkráceném řízení
Při blokovém řízení nebo při vydání příkazu na místě má účastník řízení prxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xeovládá jazyk, ve kterém se řízení vede, rozumí postupu správního orgánu včetně jeho právních následků.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhoxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí, je i to, že správní orgán jednal s žadatelkou o přiznání statusu uprchlíka bez tlumočníka, byť i s odůvodněním, že žadatelka je schopna se v českém jaxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xebyla zapsána v seznamu znalců a tlumočníků.
Rozsudek NSS ze dne 27. 1. 2004, č. j. 6 A 17/2000-54, č. 341/2004 Sb. NSS:
Pokud účastník neprohlásí, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Rozsudek xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xednání poučena v jazyce, jemuž rozumí.
Spis
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx
x xxxxxním prostředkům viz § 51 a násl.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
Ke spisové službě viz zákon o archivnictví.
Výkladová poznámka:
Spis, resp. spisxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxněné osoby anebo z moci úřední.
Spis musí být označen spisovou značkou (sp. zn.). Spisová značka se liší od čísla jednacího (č. j.) tím, že číslo jednaxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxělené pomlčkou nebo lomítkem), jímž se od sebe odlišují písemnosti různé povahy (viz jejich demonstrativní výčet uvedený v odstavci 1) vydané správníx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby mohly být jak spis sám, tak i jeho přílohy kdykoli rozšířeny o další součásti, aniž by k tomu bylo třeba novelizovat správní řád. Z téhož důvodu byla nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxis bude obsahovat soupis všech svých součástí včetně příloh, a to s určením data, kdy tyto byly do spisu vloženy.
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxní službu odpovídající v zásadě doporučenému podání listovní zásilky.
V odstavci 3 správní řád alespoň sám odkázal na nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxých společnostech, žádá, aby byla správním orgánem zachovávána ochrana utajovaných informací všech stupňů - důvěrné, vyhrazené, tajné, přísně tajnx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí údaje podléhající některé takové z výše uvedených povinností mlčenlivosti uchovají odděleně mimo spis.
V odstavci 3 došlo po novele provedené záxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtupcích, k částečným změnám. Změny byly vedeny zejména myšlenkou „zefektivnění“ a eliminace bezpečnostních rizik spolupráce správních orgánů a sloxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxeb, zahraniční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxci ve správních řízeních vyžádají stanovisko/vyjádření Policie ČR a/nebo předání informací zpravodajských služeb, tedy orgánů disponujících klíčxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxisu aj.) si klade za cíl předejít tomu, aby se nejednalo o čistě formální a byrokratický institut, kdy dotčené orgány (zpravodajské služby a Policie ČR) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxiska výše uvedeného účelu mnohem významnějšími.
Současná právní úprava je roztříštěná a ochrana bezpečnostních zájmů nedostatečná. Cílem by tak xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxečnostní činnosti, jakož i dostatečnou zákonnou možnost vyloučení subjektů představujících bezpečnostní riziko pro Českou republiku z podnikání v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xráva na spravedlivý proces. Ustanovení § 17 odst. 3 spr. řádu upravuje dle mého názoru 3 možné situace: a) utajované informace, které se uchovávají mimo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se uchovávají mimo spis přímo na základě § 17 odst. 3 věta druhá spr. řádu; a konečně c) ostatní utajované informace, které se stávají součástí spisu. Ustxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxích, kde se rozhoduje o právním nároku, je žádoucí, aby osoba měla přístup k podkladům pro rozhodnutí (alespoň v agregované podobě), na rozdíl od řízeníx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxit se skutečnostmi vyplývajícími z podkladů obsahujících utajované informace, které jsou uchovávané mimo spis, v podobě, která nezmaří účel jejich uxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxná se o snahu zákonodárce (uvidíme, do jaké míry v praxi úspěšnou) vyvážit práva účastníka a ochranu utajovaných informací. V této souvislosti se upravxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxá, že pokud by vůbec nebylo možné poskytnout žalobci přístup k utajovaným informacím byť v určité omezené formě, není soud vázán žalobními body a přezkoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxí budou pouze v obecné rovině skutečnosti, které vyplývají z podkladů obsahujících utajované informace, bude přezkoumatelné podle § 76 odst. 1 písm. ax xx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxmě, není soud vázán žalobními body a přezkoumá relevanci utajovaných informací ze všech hledisek, která se vzhledem k povaze věci jeví důležitými. Dálx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s podklady obsahujícími utajované informace účastníka řízení. Z obsahu stanoviska bude vyplývat, zda zpřístupněním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo policie.
Z důvodu ochrany utajovaných informací se kladou zvýšené nároky rovněž na členy rozkladových komisí. Úprava vychází ze zákona o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh zájmů, s takovými informacemi by měl mít možnost seznamovat se pouze státní občan České republiky, který je držitelem platného osvědčení fyzické osoxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxctví, z nějž vyplývá, kdo je oprávněn vykonávat spisovou službu.
Závěr č. 38 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xejich zástupcům nahlédnutí i do písemností obsahujících obchodní tajemství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Vybraná použitelná správní a xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ze správního spisu, případně požadovat pořízení takových opisů; vyplývá to ze zásady součinnosti a ze srovnání s úpravou obsaženou v jiných procesnícx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxisu s poukazem na to, že spis obsahuje obchodní tajemství.
Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 1 Afs 58/2009-541, č. 2119/2010 Sb. NSS
Správní spis txxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxákonně pořízené, se však žádná taková výjimka nevztahuje, tyto protokoly tak musí zůstat součástí spisu.
Protokol
Mgr.
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx 1.
K oprávněné úřední osobě viz § 15 odst. 2.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K ústnímu podání viz § 37 odxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xýpovědí viz § 55.
K provedení důkazu znaleckým posudkem viz § 56.
K usnesení viz § 76.
K námitkám viz § 117.
Ke stížnosti viz § 175.
Výkladovx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zákonodárcem nikterak uzavřen, vyjma požadavku, aby jakýkoli další jiný v odstavci 1 neuvedený úkon, o němž by se protokol sepisoval, souvisel s řízenxx x xxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxechu svědka, výslechu znalce, provedení důkazu listinou a o ohledání se protokol vyhotovuje pouze za podmínky, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxnam.
Podstatné náležitosti, které činí protokol pořízený ve správním řízení protokolem, jsou uvedeny v odstavci 2. Výčet těchto náležitostí je sixx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tyto všechny demonstrativně vypočtené náležitosti, protože jen ony ve svém souhrnu konkrétní protokol identifikují nejlépe, a tedy odlišují jej od dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xby se protokoly od sebe lišily právě třeba i jen předmětem svého zápisu. Druhá věta odstavce 2 uvádí údaje umožňující pokud možno co nejpřesnější identixxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxé jednání anebo provedení úkonu. Odepření podepsání protokolu nezakládá žádné hmotněprávní ani procesněprávní účinky, nicméně odepření podpisu, dxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xořídila, zaznamenány.
Výlučně jen proti obsahu protokolu mohou kromě osob uvedených v odstavci 3 brojit též jiné osoby, jichž se obsah protokolu doxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxokolu přímo dotýká..." nedefinuje, lze se proto důvodně domnívat, že půjde zejména o osoby ve smyslu § 27 a násl., § 140 odst. 6 a § 141 odst. 3. Tak jako i jixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xpravujícím provádění dodatečných oprav v protokolu (odstavec 5). Oprava zřejmých nesprávností se v protokolu provádí zpravidla jednoduchou vodoroxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxněné osoby. Začernění, přelepení ani zaškrtání opravovaného textu výslovně uvedenou podmínku čitelnosti původního zápisu proto v žádném případě nexxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxrávního procesu, aniž by tito o něm byli správním orgánem vůbec vyrozuměni. V případě přísně doslovného výkladu tohoto ustanovení bude totiž zákonnosx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxůže mít právní význam. Obecné zásadě spravedlivého procesu nadřazené všem oborovým zásadám správního procesu koresponduje právo toho, proti němuž jx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxjší povahy, zvláště je-li jimi rozhodováno o jeho právech, povinnostech nebo právem chráněných zájmech či vypovídají-li o jeho účasti x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx provedené opravě vyrozuměni, a to právě tehdy, shledá-li správní orgán, že oprava nemá právní význam.
Stricto sensu
má však pro každý subjekt práva prxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxví
de lege ferenda
jako neudržitelná, zvláště ve vztahu k odstavci 6, podle něhož se o jiných opravách v protokolu již vůbec žádná osoba správním orgánex xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxl být o ní informován.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 2. 1. 2001, sp. zn. 31 Ca 74/2000, č. 776/2xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xřípadech pramenem toho, co při ústním jednání uvedli účastníci řízení, vypověděli svědci, co bylo zjištěno při místním šetření, či jaké další procesnx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xx xx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx x. j. 1 As 26/2007-60:
V protokolech o výslechu žalobce a svědků Š. (manželky žalobce) a Z. jsou opravovány chyby v psaní; v protokolech o výslechu svědků xxx xx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxány oprávněnou osobou a o závažnějších zásazích nebylo rozhodnuto usnesením. Způsob, jakým byly uvedené opravy provedeny, tedy neodpovídá způsobu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzity, aby bylo možno hovořit o vlivu na zákonnost správního rozhodnutí ve smyslu § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Zejména opravy pravopisných chyb nemohou xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxně Suché, kde bez (nesprávně) provedených oprav téměř nelze rozeznat, kdo koho napadal. Krajský soud však k provedeným opravám nepřihlížel a vycházel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xx33/2012 Sb. NSS:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání provádí jednotlivé důkazy při ústním jednání. Provádí-li dokazování ohledáním výjimečně xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K úřední osobě viz § 14 odst. 1.
K oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxz § 22.
K uložení viz § 23.
K překážkám při doručování viz § 24.
K doručování veřejnou vyhláškou viz § 25.
K úřední desce viz § 26.
K účastníkx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xprávního xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxt nadto v zákoně definován.
Obecně platí, že písemnost, ať již je tato rozhodnutím, výzvou, záznamem, či jiným písemně učiněným úkonem správního orxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx preferovaný způsob je považováno doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkoxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxch případech může správní orgán ponechat doručení své písemnosti na obecním úřadě, resp. na jemu (obecnímu úřadu) naroveň postavenému správnímu orgáxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxušném podle místa doručování. Prostřednictvím obecní policie může být písemnost adresátovi doručována pouze tehdy, pokud řízení ve věci koná orgán oxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxednictvím provozovatele poštovních služeb. Tento
terminus technicus
pochází ze zákona o poštovních službách. Odstavec 2 žádá, aby v případě, že písxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxovní smlouvy uzavřené mezi tímto správním orgánem a provozovatelem poštovních služeb vyplývala provozovateli poštovních služeb povinnost dodat poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxostí. Dle závěru č. 24 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.1.2006, odpovídá požadované službě nejvíce doplňková služba Dodání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx v obyčejné obálce a zároveň zvolit odpovídající službu, nebo v tzv. zvláštní (vlastní) obálce označené červeným nebo modrým pruhem, který se automatixxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxridní pošta má umožnit orgánům veřejné moci odesílání písemností v tzv. hybridním režimu, kdy je písemnost od orgánu veřejné moci odeslána v elektronixxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmností od orgánů veřejné moci, kdy budou moci využít jediný kanál pro odesílání písemností, ať už elektronických, nebo těch, které mají být vytištěny, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxřejné správy a rozšiřování služeb eGovernmentu“. Doručování se pro tyto účely bude považovat za výkon působnosti, který tak bude možné přenést veřejnxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxchod odpovědnosti za správné doručení, kdy za doručení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xb., o informačních systémech veřejné správy. Samotné technické provedení spočívá v odeslání elektronické verze písemnosti do datové schránky kontaxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzovaným způsobem. Autenticita výstupu bude zajištěna tzv. zajišťovacím prvkem, který nahradí vlastnoruční podpis oprávněné úřední osoby. Předpokxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xísemnosti a kontaktním místem veřejné správy je založen veřejnoprávní smlouvou nebo dohodou dle § 160 odst. 3, jejímž předmětem je přenos výkonu veřejxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxe k přenosu povinností s touto působností spojených, včetně povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců kontaktního místa veřejné správy. Veřejnoprávní sxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontaktního místa veřejné správy opakovaně. K uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo dohody podle předchozí věty není třeba souhlasu nadřízeného spráxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxigatorní
a vždy bude záležet na uvážení správního orgánu, zda pro něj tento způsob doručování bude ekonomicky a organizačně výhodný. Využití hybridnxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí. Při doručování hybridní poštou se bude vydáním rozhodnutí rozumět odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schráxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxvání v pozici správního orgánu, řídí se odpovědnost za řádné doručení režimem zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřexxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přičemž chybné doručení představuje ve smyslu tohoto zákona nesprávný úřední postup.
Pokud to není v rozporu se zákonem nebo povahou věci projednáxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxna, může-li to přispět k urychlení správního řízení. Adresa sdělená účastníkem řízení správnímu orgánu může být správním orgánem užita též k dalšímu pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxtních rukou adresáta doručovaly písemnosti uvedené v § 59 a 72 odst. 1, dále písemnosti, o nichž to stanoví zvláštní zákon, jakož též i ty písemnosti, u nxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xy se do vlastních rukou, vydána jinému účastníkovi řízení, zvláště tomu, který chová ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xejí převzetí od příjemce uzná, dále též tehdy, pokud je z dalšího adresátova postupu v řízení zřejmé, že mu bylo doručeno.
Ve správním řízení může vyvxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x stvrzující skutečnost, že písemnost odeslaná správním orgánem byla adresátovi doručena nebo že poštovní zásilka obsahující takovou písemnost byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxde než doručit opakovaně. Obdobně, jak již bylo výše uvedeno, není písemného dokladu o doručení písemnosti nebo dodání poštovní zásilky na adresu na ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xísemnost doručit, je třeba, aby poštovní doručovatelé mohli zjišťovat totožnost adresáta i osob, které jsou za něj oprávněny písemnost mu určenou přexxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxího řádu má poštovní doručovatel postavení úřední osoby a nositele poštovního tajemství, to vše podle již zmiňovaného zákona o poštovních službách.
Písemnosti uvedené v odstavci 5 je možno doručovat jejich adresátovi k jeho žádosti též jinýx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm orgánem odeslána. Bude-li písemnost doručována adresátovi na jeho požádání elektronicky, platí, že mu bude platně doručena v okamžiku, kdy adresát xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatřenou vlastním zaručeným elektronickým podpisem). Ke změnám doručování došlo mj. i novelou provedenou zákonem č. 298/2016 Sb., kterým se mění něxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xprávou podepsanou adresátem“. Pro nadbytečnost byl novelou také vypuštěn explicitní požadavek na podepsání elektronického podání, respektive rozxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxektronického podpisu, který je nutné pro podepsání žádosti použít, je stanoven v § 6 odst. 1 (pro podání) nebo § 5 (pro rozhodnutí) zák. č. 297/2016 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxrávnímu orgánu nevrátila jako nedoručitelná, platí, že tuto písemnost doručí správní orgán adresátovi opakovaně, avšak tentokrát již takovým způsoxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxoto ustanovení. V případě, kdy se písemnost doručovanou elektronicky nepodaří doručit z důvodu, že se správnímu orgánu datová zpráva vrátí jako nedorxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxvěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14.12.2009:
V případě, že má fyzická nebo právnická osoba zřízenu datovxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xa zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), neuplatní se
fikce
doručení dle § 24 správního řádu. Účinky doručení však nastaxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xřípadě, že by bylo podnikající fyzické osobě ve věcech podnikání doručováno do datové schránky fyzické osoby, resp. v případě, že by bylo v ostatních věxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxášením do datové schránky prokazatelně seznámila přímo osoba, pro niž byla datová schránka zřízena.
Fikce
doručení, která by jinak při doručování do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxě nenastává, pokud by nebylo doručováno do adekvátní datové schránky.
Závěr č. 124 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dxx xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa, avšak opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby, který expiroval, nelze bez dalšího považovat za nicotné. Za nicotné by moxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxšině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, pokud představuje jen formální vadu, která podstatným způsobem nesnižuje důvěru v obsahovxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxíkovi doručen s neplatným elektronickým podpisem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70 správního řádu, ani opravné usnesení o opravě stejnopisu rozhxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxginálem písemného vyhotovení, které je ve spisu založeno.
Závěr č. 132 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxu při doručování do datové schránky (pokud bylo doručení do datové schránky adresátem zpochybněno), správce informačního systému datových schránek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xoručení písemnosti do datové schránky.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález NSS ČSR ze dne 4. 9. 1919, č. j. 4193/19, č. 171/191x xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xe dne 21. 4. 2004, sp. zn. II. ÚS 157/03, č. 57/2004 Sb. n. u. US:
Pokud není výslovně stanoveno jinak, počítání procesních lhůt se v rámci správního řádu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxen pracovního klidu", je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
Rozsudek NSS ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002-46, č. 416/2004 Sb. Nxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že k tomu není oprávněna - ať již na místě samém, nebo neprodleným vrácením písemnosti téhož dne zaměstnanci pošty - nenastává
fikce
doručení. Odepřexx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxaha ze dne 30. 4. 1999, sp. zn. 7 A 6/99, č. 724/2000 SoJ-Spr.:
Pouhé neformální sdělení rozhodnutí telefonicky není možno považovat za účinnou formu ozxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
Nedostatek formálního doručení oznámení o zahájení řízení je v řízení zhojen, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy.
Rozsudek NSS ze dne 29. 8. 2008, č. j. 4 Ads 83/2008-39:
Podle § 19 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád") se do vlastníxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxné písemnosti, nařídí-li to oprávněná úřední osoba. Zvláštním zákonem, na nějž právě citované ustanovení odkazuje, je v případě řízení o dávkách důchxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xx xx xxxstních rukou se doručují
a) rozhodnutí, jimiž se dávka důchodového pojištění nepřiznává, odnímá, snižuje nebo se zastavuje její výplata, a rozhodnuxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x plný invalidní důchod, neboli nepřiznává se dávka důchodového pojištění, tedy jde o rozhodnutí, jež je třeba doručit do vlastních rukou.
Rozsudek xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou adresáta (zahájení řízení spojené s předvoláním k jednání a rozhodnutí). Lze přisvědčit žalovanému v tom, že pokud z jiného řízení bylo známo, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xu bylo možno doručovat na adresu, kterou v jiném řízení označil za adresu pro doručování a zásilky na ní přebíral, nepochybil správní orgán tím, že na tutx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrávní orgán, aby mu doručoval na adresu pro doručování, kterou správnímu orgánu sdělí. Nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, správní orgán na tuto axxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx0, č. 242/2010 Sb. n. u. US:
Samotný "nepřihlášený pobyt" veřejný pořádek neohrožuje. K tomu by bylo třeba nastoupení některých dalších kvalifikovanxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxat všechny své zákonné povinnosti, popř. si může svědomitě přebírat poštu na jiném místě, např. v místě svého trvalého pobytu).
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx je i u kolegiálního orgánu předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19 téhož zákona.
Rozsudek NSS ze dne 15. 3. 2012, č. xx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxy být řešeny společně s konkrétně projednávanou věcí a tyto výtky by mohly být namířeny proti konkrétnímu správnímu či soudnímu orgánu při doručování vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu (srov. obdobně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6.5.2011, č. j. 8 As 70/2010-156).
Rozsudek NSS ze dne 24. 7. 2015, č. j. 8 As 55/2015-2xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xení absolutní. Jestliže písemnost nelze z objektivních technických důvodů, které zjevně nejsou dočasného či nahodilého charakteru, vůbec odeslat, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxgán povinnosti vést správní spis způsobem, z něhož budou jasně seznatelné důvody, pro něž nebylo možno písemnost odeslat.
Rozsudek NSS ze dne 27. 1. xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xnaménky (háčky a čárky). I když správní orgán nedoručil své rozhodnutí na takovou adresu, sdělenou zmocněncem účastníka správního řízení (§ 19 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxu obdobných řízení, určil jako adresu pro doručování v centrální evidenci obyvatel (§ 20 odst. 1 téhož zákona).
Doručování fyzickým osoxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxz § 19 odst. 1, 2.
K adrese pro doručování viz § 19 odst. 3.
K doručování právnickým osobám viz § 21.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení je zvláxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxo pobytu, neboť jde o místo, kde se zpravidla zdržují. Ve věcech souvisejících s podnikáním fyzických osob se doručuje do místa jejich podnikání, při doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tj. elektronicky, na jejich elektronickou adresu.
Obecně však platí, že fyzické osobě lze písemnost jí určenou doručit kdekoli, kde bude zastiženxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx xmocněné osobě udělena výhradně písemně a musí být obligatorně doplněna zmocnitelovým úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřeného podpisu není třebax xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xkdo" (zde užitého ve tvaru "koho") usuzují, že adresát může k přijetí písemnosti zmocnit osobu fyzickou i právnickou.
Písemnost určenou fyzické osxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiné vhodné fyzické osobě, která bydlí, působí anebo je zaměstnána v tomtéž místě nebo jeho okolí jako fyzická osoba, jíž je doručováno za předpokladu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe nebo pokud není její doručení vázáno na podmínku potvrzení písemnosti příjemcem, může být písemnost doručena vložením do adresátovy domovní schránxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxvním řízením advokátům. Zde platí, že písemnost jim určenou, včetně písemnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxkud advokát, jemuž má být doručováno, vykonává advokacii společně s jinými advokáty, může doručující orgán odevzdat písemnost též těmto advokátům, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi, mohou písemnost mu určenou - včetně písemnosti doručované do vlastních rukou - převzít rovněž všichni ostatní společníci společnosti, v níž adresáx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxávním řízením notáři, soudnímu exekutorovi a jiné osobě, která poskytuje právní pomoc podle zvláštních zákonů, platí přiměřeně vše, co v případě doruxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnů se obdobně užije § 21 o doručování právnickým osobám.
Závěr č. 24 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.1.2006:
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxhem, s výjimkou případů, kdy by ze zvláštního zákona bylo možno alespoň nepřímo dovodit, že jde o písemnost takové povahy, u níž nepřipadá v úvahu její přxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx správní orgán rovněž v případě, kdy by bylo zřejmé, že je vzhledem k okolnostem případu nezbytné, aby bylo doručeno přímo účastníkovi a zároveň nebylo sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xdresát písemnosti udělil plnou moc pro přebírání písemností určených do vlastních rukou osobě, která vystupuje v řízení s protichůdným zájmem.
Závxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxktronické-ho podpisu. I. Rozhodnutí doručené do datové schránky účastníka, avšak opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněné úřední osobxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxí oprávněné osoby. Absence platného elektro-nického podpisu nebude mít ve většině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, pokud předstxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxvní orgán zjistí, že stejnopis písemného vyhotovení roz-hodnutí byl poprvé účastníkovi doručen s neplatným elektronickým podpi-sem, nevydává opraxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx spise již obsaženo písemné vyhotovení roz-hodnutí bez vad), ale zašle je účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový stej-nopis písemného vyhotovení rozhxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 25. 10. 2013:
Hybridní pošta o oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Doručování oznámení o přiznánx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, avšak vzhledem k tomu, že je uvedené oznámení úkonem pouze informační povahy, nebude mít tento způsob doručení za následek nezákonnost přiznxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxformačního systému datových schránek pro účely ověření doručení do datové schránky. Je-li to třeba za účelem ověření po-stupu při doručování do datovx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu na jeho žádost údaj o osobě, jejíž při-hlášení do datové schránky mělo za následek doručení písemnosti a odeslání oznámení o doručení písemnosti do dxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxě na adresu místa podnikání. Místem podnikání ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) a § 20 odst. 1 správního řádu je rovněž adresa sídla vedená v živnostenském rejxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxx xxxxxxní rozhodnutí správního orgánu I. stupně (opomenutí doručit rozhodnutí advokátovi s procesní plnou mocí) je podstatnou vadou řízení zakládající k žaxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxm řízení a pokud není následným průběhem správního řízení nijak zhojena.
Rozsudek VS Praha ze dne 30. 6. 2000, sp. zn. 6 A 57/99-36, č. 1062/2002 Soj-Sxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxkrétním případě prokázat, na účastníka řízení, který popírá, že by mu faxová zpráva byla dodána.
Rozsudek VS Praha ze dne 24. 6. 1994, sp. zn. 7 A 506/9xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka skutečně zdržuje na uvedené adrese, nelze ještě dovodit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx, sp. zn. II. ÚS 817/11. č. 100/2011 Sb. n. u. US:
Nepřítomnému účastníkovi soudního řízení musí být zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv; funxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxů řízení. Správní orgán, který před ustanovením opatrovníka nedostatečným a zcela formálním způsobem zjišťoval místo pobytu stěžovatelky a jako opaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na řízení a možnost domoci se v něm svých práv, čímž došlo k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.
Rozsudek NSS ze dne 27. 1. 2016, č. j. 1 As 104/xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xárky). I když správní orgán nedoručil své rozhodnutí na takovou adresu, sdělenou zmocněncem účastníka správního řízení (§ 19 odst. 3 správního řádu), xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí, určil jako adresu pro doručování v centrální evidenci obyvatel (§ 20 odst. 1 téhož zákona).
Doručování právnickým osobám
Mgr.
Jxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx § 1 odst. 1.
K doručováním fyzickým osobám viz § 20.
K doručování zahraničním právnickým osobám viz § 22.
Výkladová poznámka:
Toto ustxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xjednotky územní samosprávy, sdružení fyzických nebo právnických osob, právnické osoby zřízené zákonem a účelová sdružení majetku).
Písemnost uxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxvní řízení. Zahraniční právnické osobě se písemnost doručuje na adresu sídla její organizační složky zřízené v České republice, pokud se týká činnostx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxím veřejné datové sítě. V takovém případě se jí písemnost doručuje na její elektronickou adresu. V ostatním se, pokud se týká doručování písemností souxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxnou právnické osobě, přitom však určenou do vlastních rukou, mohou za právnickou osobu převzít orgány a osoby vypočtené v § 30 (viz výkladová poznámka xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxsemnosti podle správního řádu žádat o prominutí zmeškání úkonu z důvodu, že se na adrese jejího sídla nebo na adrese sídla její organizační složky, kam xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxdla nebo adrese sídla její organizační složky nikoho nezastihne, na adresu osob uvedených v § 30.
Pokud se týká písemnosti doručované právnické osoxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxěné ji za adresáta převzít, dále též fyzické osobě, která její převzetí potvrdí otiskem razítka adresáta, případně také další jiné vhodné fyzické osobxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Konečně takovou písemnost je možno doručit též jejím vložením do adresátovy domovní schránky nebo na jiné vhodné místo anebo způsobem uvedeným v odstaxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxeně též při doručování písemností správním orgánům a jiným orgánům veřejné moci vůbec.
Závěr xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 500/2004 Sb., správní řád, prostřednictvím České pošty používat obálky s modrým pruhem, s výjimkou případů, kdy by ze zvláštního zákona bylo možno alxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnost obálkou s červeným pruhem. Doručovat písemnosti v obálce s červeným pruhem by měl správní orgán rovněž v případě, kdy by bylo zřejmé, že je vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxc pro přebírání písemností, popřípadě tehdy, když by správnímu orgánu bylo známo, že adresát písemnosti udělil plnou moc pro přebírání písemností určxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řádu ze dne 19.3.2007:
Pokud má právnická osoba zapsáno sídlo v příslušném rejstříku, není možné ji považovat za osobu neznámého sídla, ani když se v sxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxy nebylo podle § 21 odst. 3 správního řádu doručováno osobám uvedeným v § 30 na jejich adresu.
Závěr č. 124 ze zasedání poradního sboru ministra vnitrx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxové schránky účastníka, avšak opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby, který expiroval, nelze bez dalšího považovat za nixxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdpisu nebude mít ve většině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, pokud představuje jen formální vadu, která podstatným způsobem nesnxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutí byl poprvé účastníkovi doručen s neplatným elektronickým podpisem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70 správního řádu, ani opravné usnesení o oxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxe zašle je účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet od doručení podoby stejnopixx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxu řádu ze dne 25. 10. 2013:
Hybridní pošta o oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Doručování oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxmu, že je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxěr č. 130 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014:
Jednání právnické osoby a doručování po účinnosti nového obxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxvením § 21 občanského soudního řádu. Je-li účastníkem řízení právnická osoba, správní orgán jí doručuje podle § 21 správního řádu.
Závěr č. 132 ze zasexxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxení doručení do datové schránky. Je-li to třeba za účelem ověření postupu při doručování do datové schránky (pokud bylo doručení do datové schránky adrxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxvé schránky mělo za následek doručení písemnosti a odeslání oznámení o doručení písemnosti do datové schránky.
Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xpůsobilý za ni jednat, ustanoví správní orgán opatrovníka, jakmile se o této skutečnosti dozví. Usnesení o zahájení řízení a usnesení o ustanovení opaxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxeré je písemnost doručena v době, kdy nemá orgán způsobilý za ni jednat, může požádat o určení neplatnosti doručení nebo o prominutí zmeškání úkonu po odxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxovníka).
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 2. 7. 2008, č. j. 3 As 29/2008-60:
Nejvyšší správní soud neshledal xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 263, 277 01 Dolní Beřkovice," a na této adrese ji převzal pracovník, který ji kromě svého příjmení a podpisu opatřil i otiskem razítka stěžovatele jako pxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xísemnosti, a dále již nezkoumal, zda má pracovník příslušné pověření či zda je např. statutárním orgánem právnické osoby. Je věcí právnické osoby zajixxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení § 21 správního řádu.
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxba v daném místě vyvíjí podnikatelskou nebo jinou činnost prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob.
Usnesení NSS ze dne 28. 8. 2003, č. j. x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtrovanými cennými papíry podle zákona o cenných papírech.
