183/2006 Sb.

Stavební zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxx
ČÁST PRVNÍ
ÚVxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Toto ustanovení vymezuje předmět působnosti (věcnou působnost) stavebního zákonx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxjné správy (§ 4-17), třetí část - Územní plánování (§ 18-102), čtvrtá část - Stavební řád (§ 103-157) a pátá část - Společná ustanovení (§ 158-184). Šestox xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxa, a to diferencovaně. Struktura zákona je tak zčásti odlišná od předchozího stavebního zákona - zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebníx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxvní a druhá zákona), tak o obsah stávajících („tradičních“) částí, především části páté - Společná ustanovení [srov. část osmá zák. č. 50/1976 Sb. - § 1xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 a 3 - základní pojmy a kategorie stavebního zákona; § 13, 15, 16 a 17 - stavební úřadyx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí; § 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí; § 91 - posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení; § 84-92 - územnx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s provedením ohlášeného stavebního záměru; § 103 odst. 1 - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x16 - veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení; § 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora; § 118 - zmxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxí staveb; § 162 - evidence územně plánovací činnosti; § 169 - obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek; § 170 - účely vyvlastnění; § 172 - vstxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh zákonů (zákon o posuzování vlivů a životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů, § 15, § 10-12, § 20-22a
x xx xx xx xx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx. a příloha č. 2 k živn. zák. (Živnosti vázané - Projektová činnost ve výstavbě, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxních samosprávných celků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx
vyhláška č. 268/2009, OTP, o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 26/1999 Sbx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
vyhláška č. 398xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx06 Sb., o autorizovaných inspektorech
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 2
Toto ustanovení vymezuje základní pojmy a katxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx. 1 písm. f) zákona], zastavitelná plocha [§ 2 odst. 1 písm. j) zákona], veřejná infrastruktura [§ 2 odst. 1 písm. k) zákona], veřejně prospěšná stavba [x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxor [§ 2 odst. 2 písm. d) zákona], obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e) zákona], stavba [§ 2 odst. 3 zákona], změna dokončené stavby - nástavba, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plocha“ (§ 2 odst. 7), terénní úprava (§ 3 odst. 1 zákona), zařízení (§ 3 odst. 2 zákona), staveniště (§ 3 odst. 3 zákona), údržba (§ 3 odst. 4 zákona) a nově, x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x2. 2006, např. nástavba a přístavba [srov. § 139b odst. 3 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Sb.], nebo jde sice o pojmy tradiční, ale byly v nové právní úpravě doxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx § 139b odst. 15 zák. č. 50/1976 Sb.).
xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní úprava nevymezovala, i když s nimi pracovala, jako např. terénní úpravy, informační a reklamní zařízení, údržba, resp. udržovací práce atd. Jejich xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxjí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „ÚSŘ“)]. Tyto pojmy právní úprava před 1. 1. 2007 pouze používala (srov. např. § 71 odst. 1 a 2 zák. č. xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxímu zákonu, tedy vyžadují nějaké povolení stavebního úřadu. To se např. týká § 71 odst. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Sb., pokud jde o terénní úpravy a zařízení, a § xx xxxxx x x x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxení obsahu některých pojmů uvedených v § x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx pojmy oproti dosavadní právní úpravě - zastavěná plocha (viz výše odst. 7 v § 2 zákona a komentář k tomuto ustanovení) a stavební záměr (viz výše odst. 5 v x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xe s účinností od 1. 1. 2007 nový pojem z oblasti územního plánování. Jde o pojem s širokým obsahem, když se jím rozumí jakákoliv změna ve využití území [viz xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx x x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxměna stavby“ viz § 2 odst. 5 a 6 zákona a komentář k těmto ustanovením.
Prověřovat a posuzovat "potřebu změn v území" je jedním ze základních úkolů územxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území [§ 19 odst. 1 písm. e) zákona], a stanovovat pořadí provádění změn v územx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxavební pozemek“ je vymezen v zásadě obdobně jako v dosavadní právní úpravě platné do 31. 12. 2006 (srov. § 139b odst. 15 dosav. stav. zák. č. 50/1976 Sb.), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxžší“ než v předchozí právní úpravě. Zákon nyní rozlišuje jednak „nezastavěný stavební pozemek“,, označovaný v něm však jen jako „stavební pozemek“,, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxp. pozemek zastavěný hlavní stavbou, jak bylo výslovně stanoveno předchozídosavadní právní úpravou (srov. §(§ 139b odst. 15 dosav. stav. zák. č. 50/1xxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxí, když mluví o stavební parcele v něm evidované. Dále za zastavěný pozemek označuje další pozemkové parcely a k tomu uvádí, že tyto parcely jsou zpravidxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon“), se v katastru nemovitostí evidují pozemky v podobě parcel, když podle § 2 odsxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xvšechny tyto pozemky jsou naposledy citovaným ustanovením katastrálního zákona souhrnně označovány jako „zemědělské pozemky“), 7. lesní pozemkyx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x65/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
Podle § 27 písm. b) katastrálního zákona se pro účely tohoto zákona rozumí parcelou „pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxu zastavěné plochy a nádvoří“ a podle § 27 písm. d) katastrálního zákona pozemkovou parcelou „pozemek, který není stavební parcelou“. Dále např. podlx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh jednotkách; velikost výměry vyplývá...“, podle § 27 písm. h) katastrálního zákona se katastrálním územím rozumí „technická jednotka, kterou tvořx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“ [pozn.: srov. definici pojmu „budova“ podle § 3 písm. xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxona se rozestavěnou budovou rozumí „budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvníhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xebylo započato s jejím užíváním“.
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxdovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří“ a dále „pozemky, které nejsou stavebními parcelami, a to zpravidla pod společným oplocením tvořící xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxním, které především stanoví, že veřejnou infrastrukturou jsou: 1. pozemky, 2. stavby a 3. zařízení. Pojem zařízení zde má, jak je patrné z dále uvedenéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xbčanské vybavení a bod 4. veřejné prostranství. U prvních tří z těchto čtyř kategorií jsou uvedeny příkladmo vždy některé konkrétní typy takovýchto stxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxkládání s odpady (bod 2.), stavby a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, zdravotní a sociální služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu podmínkou pro to, aby šlo o veřejnou infrastrukturu, pak je u všech čtyř kategorií to, že musí být (rozumí se především tyto stavby, pozemky a zařízení) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxury byly s účinností od 1. 1. 2013 doplněny v dosavadním výčtu takových staveb „stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami“, anxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxvení ne - umožňovala dosud pozemek pro jejich realizaci v případě potřeby vyvlastnit, jestliže nebylo možné o jeho získání dosáhnout dohodu s dosavadnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sesuvům půdy apod.).
K odst. 1 písm. k) bod 4.
Pojem "veřejné prostranství" je zahrnut pod souhrný "obecnější" pojem "veřejná infrastruktura" (viz uxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zák. o obcích"). Podle § 34 zák. o obcích se veřejným prostranstvím rozumí: "všechna náměstí, ulice, tržxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xomuto prostoru".
Pro posouzení toho, zda je konkrétní prostor veřejným prostranstvím, či nikoliv, není tedy rozhodující, kdo je vlastxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxním případě i pozemek v soukromém vlastnictví, pokud se jeho vlastník rozhodne „zpřístupnit jej každému bez omezení“. Naopak „znepřístupnění“ pozemxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxy „znepřístupní“), a v obou případech tím dá najevo (projeví vůli), že nechce, aby byl pozemek „přístupný každému bez omezení“, a že tudíž nejde o veřejnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxzováno nebo užíváno ve veřejném zájmu (viz citované vymezení).
K odst. 1 písm. l)
xxxxx xxeřejně prospěšná stavba“ je zákonem definován na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2006 (srov. § 108 odst. 2 věta druhá zák. č. 50/1976 Sb.) podstaxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxaně území obce, kraje nebo státu a vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci“. K pojmu „územně plánovací dokumentace“ viz § 2 odst. 1 písm. n) zákxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x xx x x xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxbsahovala (nepoužívala), jako „stavební podnikatel“ [písm. b)], resp. je používala, ale nedefinovala, jako např. pojem „stavebník“ [písm. c)]. Tenxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxak jej nevymezovala, pouze uváděla, shodně s novou právní úpravou, platnou od 1. 1. 2007, že stavebníkem se rozumí též „investor“ a „objednatel“ stavby xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxí § 160 odst. 1 zákona uvádí, že „provádět stavbu může jako zhotovitel jen "stavební podnikatel", který při její realizaci zabezpečí...“. Pojem stavexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxosti podle zvláštních právních předpisů“. Z těchto zvláštních právních předpisů, kterými mohou být zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xdále jen "obch. zák."), když zákon v poznámce pod čarou č. 2 k tomuto ustanovení odkazuje jen na živn. zák.
K odst. 2 písm. c)
Zákon definuje stavebníka jako „osobu, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxatelské činnosti...“. K tomu komentované ustanovení zcela shodně s předchozí právní úpravou [srov. § 139 písm. d) zák. č. 50/1976 Sb.] dodává, že stavexxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xformálním“, a nikoliv „materiálním“ znaku (pozn.: v minulosti byl tento pojem - viz dále - při absenci zákonné definice často v literatuře a praxi vykláxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxtí nový zákon nepřevzal a založil jej naopak na formálním znaku (viz výše).
Pojem "investor" se ve výstavbě používal a alespoň neformálně i nadále v praxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxnvestor" používaly a pro svůj účel definovaly především předpisy o dokumentaci staveb (např. vyhl. č. 105/1981 Sb., vyhl. č. 5/1987 Sb. a vyhl. č. 43/1xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxuje a která zpravidla zabezpečuje její přípravu a realizaci".
Stavebníkem je tedy ve smyslu zákonné definice nejen osobxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xákon neuvádí, logicky také osoba, které již bylo stavební povolení vydáno (tj. stavební řízení bylo ukončeno vydáním stavebního povolení, resp. stavxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xtavebníka. Stavebníkem je kromě toho ale také osoba, která o stavební povolení sama nežádala a které nemohlo být stavební povolení z tohoto důvodu vydáxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxníka. Jde tedy o osobu, která se stala stavebníkem obvykle až v průběhu provádění stavby, a to na základě přechodu vlastnického práva k rozestavěné stavxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzemku ještě předtím, než byla stavba zahájena (resp. přinejmenším dostatečně „rozestavěna“ - viz další výklad), ale již poté, kdy byla alespoň podána xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxt předmětem občanskoprávních vztahů, což je podle konstantní judikatury (viz
judikatura
k tomuto ustanovení pod bodem 24) až tehdy, kdy „stavba jako xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlaží...“. O stavbu podle stavebního zákona jde však samozřejmě již od zahájení stavebních prací (viz blíže komentář k § 115 zákona). Pokud jde o užívánx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxx „stavba“).
Stavební povolení je typickým příkladem správního aktu (rozhodnutí)
ad rem
(
in rem
). Takové rozhodnutí se vždy váže nikoliv k určité (kxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které je svou povahou oprávněním (opravňuje adresáta k určité činnosti - zde k provedení stavby), automaticky na nového vlastníka (stavebníka). Dálx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxíka. Nová právní úprava (srov. § 70 zák. č. 50/1976 Sb.) již sama nestanoví, že stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení (tedy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxu správního rozhodnutí v současné době stanovena v § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění dalších předpisů (dále jen „spr. ř.“), podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxpce účastníků.“ Toto ustanovení tak v současné době stanoví závaznost stavebního povolení a pochopitelně všech dalších správních aktů, které splňujx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své „podnikatelské činnosti“, tj. zhotovitele [viz § 2 odstx x xxxxx xx xxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxího povolení nebo...“, i osoba, která stavbu, terénní úpravy... „jen“ provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele. V praxi může jít především o osobxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx, d), e) a f) a analogicky v § 180 odst. 2 písm. a), c), d), e) a f), kdy jde vždy o osobu, která provádí stavbu (její změnu) bez potřebného povolení stavebního xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxyslu zákonné definice, a to její 3. části, když podle 2. části zákonné definice je stavebníkem právní nástupce „původního“ stavebníka, tj. „legální“ sxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxvou platnou do 31. 12. 2006 vymezen shodně (srov. § 44 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb.). Osoba vykonávající popsanou činnost, kterou dosavadní i nová právní úxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedeno, že tato osoba je stavebním dozorem tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení zákona. Bylo pouze stanoveno, jakou kvalifikaci (byla proto označovxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxtavební dozor“ tak podle okolností označuje jak činnost (viz např. právě komentované ustanovení), tak osobu, která ji vykonává (viz např. § 153 odst. 3 x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxomocí, vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitou a alespoň 3 roky praxe při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, že požadavek 3 let praxe při provádění staveb se vztahuje pouze na osobu, která bude mít střední vzdělání. V opačném případě by, alespoň pokud jde o provxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx se středním, tak vysokoškolským vzděláním, požadovala (měla požadovat) jako součást její kvalifikace pro výkon stavebního dozoru praxe v oboru provxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxnuje obecné požadavky na využívání území [viz vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxti stavebního řádu, jako jsou technické požadavky na stavby. Dále pod pojem „obecné požadavky na výstavbu“ patří technické požadavky na stavby stanovxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxhnických požadavcích na stavby (dále jen „OTP“), která s účinností od 26. 8. 2009 nahradila dosavadní (dřívější) vyhlášku OTP - vyhl. č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxasně - v platnosti i po 31. 12. 2006 a která platí na celém území České republiky, s výjimkou hl. m. Prahy, a vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných techxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xx Prahy, kde nahradila dřívější vyhlášku č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, platnou od 1. 10. 1979 do 31. 12x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xožadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „OTPI“, která s účinností od 18. 11. 2009 nahradila dosavadní vyhlášku OTPI), když xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxé se vyhláška vztahuje, tj. vymezuje její působnost, neboli stanoví, pro jaké osoby musí být zajištěno „bezbariérové užívání staveb“ (jde o požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxí let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace). Celá tato oblast právní úpravy (předmět prxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxebního zákona - „stavba“ - je v zákoně charakterizován (pozn.: vzhledem k použité formulaci nelze mluvit o definici ve vlastním slova smyslu, tak jako xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů, kde byla v § 1 odst. 1 použita nepříliš „vypovídající“ formulace: „Za stavbu se považují veškeré stavby bez zřetele na jejich a) stavebně txxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na ...“). Předchozí charakteristika (rozumí se ve znění platném do 31. 12. 2006) tohoto pojmu (viz cxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxií“, a to i nadále bez zřetele na stavebně technické provedení, účel (účel využití) a dobu trvání; nově je od 1. 1. 2007 pro zpřesnění stanoveno, že i bez zřxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Shodně s předchozí právní úpravou [srov. § 139b odst. 2 písm. b) zák. č. 50/1976 Sb.] je vymezen i pojem „dočasná stavba“ (věta druhá odst. 2 komentovanxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxk je od 1. 1. 2007 stanoveno, že „stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu“ (původně věta třetí, nyní věta čtvrtá odst. 3) (blíže viz kxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxvby.“ Tím byla tato kategorie s účinností od 1. 1. 2013 „zrušena“ jako dosud samostatná kategorie stavebního zákona, kterou byly právě tyto výrobky plnxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxvbami, ale slouží ke stejným účelům, k jakým slouží „klasické“ stavby, tj. ta díla, která jsou stavebními díly (viz další výklad), a proto se za stavby (bxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxelně také nebyla stavbou a ani se za ni, na rozdíl od nové právní úpravy, nepovažovala, čemuž odpovídal i zcela specifický způsob jejich povolování (viz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxvení - bod č. 20, kde je citován (do textu judikátu je autorem komentáře jako poznámka doplněn) výňatek z důvodové zprávy k vládnímu návrhu „velké novelyx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxěna. V případě výrobků plnících funkci stavby není z hlediska stavebního zákona rozhodné, zda byly vyrobeny „již“ u výrobce a na místo, kde budou užíváxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxé, že v obou případech na ně musí být uplatňovány shodné požadavky z hlediska jejich umístění na pozemku a „parametrů“ nutných pro řádné užívání k určenéxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
Vzhledem k použité formulaci „stavební díla, která vznikaxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxedchozího procesu stavění), nikoliv jako označení pro samotný „proces stavění“ ve smyslu „provádění stavby“, když v případech, kdy jde o stavbu ve smyxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx x x odst. 3 a další ustanovení zákona a komentář k těmto ustanovením. Klíčovým pro vymezení pojmu „stavba“ tak zůstává i nadále pojem „stavební dílo“, jehox xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxmezují (necharakterizují), když v komentovaném ustanovení se uvádí především to, že stavební dílo musí vzniknout „stavební nebo montážní technologxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxdíl od jiných možných typů montáže) (pozn.: je však otázkou, zda je v současné době možné v každém konkrétním případě od sebe dostatečně jednoznačně odlxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxliv „jiné“ dílo, např. výrobek vznikající strojírenskou technologií - viz výše). Z tohoto hlediska je „montážní technologie“ (montážní činnost) pouxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxka (požadavek, že stavba musí vznikat s použitím stavební technologie) je však pro vymezení pojmu „stavební dílo“ zcela klíčovou, byť ne postačující, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxsah pojmu „stavební dílo“, resp. jeho základní (nezbytné, minimální) znaky proto, aby bylo možné jej (a tím také současně pojem „stavba“) pokud možno vxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxní dílo (ani to nejjednodušší) xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxující určitý cíl [stavebním dílem, tedy stavbou, tak nemůže být např. jen náhodné, ale ani záměrné pouhé „nahromadění“ (složení) stavebního materiálx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
x xxx xx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xýt, v závislosti zejména na typu, účelu a místu stavby, prakticky cokoliv.
c)
Použití stavební nebo montážní technologie k jeho vzniku [touto technolxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xviz poznámka výše), jen velmi obecně a jistě zjednodušeně vyjádřeno rozumět „soubor určitých znalostí a dovedností (postupů) nutných ke vzniku stavexxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxa nebyly (k „technologii stavění“ viz blíže např.
judikatura
k tomuto ustanovení - zejména body č. 2, 4, 9 a 18).
d)
Účel, ke kterému má stavební dílo po sxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxuvažoval, k jakému xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx se bude stavební dílo lišit od jiných „děl“, která jinak budou vykazovat shodně všechny ostatní znaky stavebního díla].
e)
Stavební pozemek (resp. nexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxm musí být alespoň „zprostředkovaně“ (nepřímo) spojena (např. posed umístěný v koruně stromu apod.).
Těchto shora uvedených pět znaků lze považovax xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxé je označit také za „formální“ znaky stavebního díla, i když pouze v kontrastu k dalšímu, šestému „materiálnímu“ znaku (viz dále), s vědomím, že oba tytx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xtavbou ve smyslu stavebního zákona, mohou být vždy, a to ať již v konkrétních případech v menší či větší míře, dotčeny veřejné zájmy.
Tento znak by bylo mxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xstanovení uvedená pod body 1 a 3 a také
judikatura
uvedená pod bodem 2.
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xefinuje shodně s předchozí právní úpravou [srov. § 139b odst. 2 písm. b) zák. č. 50/1976 Sb.] pouze stavby dočasné. Logicky pak platí, že všechny stavby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx na to, jak by byly případně v příslušném povolení slovně označeny (např. „provizorium“, „provizorium kdykoliv odvolatelné“ apod., jak byly často růzxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemcích, kde se do budoucna předpokládalo jejich využití pro jiné účely, a jejich využívání pro umisťování těchto staveb odpovídalo i stavebně texxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Stavby dočasné, tj. ty, u kterých zákon předem omezil dobu jejich trvání, lze rozdělit na dvě základní kategorie; stavby, u ktxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtně přesně určenou lhůtou dobu jejich trvání. Příkladem dočasné stavby prvního typu je např. stavba zařízení staveniště, u kterého je doba jeho trvání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxní pavilony apod. Doba trvání zařízení staveniště a lešení určeného k provádění konkrétní stavby jako dočasných staveb vždy končí dokončením hlavní sxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxto ustanovení), okamžik, který stavební úřad jako okamžik dokončení stavby stanoví, a v případě, že stavba kolaudačnímu souhlasu podléhá (§ 122 zákonx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxatření (v případě kolaudačního souhlasu nejde o správní rozhodnutí ve smyslu části druhé a třetí spr. ř.), viz § 122 odst. 3 zákona a § 71 odst. 2 písm. a) sxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx a stavebním úřadem povolen. U těchto staveb není logicky doba jejich trvání v příslušném povolení uváděna, neboť jednoznačně vyplývá ze shora uvedenéxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxdem omezil dobu jejich trvání“. Tak tomu v těchto případech není xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx ale ta je dána vždy „nepřímo“ právě účelem, pro který je stavba povolována a který je vždy v rozhodnutí stavebního úřadu u každé stavby „přímo“ (výslovněx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xtavbu ‚A‘ na pozemku parc. č. ...“ atd., ale nemůže být pochyb, že jde fakticky vždy o dočasné stavby ve smyslu zákonné definice (tj. stavební úřad u nich pxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xe shora uvedených skutečností, tj. buď právně, nebo fakticky (viz výše). Skutečnost, že i tyto stavby patří do kategorie staveb dočasných, nebyla v dosxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxsné stavby, u kterých je doba trvání dána konkrétní lhůtou, může být tato lhůta v praxi stanovena pevným datem, např. „Stavba se povoluje jako stavba dočxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxoluje jako stavba dočasná na dobu 5 let - 60 měsíců - od právní moci tohoto rozhodnutí.“ V obou uvedených případech jsou nezpochybnitelné dvě zásadní věcxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx „přehlednost“, kdy datum, kdy doba trvání dočasné stavby skončí, není třeba zjišťovat, ale je vždy přímo uvedeno ve výroku příslušného rozhodnutí. Chxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxí takové stavby) bez jednoznačného určení této doby jedním ze dvou výše uvedených způsobů.
Důležitým rozdílem oproti předchozí právní úpravě je, že podle § 92 odst. x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxby jejího trvání“ (viz komentář k tomuto ustanovení). Před účinností zákona mohla být doba trvání dočasné stavby xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Věta nyní čtvrtá (doposud třetí) odst. 3 komentovaného ustanovení uvádí: „Stavba, která sloužx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxpoužívala, spolu s § 3 odst. 2 věta první zákona výslovně rozlišuje stavbu pro reklamu (a nepochybně, přestože to zákon výslovně neuvádí, i stavbu pro ixxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxeristiky pojmu „informační a reklamní zařízení“ je i jeho negativní vymezení (§ 3 odst. 2 věta první zákona: „Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxistiky pojmu „stavba“ pro účely stavebního zákona (§ 2 odst. 3 zákona) pak vyplývá, že stavba pro reklamu musí splňovat všechna kritéria stanovená pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxní).
K odst. 4
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx i „její část“ (rozumí se jakákoliv část existující stavby) a nově i „změna dokončené stavby“ (viz § 2 odst. 5 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Totx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxost, kterou reguluje, považuje nejen provádění (provedení) nové stavby, nástavby, přístavby, (nových) stavebních úprav, udržovacích prací, terénxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadů pro stavbu, zahájení provádění nástavby stávající stavby či stavebních úprav na stavbě, zahájení hloubení výkopu nebo naopak zahájení navážení zxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xiz
judikatura
k tomuto ustanovení, bod 24., kde je „stavba“ chápána (logicky) zcela odlišně. Tyto dva významy pojmu „stavba“ je proto třeba vždy podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx
x xxxxx x
Toto ustanovení obsahuje pojem „změna dokončené stxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xřípadě stavební úpravy bylo jako její specifický typ s účinností již od 1. 1. 2007 nově doplněno „zateplení pláště stavby“, které je vždy stavební úpravxx xx x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxi kolaudačnímu rozhodnutí podle právní úpravy platné do 31. 12. 2006 - viz § 82 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., proti rozhodnutí o změně účelu užívání stavby pxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s užíváním dokončené stavby - viz § 120 odst. 1 zákona, proti kolaudačnímu souhlasu - viz § 122 zákona] atd. V praxi však není rozlišování mezi jednotlivýxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxí vestavby, kdy je v případě použití střešního okna „vysazeného“ nad stávající úroveň povrchu šikmé střechy sporné, zda se v tomto případě „zachovává vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x nástavba a písm. c) - stavební úpravy, kdy v prvním případě se používá formulace „... kterou se stavba zvyšuje“, zatímco v druhém případě „... při které sx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí, a tudíž zda se v případě výše popsané změny dokončené stavby, o kterou zcela nesporně jde, zachovává stávající výškové ohraničení stavby, či nikolivx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxedenými subkategoriemi by měla zásadně usnadnit nová zákonná definice obsažená v odst. 7 komentovaného ustanovení (viz komentář k tomuto ustanovení xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxm není stanoven žádný minimální "rozměr" tohoto zvýšení, tj. nemusí jít o celé jedno podlaží apod., jak je někdy nesprávně uváděno.
K odst. 5 písm. b)
V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xni v nové právní úpravě jakkoliv charakterizován pojem "provozní propojení" jako nezbytný zákonný znak přístavby. V praxi tak může jít především o "koxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxovozním propojením mohou být i inženýrské sítě (např. vodovodní nebo kanalizační rozvody) provedené tak, aby přístavba mohla sloužit svému účelu, jexxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x praxi se proto bude možné i nadále setkávat s oběma názory tak, jako tomu bylo za platnosti předchozí právní úpravy (před 1. 1. 2007). Pojem „provozní proxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x odst. 5 písm. c)
Stavební úprava je i nadále vymezena zcela shodně s předchozí právní úpravou [srov. § 139b odstx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxedené změně stavby musí být zachováno dosavadní „vnější půdorysné i výškové ohraničení“ stavby, jinými slovy, provedenou změnou se nesmí změnit dosaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxí (ubourání) části stavby.
Stavební úpravou tak v pozitivním vyjádření i nadále budou typicky různé vestavby (např. vestavba bytu do dosud prázdného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí změny stavby (zřízení nebo naopak vybourání příčky v jednotlivých místnostech, prostorech stavby, ale i jiných částí stavby) apod.
Podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, i zateplení pláště stavby. V tomto případě jde spíše než o výslovnou změnu oproti stávající právní úpravě (platné do 31. 12. 2006) o její zpřesněxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xyjádřeno a z hlediska zákonné charakteristiky (konkrétně požadavku na zachování vnějšího půdorysného ohraničení stavby) stavební úpravy šlo v přípxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxentovaného textu do platné právní úpravy tak jen jakékoliv případné další diskuse o charakteru těchto prací již nadále vylučuje, a je proto jistě vítanxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx
xui generis
, která na rozdíl od všech tradičních stavebních úprav (viz výše) nemusí splňovat pro ně nezbytnou společnou podmínku, tj. že se i po jejím proxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxě „subkategorie“: jednak dosavadní „tradiční“ stavební úpravy (viz příklady uvedené výše) a jednak specifický typ stavební úpravy - zateplení pláštx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a to bez ohledu na konkrétní (stavebně technický, resp. jakýkoliv jiný) způsob provedení. Posouzení toho, zda v konkrétním případě půjde skutečně o „xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxto ustanovení), bude záviset na funkci provedených (zamýšlených) úprav (změn) stavby a na stanovisku stavebního úřadu, i když zákon na rozdíl od rozlixxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu k tomuto posouzení výslovně nestanoví. Podmínkou pro to, aby šlo v těchto případech o stavební úpravu, je, že tato změna dokončené stavby musí vždx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx samozřejmé (jednoznačné).
K odst. 6
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xokončením, a to jako změna v provádění stavby oproti povolení stavby (rozumí se např. proti některým podmínkám stavebního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem ve stavebním řízení či např. odlišné dispoziční řešení stavby apod. V praxi se dosud objevovala otázka, kdy (nejdříve) může být povolena změna sxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxoliv možné diskuse o tom, kdy „nejdříve“ lze tuto změnu povolit (viz komentář k cit. ustanovení zákona). 59. K této otázce viz také literatura k tomuto usxxxxxxxx x xxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxveno, co se rozumí „zastavěnou plochou pozemku i stavby“. Tato nová definice jistě pomůže odstranit některé dosud sporné případy v praxi (viz např. dosxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nikoliv, např. v praxi se vyskytující změny dokončených staveb spočívající ve „vysazení“ balkonu v úrovni 2. nadzemního podlaží, aniž by byl jakkoliv xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx případech jde vždy o zodpovězení otázky, zda v konkrétním případě dochází k rozšíření „půdorysného ohraničení“ (tj. „zastavěné plochy“) stávající sxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxípadě uvedeném v komentáři k odstavci 5 obecně (viz výše) o bližší zařazení této konkrétní změny dokončené stavby v rámci této kategorie.
Judikatura
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxak dosud není příliš rozsáhlá (viz body 16-23 Přehledu), uvedena i starší
judikatura
, z doby před rokem 1945 (konkrétně z období let cca 1880 až 1940), a tx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxupně vyjadřovaných názorů (stanovisek) na tuto kategorii vidět dosavadní vývoj pojmu „stavba“, resp. v návaznosti na něj i s ním souvisejících některxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx být vědeckým dílem, argumentováno již pouze novější judikaturou.
1. Stavbou rozuměti jest pouze prostor podle umění stavitelského zděmi obklíčenýx
xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xzké vymezení obsahu tohoto pojmu (srov. § 2 odst. 3 zákona), když za stavbu je třeba považovat i stavby, které nepochybně nelze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxě stavebnímu zákonu. Naproti tomu stále použitelná je jistě charakteristika „podle umění stavitelského“, kterou by bylo možné s použitím dnešní termxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxbního řádu sluší se rozuměti takovou, jejíž korektní provádění předpokládá jistou míru stavebně-technických znalostí a jež pro svou povahu jest způsxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxez z 3. dubna 1918, č. 3434, Budw. č. 12. 082/1918, srov. Budw. č. 13. 059/1899
Pozn.:
Toto vymezení pojmu „stavba“ je v podstatě jenom jiným vyjádřeníx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx...“ je jenom jinak vyjádřeno „... podle umění stavitelského...“, resp. „s použitím stavební nebo montážní technologie“.
3. Důkladnost není pojmovxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
4. Ke zřízení prkenné stěny větších rozměrů (6 m dl. a 7 m vys.), jejíž postavení vyžaduje technických znalostí, jest třeba povolení.“
Nález z 6. červexxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxštěných, při domě zřízená, jest stavbou, která vyžaduje stavebního povolení po rozumu § 27 st. ř.
Nález z 19. října 1927, č. 17. 478, Boh. č. 6815/1927
Pxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx x xx xx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby proti třídě neb ulici zřídilo se hražení, jakož i k tomu, aby ve staveních již zřízených provedly se změny podstatné, potřebí jest povolení úřadu stxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx
8. „Postavení dřevěné tabule na dřevěných sloupech v nádražní zahradě není stavbou ve smyslu stavebního řádxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jako je vykopání jámy, vyhloubení struh nebo zřízení náspu apod., nýbrž pouze změnu přivoděnou činností stavební podle zásad stavitelského umění, txx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx x8. 927, Boh. č. 12. 091/1935
10. Povolení ku zřízení, změně nebo používání osobní zdviže v obytné budově jest stavební věcí.
Nxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnsnímu.
Nález z 6. května 1919, č. 1973, Boh. č. 96/1919
12. Stavby provisorní, jak nasvědčuje ustanovení § 121 st. ř., pro svou provisorní povahu nejsox x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konsens definitivní, pak bez positivního zákonného zákazu stavebního povolení provizorního - a zákaz takový ve stav. řádu obsažen není a z jeho ustanoxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní povolení provisorní, tj. na dobu časově omezenou, uváží-li se, že provisorní stavební povolení touto svou časovou obmezeností znamená minus proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, o sobě spatřovati nezákonnost.
Nález ze 14. ledna 1938, č. 3095/35-3, Boh. č. 14. 057/ 1938
Pozn.:
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
14. Za novou stavbu sluší pokládati takovou stavbu, kteráž ve všech částech od samých základů jest nově provedena.
Nález z 3. dubna 1918, č. 3434, Budw. čx xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx třeba provésti řízení, předepsané pro ustanovení čáry a výšky rovinné.
Nález z 23. června 1892, č. 2046, Budw. č. 6695/1892
16. Pro reklamu mohou být vyxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxího zákona. Je přitom nerozhodné, zda jde o stavbu movitou či nemovitou.
SjS 6/1998, č. 230
Pozn.:
Viz § 2 odst. 3 a § 3 odst. 2 věta první a druhá zákona, s výxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxzn.: nyní § 2 odst. 3 zákona), v němž se uvádí, že za stavbu se považují veškerá díla stavební bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel, či xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxna, k jakému účelu má sloužit, resp. zda se z časového hlediska jedná o stavbu provizorní nebo trvalou. Pro vymezení pojmu „stavba“ je též nerozhodný způxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xávisí na zhodnocení zjištěných skutečností a jejich právní kvalifikaci stavebním úřadem, resp. správním orgánem. Správní orgán si ale nemůže při tomxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxka zákona je „stavba“ výsledkem stavební činnosti, tj. činnosti, kterou se s použitím stavebního materiálu vytvoří nový stavební objekt.
SjS 4/2001, xx xxx
xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxdit, že za stavbu se považují „veškerá stavební díla“, tj. že stavba, má-li podléhat stavebnímu zákonu, musí být především, a to vždy, stavebním dílem (xxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby vyčerpávajícím způsobem a naprosto konkrétně, nýbrž ponechává prostor pro volnou úvahu - správní uvážení správního orgánu. Všeobecně se však xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxba přitom může vzniknout nejen tzv. mokrým procesem (zděním nebo litím), ale i pracemi pouze tesařskými nebo truhlářskými, při nichž jsou jednotlivé sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxlehlé podpěry oběžného lana i horní (vratná) a dolní (poháněcí) stanice jsou upevněny do podkladu (travnaté plochy), jen vetknutím trnů či malých betoxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxit a napravit, je přemístitelnou stavbou, avšak nikoliv přenosnou stavbou ve smyslu § 79 odst. 3 písm. j) stavebního zákona z roku 2006. [Pozn.: Tento
jxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxm „přenosná stavba“, obsažený např. v cit. ustanovení (přenosné stavby, zařízení a konstrukce) a dále např. v § 103 odst. 5 písm. g) bod 3. zákona (přenosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xosavadní právní úprava platná do 31. 12. 2012. Proto rozlišování přenosných a přemístitelných staveb, které mělo zcela klíčový význam podle dosavadnx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxt jen takovou, kterou lze přemisťovat s použitím pouhé lidské síly, tj. bez jakýchkoliv mechanismů, bez použití jakýchkoliv technických prostředků. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1. 1. 2013 zařadit do kategorie uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. o) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), pro kterou vzhledem k cit. ustanovexx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxýrobek plnící funkci stavby“ je nutno rozumět tak, že se jedná o výrobek, který plní funkci, kterou obvykle plní stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního záxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx umístěný na určitém, konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem může být i silniční vozidlo. Stavební zákon hovoří zcela obecně o „výxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxde umístění takového výrobku na pozemek podléhat ohlášení stavebnímu úřadu. Skutečnost, zda je předmětný výrobek umístěn na pozemku trvale či dlouhoxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx svůj záměr výslovně stavebnímu úřadu nevyjeví. Záměru ponechat výrobek na pozemku dlouhodobě nebo trvale bude tak např. nasvědčovat umístění předměxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxmi vodítky pak mohou být terénní úpravy provedené v souvislosti s umístěním předmětného výrobku, vybudování stálých přístupových cest k tomuto výrobxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxy jako stavebního díla, zatímco podle platné právní úpravy účinné od 1. 1. 2013 se výrobek plnící funkci stavby nově považuje za stavbu, tj. při posuzováxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxá zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 350/2012, kde se uvádí mj.: „Doplněním se výslovně uvádí, že výrobek plnící funkci stavby se považuje za stavbu (§ 2 oxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxtně posuzování souladu s obecnými požadavky na výstavbu a povinnosti oznámení odstranění. Platný stavební zákon používá termín ‚výrobek plnící funxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xbjekty, které lze koupit a na pozemku pouze smontovat (stejně jako např. skříň) nebo mohou být na pozemek vcelku dovezeny, např. mobilní domy (‚mobilhexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxce výrobku z § 2 písm. a) zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Protože je nezbytné, aby umisťování a základní požadavky na vlastnosxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jako účinky a užívání staveb sloužících stejným účelům, je třeba to přesně v zákoně vyjádřit.“]
SbNSS 10/2011, č. 2394
21. Pro rozhodnutí ve věci je nutxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxtích, je změnou stavby ve smyslu § 54 stavebního zákona (pozn.: rozumí se ve smyslu § 54 zák. č. 50/1976 Sb., dnes analogicky podle § 108 odst. 1 ve spojení x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxliv pouze bytová jednotka (...) ve vlastnictví stěžovatelky. Obdobně jako správní orgány pak Nejvyšší správní soud při posouzení nadnesené otázky vyxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxní stavby. Za stavební úpravu se považují i změny ve vytápění stavby, pokud se nejedná o pouhé opravy ústředního vytápění (...). Jako druhou v pořadí pak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jak je výše uvedeno. I v tomto bodu musel dát soud za pravdu argumentaci uvedené v napadeném správním rozhodnutí. Zřízení samostatného plynového vytáxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx2000 Sb., o hospodaření energií (...). Je zřejmé, že vytápění jednotek v budově tvoří vzájemně provázaný systém, kdy změna ve vytápění jednotky má vliv xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xa řadu technických podmínek a nelze je posuzovat izolovaně, bez zřetele na celkovou tepelnou bilanci stavby a na bezpečnostní a požární předpisy. O tom xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvého etážového vytápění bytu stěžovatelky (...) je svým charakterem změnou stavby bytového domu (...), že tento dům je v podílovém spoluvlastnictví a x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx přijalo shromáždění společenství vlastníků usnesení se souhlasem všech vlastníků jednotek. Na základě této výchozí úvahy pak posoudil Nejvyšší sprxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje za změny a úpravy uvnitř bytu, které jsou výlučně v dispozici vlastníka jednotky a ostatních vlastníků se nijak nedotýkají. Jak je zřejmé z předloženx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xtavební úprava zamýšlená stěžovatelkou by se tedy jejich práv bezprostředně dotkla. I kdyby však předchozí skutečnosti nebylo, byl by nutný souhlas vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: nyní § 2 odst. 5 zákona). Z tohoto hlediska pak považuje Nejvyšší správní soud za zcela irelevantní argument stěžovatelky, že odpojení topných těles v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxznit, že žádost stěžovatelky o stavební povolení nebyla zamítnuta z důvodů věcných, tj. z důvodu nemožnosti takové úpravy, ale z důvodu nesplnění zákoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxků jednotek v budově (...).