Rozsudek NSS ze dne 21. 7. 2015, č. j. 2 As 85/2015-31, č. 3332/2016 Sb. NSS:
Obci se má zásaxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x správního řádu z roku 2004 doručovat, jen pokud by existovaly konkrétní důvody, pro které nebylo možné doručit písemnost do datové schránky. Nesmělo bx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xodávky elektrické energie na straně doručujícího apod.), nýbrž o nemožnost povahy trvalejší (např. znepřístupnění příslušné datové schránky - to by x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Za účinné doručení obci ve smyslu § 21 odst. 2 správního řádu z roku 2004 by bylo možno považovat fyzické převzetí písemnosti místostarostou obce, pokux x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnutí seznámit, přičitatelná i obci samotné.
Doručování do ciziny
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh se správním řízením fyzickým i právnickým osobám (ustanovení užívá obecného pojmu "adresáti"), které se zdržují v cizině nebo jejichž sídlo či pobytx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jakož též prostřednictvím příslušného orgánu státní správy pověřeného doručováním písemností do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt doručit, opatrovníka ve smyslu § 32 odst. 2 písm. d) (viz výkladová poznámka tam uvedená).
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Usxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávního orgánu I. stupně, o němž se v důsledku náhradního doručení podle správního řádu dozvěděl až dodatečně, nutno takovou žalobu považovat za odvolxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxlušnému správnímu orgánu, který především musí posoudit, zda přicházelo v úvahu náhradní doručení rozhodnutí správního orgánu a zda odvolání (rozklxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxímu orgánu viz § 1 odst. 1.
Ke společnému ustanovení o doručování viz § 19.
K doručování fyzickým osobám viz § 20.
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xnstitutu uložení písemnosti související se správním řízením. Tohoto institutu se užije, nepodařilo-li se doručujícímu orgánu doručit písemnost toxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx podmínky, že ten, jemuž bylo doručováno, nebyl doručujícím orgánem postupem podle § 20 o doručování fyzickým osobám zastižen a písemnost jemu určenox xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxjící orgán nezastihl při doručování této osobě postupem podle § 21 o doručování právnickým osobám žádnou osobu, jíž by bylo možno písemnost adresovanxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxst, zda bylo doručováno fyzické nebo právnické osobě, ukládá se písemnost jim adresovaná za splnění výše uvedených podmínek buď přímo u správního orgáxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnictvím.
O uložení adresované písemnosti je adresát doručujícím orgánem vyrozuměn informací uvedenou na písemném oznámení o neúspěšném doručenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi mu určené ve lhůtě deseti dnů následujících po dni vhození tohoto oznámení do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo. V oznámení je doručující orgáx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxeti dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo. Není-li tento postup možný (např. objektivní důvody) nebo správní orgán takovýto postup zexxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxbně stejnou domovní schránku) vyloučil, je pak doručovaná písemnost vrácena správnímu orgánu, který ji vyhotovil.
Kromě výše uvedeného je dále doxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxajícího překážky při doručování písemností ve smyslu § 24 odst. 1, 3, 4. Správní řád dále uvádí, že správní orgán adresáta alternativně poučí o možnostx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xásledcích nevyzvednutí nebo možnosti požádat o určení neplatnosti doručení (resp. určení okamžiku doručení) zavázat správní orgán jak k uvedení možxxxx xxxxxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxní je označení správního orgánu, který písemnost odesílá, včetně adresy jeho sídla.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxtovní přihrádky" (tzv. P. o. Box), lze P. o. Box považovat za "jiné vhodné místo", kam lze vložit oznámení o neúspěšném doručení písemnosti dle § 23 odst. x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke společnému ustanovení o doručování viz § 19.
K doručování fyzickým osobám viz § 20.
K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxjících po dni, v němž byla poprvé připravena k vyzvednutí. Marným uplynutím této lhůty je nedoručená písemnost považována za doručenou.
Odstavec 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxsti doručení nebo určení okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Ustanovení § 24 obsahuje dva možné procesní návrhy ze strany adresáta písemnosti. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxna. Současně však musí správnímu orgánu prokázat, že si uloženou písemnost nemohl vyzvednout nejen ve stanovené lhůtě, ale rovněž že se tak stalo pro adxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxup při znemožnění pokusu o doručení písemnosti adresátovi odmítnutím jejího převzetí nebo neposkytnutím součinnosti nezbytné k jejímu řádnému doruxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ačkoli byl adresát písemně poučen o právních důsledcích, doručení neumožní, resp. znemožní tím, že ji odmítne převzít nebo že neposkytne součinnost nxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
Závěr č. 1 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 9.5.2005:
Na počítání lhůty podle § 24 odst. 1 správního řádu se vztahuxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxíští pracovní den. Paragraf 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stanoví tzv. fikci doručení v případě, že adresát nebyl zastižen v místě doruxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty...".
Závěr č. 123 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxanovení § 24 odst. 1 správního řádu i při doručování na adresu ohlašovny.
Fikce
doručení nastane, pokud správní orgán přijal xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxžena. Po uplynutí desetidenní lhůty od oznámení o neúspěšném doručení se bude písemnost považovat za doručenou.
Závěr č. 124 ze zasedání poradního sbxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxutí doručené do datové schránky účastníka, avšak opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby, který expiroval, nelze bez dalšxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronického podpisu nebude mít ve většině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, pokud představuje jen formální vadu, která podstaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí byl poprvé účastníkovi doručen s neplatným elektronickým podpisem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70 správního řádu, ani oxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutí bez vad), ale zašle je účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet od doručexx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa vnitra ke správnímu řádu ze dne 25. 10. 2013:
Hybridní pošta o oznámení o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Doručování oznámení o přiznání dávky pxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, avšak vzhledem k tomu, že je uvedené oznámení úkonem pouze informační povahy, nebude mít tento způsob doručení za následek nezákonnost přiznání dávkx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxSpr.:
Domáhá-li se žalobce správní žalobou zrušení pravomocného rozhodnutí správního orgánu I. stupně, o němž se v důsledku náhradního doručení podxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxé žalobě soud zastaví a po právní moci usnesení o zastavení řízení věc postoupí příslušnému správnímu orgánu, který především musí posoudit, zda přichxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxx2014-22, č. 3147/2015 Sb. NSS:
Ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je nutno zúženě vykládat xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxvinnostech studentů (jde tedy v podstatě o vyloučení zejména ustanovení o průběhu řízení v prvním stupni a dokazování), jinak se i zde subsidiárně uplaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxsm. g) zákona o vysokých školách, tj. o ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu, tak lze studentu doručit náhradxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxx
doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu nemá vliv skutečnost, zda po uplynutí úložní doby došlo ke vhození doručované písemnosti do schránky adresáta.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
Ke společnému ustanovení o doručování viz § 19.
K doručování fyzickým osobxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxzít uloženou písemnost viz § 23 odst. 4.
x xxxxxx xxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xoručována též veřejnou vyhláškou, to však výhradně jen za splnění podmínek taxativně uvedených v odstavci 1. Institut doručování veřejnou vyhláškou xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdí tak, že písemnost, jež by měla být jinak doručena fyzické nebo právnické osobě, popřípadě oznámení o možnosti převzetí takové písemnosti, se vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxnačení dne jejího vyvěšení. Den vyvěšení písemnosti na úřední desce je pak rozhodný pro stanovení počátku běhu souvisejících lhůt. Písemnost doručovxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxk jen tehdy, pokud byla po celou dobu patnácti dnů zpřístupněna správním orgánem též způsobem umožňujícím dálkový přístup, zpravidla tedy na vlastnícx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxě uvedená podmínka ukládá tedy správním orgánům nepřímo za povinnost své internetové stránky zřizovat.
V praxi mohou nastat případy, kdy bude spráxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxávní řád žádá, aby správní orgán, který písemnost vyhotovil, ji nejpozději v den jejího vyvěšení na své úřední desce zaslal všem takovým příslušným obxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v němž byla písemnost vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který ji doručuje. V dalším odkazuje odstavec 3 na obdobnou aplikaci odstavce 2 komentxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxho znění písemnosti též její cizojazyčné znění.
Odstavec 5 ukládá fyzickým osobám vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy, aby, budou-lx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxu své působnosti.
Závěr č. 14 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 3.10.2005:
Povinností správních orgánů je zveřexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xísemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) způsobem umožňujícím dálkový přístup stíháno pouze tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví.
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem patnáctidenní lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost je doruxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xinistra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5.12.2005:
Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl náxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Podmínkou přitom je, aby v této lhůtě byl návrh opatření zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxo sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.3.2006:
V řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se těmto osobám, poxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxm podle § 25 odst. 1 správního řádu bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 bude s právními účinky spojeno pouze doručení písemnosti opatxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013:
Právní účinky doručení rozhodnutí v případě neplatného elektronického podpisu. I. Rozhodnutí doručenx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxvat za nicotné. Za nicotné by mohlo být rozhodnutí považováno v případě, že by bylo vydáno zcela bez vědomí oprávněné osoby. Absence platného elektronixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxobem nesnižuje důvěru v obsahovou jednoznačnost rozhodnutí a jeho soulad se zákonem. II. Pokud správní orgán zjistí, že stejnopis písemného vyhotovexx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xsnesení o opravě stejnopisu rozhodnutí (takový postup totiž není třeba, pokud je v daném případě ve spise již obsaženo písemné vyhotovení rozhodnutí bxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxá správní a soudní rozhodnutí:
Usnesení VS Praha ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. 6 A 28/97-18, č. 795/2001 SoJ-Spr.:
Jestliže stavební úřad doručuje staxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxhotovení rozhodnutí takovým účastníkům nemá právní účinky doručení.
Rozsudek NSS ze dne 28. 8. 2008, č. j. 8 Ao 1/2008-102, č. 1736/2008 Sb. NSS:
Jexxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xmožňujícím dálkový přístup jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce.
Usnesení NS ze dne 22. 11. 2007, sp. zn. 11 Ca 27/2007-75. č. 1519/2008 Sb. NSS:
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx2004 Sb.), zákon nestanoví, jakým způsobem se toto zveřejnění prokazuje. Soud může provést dokazování ke zjištění, zda zveřejnění způsobem umožňujíxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutí zveřejněné na úřední desce a výpisem vstupů do zveřejněného dokumentu prostřednictvím webových stránek žalovaného.
Úřední xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x
x xxxxxxxxxávním smlouvám viz § 159 a násl.
Výkladová poznámka:
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xřední deska nesmí být instalována v těch prostorách správního orgánu, které jsou veřejnosti přístupné výhradně jen v úředních hodinách. Orgánům záklxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxní deska, byť sama není v komentovaném ustanovení definována, je místem prohlášeným autoritativně správním řádem za místo určené k publikaci oznámenx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxe plní též z hlediska zásady právní jistoty významnou a nezastupitelnou úlohu při doručování, zvláště v případech neznámého pobytu osob.
Obsah úřexxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxíž je správní orgán součástí (stát, veřejnoprávní
korporace
, jiná právnická osoba zřízená zákonem, jiné právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxňování obsahu úřední desky dálkovým přístupem. Správní orgán je tak z důvodu efektivity a hospodárnosti fungování veřejné správy povinen učinit vždy xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xzavřena, stanoví správní řád, že pokud se týká obecního úřadu, je v dalším postupováno podle § 65 obecního zřízení, a pokud se týká jiného správního orgáxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxenému správnímu orgánu, tj. že ji bude pro správní orgán mu podřízený vykonávat sám nadřízený správní orgán, anebo k jejímu výkonu autoritativně určí jxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxm rozhodnutí správního orgánu musí být jeho rozhodnutí zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost zveřejnit jxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxlkovým přístupem ukládá správním orgánům nepřímo povinnost zřizovat vlastní internetové stránky, což je jistě významný krok na cestě k informační spxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx úřední desku vyplývající z § 26 správního řádu splní správní orgán tak, že zřídí stálou nepřetržitě přístupnou úřední desku, která umožní jednoduchýx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxt rovněž podobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxat dotčené osoby o písemnostech doručovaných veřejnou vyhláškou, resp. o jejich obsahu, a o dalších písemnostech zveřejňovaných na úřední desce. Z poxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxbo z jednoduchého technického zařízení, které obsah vyvěšené listiny zobrazí. Podmínkou pro to, aby povinnost plynoucí z § 26 odst. 1 správního řádu bxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxhnického zařízení potřebné informace získat. Podle názoru poradního sboru je zřízení nepřetržitě přístupného jednoduchého technického zařízení, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxo obsluha byla bez komplikací zvládnutelná pro každého. To znamená, že by měl být požadovaný dokument zobrazen po minimálním počtu jednoduchých krokůx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový přístup celý obsah úřední desky, tedy jak písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) doručované veřejnou vyhláškox xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti) je však nezveřejnění písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) způsobem umožňujícím dálkový přístup stíháno pouze tehdy, pokud tx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxkaci řady dalších dokumentů (tedy jiných dokumentů než těch, které mají povahu písemností doručovaných ve správním řízení). V případě obcí se na úřednx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxávní smlouvy nebo oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Obdobným způsobem a s obdobnými právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx x xxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcí, toho kterého dokumentu vyvěšovaného na úřední desce však musí explicitně stanovit zákon, jako to činí např. v ustanovení § 25 odst. 2 správního řádux xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx splnění této povinnosti by tak písemnost nebyla platně doručena vůbec. Pokud však zvláštní zákon stanovící povinnost publikovat na úřední desce určixx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxžňujícím dálkový přístup, nelze neplatnost, neúčinnost, resp. jiné právní důsledky této skutečnosti dovozovat z "pouhého" porušení § xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xe dne 22. 11. 2007, č. j. 11 Ca 27/2007-75, č. 1519/2008 Sb. NSS
Bylo-li podanou žalobou zpochybněno zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxt dokazování ke zjištění, zda zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup bylo provedeno, či nikoli, a zda webová prezentace žalovaného byla v roxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvím webových stránek žalovaného.
Rozsudek NSS ze dne 28. 8. 2008, č. j. 8 Ao 1/2008-102, č. 1736/2008 Sb. NSS:
Jednou z podmínek toho, aby vyrozuměxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xořizovatele, tak i u příslušné obce.
Usnesení KS Ústí nad Labem ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 10 Co 411/2006:
V případě, kdy správní orgán přistoupí k usxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 správního řádu, souběžně doručil také jeho opatrovníku.
Hlava III
ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZAxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.5.2018.
K dotčené osobě viz § x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxků na základě zákona a opatrovnictví viz § 32.
K zastoupení účastníků na základě plné moci viz § 33 a násl.
Ke společnému zmocněnci a společnému zásxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx řízení ve sporném řízení viz § 141 odst. 3.
K řízení s velkým počtem účastníků viz § 144 a násl.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení definuje účasxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxdosti je účastníkem žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem (tzv. nerozlučné společenství) musí vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxbo zrušit právo nebo povinnost anebo prohlásit, že tyto osoby nějaké právo nebo povinnost mají nebo nemají. Tato definice zahrnuje tedy ve skutečnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxvní postavení, na druhé straně dotčené osoby, kterým má
deklaratorní
rozhodnutí správního orgánu postavit najisto jejich právo nebo povinnost.
x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxkládá za účastníky správního řízení osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Účastníci správního řízení podle této definice mohou být však ve dvojíx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxzhodnutí správního orgánu založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost anebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají či nemají, požívají postavexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xčastníky navrhovatel a odpůrce.
Termín "žadatel" označuje toho, kdo podává žádost o zahájení řízení. Tento pojem je vyhrazen pro žádost o zahájení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xprávního řízení podle odstavce 2 mají veškerá procesní práva, s výjimkou práv podle několika ustanovení správního řádu, která výslovně odlišují procxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx odst. 1, resp. prvnímu z nich).
Zúčastněné osoby nejsou účastníky v tom smyslu, že by se jich týkal výsledek řízení. Postavení účastníků mají proto txxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxnistra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12.9.2005:
Je-li rozhodováno o přičlenění pozemků vlastníků, kteří nejsou členy honebního společenstva, poxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx a v řízení s velkým počtem účastníků jim rozhodnutí doručovat jednotlivě do vlastních rukou.
Závěr č. 35 ze zasedání poradního sboru ministra vnitrx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch je možné ve výrokové části odkázat na zvláštní přílohu, ve které budou účastníci označeni podle § 68 odst. 2. Tuto přílohu je třeba považovat za nedílnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 18.9.2006:
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx7 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť není v tomto řízenx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xsoba, která není účastníkem řízení, podá podání označené jako odvolání, posuzuje se toto podání jako nepřípustné odvolání. O případném účastenství oxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx:
Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti.
a) Podpůrce podle občanského zákoníku není zástupcem účastníka řízení; v řízení mu pxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxého podpůrce. b) Účastník řízení může být zastoupen členem domácnosti podle občanského zákoníku pouze v řízení, ve kterém takové zastoupení připouštx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxtníků.
I. Podle § 144 odst. 2 věty druhé správní řádu je řízení s velkým počtem účastníků zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce. Pokxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx počtem účastníků zahájeno již tímto dnem. II. Řízení s velkým počtem účastníků zahajované na základě žádosti je zahájeno vždy dnem, kdy žádost došla věxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxvné posouzení rozsahu účastenství správním orgánem ve správním řízení nemůže mít vliv na závěr soudu o tom, že správní rozhodnutí, které nebylo doručexx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx 9. 9. 2004, č. j. 5 A 70/2002-39, č. 436/2005 Sb. NSS:
Spoluvlastník budovy, v níž je provozováno nestátní zdravotnické zařízení, není podle správního xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxzovateli takového zařízení jako jinému spoluvlastníku budovy na základě zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Rozsudxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxona z roku 2006 má za následek vyloučení obecné definice účastníků řízení obsažené v § 27 správního řádu z roku 2004. Nemá však za následek vyloučení zvxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx zákona z roku 2006 a § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je proto možné aplikovat souběžně.
Rozsudek NSS ze dne 30. 1. 2009x xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxníky řízení případní konkurenční dopravci, provozující linkovou dopravu na předmětné trase.
Rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 80/2008-68x xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se v nich tvrdí skutečnosti, které zakládají dané osobě postavení účastníka řízení, jednak představují věcné výtky směřované proti záměru. Stavební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004). Teprve pokud je odpověď na tuto otázku kladná, projedná věcné námitky proti záměru. Oba okruhy námitek přitom mohou být po obsahové stráncx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxtačuje potence dotčení práva (§ 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004).
Usnesení VS Praha ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 5 A 7/98-13, č. 457/1999 SoJ-Spr.:
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxným. Soud řízení o žalobě proti takovému rozhodnutí zastaví.
Rozsudek VS Olomouc ze dne 14. 9. 2001, sp. zn. 2 A 2/2001-73, č. 910/2002 xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx Praha ze dne 4. 6. 2009, č. j. 10 Ca 381/2007, č. 1968/2010 Sb. NSS:
V řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004 postavení účastníků řízení i vlastníci sousedních pozemků.
Usnesení KS Hradec Králové ze dne 4. 3. 1999, sp. zn. 30 Ca 3/99-19, č. 471/19xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxozovat jen z toho, zda s ním bylo ve správním řízení jako s jeho účastníkem jednáno, či nikoli. Kdo je účastníkem toho kterého správního řízení, to je vždy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxího řízení, nemá ani žalobní legitimaci. Na této skutečnosti se nemůže nic změnit ani v případě, že by s ním správní orgán jako s účastníkem řízení jednalx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxo s účastníkem řízení jednáno nebylo, ač s ní podle zákona jako s účastníkem řízení jednáno být mělo.
Rozsudek KS Ostrava ze dne 13. 11. 1997, sp. zn. 22 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávního řádu o účastenství v řízení je proto vyloučeno.
Rozsudek KS Brno ze dne 26. 2. 2008, sp. zn. 30 Ca 292/2007-41, č. 2040/2010 Sb. NSS:
Rozhodnuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 458/2000 Sb., energetický zákon, která se týká výlučně podmínek pro provozování plynárenského zařízení podnikatelským způsobem, se nikterak nedotxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího pozemku tak nesvědčí postavení účastníka správního řízení ani podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004, ani podle § 27 odst. 2 téhož zákoxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxo je i v řízení podle části páté o. s. ř. vyloučeno použití § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (§ 250b odst. 2 o. s. ř.)
Mgr.
Jxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
xx xxxxxxímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K navrácení v předešlý stav viz § 41.
K oznamování rozhodnutí viz § 72.
K usnesení viz § 76.
K odvolání viz § 81 a násl.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxkem, dokud se neprokáže opak. Rozhodnout o tom, zda osoba účastníkem je, či není, přísluší správnímu orgánu, který v této věci vydává rozhodnutí
deklarxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtníka ve správním řízení přiznáno teprve až na základě podaného odvolání, přičemž tato osoba mezitím zmeškala úkon, který by jinak jako účastník mohla xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxněprávní) předpoklad existence jeho práv, právem chráněných zájmů nebo povinností, o kterém bude teprve jednáno, nebo dokonce tvrzení, že na nich můžx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxá osoba je účastníkem řízení ve smyslu § 28 odst. 1 správního řádu, resp. § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), komplikované a souvixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu s vypořádáním všech jejích tvrzení bylo provedeno až v rámci rozhodování ve věci samé.
Rozsudek NSS ze dne 19. 5. 2008, č. j. 2 As 8/2008-39, č. 1657/2xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxporné situace, a v hraničních případech postupovat cestou vydání usnesení ve smyslu § 28 odst. 1 věty druhé správního řádu z roku 2004, podrobeného insxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxího zákona z roku 1976 z účasti na stavebním řízení
ex lege
vyloučen. Tvrdí-li však, že je účastníkem řízení podle § 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákonx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsením podle § 28 odst. 1 správního řádu z roku 2004 tak, že účastníkem řízení není. Případné odvolání proti tomuto usnesení podle § 85 odst. 1 správního řxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Procesní způsobilost
Mgr.
Jan
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xdst. 1.
K úkonům účastníků viz § 36 a násl.
Ke svéprávnosti viz § 15 obč. zák.
x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxx xxxx
Ke zletilosti viz § 30 obč. zák.
K omezené způsobilosti nezletilce jen k právním jednánxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxladová poznámka:
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom rozsahu, v jakém mu občanský zákoník přiznává svéprávnost. Ke svéprávnosti srov. § 15 obč. zák.: svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xomu (srov. § 16 obč. zák.). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí a zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku (srov. § 30 obč. zák.). Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxil institut zbavení svéprávnosti (dříve tedy zbavení způsobilosti k právním úkonům) a upravil pouze možnost tzv. omezení svéprávnosti (viz § 55 obč. zxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx § 55 obč. zák. lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se takové rozhodnutí týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho osobní jedinečnxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxy, jejichž svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena, mají procesní způsobilost pouze co do rozsahu, v němž jim zbývá jejich svéprávnost.
V odstaxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxným objektem práv, ale pokud to povaha věci umožní, měly by mít možnost se k věci v řízení alespoň vyjádřit. Správní orgán k danému vyjádření přihlédne v rxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxavci 4 jsou promítnuty požadavky Úmluvy o právech dítěte vyhlášené sdělením Federálního ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v souladx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xrgán možnost, aby bylo vyslyšeno přímo anebo prostřednictvím svého zástupce, resp. orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Správní řád pamatuje též nx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxě je nutno k výslechu dítěte (zákonodárce zde užil nepříliš vhodně termínu "úkon") přibrat jinou vhodnou dospělou osobu. Kritériem "vhodnosti" dospěxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxavuje dále procesní způsobilost několika účastníků ve vztahu ke společným věcem anebo právům, v kterémžto případě se jako základní pravidlo, není-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x4.6.2005:
S ohledem na charakter osvědčení vydávaného podle zákona č. 451/1991 Sb. se na postup při vydávání osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxovenské republiky, použijí ustanovení správního řádu o jiných úkonech správních orgánů, které nemají povahu správního rozhodnutí, tedy ustanovenx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 20. 5. 1994, sp. zn. 7 A 28/94, č. 380/1999 SoJ-Spr.:
Okruh účastníků řízení stanoví a otázky jejich způxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxo rejstříku, živnostenského oprávnění, případně dalších podkladů. Nesprávný postup správního orgánu v tomto směru nelze zhojit poukazem na to, že v řxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K právnické osobě viz § 118 a násl. obč. zák.
K jednáxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmní samosprávný celek viz § 103 odst. 1 obecního zřízení, § 61 odst. 1 krajského zřízení.
Výkladová poznámka:
Protože v dosavadní praxi docházelo k xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx problematika upravena přímo ve výše komentovaném ustanovení.
Jménem právnické osoby činí ve správním řízení úkony ten, kdo je k tomuto oprávněn v řxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxa je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.
Obecně můžeme vymezit právnické osobx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxk i právnických). Zřízení právnických osob veřejného práva je vázáno na vůli státu resp. zákonodárce (viz níže).
Mezi právnické osoby soukromého pxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxx),
b)
obchodní společnosti a družstva (viz zákon o obchodních korporacích),
c)
dále pak např. církve či náboženské společnosti nebo odborové xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xoukromé právnické osoby jsou
fundace
(viz § 303 a násl. obč. zák.).
Fundace
je právnická osoba je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxřazujeme subjekty, které stát vytváří svým vrchnostenským rozhodnutím (např. zákonem nebo individuálním správním aktem na základě zákonného zmocnxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxe, Český rozhlas).
V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. Je však možné, aby v jednotlivých fázích správního řízexx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jménem státu vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do této nebo jiné organizační složky státu. Organizačními složxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xeřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a dále jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní přxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xložka není právnickou osobou.
Závěr č. 130 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014:
Jednání právnické osobx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 1 správního řádu ve spojení s ustanovením § 21 občanského soudního řádu. Je-li účastníkem řízení právnická osoba, správní orgán jí doručuje podle § 21 xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx:
Je-li vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby ze zákona (§ 13 odst. 3 obchodního zákoníku) oprávněn činit za podnikatele veškeré práxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnou moc k zastupování ve správním řízení.
Zástupce
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
K zákonnému zástupci, zejména viz § 457 a násl. obč. xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa řízení, který sám procesní způsobilost nemá, zastupuje jeho zákonný zástupce. Pokud procesně nezpůsobilý účastník nemá zákonného zástupce, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx xxxx
x x xx:
a)
rodič jako zákonný zástupce dítěte (viz § 36 zákona o rodině),
b)
manžel jako zákonný zástupce druhého manžela (§ 21 odst. 1 zákona o rodině),
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxcího na základě rozhodnutí soudu, resp. správního orgánu. Osobě, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo u níž došlo k omezení její způsoxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxnámku obsaženou u § 32;
3.
zmocněnec; jedná se o zastoupení vzniklé na základě dohody (o plné moci) mezi zmocnitelem a zmocněncem. Plná moc představxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxerální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, jež by mohl učinit zmocnitel, a plná moc spe-ciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxiz občanský zákoník) přímo
ex lege
, a to:
a)
rodič jako zákonný zástupce dítěte (viz § 892 a násl. obč. zák.),
b)
manžel jako zákonný zástupce druhxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxk. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, soud rozhoduje mj. o schválení smlouvy o nápomoci osobě (dále o odvolán podpůrce a také o schválení zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanský zákoník vychází ze změněné koncepce přístupu k lidem s duševním postižením, kdy namísto rozhodování opatrovníka namísto opatrovance přišel s ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xzniklé na základě dohody (o plné moci) mezi zmocnitelem a zmocněncem. Plná moc představuje jednostranný právní úkon, kterým zmocněnec prokazuje vůči xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxinit zmocnitel, a plná moc speciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za zmocnitele omezuje toliko na jediný právní úkon, resp. na skupinx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a dále společného zmocněnce pro účastníky, jejichž zájmy však nejsou konfliktní.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo řízení, doručuje mu písemnosti a nevznese žádné pochybnosti o oprávnění tohoto zástupce činit úkony jménem účastníka, i když toto oprávnění nebylo dxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx, sp. zn. 16 Ca 133/98-9, č. 438/1999 SoJ-Spr.:
Pokud zmocněnec účastníka správního řízení udělí plnou moc advokátovi, aniž je k tomu účastníkem výsloxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxli zástupce účastníka správního řízení odvolání proti rozhodnutí a nepřipojí k němu písemnou plnou moc, ať již všeobecnou, nebo speciální, je povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K doručování veřejnou vyhláškou viz § 25.
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx viz § 76.
K právnické osobě viz zejm. § 118 a násl. obč. zák.
Výkladová poznámka:
Zákonným zástxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxrý je plně způsobilý k právním úkonům a nebyl zbaven svých práv. Při splnění právě uvedených podmínek platí totéž pro soudem ustanoveného poručníka, rexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxem ustanovený opatrovník.
Správní orgán ustanovuje usnesením opatrovníka (opatrovník pro řízení):
1.
účastníkovi, který má být zastoupen záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxké osobě, která nemá orgán způsobilý za ni jednat, popřípadě jemuž lze doručovat, event. je-li v jiném řízení předmětem sporu, kdo tímto orgánem právnixxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxě nedaří doručovat,
5.
osobám, které nejsou známy,
6.
osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx-li to nezbytné k hájení jejich práv; v těchto případech správní orgán rozhoduje na základě odborného lékařského posudku,
8.
účastníkům uvedeným x x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Usnesení, jímž se opatrovník ustanovuje, se oznamuje pouze tomu, kdo je jako opatrovník ustanovován, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav opxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxba není účastníkem, kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. Správní orgán zde opatrovníka postupem podle odst. 2 písm. d) a e) neustxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xoho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou takovou vhodnou osobu. Za vhodnou osobu se přitom považuje zejména ta, která je k opatrovxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxkávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat projevil vůli, aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem, ustanoví správní orgán opatrovníkem s jejím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxě.