SbNSS 4/2008, č. 1522
22. Nejvyšší správní soud se dále zabýval otázkou, zda v daném případě byly dány podmínky aplikace § 56 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxx xxxpadě je nutno vycházet z definice pojmu „stavební xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxhuje především legální definici pojmu „změna dokončených staveb“. Rozlišuje a) změny, jimiž se stavby zvyšují, b) změny, jimiž se stavby půdorysně roxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx ad c) jako stavební úpravy. I když formulace tohoto ustanovení, zejména písm. c), není nejlepší a není např. použita formulace „stavební úpravy, jimiž xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxfinici pojmu „změna dokončených staveb“ za použití dalších, rovněž definovaných pojmů. Pojem „stavební úpravy“ v § 139b odst. 3 písm. c) stavebního záxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxnto pojem v podstatě totožný s pojmem „změna dokončené stavby“. Ve stavebním zákoně jsou oba tyto pojmy používány, a to nikoliv jako synonyma. Např. v § xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxí § 79 odst. 6 zákona: rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.) I v případě posledně uvedeného ustxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxice obsažené v § 139b odst. 3 písm. c) stavebního zákona (...). Především základním principům tvorby a výkladu právních předpisů by odporoval závěr, žx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xak tomu ani v daném případě není. Nic na tom nemůže změnit ani to, že § 56 včetně písm. g) stavebního zákona je bezesporu ustanovením speciálním, upravujíxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxovení § 103 odst. 1 a § 108 odst. 1 zákona.)
SbNSS 7/2008, č. 1601
23. Pokud dojde k úplné výměně stožárů elektrického vedení, včetně nového zemního osazxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxxba“ z hlediska občanskoprávního. Stavbou v občanskoprávním smyslu se rozumí výsledek stavební činnosti, tak jak ji chápe stavební zákon a jeho prováxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxoliv tedy součást jiné věci). Stavba jako věc v právním smyslu je přitom věcí nemovitou nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxhož počínaje všechny další stavební práce směřují již k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. Tímto minimálním okamžikem je u nadzemnícx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xodlaží. Od tohoto okamžiku, v němž se již vytvořila i vlastnická práva ke stavbě, jsou pro takto vytvořenou oblast vlastnických vztahů veškeré další stxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxy nebo dokončovacích prací tak ke stavbě přiroste, stává se její součástí a vlastnicky náleží tomu, komu patřila stavba jako věc v okamžiku svého vznikux x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxvá být věcí ve smyslu práva tehdy, není-li již patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. U staveb obytných a staveb občanských tato zásada pxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxlení, pro individuální rekreaci, stavby občanského vybavení a ve zcela převažující většině i stavby sloužící výrobním účelům zanikají vždy destrukcx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxytující obraz o dispozičním řešení původní stavby. Z hlediska posouzení otázky zániku původní stavby přitom není rozhodující objem nově zbudovaných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvoří součást stavby původní. Pro posouzení zániku původní stavby je tedy v těchto případech významné to, co bylo odstraněno, nikoliv to, co bylo nově vxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdových zdí prvního nadzemního podlaží. Při úplné destrukci těchto obvodových zdí je nepochybné, že původní stavba zanikla. Při částečném zbourání těxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x - dotčené orgány
§ 79 odst. 2 - stavby, txxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxdušené územní řízení
§ 96 odst. 2 - stavby, terénní úpravy a zařízení, u nichž postačí územní souhlas
x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
§ 104 odst. 1 - stavby vyžadující ohlášení, resp. stavby, u nichž ohlášenx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxrtifikátem autorizovaného inspektora
§ 119-127 - užívání staveb
§ 128-131 - odstraňování staveb
§ 178-182 - sankce
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xeské národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jak vyplývá ze změn provedených ústavním zákonem č. 146/2001 Sb.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxké zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1, § 2
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1 a 2, § 11 xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, § 1, § 2
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 2, § 4-7, § 10-14
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášexx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx x xx x xx x xx x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn (úplné znění vyhlášeno pod č. 439/2006 Sb.), § 1, § 2 odst. 7, § 36
záxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxých odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2 písm. a), b) a c)
zákon č. 127/2005 Sb., o elektroxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisů
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších přepisů, § 14
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxdrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, § 12
zákon č. 344/1994 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxě a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů,§ 2
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxxx x x xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 2
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, § 2-3
zákon č. 22/1997 Sb.x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxická příručka, s. I-VIII.
2. Vobrátilová, Z. K povolování změny stavby před jejím dokončením. Bulletin Stavební právo. 2011, č. 2, s. 33, 34.
3. Varhaxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 3
Stavební zákon s účinností od 1. 1. 2007 definuje jak pojem "terénní xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxzeny vždy poměrně obsáhlým příkladmým výčtem konkrétních případů (typů), které se za terénní úpravy, resp. zařízení (v jejich případě jde výlučně o přxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x to, že jde o zemní práce a změny terénu.
K odst. 1
Stavební zákon definuje nově pojem "terénní úpravy", a to jednak pozitivně (formulace „terénní úpraxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrmulace „nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem...“).
Ze zákonné definice je zřejmé, že současná právní úpraxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxěny terénu, kterými se "podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry". To znamená, že tato charakteristika je nově pojmovým znakem terénních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx je ze srovnání obou citovaných ustanovení zřejmé. Dosavadní právní úprava tak rozlišovala terénní úpravy podléhající a nepodléhající zákonu.
Zákon dále po obecné charakteristice terénních úprav příkladmo uvádí jednotlivé xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxénní úpravy a vedle toho současně stanoví, že v případě hřišť a sportovišť jsou terénními úpravami pouze úpravy pozemků pro jejich zřízení, a již nikolix xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxich provedení v konkrétních případech, samostatnými stavbami (viz § 2 odst. 3 zákona). Pokud jimi budou, bude většinou k jejich zřízení třeba nejprve pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxrkovací plochu, která ale sama již terénní úpravou obvykle nebude, stejně jako jí není sportovní hřiště apod. Názor, že je třeba odlišovat „terénní úprxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 2 zákona [písm. a) a c) tohoto ustanovení a zcela shodně § 80 odst. 3 písm. a) a b) a § 96 odst. 2 písm. f) a g) zákona - viz komentář k těmto ustanovením].
Správné rxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xískovny a vedle nich [viz písm. c) téhož ustanovení] zřizování hřišť, skladovacích a odstavných ploch. Z obsahu citovaného ustanovení bylo zcela zřejxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxtanovení. Toto správné rozlišení platná právní úprava, a to ani ve znění účinném od 1. 1. 2013, bohužel nerespektuje.
K odst. 2
Stavební zákon s účinnxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení...“. Dále zařízení vymezuje negativně, když výslovně uvádí „pokud nejde o stavbu podlx x x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xětší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu“.
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xako informační a reklamní zařízení, zákon ve znění platném od 1. 1. 2013 používá pojem „zařízení“ v celé řadě dalších ustanovení, a to v rozdílných význaxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx 2 písm. j) - antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozexxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxží k ... a nejedná se o jaderné zařízení; 4. § 103 odst. 1 písm. e) bod 1. - stavby o jednom nadzemním podlaží do ..., jestliže neobsahují ... hygienická zaříxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxcí komunikační zařízení, včetně jejich ...; 6. § 104 odst. 1 písm. g) stavby zařízení staveniště neuvedené ... a některé další kategorie.
Z tohoto jen pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xx však tento „univerzálně“ používaný pojem v některých jeho dalších významech v ustanoveních, v nichž je použit (viz výše), nějak přímo vymezoval.
Stavební zákon však především rozlišuje „informační a reklamní zařízení“x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x bez zřejmého důvodu - již stavbu pro informaci (viz § 2 odst. 3 věta čtvrtá zákona). Zákonná právní úprava platná do 31. 12. 2006 vůbec pojem „stavba pro rexxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x x xxxx xesp. čl. 60 (viz nadpisy a vlastní text obou citovaných ustanovení).
Vedle rozlišení dvou shora uvedených základních kategorxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xro reklamu, a nikoliv pro informaci). V těchto případech tedy, přestože může v praxi jít o klasické panely, tabule, desky (billboardy), tj. typická zařxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x 2 odst. 3 zákona) [viz např. § 104 odst. 1 písm. e) zákona a komentář k tomuto ustanovení].
Věta druhá komentovaného ustanovení stanoví, že v pochybnostech, zda se jexxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xěchto případech musí příslušný stavební úřad nejprve posoudit, zda se v konkrétním případě vůbec jedná buď o stavbu ve smyslu charakteristiky obsaženx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxiny (látky) z jakéhokoliv materiálu upevněné nejčastěji na štítových zdech domů nebo na lešeních tzv. horolezeckým nebo jiným obdobně jednoduchým zpxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxteli jakékoliv úpravy nebo odstranění, neboť nejde ani o stavbu, ani o zařízení, podléhají však v některých případech regulaci z hlediska předpisů na oxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxé, musí stavební úřad při posuzování vždy vycházet ze stavebně technického charakteru stavby, resp. zařízení.
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxavbou pro reklamu“ pak jsou dnes stále častěji se vyskytující stavby pro tyto účely umisťované především v blízkosti dálnic, kdy panel (deska, tabule) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxsto i několika tun a pevně zapuštěném v zemi. V těchto a v obdobných případech (z hlediska způsobu provedení) je zcela nepochybné, že jde vždy o stavby pro xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
Pojem „staveniště“ je s účinností od 1. 1. 2007 definován přímo v zákoně jako místo, na kterém se „provádí stavba nebo udržovací práce“, když dosud zákoxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxášky OVÚ a v čl. 14 (označeném jako „staveniště a zařízení staveniště“) vyhlášky OTPP (viz související předpisy k § 3 zákona). Obě tato ustanovení obsahxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xrovádění stavby, ale pojem sám nijak nevymezují.
K odst. 4
Stavební xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xx x x x x xxxxx x xx x xxxxxxx ji charakterizuje nikoliv jejím obsahem, tj. tak, že by vymezoval, co se údržbou stavby rozumí, ale pouze jejím účelem, když stanoví, proč, za jakým účexxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xživatelnost“). Tato charakteristika obsahující v této podobě tři dílčí charakteristiky udržovacích prací (resp. požadavky na udržovací práce) je pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxkonnou povinnost podle § 154 odst. 1 písm. a) zákona, stavební úřad postupuje tak jako doposud (a podle § 139 odst. 1 věta první zákona, když mu nově „pouzex xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení konkrétních udržovacích prací, když se tím právní úprava této problematiky vrací k té, která platila do 31. 12. 2006 (srov. § 86 odst. 2 věta prxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xaxativně stanoví, jaké kategorie se jím rozumí. Právní úprava platná do 31. 12 2012 používala pojem „záměr“ (srov. např. § 86 odst. 1 a 4, § 87 odst. 2, § 90 xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xefinuje nová právní úprava účinná od 1. 1. 2013. Jde tedy o souhrnný pojem, který nemá „vlastní“ obsah, ale zahrnuje v sobě pět základních kategorií, ktexx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxm „záměr“, pak zákon v dalších ustanoveních používá [srov. např. § 86 odst. 1 věta první, § 96 odst. 1 věta první, § 96 odst. 2 písm. a), § 96a - nadpis tohoto uxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, § 118 odst. 1 věta druhá a další ustanovení zákona]. Bylo by možné jinak vyjádřit obsah pojmu „stavební záměr“ také tak, že jde fakticky vždy o konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ustanovení - xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemcích, tedy upravit okolní terén definitivním způsobem, může stavební úřad nařídit odstranění nepovolených terénních úprav [§ 88 odst. 1 písm. bx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xobě - bez výše uvedené subjektivní složky - znamenat provedení nepovolených terénních úprav. (...) Právě tato subjektivní složka jednání žalobce ve sxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xprav“. Samotná skutečnost navezení určitého materiálu na určité místo neznamená, že jsou automaticky provedeny terénní úpravy. (Podle rozsudku Měsxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby;
§ 2 odst. 5, změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jexxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxénní úpravy a zařízení nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
§ 84-95, územní řízení
§ 96 odst. 2, stavby, terénní úpravy a zaříxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
§ 104 odst. 1 - stavby vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu, resp. stavby, pro něx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxtraňování staveb, terénních úprav a zařízení
§ 133 - průběh kontrolní prohlídky stavby
§ 134 odst. 1-5 - kontrolní prohlídka stavby, rozhodnutí a oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů, § 19, § 23
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, § 2-3
§ 9-14 zák. o stát. pam. péči
§ 24e OVÚ
čl. 14 OTPP
Lxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxka, s. I-VIII.
2. Varhaník, J., Malý, S. Zákon o státní památkové péči. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 370-379.
ČÁST DRUHÁ
VÝKON xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxinnosti správním orgánům a dotčeným orgánům státní správy, mimo jiné využívat zjednodušující postupy a postupovat tak, aby dotčené osoby byly co nejmxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxý návrh varianty řešení, dotčený orgán posuzuje každou variantu samostatně (odst. 3), stanoví vázanost dotčeného orgánu předchozím stanoviskem a urxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (odst. 5), zakládá oprávnění dotčených orgánů kontrolovat dodržování podmínek stanovených jejich stanovisky (odst. 6), ukládá jim ve stanovených pxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x rozporům mezi dotčenými orgány; resp. budou těmito orgány uplatněna protichůdná stanoviska (odst. 8).
K odst. 1
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxánování a stavební úřady - viz § 5 a § 13 a násl. zákona) jsou povinny v souladu s § 6 spr. ř. a s obecnou zásadou správního řízení (§ 2-6 spr. ř.) využívat zjexxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxy lze za podmínek stavebního zákona vydat ve věci pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru (věta první komentovaného ustanovenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxvznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje“ (§ 6 odst. 2 věta první spr. ř.).
3. Příkladem takových zjednodušujících postupů (slučování řízení nebo upuštění od dalšího povolování, popřípadě od určitých úkonů předcxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxdnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96 nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a;
b)
§ 78 odst. 2 zákona - úzxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxdle § 94a, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní xxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx
xx
x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlasu (§ 96 zákona) se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 106 zákona);
e)
§ 78 odst. 5 zákona - pokud je možné nahradit územní rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xmlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení;
f)
§ 78 odst. 6 zákona - stavební úřad může v územním rozhodnutí u staveb a teréxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxbude vyžadovat ohlášení;
g)
§ 95 odst. 1 zákona - za podmínek v tomto ustanovení stanovených rozhodne stavební úřad o umístění stavby, o změně vlivu sxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxvolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxu doloží posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora, upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas pouze na záxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxně v užívání stavby (§ 126 a § 127 zákona).
Jedna z předchozích novel zákona (zák. č. 191/2008 Sb.) doplnila do původního textu zákona větu: „Pokud je spxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxentovaného ustanovení). Jedná se v tomto případě o uplatnění základních zásad výkonu veřejné správy obsažených x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxní o „souboru staveb“ ve společném povolovacím režimu, resp. v „režimu stavby hlavní“. Tento postup je stavebnímu úřadu uložen jako povinný (viz formuxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. stavební úřad musí tento zjednodušující postup použít vždy, kdy je naplněna výchozí podmínka (předmětem žádosti nebo ohlášení je „soubor staveb“ a jxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx staveb“ lze rozumět označení pro více staveb, které spolu vzájemně funkčně (provozně, z hlediska jejich užívání) a místně (prostorově) souvisejí. „Sxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxou být stavbami např. podmiňujícími nebo doplňkovými (vedlejšími), které se stavbou hlavní svým účelem užívání a umístěním na pozemku souvisejí a ktexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxívána. V praxi může být na pozemku umístěno i několik staveb hlavních, které mají (mohou mít) „rovnocenný“ význam z hlediska svého účelu, např. soustřexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm případem, na který dopadá komentovaná právní úprava, bude např. situace, kdy na území určeném pro zástavbu rodinnými domy bude stavbou hlavní rodinnx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxt některé z nich „součástí“ stavby hlavní (prostory, v nichž budou tyto funkce zajišťovány, mohou být „součástí“ stavby rodinného domu, typicky např. xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z nějakého důvodu v konkrétním případě možné, resp. účelné; v těchto případech půjde samozřejmě o stavbu jedinou, a nikoliv soubor staveb. Požadavek nx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxximem hlavní stavby (staveb), tj. půjde o způsob povolování, jakým by byla stavba hlavní povolována, kdyby byla povolována samostatně.
K odst. 2
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xdstraněny některé pochybnosti vyplývající z určitých vzájemných nesrovnalostí mezi textem stavebního zákona, správního řádu a některých zvláštnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xtriktně pravidlo, že závazná stanoviska by měla být vydávána pouze jako závazný podklad pro správní rozhodnutí, ale počítají s vydáváním závazných stxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxvedením stavebního záměru podle § 106 zákona), uzavření veřejnoprávní smlouvy (§ 78a a § 116 zákona), vydání certifikátu autorizovaným inspektorem xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxštní zákony stanoví, že dotčené orgány vydávají pro ochranu veřejného zájmu, který hájí, pouze stanoviska, aniž by rozlišovaly, zda jde v konkrétním pxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxým orgánem, ale již neupravuje právní prostředky, jakými tuto svoji působnost vykonává. Podle změny provedené s účinností od 1. 1. 2013 vydávají dotčexx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxna. Zároveň toto nové ustanovení respektuje skutečnost, že zvláštní zákony mohou stanovit jinak. Touto změnou by se měly bez nutnosti novelizovat řadx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územního rozvoje (viz § 36-42 zákona), územním plánům (viz § 43-57 zákona), regulačním plánům (viz § 61-75 zákona), vymezení zastavěného území (viz § 5xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdu (viz § 149 spr. ř.), zvláštní právní předpis však nemůže stanovit, že místo nich budou vydávána správní rozhodnutí. Stanovisko dotčeného orgánu jex xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxými ve stanovisku pouze vyvolat rozpor, který bude řešen postupem podle § 136 odst. 6 spr. ř. Pokud tímto postupem nebude dosaženo dohody, a to ani v náslxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxh. V takovém případě bude dotčený orgán posuzovat každou předloženou variantu samostatně a posouzení, která z předložených variant řešení bude optimxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xávrhu zákona č. 350/2012 Sb. by mělo být toto ustanovení používáno při pořizování územně plánovacích dokumentací, nikoli tedy že by byla předkládána x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxmi měly vybírat samostatně tu z hlediska jimi hájených veřejných zájmů nejvhodnější.
K odst. 4
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxemním nebo stavebním řízení dodatečně, např. v rámci dosavadního kolaudačního řízení, měnit. Stávalo se zejména, že dotčený orgán požadoval splnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo měly oporu již v podmínkách územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za nixxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxuje podmínky, za jakých tak stavební úřad výjimečně postupovat může (viz věta první komentovaného ustanovení).
Je stanoveno, že pokud dotčený orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxovaného ustanovení).
K odst. 5
Toto ustanovení má vztah k předchozímu odstavci. Obsahuje logickou zásadu vyjáxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxku na nezbytnou rychlost a hospodárnost řízení vedených stavebním úřadem (v praxi půjde zejména o stavební řízení a řízení o odstranění stavby).
K odsxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxt, a nikoliv, jak by bylo logické, povinnost dodržování svých podmínek také kontrolovat. Z použité formulace „stanou-li se tyto podmínky součástí...x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxstí výrokové části rozhodnutí, resp. součástí jiného opatření stavebního úřadu, když závazné stanovisko dotčeného orgánu je podle § 149 odst. 1 spr. řxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxý pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu“ (územní rozhodnutí, stavební povolení, rozhodnutí o odstranění stavby atd.). V těchto případech bx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
V případech, kdy je dotčeným orgánem tentýž xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxo orgán vždy jen jedno koordinované stanovisko (koordinované závazné stanovisko), které bude zahrnovat požadavky na ochranu všech dotčených veřejnxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto ustanovení (viz komentář k tomuto ustanovení výše), opět o povinnost příslušného správního orgánu, nikoliv o věc jeho volné úvahy, zda tak učixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xěcí vnitřního organizačního uspořádání příslušného orgánu (úřadu), kterému ze svých útvarů (odborů) tuto pravomoc svěří (který útvar úřadu bude oníx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxě protichůdných stanovisek (protichůdných závazných stanovisek) dotčených orgánů (viz věta první komentovaného ustanovení), tj. dojde-li k rozpoxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxpuje podle § 136 spr. ř. Toto ustanovení odkazuje dále na § 133 spr. ř., které upravuje postup v případě řešení sporů o věcnou příslušnost (viz § 133 odst. x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx kdy dojde k uplatnění protichůdných stanovisek dotčených orgánů v řízení podle zákona, nejde o „spor o věcnou příslušnost“ mezi dvěma (popřípadě vícex xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxávné „věcné“ řešení v dané věci, tj. ještě jinak vyjádřeno, o spor o to, zda požadovaný záměr může být vůbec uskutečněn, a pokud ano, zda může být se zřetelxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxená případ, kdy nejméně dva dotčené orgány uplatňují v téže věci současně stanoviska, která jsou svým obsahem vzájemně neslučitelná, jinak vyjádřenox xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxkou, co lze v takovém případě rozumět formulací „projednání protichůdného stanoviska“, když je třeba vycházet ze zásady, že stanovisko dotčeného orgxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxně závazné. Jestliže dotčené orgány v řízení (postupu) svá „protichůdná“ stanoviska uplatní, lze si obtížně představit, jak by mohlo dojít k odstraněxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nesprávného odborného posouzení, popřípadě z přehlédnutí důležité skutečnosti apod. ve věci, která je předmětem rozhodování, a dotčený orgán, kterx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxru“) změní a tím bude dosavadní xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxst. 5 spr. ř., kde je upraven postup pouze v případě, že závazné stanovisko je „nezákonné“, a jen v tomto případě jej může nadřízený správní orgán správníxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxotichůdných stanovisek“ snad chápat jako postup (popřípadě ani jen jako „návod“ k takovému postupu), v němž bude jeden z dotčených orgánů „přemlouvánx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxo vyřízení věci“ (v zájmu stavebníka, resp. v zájmu jiných subjektů) již netrval. Pokud nedojde ke změně (zrušení) původního stanoviska (stanovisek) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xřekážkou kladného rozhodnutí ve věci a požadovaný záměr nebude možné realizovat buď vůbec, nebo jej sice bude možné realizovat, ale jen v jiné než původxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxá stanoviska všech dotčených orgánů, která již nebudou ve vzájemném rozporu - viz výše).
Judikatura:
1. Viz bod 2. k § 92.
2. Jestliže dotčený orgán rxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxku 2004 vyžádal potvrzení či změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného dotčenému správnímu orgánu, dopustí se podstatného porušenx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xodmíněno závazným stanoviskem dotčeného orgánu, je postup přezkoumání závazného stanoviska upraven v § 149 odst. 4 správního řádu. Podle tohoto ustaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xprávního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.“ Účelem je zajistit, aby odvolací námitky, které směřují pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxcího orgánu disponuje odpovídajícími znalostmi. V těchto případech dochází k prolnutí dvou principů, které nalezly své uplatnění ve správním řádu, a xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxným stanoviskem dotčeného orgánu, je i odvolací orgán vázán stanoviskem orgánu nadřízeného dotčenému orgánu a nemůže se od něj odchýlit. To samozřejmx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pouze podkladem pro vydání rozhodnutí o odvolání. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxkladem pro rozhodnutí (§ 3 správního řádu). V případě odvolání směřujícího proti závaznému stanovisku, o něž opřel své rozhodnutí správní orgán I. stuxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxdmětné námitky uplatněné stěžovatelem proti vydanému stavebnímu povolení byly svojí povahou námitkami, které směřovaly proti obsahu závazného staxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xodle § 149 odst. 4 správního řádu a vyžádat si potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného HZS kraje, což však neučinil. xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxvodní stanovisko vydáním souhlasného stanoviska, které ovšem navíc postrádá jakékoliv odůvodnění, a není z něj tedy patrné , zda a jak se tento správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxom disponoval přezkumným stanoviskem generálního ředitelství HZS. S uvedeným postupem nemůže Nejvyšší správní soud souhlasit. Pokud si žalovaný nexxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxí, postupoval v rozporu s § 149 odst. 4 správního řádu, a zatížil tím řízení vadou, jež mohla mít za následek jeho nezákonné rozhodnutí ve věci samé. V posuxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xřezkoumat generální ředitelství HZS. Navíc vedle toho, že v odvolacím řízení nebyl již HZS kraje funkčně příslušný k tomu, aby se k věci vyjadřoval, nelxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx námitkami stěžovatele vypořádal a shledal je nedůvodnými. Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 17. 12. 2008, č. j. 1 As 68/2008-126, č. 1786/2009 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxtčený orgán vydal souhlasné závazné stanovisko, aniž by dotčený orgán zároveň z odborného hlediska posoudil námitky účastníka řízení (...).
SbNSS 1xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx odborné vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví ke vznesené námitce, a naopak vycházel výlučně ze souhlasného stanoviska vydaného orgánem ochranx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxým podkladem pro rozhodnutí o námitkách účastníka řízení, porušil tím § 37 odst. 2 a § 126 stavebního zákona z roku 1976 (pozn.: dnes § 90 a § 4 zákona) a zxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxliv k této změně došlo teprve v průběhu odvolacího řízení.
SbNSS 3/2009, č. 1786
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3, stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xejím dokončením
§ 78 - zjednodušující postupy
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtění stavby ani územní souhlas
§ 84-95, územní řízení
§ 94a - společné územní a stavební řízení; § 96 - územní souhlas
§ 96 odst. 2, stavby, terénní úprxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§ 103 odst. 1 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení axx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx07, ohlašování
§ 108-115 - stavební řízení
§ 116 - veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
§ 117 - oznámxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx v užívání stavby
§ 128-131, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
Související předpisy:
x xxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x34/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; zákon o stát. pam. péči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx kom.; horní zákon; zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx Z. Dotčené orgány. Bulletin Stavební právo. 2007, č. 4, s. 3-10.
Hlava II
Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu
Půsxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xx odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxkou případů, kdy rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje (viz komentář k odst. 1), jako působnost přenesenou [§ 7 odst. 2, § 8 a § 61 a násl. zák. o obcícxx xxxxx x x xxxxx xx x xx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxt. 2, § 5 odst. 1 a § 31 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zák. o hl. m. Praze")].
Orgánem obce xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxárního města a úřad městské části nebo městského obvodu (v případě územně členěných statutárních měst).
Orgánem kraje je podle § 1 odst. 3 zák. o krajícx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rady a primátora také Magistrát hlavního města Prahy.
Voxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xbrany státu a k výcviku ozbrojených sil uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 222/1999 Sb. Základní právní úprava postavení, působnosti a struktury vojenxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxzemně plánovací dokumentace"
§ 6 - orgány obce
§ 7 - orgány kraje
§ 11 - ministerstvo
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 16 - vojenské a jiné stavební úxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 14, § 16
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeníxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxx x xxx x xxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx § 29, § 35, § 59, § 66, § 67
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 59, § 68, § 81
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťováxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxadů a příslušnost území újezdu k okresu)
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je podle § 6 zákona označován jako „úřad územního plánování“ (odst. 1), když tento výraz je použxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxávních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) zák. o obcích označován v § 66 tohoto zákona obecní úřad, který vedle přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxcní úřad) vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem [§ 61 odst. 1 xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů (správní obvody obcí s rozšířenou působností - viz § 14 - 26 citované vyhxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxřenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb. Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona jsou obce s rozšířenou působností uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonux
xxxxxxxxx xxxxxm, který vydává územní rozhodnutí a územní souhlas, se rozumí obecný stavební úřad (viz § 13 zákona), který má na rozdíl od speciálních, vojenských a jinxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxx x výjimkou území vojenských újezdů, kde má plnou působnost stavebního úřadu újezdní úřad (§ 16 odst. 1 zákona) (viz dále komentář k odstavci 3).
K odst. 1
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxizuje územní plán (§ 43 a násl. zákona), 2. regulační plán (§ 61 a násl. zákona), a to v obou případech pro území obce, 3. územně plánovací podklady (§ 25 a náxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x§ 2 odst. 1 písm. d) zákona], 6. je dotčeným orgánem (§ 136 spr. ř. a § 4 zákona) v územním řízení (§ 84 - 92 zákona) z hlediska uplatňování záměrů územního plxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x němž se rozhoduje o změnách v území [§ 2 odst. 1 písm. a) zákona], 8. podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti (§ 162 a násl. zákonax x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti - viz § 24 odst. 2-4 zákona.
K odst. 3
Stavební xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxhlas (§ 96 zákona); 3. poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů (§ 25 zákona) a územně plánovací dokumentace [§ 2 odst. 1 písm. n) x x xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx x x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxx x x xx x xásl. zák. o obcích): 1. rozhoduje v samostatné působnosti (§ 7 odst. 1 a § 35 a násl. zák. o obcích) o pořízení územního plánu (§ 44 a násl. zákona) a regulačxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxího plánu [§ 2 odst. 1 písm. n) bod 2. zákona a § 50 zákona]; 3. vydává v samostatné působnosti územní plán (vydání územního plánu - § 54 zákona); 4. vydává rxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x 6. vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
K odst. 5
Toto ustanovení zůstává beze změny, když upravuje působnost zastupitelstva obce v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxx x x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxě než 15 členů - § 99 odst. 3 věta třetí zák. o obcích): 1. vydává vymezení zastavěného území [§ 2 odst. 1 písm. d) zákona]; 2. schvaluje žádost obce o pořizovxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx x xx x xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti (kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost stanoví § 24 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xx x x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxmitkám k zásadám územního rozvoje a k jejich projednávání - § 39 a násl. zákona] a 5. vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
Související ustanovxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 4 - dotčené orgány
§ 13 - obxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxšené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
§ 97 a násl. - územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
§ 162 a násl. - evidence územně plánovací čixxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx, § 99, § 102
zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a o stanovení obcí s rozšířenou působností, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxým obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 388/2004 Sb. a č. 361/2006 Sb., § 14-2x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 2 písm. b) a odst. 3
Orgány kraje
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 1 odst. 3 a § 66 a 67 zák. o krajích), 2. zastupitelstvo kraje (§ 35 a násl. zák. o krajích) a 3. radu kraje (§ 59 a násl. zák. o krajích). Zastupitelstvo kraje a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx x xxx x xx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx 2, § 29 odst. 1 a § 67 zák. o krajích).
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxntář k těmto ustanovením) a v řízeních prováděných podle zvláštních předpisů, pokud se v nich rozhoduje o změnách v územích [k pojmu „změna v území“ viz § x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxstí“ viz § 61 a 66 zák. o obcích a § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na životní prostředí, byla s účinností od 1. 1. 2013 zrušena [dosavadní písm. d) tohoto ustanovení ve znění platném do 31. 12. 2012], a to pro značný objem xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxx
x x xxxxx x xxsm. h) a i) - plochy nadmístního významu a koridory
§ 2 odst. 1 písm. n) - pojem „územně plánovací dokumentace“
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxím dokončením
§ 4 - dotčené orgány
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 15 - speciální stavební úřady
§ 25 a násl. - územně plánovací podklady
§ 43 a násl. x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxdpisy:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 66
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxřenou působností, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb., § 2 odst. 1 a příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.
vyhláška č. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxami č. 388/2004 Sb. a č. 361/2006 Sb., § 14-26
Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
x x x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx době Ministerstvo pro místní rozvoj, pořizuje-li územní plán pro území hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy.
Související ustanovxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 4, § 11 odst. 1 a 2 a § 81
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České rxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxxxxx
Ministerstxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstva obrany, tak újezdních úřadů (§ 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů) na úseku územního pxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - zxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcí činnosti
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxoha xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxvo
(Působnost ministerstva ve věcech územního plánování)
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.20xxx
x x xx
Ústředním správním úřadem ve věcech územního xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 18 a násl., územní plánování
§ 31 a násl., politika územního rozvoje
§ 25 a násl., územně plánovací podklady
§ 162, evidence územně plánovací činnoxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxjších předpisů, § 14 odst. 1
(Působnost ministerstva ve věcech stavebního řádu)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxí ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - staxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 - terénní úpravy a zařízení
§ 13xxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§ 143-151 - autorizovaný inspektor
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústřexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxi právní úpravě platné do 31. 12. 2012 (odst. 1). Nově vložené ustanovení stanoví působnost ministerstva k vydání územního rozhodnutí ve vymezených přxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxím nový obecný stavební úřad, a stanoví podmínky, které musí být v takovém případě splněny (odst. 3). Toto ustanovení rovněž určuje podmínky, za jakých xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx stanoví, jaká je povaha působnosti, kterou vykonávají obecné stavební úřady uvedené v odst. 1 písm. b) až e) a odst. 3. Toto ustanovení rovněž obsahuje úxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xbvodech dvou nebo více stavebních úřadů (odst. 6). Ukládá se (s účinností od 1. 7. 2012) povinnost kraji hlásit změny územní působnosti stavebních úřadx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxí“ stavby a vedle toho také působnost na úseku územního rozhodování pro stavby speciální (§ 15 zákona), pro stavby v působnosti Ministerstva obrany, s vxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx úřady se již samostatně neuvádějí, xxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxmně členěných statutárních měst a úřady jejich městských částí a obvodů a magistráty „ostatních“ statutárních měst (statutární města viz § 4 odst. 1 záxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxsouhrnnou“) kategorii uvedenou pod písm. c) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), když jejich působnost jako obecných stavebních úřadů je nyní oxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx x xxx m. Praze), a v zák. o obcích, pokud jde o magistráty statutárních měst a úřady jejich městských částí, popřípadě obvodů (viz § 4 a § 5 odst. 2 zák. o obcích)x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Dosavxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxorií těchto úřadů [§ 13 odst. 1 písm. a) až e) zákona] (viz výše komentář obecně k § 13 zákona).
Nově byla vytvořena jednx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úřady obcí s rozšířenou působností [§ 13 odst. 1 písm. c) zákona a komentář k tomuto ustanovení]. Do této nové kategorie spadají dosavadní tři kategorix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxvána zůstala samostatně jako čtvrtá v pořadí kategorie pověřených obecních úřadů [viz písm. d) tohoto ustanovení, ve znění platném od 1. 1. 2013 a komenxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xlatné od 1. 1. 2013 a komentář k tomuto ustanovení] místo dosavadního 31. 12. 2006.
K odst. 1 písm. a)
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxsterstvo pro místní rozvoj, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu (viz rovněž § 12 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanoveníxx
x xxxxx x xxxxx xx
Obecným stavebním úřadem je i nadále [srov. § 117 odst. 1 písm. b) zák. č. 50/1976 Sb.] také každý krajskx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxxxx x x x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. § 117 odst. 1 písm. a) zák. č. 50/1976 Sb.] obecní úřady obcí s rozšířenou působností [viz § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. o obcích]. Obce s rozšířenou půsoxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xsou obecnými stavebními úřady. Tato nově vytvořená kategorie obecných stavebních úřadů zahrnuje s účinností od 1. 1. 2013 tři dosavadní samostatné kaxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xosud především Magistrát hlavního města Prahy jako orgán hlavního města Prahy (§ 1 odst. 4 zák. o hl. m. Praze) a také úřady v současnosti 22 městských čáxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxvní“ obvody, které existují vedle dosavadních tzv. „původních“ obvodů, na něž se hlavní město Praha podle § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění stxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxní zastupitelství atd.
Většina z těchto úřadů (výjimkou jsou například úřady městských částí Praha 1, 2 a 3) vykonává působnost obecných stavebních úxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxy městských částí Praha 1, 2 a 3) vykonává působnost obecných stavebních úřadů kromě území své vlastní městské části také pro území dalších (sousedníchx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx x zák. o obcích) a obecnými stavebními úřady jsou na území těchto měst dále v případech stanovených statutem těchto měst také úřady jejich městských částxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území se podle § 4 odst. 2 cit. zákona může členit, pokud tak zastupitelstvo příslušného města rozhodne, na městské obvody nebo městské části s vlastnímx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxě jsou územně členěná pro výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu pouze města: 1. Brno na 27 městských částí - označených názvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx - označených Pardubice I až VII a 4. Plzeň na 10 městských obvodů - označených Plzeň 1 až 10 a zčásti (v sedmi případech) současně i názvy jednotlivých městxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xl. m. Praze (hl. m. Praha) a od zák. o obcích (statutární města) (viz shora citovaná ustanovení) a nevytvářejí již tři samostatné kategorie tak jako dosxx xxxx xxxxxx
K odst. 1 písm. d)
Tak jako podle právní úpravy platné do 31. 12. 2012 jsou obecnými stavebními úřady i nadále pověřené obecní úřady [viz x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx7/2004 Sb., vymezeny v Příloze č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.
odst 1. písm. e)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xvoří, tak jako dosud, městské a obecní úřady, které tuto působnost dosud vykonávaly k datu v tomto ustanovení zákona uvedenému [srov. § 13 odst. 1 písm. gx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxé stavební úřady, které nejsou zařazeny do žádné z předchozích dvou kategorií [§ 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona] (viz komentář k těmto ustanovením zákonx xxxxxx
Ministerstvo pro místní rozvoj na základx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byl zveřejněn sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 544 ze dne 30. listopadu 2006 v částce č. 176 Sbírky zákonů, a to podle stavu ke dni 1. 11. 2006. K txxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obecných stavebních úřadů neobsahuje.
K odst. 2
Podle nově vloženého odstavce 2: „Ministerstvo vykonává působnost stavebního úřadu k vydání územnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxům, jejichž součástí je jaderné zařízení, a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, pokud je územní řízení vedeno pro celox xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxckém výkonu 100 MW a více.“ Ministerstvo má tedy jako obecný stavební úřad působnost v oblasti územního rozhodování v uvedených oblastech, když „zbývaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxto ustanovení].
K odst. 3
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xový stavební úřad pouze zákonem (novelou zák. č. 50/1976 Sb.), platná právní úprava účinná od 1. 1. 2007, umožňuje určit nový stavební úřad nařízením krxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Druhou podmínkou, aby tak mohl kraj, kterémx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxa stavební úřady společně vykonávat působnost stavebního úřadu v územním obvodu jedné obce.
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxnisterstvem. Přestože to zákon nestanoví, je logické, že i když jde o „pouhé“ projednání, nemělo by jít o pouhou formalitu, ale ministerstvo by mělo vždx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xemělo docházet k situacím, že by kraj rozhodl o určení nového stavebního úřadu, bude-li stanovisko ministerstva k jeho zřízení negativní. V praxi by tax xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxhodnutí, a to způsobilosti obecního úřadu působnost stavebního úřadu kvalifikovaně vykonávat. V případě prvních tří podmínek jde pouze o „kontrolu“ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxí podmínku pro určení obecního úřadu stavebním úřadem, mluví o způsobilosti k výkonu agendy stavebního úřadu s ohledem na její (předpokládaný) rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy) a kvalitativní (složitost - odborná náročnost - výkonu takové agendy). Předpokladem pro vyhovění žádosti obce je tedy jednak dostatečný počet pracxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx že obecní úřad má vytvořeny tyto podmínky (dostatečný počet pracovníků obecního úřadu s potřebnou kvalifikací - jde především o stavební techniky a prxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení jeho činnosti, jako např. odpovídající počet kanceláří vybavených potřebnou výpočetní technikou, prostory pro archivaci spisů, všechxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvním obvodu.
Pokud jde o formu rozhodnutí, zákon stanoví, že kraj o určení nového stavebního úřadu rozhodne nařízením kraje (právním předpisem kraje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxst stavebního úřadu obecnímu úřadu také odejmout, a to opět po předchozím projednání s ministerstvem. Může tak učinit ovšem pouze v případě, že jde o obexxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxdě obecního úřadu předtím určeného stavebním úřadem nově podle odst. 3 tohoto ustanovení zákona (viz komentář výše). Věcným důvodem pro takové rozhodxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx další nezbytné podmínky pro tuto činnost, následně ztratí. Například se mu již nepodaří dosavadní pracovníky, kteří odbornou způsobilost měli a ukonxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxejmout, a nemělo by tedy jít o volnou úvahu, zda tak učiní, či nikoliv. Pokud jde o „spoluúčast“ ministerstva na tomto rozhodnutí, nepochybně platí to, cx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xřadu; jde vždy o působnost přenesenou. Přenesená působnost a orgány, které ji zabezpečují - viz § 7 odst. 2 a § 61 a násl. (zejména § 64 a 66) zák. o obcích, § 1 xxxxx xx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x xx x x xxxxx xx x xx x x xx xxxx x xxx xx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx x xřípadech, kdy se má stavba nebo opatření uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, je shodný s právní úpravou platnou do 31. 12. 200x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxodech dvou nebo více stavebních úřadů, ale tyto obvody budou na území jednoho kraje. V tomto případě bude nejbližším společně nadřízeným stavebním úřaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx V tomto případě bude oním nejbližším společně nadřízeným stavebním úřadem ministerstvo. V obou případech bude mít příslušný stavební úřad (kraj nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Pokud stavební úřad stanoví, že řízení provede některý z podřízených stavebních úřadů, měl by při jeho určování vycházet především z toho, v obvodu jakxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxvedení řízení lepší personální a materiální předpoklady (například z hlediska dostupnosti stavby v průběhu její realizace z důvodů provádění kontroxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdevším z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení, popřípadě také míry možného zatěžování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx právní úprava, nestanoví, je žádoucí, aby nadřízený stavební úřad předtím, než rozhodne, se všemi dotčenými stavebními úřady věc projednal a zjistil xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxt, by měly vždy stavebnímu úřadu, který povede řízení, poskytovat potřebnou "součinnost" za své území.
K odst. 7
Toto ustanovení, nově vložené do staxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxi krajům v uvedené oblasti.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její čásx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xx x xpeciální stavební úřady
§ 16 - vojenské a jiné stavební úřady
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
§ 103 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxňování staveb
§ 178-182, sankce
Související předpisy:
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx x xx xx
xxxxx xx x/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. 1
zákon č. 128/20xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxx x xxx x xxx x xxx
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 7, § 29, § 59 odst. 1 písm. xx x x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxx
x xx x x xxxxx xx x x x xxxxxxx xx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, § 2
§ 1-26 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxvky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 13a
Právní úprava platná do 31. 12. 2012 stanovila kvaxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxnosti stavebních úřadů, však vyžadovala doplnění požadavků na kvalifikaci pro nově přijímané zaměstnance obecných stavebních úřadů na úseku územníxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, není novým ustanovením nijak dotčena.
(xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení zakotvuje zákonnou povinnost stavebních úřadů a jejich zaměstnanců a zaměstnanců dalších správních orgánů zúčastněných na šetxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou součinnost při výkonu jejich oprávnění (zjišťování příčin havárií), pokud si ministerstvo tuto pravomoc vyhradilo podle § 12 odst. 2 písm. a) zákonxx xxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxly údaje o závadách, poruchách nebo haváriích staveb, které se vyskytnou v jejich působnosti, a to včetně údajů oznamovaných podle § 155 zákona (viz koxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x vkládání údajů zahrnutých v evidencích systému stavebně technické prevence. Doplnění stávajícího odstavce 1 o odstavec 2 o spolupráci stavebních úřxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnou v § 12 odst. 1 písm. b) zákona.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i jejx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
§ 12 odst. 2 písm. a) a b) - působnost ministerstva
§ 14 odst. 1 a 2 - spolupráce stavebních úřadů s ministerstvem
§ 132 odst. 2, oprávnění stxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. x
xxxxx xx xxx1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ktexxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
Speciální stavební úřady
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xd 1. 1. 2013 dotčeno, vymezuje i nadále jednotlivé kategorie speciálních stavebních úřadů (odst. 1), stanoví, podle jakých právních předpisů tyto staxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxstí o tom, zda jde o speciální stavbu podle odst. 1 (odst. 3).
K odst. 1
Kategorie speciálních stavebních úřadů, resp. pojem „speciální stavební úřad“, je xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxených úsecích podle zvláštních právních předpisů“ (§ 15 odst. 1 zákona). Jimi jsou např. u leteckých staveb Ministerstvo dopravy a Úřad (Úřad pro civilxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxí úřad a u staveb pozemních komunikací silniční správní úřad.
Těmito zvláštními právními předpisy jxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxkon) (dále jen „zák. o civ. let.“); 2. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „dráž. zák.“); 3. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jex xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxí se plnou působnost stavebních úřadů) s jedinou výjimkou, a to ve věcech územního rozhodování (srov. § 120 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.). Působnost na tomxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxost u svých staveb. Ty lze, i když ne příliš přesně, označit jako „nespeciální“, resp. „obecné“ stavby, jako protiklad staveb speciálních. Kromě toho mxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxch staveb tak je působnost k jejich povolování stejně jako podle právní úpravy platné do 31. 12. 2006 (srov. § 120 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.) rozdělena mexx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí) rozhodnutí, resp. opatření.
Pokud jde o soustavu sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxx odst. 1 věta první zák. č. 50/1976 Sb.) vytvořila právní úprava s účinností od 1. 1. 2007 další speciální stavební úřad, a to pro stavby podléhající integxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o integrov. prev.“). Ten se tak s účinností od 1. 1. 2007 stal pátýx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxa dosavadní „tradiční“ soustava speciálních stavebních úřadů, existující do 31. 12. 2006 a opět od 4. 4. 2007 dosud.
I u označení jednotlivých speciálxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxavby drah a na dráze se nově doplňuje ,,včetně zařízení na dráze“ (§ 3 odst. 2 zákona) jako zpřesnění, resp. doplnění, dosavadní věcné působnosti tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxavadní formulace nahrazuje jejich taxativním výčtem, tj. nově jde o speciální stavební úřad pro stavby „dálnic, silnic, místních komunikací a veřejnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx x poz. kom., když § 2 odst. 1 tohoto zákona vymezuje pojem „pozemní komunikace“ obecnou charakteristikou. Jednotlivé typy pozemních komunikací jsou pax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xákona, když nejprve je uvedena obecná charakteristika vodního díla (viz formulace: „Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování voxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vodní díla zejména: a) přehrady, b) hráze, c) vodní nádrže, d) jezy, e) zdrže, f) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, g) staxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxhranu před povodněmi, ch) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, i) stavby k využití vodní energie a vodního potenxxxxx xxxx
Podle § 55 odst. 3 vodního zákona se za vodní díla nepovažují: a) jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbáchx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxzení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy), c) vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinakx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxích toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a které jsou nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřad.“
Podle § 15 odst. 9 vodního zákona: „Vodní díla nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 stavebního zákona (pozn.: dnes na základě oznámenx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxích řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami.“
Pokud jde o stavby letecké, je tato kategorie xxxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxba sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště [§ 36 odst. 1 písm. b) zák. o civ. let.].
Stavbami sloužícími k zajištění letového provozx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxologickou a f) leteckou informační službu, g) pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a radiová návěstidla [§ 36 odst. 2 zák. o civ. let.].
Stavbxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxje dráhu bez ohledu na to, zda je v obvodu dráhy či nikoliv“. Stavbou na dráze se podle § 5 odst. 2 dráž. zák. rozumí „všechny stavby a zařízení v obvodu dráhxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvných zařízení potřebných pro zajišťování bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy“.
Obvodem dráhy je podle § 4 odst. 1 dráž. zák. "území určené územxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxních staveb, tj. při jejich povolování, povolování jejich užívání, odstraňování těchto staveb, a ve všech dalších řízeních a jiných postupech týkajíxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxadě vztahu stavebního zákona a správního řádu o vztah předpisu speciálního a obecného, když v tomto případě je obecným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxtáři k odst. 1 zákona). Platí obecná zásada, že v těchto případech má vždy přednost předpis speciální před předpisem obecným, který se použije pouze podxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
Příkladex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx zákona - stavební povolení k vodoprávním dílům, v § 15a vodního zákona - ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav a § 115 vodního zákona - vodopxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxdchozí souhlas obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí (případně viz větu třetí tohoto ustanovení) k vydání územního souxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržení podmínek územního rozhodnutí, které tento stavební úřad pro stavbu vydal. Tento souhlas není správním rozhodnutím; jde pouze o opatření ve sxxxxx x xxx xxxx xx
xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtože každé „rozhodnutí“ je příslušný vydat jiný správní orgán (viz výše). Toto ustanovení má umožnit obecnému stavebnímu úřadu kontrolu splnění podmxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
Platná právní úprava tak jako předchozí (srov. § 120 odst. zák. č. 50/1976 Sb.) stanoví, že v případech, kdy se nevydává územní xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xlánování (§ 18 a 19 zákona) a v kladném případě vydává souhlasné vyjádření, kterým zjištěný soulad potvrdí.
K odst. 3
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxtanovení neobsahovala. Stanoví příslušnost k rozhodnutí, jestliže v konkrétním případě vzniknou pochybnosti, zda se jedná o stavbu speciální, či nixxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxšného speciálního stavebního úřadu. Totožné ustanovení obsahuje § 55 odst. 4 vodního zákona, pokud jde o vodní díla (viz výše).
Související ustanovxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxčené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 4 - dotčené orgány
§ 13 - obecné stavební úřadx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
§ 96a - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtavební povolení ani ohlášení
§ 104 odst. 1 - stxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx - stavební řízení
§ 117 - zkrácené stavební řízení
§ 119-127 - užívání staveb
§ 128-131 - odstraňování staveb
§ 143-1xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 1, § 15 odst. 1, § 17
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpixxx x xxxx x xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, § 1-3, § 3xx x xxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx x
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxx x xxxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxvenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších pxxxxxxxx x xxxx x xxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx3.
K § 16
Toto ustanovení se týká jexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxou stavební úřady uvedené v odst. 2 vydat povolení pro stavby v uzavřených prostorech existujících staveb bez územního rozhodnutí (odst. 3), a stanovíx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxných stavebních úřadů.
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxských újezdů vykonávají újezdní úřady. Mají tedy působnost i v oblasti územního rozhodování. Jde o právní úpravu shodnou s předchozí (srov. § 121 odst. x x x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx999 Sb., o zajišťování obrany České republiky).
Vojenským újezdem je vymezená část území státu určená k zajišťování obrany a k výcviku ozbrojených sixx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxizují, mění a ruší zvláštním zákonem (§ 30 odst. 2 zákona č. 222/1999 Sb.). Úkoly újezdního úřadu jsou stanoveny v § 37 zákona č. 222/1999 Sb. Seznam voxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxkonu č. 222/1999 Sb. pak stanoví hranice jednotlivých vojenských újezdů, kterých je v současné době na území České republiky celkem 5.
K odst. 2
Půsoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
K odst. 2 písm. a)
Stavby, které jsou „důležité pro obranu státu“ mimo území vojenských újezdů, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxenou, nebo založenou. Působnost stavebního úřadu vykonává Ministerstvo obrany s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Ministerstvo oxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxady [viz § 16 odst. 2 písm. b) až d) zákona a komentář k tomuto ustanovení]. U všech těchto staveb působnost na úseku územního rozhodování vykonávají obexxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxbního úřadu Ministerstvo vnitra, které má u těchto staveb stejnou působnost, jako mají speciální stavební úřady a Ministerstvo obrany u "svých" stavex xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti je s účinností od 1. 1. 2013 vymezena poněkud odlišně od dosavadní právní úpravy platné do 31. 12. 2012. Nově je stanoveno, že ministerstvo vykonává půxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xdyž dosavadní vymezení působnosti Ministerstva spravedlnosti byla poněkud nejasně formulována. Došlo proto k jeho zpřesnění, a to tak, že působnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxe, jsou věcně příslušné (tak jako dosud) výhradně obecné stavební úřady.
K odst. 2 písm. d)
Mezi jiné stavební úřady patří také Ministerstvo průmyslu x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxla vymezena jako „stavby uranového průmyslu na území určeném pro tyto účely“. Tento pojem byl definován § 139b odst. 13 zák. č. 50/1976 Sb. velmi obdobnxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxdní působnosti tohoto stavebního úřadu je, že je nyní (s účinností od 1. 1. 2007) příslušný i u staveb „jaderných zařízení“. Těmito zařízeními se podle§ x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci, 2. zařízení pro výrobu, zpracování, skladování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxsahujících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxím předpisem.
U těchto staveb byl podle právní úpravy platné do 31. 12. 2006 příslušným stavebním úřadem obecný stavební úřad.
Nově byla Ministerstvx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxí plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém minimálním instalovaném výkonu. Vymezení uváděných pojmů obsahuje § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách pxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxergetický zákon“).
K odst. 3
Nově vložené ustanovení stanoví, že působnost jiných stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají pro uvedené xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxtor [jde o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděným v souvislostx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxyslu a obchodu podle odstavce 2 písm. d) a vodních děl] obvodní báňské úřady.
Báňský úřad není „novým“ stavebním úřadem, který by vykonával novou věcnox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxt jsou vymezeny dobývacím prostorem. K pojmům „dobývací prostor“ a „hranice dobývacího prostoru“ viz § 25 a 26 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využitx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxnci (viz § 27-30 horního zákona) podle § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx x x xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxrního zákona uvádí, že „stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu“, které podle § 80 odsxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxadě, že stavba bude umisťována v „uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se umístěním stavby nemění výškové uspořádání prostoru“ - vydat pxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx ani územní souhlas (§ 96 zákona); nebude se vůbec umisťovat.
Pokud jde o pojem „uzavřený prostor existujících staveb“, lze jím rozumět buď tzv. vnitroxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je vždy požadavek na „nezměněné výškové uspořádání prostoru“. Lze tím rozumět, že nově umisťovaná stavba nesmí svojí výškou přesáhnout stávající výšxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xtaveb.
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x písm. c) zák. č. 50/1976 Sb.]. Podstatným rozdílem je pouze to, že podle předchozí právní úpravy bylo možné upustit od vydání územního rozhodnutí u jakéxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtavebního úřadu již neobsahuje, když jej v poněkud pozměněné podobě obsahuje ustanovení § 96 odst. 2 písm. e) zákona účinné od 1. 1. 2013 (srov. toto ustxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxela shodná s § 15 odst. 2 zákona a znamená, že v případě, kdy nebude splněna podmínka obsažená v první větě § 16 odst. 4 zákona, lze s použitím argumentu
a xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
V tomto případě ovšem toto ustanovení není příliš srozumitelné, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxdává, jak je výslovně uvedeno v první části věty třetí tohoto ustanovení) by neodpovídala případům, kdy musí být nejprve vydáno územní rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xám „umístil“.
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxa stavba je v působnosti některého ze správních orgánů uvedených v § 16 odst. 2 a 3 zákona (jiných stavebních úřadů nebo obvodního báňského úřadu) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxchybnostech bude vždy rozhodovat některé ze čtyř shora uvedených ministerstev.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
§ 104 odst. 1 - stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášení, resp. ty, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§ 119-127 - povolování užívání staveb
§ 128-131 - odstraňování staveb
§ 143-151 - autoxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 11-13, § 16
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpixxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx
x xx xx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxké činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhrazení pravomoci stavebníxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného stavebního úřadu (srov. § 123 zák. č. 50/1976 Sb.), a to atrahovat (vztáhnout, vyhradit si) pravomoc stavebního úřadu ve třech zákonem staxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxsti, vykonává pak automaticky i další zákonem stanovené pravomoci (odst. 1). Jestliže si nadřízený stavební úřad vyhradí pravomoc k vydání územního rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xodst. 2). Je rovněž stanoveno oprávnění ministerstva vyhradit si pravomoc stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí ve třech zákonem stanovenýcx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxna - změna v užívání stavby, což znamená, že působnost nadřízeného stavebního úřadu končí „kolaudací“ stavby, resp. případným povolením předčasnéhx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xůže nadřízený správní orgán samozřejmě vždy pouze v mezích své věcné působnosti.
K odst. 1
Nadřízený stavební úřad (Magistrát hlavního města Prahy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xřech případech u: 1. jednotlivých technicky zvlášť obtížných xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxu v jejich okolí. V praxi zřejmě nejčastější budou případy uvedené pod bodem 1.
Pojem „neobvyklá stavba“ je jistě méně konkrétní než pojem „stavba zvlášť technicky obtížná“, když v praxi může jít např. o stxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxem nebo stavebně technickým provedením apod., ale nikoliv současně technicky zvlášť obtížnou; v tom případě by šlo o důvod ad 1), tj. její „neobvyklostx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxavebního úřadu ve věcech upravených v části čtvrté hlavě I dílu 1 (§ 103-115 a § 118 zákona, tj. pravomoc povolovat provádění staveb - udělovat souhlas s pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxdle § 120-124, tj. ve věcech upravených v části čtvrté hlavě I dílu 2 zákona - užívání staveb. Jde o pravomoci týkající se užívání staveb (přijímat oznámexx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxdávat kolaudační souhlas - § 122 odst. 3 zákona, povolovat předčasné užívání stavby - § 123 zákona, povolovat zkušební provoz - § 124 zákona). Nově tak nexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxnovení).
Jde tedy o
obligatorní
spojení těchto dvou skupin pravomocí stavebního úřadu a stavební úřad nemá možnost rozhodnout se, že bude vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxx
Z použité formulace „Pokud si vyhradí pravomoc ve věcech upravených v ...“ (viz věta druhá komentovaného ustanovení) lze usuzoxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxt, že bude vykonávat všechny pravomoci, musí pouze respektovat požadavek obsažený ve druhé větě komentovaného ustanovení, které má
kogentní
povahux xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxti třetí díl 4 a 5, pak musí nově vykonávat také pravomoci podle části čtvrté hlavy I dílu 1 zákona (tj. pravomoci v oblasti „povolování provádění staveb“ x x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxomoci v oblasti „povolování užívání staveb“), s výjimkou povolování změn v užívání staveb (§ 126 a 127 zákona - viz rovněž komentář k odstavci 1 výše). xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnutí v dosavadní právní úpravě platné v době od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2012.
K odst. 3
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xravomoc stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí (jde tedy vždy, s výjimkou území vojenských újezdů, o pravomoc obecného stavebního úřadu) ve třxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xegativní vliv na životní prostředí“. I když zde vzniká otázka, zda by taková stavba - s mimořádně negativním účinkem na životní prostředí - vůbec měla býx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xzemního řízení“ ve smyslu pravomoci (oprávnění) rozhodnout o podané žádosti, tj. i v případě, kdy požadovaný záměr může mít onen mimořádně negativní vxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxo rozhodnutí, ale i o pravomoc k zamítnutí žádosti o jeho vydání (tj. nejen o pravomoc vydat územní rozhodnutí podle § 92 odst. 1, ale i o pravomoc žádost o jxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva vyhradit si pravomoc stavebního úřadu u staveb s vlivem na území sousedních států (u staveb s tzv. přeshraničním vlivem).
Související xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 11 a 12 - ministerstvo
§ 13 - obecné stxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxuhlas
§ 103 odst. 1 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx xxxt. 1 - stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášení, resp. ty, u nichž ohlášení postačí
§ 105-107 - ohlašování
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 2/1969 Sb., kompet.zák., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx x xx xxxxx x x x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, § 1-4, § 9-13, příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xxx x xxx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxtě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 4, § 2 odst. 3, § 4 odst. 1 a 2, § 81 odst. 3, § 104 odst. 3
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 18 - 75
Jak je uvedeno již v předmluvě k této publikaci, není její součástí komentář k ustanovením § 18-xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x x xx x xxxx x xx x xxxxx xxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x užívání staveb, jejich změn, terénních úprav a udržovacích prací, a to ať již v pozici žadatele (stavebníka) nebo povolujícího správního orgánu (stavxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x „užším“ slova smyslu, upravené v zákoně ve shora uvedených ustanoveních, je specifickou odbornou činností, jejíž znalost je nezbytná pro osoby, kterx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xejména tato publikace určena, využívají ve své činnosti až jejích výsledků.
Výjimkou z výše uvedeného je ustanovení § 18 zákona, které obsahuje vymezxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x je stanoveno, jaké „stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro ...“ a za jakých podmínek lze umisťovat v nezastavěném území [viz § 2 odst. 1 písm. f) zákonx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxí výjimkou je ustanovení § 21 zákona - územně plánovací informace.
Cíle územního plánování
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xvedené v tomto ustanovení lze umisťovat v nezastavěném území (odst. 5) a v jakém případě lze na nezastavitelných pozemcích výjimečně umístit technickxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxb, kterými se tato publikace podrobně zabývá.
K odst. 5
Toto ustanovení stanoví, že v nezastavěném území [pojem „nezastavěné území“ - viz § 2 odst. 1 píxxx xx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxnovení výslovně uvedeným (jde o
taxativní
- uzavřený výčet), a dále (kromě toho) také taková „technická opatření“ a stavby, které zlepší stávající poxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxvení nijak nespecifikuje ani necharakterizuje.
K odst. 6
V tomto ustanovení je upravena výjimka pro umístění technické infrastruktury [pojem „tecxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xozemek“ - viz § 2 odst. 1 písm. e) zákona]. Její umístění je výjimečně možné, jen pokud se tak stane způsobem, který neznemožní jejich „dosavadní užíváníx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstruktura“ - viz § 2 odst. 1 písm. k) bod 2. zákona a komentář k tomuto ustanovení] na nezastavitelných pozemcích [pojem „nezastavitelný pozemek“ - viz x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xosavadní „účel jejich užívání“).
V případě této kategorie staveb tak půjde o jejich umístění zejména pod zemí, pokud to v konkrétním případě bude techxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikační vedení a jiné obdobné sítě, produktovody apod.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. c) - zastavěný stavební pozemek; § 2 odst. 1 pxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxánovací dokumentace; § 2 odst. 3 - stavba; § 2 odst. x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxby před jejím dokončením; § 3 odst. 1 - terénní úpravy; § 3 odst. 2 - informační a reklamní zařízení; § 78 odst. 1 - kdy lze územní rozhodnutí nahradit úzexxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí územní rozhodnutí a stavební povolení; § 78 odst. 6 - kdy může stavební úřad rozhodnout v územním rozhodnutí, že stavby a terénní úpravy nebudou vyžaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxavební řízení; § 95 - zjednodušené územní řízení; § 96 - územní souhlas; § 96a - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x certifikátem autorizovaného inspektora; § 188a - zvláštní postup při umisťování staveb na území obce
Související předpisy:
vodní zákon; enexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve znění pozdějších předpisů
Hlava II
Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování
Územně plánovací informace
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí právní úpravě - územně plánovací informaci. Navazuje tak na novou právní úpravu vydávání předběžných informací podle § 139 spr. xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxormaci o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu [§ 139 odst. 1 písm. a) spr. ř.] a podle jakýcx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxsm. b) spr. ř.]. V téže věci lze předběžnou informaci požadovat jen jednou a lze ji požadovat i po zahájení řízení (§ 139 odst. 3 spr. ř.).
Doba platnosti pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxl účinnosti po jejím vydání, nebo došlo-li ke změně okolností rozhodných pro její obsah. Předběžná informace je od počátku neplatná, pokud byla vydána xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxocí orgánů územního plánování a stavebních úřadů veřejnosti (např. vlastníkům nemovitostí, stavebníkům, projektantům, zhotovitelům apod.) o možnxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxně analytickými podklady (§ 26 a násl. zákona) a územně plánovací dokumentací [§ 36 a násl. zákona, k pojmu "územně plánovací dokumentace" viz § 2 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxže být jejím obsahem (odst. 1), co musí žadatel o poskytnutí informace v žádosti uvést (odst. 2) a dobu platnosti územně plánovací informace (odst. 3).
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxemně plánovací informaci k „podmínkám provedení jednoduchých staveb“ podle § 104 odst. 1 zákona [mohlo jít pouze o stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. ax xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xviz § 104 zákona účinného od 1. 1. 2013 a komentář k tomuto ustanovení). Tato územně plánovací informace měla fakticky nahrazovat samostatné „povolenx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxby na pozemku byl obsažen pouze v povolení k provedení této stavby (ohlášení), tj. byl pouze nepřímý (implicitní).
K odst. 1
Informaci jsou oprávnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxužití, když zdrojem informace mohou být především územně plánovací podklady (§ 25 a násl. zákona) a územně plánovací dokumentace (§ 36 a násl. zákona); xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (druhy územních rozhodnutí - § 77 zákona, základní obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí - § 79-83 zákona, obsah územního rozhxxxxxx x x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxnovení).
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxch orgánů [viz odst. 1 písm. b) a c)], rozumí se, že příslušný orgán (zejména stavební úřad) je povinen na žádost poskytnout např. stavebníkovi seznam doxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbního záměru podle § 105 zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxadavků v odst. 2 zákona právní nárok. Důležité je, že stavební úřad musí tento seznam vždy u každé stavby důsledně „individualizovat“. To znamená, že nexxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxnkrétního záměru, o jehož povolení stavebník žádá. Tento okruh dotčených orgánů, jejichž stanoviska budou nezbytná, je povinen určit sám stavební úřxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtupoval by stavební úřad podle § 139 odst. 2 věta druhá spr. ř.
K odst. 3
Platnost územně plánovací informace je 1 rok ode dne jejího vydání [§ 71 odst. 2 píxxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x
Viz prováděcí právní předpis.
Související ustanovení:
§ 2 - základní pojmy
§ 2 odst. 1 písm. a) - změna v území
§ 2 odst. 1 pxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xást a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 4 dotčené orgány
§ 6 - úřad územníxx xxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxx
x xxx x xx x x xx x xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx územní řízení
§ 96 - územní souhlas
Související přexxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx § 5 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 61, § 64, § 66, § 109 odst. 3 písm. b)
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3x x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x xx x xx x xxxxxx x xxx x xxx
Hlava III
Nástroje územního plánování
Díl 4
Územní rozhodnutí
(Zásady po rozhodování v území)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení vyjadřuje, tak jako předchozí právní úprava (srov. § 32 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.), základní princip platný v této oblasti územního plxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxí s § 2 odst. 4 zákona viz komentář k těmto ustanovením], 2. měnit jejich vliv na využití území a 3. chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územníxx xxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxkona a komentář k těmto ustanovením).
K odst. 2
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx územního rozhodnutí, ale i na základě územního souhlasu, když jde o určitou obdobu již tradičního institutu souhlasu k provedení ohlášené stavby (ohlxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jde o základní okruhy požadavků, jejichž splněním se stavební úřad musí zabývat v řízení o vydání územního rozhodnutí nebo v postupu před vydáním územxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxmentář k těmto ustanovením). Současně musí být šetrný k zájmům vlastníků sousedních nemovitostí a za tím účelem si může vyžádat územně plánovací inforxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxodování v území“ (srov. obdobně nově § 108 odst. 1 zákona).
Související ustanovení:
§ 2 - základní pojmy
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v záxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 3 odst. 4 - udržovací práce
x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxvá, pokud jej nahrazuje území plán
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
§ 79 - rozhodnutí o umístění stavby
§ 79 odst. 2 - stxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxí pozemků
§ 82 odst. 3 - v jakých případech se nevyžaduje rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
§ 83 - rozhodnutí o ochranném pásmu
§ 84 - přísluxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x5 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
§ 96 odst. 4 - důvody pro nevydání územního souhlasu a pro provedení územního řízení
§ 108 odst. x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxx x xxxxx xxx
(Druhy územních rozhodnutí)
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 77
Toto ustanovení obsahuje i nadále „kategorizaci“ územních rozhodnutí. Oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxx xterý nahradil dosavadní typ - „rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území“ [viz § 77 odst. 1 písm. c) zákona, ve znění platném do 31. 1xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxerým byly umisťovány přístavby a nástavby existujících staveb. Tyto případy (umisťování změn staveb - nástaveb a přístaveb) jsou logicky (viz § 2 odstx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x) v souvislosti s § 2 odst. 4 zákona a § 79 zákona a komentář k těmto ustanovením] a budou nadále umisťovány stejným způsobem, jako tomu bylo do 31. 12. 200xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxní úpravy účinné od 1. 1. 2013 charakter opatření obecné povahy podle § 171 a násl. spr. ř. a je jako institut upraveno v § 97 a násl. zákona spolu s územním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xe v dosavadní praxi již osvědčila.
Stavební zákon dále již nezná, a to ani v jakkoliv modifikované podobě, územní rozhodnutí o chráněném území [srov. x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxále zachovaným územním rozhodnutím o ochranném pásmu [viz § 77 písm. e) zákona a komentář k tomuto ustanovení]. Vzhledem k tomu, že obsah dosavadního oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxmentář k němu), bylo zrušeno číslování tohoto ustanovení a celý text komentovaného ustanovení tvoří jeden souvislý celek obsahující jen vymezení (klxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
K písm. a)
Tradičním a nejfrekventovanějším typem územního rozhodnutí zůstává i nadále rozhodnutí o umístění stavby, které je legisxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxna - viz toto ustanovení zákona a komentář k němu). Zákon tedy stále (teoreticky) počítá s tím, že vedle rozhodnutí o umístění stavby bude v některých přxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx. zákona ve spojení s § 96 odst. 2 písm. a) zákona (viz komentář k těmto ustanovením) by tomu tak již být nemělo, neboť pro všechna informační a reklamní zaxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxh umístění nevyžaduje ani územní souhlas [viz § 96 odst. 2 písm. a) zákona a komentář k němu].
K písm. b)
Tradičním typem územního rozhodnutí je i nadálx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerý zákon s účinností od 1. 1. 2013 zakotvuje. Blíže viz komentář k § 81 zákona, kdy dochází nejen k terminologické, ale především k obsahové změně (viz výxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xměnou nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v území (její kapacitu). Zůstává dále zachována možnost spojení řízení nově o změně vlixx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí, který byl do dosavadní (pozn.: rozumí se platné před 1. 1. 2007) právní úpravy zařazen tehdejší tzv. velkou novelou zák. č. 50/1976 Sb. - zákonem č. 8xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx k němu.
K písm. e)
Stejně jako v předchozích případech byl zachován i poslední typ dosavadního územního rozhodnutí, a to rozhodnutí o ochranném pásmux xxxxx xxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxmí se tím i její část a změna dokončené stavby (nástavba a přístavba)
§ 2 odst. 5, změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxxx o změně stavby
§ 82, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
§ 83, rozhodnutí o ochranném pásmu
§ 92, územní rozhodnutí
§ 95, zjednodušené územní xxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxhradit územní rozhodnutí územním souhlasem (viz § 96 zákona a komentář k tomuto ustanovení zákona) nebo veřejnoprávní smlouvou (viz § 78a zákona a koxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxa zákona a komentář k tomuto ustanovení) (odst. 3), že lze spojit vydání územního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru (vix x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x komentář k tomuto ustanovení) a současně je možné nahradit i stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (viz § 116 zákona a komentář k tomuto ustanovenxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx podmínek může stavební úřad u staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) v územním rozhodnutí stanovixx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxoprávní smlouvou. Tyto podmínky stanoví obě shora citovaná ustanovení a komentované ustanovení na ně „pouze“ odkazuje; má tedy jen „informační“ charxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx 2 ve znění platném do 31. 12. 2012), lze označit v „širším“ slova smyslu za první konkrétní „povolovací ustanovení“ zákona, když stanoví, kdy, za jakých xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xda v konkrétním případě územní rozhodnutí bude vydávat, či nikoliv (viz formulace „územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plánxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx: podrobnější úpravu této problematiky viz v § 61 a násl. zákona: obsah a účel regulačního plánu - § 61 zákona, pořízení regulačního plánu - § 62 zákona, říxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xměna a zrušení regulačního plánu - § 71 zákona atd.). Podle § 61 odst. 2 zákona: „Regulační plán je závazný pro rozhodování v území, regulační plán vydanx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje.“ Podle § 61 odst. 3 zákona: „Pokud část regulačního plánu nahrazuje územní rozhodnutí pro záměrx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxní regulačního plánu se spojují u záměru, a) uvedeného v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, b) u kterého je příslušxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxu zjišťovacího řízení spojení těchto postupů nevyloučil.“
K odst. 3
Toto ustanovení jenom stručně stanoví, že stavební úřad může vést společné územxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x x xx x xxxxx zákona] nebo regulační plán [§ x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx).