V případě, že opatrovník nedbá o ochranu práv nebo zájmů opatrovance, anebo má osobní zájem na výsledku řízení, správní orgán usnesením ustanovexx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxy:
1.
zastoupený začal být zastupován zákonným zástupcem,
2.
nabyl procesní způsobilosti, nebo
3.
pominuly důvody, pro něž byl opatrovníx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx skutečnost nastala či ne, rozhodne správní orgán usnesením, které se posléze oznamuje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupcxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xýt též právnická osoba, a to zejména v případech, kdy opatrovníkem nelze ustanovit vhodnou fyzickou osobu. Kritérium vhodnosti je třeba posuzovat přexxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xoradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.3.2006:
V řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se těmto osxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxveň se jim podle § 25 odst. 1 správního řádu bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 bude s právními účinky spojeno pouze doručení písemnoxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xinistra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4.2006:
Při aplikaci ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/200x xxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xsobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a osobám, které nejsou známy, které jako účastníci řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitosxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxmáno přímo.
Závěr č. 45 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.11.2006:
Opatrovník ustanovený správním orgánem má xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x9.3.2007:
Pokud má právnická osoba zapsáno sídlo v příslušném rejstříku, není možné ji považovat za osobu neznámého sídla, ani když se v sídle právnixxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxle § 21 odst. 3 správního řádu doručováno osobám uvedeným v § 30 na jejich adresu.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Nález ÚS ze dnx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxem zjišťoval místo pobytu stěžovatelky a jako opatrovníka ustanovil svoji zaměstnankyni, která z povahy věci nemohla účinně hájit její práva (což takx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxy.
Nález ÚS ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2992/08, č. 109/2010 Sb. n. u. US:
Nepřítomnému účastníkovi musí být zajištěna ochrana jeho zájmů i záklaxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní a vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce (srov. sp. zn. I. ÚS 559/2000). Jedná se zde totiž x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxého telekomunikačního úřadu, který před ustanovením opatrovníka zcela nedostatečným způsobem zjišťoval místo pobytu účastníka řízení a jako opatrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xčast na řízení a možnost domoci se v něm svých práv, došlo k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Nález ÚS ze dne 7. 8. xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx předpoklady pro tento postup v řízení, a současně je zapotřebí zvažovat, zda není možno použít jiné opatření.
Rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2011, č. j. 8 Ax xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxované osoby. Obec může být podle konkrétních okolností toho kterého případu považována za vhodnou osobu pro ustanovení opatrovníka ve smyslu § 32 odstx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxníkem jako osoba neznámého pobytu, v průběhu správního řízení dostaví ke správnímu orgánu a oznámí zde své nové aktuální bydliště, dochází k zániku funxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx rozhodnutí. Pokud se účastník následně stane opět osobou neznámého pobytu, je nutno ustanovit opatrovníka znovu.
Nález ÚS ze dne 31. 1. 2017, sp. znx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxele a jako opatrovníka mu ustanovil svoji zaměstnankyni, která z povahy věci nemohla účinně hájit stěžovatelova práva, čímž stěžovateli znemožnil účxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xdst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Usnesení NSS ze dne 9. 12. 2014, č. j. 4 As 26/2013-57, č. 3182/2015 Sb. NSS:
Předpokladem pro ustanovení opaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovena.
Zastoupení na základě plné moci
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K úkonům účastníka viz § 36 a násl.
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx x xxxxx xxxx xxxx
Výkladová poznámka:
Zdaleka nejčastějším zastoupením účastníka ve správním řízení je zastoupení na základx xxxx xxxxx
xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xčastník současně jen jednoho zmocněnce. Tím však není vyloučena možnost koexistence několika zmocněnců v jednotlivých fázích správního řízení.
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxno řízení), popř. může mít povahu zmocnění pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době, nebo bez omezení v budoucnxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xubstituci připouští buď sama plná moc (je-li tak se zastoupeným ujednáno) nebo vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xi účastník zvolil zmocněnce, jemuž se nedařilo doručovat, a účastník správního řízení se tak snadněji, zejména před prekluzí přestupku, vyhnul postixxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxsedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 4. 2012:
Generální plná moc advokáta může být použita v řízení podle správního řádxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxávního řádu předložené v průběhu správního řízení. Správní orgán posuzuje prezidiální plnou moc podle § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu předloženou xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxt. 2 písm. b) správního řádu. Pro v budoucnu zahájená správní řízení bude správní orgán tuto plnou moc posuzovat jako prezidiální plnou moc.
Závěr č. 1xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxbilost a nemůže být tedy zmocněncem účastníka řízení podle § 33 správního řádu. Pokud účastník řízení podá opravný prostředek prostřednictvím takové xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xx xasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 24. 11. 2017:
Zastoupení osoby přímo postižené spácháním přesxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xízení o přestupku podle § 79 zákona č. 250/2016 Sb. může dát zmocněnec pouze na základě plné moci, která obsahuje výslovné zmocnění k takovému úkonu.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení zmocněncem ze zahraničí je přípustné, neboť každý má právo zvolit si zástupce pro řízení podle své volné úvahy, nehledě na státní příslušnost či mísxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxen přiznat takovému zastoupení účinky.
Rozsudek KS Brno ze dne 10. 4. 2000, sp. zn. 29 Ca 116/98, č. 705/2000 SoJ-Spr.:
Jestliže správní orgán v průbxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxit úkony jménem účastníka, i když toto oprávnění nebylo doloženo plnou mocí, je nemyslitelné, aby dodatečné předložení plné moci bylo hodnoceno k tíži xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxvokátovi, aniž je k tomu účastníkem výslovně zmocněn, nelze advokáta považovat za účastníkova zástupce.
Rozsudek NSS ze dne 23. 2. 2016, č. j. 8 As 6/xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx 2004).
Rozsudek KS Brno ze dne 30. 6. 2016, sp. zn. 30 A 63/2015-44, č. 3464/2016 Sb. NSS:
Aby se v konkrétním správním řízení mohlo jednat o zastoupenx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxní požadavky kladené na plnou moc tohoto typu. Zmocnění tak musí být uděleno pro neurčitý počet řízení zahájených v určené době v budoucnu, nebo bez omezxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu (popř. udělena do protokolu). Nejsou-li uvedené podmínky naplněny, o plnou moc prezixxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xrgánu viz § 1 odst. 1.
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx základě zákona, resp. opatrovník či zmocněnec vystupuje ve správním řízení jménem zastoupeného. Z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xastoupený v řízení "něco" osobně vykonat. Pro běh lhůt je určující doručení písemnosti zástupci, doručení zastoupenému nemá proto pro běh lhůt účinkyx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxeného v celém řízení.
Odstavec 4 upravuje institut uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou. Platí, že pokud jiná osoba než zástupxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxstník o jejich uznání požádá a dále že samotným jejich uznáním nemůže vzniknout újma jinému účastníkovi řízení. O uznání rozhodne správní orgán usnesexxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxmůže být pojmově ohrožena dobrá víra a zřejmě ani veřejný zájem, jeví se účelné jej připustit obecně, neboť zde by bazírování na plné moci mohlo účastníkx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xx0/2008-61:
Rozhodnutí, kterým se ukládá sankce za přestupek, nespadá do kategorie písemností dle § 34 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tedx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxebuje.
Společný zmocněnec a společný zástupce
Mgr.
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K usnesení viz § 76.
K fyzické osobě viz § 7 a násl. obč. zák.
Výkladová poznámka:
Možnost, aby si účastníci upxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jímž mohou být dotčeny velké skupiny osob, a odpovídá potřebě efektivního výkonu veřejné správy. Ve svém důsledku je též v zájmu účastníků, neboť umožxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cílem celé správní řízení usnadnit a zrychlit vyzvat, aby si v přiměřené lhůtě zvolili společného zmocněnce. V této výzvě upozorní zároveň účastníky nx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx společného zmocněnce k výzvě správního orgánu nezvolí a lze-li v souvislosti s tím očekávat průtahy ve správním řízení, může správní orgán usnesením uxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxtňující v řízení shodný zájem. Při takovémto určení přihlédne správní orgán k zájmům účastníků. Do doby, než správní orgán takovou osobu ustanoví, můžx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxolili společného zmocněnce.
Odstavec 4 připouští paralelní působení několika společných zmocněnců (na základě dohody účastníků), resp. zástupxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxovení se na společného zmocněnce a společného zástupce použije v plném rozsahu.
Díl 2
Úkony účastníků
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxtníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K vyjádření stanoviska nezletilého dítěte viz § 29 odst. 4.
K zástupci účastníka viz § 31 a nxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x dokazování viz § 51 a násl.
K podkladům pro vydání rozhodnutí viz § 51 a násl.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxého správního řádu.
Účastníci jsou zejména oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dále požívaxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxastník, který se tohoto svého práva vzdal.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxárce, výrazným způsobem posílí odpovědnost správních orgánů rozhodujících v prvním stupni a v důsledku toho povede k omezení počtu odvolacích řízeníx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nároku, je žádoucí, aby osoba měla přístup k podkladům pro rozhodnutí (alespoň v agregované podobě), na rozdíl od řízení, kde se o jejím právním nároku nxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxími z podkladů obsahujících utajované informace, které jsou uchovávané mimo spis, v podobě, která nezmaří účel jejich utajení; nebude-li to možné, sdxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxíme, do jaké míry v praxi úspěšnou) vyvážit práva účastníka a ochranu utajovaných informací. V této souvislosti se upravují náležitosti odůvodnění v pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxé poskytnout žalobci přístup k utajovaným informacím byť v určité omezené formě, není soud vázán žalobními body a přezkoumá relevanci utajovaných infxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxutečnosti, které vyplývají z podkladů obsahujících utajované informace, bude přezkoumatelné podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s., resp. ve smyslu čl. 38 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xody a přezkoumá relevanci utajovaných informací ze všech hledisek, která se vzhledem k povaze věci jeví důležitými. Dále je zakotvena povinnost vyžádxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvané informace účastníka řízení. Z obsahu stanoviska bude vyplývat, zda zpřístupněním podkladů správní orgán neohrozí účel jejich utajení, tedy zejxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxoníku tzv. nápomoci při rozhodování (viz § 45 a násl. obč. zák.). Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí oxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxěk má ujednané poskytování podpory s podpůrcem, pak taková osoba v postavení účastníka řízení má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s txxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.
Komentované ustanovení dále účastníku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxuvislosti rozumí doklad, který je veřejnou listinou a v němž je uvedeno minimálně jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydlixxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xx xxumočníka v případě, že účastník prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání,
-
právo nechat se v řízení zastupovat zmocněncem,
-
právo naxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxx
x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,
-
právo požádat o spojení řízení aj.
Závěr č. 136 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 30. 5. 2014:
Doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xprávního řádu; tím není dotčena možnost správního orgánu získat v rámci obstarávání podkladů též vyjádření osoby, vůči níž má předběžné opatření směřxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxných případech může mít stejný obsah. III. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření je možné doručit současně s oznámením o zahájení řízení na záklaxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx US:
Je porušením principu právního státu, pokud správní orgán nedal stěžovateli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xokud správní orgán souběžně s oznámením o zahájení správního řízení stanoví jednak lhůtu, ve které lze navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a rovněž náxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxal, byl správní spis následně doplňován či nikoli, x xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xSS:
Z výzvy správního orgánu účastníkovi řízení, aby se seznámil s podklady shromážděnými správním orgánem před vydáním rozhodnutí, musí být zřejméx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxaha ze dne 27. 8. 1996, sp. zn. 6 A 175/94, č. 308/1998 SoJ-Spr.:
Povinnost správního orgánu umožnit účastníkům řízení, aby se před vydáním rozhodnutí mxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxastníku řízení doručí rozhodnutí, z jehož odůvodnění lze vyčíst, že a jaké důkazy již byly provedeny. Smyslem povinnosti správního orgánu je zde umožnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci.
Rozhodnutí VS Praha ze dne 15. 12. 19xxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx přičemž však již s těmito důkazy ani jejich hodnocením účastníka řízení neseznámil a na takovou skutečnost jej ani neupozornil, je porušením povinnosxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhnout jejich doplnění.
Rozsudek KS Brno ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. 62 Ca 1/2007, č. 2077/2010 Sb. NSS:
Součástí "podkladů rozhodnutí", k nimž muxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xprávním orgánem teprve vydáváno; správní orgán nemá povinnost seznamovat účastníka správního řízení se závěry, k nimž na základě hodnocení podkladůx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx NSS:
Stavební úřad má v případě nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby dle § 135 stxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxo projednání s účastníky, včetně výzvy dle § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004 k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, pokud to okolnosti případu vyžadxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K věcné příslušnosti viz § 10.
K místní příslušnosti viz § 11.
K protokolu xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxní je nejobecnějším úkonem, který účastník správního řízení činí vůči správnímu orgánu. Správní řád upravuje některé další druhy podání, např. žádoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx alespoň náležitosti podání stanovené v tomto komentovaném ustanovení.
Jako tradiční procesní zásada se přitom stanoví, že podání posuzuje správxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxx x něj být patrno, kdo je činí,
-
musí z něj být patrno, které věci se týká,
-
musí z něj být patrno, co se jím navrhuje,
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxis osoby, která podání činí.
Správní řád rozlišuje údaje, které v podání povinně uvádí nepodnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum naxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí osobu podnikatele, resp. druh podnikání, IČ a adresa - místo podnikání - zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné evidenci). Komentované ustaxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxže správní orgán podateli takové nedostatky odstranit nebo jej vyzve k odstranění vad a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Jedná se o speciální poučovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Správní řáx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxobě.
Kromě těchto tří základních, a řekněme plnocenných, forem podání umožňuje správní řád učinit podpůrně podání zejména (jedná se o demonstxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxů,
to vše ovšem za předpokladu, že podání učiněné touto podpůrnou formou bude do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno některou z výše uvedených základníxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxí lhůt stanoví § 40 odst. 1 písm. d).
Odstavce 7 a 8 pamatují na objektivní potíže zejména některých obcí plnit zákonnou povinnost přijímat podání v elxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxktronické podatelny s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má své sídlo. Pokud k uzavření takovéto smlouvy nedojde, rozhodne krajskx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxonickým podpisem“ a slova „uznávaného elektronického“ zrušují a zrušil se i celý odstavec 5. Pro nadbytečnost se navrhuje vypustit explicitní požadaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxveno v listinné či elektronické podobě. Konkrétní typ elektronického podpisu, který je nutné pro podepsání žádosti použít, je stanoven v § 6 odst. 1 (poxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxnutí 2 As 80/2017 (ze dne 27. 7. 2017) připomněl, že nesouhlasí se závěrem zasedání poradního sboru ministra vnitra ze dne 11. 12. 2006, dle kterého: „[cxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výzvu zjednána, se nebude podáním zabývat“ (Hrabák, J., Nahodil, T. Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Praha: Wolters Kluwxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxázku chybějícího podpisu na blanketním odvolání vyslovil již v rozhodnutí 9 As 63/2015 (ze dne 4. 6. 2015): „proti prvostupňovému rozhodnutí bylo podxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxl ve správním řízení zastoupen, což byl ostatně také důvod, proč byl k odstranění vady odvolání, kterou správní orgán spatřoval pouze v chybějícím podpxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xdo jej činí a co je jeho předmětem, ke kterému by neměl správní orgán povinnost žádným způsobem přihlížet. Pokud bylo odvolací řízení zahájeno, pokračuxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxeň účastníkům zachovává i právo na soudní ochranu včetně xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxolacího řízení není konstruována na principu procesních odklonů dokonce ani v případě, že odvolání je nepřípustné proto, že bylo podáno opožděně nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení či pro vydání nového rozhodnutí (§ 92 správního řádu). Povinností správního orgánu proto bylx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx podání odvolací řízení zastavit. (-) To však platí pouze za předpokladu, že chybějící podpis na odvolání za uvedené skutkové situace skutečně brání jexx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
Nedostatky a vady podání - § - § 37 spr. řádu (překonáno rozhodnutím Nejvyššího správního řádu soudu 2 As 80/2017xx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxanil, správní orgán, jestliže vada je nepodstatná a spočívá například v neúplnosti náležitostí (je např. uvedeno pouze příjmení podatele a chybí jeho xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxproti tomu takové vady, jako je neurčitost návrhu představují takovou překážku, že se podáním správní orgán nemůže zabývat (některé typy podání předpxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxňuje s obsahem podání a správní orgán, nebyla-li náprava přes jeho výzvu zjednána, se nebude podáním zabývat.
Závěr č. 121 ze zasedání poradního sboxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxo doplnění“ podle § 37 odst. 4 věty druhé správního řádu již není třeba opakovaně učinit „podání“ znova, ale lze jej pouze stvrdit podpisem osobně u správxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxdnutí:
Nález ÚS ze dne 12. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 73/97, č. 75/1997 Sb. n. u. US:
V případě, kdy podpis na podání ve správním řízení prokazatelně není pxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxti podání dle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., tak i postupu dle odstavce 3 citovaného ustanovení.
Rozsudek NSS ze dne 19. 12. 2003, č. j. 5 A 41/2001-2xx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx plnou moc, která jej k tomuto úkonu opravňovala, je povinností správního orgánu vyzvat účastníka k odstranění nedostatku průkazu plné moci, stanovit xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
Z § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (ve znění platném v roce 2007), plyne povinnost všech osob posílat datové zprávy souvisejxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podání jinak než prostřednictvím elektronické podatelny (v tomto případě prostřednictvím běžné e-mailové adresy Policie České republiky), nemohlx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx řádu z roku 2004. To platí bez ohledu na to, zda samo elektronické podání bylo či nebylo podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Rozsudek NSS zx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxického podpisu podle § 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je úkonem způsobilým vyvolat právní účinky jen za podmínky jeho následného doplnění (do 5 dnxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxlo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.
Rozsudek VS Praha ze dne 28. 1. 1996, sp. zn. 6 A 100/94, č. 344/1998 SoJ-Spr.:
Ze základních pravidel xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxko podání účastníka směřující k zahájení řízení na návrh. Musí tedy i z oznámení správního úřadu být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se jím navrxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xostavení podatele v řízení a je podkladem pro zkoumání, zda podatel xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxe podatele, ale také skutečnost, zda činí podání svým vlastním jménem, nebo v zastoupení.
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. 54 Ca 1xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxvní orgán povinen takovou lhůtu stanovit postupem podle § 37 odst. 3 za použití § 93 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Na nezákonnost postupu odvolacíxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí o odvolání.
Rozsudek NSS ze dne 9. 7. 2008, č. j. 4 Ads 12/2008-34:
Nejvyšší správní soud ve své konstantní judikatuře neupírá správnímu orgánu práxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxyšší správní soud judikoval, postoupí-li správní orgán soudu podání, které podle obsahu považuje za žalobu proti svému rozhodnutí, a soud dospěje k záxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx ze dne 23.2.2005, č. j. 3 Ads 28/2004-20, publikovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 655/2005, podle kterého postoupí-li spráxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxý, nemůže z tohoto důvodu zastavit řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. a vrátit věc správnímu orgánu k dalšímu řízení. Pochybnosti x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
Správní orgán není povinen vyzývat účastníka k doplnění odvolání ve smyslu § 37 odst. 3 správního řádu z roku 2004, pokud odvolání obsahuje alespoň jedex xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnost nezakládá správnímu orgánu ani skutečnost, že účastník výslovně označil odvolání jako „blanketní“ a naznačil v něm, že odvolacích důvodů hodlá vxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxz § 1 odst. 1.
K dotčeným osobám viz § 2 odst. 3.
Ke spisu viz § 17.
K účastníkům řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K zástupci účasxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xx x xxxxx obč. zák.
K utajované informaci viz zákon o ochraně utajovaných informací.
Výkladová poznámka:
Institut nahlížení do spisu vyvažuje obecné pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxoupen, může do spisu nahlížet i jeho podpůrce (k podpůrci viz § 45 a násl. obč. zák.). Účastníci správního řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxobám než účastníkovi a jeho zástupci umožní správní orgán nahlédnout do spisu za předpokladu, že na tom prokážou právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxám nevidomým. Těmto osobám bude na jejich žádost obsah spisu přečten. Správní orgán jim na požádání umožní pořízení zvukového záznamu. Totéž bude umožxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxjuje správní řád logicky oprávnění osoby činit si ze spisu výpisy a zároveň právo žádat správní orgán o kopie spisu nebo jeho části. Pokud správní orgán xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxva nahlížení do spisu. Z nahlížení jsou vyloučeny ty části spisu, které obsahují utajované informace (viz zákon o ochraně utajovaných informací) nebo xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx osoby vykonávající určité povolání, resp. funkci ve veřejné správě a jiných právnických osobách.
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxde prováděn důkaz. Zde se totiž jedná o klíčové části spisu, které jsou pro výsledek správního řízení určující, a proto se účastníkovi (nebo jeho zástupxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xo těchto částí spisu však může účastník správního řízení nebo jeho zástupce nahlédnout pouze za předpokladu, že byli správním orgánem předem poučeni o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xři nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona o ochraně utajovaných informací. Stejnopis protoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxch kopii. Postup ohledně sepsání protokolu ve vztahu k utajovaným informacím se neuplatňuje v případě, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxací.
Závěr č. 25 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 5.12.2005:
Účastník řízení nebo jeho zástupce může za podmínex x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxhující utajovanou informaci je možné jen v rozsahu informace, kterou byl nebo bude důkaz proveden.
Nahlédnutí do části spisu obsahující utajovanox xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxí mohlo v konkrétním případě dojít k mimořádně vážné nebo vážné újmě zájmům České republiky, k ohrožení života či zdraví osob nebo k ohrožení nebo vážnémx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i osobám, které se podle zákona o ochraně utajovaných informací s těmito informacemi seznamovat nemohou. K tomu je třeba ještě poznamenat, že si při nahxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxímu řádu ze dne 6.3.2006:
Správní orgán je povinen zhotovit účastníkům řízení či jejich zástupcům kopie spisu nebo jeho části, i když je součástí spisx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxanovení § 38 odst. 4 správního řádu oprávněn požadovat, aby správní orgán pořídil kopii obrazového nebo zvukového záznamu, který je součástí spisu. V xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí orgán ji poskytne, je-li to v jeho technických možnostech.
Závěr č. 38 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4.200xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xmožnit účastníkům řízení a jejich zástupcům nahlédnutí i do písemností obsahujících obchodní tajemství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxkladě veřejnoprávní smlouvy jinou obcí. a) Obec, která uzavřela veřejnoprávní smlouvu o přenosu působnosti k projednávání přestupků, nemá právo nahxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu; vážným důvodem však bez dalšího není samotná kontrola vyúčtování nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. b) Obec, která uzavřelx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v takovém rozsahu, aby mohla zkontrolovat oprávněnost vystavené faktury za projednané přestupky, např. informace o počtu jednotlivých řízení, způsxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxá správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 31. 8. 2004, č. j. 6 A 143/2001-151, č. 501/2005 Sb. NSS:
Účastník správního řízení má právo pořizoxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xSS:
Ustanovení správního řádu o nahlížení do spisů je zvláštním ustanovením ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím. V případech, na něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxomouc ze dne 30. 8. 1999, sp. zn. 2 A 4/1999, č. 543/1999 SoJ-Spr.:
Účastníku řízení nelze odepřít nahlédnutí do správního spisu s poukazem na to, že spis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího zákona je právním institutem odlišným od procesního práva účastníků správního řízení nahlížet do správních spisů.
Rozsudek NSS ze dne 26. 3. 2xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxí ze správního spisu vlastními prostředky a na vlastní náklady. Takový postup není v rozporu s § xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxutí správního orgánu, kterým nebylo povoleno nahlédnout do spisu podle § 38 odst. 1, resp. 2 správního řádu z roku 2004 osobě, která není a nebyla účastnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x) s. ř. s. a podléhá soudnímu přezkumu.
Rozsudek KS České Budějovice, sp. zn. 10 Ca 140/2009-24, č. 2234/2011 Sb. NSS:
Každé omezení práva nahlížet xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xo spisu není hodnocení osoby žadatele či chování účastníků správního řízení od skončení řízení ani pouhé eventuální (hypotetické) porušení zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxstředek k vydání rozhodnutí konkrétního obsahu či rozhodnutí směřujícího k určitému výsledku, ani se jejím prostřednictvím nelze domáhat vydání proxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxt jako speciální vůči poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nespadá-li daná osoba pod definici upravenou v § 38 odst. 1 x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxde poskytnuta jen taková informace, o kterou sama požádá; nebude jí zpřístupněn celý správní spis.
Rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2017, č. j. 9 As 109/2017xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxátního zástupce (§ 18 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství) má charakter spisové dokumentace administrativně-správní, do níž je mxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxz § 1, § 2 odst. 2, § 2 odst. 4.
K dotčené osobě viz § 2 odst. 3.
K rovnému postavení účastníků správního řízení viz § 7 odst. 1.
K účastníku správního xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xředpisů (občanského soudního řádu, trestního řádu, zákona o správě daní a poplatků) je též v případě správního řízení žádoucí, aby bylo ovládáno zásadxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xrovedení úkonu, za současného splnění podmínek, že je provedení takového úkonu v řízení zapotřebí a nestanoví-li takovou lhůtu již zákon. Správní orgxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xěci, jemuž je určena, popř. tomu z více účastníků, kterého se taková lhůta jinak přímo dotýká, oznamuje, neurčuje-li ji již zákon. Zákonem je zde přitom xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtků správního orgánu z praxe, jakož i vzhledem k povaze a kvalitě požadovaného úkonu spravedlivě očekávat, že bude k provedení daného úkonu dostačujícxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vždy však jen k žádosti účastníka řízení. O přiměřeném prodloužení lhůty rozhodne správní orgán usnesením, které oznámí osobám uvedeným ve třetí větě xxxxxxxx xx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxlo možno účastníkem řízení vykonat ve lhůtě stanovené mu správním orgánem podle odstavce 1, bude úspěšně vykonán později. Přiměřeným prodloužením lhxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. 54 Ca 1/2008-30, č. 1578/2008 Sb. NSS:
Podle § 37 odst. 3 správního řádu "nemá-li podání předepsaxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xřiměřenou lhůtu". V dané věci si žalobce o takový postup přímo požádal. Co se týče žalobcem uplatňovaného postupu podle § 39 odst. 1 správního řádu, nelzx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxd ji nestanoví zákon a je-li to zapotřebí. Určením lhůty nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků". Usnesením o určení lhůty se oznaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výzvy k provedení úkonu, a to formu usnesení. Právě v souladu s účelem řízení by bylo v daném případě poskytnutí lhůty, a to rovněž s ohledem na § 4 odst. 2 spxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonů a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. Žalovaný však v dané věci dle uvedených procesních zákonnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K věcné příslušnosti správního orgánu viz § 10.
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxt. 6, § 141 odst. 3.
K podání viz § 37.
K dalším ustanovením o příslušnosti viz § 130 a násl.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení je pravidlem prx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonem, jímž může být buď sám správní řád anebo další jiný zvláštní zákon.
Písmeno a) určuje pravidlo pro stanovení počátku běhu lhůty. Podle tohoxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xočíná svůj běh, je vždy ten den, který bezprostředně následuje po dni, v němž skutečnost rozhodná pro běh lhůty nastala. Byla-li proto např. účastníku sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxprostředně následujícím po dni, v němž mu bylo usnesení o jejím určení oznámeno, tedy bezprostředně po dni, kdy mu bylo toto usnesení platně doručeno. Exxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxd, aby byl tedy za takový den vždy považován ten den, který bezprostředně následuje po dni, o němž lze s jistotou prohlásit, že v něm již skutečnost rozhodxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxje pravidlo pro stanovení konce lhůt ve správním řízení určených podle týdnů, měsíců či let. Ve všech těchto uvedených případech nastane konec lhůty vžxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxž v daném kalendářním měsíci nebylo dne, který by se svým pojmenováním shodoval se dnem, v němž skutečnost mající za následek počátek plynutí běhu lhůty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxe pravidla obsaženého v písm. b) připadl na den pracovního klidu, žádá písm. c), aby byl běh lhůty ukončen ve 24.00 hod. bezprostředně nejbližšího pracoxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxavuje pravidlo zachování procesních lhůt. Lhůta bude podle něj zachována vždy tehdy, pokud bude v poslední den plynutí jejího běhu učiněno osobní podáxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xdresované témuž věcně a místně příslušnému orgánu podáno k poštovní přepravě. Procesní lhůta však bude dále zachována i tehdy, pokud nebude účastník řxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxu lhůty u správního orgánu vyššího stupně. Správní orgán vyššího stupně je povinen podání takto u něj učiněné bezodkladně postoupit věcně a místně přísxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ustanovení je projevem zásady právní jistoty, neboť není nikterak v zájmu věci projednávané a rozhodované správním orgánem vystavovat její účastníkx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxdle § 24 odst. 1 správního řádu se vztahuje pravidlo pro počítání času uvedené v § 40 odst. 1 písm. c). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě, že adresát nebyl zastižen v místě doručení a písemnost byla uložena: "... Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 11.6.2010:
Na počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi doxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokumxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxoru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 12. 5. 2017:
Zánik odpovědnosti za přestupek - počátek a ukončení běhu promlčecí dobx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxpky a řízení o nich). xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem, kdy byl přestupek spáchán, tj. ve 24:00 tohoto dne. Připadá-li konec promlčecí doby na sobotu, neděli nebo svátek, nedochází k jeho přesunutí na nxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x. u. US:
Mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou v evropském právním myšlení srozumitelxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxk, počítání procesních lhůt se v rámci správního řádu řídí podle obecných pravidel, podle nichž se do lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxx ze dne 30. 8, 1998, sp. zn. 6 A 69/96-34, č. 939/2002 SoJ-Spr.:
Nestanoví-li zvláštní zákon výslovně něco jiného o běhu a počítání hmotněprávní prekluzxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxo právního předpisu upravujícího právní vztahy zcela jiné (např. občanského zákoníku). Lhůta se zde počítá podle přirozeného běhu času (
a momento ad mxxxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx. NSS:
Vzhledem k tomu, že sám zákon o sdružování občanů nijak neupravuje běh lhůt, je z důvodů právní jistoty nanejvýš vhodné při jeho aplikaci využít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xds 83/2008-39:
Zdejší soud předně vzal v potaz, že správní řád nestanoví žádná jiná pravidla pro počítání času než ta, jež jsou formulována v § 40 správxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx situace, kdy zákon výslovně nestanoví žádná pravidla pro počítání lhůty stanovené v § 24 odst. 1 správního řádu, lze hovořit o mezeře v zákoně. Tuto mezexx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xprávního řádu, neboť jedině takovýto postup je plně v souladu s principem právní jistoty a předvídatelnosti veřejné správy. Předestřenou interpretaxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtého úkonu v řízení vázáno na lhůtu ...". Podle § 57 odst. 2 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, připadne-li konec lhůty na sobotu, neděxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxstoupení
fikce
doručení u písemností doručovaných podle občanského soudního řádu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 5.8.2004, sp. zn. II. ÚS 54xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), který v § 60 odst. 3 stanoví, že připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volnax xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Z provedeného výkladu, jxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxlo 55; sněmovní tisk 201 ve volebním období 2002-2006), která prohlašuje, že se má jednat o "standardní ustanovení o lhůtách a počítání času", Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxho úkonu v řízení" se jedná o zákonodárcovu nedůslednost a je třeba přikročit k analogickému užití § 40 správního řádu na lhůtu obsaženou v § 24 odst. 1 spxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxce jsou poskytnuty v ten moment, v němž přejdou z výlučné sféry poskytovatele informací (správního orgánu) do sféry žadatele o tyto informace, jež má obxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxované informace k poštovní xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xřípady, kdy má v řízení v určité lhůtě provést úkon účastník řízení, tak zásadně i na ty, kdy je určitou lhůtou při svém úkonu vázán správní orgán.
Usnexxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné mocix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxánky nejpozději poslední den této lhůty dodáno ve formě datové zprávy do datové schránky soudu (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).
Usnesení NSS ze dne 19. 12. 2017, xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xení okamžikem podání zásilky k poštovní přepravě ve smyslu § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu.
Rozsudek KS Ústí nad Labem ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 60 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxpadě podání odvolání prostřednictvím držitele poštovní licence za pomoci elektronické služby DopisOnline rozhodující okamžik žádosti o poštovní sxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxjednávky služeb pošty ze strany držitele poštovní licence totiž bez dalšího implikuje podání zásilky do poštovní sítě k přepravě, a tedy uzavření poštxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxzení viz § 49.
Ke zpětvzetí podání viz § 66 odst. 1 písm. a).
K rozhodnutí ve správním řízení viz § 67 a násl.
K oznámení rozhodnutí správního orgáxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xyužíván též v jiných oborech platného českého práva, zejména v právu civilním.
Navrácení v předešlý stav umožňuje správnímu orgánu rozhodnout, jsxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ústním jednáním před správním orgánem, jakož i jiného úkonu, který měl být proveden v určité lhůtě, a dále povolit zpětvzetí nebo změnu již učiněného poxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxctého dne ode dne, kdy pominula překážka, jež mu bránila v učinění úkonu v původní lhůtě. To neplatí, pokud ode dne, kdy měl být účastníkem úkon učiněn, jix xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxí orgán se jeho požádáním o prominutí zmeškání úkonu nebude vůbec zabývat.
Odstavec 2 užívá pro osoby oprávněné požádat o prominutí zmeškání úkonu oxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxník“ je totiž kryt termínem „podatel“, který je ostatně také již dále v textu používán. Tento právní názor podporuje též vcelku promiskuitní přístup záxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxtnácti dnů ode dne, kdy překážka bránící učinit takový úkon pominula nikoli jemu, nýbrž podateli. Je rozhodně namístě se domnívat, že účastník a podatex xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, aniž by k tomu byl zmocněn, nakládat s cizími právy.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxinen učinit, nicméně může tak učinit v případě, pokud podateli hrozí vážná újma a přiznáním odkladného účinku nevznikne současně újma právům nabytým v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxvní řád žádá, aby bylo zmeškání úkonu prominuto, pokud podatel prokáže, že překážkou vykonání úkonu v původně stanovené lhůtě byly závažné důvody nasxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x jejich prokázání nemusel správní orgán podatele dodatečně vyzývat, resp. nařizovat jednání. Obligatorně nebude naproti tomu správním orgánem požáxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxící podateli za podmínky, že by jeho požádání nebyl odkladný účinek přiznán.
Správní orgán rozhoduje o požádání o prominutí zmeškání úkonu usnesenxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxávní orgán k podanému požádání zmeškaný úkon, doplní sám, již bez dalšího návrhu, řízení ve věci o tento úkon. Jak již bylo výše uvedeno, požádání o promixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxteli k dodatečnému učinění zmeškaného úkonu. Usnesení o prominutí zmeškání úkonu se oznamuje dle § 72. Usnesení, kterým správní orgán zmeškání úkonu nxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxní změny obsahu podání může v jeho dikci pouze účastník, a to do doby, než bude v jeho věci vydáno správním orgánem rozhodnutí. Z dikce věty druhé však vyplxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xikoli účastníkovi. Ustanovením odstavce 8 není nijak dotčeno právo zúžit předmět žádosti nebo vzít ji zpět dle § 45 odst. 4.
Vybraná použitelná spráxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x neprominutí zmeškání úkonu ve své podstatě předurčuje výsledek konečného rozhodnutí, do právní sféry účastníka správního řízení ve smyslu § 65 s. ř. sx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdnutí xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xdepření přístupu k soudu, který by mohl ve svých důsledcích znamenat odepření spravedlnosti (
denegatio iustitiae
), ale toliko stanovení časového okxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxškání úkonu. Rozhodnutí o neprominutí zmeškání úkonu tak není vyloučeno ze soudní ochrany, neboť jeho přezkumu lze dosáhnout v rámci přezkumu finálníxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx x. 1883/2009 Sb. NSS:
Výše uvedené úvahy mají svůj normativní odraz v § 41 odst. 8 správního řádu. Dle něj může účastník požádat o povolení změny obsahu poxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxtel ve svém prvním podání chtěl prodloužit povolení o 15 let, vymezil maximum svého návrhu. Jakékoli jeho další rozšíření bylo možné jen postupem podle x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxa ze dne 30. 11. 2009, č. j. 9 Ca 279/2008-31, č. 2095/2010 Sb. NSS:
Aplikace institutu navrácení v předešlý stav zakotveného v § 41 správního řádu z roku xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx 1 věta druhá zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Rozsudek NSS ze dne 17. 2. 2015, č. j. 7 Azs 13/2015-28, č. 3215/2015 Sb. xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxktivní povahy, přičemž závažnost těchto důvodů se posuzuje vždy podle okolností konkrétního případu. Nepříznivý zdravotní stav účastníka řízení lzx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx tehdy, pokud mu skutečně brání učinit zmeškaný úkon.
Rozsudek NSS ze dne 15. 9. 2016, č. j. 3 As 248/2015-22, č. 3467/2016 Sb. NSS:
Usnesení, jímž spxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxným úkonem odpor proti příkazu podle § 150 odst. 3 správního řádu (podle § 87 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
xxxxx x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K postoupení pro nepříslušnost vxx x xxx
x xxxxxxxx xxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxu uložena povinnost přijímat podněty (od veřejnosti či jiných správních orgánů), aby mohlo být eventuálně zahájeno řízení
ex offo
. Předpokládá se toxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxy a jejichž existence přitom odůvodňuje zahájení řízení z moci úřední. Možnost toho, kdo učinil podnět, požádat, aby jej správní orgán v třicetidenní lxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxším krokem k prohloubení veřejné kontroly správy. Zahájí-li správní orgán řízení vůči tomu, kdo podal podnět k zahájení, sdělení o tom, jak s jeho podněxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxříslušný správní orgán pochybil a postupoval na základě podnětu v určité věci z moci úřední, podnět po zjištění své nepříslušnosti postoupí (za použitx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xo shledá předpoklady, poté zahájí řízení z moci úřední podle § 46 správního xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 9. 5. 2001, sp. zn. 7 A 22/99-30, č. 846/2001 SoJ-Spr.:
Není v kompetenci správního orgánu zahájit z vlastního podnětu řxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxnětu řízení, které lze zahájit jen k návrhu účastníka, překračuje meze dané Listinou.
Rozsudek KS Ostrava, sp. zn. 22 A 135/2016-33, č. 3619/2017 Sbx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jej o této skutečnosti z vlastní vůle vyrozumívat. (Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobkyně proti tomuto rozhodnutí svým rozsudkem zx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx řízení zahajovaného toliko z moci úřední dle § 46 správního řádu, nemá veřejné subjektivní právo na to, aby toto správní řízení bylo zahájeno. Proto se nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem, pokynem nebo donucením dle § 82 s. ř. s.
Odložení věci
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxžení věci, a sice jednak z důvodu, byl-li vůči správnímu orgánu učiněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, jednak txx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxudů).
Institut odložení věci ušetří vykonání možná i většího množství zbytečných úkonů, které by plynuly již ze samotného faktu zahájení správníhx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ze dne 10.4.2006:
O odvolání proti usnesení se rozhoduje rozhodnutím. Toto rozhodnutí nelze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 5. 11. 2007, č. j. 8 As 51/2007-67, č. 1468/2008 Sb. NSS:
Výkon shromažďovacího práva, uplatněného ozxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxždění neexistujícím subjektem správní orgán věc bez dalšího odloží [§ 43 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004, za použití § 154 téhož zákona].
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xýkající se návrhu podaného podle § 68 odst. 1 téhož zákona, je ve vztahu k osobě, která takový návrh podala, rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s., proti němuž xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx10 Sb. NSS:
Usnesení x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx a žaloba proti němu je přípustná.
Hlava VI
PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
Díl 1
Zahájení řízení
Zahájení řízení o žádosti
Mgr.
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xiz § 1 odst. 1.
K věcné příslušnosti správního orgánu viz § 10.
K místní příslušnosti správního orgánu viz § 11.
K postoupení pro nepříslušnost xxx x xxx
x xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxo projev zásady dispoziční je zahájeno dnem, kdy podání podatele, tedy osoby stojící vně správního orgánu, ve formě žádosti nebo jiného návrhu, a o němž xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxd žádá splnění obou výše uvedených podmínek příslušnosti.
Za převzetí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgánu určený k tomu jeho organizačním řádem, nebo učinění podání přímo u konkrétní úřední osoby. Převzetím žádosti není však její odevzdání podatelem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxo ustanovení je "podáním" ve smyslu § 37, jehož právní režim se zde uplatní. Správní řád žádá, aby byla veškerá podání dle § 37 činěna u věcně a místně příxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxzodkladně postoupit u něj učiněné podání příslušnému správnímu orgánu. Věcně nebo místně nepříslušný správní orgán tak učiní usnesením, o němž uvědoxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
Nikoli každá žádost však vede k zahájení správního řízení viz např. § 43, kdy řízení o žádosti není zahájeno a správní orgán věc usnesením odloží v přípxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxně příslušný žádný správní orgán.
Odstavec 2 stanoví podmínky zahájení řízení o žádosti, pokud žádost může být podána pouze více žadateli společně xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxí věci shledá, že vzhledem k "povaze věci" může být žádost podána jen více žadateli společně, nemusí se žadatel v důsledku vůbec dozvědět, zda bylo řízenx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jen doporučit, aby v takovémto případě správní orgán informoval žadatele alespoň neformálním sdělením.
Závěrem výkladu k tomuto ustanovení mohu xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx společnosti - použít raději legislativní zkratku „návrh“ než zde užitý výraz „žádost“ asociující spíše podřízený vztah občana vůči správnímu orgánu xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxoti České republice:
Dovolává-li se stěžovatel nepřiměřené délky řízení před českými správními úřady, je nutné, aby předtím, než se obrátí na Komisix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrávního předpisu výlučně v dispozici účastníka řízení. Pokud správní orgán zahájí z vlastního podnětu řízení, které lze zahájit jen k návrhu účastníkxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx x xxčení právního vztahu (§ 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004) je zvláštním typem správního řízení, jehož účelem je upravit specifická pravidla pro vyxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxdnutí již neexistuje, ale v minulosti existoval. V tomto deklaratorním rozhodnutí správní orgán rozhodne o tom, zda určitý vztah vznikl a kdy se tak staxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxvního řádu z roku 2004 je podání žádosti, správní řízení podle tohoto ustanovení je tedy řízením o žádosti ve smyslu § 44 a násl. správního řádu z roku 20xxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxloby), neznamená samotná tato skutečnost, že po postoupení věci správnímu orgánu dle § 104 odst. 1 o. s. ř. se vždy jedná o správní řízení o žádosti (§ 44 x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxdová poznámka:
Toto ustanovení určuje náležitosti, jež musí mít návrh - žádost - na zahájení správního řízení před správním orgánem prvého stupně. Pxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxojevuje v obligatorním označení dalších žadateli v té době známých účastníků ve smyslu věty druhé odstavce 1.
Zkušenosti z praxe potvrzují, že podáxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxávního řízení. Odstavec 2 proto stanoví věcně a místně příslušnému správnímu orgánu poučovací povinnost a součinnost vůči žadateli. Správní orgán je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdostatků žádosti přímo na místě je vhodné zejména u odstraňování jednodušších nedostatků. Pokud se týká délky přiměřené lhůty k odstranění nedostatkx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxučasně s určením přiměřené lhůty k odstranění nedostatků žádosti musí být žadatel správním orgánem poučen o následcích jejich neodstranění.
Postxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx. a). Z právě uvedeného proto vyplývá, že správní řízení bylo ve věci zahájeno již dnem uvedeným v § 44 odst. 1, byť posléze správní orgán podané žádosti vyxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxní normativních textů. Zjevně právně nepřípustná žádost je v každém svém ohledu vždy toliko právem nepřípustnou žádostí, proto mi není jasné, proč zákxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xprávních orgánů žádosti, jež budou sice právně nepřípustné, nikoli však zjevně. Termín „právně“ zde nadto nepožívá významnějšího výkladového postaxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxadě, že je žadatelům přípustno činit jen žádosti zvláštními zákony povolené. Jako vhodné se proto jeví užít na tomto místě
de xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxliko nepřípustnou žádostí.
Tak jako je ve výlučné dispozici žadatele vlastní podání žádosti, je v jeho dispozici rovněž dodatečné zúžení předmětu xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xd vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení řízení u odvolacího správního orgánu.
Odstavec 4 má obecnou povahu vůči § 41 odst. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Jedná se tedy o změnu, kterou by již nebylo možno v řízení učinit, což není případ, který je kryt odstavcem 4.
Vybraná použitelná správní a soudní rozxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xdvolání opomenutého účastníka řízení; takovou žádost nelze v žádném případě označit za zjevně právně nepřípustnou ve smyslu § 45 odst. 3 správního řádxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxitérií zjevné právní nepřípustnosti uvedených výše.
Rozsudek NSS ze dne 29. 5. 2008, č. j. 2 Azs 17/2008-61, č. 1689/2008 Sb. NSS:
Nezbytnost vydat xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxveno, že žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná. Takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví (§ 66).
Zahájení řízenx x xxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx.
K úřední desce správního orgánu viz § 26.
K účastníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K opatrovníkovi viz § 32.
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxnámka:
Zahájení správního řízení z moci úřední -
ex offo
- je alternativou k zahájení řízení na základě žádosti ve smyslu § 44.
Pro zahájení správnxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxon - oznámí zahájení správního řízení doručením písemného oznámení nebo ústním prohlášením - vůči účastníku správního řízení, a není-li mu tento účasxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xožadavku by mělo nepochybně vyhovovat (vyjma podpisu oprávněné osoby) též ústní prohlášení ve smyslu věty první téhož odstavce.
V případě pluralixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxí doručení oznámení zbylým účastníkům není již, avšak jen pro účely zahájení řízení, brán zřetel. Těm z většího počtu účastníků, kterým se nepodařilo oxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxrávního orgánu k předložení listin.
Závěr č. 48 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.11.2006:
Zahájení řízení z mxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtu v určité věci z moci úřední, podnět po zjištění své nepříslušnosti postoupí (za použití analogie § 42 správního řádu) příslušnému správnímu orgánu i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x 46 správního řádu, a teprve od tohoto časového okamžiku je možné počítat lhůty vázané na zahájení správního řízení.
Správní orgán, kterému byla věc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxy před nepříslušným správním orgánem s výjimkou lhůt vázaných na zahájení řízení.1)
Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxdu správní orgán popíše skutek, o kterém bude v řízení jednáno, a správní delikt, který je v tomto skutku spatřován. V průběhu řízení může dojít ke změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xkutcích v oznámení o zahájení řízení neuvedených, musí správní orgán oznámit účastníkům řízení zahájení řízení o tomto skutku či skutcích a provést o nxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxběhu řízení lze změnit právní kvalifikaci skutku, o kterém se řízení vede. O této změně musí správní orgán účastníka řízení uvědomit.
II.
V oznámenx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xráv nebo povinností, o kterých bude v řízení rozhodováno, a též dosavadní skutková zjištění. Pokud by mělo být v tomto řízení rozhodováno o dalších právxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxlatnit jejich procesní práva.
Odůvodnění:
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xdst. 1 věta druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., tedy jakým způsobem má být předmět řízení v oznámení o zahájení řízxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxumání výše uvedené otázky je třeba vycházet z § 46 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení správní orgán v oznámení o zahájení řízení musí popsat xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxní účinky,3) a tedy ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti nebo tato práva nebo povinnosti autoritativně dxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. Pokud tedy vycházíme z výše uvedených náležitostí výrokové čásxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxci (srovnej § 9 a § 67 odst. 1 správního řádu), pak lze dojít k závěru, že předmětem řízení je rozhodování o právech a povinnostech účastníků řízení na zákxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxben zkoumání a právně kvalifikován (např. konkrétní jednání nebo opomenutí účastníka řízení) a dále o jakých právech nebo povinnostech má být v řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxx
x xxekážky věci rozhodnuté v případě předmětu řízení vymezeného ve výrokové části rozhodnutí).
Shora uvedené obecné vymezení předmětu řízení může míx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xkupinu řízení zahajovaných z moci úřední řízení sankční (přestupkové řízení a řízení o jiném správním deliktu), která se svojí povahou blíží trestnímx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx velký význam. V případě skutkového stavu lze při formulaci oznámení o zahájení řízení vycházet z toho, že správní orgán má pouze omezené informace, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxuchým popisem skutku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxhodl o právech a povinnostech účastníků. Tento popis bude z logiky věci přesnější a úplnější než popis uvedený v oznámení o zahájení řízení. Z toho však lxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxom lze vycházet z toho, že správní orgán v oznámení o zahájení řízení vymezí předmět řízení (skutek) a tento se v průběhu řízení nemůže bez dalšího zásadnx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxna č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Pokud bude v průběhu takového řízení zjištěn další skutek, je třeba oznámit účastníkx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xostupovat v souladu s § 57 přestupkového zákona a § 140 správního řádu upravujícím společné řízení).
Předmět řízení musí být dále v oznámení o zaháxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zjištění, která jsou zpravidla minimální, a proto se může právní kvalifikace v průběhu správního řízení měnit v souvislosti se zjišťováním skutkovéhx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxsadním změnám nedochází.7) Správní orgán je povinen uvědomit účastníka řízení o případné změně právní kvalifikace. Při vymezení předmětu řízení v oxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxud je to možné.
Právní kvalifikace skutku totiž ovlivňuje následný procesní režim (přestupkové řízení či řízení o jiném správním deliktu) a napomáxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xxxpinu řízení tvoří řízení, ve kterých jsou ukládána nápravná opatření. V těchto řízeních má popis skutkových zjištění zvláštní význam (obdobně jako v řxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xouvisejí s ukládanými opatřeními.
V ostatních řízeních zahajovaných z moci úřední nemá vymezení skutkového stavu pro předmět řízení tak zásadní vxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxily zahájení řízení. Správní orgán tak v oznámení o zahájení řízení může vymezit předmět řízení pouze jednoduchým popisem skutkových zjištění, která xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxní řízení. Z toho však nelze dovodit, že se vymezení předmětu řízení v oznámení o zahájení řízení nemůže lišit od vymezení ve výrokové části rozhodnutí. xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxní práv a povinností, o kterých bude jednáno, než skutkového stavu (jednání či opomenutí účastníka řízení nebo jiná právní událost), který bude základxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xýznam (viz výše). Při vymezení předmětu takového řízení v oznámení o zahájení řízení správní orgán uvede věc, o které bude v řízení jednáno. Při popisu vxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxajováno a která budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí.11) Při vymezení věci v oznámení o zahájení řízení je třeba přihlížet k povaze řízení. Věc by xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxjení řízení konkretizovat předmět řízení stejným způsobem jako ve výrokové části rozhodnutí. Nelze ji však vymezit ani příliš obecně, neboť v takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxzení na základě zjištěného skutkového stavu mělo být rozhodováno o dalších právech nebo povinnostech účastníků řízení, musí o tom správní orgán tyto úxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxdu ze dne 30. 5. 2014:
Doručení předběžného opatření současně s oznámením o zahájení řízení.
I. Při vydávání rozhodnutí o nařízení předběžného opxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxi níž má předběžné opatření směřovat. II. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření je zajišťovacím prostředkem, nemůže proto mít účinky meritorníxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxmením o zahájení řízení na základě § 46 odst. 3 správního řádu.
Závěr č. 159 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu txxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx § 68 odst. 3 zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění do 30. června 2017, brání správnímu orgánu, aby po nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o oxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu zahájit z vlastního podnětu řízení, jehož zahájení je podle příslušného hmotněprávního předpisu výlučně v dispozici účastníka řízení. Takovx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxhájí z vlastního podnětu řízení, které lze zahájit jenom k návrhu účastníka, překračuje meze dané čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Lisxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení řízení je v řízení zhojen, jestliže z vyjádření účastníka k doručované písemnosti je zřejmé a nepochybné, že rozhodnutí přijal a dále činil v řxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx je správní řízení zahájeno, musí být konkrétní. Rovněž musí být zřejmé, jaký postih za dané jednání hrozí. Takovou specifikaci nelze považovat za předxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xSS:
Stanoví-li zvláštní zákon lhůtu, v níž lze zahájit správní řízení z podnětu správního orgánu, musí být v této lhůtě zahájení řízení účastníku také xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
Závažného porušení procesních práv účastníka řízení se dopustí správní orgán, jehož prvním úkonem vůči účastníku řízení ve správním řízení zahájenéx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxladu i ke způsobu jeho zjištění. Takový postup nelze přitom odůvodnit zásadou rychlosti řízení.
Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. j. 1 Afs 58/2009-5xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxé, jaké jeho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinně se v daném řízení hájit. Správní orgán může v průběhu řízení zahájeného z moci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxo vymezení v oznámení o zahájení správního řízení. Správní orgán musí s upřesněním předmětu řízení řádně seznámit účastníky řízení a musí jim dát možnoxx xx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxy věci plyne, že vyrozumění účastníka řízení o jeho zahájení musí obsahovat přinejmenším stejné náležitosti jako podání účastníka směřující k zahájexx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x x
xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxS ze dne 31. 8. 2017, č. j. 4 As 117/2017-46, č. 3631/2017 Sb. NSS:
Osoba, která by byla účastníkem řízení zahajovaného toliko z moci úřední dle § 46 správnxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxého podnětu dle § 42 správního řádu úspěšně domáhat ani cestou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením dle § 82 s. ř. s.
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxstníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K zahájení správního řízení o žádosti viz § 44 a násl.
K zahájení správního řízxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxho řízení (odstavec 1), jednak v jakékoli jeho pozdější fázi (odstavec 2), o tom, že v dané konkrétní věci bylo zahájeno, resp. probíhá správní řízení. Bxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxch.
Kromě postupu správního orgánu podle odstavců 1 a 2 může správní orgán informovat účastníky správního řízení o jeho zahájení, resp. průběhu též xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx jak zákonodárce sám výslovně uvádí, právě že "vedle", tedy vždy současně alespoň s jedním z výše uvedených způsobů informování účastníků.
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx18.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K zahájení řízení o žádosti viz § 44.
K žádosti viz § 45.
K zahájení řízení z moci úřední viz § 46 a násl.
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx řízení. Obdobná ustanovení jsou obvyklá též v jiných zvláštních zákonech procesní povahy (občanském soudním řádu, trestním řádu, zákonu o správě danx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxna z jednoho a téhož důvodu ve stejném čase více než jedním správním orgánem. Překážka
litispendence
je důvodem zastavení řízení (viz § 66).
O jedné x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jednou. Jedno takové rozhodnutí správního orgánu zakládá překážku věci rozhodnuté -
rei iudicatae
. Jelikož se překážka věci správním orgánem již rozxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xozhodnutí (zejména
deklaratorní
povahy). I taková však vytvářejí překážku
rei iudicatae
.
Provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí lze tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu proto zcela logicky překážku
rei iudicatae
nevytváří.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 25. 1. 199xx xxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bránila překážka
litispendence
, jde o vadu, k níž soud přihlíží z povinnosti úřední.
Rozsudek KS Ostrava ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. 22 Ca 194/98-17, xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může sice o jedné a téže věci rozhodovat i několikrát, vždy však v samostatném správním řízení.
Rozsudek VS Praha ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. 7 A 179/200xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxí, kterým bylo ukončeno správní řízení, a nemůže tedy znamenat překážku věci pravomocně rozhodnuté.
Rozsudek KS Ostrava ze dne 7. 8. 2000, sp. zn. 22 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxhoda o jejich vydání. Takový postup by byl v rozporu se zákonem o půdě a správním řádem, protože řízení, které bylo pravomocně skončeno, nemůže být znovu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxS:
Pro úplnost je nutno uvést, že pokud nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) v § 48 odst. 2 stanoví, že přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnoxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxanému principu. Teprve § 101 písm. c) nového správního řádu upravuje případy, které má zřejmě na mysli stěžovatel. Bude však třeba pečlivého výkladu (xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx. 12. 1993, sp. zn. 6 A 146/92-24, SpP. 44/1994:
V řízení před správními orgány platí obecná zásada
non
bis
in idem; lze ji dovodit z principu materiálnx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxích oprávnění a povinností. To platí bez ohledu na to, zda procesní předpis zákaz dvojího projednání téže věci explicitně stanoví (např. § 159 odst. 3 o. xx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx dubna 2006 nicotné, má to za následek, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 18.1.2006 nikdy nebylo zrušeno a disciplinární řízení před žalovxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxnou překážka
rei iudicatae
. Podle ustálené judikatury a právní doktríny správní akt vydaný ve věci pravomocně rozhodnuté trpí formální vadou takové mxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxastrálním operátu dle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), nepředstavuje překážku
rei iudicatae
xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxzsudek NSS ze dne 16. 5. 2013, č. j. 4 As 16/2013-36, č. 2905/2013 Sb. NSS:
Překážku
litispendence
dle § 48 odst. 1 správního řádu z roku 2004 je nutno vyklxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxo orgánu.
Díl 2
Ústní jednání
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxo řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K nahlížení do spisu viz § 38.
K usnesení viz § 76.
K utajovaným informacím viz zákon o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí.
Správní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí a uplatnění práv jeho účastníků. Poslední dvě podmínky musí být přitom dány kumulativně. Bude-li se ve věci konat ústní jednání, je povinností správnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
Ústní jednání je principiálně neveřejné. Odchylky stanoví buď zvláštní zákon, nebo sám správní orgán. Ústní jednání může být poté konáno veřejně zcexx xxxx x xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xnformací podle zákona o ochraně utajovaných informací, ochrany práv účastníků, u nichž je třeba šetřit zejména jejich práva na ochranu osobnosti, a mrxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxhodnutí o tom učiní správní orgán usnesením, které se poznamenává do spisu.
Žadatel a dotčené osoby mohou správnímu orgánu navrhnout, aby se ve věci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxastníkům. Rozhodnutí správního orgánu, jímž bylo návrhu účastníka na konání veřejného ústního jednání vyhověno, je po formální stránce usnesením, kxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnosti účastníků, jakož i ochrany mravnosti se uplatní i zde.
Podpůrce účastníka se může zúčastnit jednání i tehdy, je-li neveřejné. Na rozdíl od souxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 30. 6. 2000, sp. zn. 6 A 57/99-36, č. 1062/2002 SoJ-Spr.:
Přizvání účastnxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxést důsledky toho, že dodání faxové zprávy nelze v konkrétním případě prokázat, na účastníka řízení, který popírá, že by mu faxová zpráva byla dodána.
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xpodstatnění zpravidla tehdy, vystupuje-li v řízení více účastníků, kteří mají protichůdné zájmy, mají-li být vyslýcháni svědci, příp. prováděny jixx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Díl x
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xomentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účelu správního řízení viz § 9.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxe ve věci rozhodnout teprve tehdy, seznámí-li se na základě podkladů opatřených a předložených mu v dané věci účastníky správního řízení, resp. opatřexxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxní, a podobně jako je tomu i v jiných zvláštních zákonech procesní povahy (občanský soudní řád, trestní řád, daňového řádu, soudní řád správní), ani nemxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu mohou být zejména návrhy účastníků řízení, důkazní prostředky uvedené v § 53 až 56, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnoxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, soudů a notářů, jakož i skutečnosti obecně známé, tzv. notorieta, která není třeba pro jejich obecnou známost dokazovat. Příkladem budiž obecná známxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xčastníci řízení, to však jen za podmínky, že to na jejich požádání správní orgán připustil a opatření podkladů účastníky namísto správním orgánem nemůxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xastalé ohrožení řízení ve věci. Zpravidla však správní orgán požádání podle odstavce 2 vyhoví.
Není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak, jsou účxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxebnou součinnost.
Odstavec 3 správnímu orgánu ukládá, aby v řízení ve věci zjistil všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Platná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx je opakem soukromého zájmu, souvisí s režimem veřejného práva, jakož i postavením, posláním a úkoly orgánů veřejné moci. Veřejný zájem je obecně prospxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xovahou celospolečenské. Posuzovatelem a kvalifikovaným prosazovatelem veřejného zájmu mohou být pouze orgány veřejné moci. Veřejný zájem musí být xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxata z II., rozšířeného a podstatně přepracovaného vydání Slovníku českého práva vypracovaného autorským kolektivem pod vedením doc. JUDr. Zdeňka Maxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxgán je povinen zjistit v řízení v dané věci všechny rozhodné okolnosti ve prospěch i neprospěch toho, jemuž má být ve správním řízení uložena nějaká povixxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu orgánu v odstavci 3 je projevem zásady vyšetřovací, jež opravňuje orgán, který vede řízení ve věci, opatřovat si podklady pro své rozhodnutí nezávislx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxředků, vázán zásadou jejich volného hodnocení, podle níž správní orgán hodnotí každý podklad zvlášť, jakož posléze všechny podklady v souhrnu, podle xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxnnou teorií důkazní, tedy přizná mu důkazní sílu požadovanou zákonem.
Při hodnocení podkladů je správní orgán povinen pečlivě přihlížet ke všemu, xx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxe 26.11.2007 (výňatek):
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxmu usnesení (ani jinou zákonnou formu pro rozhodnutí), neboť se v těchto případech nejedná o dožádání ve smyslu § 13 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx006 (výňatek, celé znění viz komentář k § 46):
Pokud absolutně věcně nepříslušný správní orgán pochybil a postupoval na základě podnětu v určité věci x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podklady pro vydání rozhodnutí. Tento správní orgán, za podmínky že pro to shledá předpoklady, poté zahájí řízení z moci úřední podle § 46 správního řádx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016:
Postup při rozhodování na základě listinných podkladů.
Předkládá-li osoba správnímu orgánu dokumenxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxna podrobena autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxě naskenovaný dokument, nejsou-li pochybnosti o pravosti takového dokumentu a akceptuje-li takovou formu příslušný správní orgán. Míra autenticitx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxá použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2003, č. j. 4 Azs 21/2003-55, č. 298/2004 Sb. NSS:
Správní orgán neporušuje posxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxečností je i sdělení žadatele o důvodu své neúčasti na pohovoru ve smyslu zákona o azylu.
Rozsudek NSS ze dne 4. 9. 2003, č. j. 7 A 123/2002-28, č. 265/20xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxt, resp. nutit Policii ČR jeho obsah měnit.
Rozsudek NSS ze dne 29. 8. 2003, č. j. 2 A 1114/2002-23, č. 166/2004 Sb. NSS:
Plynou-li v řízení před správnxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxedloženy originální doklady a nebyl-li ani učiněn pokus o jejich zjištění a předložení, trpí takové řízení vadami, pro které je zpravidla třeba napadexx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxní vztah, leží na správním orgánu, jelikož jeho úlohou je vyvrátit tvrzení účastníka řízení o tom, že se o takový zastřený pracovněprávní vztah nejednáx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxechl ani osoby, se kterými měl účastník řízení podle závěru učiněného správním orgánem uzavřít zastřený pracovněprávní vztah, a přitom se v rozhodnutx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx 2 A 1105/2002-22, č. 153/2004 Sb. NSS:
Rozhodne-li správní orgán i přes přetrvávající nejasnosti o skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku, zpxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxsudek VS Praha ze dne 25. 1. 1999, sp. zn. 6 A 64/97-38, č. 999/2002 SoJ-Spr.:
K novým skutečnostem, které žalobce netvrdil ani neprokazoval v řízení přex xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsti bylo lze spatřovat porušení procesních pravidel správním orgánem.
Rozsudek VS Praha ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. 7 A 59/99-45, č. 900/2001 SoJ-Sprxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektu a jedním z důkazů, kterým je prokazováno protiprávní jednání odpovědného subjektu, avšak samy o sobě nenahrazují ani nemohou nahradit dokazxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x7. 2. 1998, sp. zn. 6 A 31/96-27, č. 878/2001 xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxacovník tím, že byl účasten na místním šetření a ústním jednání jiného správního úřadu v jiné věci, navíc za situace, kdy účastník řízení ani nevěděl o toxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xx1/2000, č. 753/2001 SoJ-Spr.:
Správní orgán je povinen zjistit před vydáním rozhodnutí přesně a úplně skutečný stav věci. Není přitom vázán jen návrhx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Rozsudek VS Praha ze dne 25. 6. 1996, sp. zn. 6 A 825/95, č. 683/2000 SoJ-Spr.:
Soud může jako překlenutelnou procesní chybu posoudit to, když i přes nexxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxsu, a skutkové a právní úvahy správního orgánu, které vedly k vydání rozhodnutí, jsou ze spisu alespoň v základních rysech bez pochyb rekonstruovatelnxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxahami se řídil, nezbývá soudu, než bez dalšího napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost bez nařízení jednání zrušit.
Rozsudek VS Praha ze dne 30x xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu československého. Proto je nutné, ukáže-li se to jako potřebné, dokazovat jejich obsah ve správním řízení stejně jako každou jinou skutečnost. Z xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xx xraha ze dne 28. 5. 1996, sp. zn. 9 A 561/94, č. 270/1998 SoJ-Spr.:
Hodnocení důkazů podle vlastního uvážení správního orgánu je myšlenkovou úvahou, při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xsudky, které zmiňuje v odůvodnění svého rozhodnutí. Takovýmto hodnocením však není, jestliže správní orgán jeden důkaz pouze přijal a protichůdný poxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxzy.
Rozsudek VS Praha ze dne 25. 3. 1994, sp. zn. 6 A 598/93, č. 208/1998 SoJ-Spr.:
Skutečnost, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxtickými, které uváděla v původní žádosti, nezbavuje správní orgán povinnosti učinit potřebná skutková zjištění k posouzení takového nového tvrzeníx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx x. 199/1998 SoJ-Spr.:
Skutečnost, že žalobce požádal o prodloužení cestovního pasu na zastupitelském úřadu své země, vede zpravidla k závěru, že znovx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxpostačuje a správní orgán není proto zbaven povinnosti rozhodnout na základě řádně zjištěného skutečného stavu věci; to vyžaduje v každém případě žadxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx, sp. zn. 6 A 147/94
Vadou řízení, která mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, je i to, že důkazní stav byl v řízení o rozkladu doplněn o další xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxo doplnění.
Rozhodnutí VS Praha ze dne 27. 8. 1993, sp. zn. 6 A 82/93, č. 112/1996 SpP.:
Stanovení výše pokuty za správní delikt je výsledkem správníhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpostačuje, že stanovená výše je v rozpětí, které zákon připouští; rozhodnutí správního orgánu musí být přezkoumatelné také v tom směru, zda a jak byla vxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxávní delikt, které je odůvodněno toliko tím, že pokuta byla uložena v zákonném rozmezí, je v této části nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
Nálxx xx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxání, že bude-li postupovat v souladu se zákonem a konkrétními pokyny tohoto orgánu, povede to v případě úspěchu ve sporu k vydání reálně vykonatelného rxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyčerpání možnosti odstranit existující rozpory v důkazech. Jestliže se však rozpory odstranit nepodaří, je nezbytné, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxkazům se nakonec při svém hodnocení přichýlil a které důkazy odmítl a proč. Pokud se bez jakéhokoli zdůvodnění přikloní ke skupině důkazů, které podporxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xákon pro hodnocení důkazů vytyčil.
Rozsudek NSS ze dne 18. 11. 2011, č. j. 2 As 45/2010-68, č. 2518/2012 Sb. NSS:
I za situace, kdy kamerový záznam pořxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxami, není jeho použitelnost pro potřeby dokazování ve správním řízení zcela vyloučena. V těchto případech je vždy nutno poměřit legitimitu cíle, kterxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxdě může nad ochranou osobnostních práv dotčeného subjektu převážit zájem společnosti na objasnění a potrestání deliktních jednání a především pak ocxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xrgán nemusí uvádět zdroj, z něhož se dozvěděl o existenci obecně známé skutečnosti. Naproti tomu musí uvést, ze které jeho konkrétní úřední činnosti či xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu vzal v potaz pro své rozhodování, ať již tiskem, nebo uložením na elektronický nosič dat, znemožní tak správnímu soudu úkol vycházet při přezkumu rozhxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvní orgán nashromáždí, byly přezkoumatelně označeny datem svého pořízení.
Rozsudek NSS ze dne 18. 8. 2010, č. j. 2 As 28/2010-103:
Odkazuje-li rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xe konkrétně stanovena výše újmy, ze které vyplývá výše pokuty v daném případě, jde - za předpokladu, že správní rozhodnutí se s postupem při zpracovávánx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
Rozsudek NSS ze dne 19. 2. 2009, č. j. 3 Ads 133/2008-70:
Osvědčí-li žadatel o dávku sociální péče dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, sxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xb. NSS:
Informace o zemi původu použité ve věci mezinárodní ochrany musí být v maximální možné míře (1)
relevantní
, (2) důvěryhodné a vyvážené, (3) aktxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxenství v EU může být jedním z důkazních prostředků, avšak s ohledem na její diplomatický charakter a účel, pro nějž se zpracovává, je pro azylové účely nexxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xvedeného zákona vyžaduje, aby situace v zemi původu byla zjišťována pomocí jiných zpráv, které netrpí těmito deficity, přičemž zpráva Evropské komixx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K právním předpisům viz § 2 odst. 1.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 14x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxdení důkazu, který má potvrdit nebo vyloučit rozhodný stav věci, zde ponechává správní řád volbu, kterým důkazním prostředkem bude důkaz proveden, nx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxskán ani proveden v rozporu se zákony a ostatními právními předpisy.
Na tomto místě je vhodné vymezit rozdíl mezi termíny "důkaz" a "důkazní prostřexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxčnost. I když je tento termín leckdy užíván synonymicky s termínem "důkazní prostředek", spočívá odlišnost důkazního prostředku od důkazu především x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdí nebo důkaz znaleckým posudkem - má tedy užší vztah ke způsobu prokázání rozhodné skutečnosti, zatímco důkaz chová větší vztahy přímo k samotné prokaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxen včas vyrozumět účastníky řízení o provádění důkazů mimo ústní jednání, a to vždy, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, tedy nejedná-li se o důkaz neopakxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx např. o opuštění území našeho státu cizím státním příslušníkem, který se již nemá v úmyslu do ČR vrátit, přitom však jde o důležitého svědka - kdykoli pozxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxní též později, avšak s rizikem, že tím bude jeho výpovědní síla výrazně narušena a důkaz sám se nejspíš stane nepoužitelným. Příkladem neodkladného úkxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xení správní řád vázán vůči účastníku řízení, který se svého práva účasti při dokazování vzdal.
Pokud správní orgán postupuje v dokazování v souladx x x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx procesní efektivity a hospodárnosti správního procesu zůstává provádění dalších důkazů nadbytečné, jakmile by již byl v dosavadním dokazování nade xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxsti brání překážka
litispendence
.
xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx2012. Další podmínky a harmonogram implementace základních registrů byly zpřesněny v nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pod číslem 161/2011 Sb., v částce 60. Základní registry začaly od 1. 7. 2012 s relativně malým počtem referenčních údajů, které však mají
status
platnýxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xaké aktualizuje. Ostatní systémy tento referenční údaj přebírají do svých databází. Občané získali díky registrům velmi významný nástroj kontroly. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Základními registry jsou
a)
základní registr obyvatel,
b)
základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů vexxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxvinností.
Přijetí zákona o základních registrech se nezbytně promítlo do rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci a dále do rozsahu důkazních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxru. Pokud právní předpisy stanoví, že má občan dokládat údaje, které jsou obsaženy v základním registru jako referenční údaje, musí orgán veřejné moci xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxně využívané pro výkon veřejné správy a zároveň zbaví adresáty veřejné správy, občany, povinnosti údaje opakovaně dokládat. Údaj bude sdělen pouze jexxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxavuje občany povinnosti dokládat orgánům veřejné moci některé skutečnosti, které jsou reprezentovány referenčními údaji. V ustanovení § 5 zákona o zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxkladním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat.
2.
Referenční údaje využívá, aniž by ověřoval jejich správnost (
presumpce
sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxný (resp. má oprávněnou pochybnost o jejich správnosti) - viz níže, je oprávněn požadovat doložení správného údaje.
3.
Od osob, po kterých je jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxx v základním registru obsaženy,
b)
jsou označeny jako nesprávné,
c)
vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo
dx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xpůsobilosti).
4.
V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním registru, při své činnosti zjistí nesoulad refxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.
5.
Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
6.
Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem uxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xéž třetí osobě.
xxxx xxxxxxx xxxxxxec 5 upravuje postup v řízení o přestupku navazujícím na výkon kontroly podle kontrolního řádu. Kontrolní řád upravuje postup při vyhotovení protokolx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxejména § 9 a § 12 kontrolního řádu) a postup při vyřizování námitek proti obsahu protokolu (§ 14 kontrolního řádu). Obviněný z přestupku v řízení navazujxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxpku (viz § 81 přestupkového zákona). Rozhodnutím o přestupku je třeba rozumět jak rozhodnutí ve věci, tak příkaz. V zájmu zefektivnění řízení o přestupxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu, formálně postupem podle správního řádu provádět jako důkaz.
Závěr č. 99 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 25.2.xxxxx
xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxkům řízení, dá jim možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a žádost v souladu s § 149 odst. 3 správního řádu zamítne. Pokud je z žádosti zjevná skutxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx pro rozhodnutí a žádost v souladu s § 51 odst. 3 správního řádu zamítne. Pokud není žádost bezvadná, správní orgán oznámí zahájení řízení všem známým účxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x x49 odst. 3 správního řádu, žádost projedná. Správní orgán může žádost zamítnout nebo řízení zastavit, aniž by postupoval výše popsaným způsobem, pokux xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxstníků řízení odlišných od žadatele.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 2. 11. 2005, č. j. 2 Afs 104/2005-81, č. xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xa nezákonné z důvodu nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci jen proto, že skutková zjištění správního orgánu vycházejí v zásadě pouze ze svědexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pochybil, pokud o výslechu svědka V. S. obviněnou nevyrozuměl, což ve svých důsledcích znamenalo, že ji odepřel právo se k tomuto důkazu vyjádřit, klásx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, neboť výslech svědka nebyl proveden zákonným způsobem a nelze ho tedy z hlediska jeho obsahu zatím hodnotit. Uvedené pochybení neodstranil ani správxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxho podkladu i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Splněním této povinnosti nedošlo k odstranění nesprávného postupu správnxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxu vzorků bez přítomnosti správce vodního toku nelze spatřovat nezákonnost získání důkazů pro správní řízení ani nezákonnost rozhodnutí správního orxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxn rozumné, ve smyslu reálně splnitelné nároky při dokazování, přičemž rozumnost, resp. splnitelnost požadavku se nutně odvíjí od konkrétní situace, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxení § 51 odst. 3 správního řádu z roku 2004 umožňuje správním orgánům neprovádět dokazování v situaci, kdy se toto vzhledem k jiné v řízení již zjištěné sxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se se všemi námitkami uvedenými v odvolání (rozkladu).
Rozsudek NSS ze dne 18. 8. 2010, č. j. 2 As 28/2010-103:
Odkazuje-li rozhodnutí správního orxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxa výše újmy, ze které vyplývá výše pokuty v daném případě, jde - za předpokladu, že správní rozhodnutí se s postupem při zpracovávání znaleckého posudku xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx x. 11. 2009, č. j. 1 Afs 60/2009-119, č. 2344/2011 Sb. NSS:
V českém právním řádu neexistuje žádný právní základ pro utajené pořizování audiovizuálních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)]. Takovýmto základem není ani § 51 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Důkaz audiovizuální nahrávkou pořízxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo záznamu uvnitř vozidla taxikáře veřejná moc zasahuje do práva na respektování soukromého života taxikáře ve smyslu čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských prxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxna č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku listinami dle § 53 odst. 3 správního řádu, je správní orgán povinen sx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x Azs 105/2008-81, č. 1825/2009 Sb. NSS:
Zpráva Evropské komise o dosaženém pokroku v připravenosti kandidátské země na členství v EU může být jedním z dxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xodnocení důkazů obezřetně (§ 50 odst. 4 a § 51 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Zásada materiální pravdy vyjádřená v § 3 uvedeného zákona vyžaduje, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxůrně.
Rozsudek NSS ze dne 22. 1. 2009, č. j. 1 As 96/2008-115, č. 1856/2009 Sb. NSS:
Úřední záznam o tom, že byl spáchán přestupek a kdo je z jeho spáchánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z roku 2004). K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu slouží mj. svědecký výslech osoby, která úřední záznam pořídila, nikoli tentx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxní stanovené v § 82 odst. 4 správního řádu z roku 2004 na řízení o přestupku nedopadá.
Rozsudek NSS ze dne 15. 1. 2009, č. j. 7 Azs 22/2008-107:
Při provxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxla u portrétních fotografií obličejová část zachycena zepředu a zpříma a zabírala většinu plochy fotografie.
Usnesení ÚS ze dne 8. 2. 2010, sp. zn. Ixx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xákona], nelze jej hodnotit jako porušení právního předpisu takové závažnosti, která by měla za následek absolutní neúčinnost důkazu získaného průmyxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxe neoprávněnost instalace záznamového zařízení či nepřípustnost důkazního prostředku takto pořízeného (...) [L]ze dát za pravdu stěžovateli, že moxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen ‚Úmluva'). Obecně je pro účely hodnocení, zda došlo k nedovolenému zásahu do soukromí ze strany oxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx měl být dostupný široké veřejnosti (...). Běžné použití bezpečnostních kamer samo o sobě, ať na ulici, nebo v prostorách jako nákupní centrum nebo polixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm průmyslové kamery na veřejném místě sledoval legitimní cíl, tj. ochranu svého majetku a odhalení pachatele trestného činu, který by se jej osobně dotxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xpřístupněním záznamu, znevažováním stěžovatele ve sdělovacích prostředcích apod."
Rozsudek NSS ze dne 2. 8. 2013, č. j. 4 As 28/2013-24, č. 2938/2xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxm soukromým, a to i přesto, že byl záznam pořízen na soukromý mobilní telefon policisty, jehož záměrem bylo použít záznam pouze pro svou vlastní potřebux x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtatečnou právní úpravu zmocňující policii k pořizování audiovizuálních záznamů dokumentujících průběh úředního úkonu. Pokud audiovizuální záznax xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx o Policii České republiky pořízen a zpracován tak, aby byl zabezpečen proti neoprávněnému přístupu, změně, zničení, zneužití nebo neoprávněnému zprxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxním řízení.
Je-li ve správním řízení použit důkaz získaný v rozporu se zákonem (§ 51 odst. 1 správního řádu z roku 2004), nemusí to být vždy bez dalšího důxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxo důkazu z ostatních důkazů provedených ve správním řízení učinit jednoznačný závěr, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xprávnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
Ke způsobu postupu správního orgánu při zjišťování stavu věci viz § 3.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a náslxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xednotlivým důkazním prostředkům viz § 53 a násl.
Výkladová poznámka:
Normativní text tohoto ustanovení je kodifikací zásady břemene tvrzení, od xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxstníci správního řízení -, je též vázán povinností tuto svoji tvrzenou skutečnost dostatečně věrohodně a bez důvodných pochybností prokázat. Neuvedxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxrhů důkazů ze strany účastníků způsobit zastavení řízení správním orgánem, resp. neuvedení důkazního břemene a prohru ve věci.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek VS Praha ze dne 25. 8. 1995, sp. zn. 6 A 710/95, č. 6xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxména zásada materiální pravdy a zásada oficiality. Není správná představa, že tu platí procesní důsledky civilistického principu břemene tvrzení a dxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxosti, zejména ty, x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx účastníka řízení jen rozumné, ve smyslu reálně splnitelné nároky při dokazování, přičemž rozumnost, resp. splnitelnost požadavku se nutně odvíjí od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxé věty ustanovení § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zcela na libovůli správního orgánu, jakým způsobem s návrhy účastníků na provedení důkazů naloží, neboť správní orgán sice není povinen všechny důkazx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxn, ale i povinen odpovědně vážit, které důkazy je třeba provést, zda je potřebné stav dokazování doplnit a posuzovat důvodnost návrhů stran na doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxkoli a o které opře skutkové závěry a které opomene.
Rozsudek KS Hradec Králové ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 61 A 1/2013:
Provedl-li správní orgán prvníxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxí schopen klást svědkovi dotazy, nelze toto provedení důkazu považovat za řádné v souladu s § 52 správního řádu z roku 2004.
Postupem, kdy správní orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx bude správním orgánem v rámci volného hodnocení vyhodnocena důkazní hodnota jeho výpovědi, přičemž obviněný z přestupku bude moci využít svého práva xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ke zhodnocení důkazní hodnoty svědecké výpovědi správním orgánem prvního stupně, bude-li vydáno rozhodnutí
meritorní
povahy.
Důkax xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxx
x xxastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K obecnému ustanovení o provádění důkazů viz § 51.
K zákazu výslechu svědka, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxědí podle § 55 zpravidla vůbec nejčastějším důkazním prostředkem, který je v dokazování ve správním řízení využíván. Důkaz listinou se ve správním říxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxí orgán listinu přečte nebo sdělí její obsah, ve druhém případě důkaz listinou vyhodnotí a učiní o tom záznam do spisu, který vede ve věci, v níž byl důkaz lxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xdiční povinností, tj. povinností předložit ji na výzvu správnímu orgánu. Dotyčná osoba je o výzvě k předložení listiny vyrozuměna usnesením správníhx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxstiny upřeno totéž právo, jehož může podle § 55 odst. 2 až 5 využít ve správním řízení svědek.
Správní řád přiznává v odstavci 3
ex lege
listinám vydxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxenticitu prohlášení orgánů, které tyto vydaly. Nebude-li dokázán opak, tj. bude-li i nadále jisté, že listiny jsou autentickým prohlášením orgánů, jxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxuje zvláštní právní režim pro ověřování pravosti úředních razítek a podpisů na veřejných listinách xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuva, která je součástí českého právního řádu, stanoví jinak.
Podle odstavce 5 je možno předložení listiny nahradit čestným prohlášením účastníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xoudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 24. 5. 2006, č. j. 1 Afs 77/2005-43, č. 1049/2007 Sb. NSS:
Čestné prohlášení (§ 39 správního řádu 71/1967 Sb.) sx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxproti tomu čestné prohlášení nezná a správní řád se v daňovém řízení nepoužije (§ 99 zákona o správě daní a poplatků).
Rozhodnutí VS Praha ze dne 25. 2. xxxxx xxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxrávní orgán tento důkaz provede, musí být o tom sepsán protokol podle § 22 cit. zákona, v němž je třeba mimo jiné náležitě popsat předmět a výsledek ohledáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxou za účelem zjištění skutečného stavu věci provedeny, což znamená, že provedení ohledání (místní šetření jako důkaz správní řád nezná) není obligatoxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx potřebnosti, skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku listinami dle § 53 odst. 3 správního řádu, je správní orgán povinen se těmito listinami zabývat jaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x. US:
K povaze osvědčení se ve své judikatuře vyjadřoval i Nejvyšší správní soud, který např. ve svém rozsudku ze dne 7. listopadu 2007, sp. zn. 3 As 33/20xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxu Nejvyššího správního soudu především skutečnost, že deklaratorním správním rozhodnutím se práva a povinnosti osob určují závazně (§ 65 odst. 1 s. ř. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxnoveném zákonem (§ 73 odst. 2 nového správního řádu). Naproti tomu osvědčení, jak již vyplývá z výše uvedeného výkladu, je pouze důkazním prostředkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtředky. Vedle podnětu ke zrušení osvědčení postupem dle ustanovení § 156 odst. 2 nového správního řádu se lze proti osvědčení bránit, jak již bylo řečexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx III. ÚS 29/95 .
Usnesení NSS ze dne 14. 4. 2015, č. j. 9 As 12/2014-60, č. 3239/2015 Sb. NSS:
Provedení důkazu cizojazyčnou listinou, aniž by byl proxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x roku 2004).
Neopatření překladu cizojazyčné listiny, jíž je prováděn důkaz, může představovat vadu řízení, jestliže účastník v řízení před správníx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx x xx xxxt. 1 a 2 a § 53 odst. 6 správního řádu z roku 2004).
Důkaz ohledáním
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx
x xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxámka:
Ediční povinnost je kromě § 53 rozšířena dále rovněž na vlastníka, uživatele anebo faktického držitele věci, jejíhož předložení nebo ohledáxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxze vlastníku, uživateli anebo faktickému držiteli předmětné věci. Ediční povinnost podle tohoto ustanovení stíhá vlastníka, uživatele anebo faktixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxit, v případě nemovité věci musí z její povahy strpět její ohledání na místě.
Osoba stíhaná ediční povinností podle tohoto ustanovení je povinna výzxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxít ve správním řízení svědek.
K účasti při provádění důkazu ohledáním může správní orgán přizvat, i bez návrhu, nestranné osoby. Odstavec 4 užívá dixxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xřípadně podat svědeckou výpověď o provádění důkazu ohledáním -, musí přizvat vždy alespoň nejméně dvě takové osoby. Nestranné osoby nepožívají práv axx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxímu orgánu aplikovat institut zajištění důkazu podle § 138. Na základě § 138 je správní orgán oprávněn důkaz - zde předmětnou věc - zajistit, panuje-li dxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajišťovaného důkazu může podstatně ovlivnit řešení otázky, která je předmětem řízení. V dalším je, pokud se týká institutu zajištění důkazu ve správxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxe 25. 2. 1995, sp. zn. 6 A 4/94, č. 93/1995 SpP.:
Ohledání je jedním z důkazů, které jsou uvedeny v demonstrativním výčtu v § 34 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb. Pxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx. 11. 2003, č. j. 7 A 82/2002-40, č. 330/2004 Sb. NSS:
Je na úvaze správního orgánu, které důkazy budou za účelem zjištění skutečného stavu věci provedenxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx x. 1 Afs 71/2009-113, č. 2313/2011 Sb. NSS:
Zkouška kouřením tabákového výrobku v cigaretové dutince má podobu důkazu ohledáním (§ 38 správního řádu z xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobkem bez náročnější manipulace, zapálit ho a vdechovat vznikající kouř.
Důkaz svědeckou výpovědí
Mgr.
Jan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxtníku správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K předvolání viz § 59.
K předvedení viz § 60.
K pořádkové pokutě viz § 62.
K uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxinna se k němu na jeho výzvu dostavit a vypovídat před ním jako svědek. Svědek je povinen vypovídat pravdivě a nic nezamlčovat. Nedostavil-li se svědek nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx uložena pořádková pokuta.
Správní řád zakazuje provádět ve správním řízení výslech svědka k utajovaným informacím, které je svědek povinen zachxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxví zvláštní zákon.
Podle zákona o ochraně utajovaných informací je utajovanou informací informace v jakékoli podobě zaznamenaná na jakémkoli nosxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x která je uvedena v seznamu utajovaných informací. Seznamy utajovaných informací zpracovává a vede zvláštní orgán státní správy - Národní bezpečnostxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxormace se klasifikují čtyřmi stupni utajení, a sice:
a)
Přísně tajné (PT), jestliže jejich vyzrazení neoprávněné osobě nebo jejich zneužití může zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxbit vážnou újmu zájmům České republiky;
c)
Důvěrné (D), jestliže jejich vyzrazení neoprávněné osobě nebo jejich zneužití může způsobit prostou úxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxky nevýhodné.
Na žádost správního orgánu, který správní řízení provádí, může odpovědná osoba orgánu státu, do jehož věcné působnosti utajovanx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může zproštění mlčenlivosti provést ředitel Národního bezpečnostního úřadu. Zproštění mlčenlivosti se vztahuje pouze na příslušnou utajovanou ixxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxí zproštěním mlčenlivosti dotčen.
Zproštění mlčenlivosti dále provádí:
a)
prezident xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x místopředsedy Nejvyššího soudu, předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, veřejného ochráxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxátorů,
d)
předseda Poslanecké sněmovny u vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny,
e)
předseda Senátu u vedoucího Kanceláře Senátu,
f)
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxr spravedlnosti u soudců neuvedených v písmenu g), státních zástupců a přísedících a vláda u ředitele Bezpečnostní informační služby.
Zproštěxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xebo vážné újmě zájmům České republiky anebo k ohrožení života či zdraví osob. Bližší podrobnosti upravuje zákon o ochraně utajovaných informací.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxovědí porušil povinnost mlčenlivosti státem mu uloženou anebo státem uznanou. Státem uložená povinnost je kodifikována v množství právních předpisxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x Policii České republiky, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České repxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxkonu rozhodčích nálezů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Z výčtu výše uvedenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxi při takových činnostech získané, zpravidla při výkonu veřejné moci nebo služeb realizovaných nebo poskytovaných ve veřejném nebo obecném zájmu podxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxem dodatečně uznána, resp. které stát zpravidla s ohledem na její již tradiční, historické dodržování přiznal z důvodu obecného zájmu právní ochranu. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxonu č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Registrovaná církev či náboženská společnost jsou oprávněny získat k plnění svého poslánx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxho zpovědnímu tajemství, je-li ovšem tato povinnost tradiční součástí učení církve či náboženské společnosti již alespoň nejméně 50 let. Správní řád xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xejíž rozsah není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na základě zákona.