K odst. 4
Toto ustanovení jenom stručně stanoví, že stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li podmínky v území „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x x xx a násl. zákona] (toto „oprávnění“ stavebního úřadu bylo dosud zakotveno v § 78 odst. 1 zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012).
K odst. 5
Toto ustanovexx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění oba postupy spojit a uzavřít společnou veřejnoprávní smlouvu, která nahradí (zahrne v sobě) obě samostatně uzavírané.
K odst. 6
Toto ustaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxt, že v případě staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) zákona - stavby odstavných, manipulačních, prodejních ... ploch o výměře ..., které neslouží..xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxerý z „parametrů“ uvedených v cit. ustanovení zákona, které výslovně zařízení staveniště jako konkrétní typ stavby neuvádí), písm. h) - stavby opěrnýxx xxx xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxsplňují některou z podmínek uvedenou v cit. ustanovení zákona), nebude vyžadovat ohlášení, tj. že v těchto případech vůbec nebude třeba povolení k proxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
1. Při sloučení územníxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxona, nyní § 78 odst. 3 zákona a § 140 spr. ř.) nelze připustit, aby ve výsledném stavebním povolení bylo umístění stavby na stavebním pozemku věnováno méxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeny rovněž podmínky, jež svým obsahem patří do rozhodnutí o umístění stavby, tedy musí být jimi určeno i polohové umístění stavby a její odstupy od hranix xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxá dokumentace stavby k žádosti o stavební povolení nebyla v souladu s podmínkami pro její umístění, nebylo by možno stavební povolení vydat. Nelze totix xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxá dokumentace na druhé straně v rozporu s podmínkami pro umístění stavby obsaženými ve výroku stavebního povolení. Pokud by stavební povolení takovétx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxi. (Podle rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 13. 3. 2001, č. j. Ca 142/99-31.)
SjS 5/2001, č. 868
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 oxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 13 - obecné stavební úřady
§ xx x xxxxx x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxby
§ 80 - rozhodnutí o změně využití území
§ 81 - rozhodnutí o změně stavby
§ 84 - příslušnost k územnímu řízení
§ 85 - účastníci územního řízení
§ 9x x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxmního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru
§ 103 odst. 1 písm. b) - terénní úpravy nevyžadující ani ohlášení stavebnímu úxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§ 104 odst. 1 písm. f) až xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
§ 109-115 - stavební řízení
§ 108-115 - stavební řízení
§ 116 - veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Související předpisy:
x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx o ochr. přír. a kraj.; zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpixxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zák. o poz. kom.; horní zákon; zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxní pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxprávní smlouva
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 78a
Dosavadní úprava institutu veřejnoprávní smlouvy se v dosavadní praxi ukázala jakx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xostupu při uzavírání těchto veřejnoprávních smluv, včetně požadavků na spolupráci s dotčenými orgány (§ 4 zákona a komentář k tomuto ustanovení), poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xeřejnoprávní smlouvy, která v některých případech nahrazuje územní rozhodnutí, upravuje prováděcí právní předpis. Zákon v komentovaném ustanovenx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xylo vedeno, obsah předmětu smlouvy, a upravuje některé další otázky.
K odst. 1
Zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, když výslovně vylučuje možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu v případě, kdy bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxan, náležitosti výroku územního rozhodnutí, výčet podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění souladu s požadavkx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xteré musí předkládaný záměr splnit, aby mohlo být žádosti vyhověno, když stejné požadavky musí logicky splňovat i návrh veřejnoprávní smlouvy). Žadaxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxkona a komentář k tomuto ustanovení; účastníci územního řízení - viz § 85 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Součástí návrhu musí být také dokumexxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí mapy a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů). Žadatel musí rovněž předložit doklad o tom, že má k pozemku, na kterém hodlá stavbx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxona (viz komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 3
Toto ustanovení stanoví pořádkovou lhůtu 30 dnů pro posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy z hledxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxední desce opět v pořádkové lhůtě 8 dnů ode dne, kdy návrh smlouvy obdržel (§ 78a odst. 3 věta první zákona). Na základě posouzení má právo předložený návrx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxení ukládá žadateli povinnost zajistit souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení, se záměrem (s obsahem veřejnoprávní smlouvy) a předloxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo úřadu) stavebnímu úřadu. Žadatel musí rovněž předložit grafickou přílohu, obojí k vyznačení účinnosti (pozn.: zákon používá v případě smlouvy výrax xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xx odst. 4 a §115 odst. 3 zákona).
K xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxzumí se, že oznámení musí být na úřední desce vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů).
K odst. 6
Toto ustanovení stanoví v uvozovací větě, že veřejnoprávní smlxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxa účinnosti smlouvy je tedy podpůrná, platí jen v případě, že nebyla dohodnuta doba delší. Tato doba účinnosti je analogická zákonné době platnosti úzexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxvy nezaniká, které jsou logicky zcela identické s důvody, pro které nezaniká platnost územního rozhodnutí (viz § 93 odst. 4 zákona a komentář k tomuto uxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxanovení) prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Návrh na prodloužení musí být logicky podán ještě před zánikem účinnosti smlouvy, analogickx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xomuto ustanovení), neboť vyplývá z podstaty věci, že platnost může být prodloužena pouze před jejím skončením. Tento požadavek vyplývá jen nepřímo z fxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví“ (§ 93 odst. 3 věta první a druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Druhá věta komentovaného ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxnto souhlas nepředloží); v takovém případě má stavební úřad pravomoc rozhodnout o prodloužení účinnosti smlouvy autoritativně (z moci úřední), a to pxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxení stanoví logicky stejný důvod pozbytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy jako ustanovení § 93 odst. 3 zákona v případě pozbytí platnosti územního roxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx realizace záměru již zahájena (srov. shora cit. ustanovení zákona).
K odst. 9
Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxezkumného řízení (1 rok od účinnosti veřejnoprávní smlouvy) a pro vydání rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni (15 měsíců ode dne účinnosti smxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 79
Toto ustanovení stanoví základní obsahové nálxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx souhlas (odst. 2), a současně stanoví výjimky z tohoto ustanovení (odst. 3 a 4) a stanoví rovněž, že stavební úpravy [viz § 2 odst. 5 písm. c) zákona a komexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xzemní souhlas (odst. 6).
K odst. 1
Základní zákonné obsahové náležitosti rozhodnutí o umístění stavby jsou především: 1. vymezení stavebního pozemxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxojektové dokumentace, pro vydání stavebního povolení a 5. další základní požadavky týkající se stavby a zejména jejích vazeb na okolí, jako jsou např. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx x
Jde o jedno ze čtyř základních klíčových „povolovacích“ ustanovení zákona (zbývajícími třemi jsou § 96 odxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxen
taxativní
výčet kategorií, které ke svému umístění nevyžadují ani rozhodnutí o umístění stavby (§ 92 zákona), ani územní souhlas (§ 96 zákona) a s ohxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x19 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Místo dosavadních 15 kategorií (uvedených dosud v § 79 odst. 3 zákona, ve znění platném do 31. 12. 201xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxi: 1. písm. b) - stožáry pro vlajky do 8 m, 2. písm. c) - povrchové rozvody (dosavadní úprava používala výraz „povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vodxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxmidy pro zeměměřické účely [dosud § 79 odst. 3 písm. e) zákona], 4. písm. f) - opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komuxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnikace sloužící k připojení sousední nemovitosti [dosud § 79 odst. 3 písm. n) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012] (pozn.: i přes poněkud odlišnou foxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxru státní báňské správy podle horních předpisů [dosud § 79 odst. 3 písm. l) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012]. Za téměř totožnou lze považovat prvnx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx nově může mít reklamní nebo informační zařízení, které nebude vyžadovat žádné povolení z hlediska umístění, plochu do 0,6 m2 včetně (dříve pouze méně nxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxckým přehlédnutím než skutečným záměrem zákonodárce, které bylo takto dodatečně napraveno). Za zcela totožnou kategorii lze považovat druhou část uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xilm, televizi a divadlo, když první subkategorii tvoří cirkusové stany, a to nově bez jakéhokoliv omezení kapacity, zatímco v dosavadní úpravě, platnx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxém do 31. 12. 2012 - vedlo pravděpodobně vědomí absolutní nekontrolovatelnosti, a tudíž nepraktičnosti tohoto kritéria].
Pro všechny tyto kategorix xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xle je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy (viz dále povinnost vlastníka stavby podle § 152 odst. 1 poslední věta zákona a viz též kxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxostí uložení sankce při nesplnění povinnosti stanovené cit. ustanovením až do výše 200 000 Kč]. [Pozn.: formulace „byla provedena v rozporu s právními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxení, a to z hlediska jiných veřejných zájmů (např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zák. o stát. pamx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx neobsahuje dosud zcela klíčovou kategorii stavebního práva, a to „přenosná stavba“ - viz § 79 odst. 3 písm. j) zákona, ve znění platném do 31.12. 2012 - a axxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kategorie uvedené v § 79 odst. 2 písm. o) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) lze však předpokládat, že naprostá většina dosud „přenosných“ stavxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxvní zákona nebudou tyto stavby s účinností od 1. 1. 2013 vůbec podléhat stavebnímu zákonu, tj. nebudou vyžadovat žádné povolení z hlediska umístění, pxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xařízením pro uvedené účely rozumí panely, desky, tabule (billboardy), popřípadě jiná konstrukce nebo technické zařízení sloužící uvedeným účelům, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxjmu komentář k § 3 odst. 1 zákona). Pozemními komunikacemi podle § 2 odst. 2 zák. o poz. kom. jsou: dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vymezena v § 30 zák. o poz. kom. K povolování informačních a reklamních zařízení v silničních ochranných pásmech viz § 31 zák. o poz. kom., který je specixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umisťování, provádění a odstraňování těchto zařízení jako obecné právní úpravě. V těchto případech má zvláštní právní úprava obsažená v zák. o poz. kxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v § 192 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení).
Podle § 31 odst. 1 zák. o poz. kom.: „Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochrannéx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxmní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odstaxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxst. 4 zák. o poz. kom.: „Povolení podle odstavce 1 vydává příslušný silniční správní úřad po předchozím souhlasu a) vlastníka dotčené nemovitosti, na kxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxlušného orgánu Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice, s výjimkou rychlostní silnice, a místní komunikace.“
Podle § 31 odxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxdě písemné žádosti na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, a v rozhodnutí stanoví podmínky zřizování a provozování reklamního zařízení.“
Podle § 31 xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxení, které bylo povoleno.“
Podle x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxklamních zařízení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení, lze udělit povolení nx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xom.: „Silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení na základě odůvodněné žádosti držitele povolení.“
K odst. 2 písm. b)
U této katxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x nikoliv pro jiné účely, když určení toho, co je a co není „vlajkou“, nemusí být v praxi v některých případech zcela jednoznačné (nesporné). Na žádných daxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxkého materiálu bude proveden, zda půjde o stavbu dočasnou, či trvalou, kde bude stožár umístěn apod., ani zda bude mít podzemní část, či nikoliv. V praxi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxžáru, a jde tedy pouze o výšku jeho „nadzemní“ části, a to bez ohledu na případnou stavebně technickou složitost (náročnost) této podzemní části, byť jixxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí) základy (podzemní část), které by vyžadovaly posouzení např. ze statického hlediska apod.
K odst. 2 písm. c)
Stavby uvedené v tomto ustanovení jsox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xxxxxšky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně. Podmínkou pro to, abx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x § 55 odst. 1 a 3 vodního zákona.
Podle § 55 odst. 1 vodního zákona jsou vodním dílem (pozitivní vymezení) stavby, které (zde je uvedena alternativně obxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxlému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, 3. k ochraně a užívání vod, 4. k nakládání s vodami, 5. k ochraně před škodlivými účinky vod, 6. k úprxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx staveb, které zákon považuje za vodní díla): a) přehrady, b) hráze, c) vodní nádrže, d) jezy, e) zdrže, f) stavby, jimiž se upravují, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxkých objektů včetně úpraven vody, k) stavby čistíren odpadních vod, l) stavby na ochranu před povodněmi, m) studny a další stavby uvedené ve vodním zákoxxx
xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxativní
): 1. jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x. vodovodní a 4. kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxíslušný vodoprávní úřad.
Vzhledem k tomu, že vodní dílo je pozitivně vymezeno obecnou charakteristikou, je pro posouzení, zda se v konkrétním případx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xílo splňuje obecné znaky vodního díla, jak jsou obsaženy v uvozovací větě § 55 vodního zákona, pokud není výslovně uvedeno v příkladmém výčtu (viz výklax xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxdnění lesní půdy - § 1 a 2 vyhlášky č. 433/2001 Sb. Podrobné vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí je obsaženo v § 2 vyhláxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxení viz v § 2 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 225/2002 Sb.). Stavbou sloužící k „příčnému odvedení vod“ je i propustek - definice tohoto typu stavby je uvedena v § 2 oxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxmuto ustanovení).
K odst. 2 písm. d)
Jde o kategorii obdobnou té, kterou vymezoval i zák. č. 50/1976 Sb. [srov. § 56 písm. e) zák. č. 50/1976 Sb.]. Nová pxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxi předpisy, které upravují tuto problematiku, jsou zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa (srov. § 79 odst. 3 zákona ve znění platném do 31. 12. 2012) neobsahovala, když prováděcí vyhláška k zák. o poz. kom. v § 14 odst. 1 písm. a) uvádí, že mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxá pouze formulaci „podpěrné konstrukce dopravního značení“.
„Zařízeními pro provozní informace na pozemních komunikacích“ lze rozumět např. promxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa pozemních komunikacích (jako např. „náledí“, „mlha“, „došlo k nehodě“ apod.), včetně dopravních značek (např. omezení rychlosti jízdy v daném úsekx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxavadní kategorii uvedené v § 79 odst. 3 písm. g) zákona - informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích, když informativními značkami na poxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxx o poz. kom. Jsou to součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací, jako jsou např.: 1. svislé dopravní značky, 2. směrové sloupky, 3. dxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. kužele).
K odst. 2 písm. f)
Opěrné zdi, které podle předchozí právní úpravy byly vždy tzv. jednoduchými stavbami [srov. § 139b odst. 5 písm. e) zák. č. xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a vyžadovaly proto územní rozhodnutí (a také stavební povolení a následně kolaudační rozhodnutí), nevyžadují podle nové právní úpravy ani územní souxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxemními komunikacemi (viz § 4-7 zák. o poz. kom.) ani s 3. veřejným prostranstvím (§ 34 zák. o obcích). [Pozn.: pokud jde o čtvrtou kategorii pozemních komxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxcházejí v uzavřených objektech (jako jsou různá nádvoří) nebo prostorech (např. vojenské újezdy apod.) - viz komentář k § 16 odst. 1 zákona.] „Uzavřenoxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxjným prostranstvím, není rozhodující subjekt vlastnictví, tj. kdo je vlastníkem takového prostranství, ale pouze všeobecná přístupnost daného proxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxz omezení“ [viz komentář k § 2 odst. 1 písm. k) bod 4. zákona].
K odst. 2 písm. g)
Propustek je podle § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxopustek na neveřejné účelové komunikaci (k pojmu „účelová komunikace“ viz § 7 zák. o poz. kom.) je vždy stavbou, která bez ohledu na své parametry nevyžaxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxář k tomuto ustanovení].
K odst. 2 písm. h)
Toto ustanovení obsahuje i nadále dvě relativně samostatné subkategorie a to: 1. cirkusové stany a 2. scénixxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, když je nově stanoveno, že nevyžadují ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas bez ohledu na počet osob, pro který jsou určeny [srov. § 79 odst. 3 písm. xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtegorie staveb, jsou scénické stavby pro 1. film, 2. televizi a 3. divadlo.
Právní úprava platná do 31. 12. 2006 [srov. § 56 písm. d) zák. č. 50/1976 Sb.] oxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xoto dosavadní zřejmé legislativní opomenutí právní úprava platná od 1. 1. 2007 odstranila. V případě těchto staveb je „paušálně“ stanoveno, že nevyžaxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxeriál, ale také, kde, na jakých místech budou v konkrétních případech umisťovány atd.).
Tato xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxh případech mohou být stavby (to platí samozřejmě především pro scénické stavby pro film a jistě jen v mnohem menší míře pro scénické stavby pro divadlo)x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
K odst. 2 písm. i)
Nová právní úprava přináší oproti dosavadní úpravě změnu [srov. § 79 odst. 3 písm. n) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012], když vedxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Není zcela jasné, jaký význam může mít v praxi rozlišování „sjezdů“ a „nájezdů“ sloužících v obou případech „k připojení sousední nemovitosti na pozemxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa v některých sporných případech v praxi.
Pokud jde o tuto kategorii staveb, nejsou pro ni stanoveny, tak jako v případě druhé skupiny staveb podle předxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu, resp. nájezdu na pozemní komunikace (sloužící k připojení sousední nemovitosti).
Pojem „sjezd z pozemní komunikace“, resp. „nájezd na pozemní koxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xavzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitost zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnikaci“, stanoví § 10 odst. 4 písm. b) zák. o poz. kom., že příslušný silniční správní úřad si „před vydáním povolení o připojení sousední nemovitosti k dxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe, a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici, též předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních případech souhlas příslušného orgánu Polixxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx je výše uvedeno, stavební zákon nestanoví žádné parametry pro stavby sjezdů pozemních komunikací a nájezdů na ně z hlediska jejich umisťování. V žádnxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxkon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - stanoví v ustanovení § 12 technické podmínky pro připojování pozemních komunikací navzáxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnice, silnice nebo místní komunikace, i když jsou většinou zřizovány na silničním pozemku (k pojmu „silniční pozemek“ viz § 11 odst. 1 zák. o poz. kom.). xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad (§ 13 zákona). Pojmy „součásti“ a „příslušenství“ pozemní komunikace jsou vymezeny v § 12 zák. o poz. kom. V právní úpravě povolování těchto stavex xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxanovení), kdy § 104 odst. 2 písm. o) zákona ve znění účinném do 31. 12. 2012 patří do kategorie tzv. „neohlašovaných“ staveb, tj. staveb, které s ohledem xx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, že by mohlo jít o záměr zákonodárce. V tomto případě by byla podle mého názoru nutná co nejrychlejší novelizace příslušného ustanovení zákona, neboť sx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xategorii uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, když jejich výška mohla být až 15 m, oproti nově stanoveným 8 m, když xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxx jak pro případy, kdy anténa bude samostatnou stavbou, tj. bude umístěna na pozemku, tak pro případy, kdy bude umístěna na stávající stavbě, kterou musí xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxobnou kategorií byla oplocení uvedená v § 103 odst. 1 písm. d) bod 7. zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, a to „oplocení pozemků pro zemědělské a lesnixxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxtavby pro výkon práva myslivosti“, omezené shodně třemi stavebně technickými parametry: zastavěnou plochou (k pojmu „zastavěná plocha“ viz § 2 odst. x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx že vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro hospodaření v lesích, místo tohoto pojmu používá pojem „stavby pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1 odst. 1 cit. vyhl.). Např. § 4 odst. 1 cit. vyhl. stanoví: „Trasa cesty se navrhne tak, aby vyhovovala požadavkům řádného hospodaření v lese i jeho ochraxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxé pro plnění funkcí lesa, jsou zároveň stavbami určenými pro hospodaření v lesích, a jde tedy o obsahově obdobné, popř. totožné kategorie. Stavbami pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xsou vytvářeny za účelem vyhledávání, průzkumu a využití ložiska, jakož i prostory, které jsou nutné pro likvidaci nebo zabezpečení jiných důlních dělx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxvná (chodby, prorážky), 4. sloužící k dobývání (poruby, stěny, komory, pilíře, chodbice), 5. při povrchovém dobývání (skrývkové a těžební řezy, etážxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx.
Za důlní díla se naopak nepovažují vyhledávací a průzkumné vrty, i když činnost související s jejich zřizováním je hornickou činností. V uvedených dxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxoblematika projektování, výstavby a rekonstrukce dolů a lomů je upravena v § 23 horního zákona. Další důležitá ustanovení horního zákona souvisejícx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x x xxxxx x xxxxxx - negativní vymezení pojmu „terénní úpravy“); § 25 - dobývací prostor; § 26 - hranice dobývacího prostoru; § 27 - stanovení, změny a zrušení dobývacího pxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxe o její stavebně technické parametry, totožná se stavbou uvedenou v § 103 odst. 1 písm. a) bod 5. druhá část věty zákona (vedle zimních zahrad), ve znění pxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxx xxxxxxxxxxx, tedy opět musí jít o stavbu pouze „nadzemní“, když stavba skleníku uvedená v cit. ustanovení mohla mít jedno podzemní podlaží.
K odst. 2 písm. o)
I tatx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdlišností, které požadavky na umisťování takových staveb zpřísňují (a pouze výjimečně naopak - viz další výklad) a zároveň xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xesp. přesněji mohla mít jedno podzemní podlaží, jehož hloubka nebyla omezena), dále může být umístěna buď pouze na pozemku u rodinného domu [pojem „rodxxxx xxxx x x x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x obou předchozích omezení tato stavba podle dosavadní právní úpravy neměla, musí souviset nebo podmiňovat (rozumí se účelem užívání, pro který je určexxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xe skladování, ale ani k výrobě hořlavých nejen kapalin a plynů, ale obecně jakýchkoliv látek nebo výbušnin, nesmí se jednat o jaderné zařízení [pojem „jxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxkatelskou činnost (k pojmu „podnikání“ viz § 2 a 3 živn. zák.), musí být v souladu s územně plánovací dokumentací [k pojmu „územně plánovací dokumentacxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xéto stavby nestanovila) a plocha části pozemku schopná vsakovat dešťové vody po jejím umístění musí být nejméně 50% z celkové plochy pozemku rodinného xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxou obsahovat pobytové místnosti [k pojmu „pobytová místnost“ viz § 3 písm. j) OTP], hygienická zařízení a mohou být vytápěny.
K odst. 2 písm. p)
Povolexx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxzemku rodinného domu, nebo stavby pro rodinnou rekreaci, 3. v zastavěném území [k pojmu „zastavěné území“ viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona] a 4. minimální oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxta na hranici pozemku, na němž je stavba bazénu umístěna).
K odst. 2 písm. q)
Tato velmi specifická stavba byla zařazena dosud pouze v dosavadním § 103 oxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xpojení s § 96 odst. 2 písm. a) zákona, vyžadovala do výše uvedeného data územní souhlas. Provedená změna je v tomto případě jistě rozumným zjednodušenímx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx výjimkou, a to bez možnosti zřízení podzemního podlaží xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx jako např. stavby uvedené pod písm. l) a n) výše] pouze nadzemními stavbami. Možnost podsklepení u těchto staveb by vzhledem k jejich funkci a charakterx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxanovení, je základním východiskem pro jeho objasnění pojem „technická infrastruktura“.
Technickou infrastrukturou podle § 2 odst. 1 písm. k) bod 2x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody“. Jde tedy konkrétně o pojmy „trafostaxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxkon. Podle § 2 odst. 2 písm. a) energ. zák. je distribuční soustavou „vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vexxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa vymezeném území České republiky, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, včetně elektrixxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xřípojku jako „zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo odbočením od vedení přenosové nebo distrxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení a systémy měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační, telekomunixxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxřených hodnot“ (bod 5. cit. ustanovení), přímým vedením míní „vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové stanicx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vedení zabezpečující...“ (bod 9. cit. ustanovení), přenosovou soustavou „vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedexx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxopojení...“ (bod 10. cit. ustanovení), a výrobnou elektřiny „energetické vedení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxu „výměna vedení technické infrastruktury“ v konkrétních případech, a pokud budou při této výměně splněny obě zákonné podmínky současně, nebude takoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxlu „modernizace“ stávajícího vedení, při vědomí toho, že žádný z obou posledně uvedených pojmů platná právní úprava nezná.
K odst. 3
V tomto ustanovexxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxud jde o kulturní památky (ale logicky také národní kulturní památky, byť to zákon explicitně neuvádí, s použitím argumentu
a minori ad maius
), nevztahxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jakýkoliv „zásah“ do kulturní (národní kulturní) památky, bude vyžadovat vždy územní souhlas. Pokud jde o nemovitosti, které nejsou kulturní památkxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxx. pam. péči), a to nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky (§ 4 zák. o stát. pam. péči), památkové rezervace nebo památkové zóny, xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh kulturních) památek budou vyžadovat např. informační a reklamní zařízení, byť o celkové ploše do 0,6 m2 a současně umisťovaná mimo ochranná pásma pozxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxuzování z hlediska vlivů na životní prostředí [viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxré ukládá povinnost stavebníkovi, má současně vztah k ustanovení § 161 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), podle kterého jsou vlastníci technxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby (§ 161 odst. 1 věta druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 6
Toto nové uxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xcela totožný obsah a stanoví, že stejně jako dosud, ani nadále žádné stavební úpravy [§ 2 odst. 5 písm. c) zákona a komentář k němu] ani udržovací práce - úxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrovádění stavebních úprav a udržovacích prací jsou § 103 odst. 1 písm. c) - udržovací práce, § 103 odst. x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xxx x x x xx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxodnutí se nevyžaduje jenom pro stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby [§ 32 odst. 2 písm. a) a § 139b odst. x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxotihlukové stěny u dálnice, neboť jí dochází ke změně výškového ohraničení stavby dálnice. Protože protihluková stěna je ve smyslu § 12 odst. 1 písm. e) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xozemních komunikacích, silniční pozemek - § 11 zákona o pozemních komunikacích; obecně k pojmu „součást věci“ - viz § 120 odst. 1 zákona č. 40/1961 Sb.x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxoně o pozemních komunikacích není stanoveno jinak (§ 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích).
Vzhledem k tomu, že zákon o pozemních komunikacícx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxkona [pozn.: nyní shora uvedené ustanovení zákona], podle nějž územní rozhodnutí nevyžadují stavební úpravy (...) Stavebními úpravami, které spadaxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxsm. c) stavebního zákona] [pozn.: nyní výše citované ustanovení zákona]. Tím se odlišují od jiných změn dokončených staveb, jimiž jsou nástavby a příxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxné i výškové ohraničení staveb, není ve smyslu § 32 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vyžadováno územní rozhodnutí [pozn.: nyní ve smyslu § 81 odst. 3 píxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxit ani skutečnost namítaná žalovaným, že právní předpisy upravující povolování pozemních komunikací mají ustanovení týkající se stavebních úprav, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xždy předcházet stavebnímu řízení, s výjimkou případů, kdy se podle stavebního zákona buď územní rozhodnutí nevyžadují, nebo lze územní řízení sloučxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 oxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx x xxxxxvací práce
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 15 - speciální stavební úřady
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 84 - příslušnost k územnímu řízení
§ 84 oxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xízení
§ 103 odst. 1 - stavby nevyžadující ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu
§ 104 odst. 1 - stavby vyžadující ohlášení stavebnímx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxm autorizovaného inspektora
§ xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxx/2004 Sb., správní řád, § 67-69
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 4-7, § 10-14, § 30-32
zákon č. 200/1xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxx00 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 1 a 2, § 61 a násl., § 64, § 66, § 109 odst. 3 písm. b)
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxn), ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 3, § 23, § 25-28
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 4-6, § 17
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xx xxxxx xx x x x
vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx x x xxxxx x x x x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x
xxxxxxxx x. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, § 2 odst. 1-6
zákon č. 458/2000 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisů, § 2 odst. 2 písm. a), body 1., 3., 4., 5., 7., 11., 12. a 20.
Literatura:
1. Malý, S. Stavební zákon - 4 roky praxe. Základní pojmy a kategorie stavxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxání. 10., aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 2. 2010 s komentářem a souvisejícími prováděcími předpisy. Praha: Linde, 2010.
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Toto ustanovení stanoví stručně, co je obsahem rozhodnutí o změně využití území (odst. 1), dále obsahuje
taxativní
výčet případů, kdy se takové roxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxy (odst. 4). Na závěr nově vložené ustanovení (odst. 5) uvádí, jako další „speciální“ výjimku z výčtu kategorií, na které se povinnost rozhodnutí o změnx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxto kategoriím viz komentář k odst. 5 tohoto ustanovení).
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxo typu územního rozhodnutí stanoví jednak § 92 zákona, jednak na základě zmocnění obsaženého v § 92 odst. 5 zákona také prováděcí právní předpis.
K odsxx x
xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x 3 odst. 1 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Všechny terénní úpravy tak, jak je vymezuje zákon v uvedeném ustanovení, vyžadují vždy rozhodnutx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí), a s výjimkou těch, které uvádí § 80 odst. 3 písm. a) zákona a které nevyžadují ani územní souhlas. 5. V tomto smyslu je tak komentované ustanovení nepřxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tudíž tuto kategorii přesně. Jinak je možné také říci, že toto ustanovení je ve skutečnosti fakticky tvořeno všemi třemi shora uvedenými ustanoveními x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxze ty terénní úpravy, které nesplňují byť jen jedinou podmínku uvedenou v § 96 odst. 2 písm. f) zákona - viz komentář k tomuto ustanovení.
K odst. 2 písm. xx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxř k tomuto ustanovení obecně) v rozsahu jeho vymezení na povrchu.
x xxxxx x xxxxx xx
Rozhodnutí o změně využití území vyžadují plochy (rozumí se zřizování takových ploch) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, když lze jistě říci, že je nahradily právě „prodejní plochy“. Jde o povolení užívat pozemek (stávající plochu) k některému z pěti v tomto ustanovení uvxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxář k tomuto ustanovení), a shodně jako v předchozím ustanovení - písm. a) - plochy, které splňují požadavky uvedené v § 80 odst. 3 písm. b) zákona (viz komxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx d)
Zákon používá pojem "hřbitov", zatímco speciální právní předpis upravující tuto problematiku - zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně někxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxy, míněno obvykle veřejné pohřebiště.
Podle § 17 odst. 1 věty první zákona č. 256/2001 Sb. „Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh (...) jen na základx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxovení „Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na veřejném pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení podle zvláštních právních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx x x xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu. Obě citovaná ustanovení zákona č. 256/2001 Sb. však ve vztahu k zákonu vyvolávají určité pochybnosti. Je především otázkou, zda výrazem "povolxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxdět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu.“), a nikoliv již na § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., jen stavební povolexxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx územní rozhodnutí, tj. jinak vyjádřeno, vůbec nepodléhají stavebnímu zákonu, měl buď obě rozhodnutí přesně označit (tj. nikoliv jen použitím obecnéxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxa č. 256/2001 Sb., podle které „Veřejné pohřebiště lze zřídit ... jen na základě územního rozhodnutí a následného stavebního povolení ...“. Veřejným pxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace“.
Není totiž jasné, na rozxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxávě shora uvedeným způsobem. Vydávání stavebního povolení pro zřízení prostoru? Jestliže jednotlivé hroby, hrobky, hrobová místa atd. nevyžadují sxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxebního povolení (po předchozím územním rozhodnutí, jehož nezbytnost jako vymezení místa, tj. prostoru pro zřízení veřejného pohřebiště, je naopak zxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx dosavadní úprava platná do 31. 12. 2012, explicitně limitní plochu, na které když budou tyto změny druhu pozemku prováděny, budou vyžadovat rozhodnutx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx0 m2, když toto ustanovení stanoví, že územní souhlas postačí u změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2, nejvýše však do 1000 m2 (viz výše cit. ustanovení). x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxmků přesahujících výměru 1000 m2. Naopak podle x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxto nově zvolená koncepce, kdy jedno ustanovení zákona [§ 80 odst. 2 písm. e], resp. jeho část: limitní parametr - maximální výměra pozemku, je z části tvoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxtí v plném rozsahu výhrady uvedené v ustanoveních pod písm. a) a c) tohoto ustanovení výše.
Bylo by jistě jednodušší ponechat dosavadní úpravu, která oxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v tomto ustanovení i nadále výslovně uvést.
Toto rozhodnutí tak s účinností od 1. 1. 2013 vyžadují veškeré takové změny, pokud překračují shora uvedenxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx...“). K pojmům „pozemkové úpravy“ a „schválené pozemkové úpravy“ viz § 2 a 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o zxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy - viz § 2 a § 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxvání vody na daném pozemku, tj. mohou ji změnit, zhoršit nebo zlepšit. To znamená, že jejich provedením by mohlo dojít buď ke zhoršení, nebo ke zlepšení txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxsm. f) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012].
K odst. 3
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxací na sousední nemovitosti - již toto ustanovení neobsahuje (srov. § 80 odst. 3 zákona ve znění platném do 31. 12. 2012). Nově jde o pět kategorií uvedenxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxovení § 96 odst. 2 písm. e) zákona platného do 31. 12. 2012, když však dosud vyžadovala územní souhlas. Nově je místo dosavadní formulace „úpravy terénux xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx § 103 odst. 1 písm. b) zákona pak tyto terénní úpravy nevyžadují ani ohlášení stavebnímu úřadu, tj. vůbec nepodléhají stavebnímu zákonu.
K odst. 3 písxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx být zřizovány plochy o větší výměře, než je 300 m2, a 2. současně tyto plochy nesmí sloužit pro skladování nebo k manipulaci buď s hořlavými látkami, nebo x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xod 17. zákona platí, že zřizování (provedení) takových ploch nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu, tj. tato kategorie vůbec nepodléhá stavebnímx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxmínek zřizování takových ploch nevyžaduje územní rozhodnutí, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxování) podle § 104 odst. 1 písm. f) zákona vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu (viz komentář k těmto ustanovením), resp. s ohledem na ustanovení § 96 odsxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xude-li zřizována plocha o výměře větší než 1000 m2, pak ohlášení k jejímu zřízení již nepostačí a bude v takovém případě třeba rozhodnutí o změně využití xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí povolení [viz § 104 odst. 1 písm. f) zákon - argument a contrario]. Pokud jde o zřizování těchto ploch, zákon pro ně stanoví celkem trojí možný povolovaxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxděny změny druhu pozemku bez územního souhlasu, a to je maximální výměra pozemku 300 m2.
K odst. 3 písm. d)
Jde o novou kategorii, kterou dosavadní právxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ustanovení), pokud budou „prováděny v přirozených korytech vodních toků, resp. na pozemcích, které s těmito koryty sousedí“, pokud bude splněna zákoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxmní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a kxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona nejsou vodohospodářskými úpravami, když tyto podle § 15a odst. 3 věta druhá vodního zákona vyžadují ohlášení vodoprávnímu úřadu. S použitím arguxxxxx
x xxxxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xerénní úpravy ..., jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, tj. nejde o vodohospodářské úpravy ve smyslu zákonné definice, ohlášení vxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxjak „nereguluje“, když „zná“ pouze „obecné stavební úpravy“ [viz např. § 80 odst. 3 písm. a), § xx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxze (neboť jde o terénní úpravy
sui generis
), by pak bylo možné současně dovozovat, že tato kategorie nepodléhá ani žádnému povolení podle stavebního záxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx bodem 2. k této otázce uvádí: „Nehledě na definici vodohospodářských úprav se ohlašují i ty úpravy, které nemění přirozená koryta vodních toků nebo souxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx rozumí se vodní zákon), jak tomu ostatně bylo doposud v případě všech takových zásahů před zavedením institutu vodohospodářských úprav - stavební zákxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxkon takové rozlišení explicitně neuvádí.“
Obsah pojmu „přirozená koryta vodních toků se podstatně nemění“ je tak jako každý neurčitý (neostrý) poxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxezenou kategorií upravenou v dosavadním ustanovení § 80 odst. 2 písm. e) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, kdy územní rozhodnutí vyžadovaly jakéxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky jsou zcela shodné s podmínkami, které musí být splněny, aby stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pak podle § 103 odst. 1 písm. b) druhá část věty zákona nevyžadují ani ohlášení stavebnímu úřadu (viz komentář k tomuto ustanovení), tj. takové úpravy poxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení uvádí „univerzální“ výjimku z ustanovení odstavce 3, a to stejně jako v dosavadní úpravě, platné do 31. 12. 2012, v případě, že by předxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdnutí.
K pojmu „archeologický nález“ a „území s archeologickými nálezy“ viz § 23 odst. 1, resp. § 22 zák. o stát. pam. péči. Celá problematika archeoloxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xomuto ustanovení, bod 1.
K odst. 5
Nové ustanovení rozšiřuje okruh výjimek z ustanovení § 80 odst. 3 zákona ve své první části zcela shodně s ustanovenxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxení). K „záměrům posuzovaným z hlediska vlivů na životní prostředí“ viz zák. o posuz. vlivů, zejména § 3-10, 11-14 a Příloha č. 1 k zákonu o posuz. vlivů. Pxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxr. přír. a kraj.“) definuje pojem „zvláště chráněné území“ v úvodu části třetí v § 14 odst. 1 jako: „Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rezervace, e) národní přírodní památky a f) přírodní památky.“ Jednotlivé kategorie, jejich bližší „režim“ a další otázky s tím související jsou pak bxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxmátka a § 36 - přírodní památka; § 37 a 38 pak upravují ochranná pásma zvláště chráněných území a plány péče o zvláště chráněná území, § 39 jejich smluvní ocxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxáněných území, § 43 výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích, § 44 závazná stanoviska k některým činnostem ve zvláště chráněných územích a § 45 ruxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxtavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx x xzemní souhlas
§ 96 odst. 2 - územní souhlas postačí (kategorie, které nevyžadují územní rozhodnutí)
§ 103 odst. 1 - stavby, zařízení a terénní úpravx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu úřadu, resp. u nichž ohlášení stavebnímu úřadu postačí
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xx0/2004 Sb., správní řád, § 67-69
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 6
zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxx x x x xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějšícx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 4-7, § 14, § 16
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacíchx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xx
x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx
§ 14-45 zák. o ochr. přír. a kraj.
Literatura:
1. Varhaník, J., Malý, S. Zákon o státní památkové péči. Komentář. Praha: Wolxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 81
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxího xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (pozn.: rozumí se, že může negativně ovlivnit životní prostředí ve svém okolí, v místě, kde je tato stavba umístěna) nebo nároky na veřejnou dopravní a txxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxta by se měla zvýšit v důsledku provedení zamýšlené změny stavby), místo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (viz § 81 zákona xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přístaveb - viz § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012] (viz komentář k § 77 zákona). Nová právní úprava se již soustřeďuje pouze xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxto ustanovení).
K odst. 1
Toto ustanovení jenom velmi obecně vymezuje obsah nového typu územního rozhodnutí, když uvádí, že stanoví podmínky pro změxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxická infrastruktura“ viz § 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2. zákona a komentář k těmto ustanovením].
Na základě § 81 odst. 4 zákona, ve znění platném do 31. 12x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xákona (viz komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 2
V tomto ustanovení zákon stanoví, že toto územní rozhodnutí vždy vyžadují takové záměry na změny x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx x x x x xxanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - § 10 zák. o posuz. vlivů a Příloha č. 1, kategorie I - záměry vždy podléhající posouzexx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxtanovení obecně). Pokud je při povolování změny v užívání stavby (viz § 126 a 127 zákona a komentář k těmto ustanovením) nezbytné posouzení vlivů užívxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spojit řízení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v užívání stavby (jde tak o další příklad společného správního řízení, které platná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxí, v jakých případech změny vlivu užívání stavby na území nevyžadují územní rozhodnutí, ale postačí k nim pouze územní souhlas. Z této úpravy tak lze usuxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxují některou ze dvou zákonných podmínek uvedených v tomto ustanovení, vždy se vyžaduje k jejich provedení rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na úzxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xx x x xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavbx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 78 odst. 3 - veřejnoprávní smlouva
§ 84-92 - územní řízení
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 - územní souhlas
§ 103 - stavby, terénní úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxolení ani ohlášení
§ 105-107 - ohlašování
§ 109-115 - stavební řízení
§ 108-115 - stavební řízení
§ 117 - zkrácené stavební řízení
§ xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxisející předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 67-69, § 140
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx x xxx x xxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxx/2001 Sb.
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.201xx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xtzv. velká novela zák. č. 50/1976 Sb. s účinností od 1. 7. 1998) a v praxi se osvědčilo.
Toto ustanovení stanoví podmínky pro nové dělení nebo scelování xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxt pouze na žádost, kterou podají všichni spoluvlastníci nejen dotčených pozemků, ale i staveb na nich (odst. 1 a 2). V odstavci 3 [srov. § 32 odst. 2 písm. ex xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxním plánem (§ 61 a násl. zákona), nebo byly stanoveny jiným rozhodnutím stavebního úřadu (např. rozhodnutím o umístění stavby - § 79 a 92 zákona) nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí se nevydává xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Nová právní úprava účinná od 1. 1. 2013 provedla v tomto institutu jen menší změny v odst. 2 a 3 tohxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem uplatnění předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (viz § 101 zákona a komentář k tomuto ustanovení). V případech, kdy bude předmětem přxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xákon stanoví jen velmi stručně obsah rozhodnutí o dělení a scelování pozemků (odst. 1). Podrobné náležitosti tohoto typu územního rozhodnutí stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxozn.: nyní podle § 82 zákona), nelze při zkoumání souladu se závazným územním plánem vycházet ze spekulací o budoucím využití částí pozemku jeho vlastxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxa] podkladem územně plánovací dokumentace a stavební úřad podle odstavce 2 téhož ustanovení [pozn.: nyní podle § 90 písm. e) zákona] posoudí návrh přexxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a s předchozími rozhodnutími o území (...). Závaznost územně plánovací dokumentace jistě nesměřuje zpětně a nelze ani požadovat po vlastnících pozexxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí; v takovém případě je stavební úřad povinen zkoumat žádost z hlediska souladu se závazným územním plánem. Je tak nerozhodné, jak byl předmětný xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xozdělení pozemku je územním rozhodnutím, na které má žadatel při splnění zákonných podmínek nárok; nejedná se o rozhodnutí vydávané na základě absoluxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xze teoreticky řešit problém jinou právní cestou. Jen z hlediska zákonných podmínek je správní orgán oprávněn a povinen návrh zkoumat a z tohoto hlediskx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu, který je zahradou k bytovému domu, pro využití jako jednotlivé zahrádky není v souladu s využitím stanoveným územním plánem a není vhodným ani z hledixxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zeleně. Návrh ovšem spočíval pouze v rozdělení pozemkové parcely, aniž by se tím nějak měnilo její využití, a rozhodnutí pouze spekuluje s tím, že by došxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxným a proti němuž žaloba zejména směřuje. Žalovaný rozšířil důvody o argumentaci, že po rozdělení pozemku by docházelo k oplocování jednotlivých částxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečností, ale ze spekulací, k čemu by mohlo rozdělení pozemku vést. Jistě nelze vyloučit takovou snahu vlastníků částí rozděleného pozemku, ovšem xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx x. A 4/2003-53)
SbNSS 12/2004, č. 399
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. n) bod 3. - pojem "regulační plán"
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxby před jejím dokonče
§ 61 a násl. - regulační plán
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 84-92 - územní řízení
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 101 xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxh xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, § 2-11
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Rozhodnutx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxvadního typu územního rozhodnutí [srov. § 32 odst. 1 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb.] vypustila rozhodnutí o chráněném území. Bylo zachováno pouze rozhodnxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxá (odst. 2) a konečně v jakých případech se rozhodnutí o ochranném pásmu nevydává (odst. 3).
K odst. 1
Platná právní úprava stanoví, že rozhodnutí o ochxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx okolí stavby, popřípadě zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. Jimi se rozumí negativní účinky zejména některých staveb, jejichž užíxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xpod.).
K odst. 2
Rozhodnutí o ochranném pásmu je možné vydat buď, což bude v praxi pravidlem, v rámci rozhodování podle § 84-92 zákona (v územním řízenxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany (§ 89 odst. 1 zákona) jsou stanoveny přímo zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě. Toxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx x xx xxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vymezena v § 30 zák. o poz. kom. V § 31 je uvedeno, jaké činnosti a za jakých podmínek jsou v ochranných pásmech povoleny, kdo takové povolení vydává a jaké xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí, pokud jde o zřizování a provozování jakýchkoliv objektů a vysazování stromů nebo keřů a pěstování kultur v ochranných pásmech pozemních komunikacíx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávního úřadu provádět.
Ochranná pásma vznikají nebo se zřizují i podle dalších právních předpisů (viz přehled souvisejících předpisů).
Souvisejxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx xx xxěna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2, terénní úpravy a zařízení
§ 13, obecné stavební úřady
§ 77, druhy úxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
§ 95, zjednodušené územní řízení
Související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 67-69
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxctví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších xxxxxxxxx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xýkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 46, § 68, § 87
zákon č. 25xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x
xxx x
xxxxxx xxxxxx
Příslušnost k územnímu rozhodnutí
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 84
K odst. 1
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xroblematiky - viz v § 10 a v § xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xojenských újezdů (viz § 16 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení), kde působnost stavebního úřadu vykonává újezdní úřad a nově s účinností od 1. xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní úřad (viz § 13 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Obecné stavební úřady jsou tak věcně příslušné k vydání územního rozhodnutí nejen pro „xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxných stavebních úřadů (speciální stavby viz v § 15 zákona a „jiné“ stavby viz v § 16 zákona a komentáři k těmto ustanovením). Působnost obecných stavebxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxst obecného stavebního úřadu je pak dána místem, kde se nachází příslušný pozemek, na kterém má být stavba umístěna. Místně příslušným stavebním úřadex x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí rozhodnutí je vydáváno na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení (viz § 85-92 a 95 zákona a komentář k těmto ustanovením).
K odsxx x
Zvláštní právní předpisy (horní zákon a zák. o stát. pam. péči) svěřují pravomoc vydat rozhoxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxátní památkové péči), jiným správním orgánům než stavebním úřadům. Jde o správní orgány vykonávající státní správu v uvedených oblastech - obvodní báxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxného stavebního úřadu, bez kterého nemůže báňský úřad nebo orgán památkové péče své rozhodnutí vydat. K působnosti obvodních báňských úřadů viz podroxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxavební úřady
§ 17 - vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 79 odst. 2 - stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadujxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxx xzemního rozhodnutí
§ 87 - zahájení územního řízení
§ 88 - přerušení územního řízení
§ 89 - stanoviska, námitky připomínky
§ 90 - posuzování záměxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx a zrušení územního rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
Související předpisy:
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xx x xx x xxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3, § 2 odst. 2, § 29 odst. 1, § 67
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx x
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 17, § 28 a § 29
zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatsxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb., § 1, § 2 odst. 1, přílohy č. 1 a 2 k zákonu č. 387/2002 Sb.
vyhláška č. 388/2002 Sb.x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkami č. 388/2004 Sb. a č. 361/2006 Sb., § 1-26
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 30-35
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxatná právní úprava rozděluje účastníky územního řízení obdobně jako spr. ř. (viz § 27 odst. 1 až 3 spr. ř.) na dvě kategorie, na esenciální („hlavní“ - odsxx xx xx xx xxxxx x xxxx xxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x006 [srov. § 34 odst. 1 až 3 a odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb.] jsou účastníci územního řízení vymezeni jednak pozitivně (odst. 1 a 2 zákona), jednak negativně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxanovení zák. č. 50/1976 Sb.).
Nová právní úprava účinná od 1. 1. 2013 přináší, pokud jde o definici účastníků územního řízení, jen nepodstatné změny. Fxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxfunkční rozšíření dosud „tradičního“ okruhu účastníků územního řízení. V návaznosti na tuto změnu pak musela být vypuštěna závěrečná část ustanovenx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxněn.
K odst. 1 písm. a)
Účastníkem územního řízení, pokud bylo zahájeno na žádost [viz § 27 odst. 1 písm. a) spr. ř.], je vždy žadatel. Ten je účastníkem úxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxiz komentář k tomuto ustanovení).
Územním řízením zahajovaným na žádost je řízení o: 1. umístění stavby (§ 79 zákona), 2. změně využití území (§ 80 zákoxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xahájeno jak na žádost, tak z moci úřední.
K odst. 1 písm. b)
Shodně s předchozí právní úpravou (srov. § 34 odst. 3 věta první zák. č. 50/1976 Sb.) je účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na to, zda navrhovaná stavba je stavbou veřejně prospěšnou [viz § 2 odst. 1 písm. k)], či nikoliv, zda se jedná o stavbu, která se svým charakterem (účelemxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxní potřebě vlastníka předmětných pozemků, která se v konkrétním případě svým umístěním, způsobem provedení ani účelem užívání nemůže dotýkat zájmů oxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxípad uvedený v § 96 odst. 2 písm. d) zákona ve znění platném do 31. 12. 2012, resp. § 96 odst. 2 písm. e) ve znění účinném od 1. 1. 2013, pokud v konkrétním přípxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xřípad, kdy jediným vlastníkem všech staveb i pozemků, na kterých se stávající stavby tvořící xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvení účastníka. Důležitou výjimkou z tohoto „univerzálně“ platného ustanovení, které obci propůjčuje postavení účastníka řízení, je však ustanovexx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xze tyto stavby umisťovat pouze se souhlasem zastupitelstva obce, na jejímž území má být stavba umístěna. V řízení o umístění těchto staveb má obecní zasxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xtavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území [k pojmu „zastavěné území“ viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona], jež xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území obce, když pozemek, na kterém má být stavba umisťována, nesmí mít rozlohu větší než 50xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx podle § 1 odst. 1 a současně podle § 18 odst. 1 písm. h) zák. o hl. m. Praze je účastníkem územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxé (jedné) městské části, popřípadě více městských částí současně. Oba shora uvedené subjekty (popřípadě více subjektů - hl. m. Praha a jedna nebo několxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) zákona.
K odst. 2
Zde je dále pozitivně vymezen okruh účastxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxzení, kteří jsou účastníky územního řízení přímo na základě zákona [subjekty uvedené pod písm. a)], a jednak o ty, kteří toto postavení mají jen v případxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Tato subkategorie účastníků řízení obsahuje ještě dále dvě „podskupiny“. Účastníkem územního řízení je vždyx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xebo stávající stavby [v případě nástavby nebo stavební úpravy viz § 2 odst. 5 písm. a) a c) zákona], na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a to v pxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlem tak bude v těchto případech např. nájemce pozemku, resp. stavby u nástavby (stavební úpravy), na základě nájemní smlouvy s vlastníkem, popřípadě oxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxění stavby na „cizím“ pozemku, vychází z toho, že již tímto samotným faktem musí být vlastnické právo k pozemku vždy přímo dotčeno, a proto zákon tuto podxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxní úpravy osobou odlišnou od vlastníka stavby, kdy jde vždy o dotčení vlastnického práva ke stavbě, která má být měněna [srov. však odlišně § 109 písm. c) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxtníky řízení i všichni, kdo mají k pozemku nebo stavbě „jiné věcné právo“.
Věcná práva lze definovat jako absolutní práva, jejichž předmětem je věc hmoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx. zák.) se zpravidla řadí i držba věci jinou osobou než vlastníkem (§ 129 a násl. obč. zák.). Věcná práva k věci cizí podle platného občanského práva jsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxrakter může mít ze zákona (§ 140 obč. zák.) nebo na základě smlouvy (§ 603 odst. 2 obč. zák.) i právo předkupní (§ 602-606 obč. zák.). Zčásti věcněprávnx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxxx xxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxavřený) a nemůže být na rozdíl od závazkových práv smluvní cestou dále rozšiřován. To znamená, že si strany nemohou smlouvou zřídit věcné právo, které nxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xředmětem věcných práv, může být podle toho, o jaké právo jde, movitá nebo nemovitá (věci nemovité viz - § 119 odst. 2 obč. zák.). Předmětem práv odpovídaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xráva může být jak věc movitá (v tom případě se mluví o tzv. zástavě ruční), tak věc nemovitá (v tomto případě se zástava označuje jako hypotéka a zástavní pxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xápisem (§ 1 odst. 1 a 2 a § 2 katastrálního zákona), tj. konkrétně vkladem do katastru nemovitostí, a to s účinky ode dne doručení návrhu na vklad katastrxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi jim některé z výše uvedených práv) již ničím podmíněno, a to z důvodů shodných s těmi jako u první podskupiny účastníků řízení v rámci této kategorie (vix xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Účastníky územního řízení jsou v zásadě shodně jako podle právní úpravy platné do 31. 12. 2xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxím rozhodnutím přímo dotčeno“. Důležitou změnou oproti právní úpravě platné před 1. 1. 2007 je, že jsou vedle vlastníků sousedních pozemků nebo staveb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxmentář k písm. a) tohoto ustanovení zákona a výčet věcných práv tam uvedený]. Klíčovými pojmy pro objasnění rozsahu okruhu účastníků územního řízení pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xráva) k těmto pozemkům nebo stavbám.
K pojmu „soused“ je třeba především zmínit zásadní rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nález Pl. ÚS 19/99, sv. 17, ročnxx xxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx 2000 - zrušeno ustanovení § 139 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb., kde byla obsažena legální definice pojmu „soused“ (tento neformální výraz lze chápat jako sxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxbního zákona, když vlastníky „sousedních pozemků“ a „sousedních staveb“ lze považovat za „sousedy“ v tom smyslu, v jakém byl tento pojem xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxy považován pouze vlastník pozemku, který měl s pozemkem, na němž měla být stavba umístěna, společnou hranici, tj. pouze tzv. přímý („mezující“) sousex x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxtavní soud ne - ústavním (viz odůvodnění citovaného nálezu), a proto jej svým nálezem k uvedenému dni zrušil. Tímto rozhodnutím se obsah pojmu „soused“ xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x „velmi vzdálený soused“ jako vlastník velmi vzdáleného pozemku nebo stavby ve vztahu ke stavebnímu pozemku.
Účastníkem řízení však bude soused (pozxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a „sousední stavba“, tj. souhrnně „soused“, ale používat místo nich např. výraz „ten, kdo ...“, resp. „každý, jehož vlastnické nebo jiné ... může být úzxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx může být územním rozhodnutím vzhledem k velikosti stavebního pozemku a umístění stavby na něm, odstupovým vzdálenostem, rozměrům stavby, účelu jejíxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxníků územního řízení podle tohoto ustanovení je proto pojem "přímé dotčení". Vzhledem k tomu, že zákonodárce i nadále používá pro vymezení okruhu účasxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxě; a to dotčení "přímé" a "nepřímé".
Je třeba se proto nejprve pokusit o vymezení pojmu "přímé dotčení" pozemku nebo stavby. Přímým dotčením lze nepochxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx
xxxx x xxx xxxxx x xxč. zák.). Imisemi se obecně rozumí výkon vlastnického práva, kterým se neoprávněně zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřexxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv... . Nesmí ... nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, paraxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Přímým dotčením sousedních (okolních) nemovitostí bude i jejich dotčení zvýšenou intenzitou dopravy (a jí bezprostředně způxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxždějícími a odjíždějícími kamiony pohybujícími se tak po dobu mnoha hodin denně v bezprostřední blízkosti okolních staveb a pozemků apod.). Naproti txxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxí stávajícího výhledu ze sousedního pozemku nebo stavby nově umisťovanou stavbou nebo „obtěžování souseda pohledem“ (výhledem). Jde o námitku nepřixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xtěnám rovněž s okny obytných místností nově umisťované stavby, byť by odstupové vzdálenosti staveb stanovené prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákoxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stržení vody ve studni (snížení dosavadní vydatnosti zdroje vody) umístěné na sousedním pozemku navrhovanou stavbou, pokud by ovšem tato možnost bylx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxní dva ze tří posledně uvedených příkladů jsou svým charakterem dotčení sousedních nemovitostí nepochybně odlišné od předchozí řady případů shora uvxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxledem na sousední nemovitost (jak stavbu, resp. do stavby, tak na pozemek) je třeba považovat spíše za přímé dotčení souseda než dotčení pouze nepřímé.
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvě navrhovaná stavba prostě jen „nebude líbit“, např. pro způsob úpravy, členění, zejména pak barevné řešení fasády přiléhající k jeho hranici, popříxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxové námitky, a nikoliv ty, které lze všeobecně za přímé dotčení považovat (viz výše), by z tohoto důvodu nebyla účastníkem územního řízení.
Důležitý jx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxt), ale pouze nepřímo (viz výše). V těchto případech musí stavební úřad v případě, že se soused bude domáhat práva být účastníkem řízení, rozhodnout o toxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xvé rozhodnutí musí řádně odůvodnit. Toto usnesení se oznamuje pouze osobě, o jejíž účasti v řízení bylo takto rozhodnuto, a ostatní účastníci řízení se x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x věta první spr. ř.), když toto odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 věta druhá spr. ř.).
K odst. 2 písm. c)
Účastníkem územního řízení je kromě subxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkon, na který komentované ustanovení pouze obecně odkazuje. V současné době jsou těmito osobami občanská sdružení. Zvláštními právními předpisy, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zák. o posuz. vlivů). Podle § 23 odst. 9 tohoto zákona: „Místně příslušná jednxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxních předpisů [pozn.: zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně a doplnění některých zákonů] - (dále jen „občanské sdružení“) nebo obec dotčená záměrem, se stává účastníkem navazujících řízení podle zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx x x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxení k oznámení, dokumentaci nebo posudku, b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že toto vyjádření zcela nebo zčásti zahrnul do svxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxzení dotčeny.“
xx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xraj.). Podle § 70 odst. 2 tohoto zákona: „Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxrmováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle toxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxhoto zákona: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínky a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně dx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxrmace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
3.
Podle § 115 odst. 6 voxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch řízeních vedených podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá; žádost musí být co do předmětu a místa řízení specifikována. Txxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtníka řízení vedeného podle tohoto zákona, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6. Dnxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrgánu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy pro účast v územním řízení vždy zčásti shodně a zčásti odlišně.
Zákon o posuz. vlivů mluví o právu být účastníkem řízení v „navazujících řízeních“, zákon o ochraně přírody o právu účastnit se správníxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xj. rozumí se podle vodního zákona. Lze učinit závěr, že se ve dvou prvních případech jedná o právo být účastníkem územního řízení, v němž se rozhoduje o umxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxíslušného ustanovení vodního zákona se může jednat o příslušné vodoprávní řízení (řízení, v němž má být vydáno např. stavební povolení k vodnímu dílux xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxí; to přísluší obecnému stavebnímu úřadu (viz § 13 a 15 zákona a komentář k těmto ustanovením).
Zákon o posuz. vlivů stanoví celkem čtyři podmínky, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xivotního prostředí. Musí jít o takové občanské sdružení, jehož předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních pxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx x x xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxuz. vlivů stanoví s ohledem na postupy, které upravuje (§ 6, 8, 9 a 10). Poslední podmínka se týká rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu) provádxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxení postavení účastníka příslušného správního řízení.
Zákon x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxná univerzální podmínka; v těchto případech vzhledem k předmětu úpravy tohoto zákona musí jít o takové občanské sdružení, jehož hlavním posláním podlx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxžení podá generální žádost o podávání informací o zahajování všech správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Poslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Vodní zákon stanoví tři podmínky pro účast občanského sdružení v územním řízení. První je opět univerzálnx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xosuz. vlivů a zároveň věcně odlišný okruh působnosti. Druhou podmínkou je, že občanské sdružení musí požádat o informace o zahajovaných správních řízxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx informace podle § 115 odst. 6 vodního zákona, písemně požádá o postavení účastníka řízení. Oba posledně uvedené zákony shodně vymezují den, který se poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxta, v níž musí občanské sdružení v příslušném řízení svou účast oznámit (zák. o ochr. přír. a kraj.), resp. o postavení účastníka řízení v něm požádat (voxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxavení účastníka řízení“ - je zřejmé, že jde obsahově (významově) o zcela totožná ustanovení; správní orgán nemůže o žádosti občanského sdružení „rozhxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávního řízení „automaticky“ stává].
x xxxxx x
xxxx xstanovení obsahuje „negativní“ vymezení účastníků územního řízení, tj. výslovně stanoví, kdo jím být nemůže, a to ani v případě, kdy by jeho práva mohlx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx č. 50/1976 Sb.) však došlo s účinností od 1. 1. xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. § 34 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb.). Důvod této změny je nepochybně praktický, a to aby nebyl okruh účastníků územního řízení, který bude zejména v některýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, kdo je zákonem z okruhu účastníků řízení výslovně vyloučen (viz komentované ustanovení), nebude samozřejmě stavební úřad o této otázce rozhodovat a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxností správního orgánu) pouze v těch případech, kdy rozhodnutí o tom, kdo v konkrétním případě účastníkem řízení je a kdo nikoliv, závisí na posouzení nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx b) zákona a komentář k tomuto ustanovení], kdy musí stavební úřad vždy, když nesdílí názor souseda, že může být umisťovanou stavbou přímo dotčen ve svýxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxtura
1. Je evidentní, že důvodem zařazení předmětné legální definice do stavebního zákona bylo posílení principu rychlosti a hospodárnosti příslxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxdním pozemkům a stavbám na nich. Jakkoli lze tomuto záměru rozumět, nelze z pohledu Ústavního soudu pominout, že uzavřená legální definice, absolutně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xředmětem řízení (tedy i vlastníky pozemku za potokem, za cestou, za zjevně bagatelním co do výměry vklíněným pozemkem ve vlastnictví jiné osoby), jejixxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxhou být práva nemezujícího souseda dotčena. Napadené ustanovení § 139 písm. c) stavebního zákona tím, že vymezuje pojem soused přímo v zákoně, bere tax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxto nález Ústavního soudu, přestože byl vydán ve věci, v níž šlo o posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtku i na otázku vymezení okruhu účastníků územního řízení podle nové právní úpravy] dotčena ve svých právech, a to i právech ústavně chráněných, jako je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx odst. 3 stavebního zákona [pozn.: nyní podle § 109 písm. e) zákona], je nedostatečné, neboť s ohledem na dikci § 250 odst. 2 občanského soudního řádu vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xistiny základních práv a svobod, neboť z práva na přístup k soudu a na soudní ochranu vylučuje toho, kdo nejen tvrdí, že může být správním rozhodnutím dotxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xx jaké šíře či vzdálenosti mohou tzv. sousední pozemky, pokud nebude platit podmínka společné hranice, sahat.
Nezbývá však než konstatovat, že posouzxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), a to jak na úrovni rozhodovací praxe stavebních úřadů, tak na úrovni rozhodování o přezkoumávání těchto rozhodnutí v rámci správního soudnictví. Saxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx
xx xxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxgální definice, která nebude sice činit žádné interpretační problémy, nicméně její existence může zužovat prostor pro ochranu ústavně zaručených prxxx
xxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxánování a stavebním řádu (stavební zákon)] a předpisy o ochraně přírody a krajiny jsou ve vztahu speciality. Zájmy na ochraně přírody a krajiny proto nexxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Tato
kompetence
přísluší okresnímu úřadu (pozn.: nyní podle § 76 odst. 3 zák. o ochr. přír. a kraj. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností), ktexx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxy zájmy ochrany přírody a krajiny, chráněné podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., upravuje § 70 uvedeného zákona. Místně příslušná jednotka občanského sdxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní správy, aby byla předem informována o všech zamýšlených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxtví v řízení je pak založeno tehdy, jsou-li uvedené zákonné požadavky splněny současně. (podle rozsudku KS v Českých Budějovicích ze dne 2. 7. 2001, č. jx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahájeno z podnětu účastníka, musí být osmidenní lhůta pro přihlášení se k účastenství počítána od okamžixxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právní normy je zjevně zajistit postavení účastníka řízení občanským sdružením, a to při zachování podmínek zákonem stanovených a v případě, že se ke sxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxože však správní řízení lze zahájit dvěma způsoby a v obou může být zahájeno takové řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chrxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxších zákonných podmínek, musí být zachováno. Je-li řízení zahájeno z podnětu správního orgánu a existuje-li tedy záměr správního orgánu zahájit spráxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zamýšlený termín zahájení správního řízení, je reálné, aby se občanské sdružení v osmidenní lhůtě ke svému účastenství přihlásilo. Jiná je ovšem situxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxu, kdy je občanské sdružení o zahájení řízení informováno. (podle rozsudku NSS ze dne 16. 2. 2005, č. j. 3 As 10/2004-72)
SbNSS 9/2005, č. 659
4. V posuzoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Sb. (pozn.: dnes § 80 zákona - rozhodnutí o změně využití území) a spor mezi účastníky se týká především účastenství žalobkyně v něm. Podle § 3x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx: dnes žadatel) a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxna), na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - také vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx rozhodnutím přímo dotčeno - odst. 2 písm. b) cit. ustanovení zákona.] Podle § 34 odst. 3 věty první stavebního zákona účastníkem každého územního řízexx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxšné od osoby, která sice není navrhovatelem, ale má vlastnické nebo jiné právo k pozemkům nebo stavbám na nich územním řízením přímo zasaženým, zákon poxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo vlastnické právo takové osoby ke stavbě postavené na těchto sousedních pozemcích, a b) možnost přímého dotčení těchto vlastnických nebo jiných xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xe sice vztahuje k tomuto pojmu zákonodárcem užitému v § 59 odst. 1 téhož zákona [pozn.: dnes § 109 písm. e) zákona], který upravuje účastníky řízení ve staxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xudikatury není rozhodující existence fyzické hranice mezi pozemkem stavebníka a „souseda“ (potenciálního účastníka řízení), ale možnost, že i přes xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxbně judikoval při vymezení „souseda“ jako účastníka stavebního řízení i prvorepublikový Nejvyšší správní soud [srovnej např. Boh. A 14314/38 (1636/xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxuje možnost dotčení jejich vlastnických nebo jiných práv k pozemkům nebo stavbám na nich, rozhodnutím v určitém stupni intenzity (přímé dotčení práv)x xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jde o kumulativní požadavky, musí osoba splňovat oba zákonné požadavky současně. Řádné vymezení okruhu účastníků řízení je jednou ze základních povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxná, že správní orgán je v každém individuálním případě povinen stanovit okruh účastníků řízení podle okolností konkrétního případu. Právě okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxemního řízení, nýbrž i v rámci téhož druhu (např. jiný bude okruh účastníků řízení o umístění stavby rodinného domu a jiný v řízení o umístění výrobní halx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxem řízení. Bude jím vždy jen ten vlastník, jehož vlastnická nebo jiná práva mohou být rozhodnutím, k němuž územní řízení směřuje, přímo dotčena. Jestlixx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxrávními předpisy chráněné specifikovat a dále své tvrzení opřít o konkrétní skutkové důvody. Nepřiznání účastenství takové osobě předpokládá, že se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxavebního řízení o umístění a povolení stavby rodinného domu je podle § 34 odst. 1 a § 59 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976 [pozn.: dnes § 85 odst. 2 písmx xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxt umisťovanou (povolovanou) stavbou přímo dotčena. (Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2006, č. j. Ca 198/2004- 52.)
SbNSS 5/2008, č. xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xákona] je nutno interpretovat vždy s ohledem na okolnosti spočívající v povaze umisťované stavby a jejích možných dopadech na okolí. Přímým dotčením vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxtenzitou dopravy v důsledku rozhodnutí o umístění velkoskladu, který bude zásobován denně přijíždějícími a odjíždějícími kamiony pohybujícími se txx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xízení odvozuje z § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je správní orgán povinen se věcně vypořádat pouze v případě, že se týkají xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxej zejména § 1-3 citovaného zákona). V opačném případě postačí, pokud správní orgán přezkoumatelným způsobem zdůvodní, proč se námitky uplatněné občxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů. Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xprávy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxována. Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 zúčastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx občanské sdružení založené za účelem ochrany přírody a krajiny je za splnění podmínek uvedených v § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny účastnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxch sdružení hájit veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny. Tento zájem však zároveň determinuje obsah námitek a také rozsah, v jakém se správní orgánx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxat (§ 39 stavebního zákona) (pozn.: povinnost stavebního úřadu rozhodnout o námitkách účastníků řízení byla „velkou“ novelou z ustanovení § 92 zákona xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xd postavení každého konkrétního účastníka řízení. Námitky ekologického občanského sdružení je vždy nutno posuzovat právě s přihlédnutím k zájmům, kxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx správního řízení, nelze dovodit, že má možnost hájit v tomto řízení i zájmy jiné, s ochranou přírody a krajiny nesouvisející (...). Hodnotí-li tedy sprxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxd zájmy upravené zákonem o ochraně přírody a krajiny (srovnej zejména § 1-3 citovaného zákona), případně pod jiný zákon, který rovněž občanským sdružxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje dotčené zájmy velmi široce a to, zda argumentace ekologickxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvní soud k závěru, že uplatňuje-li občanské sdružení, které postavení účastníka správního řízení odvozuje z § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, náxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx námitky netýkají zájmů, které má občanské sdružení v řízení hájit. Neobstojí proto závěr krajského soudu, že úkolem správních orgánů není zkoumat, zdx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xe způsob, jakým se správní orgány s námitkami účastníka řízení vypořádaly, byl čistě formální. Veškeré jeho námitky správní orgány v podstatě pouze ozxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxrávního rozhodnutí, aby správní orgán uvedl, proč námitky účastníka řízení nelze považovat za související se zájmy, které jako občanské sdružení ve sxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxí (v daném případě např. námitka týkající se zhoršení situace drobných živnostníků), a námitky, u nichž nelze jednoznačně vyloučit, že se ochrany přírxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoč se správní orgán námitkami věcně nezabýval, zatímco ve druhém případě je správní orgán povinen se jejich obsahem podrobněji zabývat, a shledá-li je x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxvé životní prostředí, stane se tato třetí osoba účastníkem řízení podle § 34 stavebního zákona z roku 1976 (pozn.: dnes § 85 zákona). Třetí osoba je tak v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu krajinného rázu může být dotčena na právu pokojně užívat svůj majetek, jehož součástí je i právo na to, aby poměry v území, v němž se tento majetek nacházxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxíky řízení podle § 34 stavebního zákona z roku 1976 (pozn.: nyní § 85 zákona), však nemají a ani nikdy nemohou mít subjektivní veřejné právo na to, aby pomxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxžení ve správním řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou dodrženy i v případě, kdy žádost o informace o zahajovaných spxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxem právní úpravy, kdyby bylo předmětné ustanovení vykládáno tak, že podmínky pro účast občanského sdružení ve správním řízení mohou být splněny pouze xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3, stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxé stavební úřady
§ 15 - speciální stavební úřady
§ 16 - vojenské a jiné stavební úřady
§ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxvebního řízení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
§ 188a odst. 2 - zastupitelstvo obce jako dotčený orgáx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xx x x xxxxx x x xx x xx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x
xxxx x xxx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 123 a násl., § 140, § 151n-p, § 152 a násl., § 173 a 174, § 602 a násl., § 663 a násl.
zákon č. 100/2001 Sxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxích předpisů, § 23 odst. 9
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § xx xxxxx x x xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxvání občanů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xe znění pozdějších předpisů
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nexxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx
xxxxn č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, § 1-3
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 86
Obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí lze rozdělit z hlediska její struktury do tří částí. Jako první část žádost samotnou (odst. 1) a dále tzv. pxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovaný záměr na pozemku nebo stavbě, dále rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
Náležitosti žádoxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x spr. ř.), jednak náležitosti stanovené konkrétně tímto ustanovením. Pokud jde o zákonné náležitosti, jsou v něm místo dosavadních dvou obsaženy tři nxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xýt jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno“ [tj. žadatel musí v žádosti uvést účastníky podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona - viz komentář k tomuto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodle § 45 odst. 1 spr. ř., žádost musí mít především náležitosti uvedené v § 37 odst. 1 spr. ř. a musí z ní být dále patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáháx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx základě komentovaného ustanovení zákona (viz výše).
Ustanovení § 45 spr. ř. tak samo stanoví dvě, resp. tři náležitosti žádosti.
Ustanovení § 45 odxxx x xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnnému odkazu (viz § 45 odst. 1 spr. ř.) jsou tak náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Ustanxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxledem k zákonnému odkazu (viz § 45 odst. 1 spr. ř.) jsou tak náležitosti podání současně také náležitostmi žádosti.
Podle § 37 odst. 1 spr. ř. je pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxfinice je zřejmé, že podáním je kromě žádosti také např. odvolání (např. odvolání proti rozhodnutí ve věci - § 81 a násl. spr. ř.), stížnost, námitky (napxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xýhrady (např. výhrady dotčeného orgánu proti návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - § 95 odst. 5 zákona) nebo námitka podjatosti pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xodle § 37 odst. 2 spr. ř. z podání (a tedy i ze žádosti) musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Tyto požadavky lze označit jako spolxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe určeno, další náležitosti, které stanoví zákon a podpis osoby, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xyzická osoba (rozumí se nepodnikající fyzickou osobou, tj. občan), fyzickou podnikající osobou anebo právnickou osobou.
Fyzická osoba uvede podle x xx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxcí v podání, ale pouze pokud toto podání souvisí s její podnikatelskou činností, uvede jméno, příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatexx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba pak uvede v podání svůj název nebo obxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxi o požadovaném záměru lze rozumět především označení účelu navrhované stavby, její stručný technický popis, označení pozemku, na němž má být umístěnxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe „K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí“), doplňuje „velká novela“ zákona, k dosavadním čtyřem [viz § 86 odst. 2 písm. a) až d) zákona, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnické infrastruktury nebo plánovací smlouvu (pojem „plánovací smlouva“ viz § 66 odst. 2 zákona; pozn.: jde o legislativní zkratku), a to v případě, „vyxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxádá žadateli povinnost předložit doklady prokazující např., že má k pozemku vlastnické právo nebo právo nájmu. Doklady prokazujícími vlastnické práxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xráva vkladu do katastru nemovitostí, nebo rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví atd. Dokladem o právu založeném smlouvou provést stavbu lze rozumět xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxmy viz v § 2 odst. 5 písm. c) a § 3 odst. 4 zákona], nebo doklad o zřízení práva věcného břemene opravňující žadatele provést např. stavební úpravy na stavbxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx že tyto doklady, resp. doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele, se přikládají k žádosti pouze v případě, kdy toto právo nelze ověřit v kxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxstí ověřit „dálkovým přístupem“, tj. nikoliv jiným způsobem (např. „fyzickým“ nahlédnutím do evidence). Z tohoto ustanovení tak vyplývá, že toto „ovxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxud je to možné provést dálkovým přístupem, tj. elektronicky, což nemuselo být podle předchozí právní úpravy, platné do 31. 12. 2012, zcela jednoznačnéx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Další zákonnou povinností žadatele je předložit předepsaná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních přexxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xávrhu „velké novely“ uvádí, že k této změně došlo na základě „požadavků stavebních úřadů, když se využití dosavadního ustanovení ukázalo do budoucna jxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxvat stavební úřad sám“. Tato možnost, resp. povinnost stavebních úřadů obstarávat „za žadatele“ stanoviska dotčených orgánů, je tak již nadále vylouxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxisko může podat pouze žadatel [jde např. o právní předpisy na úseku ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu, lesní zákon (zákon č. 289/19xx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxastruktury v dosavadní (dřívější) terminologii, tzv. správců sítí. „Velká novela“ doplňuje, že jde o stanoviska „k možnosti a způsobu napojení nebo pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxochybné, že musí jít o „souhlasná stanoviska“, tj. souhlasy vlastníků infrastruktury k zamýšleným „zásahům“ do ní.
K odst. 2 písm. d)
Jde o nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx její podrobné obsahové náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, když však nově přímo zákon stanoví její základní „součásti“ a uvádí přitom, že mxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi dokumentace záměru stanoví prováděcí právní předpis.
Podle § 158 odst. 1 věta druhá zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) je zpracování dokumexxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvnění podle zvláštního právního předpisu. Tím je autoriz. zák.
K odst. 3
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxdost o vydání územního rozhodnutí lze podat i na základě pouhého souhlasu vlastníka předmětného pozemku. Pokud lze předmětný pozemek (stavbu) pro navxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxění viz v čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součásti ústavního pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxého práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 405/2012 Sb. (dále jen „zákon o vyvlastnění“). Otáxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xřad musí v takovém případě postupovat podle příslušných ustanovení spr. ř. - viz § 57 spr. ř. Podle § 57 odst. 1 spr. ř.: „Jestliže vydání rozhodnutí závixx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxbo jiným orgánem veřejné moci; v případech stanovených zákonem je správní orgán povinen takový podnět dát, nebo b) může vyzvat účastníka, popřípadě jixxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxbo c) si o ní může učinit úsudek; správní orgán si však nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt a kdo za nxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxípadě předběžně vykonatelné, je správní orgán vázán.“ Důvodem pro takovýto postup stavebního úřadu je, že na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxávní úpravu problematiky vyvlastnění viz v části čtvrté, § 108-116 zák. č. 50/1976 Sb.), a není tak oprávněn činit si „přímo“ úsudek, zda v konkrétním přxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxtup podle § 57 odst. 1 písm. c) spr. ř., tj. že si „nepříslušný“ správní orgán úřad může učinit o této otázce úsudek sám, by mohl stavební úřad použít jen tehxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxzemek vyvlastnit, či nikoliv, by před vyvlastňovacím úřadem neproběhlo a předběžná otázka by tak v přiměřené lhůtě (viz výše) rozhodnuta nebyla. K tomxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxvlastňovací úřad, kterým je: 1. obecní úřad obce s rozšířenou působností, 2. Magistrát hlavního města Prahy a 3. magistrát územně členěného statutárnxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x x xx zákona, základní náležitosti rozhodnutí o ochranném pásmu viz v § 92 zákona, podrobnější náležitosti rozhodnutí o ochranném pásmu stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
V druhé části tohoto ustanoxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxemního rozhodnutí nebyla zpracována projektantem (k pojmu „projektant“ viz § 22 odst. 4 zákona). Stavební úřad v takovém případě, shodně jako ve stavexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xhybělo, když šlo zcela zřejmě jen o opomenutí zákonodárce, které bylo tímto způsobem napraveno.
K odst. 6
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxavuje zjednodušení („úleva“) pro požadavky na jmenovité uvádění účastníků územního řízení - všech přímo dotčených vlastníků sousedních nemovitostxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxze uvedením označení jejich pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (srov. též § 110 odst. 7 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
K odsxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xtavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 - terénní úpravy
§ 4 - dotčené orgány
§ 13 - obecné stavební úřady
§ 77 - druhy územxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxní nebo scelování pozemků
§ 83 - rozhodnutí o ochranném pásmu
§ 84-92 - územní řízení
§ 94 - změna územního rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy:
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx, § 45, § 67-69, § 139, § 149
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, § 1-3
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x x xxxxx x
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životnx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x xx § 8, § 10, § 21, § 22, příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 70
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx územního rozhodnutí, a to zejména v souvislosti s provedením ústního jednání, které se, tak jako dosud, je-li to v konkrétním případě účelné, spojí s ohxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx viz v § 49 odst. 2 věta první spr. ř.), když veřejné ústní jednání je opět již pouze výjimkou ze zásady neveřejnosti, když se koná pouze v případech výslovnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxá platí i pro postup podle odst. 2 (viz níže) (odst. 1). Stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání, ale na rozdíl od právní úpravy plxxxx xx xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí záměru na životní prostředí, anebo v případě záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. Toto ustanovení stanoví současně povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, na místě určeném stavebním úřadem v oznámení zahájení řízení, a to až do doby konání veřejného ústního jednánx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svoji povinnost nesplnil, když zákon nově stanoví princip
presumpce
splnění této povinnosti, který platí, pokud se neprokáže opak (odst. 2). Upravuxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro vydání rozhodnutí odlišně od spr. ř., který se tak jako obecný předpis pro tento účel již nepoužije (odst. 4). Pokud jde o obsahové náležitosti inforxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x
Nová právní úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xednání v územním řízení, i když z odlišných důvodů, než tomu bylo podle tehdy platné právní úpravy (srov. § 36 odst. 2 věta první zák. č. 50/1976 Sb.). Podlx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx a 2. žádost o vydání územního rozhodnutí poskytuje „dostatečný podklad pro posouzení záměru“. Jde tedy o téměř totožnou úpravu (srov. § 112 odst. 2 zákoxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xd ohledání na místě, zatímco pro územní řízení zákon stanoví odlišné podmínky pro oba tyto případy (v případě ohledání na místě v územním řízení od něj stxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdyž v případě stavebního řízení musí být stavebnímu úřadu dobře známy „poměry staveniště“, nikoliv „poměry v území“). (Pozn.: pojem „poměry v území“ jx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxně většímu „dopadu“ rozhodnutí o umístění stavby na její okolí, než je tomu v případě stavebního povolení, zcela logické a odůvodněné rozlišení.)
K odxxx x
Významnou změnou oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2012 je konání veřejného úxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx x xx x x x xxxx x xxsuz. vlivů a Příloha č. 1, kategorie II, Příloha č. 2 a Příloha č. 8 k zák. o posuz. vlivů] nebo 2. záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxém nebyl vydán územní plán (obsah a účel územního plánu - § 43 zákona, vydání územního plánu - § 54 zákona).
K pojmu „veřejné ústní jednání“ je možno uvéstx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxacovníků správního orgánu a zástupců dotčených orgánů jen účastníci řízení a případně další subjekty, jejichž účast je pro zajištění účelu jednání nexxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí o zahájení územního řízení a oznamování dalších úkonů v řízení se použije přiměřeně odstavec 1 tohoto ustanovení zákona (viz komentář k tomuto ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxstí veřejnou vyhláškou je upraveno především v § 25 odst. 2 spr. ř., podle kterého: „Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-lx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xe žadatel podal žádost o vydání územního rozhodnutí, zákon již neupravuje, tak jako do 31. 12. 2012, alternativně dvě možnosti, kde by mohla být tato infxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v oznámení o zahájení řízení“. Nová právní úprava tak ukládá stavebnímu úřadu jako povinnost vždy volbu místa pro vyvěšení informace, i když je logickéx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx“ právní úprava platná do 31. 12. 2012. Avšak toto místo bude (může být) místem pro vyvěšení informace již jen v případě, že tak stavební úřad výslovně v ozxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo teoreticky jakékoliv jiné, ale vždy k tomuto účelu „vhodné místo“. Stavební úřad tak jistě nemůže v praxi pro vyvěšení informace stanovit jakékoxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx tohoto ustanovení je zakotvena domněnka předpokladu splnění povinnosti žadatele zajistit vyvěšení informace, pokud se neprokáže, že žadatel povinxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxjistit vyvěšení informace) opakované veřejné ústní jednání, které stavební úřad v takovém případě musí nařídit, ale pouze v případě (na rozdíl od dosaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxečnou sankci“ za porušení zákonné „informační“ povinnosti ze strany žadatele podstatně zmírnila. Je ovšem otázkou, nakolik je splnění této podmínky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxe znamenat další požadavky (časové zatížení) na činnost stavebního úřadu.
Posuzování takové situace (namítnutí zkrácení práv účastníka řízení) buxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zda žadatel vůbec svou informační povinnost splnil, či nikoliv („formální“ stránka). Musí se přitom vycházet ze zákonné
presumpce
splnění informačxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxě zkoumat, zda její nesplnění skutečně mohlo mít za následek zkrácení práv účastníka řízení, či nikoliv, tj. posuzování otázky, zda v konkrétním přípaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxní úřad v konkrétním případě schopen prokázat. Je však otázkou, nakolik by mělo být prokázání této skutečnosti (nesplnění zákonné povinnosti) spíše dxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxit záměrem žadatele subjektivně přímo dotčen - zkrácen - na svých právech a bude se domnívat, že v řízení nemá, resp. dosud neměl, možnost je dostatečně hxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxastníků řízení muselo být před nařízením opakovaného ústního jednání buď prokázáno, nebo by alespoň muselo být zřejmé, že může reálně hrozit.
Může jíx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxit s podklady pro rozhodnutí tak, aby mohl v řízení účinně hájit svá práva (viz výše) např. proto, že neměl dostatečnou představu o záměru žadatele, a tudxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx o nesplnění „informační povinnosti“ mohlo v praxi být.
Odpověď na tyto otázky může přinést pravděpodobně až delší praxe v této oblasti.
K odst. 3
Řízení s velkým počtem účastníků viz v § 86 odst. 6 zákona a komentář k tomuto ustanovení. Úprava obsažená v citx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxnce v katastru nemovitostí].
K odst. 4
Toto ustanovení, zařazené poněkud nesystematicky do textu s názvem „Zahájení řízení“, stanoví nově delší lhůxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdnutí v územním řízení již neuplatní. Důvodem pro tyto lhůty je značná náročnost územního řízení oproti jiným typům řízení vedeným podle zákona, pro něx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní předpis.
Viz § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Judikatura:
Ústnx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nyní § 87 odst. 1 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení), končí až okamžikem provedení posledního úkonu v protokolu (§ 22 spr. ř.) (pozn.: nyní § 18 xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxnovení musí být z protokolu patrno, kdy se řízení provádělo, a tento požadavek nelze dodržet jinak než uvedením doby jeho počátku a ukončení. V předmětnxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xšak bylo až v době, kdy byl protokol z jednání již účastníky podepisován, jak tvrdí správní orgán, žalobce se dostavil k jednání sice se zpožděním, ale jexxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxu. (podle rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 30. 7. 2003, č. j. 30 Ca 217/2002-27)
SbNSS 2/2004, č. 92
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 - stavba
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xměna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 - terénní úpravy
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení
§ 84-92 - územní řízení
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 178 odst. 1 písm. e) - přestupek - nevyvěšení inxxxxxxx x xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxestupek
§ 180 odst. 1 písm. b) - správní delikt - skuxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 25, § 30, § 34, § 35, § 49, § 144
zákon č. 99/1963 Sb., občanskx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxx x xxxxxy k přerušení územního řízení, odkazuje zákon jednak na obecnou úpravu ve spr. ř. (§ 64), jednak uvádí vlastní (speciální) důvod pro přerušení řízení. Oxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxodnutí), 2. současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení spráxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xstavení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi a 5. z dalších zákonem stanovených důvodů.
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxn, a to, že jde o záměr, který klade takové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu [k oběma pojmům viz § 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2. zákoxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxh vod, trafostanice apod.) nebo bez úpravy stávajících (např. nezbytného rozšíření stávající přístupové komunikace, zvýšení kapacity stávajících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k předložení plánovací smlouvy, pokud se záměr týká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo smlouvy s příslušnými vlasxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx3 upravuje postup stavebního úřadu v případě, kdy žadatel přes výzvu nepředloží požadované smlouvy ve stanovené lhůtě. xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx x x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktura
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - zxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxt o vydání územního rozhodnutí
Související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 64 a 65
Sxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxzvu tohoto ustanovení jsou dosavadní „Stanoviska“ nově označována jako „Závazná stanoviska“, když zákon i nadále rozlišuje „závazná stanoviska“ a „xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxroti právní úpravě platné do 31. 12. 2006, je zákonné (negativní) vymezení hranice mezi občanskoprávními námitkami účastníků řízení, pokud jde o půsoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (odst. 5).
Toto rozlišení tak bylo dosud ponecháno pouze praxi (stavebních úřadů) a na rozhodovací praxi soudů (viz výběr z judikatury k tomuto ustanoxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. tvrzené nepřiměřené zastínění pozemku stavbou (pouze pozemku, a nikoliv stavby samé), omezení nebo odejmutí výhledu nově umisťovanou stavbou, obtxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xavrhované stavbě atd.
K odst. 1
Toto nově formulované ustanovení obsaxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxovém případě musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 zákona a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě (rozumí se vx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdě konání ústního jednání mohou být závazná stanoviska a námitky uplatněny nejpozději při tomto jednání (rozumí se až do jeho ukončení - viz
judikát
k § xx xxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení právní úprava platná do 31. 12. 2006 neobsahovala (srov. § 36 zák. č. 50/19xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxební řízení, shodně jako v právní úpravě platné do 31. 12. 2012 - srov. § 114 odst. 2 zákona a komentář k tomuto ustanovení.
K odst. 3
Zcela novou povinnost, pokud jde o účastníky řízení, stanoví od 1. 1. 2007 toto ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxa a komentář k tomuto ustanovení), jednak důvody pro podání námitek. V tomto ustanovení byla novelou s účinností od 1. 1. 2013 provedena změna, pokud jdx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xyla nahrazena formulací „k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží“. Jde však pouze o formulační změnu.
Důsledek nesxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xako v případě nedodržení koncentrační zásady (viz komentář k odst. 1).
K odst. 4
K obsahu tohoto také zcela nového ustanovení (oproti právní úpravě platné do 31. 12. 2006) je třxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxmto ustanovením, nebude se stavební úřad jejich námitkami s účinností od 1. 1. 2013, tak jako v případě uvedeném v odst. 3, zabývat (nebude k nim již přihlxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxnačný, a tak je provedená změna jistě velmi vítaným zpřesněním právní úpravy této důležité otázky.
Jde tedy i v tomto případě o uplatnění stejné „sankcxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stavební úřad účastníky řízení upozornit na to, že námitky musí být uplatněny včas (v souladu s koncentrační xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxodit, byť to zákon v tomto ustanovení nestanoví, že nesplnění této „poučovací“ povinnosti stavebního úřadu by mělo za následek, že by stavební úřad k náxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (vzhledem k novému znění ustanovení § 92 odst. 1 věta druhá zákona - viz komentář k tomuto ustanovení) výraz „přihlížet“ k námitkám, není zcela jasné.
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx 2012), když po věcné stránce k žádné změně dosavadní právní úpravy nedošlo; nový text je pouze „formulačním zpřesněním“ dosavadního textu, platného dx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx když místo dosavadní formulace „... to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv“ je nově použita svým obxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxkona a komentář k tomuto ustanovení], a to: „... to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných prxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxvebního úřadu v případě posuzování občanskoprávních námitek uplatněných v řízení, a to tak, že stavební úřad je oprávněn (tj. povinen) rozhodovat o všxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxadu vylučuje (negativní vymezení působnosti). Ustanovení uvádí, že: „Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxky nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to nexxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě) k posuzování námitek současně závazně stanoví, na základě jakých podkladů (viz výčet výše) stavební úřad námitku posoudí („učiní si o ní úsudek“) a rxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx široce, kdy stavební úřad musí posoudit např. i námitky týkající se zastínění pozemku (nikoliv jen stavby samé, popřípadě některých jejích částí, napxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdem z oken obytných místností orientovaných směrem proti oknům obytných místností souseda a tzv.
imise
xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxkaturou - viz bod 1. přehledu - považovány za námitky územně technické, popřípadě stavebně technické povahy, a stavební úřad je musí posoudit ve své půsxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx posuzovat občanskoprávní námitky uplatněné v územním řízení, může jít o dvě různé skupiny případů.
V prvním případě (námitky týkající se existence vxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxj záměr realizovat a jež je předmětem územního řízení. Nebo může jít o námitku zpochybňující, že má žadatel k pozemku (nebo stavbě) jiné právo, které mu uxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxlouvy apod.
Druhým případem (námitky týkající se rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv) pak budou jistě v praxi stále časté případy sporů o hrxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xude opět schopen své tvrzení věrohodně doložit. Kdyby stavba jím navrhovaná byla takto umístěna, znamenalo by to, že by nebyly dodrženy odstupové vzdáxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavební úřad toho účastníka, který námitku uplatnil, vyzvat podle § 57 odst. 1 písm. b) spr. ř., aby se se svou námitkou obrátil na soud, a řízení usnesenxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx 50/1976 Sb.). V souladu s obecnou poučovací povinností podle § 4 odst. 2 spr. ř. a v souladu s požadavkem umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich právx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxstupu).
Judikatura:
1. „Námitky účastníků územního či stavebního řízení, týkající se obtěžování výhledem, kouřem, hlučností, prašností, zápaxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxmitky územně technického či stavebně technického charakteru, které stavební úřad posoudí ve své pravomoci, aniž by s nimi účastníky řízení odkazoval xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxvebního úřadu odkázat účastníky řízení s jejich námitkami na soud, pokud překračují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxzení, popřípadě jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci ve lhůtě, kterou sprxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxvebního zákona) (pozn.: nyní § 89 zákona) není, tvrdí-li soused stavebníka, že nedostatečné podklady pro rozhodnutí mu neumožňují věc posoudit, a naxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpadních vod, spatřující porušení zákona v nesrozumitelném údaji o vzdálenosti umisťované stavby od hranice žalobcova pozemku (buď 5, nebo 8 metrů)x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xdstup umisťované stavby od společné hranice, a že je tedy žalobce „na svém právu zkrácen (§ 247 odst. 1 o. s. ř.).“ (podle rozsudku VS v Praze ze dne 21. 9. 1xxxx xx xx x x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xx x xxxxxxx řízení omezeno zásadou koncentrace řízení. Proto námitky k umístění navržené stavby, neuplatněné včas, není možno účinně uplatnit v odvolání. To všax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xpozn.: viz výše), je ovšem v případě územního řízení limitováno zásadou koncentrace řízení, která zde platí. Jestliže tedy lze námitky a připomínky k nxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxna) (pozn.: nyní § 89 odst. 1 zákona), a později k nim nebude přihlédnuto, není je možné účinně uplatnit v odvolání. Výjimkou by byl pouze případ, kdy by k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxláškou bez splnění zákonných podmínek k takovému postupu, neupozornění na možnost podání námitek a připomínek, neupozornění na zásadu koncentrace řxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxxx x. j. 5 A 156/2000-25)
SjS 4/2002, č. 991
4. „Koncentrační zásada vyjádřená v § 36 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon (pozn.: nyní v § 89 odst. 1 xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti účastníků řízení (§ 4 odst. 2 spr. ř.) (pozn.: nyní § 7 odst. 1 spr. ř.) k takové námitce přihlížet. Pouze v případě, že obsahem uplatněné námitky bude xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxa uplatněna po marném uplynutí lhůty. To lze vyvodit z ustanovení § 3 odst. 1 a § 46 spr. ř. (pozn.: nyní § 2 odst. 1 až 4 a § 3 spr. ř.) zakotvujících požadaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxch stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“ (podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 11. 2003, č. j. 52 Ca 1/2003-77)
xxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx
§ 2 odst. 1 písm. n) body 2. a 3. - územně
§ 2 odst. 2 písm. e) - obecné požadavky na výstavbu
§ 2 odst. 3 - stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxnčením
§ 3 odst. 1 - terénní úpravy
§ 3 odst. 2 - informační a reklamní zařízení
§ 3 odst. 4 - údržba (udržovací práce)
§ 4 - dotčené orgány
§ 13 - obexxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxjimkách z obecných požadavků na výstavbu
Související předpisy:
zákon č. 201/2012 Sb.x x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx5 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Posuzování záměru žadatele
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxých stavební úřad posuzuje podanou žádost (záměr žadatele).
K písm. a)
Jde o základní hledisko posuzování žádosti, když územně plánovací dokumentaxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxmenty musí být předkládaný záměr vždy v souladu.
K písm. b)
Cíle a úkoly územního plánování jsou vymezeny v § 18 (cíle) a § 19 (úkoly) zákona.
Mezi cíle úxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území; 3. koordinovat veřejné i soukromx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxisů; 4. chránit a rozvíjet přírodní kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a pxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 2. stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využíxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxění, uspořádání a řešení staveb, 5. vytvářet podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn a 6. stanovovat podmínky pro obnovu a rozvxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxnu „architektonických“ a „urbanistických“ hodnot v území, jinak vyjádřeno, navrhovaný záměr žadatele nesmí tyto stávající hodnoty ohrožovat, či doxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtektonické nebo urbanistické hodnoty má, a jistě mnohem menší tam, kde jsou takové hodnoty sporné, nebo kde dokonce o takových hodnotách nelze vzhledex xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xrbanistickými hodnotami by mělo být v konkrétním případě podstatně snazší než posoudit soulad s hodnotami architektonickými, neboť „urbanismus“ je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxu (úroveň) stávající zástavby v území, c) urbanistický detail, d) procento zastavitelnosti pozemku, e) procento podílu zeleně, f) hmotu a tvar existuxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxolních staveb a dalších objektů atd.
K písm. c)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx obsahem spíše „proklamativního“ (deklarativního) charakteru, když požadavek souladu s právními předpisy vyplývá již z jejich povahy (tj. jejich „vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxo důvodu musí být všechny právní předpisy respektovány a jakákoliv činnost, kterou regulují, s nimi musí být vždy v souladu.
Komentované ustanovení uxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (viz § 1 vyhlášky OVÚ).
Komxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxh a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (viz x x xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcí z vymezení pojmu „veřejná infrastruktura“ [viz § 2 odst. 1 písm. k) zákona]. Dopravní infrastrukturou se rozumí především stavby pozemních komunixxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxzení pro nakládání s odpady, trafostanice atd. Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu stanoví zvláštní právní předpisy [viz dálx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx xx
Jde o celou velmi rozsáhlou skupinu požadavků vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx x x x x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxzným podkladem pro rozhodování stavebního úřadu v konkrétním řízení. Pokud jde o požadavek, že záměr musí být také v souladu s výsledkem řešení rozporůx xxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxáva a právem chráněné zájmy účastníků řízení (viz § 85 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Tyto zájmy musí hájit v řízení stavební úřad z úřední povixxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxdisek stanovených v tomto ustanovení (byť by záměr byl v souladu se všemi ostatními požadavky, které toto ustanovení obsahuje) vždy z úřední povinnostx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxených subjektů“ (účastníků řízení). Stavební úřad proto musí v řízení hledat vždy takové řešení (a posléze jej promítnout do rozhodnutí), aby žadatelx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xealizace zároveň znamenala jen minimální možné dotčení okolí, tj. aby míra zhoršení životního prostředí v území realizace záměru byla nejmenší možnáx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x32 odst. 3 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) považovat za veřejný zájem, který je stavební úřad povinen hájit.
Judikatura:
1. „Stavební úxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xx zákona] zkoumá možnost vlivu umisťované stavby na sousední pozemek podle skutečného stavu a podle stávajícího využití v době rozhodování. Nemůže přxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozemku. Jestliže je vlastníkovi povoleno umístění stavby na pozemek zákonem předpokládaným postupem, nejde bez dalšího o porušení vlastnického prxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v § 90 písm. e) zákona - viz komentář k tomuto ustanovení] posoudit návrh především z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxcným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a soulad s dalšími předpisy, zajišťujícíxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhnických požadavků na výstavbu, stanovených prováděcími předpisy. Žalobci žalovanému vytýkají právě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxář k tomuto ustanovení] stanoveny vyhláškou č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (pozn.: nyní vyhlxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx citovanou vyhlášku]. (Pozn.: Pokud jde o použití zkratky „OTP“ v dalším textu - jde o chybu; uvedená zkratka označuje tehdy platnou celostátní vyhláškx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xákonných podmínek pro vydání územního rozhodnutí posuzuje stavební úřad ke dni vydání rozhodnutí. Žalobci vytýkají konkrétně porušení § 5 odst. 1 a § xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxíž umístění bylo daným územním rozhodnutím povoleno, ovšem není stavbou pro bydlení; na pozemku žalobců se rovněž žádná stavba tohoto charakteru nenaxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxvat, musel by se stavební úřad vztahem těchto staveb z technického hlediska zabývat. K tomu by však musel mít k dispozici skutková zjištění takové hodnoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxcího územního řízení spočívaly v nekonkrétním a nedoloženém tvrzení, nemohl k nim stavební úřad přihlížet jako k existujícím skutečnostem, když jen txxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xodle § 3 spr. ř.). Ten ovšem nasvědčuje závěru, že porušení vzdálenosti mezi obytnými domy nepřichází v úvahu a že k rozporu s § 40 odst. 4 OTP nedojde. Žaxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxrétní situace, polohy ve městě a okolní zástavby, pokud to není u některých druhů staveb touto vyhláškou závazně stanoveno. Tam, kde je stavba umístěna xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxůčelí na této hranici. U tohoto ustanovení nejde jen o vztah obytných objektů, neboť to byl právě případ, kdy vyhláška stanoví konkrétní kritéria. Ustaxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxti jejich tvrzení podle podkladů z katastru nemovitostí není stavební parcelou, nepochybně dané ustanovení slouží i k ochraně jeho využití. Tím lze roxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxarakteru pozemku.
Pokud jde o stávající využití, bylo v řízení řádně zjištěno, a s možným vlivem sousední stavby se stavební úřad i žalovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxy pozemku a vycházel z nich. Pozemek žalobců není pozemkem stavebním, u něhož by byl stavební úřad povinen respektovat jeho určení a vycházet z toho, aby xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxný podklad k závěru, že by se pozemek mohl stavebním stát a že na něm bude umístěna stavba konkrétního druhu a uspořádání.
Závěr žalovaného, že umístění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x 89/98-35)
SjS 2/2001, č. 767
xx xxxxxxxxxxxx xxxxedé jako účastníci územního řízení či řízení o odstranění stavby, že by navrhovaná či dodatečně povolovaná stavba bránila budoucím stavebním záměrůmx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxm stavebním úmyslům se nepřihlíží a sousedé se v tom případě mohou úspěšně bránit pouze poukazem na rozpor projednávané stavby s obecně závaznými právnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v územním řízení je rozhodující skutečný charakter stavby, nikoliv označení stavby v projektové dokumentaci. Pro hodnocení rozsahu podlahové plochx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxením v rodinném domě. Do výměry takových prostor je proto nezbytné zahrnout plochu místností a prostor, jejichž účelové určení má souvislost s uspokojxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxovicích SjS 2/2001, č. 774, č. j. 10 Ca 21/2002-21.)
SjS 5/2002, č. 1019
4. „Pro rozhodnutí po návrhu na umístění stavby je rozhodný právní a skutkový stxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxí územního rozhodnutí (§ 37 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona) (pozn.: nyní § 90 zákona) již tato pozměněná územně plánovací dokumentacxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xe třeba poznamenat, že stavební úřad musel rozhodnout o věci na základě skutkového a právního vztahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxtav“ - viz v úvodu citovaná právní věta), který tu byl až ke dni rozhodnutí o něm. Rozhodující tak není den podání návrhu či žádosti na vydání rozhodnutí, nxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2. - veřejná dopravní a technická infrastruktura
§ 2 odst. 1 písm. n) - územně plánovací dokumentace
§ x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 4 - dotčxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxí
§ 89 - závazná stanoviska, námitky a připomínky
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 95 - zjednodušené územní řízení
§ 96 , územní souhlas
§ 193 - zmocňovxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxx x xxx xxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxjného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxx xx x x xxxxx x x xx x xxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x násl., § 151n-p, § 152 a násl., § 173, § 174, § 602 a násl., § 663 a násl., § 685 a násl.
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., OVÚ, o obecných požadavcích na využívání území
Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení
Právní stav komentáře je xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxmi subjekty. Je zde nově upraven postup vedení společného územního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí, při kterém není vyžadován posudek jxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxI.A. z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí vydané pro potřeby územního řízení. Stanovisko E.I.A. je vydáváno v rámci vymezené působnosti (xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxo vlivů na životní prostředí). Předpokladem pro tento postup je, že proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zák. o posuz. vlivů, záměr bude následně posuzoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxí, tzn. že příslušný orgán spojení těchto postupů v závěru zjišťovacího řízení nevyloučí. Integrace posuzování vlivů na životní prostředí do územníhx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posuzování. Posuzování vlivů na životní prostředí je možné pouze u záměrů, jež jsou uvedeny v příloze č. 1, kategorii II zák. o posuz. vlivů. Pravomoc k vxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxré musí doložit jak dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, tak i dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, čímž je pak zahájeno územní řízenxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxeřejní žádost a obě dokumentace, a to i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Jedno vyhotovení dokumentace E.I.A. musí stavební úřad zaslat příslxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxiduálně vždy vyrozumí dotčené orgány (včetně orgánu E.I.A.) a vyzve je k podání stanoviska. Protože stanovisko příslušného úřadu je pro postupy podle x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxk. o posuz. vlivů okruh účastníků vymezit, bylo nezbytné s cílem zachovat možnost účasti těchto subjektů v územním řízení na obdobných principech novx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxa. Pokud orgán E.I.A. bude považovat navrhovaný záměr za natolik závažný, komplikovaný nebo rozsáhlý, může si pro potřeby správného posouzení jeho vlxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxto odborného posouzení. Podle stavebního zákona se při postupu podle § 91 zákona posudek o vlivech záměru na životní prostředí nezpracovává. Stejně xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Obsahové náležitosti této informace jsou obsaženy v § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územnxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xednání. Každý může podat k předmětu územního řízení na základě společné dokumentace připomínky nejpozději při ústním jednání, účastníci územního říxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmitky a připomínky pro potřeby vydání stanoviska E.I.A. Orgán E.I.A. vydá stanovisko E.I.A. v rozsahu vymezené působnosti (stanovení podmínek pro přxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, úplnosti a věcné správnosti zdůvodnění vyhodnocených variant a řádného zdůvodnění záměru z hlediska vlivů na životní prostředí). Stanovisko musí bxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xu stavební úřad dodatečnou lhůtu pro jeho vydání, která nesmí být kratší než 15 dnů. Pokud není stanovisko vydáno ani v této dodatečné lhůtě, stanoví zákxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxíci vyjádřit k podkladům, které slouží pro jeho vydání, a to ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů. O možnosti vyjádřit se se všichni zúčastxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xo kterého mimo jiné zahrne podmínky pro přípravu a provedení záměru ze stanoviska orgánu E.I.A. k vlivu na životní prostředí (k ostatním podmínkám stanxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxající ze stanoviska zahrnuty do výroku rozhodnutí, musí stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí zdůvodnit, proč tyto požadavky nezahrnul do podmínek rxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xachování úplnosti informací v databázi E.I.A.).
K odst. 1
Podle § 6 odst. 1 věta první zák. o posuz. vlivů, na který v poznámce č. 26 text tohoto ustanovexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xřadu.“ Příslušným úřadem k posouzení záměru je podle § 3 písm. f) zák. o posuz. vlivů Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesexx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxnto upravený postup se použije pouze v těch případech, kdy příslušným úřadem je krajský úřad jako orgán kraje v přenesené působnosti. Podle § 21 písm. c) x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxx x xxsuz. vlivů s výjimkou případů, kdy oznamovatelem je Ministerstvo obrany, v těchto případech je příslušným orgánem Ministerstvo životního prostředíx
xxxxxxxxxxx xxxanovení stanoví, v jakých případech lze územní řízení spojit s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí, když tento výčet je
taxatixxx
xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxil.
K odst. 2
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxení územního řízení s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí a dále stanoví, že v případě spojení územního řízení s vybranými postxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx o vydání územního rozhodnutí je v těchto případech posudek (§ 9 zák. o posuz. vlivů) a dokumentace vlivů (§ 8 zák. o posuz. vlivů), když stanovisko (§ 10 záxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxnou působností [obecní úřad obce s rozšířenou působností viz v § 61 odst. 1 písm. c), § 66, 66a a 66b zák. o obcích; obce s rozšířenou působností viz v Příloxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xůsobností viz v § 14-26 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou půsoxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxní územního řízení (§ 87 zákona ) spolu s dokumentací vlivů (§ 8 zák. o posuz. vlivů), musí být bezodkladně zveřejněna, když otázky související se zveřexxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xx x x5 spr. ř.
K odst. 4
Toto ustanovení stanoví náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí v tomto případě, když základní náležitosti jsou stanovexx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxuz. vlivů může k dokumentaci vyjádřit u příslušného úřadu (v tomto případě u krajského úřadu), a to písemně ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace (oxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxz. vlivů oprávněn zaslat příslušnému úřadu vyjádření k posudku do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném prxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnání posudku a současně dokumentace podle § 17 zák. o posuz. vlivů (odst. 1).
Tato vyjádření musí být zaslána stavebnímu úřadu ve stejné lhůtě, v jaké mxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx upravuje vzájemnou součinnost příslušného úřadu a stavebního úřadu v souvislosti s projednáním posudku, dokumentace vlivů a vyjádření. Povinnost oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xrojednání záměru v rámci územního řízení (viz § 87 odst. 1 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Toto ustanovení upravuje dále postup stavebního úřxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní úřad řízení přeruší a vyzve žadatele k doplnění podané žádosti, s tím, že usnesení o přerušení řízení se zasílá pouze žadateli.
K odst. 6
Pokud podaná žádost naopak všechny stanovené požadavky splňuje, je v tomto ustanovení stanoveno, že stavební úřad současně s oznámením zahájení úzexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxemního rozhodnutí a „připojených dokumentací“ nařizuje stavební úřad obligatorně veřejné ústní jednání podle § 87 odst. 2 zákona (viz komentář k tomxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxto ustanovení stanoven postup (způsob) oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání a dalších úkonů v řízení (diferencovaxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xvedených v § 85 odst. 1 a 2 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) jsou účastníky řízení i občanská sdružení nebo veřejně prospěšné společnosti, jexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxek.
K odst. 8
Pokud jde o uplatňování závazných stanovisek, námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti, postupuje se podle § 89 zákona (viz koxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxostředí uplatnit „každý“ (tj. veřejnost). V závěru je upravena součinnost stavebního úřadu, který řízení vede, s příslušným úřadem, pokud jde o předáxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxků projednání a připomínek či stanovisek k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, které byly uplatněny při veřejném ústním jednání (viz § 87 odxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) nedodrží, a zakotvuje v negativním případě (stanovisko nebylo příslušným úřadem vydáno ani v dodatečné lhůtě stanovené stavebním úřadem) fikci souxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxout k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a k případným k ní uplatněným připomínkám a stanoviskům sám.
K odst. 10
Toto ustanovení stanoví - oxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxnímu úřadu doručit jej i způsobem umožňujícím dálkový přístup a rovněž umožnit účastníkům územního řízení, aby se mohli minimálně ve lhůtě 5 dnů (stavexxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxsuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí na základě § 90 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení) „vzít v úvahu“ obsah stanoviska příslušného úxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících ze stanoviska příslušného úřadu, je povinen uvést důvody, proč tak neučinil, resp. proč tak učinil jen částečně. Pokud jde o způsob doruxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxsti o vydání územního rozhodnutí respektovat stanovisko příslušného orgánu, ale musí se jeho obsahem (podmínkami v něm uvedenými) vždy zabývat, a pokxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxo takový postup uvést v územním rozhodnutí).
Judikatura:
1. Bylo-li územní řízení o umístění stavby (podle stavebního zákona z roku 1976) pravomoxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxých koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění do 31. 12. 2001, nebyl povinen ji oznámit příslušnému orgánu ve smyslu § 5 citovaného zákona. Ve smxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxy je třeba vztáhnout i na řízení o povolení stavby (stavební řízení), nikoliv jen na územní řízení o umístění stavby (územní řízení). V obou řízeních byl xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxzení o povolení stavby (podle stavebního zákona z roku 1976) zahájeno po 31. 12. 2001, tedy po nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlixx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxry, které nepodléhaly režimu zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (do 1. 1. 2002), nepodléhaly rexxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 4 - dotčené orgány
§ 7 - orgány kraje
§ 13 - obecxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxdušené územní řízení
Související předpisy:
zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republixxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, § 1-4, § 6, § 8-10, § 16, § 17, § 21, § 22
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xxx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xxx x xxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxění stavby (viz např. formulace: „... stavební úřad ... stanoví ... podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu sxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxmentář k těmto ustanovením). Dále toto ustanovení upravuje důvody pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí s odkazem na nesplnění podmínek xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xpůsob doručování rozhodnutí (odst. 3), zpřesňuje dosavadní text o úkonech stavebního úřadu po nabytí právní moci územního rozhodnutí a nově stanoví zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. 4), a pokud jde o podrobnější náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí, odkazuje na prováděcí právní předpis (odst. 5).
Úpravy provedenx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxavu u řízení s velkým počtem účastníků a u záměrů posuzování vlivů na životní prostředí. V těchto případech se rozhodnutí doručuje účastníkům řízení vexxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx x xém vyhotovení rozhodnutí neuvádějí. Rozhodnutí je těmto účastníkům řízení vždy doručováno veřejnou vyhláškou a současně je zveřejňováno způsobem uxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Kromě zachování tradičních náležitostí dochází v obsahu územnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx. 12. 2012). Obsahem výroku územního rozhodnutí již není rozhodnutí o námitkách účastníků řízení (tento požadavek byl z textu vypuštěn), když naopak pxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxotí připomínky veřejnosti). Smysl této změny dosavadního textu ovšem není zcela nejasný, když podle ustanovení § 89 odst. 1 věta první zákona (viz komxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejném ústním jednání, při kterém musí být uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.“ Z této formulace je zcela zřejmé, že k záxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxtní jednání, resp. veřejné ústní jednání, a v případě veřejného ústního jednání platí totéž i pro připomínky veřejnosti. Ustanovení § 89 odst. 1 věta drxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti, když z předchozího textu je zřejmé, že k připomínkám veřejnosti, které nebyly uplatněny při veřejném ústním jednání, se nepřihlíží, tj. sxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxd vyhodnocovat vždy, jak mu to kategoricky ukládá věta druhá tohoto ustanovení, když jiné ustanovení zákona mu stejně kategoricky ukládá k nim v uvedenxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx by proto v praxi docházet k interpretačním nejasnostem.
V případě stanovení doby platnosti územního rozhodnutí je stavební úřad nyní omezen maximáxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxmínek uložit žadateli (budoucímu stavebníkovi) povinnost zpracování „prováděcí dokumentace stavby“. Jde o kategorii dokumentace, kterou předchoxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxojektem“, na základě kterého je vydáváno stavební povolení. Tato forma dokumentace se samozřejmě i nadále zachovává, viz např. § 105 a 110 zákona (vix xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxmálně jako „realizační dokumentaci“).
Rozsah a obsah „prováděcí dokumentace“ stavby je podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxt povinnost zpracovat prováděcí dokumentaci stavby) činí součástí územního rozhodnutí [viz také uvozovací věta k názvu dokumentace v příloze č. 2 k uvxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxadě územního rozhodnutí (§ 92 odst. 1 stavebního zákona) nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb (§ 133 odst. 3 zákona)xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xydání, a to přes zavádějící formulaci v textu „vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby“], pro účely kontrolních prohlídek stavxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu (§ 92 odst. 1 věta druhá a § 122 zákona). [Pozn.: použitá formulace „při vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výsledku, nikoliv až okamžik, kdy je kolaudační souhlas již vydáván (ve smyslu vyhotovován), neboť v této fázi již stavební úřad nemůže nic posuzovat, xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu o povinnosti zpracovat prováděcí dokumentaci stavby.
K pojmu „veřejný zájem“ v souvislosti se zvláštními pravomocemi stavebního úřadu podle § xxx xxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx odst. 3 zákona (viz
taxativní
vymezení obsahu tohoto pojmu a komentář k tomuto ustanovení). Posouzení veřejných zájmů (nutnost posouzení veřejnýcx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xákona. Z těchto tří konkrétních důvodů může stavební úřad již v rozhodnutí o umístění stavby rozhodnout, že stavebník bude povinen zpracovat prováděcx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxení veřejných zájmů při provádění stavby“) pro uložení povinnosti zpracovat prováděcí dokumentaci stavby je nelogická (nesprávná) a tím také zaváděxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxzení veřejných zájmů při ...“ je třeba především uvést, že v řízení se „neposuzují veřejné zájmy“, ale vždy soulad záměru (stavebního záměru) s těmito vxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x veřejnými zájmy [pozn.: rozumí se ve stavebním řízení, tj. před povolením stavby (vydáním stavebního povolení)], stavební úřad může uložit ...“. Lze xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spíše než záměr (pozn.: „při vydávání kolaudačního souhlasu“ už nelze nic, ani soulad s veřejnými zájmy, posuzovat; posuzování musí být ukončeno ještx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxivní úkon“, a nikoliv činnost stavebního úřadu, která mu předchází, tj. probíhá logicky vždy ještě před vydáním příslušného správního aktu - viz výklax xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx), zcela jasný.
Pro shora vyslovený závěr, že v tomto prvním případě (v případě tohoto prvního důvodu pro uložení povinnosti zpracovat prováděcí dokuxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxících důvodů (při „kontrolních prohlídkách stavby“ a „při vydávání kolaudačního souhlasu“). Je zřejmé, že kontrolní prohlídky se provádějí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x.., před vydáním kolaudačního souhlasu, (tj. stále ještě při provádění stavby, byť v samém závěru jejího provádění, ale ještě před jejím dokončením) .xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxí uvedených důvodů, tj. celá správná formulace měla být uvedena takto: „Stavební úřad může uložit ve veřejném zájmu zpracování prováděcí dokumentace xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxění stavby a 3. pro účely vydání kolaudačního souhlasu (tj. zásadně buď stále ještě při provádění stavby, ale již těsně před dokončením, nebo až po jejím xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxx x xxxx xxvní zákona a komentář k tomuto ustanovení). Takováto formulace by byla z hlediska „časové posloupnosti“ jednotlivých „fází“ realizace záměru zcela xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxrmulace: „... a v jiných případech, kde je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné...“). Zákon tedy logicky počítá s prováděním kontrolních prohlxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvby, měl být úplný, měly být uvedeny jako čtvrtý případ v pořadí právě kontrolní prohlídky prováděné v průběhu užívání stavby, tj. po „vydání kolaudačnxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vždy faktickým dokončením stavby, a zahájením jejího užívání k určenému účelu a končící až jejím případným odstraněním.
V případě prvního důvodu je zxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xtavebního řízení). V druhém případě (pro účely kontrolních prohlídek stavby v průběhu jejího provádění) bude okamžik, kdy tak bude muset stavebník učxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxhlídek stavby - § 133 odst. 1 věta první zákona a komentář k tomuto ustanovení). V případě třetího důvodu bude stavebník mít tuto povinnost logicky až v oxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxě při jejím dokončování) probíhat závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která je podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu, nepůjde-li o případ uvxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxolní prohlídky stavby (pro účely této prohlídky), nepochybně však nejpozději vždy ještě před vydáním kolaudačního souhlasu, tj. v těchto případech ax xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxe o povinnost „vyhodnotit“ připomínky veřejnosti, pokud byly uplatněny včas, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx), když je tato povinnost zcela nesporná jen v případě, kdy byly připomínky veřejnosti uplatněny včas - viz výše). Již z toho, že vyhodnocení připomínek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxzhodovat ve výroku územního rozhodnutí o včas uplatněných námitkách účastníků řízení (viz § 92 odst. 1 věta druhá zákona, ve znění platném do 31. 12. 201xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení, z hlediska jejich oprávněnosti (opodstatněnosti). Je tedy zřejmé, že stavební úřad se těmito připomínkami, pokud byly uplatněny včas, musí vždy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxad by měl v případě, kdy bude považovat připomínky veřejnosti za neoprávněné, vždy stejně jako v případě námitek účastníků řízení uvést, proč je takto hxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxní úřad připomínky veřejnosti považovat za opodstatněné, měl by je akceptovat, učinit součástí svého rozhodnutí, resp. vyzvat žadatele, aby v jejich xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxela shodně jako v případě oprávněných (opodstatněných) námitek účastníků řízení a v případě, že tak žadatel neučiní (původní žádost neupraví ve smyslx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xočasné stavby (dočasná stavba viz § 2 odst. 3 věta druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení), stanovit lhůtu pro její odstranění, případně následný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm ustanovení použil formulaci „lhůta pro odstranění stavby“, a nikoliv dosavadní „doba trvání dočasné stavby“. Nejde nepochybně o žádný významový roxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxce bude např.: „Stavba ... musí být odstraněna nejpozději do 31. 12. 2015“). Lhůta pro odstranění stavby musí být podle nové právní úpravy, má-li být resxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xoučasné právní úpravy určení „doby trvání dočasné stavby“, součástí pouze rozhodnutí, kterým stavební úřad nařizoval odstranění dočasné stavby, prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxí dočasné stavby stanovovaná ve stavebním povolení byla dosud formulována např. „Stavba se povoluje jako stavba dočasná do 31. 12. 2015“.
Nová právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxé stavby, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání; srov. § 129 odst. 6 věta první zákona a komentář k tomuto ustanxxxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na rozdíl od důvodů pro zamítnutí žádosti o stavební povolení (srov. § 62 odst. 4 zák. č. 50/1976 Sb.) v právní úpravě platné do 31. 12. 2006 chybělo a které xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záměr žadatele v souladu... stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne“. Při posuzování důvodů pro toto rozhodnutí musí stavební úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení jen logicky reaguje nx xxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo předchozích úkonů v územním řízení.
K odst. 4
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxesněn dosavadní text upravující souhrnně pro všechny typy územních rozhodnutí to, co bylo do 31. 12. 2006 stanoveno, a to pro každý typ územního rozhodnxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxího zákona - rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx § 7 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb. - rozhodnutí o stavební uzávěře a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb. - rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků). xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe v nové úpravě vyhrazen např. veřejnoprávním smlouvám (viz § 78a a 116 zákona a komentář k těmto ustanovením) a certifikátu autorizovaného inspektoxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxího povolení byla zachována i v dosavadní právní úpravě (viz § 115 odst. 3 zákona, ve znění platném do 31. 12. 2012, a komentář k tomuto ustanovení).
K odsxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx újma ve smyslu § 250c o. s. ř., a není tu tedy právní důvod pro odklad vykonatelnosti takového rozhodnutí. Po podání žaloby žalobce požádal o odklad vykoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxouzeny aspekty vlivu zamýšlené stavby na životní prostředí.
Z územního rozhodnutí však nevyplývá oprávnění k vlastní stavební činnosti; to bude zalxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxž stavební úřad stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků řízení (pozn.: stanovení podmínek pro provedxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby nemůže ještě žalobci vzniknout závažná újma ve smyslu ustanovení § 250c o. s. ř., a není proto právního důvodu před rozhodnutím o žalobě samotné xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xx
xxxxxx
Situace oxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xe u staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) zákona (viz komentář k těmto ustanovením) za podmínek ve shora citovaném ustanovení sxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxo rozhodnutí. Jde tedy o výjimku z výše uvedeného, a v těchto případech by tak odklad vykonatelnosti i v případě územního rozhodnutí v úvahu přicházel.
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxženým umístěním stavby (případně i stanovit podmínky), anebo vyslovit nesouhlas. Tento správní orgán však nemůže autoritativně stanovit umístění sxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxně takovou pravomoc nemá ani stavební úřad.
(...). Správní orgán může ve svém rozhodnutí omezit jeho účinnost do budoucna jen tehdy, pokud takováto moxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxyslu, že má právní účinky) obvykle od právní moci či vykonatelnosti s některými účinky (zejména procesními) již od oznámení adresátům. Do budoucna je rxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxních zákonů, a to tak, že doba účinnosti je uvedena přímo zákonem. Ze zvláštního zákona může také vyplývat pravomoc správního orgánu stanovit účinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xle tohoto zákona pravomoc správního orgánu omezit účinnost rozhodnutí nezakládá, a nevyplývá to ani z vlastní povahy takového rozhodnutí (souhlasu)x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení platí podle § 93 odst. 1, resp. § 115 odst. 4 zákona, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxtné právní úpravy 5 let, a v případě stavebního povolení může stavební úřad zákonnou lhůtu platnosti prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podaxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí stavby jsou podmínky pro umístění stavby, v jejichž rámci stavební úřad stanoví územně technické požadavky na umístění stavby uvedené příkladmo v § 4 xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxené vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. K obecným technickým požadavkům na výstavbu patří i připojení stavby nx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xechnických požadavcích na výstavbu) [pozn.: nyní § 23 odst. 1 věta první vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (OVÚ)], kterx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební úřad spolehlivě posoudit a jako jednu z podmínek rozhodnutí o umístění stavby stanovit jedině tehdy, když v rozhodnutí vymezí mimo jiné přístxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxo nástavba či přístavba.
V každém územním rozhodnutí je proto nutné vždy přesně vymezit přístup ke stavbě, a to konkrétní specifikací pozemků, ze kterxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx KS v Hradci Králové ze dne 1. 4. 2009, č. j. 52 Ca 22/2003-39)
SbNSS 8/2004, č. 28
4. Jestliže správní orgán v rozhodnutí o umístění stavby k námitce účastxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx k tomuto ustanovení), navrhovateli podmínku, že projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí obsahovat i detail zaatikovaného žlabu s řešením pxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxním řízení, nikoliv v řízení o umístění stavby.
Na správnosti tohoto úsudku nic nemění, namítá-li stěžovatel, že stavební řízení již proběhlo, je praxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxím řízení postavení účastníka řízení - viz § 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákona [pozn.: nyní § 109 odst. 1 písm. c) až e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žlabu s řešením proti zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď restaurace. Případné námitky proti vhodnosti navrhovaného technického řešení mohx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxení, bylo by povinností správního orgánu k ní přihlédnout (pozn.: rozumí se ve stavebním řízení) a posoudit její důvodnost. (podle rozsudku NSS ze dne 2x xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5, změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1, teréxxx xxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xx vojenské stavební úřady - vojenské újezdy
§ 17, vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
§ 43 a násl., územní plán
§ 61 a násl., regulační plán
§ 77, druhx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
§ 79, rozhodnutí o umístění stavby
§ 80, rozhodnutí o změně využití území
§ 8xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxednodušené územní řízení
§ 115 - stavební povolení
§ 116 - veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
§ 117 - oznámení stavebního záměxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrečná kontrolní prohlídka stavby
§ 126-127 - změna v užívání stavby
§ 129 odst. 6 zákona - řízení o odstranění dočasné stavby podle odstavce 1 píxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx - v rozporu s § 76 zákona provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí
x xxx xdst. 1 písm. a) - správní delikt - v rozporu s § 76 zákona provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí
§ 181 odst. 3 písm. c) - pokuta za správxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
vodní zákon; xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů; zák. o stát. pam. péči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 1, 2, 4, § 5 odst. 1 a 2, § 7, § 35 odst. 1 a 2, § 84 odst. 2 a 4 a § 102 odst. 2 a 3 xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxč. zák.; § 23 odst. 9 zák. o posuz. vlivů; § 70 odst. 2 a 3 a § 76 zák. o ochr. přír. a kraj.; § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona; zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxačních fondech), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve zněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x 2, § 4 odst. 2 písm. a), § 27 písm. i) katastrálního zákona; zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákoxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxějších předpisů; nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpixxx x x x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxrávní smlouvy a územního opatření; OVÚ; OTP; OTPP; OTPI
Literatura:
Hegenbart, M., Sakař, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. Hx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.1.2013.
K § 93
Toto ustanovení stanoví dobu platnosti jednotlivxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pokud nedošlo k jejich konzumaci (odst. 2), upravuje možnost podat žádost o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí (odst. 3) a rovněž stanovxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x
Platnost všech typů územních rozhodnutíx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx. 1 zák. č. 50/1976 Sb. a rovněž komentované ustanovení ve znění platném do 31. 12. 2012). Stavební úřad má možnost stejně jako podle předchozí právní úpxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxe 5 let (viz komentované ustanovení). Zákon, tak jako dosud, i nadále vylučuje, aby stavební úřad lhůtu platnosti územního rozhodnutí zkrátil; může ji x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení umožňuje, tak jako právní úprava platná do 31. 12. 2006 (srov. § 40 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb.), prodloužxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxvané ustanovení zák. č. 50/1976 Sb.) již nestanoví samozřejmou podmínku, a to že žádost musí být podána ještě před uplynutím původní lhůty. Toto ustanoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxti běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. To znamená, že již nemůže dojít k tomu, že sice žadatel podal svou žádost včas (před uplynutím lhůty platnosti)x xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, k čemuž xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxd o ní včas nerozhodl, ať již z jakéhokoliv důvodu.
Jde o změnu, která jednoznačně zlepšuje postavení žadatele v těchto případech. S účinností od 1. 1. 2xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxlo, nic nemění.
K odst. 4
Tento odstavec obsahuje, tak jako dosavadní právní úprava platná do 31. 12. 2012 čtyři důvody [uvedené pox xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxchována pouze v § 93 odst. 5 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Po obsahové stránce zůstaly zachovány první dva důvody, když zbývající dva byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxní přispělo k větší jasnosti celé úpravy této problematiky.
K odst. 4 písm. a)
V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxdnutí nepozbývá nově platnosti v případě, kdy na základě žádosti podané „ještě“ v době jeho platnosti („základní“ dvouleté, popřípadě delší) bylo vydxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, když podle dosavadní právní úpravy (viz odkaz výše) stačilo „pouhé“ podání úplné žádoxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo ...“, lze usuzovat, že územní rozhodnutí nepozbývá xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxt musí být podána ještě v době platnosti územního rozhodnutí, je, jak je uvedeno výše v komentáři k odstavci 3 zákona, zcela samozřejmý a musel by být splnxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxební povolení již nabýt právní moci, jinak by územní rozhodnutí pozbylo platnosti automaticky uplynutím původní lhůty; nestačí tedy, že v době platnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xx x viz výše - zcela nesporné), a stavební povolení by nabylo (mohlo nabýt) právní moci snad až někdy (kdykoliv) v budoucnu. Tomuto výkladu nasvědčuje i druxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxdením ohlášeného záměru“. Právní moc stavebního povolení je analogickou kategorií s účinností opatření stavebního úřadu, které není správním rozhoxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxutečnost, že bylo ve lhůtě jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel. Jde logicky o ty případy, kdy s využitím území pro stanovený účel xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxtření, resp. souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, viz v § 106 odst. 1 a 2 zákona a komentáři k těmto ustanovením). Může xxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x odst. 4 písm. c)
Ustanovení pod písm. c) je zcela novým důvodem, kdy územní rozhodnutí nepozbývá platnosti; v případě, kdy v době jeho platnosti vzniklx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxámení s připojeným certifikátem nabylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxtým a také novým důvodem, kdy územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, je, že v době jeho platnosti nabyla účinnosti veřejnoprávní smlouva nahrazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Jde o stávající důvod, který do platné právní úpravy zakotvila tzv. velká novela zák. č. 50/1976 Sb. s xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxladě jednostranného úkonu žadatele (nebo jeho právního nástupce) a nevyžaduje se žádná reakce ze strany stavebního úřadu, který tuto skutečnost pouzx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxna. Žadatel nebo jeho právní nástupce tak mohou toto oprávnění využít pouze do okamžiku, než začnou záměr realizovat (k otázce okamžiku „zahájení stavxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xozhodnutí může jít o dva různé xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxodnutí zůstane v těchto případech logicky v platnosti vždy tak dlouho, dokud bude trvat důvod pro který bylo vydáno (což je jen jinak vyjádřeno to, co zákxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxu, tj. nebude lhůtu platnosti vázat na účel (důvod), pro který bylo rozhodnutí vydáno (kterým je existence stavby, zařízení ... viz výše), a pak bude plaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Toto shora uvedené zákonné ustanovení tedy platí pouze podpůrně, když přednost má rozhodnutí stavebního úřadu, pokud stavební úřad tohoto svého oprxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxm i její část nebo změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 - terénní úpraxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxdnutí
§ 78 odst. 6 - upuštění od souhlasu k provedení ohlášeného stavebního záměru
§ 78a - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
§ 7x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxzemků
§ 83 - rozhodnutí o ochranném pásmu
§ 84-92 - územní řízení
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 94 - změna a zrušení územního rozhodnutí
x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxšení)
§ 106 odst. 1 - souhlas k provedení ohlášeného záměru
§ 115 - stavební povolení
§ 116 - vexxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy:
§ 49, 66-69, 76, 136, 140 a 149 spr. ř.; vodní zákon; zák. o ocxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zák. o stát. pam. péči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/19xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xměně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Nová právní úpravx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxn. Upravuje také procesní postup při jejich povolování (odst. 1 a 4), avšak ani nadále neumožňuje povolit změnu územního rozhodnutí „jen“ na žádost oprxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, když v naprosté většině případů, kdy je žádáno o povolení změny územního rozhodnutí, nejde o žádný ze tří zákonných důvodů. Žadatel se prostě rozhodne xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxpř. až následně ukáže, že původní rozměr by bránil účelnému dispozičnímu řešení připravované, nebo dokonce již prováděné stavby). Anebo se žadatel obxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxvuje, a žádný veřejný zájem provedení takové změny nebrání, ale vyžaduje změnu stávajícího územního rozhodnutí. Je zřejmé, že půjde o případy, kdy se nxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxnou podmínek v území lze typicky rozumět např. změny v území vzniklé působením přírodních vlivů, např. povodní, zemětřesením, rozsáhlými a nevratnýmx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxodů dojít ke změně původního územního rozhodnutí.
Dále upravuje podmínky pro změnu rozhodnutí o ochranném pásmu a zároveň zakotvuje možnost povolit x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se v řízení o povolení změny územního rozhodnutí postupuje (odst. 4).
K odst. 1
Zákon upravuje možnost změnit pravomocné územní rozhodnutí shodně s pxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxní nástupce [analogicky podle § x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
Podstatnou změnou však je, že se s účinností již od 1. 1. 2007 změnila forma takového rozhodnutí, a to tak, že se pouze část dosavadního rozhodnutí nahrxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxvební úřad tak musel vždy celé rozhodnutí vydat znovu, byť by se prováděná změna týkala např. jen jediné a třeba i okrajové podmínky nepatrného rozsahu a xxxxxxxxxxx
Je logické, že řízení o změně územního rozhodnutí se i nadále, tak jako podle právní úpravy platné do 31. 12. 2006 (srov. § 41 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb.), xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxou přímo dotčen ve svých právech [viz § 85 odst. 2 písm. b) zákona]. V některých případech tak budou účastníky řízení o změně jen žadatel a obec (viz § 85 odsxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxé právní úpravě provedena s účinností od 1. 1. 2013 jediná změna spočívající v doplnění závěrečné věty v tomto odstavci. Je tak explicitně stanoveno, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx komentář k tomuto ustanovení), vzhledem k tomu, že doba platnosti původního rozhodnutí zůstává (popřípadě doby platnosti předchozích rozhodnutí zůxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx vedle nového (popřípadě každého dalšího) rozhodnutí, samozřejmě s výjimkou případů, kdy by žadatel o změnu doby platnosti rozhodnutí požádal a stavexxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, tj. např. toho, komu z takového rozhodnutí vyplývá povinnost zdržet se určité činnosti, která by mohla ohrozit stavbu, pro jejíž ochranu bylo ochrannx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx příslušného dotčeného orgánu. Tím je ten, kdo hájí zájmy, které zřízení ochranného pásma vyvolaly, a po vyhlášení rozhodnutí došlo ke změně těchto půvxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx 2006 (srov. § 41 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb.) možnost povolit z rozhodnutí o ochranném pásmu výjimku. Proti dosavadní právní úpravě je zde několik důležixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxtanovení zák. č. 50/1976 Sb.). Druhým významným zpřísněním je, že výjimka se může týkat pouze jednorázové činnosti. Naopak nová právní úprava nestanoxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxného pásma, vztahují ustanovení o územním řízení obdobně, není ani povolení výjimky, byť to zákon již explicitně nestanoví, možné bez kladného stanovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx x x) zákona a komentář k těmto ustanovením.
K odst. 4
Na povolení změny nebo zrušení územního rozhodnutí nebo na povolení výjimky se použijí především uxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x1. 12. 2006 fakticky uplatňována i bez zákonného podkladu, a to, že v případě, kdy po vydání územního rozhodnutí bylo vydáno i stavební povolení, které nxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxutí znovu nevydávalo. Bez ohledu na to, zda již stavba byla zahájena, či nikoliv (viz formulace „... po právní moci stavebního povolení nebo udělení souxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (viz § 96 odst. 6 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Je otázkou, zda použitá formulace je přesná, resp. správná, tj. zda by územní rozhodnutí neměxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxé“ (což byl věcný důvod pro stanovení takového postupu) tak, jako když je stavba již alespoň rozestavěna a teprve poté je územní rozhodnutí zrušeno. V těxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxvá právní úprava, platná od 1. 1. 2013, provádí s použitím výrazu „povolení stavby“ pouze formulační úpravu dosavadního textu tak, aby nový text zachycxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jako důvod pro změnu územního rozhodnutí - § 41 stavebního zákona (pozn.: nyní § 94 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení) představují okolnosti nxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva.
Institut změny územního rozhodnutí spočívající v nahrazení původního rozhodnutí rozhodnutím novým (pozn.: nyní naopak nahrazení jen dosavxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xx xtavební úřad může z podnětu navrhovatele (pozn.: nyní na žádost oprávněného) nahradit územní rozhodnutí, z nichž nejfrekventovanějším je právě rozhxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxky v území. Z dikce citovaného ustanovení tak jednoznačně vyplývá, že stavební úřad sice může své původní rozhodnutí o umístění stavby nahradit rozhodxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx změna podmínek v území (...) . Co se rozumí podklady pro územní rozhodnutí, je zřejmé z § 37 stavebního zákona (pozn.: nyní § 18, 19, § 25 a násl., § 36 a náslxx x xx x xxxxx x x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxtěné při místním šetření, soud poznamenává, že situace na pozemku stavebníka, stejně jako situace na pozemku žalobců, byla úřadu známa již při vydání pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxopadá. Totéž platí i ve vztahu k pojmu "změna podmínek v území". Takovou změnou z hlediska ustanovení § 41 odst. 1 stavebního zákona (pozn.: nyní § 94 odsxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxící změnu důvodů pro původní umístění konkrétní stavby, ale bez toho, že by takový důvod založila činnost stavebníka, provedená v rozporu s původním úzxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxle § 94 odst. 1 zákona) nelze napravovat případná pochybení stavebního úřadu, ale ani legalizovat stavby nebo jejich části zřízené v rozporu se stavebxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xomentář x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxxxna).
Jinými slovy řečeno, změnou podmínek v území nutno rozumět okolnosti nastalé objektivně, tedy nezávisle na počínání stavebníka samého v rozporx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxi mezi nimi. Nedodržení územního rozhodnutí a stavebního povolení by pak následně bylo legalizováno a stavebník by nikterak nebyl nucen respektovat pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtněným a stavebním úřadem uznaným v původním řízení. Soud proto uzavírá, že v souzeném případě nebyly dány zákonem stanovené podmínky pro vydání novéhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx (podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 10. 2000, č. j. 10 Ca 197/2000-16)
SjS 1/2001, č. 754
Souvisící ustanovení:
§ 2 xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxvba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část nebo změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odsxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx x xojenské a jiné stavební úřady
§ 17, vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
§ 25-30 - územně plánovací podkladx
x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxání pozemků
§ 83, rozhodnutí o ochranném pásmu
§ 84-92, územní řízení
§ 92, územní rozhodnutí
§ 93, platnost územního rozhodnutí
§ 95, zjednodušenx xxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxměru
§ 115, stavební povolení - právní moc stavebního povolení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx x x xxxxx x x xx x x, § 35 odst. 1 a 2, § 84 odst. 4 a § 102 odst. 2 a 3 zák. o obcích; § 1 odst. 1 a § 18 odst. 1 písm. h) zák. o hl. m. Praze; § 123 a násl., § 140, 151n-151p, § 152 a nxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x x x xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých zákonů (zákxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 9 a 9a zák. o vl. bytů; § 27, 28, 67-69, 72, 76 a 81-92 spr. ř.; § 1-3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxx zákon; zák. o ochr. přír. a kraj.; zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zák. o poz. kom.; horní zákon; zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdroxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxkon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxební řízení
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxí a vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2012 bude nově vedeno jedno společné řízenx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x na základě zkušeností z aplikační praxe za dobu více než 5 let jako nedostatečná. Zvláštní požadavky jsou v nové právní úpravě promítnuty do úpravy jednxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí písemností v jednotlivých případech a obsahu výroků rozhodnutí. S přihlédnutím k potřebám a dostatečné srozumitelnosti tohoto zjednodušujícího ixxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxdno řízení (když podle právní úpravy platné do 31. 12. 2012 byla vedena dvě řízení). Úprava obsažená v § 94a zákona vytváří všechny potřebné požadavky (xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podávána na jednom formuláři a současně bude předkládána jedna dokumentace. V prováděcí vyhlášce (...) budou stanoveny požadavky na žádost, společnxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxnoví, že v případě, podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (které je dále označováno v legislativní zkrxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zkratce jako „společné řízení“). Pokud jde o společnou dokumentaci, je logicky stanoveno, že musí splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územnxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [viz § 110 odst. 2 písm. b) zákona a komentář k tomuto ustanovení]. Na obsah žádosti o vydání společného rozhodnutí se přiměřeně použijí ustanovení o žáxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxmuto ustanovení). Poslední (čtvrtá) věta tohoto ustanovení stanoví, že pokud „povaha věci“ nebo „závazné stanovisko dotčeného orgánu“ společné řízxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.
Pokud jde o formu takového „rozhodnutí“, je jí v souladu s § 140 odst. 3 spr. ř. xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxejné) ústní jednání, které, pokud je to účelné, spojí stavební úřad s ohledáním na místě; oznámení o konání tohoto jednání (ohledání) musí být logicky oxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxního jednání za stejných podmínek, jako to může učinit v územním řízení (viz § 87 odst. 1 věta druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení). Pro uplatněnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxním). Jistě může vzniknout otázka, co konkrétně může v praxi znamenat ono „obdobné“ použití citovaných ustanovení, která musí být v „samostatných“ říxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxm řízení odchýlit od „obecné“ úpravy, na kterou komentované ustanovení „jinak“ odkazuje. Odpověď na tuto otázku přinese nepochybně až delší praxe.
Lxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jen s nezbytným doplněním, „obecná“ úprava pro územní řízení uvedená v § 87 odst. 1 věta čtvrtá zákona (viz komentář k tomuto ustanovení).
K odst. 3
Toxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovení, tj. musí být nařízeno jako výjimka veřejné ústní jednání, které proběhne za shodných podmínek jako v případě postupu podle shora citovaného ustxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení § 89 (pro územní řízení - viz komentář k tomuto ustanovení zákona) a § 114 (pro stavební řízení - viz komentář k tomuto ustanovení zákona) (koncentračxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxavební úřad zkoumat z hledisek uvedených v citovaných ustanoveních zákona (§ 90 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení a § 111 zákona - viz komentář x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxtanoveních uvedená kritéria pouze „přiměřeně“ (odst. 1), resp. „obdobně“ (odst. 3), ale musí být uplatněna bezvýhradně, což je vzhledem k tomu, že jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zde používá tato neformální označení, namísto „tradičních“ výrazů „rozhodnutí o umístění stavby“ a „stavební povolení“). Pokud jde o vzájemný vztah xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby (pozn.: výraz „vykonatelný“ zde znamená „účinný“ - zakládající příslušné oprávnění, které je obsaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxzující.
K vzájemnému vztahu obou výroků je třeba uvést, že v případě, jsou-li obě rozhodnutí vydávána samostatně, má každé z nich „vlastní“ obsah; rozxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx společného rozhodnutí nemá výrok o povolení umístění stavby žádný „vlastní“ obsah (rozhodnutí o umístění stavby neopravňuje v tomto případě stavebnxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxního povolení platí, že zakládá (fakticky) jak právo stavbu umístit, tak ji provést, neboť, a to platí jak pro samostatná, tak společná rozhodnutí, staxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlného) stavebního povolení. Tzn. že k realizaci územního rozhodnutí dochází teprve v okamžiku, kdy začne být realizováno stavební povolení, byť lze sxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxní“). Vztah mezi vykonatelným územním rozhodnutím a vykonatelným stavebním povolením pak platí v obou případech, když podmínkou pro provádění stavbx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxa případy je v časovém vztahu mezi oběma rozhodnutími, když v případě samostatných rozhodnutí (jestliže jsou obě řízení vedena a rozhodnutí vydávána sxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oba okamžiky naopak zásadně časově splývají. Obě rozhodnutí se tak zásadně stávají buď vykonatelná v témže okamžiku, nebo se nestane vykonatelným žádxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxtí zároveň).
K odst. 6
Pro doručování úkonů ve společném řízení a společného rozhodnutí účastníkům řízení a dotčeným orgánům platí, s pochopitelnýmx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xízení, kterým je třeba v těchto případech doručovat), ustanovení § 87 odst. 1 věta čtvrtá zákona (viz komentář k tomuto ustanovení zákona).
K odst. 7
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odst. 5 - změna dokončené stavby; § 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením; § 85 - účastníci územního řízení; § 86 - obsah žádosti o vydání územnxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxvání žádosti o vydání územního rozhodnutí; § 91 - posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení; § 92 - územní rozhodnutí; § 109 - účastníci sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxbního řízení; § 114 - stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti; § 115 - stavební povolení
Související předpixxx
xxxx xxxx x x xxx xx x xxx x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.1.2013.
K § 95
Úpravy v textu tohoto institutu, který zavedl zákon s účinností od 1. 1. 2007, provedené s účinxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxstí od 1. 1. 2013 (viz komentář k tomuto ustanovení).
Toto ustanovení od 1. 1. 2007 zakotvuje zcela nový institut českého stavebního práva, a to „zjednoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxozhodne o umístění stavby, o změně využití území...“, na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2012, kde bylo uvedeno, že „stavební úřad může rozhodnxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxdušené územní řízení, či nikoliv, není věcí jeho správního uvážení, ale je jeho povinností jej provést vždy, když shledá, že byly splněny všechny zákonxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xýslovně vyloučena možnost spojit tento zjednodušující postup s navazujícím stavebním řízením (odst. 2), dále je stanoveno, jak stavební úřad postupxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxínky splňuje. Nově stanoví lhůtu, po kterou musí být návrh výroku rozhodnutí vyvěšen na úřední desce (odst. 3), stanoví povinnost žadatele zajistit zvxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxmitky účastníků řízení proti návrhu výroku rozhodnutí a dokdy mohou být uplatněny výhrady dotčených orgánů proti návrhu výroku rozhodnutí a jak se v taxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdení zjednodušeného územního řízení (odst. 5).
Nakonec stanoví komentované ustanovení postup stavebního úřadu po nabytí právní moci rozhodnutí (oxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (odst. 7).
K odst. 1
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxzdíl od dosavadní právní úpravy platné do 31. 12. 2012 (viz § 95 odst. 1 zákona ve znění platném do 31. 12. 2012), již jen čtyři podmínky, které musí být vždx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxé náležitosti“, neboť jeho
interpretace
byla v praxi sporná [viz komentář k § 95 odst. 1 písm. c) zákona ve znění platném do 31. 12. 2012 v 1. vydání komenxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxeném územním řízení) rozhodnout, musí být především buď v zastavitelné ploše [§ 2 odst. 1 písm. j) zákona], nebo v zastavěném území [§ 2 odst. 1 písm. d) záxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx platí, že záměr nesmí vyžadovat posouzení vlivů na životní prostředí podle zák. o posuz. vlivů. Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou záměry uxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxm. c)
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxud, musí být doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů.
K odst. 1 písm. d)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxerá musí být splněna spolu se třemi již shora uvedenými, jsou souhlasy účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo staxxxx xx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxky, když souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na si - tuačním výkresu. Nově se již nepožaduje, stejně jako u stanovisek, resp. rozhodnutí dotxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxlas pouze těchto dvou kategorií účastníků řízení, a nikoliv dalších (viz § 85 odst. 2 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Lze usuzovat, že formulacx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle této kategorie osob, jejichž souhlas je podmínkou pro provedení zjednodušeného územního řízení, je podmínkou pro jeho provedení také souhlas těchx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxak vzhledem k omezení této kategorie pouze na přímé (mezující) sousedy se u nich nepožaduje, aby jejich práva mohla být rozhodnutím přímo dotčena jako v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xždy (automaticky).
Zákon tak v tomto ustanovení ze všech „možných sousedů“ (tj. např. i „vzdálenějších“) požaduje souhlas pouze tzv. přímých (mezujxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxtavním soudem - viz
judikatura
k § 85 zákona. Nově se již nepožaduje výslovný souhlas dotčených orgánů a účastníků řízení s provedením zjednodušeného xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxx xxxanovení vylučuje možnost spojit zjednodušené územní řízení, na rozdíl od „klasického“ územního řízení, se stavebním řízením (viz § 94a zákona a komexxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxntovaného ustanovení) obsahuje podrobnější úpravu postupu stavebního úřadu jak v případě, kdy nebyly splněny podmínky pro provedení zjednodušenéhx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxpadě vydá stavební úřad usnesení podle § 76 spr. ř., kterým rozhodne o provedení „řádného“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se projedná podle § 87-92 zákona (viz komentář k těmto ustanovením) a pokud žádost splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxní desce po dobu 15 dnů [rozumí se, že návrh výroku rozhodnutí musí být na úřední desce vyvěšen (zveřejněn) po dobu nejméně 15 dnů - viz § 25 spr. ř.]. Tento nxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxím účastníkům řízení bude návrh rozhodnutí doručován „jen“ veřejnou vyhláškou. Výrazem „návrh“ lze rozumět „koncept“ rozhodnutí, a to pouze výroku rxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxe o označení aktu správního orgánu vůči účastníkům řízení, může být v této souvislosti poněkud zavádějící.
Jde o zvláštní formu rozhodnutí, jež není axx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxanoví § 72 odst. 1 spr. ř. Zveřejněný návrh nebude obsahovat další dvě základní části (náležitosti) rozhodnutí, a to odůvodnění a poučení účastníků (pxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní bude návrh oznámen pouze vyvěšením na úřední desce.
K odst. 4
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx“ územním řízení (s výjimkou případu uvedeného v § 87 odst. 2 zákona - viz komentář k tomuto ustanovení), a současně shodně s právní úpravou platnou do 31x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxí desce) byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, a to rovněž po dobu 15 dnů.
Toto ustanovení, dnes na rozdíl od x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xomuto ustanovení), a současně shodně s právní úpravou platnou do 31. 12. 2012, ukládá žadateli povinnost zajistit, aby informace o návrhu výroku rozhoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xřadem, a to rovněž po dobu 15 dnů.
Žadatel tedy musí bezodkladně poté, kdy mu byl návrh stavebním úřadem doručen, zajistit jeho vyvěšení na místě, které x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxt; buď stavební úřad znovu vyvěsí návrh výroku na úřední desce, nebo rozhodne o provedení „plného“ územního řízení (srov. postup podle § 87 odst. 2 zákonx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xa následek „zkrácení práv účastníků územního řízení“ (viz komentář k ustanovení § 87 odst. 2 zákona).
K odst. 5
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněny výhrady dotčených orgánů a námitky účastníků řízení.
V případě, že byly výhrady dotčených orgánů, námitky účastníků nebo připomínky veřexxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (viz odst. 3 věta první komentovaného ustanovení).
Nově je stanoveno, že k námitkám účastníků řízení uvedených v odst. 1 písm. d) (viz komentář k tomutx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxdušeného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxu územnímu řízení lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů“x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím“, namísto dosavadní úpravy, kdy dotčené orgány mohly „podxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxech bylo stanoveno, jaké důsledky má skutečnost, že tak ani účastníci řízení, ani dotčené orgány včas, resp. vůbec, neučiní. Podle nové právní úpravy pxxxxx xx xx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxslovně stanoveno, že pokud se podklady pro jejich souhlas nezměnily, k námitkám, se nepřihlíží, zatímco v případě výhrad dotčených orgánů takový důslxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxjak „sankcionováno“. Důležitým rozdílem oproti dosavadní právní úpravě platné do 31. 12. 2012 je, že již připomínky proti návrhu nemůže uplatnit veřexxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxy uplatněny vůbec, rozhodnutí se tak jako dosud „pokládá“ za vydané. Nově je však výslovně stanoveno, že se proti němu nelze odvolat a dnem následujícím xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31. 12. 2012).
Z formulace „rozhodnutí se pokládá za vydané“ vyplývá, že rozhodnutí ve skutečnosti nebylo „vydáno“, ale za vydané se pouze „pokládá“, xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxávní účinky). Rozhodnutí je v těchto případech nahrazeno pouhým „návrhem výroku rozhodnutí“ a jeho oznámení pak vyvěšením („zveřejněním“) (viz výšex xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
Jde o ustanovení zcela analogické § 92 odst. 4 zákona, s jedinou výjimkou, která opět odstraňuje určité interpretačxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxní platném do 31. 12. 2012) a přesto, že to zákon nestanoví, jistě i včetně poučení o tom, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (viz poslední věta koxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxe o obsah rozhodnutí předávaného žadateli, vedla v praxi k výkladovým nejasnostem.
K odst. 7
Viz § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě úzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxformace uvedené v odstavci 4“ by byla formulace „podrobnější obsahové náležitosti uvedené ...“, neboť základní obsahovou náležitost - požadavek na „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx v odstavci 4 tohoto ustanovení.
Související ustanovení:
§ 2 - základní pojmy
§ 2 odst. 1 písm. j) - zastavitelná plocha
§ 2 odst. 1 písm. d) - zastxxxxx xxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x5 - speciální stavební úřady
§ 16 odst. 1 - vojenské stavební úřady a újezdní úřady
§ 77 - druhy územních rozhodnutí
§ 79 - rozhodnutí o umístění staxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxí
§ 92 - územní rozhodnutí
§ 93 - platnost územního rozhodnutí
§ 94 - změna územního xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Související předpisy:
§ 25, 67-69, 71-76, 136, 140 a 149 spr. ř.; vodní zákon; zák. o ochr. přír. a kraj.; zákon č. 201/2012 Sxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 1, 2, 4, § 5 odst. 1 a 2, § 7, § 35 odst. 1 a 2, § 84 odst. 4 a § 102 odst. 2 a 3 zák. o obcích; x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx 6, 8-10, 16, 17, 21, 22, § 23 odst. 9 a příloha č. 1 k zák. o posuz. vlivů; § 70 odst. 2 a 3 a § 76 zák. o ochr. přír. a kraj.; § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona; záxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx3/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Územní souhlas
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxhlas může stavební úřad i nadále vydat „místo územního rozhodnutí“, a to při splnění sedmi hmotněprávních podmínek. První čtyři jsou uvedeny v odst. 1 a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxo ustanovením] (odst. 1). Zčásti přepracována je ta část komentovaného ustanovení, která obsahuje výčet případů, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx). Toto ustanovení nyní obsahuje namísto dosavadních osmi sedm kategorií, když zcela identické s dosavadní právní úpravou platnou do 31. 12. 2012 jsou xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxru (odst. 3), podstatně podrobněji upravuje postup stavebního úřadu jak v případě, kdy souhlas lze xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x správní rozhodnutí, a nelze se proto proti němu odvolat), záměr se neprojednává v územním řízení podle § 87 zákona, když stanoví, dokdy lze územní souhlxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu povolení stavby, územní souhlas ani územní rozhodnutí se již (znovu) nevydává (odst. 6), stanoví platnost souhlasu (odst. 7) a upravuje součxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxšit (odst. 9), a nakonec uvádí, že obsahové náležitosti záměru a jeho příloh stanoví prováděcí předpis (odst. 10).
K odst. 1
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xtyři věcné (hmotněprávní) podmínky, které musí být současně splněny, aby bylo možné „místo územního rozhodnutí vydat územní souhlas“, když první tři xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxěném území [§ 2 odst. 1 písm. d) zákona], nebo v zastavitelné ploše [§ 2 odst. 1 písm. j) zákona]. Jde shodně jako v případě zjednodušeného územního řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy v území nesmí „podstatně změnit“, což je velmi obecně formulovaná podmínka. Lze tedy dovodit, že jde např. v případě umisťování nových staveb o požadaxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxnistických a architektonických hodnot v území“, což výslovně požaduje např. § 90 písm. b) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení).
Třetí podmínkox xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xe třeba, tak jako dosud, rozumět, že stávající infrastruktura, na niž se bude nová stavba napojovat, má pro takovou stavbu ještě „dostatečné kapacitní xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xjišťovacím řízení a zároveň nesmí podléhat posuzování vlivů na životní prostředí (nesmí pro něj být vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení zámxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xáměry vyžadující zjišťovací řízení, k zák. o posuz. vlivů). Jde tedy fakticky o dvě relativně samostatné podmínky a obě musí být splněny současně.
Zbýxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxním).
Formální podmínkou pro udělení souhlasu pak samozřejmě je, že žadatel musí záměr stavebnímu úřadu (předem) oznámit (podat žádost o jeho vydáníx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Toto ustanovení lze označit za druhé „klíčové“ povolovací ustanovení nového zákona (po § 79 odst. 2 zákona - vix xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxi (pro realizaci záměru) není třeba územní rozhodnutí, když postačí územní souhlas.
K odst. 2 písm. a)
Územní souhlas postačí (ve vztahu k územnímu rozhodnutí lze také uvést, že v uvedených případech se územní soxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxanovení § 79 odst. 2 podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona platí, že nevyžadují ani územní souhlas (viz komentář k těmto ustanovením). V tomto smyslu je tak „xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx x xxxxby, jejich změny, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které podle shora cit. ustanovení nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavexxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx od předchozí kategorie bez logického důvodu neodkazuje na příslušné ustanovení - § 104 odst. 1 zákona, kde jsou tyto stavby, terénní úpravy, práce a zařxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxž nemá žádný faktický (věcný) význam pro výklad tohoto ustanovení a jeho vztah k ustanovení, na které takto odkazuje pouze nepřímo (výčtem kategorií, kxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxuhlas u „změn staveb“. Je třeba uvést, že zákon tento pojem ani v nové právní úpravě platné od 1. 1. 2013 nevymezuje, a to ani pro účely tohoto ustanovení. Zxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§ 2 odst. 6 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Je tedy při výkladu tohoto ustanovení základní otázkou, co lze, resp. co je třeba, pod pojmem „změnx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxě, je musí zahrnovat.
To znamená, že za změnu stavby ve smyslu tohoto ustanovení je třeba považovat především nástavby a přístavby staveb uvedených v § xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxení, či nikoliv, a dále všechny nástavby a přístavby staveb uvedených v § 104 odst. 1 zákona, ale jen v případech, že v tomto ustanovení stanovené parametxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxsp. přístavba, již územní rozhodnutí [viz § 96 odst. 2 písm. b) a contrario].
Naopak pro stavební úpravy, které jsou podle § 2 odst. 5 písm. c) zákona takx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxtář k tomuto ustanovení). Je tedy podle mého názoru nesporné, že první část kategorie „změna stavby“ tvoří právě shora uvedené případy nástaveb a přístxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxx a komentář k tomuto ustanovení).
Je však již otázkou, zda lze pod pojem „změna stavby“ podřadit i změny účelu užívání stavby, když vzhledem k § 81 zákonax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx posuzování změny vlivu užívání stavby na území, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu (vxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxo které bylo buď vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (lze soudit, že tato formulace je jen jinak vyjádřena v odst. x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo záměr podléhá zjišťovacímu řízení, pak jde o záměr, který má vliv na životní prostředí), nebo které mají nové nároky (pozn.: ustanovení odst. 1 výrxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx považovat v zásadě za obsahově ekvivalentní. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud nejde o žádný z obou shora uvedených případů, pak změna užívání stavxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
Vzhledem k tomu, že toto ustanovení výslovně s tímto zjednodušeným postupem při povolování změny vlivu užívání stavby na území nepočítá, tak jak to vxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souhlas k ní - viz komentář k oběma citovaným ustanovením zákona), lze učinit závěr, že změna v užívání stavby buď vůbec nepodléhá stavebnímu zákonu, tjx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxanovením § 127 odst. 5 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení). Tato změna stavby by tedy obsahem pojmu „změna stavby“ použitého v komentovaném ustaxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxtegorii uvedené v § 80 odst. 3 písm. c) zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), podle kterého změny druhu pozemku do 300 m2 nevyžadují ani územní souhxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxra 1000 m2 a nad tuto výměru změna druhu pozemku již vyžaduje územní rozhodnutí o využití území. Zákon tak změny druhu pozemku z hlediska „režimu“ jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Pokud jde o tuto důležitou kategorii, došlo oproti dosavadní právní úpravě platné do 31. 12. 2012 v tomto ustanovení ke třem změnáx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxném pozemku, pokud oplocení splňovalo požadavky v tomto ustanovení stanovené; tyto případy jsou tak nadále již vyloučeny. K pojmu „budova“ viz § 3 písmx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxvě platné do 31. 12. 2006 [srov. § 32 odst. 2 písm. c) zák. č. 50/1976 Sb.], která byla jistě přesnější než právní úprava platná v době od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xe vnitroblocích (nejčastěji tvořených obytnými domy) a b) stavby v areálech (např. skladových, nemocničních, vysokoškolských, průmyslových atd.)x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoru má být umístěna. Tato podmínka není však zcela jednoznačná, resp. z formulace použité v komentovaném ustanovení (pokud „odpovídají jejich způsobx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxřeném prostoru se stavba umisťuje. Je skutečně otázkou, proč by např. ve vnitrobloku obytných budov nemohla být na základě územního souhlasu umístěna xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xle jen další stavba určená pro trvalé bydlení. Bylo by tedy snad možné v praxi toto ustanovení vykládat tak, že stavby umisťované v uzavřených prostorecx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Nová právní úprava naproti tomu již neobsahuje dosavadní podmínku vyjádřenou nepříliš srozumitelnou formulací „nemění-li se vliv stavby na okolí“, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxednodušeným způsobem umístěna např. provozovna s hlučným provozem nebo sklad hořlavých chemikálií apod. Z hlediska právní jistoty při rozhodování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx stanoví, tak jako dosud, celkem šest podmínek, které musí být současně splněny, aby pro provádění terénních úprav (§ x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa a plocha, na níž budou terénní úpravy prováděny, kde došlo také k jediné změně oproti dosavadní úpravě, když byla tato plocha zvětšena z dosavadních 30x xx xx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x xx7 zák. o poz. kom.) nebo s veřejným prostranstvím (viz § 34 zák. o obcích).
Poslední podmínkou je, že při provádění takto vymezených terénních úprav nesxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příloha č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb.].
K odst. 2 písm. g)
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xelkem tři podmínky, které musí být současně splněny, aby pro zřizování uvedených ploch stačil pouhý územní souhlas. Pokud jde o „účelové“ určení plochx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx 3 písm. b) zákona a komentář k tomuto ustanovení], když maximální přípustná plocha byla zvětšena, shodně jako v případě terénních úprav, z dosavadnícx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx 1 a § 4 písm. h) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; pojem „vrakoviště“ právní předpisy nexxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxti stanovené spr. ř. (§ 37 - podání a § 45 - žádost) a jednak konkrétně uvádí, co musí záměr obsahovat. Dále je stanoveno, co musí být obsahem příloh oznámenx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis (viz odst. 8).
K odst. 3 písm. a)
K odst. 3 písm. b)
Viz komentář k § 86 odst. 2) písm. b) zákona.
K odstx x xxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx
Toto ustanovenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxnici s pozemkem, na němž má být záměr uskutečněn; souhlas s tímto záměrem musí být vyznačený na situačním výkresu [viz obdobně jako v ustanovení § xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxkona a komentář k tomuto ustanovení. Výjimkou z nutnosti souhlasu jsou stavební záměry uvedené v § 103 zákona (viz komentář k tomuto ustanovení), pokxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxední nemovitosti, a proto souhlas vyžadují.
K odst. 3 písm. e)
Místo dokumentace záměru [viz § 8x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxací podle § 158 odst. 2 zákona.
K odst. 4
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak v případech, kdy muselo být rozhodnuto o provedení územního řízení, a oba postupy byly dosud upraveny v jednom ustanovení (srov. § 96 odst. 4 zákona xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxe o provedení územního řízení (projednání záměru v územním řízení), upravena samostatně (vydávání souhlasu nyní v komentovaném ustanovení a postup sxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xodle § 87 (věta druhá komentovaného ustanovení) a na vydávání územního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu (§ 9-153 spr. ř.). Úzexxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxvy platné do 31. 12. 2012 opakovaně judikováno - viz např. SbNSS č. 5/2009, č. 1814 - viz pozn. k judikatuře k tomuto ustanovení.
Touto novou právní úpravxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxv však ve formálním), neboť nepochybně zakládá práva svému adresátovi a zároveň také ukládá povinnosti, které musí být při jeho realizaci splněny (viz x xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x zákona pro jeho obsah (viz komentář k tomuto ustanovení). Zákon výslovně stanoví, že územní souhlas nabývá právní účinky dnem doručení žadateli a lze xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Dosavadní odst. 5 stanovící informační povinnost žadatele byl logicky vypuštěn vzxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxž tyto případy jsou z možnosti využití územního souhlasu výslovně vyloučeny (viz § 96 odst. 1 věta druhá zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Toto uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxnovení), pokud s ním tyto osoby nevyslovily souhlas. Stavební úřad v těchto případech usnesením rozhodne o provedení územního řízení - toto usnesení sx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxt o vydání územního rozhodnutí, když podle povahy věci (je-li to pro posouzení záměru nezbytné) stavební úřad vyzve žadatele k doplnění žádosti, a to v nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxumentace záměru zpracována projektantem (k pojmu „projektant“ viz § 22 odst. 4 zákona).
K odst. 6
Viz komentář k § 94 odst. 5 zákona.
K odst. 7
Tak jako v případě souhlasu s provedením ohlášené stavby (§ 106 odst. 3 zákonax xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x 154 spr. ř.].
K odst. 8
Viz komexxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxněného, a to buď opět územním souhlasem, nebo územním rozhodnutím. Pokud jde o podmínky, za kterých tak lze postupovat, odkazuje toto ustanovení na příxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxední).
K odst. 10
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxého významu zásadní
judikatura
vydaná k povaze územního souhlasu v uplynulých letech Nejvyšším správním soudem (viz např. SbNSS 5/2009, č. 1814) na zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxní povaze územního souhlasu. Bulletin Stavební právo. 2009, č. 1-2, s. 23-32), byť teoretický význam vyjádřených názorů (zejména jejich argumentacex xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxř. areály školské, vnitrobloky) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxitroblok v tomto smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb. [Pozn.: tento
judikát
byl vydán ještě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zejména nově stanoveno, že uzavřený prostor musí být ohraničen existujícími budovami - k pojmu „budova“ viz § 3 písm. a) vyhl. OTP, když stavba v něm umisxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxě územního souhlasu. Nově je také výslovně stanoveno, že se umístěním stavby nesmí změnit jak půdorysné, tak výškové ohraničení prostoru, v němž je staxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x. 1970
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. d) - zastavěné území
§ 2 odst. 1 písm. j) - zastavitelná plocha
§ 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2. - vexxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxnčené stavby
§ x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xx - obecné stavební úřady
§ 16 - vojenské a jiné stavební úřady
§ 17 - vyhrazení pravomoci stavebxxxx xxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xx xdst. 6 - stavební úpravy a udržovací nevyžadují ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas
§ 80 - rozhodnutí o změně využití území
§ 80 odst. 3 - záměrx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxemků
§ 84 - příslušnost k provedení územního řízení
§ 84-92 - územní řízení
§ 85 odst. 2 písm. a) a b) - účastníci územního řízení
§ 91 - posuzování vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x x x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxas nepozbývá, resp. pozbývá platnosti
§ 94 odst. 1 - změna územního rozhodnutí na žádost oprávněného
§ 94 odst. 3 - změna územního rozhodnutí z moci úxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xřadu k provedení záměru
§ 115 - stavební povolení
§ 117 - oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Související přxxxxxxx
§ 37, 45, § 71 odst. 1 písm. a), § 76, 136, 1xx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, ve znění pozdějších předpisů; zák. o stát. pam. péči; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxrodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejícíxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx00 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 1-4, 10, 21, 22, § 23 odst. 9 a příloha č. 1 k zxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xx x x xxxxx x x xx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx x x x x x xxx xxxxx x x x xxxx x xxxxxxx x xx x x xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xx x xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; § 123 a násl., § 151n-151p, § 152 a násl., § 173, 174, § 602 a násl., § 663 x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xx xxxx x xxx xxxxx x xx xx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Literatura:
Malý, S. Základní povolovací ustanovení podle sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 96a
Toto ustanovexx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xostup pro vydání územního souhlasu spolu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru. Dosavadní právní úprava byla velmi stručná, když byxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx. 2012), a ponechávala tak příliš velký prostor pro analogii (extenzivní výklad příslušných ustanovení zákona a správního řádu). Nová právní úprava sxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxto ustanovení podmiňuje vydání společného územního souhlasu a souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem podáním společné žádosti o územní souhlas a ohlxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, pro který zavádí legislativní zkratku „společný souhlas“ (odst. 1).
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxanovení) „s přihlédnutím k § 106“. Shora citované ustanovení upravuje postup stavebního úřadu v případě, kdy lze územní souhlas vydat (žádost je úplná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxo ustanovení konstatuje, že stavebník může ohlášený záměr provést na základě společného souhlasu, který mu stavební úřad doručí. Dále se společný souxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxí upravuje případ, kdy žádost buď nesplňuje požadavky pro vydání územního souhlasu či souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, nebo by jeho realizací mxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xomuto ustanovení). Ne zcela jasná je druhá věta komentovaného ustanovení, že „podané ohlášení stavebního záměru nemá v tomto případě (rozumí se v přípxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení (a obdobně i jiných úkonů směřujících vůči správnímu orgánu) je, že se správní orgán musí takovým podáním předepsaným způsobem zabývat (viz postup xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xnstitutu.
K odst. 5
Shodně s § 96 odst. 4 je i v tomto případě stanoveno, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xouhlasu nelze analogicky prodloužit (srov. § 96 odst. 7 věta druhá a § 106 odst. 3 věta druhá zákona a komentář k těmto ustanovením).
Literatura:
Macxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx
xxx x
xxxmní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
(Účel vydávání územních opatření)
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x kromě toho uvádí základní vymezení obsahu tohoto nového institutu stavebního zákona, a to u obou uvedených typů (odst. 1 a 2). Územní opatření (obecně) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxmí v mimořádných situacích. Územní opatření (opatření obecné povahy) není právním předpisem ani správním rozhodnutím (viz § 171 spr. ř.).
Na rozdíl ox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxání a řeší problematiku více případů a územního rozhodnutí (§ 92 zákona), jež je výkonným nástrojem územního plánování a řeší individuální případy, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x§ 171 a násl. spr. ř.) vydávané radou obce nebo kraje (v případech, kdy se územní opatření týká území více obcí nebo nečinnosti rady obce) v přenesené půsoxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x asanaci území (§ 97 odst. 2 a § 100 zákona), když § xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Obsahem územního opatření o stavební uzávěře je „omezení nebo zákaz stavební činnosti“ (pozn.: zákon v tomto ustanovení a v § 99 odst. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxo ustanovením uvedenou pod bodem 3, s. 370-379) ve vymezeném území, která by mohla ztížit nebo zcela znemožnit budoucí využití tohoto území podle připrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxze omezit, a tím spíše ne zakázat, udržovací práce (údržba, udržovací práce - viz § 3 odst. 4 zákona a komentář k tomuto ustanovení). Důvodem je skutečnoxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xdst. 4 zákona používá výraz „údržba“ („Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby...“), zatímco např. § xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx („Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby“ a „Nájemci bytů a ... jsou povinni umožnit provedení nařízených udržovacích prací“) používají výrxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx formulace „údržba stavby“) definována jako „práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ...“.
Důvodem pro vydání územxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxjího zadání (viz § 47 zákona). Nově se upravuje tento okamžik již v návaznosti na rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny (vix x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh dotčených osob proti vydané územně plánovací dokumentaci nebo zrušení celého opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace je nově vxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xada obce, popřípadě rada kraje, přistoupí, bude vždy záležet na okolnostech konkrétního případu.
K odst. 2
Cílem tohoto institutu stavebního zákonx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxů (důsledků) živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území. Důvodem pro vydání územního opatření o asanaci území může být také existence závadxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xůvodů nezbytné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb (viz odstranění závady na stavbě - § 134 odst. 2 až 4, nezbytné úpravy na stavbě - § 137 odstx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxemní opatření o stavební uzávěře (§ 97 stavebního zákona z roku 2006), tedy při úvaze, zda je toto opatření zapotřebí, protože by mohlo dojít ke ztížení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xituace, kdy bylo schváleno zadání územního plánu a nebyl dosud zpracován návrh tohoto plánu, je třeba vycházet především z tohoto zadání. Jestliže všax xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xeznamená, že tento návrh pak musí být (v původním znění) vždy schválen zastupitelstvem. Tento orgán se musí vypořádat mj. se všemi námitkami a připomínxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxěru úžeji, než tomu bylo v daném případě.
SbNSS 11/2009, č. 1941
2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxrou územní opatření zasahuje do práv dotčených subjektů tím, že omezuje, resp. zakazuje stavební činnost ve vymezeném území, představuje jeden z jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxkumných bodů posouzení souladu územního opatření o stavební uzávěře se zákonem. Za vybočení z přípustného časového rámce působení územního opatření x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxení o stavební uzávěře zrušit, lze považovat teprve dlouhodobou, bezdůvodnou a svévolnou nečinnost obce při přijímání územního plánu, v rámci jehož pxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxm opatřením o stavební uzávěře zasahováno.
SbNSS 10/2011, č. 2396
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. n), pojem územně plánovací dokumentaxx
x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3, terénní úpravy a zařízení, stavební činnost
§ 4, dotxxxx xxxxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xx, zjednodušené územní řízení
§ 98, územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
§ 99, územní opatření o stavební uzávěře
§ 100x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxávěře po 1. 1. 2007. Bulletin Stavební právo. 2007, č. 1, s. 8-19.
Právní stav komentáře je ke dni xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxobnost k vydání územního opatření v obou případech, jak územního opatření o stavební uzávěře, tak územního opatření o asanaci území (odst. 1), a stručnx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxd jde o vymezení okruhu těchto osob, zákon sám stanoví, že může jít o zástupce veřejnosti (§ 23 zákona), a jinak pro jejich vymezení odkazuje jednak na příxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxx xstanovení na zákon o ochr. přír. a kraj., bez uvedení konkrétního ustanovení (viz komentář k odstavci 3 tohoto ustanovení). Těmito osobami se rozumí stxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxx xxxxxxxxx je k vydání územního opatření příslušná rada obce, jejíhož území se opatření dotýká. Zákon xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxda kraje. Oba případy je třeba vzájemně odlišit. V případě, že se územní opatření dotýká území více obcí, je věcí příslušné rady, aby zvážila, zda bude vhxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xby je vydala rada příslušného kraje pro celé dotčené území. Jde tedy v případě, kdy se územní opatření dotýká území více obcí, pouze o možnost, nikoliv poxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx druhá). V tomto případě by měla územní opatření vydat rada kraje místo příslušné rady obce - jde o analogické použití jedné z forem ochrany před nečinnosxx xxxxx xxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxaje, v jejich přenesené působnosti (přenesená působnost obce - § 7 odst. 2 a § 61 a násl.; rada obce - § 5 a § 99 a násl. zák. o obcích; přenesená působnost kraxx x x x xxxxx x x x xxxxxx xxxx xxxxx x x x xxxxx x x x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dotčenými orgány, které mají zákonnou 30denní lhůtu na uplatnění svých stanovisek. Platí zde koncentrační zásada obdobně jako v územním a stavebním řxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt. I když to zákon přímo nestanoví (chybí zde výraz „včas“, popřípadě v „zákonné lhůtě“), lze dovodit, že tento požadavek platí pouze v případě, že stanoxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxomenutí zákonodárce, resp. formulační nepřesnost, kterou však lze v tomto případě překlenout logickým a účelovým výkladem, zejména ve vztahu k větě dxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxěl k pozdě uplatněným stanoviskům přihlížet, ale zároveň by měl povinnost se s dotčenými orgány na obsahu opatření dohodnout, když lze důvodně předpokxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xrávo „veta“ vůči návrhům na opatření o stavební uzávěře i asanaci území, ale pouze v těch případech, kdy svá stanoviska uplatnily včas (v souladu s koncexxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxmovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo - určxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x spr. ř.: „Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím doxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxe veřejnosti
§ 97 - územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
§ 99 - územní opatření o stavební uzávěře
§ 100 - územní opatření o asanaci úzexx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3, § 2 odst. 2, § 7, § 8, § 29 xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xxx § 44 odst. 2, § 68 odst. 4, § 70 odst. 2
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 80, § 171-174
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděxxxxx xxxxxxxxx x xx
x xxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zákon č. 334/1992 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxerých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zák. o poz. kom.; horxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(Obsah územního opatření o stavební uzávěře)
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 99
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxším pokud jde o obsah územního opatření o stavební uzávěře, stanoví, že jeho obsahem musí být i doba trvání stavební uzávěry a nově s účinností od 1. 1. 201x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxzem stavební činnosti (odst. 1). Pokud jde o náležitosti obsahu územního opatření o stavební uzávěře včetně grafické přílohy, odkazuje zákon na prováxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx (odst. 3). Pro takové rozhodnutí je stanovena pouze jedna podmínka, a to, že takové rozhodnutí nesmí "ohrozit účel, který se opatřením sleduje".
K odsxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxt a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby
§ 2 odst. 6 - změna stavby před jejím dokončením
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízenx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxvební uzávěře a asanaci území
§ 98 - územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
§ 193 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx
zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx xx x xx x xx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxsm. k)
zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1, § 2 odst. 3, § 5 odst. 1, § 31, x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
(Vydání a obsah územního opatření o asanaci území)
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxna stanoví, jaký je jeho obsah a co je jeho cílem (odst. 2). Významný je odst. 4 komentovaného ustanovení, podle kterého dnem nabytí účinnosti územního xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xodat opravný prostředek) v dotčeném území pozbývá účinnosti vydaná územně plánovací dokumentace [viz § 2 odst. 1 písm. n) zákona], a to až do doby vydání xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxmně plánovací dokumentace anebo její změny pro dotčené území.
K odst. 3
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx stavby
§ 3 odst. 1 a 2 - terénní úpravy a zařízení
§ 6 odst. 6 písm. c) - působnost rady obce k vydání územního opatření
§ 7 odst. 3 písm. b) - působnost raxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxx xxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xx - územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území
§ 177 - mimořádné postupy
§ 193 - zmocňovací ustanovení
Související předpisy:
zákon č. 3xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxávní řád, § 171-174
vyhláška č. 503/xxxx xxx
xxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2013.
K § 101
Toto ustanovení stanoví, k jakým pozemkům má obec, kraj nebo stát předkupní právo (odst. 1), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdst. 2). Dále je stanovena lhůta, v níž může být předkupní právo uplatněno, a konečně za jakých podmínek je vlastník pozemku oprávněn nabídnout pozemek xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x xdst. 1
Cílem novely bylo zúžit možnost uplatnění předkupního práva. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxě prospěšných staveb [k pojmu „veřejně prospěšná stavba“ viz § 2 odst. 1 písm. l) zákona a komentář k tomuto ustanovení] stačí zřízení věcného břemene (xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxré veřejně prospěšné stavby a některá veřejná prostranství výslovně uvedená v územním plánu nebo v regulačním plánu. V těchto případech se předkupní pxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxno, že se předkupní právo týká i stavby na vykupovaném pozemku. Předkupní právo se uplatní jenom u úplatných převodů, bezúplatným převodem však nezanixxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xx xxxžněno, aby smlouvu uzavřela přímo i organizační složka státu, státní příspěvková organizace nebo státní podnik příslušný k realizaci veřejně prospěxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxd pro zastupování státu ve věcech majetkových, neboť pro svou činnost vykoupenou nemovitost nepotřebuje. Nově tedy již nepostačí vymezit předkupní pxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xrávo vztahuje na část pozemku, její oddělení na základě nabídky vlastníka zajistí a uhradí oprávněná osoba. Ta také zajistí i veškeré podklady pro stanxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxracování znaleckého posudku.
K odst. 6 až 9
Na učiněnou nabídku může oprávněná osoba reagovat buď zasláním návrhu kupní smlouvy se všemi jejími náležxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znaleckého posudku a nový návrh na uzavření kupní smlouvy a zašle je oprávněné osobě. V případě, že nedojde k dohodě, oprávněná osoba buď podá návrh na urxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xlastníka, přerušení lhůty, dokdy musí dojít k uzavření kupní smlouvy v případě, že se čeká na rozhodnutí soudu, a také postup po rozhodnutí soudu. 6. Příxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx. 10 a 11
V těchto ustanoveních je upravena lhůta pro úhradu kupní ceny oprávněnou osobou (2 měsíce od právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnicxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
K odst. 12
V tomto ustanovení je řešen vztah předkupního práva podle občanského zákoníku a podle stavebního zákona, když ustanovení občanského zákoxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvba a veřejně prospěšné opatření
§ 2 odst. 1 písm. n) body 2. a 3., územní plán a regulační plán
§ 2 odst. 3, stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojex xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x, terénní úpravy a zařízení
§ 6 odst. 1, úřad územního plánování
§ 43 a násl., územní plán
§ 61 a násl., regulační plán
Související předpisy:
zákxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx x x xxxxx x x xx x xx x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxx x xxx xxxxx 2, § 102
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 1, § 2, § 4, § 14, § 31 a násl., § 35, § xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxx x xxx x x x xx xxxxx x
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxrých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, l
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších xxxxxxxxx x x x x x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxdu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
Nxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxanovení je řešena náhrada za „změnu v území“ [viz § 2 odst. 1 písm. a) zákona]. Je to souhrnné označení pro změny, k nimž dochází jednak v důsledku vydání úzxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx x xx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu (§ 43 a násl. zákona) (odst. 2 věta první).
Je stanoveno, že v druhém přxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží také vlastníkovi pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením regulačního plánu (§ 61 a násxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx územní rozhodnutí (§ 78a zákona) podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich vyplývající (dále jen „oprávněná osoba“), pokud uvedenou změnou nexx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xž dnem 1. 1. 2012 (viz § 198 zákona a komentář k tomuto ustanovení).
Podle novelizovaného ustanovení náleží náhrada vlastníkovi nemovitosti, kterémx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxadě dojednal úvěr a pozemek slouží k zajištění závazku, a následně se pozemek stal nezastavitelným rozhodnutím orgánu veřejné správy. O majetkovou újxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xy žádné kroky směřující k zastavění pozemku) a následně zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení zastavitelné plochy, ve které by se pozemek nacházel.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí lhůt neuplatní (odst. 3). Dále je stanoveno, v jakých případech se lhůty stanovené podle odstavce 3 prodlužují (odst. 4).
Je stanoveno, kdo má povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 5).
Řešena je rovněž otázka
kompenzace
náhrady za změnu pro obec nebo kraj, lhůta, v níž musí být požadavek na kompenzaci uplatněn (3 měsíce od uhrazenx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtit vyplacenou náhradu v plné výši jejímu poskytovateli (tomu, kdo ji vyplatil) v případě, že se pozemek, za který byla náhrada vyplacena, vrátí do půvoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) a pro uplatnění náhrady (5 let od účinnosti změny územního plánu, změny nebo zrušení regulačního plánu nebo od pozbytí platnosti územního rozhodnutíx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
x x xxxxx x x stavba
§ 2 odst. 4 - kde se v zákoně používá pojem „stavba“, rozumí se tím i její část a změna dokončené stavby
§ 2 odst. 5 - změna dokončené stavby