Zprostit svědka státem uložené, resp. uznané povinnosxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Spxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. Kdo je osobou blízkou, vymezuje § 22 obč. zák. Podle tohoto ustanovení jsou osobami blízkými svědkovi xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, nejsou již osobami blízkými, nýbrž osobami sobě navzájem blízkými, to za podmínky, pokud by újmu, kxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxré spolu trvale žijí (srov. § 22 obč. zák.)
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x tr. zákoníku protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Trestné činy se dále dělí na přečiny a zloxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x horní hranicí sazby do pěti let. Trestní zákoník dále vymezuje zvlášť závažné zločiny, a to úmyslným zaviněním a horní hranicí nejméně 10 let.
Dle usxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxe znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.
Odstavec 5 ukládá správnímu orgánu poučit před započetím výslechu svědka o skutečnostech zde uvxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na svědečné, které by svědkovi krylo ušlý zisk a cestovní náklady vzniklé mu dostavením se do sídla správního orgánu.
Vybraná použitelná správní a sxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxzky, i když je jejich výslech prováděn mimo ústní jednání. O takto prováděném důkazu musí být včas vyrozuměn.
Rozsudek VS Praha ze dne 30. 9. 1999, sp. xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů) nelze dovodit, že důkaz svědeckou výpovědí musí být proveden jen při ústním jednání a že o termínu, kdy dojde k výslechu svědka, musí být účastník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxechu informován. Konečně pak zákon neskýtá oporu ani pro žalobou prezentovaný názor, že pokud už je svědek vyslýchán, je takový úkon ústním jednáním.
xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxorné, pod naznačený normativní rámec v rovině jednoduchého i ústavního práva nelze než konstatovat, že svým postupem a ústavní stížností napadeným roxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx x x xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxeckou výpovědí v správním řízení vysvětlení podané dle § 12 zákona o Policii ČR, a v důsledku toho nedostál kautelám plynoucím pro řádný proces z čl. 36 odxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxké osoby, je nutno respektovat specifické postavení osob v pozici statutárních orgánů těchto právnických osob a při jejich výsleších je třeba postupoxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x x xxx xxxxx xx x xxxx x x xxx xx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K úředním osobám viz § 14 odst. 1.
K vyloučení znalce viz § 14 odst. 1 až 4.
K účastníkům spráxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aplikace § 55.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
K usnesení viz § 76.
Výkladová poznámka:
Má-li správní orgán učinit ve věci rozhodnutí, které závixx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxrávní orgán nemůže odborné posouzení relevantních skutečností opatřit od jiného správního orgánu, rozhodne správní orgán rozhodnutím ve formě usnexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xumulativní splnění obou těchto uvedených podmínek.
Ze zásady vázanosti veřejné správy právním řádem vyplývá, že úřední osoby musí mít znalost o plxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxčuje správní orgán pouze znalci. Z dikce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrozuměni vhodným způsobem, zpravidla doručením oznámení správního orgánu o tom, že tak učiní nebo již učinil. Účastník musí být o ustanovení znalce vyxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxtník nebyl správním orgánem vyrozuměn, byl by jím na svých právech nepřípustně zkrácen.
Znalec je zásadně osobou od svědka rozdílnou. Svědek sice rxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx způsobem o nich nabyl svoji vědomost. Rozdíl mezi znalcem a svědkem nespočívá v tom, že znalec má k posouzení skutečnosti odborné znalosti (např. odborxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxtečnosti získal vědomost. Znalec nabude o skutečnosti tohoto druhu vědomost teprve až studiem příslušných dokumentů nebo ohledáním věcí či osob na záxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxavidla ještě dříve, než bylo vůbec zahájeno.
Není vyloučeno, aby se osoba, která byla ve věci ustanovena znalcem, stala dříve svědkem projednávanéxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xozdíl od svědka osobou ve správním řízení zastupitelnou, tedy nahraditelnou, a nikoli jedinečnou.
Znalec je povinen vyhotovit k výzvě správního oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může být znalec správním orgánem vyslechnut. Ačkoli to správní řád výslovně neuvádí, není pochyb, že se na případný výslech znalce užije přiměřeně § xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxrok na proplacení znalečného, jež by mu krylo zisk ušlý dostavením se ke správnímu orgánu, náklady vyhotovení znaleckého posudku, popř. i cestovní nákxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxx7, sp. zn. 30 Ca 258/2005-37, č. 1579/2008 Sb. NSS:
Nesouhlasí-li stavební úřad se závěry znaleckého posudku předloženého účastníkem řízení, musí v rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx závěry znaleckého posudku neodpovídají požadavkům stanoveným právními předpisy. Oproti závěrům, vyplývajícím ze znaleckého posudku, musí správnx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxchybnil a nevyvrátil závěry znaleckého posudku předloženého žalobkyní, je jeho rozhodnutí v této části nepřezkoumatelné [§ 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.xx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxedl v zamítavém rozhodnutí jako důvod, pro který nelze smlouvu vložit, a to, že podpis prodávajícího není úředně ověřen. Katastrální úřad má právo v rámxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx lze prokázat nejen způsoby uvedenými v ustanovení § 38 odst. 5 písm. a) až e), ale i provedením dalších důkazů ve smyslu správního řádu. V daném případě, kxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxckým posudkem. Okolnost, že podpis účastníka smlouvy není úředně ověřen, nemůže však být sama o sobě důvodem pro zamítnutí vkladu do katastru nemovitoxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxostí jen tehdy, nejsou-li splněny podmínky § 5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Neuvedení cxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxmítnutí návrhu na vklad.
Rozsudek KS Brno ze dne 17. 2. 2011, sp. zn. 62A 8/2010-74, č. 2411/2011 Sb. NSS
Pokud žalovaný správní orgán ustanoví ve sprxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxpředloží a správní orgán jej k tomu nevyzve ani neučiní žádné kroky k získání posudku po dobu delší než 5 měsíců od uplynutí stanovené lhůty, je nečinný. Uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxudku. Takovou dobou je pak zásadně rozuměna lhůta stanovená správním orgánem pro vypracování znaleckého posudku, případně správním orgánem prodlouxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xx xx xxxxvním nebo soudním řízení přibírají k tomu, aby jednak pozorovali skutečnosti, jejichž poznání předpokládá zvláštní odborné znalosti, jednak z takovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx právního xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx případu, běžná soudcovská zkušenost a znalost. Ve správním řízení vedle toho platí, že se znalec nepřibírá též tehdy, pokud správní orgán disponuje poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxdu z roku 2004).
Rozsudek NSS ze dne 28. 1. 2009, č. j. 8 As 40/2008-170:
Závěr, že jediným prostředkem pro ověření správnosti postupu katastrálníhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, je mylný. Oba orgány jsou dle § 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, odbornými xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxx5, č. j. 9 As 206/2014-48, č. 3283/2015 Sb. NSS:
Má-li posudek předložený účastníkem správního řízení náležitosti znaleckého posudku dle § 127a o. s. řxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x004.
Předběžná otázka
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx xepříslušnost viz § 12.
K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxětů k zahájení správního řízení viz § 42.
K zahájení řízení o žádosti viz § 44.
K zahájení řízení z moci úřední viz § 46.
K přerušení řízení viz § 64x
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xiz § 130 a násl.
Výkladová poznámka:
Předběžná otázka je otázka, jejíž znalost je conditio
sine qua non
rozhodnutí správního orgánu. Předběžná otxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxým, a není-li ho, pak alespoň předběžně vykonatelným, rozhodnutím příslušného správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci o předběžné otázce je xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xeboť bylo-li by o ní již v minulosti rozhodnuto, založila by svému budoucímu posouzení překážku
rei iudicatae
.
Není-li správní orgán příslušný o přxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci. Takový postup správního orgánu bude zdaleka nejčastější. Po dobu řízení příslušného správního orgánu nebo jiného orgánu veřejné moci o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxí o předběžné otázce. Správní orgán však bude v řízení ve věci i bez návrhu pokračovat, pokud řízení o předběžné otázce nebude nakonec příslušným správnxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx k příslušnému správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci žádost o zahájení řízení o předběžné otázce, a to ve lhůtě, kterou jí k tomu správní orgán xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xiné osoby, přeruší správní orgán, který účastníka řízení, popř. jinou osobu, k podání této žádosti vyzval, řízení ve věci a vyčká rozhodnutí o předběžnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxené.
Správní orgán si konečně může učinit podle odst. 1 písm. c) o předběžné otázce rovněž svůj vlastní úsudek. Tento jeho úsudek však v žádném případx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx překážku
rei iudicatae
. Za žádných okolností není ovšem nikterak přípustné, aby si správní orgán učinil úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin, přesxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxázce příslušný, avšak tato otázka nemůže být předmětem společného řízení s věcí, vůči níž je tato otázka předběžnou, provede tedy sám nejprve i bez návrxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xoci úřední, vyzve správní orgán osobu oprávněnou iniciovat řízení o předběžné otázce k tomu, aby u něj žádost o její projednání podala. Pokud taková osoxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxo sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 30. 5. 2014:
Přerušení řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky poxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxeli, který žádá o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky, je důvodem pro přerušení řízení podle § 57 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. c) správxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xaném případě totiž existuje důvodná pochybnost o tom, zda bude po pravomocném rozsudku soudu o spáchání trestného činu splněna zákonná podmínka pro vyxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxvání o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu musí správní orgán nejprve posoudit, zda žadatel nepředstavuje riziko pro veřejný pořádek nebo bezpxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu, na jehož základě správní orgán zjistí, zda je splněna zákonná podmínka pro vydání povolení k trvalému pobytu.
Vybraná použitelná správní a soudnx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxálnímu úřadu, ale soudu. Katastrální úřad si proto nemůže o této otázce zjednat jasno sám, ale musí vyčkat pravomocného rozhodnutí soudu.
Usnesení xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxodnutí nemá vliv, zda je učiněno orgánem, který rozhoduje na počátku řízení ve věci samé (a tedy sporná otázka je posouzena jako předběžná otázka jím samxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx 16. 4. 1997, sp. zn. 7 A 75/96, č. 243/1998 SoJ-Spr.:
Otázka, zda je občan československým politickým vězněm, je otázkou, kterou je třeba rozhodnout přxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxí orgán takovým rozhodnutím vázán. Jinak si může o takové otázce učinit úsudek sám, nebo dát příslušnému orgánu podnět k zahájení řízení. Nesmí si však sxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xx x49/1999 SoJ-Spr.:
Dokud neskončí řízení, v němž je řešena otázka, která je pro rozhodnutí správního orgánu otázkou předběžnou, nemá správní orgán v řxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxJ-Spr.:
Tvrdí-li žadatel v řízení o přiznání jednorázové částky podle zák. č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx místa ani první či druhá domněnka otcovství, nemůže tuto otázku posuzovat a zodpovědět správní orgán ani pozitivně ani negativně a nemůže proto rozhodxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx jej, aby žalobu o určení otcovství podal. Do rozhodnutí soudu o žalobě na určení otcovství (a tedy do rozhodnutí o předběžné otázce) přeruší řízení.
xxx x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx. 1.
K účelu správního řízení viz § 9.
K předvolání viz § 59.
K předvedení viz § 60.
K předběžnému opatření viz § 61.
K pořádkové pokutě viz § xxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovacím prostředkům, jichž může správní orgán užít ve správním řízení k tomu, aby jejich prostřednictvím zajistil pokud možno bezvadný průběh řxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. K dosažení tohoto účelu je nezbytně třeba, axx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxgatorně povinen užít zajišťovacích prostředků, odkaz na něž je uveden v závorce, toliko tehdy, pokud to vyžaduje zajištění průběhu a účelu správního řxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxto podmínky, tj. jak na jedné straně nutnost aplikace toho kterého ze zajišťovacích prostředků, tak i na druhé straně z povahy věci jen nezbytně nutný roxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxacích prostředků aplikoval, jednalo by se o vybočení správního orgánu z jemu určené pravomoci.
xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx. 1.
K společnému ustanovení o doručování písemností ve správním řízení viz § 19.
K doručování fyzickým osobám viz § 20.
K doručování do ciziny xxx x xxx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxx xxx x xxx
xxxxxxxxá poznámka:
Vyvstane-li ve správním řízení nutnost osobní účasti fyzické osoby k provedení úkonu v konkrétní věci, správní orgán takovou osobu předxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxm jménem jedná, resp. jiná pověřená fyzická osoba, rovněž však eventuálně jakákoli jiná fyzická osoba mající k této právnické osobě vztah, např. zaměsxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xo vlastních rukou, tedy nikoli pouze doporučeně, a to s dostatečným, zpravidla nejméně pětidenním předstihem, aby se předvolaná fyzická osoba, jejíž xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x zásadě možno dospět též k nepřípustně zužujícímu výkladu této části ustanovení, totiž že na pětidenní lhůtu zde uvedenou nemusí být ze strany správníhx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx tak být nemusí. Taková formulace normativní věty, resp. absence podmínek, za nichž je možno pravidlo o dodržení jinak nejméně pětidenní lhůty překročxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxt v předvolání správního orgánu adresovaném fyzické osobě obsažena. Právními následky nedostavení se předvolané fyzické osoby ke správnímu orgánu v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxedení dle § 60, jakož i možnost uložení pořádkové pokuty dle § 62, to vše za podmínek uvedených v těchto ustanoveních.
Povinností předvolané fyzické xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xýhradně jen ze závažných důvodů, učinit, je povinna o tom předvolávající správní orgán bezodkladně vyrozumět, uvést důvody zakládající jejímu dostaxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx iniciativy správní orgán vyrozuměla o skutečnosti, kdy překážka její účasti u provedení úkonu před správním orgánem odpadne.
Vybraná použitelná xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxré bylo ze zákona třeba doručit do vlastních rukou adresáta (zahájení řízení spojené s předvoláním k jednání a rozhodnutí). Lze přisvědčit žalovanému x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxo doručováno na pražskou adresu), a naopak mu bylo možno doručovat na adresu, kterou v jiném řízení označil za adresu pro doručování a zásilky na ní přebíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xlediska bylo nadbytečné hodnocení náležitostí dodejky krajským soudem, neboť žalobou nebylo vytýkáno, že by žalobci nebylo řádně doručeno odvolací xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxrávního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
Ke svědkovi viz § 55 odst. 1.
K předvolání viz § 59.
K usnesení viz § 76.
Výkladová pozxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxavuje rovněž sankci svého druhu ukládanou předvolané fyzické osobě, jestliže se tato nedostavila ke správnímu orgánu na základě předvolání dle § 59.
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xvědka u předvolávajícího správního orgánu. Účastník řízení nebo svědek mohou, avšak nemusejí - rozhodnutí je v dispozici předvolávajícího správníhx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x němu nedostavili buď bez dostatečných důvodů, nebo bez náležité omluvy.
Z dikce věty první odstavce 1 vyplývá, že k úvaze správního orgánu o předvedxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění se toliko nežádá. Předvedení nebude tudíž za žádných okolností přípustné, pokud se předvolaná fyzická osoba správnímu orgánu ze svého dostavxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxa učiněná vůči předvolávajícímu správnímu orgánu v dikci § 59. Rovněž tak nebude přípustné předvolanou fyzickou osobu předvést ani tehdy, pokud se k přxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx důvody" není v tomto ustanovení blíže specifikován. Zcela nepochybně se bude jednat o důvody dostatečné, tj. ospravedlňující v míře nezbytně nutné abxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxvažnosti důvodů dle § 59 vůbec dosahovat.
V praxi může nastat situace, že se správní orgán rozhodne požádat ozbrojený sbor uvedený v odstavci 2 o přexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxážek své osobní účasti u provedení úkonu, nebyly závažnými důvody, tudíž, že učiněná omluva nebyla náležitá. Předvedená osoba však po předvedení ozbrxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxými důvody. V tomto případě by bylo předvedení fyzické osoby jednoznačně nezákonné a muselo by jí být správním orgánem umožněno opustit jeho sídlo.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlnícím úkoly orgánů uvedených v odstavci 2. Teprve posléze doručují tyto úřední osoby usnesení předvolané fyzické osobě při jejím zajištění. Tento poxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxdějící.
Odstavec 2 uvádí, kdo na požádání předvolávajícího správního orgánu předvedení předvolané fyzické osoby zajišťuje.
Předběxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxední osobě viz § 14 odst. 1.
K protokolu viz § 18.
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnutí viz § 73.
K exekuci ve správním řízení viz § 103 a násl.
K odvolání viz § 81 a násl.
Výkladová poznámka:
Předběžné opatření není v českém práxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx slouží předběžné opatření i v odlišných oborech českého práva k prozatímní úpravě právních vztahů do doby právní moci meritorního rozhodnutí.
Přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxh účastníka správního řízení, jenž je v dikci tohoto ustanovení označován dále jako "požádání". Z povahy věci vyplývá, že předběžné opatření je přípusxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxení potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků správního řízení nebo hrozí-li obava ohrožení realizace
exekuce
. Z jiných důvodů není přípustné předběžxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxřízeno k návrhu - požádání - účastníka řízení, stanoví správní řád v odstavci 2 větě první nepřekročitelnou desetidenní lhůtu, v níž musí příslušný spxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xe požádání účastníka o předběžné opatření musí být vždy natolik dostatečně konkrétní, aby případné předběžné opatření mohlo dostatečně spolehlivě bxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxběžného opatření jednak obecně ve smyslu dikce věty první odstavce 1, jednak konkrétně, tj. ve vztahu k předmětu řízení.
Rozhodnutí správního orgáxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxoti rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo předběžné opatření nařízeno, je přípustné podat opravný prostředek - odvolání -, který však nemá odkladxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxamuje.
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnou správnímu orgánu vydat ve lhůtě k tomu určené. Nestane-li se tak, může být věc, jejíhož vydání se správní orgán domáhá, osobě, která ji má u sebe, odňaxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xajištěné věci se obligatorně sepisuje protokol, v němž je zajištěná věc popsána. Protože správní řád na tomto místě již další neuvádí, užijí se na protxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx správním orgánu, resp. osobě provádějící její odnětí, potvrzení o provedení tohoto úkonu. Věc zajištěná na základě předběžného opatření je posléze sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxm
exekuce
.
Z povahy předběžného opatření vyplývá, že toto své účinnosti pozbývá zrušením správním orgánem bezodkladně poté, jakmile pomine důvodx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxbylo jiných právních účinků.
Závěr č. 111 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.12.2011:
Při vydávání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xprávní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek KS Ostrava ze dne 20. 12. 2000, sp. zn. 22 Ca 58/2000-31, č. 849/2001 SoJ-Spr.:
Ani zamítnutí návrhu na vydání pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou totiž odlišně formulovány podmínky pro nařízení předběžného opatření (§ 74 a násl. o. s. ř.), a pro poskytnutí předběžné ochrany orgánem státní spxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, je vyloučeno ze soudního přezkoumání ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. jakožto rozhodnutí předběžné povahy.
xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxlá a účinná ochrana práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob vyžaduje nezbytně zásah ještě před tím, než bude vydáno rozhodnutí ve věxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnění určitých povinností, a to buď něco konat, nebo naopak něčeho se zdržet nebo něco strpět. Cílem předběžného opatření ve správním řízení může být zacxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxazu nebo včasné zabezpečení věci k provedení budoucího konečného opatření.
Usnesení NS ze dne 12. 10. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1187/2011:
Předpokladem pxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnce vykonatelného rozhodnutí. Není však vyloučeno, aby šlo i o rozhodnutí, které sice není pravomocné, ale je vykonatelné (např. rozhodnutí o předběžxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K úřední osobě viz § 14 odst. 1.
K účastníku správního řízení viz § 27 a násl.x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxci ve správním řízení viz § 103 a násl.
K exekučnímu správnímu orgánu viz § 103 odst. 2.
Výkladová poznámka:
Uložení pořádkové pokuty je dalším ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxpadech předchozích zajišťovacích prostředků je též aplikace tohoto zajišťovacího prostředku
fakultativní
, tj. naplnění skutkových podstat účastxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe též nezbytné, aby se správní orgán rozhodl pořádkovou pokutu uložit (viz dikce "... správní orgán může...").
Maximální výše pořádkové pokuty, ktxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxx
xxxxxxxxx xx x xxřádkovou pokutu je proto možno ukládat opakovaně, tj. i vícekrát nežli jen dvakrát za sebou. Nezbytnou podmínkou naplnění skutkové podstaty dle odstaxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxí ve věci tím, že svým jednáním naplňuje některou z alternativních skutkových podstat uvedenou pod písmeny a) až c). Pouhé naplnění té či oné skutkové poxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxždá ze skutkových podstat uvedená v písmenu a) až c) tvoří ve vztahu ke skutkové podstatě uvedené v návětí (viz "... kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x00 Kč také tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Hrubě urážlivé podání je možno učinit pouze vůči správnímu orgánu, neboť se jedná o úkon, který je způsoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxpochybně představit pouze podání více než jen urážlivé, tj. takové, které bude způsobilé založit důvodnou domněnku, že jím podatel výrazně překročil xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xe věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí správního orgánu o jejím uložení. Z
fakultativní
povahy tohoto zajišťovacího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxvní orgán uložení pořádkové pokuty v úmyslu, řízení o jejím uložení vůbec nezahájí.
Výše pořádkové pokuty musí odpovídat požadavkům uvedeným v odsxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx x xxxxxxxxxí o uložení pořádkové pokuty dostatečně jednoznačně a věrohodně vypořádal. Proti rozhodnutí správního orgánu o uložení pořádkové pokuty může osoba, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxabude právní moci dříve, než bude rozhodnuto o odvolání proti jejímu uložení. Pořádková pokuta správním orgánem již pravomocně uložená jím může být doxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxty ukládané na základě zde komentovaného ustanovení jsou příslušným správním orgánem vybírány vždy podle právního režimu zákona o správě daní a poplaxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxpředloží-li podnikatel listinu, k jejímuž předložení byl správním orgánem vyzván, a i když mu zákon takovou povinnost ukládá, nelze toto jednání za sixxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xokuty.
Rozhodnutí KS Brno ze dne 18. 8. 1998, sp. zn. 29 Ca 346/97:
Každé pořádkové opatření (a tedy i pořádková pokuta) je instrumentem směřujícím k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxnosti. Pokuta ukládaná dle § 37 odst. 1 zákona o účetnictví tuto povahu nemá, neodstranění závadného stavu není překážkou vylučující další průběh sprxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxených důvodů proto soud uloženou pokutu považoval za sankci uloženou v souvislosti s porušením hmotněprávního předpisu, neboť jde o tzv. jiný správní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnností vyplývajících z práva formálního, procesního. Nejde tu o postih za porušování práva hmotného, ale o sankci za neplnění povinnosti stanovené k zxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxích. V občanském soudním řízení lze uložit pořádkovou pokutu, podle ustanovení § 53 o. s. ř., a ve zvláštních případech např. dle § 175f odst. 8, § 200de axxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xředpisem správního procesu je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který poskytuje správním orgánům možnost uložit pořádkovou pokutu ustanovením § 62x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxostí. Je tedy na něm, aby uvážil, zda případný postih uloží. Hlavním smyslem všech pořádkových opatření (mezi něž vedle pokuty patří i vykázání z místa jxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty ukládané za porušení procesních povinností od pokut ukládaných za porušení práva hmotného; sem pak patří převážná většina deliktů v ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxem, ale prostředkem; míří k tomu, aby jiné - vlastní řízení (jímž, zejména v obecné správě, může být třeba právě uložení pokuty za porušení hmotného právxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo" řízení a také vedle jiných pořádkových opatření, nebo při jejich neúčinnosti namísto nich. Není samo sobě účelem: uložením pořádkové pokuty řízení xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnit procesní povinnosti, jeho nesoučinnost nebo netečnost. Z této charakteristiky je pak také zřejmé, že ukládání pořádkových pokut se neděje a nemůžx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xrocesních formách jako řízení ve věci hlavní. Není k tomu ani důvod. To by totiž bylo zcela proti smyslu jeho účelu: donucovat účastníka k tomu, aby mohlo xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx 23. 4. 2010, č. j. 5 As 76/2009-69, č. 2236/2011 Sb. NSS:
O poměru speciality lze hovořit tam, kde se jedná o právní ochranu týchž zájmů. Objektem ochrany x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je čest jednotlivce napadená pachatelem přestupku. V tomto případě je dána mnohost chráněných zájmů, ustanovení vxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx č. 200/990 Sb., o přestupcích. Úřední osoba, resp. oprávněná úřední osoba z titulu výkonu své funkce neztrácí základní lidská práva a svobody, deklaroxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávaná pravidla slušnosti a občanského soužití; není proto důvod, aby byl "úředník" z ochrany garantované § 49 citovaného zákona vylučován.
Roxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxeba, aby byl hrubě urážlivým podáním současně též závažně ztížen postup v řízení podle prvního odstavce tohoto ustanovení.
Vykázání z mxxxx xxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
K ústnímu jednání viz § 49.
K důkazu ohledáním viz § 54.
K předvedení a orgánům je zajišťujícím viz § 60.
K usnesení viz § 76.
Výkladová poznámxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxním orgánem ve správním řízení se svým nepřístojným chováním dopustí opakovaného porušení pořádku, neboť na jeho první porušení musí být správním orgxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xa skutečnost, že svým nepřístojným chováním porušila pořádek v řízení, správním orgánem již dříve upozorněna.
Z dikce odstavce 1 věty první vyplývxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxde nepřístojné. Ačkoli tento termín není na tomto místě specifikován, nepřístojným chováním bude takové chování, které zcela zjevně, nadto opakovanxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxž je možno osobu z místa konání úkonu vykázat, jsou ve větě první odstavce 1 uvedeny zdánlivě taxativně, ve skutečnosti se však jedná o demonstrativní výxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxž nezbytnou součástí je poučení vykazované osoby o následcích, jimž by se vystavila v případě, pokud by se vykázání dobrovolně nepodrobila. Následky zxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxednictvím ozbrojených složek uvedených v § 60 odst. 2. Odstavec 2 uvádí okolnosti, při jejichž naplnění nelze zajišťovacího prostředku vykázání z mísxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K úkonům správních oxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxx x x7 odst. 1 písm. a).
K procesně nezpůsobilému účastníku správního řízení viz § 29 odst. 2.
Ke lhůtám počítání času ve správním řízení viz § 39 a násl.
x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxon o správních poplatcích.
Výkladová poznámka:
Toto ustanovení upravuje institut fakultativního přerušení správního řízení, kdy rozhodnutí sxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jakož dále i institut obligatorního přerušení správního řízení, kdy správní řízení musí být přerušeno bez ohledu na vůli správního orgánu přímo
ex legx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxímu orgánu je dána možnost přerušit správní řízení v případě, že žádost k zahájení správního řízení obsahuje nedostatky, které brání bezvadnému průběxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxané žádosti o zahájení správního řízení odstranil.
Správní orgán je oprávněn přerušit správní řízení rovněž tehdy, pokud jím má být ve správním řízxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxlatek za předmětný úkon zaplatila ve lhůtě, kterou jí k tomu určí. Pokračování ve správním řízení poté, co byl správnímu orgánu předložen doklad o zaplaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xezodkladnou.
Důvodem k přerušení probíhajícího správního řízení je rovněž současně probíhající řízení o předběžné otázce, tedy otázce, která je xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxrávněn přerušit správní řízení též tehdy, pokud k řízení o předběžné otázce dal sám podnět či pokud učinil výzvu anebo úkon ve smyslu § 57 spr. řádu. V této xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxou vést správní orgán k rozhodnutí o přerušení správního řízení, jsou dále procesní nezpůsobilost účastníka správního řízení, a to až do doby, než takoxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvního přerušení správního řízení zahájeného z moci úřední je žádost účastníka o takové přerušení doplněná o (správním orgánem zpravidla bezprostředxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxřejným zájmem a bude-li se správní řízení přerušovat k žádosti účastníka výhradně jen z některého důležitého důvodu.
V případě, že před správním orxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxádá žadatel. V případě plurality na straně žadatelů je však přípustné přerušit správní řízení o žádosti toliko jen se souhlasem všech žadatelů.
Fakxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxmž dobu přerušení správního řízení může v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 ovlivnit svým návrhem přímo sám účastník.
Závěr č. 137 ze zasedání porxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky podle § 57 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu z důvodu aktuálně vedeného trestního řízení proti žadateli. Probíhající trestní řízení proti xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx správního řádu, neboť správní orgán si sám nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin (§ 57 odst. 1 písm. c) správního řádu, věta za středníkexxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxvodné pochybnosti (k tomu srov. § 3 správního řádu). Při rozhodování o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu musí správní orgán nejprve posoudit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxto otázky je pravomocný rozsudek soudu o spáchání trestného činu, na jehož základě správní orgán zjistí, zda je splněna zákonná podmínka pro vydání povxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
Rozhodování o existenci či neexistenci věcného práva nepřísluší katastrálnímu úřadu, ale soudu. Katastrální úřad si nemůže proto o této otázce zjednxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Dokud neskončí řízení, v němž je řešena otázka, která je pro rozhodnutí správního orgánu otázkou předběžnou, nemá správní orgán v řízení pokračovat, nxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxocesní povahy soud považuje ta rozhodnutí, jimiž se správní orgán nedotkl přímo těch práv účastníka, která vyvěrají z hmotného práva, ale zasáhl jen do xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí pro zpětvzetí návrhu, o ustanovení znalce, o zastavení řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, ale též i rozhodnutí, kterým bylo napadxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxx04-113, č. 527/2005 Sb. NSS:
Procesní lhůtou, která neběží při přerušení správního řízení, je také zvláštním předpisem odchylně stanovená lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů).
Rozsudek NSS ze dne 15. 12. 2004, č. j. 2 Ans 4/2004-116, č. 506/2005 Sb. NSS:
Žalobou na nečinnost podle § 79 a násl. s. ř. s. se lze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxřenou lhůtu. Není tak možné požadovat vydání procesního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxgánu, zda řízení přeruší nebo zda rozhodne ve věci samé.
Usnesení KS Plzeň ze dne 5. 1. 1999, sp. zn. 37 Ca 178/98, č. 401/1999 SoJ-Spr.:
Rozhodnutí stxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxx2, sp. zn. 44 A 111/2011-43, č. 2650/2012 Sb. NSS:
Podá-li některý z účastníků správního řízení u civilního soudu návrh na vydání rozhodnutí, jehož vydxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxímu orgánu tím vzniká pouze povinnost průběžně sledovat, zda dříve, než ve věci sám rozhodl, nenabylo právní moci rozhodnutí, kterým soud rozhodl o takxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxování některých kompetenčních sporů, na základě kterého by zvláštní senát vyslovil nicotnost takového rozhodnutí.
K přerušení řízení o odstranění xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxo práva nezbytného pro provedení stavby konstatována
ex tunc
, nikoliv řízení, v němž má být o zřízení takového práva teprve rozhodnuto.
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
xx xxxxx xxx x xxx
K účastníkům správního řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
Ke lhůtám počítání času ve správním řízení viz § xx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x x xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxdnutí ve správním řízení viz § 67 a násl.
K vysvětlení viz § 137.
K zajištění viz § 138.
Výkladová poznámka:
Toto komentované ustanovení souvixx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení povinni činit úkony, jichž je třeba k tomu, aby byly odstraněny důvody přerušení správního řízení (překážky). Správní orgán může nadto činit téx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xprávního řízení neběží lhůty pro provádění úkonů. Totéž se týká lhůty pro vydání rozhodnutí správního orgánu ve věci; běh této lhůty přestane, jakmile xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxáctého dne po skončení jeho přerušení.
Z povahy institutu přerušení správního řízení vyplývá, že správní orgán je povinen pokračovat v přerušeném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxánem k přerušení správního řízení. V přerušeném správním řízení je nutno pokračovat rovněž tehdy, pokud o to, bylo-li správní řízení přerušeno na jejixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxíky přerušeného správního řízení a dále učinit o skutečnosti, že došlo ke skončení přerušení správního řízení, záznam do spisu.
Zastavení řízexx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
K účelu správního řízení viz § 9.
Ke spisu viz § 17.
K zahájení řízení o žádosti viz § 44 a násl.
K zahájení řízení z moci úřední viz § 46 a násl.
K xxxxxxxx xxx x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
x xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxčet podmínek, které, nastanou-li, jsou důvodem k obligatornímu zastavení správního řízení.
K obligatornímu přerušení probíhajícího správního xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxvního řízení zahájeného na základě žádosti vyplývá, že dispozice s tímto řízením je v rukou žadatele, proto správní orgán řízení zahájené z podnětu žadxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxas všichni žadatelé. Bylo-li však na základě žadatelovy žádosti zahájeno řízení, jehož předmětem je spor o věc nebo právo mezi žadatelem a odpůrcem (plxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxs též odpůrce; odpůrce je přitom oprávněn odepřít svůj souhlas se zpětvzetím žádosti jen z vážných důvodů. Za vážný důvod pro odepření odpůrcova souhlaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájeného na základě žádosti dojde z rozhodnutí správního orgánu obligatorně dále mj. též tehdy, pokud byla u správního orgánu podána žádost zjevně pxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdy obligatorního zastavení správního řízení zahájeného xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxž správní řízení na jejím základě zahájené, pozbyla svého smyslu, např. zejména proto, že byla ve správním řízení sporném mezi žadatelem a odpůrcem uzaxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxustné přerušit též tehdy, bylo-li zahájeno správním orgánem z moci úřední. Podmínky obligatorního přerušení v tomto případě stanoví odstavec 2. Na roxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxného
ex offo
dotčeným osobám neoznamuje, nýbrž správní orgán vyhotovuje toto rozhodnutí ve formě usnesení a poznamenává je do spisu vedeného jím v přexxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodnutím. Toto rozhodnutí nelze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou rozhodnutí o odvolání proti usnesení o odložení věci (§ 43 správxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx007:
Pokud v průběhu řízení o jiném správním deliktu uplynula
prekluzivní lhůta
pro projednání jiného správního deliktu, řízení správní orgán zasxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xízení zastaví rozhodnutím podle § 76 odst. 1 písm. f) přestupkového zákona. Po uplynutí prekluzivní lhůty může správní orgán pravomocné
meritorní
roxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo způsobem zrušeny některé výroky o vině ve společném rozhodnutí, může správní orgán změnit výrok o trestu. Tato změna nesmí být v prospěch účastníka říxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxkové rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno.
Závěr č. 87 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26.3.2010:
V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxem, řízení bude zastaveno usnesením poznamenaným do spisu, vydaným podle § 66 odst. 1 písm. f), případně podle § 66 odst. 2 správního řádu. Je-li v řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xinistra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016:
Chybějící podpis na odvolání, který nebyl odvolatelem doplněn ani na základě výzvy správního orgxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán řízení o odvolání zastaví podle § 93 odst. 1 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu a zároveň přezkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přexxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx č. 664/2000 SoJ-Spr.:
Za rozhodnutí procesní povahy soud považuje ta rozhodnutí, jimiž se správní orgán nedotkl přímo těch práv účastníka, která vyvxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxinutí zmeškání lhůty, o zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu, o ustanovení znalce, o zastavení řízení o přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízeníx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxdek VS Praha ze dne 24. 11. 1997, sp. zn. 7 A 538/95-26, č. 485/1999 SoJ-Spr.:
V řízení o rozkladu, kterým je napadeno rozhodnutí o zastavení řízení o žádoxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx statusu uprchlíka či nikoli, ale pouze to, zda byly dány důvody k zastavení řízení.
Rozsudek VS Praha ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. 7 A 179/2000-74, č. 100xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxlo ukončeno správní řízení a nemůže tedy znamenat překážku věci pravomocně rozhodnuté. Přitom je právně irelevantní, zda odvolání, na jehož základě bxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, není rozhodnutím ve věci samé a nepředstavuje překážku věci pravomocně rozhodnuté.
Rozsudex xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxevším znamená, že tato nepřípustnost musí být patrna již ze samotné žádosti, nikoli teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování.
Rozsudek Nxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxání povolení k trvalému pobytu podle § 87h zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, se tato žádost nestává zjevně bezpředmětnou, a není tudíž xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxlývalo, že zůstává rodinným příslušníkem občana EU i po zániku jeho manželství, je dán důvod pro zamítnutí jeho žádosti podle § 87k odst. 1 písm. a) zákonx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx
Obsah a forma rozhodnutí
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu vxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxto myšlenkový proces správního orgánu a následné vynesení rozhodnutí, při němž dochází k jeho oznámení účastníkům řízení, "představuje" bezpochyby xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx od opravných prostředků,
de facto
zakončuje.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxfinováno někdy jako formalizovaná mocensky sankcionovatelná odpověď na podnět k rozhodnutí. Rozhodnutím - individuálním správním aktem - se správnx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvy. Každé rozhodnutí správního orgánu je unikátním výtvorem intelektuální činnosti správního orgánu, bez ohledu na to, zda je vydáváno v řízení zahájxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxmiž správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti vždy jmenovitě určené osoby, dále na rozhodnutí
deklaratorní
, jimiž v urxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch rozhoduje o procesních otázkách.
Základní forma rozhodnutí je písemná. V případech, kdy tak stanoví zákon (správní řád nebo zvláštní zákon), sx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze vyhlásí a správní orgán učiní do spisu uvedeného ve věci záznam o náležitostech dle § 67 odst. 2. Vzhledem k potřebě zachovat účastníku správního řxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxdá z výrokové části a dále náležitostí uvedených v § 69.
Závěr č. 61 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 8.10.2007:
Vxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxytí právní moci výkazu nedoplatků, tj. do uplynutí osmidenní lhůty pro podání námitek proti výkazu nedoplatků nebo do doručení rozhodnutí o potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
Základním předpokladem pro možnost rozdílného rozhodování o jednom rozhodnutí z hlediska formálního je skutečnost, že se skládá ze dvou či více rozhoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxzení). Rozhodnutím ve formálním smyslu je pak třeba chápat projev správního orgánu, jež splňuje formální náležitosti kladené na podobu správního rozxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě, že ve formálně jednotném rozhodnutí správního orgánu je obsaženo více materiálních rozhodnutí, je třeba provést test jejich oddělitelnosti a rozhxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xozhodnutí od zbytku rozhodnutí (oddělení jednoho materiálního rozhodnutí od druhého, popř. ostatních materiálních rozhodnutí) se nestane rozhodnxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxový stav může mít s ohledem na různorodost řízení vedených před správními orgány nejrůznější podobu. Například jeden výrok podmiňuje výrok druhý (výrxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxu znamenalo zavedení nového způsobu rozhodování soudu (zrušením omezujících podmínek při povolení nějaké činnosti by došlo k povolení činnosti bez oxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxvat náležitosti podle § 67 a § 68 správního řádu z roku 2004. Na řízení o žádosti o udělení dlouhodobého víza se nepoužijí ustanovení části druhé a třetí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxe části čtvrté správního řádu z roku 2004 (§ 168 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve spojení s § 177 odst. 2 správního řádx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxu 2004 nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxst. 2 s. ř. s.
Rozsudek NSS ze dne 9. 6. 2010, č. j. 7 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xydané inspektorem na základě výsledků provedené kontroly), je rozhodnutím, ve vztahu k němuž se subsidiárně použije správní řád. Stanoví-li § 5 odst. x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti, je nezbytné, aby záznam splňoval náležitosti obsažené v § 67 odst. 2 a § 68 odst. 3 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 22. 10. 2009, čx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxvou část rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutx xx xx x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účastníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odsxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxx xxx x x x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxími náležitostmi rozhodnutí učiněného ve správním řízení jsou výroková část, odůvodnění a poučení účastníků.
Výroková část rozhodnutí obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxávo, ukládá povinnost, popř. závazně deklaruje, zda tu (v jeho prospěch) určité právo či povinnost je, anebo není.
Ve výrokové části rozhodnutí se čxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výroková část sama může být jednoduchá, tedy obsahovat jeden výrok, anebo složená ze dvou či více výroků. Správní řád umožňuje, aby výrok obsahoval txxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xbecná část. Praha: C. H. Beck, 2001) např. tato vedlejší ustanovení:
a)
příkazy (mody); jedná se zpravidla o vedlejší ustanovení k rozhodnutí, jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxinků rozhodnutí teprve až po uplynutí určité lhůty nebo naopak jejich zániku s uplynutím lhůty,
c)
podmínky; tyto vážou vznik, resp. zánik účinků rxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxut do právních poměrů založených daným rozhodnutím.
Odůvodnění rozhodnutí shrnuje výsledky správního řízení. Obsahuje důvody učiněného výrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxdů a výkladu právních předpisů ubíral a podle nichž rozhodl. Nezbytnou součástí odůvodnění je vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků a vyjádřeníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxhověl.
V xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxavek na ochranu utajovaných informací, ale na druhou stranu požadavek spravedlivého procesu. Pokud by účelově došlo správním orgánem k vytvoření sitxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xemůže takové správní rozhodnutí obstát v případné instanční nebo soudní kontrole.
Poslední náležitostí rozhodnutí je poučení. V něm správní orgáx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxhu přicházející opravný prostředek odkladný účinek, je třeba uvést v poučení i tuto skutečnost. Následky vadného poučení upravuje § 83 odst. 2, to se všxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xx xxxxxxxx poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 24.6.2005:
S ohledem na charakter osvědčení vydávaného podle zákona č. 451/1991 Sb. se na pxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxcí ve státních orgánech a organizacích České republiky a Slovenské republiky, použijí ustanovení správního řádu o jiných úkonech správních orgánů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ustanovení o stížnostech.
Závěr č. 35 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12.6.2006:
Označení účastníků podle § 2x xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xudou účastníci označeni podle § 68 odst. 2. Tuto přílohu je třeba považovat za nedílnou součást výrokové části rozhodnutí. Za označením účastníků je vhxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x xx xdst. 4 správního řádu rozhodnutí správního orgánu prvního stupně nemusí (ale může) obsahovat odůvodnění, pokud správní orgán vyhověl všem účastníkxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxm v jejich návrzích či žádosti.
II. Pokud by absence odůvodnění v rozhodnutí měla za následek nepřezkoumatelnost nebo nesrozumitelnost rozhodnutx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xebo správního uvážení či se odchyluje od ustálené rozhodovací praxe), nelze § 68 odst. 4 správního řádu aplikovat.
Vybraná použitelná správní a soxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo povinnost někomu, kdo není osobou v právním slova smyslu a není způsobilý mít práva a povinnosti, má za následek nulitu (neexistenci,
non negotium
) spxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxpr.:
Pouhá citace právní věty judikátu (
in concreto
uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí ve věcech správních pod č. 27/1994) v žalobě není bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxti rozhodnutí z hlediska dodržení ustanovení § 47 spr. ř. vychází pouze z požadavků na správní rozhodnutí právní teorií i praxí běžně kladených.
Roxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxní správní akt) v sobě skrývá několik výroků samostatných (a tím i samostatně napadnutelných). Obvykle bývají také graficky odlišeny do odstavců anebx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i užší význam. V širším významu je "rozhodnutím" zpravidla písemný akt správního orgánu, individualizovaný jednacím číslem, datem vydání a dalšími fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xamostatných autoritativních vyřízení několika věcí (starší literatura hovořila o "kusech"), a každé takové vyřízení (rozhodnutí v užším slova smysxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvním aktem. Pluralita však není žádnou výjimkou. Typickým příkladem je právě uložení pokut za poškození podzemního telekomunikačního vedení několixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xohlo stát i samostatnými akty, samostatně schopnými založit perfektní právní účinky. Soud zastává názor, že césurou, kterou lze spolehlivě využít přx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx
). Na prvý případ je třeba pohlížet tak, že rozhodnutí (typicky rozhodnutí o správní sankci, která je pojmově individuální) nabývá právní moci ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí moci ohledně každého účastníka samostatně a v praxi se tedy vyznačuje několik dat právních mocí k jednomu jednacímu číslu. Šlo-li ale o rozhodnutí týkxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx stejný den. V takovém případě odkladný a
devolutivní účinek
podaného odvolání působí u všech účastníků stejně, i kdyby odvolání podal jen jediný z nicxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxlé rozhodnutí (jestliže všechna rozhodnutí v užším smyslu v aktu obsažená zkracují žalobce na právech) nebo může být akt napaden jen ve své části, tj. jex xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 23. 2. 2005, č. j. 3 Ads 21/2004-55:
Výrok je částí rozhodnutí, ve které správní orgán vyjadřuje, jakým způsobem v projednávané věci rozhodl. Výrox xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xa základě jakého ustanovení a právního předpisu správní orgán rozhodl (rozsudek ze dne 23.2.2005, www.nssoud.cz).
Usnesení NSS ze dne 15. 1. 2008, xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným.
II. Neuvede-li správní orgán takové náležitostx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnci této vady, správní rozhodnutí z tohoto důvodu zruší.
Rozsudek NSS ze dne 9. 6. 2010, č. j. 7 As 33/2010-99, č. 2323/2011 Sb. NSS:
Opatření vydané pxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxpektor kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam, aniž by zákon stanovil jeho obsahové náležitosti, je nezbytné, aby záznam splňoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xSS:
Při vydávání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu z roku 2004, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx).
Nález ÚS ze dne 6. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 377/04, č. 136/2007 Sb. n. u. US
Není jistě možné, aby byl NBÚ pod záminkou absolutního zachování procesnícx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxejních složek, anebo bezpečnost jejich agentů či třetích osob.
Usnesení NSS ze dne 31. 10. 2017, č. j. 4 As 165/2016-46, č. 3656/2018 Sb. NSS:
Správnx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx právních předpisech, která tvoří v souhrnu právní normu odpovídající skutkové podstatě správního deliktu.
Pokud správní orgán ve výrokové části roxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsoudit závažnost takovéhoto pochybení. Při úvahách, zda je neuvedení určitého ustanovení ve výrokové části odstranitelné interpretací rozhodnutíx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xůležité bude též to, jaká ustanovení ve výrokové části správní orgán uvedl, a jaká neuvedl. Ke zrušení rozhodnutí bude třeba přistoupit i tehdy, nebudexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxst uvést ve výrokové části rozhodnutí správního orgánu právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno (§ 68 odst. 2 správního řádu z roku 2004), je splxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xásti rozhodnutí.
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K účastníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxčením, resp. jiným označením dle zvláštního zákona (např. platební výměr apod.). Rozhodnutí správního orgánu obsahuje:
a)
označení správního orxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxí, funkci, resp. služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby, přičemž podpis oprávněné osoby je možno nahradit na stejnopisu rozhodnutí doložkou "xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xozhodnutí odpovídá,
f)
jména a příjmení všech účastníků.
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xerzi daného rozhodnutí.
Správní orgán je povinen vydat účastníku správního řízení na jeho žádost stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí, resxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx
xxmotnou skutečností, že rozhodnutí podle ustanovení § 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do maxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxj) na svých právech zkrácen.
Rozsudek NSS ze dne 16. 6. 2006, č. j. 7 A 121/2001-88, č. 1284/2007 Sb. NSS:
Není vadou správního rozhodnutí, jestliže nxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xovinnost neobsahuje.
Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2007, C-161/06 Skoma-Lux, s. r. o. proti Celnímu ředitelství Olomouc:
Čl. 58 Aktu o poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpubliky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropsxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxnského státu, ačkoli je tento jazyk jedním z úředních jazyků Evropské unie, mohly být uloženy jednotlivcům v tomto státě, i když se tyto osoby mohly seznxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x § 68 správního řádu, dle kterého správní rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Formální náležitosti písemného vyhotoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxritativní úpravu práv a povinností, která představuje vlastní materializaci správního aktu jako hmotné vyjádření rozhodnutí o jedné věci. Ve výrokoxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxádané povinnosti, případně jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění, a výrok o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxího řádu. Prvotní význam označování rozhodnutí číslem jednacím je v každém případě jeho individualizace, tj. odlišení od jiných rozhodnutí vydaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxu k tomuto zákonu č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonů spisové služby. Podle § 5 odst. 2 citované vyhlášky se dokumenty vzniklé z úřední činnosti subxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx x číslem jednacím. Číslo jednací podle § 2 odst. 10 cit. vyhlášky obsahuje vždy zkratku onačení toho, kdo má ze zákona povinnost vykonávat spisovou služxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxn. To samozřejmě neznamená, že nemůže obsahovat i jiná označení než shora uvedená.
Mgr.
Jan
Hrabák
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxdnutí viz § 67 a násl.
K výroku rozhodnutí viz § 68 odst. 2.
K odvolání viz § 81 a násl.
Výkladová poznámka:
V tomto ustanovení je upraven též i v jixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxvadní xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdnutí vydal, z moci úřední anebo na požádání účastníka správního řízení.
V případě opravy výroku rozhodnutí převažuje však již zájem na právní jistxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx účastníci správního řízení plně uplatnit svá procesní práva z proběhnuvšího správního řízení. Právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí se ovxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxk KS České Budějovice ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. 10 Ca 81/98, č. 355/1998 SoJ-Spr.:
Vada výroku správního rozhodnutí, spočívající v opomenutí části výrxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x A 28/94, č. 380/1999 SoJ-Spr.:
Skutečnost, že správní řízení a vydaná rozhodnutí směřují vůči tzv.
non
-subjektu (firmě, obchodnímu jménu) jako účasxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxávnost; tuto vadu nelze odstranit opravou dle § 47 odst. 6 s. ř. (původního; pozn. autorů) změnou označení účastníka v záhlaví rozhodnutí.
Rozsudex xx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxvního orgánu, musí - má-li být jejich rozhodnutí na něm založeno - zjistit jeho obsah, který se ve výjimečných případech zjevných nesprávností nemusí kxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí vyjádření správního rozhodnutí s jeho skutečným obsahem.
Rozsudek NSS ze dne 26. 3. 2008, č. j. 9 Afs 148/2007-53:
Nejvyšší správní soud dále konsxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x zřejmých nesprávností výrokové části rozhodnutí) je možné dle § 70 správního řádu provést jak z moci úřední, tak na požádání účastníka řízení. Nejvyšxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxvě věcných či právních vad napadeného rozhodnutí. Ze všech uvedených důvodů se nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxcotnost tohoto rozhodnutí.
Rozsudek NSS ze dne 25. 2. 2009, č. j. 1 As 112/2008-56:
Dnem doručení opravného rozhodnutí dle § 70 správního řádu nezaxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxm je přímo dotčen, podat odvolání, a po jeho eventuálním vyčerpání i žalobu dle § 65 odst. 1 soudního řádu správního.
Rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, č. xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x004 lze aplikovat pouze na zjevné omyly ohledně údajů, které jsou však dostatečně podloženy zjištěními prokazujícími jejich správné znění. S odkazem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
Ke spisu viz § 17.
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxsti viz § 44 a násl.
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxt. 1.
Výkladová poznámka:
Správní řád upravuje novým způsobem lhůty stanovené pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Vymezení lhůt v původníx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxt představuje pro účastníky správního řízení právní jistotu ohledně maximální doby, v níž musí být věc správním orgánem ve správním řízení vyřízena, a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního orgánu ke způsobení škody účastníkovi správního řízení, je namístě vyvodit přísnou odpovědnost, neboť půjde o nesprávný úřední postup [viz xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxrodní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)].
Jako zásada se stanoví, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí "bez zbytečnéhx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxutí. Na písemnosti, resp. zásilce se tato skutečnost vyznačuje slovy: "Vypraveno dne: ...". Den, v němž bylo písemné vyhotovení rozhodnutí předáno spxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxní vyhlášení rozhodnutí správním orgánem, má-li toto účinky oznámení viz § 72 odst. 1).
c)
vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno postupem pxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxlání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3 správního řádu (srovx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxávní orgán povinen vydat je ve lhůtě do třiceti dnů od zahájení řízení ve věci. K této třicetidenní lhůtě se pak připočítává lhůta o opět až dalších třicetx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxáškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.
K třicetidenní lhůtě od zahájení řízení se může připočítxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí údajů dle § 6 odst. 2 výše uvedené lhůty neběží, staví se.
Jako zásada se stanoví, že nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je sám zxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xe správní orgán po dobu více jak 9 měsíců neučinil v řízení žádný úkon, jednoznačně dokládá, že nepostupoval tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných prxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xe smyslu ustanovení § 72 odst. l písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.
Nález ÚS ze dne 5. 12. 2001, sp. zn. I. ÚS 535/2000, č. 193/2001 Sb. n. u. US: Jestliže
Jesxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxtliže tímto počínáním státu byla promeškána lhůta k uplatnění restitučního nároku, mohl by stěžovatel vůči státu nepochybně uplatňovat nárok na náhrxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů, vyhověno a ČSSZ v intencích § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakázáno pokračovat svou nečinnostx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xozhodnutí orgánu veřejné moci pro porušení základního práva na projednání věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny), má důvodnost takovéto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxi hmotných ústavních práv. Samotné průtahy v řízení tedy nejsou důvodem kasačního nálezu, jejich existenci však Ústavní soud v souladu s ustanovením § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 15. 12. 2004, č. j. 2 Ans 4/2004-116, č. 506/2005 Sb. NSS:
Žalobou na nečinnost podle § 79 a násl. s. ř. s. se lze domáhat toliko toho, aby soud uložil sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vydání procesního rozhodnutí (zde rozhodnutí o přerušení správního řízení). Stejně tak není možné požadovat, aby soud uložil správnímu orgánu pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx x005, č. j. 2 Ans 6/2004-113, č. 527/2005 Sb. NSS:
Procesní lhůtou, která neběží při přerušení správního řízení, je také zvláštním předpisem odchylně sxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx republiky a o změně některých zákonů).
Rozsudek KS Ústí nad Labem ze dne 22. 4. 2008, sp. zn. 59 Ca 16/2008-18, č. 1634/2008 xxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxí správy, je povinností tohoto správního orgánu o takovém návrhu rozhodnout. Při rozhodování je správní orgán vázán lhůtami pro vydání rozhodnutí staxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán ustanoví ve správním řízení znalce podle § 56 správního řádu z roku 2004 a uloží mu předložit písemný posudek v určité lhůtě, avšak znalec ve stanoxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxé lhůty, je nečinný. Ustanovení § 71 odst. 3 písm. b) správního řádu z roku 2004 totiž prodlužuje lhůtu pro vydání rozhodnutí pouze o dobu nutnou ke zpracxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvním orgánem prodloužená na řádnou a důvodnou žádost ustanoveného znalce.
Rozsudek NSS ze dne 16. 4. 2010, č. j. 7 As 11/2010-134, č. 2122/2010 Sb. NSxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodnutí k doručení podle § 19 téhož zákona.
Rozsudek KS Brno ze dne 8. 2. 2013, sp. zn. 62 A 92/2012-64, č. 2851/2013 Sb. NSS:
Vyzve-li správní orgán usxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o tomto rozkladu (v daném případě delší než 3 měsíce) za dobu nezbytně nutnou, po kterou neběží lhůta pro rozhodnutí o návrhu (ve věci) podle § 71 odst. 4 spxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx.2018.
K účastníku xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí.
Písemné vyhotovení rozhodnutí je třeba doručit zásadně do vlastních rukou účastníka správního řízení. Pouze v případě, že se účastník xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxemného vyhotovení rozhodnutí je třeba poznamenat do spisu vedeného správním orgánem ve věci.
Účastník správního řízení se může platně vzdát svého xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxerými se mu ukládá povinnost,
b)
vyrozumívání o usneseních poznamenávaných správním orgánem do spisu vedeného ve věci.
Vybraná použitelnx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního rozhodnutí jiným účastníkům řízení než žalobci není neodstranitelnou překážkou řízení ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Soud v takovém pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx pokračuje. Pokud však správní orgán nevymezil řádně okruh účastníků řízení, je to důvodem ke zrušení napadeného správního rozhodnutí pro vady řízeníx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xan
Hrabák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
K oznamování rozhodnutí viz § 72.
K odvolání viz § 81 a násl.
x xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx
x xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxdová poznámka:
Právní moc a vykonatelnost jsou nejdůležitějšími vlastnostmi každého rozhodnutí, tedy též rozhodnutí správního orgánu vydaného vx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxutí se projevuje v tom, že rozhodnutí nabyvší této právní moci je konečným výsledkem postupu (činnosti) správního orgánu v konkrétní věci. Materiální xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxváří překážku věci již rozhodnuté, též
rei iudicatae
.
Rozhodnutí nabývá právní moci, pokud bylo oznámeno, a nelze-li již proti němu podat řádný oprxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxrávní řád zná samozřejmě mimořádné opravné prostředky, resp. rozhodnutí samo může být změněno nebo zrušeno též i ve správním soudnictví či jinak, napxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxgány. Pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech a rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Statusové rozhodnutí je však vzhledem k výzxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxx xxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxnost rozhodnutí vztahujících se k movitým nebo nemovitým věcem (rozhodnutí
ad rem
) i pro právní nástupce účastníků.
Vybraná použitelná správní a sxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxat, je v právní moci. Takto chápaná právní moc je v teorii považována za tzv. formální právní moc, která však neznamená, že by správní rozhodnutí bylo nezxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xezměnitelnost rozhodnutí ze strany správního i jiného orgánu. Materiální právní moci mohou však pojmově nabýt jen rozhodnutí pozitivní, a nikoli rozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí zamítl, o nové žádosti v téže věci rozhodl pozitivně. Nelze proto žalovanému ani správnímu orgánu I. stupně vytýkat, že na základě nové žádosti navrhoxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxnutí návrhu na vydání předběžného opatření soudem brání rozhodování ve věci správnímu orgánu.
Rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2009, č. j. 2 As 25/2007-11xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x2 odst. 1 správního řádu z roku 1967, § 73 odst. 1 správního řádu z roku 2004), nastane-li
fikce
oznámení rozhodnutí. Nastala-li
fikce
oznámení rozhxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxy pro podání řádných či mimořádných opravných prostředků. Pouhý fakt běhu času od vydání neoznámeného rozhodnutí nemá na nabytí právní moci vliv.
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xásti rozhodnutí viz § 68 odst. 2.
K právní moci viz § 73.
K odkladnému účinku odvolání viz § 85.
Výkladová poznámka:
Vykonatelnost rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxané právní účinky.
Jakožto zásadu stanoví správní řád, že rozhodnutí vydané ve správním řízení je vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxlnost. Takovouto vykonatelností oplývají rozhodnutí v případě, že opravné prostředky proti nim podané nevyvolávají odkladný, jinak též suspenzivnxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxění povinnosti. Totéž rozhodnutí může být předběžně vykonatelné za předpokladu, že opravný prostředek proti němu podaný nemá odkladný účinek a uplynxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xa jiné právní účinky rozhodnutí. Mezi jiné právní účinky rozhodnutí patří např. účinnost rozhodnutí, jíž rozumíme způsobení, vlastní výkon zamýšlenxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xřední cestou i proti vůli povinného.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxje použít nástrojů státního donucení k prosazení povinností nebo práv z aktu plynoucích. V běžném chápání splývá vykonatelnost s exekuční (soudní nebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxité pokuty), která nebyla ve lhůtě v aktu stanovené dobrovolně účastníkem splněna. Jde však také o případy, kdy účastníku řízení vzniká přímo z aktu subxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu ochrany takového práva, tedy použití státního donucení proto osobám, které by jej při výkonu nabytého práva rušily. Vykonatelnost však není esexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxka spadá, či nespadá do rozsahu ochrany patentu na vynález apod. Tu jde typicky o ryzí výroky určovací, především statusové. Není sporu o tom, že i na takoxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxci nebo vykonatelnosti
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odstx xx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx
x právní moci viz § 73.
K vykonatelnosti viz § xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxnutí jeho právní moc nebo vykonatelnost. Dále správní orgán vyznačí též den vyhlášení tohoto rozhodnutí, eventuálně den, kdy byla písemnost předána k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxtelnosti pouze na požádání účastníka správního řízení. Rovněž na požádání vyhotoví správní orgán stejnopis enun-ciátu společně s vyznačením doložkx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jedné anebo druhé vlastnosti pozbude, sdělí správní orgán uvedenou skutečnost osobám, jimž tu či onu doložku na rozhodnutí vyznačil, a učiní o tom vzhlxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx 2004, č. j. 1 As 28/2004-106, č. 454/2005 Sb. NSS:
Ochrana práv ve správním soudnictví může nastoupit teprve poté, kdy byl pořad správních stolic vyčerxxx xx x xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxuto rozhodnutí podal odvolání a o tomto odvolání nebylo dosud rozhodnuto, není splněn předpoklad vyčerpání řádných opravných prostředků. Žalobu podxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx998 Sb. n. u. US:
Doložka právní moci sice není právní skutečností, která by zakládala, měnila nebo rušila právní vztahy, avšak je úředním osvědčením o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí nezkoumá správnost doložky vykonatelnosti rozhodnutí vydaných jinými orgány, ale jen to, zda byla vydána orgánem k tomu oprávněným.
Rozsudek Nxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxedním osvědčením o právní skutečnosti (o právní moci). Této doložce přitom svědčí
presumpce
správnosti a účastník řízení není povinen zkoumat a ověřxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxvech a může jim z toho vzejít újma (rozsudek ze dne 22.6.2005, www.nssoud.cz).
xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx. 1.
Ke spisu viz § 17.
K účastníku řízení viz § 27 a násl., § 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K právní moci viz § 73.
K odvolání viz § 81 a násl.
Výkladoxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xprávní akt, má více zdůraznit procesní formu tohoto správního aktu oproti rozhodnutí, které je správním aktem ve věci...". Usnesením rozhoduje správxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxže podobné usnesení bylo týmž správním orgánem podle ustálené rozhodovací praxe vydáno v téže anebo jiné věci za obdobných skutkových okolností. Jednx xx x xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní v případě, že by toto bylo v rozporu se zákonem,
c)
usnesení, jímž správní orgán určuje, zda osoba je či není účastníkem řízení,
d)
usnesení, jxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxsti.
Odstavec 4 upravuje otázku oznamování usnesení správního orgánu týkajícího se určení místní či věcné příslušnosti správního orgánu a dalxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxá, ale též i všem těm, kterých se dotýkají.
Právo podat proti usnesení opravný prostředek má účastník správního řízení, jemuž se usnesení oznamuje. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxti usnesení, o němž to stanoví zákon.
Závěr č. 29 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10.4.2006:
O odvolání proti usxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xdložení věci (§ 43 správního řádu) a usnesení o zastavení řízení (§ 66 správního řádu).
Díl 7
Nicotnost rozhodnutí
Mgr.
Jan
Hrabxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx 1.
K věcné příslušnosti viz § 10.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
K náležitostem rozhodnutí viz § 68 a násl.
K nadřízenému správnímu orgánu viz § xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxosti, neboť zde se jedná o nezákonnost takové míry, že rozhodnutí sama, resp. určité správní akty obecně vůbec nebudou existovat. Nelze tedy
stricto sexxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xasu. Otázka nicotnosti a jejích důvodů byla v našem právním prostředí dosud záležitostí judikatury a doktrinálního výkladu, který je navíc v této otázxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxnosti vůbec neexistovaly. V doktríně správního práva (viz k tomu např. Hendrych, D., Průcha, P.) se za důvody nicotnosti obvykle považují mj. také absoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe skutkového základu způsobující bezobsažnost rozhodnutí, požadavek trestného plnění, neurčitost či nesmyslnost.
Nicotnost rozhodnutí vydanxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxm prohlašuje správní orgán nadřízený tomu správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal. Tento důvod nicotnosti se ne-uplatní pouze v jediném příxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxtím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde k závěru, že jinx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xěmž bylo rozhodnutí vydáno, a dále ti, kteří jsou uvedeni v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí, jakož i právní nástupci těchto osob, pokud by byli roxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxskutečnitelným, popř. dále rozhodnutí trpící jinými vadami, pro něž nelze takové rozhodnutí vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu. Nicotnxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí v tomto směru) bude probíhat v rámci správního soudnictví
V případě, že se uvedené důvody nicotnosti týkají jen některého výroku rozhodnutí nexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx nicotné správní akty neplatí promlčecí lhůty, nicotnost nemůže být tedy zhojena uplynutím času. Z tohoto důvodu proto nový správní řád ve svých přechxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdu (1.1.2006), neboť jinak by mohlo docházet ke zpochybnění dřívějších rozhodnutí vydaných v právním režimu původního správního řádu, resp. zvláštxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxhlášení nicotnost nadřízeným správním orgánem je dále dle soudního řádu správního přípustné, aby tuto nicotnost namísto nadřízeného správního orgáxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, kdo tvrdí, že byl takovým (nicotným) rozhodnutím zkrácen na svých právech (soud takovou nicotnost může vyslovit i bez návrhu)].
Důvody nicotnostx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxe jednat pro správní orgány o institut zcela nový. Možné širší vymezení důvodů nicotnosti je ponecháno na postupně se rozvíjející judikatuře správníhx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo § 78) došlo (poněkud nesystematicky) v souvislosti s vydáváním příkazu na místě. Jak uvádí důvodová zpráva, je třeba řešit též jeden z problémů současxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoba). V takovém případě je bloková pokuta uložena osobě, která se přestupku nedopustila, avšak bez svého zavinění čelí pokutovému bloku coby exekučníxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxkazem na místě, je třeba s ohledem na právní jistotu osoby považované za pachatele přestupku pozměnit stávající úpravu prohlášení nicotnosti ve správxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxech důvodů podle § 77). Vzhledem k novému znění § 77 byl bez náhrady zrušen § 78, neboť jeho stávající obsah je zakomponován xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxistra vnitra ke správnímu řádu ze dne 18.9.2006 (výňatek):
V případě, že ve věci bylo zahájeno soudní řízení podle části páté občanského soudního řádxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxvení § 77 odst. 1 správního řádu nicotné.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 15. 12. 2006, č. j. 8 Afs 92/2005-56x xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxž správně, nebo nesprávně - označí na dodejce poštovní zásilky obsahující toto rozhodnutí osobu odlišnou od účastníka řízení.
Rozsudek NSS ze dne 1xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxádal do přijetí nového správního řádu) tak výslovně plyne, že za nicotné se považuje takové rozhodnutí, které (1.) bylo vydáno zcela mimo věcnou působnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxsační stížnosti však neplyne, že by vady takovéto intenzity stěžovatel alespoň tvrdil, protože nezpochybnil kompetenci žalovaného vydat předmětné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xeznamená nicotnost, nýbrž toliko nezákonnost rozhodnutí. Jak totiž správně uvádí J. Staša (in: D. Hendrych a kol. Správní právo. Obecná část. 5. vydánxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxými vadami ne-existence zákonného podkladu pro rozhodnutí, nedostatek pravomoci, nejtěžší vady příslušnosti, absolutní nedostatek formy, absoluxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého, neurčitost, nesmyslnost či neexistence vůle. Nic takového však stěžovatel ani netvrdil.
Rozsudek NSS ze dne 26. 3. 2008, č. j. 9 Afs 148/2007-5xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxovat především z judikatury a podpůrně z teorie správního práva.
Judikatura
i teorie shodně uvádějí, že o paakt jako správní akt, který nevyvolává jím xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx
považuje za nicotný správní akt pouze akt, který trpí vadami takové intenzity, že již vůbec nelze o správním aktu hovořit. Skutečnost, že stěžovatel uxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxbení v numerickém kódu Celního úřadu Svitavy, představuje vadu rozhodnutí, avšak dle názoru kasačního soudu zjevně nikoli natolik intenzivní, že by px xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxr.:
Podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 270/1992 Sb., je v pravomoci okresního úřadu vydat rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxrávním aktem. Ministerstvo zemědělství nemůže rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí, které nebylo vůbec vydáno. Učiní-li tak, je jeho rozhodnutí nxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtí, tedy z hlediska teorie akt pojmově nezrušitelný. K tomuto závěru vede skutečnost, že platná právní úprava neumožňuje v těchto případech soudům vydxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým bylo k odvolání restituenta změněno rozhodnutí okresního úřadu - pozemkového úřadu o neuložení
kauce
zemědělskému družstvu tak, že
kauce
bxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx týkající se uložení pokuty předsedovi družstva, nicotné vzhledem k tomu, že
kompetence
rozhodovat o odvoláních ve věci pokut podle sankčního zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx správní akt vydán správním orgánem, do jehož pravomoci rozhodnutí patří, nemá skutečnost, že v rámci vymezeného úseku státní správy rozhodl jiný z jehx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxedek jeho nicotnost.
Rozhodnutí xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxinnost podle právního předpisu, který byl přede dnem rozhodnutí o odvolání bez náhrady zrušen, představuje vadu správního aktu, způsobující jeho nicxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx intenzivními vadami, že jej nelze vůbec za rozhodnutí považovat. Tyto vady jsou natolik závažné, že působí faktickou neexistenci samotného správníhx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx004, sp. zn. 2 Azs 64/2003 (publ. pod č. 199/2004 SbNSS), na který správně odkazuje i žalovaný, v obdobné skutkové situaci uvedl: "Není-li vyhotovení sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxkcí oprávněné osoby, úředním razítkem a doložkou ,za správnost' podepsanou osobou, která stejnopisy písemného vyhotovení pořídila, pak takový postxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podepsáno oprávněnou osobou a je i jinak bezvadné, nezakládá tato vada nicotnost rozhodnutí, neboť je zřejmé, že rozhodnutí skutečně vydala k tomu oprxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x7 odst. 1 nového správního řádu - považuje za nicotný takový správní akt, který trpí vadami takové intenzity, že jej již vůbec nelze za správní akt považxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxolání či o rozkladu, které mění nicotné rozhodnutí správního orgánu I. stupně nebo zamítá odvolání proti němu (rozsudek ze dne 21.12.2005, www.nssoudxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxže mít vliv na existenci vlastnického práva toho, kdo nebyl účastníkem správního (restitučního) řízení. Bylo-li rozhodnutí vydáno přede dnem 1.1.20xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxí nicotným správním aktem.
Nález ÚS ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1463/09, č. 225/2010 Sb. n. u. US:
Nicotnost správních aktů je právně upravena zxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vadami neexistence právního podkladu pro rozhodnutí, nedostatek pravomoci, nejtěžší vady příslušnosti, absolutní nedostatek formy, absolutní omxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xakticky nemožného, neurčitost, nesmyslnost či vnitřní rozpornost a neexistence vůle (srov. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Prxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx zn. III. ÚS 728/01, jež se zabývaly otázkou nicotnosti správních aktů (všechny dostupné na http://nalus.usoud.cz).
Nicotným je správní akt, který txxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí žádná práva a povinnosti. Tyto vady jsou natolik závažné, že působí faktickou neexistenci samotného správního aktu. V posuzované věci v tomto ohledu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx3, č. 2159/2010 Sb. NSS:
Čestná rada České lékařské komory má ze zákona devítičlenné složení a vykonává disciplinární pravomoc prostřednictvím ukláxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xozdějších předpisů). Ačkoliv podle § 13 odst. 2 disciplinárního řádu České lékařské komory platí, že o uložení disciplinárního opatření rozhoduje třxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnizační struktury čestné rady. Z toho důvodu jsou rozhodnutí vydaná tříčlenným senátem čestné rady nezákonná v důsledku nesprávného složení věcně přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxx10-44, č. 2096/2010 Sb. NSS:
V případě, že jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustil příslušník bezpečnostních sborů, projedná jako přestxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxru příslušníků bezpečnostních sborů, je výsledné rozhodnutí obecního úřadu nicotné, protože jej vydal absolutně věcně nepříslušný správní orgán. Jxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxx. správního řádu z roku xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxávní orgán změnil či zrušil neexistující rozhodnutí.
Rozsudek KS Ústí nad Labem ze dne 11. 5. 2010, sp. zn. 59 Ca 72/2009-55, č. 2453/2012 Sb. NSS:
Poxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxutí, kterým oznámenou změnu v užívání stavby zakáže, nenastane zákonná
fikce
vyslovení souhlasu se změnou v užívání stavby ve smyslu § 127 odst. 2 věty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xměnou v užívání stavby. Ani další průběh správního řízení ve věci rozhodnutí, kterým byla změna v užívání stavby zakázána, a jeho případné zrušení, nezxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxušil mlčky udělený souhlas se změnou v užívání stavby za situace, kdy
fikce
souhlasu ve smyslu § 127 odst. 2 věty poslední stavebního zákona z roku 2006 xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxst správního rozhodnutí ve smyslu § 77 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 30. 7. 2010, č. j. 8 As 16/2009-31, č. 2135/2010 Sb. NSS:
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxení před správním orgánem ve smyslu § 68 písm. c) s. ř. s., a uplatnění podnětu tak není podmínkou přístupu k soudu.
Usnesení NSS ze dne 12. 3. 2013, č. j. x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xřípadně b) správního řádu z roku 2004 i z důvodů uvedených v § 77 odst. 1 a 2 téhož zákona. Zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně z důvodu nicoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxotnost rozhodnutí správního orgánu prvního stupně či rozhodnutí o odvolání, je vyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánex xx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxho v odvolacím řízení žalobci, nikoliv dnem, v němž mu byl oznámen úkon správního orgánu ve věci prohlášení nicotnosti podle § 77 a § 78 správního řádu z roxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx90 Sb., o přestupcích, je nepřípustná podle § 68 písm. a) s. ř. s.
Účastník řízení, v němž mělo být vydáno nicotné rozhodnutí, je oprávněn namítat tuto nixxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxo orgánu.
Rozsudek NSS ze dne 11. 2. 2016, č. j. 9 As 281/2015-57, č. 3379/2016 Sb. NSS:
Provedení zápisu změn údajů v registru silničních vozidel o vlxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxtí, kterým se povoluje podle § 100 a násl. správního řádu z roku 2004 obnova postupu, jenž není správním řízením ukončeným pravomocným rozhodnutím, je pxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxx.
Jan
Hrabák
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx 11.
Ke správním poplatkům viz zákon o správních poplatcích.
Výkladová poznámka:
Správní řád obsahuje demonstrativní výčet položek zahrnovxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxvních poplatcích,
c)
ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců,
d)
náklady důkazů,
e)
tlumočné,
f)
odměnu za zastupování.
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xako zásada se přitom stanoví, že správní orgán i účastník správního řízení nesou své náklady průběhem správního řízení jim vzniklé.
Vyhláška Minixxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxzení, stanoví rozsah, v němž bude správní orgán hradit hotové výdaje a ušlý výdělek jiným osobám odlišným od účastníků, zejména opatrovníkům, a osobámx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxí orgány, které řízení vedou, je ve veřejné správě patrná tendence, aby ten účastník správního řízení, který porušil své právní povinnosti a způsobil txx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxním některé své právní povinnosti vyvolal, povinnost nahradit náklady řízení (paušální částka je stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlce). Současně s tím však upravuje správní řád
moderační právo
správního orgánu, který bude v případech hodných zvláštního zřetele oprávněn tuto pauxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xyto náklady hradí osoba, která o opatření údajů požádala.
Pro uplatnění nároku na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti se správním řízení se staxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
x
V § 116 jsou upraveny tzv. exekuční náklady. Základní
premisa
určuje, že tyto nákxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxada nákladů řízení je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který náhradu nákladů uložil. Otázka rozpočtového určení příxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xýslovně upravoval v § 79 odst. 4. Pokud by absentovala tato obecná úprava, musel by každý zvláštní zákon upravující náklady řízení rovněž obsahovat zvlxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxresáty zákona vhodnější než řada zvláštních ustanovení (stejného znění) v jednotlivých zákonech.
Závěr č. 34 ze zasedání poradního sboru ministra xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx řádu a vyhlášky č. 520/2005 Sb. hotové výdaje a ušlý výdělek.
Závěr č. 36 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12.6.2xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo zákonem o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud je však vyměřována pouze výšx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu se nepoužije.
Závěr xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxového orgánu zjištěno porušení cenových předpisů a je ukládána pokuta ve správním řízení podle správního řádu, jedná se o řízení vyvolané porušením prxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxhodnutí o nákladech řízení, které je možné přijmout i po přijetí meritorního rozhodnutí dodatečně, pokud možno však bez zbytečného odkladu a nejpozděxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxcipy správního řízení ukládat po delší době dodatečně.
Závěr č. 44 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6.11.2006:
x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeníx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx
xx xxx
xx
xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxx
xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xěci, budou se ukládat jedny společné náklady řízení, které se poměrně rozdělí. Bude-li se však řízení týkat jednotlivých osob (řízení
ad personam
), rexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xx4 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014:
Povinnost nahradit náklady řízení po zastavení řízení. Ustanovenx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnost, že účastník dodatečně splnil povinnost, jejíž porušení bylo důvodem zahájení řízení. Splnění právní povinnosti
ex post
již nemá vliv na povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzení.
Vybraná použitelná správní a soudní rozhodnutí:
Rozsudek NSS ze dne 16. 3. 2011, č. j. 6 Ads 114/2010-60, č. 2466/2012 Sb. NSS:
Ustanovení x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení podle tohoto xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx4 (§ 79). Nárok na náhradu nákladů však vzniká účastníku řízení pouze v případě, že tyto náklady byly vynaloženy nutně a účelně, a pokud postup účastníka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
Ke správnímu orgánu viz § 1 odst. 1.
K věcné příslušnosti správníxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx
x xxzhodnutí ve správním řízení viz § 67 a násl.
Ke lhůtám pro vydání rozhodnutí ve správním řízení viz § 71.
K usnesení viz § 76.
Výkladová poznámka:
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxných ve hlavách V a VI správního řádu odlišná a svým způsobem specifická. Ustanovení § 80 by mělo být ve vztahu k ustanovením těchto hlav správního řádu xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxocesní ekonomie a právní jistoty. Těmto obecným zásadám může být učiněno zadost pouze tehdy, budou-li správní orgány rozhodovat v zákonných lhůtách uxxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx x
xxxxxtativní
(viz odstavec 3) ingerenci správního orgánu vyšší instance do rozhodovací pravomoci správního orgánu jemu podřízeného a jinak příslušného x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxerý lhůtu pro vydání rozhodnutí uvedenou v § 71 nedodržel, je povinen učinit z moci úřední i bez návrhu osob, v jejichž věci má být ve správním řízení rozhxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxce nezahájil správní řízení v dané věci do třiceti dnů ode dne, kdy se o skutečnostech odůvodňujících jeho zahájení dozvěděl.
Fakultativní
ochranx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxtavec 4 podává
taxativní
výčet opatření proti nečinnosti. Nadřízený správní orgán z nich však nesmí vůči orgánům územních samosprávných celků při výxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve formě usnesení. Toto usnesení oznamuje posléze způsobem uvedeným v odstavci 6 větě první. Usnesení vydá nadřízený správní orgán rovněž v případě, pxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xadřízeného správního orgánu oznamuje již jen tomuto konkrétnímu účastníkovi, jemuž však již nenáleží právo podat proti němu odvolání.
Závěr č. 125 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxud příslušný správní orgán nepostupuje podle § 45 zákona o pomoci v hmotné nouzi, ač jsou pro to dány zákonné důvody, lze vůči němu uplatňovat opatření prxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxnoznačně dokládá, že nepostupoval tak, aby věc byla vyřízena bez zbytečných průtahů, což zakládá porušení čl. 38 odst. 2 Listiny.
Nález ÚS ze dne 5. 1xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxmi, které sám sobě stanovil, přičemž občan na základě principu právní jistoty má právo spolehnout se na věrohodnost státu při plnění jeho závazků. Jestxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxtliže tímto počínáním státu byla promeškána lhůta k uplatnění restitučního nároku, mohl by stěžovatel vůči státu nepochybně uplatňovat nárok na náhrxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxnění podmínky státního občanství i v tom případě, kdy k opožděnému vystavení osvědčení došlo jednoznačně pochybením státu, pokud žadatel včas a úplně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxlání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně podáno osobou, která tvrdí, že s ní mělo být jednáno jako s účastníkem správního řízení a že je tzvx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxího řádu z roku 2004). Pokud správní orgán vyřídí takové odvolání pouhým neformálním přípisem, jedná se o nečinnost ve smyslu § 80 správního řádu z rokx xxxx x x xx xx xx xx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xprávního orgánu je v řízení vedeném podle správního řádu č. 500/2004 Sb. třeba vždy nejprve vyčerpat procesní prostředek ochrany proti nečinnosti vx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xoci za účinnosti správního řádu č. 71/1967 Sb., správním soudem zrušeno již za účinnosti správního řádu č. 500/2004 Sb., postupuje se v dalším řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 81 odst. 1 s. ř. s. je soud povinen zjistit, zda správní orgán v průběhu řízení před soudem nevydal rozhodnutí ve věci. Pokud tak správní orgán učinil, a sxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx soudu k zamítnutí žaloby.
Rozsudek MS Praha ze dne 19. 12. 2016, č. j. 9 A 132/2016-69:
V řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xodání žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti učiněné již před uplynutím lhůty pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 80 odst. 3 věta druhá sxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx
xxava VIII
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Odvolání
Mgr.
Jan
Hrabák
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxx x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxst. 3.
K rozhodnutí viz § 67 a násl.
Výkladová poznámka:
Správní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxi v tzv. plné jurisdikci. Účastník správního řízení se tak svých práv může
de facto
i
de iure
domáhat u čtyř instancí (tedy u dvou instancí ve správním říxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k Ústavnímu soudu, nemluvě o stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.
Pokud správní řád nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, může účastník sxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxutí, které bylo vydáno v té části správního řízení, v němž měly ony samy postavení účastníků (např. svědek je oprávněn podat odvolání proti rozhodnutí sxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxtně do protokolu vzdal, jakož ani ten, kdo vzal zpět jím již jednou podané odvolání.
Správní řád obsahuje úpravu práva statutárního orgánu právnicxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxím orgánem, a to i tehdy, je-li takové rozhodnutí předběžně vykonatelné. Jedná se o legislativní reakci na problémy z praxe, zejména bankovního práva, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení a podání odvolání proti podmiňujícímu a navazujícímu rozhodnutí, resp. výroku, viz výkladovou poznámku uvedenou u § 140.
Závěr č. 64 ze zasedxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx není účastníkem řízení
Pokud osoba, která není účastníkem řízení, podá podání označené jako odvolání, posuzuje se toto podání jako nepřípustné odxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016:
Chybějící podpis na odvolání, který nebyl odvolatelem doplněn ani na základě výzvy správního orgánu.
V přípaxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xdvolání zastaví podle § 93 odst. 1 ve spojení s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu a zároveň přezkoumá, zda nejsou dány předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxx07-71, č. 1580/2008 Sb. NSS:
Při hodnocení zákonnosti postupu a rozhodnutí žalovaného je třeba vycházet z toho, že správní řád (č. 500/2004 Sb.) přijax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xdvolacího přezkumu, neboť jeho dispozici svěřil, v jakém rozsahu a z jakých hledisek má být prvostupňové rozhodnutí přezkoumáváno - s výjimkou skutečxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xobě jistě zahrnovala i vyvození důsledků z porušení procesních předpisů, za které je třeba považovat i nedostatek doručení předmětných písemností. Txxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákonnými náležitostmi a jejich obsah nebyl odvoláním zpochybněn, nelze žalovanému vytýkat, že neporovnával vzhled podpisů s podpisy stěžovatele oxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí odvolací námitky a odvolatel v odvolání požádá o stanovení lhůty k doplnění odvolání, je správní orgán povinen takovou lhůtu stanovit postupem podle x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxne meritorně o odvolání, nemá vliv délka časového úseku od podání odvolání do vydání rozhodnutí o odvolání.
Rozsudek NSS ze dne 31. 12. 2007, č. j. Komx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx na jeho věcnou povahu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Proto je příslušné vydat rozhodnutí o odvolání ve věci uzavírání smluv o závazku veřejné sxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxatněnou poprvé až v podaném odvolání (rozkladu), je nutno řešit v rámci samotného řízení o odvolání nebo rozkladu. V této fázi řízení není již místo pro řxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx
xxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxx
xxxxxxxx xxxxx xkládá rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxbou k tomu neoprávněnou (ustanovení § 92 odst. 1 věta první správního řádu), nesmí se správní orgán tomuto úkonu vyhýbat tím, že na podání bude reagovat sxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxlání, z nějž plyne, že správní orgán neshledal předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového roxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrmálně označeným jako "rozhodnutí". Považuje-li tzv. opomenutý účastník řízení takové sdělení za rozhodnutí o jeho odvolání, musí jej soud přezkoumxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xěta druhá ve spojení s ustanovením § 94 odst. 1 věta poslední správního řádu je jeho zamítavé rozhodnutí o podaném odvolání, a proto soud musí
a priori
vxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxly skutečně efektivní ochranu před nezákonnými postupy správních orgánů. Důsledný postup stěžovatele dle poučení poskytnutých mu soudy (využití prxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx stavu věcí, který by již nebylo možné zvrátit (uvést do původního stavu), nýbrž jen toliko kompenzovat.
Rozsudek NSS ze dne 24. 11. 2011, č. j. 7 As 66/xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez dalšího nahlížet jako na rozhodování prvoinstančního správního orgánu, které může být korigováno orgánem odvolacím. Skutečnost, že se jedná o roxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxjné správy rozhodují ve věcech týkajících institucionálního rámce činnosti vysoké školy jako samosprávné veřejnoprávní
korporace
) je rektorovi naxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xodle zákona o vysokých školách za subsidiárního užití správního řádu, neboť správní řád zde není, jako je tomu v jiných případech rozhodování podle záxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxravených tímto zákonem podle obecných předpisů o správním řízení. Nebylo-li by tedy stanoveno explicitně či implicitně jinak, muselo by takové řízenx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxk" stanoveno je, a to implicitně (k implicitní výluce dvojinstančního řízení viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28.4.2011, č. j. 7 As 34/20xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.5.2018.
K účastníkům řízení viz § 27 a násl., 140 odst. 6, § 141 odst. 3.
K obecným náležitxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx x xx x xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí viz § 68 odst. 2.
K vedlejšímu ustanovení rozhodnutí viz § 68 odst. 2.
Výkladová poznámka:
Odvolání může směřovat proti celé výrokové části xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdnění rozhodnutí.
Náležitosti odvolání jsou jednak obecné, tedy tytéž jako u kteréhokoli jiného podání ve smyslu § 37 odst. 2, jednak zvláštní ve smxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxho rozhodnutí či řízení.
Pokud odvolatel v odvolání neuvede rozsah, v němž rozhodnutí správního orgánu napadá, uplatní se zákonná domněnka, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxý počet stejnopisů správní orgán na jeho náklady.
Odstavec 3 upravuje institut tzv. oddělené právní moci. Směřuje-li odvolání jen proti oddělitelxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxobena újma některému z účastníků řízení a současně umožňuje-li to povaha věci. Správní řád omezuje vzhledem k požadavku procesní hospodárnosti tzv. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx proveden úkon, nemožnost jehož provedení v řízení v prvním stupni se v odvolání namítá.
Závěr č. 57 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke sprxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxi ve smyslu § 82 odst. 3 správního řádu, správní orgán prvního stupně na ní vyznačí doložku právní moci ve vztahu k této části. Po skončení odvolacího řízexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xozhodnutí, která podléhala odvolacímu řízení.
Závěr č. 79 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22.6.2009:
Účastnxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xebylo o takovém odvolání proti napadenému rozhodnutí rozhodnuto nebo že napadené rozhodnutí již nabylo právní moci, odvolatel, který bude rovněž uvexxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtném nebo opožděném odvolání je pravomocné, pokud je oznámeno odvolateli.
Závěr č. 103 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxíka řízení, který by měl být odvolatelem zastoupen, aby doložili oprávnění k zastupování.
xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxvinen podat potřebný počet jeho stejnopisů. Potřebné stejnopisy vyhotoví správní orgán. Je-li odvolání učiněno v listinné podobě, je účastník povinxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnopisy v listinné podobě na náklady účastníka; těmito náklady se rozumí skutečné náklady na jejich pořízení.
Vybraná použitelná správní a soudní rxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxolatel v odvolání požádá o stanovení lhůty k doplnění odvolání, je správní orgán povinen takovou lhůtu stanovit postupem podle § 37 odst. 3 za použití § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, nemá vliv délka časového úseku od podání odvolání do vydání rozhodnutí o odvolání.
Rozsudek NSS ze dne 13. 2. 2008, č. j. 2 As 56/2007-71, č. 1580/200x xxx xxxx
xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x jakých hledisek má být prvostupňové rozhodnutí přezkoumáváno (§ 82 odst. 2). Pozornost, kterou je odvolací orgán povinen nad rámec uplatněných odvolxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxgánu, že sám nezjistil, že v řízení před správním orgánem I. stupně nebyly účastníkovi řízení řádně doručovány písemnosti (včetně rozhodnutí), pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxk nebylo možno seznat.
Usnesení NSS ze dne 26. 8. 2008, č. j. 7 Afs 54/2007-62, č. 1742/09 Sb. NSS:
Obdobně pak výše uvedené platí pro případy, kdy odvoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx