177/1996 Sb.

Vyhláška o advokátním tarifu: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxslav
Klein
Daniela
Kovářová,
Robert
Němec
Hana
Tichá
Petra
Vrábliková
Martin
Vychopeň
Michal
Žižlavský
(autorský tým kxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xákladní úkoly advokáta
Postavení a základní úkoly advokáta
JUDr. Daniela Kovářová
Poskytování právních služeb upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xvláštního právního předpisu
(např. dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže),
je-li vykonávána advokátem.
Protože právní pomoc moxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo neadvokátní právně specializované společnosti (např. pojišťovna D. A. S.), pojďme si v úvodu nejprve definovat, kdo je to advokát.
Ustanovení § x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x
xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v ČR nebo studiem na vysoké škole v zahraničí, je-li takové vzdělánx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxávního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oborx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
x
xx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxm, že mu bylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo,
-
nebyl vyšxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvokátů v některém z domovských států, k advokátovi či advokátní právnické osobě nebo k zahraniční právnické osobě oprávněné poskytovat právní službyx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxxx xxxxu činnost neslučitelnou s výkonem advokacie,
-
složil advokátní zkoušku,
-
uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýšx xxxxxxx xx xxx xxx x
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc samostatně, společně s jinými advokáty (ve spolku nebo obchodní korporaci, jejímiž společníky jsou jen advokáti) či v pracovním poměru u jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxní § 15e zákona o advokacii, samostatný advokát může trvale poskytovat právní služby pro jiného advokáta vykonávajícího advokacii samostatně, pro spxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo zahraniční společností. Podobně tak může samostatný advokát trvale poskytovat právní služby též advokátům ve sdružení, pokud uzavře smlouvu o trvaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s jednou zahraniční společností či spolkem.
Další ustanovení zákona o advokacii stanoví podrobnosti písemné smlouvy o trvalé spolupráci, která mxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxvání této publikace, resp. ke dni 1. října 2018 je advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou celkem 13 393, z toho aktivních advokátx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxznamu zapsaných 237. Přibližně 40 % advokátů jsou ženy.
Advokát může mít (zaměstnat) advokátního koncipienta.
Koncipient
je absolvent právnické xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pracovní poměr. V době zpracování tohoto komentáře je advokátních koncipientů celkem 2879, z toho aktivních 2708. Koncipientek žen je 47 %. Novela zákxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxstupovat v souladu se zákonem o advokacii a stavovskými předpisy. Po skončení praxe a absolvování povinného množství seminářů a školení může
koncipixxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxovat jednotlivými úkony právní pomoci.
Práva a povinnosti advokátů
Zákon o advokacii stanoví řadu povinnxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxkých předpisů, které na základě zákonného zmocnění vydává Česká advokátní komora (srov. § 44 odst. 4 písm. b/, § 53 z. a.).
Takovými stavovskými předpxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxerým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický
kodex
);
-
usnesení představenstva České advokxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb;
-
usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku ze dne 28. června 2004, o provádění úschov peněz, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxě advokáta za poskytování právní pomoci (viz tabulka č. 1 na předchozí straně). Vzhledem k tomu, že výklad týkající se odměny za poskytování právních slxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxván k jednotlivým úkonům, budeme v tomto komentáři nadále používat termín
advokát.
Odpovědnost advokátního koncipienta za případné pochybení nebo kxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxb se rozumí
zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxních služeb spadá také činnost opatrovníka v některém ze zvláštních typů řízení (občanského soudního řízení nebo řízení podle hlavy III. zákona o souxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažený v této publikaci, však patří odměně za poskytování právních služeb, přičemž pro něj platí jednoduché pravidlo obsažené v § 1 vyhlášky č. 177/1xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xrávních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.
Vedxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zejména v případech, kdy o ní rozhodují státní orgány. Příkladmo jde o činnost advokáta jako mediátora, jako insolvenčního správce či jako správce maxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxní článku 4 odst. 4 etického kodexu, podle něhož
jakékoliv obstarávání cizích záležitostí advokátem soustavně a za úplatu se považuje za výkon advokacxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxovinění. Kárným proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto nebx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxení. Ne každá stížnost nutně končí podáním kárné žaloby, řada stížností není vyvolána kárným proviněním advokáta, ale klientovým neúspěchem ve sporux
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osobnostně poškozených, kteří podávají stížnosti na své advokáty opakovaně. Ne vždy lze takového klienta rozpoznat předem. Obecně lze advokátům dopxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxění. Pokud už k odlišnému názoru či pohledu na věc dojde, lze doporučit, aby se advokát pokusil s klientem o mimosoudní dohodu či narovnání.
Pokud
kliexx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxorný případ. Pokud advokát takto s kontrolním oddělením spolupracuje, není výjimkou, že stížnost je členy kontrolní rady posouzena jako nedůvodná. Nxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxzení. Z odůvodnění kárných judikátů je zřejmé, že pro kárnou komisi je podstatný následující signál: pokud si kárně obviněný advokát uvědomí, že se dopxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxrná komise velkorysá. Naopak - pokud se advokát snaží kárnou komisi obalamutit, opakovaně se omlouvá z účasti u jednání, odmítá s komisí spolupracovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxm o advokacii nebo stavovskými předpisy, dopustí se kárného provinění. Advokátovi lze za kárné provinění uložit napomenutí, veřejné napomenutí, poxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xyškrtnutí ze seznamu advokátů. Advokátnímu koncipientovi lze uložit napomenutí, veřejné napomenutí, pokutu až do výše dvacetinásobku minimální měxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxrým je kontrolní rada (viz § 46 zákona o advokacii). Shledá-li důvody k podání kárné žaloby, probíhá kárné řízení před tříčlenným kárným senátem, jehož xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x44/1996 Sb., advokátní kárný řád, subsidiárně se v řízení použije trestní řád.
Jak vyplývá z přehledů poskytnutých Českou advokátní komorou, v posledních letech obdržx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx


Jak je patrno, celkový počet stížnosti každoročně klesá navzdory rostoucímu počtu advokátů. Z jednoho a půl tisíce sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxbné srovnání uvádí tabulka č. 3 na další straně.
S ohledem na celkový počet aktivních advokátů poskytujících právní služby není počet kárně odsouzenýxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xřibližně 1 % ze všech případů.
Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xispozici také v elektronické podobě ve formátu pdf na stránkách (www.cak.cz). Komora také pravidelně vydává zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ktexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xdvokáta a také tento komentář z nich často čerpá.


Ke kárným rozhodnutím je třeba dodat ještě následující komentář: v posledním volebním období má komxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxě jako u soudního rozhodování - je způsobena nejenom odlišným právním názorem rozhodujících, ale zejména individuálními odlišnostmi jednotlivých pxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xe však advokát vázán povinností mlčenlivosti (viz § 21 z. a.). To v praxi znamená, že bez výslovného zproštění učiněného klientem (resp. všemi klienty sxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxích služeb.
Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu, což vyplývá z ustanovení § 21 odst. 7 xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx mnoho let existující Sekci pro advokátní tarif ČAK. Nová sekce má širší rozsah, nicméně i v dnešní podobě je jejím úkolem poskytovat výklady a stanovisxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxgislativy na úseku odměňování advokátů. V době, kdy se připravuje do tisku toto druhé vydání komentáře Odměna advokáta, začala Sekce pro advokátní práxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxborné diskuse, ale i příznivé politické situace a trpělivého mnohaměsíčního diplomatického vyjednávání.
Sekce také často slouží jako poradní orgáxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxkáta pohledem historie
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Dějiny advokátního tarifu sahají v českých zemích do období vrcholného středověku. Přesnxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pražský advokát Adolf Červinka, který se věnoval staročeským advokátním tarifům
"v době, kdy se podnikají se strany obchodníků a zemědělců soustavnx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxrickou studií. Není pak divu, že hned v úvodu ocitoval z
Brněnské právní knihy
ze 14. století odpověď brněnských konšelů na dotaz z Hradiště (Radisch):
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxnovit periodizaci, odpovídající zčásti i periodám dějin advokacie3) samotné. Nejstarší období se uzavírá rokem 1890, kdy byl pro Předlitavsko vydáx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx který pak zase nabyla mimo jiné i v oblasti tarifu zpět po roce 1989.
Nelze přehlédnout, že středověk je charakteristický právním partikularismem a s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxech. Nejvíce pozornosti je tarifu vcelku pochopitelně věnováno v právu městském, poněvadž ve městech, jejichž vzduch osvobozoval, byl právní život zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxí výše odměn zde však nestačí pouhá znalost nominální hodnoty peněz, je nutné se zabývat i hodnotou reálnou a tedy též cenovými srovnáními. Tím je dán i koxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxnu kopu příslušelo řečníku jen šest haléřů. V případě, že by řečník překročil takto stanovenou sazbu, hrozila mu pokuta deset kop grošů nebo vypovězení x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xi úředník - činnost řečníků znevažovaly. Typickou ukázkou z oblasti zemského práva je právní kniha dlouholetého nejvyššího zemského sudího Ondřeje z xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxece lži než pravdy, a to jistě z obyčeje pohanského, kdež jsú práva nalezena k libosti, ale ne ku pravdě."
7)
Dříve, než se sazby mohly ustálit, došlo k přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxx xxxxetí.
Mistr Viktorin Kornel ze Všehrd evidentně nepatřil k těm, kteří by pokládali odměny řečníků za spravedlivé. Podává se to i z Předmluvy k jeho spisx
x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxobody jest země česká, že každý před každým súdem sám svú při móž vésti a sám za sebe bez všech doktoróv (kteříž také, by pak k tomu dobyti byli, málo by zemskxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxiti, i na každém ji dobývati, tak chudý jako bohatý, žena jako muž."
V kapitole O pánu z lavic Viktorin Kornel dodává, že
"nebezpečná věc jest tulmači a txxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xmie a jakž móže, jist jsa, že súdce ne samo mluvenioe, jakkoli vtipně složené, než próvody, dóvody, obrany, vývody súdie."
8)
V literatuře se upozorňuxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxně sazbu velmi nízkou".
9)
Konkrétní výše sazeb je zřejmá i z řady následujících právních památek.
Podle
Práv městských
Mistra Brikcího z Licka z rxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx
xx xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xumma dále nebo níže bude; od běžných věcí a lehčích po 20 groších"
. Za
"kšaftovní věc"
byla odměna až dvě kopy, v menších věcech se mělo platit "podle slušxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xnihy M. Brikcího z Licka s tarifem podle
Práv městských království Českého
Pavla Kristiána z Koldína11) z roku 1579:
"Kdyby pře vznikla o nářek cti, anxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxých, a tu summu řečník saudem by obdržel: tehdy jemu od toho, číž ta pře byla, nechtěl-li by méně vzíti, půl třetí kopy grošův českých dáno býti má."
Bylo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dvaapůlkrát zvýšila.
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xobrého přátelství"
přátelům, vdovám, sirotkům,
"lidem sprostným"
, nuzným a v tomto světě opuštěným i
"dobří přátelé a zástupci i ochráncové lidí potřxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxk který z přátel dobrého od koho při vésti, toho se žádnému nezhajuje. Nýbrž kteříž by od chudých vdov, sirotkův a jiných lidí potřebných, saužených a v toxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxh každému se přeje, anobrž každému se to schvaluje, jakož o tom B. XXIV."
12) Na druhé straně mohl řečník být odměněn darem.
Poslední redakce zemského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxém, ale za při
"o nářek cti nebo o hrdlo, od té každé pře muože dáno býti až do desíti kop grošuov českých tomu řečníku, kterýž by tu při vedl".
Ačkoliv ještě v xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx Zapovězeným institutem zůstala v zemském i městském právu
quota de parte litis
, sankcionována byla i
praevarikace
.
Odměny řečníků byly koncem 16. sxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxý z Heslova následující záznam:
"Drahota v Čechách byla: žita a pšenice strych po jedné kopě a 15 gr. českých, hrách po jedné kopě a 30 gr. českých, oves po 4x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx českých. Kdo ví pak, zač bažant! Tři vejce slepičí za jeden groš český a to vše sotva pro bohaté a pro pány řečníky a prokurátory."
15)
Adolf Červinka uváxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxktoria Martin Fruwein z Podolí vlastnil před stavovským povstáním nemovitosti v pražských městech i na venkově. V pražských městech mu byly po Bílé hořx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxtřily dva domy ve Vysočanech, vinice a čtyři domy v Praze. Kromě toho Benjamin Fruwein v r. 1618 zdědil po Ladislavu Vítu ze Rzavého statek Mezný na Táborsxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xovolovalo
"jargelt"
, dále pro srovnání, odměna za spor o sto kop činila shodně
"půl třetí kopy grošův českých"
, z pře
"o nářek cti nebo o hrdlo
" odměna vysxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxna v rámci smlouvy námezdní, výše byla smluvní, nebyla přípustná
quota de parte litis
.
Odměny advokátů v letech 1848-1950
Advokacie prošla od roku 1xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxní moderní právní úpravu advokacie platnou v českých zemích, neupravoval oblast advokátních honorářů, předpokládal však, že
míra odměny za čas a prácx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xak mile nový řád soudu civilního nabude platnosti; což se týče položek, které nejsou v tarifě, bude platiti to, co v zákoně ustanoveno o smlouvě námezdní
xxxx
x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxy. V Čechách např. vrátil vrchní soud zemský dne 5. listopadu 1877 pod č. 30076 výboru komory její návrh s odůvodněním, že
"neshledává čeho naříditi o tomxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xředtím "
s doložením, by práce své necenili levněji, než tam uvedeno, an by jinak proti nim zakročeno bylo dle zákona ze dne 1. dubna 1872 č. 40 ř. z. jakožto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxátů v Předlitavsku byla završena až dne 26. března 1890, kdy ve Vídni podepsali s přivolením obojí sněmovny říšské rady císař František Josef I., ministxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx
xxxxx xařizovacím způsobem tarif pro takové výkony advokátů a jejich kanceláří v soudním řízení, které pro svou jednoduchosť a své opětování dopouštějí průmxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxí tarif nejčastěji měněným předpisem advokátního práva, celkem se jej dotýkalo dalších jedenáct nařízení. Nejvýznamnější z nich byla nařízení č. 29xxxxxx xx xx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy do tří oddílů jako honoráře pracovní, cestovné a poplatky za vzdálení se a poplatky manipulační.
Uvozovací zákon č. 82/1890 ř. z., který zůstal do roxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx práva volné úmluvy a s výhradou soudcovského práva zkoumati potřebu a účelnost jednotlivých úkonů
. Tarif se vztahoval i na notáře, pokud pro jejich úkoxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx 1890 a 1909 byly zavedeny tři, tarifem z r. 1897 dokonce čtyři tarifní třídy, jejichž použití bylo vztaženo k místu působiště advokáta. První třída platxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxo zařazeno Brno, v letech 1897 a 1909 lázeňská města Karlovy Vary a Mariánské Lázně.
Nezávisle na uvozovacím zákonu se do tarifů promítla diferenciacx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxkách cestovného. V r. 1890 tak advokátovi náležela
první třída na železnicích a parnících, dvouspřežný vůz a xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxch, jednospřežný vůz a za každou bez povozu vykonanou, třeba jenom počatou půl hodiny náhrada 75 krejcarů, jinému zřízenci II. třída na železnicích, IIx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xozu, a za každou bez povozu vykonanou, třeba jenom počatou půl hodiny cesty náhrada 50 krejcarů
.
Vydání dalšího, v pořadí druhého advokátního tarifux xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxf pro výkony advokátův a jejich kanceláří v tomto zákoně jmenované, souviselo s vydáním civilního soudního řádu a exekučního řádu.
Tarif z r. 1897 staxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxspěch advokáta přinášel tento tarif ustanovení, dle něhož
třeba by nebylo úmluvy, advokát má právo, větší nárok zvláštními okolnostmi nebo zvláštnímx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxýkaly pouze samotného právního předpisu, ale v neposlední řadě též aplikační praxe a soudců, kteří se záměrně snažili krátit výši přiznaných nákladů řxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnto tarif zavedl sazebník v korunách a haléřích namísto zlatých a krejcarů.
Tarif z roku 1909 se svými třiadvaceti paragrafy je z citovaných tarifů nexxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxubliky upravovaly advokátní tarif především nařízení vlády č. 498/1919 Sb. z. a n., o nové sazbě advokátní, zákon č. 78/1921 Sb. z. a n., kterým se ustanxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxx xx xstanovují sazby advokátů a jejich kanceláří. Vývoj byl v zásadě ukončen v r. 1923, dílčí úpravou bylo pak vládní nařízení č. 170/1932 Sb. z. a n., kterým sx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdle místa, jinak převzalo např. diferenciaci podle toho, kdo úkon učinil, ponechalo zachován nárok advokáta na přísudek ve vlastní věci a v nezměněné pxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkátovi podle tohoto tarifu příslušela dvouprocentní daň z obratu z tarifních položek i proti odpůrci.
Podle § 17 odst. 1 citovaného tarifu
soud jest xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xtřední kancelář bylo v r. 1933 možno považovat
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xxx xxxxxx Průměrné provozovací poměry a výsledky v praxi advokátní v r. 1933, měl činit čistý roční příjem takové kanceláře 45 000-55 000 Kč. Za malou kancelář bylx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxším počtem koncepčních a kancelářských sil s agendou výlučně nespornou nebo správní apod., u níž se řídí hrubý příjem a čistý výnos podle známek projednxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto tarifu valná hromada advokátní komory v Čechách prohlásila „za stavovskou povinnost členů komory, aby při účtování své odměny brali za základ mxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, „jsou-li tu okolnosti zasluhující zvláštního ohledu.24a
Tarif z r. 1923 platil až do 31. prosince 1950.
Léta 1950 až 1990
Prvním právním předpixxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxřádnými lidovými soudy. Podle tohoto vládního nařízení
obhájci náleží za obhajobu odměna podle délky jednání a složitosti případu za každé hlavní přexxxxxx xx xxxx xxx xx xxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí tarify z poúnorového období, tj. nařízení ministerstva spravedlnosti č. 194/1950 Sb., o sazbách za advokátní a notářské výkony, nařízení ministerxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxáška ministra spravedlnosti č. 50/1965 Sb., o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif), stanovily částky, které klienti zaplatili za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtra spravedlnosti č. 194/1950 Sb. odkazovalo ohledně sazeb na vyhlášku vydanou v Úředním listě, další tarify již obsahovaly zároveň sazebník. Za plaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xákon o advokacii z r. 1990 a prováděcí vyhláška č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci. Prováděcí vyhxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxílovou. Podílová odměna nesměla přesahovat dvacet procent hodnoty věci a mohla být sjednána pouze tehdy, pokud věc byla předmětem řízení před soudem nxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxích věcí, značně problematická, v případech sporu o odměnu se i stalo, že advokát, který byl kárně postižen za předražení právní pomoci, uspěl v soudním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxšky č. Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000 č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advoxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 (č. 116/2013 Sb.).
Co dodat?
Závěrem tohoto stručného historického exkursu si snad nelze než přát, aby - cxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxoverzní vyhlášku Ministerstva spravedlnosti ze dne 26. června 2014 č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxmika
JUDr. Daniela Kovářová
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxeracemi. V souvislosti s odměnou přijímá od klienta finanční prostředky (v hotovosti i na účet), vyúčtovává po skončení právní pomoci náklady a odměnux xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xřisouzené a zaplacené náklady řízení, z odměny odvádí daň z přidané hodnoty, platí pojištění odpovědnosti a přijímá a odesílá finanční částky, přijatx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Při převzetí zastoupení nového klienta přichází advokát do prvního styku s financemi v podobě zálohy.
Zálohu na odměnu a náklady
související s odměnox xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x xx xx x xxx xx xxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxenou zálohu, v níž současně zohlední nejen odměnu za právní pomoc, ale i hotové výdaje. Záloha se může pohybovat ve stejné výši, jakou je sjednaná výše odxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxka požaduje vyřízení rozvodu spolu se svěřením dvou nezletilých dětí do své péče. Advokát se s klientkou dohodne na částce 20 000 Kč za vyřízení celé věcix xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xím, že případné další hotové náklady (například na znalecké posudky) by klientka uhradila zvlášť. Nepřiměřená záloha by činila například 50 000 Kč.
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxek záloh vrátit. Vrácení přeplatku nesmí advokát vázat na jiné klientovy povinnosti. Advokát by měl přeplatek vyúčtovat a vrátit pokud možno co nejdříxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 17. 2. 2017, sp. zn. K 100/2016: „Je kárným proviněním, pokud advokát vystaví stvrzenku na zálohu, ktxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtu ČAK ze dne 30. 11. 2012, sp. zn. K 131/2011: „Je kárným proviněním, pokud advokát neuzavře dohodu o smluvní odměně, neinformuje klienta o předpokládaxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxán.“ Za toto jednání uložil odvolací kárný senát advokátovi pokutu ve výši 20 000 Kč.
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 7. 1. 2013, sp. zn. K 92/2012: „xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx se nedostupným, uzavře smlouvu o poskytování právních služeb bez srozumitelného ujednání o smluvní odměně, poté odměnu vyúčtuje podle vyhlášky č. 48xxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xěsíců.
A ještě jedno z novějších rozhodnutí: „Je kárným proviněním, jestliže advokát neinformuje klienta o inkasu vymožené částky, později ani po slxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxmise ČAK ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. K 75/2015 (viz Bulletin advokacie č. 1-2/2017, str. 75). Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 90 00x xxx


x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxávku vůči svému klientovi. Postačí, když bude praktikovat systém záloh v takové výši, aby měl dva či tři následující kroky (úkony právní pomoci) kryty zxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxohy. Pokud pak
klient
nesloží další zálohu na krytí budoucích nákladů právní pomoci, má advokát možnost vypovědět plnou noc (srov. znění § 20 odst. 3 z. xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xestliže advokát nesplní slib zahájení korespondence s protistranou, nepravdivě tvrdí opak, je nečinný a nevyúčtuje zálohu."
Za toto jednání byla advxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxlí smluvní odměnu v závislosti na výsledku a teprve po skončení právní pomoci žádá klienta o úhradu odměny, může se stát, že
klient
plnou výši odměny a daxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxx xdměnu zaplatit, není v rozporu s právními ani stavovskými předpisy, když advokát proti vlastnímu klientovi podá žalobu. Podobně není neetické postouxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxci v dosti důvěrném vztahu, není pro žádnou ze stran ničím příjemným, například s ohledem na prolomení povinnosti mlčenlivosti. Advokát pak v civilním xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxní také obvykle vzájemné vztahy mezi oběma stranami nezlepší, velmi často
klient
naopak reaguje podáním stížnosti na advokáta u České advokátní komoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx popsaný postup za pomoci záloh, který riziko advokátových pohledávek vůči klientům snižuje na minimum.
Advokát může zálohy přijímat v podobě
hotovxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxpisů. Takovým předpisem je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, podle jehož § 4 jsou hotovostní platby s účinností od 1. prosince 2014 (nxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, které bylo novelizováno usnesením představenstva ČAK xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx
xxxxx xxxxxematickou oblastí advokátního finančnictví je vyplácení přisouzených a zaplacených
nákladů řízení
. Obecně xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze platebním místem (srov. § 149 odst. 1 o. s. ř.). Advokát je tedy povinen bez odkladu zaplacené náklady řízení klientovi poukázat, pokud není sjednxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zaplaceným nákladům řízení započíst, je advokátova pohledávka za klientem z titulu odměny za právní pomoc a případné náhrady hotových výdajů, režijnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa řízení před soudem nebo jiným orgánem může advokát jednostranně započíst pouze proti pohledávce klienta na výplatu přisouzené náhrady nákladů řízexx
xx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxnické evidence tržeb
(tzv. registrační pokladny). Česká advokátní komora shromáždila věcné připomínky, jejichž obsahem je specifický charakter pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxastí je
substituce
, tedy situace, kdy advokát požádá jiného kolegu o zastoupení. Pokud se oba advokáti nedohodnou jinak, má substitut právo po skončenx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxm plátcem (k tomu viz § 26 z. a. a zejména čl. 13 odst. 1 e. k.). Se substitutem se advokát může domluvit i na smluvní odměně, která nemusí odpovídat výši smlxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xýši 3000 Kč za hodinu. V průběhu obhajoby požádá advokáta B o zajištění
substituce
u výslechu svědka v místě výkonu advokátní praxe advokáta B a za poskyxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxn mu odměnu za vykonanou právní pomoc uhradit, v opačném případě se vedle rizika vymáhání odměny ze strany zmocněného kolegy vystavuje nebezpečí kárnéxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxněním, jestliže nezaplatí za právní službu, kterou pro svého klienta objednal u jiného advokáta."
Za toto provinění, spočívající v nezaplacení
subsxxxxxx
xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xejen v rámci poskytování právní pomoci (například uzavření kupní smlouvy týkající se nemovitosti), ale i při zajišťování samostatné úschovy. Pak posxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přijímání vkladů nebo ke správě cenných papírů anebo jiného majetku.
Další povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtřednictvím elektronického systému hlásit ČAK každou úschovu. Započtení advokátových pohledávek (včetně palmárních) proti částce složené klientxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxa či vyškrtnutí ze seznamu advokátů). Jako příklad je možno ocitovat
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 8.9.2004, sp. zn. K 7/2004: "Je nepřípustné, axx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdovat, odměna advokáta bude vyšší než složená záloha."
Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 7000 Kč. Advokátovo odvolání bylo zamítnxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxx
xxx kárným proviněním advokáta, jestliže vrátí přeplatek zálohy se zpožděním a až po urgencích, neinformuje klienta o výzvě exekutora, nezaplatí nákladx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx
xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xěsíců.
K úschově ještě dodejme, že advokát se může s klientem dohodnout jinak, podobně jako si může ujednat smluvní odměnu za úschovu i to, že úroky z úsxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx č. 9/1999 Věstníku, stanovena na 5 let, činí archivační lhůta pro dokumenty a smlouvy týkající se depozita deset let (viz usnesení představenstva ČAK zx xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xx xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxé hodnoty, má nárok účtovat k odměně a náhradám také tuto daň. To vyplývá z ustanovení § 23a z. a. a § 14a a. t. Advokát samozřejmě nemusí tuto daň připočítxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxt. 1 písm. b) tohoto zákona je předmětem daně
poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xsoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno
. Podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty činí sazba u poskytování právní pomoci momxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxtáři k § 14a.
Vzorový dokument č. 1:
Vzor advokátovy faktury.Na závěr tohoto pojednání připojme několik informací ke styku advokáta s daňovými úxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxlosti s poskytováním právních služeb.
Prolomení povinnosti mlčenlivosti je velmi úzké a přesně definované. Vyloučíme-li zproštění povinnosti mlčexxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi prolomena tak, jak je zřejmé z § 21 odst. 5 z. a.:
Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxtl nebo poskytuje.
Tuto povinnost by měl mít advokát na paměti zejména v souvislosti s finančními transakcemi, které se týkají klientů.
Například úxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxbo
porada,
ale nikoliv
sepis návrhu na rozvod
nebo
žaloba o 34 000 Kč proti panu Koželuhovi
. Podobné omezení se týká textu uvedeného na faktuře.
Klient
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxvoláním na čl. 10 odst. 1 etického kodexu uposlechnout a přehled položek uvést. Měl by však mít na paměti výše zmíněnou povinnost mlčenlivosti. Přehled xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xokumentu - dopise nebo v příloze faktury, na kterou se faktura odvolá.
Výše uvedená doporučení mají oporu v čl. 3a usnesení představenstva ČAK ze dne 8xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zbytečné specifikace úkonů právních služeb poskytovaných klientům, z nichž by byl patrný obsah právní pomoci, tak, aby v případě daňové kontroly, proxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxstí mlčenlivosti. Tato povinnost ovšem neplatí, pokud se advokát s klientem písemně dohodne jinak.
Pro úplnost ještě dodejme věc obecně známou, že adxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxokát vystaví stvrzenku na zálohu, kterou nepřijal.“ Viz Bulletin advokacie č. 1-2/2018, str. 75. Kárné rozhodnutí kárného senátu kárné komise ČAK ze dxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xovinen klientovi nebo jeho zástupci na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu
klient
svěřil nebo kterx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxených v této kapitole je advokát také plátcem řady jiných daní, například daně z příjmů ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. Podobně tak advokát podléhá povxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxat.
K výkladu o účtování právní pomoci je třeba zmínit ještě jedno doporučení, které advokáti nepříliš často používají: z obecně závazných právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxadu za ztrátu času nebo za čas promeškaný. Klienti - podobně jako většina obyvatel vůbec - milují slevy, a zkušený advokát tedy občas klientovi naznačí, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xosaženo již při poskytnutím slevy ve výši 15%.
Slevu může advokát poskytnout několika způsoby:
-
nejčastějším způsobem je sleva stanovená procexxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxnnosti klientovi neúčtuje vůbec;
-
třetí možností je účtovat některé úkony jen polovinou, což se podobá použití § 12 odst. 2 a. t. (srov. komentář k xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xim souvisí ještě jedno ustanovení etického kodexu. Tím je čl. 4 odst. 2, podle něhož je advokát povinen plnit převzaté závazky a závazek nebo ručení za cixx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako to, od koho si finanční prostředky vypůjčí. K tomu srov.
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 29.10.2012, sp. zn. K 92/2011: "Je kárným proviněním, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe výši 24 000 Kč. Podobně také
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 1.10.2004, sp. zn. K 72/04: "Pravidla profesionální etiky zavazují advokáta k určitéxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxým rozhodnutím soudu, závažným způsobem porušuje povinnosti advokáta a dopouští se kárného provinění."
Za toto provinění byla advokátovi uložena poxxxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k čestnému jednání advokáta.
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 13.4.2000, sp. zn. K 8/00: "Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže nepxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxmo oblast jeho profesionální činnosti."
Za toto jednání byla advokátce už před patnácti lety uložena poměrně vysoká pokuta - 25 000 Kč.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxnnou osobou, které plynou jisté povinnosti ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxS a směrnice Komise 2006/70/ES). Na tuto právní normu navazuje usnesení představenstva ČAK ze dne 11.9.2008, č. 2/2008 Věstníku, proti legalizaci výxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxření České advokátní komoře. Advokát ovšem tuto povinnost nemá, poskytuje-li právní pomoc. ČAK v lednu 2019 vydala speciální materiál s doporučeními xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxi nebo protistraně vyhlášeno rozhodnutí o insolvenci nebo likvidaci a konečně je-li sám advokát v úpadku či v likvidaci. Tuto problematiku řeší napříkxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
V důsledku přijetí evropské směrnice proti praní špinavých peněz dopxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxž uzavírá smlouvu o depozitu. Základní identifikaci advokát také sděluje bance, přičemž porušení této povinnosti sankcionuje nejen zákon č. 253/200x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe i bankovní podmínky.
Pojištění
Podle § 24 zákona o xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem než zaměstnaným advokátem. Advokát se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že újmě nxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xe veřejné obchodní společnosti nebo jako
komplementář
komanditní společnosti, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu i pro případ vzniku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxdu solidární odpovědnosti, resp. ručení.
Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musejí být od vzniku do dne svého zrušení pojištěny, přičemx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxkon advokacie, nebo nejméně 10 000 000 Kč za každého komanditistu komanditní společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie. Dojde li ke zvýšexx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxíka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti, musí být pojistné plnění z pojištění společnosti zvýšeno tak, aby odpoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxokacii (§ 24b, 24c z. a.).
Podrobnosti o pojištění stanoví stavovský předpis, kterým je usnesení představenstva ČAK ze dne 15. 9. 1999, č. 4/1999 Věstxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxistného plnění 5 000 000 Kč.
Advokáti vykonávající advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti nebo jako komplementáři komanditní spolxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x náhradě škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 zákona společnost, a advokát je podle zvláštních předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jakx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxu, za kterou odpovídá xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xro rok 2019 částkou 3 000 000 Kč, násobenou počtem společníků veřejné obchodní společnosti, a to u každého ze společníků společnosti.
Minimální limit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxdle § 24 odst. 2 zákona společnost a za kterou advokát odpovídá podle zvláštních právních předpisů z důvodu ručení jako její společník, je i pro rok 2019 sxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxku závazku k náhradě škody, k jehož splnění je advokát povinen jako společník veřejné obchodní společnosti nebo jako
komplementář
komanditní společxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti.
Zahraniční advokáti (podle § 5a zákona o advokacii) a evropští usazení advokáti zapsaní do seznamu advokátů - minimální limit pojistného plnění s xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx x xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xřípad odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídají podle § 24 odst. 2 zákona. Minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti musí xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xa každého komanditistu komanditní společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie, minimálně však 50 000 000 Kč u společnosti s ručením omezenxx x xx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Individuální pojistné smlouvy sjednané pro pojistné období roku 2019 byli advokáti povinni předložit Komoře nejpozději do 31. 12. 2018, bex xxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxii pojistné smlouvy může nahradit „Certifikát“, v němž pojišťovna potvrzuje základní údaje uzavřené pojistné smlouvy.
Česká advokátní komora pojišťuje všechny advokáty hromadně. Pokud se chtějí advokátx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxku písemně informovat do konce běžného roku a Komoře zaslat úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy dosvědčující individuální pojištění. Rozsah takoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 5 000 000 Kč.
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxe ročního pojistného advokáta prostřednictvím hromadného pojištění pro rok 2019 činí 6700 Kč. Toto pojistné se vztahuje na minimální limit pojistnéhx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k jinému advokátovi nebo ke společnosti, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie. Za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxovních úkolů podle zákoníku práce.
Sjednané hromadné pojištění je založeno na časovém principu pojištění příčiny do celkového limitu pojistného pxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxž požadavek na náhradu újmy byl vznesen až po skončení pojištění.
Vedle smlouvy o hromadném pojištění uzavřela Česká advokátní komora pro advokáty txxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xdpovědnosti advokátů - mediátorů, advokátů - rozhodců a dále dohodu o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozenéxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxnkách ČAK (www.cak.cz).
Tarifní matematika
S problematikou advokátní ekonomie se advokát setkává i při samotném stanovování výše odměny. Často sx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výpočty jsme sestavili přehledné vzorce, z nichž je možno vycházet. Vzorce čerpají z platné právní úpravy, zejména z § 7 a. t. a také z aktuálního znění zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxku České republiky je právo na právní pomoc obsaženo jednak jako součást práva na přístup k soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxávy, a to od počátku řízení. Toto právo je zaručeno každému, bez jakýchkoliv zákonných nebo jiných podmínek nebo omezení. Toto právo je rovněž součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxuva výslovně garantuje právo na právní pomoc pouze v trestních věcech ve smyslu jejího čl. 6 odst. 3, Evropský soud pro lidská práva však dovodil, že toto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxvodil v rozsudku ve věci Airey proti Irsku. Evropský soud pro lidská práva v něm mj. konstatoval, že „ochrana práva na přístup k soudu, stejně jako i ostatxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxo pro všechny osoby, včetně těch, jež si právní pomoc nemohou z důvodů sociálních dovolit, je na místě, aby tuto část systému suploval ze svých prostředkx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxk suplovala Česká advokátní komora z vlastních prostředků tím, že určovala advokáta k poskytnutí právní služby osobě, která si jí nemohla zajistit jinxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xezplatně, advokát si nemohl nárokovat odměnu ani od osoby, které právní službu poskytl a která se bez dalšího stala jeho klientem, ani od jiného subjektxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxo, že v důsledku vlastní
interpretace
ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu dospěl k závěru, že není oprávněn osobám, které podávají ústavní stížnoxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxože od 1. 7. 2018 stát prostřednictvím novely zákona o advokacii systém „bezplatné právní pomoci“ rozšířil a zavázal se k částečné úhradě jeho nákladůx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxém bezplatné právní pomoci, ale rozšiřuje stávající pravomoci České advokátní komory při určování advokátů, s tím, že v části náklady tohoto systému pxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx před Ústavním soudem.
Základní konstrukce systému
Základní konstrukce je stále stejná - Česká advokátní komora je k žádosti povinna určit advokáta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 18b z. a. anebo k poskytnutí právní služby. Dvě první formy jsou upraveny nově a jejich náklady nese stát, u třetí formy se mění pouze to, že stát nese náklxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx).
Podstatné přitom je, že pokud je advokát takto určen a jde-li o případ spadající pod finanční úhradu ze strany státu, má právo odměnu za provedené sluxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxrbatý.
Odměna za poskytnutou právní poradu podle § 18a nebo § 18b z. a.
Bezplatné právní poradenství bylo poskytováno Komorou řadu let, aniž by pro tutx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxyť zjednodušené) a rozhodnutí Komory o určení advokáta, který nově poskytne poradu ve své kanceláři, kam si žadatele (úspěšného) pozve. Každý žadatel xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxož vzor je uveden v příloze k usnesení představenstva č. 3/2018 Věstníku o zajištění bezplatné právní pomoci. Zápis je povinen nechat podepsat i žadatexxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xerozbíhá k žádosti, ale k podnětu ředitele zařízení, a nebylo by vhodné osoby, jimž se porady dostalo, nutit podepisovat listinu, které nerozumějí. Poxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxt pouze ve vzoru vymezené údaje, k obsahu porady trvá povinnost mlčenlivosti advokáta.
Položky vyúčtování mohou obsahovat pouze:
-
úkon právní sluxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle § 12c odst. 2, zde časový limit sjednán není;
-
cestovné v odůvodněných případech - cestovné je přiznáváno vždy k cestě do příslušného zajišťovacxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxa porada podle § 18b z. a., režijní paušál náleží ke každé započaté hodině úkonu);
-
DPH, je-li advokát jeho plátcem.
Odměna za poskytnutou právní sluxxx xxxxx x xxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxání služeb ustanoveného advokáta (včetně dosud trvající „povodňové slevy“ podle § 12a a. t., tedy příslušnými ustanoveními advokátního tarifu.
Advxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxavit. Hradí-li jeho odměnu (a nároky související, včetně náhrady hotových výdajů, stát, je povinen zaslat vyúčtování odměny a hotových výdajů spolu s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xbdobně jako to v případě ustanovených advokátů činí soud.
Vyúčtování a úhrada odměny
Advokát je povinen, pokud byl určen k poskytnutí služby, kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xe zákona advokát nemůže požadovat zálohu, ustanovení § 22 odst. 1 z. a. se zde neuplatní.
Jde v zásadě o běžné vyúčtování jeho služeb, jež v příloze obsahxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxud je předmětem vyúčtované služby porada podle § 18a nebo § 18b z. a., je nezbytnou přílohou vyúčtování i zápis o poradě, jehož vzor je uveden v příloze ke sxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Zápis spolu s vyúčtováním však advokát zasílá nikoliv přímo ministerstvu, nýbrž České advokátní komoře, jež jej verifikuje svým rozhodnutím. Toto roxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxvní služby nehrazené státem, pak mu náleží úhrada podle usnesení Sněmu ČAK č. 5/1999 Věstníku o sociálním fondu České advokátní komory. Jde o:
-
jednoráxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxního paušálu podle § 13 a. t.;
-
pokud
klient
vzhledem ke svým příjmovým a majetkovým poměrům není schopen nahradit advokátovi hotové výdaje, které adxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxelně vynaložené a prokázané náklady, maximálně však opět do výše dvojnásobku režijního paušálu;
-
příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxména cestovních výdajů, výdajů na vypracování znaleckých posudků a vyjádření, výdajů na tlumočníka a pořízení překladů, výdajů na pořízení opisů a koxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxch poplatků. Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k celkové výši hotových výdajů, které advokátovi prokazatelně vznikly; úhrada cestovních náklxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxnaložené ze strany advokáta.
Je na místě zdůraznit, že se jedná o příspěvky, jež nemusí cele pokrýt vynaložené výdaje.
O příspěvek musí advokát Komxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxoven žádný vzor ani formulář.
Příspěvky na úhradu hotových výdajů nelze poskytnout v případě, kdy povinnost k náhradě hotových výdajů byla soudem nebx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxení poskytování právních služeb. Na příspěvek na úhradu cestovních výdajů při cestách do zahraničí lze však advokátovi poskytnout zálohu, jsou-li prxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxb, nejpozději však do tří měsíců po ukončení cesty do zahraničí.
Kniha II.
Zvláštní část
Zastupování v xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxkladů civilního sporného řízení
, je
zásada úspěchu ve věci
. Přístup k soudnímu řízení bez nutnosti jakýchkoliv výdajů nebo rizika výdajů s sebou nese hxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxně, eventuálně sankčně tam, kde jde o zjevně bezdůvodné žaloby. V českém právním řádu se neuplatňují tzv.
pluspetice
, známé z římského práva. Ty postihxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxení neměly samy o sobě být další sankcí vedle případných sankčních plnění smluvních (smluvní pokuta), nebo zákonných (úroky z prodlení), i jejich úkolxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxhájen, musí vést úprava náhrady nákladů řízení k tomu, aby důsledky takového protiprávního postupu byly z majetkové sféry osoby, jež se jim brání, zcelx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrany, nýbrž v tom, že strany, pustivše se do sporu, jednají na vlastní nebezpečí a nesou odpovědnost za výsledek svého jednání."
26)
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho práva jiného subjektu apod.) zapříčinil, že druhá strana musí bránit svá práva v soudním řízení, zásadně ponese sankci v podobě povinnosti nahradit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxivé, aby ten, kdo důvodně hájil svá porušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, neobdržel náhradu nákladů, které takto účelně vynaložil. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxkoliv jen toho, koho by stíhala povinnost náklady řízení platit. Je nutno brát v úvahu i to, jak by se takové rozhodnutí dotklo majetkových poměrů oprávnxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxjům účastníků v něm apod.28)
Nihil novi sub sole
Uplatňovaný princip úspěchu ve věci poprvé v písemné podobě tak, jak jej známe dnes, obsahoval tzv. jxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxa pře) od samého počátku. V době reforem 19. století tím spíše, že až na výjimky (spory do 50 zlatých)29) byl před soudy veden advokátský proces a procesnx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxsemnou), kde povinné právní zastoupení neplatilo.
Uvedenou zásadu dále převzal i pozdější, v rámci reforem 19. století vytvořený systém civilního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x13/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní), byť v modifikované podobě. Důsledné uplatnění principu rovnostx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxlovat u obecného soudu žalovaného a automaticky nezískával nárok na náhradu nákladů řízení a naopak byl povinen je uhradit druhé straně, pokud žalovanx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xplatněnému nároku přiznával. Civilní řád soudní znal i zjednodušenou formu řízení v podobě řízení rozkazního - upomínacího a tarif byl rozlišován podxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxkátních služeb (nejen pro účely soudního řízení), a to nařízením ministra práv č. 293/1897 ř. z., na základě advokátního řádu č. 96/1868 ř. z.30) Tarif xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxy v meritu věci.
Toto nařízení pak za samostatného státu československého nahradilo nařízení vlády č. 498/1919 Sb., o nové sazbě advokátní, a již o dvx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxaze a v Brně. Tyto sazby byly následně sníženy nařízením č. 95/1923 Sb., xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx o 15%. Struktura úhrady však zůstala zachována. Pro účely sporu o peněžité plnění 650 Kč, což byl měsíční plat průmyslového dělníka, činila tarifní odmxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxst na jednání v odvolacím řízení. Za úkony tzv. solicitátorské, tj. úkony mimo advokátní kancelář, obstarávané kancelářským zaměstnancem (nikoliv kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxdle toho advokátovi náleželo cestovné, poplatky vzdálenostní a režijní (nikoliv paušální).
Přestože v průběhu padesáti let od přijetí prvního úkoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxzu; zákonodárce nikdy nepřistoupil k jejich paušalizaci, byly jednotlivé tarifní sazby spíše naopak zpřesňovány, pokud jde o jednotlivá řízení (v trxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx tabulky, vydávané jako příloha jednotlivých komentářů a běžně dostupné v zarámované podobě jak v advokátních kancelářích, tak i u soudů.
Tuto záklaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxána jako samostatný nárok strany, nicméně její úhrada se prováděla na účet krajských sdružení advokátů (která ji následně rozdělovala). Prováděcí úpxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxona č. 115/1951 Sb. ze dne 28. prosince 1951, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarifxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úkony účtované polovinou sazby a porady a drobné úkony; zajímavé je, že nejlépe hodnocenými byly úkony rozvodového řízení - 900 Kč za jeden úkon, dnes je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxdně navazovala vyhláška č. 50/1965 Sb. (v návaznosti na nový zákon o advokacii), o odměnách za poskytování právní pomoci, která platila až do června roxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxčenské změny po roce 1989, obnovení samostatné advokacie a vznik samostatného povolání komerčního právníka (byť dobově omezeného) byl při
jat i nový axxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxostní) ujednání
smluvní odměny
, jejíž druh, případné snížení nebo zvýšení základních tarifních sazeb nebo její stanovení (paušální, podílová) bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xdvokáta xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxch služeb (advokátní tarif).
Ve vztahu k sazbě mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve věcech peněžitého plnění však za svou účinnost byla vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxní služby, jež je dle dnešního ustanovení § 13 advokátního tarifu účtována s každým úkonem právní služby) se od doby nabytí účinnosti vyhlášky zvýšil (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxnání tarifních hodnot podle advokátního tarifu (1996-2006).
I--------------------------------I--------------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx        x xxxxxxx xxxxx         x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx             x
x                x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx    x xxxxxškou č. 276/2006 Sb.             I
I--------------------------------I--------------------------------I------------------------------------------xxxxxxxxxxx
x xx xxx xx           x xxx xx             x xxx xx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I přes 500 Kč          I 500 Kč             I 500 Kč                       I
I do 1000 Kč           I                I                          I
I--------------------------------I--------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx          x xxx xx             x xxxx xx                      x
x xx xxxx xx           x                x                          x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I----------------------------------------------------I
I přes 5000 Kč          I 1000 Kč            I 1500 Kč                      I
I do 10 000 Kč          I                I                          I
I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxx xx         x xxxx Kč a 25 Kč za každých   I 1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o  I
I do 200 000 Kč         I započatých 1000 Kč, o které  I které                       I
I                I hodnota převyšuje 10 000 Kč  I hodnxxx xxxxxxxxx xx xxx xx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I přes 200 000 Kč        I 5750 Kč a 25 Kč za každých   I 9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o I
I                I započatých 10000 Kč, o které  I které                       I
I                I hodnotx xxxxxxxxx xxx xxx xx  x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx            x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I
I přes 10 000 000 Kč       I 25 000 Kč a 25 Kč za každých  x xx xxx xx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx  x
x                x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx    x
x                x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x00  I                          I
I                I Kč               I                          I
I--------------------------------I--------------------------------I---------------------------------------------------xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xrávě advokátním tarifem.
Novelou občanského soudního řádu, provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., došlo ke změně potud, že odměna za zastupování účastnxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxčování výše odměny za zastoupení advokátem (notářem), jako jednoho z druhů nákladů řízení, se řídí ustanoveními advokátního tarifu (nyní vyhlášky čx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvní pomoci je důvodem průtahů ve skončení věci (čím více úkonů, tím vyšší odměna). Výpočet odměny je složitý a natolik komplikovaný, že v mnoha případecx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxtem odvolacího řízení
.
K odstranění tohoto nežádoucího stavu se navrhuje, aby se advokátním tarifem řídilo pouze rozhodování o nákladech podle § 1xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxářem zvláštním předpisem, v němž by byla stanovena paušální sazbou (bez ohledu na množství úkonů právní služby) za řízení v jednom stupni (tj. za řízení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xavrhovaná úprava nepochybně přispěje ke zrychlení a zjednodušení občanského soudního řízení."30a)
S odstupem času se však ukázal tento způsob náxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxzace nebyla snaha po vymožení pohledávky samotné, nýbrž po
nabytí zisku v podobě náhrady nákladů řízení
. Tato aktivita několika málo skupin věřitelů (xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xrotiaktivit, vedoucích pod záminkou ochrany práv dlužníků pohříchu k jedinému - k oslabení pozice věřitele.
xxxxxná úprava tento předpoklad, po zásahu Ústavního soudu v ustanovení § 147 odst. 1 o. s. ř.
obsoletní
, dosud obsahuje a Ústavní soud opakovaně ve svých rozxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxvedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxkytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (tzv. paušální vyhláška), a byla vypočtena jako součin předpokládaného poxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxadů, v právně a skutkově jednoduchých věcech mohl vzniknout a v zásadě i vznikal rozdíl mezi přiznanými a skutečně vynaloženými náklady, neboť výše odmxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xízení v jednom (prvním) stupni, z něhož vypočítávala paušální odměnu za právní zastoupení pro řízení v jednom stupni. Vyhláška nijak nezohledňovala sxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx v exekučním řízení se snižuje jejich složitost.
Tabulka č. 6 
Porovnání sazeb v Kč podle tzv. paušální vyhlášky a advokátního tarifu.
I---------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxška I při rozkazním I s průměrem I poplatek I I I (ve znění I řízení (3 I pěti úkonů* I I I I 2013)* I úkony)* I I I I---------I-------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 1000 I 2500 I 1500 I 2500 I 1000 I I---------I-------------I-----------------I-----------------I----------I I 5000 I 4800 x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx------------I-----------------I-----------------I----------I I 25 000 I 10 500 I 6300 I 10 500 I 1250 I I---------I-------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx tzv. paušální vyhláška podstatně převyšovala hodnoty stanovené advokátním tarifem, přičemž v podstatě neumožňovala soudu, aby určil odměnu za zastxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxava neměla ani preventivní funkci a neumožňovala dlužníkovi ve vlastním zájmu uhradit částku a snížit tak povinnost odstranit škodní následky na straxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xést výhodný obchod s pohledávkami a obohacovat se na tzv. přísudku, který se odvíjel pouze a jedině od stanovené paušální částky a nepřihlížel ke skutečxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xarifu (který požaduje, aby byl identifikován počet úkonů vykonané právní služby, ty byly oceněny a byla z nich odvozena celková výše odměny, přičemž bxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxhlášky. Platila tak nepřehledná situace, kdy se jinou úpravou řídil vztah mezi klientem a advokátem a zcela jinou vztah mezi stranami sporu při odstraňxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxlo k tomu již v situaci, kdy zejména na základě stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15.10.2008 soudy postupně, nixxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzení a návratu k zohlednění účelnosti vynaložených nákladů.
V
nálezu
ze dne 17.4.2013,
sp. zn. Pl. ÚS 25/12, Ústavní soud
konstatoval:
"Napadená vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxávního zastoupení odvíjí od počtu úkonů právní služby poskytnutých ve věci, zavedla stanovení nákladů právního zastoupení na základě principu paušaxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsovou náročnost, počet provedených úkonů právní služby, stejně tak jako způsob, jakým řízení před soudem skončilo (elektronický platební rozkaz, roxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxoku.
Napadená vyhláška motivuje účastníky občanskoprávních vztahů - věřitele k vedení soudních sporů i v případech, v nichž předmětem sporu je věc nxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí zisk. Přiznávané náklady jsou natolik vysoké, že je z principu výhodné se soudit i o předměty plnění nepatrné hodnoty.
...
Náklady právního zastoupenx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe v nižších pásmech, zejména v pásmu bagatelnosti. Přiznaná náhrada nákladů je zjevně nepřiměřená povaze a obsahu sporu. Vynucení plnění občanskopráxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxní výnosu z vedení samotného sporu."
Ústavní soud nicméně zároveň připomněl principy vlastního rozhodování, z nichž mj. vyplývá jeho očekávání, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxia pro určení výše náhrady by měla být obsažena přímo v samotné vyhlášce. Stanovení výše odměny by mělo odrážet princip proporcionality, mělo by být přixxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu není přípustné odvolání, rozhodnutí tedy nepodléhá instančnímu přezkumu."30b)
Bagatelní spory
Za "bagatelní" se označují takové spory, u nichx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxlomení do té doby bezvýjimečné zásady přípustnosti odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně přistoupila novela občanského soudního řádu provexxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxé věci, a proto ke
"správnému a spravedlivému rozhodování postačuje řízení v jediném stupni, přičemž přezkoumání takovýchto rozhodnutí odvolacím soxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxním řízení, jež by směřovaly k rychlému a efektivnímu řízení o předmětu sporu, a tedy k požadovanému rychlému uspokojení práv oprávněných. Na tento poxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdávek přeneseno ze soudních vykonavatelů na soukromé osoby (byť s licencí osoby veřejné moci). Je zřejmé, že novela občanského soudního řádu měla za zxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xx xx xxxx xxxxx xxx v důsledku novely občanského soudního řádu provedené zákonem č. 7/2009 Sb. došlo ke zvýšení této sumy na částku 10 000 Kč jako celkového předmětu sporx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xstavní soud bez komentáře akceptoval stav, kdy proti rozhodnutím o tzv. bagatelních částkách do výše 2000 Kč rozhoduje soud jednoinstančně, když v nálxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxtavy uspořádání přezkumných instancí budován ad infinitivum. Každý právní řád generuje a nutně musí
generovat
i určitý počet chyb. Účelem přezkumnéxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx instancí je proto výsledkem poměřování na straně jedné úsilí o dosažení panství práva, na straně druhé efektivity rozhodování a právní jistoty.31a)“ xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxntextu vyplývají z čl. 1 Ústavy a čl. 36 odst. 1 Listiny. Tento stav nemá obecně na náhradu nákladů řízení a s ní souvisící odměnu advokáta vliv, limituje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxdu možnosti zásahu do základních práv účastníka řízení.
„Ústavní soud vícekrát vyjádřil názor, že z ústavněprávního hlediska není soudní řízení povxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxod. Z čl. 36 Listiny tudíž bez dalšího pro jiné než věci trestní nezbytnost dvojstupňového soudního řízení neplyne, pročež vyloučení vybraných rozhoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx sp. zn. III. ÚS 150/03 nebo sp. zn. II. ÚS 304/06).32)
Zvýšení této částky podrobil kritice s opakovaným povzdechem, že nemá dostatek procesního prxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx0 Kč jako spory "bagatelní", nicméně zákonem č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxestných činů, k jejichž spáchání jeden ze znaků skutkové podstaty trestného xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxému, měsíčně poskytovanému, starobnímu důchodu, anebo polovině průměrného měsíčního čistého výdělku (mzdě) zaměstnance (blíže viz internetové stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřevyšující hranici 2000 Kč, neměl senát Ústavního soudu prostor, aby řízení přerušil a plénu Ústavního soudu předložil návrh na zrušení právního pxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxde věnovat v přiléhavějším případě."
33) Totožně se
Ústavní soud
vyjádřil i v
nálezu
ze dne 11.4.2012, .
Jistou formu
zjednoduxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx instance, nýbrž ke zjednodušení vystupování účastníků před soudem a dokazovacího řízení (např. v podobě smírčího řízení, upomínacího řízení, apod.xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obě strany nadále mají povinnost tvrzení a povinnost důkazní v rozsahu, který plyne z jejich postavení v řízení, a tedy plnou odpovědnost za vedení spoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zde nemá povahu smírčího soudu a nepoučuje strany o hmotném právu. Rovněž zde není žádný prostor pro úvahu soudu, zda přizná či nepřizná náklady a v jaké vxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxkaci ustanovení § 150 odst. 2 o. s. ř.
Rozlišení na bagatelní a ostatní však stále platí pouze pro rozlišení dvojinstančnosti řízení a nemělo jiný důvox xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Při úvahách o tom, co je možné označit za "bagatelní", pak by mělo být zváženo i to, že základní výše minimální mzdy v roce 2015 činí 9200 Kč hrubého. Minixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu
Ústavní soud se k otázce
nákladů řízení
, jejich
funkcím
a rovněž jejich
přiměřenosti
vyjadřoval v řadě svých nálezů. Z nich lze zobecnit tyto zxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxx12,
sp. zn. I. ÚS 3923/11: "Právo úspěšné procesní strany vůči neúspěšné straně řízení na náhradu nákladů vychází ze základního strukturního principux xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xzájemní oponenti uplatňující v řízení protichůdné zájmy. Úspěch jedné procesní strany je tak zároveň neúspěchem jejího procesního odpůrce, přičemž xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxt náklady, které při tom účelně vynaložila, neboť by bylo v rozporu s ochrannou funkcí civilního práva procesního, pokud by civilní proces neumožňoval xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xxtavního soudu
ze dne 28.11.2013,
sp. zn. I. ÚS 669/13: "Podle ustanovení § 16 odst. 1, věty první, zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, je advokát povinen xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xákladů účastníka řízení, jehož advokát zastupoval, zohledněna řádně odůvodněným nákladovým výrokem soudu, může jít o zásah do práva na spravedlivý pxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxění úspěchu ve věci samé, z důvodu procesního zavinění protistrany při zpětvzetí žaloby, nebo i z důvodu neuznání potřebnosti, resp. účelnosti jednotxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxstiny."
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2018 sp. zn. IV. ÚS 1374/17: „Vychází-li Ústavní soud z premisy, že »normální je nesoudit se« (aniž by na druhxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x s ohledem na fakt, že rozhodování o náhradě nákladů řízení ovládá zásadně pravidlo »vítěz bere vše«.
2. Jde o sice zásadní část rozhodování obecných sxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladech řízení tutéž váhu, jako rozhodování v meritu sporu:
Nález Ústavního soudu
ze dne 15.10.2012,
sp. zn. IV. ÚS 777/12: "Z hlediska kritérií sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xpravidla nedosahuje intenzity opodstatňující výrok Ústavního soudu o porušení ústavně zaručených práv stěžovatele."
Nález Ústavního soudu
ze dxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx soud již opakovaně zabýval a uvedl, že otázku náhrady nákladů řízení, resp. její výše, jakkoliv se může účastníka řízení citelně dotknout, nelze z hledxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x sp. zn. III. ÚS 106/11 in www.nalus.cz). Povaha - jen procesní - soudem konstituovaného práva, resp. povinnosti, povýtce způsobuje, že zde není zjevnx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxumentem, že konkrétním rozhodnutím obecného soudu o nákladech řízení bylo dotčeno právo na spravedlivý proces, dovozované z čl. 36 odst. 1 Listiny. Poxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxdy, jestliže je výrazem zjevného a neodůvodněného vybočení ze standardů výkladu, jenž je v soudní praxi obecně respektován, nebo je projevem libovůle xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxladními právy a svobodami účastníka řízení, musí shora zmíněné "kvalifikované vady" dosáhnout značné intenzity, aby bylo dosaženo ústavněprávní roxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxí soud nicméně požaduje, aby i v rámci rozhodování o nákladech řízení byla uplatňována kritéria spravedlivého procesu
, zejména z pohledu přezkoumatexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxodování o nákladech řízení se z pohledu obecných soudů může jevit jako oblast "jednoznačně podružná" (sp. zn. III. ÚS 191/06), což však neznamená, že nexxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxelné. Způsob, jímž soud rozhodne o některé ze složek nákladů řízení, může vést k podstatnému omezení v přístupu k soudu, což není z hlediska čl. 36 Listinx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxí. Ten, kdo se rozhodl bránit své právo u soudu a uspěl, by neměl být nepřiměřeně a bezdůvodně zatěžován náklady, které si soudní ochrana vyžádala, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx
xx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xměřovat pouze k odstranění následků existence soudního sporu pro stranu, jež v něm účelně uplatňovala či bránila svá práva.
Nález Ústavního soudu
zx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k sankcionování neúspěšné strany řízení, přičemž výše uložených nákladů je v rozporu s principem proporcionality sankcí. Dochází tak
de facto
k ukláxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxví, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Přiznané náklady by neměly být xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx2,
sp. zn. I. ÚS 988/12: "Z okolností, které přesvědčivě popsal okresní soud v odůvodnění svého rozhodnutí (viz shora), jakož i ze samotného textu ústavxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx znalou, ale jedině za účelem dosažení bezdůvodného zisku. Opětovné zastupování stěžovatelky advokátem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxá. Takové počínání lze podřadit pod kategorii zneužití procesního práva. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka usiluje o dosažení bezdůvodného zisku prosxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx úmyslem způsobit žalovanému újmu v podobě částky, již by musel zaplatit na náhradě nákladů spojených se zastoupením advokátem
."
Shodně ve vztahu k txxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxního sporného řízení, je zásada úspěchu ve věci. Ta je v platném právu vyjádřena v § 142 odst. 1 o. s. ř. Toto ustanovení ukládá soudu, aby přiznal tomu účaxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxa". Strana, která ve sporu podlehla, tedy nehradí úspěšné procesní straně veškeré její náklady, ale jedině takové náklady, jež lze považovat za potřebxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xapř. § 129 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), § 41 odst. 1 civilního řádu soudního (zákon č. 113/xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí straně přiznat náhradu toliko účelně vynaložených nákladů, se vztahuje na jakékoliv náklady řízení, tedy i na náklady spojené se zastupováním advokxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx upírající soudu oprávnění posuzovat účelnost těchto nákladů; naopak povinnost k posouzení jejich účelnosti při rozhodování o náhradě nákladů řízenx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxtiž nelze korektně snést přesvědčivé argumenty pro právní názor, vyjímající náklady spojené se zastupováním advokátem z posouzení toho, zda byly potxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx náhradu nákladů u osob, které mají z veřejných zdrojů hrazený
samostatný aparát
, jenž je s to zajistit jim řádné vymáhání jejich pohledávek - stát, statxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxzací, např. nemocnic a útvarů územní samosprávy).
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxní spočívající v odměně advokáta právě u advokátů, kdy takto vynaložené náklady hodnotí jako neúčelné.
Nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2018, sp. znx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x x42 odst. 1 o. s. ř. V této zásadě se promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil své subjektivní právo nebo právem chráněný zájem, by měl mít právo na náhrxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x rozsah náhrady nákladů, ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. obsahuje pravidlo, dle nějž jsou hrazeny toliko náklady »potřebné k účelnému uplatňování nebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu nákladů vzniklých v průběhu soudního řízení (srov. nález sp. zn. II. ÚS 1942/12 ze dne 26. listopadu 2013). Toto pravidlo se vztahuje na jakékoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxiska těchto nákladů je přitom nutno zkoumat jednak samotnou nezbytnost právního zastoupení (srov. např. nálezy sp. zn. I. ÚS 2929/07 ze dne 9. října 20xxx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xx x916/14 ze dne 12. dubna 2016), a jednak účelnost jednotlivých úkonů právní služby (srov. nález sp. zn. II. ÚS 736/12 ze dne 2. října 2013).
V dané souvixxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxení úspěšného účastníka řízení zastoupeného advokátem (srov. např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 988/12 ze dne 25. července 2012, sp. zn. I. ÚS 3xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxžovat mnohokrát proklamovanou povinnost obecného soudu brát na zřetel všechny pro rozhodnutí o nákladech řízení
relevantní
okolnosti. Pokud by obexxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxvo na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny, a to tím spíše, pokud takové okolnosti neúspěšná strana namítala.
Relevantní
okolnosti však xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxo pochybení obvodní soud do výroku o nákladech řízení nijak nepromítl skutečnost, že s popsaným podnikatelským záměrem byl, vzhledem k jeho konfliktnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčně výrazně bližší inkasní agentuře spíše než podnikateli v oblasti realit. O specifické povaze podnikání vedlejšího účastníka vypovídá i velké množxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxážně jedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxů právního zastoupení jen proto, že je jejím statutárním orgánem, společníkem či konečným vlastníkem advokát. V nyní projednávané věci je ovšem třeba xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxvážně administrativní charakter, disponovat příslušným aparátem. Jestliže je tento předpoklad obcházen tím způsobem, že se vedlejší účastník nechxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxskává takový postup charakter zneužití práva na náhradu nákladů řízení, neboť účelově navyšuje náklady s vymáháním pohledávek spojené.”
Judikatuxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xkcesorickém nároku tak
Ústavní soud
především vztáhl požadavky týkající se
náležitého odůvodnění
a
přezkoumatelnosti rozhodnutí
- viz
nálezy spx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxxxxx xp. zn. II. ÚS 2417/13
a a konečně otázky práva účastníka se k aplikaci ustanovení § 150 o. s. ř. vyjádřit - viz např.
nálezy sp. zn. xxx xx xxxxxxx
xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho i trestního procesu.
Na základě derogačního návrhu Okresního soudu v Chrudimi však
Ústavní soud
šel ještě dál, když interpretativním výrokem
náxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xastoupení a dovodil, že
"zatímco na advokáty (a zprostředkovaně tedy i na jimi zastoupené účastníky řízení) dopadá jasná podzákonná úprava vymezujícx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxvu, způsobující protiústavní důsledky, jak bylo vyloženo výše. Tuto mezeru je nutno překlenout použitím analogie iuris, tedy tím, že na řešení situacxx xx xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xituaci nejpodobnější, v daném případě tedy ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu, pokud by nepoužití takové analogie mělo protiústavní důsledkyx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxužití jde v daném případě ve prospěch nezastoupených účastníků řízení, na něž toto analogické vztažení advokátního tarifu dopadne. Zároveň jde o anaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxh nákladů řízení v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu. Jde pak především o analogické použití, které je přikázáno imperativem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xdvokáty založilo protiústavní nerovnost mezi zastoupenými a nezastoupenými účastníky. Text zákonné úpravy tedy toto analogické vztažení podzákonxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx tak má být analogicky vztaženo i na nezastoupené účastníky řízení, pokud je takový postup potřebný k výkladu § 137 odst. 1 občanského soudního řádu souxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxe 28.1.2004, sp. zn. Pl. ÚS 41/02) jej upřednostnit před zrušením napadeného ustanovení."
Shodně na tuto oblast jako na součást práva na spravedlivý xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx.2004 ve věci
Baumann v. Rakousko
(č. 30428/96, resp. č. 76809/01).35)
Ekonomické souvislosti
Důvodem, který ovlivňuje stávající výši nákladů nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xízení. Jde více méně o shodu okolností, pramenících v časové synergii některých změn souvisejících s prováděním reformy soudnictví, přičemž ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a vymáhány, a dále změn v sazbě DPH na služby z 5% na 21%. Toto navýšení nese v konečném důsledku na bedrech dlužník.
Do té doby nadto prováděly výkon rozhodnutí soudy, které požadovaly v bagatelních věcech soudnx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx
xdvokátní tarif doznal jen malých změn, pouze v roce 2006 došlo k mírnému navýšení v bagatelních věcech.36) K odměně za právní služby se připočítávalo xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxrany dlužníků ani jiných osob nezněla žádná kritika, zejména proto, že ještě stále do hry nevstoupili soudní exekutoři a s nimi i mnohem efektivnější zpxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x x xxxx x008 a aktivním postupem soudních exekutorů došlo k tomu, že výše nákladů vymožení pohledávky začala být zejména u nižších pohledávek vnímána jako citexxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxm sazby odměny do 500 Kč.
Tak došlo k tomu, že náklady na vymáhání částky 200 Kč činily v nalézacím a exekučním řízení u advokáta xxxx xx x xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxx x xxxxxx exekutora, která je v bagatelních řízeních stejná, 7000 Kč + 21% DPH. Je však rovněž patrné, že poměrně velkou část z těchto částek si nárokuje stát, a to txxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx zvyšují i v důsledku nově zakotvené povinnosti zaslat dlužníkovi tzv. předžalobní upomínku.37) Částka, již stát obdrží ze sumy požadované po dlužníxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI---------I----------I-----I-----------I---------I
I pohledávka I soudní  I odměna I RP I SOP v I odměna I RP I odměna  I celkem I
I      I poplatek I advokáta I   x xxxxxxx x xxxxxxxx x   x xxxxxxxxx x xxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I 200    I  600  I  500  I 150 I  300  I  250  I 150 I   0   I 1650  I
I------------I-----------I----------I-----I---------I----------I-----I-----------I---------I
x xxxx    x  xxx  x  xxxx  x xxx x  xxx  x  xxx  x xxx x   x   x xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I 1050    I  600  I  1500  I 150 I  300  I  750  I 150 I   0   I 3450  I
I------------I-----------I----------I-----I---------I----------I-----I-----------I------xxxx
x xxxx    x  xxx  x  xxxx  x xxx x  xxx  x  xxx  x xxx x   x   x xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I
I 5500    I  600  I  2000  I 150 I  300  I  1000  I 150 I   0   I 4300  I
I------------I-----------I----------I-----I---------I----------I-----I-----------I-xxxxxxxxx
x xx xxx   x  xxx  x  xxxx  x xxx x  xxx  x  xxxx  x xxx x   x   x xxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I---------I
 
Tabulka č. 8: 
Náklady v Kč v roce 2013 (po zrušení paušální vyhlášky).
I------------I------I----------I-----I----------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x x x x xxxxxxxx x x bez DPH I
exekuce
I I exekutora I exekutora I bez DPH I I------------I------I----------I-----I----------I-------------I-----I------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxx x xxxx x xxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------------I-----I------------I------------I-----------I I 1000 I 1000 I 1250 I 900 I 3250 I 625 I 900 I 1500-3000 I 1750-3500 I 4775-8025 I Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx x xx00 I 1250 I 900 I 1500-3000 I 1750-3500 I 5400-8650 I I------------I------I----------I-----I----------I-------------I-----I------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I-------------I-----I------------I------------I-----------I I 5500 I 1000 I 3750 I 900 I 5650 I 1875 I 900 I 1500-3000 I 1750-3500 I 6025-9275 I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxx x xxx x 5650 I 1875 I 900 I 1500-3000 I 1750-3500 I 6025-9275 I I------------I------I----------I-----I----------I-------------I-----I------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxekutora a 21% DPH je příjem rozdělen tak, že u pohledávky v částce 500 Kč stát obdrží z nákladů nalézacího řízení přibližně 50%, z nákladů exekučního řízxxx xxx xxxx
x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xporu, kdyby svůj dluh uhradil. Věřitel nemůže být postihován za to, že se kvůli nerespektování závazku dlužníka musela rozjet mašinérie zahrnující prxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxoblémem je, že se hovoří pouze o nákladech právního zastoupení, nikoliv o
příslušenství pohledávky
(úrok, smluvní pokuta, náklady správy pohledávkyxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx značnou část sumy, která je v konečném důsledku po dlužníkovi vymáhána. Při určení výše odměny advokáta se k příslušenství nepřihlíží.
xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxba chránit dlužníky natolik, že zásada, uplatňovaná zde po řadu let a odbornou veřejností uznávaná, by měla pozbýt platnosti, a to nejméně u tzv. bagatexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvána jen výjimečně. Tvrzeným důvodem byl nepoměr mezi výší vymáhané pohledávky a přiznávanými náklady, neboť dle předkladatelů „volná kapacita justxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxožen bez jakéhokoliv numerického podkladu, není zřejmé, kdo je pokládán za „nemalou část společnosti“, ani jaký dopad by novela měla do práv ostatních xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vztahu k pohledávkám ostatním. Navrhovaný princip zvýhodňuje dlužníky, kteří nehradí své závazky, a znevýhodňuje věřitele, avšak v konečném důslxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýbrž o řadu nároků běžných osob oproti obchodním společnostem nebo mezi sebou navzájem, nároky z pracovněprávních poměrů, z nájemních a souvisejícícx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxnější strany sporu, která při vědomí, že druhý z účastníků není s to nést právní náklady sporu, může změnit (a pravděpodobně změní) své chování vůči němu x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xdhodlá k soudnímu sporu, a pokud ano, povede to ke dvěma situacím - zhorší se průběh a délka soudního řízení proto, že pro něj bude obtížnější vystupovat v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xporu bude maximálně „výchovný“ ve vztahu k věřiteli, neboť bude muset část vysouzeného plnění vynaložit právě na právní zastoupení, tudíž zde stejně dxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx


xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxi se v mezidobí podařilo odstranit právě derogací tzv. paušální vyhlášky a změnou v judikatuře obecných soudů.
I když se uvedené změny prozatím podařxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, není výsledkem kompromisu, nýbrž byl ministryní spravedlnosti vydán v rozporu se stanoviskem České advokátní komory a přes veškerou její snahu.
Saxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xčelové vymáhání pohledávek, jako na negativum na straně věřitele, ale na souhrn negativ na straně dlužníků v situaci, kdy se významným způsobem zvýšil xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhové spirály u celé řady fyzických osob. Náklady vedeného řízení se spolu s náklady
exekuce
staly terčem kritiky a narůstal tlak na jejich výrazné snížxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxevším v novelizacích exekučního řádu (a s ním souvisícího exekučního tarifu) a novelizacích insolvenčních předpisů, jež dosud nebyly ukončeny.
V txxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xpadku a způsobech jeho řešení, ve znění novely provedené zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017, který v odst. 3 provádí cenovou regulaci právnx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxávní služby, jakož i snaha rozšířit tuto cenovou regulaci daleko za samotný úkon sepisu a podání insolvenčního návrhu, vedou k velkým rozporům ve výklaxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxu ve věci
uplatňuje v různé podobě ve všech evropských zemích. Ve Velké Británii je nárok na náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky omezen poxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx
V řadě zemí se zároveň uplatňuje některá z forem
zjednodušeného řízení
, a to především ve dvou podobách - v podobě rozkazního/upomínacího řízení (Frxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x podobě absolutní negace práva na náhradu nákladů, nýbrž v jeho omezení, odpovídajícím zvolené zjednodušené formě. Švýcarský smírčí soud navíc poučuxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
x xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxedávky.
Ve valné většině zemí se s výjimkou těchto typů zjednodušených řízení nadto uplatňuje advokátní proces, v zemích Iberského poloostrova je dx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednání se soudem jménem strany sporu.39)
Ve většině evropských systémů se náklady na právní zastoupení posuzují přímou úvahou soudu podle zásady
xx xxxxx xx xxxx
x xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxěrům klienta (SRN), nebo na základě advokátem vyúčtovaných nákladů (Francie, Švýcarsko, Španělsko), přičemž soud uvažuje, zda jde o náklady přiměřexx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxsko, Španělsko, Dánsko) a není závazný, nebo je zde stanoven pro orientaci o přibližné výši nákladů v rozhodnutí některého z vyšších soudů (např. Dánskxxx
xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxužívají obdobnou právní úpravu, a to advokátní tarif, který je závazný pro určení mimosmluvní odměny advokáta, byť Rakousko a SRN namísto určení hodnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxhlédnout i k dalším okolnostem výslovně v tarifu neuvedeným.
Příklady:
Slovensko
Zcela srovnatelná situace, obdobná úprava vymáhacího řízenxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x
x xxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxx xx
x
x xxxxxx xxx x x xxxxx xx
x
x xxxxxx xxxx x x xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxtává DPH (19%), je-li advokát plátcem.
Soudní poplatky vycházejí z týchž principů jako u nás; jde-li o řízení o peněžité částce, činí soudní poplatek xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxh exekutorů. Jejich odměna činí 20% z částky, nejméně 33,19 €, maximálně 33 193,92 €. K odměně se připočítává DPH.
Exekutor má dále nárok na náhradu nákxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxy 500 € - 45 €; - z částky 1000 € - 80 €, - z částky 3000 € - 201 €,
-
z částky 5000 € - 303 €. Násobeno příslušným koeficientem, vyjadřujícím povahu sporu nebo slxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xožné uplatit i vyšší násobek.
Tatáž odměna je hrazena v případě nuceného vymáhání pohledávky, výkon rozhodnutí je v SRN prováděn soudy a nepodléhá soxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx republika
Stav se blíží poměrům v ČR (ač tam není řízení o malých pohledávkách časté). Výše mimosmluvní advokátní odměny pro jednotlivé úkony se určuxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxítává i režijní paušál. V některých případech lze výši odměny i navýšit.
Základem je odměna ve výši: - do 40 € - 26 €; - nad 40 € do 70 € - 39 €; - nad 730 € do 1 090 x x xxxxx xx x xxx xxxx x xx x xxx x x xxxxxx xx x xxx xxxx x xx x xxx x x xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxnáváno prostřednictvím soudních exekutorů. Jejich odměna činí 20% z částky, nejméně 33,19 €, maximálně 33 193,92 €. K odměně se připočítává DPH.
Exexxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xyhlášky, výše přiznávané náhrady závisí na povaze a cíli věci a na fázi řízení. Odměna je hrazena paušálně za jeden stupeň řízení, a to: - do 500 Zł - 60 Zł; - xxx xxx xx xx xxxx xx x xxx xxx x xxx xxxx xx xx xxxx xx x xxx xxx x xxx xxxx xx xx xx xxx xx x xxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxí je součástí soudního řízení, soudní vykonavatel působí u každého z okresních soudů.
Švýcarská konfederace
Ve Švýcarsku sice princip náhrady nákxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtovi, a soud je v rámci jeho možností (podle tarifu, který má jako zásadu hodnotu předmětu sporu) upraví přiměřeně podle předmětu sporu.
Například kaxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx x xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xx xxx xxx x xxxx xxx x x0,0% z hodnoty sporu; - od 12 300 CHF do 24 600 CHF - 1850 CHF + 15,0% z hodnoty sporu. Na advokátní služby se vztahuje DPH, a to ve výši 8%.
I soudní poplatky jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nárocích, jež je považováno za alternativu klasického soudního řízení
ve věcech s cizím prvkem, a to o nároku do částky 2000 €. Protože jde především o sxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx spory obchodněprávní mezi malými a středními podnikateli, než na spory vyvolané fyzickými osobami mimo podnikání, a to i proto, že řízení se vyznačuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdný účinek. I zde se však uplatní zásada, dle které náklady sporu platí ten, kdo v něm nebyl úspěšný (čl. 16 nařízení). Jak vyplývá z textu samotného, jakox x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xe dne 12. 12. 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu), jež stojí na principech rozkazních řízení, nezavádí žádné požadavky či změnxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxo odpor proti němu není právní zastoupení
obligatorní
, ostatní otázky právního zastoupení a úhrady nákladů sporu ponechává na vnitrostátní úpravě.
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxchodní a civilní s obdobným rozsahem výluky jako u evropského řízení o drobných nárocích).
Odpovědi na dotazy advokátů
Česká advokátní komora poskxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxuje a zodpovídá odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK, část z nich je předávána k zodpovězení některé z odborných sekcí, eventuálně představenstvu nexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxch, nejvíce trápí advokáty nikoliv vyúčtování služeb, nýbrž otázka povinnosti mlčenlivosti, jejího rozsahu personálního, časového i věcného a podmxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xicméně nikoliv vždy jde o otázky výkladu advokátního tarifu, mnohem častěji se objevují dotazy týkající se nároku na odměnu a jejího vyúčtování. Stran xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x a. t. a jaký je vztah mezi ustanovením § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, příp. odst. 3, 4 a. t.
Mezi často se opakujícími dotazy se dále objevuje účtování režijního xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xe množí dotazy na dosud neustálenou aplikaci ustanovení § 14b a. t.,41) i zde je totiž výklad obecných soudů poměrně
restriktivní
.
Na uvedené dotazy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxativní odbor ČAK přibližně 180 písemných a přibližně 5x více telefonických dotazů a snaží se výkladem pomoci advokátu v nouzi nebo nejistotě. Potíže nexx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pak dalších procesních předpisů. Může pouze poukázat na dostupnou judikaturu, již ostatně shromažďuje, eventuálně na rozpory v ní, navést advokáta uxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obdobná situace panuje i v kárném řízení. Nelze totiž bez dalšího uzavřít, že nesprávná aplikace advokátníxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxmu koncipientovi zákonem o advokacii nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem, může mít podobu nedbalostní podobu úmyslnou. Kárná proviněxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxím čl. 4 e. k., méně často pak s čl. 10 odst. 1 nebo 2 e. k.
xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxárním ukládaným druhem kárného opatření je zde především pokuta, nicméně nejsou výjimečné i jiné, z pohledu advokátní praxe podstatně citelnější druxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnutých advokátů přesáhl číslovku 120. Těžko však o takovém opatření lze uvažovat pouze v souvislosti s nesprávným účtováním právních služeb.
Nejčaxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxsmluvní odměnou, pokud započte svou odměnu na prostředky, které pro klienta vyinkasoval, nebo které má uloženy v úschově, i když se na takovém postupu s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxh rozhodnutí je rovněž advokátní tarif vykládán, děje se tak však jen výjimečně, mnohem častěji jde o výklad obecných povinností advokáta.
Jako výzxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxle Sbírky kárných rozhodnutí ČAK):
-
č. 6/95:
Sepis protokolu o předání písemností klientovi po skončení zastoupení není účtovatelným úkonem.
x
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tuto zálohu vyúčtovat dle zásady uvedené v ustanovení § 9 advokátního tarifu (vyhl. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx x3/97:
Neoprávněné účtování položek, které nejsou úkony dle advokátního tarifu, je nepřípustné.
-
č. 22/98:
Účtování úkonů právní služby, které vxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxtových výdajů, na nichž se advokát s klientem nedohodl, je závažným porušením povinnosti advokáta.
-
č. 2/02:
Je závažným porušením povinnosti adxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxornění klienta na svém pochybení trvá a vypoví mu plnou moc s odůvodněním, že se vyhýbá zaplacení takto vystavené faktury.
-
č. 6/02:
Jedná se o závažxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxměně, ačkoliv s klientem žádnou smlouvu o takovém druhu odměny vůbec neuzavřel.
-
č. 2/03:
Účtování úkonů, které advokát není schopen doložit a ktexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxokátní tarif vůbec nezná, jedná nečestně, nesvědomitě, snižuje důstojnost advokátního stavu, a dopouští se tak závažného kárného provinění.
-
xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtředky klienta a služby za právní pomoc vyúčtuje způsobem odporujícím platným předpisům, přičemž není schopen účetními doklady doložit vynaložení zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xx 5/08:
Advokát není oprávněn požadovat při podání palmární žaloby přiznání nákladů řízení s odkazem na advokátní tarif a s tvrzením, že ve věci je zastoxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxrným proviněním.
-
č. 6/08:
Je v příkrém rozporu s etikou advokáta, jestliže písemně ujistí klienta o tom, že pokud převezme jeho zastoupení, bude mx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx domluvena, a navíc o svých úkonech nevede přiměřené záznamy.
-
č. 30/13:
Je kárným proviněním, jestliže advokát poté, kdy neuzavře dohodu o smluvnx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xpecifikace úkonů právní služby, a to přestože byl klientem o řádné zdůvodnění způsobu výpočtu odměny požádán.
-
č. 31/13:
Je kárným proviněním, jexxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxa nedostupným;
-
uzavře smlouvu o poskytování právních služeb bez srozumitelného ujednání o smluvní odměně, poté vyúčtuje podle vyhlášky č. 484/xxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx částek vymožených exekutorem a dokonce mu nepravdivě tvrdí, že peníze mu nebyly poukázány;
-
bez ujednání o smluvní odměně vyfakturuje podle vyhlxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxrných provinění je porušení povinnosti stanovené v čl. 10 odst. 4 e. k., dle něhož advokát o výkonech pro klienta vede přiměřené záznamy, jejichž obsah nx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxsu. Dokumentace advokáta musí být vedena tak, aby z ní byl zřejmý jeho postup při poskytování právních služeb i oprávněnost účtované odměny (čl. 1 usnesxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx hovořit.
Odměna advokáta a veřejné zakázky
Mgr. Robert Němec. Mgr. Lucie Diblíková
Specifickou oblastí z hlediska sjednávání odměny advokátů jsxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x případě uzavírání smluv na právní služby tuto úpravu respektovat se všemi důsledky s tím spojenými.
Vývoj české právní úpravy v oblasti práva veřejnýxx xxxxxxx
Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 134/20xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxjejících právních oblastí. Původní zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 199/1994 Sb.) byl přijat v roce 1994 a byl celkem 13× novelizován. V prosincx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxonem o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), který byl novelizován více než 20×. Nutno poznamenat, že veřejné zadávání je zároveň jednou z oblastí, kxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxdě aktuální právní úpravy.
Z hlediska zadávání veřejných zakázek na právní služby je důležité upozornit na to, že zákon č. 134/2016 Sb. nově zavádx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxných zakázek na ostatní právní služby, což vychází z nových evropských zadávacích směrnic přijatých v roce 2014. Nový zákon pak dále upravuje také nová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xritérií však není neomezené. Zadavatelé je mohou použít pouze v těch případech, kdy kvalita plnění je bezprostředně závislá na schopnostech a zkušenoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzek uvádí, že k využití těchto dílčích hodnotících kritérií tedy dojde zejména při zadávání tzv. intelektuálních služeb, kterými jsou mimo jiné i sluxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xvropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek:
-
směrnice 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxgetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (tzv.
sektorová směrnice
);
-
směrnice 2014/23/EU, o udělování koncesí (tzvx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxos Rady evropských advokátních komor a právnických sdružení (The Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE), jež se zasloužila o to, že konečná pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávání. Původní návrhy totiž specifika právních služeb nereflektovaly, dokonce nezachovávaly ani dosavadní právní úpravu, která umožňovala, aby prxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpské komisi.42)
CCBE doporučila, aby byla zachována zvláštní úprava pro zadávání veřejných zakázek na právní služby. Argumentovala zejména tím, žx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zásadní roli při výběru právního zástupce hraje vzájemná důvěra mezi klientem a právním poradcem a zkušenosti a specializace advokáta. CCBE vyjádřilx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnost (veřejní zadavatelé zastupují veřejný zájem).
Výše uvedené připomínky CCBE byly akceptovány a ve výsledném znění zadávací směrnice jsou něktxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xak ve výsledku vůbec nevztahuje na právní zastupování klienta advokátem v rozhodčím či smírčím řízení nebo v soudních řízeních u soudů nebo veřejných oxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxek vnitrostátního práva, mohou být dle nových směrnic zadávány ve zvláštním zjednodušeném režimu. Povinnost takto postupovat přitom vzniká až od čásxxx xxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvztahuje, úprava těchto "podlimitních" zakázek je plně v kompetenci členských států.
Další ze zásadních změn nové zadávací směrnice, která by se měxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jen ekonomická výhodnost nabídky (dříve byla kromě toho i nejnižší nabídková cena). Ekonomicky nejvýhodnější nabídka se obecně stanoví na základě cexx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxdě kritérií, jež zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. Je však třeba říci, že nejnižší nabxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxopská směrnice nově umožňuje členským státům omezit pro určité případy použití cenového či nákladového kritéria jako jediného kritéria pro hodnocenxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxickou novelou, je zavedení možnosti hodnotit v rámci kritérií také kvalifikaci uchazečů, konkrétně organizaci, kvalifikaci a zkušenosti pracovníkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxžití tohoto dílčího kritéria se uplatní při zadávání jakéhokoliv druhu např. poradenských služeb).
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxhledem k tomu, že nové směrnice přinesly zásadní změny v právní úpravě zadávání veřejných zakázek, rozhodlo se Ministerstvo pro místní rozvoj, že zpraxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxitrostátního práva velmi vítaná. Směrnice totiž umožňují postihnout jeden z největších problémů současného zadávání veřejných zakázek na právní slxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
V první řadě nový zákon o zadávání veřejných zakázek zavádí výjimku z pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnici. Právní služby specifikované výše uvedeným ustanovením zákona tedy vůbec nepodléhají úpravě nového zákona a zadavatelé tak můžou uzavírat smloxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx že xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxe takových právních služeb, které spadají pod výjimku uvedenou v § 29 písm. k) zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto výjimky nelze využít v případě zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxázek se vztahují na právní služby:
-
které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxzení uvedená v předchozím bodě, nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem v takovém řízení;
x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu, byť i příležitostně, vykonává dodavatel veřejnou moc.
Nový zákon dále ve vztahu k poskytování právních služeb upravuje tzv. zjednodušený režim zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxcí směrnicí. V případě veřejných zakázek na právní služby, které nespadají pod výše zmíněnou výjimku, mohou tedy zadavatelé dle aktuálního znění zákoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxdavateli právě s ohledem na specifika zadávaných služeb. Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje zadavateli například jednat s uchazeči o nabídxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxatel k dodavatelům přistupovat tak, aby dodržel zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Hodnocení nabídek - kritéria
xxxx xxxxxxxá zadávací směrnice zakotvila možnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxodnost nabídky je možné stanovit na základě:
-
nejnižší nabídkové ceny;
-
nejnižších nákladů, které mohou zahrnovat náklady životního cyklu;
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
I nadále je tedy možné použít nejnixxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzek je totiž zakotven zákaz použití nejnižší nabídkové ceny pro některé případy zadávacích řízení (řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovaxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxláštních služeb uvedených v příloze č. 4 k zákonu. Právní služby však nejsou v tomto výčtu zahrnuty, tak jak bylo původně zamýšleno v návrhu nového zákonxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxou cenu jako jediné kritérium pro hodnocení nabídek.
V zákoně o zadávacích řízeních je stejně jako v již přijaté a účinné technické novele zákona č. 137xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxh na realizaci veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob), a to jako jedna z možností v rámci kritéria kvality. xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxkázky.
Velmi zajímavé, zejména s ohledem na následné použití v praxi, je i zakotvení možnosti zadavatele stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalixxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxjí zákonu o zadávání veřejných zakázek, vyjma právních služeb spadajících pod výjimku uvedenou v § 29 písm. k) zákona o zadávání veřejných zakázek, a tuxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zadavatelé rozhodují o výběru poskytovatele právních služeb, anebo také kritériem jediným.
V případě, že zadavatel zvolí cenu jako jedno z dílčích hxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxacovaného memoranda, řešení vzorového zadání, metodologie postupu poskytování právních služeb, nově i zkušenosti osob zapojených do realizace plnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpůsob hodnocení takového dílčího kritéria, zejména dostatečně jasně a průhledně nastavit způsob přidělování bodů při hodnocení zvolených parametrxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxnocení nabídek je klíčovým prvkem v procesu výběru nejvhodnější nabídky, a proto je na ně kladen velký důraz, a to nejen ze strany dodržení formálního poxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxezkoumat. K určitosti zadávacích podmínek pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že v zájmu zajištění transparentnosti zadávacího řízení jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxna tehdy, jestliže po prostudování výzvy, respektive zadávací dokumentace si potenciální uchazeč dokáže udělat představu o tom, co všechno musí v nabxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx míry jednoznačnosti a srozumitelnosti učiněných právních závěrů, přehlednost textu vzorového právního rozboru), jejichž hodnocení je následně taxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlňuje", "nabídka kritérium splňuje s podstatnými výhradami, s drobnými výhradami, dobře, velmi dobře, nejlépe"
).
V případě, že zadavatel zvolí cexx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xazba pro všechny členy týmu.
Nejčastějším způsobem stanovení odměny za právní služby ve veřejných zakázkách je stanovení odměny na základě hodinovýxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx seniority (zkušenosti) a specializace (např. advokát - společník, advokát s praxí přes deset let, advokát s praxí přes pět let, advokát s praxí do pěti lxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxx xxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxovena jednotná odměna za jednu hodinu právních služeb, která je stejná pro všechny členy právního týmu bez ohledu na jejich specializaci, zkušenosti, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxlosti, kdy a v jakém rozsahu bude nucen zapojit do plnění veřejné zakázky kvalifikovanější a zkušenější advokáty, a kdy postačí například zapojení advxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxzeč se bude řídit při rozhodování o zapojení určitých členů týmu v určité věci spíše její výší než předmětem dané právní služby, který bude vyžadovat zkuxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
Používání tohoto způsobu stanovení ceny v zakázkách většího rozsahu je do značné míry problematické. Zná jej sice i běžná obchodní praxe, alx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako jsou např. předem stanovený rozsah (počet hodin) poskytovaných služeb, předem dohodnutá doba plnění, příp. maximální množství jednání uskutečxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x běžné obchodní praxi jsou též stanoveny podmínky pro navýšení odměny v případech, kdy dojde ke změně těchto předpokladů. Ve veřejných zakázkách je všax xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xzavřených smluv ve veřejných zakázkách, včetně zadávání víceprací, je v zákoně pořád do určité míry omezená i přesto, že nová právní úprava přinesla v txxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx Kč bez DPH pro všechny části
 část 1 - X 000 000 Kč, měsíční rozsah cca XX h
 část 2 - X 000 000 Kč, měsíční rozsah cca XX h
 část 3 - X 000 000 Kč, měsíční rozsah cca XX x
 xxxx x x x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x
 xxxx x x x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x
 xxxx x x x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxídkové ceny:
-
Uchazeč je povinen uvést smluvní odměnu za každou ucelenou hodinu poskytovaných právních služeb (časovou odměnu ve smyslu § 4 a. t.), x xx x xx xxx xxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxčtu vykonaných započatých čtvrthodin.
Hodnotící kritéria:
-
Základním hodnotícím kritériem je v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nabídková cena bez DPH, zpracovaná v souladu s bodem 5.1 zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že se jedná o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxší nabídky k hodnocené nabídce, se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
-
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhovanou cenu podmínkou. Podmínxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.
Vybraná smluxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx 1 hodinu poskytování právních služeb bez DPH (DPH bude k ceně připočtena v zákonné výši).
2.
V případě, že poskytovatel neprovádí činnost po celou hxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtvrthodin.
3.
Odměna dle předchozího odstavce zahrnuje veškerý čas souvisící s činností poskytovatele pro zadavatele, včetně cest k zadavateli xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxuvislosti s poskytováním právní služby, a to: soudní a správní poplatky vymezené zákonem, poštovné, znalecké posudky a odborná vyjádření a překlady. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou splatné na základě faktury - daňového dokladu, který musí obsahovat veškeré náležitosti požadované právními předpisy České republiky.
6.
Nxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxéhá předchozímu odsouhlasení zadavatelem.
7.
Zadavatel neposkytuje zálohy ve smyslu § 2436 obč. zák.
Příklad č. 2:
Způsob stanovení cenxx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxbídková cena, 40% kvalita posudku
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
XX 000 000 Kč bez DPH pro všechny části
část 1
- XX 000 000 Kč,
část 2
- X 0xx xxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxu hodinu poskytování právních služeb, a to v členění cena bez DPH, příslušná sazba DPH a cena včetně daně z přidané hodnoty. Takto zpracovanou nabídkovox xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
-
Nabídková cena musí
být stanovena jako pevná a neměnitelná po celou dobu trvání smlouvy na plnění
veřejné zakázky. Vyčíslení ceny musí být uvedeno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxch částek.
-
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a bude zahrnovat veškeré náklady na plnění celé veřejxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxškeré režijní náklady uchazeče související s poskytováním právních služeb podle této zadávací dokumentace, rámcové smlouvy a dílčích prováděcích sxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxle, dále tisky, opisy a fotokopie, faxy, telefony, emaily, apod.
-
Náhrada ostatních cestovních výdajů
v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Ostatní
hotové
výdaje
související s poskytovanými právními službami, jako např. soudní, správní a jiné poplatky, odborná vyjádření a přxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
x
x xhledem na zadavatelem stanovené minimální kvalifikační předpoklady a charakter poskytovaných služeb zadavatel stanovil, že bude-li nabídková cenx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x 77 zákona o zadávání veřejných zakázek a hodnotící komise bude vůči takovému uchazeči postupovat v souladu s tímto ustanovením.
-
Zadavatel nebuxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxé zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek. Hodnocení nabídek provede hodxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxh hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů, každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, která odpovídá vzorci výše nejnižší nabídkové xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxematicky zaokrouhlen na 2 desetinná místa.
2.
Kvalita předloženého právního posudku - 40%
Část 1 veřejné zakázky
Zadavatel požaduje vypxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xztahují ke XXXX. Posudek musí obsahovat minimálně obecný popis situace včetně uvedení dotčených právních předpisů, podmínky pro XXXXX.
Rozsah práxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxeče ze zadávacího řízení, ale počet přiřazených bodů za kvalitu posudku bude zkrácen o dalších 20 bodů.
Část 2 veřejné zakázky
Zadavatel požaduje vxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
x
xxxxxx xosudek bude v rámci výše uvedeného předmětu právního stanoviska zaměřen zejména na:
-
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxluv zaměstnavatele
-
ochranu zaměstnavatele
-
popis rizik
-
návrhy řešení
-
Rozsah právního posudku nesmí překročit XX normostrxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxených bodů za kvalitu posudku bude zkrácen o dalších 20 bodů.
Pro obě části veřejné zakázky platí:
-
Právní stanovisko uvedené v tomto dílčím krxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxkazuje jakékoliv zjevné nesprávnosti či dokonce rozpor s platnými právními předpisy a zda je náležitě odůvodněn;
-
kvality a míry jednoznačnosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xinimalizace či eliminace, hodnotící komise v rámci tohoto parametru přihlédne též k tomu, zda jsou odpovědi uchazeče zacíleny přesně na dotazy formulxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxězeno vyčerpávající způsobem a zda se uchazeč vypořádal se všemi aspekty problému, hodnotící komise v rámci tohoto parametru přihlédne též k tomu, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otázek apod.;
-
poměru přehlednosti text vzorového právního rozboru - hodnotící komise bude v rámci tohoto parametru zohledňovat práci s textem pxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I
I   počet    I slovní vyjádření míry splnění kritéria I
I přiřazených bodů I                    I
I------------------I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
x    x     x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    xx    x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxňuje s      I
I         I podstatnými výhradami         I
I------------------I----------------------------------------I
I    40    I nabídka kritérium splňuje s drobnými  I
I         x xxxxxxxxx               x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x    xx    x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx    x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
I    80    I nabídka kritérium splňuje velmi dobře I
I------------------I----------------------------------------I
x    xxx    x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxou v rámci tohoto kritéria ze všech hodnocených nabídek, přiřadí hodnotící komise 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daného kritéria - koeficientem 0,4.
-
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnostx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyly hodnoceny, a to v pořadí od nabídky, která nejlépe splňuje základní hodnotící kritérium, až po nabídku, která se umístila jako poslední v pořadí.
x
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xa losování budou uchazeči pozváni nejméně 3 pracovní dny předem. K účasti na losování platí obdobná pravidla jako k účasti na otevírání obálek s nabídkaxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x.
Za právní služby poskytované v souladu s touto smlouvou se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi jednotkovou hodinovou sazbu bez DPH, která je stxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxazci na základě prováděcí smlouvy bude vždy hrazena zpětně za každý kalendářní měsíc, v němž byly poskytnuty příslušné právní služby poskytnuté na zákxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxářních dnů ode dne doručení faktury příkazci.
4.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxležitosti, je příkazce oprávněn xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxdlení s úhradou.
5.
Příkazce nebude poskytovat žádné zálohy.
6.
Příkazníkem stanovená hodinová sazba poskytovaných právních služeb specifxxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí náklady příkazníka na poskytování právních služeb, tj. zejména náklady na mzdy, pojištění, poštovné, cestovné po městě a v místě sídla/místa podnikxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s poskytováním právních služeb mimo město a cestovné ze sídla uchazeče do sídla příkazce se řídí právními předpisy o cestovních náhradách xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxbami, jako např. soudní, správní a jiné poplatky, odborná vyjádření a předpoklady, musí odpovídat účelně vynaloženým a prokazatelným nákladům příkaxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Hotové výdaje uhradí příkazce příkazníkovi společně se službami poskytnutými zpětně za kalendářní měsíc.
8.
Cenu lze změnit jen v případě, že dojxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxk k smlouvě.
Příklad č. 3:
Předmět:
právní a daňové aspekty smluv s XXX
Způsob stanovení ceny:
modelová nabídková cena dle daného vzorce s vylxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxx xxxxx x xxx x00
Požadavky na způsob a zpracování modelové nabídkové ceny:
-
Uchazeč stanoví modelovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH dle vzorce: MNC = NC + PC, kde:
x
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxx
x
xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxé zadávací dokumentace zadavateli v Kč bez DPH;
-
PC je pevná částka za poskytnutí služeb podle čl. 2.1 c) předmětné zadávací dokumentace v Kč bez DPHx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxřní rok a budou ve vztahu ke každé osobě zahrnovat následující činnosti:
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxx xxxx xro zastupování XXX;
-
průvodní dopis pro XXX k dotazníku a plným mocím s vysvětlením postupu a finančních dopadů za roky xxxx a xxxx;
-
a další.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxávacích podmínek posoudí hodnotící komise rovněž výši modelových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, které jsou pro výši modelové nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti ucxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxeč získal veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není schopen v dostatxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx-li uchazeč písemně mimořádně nízkou modelovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise jehx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxcení nabídek:
-
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 78 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách.
-
Zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxídka nejvýhodnější) získá 10 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodové ohodnocení na základě násobku 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxávních a daňových souvislostí vzorového zadání na následující téma:
-
Popište právní a daňové aspekty xxxx.
-
Pro účely zpracování vycházejte x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxícího kritéria 2:
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria sestaví hodnotící komise pořadí nabídek podle míry naplnění vhodnost a výhodnosti ucxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------------I
I míra naplnění         I předmět hodnocení v rámci dílčího hodnxxxxxxx xxxxxxxx              x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  x                                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------I
I "vynikající" 76-100 bodů    I překračuje požadavky i očekávání a prokazuje výjimečně              I
I                I vysokou kvalitu navržxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx             x
x                x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx                  x
x                x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx                       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I----------------------------------------------------------------------------------I
I "splňuje" 51-75 bodů      I poskytnutx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx    x
x                x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx                            x
x                x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxlňuje              I
I                I příslušné požadavky zadavatele v plném rozsahu;                 I
I                I zadavatel nemá k nabízenému plnění připomínky                  I
I--------------------------------Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx       x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnit požadavky                  I
I 26-50 bodů           I zadavatele v plném rozsahu; navrhované plnění v rámci              I
I                I příslušného dílčího hodnotícího kritéria č. 2 nesplňuje             I
I                I xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx                 x
x                x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------------------------------I
I "nesplňuje" 0-25 bodů     I navrhované plnění v rámci přísluxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx            x
x                x xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx              x
x                x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx              x
x                x xxdavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky               I
I--------------------------------I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xpecifické prostředí zadavatele, které bude efektivní, bude mít co nejnižší finanční dopady pro zadavatele, nepředstavuje výraznější riziko pro zadxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxální legislativu. Zadavatel bude dále hodnotit i úplnost a relevanci vypracovaného řešení pro potřeby vedení zadavatele. V této souvislosti budou hoxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a rizika s tímto spojená.
-
Body získané v jednotlivých dílčích kritériích hodnocení budou vynásobeny procentní váhou daného dílčího kritéria a v rxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxuvní ujednání:
2.1. Za služby specifikované v článcích 1.2(a) a 1.2(b) náleží poskytovateli odměna účtovaná na základě pevné částky za odpracovanox xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxledu na senioritu či zkušenosti).
2.2. Za služby specifikované v článku 1.2(c) náleží poskytovateli pevná odměna ve výši (doplnit PC - viz čl. 4 zadávxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxX osobám v součtu pro kalendářní roky xxxx a xxxx. V případě, že tyto maximální počty osob - zaměstnanců - nebudou v součtu za oba kalendářní roky dosaženyx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxho počtu osob za oba kalendářní roky a číslem XXX).
2.3. Vedle odměny dle čl. 2.1 a 2.2 není poskytovatel oprávněn účtovat objednateli žádné další náklxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxna nejvýše částkou (doplnit NC - viz čl. 4 zadávací dokumentace) Kč bez DPH.
2.5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli na jeho žádost infoxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxy v souladu s právními předpisy.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel není oprávněn požadovat po objednateli zálohové platby.
Fixní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xyužívá především v případech poskytování jednorázových právních služeb spočívajících zejména ve zpracování právního rozboru určitého tématu či prxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxexní a dlouhodobě poskytované právní služby, neboť zpravidla nelze předem dostatečně určitě specifikovat, jaké konkrétní právní služby, v jaké věci x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xako paušální odměny za určité období poskytování kontinuálních právních služeb (např. za jeden měsíc).
Příklad č. 4:
Předmět:
posouzení výslexxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx cena včetně DPH (Kč)
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxlčích kritérií:
-
Nabídková cena
- bude hodnocena výše předložené nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvržené metodologie plnění zakázky, dále z pohledu vhodnosti, kvality, komplexnosti zpracování dat, detailnosti a srozumitelnosti.
-
Bude hodnxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxvit); jednoznačnost a vypovídací hodnota návrhu řešení zakázky (zda jsou u každé z aktivit zakázky popisované postupy a procesy popsány výstižně a dosxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Jednxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxby je např. stanovení paušální odměny za určité období, kdy je zadavatelem stanoven pevný rozsah (počet) hodin v daném období, kdy jsou právní služby účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxde k vyčerpání pevně stanoveného počtu hodin v daném období. Pro případ, že by vznikla potřeba dalšího právního poradenství, bývá velmi často tento způxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx k překročení předem stanoveného počtu hodin v daném období.
Příklad č. 5:
Předmět:
komplexní právní služby
Způsob stanovení ceny:
měsíční paxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx xx xxx xxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxřní roky
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
-
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí měsíční paušální částka v Kč / 1 mxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxnovených XX hodin měsíčně. Tuto měsíční paušální částku uchazeč stanoví a předloží ve formuláři krycího listu nabídky v příloze č. X této zadávací dokuxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxtele v rozsahu pevně stanovených XX hodin měsíčně je I. dílčím hodnotícím kritériem.
-
Součástí předmětu plnění je i poskytování právních služeb dxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nabídnuté hodinové zúčtovací sazby v Kč / 1 hod a dle skutečného a vykázaného počtu odpracovaných hodin. Tuto nabídkovou hodinovou zúčtovací sazbu uchxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xrávní služby, poskytované nad pevně stanovený rozsah služeb hrazených měsíční paušální částkou, je II. dílčím hodnotícím kritériem.
-
Cena za poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxušální částka za právní služby v rozsahu pevně stanovených XX hodin měsíčně - I. dílčí hodnotící kritérium dle přisouzeného stupně významu.
-
hodixxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxě - II. dílčí hodnotící kritérium dle přisouzeného stupně významu.
-
Jednotkové nabídkové ceny, tzn.
měsíční paušální částka i hodinová zúčtoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů, majících vliv na zvýšení sjednané jednotkové ceny.
-
Jednotkové ceny (měsíční paušální částka i hodinová zúčtovací sazba) budou stanovenx x x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxávních služeb dle zadávacích podmínek včetně cestovného a běžných výdajů advokátní kanceláře, dále předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x x xatu přechodu měny.
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbídky. Dílčími hodnotícími kritérii jsou:
I.
nabídnutá měsíční paušální částka dle čl. b) výzvy a čl. X této zadávací dokumentace 60%
II.
nabídxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xtupnici v rozsahu 0-100. Nejvhodnější nabídce v rámci hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria bude přiděleno vždy 100 bodů. Každé další jednotlivx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxsobem.
-
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nabídnutá měsíční paušální částka a nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxximum v rámci dílčího kritéria) k hodnotě nabídky hodnocené.
-
Celkové výsledné hodnocení nabídek a stanovení jejich pořadí bude provedeno podle vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxy jejich váhy a součet těchto dvou součinů.
-
Podmínění nebo uvedení rozdílných výší jednotkových cen (nabídnutá měsíční paušální částka a nabídnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení výše jednotkových cen v jiné veličině než absolutní částkou v Kč.
Cena za jeden úkox xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xlužby s uvedením tarifní hodnoty dané věci, kde advokáti mohou soutěžit výší slevy z advokátního tarifu (viz názorný příklad níže).
Příklad č. 6:
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxx xč bez DPH za 4 roky trvání rámcové smlouvy
část 1
- X milionů Kč bez DPH,
část 2
- XX milionů Kč bez DPH
Nabídková cena bude zpracována následujícím zxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx
xx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx x xx x xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxx xazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena včetně DPH v Kč. Pro vyloučení pochybností zadavatel k tomuto bodu výše uvádí, že se jedná o návrh smluvní jednotkové ceny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jeden úkon právní služby (jak tento pojem definuje advokátní tarif). Nabídková cena, resp. její poměr k ceně stanovené na základě advokátního tarifu xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxč garantuje její výši po celou dobu plnění rámcové smlouvy a nabídková cena je překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v zadáxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxávací dokumentace, rámcových smluv, dílčích smluv (zejména veškeré mzdové náklady, pojištění, poštovné, cestovné po městě, tisk, opisy, fotokopiex xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxskytovanou právní službou (zejména soudní a jiné poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady) musejí být zadavatelem předem projednánx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxvních služeb.
-
Náhrady cestovních výdajů v souvislosti s poskytování právních služeb mimo město se řídí právními předpisy o cestovních náhradácx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxé předvídatelné podmínky a okolnosti, spojené s řádným plněním veřejné zakázky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu plnění zakázky.
-
Změna (přxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxou ceny upraveny podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Hodnocení nabídkové ceny:
Hodnocení nabídek bude provedeno x xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxázek na právní služby. Jsou vedle silného konkurenčního prostředí zapříčiněny zejména tím, že veřejní zadavatelé často volí nejnižší nabídkovou cenx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxje kvalita poskytované služby, ale pouze její cena. Autoři tohoto příspěvku se naprosto ztotožňují se stanoviskem CCBE, že hlavním kritériem při poskxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxky, že služba bude poskytnuta řádně a odborně.
Zadavatelé veřejných zakázek přitom často ani nevyužívají institutu mimořádně nízké nabídkové cenyx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxu, je přitom obligatorním prvkem procesu posuzování nabídek předložených uchazeči ve veřejných zakázkách ze strany zadavatele, resp. hodnotící komxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtka zadavatele proti těm účastníkům, kteří s cílem získat veřejnou zakázku nabídnou takovou cenu, za kterou není objektivně možné řádně realizovat plxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Mimořádně nízké nabídkové ceny pochopitelně vyvolávají obavy, že může docházet k poskytování nekvalitních právních služeb, například plněním předxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxvý postup pak vede k ohrožení kvality poskytovaných právních služeb a důstojnosti a vážnosti advokátního stavu, což je v zásadním rozporu s jednou ze záxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxitele, a nikoliv levná pracovní síla.
V praxi se však hodnotící komise u veřejných zakázek na právní služby zpravidla omezí na prosté konstatování, žx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx i pro ně, resp. jaký dopad to má na veřejný zájem, který by měly sledovat a prosazovat. Nejvhodnější nabídku totiž nepředstavuje vždy jenom ta nejlevnějxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx, že výši mimořádně nízké nabídkové ceny není snadné paušálně stanovit pro všechny případy veřejných zakázek na právní služby, neboť i hodinové sazby jxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxykových dovedností advokáta. Z hlediska veřejných zakázek a posouzení mimořádně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní přesah, ale i finanční hodnota předmětu právního poradenství). Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu se totiž považuje taková cena, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxými sazbami, často pod hranicí 1000 Kč za jednu hodinu právních služeb a dokonce i méně než 500 Kč za hodinu právní služby. Pokud jsou takové sazby nabízenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvníků s různými specializacemi a s různou délkou praxe, jedná se dle našeho názoru o ceny, které jsou pod hranicí mimořádně nízké nabídkové ceny.
Ve vexxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxce let. V nabídkové ceně je v takovýchto případech určitě možno zohlednit výhody dlouhodobého poskytování právních služeb jednomu subjektu, na druhox xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x rozhodce
JUDr. Bohuslav Klein
Je obecnou praxí, že advokáti bývají velmi často rozhodci, a to zejména ve sporech, které už při svém vzniku indikují pxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xsamozřejmě jen ve vztahu k onomu konkrétnímu případu). Jako advokát musel jednat vždy v zájmu svého klienta, jako rozhodce musí být na stranách (objektxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxišně. Jako advokát má svou odpovědnost za škodu pojištěnu, jako rozhodce většinou není schopen svoji odpovědnost pojistit, protože donedávna praktixxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxit).
Odlišnost téže osoby jako advokáta obecně a jako rozhodce pro konkrétní spor se projevuje i ve způsobu odměňování. Zatímco odměna advokáta je stxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xak se odměna rozhodce (a tedy i rozhodce, který je jinak advokátem) vypočítavá.
Především je to způsob, který byl v minulosti zcela převažujícím a dodxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxahují také sazebníky poplatků, které jsou (dnes už téměř výhradně jen) žalobci povinni platit po podání žaloby na výzvu rozhodčího soudu. Typickým přexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxo rozhodčího soudu tzv. sazebník nákladů, jenž tvoří přílohu řádu. Podle tohoto sazebníku se pak vypočítává poplatek za rozhodčí řízení podle hodnoty xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu si ponechává soud a kolik připadne rozhodcům (a i to, že předseda rozhodčího senátu má odměnu o deset procent vyšší než ostatní členové). Tento systém jx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Prakticky stejný princip užívá řada institucionalizovaných rozhodčích soudů v zahraničí, včetně napříxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxu 2018 tabulku nákladů řízení, podle které se poplatek za rozhodčí řízení vypočítává z hodnoty sporu. Nadto je v tabulce přímo též oddíl určující honoráxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxčí řízení Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži z roku 2017 nebo ve společných tzv. Švýcarských pravidlech pro rozhodčx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xehož základě je pak konečný honorář soudem určen. To samozřejmě nejen komplikuje stranám, jak určit přesněji náklady řízení, ale ani rozhodci nejsou sxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxzhodčích řízeních
ad hoc
. Často užívanými pravidly pro tato řízení (a to i v České republice) je Rozhodčí řád
UNCITRAL
ve znění z roku 2010, které revidoxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxku 1976 pouze stanovil (v čl. 39), že
odměny a výlohy rozhodců musí být v přiměřené výši s přihlédnutím k hodnotě sporu, ke složitosti případu, k času stráxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xysoko), byl do řádu ve znění z roku 2010 vložen odst. 3 v čl. 41, že
okamžitě po svém sestavení informuje rozhodčí senát strany o tom, jak navrhuje stanovit xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxednání, že honorář rozhodců bude určen násobkem dohodnuté hodinové, popřípadě denní sazby (obvykle bývá vzata sazba nejlépe placených advokátů v Lonxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xdměňuje "pomalé" rozhodce, tedy ty, kterým trvá prostudování sporu delší dobu, je u rozhodců stále oblíbenější a začíná dominovat.
Posledním způsoxxx xxxxxx xxxxxx x
xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy většinou sjednávají některou z výše uvedených cest ke stanovení honoráře. Není výjimečné, že ve smlouvě odkážou na sazebník některého z institucionxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxinovou nebo denní sazbu pro rozhodce po dobu trvání sporu.
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xdměna v zásadě předem určitelná (i když dopředu neví přesně, kolik úkonů bude muset udělat, může to docela dobře kvalifikovaně odhadnout), působí v příxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxo honoráře velkou neznámou.
Odměna advokáta - mediátora
JUDr. Daniela Kovářová
Vedle poskytování právní pomoci se advokát může věnovat i dalším axxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxát povinen dodržovat zákon o advokacii i etické předpisy.
Zákon defi noval mediaci v užším slova smyslu jako činnost, kterou mohou vykonávat pouze xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxeme toto vydání, je v seznamu zapsáno 247 mediátorů, přičemž nadstavbu na rodinnou mediaci má v seznamu evidovanou pouze 21 mediátorů.
Zákon definovxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxm spravedlnosti. Koncem září 2015 bylo v seznamu zapsáno 192 mediátorů, přičemž nadstavbu na rodinnou mediaci má v seznamu evidovanou pouze osmnáct mexxxxxxxx
Odměna mediátora je řešena § 10 zákona o mediaci, podle jehož prvního odstavce má medxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxí. Mediátor může od stran konfl iktu žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů. Není-li ve smlouvě o xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xjednání, variantám a dalším podrobnostem smluvní odměny bude tedy pro advokáta - mediátora platit vše, co je řečeno v komentáři k problematice smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxna přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Obvyklá hodinová odměna mediátora se pohybuje v rozmezí 1500-2000 Kč.
Sekce Čxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxropského etického kodexu mediátora. Čl. II návrhu se věnuje problematice mediátorovy odměny a praví: Odměna mediátora je sjednána dohodou stran konfx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxše takto stanovené odměny bude dohodnuta až po uzavření mediační dohody v dodatku ke smlouvě o provedení
mediace
. V odůvodnění k tomuto článku se uvádí: xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxní mediátora), nicméně v zahraničí poslední dobou sílí tendence k připuštění rovněž odměny závislé na výsledku
mediace
- zejména v obchodních věcechx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx že konkrétní výše takovéto odměny bude dohodnuta až po dosažení závěrečné dohody, pokud se k ní dospěje, a to písemně na základě dodatku ke smlouvě o provxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
Advokát ovšem může být funkcí mediátora xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxt. 2 o. s. ř. nebo § 503 odst. 1 písm. a/ z. ř. s.). V takovém případě, nedohodnou-li se účastníci řízení s mediátorem jinak, náleží mediátorovi odměna dle x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxavení mediátora poněkud odlišná od koncepce ustanoveného advokáta, jehož odměnu a náklady řízení hradí stát (ohledně odměny ustanoveného advokáta sxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za první setkání s mediátorem nařízené soudem 400 Kč za každou započatou hodinu. Je-li zapsaný mediátor plátcem daně z přidané hodnoty podle jiného práxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x00 Kč však je příliš nízká pro to, aby motivovala zájemce o tuto činnost.
Pokusy mediátorů přesvědčit stát, aby odměnu u nařízené
mediace
zvýšil, však xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo práva. Bez ohledu na to, že mu vznikne nárok na odměnu podle obecných předpisů, obdrží ji jen při splnění dalších podmínek. Tak tomu je, když se
klient
, kxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po které má známý přírodní úkaz své jméno, chtěla připravit o život svého bratra, rytíře kulatého stolu krále Artuše. Advokáti - insolvenční správci zaxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxkytuje právní služby, může mít jen dvě formy: platebni neschopnost nebo předluženi. V prvním případě
klient
neplatí své závazky, což je upadek zjevny xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xterý zná zákon jen u korporací a podnikatelů, nikoliv u osob, jež nepodnikají (spotřebitelů). V praxi řeší advokáti v naprosté většině případů upadek zxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x x x x x xxx xxxxx x xns. z.). U spotřebitelů získali od stejného data advokátní přímus k sepisu návrhu na povolení oddlužení (§ 390a odst. 1 písm. a/ ins. z.). I když jsou vedlx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x0 %).
Regulace odměny insolvenčnim zakonem
Od roku 2017 platí regulace odměny advokátů za sepis návrhů na povolení oddlužení s horním limitem odměny xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxlení oddlužení, ale i odměnu za insolvenční návrh, je-li podán spolu s návrhem na povolení oddlužení, odměnu za další činnosti a náhradu souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxří údajně účtovali regulovanou odměnu v rozporu se zákonem. V době vzniku této části komentáře nebyl znám výsledek kárných řízení. V principu v nich jde xxx x xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx brání tomu, aby účtoval klientovi odměnu za další poskytnuté právní služby. Na základě požadavku kontrolního oddělení České advokátní komory se probxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xýkladové stanovisko, které má zatím charakter pracovního materiálu a slouží jako podklad pro kvalifi kovanou diskusi. Zde jsou východiska, argumentx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx že regulace insolvenčním zákonem nemůže omezovat ústavní právo dlužníka jako účastníka insolvenčního řízení na nezávislou právní pomoc advokáta, kxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které jsou advokáti oprávněni a v mezích zákona též povinni poskytovat, je širší než u jiných právnických profesí. Právní služby poskytované advokátx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxupovat dlužníka v insolvenčním řízení (§ 390a odst. 1 písm. b/ ins. z.). Advokát má při poskytování právních služeb dlužníkovi v soudním řízení zvláštnx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx soudního řízení. Postaveni advokata je jine než postavení dalších osob, oprávněných sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení. Pokud si dlužnxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxva a oprávněné zájmy klienta, řídit se jeho pokyny, využívat při výkonu advokacie důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatňovat v zájxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a je vždy „na jeho straně“. Jeho postavení je jiné než např. postavení notáře, který plní tradičně roli „mezi stranami“, a naprosto jiné než postavení akxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxě vyhodnocovat veškeré souvislosti situace, ve které se nachází jeho
klient
, a to nejen z pohledu teorie, ale zejména na základě svých praktických zkušxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou určovány zájmem a pokyny jeho klienta. To platí, i když je klientem dlužník, který se nachází v úpadku. Rozsah služeb advokáta, které jsou dlužníkxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxřitelů. Právní pomoc advokáta musí být materiálně zajištěna. Právo dlužníka, které není materiálně zajištěno, žádným právem není.
Stejně jako má maxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxavedlivý proces a „rovnost zbraní“ s věřiteli. Rozdílné zacházení s jedním účastníkem řízení (dlužníkem) oproti druhému účastníkovi téhož řízení (vxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02, a nález ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04). Zatímco akreditované osoby mohou za dlužníka jen sepsat a podat insxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxt. 1 o. s. ř.). Na zastupování v řízení, které trvá standardně 5 let, nelze logicky aplikovat cenovou regulaci v úrovni 4000 Kč, resp. 6000 Kč. Totéž platí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxní návrhu na povolení oddlužení dle § 390a insolvenčního zákona advokat může poskytovat dlužnikovi veškere pravni služby (na rozdíl od akreditovanýxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdopada cenova regulace.
Podrobná analýza toho, co zahrnuje a co naopak nezahrnuje regulovaná cena, je obsažena ve výkladovém stanovisku odborné Sekxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxí pozornost si zaslouží situace, kdy advokát poskytuje právní pomoc
korporaci v úpadku
. Bývají zde ohroženy zájmy většího množství osob. Nejde jen o klxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xbezřetněji si musí advokát počínat. Měl by chránit nejen zájmy
korporace
, ale i zájmy manažerů, kteří za ni jednají, a také vlastní zájem na tom, aby dostxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxát se veřejným nepřítelem.49) Říká se, že kde není žalobce, není soudce. Tady je ale hodně potenciálních žalobců.
Manažeři (a advokáti, kteří jim raxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
x
xxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxce
v úpadku. Klíčové je
, dokdy ještě
mohou nakládat s majetkem
korporace
podle pravidel korporačního práva a kdy už musejí "přepnout" na insolvenčnx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xlienta (viz dále). Nalezení tohoto bodu vyžaduje realistický test insolvence.51) Manažeři při správě korporací často důsledně naplňují výrok amerxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x přemístění majetku získávají tím, že odkládají zahájení insolvenčního řízení a provádějí různé transakce, někdy též označované jako restrukturalixxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxursem
nebo
soudní reorganizaci
.
Jen pro správu zdravých obchodních společností a družstev platí režim korporačního práva. V případě úpadku musejí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxile ale začnete někoho ohrožovat, musíte zohlednit i jeho zájem. Korporační
právo chrání majitele korporací (společníky, akcionáře). Insolvenční xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxli loď na mělčinu a začne se potápět, musí organizovat záchranné práce v zájmu ostatních. Nemůže myslet jen na sebe jako kapitán lodi Costa Concordia.52x x xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxolvenční proces. Základní pravidlo zní:
Manažeři (a advokáti) mohou jednat podle pravidel korporačního práva, jen když
korporace
není předlužena a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx korporaci nebo podnikateli, by se měl i ve svém vlastním zájmu (v přiměřeném rozsahu) zajímat o to, zda se jeho
klient
nenachází v úpadku, a to i tehdy, kdxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxje platbu odměny advokáta za právní služby.
Materiální úpadek
Materiální úpadek je stav, kdy se někdo (v našem případě
klient
advokáta) nachází
obxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podat insolvenční návrh na spravovanou korporaci. Podnikatelé - fyzické osoby porušují povinnost podat insolvenční návrh sami na sebe. Nepodnikajíxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxální úpadek představuje první etapu úpadku, na kterou navazují etapy další.
Manažeři korporací a podnikatelé mají v době vzniku materiálního úpadkx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxionářů) odkládají po neúměrně dlouhou dobu zahájení insolvenčního řízení. Projevuje se zde fenomén převažujících rodinných firem a korporací s koncxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxské.
Občan - nepodnikatel v materiálním úpadku zpravidla čelí tlaku věřitelů a někdy i řadě exekucí. Rozhoduje se, zda podá insolvenční návrh a využixx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxdku klienta do doby zahájení insolvenčního procesu? Advokát nese dvojí riziko podle toho, zda mu jeho
klient
již uhradil odměnu anebo ještě ne.
V prvxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe podat odpůrčí žalobu a požadovat uhrazenou odměnu advokáta zpět do majetkové podstaty dlužníka. Správce tak postupuje tehdy, když dospěje k závěru, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxelů vyššího uspokojení, než jaké by mu náleželo v konkursu (§ 241 ins. z.).54) Ve druhém případě, kdy
klient
advokátovi ještě neuhradil odměnu, advokxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x jakém rozsahu se jeho pohledávka uspokojí. Když se podíváme na statistiky průměrného uspokojení nezajištěných věřitelů v insolvenčních řízeních (nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxávky.
Je ovšem třeba rozlišovat situaci, kdy advokát dodává klientovi právní služby mimoprocesního charakteru v době materiálního úpadku, od situxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xodavateli a odběrateli dlužníka, ve druhém případě se od nich ale odlišuje jako garant práva dlužníka na spravedlivý proces insolvenčního řízení a práxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxlvenční řízení, je podání insolvenčního návrhu. Insolvenční návrh je žalobou svého druhu a platí pro něj přísná pravidla. Návrh může podat dlužník nebx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxžník v insolvenčním návrhu kvalifikovaně tvrdil všechny rozhodné okolnosti, z nichž vyplývá závěr o jeho úpadku nebo o hrozícím úpadku.
Usnesení Vrchxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 ins. z. a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 ins. z. Sxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxípadě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodující skutečností, které osvědčují jeho úpadex xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxtní", nebo že "je v platební neschopnosti", anebo že "je předlužen".
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009: "V insolvxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxvání, že "dlužník je v úpadku", nebo mu "úpadek hrozí", případně, že dlužník "je insolventní", nebo že "je v platební neschopnosti", anebo že "je předluxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxí soudu prokázat.
Když dlužník neunese povinnost tvrzení anebo svá tvrzení soudu neosvědčí zákonem stanoveným způsobem, soud jeho insolvenční návxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xterý zavinil odmítnutí insolvenčního návrhu, odpovídá věřitelům a dalším osobám za škodu, kterou jim způsobí (§ 147 ins. z.). Kromě průtahů, spojenýcx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kteří mají zákonnou povinnost podat insolvenční návrh, navíc platí, že svou povinnost nesplní, když návrh sice podají, ale soud jej odmítne (§ 98 odst. x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx více, oč více osob úpadek dlužníka postihuje. Nejvíce věřitelů mívají velké korporátní úpadky. Nekvalifikované insolvenční návrhy zdržují řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedůvodných nároků dlužníkem přináší vyšší uspokojení pohledávek věřitelů (dlužník má nejvíce informací o svých závazcích).61) Z tohoto pohledu jx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxšit kapacitu soudů.
Co je ale ze sledovaného pohledu nejdůležitější, je to, že ať již je klientem advokáta občan, podnikatel nebo
korporace
, všem jim xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxjící a nepodnikající."
Obsáhle se k věci vyjadřuje
Ústavní soud v nálezu
ze dne 12.8.2014,
sp. zn. I. ÚS 3849/11: "Zásadní pochybení, které Ústavní soud x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxp spravedlivého procesu. Právo na právní pomoc je zakotveno v článku 37 odst. 2 Listiny základních práva a svobod, kde je výslovně stanoveno, že každý mx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxtným předpokladem pro naplnění práva na efektivní přístup k soudu včetně práva na efektivní obranu a vede k naplnění rovnosti účastníků v řízení podle čxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je především úprava obsažená v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ačkoliv je zde právo na právní pomoc výslovně zakotveno pouze pro trexxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 6 odst. 1 Úmluvy (rozsudek ESLP ze dne 9.10.1979, stížnost č. 6289/73, věc Airey v. Irsko, § 26; obdobně rozsudek ESLP ze dne 7.8.2002, stížnost č. 4xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxckých právech nebo v čl. 20 a násl. Úmluvy o civilním řízení.
Právo na právní pomoc má dvojí povahu. V první řadě zaručuje právo na právní pomoc každémxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xapříklad z důvodu zneužití práva (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4.5.2011, čj. 1 As 27/2011-81). Současně však právo na právní pomoc xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnost obecných soudů zmírňovat faktickou (materiální) nerovnost účastníků řízení, čímž jim bude zajištěno právo na efektivní obranu jejich zájmů (roxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxuvy (rozsudek McVicar v. Spojené království, § 48; obdobně rozsudek ESLP ze dne 15.2.2005, stížnost č. 68416/01, Steel a Morris v. Spojené království, x xxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaného případu, přičemž vhodná kritéria spatřuje např. v dlouhodobé finanční situaci účastníka řízení, v okolnosti, že druhá strana sporu je zastoupexx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníka řízení ve sporu vylučující efektivní obhajobu (rozsudek Airey v. Irsko, § 26), ve vzdělání a ve zkušenostech účastníka řízení, v xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxka řízení, v možných finančních důsledcích, ve složitosti sporu ve srovnání s jinými spory, ve schopnosti účastníka argumentovat ve sporu, v celkové dxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 3.4.2013, čj. 6 As 23/2013-9). Mezi procesní práva účastníka řízení beze sporu patří i právo nechat se zastoupit osobou znalou práva nebo požádat xxxx x xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxení na základě obecné poučovací povinnosti seznámit, a to obzvláště za situace, kdy je z podání účastníka řízení zřejmé či jinak z úřední činnosti soudu xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k zastoupení protistrany může být v procesu značně znevýhodněn. V této souvislosti Ústavní soud apeluje na obecné soudy, aby v rámci přípravy jednání, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xnalou práva a za předpokladu naplnění zákonných podmínek požádat o ustanovení bezplatného zástupce."
Advokát se mění z pouhého dodavatele právnícx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xeho právo na spravedlivý proces
(fair trial)
a "rovnost zbraní" s věřiteli
(equality of arms)
. Toto právo zabezpečují dlužníkovi ústavní normy (čl. 3x xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužníkovi přístup k soudu. K tomu srov. např.
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.11.2003, sp. zn. 2 Ads 40/2003: "Jestliže nedokonalá zákonxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnímu soudu s návrhem na zrušení dotčeného zákona podle čl. 95 odst. 2 Ústavy, je jediným ústavně konformním východiskem přímá aplikace ústavní normy, v xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxdpisy právního řádu, jejichž jednotlivá ustanovení je nutno interpretovat tak, aby vždy bylo zachováno citované základní právo na právní pomoc."
Poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodústavní normy mu ale buď (při striktním výkladu) neumožňují tyto prostředky použít, anebo když je použije, insolvenční správce je může vymáhat od adxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxka č. 10: 
Odměny advokáta v jednotlivých fázích úpadku jeho klienta.
I--------------------------------I--------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I----------------------------------------------------I I materiální úpadek klienta I § 3, 98, 241, 173 ins. z. I uhrazenox xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-----------------------------I--------------------------------I----------------------------------------------------I I zahájení proxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xx xx xxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx zákonných povinností a plná I I I ve vazbě na čl. 36 odst. 1 a I realizace práv v soudním řízení ale vyžadují I I I čl. 37 odst. 3 Listiny, čl. 6 I kvalifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x x x xxxxx x xxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x x xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxxí pomoci advokátem I I I
a contrario
I musí být materiálně zajištěno I I--------------------------------I--------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxěna advokáta není I I I § 168, 169 a contrario, § 170 I obsažena ve výčtu pohledávek za podstatou a jim I I I písm. f), § 241, § 111 odst. I postavených na roveňx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x x xx xx x xxxx xxxx xx x
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x x x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------I--------------------------------I----------------------------------------------------I I rozhodování o způsobu řešení I x xxx x xxxxx xxxx xx x x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x I úpadku; to vyvolává zásadní dopady do osobní a I I I I majetkové sféry klienta (dlužníka); je nutná I I I I reálná garance práva klienta na kvalifikovanou x x x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I----------------------------------------------------I I řešení úpadku klienta I § 253 za užití § 397a, § 407 I platí
fikce
zxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxxx
xxient
však může z pohledu I I I I podústavního práva hradit odměnu advokáta jen z I I I I příjmů, na které nedopadá režim oddlužení I I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx. 3, věta druhá, I v této (jediné) fázi vzniká (na úrovni I I konkursem I § 253 ins. z. I podústavního práva) striktní zákaz hradit I I I I pohledávky advokátxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x x x x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
x x x x xxxxxx xxlouvy s advokátem I I--------------------------------I--------------------------------I---------------------------------------------xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxx s advokátem (viz obrácená
fikce
trvání I I I I smluv v § 330a odst. 2 ins. z. oproti § 235) I I--------------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xx xxxx xxxxxxx
x xxxx xxxx hrdla materiálního zajištění právní pomoci klientovi v úpadku řešitelná drobnými zásahy do insolvenčního zákona, a to v zásadě tak, že se:
-
v ustanxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku
;67)
-
zmírní absolutní zákaz hradit v konkursu odměnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxených na právní pomoc advokáta a
-
dodefinuje se pro daný případ výčet pohledávek za majetkovou podstatou.
Problém úhrady odměny advokáta, kxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxx xxxx
x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxešitelný, ovšem (jen) z pohledu izolovaných norem insolvenčního práva. Právní normy ale mají být vykládány podle jejich účelu a smyslu. Není možný strxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxinuje a podústavní úroveň provádí a tam, kde podústavní právo mlčí, uplatní se přímo aplikovatelné základní právo. Jinak by se mlčením podústavního noxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xtátě nepřípustný, neboť činí z ústavních norem prázdné deklarace, duchaplné, humanisticky formulované ornamenty, bez skutečného dopadu na lidské žxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx reálné naplnění práva dlužníka na spravedlivý proces a "rovnost zbraní" s věřiteli. Věřitelé realizují své právo na právní pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých nákladů a předchozím souhlasem věřitelského výboru (§ 39 odst. 3 ins. z.). Advokát insolvenčního správce logicky hájí (také) spíše zájem věřitelůx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xprávce ("agent" věřitelů) ekonomicky zabezpečeno právo na právní pomoc advokáta. Otázkou je dnešní reálnost tohoto práva. Nelze-li jí dosáhnout, odxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx ins. z.), a též normám ústavní právní síly, jež mohou být aplikovány (i) přímo.
Kromě aplikace ústavních norem nabízí současná právní úprava i řešení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ale otázka, zda má dlužník právo na ustanovení
konkrétního advokáta
. V tomto směru představuje zásadní průlom rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxípadech již vybudovaného vztahu důvěry anebo specializace navrhovaného zástupce na určité právní odvětví.
Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššíxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x x x5 odst. 8 s. ř. s. n
avrhne ustanovit svým zástupcem konkrétní osobu a zjistí-li soud, že tento návrh je opřen o rozumné a věcně oprávněné důvody, pak zpraxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxbytné pro zachování principu rovnosti účastníků v jejich procesním postavení a možnostech, judikaturou Evropského soudu pro lidská práva často nazýxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu ze dne 27.9.2006, čj. 2 As 2/2006-50, č. 1011/2007 Sb. NSS.
Vyhovět návrhu na ustanovení konkrétního zástupce bude namístě především tehdy, bxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zástupce vzít v úvahu. Pokud totiž účastník řízení navrhne konkrétní osobu, která by jej měla zastupovat, obvykle tak činí z důvodů, které pokládá za roxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xyvozuje, že právě ona bude řádně hájit jeho zájmy. Tato důvěra přitom představuje jeden ze základních atributů vztahu mezi advokátem a jeho klientem (sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se navrhovaná osoba jako zástupce věcí účastníka řízení již dříve (např. v jiném řízení před orgány veřejné moci), zastupovala-li jej v jiné jeho věci, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxa ve věci účastníka řízení s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vystupovat účinněji než jiné osoby. Takovými specifickými schopnostmi, vlastnosxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x jeho mateřštině nebo jiném jazyce, kterým se dorozumí.
Právo účastníků řízení na ustanovení konkrétního zástupce ovšem nepochybně nemůže mít podoxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx takový zástupce je všeobecně znám (například díky tomu, že často vystupuje v médiích, nebo že se jako advokát těší vynikající pověsti). Další meze právx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxního zástupce, zneužití práva na ustanovení konkrétního zástupce jako obstrukčního prostředku pro řízení před soudem apod.).
Jestliže tedy navrhxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxný senát ve shodě se sedmým senátem zajedno v tom, že je namístě zpravidla takovému návrhu vyhovět. Důvodem pro nevyhovění návrhu na ustanovení konkrétxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé účastník uvedl ve svém návrhu. Takovými situacemi, kdy nebude vhodné návrhu na ustanovení konkrétního zástupce vyhovět, bude například to, že vzhlexxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na neúměrné obtíže, nebo to, že navrhovaný zástupce je toho času zaneprázdněn poskytováním právní pomoci jiným osobám a není schopen se věci účastníka xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyhoví, je povinen své rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodnit."
Judikatura
vyšších soudů zatím k problému spíše mlčí. Než se s ním uspokxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x § 252 odst. 3, věta druhá, ins. z., normami ústavními, a to čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy,70) a materiální zabezpečení odměnx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xežimu § 30 odst. 2 o. s. ř. z toho důvodu, že to vyžaduje ochrana zájmu dlužníka proti zájmu (v řízení zastoupených) věřitelů a materiální zabezpečení odxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxkávat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxývá odborná sekce pro insolvenční právo, kde lze získat aktuální informace. K rukám předsedy sekce lze také zasílat soudní rozhodnutí, podněty a dotazxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxzí z řad advokátů.72) Advokát jako insolvenční správce má právo na odměnu za výkon své činnosti podle jiných pravidel nežli při výkonu advokacie. Záklxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xterá má dopad do majetkové sféry dlužníka i jeho věřitelů. Insolvenční správce musí být bezúhonný, dostatečně odborně zdatný a musí při výkonu své funkxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxhrana práv účastníků insolvenčního řízení.74)
Tři zdroje odměny insolvenčního správce
Insolvenční správce je odměňován ze tří základních zdrojxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce na odměnu je tzv. pohledávkou za majetkovou podstatou (§ 168 odst. 2 písm. a/ ins. z.). Jako taková se uspokojuje v plné výši kdykoliv po rozhodnuxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xodstatou (§ 168 ins. z.), má pohledávka správce přednost a uspokojuje se jako první v pořadí (§ 305 odst. 2 ins. z.). V případě reorganizace je úhrada splaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxkde mezi těmito dvěma modely, podle způsobu, jakým se oddlužení provádí (viz podrobněji dále).
Insolvenční navrhovatel.
Jen v případě, kdy není maxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxám, které podávají insolvenční návrhy (insolvenčním navrhovatelům). Maximální výše zálohy činí 50 000 Kč.76)
Stát.
Nelze-li uspokojit odměnu inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxximálně do výše 50 000 Kč (současně je stanoven maximální limit 50 000 Kč pro náhradu hotových výdajů insolvenčního správce). Stát hradí odměnu správce vxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxli odměnu určit tímto způsobem, rozhodne o její výši soud s přihlédnutím x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxem řešení úpadku dlužníka. Hlavní činnost insolvenčního správce po přezkoumání pohledávek věřitelů směřuje ke zpeněžení majetku dlužníka a rozdělexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxžek, kterými jsou:
-
odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů,79)
-
odměna z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxst uplatněného nároku. Za jednu přezkoumanou přihlášku správci náleží částka ve výši 1000 Kč. Současně je pro tuto složku odměny stanoven "strop". Maxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xavedení bylo, že přezkoumání přihlášek pohledávek věřitelů, jakýchsi "spících" žalob
sui generis
, představuje činnost náročnou na kvalifikaci, odxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nedisponoval majetkem, správce vyřizoval tuto agendu, vyžadující zkušené právníky, v rámci minimální odměny, často na své náklady. Nedostatek majexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxášených pohledávek. 83) Kvalifikované zjištění či popření pohledávek správcem je významné nejen pro uspokojování nároků věřitelů, ale i pro odpisy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxi ovlivňuje zásadním způsobem např. rozsah investigativní činnosti správce při dohledávání majetku dlužníka.
Odměna správce z výtěžku zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majetku dlužníka. Vyhláška stanoví degresivní sazbu odměny insolvenčního správce v závislosti na dosažené výši výtěžku zpeněžení určeného k vydání xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxa stanoví odlišné sazby z výtěžku zpeněžení zajištěného a nezajištěného majetku dlužníka. 85)
Tabulka č. 11: Odměna správce z výtěžku pro zajištěné xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx      x xxxxxx xxxxxxxnčního správce             I
I------------------------------I-------------------------------------------------------I
I od 0 - 1 mil. Kč       I 9%                          I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xx xx xx xxxx xx  x xx xxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x mil. Kč    I
I------------------------------I-------------------------------------------------------I
I od 10 mil. xx xx xx xxxx xx x xxx xxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
I od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč I 1 650 000 Kč + 2% z částky přesahující 50 mil. Kč  I
I------------------------------I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xx        x xx xxx xxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------I
 
Tabulka č. 12: Odměna správce z výtěžku pro nezajištěné věřitele.
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx      x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx             x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-------------------------------------------------------I
I od 0 do 500 tis. Kč     I 25%                          I
I-----------------------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xx xx x xxxx xx x xxx xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I-------------------------------------------------------I
I od 1 mil. do 5 mil. Kč   I 225 000 Kč + 15% z částky přesahující 1 mil. Kč   I
I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xx xx xxxx xx   x xxx xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxící 5 mil. Kč   I
I-----------------------------I-------------------------------------------------------I
I od 10 mil. do 50 mil. Kč  I 1 475 000 Kč + xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xx xxxx xx 100 mil. Kč  I 5 475 000 Kč + 5% z částky přesahující 50 mil. Kč  I
I-----------------------------I------------------------------------------------xxxxxxxx
x xx xxx xxxx xx xxx xxxx xx x x xxx xxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
I od 250 mil. Kč       I 9 475 000 Kč + 0,5% z částky přesahující 250 mil. Kč I
I-----------------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxštěné věřitele dle rozvrhu86) zahrnuje rovněž výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených naroveň pohlexxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xe smyslu § 1 odst. 5 vyhlášky činí
minimální odměna
insolvenčního správce v konkursu 45 000 Kč, ale jen tehdy, došlo-li ke zpeněžení alespoň nějakého mxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxku dlužníka, nelze odměnu insolvenčního správce určit podle § 1 vyhlášky (odměna z výtěžku zpeněžení) a je na místě postupovat dle § 5 vyhlášky, tedy dlx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxého majetku dlužníka (tzv. nulové konkursy), činí minimální odměna správce z počtu přezkoumaných pohledávek rovněž 45 000 Kč (ustanovení § 2a, in finex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxkud to odůvodňuje charakter vykonávané činnosti (viz výše). Tato možnost je však v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výše 50 000 Kč (viz výše).
Insolvenční řízení trvají často řadu let a minimální odměna se vztahuje k dlouhému období, v němž správce vykonává řadu agenx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xehdy, disponuje-li dlužník podnikem (závodem).89) Při úspěšné reorganizaci dochází splněním reorganizačního plánu k sanaci podniku. Hlavní činnxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxu podnikání. Správce zajišťuje i výkon řady dalších agend.91)
Též při reorganizaci má správce nárok na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohlexxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxlení odvíjí od dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu. V dalších letecx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxky). To motivuje správce k co nejlepším hospodářským výsledkům restrukturalizované
korporace
.92)
Tabulka č. 13: Odměna správce v reorganizaci.
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx----------------------I-------------------------I
I od 0 do 100 mil. Kč        I 33 000 Kč        I
I-----------------------------------I------------------xxxxxxxx
x xx xxx xxxx xx xx xxx xxxx xx   x xx xxx xx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xx xx xxx xxxx xx   x x66 000 Kč       I
I-----------------------------------I-------------------------I
I od 500 mil. Kč do 750 mil. Kč   I 249 000 Kč       I
I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxx xxxx xx xx x xxxx xx    x xxx xxx xx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I
I nad 1 mld. Kč           I 415 000 Kč       I
I-----------------------------------I-------------------------I
Odměnu insolvenčního správce za situace, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše odměny z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele přitom tvoří částka určená dle ustanovení § 2 vyhlášky, tedy již vyplacená odměna spxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxoračních úpadcích vyžadují práci širokého týmu insolvenčního správce. Tyto případy řeší jen malá část správců s tzv. zvláštním povolením. Ti působí čxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního správce schválit v reorganizaci odměnu správce také v jiné výši, než je uvedeno shora.
Oddlužení
je převažujícím způsobem řešení úpxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.94)
V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se odměna insolvenčního správxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxle. Rozdílem oproti konkursu je absence složky odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů.
U oddlužení plněním splátkového kalenxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xkončení plnění splátkového kalendáře. Pokud v rámci oddlužení splátkovým kalendářem dochází rovněž ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxsobu oddlužení nepřísluší správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů.
Povinnost dlužníka hradit zálohy na odměnu a hotovx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxžení (§ 136 odst. 4, věta druhá, ins. z.).96)
Když dojde ke zrušení schváleného oddlužení a k rozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem (přeměnx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xonkursu (§ 1 vyhlášky).97)
Moderace odměny správce soudem
Pro úplnost je nutné dodat, že soud může výjimečně98 podle okolností případu po projednáxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xejího výpočtu podle jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka je ustanovení § 38 odst. 3 ins. z.
Odměna advokáta - likvidátora či likvidačního spráxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxí či jmenování (například dle § 197 z. ř. s.).
Podrobnosti o způsobu výpočtu odměny likvidačního správce vyplývají ze zvláštního právního předpisu. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxkvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstřxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxí majetku tvořícího likvidační podstatu likvidačním správcem po odečtení nákladů vynaložených na správu majetku a nákladů vynaložených na jeho zpenxxxxx
x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxx 
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxy I I-----------------------------------I---------------------------------------------------I I ze základu do 100 000 Kč I 15% I I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xx x xx xxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxí 100 000 Kč I I-----------------------------------I---------------------------------------------------I I nad 500 000 Kč do 1 000 000 Kč I 55 000 xx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx x xx0 000 Kč do 20 000 000 Kč I 90 000 Kč + 5% z částky přesahující 1 000 000 Kč I I-----------------------------------I----------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxpočtenou odměnu lze podle okolností případu přiměřeně zvýšit nebo snížit, ovšem zvýšit odměnu lze pouze do výše likvidačního zůstatku.
Likvidační xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxidelné pracoviště likvidačního správce se považuje jeho sídlo, případně bydliště. Dále má právo na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů v proxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxidané hodnoty, má vedle odměny nárok i na vyúčtování této daně.
K této problematice se vztahuje také ustanovení § 29-33 vyhlášky č. 137/1992 Sb. (jedxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebydlí nebo nepracuje v místě, kde se řízení koná, nebo je předvolán z místa, kde se dočasně zdržuje. Účastníku se hradí skutečné, účelné a hospodárné cxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxne se mu náhrada podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákoník práce.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x účastníku, který bydlí či pracuje v místě, kde se řízení koná. Stravné a nocležné mu náleží podle zvláštního právního předpisu (zákoník práce).
Pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxojené. V takovém případě bude mít likvidační správce pouze právo na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů v prokázané výši, nejvýše však ve výši xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxlosti, který byl jmenován soudem, má právo na odměnu. Způsob určení výše zmíněné
odměny a náhrady hotových výdajů
správce pozůstalosti upravuje vyhlxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx zmíněné vyhlášky je základem odměny obvyklá cena aktiv pozůstalosti, k jejichž správě byl správce pozůstalosti ustanoven. Provádí-li se řízení o poxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdictví, upravené ustanovením
§ 192 a násl. z. ř. s.), je základem této odměny obvyklá cena tohoto majetku. Vykonával-li správce pozůstalosti správu zůxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I-------------I I základ pro výpočet I výše odměny I I-----------------------------------------------------I-------------I I z prvníxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxadu I 1,2% I I-----------------------------------------------------I-------------I I z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu I 0,9% I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I-------------I I z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu I 0,1% I I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I-------------I * nejméně však 600 Kč
Vykonával-li advokát správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší. Takto vyxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxé nebo časově náročné.
Vedle odměny má správce nárok na náhradu hotových nákladů účelně vynaložených při správě, a to podle zákona č. 2062/2006 Sb., záxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxnamu insolvenčních správců (§ 338i odst. 1 o. s. ř.) a taková osoba má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů (§ 338i odst. 4 o. s. ř.). Výši odměny stanovx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx
Přehled novelizací advokátního tarifu do 1.2.2019
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx
x.
vyhláška č. 235/1997 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sbxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx3 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxvních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
5.
vyhláška č. 276/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxka č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx7/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
9.
vyhláška č. 120/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
10.
vyhláška č. 121/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx/2013, vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 Sb.
Úplné znění návětí - původní znění od 1. 7. 1996 - nezměněno
Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.9.2019.
Komentář k § 1
Komentátor: Kovářová, Tichá
Advokátní tarif je podzákonný práxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxlování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.
Vxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
Příklad první:
Matka samoživitelka se dostaví do advokátní kanceláře a požádá advokáta o pomoc s výživným na nezletilé dítě, jehož otec nic neplatí. Výxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxzme do vazby a ustanoví mu obhájce
ex offo
. Výběr advokáta a jeho vztah ke klientovi je založen ustanovením soudu.
Příklad třetí:
Aktivista chce žaloxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xěnovat. Obrátí se proto na ČAK, která mu určí advokáta. Výběr advokáta a jeho vztah ke klientovi je založen určením Českou advokátní komorou.
Každý z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxích. Odlišnosti lze vyčíst z tabulky:
Tabulka č. 16: Vznik vztahu mezi advokátem a klientem.
I--------------I-------------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x    xxxxxx xxxxx    x     xxx xxxxx xxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I--------------------------I-------------------------------------I
I  plná moc  I   
klient
I neomezena I
klient
I I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé I stát I I I I soudní řízení, správní I I I I I řízení soudní I I I--------------I-------------------I--------------------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxx--------I-------------------I--------------------------I-------------------------------------I
Nejčastějším způsobem vzniku vztxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxx
x
xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxnostranný právní úkon, kterým
klient
zmocňuje advokáta. V advokátní praxi však takový jednostranný vztah bývá výjimkou, mnohem častější je vztah dvxxxxxxxxxx
Jako plnou moc používají advokáti nejxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xako vzorové dokumenty.
Vzorový dokument č. 2: 
Vzor jednoduché plné moci.
I--------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx x x x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkátku I I JUDr. Petru Malou, zapsanou v seznamu advokátů ČAK pod č. 0312, se sídlem v Praze 3, Nudná 1, aby I I mě zastupovala v rozvodovém řízení. I I I I I I I I V xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx 
xxxx xxxxobné plné moci.
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------I I Plná moc I I I x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxd č. 0312, se sídlem v Praze 3, Nudná 1, aby I I zmocnitele zastupoval ve všech právních věcech, aby vykonával veškeré úkony, přejímal doručované I I písemxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, I I plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval. I I I I Tuto plnou moc uděluje zmocnitel i v rozsahu práv a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xx. zn. ....................., u ............ soudu v ..............., ve věci .................... I I I I Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněný právnx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x xxxxx xxx xx xxxxna 2018 Podpis klienta I I I I Přijímám zmocnění. Podpis advokáta I I------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ačkoliv xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plných mocí, které na předtištěných blanketech používala krajská sdružení advokátů a advokátní poradny, jež existovaly před vznikem samostatné advxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu. Naopak - protože procesní plnou moc v civilním řízení nelze podle § 25 odst. 1 o. s. ř. omezit, není vyloučena ani nejstručnější varianta plné moci, ktxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx 
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------------------I I Plná moc I I I I Magdaléna Skočdopolová uděluje plnou moc advokátce JUDr. Petře Malé se sídlem v Praze 3, Nxxxx xx x x x x x x x x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I
Takovou plnou moc by mohla advokátka založit do spisu například při jednání s tím, že by ústně do protokolu potvrdilax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, je tedy na vůli a soudnosti každého advokáta, jakou vlastní verzi plné moci si vytvoří. V zájmu objektivity nutno říci, že soudy a státní orgány, jimž býxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxává, že by soudy vracely advokátům formulář podepsané plné moci jako nedostatečný nebo nevyhovující.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxnetu. Není bohužel výjimkou, že se ještě v praxi vyskytnou plné moci, které obsahují odstavce o odměně za právní pomoc. Taková plná moc může vypadat napřxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx 
xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------I I Plná moc I I I I Já, níže podepsaná Magdaléna Skočdopolová, bytem Selská Náves 3, Sokolov, zmocxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxx x x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxžitostech ve věci .................., zejména aby za mě I I vykonávala v této věci právní úkony, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žáxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxla se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, I I jejich plnění potvrzovala, jmenovala rozhodce a sjednávala rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x x x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa za toto I I zastoupení spolu s hotovými výdaji a náhradou za ztrátu času. Zavazuji se na základě výzvy I I advokátky rovněž složit přiměřenou zálohu. I I I x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
Podobné podrobné formulace, které bylo možno odůvodnit v době mechanických psacích strojů, však dnes už stěží obstojí. Advokáti, kxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xkonů, který bude zapotřebí jménem klienta učinit. Na druhé straně však může do vztahu advokáta a klienta vnést pochybnosti a podezření. Lze si totiž jen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vysvětlení, patrně by jí obtížně vysvětloval, proč advokát požaduje, aby ho zmocnila ke jmenování rozhodce.
Podobné formulace snižují důvěru v adxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Ohledně podrobností, k nimž
klient
advokáta zmocňuje, je možno samozřejmě vést disputace. Jinou otázkou je diskutabilnost posledních dvou vět, ktxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxci jde o text přinejmenším nadbytečný. Výše odměny v ní stejně není konkretizována, a tak jde o ujednání neurčité, které navíc vyplývá z obecně závaznýcx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxi uvědomit, že si právě sjednal službu placenou. Je ovšem otázkou, zda při zohlednění nervozity, které je obvykle
klient
při první návštěvě u advokáta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx dobu několika vteřin, než stačí dokončit podpis.
Sporadicky se vyskytují i advokáti, kteří dokonce cenu právní služby rukou vepíšou přímo do plné mxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxhovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.
Vztahuje-li se jeho povinnost na
všechnx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxnost dodejme, že až na výjimky dnes soudy akceptují fotokopie advokátních či klientských plných mocí. V minulosti advokát originál plné moci zasílal sxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxrzi.
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) přinesl nové ustanovení § 441 odst. 2, podle jehož věty třetí,
vyžaduje-li se pro právní jednání zvlášxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx. zn. 29 Cdo 3919/2014: "Občanský zákoník klade na plnou moc požadavek zachování téže formy, jakou zákon vyžaduje pro právní jednání, k němuž je plná mox xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xápisu. To však neznamená, že nedodržení této formy bez dalšího vede k neplatnosti plné moci. Je-li pro právní jednání vyžadována forma notářského zápixxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxna č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti /notářský řád/) a současně zajistit, aby plná moc byla udělena k zamýšlenému právnímu jednání (tj. aby z xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxí-li pochyb o totožnosti zmocnitele, tj. je-li zcela zjevné, kdo udělil plnou moc, není plná moc neplatná jen proto, že nebyla udělena ve formě notářskéxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xyhledává a podepíše mu plnou moc, s ním uzavírá smlouvu, která může nést různé názvy - mandátní smlouva, smlouva o právní pomoci, smlouva o poskytování pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx není předepsaná písemná podoba. Advokát ji tedy může uzavřít ústně, písemně, mailem, faxem atd. V následujícím textu budeme pro jednoduchost používax xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xýhody a nevýhody obou přístupů lze srovnat v následujícím schématu:
Srovnáme-li psané a ústní mandátní smlouvy, zjistíme, že
ústní smlouva
má výhxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx měnit a upravovat. Je však špatně průkazná v případě pozdějšího sporu, strany mohou zapomenout, co si sjednaly, a může se vyznačovat (právě pro jednoduxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxše prokazatelná, lze v ní pamatovat na různé varianty situací, je však náročnější na čas, počítač, tiskárnu, sekretářku, nepružná v případě změny, forxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxem pro písemnou formu mandátní smlouvy není ani tak vznik samotného smluvního vztahu, protože ten obvykle bývá stvrzen podpisem plné moci. Ve prospěch xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkteří advokáti k hybridu mezi ústní a psanou formou mandátní smlouvy: samotnou smlouvu nesepisují, ale nechávají si od klienta potvrdit
ujednání o výšx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxačné míry xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxž se
klient
na advokáta obrací. Advokát tak má "černé na bílém" potvrzeny klientovy informace, podobně jako například své vlastní poučení klienta o prxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní smlouvy bez podrobnější zmínky o případu, to vše s ohledem na možný budoucí spor s klientem a případnou palmární žalobu (žalobu o náhradu odměny za práxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxudu v případě palmární žaloby zpřístupnit.
Velké právní kanceláře a firmy mívají texty mandátních smluv velmi propracované, jednotlivé odstavce x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxy atd. Tyto podrobné mandátní smlouvy bývají zpravidla používány zejména pro obchodní věci a velké společnosti. Při jejich vytváření by advokát, kterx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
, konkrétně ustanovení článku 10 odst. 6, věta první, která zní:
Advokát nesmí uzavřít s klientem smlouvu, jíž by se
klient
zavázal k plnění advokátovx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx formulace vyplývá doporučení pro advokáty, aby v případě smluv jednostranně nevýhodných pro klienty zaslali nebo předali klientovi návrh smlouvy něxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxkátovi poměrně kritická a nesmlouvavá.
Podrobná smlouva s ujednáními pamatujícími na většinu eventualit může vypadat například takto:
Vzorovx xxxxxxxx xx xx 
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------I I Smlouva o poskytování právní pomoci I I I I klient: I I se sídlem/bytem I I mobilní telefon I I e-mail I I IČ: I I za ktexxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxx x
xxxxxx
xx x x x x x x x x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x I I bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , pobočka Spálená ul., č. účtu: 123123123/0100 I I fax: 241 444 444 I I e-mail: martin.paseka@gmail.com I I (dáxx xxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právní pomoci. I I I I I I I. Předmět právní pomoci I I I I 1. Touto smlouvu se advokát zavazuje poskytnout klientovi právní pomoc uskutečněním právních I I úxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx................................ I I I I 3. Součástí právní pomoci je poskytování právních rad, konzultací, vysvětlení, I I odpovědí na dotazy a zpraxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xdělené I I plné moci. I I I I II. Způsob poskytování právní pomoci I I I I 1. Advokát se zavazuje poskytnout právní pomoc řádně a včas na základě požadavků klixxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxn respektovat právní názor advokáta, zejména z hlediska I I procesního postupu. I I I I 2.
Klient
se zavazuje poskytnout potřebné doklady a součinnost. x x x x xx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako kdyby ji vykonal I I sám. Pokud by mělo dojít k substituci jiným advokátem, je advokát povinen předem klienta I I informovat. I I I I 4.
Klient
bere na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. I I I I 5. Advokát není vázán právním názorem klienta. I I I I 6.
Klient
bere na vědomí, že pracovní doba advokáta je od 9.00 do 17.30 každý pracovní den. V I I xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxát a jeho zaměstnanci nejsou povinni na komunikaci I I odpovědět. Pokud bude
klient
trvat na komunikaci mimo pracovní hodiny, má advokát právo na I I příxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx x x x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxku každého telefonátu je počítán časový úsek v délce 10 min. I I I I III. Odměna advokáta I I I I 1. Smluvní strany se dohodly na této smluvní odměně: I I I I Varixxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti. I I I I Varianta II: paušální částka - za právní pomoc náleží advokátu paušální odměna ve výši I I ......... Kč plus DPH ve výši 21% . I I I I Varianta xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxH ve výši 21% . I I I I Varianta IV: odměna v závislosti na dosaženém výsledku - za právní pomoc náleží advokátu I I odměna v podobě cílové prémie ve výši .....xxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xteré advokát prokazatelně vynaloží v souvislosti s I I plněním této smlouvy a bude je klientovi fakturovat v rámci příslušného vyúčtování. I I I I 3. Vedlx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvních poplatků, překladů I I právních dokumentů do cizího jazyka atd. Tyto náklady advokát uhradí sám a poté je vyfakturuje I I klientovi spolu s fakturox xx xxxxxx xxxxxx x x x x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx x x xxus DPH ve výši 21% za každou započatou půlhodinu, I I b) paušální částku hotových výdajů na místní poštovné, hovorné a přepravné, která činí 300 Kč plus I I xxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxx vynaložených nákladů; advokát je oprávněn použít vlastní automobil, k čemuž poskytuje I I
klient
souhlas, I I d) náhradu nákladů za odeslání každé upoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x I e) zvýšení odměny o 100% za každý úkon, který byl učiněn na základě předchozího požadavku klienta I I v sobotu a v neděli nebo v den pracovního volna, I I f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxntovi obsahující návrhy dalšího postupu, rozbory ve věci a právní I I posouzení věci se účtují v hodinové sazbě za každý e-mail. E-maily informačního chxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x x x xx xxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x mimořádném rozsahu, mimořádně náročné, I I v cizím jazyku nebo ve zvlášť složitých otázkách, může advokát po dohodě s klientem účtovat odměnu I I navýšexxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xx xxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxvat právní pomoc a služby mimo rozsah této smlouvy, sjedná s advokátem I I konkrétní odměnu, která mu bude účtována samostatně. I I x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxž nemohl advokát zabránit ani při vynaložení I I obvyklé péče a řádného plnění smluvních povinností. I I I I 9. Advokát je oprávněn po vyčerpání zálohy sloxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že bude dbát zásad hospodárnosti tak, aby pokud možno snížil výdaje I I klienta za poskytnutí právní pomoci. I I I I IV. Placení a vyúčtovávání služeb I I I x xx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx x x xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxokáta, specifikovaný v záhlaví této smlouvy, I I popř. složit v hotovosti. Pokud
klient
nesplní tuto povinnost, k níž se dobrovolně podpisem této I I smxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xteré nesnesou odkladu. I I I I 2. Splatnost odměny: I I I I Varianta I: Odměna i další platby budou vyúčtovávány vždy k poslednímu dni měsíce. Ve I I vyúčtováxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxavena faktura za poslední I I měsíc. I I I I Varianta II: Odměna i další platby budou vyúčtovávány po ukončení každého jednotlivého I I případu právního zaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x. Faktura je splatná do 15 dnů od odeslání. Splacením se rozumí převod částky na účet advokáta. I I V případě prodlení s platbou se
klient
zavazuje uhradix xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx x x x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxv. I I přísudek 1 vyjma soudního poplatku), budou-li klientovi vůči protistraně pravomocně přiznány I I náklady právního zastupování v soudních věcecxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xznik nároku advokáta na jednotlivé přísudky je I I vázán na okamžik zaplacení nákladů klienta protistranou, resp. na vymožení nákladů v rámci výkonu I I xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x. Advokát je oprávněn si započíst na svou odměnu výše uvedené přísudky, s čímž
klient
podpisem I I této smlouvy souhlasí. I I I I V. Povinnost mlčenlivostx x x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) zachovávat mlčenlivost o I I všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb podle I I této smlouvy. I I I I 2. Povixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x xx. Ukončení právního zastupování I I I I 1. Právní vztah mezi advokátem a klientem končí provedením všech úkonů, které tvoří předmět I I dohodnuté právní pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x x xx
xxxxxx
může od této smlouvy kdykoliv odstoupit. Je však povinen uhradit odměnu za vykonanou I I právní pomoc, hotové výdaje a poskytnout náhradu za promeškanx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x x x x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtřebnou součinnost, I I nebo pokud
klient
nezaplatil odměnu nebo zálohu do 15 dnů po uplynutí splatnosti faktury. I I I I 4. Advokát je povinen odstoupit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xnem, kdy bylo toto doručeno druhému účastníku. Pokud účastník odmítne převzít I I odstoupení/výpověď či se odstoupení/výpověď vrátí jako nedoručitexxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtelem. I I I I 6. Pokud se
klient
odstěhuje na neznámou adresu tak, že mu není možno vypovědět plnou moc a I I ukončit tuto smlouvu, jsou smlouva a s ní souvisxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x x x x xx xxxxxát je povinen v době 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy učinit veškeré neodkladné úkony I I tak, aby klientovi nevznikla z odstoupení od smlouvy škoda. Nxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxních lhůt.
Klient
může písemně stvrdit, že na splnění této povinnosti ze strany I I advokáta netrvá. I I I I 8. Po ukončení právního zastupování předá advxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxy a rozhodnutí se vydávají klientovi v originále, advokát si ponechává jejich fotokopie, I I c) podání ve věci učiněná advokátem si ponechává advokát, kxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxáta. Pokud se
klient
i přes písemnou výzvu advokáta I I nedostaví k převzetí spisu, je advokát oprávněn spisy zaslat na náklady klienta na adresu uvedenxx x x xxxxxx x x x x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxvé výdaje a náhradu za promeškaný čas advokáta. I I I I 11. Pokud dojde k ukončení právní pomoci těsně před definitivním skončením věci a dosažením I I očekxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx odměnu xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx. I I I I 12. Účinnost a platnost této smlouvy končí též provedením všech úkonů, které tvoří obsah I I dohodnuté právní pomoci. I I I I VII. Odpovědnost za škoxx x x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxužil k poskytování právní pomoci. I I I I 2. Advokát se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. I I I I VIII. Osobní údaje a elektronický konxxxx x x x x xx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x x x xx
xxxxxx
souhlasí s využitím jeho elektronického kontaktu. I I I I IX. Závěrečná ustanovení I I I I 1. Tato smlouva se uzavírá I I I I Varianta I: na dobu neurčitou I I x x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x x x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxmi I I občanského zákoníku, dalšími obecně závaznými právními předpisy, etickými a dalšími stavovskými I I pravidly. I I I I 3. Tato smlouva se vyhotovujx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------------------------------------------------I
Existuje ještě jedno nebezpečí vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxí tarif ČAK možnost vidět, totiž obsahovaly například následující ustanovení:
Klient
může tuto smlouvu vypovědět pouze s výpovědní lhůtou v délce šxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx
xxxxxé ustanovení ovšem odporuje právu klienta vypovědět kdykoliv smlouvu o poskytování právních služeb. Advokáti, kteří podobné neetické ustanovení do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxrnují zvýšení kapacity kanceláře, zaměstnání dalších právníků či studentů nebo administrativních pracovníků, pořízení počítačových programů atdxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xakové ujednání příznivější. Zákon o advokacii totiž advokátovi v ustanovení § 20, resp. § 19 nařizuje vypovědět plnou moc v případech, kdy advokát zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xít i o protiprávní charakter příkazů klienta. Advokát tedy nemůže klientovi ani sobě smluvně zúžit povinnosti, které vyplývají přímo ze zákona.
Poxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxně na tři měsíce. Spojovat výpověď s finanční sankcí pak zákon o advokacii ani etický
kodex
nepřipouštějí.
K otázce mandátní smlouvy a výpovědi srxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxládá právo klienta požadovat odměnu ve stejné výši jako při úplném vyřízení věci, je v rozporu s dobrými mravy i stavovskými předpisy. Pokud advokát na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx
xxxxx xxklad k mandátní smlouvě viz komentář k § 2.
Pro mnohé advokáty je rozumným kompromisem mezi mandátní smlouvou v ústní podobě a mnohastránkovou písemxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxformace
. Dnes by vypadaly přibližně takto:
Vzorový dokument č. 7: 
Vzor Informace o první poradě advokáta a klienta.
I--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............................................................. I I I I Protistrana: ...................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..... I I I I ................................................................................................... I I I I ................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................................................... I I I I I I Datum: Podpis klienta I I--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxientem.
Advokacie je činnost, která se vykonává zpravidla za úplatu (srov. § 22 z. a.). Způsob výpočtu odměny a dalších položek vychází z advokátníhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxní spisové evidence atd.). Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, se na poskytování právní pomoci nevztahuje
.
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodle § 137 odst. 2, věta druhá, o. s. ř., zastupuje-li patentový zástupce někoho před soudem, má za týchž podmínek jako advokát právo na tutéž odměnu.
xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxž může přihodit, že si
klient
obsah jednání s advokátem nahrává, a to bez předchozího upozornění či souhlasu advokáta. Komora se již také setkala s přípxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxání usvědčit. Nelze také vyloučit, že sám
klient
bude provokatérem, jen testujícím advokátovy hranice.
K uvedené problematice srov. také podrobxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxk k defi nici obvyklé ceny přinesl Bulletin advokacie č. 7-8/2018, str. 54-59. Zpracoval ho Ing. Tomáš Buus, Ph.D., pod názvem Problémy s vymezením „obvxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxm cen, ale že je třeba ji zjistit jiným způsobem (výnosovým či nákladovým). V závěru pak doporučuje lepší definici ceny obvyklé a sjednocení pojmového axxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxientem. Obsahem této porady je vyjasnění tři základních otázek:
1.
Převezme advokát zastupování či zmocnění klienta?
Tato otázka v sobě zahrnuje dxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx
xebata o odpovědi na tuto otázku vyjasní, jakou mají advokát i
klient
představu o taktice a strategii zastupování a zda jsou jejich představy totožné. Nx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxost, délka řízení atd.) zásadní vliv na odměnu advokáta.
3.
Jak bude koncipována odměna?
I xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x advokacii i etický
kodex
stanoví advokátovi řadu povinností, které ho zatěžují mnohem více než jiné (neadvokátní) občany. Byť se to nemusí advokátůx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxc. Výslovně jde zejména o tato ustanovení:
-
Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě (§ 16 odst. 2 z. a.).
-
Advokát postxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxt k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu (článek 4 odst. 1 e. k.).
-
Oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
. Teprve v případě, že odměna advokáta takto určena nebyla, použijí se pro výpočet odměny ustanovení o mimosmluvní odměně, tedy ustanovení § 6 a násl. (xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxe osobou v nepříznivém psychickém rozpoložení, subjektem s problémem, který se na advokáta obrací se žádostí o pomoc v právní oblasti. Bývá zaměřen na řxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxa souvisící s odměnou advokáta je pro něj často problémem podružným. Vztah mezi advokátem a klientem nebývá tedy zcela vyrovnaný, podobně jako není vyrxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx
xx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxice a pravidla. Mnozí klienti věrni slušnému vychování mají psychické zábrany, aby v případě, kdy přišli advokáta požádat o pomoc a radu (zejména v osobxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx společnosti, které již mají s kontaktem s právem nějaké zkušenosti, bývá často návštěva advokáta jejich prvním setkáním s právním odborníkem. Měl by tx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxchických a psychologických omezení ze strany klienta, by měl ulehčit jeho trápení nejen v právní oblasti (vysvětlením právního pozadí jeho sporu a nazxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x e. k.:
Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen klientovi poskytnout pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úpxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x a 4 (srov. komentář k nim).
Začínající advokáti si musejí uvědomit, že ne vždy lze dopředu přesně určit vývoj budoucí situace, délku řízení nebo poxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxpadě by však měl popsat klientovi alespoň základní mechanismus výpočtu odměny (že tedy např. půjde o odměnu hodinovou, za úkony, za vyřízení celé věci axxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxec hovor. V takovém případě se ve shodě s komentovaným ustanovením použije pro výpočet odměny mimosmluvní odměna, uvedená v ustanoveních § 6 a násl. advxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xe poměrně složitý a ani zkušení advokáti se v něm obvykle příliš dobře neorientují) a v čase se odměna může změnit (protože předmět právní pomoci často prxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxovinění ani nejedná neeticky, ale minimálně nepostupuje dostatečně předvídavě. Vystavuje se totiž riziku ztráty důvěry, stížnosti ze strany klientx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xřípadě by také advokát měl být schopen v každé fázi právní pomoci spočítat dosavadní odměnu za vykonanou právní pomoc. Advokát také musí počítat s tím, žx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poroste v klientovi obava z výše částky, která bude činit závěrečný účet za právní službu.
I z toho důvodu lze tedy advokátům doporučit, aby vždy v průxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxkovém odhadu nákladů.
Jako odstrašující příklad, kam může opomenutí diskuse o nákladech řízení vést, lze použít následující typ dotazu, který porxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx případem několika majetkových nároků, které v součtu činí 4 500 000 Kč. S klientem jsem si nedohodl žádnou smluvní odměnu, vůbec jsem s ním o odměně nehovxxxx x xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xřípadech byla jeho žaloba zamítnuta. Mohli byste mi poradit, jak věc účtovat?
Klient
už mi totiž sdělil, že mi nebude žádnou odměnu platit, když neměl v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxno, zda smluvní nebo mimosmluvní, nesmí se uchylovat k výmyslům a nepravdám. Tento výslovný zákaz má zakotven v § 4 odst. 3 etického kodexu, podle něhož
pxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxntům při zdůvodňování vlastní vysoké odměny uvádějí:
"Nemohu vám poskytnout odměnu nižší, protože mi to nedovoluje advokátní tarif."
Nebo:
"Jediný zxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxodobou spolupráci vždy lepší než lež, mlžení či pokus o úhradu co nejvyššího honoráře. Takové jednání jen výjimečně vede k tomu, že by
klient
advokáta nxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx
xxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx reálným odhadem výše palmáre, že by odmítl podepsat plnou moc a dohodnout se na zastupování. Jakkoliv může být taková obava důvodná, je podobné jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxho je patrně již čtenářům dostatečně jasný: pokud se
klient
s advokátem na žádné smluvní odměně nedohodne, nemůže ji pak klientovi účtovat a pro výpočex xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx
ustanovení § 3 vyhlášky přitom dává možnost dohodnout se na smluvní ceně - odměně za právní pomoc, a teprve nedojde-li k takové dohodě, má se zato, že byla xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxát za klienta a v jeho zájmu činí, bude moci vůbec účtovat. Mnohé aktivity (srov. komentář k § 11) bude advokát v takovém případě činit zdarma, zatímco smlxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxsti advokáta a klienta. Přípustné je i ujednání, že v případě neúspěchu ve věci nebude
klient
hradit advokátovi nic, v případě úspěchu pak přísudek.
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx. Není tedy vyloučeno, aby advokát začal poskytovat právní pomoc za odměnu mimosmluvní a posléze se s klientem dohodl na smluvní odměně, popř. naopak. Kxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx
x
xe kárným proviněním, pokud advokát neuzavře dohodu o smluvní odměně, neinformuje klienta o předpokládané mimosmluvní odměně a vyúčtuje mimosmluvní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxát advokátovi pokutu ve výši 20 000 Kč.
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 7.1.2013, sp. zn. K 92/2012: "Je kárným proviněním, jestliže advokát neixxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxní právních služeb bez srozumitelného ujednání o smluvní odměně, poté odměnu vyúčtuje podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. a bez dohody s klientem započte čxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x řadě typů procesu: v občanském soudním řízení (§ 142-151 o. s. ř.), v adhezním řízení (§ 154 tr. ř.), ve správním řízení soudním (§ 60 s. ř. s.), v řízení o nxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxým úředním postupem) atd. Ve všech těchto případech soud určí odměnu advokáta jako zástupce účastníka řízení podle mimosmluvní části advokátního tarxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx taková smluvní odměna byla vyšší než odměna mimosmluvní, musel by úspěšný účastník řízení uhradit rozdíl "z vlastní kapsy". Na straně advokáta by přitxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxní odměna advokáta s klientem byla nižší než odměna mimosmluvní. V takovém případě by se advokát dopustil kárného provinění, neboť ustanovení xxx xx xxxxx xx
xx xxxx
x xx xx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho prospěchu; za neoprávněný majetkový prospěch se považuje zejména rozdíl mezi odměnou advokáta a odměnou za zastupování určenou soudem v rámci rozhxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx 
xxxxxxxx vztah výše odměny advokáta a nákladů řízení.
I--------------------------------I--------------------------------I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I----------------------------------------------------I I advokát se s klientem nedohodl I odměna advokáta I
klient
mx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxsmluvní I I I I část advokátního tarifu I I I I--------------------------------I--------------------------------I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x x xx xxxxxxx xxxxxx, která je ve I je rovna nákladům řízení I plně uhradí náklady právního zastoupení I I stejné výši jako náklady I I I I řízení I I I I-----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxměnu I rozdíl mezi smluvní odměnou I I než mimosmluvní odměna I podle advokátního tarifu I a výší nákladů řízení zaplatí
klient
I I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xrčí odměnu I
klient
"ušetřil", advokát se dopustil porušení čl. I I než mimosmluvní odměna I podle advokátního tarifu I 10 odst. 6 e. k. I I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxé kárné řízení v případě, kdy je smluvní odměna nižší než odměna mimosmluvní, a
klient
tak získal bezdůvodné obohacení, je třeba dodat následující: taxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx výběrová řízení na právní služby, v nichž jsou někdy advokátní kanceláře trhem nuceny přihlašovat se s velmi nízkou nabídkovou cenou, narušující veřexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xevešlo v širokou známost, proto je na tomto místě připomínáme.
Na doplnění této problematiky uveďme, že porovnávání výše smluvní odměny za právní pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtem je zastupování u soudu (tedy nikoliv pouhý sepis smluv, konzultace, právní analýzy, obhajoby atd.).
2.
Musí se jednat o takový typ soudního spoxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx.
3.
Klient
musí být v řízení úspěšný.
4.
Klientovi musí soud v řízení přiznat právo na náhradu nákladů.
5.
Klientovi musí protistrana takx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxnácti letech a až do nedávné doby (do 7. května 2013) se rozhodování o nákladech řízení řídilo vyhláškou č. 484/2000 Sb. (tzv. paušální vyhláška), kterx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxgulačními poplatky, poplatky za televizní a rozhlasové vysílání, nezaplacené korunové jízdné v městské hromadné dopravě apod.), neboť se v konečném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx stížnosti.
Nálezem Ústavního soudu ze dne 17.4.2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12,
byla paušální vyhláška zrušena pro rozpor s ústavním pořádkem, přičemž Ústxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci, časovou náročnost, počet provedených úkonů právní služby, stejně tak jako způsob, jakým řízení před soudem skončilo (elektronický platební roxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxnění nároku. Napadená vyhláška motivuje účastníky občanskoprávních vztahů - věřitele k vedení soudních sporů i v případech, v nichž předmětem sporu jx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx2000 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní zisk. Přiznávané náklady jsou natolik vysoké, že je z principu výhodné se soudit i o předměty plnění nepatrné hodnoty."
Doplňme ovšem, že z tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x 10) a tarifní hodnoty pro předměty penězi neocenitelné nejsou také ničím jiným než paušálem.
Následné
sdělení Ústavního soudu
ze dne 17.4.2013,
čjx xxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxsí také problémem, zda má každý úspěšný účastník v soudním sporu právo na úhradu nákladů právního zastoupení. K tomuto tématu viz také
nálezy Ústavního xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxdní orgány státní správy mají zřízeny k výkonu právních agend příslušné právní (legislativní) odbory, zaměstnávající dostatečný počet odborných prxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxx xx xx43/09,
a ze dne 14.9.2010, .
Na doplnění této problematiky se ještě jednou vraťme k
nálezu Ústavního soudu ze dne 17.4.2013, sxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtoupení nelze státu nikdy přiznat. Za výjimečných okolností má zastupování státu advokátem povahu účelného uplatňování či bránění práva."
Ne vždx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx ÚS 3344/2012:
"České televizi v řízení o vymáhání televizních poplatků nepřísluší právo na náhradu nákladů řízení, spočívajících v nákladech za zastxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxní moci. Je pak žádoucí, aby si činnosti spojené se správou a výběrem televizních poplatků zajišťovala sama."
Srov. také
usnesení Nejvyššího soudu xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxtňování nebo bránění práva, nejde-li o zneužití práva účastníka dát se v řízení zastupovat advokátem na úkor jiného účastníka. O takové zneužití procexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxtoval právní pomoc, nýbrž proto, aby v souvislosti s tímto zastoupením vznikly náklady, které mu bude s ohledem na jím předpokládaný výsledek řízení poxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx svého chování jinak právem dovoleného by sledoval poškození jiného účastníka; šlo by proto o výkon práva, kdy jednání a jeho výsledek se snad zcela shodxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxstníku propůjčena ochrana, nýbrž aby bylo dosaženo výsledků jiných, které jsou jinak považovány za nevítaný vedlejší následek tohoto jednání. Takovx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xiného, zatímco dosažení vlastního smyslu a účelu sledovaného právní normou zůstává pro jednajícího účastníka vedlejší a je z jeho hlediska bez významxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxení, uvedený v § 137 o. s. ř., je ovšem jen demonstrativní a zahrnuje hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek úxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxví a jeho hotové výdaje, tlumočné, náhradu za daň z přidané hodnoty a odměnu za zastupování a odměnu pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkánx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poměru účastenství na věci a na řízení; nelze-li poměr účastenství určit, platí je rovným dílem (srov. ustanovení § 140 odst. 1 o. s. ř.).
Otázka výpoxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxsáže komentáře týkající se mimosmluvní části advokátního tarifu (a tedy i výši potencionálních nákladů řízení), zejména § 6 a násl.
V této chvíli jx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxu uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrnx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx x x x xx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxx x xxxx xx xx xx xá účastník právo na náhradu nákladů řízení, domáhá-li se splnění povinnosti, jen vyzve-li před podáním žaloby žalovaného k plnění. Výzvu i její odesláxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxí platebního rozkazu (a to i elektronického). Soudy totiž, není-li doložena výzva nebo odeslání (stačí jedna z těchto možností), náklady řízení nepřixxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxloba zamítnuta či je-li jí plně vyhověno), má soud jednoduchou úlohu - přizná mu náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému účastníku. Problém nastává v xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx že ohledně částky 100 000 Kč neunesl důkazní břemeno, proto v závěrečném návrhu změní předmět řízení a vezme žalobu ohledně částky 100 000 Kč zpět. Soud jxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxi nepanuje jednotný názor na řešení této situace. Některé soudy postupují tak, že přiznají žalobci právo na náhradu nákladů řízení v takové podobě, jakx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Většina soudů i odborníků se přiklání k závěru, že žalobce byl v části věci neúspěšný, a tato skutečnost by se měla zohlednit i ve výroku o výši náhrady náxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xěkteré soudy zastávají v podobných případech názor, že účastník nebyl úspěšný, proto mu náhradu nákladů řízení nepřiznávají vůbec.
Zvláštní techxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxo nakladatelství Havlíček Brain Team, Praha, 2014) na str. 405:
"Při částečném úspěchu ve věci přísluší každému z účastníků určitá v procentech vyjádřxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtistrany."
Následující příklad je ve stručnosti převzatý z tohoto komentáře:
Příklad:
Žalobce se domáhal zaplacení 85 000 Kč, soud žalobě vyhověx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Součet úspěchu a neúspěchu musí být roven 100%.
Úspěch žalobce tedy činí: 52 000: 850 = 61,2%
Úspěch žalovaného: 33 000: 850 = 38,8%
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxx x xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xeho nákladů mu soudce může přiznat. Teprve poté, co soud provedl tento výpočet, sečte žalobce uplatněné účelně vynaložené náklady, zjištěnou sumu vydxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxk, není pro rozhodnutí o jejich náhradě v tomto případě nijak důležitá.
Pokud je úspěch obou stran stejný, tzn. žalobce uspěl co do stejné částky jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxchu, které vedly k rozhodnutí o přiznání či nepřiznání náhrady, náležitě zdůvodnit (k tomu srov. např.
nález Ústavního soudu ze dne 13.1.2005, sp. zn. Ixx xx xxxxx
xx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxení Městského soudu v Praze ze dne 5.6.2012, čj. 10 Cm 59/2008-164: "Při rozhodování o náhradě nákladů řízení v případě zastavení řízení pro zpětvzetí žxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxcesní úkon vedoucí k zastavení řízení, v jehož důsledku je žalobce povinen nahradit žalovanému vzniklé náklady (§ 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.). Pouxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdy zkoumá míru procesního zavinění na zastavení řízení a jen tehdy, když je výlučné a jednoznačné, aplikuje druhý odstavec § 146. Naopak - pokud zaviněnx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxdování o nákladech řízení přihlíží jen k hlavní pohledávce, jak vyplývá z ustanovení § 8 odst. 1 a. t.,
při určení tarifní hodnoty se nepřihlíží k příslušxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxy. Změnu přinesla novela advokátního tarifu provedená vyhláškou č. 486/2012 Sb. Protože do současné doby mohou dobíhat soudní řízení zahájená předx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xřísluší advokátovi odměna podle předchozího znění.
Bez ohledu na příslušenství se tedy zjistí a vypočte odměna jen za úkony vykonané po 31.12.2012.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, sp. zn. II. ÚS 2388/10).
Závěrem k tomuto odstavci komentovaného ustanovení je ještě třeba připomenout poslední větu, která advokátovi ukládá, axx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm předpisem sankcionováno, lze však předpokládat, že by je kárný senát České advokátní komory posoudil jako jednání snižující důstojnost a dobrou povxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxávní pomoci. Musím vás ovšem upozornit na následující možný vývoj situace: Pokud v soudním řízení budeme úspěšní, soud vám přizná náhradu nákladů řízexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xohodli a kterou jste zaplatil nebo zaplatíte, ale odměnu za právní pomoc určí jako mimosmluvní odměnu podle advokátního tarifu - vyhlášky č. 177/1996 xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxl, že i když budeme v plném rozsahu úspěšní, nedostanete zpět všechny finance, které do té doby zaplatíte. Je vám takové vysvětlení jasné, anebo potřebuxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxx
x xxxinnosti k náhradě nákladů řízení rozhodne soud bez návrhu v rozhodnutí, jímž se řízení u něho končí.
). Tato skutečnost klade na advokáta zvýšené nárokyx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xeho náklady. Splnit toto doporučení není jednoduché a velmi často se stává, že advokát je překvapen rychlým postupem soudu a skončením dokazování. Je txxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxítne, dokazování ukončí a přistoupí k závěrečným návrhům, může se stát, že zástupce zastihne nepřipraveného.
Jak je důležité, aby advokát náklady xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxo 170/2013-22: "Povinností soudu není žalobce poučit, že pro přiznání náhrady nákladů řízení musí žaloba obsahovat tvrzení o výzvě žalovanému k dobroxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxení jsou nárokovou částkou, náležící účastníku řízení. Pokud se tedy účastník výslovným prohlášením práva na úhradu nákladů řízení nevzdá, má soud poxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx v rozhodnutí, jímž se řízení končí.
). Soud tedy o nákladech rozhoduje z úřední povinnosti. K tomu srov. i
nález xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxdů řízení, tím, že nárok na náhradu nákladů řízení nebyl uplatněn, takové odůvodnění je v rozporu se zákonnou úpravou, jež stanoví, že soud o náhradě nákxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xýroku rozsudku. Není-li soud vázán návrhem účastníka co do výše návrhu, není ani vázán skladbou jednotlivých položek nákladů řízení.
Začínajícímx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxení vyjádřit, a tak žádám soud, aby rozhodl, že se mému klientovi přiznává právo na náhradu nákladů řízení ve výši, která bude specifikována v písemném zxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxnovení § 151 odst. 4 o. s. ř., podle něhož může
určit výši nákladů předseda senátu až v písemném vyhotovení rozhodnutí.
Přesná výše nákladů řízení nemusí xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xe soud musí už v době vydání rozhodnutí meritorního rozhodnout o základu (podstatě) nákladů řízení. Soud tedy rozhodne, komu a v jaké míře přísluší náhrxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xýrok může vypadat například takto:
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení v plné výši (resp. ve výši jedné poloviny ...) do tří dnů ode dxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xákladů na soudu. To ale není příliš výhodné pro klienta a nesvědčí o advokátově profesionálním přístupu. Soud je samozřejmě schopen náklady vyčíslit, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxientem přesahující jednu hodinu (k jednotlivým účtovatelným úkonům srov. komentář k § 11).
Komplikovanější způsob výpočtu nákladů řízení nastávx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx 
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xízení v komplikovanějších případech.
I------------------------------------------I--------------------------------------------------xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------I I na úspěšné straně více účastníků I neúspěšná strana hradí každému úspěšnému účastníkovi I I I náklady v plné výši I I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I------------------------------------------------------------I I úspěšná strana dosáhne dílčího úspěchu I soud rozhodxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xěkolik samostatných nároků I pravidlo úspěchu se uplatní u každého nároku zvlášť I I------------------------------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I------------------------------------------------------------I I vedlejší účastník I nese náklady společně a nerozdílnx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Podrobnosti k nákladům řízení jsou také obsahem komentáře k dalším ustanovením, zejména § 8, 9 a 11 (srov. komentář k těmto ustanovením).
Výčet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxěna advokáta (k tomu srov. komentář k § 6), náhrada hotových výdajů advokáta (k tomu srov. komentář k § 13), náhrada za promeškaný čas advokáta (k tomu sroxx xxxxxxxx x x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xoud určí advokáta platebním místem celých nákladů řízení, tedy všech jejich položek a součástí.
Soudům i advokátům při výpočtech nákladů řízení poxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení v rozhodnutí, jímž se řízení končí. Výrok rozsudku vypadá například takto:
Žalovaný je povinen uhradit žalobci na nákladech řízení částku 3x xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xradec, č. 88899945/0300.
V jiných případech se soudy vyhnou konkretizaci platebního místa a volí následující formulaci:
Žalovaný je povinen zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa nákladů řízení, je ten, jemuž byla uložena náhrada těchto nákladů, povinen zaplatit ji advokátu.
), jde však o pohledávku klienta. Částka, rovnající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxvinen bezodkladně poté, co obdržel přisouzené a zaplacené náklady řízení na svůj účet, tuto částku v plné výši převést klientovi. Pokud advokát jedná jxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu ČAK ze dne 10.11.2000, sp. zn. K 69/00: "Nevrátí-li advokát klientovi přísudek, ačkoliv odměna advokáta byla zaplacena, dopouští se kárného proviněxxxx
xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx.
K tomu srov. například
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.1.2005, sp. zn. 21 Cdo 1645/2004: "Podle ustanovení § 149 odst. 1 o. s. ř., zastupoval-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Z citovaného ustanovení vyplývá, že v případě, zastupoval-li účastníka řízení advokát, a je-li proto povinný povinen zaplatit přisouzenou náhradu nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xeho rukám), pak představuje určení platebního místa; nic se tím nemění na tom, že advokát není věcně legitimován k náhradě nákladů řízení a že tento nárox xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxvky vyplývající z odměny advokáta za zastupování účastníka řízení před soudem nebo jiným orgánem může advokát jednostranně započíst pouze proti pohlxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxní Nejvyššího soudu ze dne 11.1.2005, sp. zn. 21 Cdo 1645/2004: "Na vykonatelnost rozhodnutí soudu o náhradě nákladů řízení z materiálního hlediska nexx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx. 1 o. s. ř. také zaplacena."
Jak uvádějí Jaromír Jirsa a Kryštof Janek v publikaci
Občanské soudní řízení (soudcovský komentář). Kniha II.
na str. 423 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxocněn,
"bez ohledu na to, zda byl účastník dříve případně zastoupen advokáty jinými."
Pokud by v mezidobí zastupování advokáta skončilo, soud by přizxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxrou jsou
bagatelní xxxxx
x x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xedlejším výrokům obsaženým v rozsudku soudu prvního stupně, tedy například proti výroku o příslušenství, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnostx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxvoří o úschově a správě majetku. K problematice bagatelních sporů podrobněji srov. komentář k § 14b.
Dodejme ještě, že palmární pohledávka za klienxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx014, sp. zn. 32 Cdo 3305/2013
, podle něhož, byla-li splatnost dluhu dohodnuta ve prospěch věřitele (ponechána na jeho vůli), může věřitel dlužníka požxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxného na neurčitou dobu. Proto tam, kde jde o právo z časově neomezeného právního vztahu, je pro počátek běhu promlčecí doby rozhodný den následující po dxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxy na den splatnosti dluhu, a nikoliv na den vzniku právního vztahu, ze kterého dlužníku vznikla povinnost k plnění, by znamenalo nepřípustné posunutí pxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtky promlčení odvolacím soudem není správné. Za situace, kdy v projednávané věci nebylo zjištěno, že by splatnost odměn a náhrad za zastupování byla urxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx počátek běhu promlčecí doby je však třeba považovat den, který následuje po vzniku dluhu."
Z tohoto judikátu plyne doporučení, aby advokát neotálel s pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx nákladů řízení je
kompenzace
nákladů řízení, které vznikly procesně úspěšnému účastníkovi řízení v souvislosti s bráněním jeho práv, byť jde v něktexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xnapř. osobní vklad, volno nutné k účasti u soudu, psychický stres). Z těchto důvodů hraje náhrada nákladů řízení podstatnou roli v soudním řízení, zejmxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xrostředky jen do výroku o nákladech řízení.
Nejvyšší soud se dlouho bránil tomu, aby o nákladech řízení rozhodoval v rámci dovolání, což ovšem ve svéx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxla občanského soudního řádu č. 404/2012 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (
Bulletin advokacie
č. 3/2014, na str. 39), přezkoumávání problematiky náhrady nákladů řízení je jednou z nejpxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxř.
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013: "Dovolání je přípustné též proti akcesorickým výrokům rozhodnutí odvolacího xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xapadnout dovoláním výrok o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a pracovněprávní vztahy. Jak ovšex xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxvému základnímu (meritornímu) výroku, a to proto, že se do výroku o nákladech řízení tato zvláštní povaha merita nijak neprojevuje (k tomu srov. napříkxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxolateli odepřena náhrada nákladů řízení v minimální výši 50 000 Kč. Nestačí tedy, aby výše náhrady částky 50 000 Kč dosahovala, ale dovolatel musí nárokxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2013, sp. zn. 28 Cdo 2753/2013.
V případě většího počtu účastníků je třeba vycházet z jejich vzájemného postavexxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxrokem, musela by podmínka 50 000 Kč být splněna u každého z nich samostatně, resp. pouze ten ze společníků, jemuž by byla upřena, by byl oprávněn podat dovxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxl obě varianty, například možnost sčítání dovodil v
usnesení ze dne 26.11.2013, sp. zn. 28 Cdo 3698/2013, nebo v usnesení ze dne 29.1.2014, sp. zn. 30 Cdo xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxx2013, v usnesení ze dne 30.5.2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013,
nebo v
usnesení ze dne 13.8.2014, sp. zn. 22 Cdo 3177/2014.
Bez ohledu na rozpor mezi citovanýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xejvyššího soudu (
Bulletin advokacie
č. 3/2014) na str. 41, podle něhož
"pokud stát zakotví v civilním soudním řízení opravné prostředky, může stanovxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx každou omezující podmínku vykládat restriktivně ... dělení nároků více omezuje přezkum, a proto je třeba jako ústavně konformní výjimku připustit drxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxov. např.
nález Ústavního soudu ze dne 4.11.1999, sp. zn. III. ÚS 61/67, nebo nález Ústavního soudu ze dne 10.3.2005, sp. zn. III. ÚS 428/04.
K tomu, abx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy opravné prostředky, tedy i podat dovolání. Pokud by však bylo dovolání odmítnuto jako nepřípustné dle § 237 o. s. ř. (tedy z důvodů uvážení dovolacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxmítnuto pro nepřípustnost z důvodů uvedených v § 238 o. s. ř., jež nepředpokládají uvážení dovolacího soudu, neměla by ústavní stížnost být shledána přxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xstanovení obhájce v trestním řízení (podle trestního řádu) a ustanovení advokáta dítěti, které se dopustilo činu jinak trestného (podle zákona o soudxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxbo ustanovení opatrovníka ve všech typech soudního řízení. Pokud bychom chtěli tuto materii podat vyčerpávajícím způsobem, bylo by zapotřebí zmínit xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xpůsobu, jímž se advokát a
klient
mohou setkat, a to v určení advokáta Českou advokátní komorou.
Všechny varianty lze s odkazem na příslušná ustanovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I----------------------------------------------------I I institut I typ řízení I zákonné ustanovení I poznámka I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxní advokáta I civilní I § 30 o. s. ř. I vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka I I I I x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------I----------------------------------------------------I I ustanovení advokáta I správní I § 35 odst. 7 s. ř. s. I navrhovatxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x x x x x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x x x x x xxxxxxvit zástupce, jímž může být i advokát I I----------------------I----------------------I-----------------------I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí mu ho soud I I----------------------I----------------------I-----------------------I-----------------------------------------------xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákonný I I (opatrovníka) I I I zástupce opatrovníka nemůže vykonávat I I I I I jeho práva, soud mu opatrovníka ustanoví I I----------------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx x. ř. I nemůže-li fyzická osoba samostatně jednat I I opatrovníka I I I a je-li nebezpečí z prodlení, ustanoví jí I I I I I soud opatrovníka, kterým může být i xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I I ustanovení I o pozůstalosti I § 118 z. ř. s. I nemůže-li dědic samostatně jednat nebo I I opatrovníka I I I hrozí-li I I I I I střet mezi dědicem a jeho záxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I I ustanovení I opatrovnické I § 469 z. ř. s. I dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, I I opatrovníka I I I kterým může být jmenován i advokxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ustanovení I ve věcech dětí I § 91 zákona č. I dítě mladší 15 let je v řízení o činu jinak I I opatrovníka I mladších 15 let I 218/2003 Sb. I trestném zastoupexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x x x x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------I x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x x x x xx xx xxx x xxx x xxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xx x nebo v řízení o výkon rozhodnutí účelné I I I I ř. s. I či vhodné, může soud nařídit první setkání s I I I I I pověřeným mediátorem I I----------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxé I § 18 z. a. I kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta a I I I I I nemůže se domoci poskytnutí právních služeb, I I I I I má právo, aby mu komora na návrh xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------I
Je-li advokát ustanoven zástupcem účastníka v řízení, opatrovníkem nebo obhájcem, hradí jeho odměnu stát. Tento důsledek vyxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx x xx xxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxení mediátorem, u kterého hradí odměnu a případné náklady účastníci řízení (odměna mediátora se stanoví na základě zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtrovníka je věnována samostatná pasáž (viz komentář k § 9, zejména k odstavcům 2, 5, a k § 10a).
Pro všechny skupiny platí některé společné charakterixxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xoudu zřejmé ze soudního spisu (účast u jednání, písemné podání soudu atd.), jiné advokát činí ve své kanceláři a ve spise o nich nebudou žádné záznamy (poxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a záznamy o jednotlivých úkonech, a pokud je to možné, měl by si uskutečnění činností nechat potvrdit (například poradu s klientem ve věznici do samotnéxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxonců vyplývá z § 25 odst. 1 z. a., podle něhož je advokát povinen
o poskytování právních služeb vést přiměřenou dokumentaci.
Není výjimkou, když řízexx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se běžně pohybuje kolem dvou stovek případů, i proto je dobrá evidence nutností. Není třeba, aby záznamy a evidenci činil advokát osobně, v mnoha kancelxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
Podrobnosti o tom, jak má vypadat advokátní spis, upravuje usnesení představenstva Čxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxičtější, protože umožňuje činit si záznamy i mimo kancelář. Nejčastěji bývají všechny listiny jednoho klienta a jedné věci v papírových deskách, na ktxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx 
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------------------------------I I I I klient: Jaroslav Nosál, nar. 13. 6. 1966, bytem Praha 3, Modréhx xxxx xxx xx x x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxát
dr.
Miroslav Pletichal) I I I I I I věc: o zaplacení 345 000 Kč s příslušenstvím I I I I přehled úkonů: I I 14. 1. 2018 převzetí a příprava zastoupení I I 14. 1x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxx xxxxxx x x xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxva žaloby I I 7. 2. 2018 podáváme žalobu I I 21. 2. 2018 volám na soud a zjišťuji čj. I I 1. 4. 2018 zastupování u ústního jednání (1,5 hodiny) I I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xx 
xxxx xxxxxxx x xxxxytnutí zálohy na náklady obhajoby
I-------------------------------------------------------------------------------------------------xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x x xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx x x x x x x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx x x x x x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxmoc I I I I I. Opatřením soudce Okresního soudu v Chebu ze dne 8. 6. 2017, čj. 2 Nt 12/2013, jsem byla I I ustanovena obhájkyní Iva Malého, nar. 3. 9. 1966, bytex xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x xx xxxxx xukojmí dle § 174 odst. 1 tr. zák. a loupeže dle § 173 odst. 1 tr. zák. I I I I Trestní stíhání bylo před dvěma měsíci skončeno a státní zástupce podal obžalobx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x x x x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxvní služby s odvoláním na § 10 odst. 3 písm. c) a. t. ve spojení s I I § 12 odst. 3 (spojení věcí), § 7, § 12a odst. 1 (snížení o 20% ) činí 3 x 2300 - 20% = 5520 Kč. I x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxx ustanovená obhájkyně pana Iva Malého jsem vykonala tyto úkony právní pomoci: I I (zde nutno sepsat s uvedením dat a rozsahu všechny dosud vykonané úkony xxxxxx x x xxxxxxx x x x x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx0 Kč I I DPH ve výši 21% 15 691,20 Kč I I Odměna za úkony s daní 90 411,20 Kč I I I I III. Na návrh obhájce může orgán činný v trestním řízení přijmout opatření, aby xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xobou trvání trestního stíhání nebo jinými závažnými důvody (viz I I § 151 odst. 3 tr. ř.). I I I I Vzhledem x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxho líčení, navrhuji, aby mi I I soud poskytl zálohu ve výši odměny za dosud vykonanou právní pomoc. I I I I IV. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby soud vydxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxjkyni obviněného Iva Malého v trestní věci vedené pod čj. 6 T 234/2017 I I pro trestné činy znásilnění dle § 185 odst. 2, braní rukojmí dle § 174 odst. 1 tr. záxx x xxxxxxx x x xxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx , pobočka I I Cheb, č. 1234567/0100, variabilní symbol: 2323. I I I I I I V Aši dne 9. 3. 2018 Mgr. Jana Levá I I I I Doporučeně I I I I Přílohy: záznam o poradě s klixxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I
Koneckonců podrobné vedení dokumentace o jednotlivých úkonech odpovídá také znění článku 10 odst. 4 e. k., podle něhož xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx pro uschování klientské dokumentace je určena stavovským předpisem o dokumentaci a vedení spisu (§ 3) a činí pět let ode dne, kdy advokát ukončil poskytxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxčení právní pomoci ustanovený advokát požádá soud o přiznání odměny a hotových nákladů. Podání, kterým tak činí, by měl označit jako návrh, v žádném příxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxedek (v civilním řízení jde o odvolání, pro které je stanovena patnáctidenní lhůta, v trestním řízení jde o stížnost s lhůtou tří dnů). Poté o odměně rozhxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxoval zálohy na úhradu odměny. Někdy se stává, že rodinní příslušníci například mladistvých obviněných nebo osob ve vazbě sami nabízejí advokátovi finxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxetí plné moci a následném složení zálohy. Podpisem plné moci se ovšem ruší ustanovení a od tohoto okamžiku také stát nehradí advokátovu odměnu.
Právxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxh předpisů ustanovení, na jehož základě může ustanovený advokát požádat příslušný orgán o zálohu.
V trestním řízení najde advokát zákonnou oporu v x xxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a poskytnout obhájci zálohu na náklady obhajoby ještě před skončením trestního stíhání. Podle trestního řádu lze poskytnout zálohu v přiměřené výšix xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxniká právní nárok (srov. sloveso
může
). V advokátově zájmu je tedy příslušnou žádost patřičným způsobem odůvodnit a případně také doplnit listinnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xdměny z tarifní hodnoty - § 7, jednotlivé úkony právní služby - § 11, zvýšení odměny - § 12, způsob účtování režijního paušálu - § 13, způsob výpočtu daně z pxxxxxx xxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxximálně proto, aby advokát soudu či jinému orgánu, který o poskytnutí odměny rozhodl, odůvodnil výši požadované zálohy.
Návrh na přiznání zálohy se xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxdnuto. Pokud státní orgán neshledá podmínky pro poskytnutí zálohy, žádné rozhodnutí nevydává. Jak bylo výše uvedeno, na přiznání odměny v trestní věcx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxdle trestního řádu nezbytný návrh, nemůže policejní orgán požadavek obhájce překročit ani rozhodnout bez návrhu.
V praxi se někdy zejména policexxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxzení až ve stadiu před soudem. Protože ochota soudů vyplácet zálohu je podstatně větší, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxm skončení věci ustanovený obhájce podá řádný návrh na přiznání odměny a zálohu v ní uvede a zohlední. Soud mu pak vyplatí pouze rozdíl.
Pokud by nastaxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxvokát přeplatek vrátit.
V civilním a správním řízení je situace odlišná a ustanovený advokát by měl na následující odlišnxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu. Návrh na přiznání odměny sice ustanovený advokát podává podobným způsobem, povšimněme si však odlišné zákonné formulace slovesa
poskytne.
Soud v txxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx takovému usnesení by pak bylo přípustné odvolání.
Vzorový dokument č. 10: 
Vzor opatření o přiznání odměny na náklady obhajoby.
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xn. ZT 34/2019 I I I I I I Určeno: Advokát JUDr. Václav Pánek I I Krásná Míle 34, Jihlava I I I I I I I I Věc: obv. Svatava Lacková, nar. 26. 9. 1970, bytem Kostelec nxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x x x x x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x x x xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxDr. Václavu Pánkovi, advokátu, se sídlem I I Krásná Míle 34, Jihlava, obhájci obviněné Svatavy Lackové, stíhané policejním orgánem Služby I I kriminálxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů ve výši 22 000 Kč. I I x x xxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xíce než rok. Tomuto návrhu bylo možno vyhovět, I I protože ve věci jde o delší dobu trvající trestní stíhání a na obhájci nelze spravedlivě požadovat, I I axx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x x x x x x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------------------I
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x tr. ř.). V některých případech musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení. Taková situace se nazývá
nutnou obhajobou
. Pokud si obviněný nezvolí oxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxx xe výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu;
b)
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xjednávání dohody o vině a trestu.
e)
považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za nutné zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxém řízení proti zadrženému;
3.
v řízení, v němž se rozhoduje o uložení nebo změně zabezpečovací
detence
nebo o uložení nebo změně ochranného léčenxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxávnosti nebo je-li jeho svéprávnost omezena;
b)
je-li ve vazbě;
c)
jsou-li pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit;
5.
v řízxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxx ř.;
b)
jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let;
c)
jsou-li pochybnosti o jeho zxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxby, ustanovení zruší předseda senátu a v přípravném řízení soudce (srov. § 39 tr. ř.). Výběr konkrétního obhájce není věcí náhody. Soudce totiž musí vybxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxu své sídlo (kancelář nebo pobočku). Teprve pokud by takový postup nebyl možný, například pokud by všichni advokáti uvedení v seznamu ustanovení odmítxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxizováno. Advokáty proto, že i s pořadníkem advokátů lze manipulovat, aby mohl být ustanoven "vhodný" obhájce. Podle kritiků takového postupu bývá "vhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn tedy údajně někdy postupuje tak, že vytočí telefonní číslo advokáta podle pořadníku, ale než může advokát zvednout hovor, policejní orgán zavěsí. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxlupracujícímu" advokátovi. Lze jen doufat, že podobné praktiky ze strany policejních orgánů se vyskytují jen výjimečně.
Jen na první pohled je podxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxtupce sám, ustanoví soud jako zmocněnce soudce
advokáta zapsaného v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pro právní pomoc podle zákonx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xáklady vzniklé přibráním takového zmocněnce hradí stát (k tomu srov. komentář k § 9 odst. 5 a k § 10 odst. 5). V době, kdy je v seznamu ČAK zapsáno téměř patnxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxfo
velmi vyhledávaná.
Pořadníky, které v minulosti vznikly na základě legislativních návrhů České advokátní komory, jsou také občas kritizovánx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxáti vedení v pořadníku jsou ustanovováni jako obhájci jednotlivým obviněným postupně tak, jak za sebou následují jejich příjmení v pořadníku. Byl-li xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxví se první následný advokát, u kterého tyto důvody nejsou.
Obhájce však může být soudem ustanoven také v jiných případech než z důvodů nutné obhajobxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx V takovém případě soud postupuje shodně jako v případech nutné obhajoby.
Mantinely obhajoby, tedy hranice kroků, které má ustanovený obhájce za klxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxzhodnutí věci
. Kritériem pro přiznání odměny ustanoveného obhájce bude tedy účelné hájení zájmů klienta a účelné vynaložení hotových výdajů na obhajxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxní běží zákonné lhůty (například u zadržení nebo rozhodování o vzetí do vazby), se vyhodnocení důvodů nutné obhajoby, oslovení soudce, výběr z pořadníxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo na žádost obviněného povinnosti obhajování zproštěn a místo něho ustanoven obhájce jiný. Povinnosti obhajování zprostí v řízení před soudem přexxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxhověl a ustanovení zrušil, nemá advokát právo na účtování odměny za ustanovení, protože neprovedl žádný úkon této věci.
Návrh na přiznání odměny usxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxajoba může skončit několika způsoby, jak ukazuje následující tabulka.
Tabulka č. 20: 
Možné způsoby skončení obhajoby ustanoveného obhájce.
I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxení obhajoby I kdy končí povinnost obhajovat I poznámka I I--------------------------------I--------------------------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x x x x xxxolání I I--------------------------------I--------------------------------I----------------------------------------------------I I zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I----------------------------------------------------I I smrt obhájce I v obhajobě pokračuje I ČAK určí zástupce, jakmile se dozví o smxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------------------I I smrt klienta I okamžikem právní moci usnesení I I I I o zastavení řízení I I I---------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xe ustanovený I I I obhájci I obhájce doví o plné moci I I I--------------------------------I--------------------------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxvedena do trestního řádu novelou provedenou zákonem č. 265/2001 Sb., účinnou od 1.1.2002. Jak vyplývá z ustanovení § 151 odst. x xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxak nárok zaniká.
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 
xxxx xxxxxx xx xxxxxxní odměny a nákladů obhajoby ustanoveného obhájce.
I----------------------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x x xxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxměny ustanoveného obhájce I I I I I. Opatřením soudce Okresního soudu v Chebu ze dne 8. 6. 2016, čj. 2 Nt 12/2016 jsem byla I I ustanovena obhájkyní Jakubu Koxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxásilnění dle I I § 185 odst. 2, braní rukojmí dle § 174 odst. 1 tr. zák. a loupeže dle § 173 odst. 1 tr. zák. I I Rozsudkem Okresního soudu v Chebu ze dne 13. 5. 2xxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x x x x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx, má obhájce, který byl obviněnému ustanoven, I I vůči státu nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění I I (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxli obhájce plátcem daně z přidané hodnoty, I I zvyšuje se odměna o částku odpovídající této dani. I I I I Odměna za jeden úkon právní služby s odvoláním na usxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxx x x xxxx x xxx x x x xxxx xxx xxxxxxxx xx xsem plátcem daně z přidané hodnoty, kopii osvědčení plátce, stejně jako I I doklad o vykonání porady s klientem přesahující jednu hodinu jsem soudu zaslxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x x x x x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x (zde je třeba pečlivě sepsat s uvedením dat a rozsahu všechny dosud vykonané úkony právní pomoci) I I I I Odměna za 16,5 úkonů po 5520 Kč činí 91 080 Kč I I 17 rexxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxx xx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xx x x xxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx x x x x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xdvokátů ČAK I I pod č. 123456, se sídlem v Chebu, Ostrovní 23/14, obhájkyni obviněného Jakuba Kousavého v I I trestní věci vedené pod čj. 6 T 234/2018 pro trxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xe výši 116 377,80 Kč. I I I I V průběhu trestního stíhání mi soud poskytl zálohu na náklady obhajoby ve výši 90 000 Kč. Rozdíl I I mezi vyplacenou zálohou a požxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxa Cheb - I I Dubí, č. 1234567/0100, variabilní symbol: 2323. I I I I I I V Chebu dne 9. 9. 2019 JUDr. Františka Podlipská I I Doporučeně I I I I Přílohy: záznam o pxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I
Také stát má ovšem stanovenu lhůtu pro rozhodnutí (viz § 151 odst. 3 tr. ř.). V řízení před soudem rozhodne předsxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxu příslušný policejní orgán. V období po seznámení s výsledky vyšetřování a před podáním obžaloby o návrhu rozhodne příslušný dozorující státní zástuxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxn v neveřejném zasedání, pro jehož délku není stanovena žádná lhůta. Protože jde o nárokové řízení, platí pro stížnostní řízení zásada zákazu
reformatxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx x x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxstky
: Odměnu a náhradu hotových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich přiznání, nejpozději do 30 dnů.
Tato zákonná lhůta měla zásadnx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to i po dlouhou dobu. Naopak od novelizace trestního řádu se tyto nedoplatky téměř nevyskytují. Pokud by se přece jen v praxi vyskytly, lze advokátům xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 
xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------------I I I I Krajský soud v Plzni I I K sp. zn. 4 T 23/2018 - obž. Jaroslav Fuka a spol. I I I I I I Ve výše uvedené trestxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xstanoveného obhájce a I I usnesením z 21. 12. 2018 mi přiznal odměnu, náhradu hotových nákladů a daň z přidané hodnoty v I I celkové výši 56 778,45 Kč. Rozhoxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxů po jejím přiznání. I I Žádám proto soud, aby uvedenou částku obratem poukázal na můj účet č. 44445555/0800, variabilní I I symbol: 334. I I I I I I S pozdravxx xxxx xxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I
Někteří advokáti mají za to, že soud by mohl o odměně ustanoveného advokáta rozhodnout xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxrávný, oporu pro tento závěr najdeme v ustanovení § 151 o. s. ř. (srov. text odst. 2, věty druhé:
Nárok je třeba uplatnit ...).
Usnesení o přiznání odmxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x52 odst. 1 tr. ř.) nahradit státu vedle nákladů spojených s případnou vazbou a s paušální částkou ostatních nákladů trestního řízení také odměnu a hotovx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, mnohem častěji se však odsouzení brání povinnosti náklady obhajoby uhradit. Obsahem stížností tak bývá popis jejich majetkových a sociálních poměrxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxbné stížnosti zamítne jako nedůvodné.
Odsouzení také někdy namítají, že nepožadovali, aby se obhájce zúčastnil všech úkonů, výslechu tolika svědxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxš nepomohl, neboť jejich věc skončila odsouzením a mnohdy nepodmíněným trestem. Ani tato argumentace není právně
relevantní
, navíc obhájce může předxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Na dokreslení dodejme
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.3.1991, sp. zn. 6 To 11/91
, podle něhož soud přezkoumává pouze správnost účtovaných úkoxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dopad umožňuje neetickým advokátům zvyšovat náklady obhajoby ustanoveného obhájce. Na druhé straně stát tvrdí, že celková částka, kterou ročně vyplxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxchatelů, trestných činů i osob ve vazbě rok od roku klesá.
Podrobnosti o odměně ustanoveného obhájce lze najít také v komentáři k dalším uxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x x xxx xx x xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxad v komentáři Kovářová, D. a kol.: Zákon o advokacii a stavovské předpisy. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Samostatnou problematikou je poskxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxvý dokument č. 13: 
Vzor návrhu na rozhodnutí soudu o bezplatné obhajobě
I------------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x x xávrh na rozhodnutí soudu o bezplatné obhajobě I I I I I. Policie ČR MÚV v Plzni pod ČVS: MUV 123/2019 zahájila dne 9. 3. 2019 trestní stíhání a stíhá I I mě pro pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxx xxxx xxxxxxxxm Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty ekonomické, a nemám žádné příjmy. I I Žiji jen s matkou, která je v invalidním důchodu, a naším jediným příjmem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxaničí a nemám s I I ním žádný kontakt. Výživné na mě neplatí, pokusy dostihnout jej prostřednictvím soudu i x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xradil náklady I I obhajoby. I I I I III. Jak vyplývá z ustanovení § 33 odst. 2 tr. ř., osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek I I prostředků, aby hradil náklaxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxdí náklady obhajoby I I zcela nebo zčásti hradí stát. I I I I I I Ze shora uvedených důvodů a s odkazem na zákonné ustanovení navrhuji, aby soud vydal toto I I uxxxxxxxx x x x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxávo na bezplatnou obhajobu. I I I I I I V Plzni dne 27. 3. 2019 Pavel Procházka I I----------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxt. 2 tr. ř.: pokud obviněný požádá soud o ustanovení obhájce, nemůže mít žádný vliv na jeho výběr, neboť (jak jsme si řekli výše) soud vybere obhájce z pořaxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxípravném řízení na soudce s návrhem na rozhodnutí, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Návrh na rozhodnutí o bezplatné obhajobě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxtvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v prvním stupni. Proti rozhodnutí podle ustanovení § 33 odst. 2 tr. ř. je přípustnx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xlánku 10 odst. 9 e. k., podle kterého je advokát povinen informovat klienta o jeho případném nároku na bezplatnou právní pomoc podle zvláštního zákona. xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupcem, je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmu. Vedle případů povinného zastoupení (v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zastupování účastníka po zahájení řízení. Zákonnou oporu pro takový postup má soud v ustanovení § 30 odst. 1, 2 o. s. ř. (srov. text: vyžaduje-li to ochrxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x srovnatelné ustanovení o tom, že by soud mohl rozhodnout o právu na bezplatné právní zastoupení, s nímž by
klient
mohl oslovit libovolného advokáta a pxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxecedy. Je tomu tak zjevně proto, že ustanovování advokáta
ex offo
je v civilním řízení méně časté než obhajoba
ex offo
. Podobně zájem advokátů o ustanovxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxovětšinou méně než 400 Kč za úkon - v podrobnostech viz komentář k § 9, 10a). V praxi bývá zástupce v civilním řízení ustanovován zejména účastníkům konflxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxx výše, může advokát ustanovený v civilním řízení požádat o zálohu. Jinak podobným způsobem, jako v řízení trestním, po pravomocném skončení věci podá nxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxl v prvním stupni. Tento postup je třeba zachovat také v případě, že advokáta ustanovil zástupcem až odvolací soud.
Na rozdíl od trestněprávní úpravx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxá začne běžet ode dne, kdy se advokát dověděl, že jeho povinnost zastupovat klienta skončila. Nejčastěji tímto dnem bude den pravomocného skončení řízxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xřípadě by měl soud usnesením rozhodnout o tom, že se ustanovení advokáta zástupcem účastníka zrušuje.
xxxxx xe ustanovený advokát o této skutečnosti dozví, měl by takové rozhodnutí iniciovat sám. Návrh by mohl vypadat například takto:
Vzorový dokument č. 14x 
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I I I I Okresní soud Rokycany I I Ke sp. zn. 4 C 55/2019 I I I I I I Návrh na zrušení ustanovení I I I I I I Opatřením soudce Okresního soudu v Rokycanech ze dnx xx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxxx o náhradu škody proti žalované Ivaně Jarošové. I I x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx x x x x x xohoto důvodu žádám soud, aby usnesením rozhodl o tom, že se mé ustanovení zástupcem žalobce I I zrušuje. I I I I V Rokycanech dne 23. 3. 2015 Mgr. Pavla Novomxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud účastníkovi, který je nemajetný a je osvobozen od soudních poplatků, ustanovil pro soudní řízení advokáta podle § 35 odst. 8 s. ř. s. Nejvyšší správnx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxdy krajských soudů abecedně řazené orientační seznamy advokátů, kteří souhlasí se svým ustanovováním. Tyto seznamy jsou veřejné (viz www.nssoud.czxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xřímo Nejvyšší správní soud. V lednu 2019 bylo v seznamu tohoto soudu evidováno celkem 270 advokátů. Výběr konkrétního advokáta provádí příslušný soudxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxnovuje advokáty, kteří se sami hlásí k příslušné specializaci.
V oblasti soudního správního řízení lze zmínit jeden případ, který byl řešen Nejvyšxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnu blíže nespecifikoval. Soud ho proto vyzval k doplnění návrhu, k němuž mu stanovil příslušnou lhůtu. Advokát však své podání nedoplnil, proto soud přx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xn, 6 Ads 122/2006-55).
Vzhledem k tomu, že o odměně ustanoveného zástupce rozhoduje soudní orgán po skončení právní pomoci, je zřejmé, že soud nemůžx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xoté, co
meritorní
rozhodnutí nabude právní moci. V praxi se však také vyskytují případy, kdy soud rozhodne o odměně ustanoveného zástupce již v meritoxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx žádnou lhůtu, do které má přiznanou odměnu a náhradu hotových výdajů ustanoveného advokáta advokátovi zaplatit. Z obecných předpisů se dá dovodit, že xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxěnu neuhradil, nic advokátovi nebrání v tom, aby svou pohledávku vůči státu postoupil, popř. aby advokát, kterému ani po urgencích nebyla odměna uhrazxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx takové případy nevyskytují, což je možná způsobeno také pochopitelnou neochotou advokátů exekuovat pohledávky za státem.
Konkrétní advokát můžx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xplnění těchto podmínek:
-
klient
nesplňuje výše specifikované podmínky pro ustanovení advokáta soudem;
-
klient
není schopen domoci se posxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxx xrokázat, což obvykle činí písemným potvrzením několika advokátů, které oslovil a kteří odmítli se jeho věci ujmout.
Interaktivní formulář pro zmíxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Na tuto proxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxe vede zvláštní seznam zájemců o poskytování bezplatné právní pomoci, aktuálně se do něj však přihlásily jen dvě stovky advokátů. Z uvedeného proto vypxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmorou a poskytování bezplatné právní pomoci viz první část této publikace a samostatný článek.
V téže věci však může být žadateli určen Komorou advoxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxkát povinen právní zastupování odmítnout nebo
vypovědět již
přijatou plnou moc; většinou jde o kolizi se zájmem jiného klienta advokáta).
V rozhodxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxení advokáta stanovit i další podmínky poskytnutí právních služeb, včetně povinnosti poskytnout právní pomoc bezplatně nebo za sníženou odměnu, pokxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnek.
Obecně lze uvést, že až na výjimky uvedené výše se advokát nemůže vyhnout převzetí takto určeného klienta. Jde však o neoblíbenou skupinu klienxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx však neznamená, že by advokát musel dlouhodobě klienta zastupovat. Pokud v průběhu první porady s klientem dospěje advokát k závěru, že na straně klienxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx odkladu písemně vyrozumí žadatele a Komoru (srov. § 18 odst. 1 z. a.). Určení advokáta Komorou nenahrazuje plnou moc vyžadovanou zvláštními právními pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxře nás zejména zajímá, jak jsou určení advokáta a jeho další kroky honorovány. Samo určení nemusí znamenat, že advokát bude vykonávat právní pomoc bezpxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxm), že finanční a majetkové poměry klienta umožňují, aby poskytl právní pomoc placenou. V tom případě je na místě požadavek zálohy, a pokud ji
klient
nexxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xsob nemajetných či takových, které současně s žádostí o určení požadují, aby právní pomoc byla poskytnuta bezplatně. Pokud žadatel žádá, aby mu byly prxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že jeho příjmové a majetkové poměry takové poskytnutí právních služeb odůvodňují; způsob prokazování příjmových a majetkových poměrů žadatele, jaxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxt. 6 z. a.). Zmíněným předpisem je vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxra mu může přispět na hotové výdaje, které musel v souvislosti s činností pro takto určeného klienta vynaložit. Z tohoto důvodu se Komora má snažit o rovnxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nemělo by se tedy stávat, že by byl klientu z Ostravy, požadujícímu určení advokáta pro zastupování před Krajským soudem v Ostravě, určen advokát z Plzxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxě nebo za sníženou odměnu Komora kdykoliv, popřípadě i se zpětnou účinností, zruší nebo změní, jestliže se po dobu poskytování právních služeb určeným xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxnný výklad k odměně za bezplatnou právní pomoc najde zájemce ve zvláštní pasáži v první části této publikace a také v komentáři k § 12b. Advokátní tarif pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxhoví, není výjimkou, zvažují-li podání ústavní stížnosti, zejména za současné právní úpravy vylučující podat dovolání. Jen sporadicky jim dá Ústavnx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxo komentáře vyjímáme: „Ústavní soud považuje úvodem za nutné připomenout, že k posuzování problematiky nákladů řízení, tj. problematiky ve vztahu přxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxně, například zjistí-li, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces extrémním způsobem (viz např. nález sp. zn. I. ÚS 351/05). Otázka nákladů řízexx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzení, nedosahuje intenzity opodstatňující porušení základních práv a svobod. Tento obecný závěr vyplývá z postavení Ústavního soudu, který není běžxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xni pokud jde o věc samu. Otázka nákladů řízení by mohla nabýt ústavněprávní dimenzi xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Dodejme ještě, že etický
kodex
obsahuje také ustanovení čl. 18 odst. 1, podle něhož může být advokát Komorou vyzván, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx brání vážné důvody. Tato etická povinnost v současnosti nachází praktické vyjádření v centrálně organizované bezplatné právní pomoci, upravené § 18xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxobných bezplatných porad v regionech. Praktickou podobu bezplatné právní pomoci podrobněji upravují vyhlášky č. 120/2018 Sb. a č. 121/2018 Sb. a zvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xodívejme na přehlednou tabulku, v níž je obsažen klíč k odlišení, kdy advokát účtuje odměnu smluvní a kdy mimosmluvní:
Tabulka č. 21: 
Srovnání situacxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I I I smluvní I mimosmluvní I I----------------------------------------------------------------I---------I------------xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----I---------I---------------------I I advokát při úvodní poradě sdělil klientovi I x I I I své finanční podmínky pro převzetí věci I I I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxuvilo I I x I I----------------------------------------------------------------I---------I---------------------I I advokát se úmyslně v průxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I---------------------I I advokát a
klient
se liší v názoru na smluvní odměnu, I I x I I písemné stvrzení ujednané dohody neexistuje I I I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxx-------------------------------------------------------I---------I---------------------I I advokát byl určen komorou, I I x I I právní pomoc xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------------------I---------I---------------------I
Konečně k výše uvedené problematice srov. také násxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxěny za zastupování vůči státu ve smyslu § 140 odst. 2 o. s. ř. má jen ten advokát, který byl účastníku ustanoven, a v zásadě jen za úkony, které provedl od usxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Usneseni Nejvyššiho soudu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4066/2015: „Ustanovený advokát má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši určené poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xe spravedlnosti osobám, jejichž sociální poměry jim neumožňují obstarat si placenou právní pomoc. Zásadně je stát povinen podle § 140 odst. 2 o. s. ř. hxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, po niž byl ustanoven zástupcem účastníka.“
Srov. také usneseni Ustavniho soudu ze dne 22. 5. 2015, sp. zn. IV. US 1374/17, podle něhož snaha soudit sx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxní pomoc není jedinou položkou (částkou), která náleží advokátovi za odvedenou právní pomoc. Komentované ustanovení určuje, že vedle odměny příslušx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxjem, že celková odměna advokáta sestává ze tří položek - vlastní odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas. Tak tomu ale ve skutečnostx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxeží režijní paušál ve výši 300 Kč, pokud se advokát s klientem nedohodne na jiné částce.
Nepříliš praktická je také použitá legislativní xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem.
Z porovnání ustanovení s úvodní větou § 2 by bylo možno dovodit, že smlouva s klientem může zahrnovat vxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxí nezbytně účtovat i tyto dvě položky. Smluvní odměna ovšem může zahrnovat (a také velmi často zahrnuje) i tyto další náklady.
Formulace je nešikovnx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxtem prakticky nemá hranic a některý z typů smluvní odměny (např. odměna v závislosti na výsledku) naprosto vylučuje účtování promeškaného času. Správxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx použije mimosmluvní část advokátního tarifu.
V podrobnostech k náhradě hotových výdajů srov. komentář k § 13 a k náhradě nákladů za promeškaný čas xxxxx xxxxxxxx x x xxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xšechny účelně vynaložené výdaje, které advokát vydá v souvislosti s právní pomocí, poskytnutou klientovi v téže věci. Příkladmo půjde o soudní a jiné pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxentů. Některé z těchto výdajů může advokát při převzetí právního zastoupení předvídat a klienta o nich informovat. Avšak u jiných může jejich potřeba čx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xa klienta. V takovém případě má advokát nárok na to, aby mu jeho
klient
zaplacené soudní poplatky uhradil. K problematice soudních poplatků lze zmínit xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxrý by musel vykonat účastník osobně, nýbrž že se jedná o úkon, který může vykonat jeho zástupce. Z žádného ustanovení zákona č. 549/1991 Sb. neplyne povxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxt či neúčinnost tohoto jednání. Účinky doručení usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nastávají u zastoupeného účastníka proto doručením txxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxkdy o zanedbatelné částky
(například za ověření jediného podpisu u sepisu kupní smlouvy a vyřízení vkladu smlouvy v katastru nemovitostí)
. Jindy naopxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxi a ubytovacími náklady)
.
I pro toto ustanovení platí přednost smlouvy mezi advokátem a klientem před textem právního předpisu. Pokud se advokát s kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx Advokát se s klientem dohodne na odměně za vyřízení celé věci ve výši 25 000 Kč s tím, že tato částka zahrnuje také všechny hotové výdaje, režijní paušál i dxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní pomoci vzniknou.
Advokát by si měl uvědomit, že
klient
povětšinou nemá podrobnější znalosti o advokátním tarifu nebo skladbě položek, ktxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxadí, tvoří odměna a jak velkou další položky. Klienta obvykle zajímá celková částka, nutná k úhradě právní služby. Zejména u firem a společností mívá
klxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxu účelně vynaložený náklad srov. komentář k § 13.
K problematice promeškaného času se vyjádřil například
Ústavní soud
ve svém
nálezu
ze dne 23. zářx xxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxlo jeho kanceláře je v témže místě jako sídlo soudu. V odůvodnění rozhodnutí, kterým Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti, mj. uvedl:
"Účelem náhradx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx přemisťuje z místa svého sídla či bydliště do místa poskytování právní služby. Pro takové "vyřazení" advokáta z jeho běžné činnosti není rozhodující, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xato dvě místa objektivně dopravně dostupná atd., obec jakožto kritérium této náhrady proto není podle Ústavního soudu z hlediska účelu, který náhrady xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxťující se ze svého sídla nebo bydliště promešká vždy touto cestou určitý čas (advokát se proto může dohodnout s klientem i na jiném uplatnění náhrady, naxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx či nikoliv."
Jak jsme uvedli výše, poněkud formulačně nesprávně náleží do pojmu "náhrada hotových výdajů" také pojem
režijní paušál.
Je to paušalixxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx režijní paušál zvýšen s účinností od 1.9.2006, do té doby činil pouhých 75 Kč. Tato částka se připočítává ke každému úkonu, přichází tedy v úvahu pouze taxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů a městské hromadné dopravy. Dnes se jeho význam a pojetí poněkud posouvá. Většina advokátů komunikuje se svými klienty spíše mailem než klasickou pošxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdání výlučně prostřednictvím datové sítě (srov. § 17 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxjak zásadní a podobné je to i u telefonních poplatků.
Srovnatelná situace je u místního přepravného, a to nejen v otázce položek, které kryje režijní xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxleko soudu, chodí pěšky, jinak se přepravují po městě autem nebo městskou hromadnou dopravou. Teoreticky by například v Praze bylo možné, aby advokát úxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdí podmínku účelně vynaložených hotových výdajů.
Advokáti se někdy domnívají, že režijní paušál je částka, která zohledňuje kancelářskou operacx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxního paušálu a hotových výdajů má advokát také nárok na náhr
adu za promeškaný čas, jehož právní úpravu najdeme v § 14. Promeškaný čas je doba, kterou advoxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxí než souvislý čas třiceti minut. Jde tedy o čas, který advokát promeškal v souvislosti s konkrétní věcí konkrétního klienta, ale nevěnoval se přímo posxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xobě nemůže advokát vykonat (a tedy poté ani vykázat) předpokládané xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 14 odst. 3 činí náhrada za takto promeškaný čas 100 Kč za každých i jen započatých 30 minut. Blíže viz komentář k § 14.
Dodejme, že i tato ujednání může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx koncipované nebo vyšší náhradě.
Příklad: Advokát se s klientem dohodne na smluvní odměně ve výši 1500 Kč za hodinu. Tato hodinová sazba se podle dohoxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoci.
K předmětné problematice srov. také nalez Ustavniho soudu ze dne 2. 7. 2018, sp. zn. I. US 277/18: „Pokud obecný soud dospěje ke zjištění, že v konxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomu, aby mohli účinně uplatňovat námitky a argumenty, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu a s nimiž se soud musí v rozhodnutí náležitě vypxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xestu k uplatnění svých námitek.“
K odst. 2:
Jak uvádí první odstavec komentovaného ustanovení, advokát má
vedle nároku na odměnu též nárok na náhraxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxty, pokud je advokát plátcem této daně (k otázce daně z přidané hodnoty srov. komentář k § 14a). Advokát a jeho kancelář (koncipienti, zaměstnanci a spolxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxtské práce, osobní doručování podání, vyznačování právní moci, sledování termínů a lhůt, správu počítačové sítě a webových stránek, kopírování podkxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxení vyplývá, že tyto služby a úkony (z nichž předpis demonstrative uvádí
běžné administrativní práce
) advokát nemůže účtovat, pokud se na tom s klientex xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na provoz služebních aut, příspěvky a odvody ČAK, náklady na zaměstnance, energie či vybavení kanceláře. Tyto náklady provozního charakteru nejsou nxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxným. Samotný termín administrativní je synonymem slov kancelářský, správní, úřední či byrokratický. Termín běžné administrativní práce je neurčitxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxu srov. komentář k § 1) nebo kdy se advokát nedohodne s klientem na smluvní odměně. Pokud naopak advokát s klientem uzavře dohodu o smluvní odměně, může toxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy, která ho zmocní k vymáhání velkého počtu drobných částek.
Klient
si přeje, aby advokát vedl samostatný papírový spis týkající se každého dlužníka. xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxně za každý spis).
Sekce pro advokátní tarif ČAK (předchůdce dnešní Sekce pro advokátní právo) se v minulosti setkala například s dotazem klienta, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxíše k problematice rozsahu účelně vynaložených nákladů (v této otázce srov. komentář k ustanovení § 13), však také souvisí s článkem 8 odst. 3 e. k., podlx xxxxx
xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxhlasí, aby právní služba byla poskytnuta; v takovém případě advokát zpravidla postupuje ve spolupráci s jiným advokátem nebo s jiným odborníkem.
Pxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxňkové studium. Nákup knih (či v případě jiného dotazu
účastnický poplatek za specializované školení
) není běžným účelně vynaloženým nákladem, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxntovi ustanoven, platí jeho odměnu a náhradu hotových výdajů stát, který pak někdy po klientovi, jemuž byl advokát ustanoven, požaduje úhradu vzniklýxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xrestního řízení je rozhodující vyslovení viny, a to bez bližšího rozlišování jednotlivých skutků. Uvedený postup však nepovažuje Ústavní soud za ústxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxož trestní stíhání bylo pro daný skutek zastaveno. Jinak řečeno, obviněný se dostává z finančního hlediska do horšího postavení jen proto, že současně xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdy trestního řízení, pro skutek, pro který byl obviněný zproštěn viny, nebo v němž bylo trestní stíhání zastaveno, by mu k tíži kladeny nebyly. Obviněný xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjší, projednat každý skutek zvlášť, což je však v zásadním rozporu nejen s principy trestního řízení, ale i hospodárností soudního řízení jako takovéhxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.9.2019.
Komentář k § 3
Komentátor: Kovářová
Komentovaný § 3 je prvním ze tří ustanovení advokátního tarifu, ktxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x x xx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxkátní stavovský předpis - etický
kodex
. V něm je smluvní odměně věnován celý článek 10, ale i mnohá další ustanovení.
Smluvní odměna předpokládá
smlxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xstanoveními o
mimosmluvní odměně
(srov. komentář k § 6 a násl.).
Na ujednání smluvní odměny dopadá obecná právní úprava závazků (viz § 1724 a násl. oxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxradami obsaženými níže) platí také druhá věta tohoto obecného ustanovení občanského zákoníku, podle níž
je stranám ponecháno na vůli svobodně si smloxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxné mluvit o penězích. Ačkoliv se zdá, že dnešní společnost je komerčního charakteru a vše je zaměřeno na peníze, ve skutečném životě tomu tak není. A tak axxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxt by si však měl uvědomit, že ve vztahu ke klientovi bývá právě on moderátorem diskuse, který určuje její dynamiku, vývoj a nastiňuje další kroky, zatímcx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxvokát je také osobou, obeznámenou s advokátními předpisy, tedy se zákonem o advokacii, stavovskými předpisy i advokátním tarifem. Měl by si dobře uvědxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx x x xxxxxxx x x xx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxosmluvní odměně a výčet kroků a činností, které lze ve smyslu § 11 za úkony považovat (a tedy jen takové účtovat), leckdy neodpovídá barvitosti a různorxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxem dohodl smluvní odměnu v podobě, jaká se pro konkrétního advokáta, klienta i typ právního problému hodí nejvíce.
Forma
ujednání o odměně není stanxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x když si lze představit, že by k uzavření platné smlouvy tímto způsobem mohlo dojít.
Příklad: Advokát se rozhodne pro hodinovou smluvní odměnu ve výšx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxěna činí 1800 Kč za každou započatou hodinu.
Klient
, který projde dveřmi této kanceláře a požádá mě o právní pomoc, konzultaci či převzetí zastoupení, sxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxách. Jedno ze starších usnesení ČAK kdysi doporučovalo, aby informace o cenách byla přístupná zájemcům až na vyžádání (tedy aby se cena neobjevovala na xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xx
xxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Advokát by si měl uvědomit ještě následující zákonitost: nejenom advokáti byli svými rodiči vychováváni k tomu, aby na veřejnosti o penězích nehovořxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxkonce ještě před příchodem či v průběhu například telefonického objednání aktivně ptá na cenu právní služby. Tak tomu bývá u klientů, kteří se již v minuxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (k tomuto tématu a k problematice veřejných zakázek na právní služby srov. kapitolu zařazenou v úvodní části knihy).
Advokát by měl dále zohlednit pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xepodmíněného trestu, z odebrání dítěte či ze ztráty většího množství peněz, z rozvodu či pod tlakem blížící se lhůty. Také první porada s klientem se lecxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxpis plné moci nebo podání blanketního odvolání či dovolání bývá akutnější než vyjednávání smluvní odměny, která přece může být uzavřena kdykoliv. S ohxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxnu za právní pomoc při úvodním jednání neopomenuly.
Klient
mívá pro svůj ostych ještě jeden psychologický důvod - pod vlivem
mediální
masáže mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxo z jednotlivých případů velkých advokátních kanceláří či věhlasných advokátů, kteří se specializují na úzce zaměřenou oblast práva, například s mezxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch advokátů je však naprosté minimum a průměrná cena právní služby nebývá tak vysoká, jak by bylo možno soudit ze sdělovacích prostředků. Průměrná hodixxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx advokátovi povinnost seznámit klienta na počátku právní pomoci s cenou, kterou za objednávanou právní službu zaplatí. Řadu povinností však stanoví zxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx 10 e. k., který se týká smluvní odměny:
Odměna advokáta
(1) Při sjednávání smluvní odměny je advokát povinen klientovi poskytnout pravdivé infoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxná. Nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.
(3) Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne zejména i k poměru vyjednxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxsovým požadavkům klienta na vyřízení věci, k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a k pravděpodobnosti, že v důsledku pxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xbsah na požádání klientovi poskytne s úplným vysvětlením.
(5) Advokát je oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo nx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 25%.
(6) Advokát nesmí uzavřít s klientem smlouvu, jíž by se
klient
zavázal k pxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxa písemně. Advokát rovněž nesmí uzavřít s klientem takovou smlouvu, která by klientovi umožňovala získání neoprávněného majetkového prospěchu; za nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů řízení.
(7) Při posuzování přiměřenosti zálohy se přihlíží vedle střízlivého odhadu celkové odměny též k očekávaným hotovým výdajům.
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řešení nebo řešení v rámci rozhodčího řízení.
(9) Advokát je povinen informovat klienta o jeho případném nároku na bezplatnou právní pomoc podle zvxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx žádný krok k jinému určení odměny, povinnost informovat klienta o výši a způsobu určení odměny chybí. V tomto smyslu jde o nedostatek právní úpravy: je lxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v dané věci.
Z uvedeného vyplývá, že advokát má povinnost mimosmluvní odměnu vyxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxpadech.
Dodejme však, že stávající vedení Ministerstva spravedlnosti je otevřené debatám o novém předpisu o odměně advokáta, na čemž nyní pracuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxěně při převzetí právní pomoci vůbec nehovoří, či na jeho dotaz o odměně odpovědí:
"Odměnu vám naúčtuji podle advokátního tarifu."
Takový postup však nxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxduje jako nezbytnou podmínku důvěru mezi advokátem a klientem, zvláště když se
klient
v průběhu právní pomoci svěřuje advokátovi se svými osobními zkxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxevřený. Koneckonců nikoliv nadarmo je narušení důvěry mezi advokátem a klientem jedním z důvodů, pro který může advokát (i
klient
) vypovědět plnou moc xxxx x xx xxxxx x xx xxxx
Než přistoupíme k rozboru jednotlivých ustanovení článku 10 e. k., uveďme na dokreslení výše zmíněné pasáže nejdůležitější povinnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I---------------I----------------------------------------------------I
I povinnost                     I etický 
kodex
I komexxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a I čl. 4 odst. 1 I advokát nesmí klientovi lhát v otázce odměny a I I slušným chováním přispívat k důstojnxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------I---------------I----------------------------------------------------I I projevy advokáta v souvislosti s výkonem advokacxx x xxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx I I I I----------------------------------------------------I---------------I----------------------------------------------------I x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx x x xxhledňovat, že
klient
tento úkon platí I I jiné advokáty I I I I----------------------------------------------------I---------------I--------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xx
xxxxxx
xxmá žádné finanční I I by se měl zavázat k povinnosti hradit byť jenom I I prostředky, měl by zvážit pokračování právní I I zčásti náklady klienta bez nároku x x xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I I advokát je povinen klienta řádně informovat, jak I čl. 9 odst. 1 I advokát by měl průběžně klienta informovat nejen o I I vyxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x pro uvážení dalších příkazů I I I I----------------------------------------------------I---------------I-------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxému účelu, I I potřeby; měl by vést evidenci nespotřebovaných I I je povinen opatrovat s péčí řádného hospodáře; I I záloh a tyto částky by měly tvořit minixxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxácení I I I I nespotřebované zálohy I I----------------------------------------------------I---------------I----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxvní odměny stanoví § 22 z. a., podle něhož se
advokacie vykonává zpravidla za odměnu.
Pro náš další výklad je směrodatným slovo
zpravidla,
které umožňujx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxátem z jeho vlastního rozhodnutí zdarma nehrozí advokátovi žádná sankce a jeho klientovi nevzniká bezdůvodné obohacení. Advokát by se však měl s klienxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu poskytnuté právní služby
. Advokát se nemůže vyhnout odpovědnosti za škodu poukazem na to, že poskytl právní službu zdarma. K tomu shodně srov.
rozsudxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxz ohledu na to, zda právní služba byla poskytnuta za odměnu či bezplatně."
Stejná odpovědnost nastupuje v případě, kdy je advokát určen Českou advokátxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtěji, než je veřejnosti známo a než by byla ochotna obecně advokacii přiznat. Řada dotazů, které směřují na advokáty potenciální klienti, je toho důkazxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Sb., o o
bětech trestných činů. V době zpracování druhého vydání tohoto komentáře je v tomto registru vedle obecně prospěšných organizací a neziskovýcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x žádosti o zápis do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Bezdůvodné odepření bezplatného poskytnutí právní pomoci je důvodem vyškrtxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxedlnosti, není zpoplatněn. Advokáti také často zajišťují provoz telefonních linek Nadace Naše dítě nebo Bílého kruhu bezpečí.
Zmíněné ustanovenx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xlienta při převzetí plné moci nebo v průběhu právní pomoci. Za přiměřenou lze považovat zálohu ve výši 100% dohodnuté či předpokládané odměny. Advokátx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxat, anebo může vlastního klienta zažalovat.
Advokátům lze doporučit, aby do dxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxvinen klienta řádně informovat, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů)x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xyřizování jeho věci.
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I lexxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x x x x xxxxxx xxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxedsedkyně u sebe, protože v mezidobí I I soud obdržel od protistrany vyjádření k našemu návrhu. Soud by nám toto vyjádření měl každým dnem I I doručit. Jakxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x x x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxmoc I I 12 500 Kč a hotové náklady 2000 Kč (zaplacené soudní poplatky). Vámi složené zálohy eviduji ve výši I I 20 000 Kč. Předpokládám, že poté, co zpracuji xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa, Praha 3 I I-----------------------------------------------------------------------------------------------------I
Další podrobxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxlematice spodní hranice smluvní odměny dodejme, že existují advokáti, kteří příliš nízkou spodní hranici smluvní odměny považují za kárné provinění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx70).
Tak, jako nemá smluvní odměna prakticky žádnou spodní hranici, má také velmi nezřetelnou horní hranici, která je stanovena v § 4 odst. 3 a. t. a oxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx oba dohodnout smluvní odměnu libovolným způsobem. Etické předpisy společně s advokátním tarifem znají řadu typů smluvní odměny, které je možné navzxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxvní. Smluvní odměna jim umožňuje nalézt typ, který vyhovuje nejvíce, a případně jej modifikovat podle požadavku klienta a právní pomoci, s níž
klient
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI-----------------------------I------------------------------------I
I typ smluvní odměny    I právní úprava    I poznámka          I příklad              I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx    x x x xxst. 1, 2 a. t. I odměna stanovena      I 1200 Kč za každou započatou hodinu I
I             I           I za časovou jednotku     I                  I
I--------------------------I--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx         x x xx xx xx      x xxxxxx xxxxxxxxx      x xxxx xx xx xxxxx xxxx       x
x             x           x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x                  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I------------------------------------I
I za vyřízení       I           I odměna dohodnuta      I odměna 15 000 Kč za vyřízení    I
I celé věci        I           I za vyřízení xxxx xxxx    x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------------I
I paušální         I           I odměna stanovena      I odměna 10 000 Kč měsíčně      I
I             I           I za časové období      I                  I
I--------------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xx xx x xxxxna stanovena      I odměna 100 000 Kč, pokud hlavní  I
I             I           I v případě úspěchu ve věci  I líčení skončí zproštěním klienta  I
I--------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx         x xxx xx xxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxílem  I odměna za zastupování v řízení o  I
I             I           I z předmětu právní pomoci  I vydání nemovitosti bude činit   I
I             I           I               I 9% hodnoty nemovitosti      I
I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx má své výhody a nedostatky, jichž by si měl být advokát vědom. Například u odměny za jednotlivé úkony je zapotřebí, aby si advokát s klientem ujasnil, jakx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx považovat jen takové, které za úkony považuje advokátní tarif. Pak ovšem například poradu s klientem, nepřesahující hodinu, za úkon není možné považoxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxí dříve, než dojde k pravomocnému skončení věci.
Příklad: Advokát se s klientem dohodne na částce 15 000 Kč za sepis darovací smlouvy rekreační chaty x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xak velkou část dohodnuté odměny by měl
klient
advokátovi zaplatit?
Advokát je pánem vyjednávání o odměně, proto by měl na možnost vzniku popsané situace pamatovat. Lze uzavřít sxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxna advokáta určena za úkony, které advokát vykonal. Odpovídající se jeví cca 30% dohodnuté částky, vzniklá situace však vyžaduje vyspělého advokáta zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
x xxxxx xjednávají paušální odměnu, by si měli pouze ujasnit, zda advokátovi náleží paušální odměna i za období, v němž
klient
po advokátovi nepožadoval žádnox xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxáta může být různorodý a může například zahrnovat některou z aktivit, které jsou zřejmé z následujícího schématu:
Graf č. 1:
Vybrané varianty možnýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxSmlouva s klientem o poskytování paušální pomoci by mohla vypadat např. takto:
Vzorový dokument č. 16: 
Vzor paušální smlxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I I I I Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely I I I I Obec Bubnořezy, JUDr. Jaroslava Hofírková, I I za kterou jedná starosta a advokátka se sídlem v xxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x x x x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxe v období od 1. června 2019 do 31. 12. 2019 poskytovat pro obec Bubnořezy I I právní pomoc. Za tímto účelem se advokátka 1x týdně vždy ve středu dopoledne v dxxx xx x xx xx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a pro ně a pro obec bude zajišťovat právní poradenství, I I sepis smluv, sepis žalob, správních rozhodnutí a drobné právní rady pro občany obce Bubnořezyx x x x x xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxsíce následujícího po uplynutí měsíce a I I advokátka je oprávněna tuto odměnu obci vyúčtovat. Advokátka je oprávněna vyúčtovat také případné I I hotovx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x x x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na svém zasedání dne 14. 5. I I 2019. I I I I IV. Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou stran prosté jakéhokoliv omylu a byla I I dnešního dne jakx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x x x x x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x x x x x x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxoslava Hofírková, advokátka I I-----------------------------------------------------------------------------------------------------x
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxtanovení čl. 10 odst. 5 e. k., podle něhož však
za přiměřenou nelze zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na věci, pokud tento podíl je vxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxm obvykle doporučení stanovená etickým kodexem akceptují a vyšší podíl nesjednávají. Stávající znění etického předpisu je výrazem pozvolné liberalxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxná rizika jako odměna za vyřízení věci. Advokáti k ní přistupují zejména v případě, že
klient
na počátku právní pomoci nemá finanční prostředky na hrazxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xálohy) nepřevzal, počáteční riziko je tedy vyvažováno vidinou vyšší odměny. Tento typ odměny obvykle uzavírají klienti (a advokáti) ve věcech náhradx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxílu z hodnoty věci poměrně jednoduchý. Složitější situace nastane v případě, že nejde o věc penězi ocenitelnou, popř. ocenění hodnoty věci není jednozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xase (na počátku a na konci právní pomoci). Předvídavý advokát by do smlouvy o odměně měl zapracovat metodiku stanovení výše takové odměny.
Tento typ xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x xx xx
xxxxxxx xxxxxx xxpem smluvní odměny bývá i odměna, nazvaná latinsky
pactum
de
quota litis
nebo anglicky
success fee,
tedy
odměna cílová
či
výsledková
(nebo se také nxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x také v tomto případě je rizikem výpověď plné moci ze strany klienta.
Pokud advokát sjedná tento typ odměny, lze mu doporučit, aby jednoznačně specifxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxémie.
Příklad: Předmětem právní pomoci je žaloba o náhradu škody ve výši 350 000 000 Kč proti firmě SOK, a.s. Advokát a
klient
se dohodli na smluvní odxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxnovat. Takto vypočtenou odměnu je advokát oprávněn účtovat klientovi po uplynutí každého měsíce, a to včetně daně z přidané hodnoty.
Klient
se dále zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxši. Prémie činí 500 000 Kč.
Ve vztahu k tomuto typu smluvní odměny lze citovat rozhodnutí, které přisvědčilo právu advokáta k ujednání odměny v závisxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předmětem je stanovení podílu na výsledku věci, není bez dalšího v rozporu s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku."
Jak s nadsázkou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienti ochotni podepsat ujednání v libovolné podobě, v jaké je advokát požaduje, nebo jaké klientovi předloží advokát k podpisu. Pokud věc zdárně posxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdující příklad:
Příklad: Nemajetný
klient
zmocnil advokáta k jednání s pojišťovnou o výplatě pojistného plnění. S advokátem byla dohodnuta smluxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přislíbila i písemně stvrdila vyplatit klientovi na účet advokáta pojistné plnění ve výši několika milionů korun. Poté, co advokát o tomto úspěchu vyrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxovi a ten odmítl advokátovi z částky cokoliv uhradit.
Na dokreslení lze ocitovat
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.5.2006, sp. zn. 33 Odo 936/2004
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stanovena pouze hypoteticky v závislosti na nejistém výsledku sporu (§ 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Na dohodnutou podílovou odměnu má advokát právo jxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xepřísluší. Při částečném úspěchu ve věci má advokát právo na mimosmluvní odměnu ve výši stanovené podle míry úspěchu ve věci (§ 11 odst. 2 ve spojení s § 1x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx x násl. vyhlášky). Protože nelze pustit ze zřetele, že vyhláška ve svém § 1 zakotvuje obecnou zásadu, podle které advokát poskytuje právní pomoc za odměxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxadě by totiž
klient
na jeho úkor získal bezdůvodné obohacení ve smyslu § 451 obč. zák."
K této problematice srov. také
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve stejné výši jako při úplném vyřízení věci, je v rozporu s dobrými mravy i stavovskými předpisy. Pokud advokát na základě takové smlouvy nevrátí klienxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxátovi uložena pokuta ve výši 8000 Kč.
Riziko podpořené citovaným rozsudkem by mělo vést advokáty k variantní dohodě o smluvní odměně. Řešením v této xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxto:
Pro případ, že by poskytování právní pomoci skončilo v době, kdy už úspěšnému plnění nemůže nic zabránit, zavazuje se
klient
uhradit advokátovi 90x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxnosti advokáta a klienta. Přípustné je i ujednání, že v případě neúspěchu ve věci nebude
klient
hradit advokátovi nic, v případě úspěchu pak přísudek.x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxké předpisy. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
K odst. 2:
Jak již bylo konstatováno, není nezbytné, aby ujednání o smluvní odměně bxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xa jeho konci. Není také vyloučeno, aby advokát a
klient
několikrát v průběhu poskytování právní pomoci změnili své ujednání o smluvní odměně, popř. přxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
x xxxxkátní tarif pro smluvní odměnu vyžadují, je, aby se na ní dohodl advokát s klientem.
V úvahu připadají varianty, které jsou zřejmé z následujícího sxxxxxxxx
xxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že by forma smlouvy o poskytování právní pomoci a ujednání o smluvní odměně musela být stejná. Obě ujednání mohou být uzavřena ústně, jedno ústně a druhx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxé byla původní smlouva uzavřena.
Je-li smluvní odměna ujednána ústně, má advokát ještě jednu možnost, jak získat písemný doklad o sjednání takové sxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
Vážený pane, potvrzuji tímto naše ústní ujednání o smluvní odměně ve výši 10 000 Kč za sepis právního rozboru Vašeho problému. Rozbor vám zašlu e-mailex xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xomoci neodehrává v osobní rovině nebo u soudu, ale elektronicky. Řada advokátů bývá oslovována a kontaktována bez osobního styku. Sjednání smluvní odxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx odměny, protože odměnu mimosmluvní lze použít je velmi obtížně.
Poptávka advokátovy služby vypadá velmi často takto:
Vážená paní doktorko, doslexxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxtilé děti, proto nemohu k Vám do Prahy přijet na konzultaci. Ráda bych vám položila pár otázek a požádala Vás o pomoc a radu, jak v mé situaci dále postupovaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx našem obecním úřadě, mi doporučila, abych se Vás zkusila zeptat. Kolik mě Vaše rada bude stát? Nemám moc finančních prostředků nazbyt, ale kdybyste mi dxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vůbec, další jen stručně odpoví, že poskytování právních rad je tímto způsobem velmi obtížné, protože doporučení dalšího postupu je zkreslené jednosxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxní, těší mě důvěra, s níž se na mě obracíte. Poskytování rad, doporučení a odpovědí na dotazy písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace je poněxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovídá zaměření mé advokátní praxe, ráda se pokusím Vám pomoci. Mohu zpracovat právní rozbor Vaší situace s několika doporučeními nejvhodnějšího pxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a poslat za částku 2000 Kč (cena včetně daně z přidané hodnoty). Dejte mi vědět, zda s touto cenou souhlasíte. Pokud jste schopna a ochotna takovou částku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxa k plnění) přijme, dohodly se obě strany xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxrhu uhrazení zálohy, čímž by snížila riziko, že právní pomoc sice poskytne, avšak klientka už odměnu neuhradí. Poslední odstavec advokátčina e-mailu xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xo pěti dnů poté, co bude tato záloha poukázána na můj účet, Vám zašlu požadovaný právní rozbor.
Pokud klientka zálohu uhradí, přijala advokátčiny fixxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxjme, že smlouva obě strany zavazuje (viz § 1759 obč. zák.) a lze ji změnit nebo rušit jen se souhlasem obou stran, tedy uzavřením nové smlouvy. Někdy se staxxx xx
xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx původní ujednání bylo změněno. V takovém případě záleží na advokátovi, zda změnu smlouvy akceptuje.
Pokud advokát nemá zájem smlouvu změnit (pověxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxanovení § 20 odst. 3 resp. odst. 4 z. a.
(Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, popřípadě požádat o zrušení ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxst.).
V takovém případě je advokát povinen ještě po dobu 15 dnů činit veškeré neodkladné úkony tak, aby
klient
neutrpěl na svých právech a oprávněných zxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxe či techniky výpočtu) může iniciovat i advokát. Může se tak stát například v situaci, kdy se v průběhu poskytování právní pomoci změnily podmínky a pokux xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm, je proto na advokátovi, aby klienta přesvědčil o nutnosti změny smlouvy.
Příklad: Advokát převzal zastoupení a dohodl se s klientem na odměně za úxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxní sazby z 19% na 21%. Advokát proto navrhne klientovi zvýšení odměny za úkon na 1550 Kč.
Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxoru. Toto ustanovení advokáti ne vždy dodržují. Pokud ve věci klienta existuje možnost mimosoudního vyjednávání,
mediace
či rozhodčího řízení, je axxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx advokátovi by přinesly vyšší odměnu za poskytování právních služeb.
Dodejme ještě poznámku k čl. 10 odst. 6 etického kodexu, která původně cílila xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxokáta. Omezuje spodní hranici smluvní odměny odměnou mimosmluvní, dojde-li ke splnění těchto podmínek: advokát poskytuje právní pomoc ve věci řízenx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x ximosmluvní odměny, musí znát dobře nejen advokátní tarif, aby byl schopen výši mimosmluvní odměny zjistit, ale také etického kodexu, aby o tomto omezexx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxit na polovinu (blíže viz komentář k tomuto ustanovení).
Právní stav komentáře je k 24.9.2019.
Komenxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx V podrobnostech jsme se zaměřili na odměnu úkonovou, paušální, odměnu za vyřízení věci, podílovou a odměnu v závislosti na výsledku. Komentované ustaxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx x
xřiměřenosti smluvní odměny
. Není přitom příliš logické ani pochopitelné, proč zákonodárce sloučil do jediného ustanovení tak nesouvisející pravidxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxáti, kteří účtují kratší časové jednotky, například počítané po deseti minutách. Za současné právní úpravy takovému postupu nic nebrání. Naproti tomx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxčaté čtvrthodině.
Komentovaný odstavec o časově určené xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxí, které by advokáta opravňovalo účtovat jen jednotky plné (tedy skončené), nicméně není vyloučeno, aby si advokát s klientem dohodl
jiný
způsob výpoxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xdvokát a
klient
si sjednali hodinovou odměnu ve výši 1500 Kč. Protože nesjednali nic jiného, může advokát účtovat každou započatou časovou jednotku.
xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
3.4.2018 účtována doba 8.30 - 10.xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxa byla jen započata. Problém nastává s vyúčtováním druhého dne: může advokát účtovat ráno jednu časovou jednotku a odpoledne tři časové jednotky? A třexxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xx xx x xxxxx x xx xxxxx xxtivní činnosti.
Popsanému postupu nahrává jazykový výklad komentovaného ustanovení, na druhé straně by pak advokátovi stačilo, aby například vyxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxnosti. Tento postup je vhodný při kratších časových jednotkách (například 10 minut, což je způsob sjednání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxý popsaným případem za neetický, a doporučují proto následující ujednání: advokát bude sčítat všechny časové jednotky, v nichž se klientově věci věnoxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxí časovou jednotku, která nemusí být dopracována plně, ale pouze započatá.
Příklad: Pokud by byly uvažovány stejné podmínky jako v předchozím přípxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xejen pro jistou míru spravedlnosti, ale zejména jako způsob předcházení stížnostem klienta na advokáta.
S ohledem na druhou větu tohoto ustanovenxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xasové odměny vedli podrobné záznamy o poskytování právní pomoci pro klienta.
K vedení záznamu povětšinou slouží desky klientských spisů, které lzx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxání právních služeb vést přiměřenou dokumentaci.
Co se myslí přiměřenou dokumentací, rozvádí stavovský předpis - usnesení představenstva ČAK ze dne xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx
xyl zřejmý jeho postup při poskytování právních služeb, jakož i oprávněnost účtované odměny.
Skartační lhůta je tímto stavovským předpisem stanovena xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxokát, který vede evidenci a dokumentaci v elektronické podobě. Může se mu totiž stát, že vlivem nedostatečné zálohy přijde při přechodu na počítačový sxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xrov.
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 17.3.2000, sp. zn. K 220/99: "Advokát je povinen vést v klientské věci dokumentaci o poskytování právní službx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xěti let. Jinak se dopouští kárného provinění."
Za toto jednání, spočívající v tom, že advokát po zakoupení nového počítače neprovedl převod staré dataxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxadů a záznamů o vykonaných úkonech trvá i poté, co věc klienta převzal jiný advokát. K tomu srov.
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 12.5.2000, sp. zn. K xxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxespoň v rozsahu, aby byla dostatečně dokumentována jeho činnost ve věci a umožněna tak činnost kontrolní rady ČAK."
Za toto jednání byla kárně obviněnéxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx
x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx xxkonech pro klienta přiměřené záznamy, jejichž obsah na požádání klientovi poskytne s úplným vysvětlením.
O tom, jak mají být přiměřené záznamy podxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxstentka po několika letech pamatovali podrobnosti případu. Advokátům proto lze doporučit, aby vedli záznamy poměrně podrobně. Záznam o průběhu kliexxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx
        xxxxxxx xasové jednotky se budou sčítat)
3. 12. 2018 - 
klient
skládá zálohu v hotovosti ve výši 20 000 Kč 4. 12. 2018 - dopis soudu s plnou mocí 5. 12. 2018 - telefonát xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx. 2018 - telefonát OS Praha 6 - urgovali vrácení spisu, mám volat počátkem příštího roku 5. 1. 2019 - telefonát OS Praha 6 - spis vrácen, dohodnut termín k naxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x019 - sepis návrhu vyjádření k žalobě (2 hodiny) 14. 1. 2019 - mail klientovi s návrhem vyjádření 22. 1. 2019 - konzultace s klientem (75 minut) 23. 1. 2019 - xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxntem hodinovou odměnu z obavy, že by obtížně vysvětlovali počet hodin nezbytných pro kvalitní právní pomoc nebo zastupování. Připadá jim naopak jednoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxoprávněné účtování hodin ze strany advokáta se však v praxi nevyskytují a také v přehledu kontrolního oddělení ČAK jako samostatně sledovaný ukazatel xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost i úplné vysvětlení o výši mimosmluvní odměny v dané věci.
Vezmeme-li v úvahu zákon o advxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxvní odměny postupovat v těchto krocích:
Graf č. 3:
Postup při plnění informační povinnosti advokáta.Komentované ustanovení dopadá výlučnx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxvání právní pomoci se ukáže nezbytnost překročení takto stanovené výše odměny, stanoví komentované ustanovení advokátovi povinnost
písemně
a
předxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx advokátních služeb nepřijatelné.
Povinnost, kterou vyhláška ukládá advokátovi, je rozumná. Sám advokát by měl hlídat celkovou výši odměny a pravxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxedpokládal. V advokátově zájmu je souhlas klienta s výší odměny, proto moudrý advokát nepotřebuje komentované ustanovení k tomu, aby se podle něj chovxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxal dopisem, mnohem častější je komunikace telefonická nebo e-mailová. Vezmeme-li v úvahu, že komentované ustanovení bylo součástí již prvního znění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxienty nepoužívali, může dnes za dostatečné "písemné" vyrozumění být považována zcela jistě i informace elektronická. Na druhé straně se možná lze důvxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Z logiky věci lze dále dovodit, že informační povinnost by měl advokát rozšířit nejen na
odhad odměny
a jeho
překročení
, ale též xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlohy přihlédnout nejen k očekávané výši odměny, ale též k výši hotových výdajů souvisejících s právní pomocí.
Informace o možném překročení původnxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních služeb Vaší obhajoby jsem Vás informoval o tom, že orientačně by se výše odměny a hotových výdajů mohla pohybovat kolem částky 20 000 Kč. Minulý xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, v těchto nových věcech plánuje policejní komisař výslech dvou desítek svědků. Tyto úkony budou s největší pravděpodobní vyžadovat mou přítomnost. xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxní odhad odměny na částku cca 50 000 Kč. Tato částka zahrnuje i odhad hotových nákladů, zejména za promeškaný čas v souvislosti s přestávkami a čekáním na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dopisu nebo se rozhodl ukončit naši spolupráci, ozvěte se.
Mnohem zajímavější a pro praxi důležitější než výše uvedený výklad je jiná výhrada: z jakxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxy totiž advokát tuto povinnost nemá. Bez ohledu na text právního předpisu je ovšem rozumné, aby advokát podobným způsobem jednal i v jiných případech, pxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx učinil.
De lege ferenda
by tedy stálo za zvážení opravit toto zjevné opomenutí legislativce.
Vyhláška současně stanoví poměrně přísnou sankci: pxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xe třeba rozebrat ještě jeden termín komentovaného ustanovení, a tím je pojem
podstatné překročení
původně odhadnuté výše odměny. Jedná se o pojem relaxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxodního odhadu k faktické obtížnosti řešeného problému, která se ukázala teprve v průběhu poskytování právní pomoci, stejně tak jako řada zdánlivě velxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxhou "podstatnost" ovlivnit, se však
judikatura
dosud nevěnovala.
Z výše uvedeného lze dovodit, že překročení původně odhadnuté výše odměny o ménx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxročení ceny po klientovi požadovat) nastupuje jen pro rozdíl rovný nebo překračující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxokát vyšší rozdíl požadoval po klientovi doplatit, dopustil by se zcela jistě kárného provinění, nehledě na to, že by jeho požadavek nebyl v případném sxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sankcionováno. Advokátovi v takovém případě hrozí v podstatě jediné nebezpečí (v praxi ovšem častokrát krátkozrace opomíjené) - ztráta důvěry ze strxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x její pozitivní vyznění má daleko širší kontext, neboť se nevztahuje pouze k odměně advokáta, nýbrž bezprostředně determinuje jeho pozici na relativnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxní povinnosti, by mohl s klientem dojednat, že smluvní časovou odměnu
klient
v plné výši uhradí.
K výkladu pojmu
smluvní odměna
srov. komentář k § 1, xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx2012 Sb. Tato novela nabyla účinnosti 1. ledna 2013; do tohoto dne zmíněná norma byla pouze součástí etického kodexu, nešlo tedy o obecně platnou právnx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxokáty. Vzhledem k tomu, že nejpřísnější sankcí v případě porušení etických pravidel je vyškrtnutí ze seznamu advokátů, jehož dopadem je zákaz advokacxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxhlášky nadbytečné; přitom o existenci etického pravidla Ministerstvo spravedlnosti zcela jistě ví, neboť mu podle § 50 z. a. Komora předkládá všechnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxání soudem. Ministerstvo spravedlnosti je navíc podle § 51 odst. 2 téhož předpisu kárným žalobcem a podle odstavce 3 je oprávněno podat návrh na zahájexx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů.
Komentované ustanovení naznačuje pravidlo, podle něhož by měla odměna být
přímo úměrná hodnotě a složitosti věci
. Hodnotu věci lze však jednoduxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxienta s advokátem a zmocnění advokáta, zdá jednoduchá a bezproblémová, a teprve v průběhu právní pomoci se ukáže, že prvotní dojem byl klamný.
Záklaxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxena, advokát tedy může poskytnout i právní pomoc zdarma.
Ani horní hranice smluvní odměny není určena nijak exaktně. Advokátní tarif (a etický
kodxx
x xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xřiměřenost
odměny nelze posuzovat abstraktně (byť princip přiměřenosti je možno abstraktně normovat), ale vždy ve vztahu konkrétní právní pomoci a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxi překročit. V této souvislosti stojí za zmínku, že zcela jiná situace nastala v oblasti odměny mimosmluvní (k níž srov. komentář k § 6 a násl. komentovanxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxí jiným principem, který byl novelou advokátního tarifu vyjádřen v novém ustanovení § 14b (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Ale vraťme se zpěx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxerý zahrnuje nejen legislativní, ale též aplikační a interpretační stránku věci. Princip se projevuje v tom, že v každém "kroku práva" musí být mimo jinx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxž požadavek spravedlnosti musí být vztažen k oběma stranám právního poměru, tj. ke klientovi i k advokátovi) a zvolené právní formy (v tomto případě) smxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xehdy, je-li - zjednodušeně řečeno - složitost, časová náročnost, specializovanost či jiný aspekt právní pomoci, kterou pozice klienta vyžaduje, v roxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxlem je profesionální, s veškerou znalostí věci vedené poskytováním právních služeb, o jejichž náročnosti musí advokát mít víceméně jasnou předběžnox xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx objem a složitost práce, kterou musí odvést v zájmu klienta (stejně jako zřejmě nemůže s úplnou přesností odhadnout výši účelně vynaložených nákladů, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoci tento odhad upřesňovat patří k advokátovým povinnostem stejně jako vlastní odborná činnost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxřené odměny ještě více specifikuje čl. 10 odst. 3.
Dodejme, že na přiměřenost smluvní odměny může mít vliv i řada dalších skutečností a individuálníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxuaci může vyvolávat například přítomnost cizích prvků, které se mohou objevovat při poskytování právní pomoci zahraničním firmám podnikajícím na naxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo vývoje, stejně jako například kauzy související s ochranou spotřebitele či obecně tzv. slabší strany i další relativní novinky, které se objevují jaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo vývoje (tradičně za ním zaostává, nebo se naopak posouvá do jakési sociálně inženýrské polohy a regulativně, tj. mocensky, v mnoha ohledech nevhodně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Graf č. 4:
Faktory ovlivňující přiměřenost smluvní odměny.Z výše uvedeného schématu (a tedy ze znění xxxxxx xx xxxxx xx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvajících v objektivní realitě, především v samotném předmětu právní pomoci. Přitom platí, že čím známější, věhlasnější a vytíženější je advokát a čím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxduché právní věci, mající kancelář spíše na okraji menšího města než v centru metropole, si patrně bude moci úspěšně říci jen o odměnu nižší.
Konkrétxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxistuje. Smluvní volnost, jejíž charakteristiku jsme popsali výše, dovoluje advokátovi i klientovi, aby si sjednali odměnu téměř neomezenou.
V pxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxumitelně a otevřeně klienta na svůj návrh, cenu či požadavek smluvní odměny upozorní, poskytne mu tak možnost tuto cenu odmítnout, protože by napříklax xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx x xlediska formálního - vše v pořádku.
Příklad: Advokát se s klientem dohodne na odměně ve výši 10 000 Kč za hodinu. Tato hodinová odměna se na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxizovanou agendu, které se jiní advokáti nevěnují, a
klient
žádá, aby advokát okamžitě zanechal jiné práce a začal se věnovat výlučně jeho případu, přixxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxx xo deseti letech aktivní advokátní praxe si většina advokátů vytvoří povědomí o vlastní ceně a touto pomyslnou hranicí smluvní odměny bude posuzovat kaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx advokátem ovlivnitelné jen částečně: souvisejí se zaměřením advokátní praxe a klientelou, kterou advokát nejčastěji obsluhuje, s místem, které si vxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxvést stejně pravděpodobně z malé vesnice do velkého města nebo z centra Prahy do pohraniční vísky.
Smluvní odměna - cena advokáta - obvykle příliš nexxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxínku o souvislosti odměny s kvalitou poskytované právní služby. Samozřejmě se předpokládá, že každý advokát by měl právní pomoc poskytovat kvalitně, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odměny je třeba zmínit ještě jeden požadavek na advokáta, a tím je kvalita či úroveň jeho vyjednávacích schopností. Komunikačně mimořádně schopní advxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxtí širokého tržního prostředí, podobně jako jiné placené služby, a tedy i zde platí bonmot:
Přiměřená odměna je taková odměna, kterou je
klient
ochotex xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxk již bylo naznačeno, si po deseti či více letech advokátní praxe zvolí některý z typů smluvní odměny (k jednotlivým typům srov. zejména komentář k § 3). Mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxledující:
Pro výpočet odměny za právní pomoc používám cenový předpis, kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., zvaná advokátní tarif. Budu vám odměnu účtovxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x x x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx spory a nejasnosti.
Existuje však také třetí skupina advokátů, která ve své advokátní praxi používá tzv.
kabátový tarif
. Tito advokáti praktikují xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxto variantní způsob je samozřejmě povolen právními normami i stavovskými předpisy, advokáti, o nichž hovoříme, však při stanovování smluvní odměny oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
požádá advokáta o zastupování ve věci výživného na rozvedenou manželku.
Klient
je podnikatel, s manželkou se nestýká a nemá zájem jí cokoliv platit. xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxdý úkon. Kdyby ovšem téhož advokáta navštívila podnikatelova bývalá manželka v batikovaných šatech, nenalíčená, bez šperků a nezaměstnaná, advokát xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxku smluvní odměny může klientovi navrhnout, aby byla pro něj snesitelná. Tento způsob přístupu ke smluvní odměně je častější spíše v menších městech a nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxuje proto žádné jednoznačné doporučení či vyloučení takového postupu. Přesto se autoři tohoto komentáře domnívají, že s sebou nese jisté riziko.
Pxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxtřebitele, a dále zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon. Ustanovení § 6 zákona o ochraně spotřebitele stanoví, že
prodávající nesmí při proxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxkona, přímou diskriminací se rozumí
takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě než s jinou osobou ve srovnatelné situaci.
Otázkou tedx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxušuje zásady volného trhu a volné tvorby ceny, je tedy otázkou
de lege ferenda
, zda spíše nepřemýšlet o zrušení antidiskriminačního zákona, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xZvýhodnění občanů ve věku 65 až 70 let s trvalým bydlištěm v H. K, P, a dopravně připojených obcích by nemělo diskriminační povahu pouze tehdy, pokud by měxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
Postup (rozdílná odměna nebo cena) by patrně mohl být i v rozporu se směrnicí Rady 2004/113/EU, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženamx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxstupné zboží a služby.
K předmětné problematice srov. též
nález Ústavního soudu ze dne 21.1.2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02, a nález ze dne 6.6.2006, sp. znx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xplněno několik podmínek: s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by existovalx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Jazykovým výkladem by bylo možno dovodit, že naopak smluvní odměna má vycházet z hodnoty a složitoxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxtečně je, zejména u těch, kteří pro stanovení smluvní odměny používají minimálně pro srovnání mimosmluvní část advokátního tarifu (k tomu srov. komexxxx x x x x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxtěli na takovou praxi použít komentované ustanovení (resp. jeho druhou část), dospěli bychom nepochybně k závěru, že takto postupující advokáti nečixx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxově, pak by bylo třeba uvést, že zájmem advokáta je stanovit (a vyúčtovat) odměnu co nejvyšší, zatímco zájmem klienta je pravý opak. V praxi tato zájmová xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní odměnu i vyšší, jen aby byla poskytnuta kvalitně, rychle anebo advokátem, kterého si
klient
vybral. Nemalá část klientů nehledí na cenu právnx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x x xx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm tohoto ustanovení jsme dovozovali, že smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na takovou situaci pamatuje ustanovení článku 10 odst. 6 e. k.
(Advokát nesmí uzavřít s klientem smlouvu, jíž by se
klient
zavázal k plnění advokátovi xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt rovněž nesmí uzavřít s klientem takovou smlouvu, která by klientovi umožňovala získání neoprávněného majetkového prospěchu; za neoprávněný majetxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
.
První otázkou je, co přesně se míní slovy
za podmínek pro sebe nevýhodných
. Etický
kodex
naznačuje, že by měl advokát zkoumat výhodnost či nevýhodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxností. V této souvislosti je třeba zmínit jiné ustanovení etického kodexu - článek 6 odst. 3, podle kterého
pravdivost nebo úplnost skutkových informaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xomoci bude advokát o klientovi mít dostatek informací, aby byl schopen posoudit subjektivní výhodnost či nevýhodnost ujednání pro klienta, obzvláštx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtovi chovat se tak, aby
klient
nezískal neoprávněný majetkový prospěch. Ten by teoreticky mohl nastat za kumulativního splnění podmínek uvedených v xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. dá se předpokládat, že by mohly nastat), nesmí advokát použít takovou smluvní odměnu, která by byla nižší než odměna mimosmluvní. Dodejme jen pro srovxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na polovinu mimosmluvní odměny. Dříve tedy advokáti nesměli poskytovat právní pomoc zdarma.
Ustanovení čl. 10 odst. 6 bylo vtěleno do etického kodxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe financované z veřejných peněz. Novela etického předpisu však byla koncipována tak, že dopadá na všechny advokáty a jejich právní praxe. Naopak se nedxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxpad zmíněné novely etického kodexu si můžeme ilustrovat na následujícím příkladu:
Příklad: Advokát ve své praxi používá smluvní hodinovou odměnu xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xivotního minima, manžel se odstěhoval k milence. Po podrobném seznámení s případem dospěje advokát rozborem věci k závěru, že by žaloba o výživné na manxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x převzetí zastoupení, sepis žaloby a dvakrát ústní jednání před soudem) 6000 Kč. Tuto částku by také klientka byla schopna zaplatit. Advokát však musí pxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxt. 1, § 7 bod 6 a. t. zjistí, že podle mimosmluvní části advokátního tarifu činí odměna za jeden úkon právní služby 10 700 Kč, spolu s režijním paušálem 11 xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx článek 10 odst. 6 etického kodexu advokátovi zakazuje uzavřít smlouvu na částku nižší.
Uvedené ustanovení patrně nebude v praktickém advokátním žxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:
Advokát z výše citovaného příkladu se s klientkou dohodl na smluvní časové odměně ve výši 1500 Kč za každou dokončenou hodinu, nicméně smlouvu o smluvnx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxstranou je odměna rovna přisouzeným a zaplaceným nákladům řízení. V takovém případě je advokát oprávněn ponechat si poukázané náklady řízení a klientxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xx
Právní stav komentáře je k 24.9.2019.
Komentář k § 5
Komentátor: Kovářová
Komentované ustanovení ukláxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xdvokát či
klient
xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xmluvní ujednání.
V praxi si lze představit různé varianty situace, v níž v důsledku výpovědi plné moci ze strany advokáta, klienta či předčasného skxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxaném rozsahu.
I------------------I---------------------I--------------------------------I--------------------------------I
I typ odměxx    x xxx xx xxxxxxxxx  x xxxxx xxxxxxx         x xxxx xx xxxxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------I
I hodinová     I advokát nebo 
klient
I výpověď plné moci nebo I žádný, advokát vyúčtuje podle I I I I předčasné skončení věci I hodxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI I úkonová I advokát nebo
klient
I výpověď plné moci nebo I žádný, advokát vyúčtuje odměnu I I I I předčasné skončení věci I podle vykonaných úkonů I I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx
I výpověď plné moci nebo I žádný, advokát vyúčtuje dosud I I advokátního I I předčasné skončení věci I provedenou právní pomoc I I tarifu I I I podle advokátxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxení věci I
klient
I
klient
vypoví plnou moc před I advokát je povinen paušální I I I I skončením I odměnu přiměřeně snížit I I------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx x xádný, nepočítá-li I I I I I smlouva I I I I I s předčasným ukončením I I------------------I---------------------I--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x x x x xxx xxxxxx x xxxxxxxx x I I I I I dohodě, soud by patrně přiznal I I I I I advokátovi odměnu podle I I I I I advokátního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
klient
I výpověď plné moci těsně před I advokát má nárok na odměnu I I I I úspěšným koncem I téměř v plné výši, mohl by I I I I I požadovat například 90% I I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Při jednání x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxsou příliš časté, nicméně zákon o advokacii poměrně pregnantně vyjmenovává případy, kdy je takový krok povinen učinit. Jde především o případy, v nicxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxzít zastoupení, je také povinen okamžitě vypovědět plnou moc.
Pro ilustraci si uveďme následující situace, v nichž je advokát povinen ukončit zastxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xi jemu blízká osoba (např. jako svědek);
-
pokud advokát zastupuje dva či více klientů a mezi nimi vznikne rozpor;
-
pokud jsou zájmy klienta a adxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxlad patří narušení nezbytné důvěry, neoprávněné nebo protiprávní požadavky klienta nebo skutečnost, že
klient
nesložil zálohu či neposkytl advokáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxienta.
Příklad č. 1:
Klient
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxormuje klienta, že součástí takového ujednání je účast u výslechů v přípravném řízení, u hlavního líčení, sepis případného odvolání, obhajoba u odvolxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx případě náleží advokátovi odměna v dohodnuté výši, protože obhajoba skončila pravomocným zastavením řízení.
Příklad č. 2:
Klient
uzavře s advokxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxdy o vypořádání majetkových práv a povinností a vkladu této dohody do katastru nemovitostí. Výše odměny za vyřízení celé věci byla dohodu stanovena na 3x xxx xxx xxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxuší advokátovi poměrná část dohodnuté částky, orientačně ve výši jedné třetiny.
Spory mezi advokátem a klientem může vyvolat odlišný pohled na výkxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxkací bývá, pokud
klient
složil zálohu v plné výši dojednané odměny. Pak je mu advokát povinen zbývající nevyčerpanou část záloh vyúčtovat a vrátit takx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvi
vydat bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu
klient
svěřil nebo které z projednávání věci vznikly; splnění této povixxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxx2009,
podle něhož je kárným proviněním,
"jestliže advokát po skončení zastupování podmiňuje vydání dokladů úhradou nedoplatku na odměně."
Za takové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxpř. přeplatek klientovi vrátit, dopouští se kárného provinění a kárné senáty České advokátní komory se na takové jednání dívají poměrně nesmlouvavě. xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xJe kárným proviněním, pokud advokát neuzavře dohodu o smluvní odměně, neinformuje klienta o předpokládané mimosmluvní odměně a vyúčtuje mimosmluvnx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxnát advokátovi pokutu ve výši 20 000 Kč.
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 7.1.2013, sp. zn. K 92/2012: "Je kárným proviněním, jestliže advokát nexxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx2000 Sb. a bez dohody s klientem započte částku poukázanou exekutorem."
Za toto jednání mu byl uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na 16 měsíců.
Sxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xsobní důvody advokáta, jeho onemocnění, skončení aktivního výkonu advokacie atd. Advokáti se v takových případech snaží s klienty dohodnout, neboť jxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xdvokáti, kteří se chovají naprosto v rozporu se zákonem o advokacii i etickým kodexem. Z této skupiny negativních a odstrašujících případů lze zmínit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxí plné moci klientem na jeho žádost o vyúčtování složené zálohy sdělením, že pokud
klient
bude vyúčtování zálohy požadovat, odměna advokáta bude vyššx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtu ČAK ze dne 30.3.2012, sp. zn. K 119/2010
(rozhodnutí bylo v plném znění uveřejněno v
Bulletinu advokacie
č. 12/2014 na str. 82):
"Je kárným proviněxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxnformuje klienta o vzniklé povinnosti zaplatit náklady
exekuce
."
Za toto jednání mu byl uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu 25 měsíců.
Poxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxivě tvrdí, že je odeslal, a později skutečné odeslání podmiňuje složením další zálohy, složené zálohy nevyúčtuje a doklady vrátí se zpožděním."
Za totx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxta o výši smluvní odměny při výpovědi plné moci ze strany klienta.
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 8.5.2004, sp. zn. K 23/2003: "Mandátní smlouva obxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxporu s dobrými mravy i stavovskými předpisy. Pokud advokát na základě takové smlouvy nevrátí klientovi přebývající zbytek zálohy s tím, že
klient
vypxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy
klient
předčasně ukončil právní zastoupení, se vyjádřil také
Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 17.5.2006, sp. zn. 33 Odo 936/2004: "Není-li vx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxným skončením věci účinně odstoupil od smlouvy o poskytnutí právní pomoci, ve které byla sjednána odměna podílem na úspěchu ve věci."
Případů, v nicxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtoupení byli schopni advokátovi přislíbit prakticky cokoliv, jen aby byl ochoten ujmout se jejich záležitosti, s příznivým postupem ve věci jsou stálx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xlientovi vydán v církevní restituci. Když se přiblíží vydání a obec začne chystat dohodu o vydání, uvědomí si
klient
, že nemá volné finanční prostředky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx tedy skončena těsně před dosažením sjednaného výsledku. V takovém případě nastávají dva problémy - prvním je velikost poměrného snížení dohodnuté smxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx
xxxxxt
. Spor se nedá řešit ani ustanoveními advokátního tarifu o mimosmluvní odměně, protože takto stanovená odměna by mohla být nesrovnatelně nižší (zejxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxrifu).
V podrobnostech k úkonům právní služby srov. komentář k § 11.
xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx
xxxxxx advokátovi plnou moc těsně před dosažením úspěchu ve věci, bývají občas důvodem pro vyvolání
palmární žaloby
(žaloby o úhradu odměny za právní zastupxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xovinnosti mlčenlivosti (k tomu srov. § 20 odst. 4 z. a.), řada advokátů v podobných případech považuje svůj nárok na odměnu za leckdy i dlouhodobou právnx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------I I I I Okresní soud Plzeň - město I I Nádražní ul., Plzeň I I I I I I I I Žalobkyně: JUDxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x942, bytem Plzeň, Nám. Republiky 3 I I I I Žaloba o zaplacení 1 254 200 Kč I I I I Datovou schránkou I I I I Soudní poplatky ve výši 4% žalobkyně uhradí obratem ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x x x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxšní 43/224, postavený na stavební parcele č. 2340/232, a stavební I I pozemek parc. č. 2340/232 o výměře 122 m2 v obci a k. ú. Plzeň - Koterov, nemovité věci xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx x x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi byla ujednána smluvní odměna ve výši 10% z hodnoty I I předmětných nemovitých věcí, splatná do jednoho měsíce poté, co bude dohoda o vydání předmětných x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x právním zastupováním. I I I I Výše uvedené skutečnosti prokáže žalobkyně smlouvou o poskytování právní pomoci ze dne 13. 6. I I 2006, jejíž kopii žalobkyxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcí. Ve všech řízeních zastupovala žalovanou žalobkyně. Soudní řízení I I skončilo v lednu 2019 usnesením Nejvyššího soudu, který zamítl dovolání stxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé nemovité věci žalované. Dne 6. 3. 2019 obdržela žalobkyně od žalované I I výpověď plné moci s následujícím zněním: "Vážená paní doktorko, rozhodla jsex xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxx Jsem přesvědčena, že jste pro mě nic neudělala a že i bez Vaší I I pomoci by mi nakonec byl majetek po mých rodičích vydán. Jsem ochotna Vám uhradit hotové výxxxxx x x xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx k žádnému výsledku. Žalobkyně posléze zjistila, že dohodou I I o vydání věci ze dne 4. 4. 2019 byly předmětné nemovité věci skutečně vydány žalované. I I I x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné, a dále dopisem žalované ze dne 6. 3. 2019 a I I návrhem na smír, který žalované adresovala dne 2. 5. 2019. Skeny všech listin žalobkyně přikládá I I k žaloxxx x x x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxx xx xxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxvní pomoc ani nezaplatila žádné hotové výdaje, I I jejichž výše za celé období činila 54 200 Kč. Specifikace hotových výloh tvoří přílohu této žaloby. I I xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe žalobkyně doklady o výdajích souvisejících s poskytováním právní pomoci I I žalované. x x x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdky, byť staršího data, z nichž vyplývá tržní hodnota I I nemovitostí, jež činí cca 12 mil. korun. Podílová odměna, která náleží žalobkyni na základě smlxxxx x x x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx x poskytování právních služeb. Na doplnění uvádí, I I že absolvovala právní zastupování žalované až do vítězného konce, potvrzeného usnesením Nejvyššxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxká věc již takřka skončena. Proto se žalobkyně I I domnívá, že nepřichází v úvahu poměrné snížení smluvní odměny ve smyslu § 5 a. t. I I I I Výše uvedená tvrzxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xnaleckého posudku, navrhuje I I žalobkyně, aby soud ustanovil znalce a určil současnou tržní hodnotu nemovitých věcí sám. I I I I V. Žalovaný požadavek vxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxlobkyně navrhuje, aby soud po provedeném dokazování vydal tento rozsudek: I I I I Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni 1 254 200 Kč do 15 dnů ode dne právxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x x x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx x x x x x xxxxx xxx x. 6. 2019 JUDr. Julie Polišenská I I---------------------------------------------------------------------------------------------------xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxz ohledu na příčinu či smluvní stranu, jež ukončení právní pomoci iniciovala. Kdyby tak neučinil, dopustil by se kárného provinění. K tomu srov.
rozhoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xlné moci, neoznámí soudu ukončení obhajoby a nedohodne si zástupce a navíc neoznámí klientovi doručení soudního usnesení."
Za toto provinění byla advxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxání právních služeb zanikla, činit veškeré neodkladné úkony xxxx xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxtrvá (viz § 20 odst. 6 z. a.). Advokát se s klientem může domluvit i jinak. Porušení zákonné povinnosti je ovšem sankcionováno jako kárné provinění. K tomx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxytování právních služeb, nezajistí zastoupení u jednání soudu, které se koná v patnáctidenní lhůtě od odstoupení."
Za toto jednání bylo advokátovi ulxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxt jiným advokátem. Takový postup již minulosti Česká advokátní komora posuzovala a neshledala jej neetickým.
V této souvislosti stojí za zmínku poxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx-272.
V této věci podala advokátka palmární žalobu a tvrdila, že s klientkou neuzavřela dohodu o smluvní odměně, proto má nárok na odměnu mimosmluvní. Sxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxd zamítavé stanovisko soudu prvního stupně potvrdil. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí vyjímáme:
"Za podstatnou pokládá odvolací soud shodně se soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedených právních věcech u žalobkyně jsou poskytnuté právní služby zaplaceny, a jedná se tedy o konečnou cenu. Že tomu tak není, žalobkyně žalované jxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxhovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy ... V posuzované věci jde o střet práva žalobkyně na odměnu za vykonanou prácxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xejího vlastnictví. Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že je na místě poskytnout ochranu právu žalované. Uplatnění nároku žalobkxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx. zn. 33 Cdo 1590/2016, podle něhož snížení odměny podle § 5 vyhl. č. 177/1996 Sb. nevylučuje uplatnění korektivu dobrých mravů podle § 3 odst. 1 obč. zákx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Komentovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xebo
tarifní odměna
) se pro výpočet odměny advokáta použije ve všech případech, kdy se nepoužije odměna smluvní.
Vycházíme z toho, že řadu podstatnýxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxměně (srov. komentář k ustanovení § 1 a dále k § 3-5); konkrétní informace k odměně v případě ustanoveni advokáta zastupcem učastnika jsme přinesli v komxxxxxx x x x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xomentář k ustanovením § 10, 12a); k odměně advokáta jako opatrovnika ditěte v opatrovnickém řízení a jako ustanoveneho opatrovnika se vyjádříme v komexxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxa jako ustanoveneho zmocněnce poškozeneho srov. komentář k § 10 odst. 5 a § 12a.
Zvláštní výklad je třeba podat ještě k problematice náhrady právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxřela v dubnu 2009 dohodu o náhradě těchto nákladů s Českou kanceláří pojistitelů (dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízexx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx 7. 2009. Smyslem a účelem uzavření této dohody bylo zjednodušení pravidel pro stanovení výše náhrady nákladů řízení, aniž by přitom došlo ke změně rozsxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Tabulka č. 25 
Použití mimosmluvní odměny podle § 6 a násl. a. t.
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xa ustanovení I poznámka I I--------------------------------I--------------------------------I----------------------------------------xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxx xx xx xx x xxxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx----------------------------I--------------------------------I----------------------------------------------------I I chybí dohoda o xxxxxxx xxxxxx x x xx x x x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------I----------------------------------------------------I I ustanovení advokáta zástupcem I § 23 z. a., § 6 a násl.x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x x xxx xx xxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x x x xxx xxxxx x x. s. ř., I prokáže nárok na osvobození od soudních poplatků I I I § 35 odst. 7 s. ř. s. I I I--------------------------------I------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xx xxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx I I obhájcem
ex xxxx
x x xxx xx xxx x xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------------------------------------------I I ustanovení advokáta I § 23 z. a., § 469 z. ř. s., I soud může ustanovit advokáta I I opatrovxxxxx xxxxxx x x xx x xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------------I----------------------------------------------------I I ustanovení advokáta I § 23 z. a., I soud může ustanovit jako opaxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xx xx x xxx xx xx x x I--------------------------------I--------------------------------I----------------------------------------------------I I ustanovxxx xxxxxxxx x x xx xx xxx x x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxstilo činu I I zákona o soudnictví ve věcech I § 91 odst. 2 zák. č. 218/2003 I jinak trestného, zastoupeno opatrovníkem, kterým I I mládeže I Sb. I je ustanxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------I I ustanovení advokáta I § 23 z. a., § 45 tr. ř., I nemůže-li poškozený vykonávat svá práva nebo I I opatrovníkem poškozeného I § 10 odst. 5, § 12a a. tx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I----------------------------------------------------I
Dohoda přímo odkazuje na advokátní tarif. Z jejích ustanoxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxázaných poškozeným.
-
Dojde-li k mimosoudnímu vyřízení nároků vznesených poškozeným, který je uplatnil prostřednictvím advokáta, nahradí ČKP xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxdaje advokáta.
-
Náhrada nákladů právního zastoupení je poukazována na účet advokáta, a to na podkladě advokátem vystavené faktury. Zálohy na nákxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, že tarifní hodnotou bude celková výše pojistného plnění dohodnutá mezi poškozeným a ČKP v rámci mimosoudního vyřízení nároků poškozeného.
-
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xež 5 let nebo na dobu neurčitou, stanoví se tarifní hodnota jako pětinásobek hodnoty ročního plnění.
-
Bude-li uzavřena dohoda o kapitalizaci budoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxní nebo snížení odměny advokáta podle § 12 a. t. nelze podle této dohody uplatnit.
-
Při výpočtu hotových výdajů advokáta účelně vynaložených v souxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čas advokáta ve smyslu § 14 a. t., pokud nebude v konkrétním případě mezi poškozeným a ČKP dohodnuto jinak.
-
Pokud advokát sjedná s poškozeným smluvxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxující náhrady podle této dohody jdou k jeho tíži.
K odst. 1:
K pochopení konstrukce mimosmluvní odměny je třeba hlubšího osvětlení několika pojxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx
xxxx
x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxedem určené věci, za kterou podle advokátního tarifu přísluší odměna. Přehled jednotlivých účtovatelných úkonů upravuje ustanovení § 11 (ohledně xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx je na ně třeba vynaložit, ani nesouvisejí s psychickou nebo odbornou náročností. Obecně lze také říci, že nepokrývají celé spektrum advokátních služexx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx písemné podání soudu ve věci samé, listinu o právním úkonu atd. Naopak jiné aktivity - krátké telefonické konzultace, zjišťování stavu věci na soudě, pxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xy se měl advokát snažit, aby se účtování mimosmluvní odměny vyhnul a s klientem dohodl odměnu smluvní. Tato možnost je však vyloučena v případech ustanoxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxeme výlučně v advokátním tarifu, který jím označuje hodnotu sporu, předmětu právní pomoci nebo předmětu řízení. U věcí penězi neocenitelných je tarifxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxnězi ocenitelný, nebo nikoliv.
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxuje věc, která se penězi ocenit nedá (například výpověď z pracovního poměru), stanoví advokátní tarif v ustanoveních § 8-10a
právní fikci
hodnoty sxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxifní hodnotu příslušného řízení. Nalezení vhodné skutkové podstaty u věci
penězi neocenitelné
(popřípadě u věci, jejíž hodnotu lze zjistit jen
obtíxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxaktně konstruované skutkové podstaty nemohou pochopitelně pokrýt realitu života ve všech jeho odstínech. Jako každý právní předpis, i advokátní tarxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty. Pro úplnost dodejme, že od března 1996, kdy byl přijat advokátní tarif, byla tato vyhláška devětkrát novelizována ministerstvem a jednou zmxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komplikací, která s určováním mimosmluvní odměny za úkony souvisí. Poté, co advokát či soud dosáhne prvního úspěchu a dospěje k závěru o příslušné tarixxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xk Nejvyššiho soudu ze dne 27. 9 2017, sp. zn. 25 Cdo 1734/2016: „Není porušením povinnosti advokáta, který na pokyn klienta poučeného o možných důsledcíxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxvedla k úspěchu v soudnímu sporu.“
K odst. 2:
Advokátní činnost a praxe je značně rozsáhlá a advokát na základě oprávnění (zápisu do seznamu advokátx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxní tarif má speciální (komentované) ustanovení pro správu majetku proto, že tuto činnost lze jen obtížně podřadit pod jinou skutkovou podstatu. Za
spxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tarifu ovšem není příliš životné ani používané. Použije se jen tehdy, pokud si advokát s klientem nesjednal smluvní odměnu, což je daleko častější příxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxit případ, v němž by měl advokát zájem vykonávat správu za roční odměnu ve výši pouhých 1000 Kč.
Problematičtější je ovšem pojem
příjem.
Z žádného prxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxo odečtení nákladů na správu a udržování majetku), popř. příjem
po zdanění
.
Příklad:
Klient
pověří advokáta správou restituovaného činžovního dxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
  xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx takto:
  Příjmy:
  Příjmy z nájmu bytů a nebytových prostor v domě ....................... 1 240 000 Kč
  Přeúčtované náklady a služby, uhrazené nájemci ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xx xxx xx
  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx
  xxxxxxx
  xxxxxx xx xxxxxx x náklady přeúčtované nájemcům .......................  85 400 Kč
  Další náklady a opravy, pojištění domu atd. ...........................  254 000 Kč
  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxx xxx xx
  xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.............  986 000 Kč.
 
  Otázkou nyní je, z jaké částky by měl advokát vypočítat svou odměnu. Nabízejí se tři základní varianty:
   a) z příjmů z nájemného xx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx
   xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx
   xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx x 286 000 Kč) bude jeho odměna činit 98 600 Kč.
Příklad ukazuje, jak velké mohou být rozdíly mezi jednotlivými druhy příjmů, což by zejména vyniklo v pxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxoval slušného výnosu, ale v jednom roce by se například majitelé nemovitosti rozhodli pro celkovou rekonstrukci, nemusel by advokát mít vůbec nárok na xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy výpočtu a výše roční odměny. Tato nejasnost ustanovení vyhlášky způsobuje, že advokáti pro správu majetku neužívají ustanovení vyhlášky a domlouvaxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx § 56a odst. 2 z. a., podle něhož je
klient
povinen uhradit advokátovi náklady se správou majetku. Toto ustanovení je poněkud nadbytečné, neboť povinnoxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxě zákon o advokacii je předpisem vyšší právní síly. Náklady na správu se posuzují pohledem účelnosti jejich vynaložení. Ve vztahu k advokátní úschově xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxkátními, ale i jinými obecně závaznými právními normami. Poruší-li je, vystavuje se nebezpečí postihu podle těchto obecných norem, ale i kárné žaloběx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu s ustanoveními zákona o konkursu a vyrovnání, dopouští se kárného provinění."
Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 15 000 Kčx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx2005, sp. zn. K 128/04: "Pokud advokát neopatruje věci převzaté od klienta do úschovy tak, aby je klientovi mohl v dohodnuté době vrátit, závažným způsoxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke stanovenému účelu."
Za toto jednání byl advokátovi uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu jednoho roku.
V této souvislosti zmiňme nejčasxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx často přebírá do své úschovy věci, zejména listiny. V poslední době dokonalých fotokopií, elektronické komunikace a naskenovaných materiálů není úsxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Velmi často se však účet advokáta stává místem, na které přicházejí finanční prostředky klientů, například při vypořádání společného jmění, podílovxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní představenstva ČAK ze dne 28. června 2004, č. 7/2004 Věstníku, o provádění
úschov
peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, jehox xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxnosti. Podmínkou advokátní úschovy je písemná forma smlouvy, v níž musí být jednoznačně identifikována osoba, která advokátovi peníze nebo cenné papxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xlánku 3 odst. 5 e. k., podle něhož advokát není oprávněn ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem. Porušení podmíxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx: "Je kárným proviněním, jestliže advokát uzavře smlouvu o úschově bez písemné formy a navíc, když předmět úschovy vyplatí, aniž by byly dohodnuté podmxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxena výše peněžní částky a měnová jednotka peněz, které xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxlší povinnosti stanoví stavovský předpis ve vztahu k identifikaci osoby, která finanční prostředky skládá. Jak vyplývá z ustanovení čl. I odst. 4 předxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxou osobou a musí informovat Českou advokátní komoru o podezřelém obchodu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne zjištění uskutečnění podezřxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xdvokát má ovšem tuto oznamovaní povinnost ve smyslu zákona o praní špinavých peněz pouze v případě, že vykonává činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) záxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xídí smlouvou s klientem. Pokud jde o výklad o smluvní odměně, srov. komentář k § 1, 3. Odměna advokáta musí být přiměřená, nicméně advokát má k dispozici nxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlad za každý den), odměnu podílovou (například procentem z uschované částky), popř. může také poskytnout služby advokátní úschovy zdarma.
Výše odxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klientovi poskytuje.
Příklad č. 1: Na advokáta se obrátí dva klienti, kteří jej požádají o úschovu finanční prostředků s následujícími pokyny: jedxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxxokou školu magisterského stupně. Advokát s oběma klienty sepíše smlouvu o úschově a za úschovu mu klienti vyplatí odměnu 8000 Kč (každý z nich ve výši jedxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx
Příklad č. 2: Advokát manželům vyřizuje dohodnutý rozvod, jehož součástí je dohoda o vypořádání vzájemným majetkových nároků pro účely rozvodu. Smlxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxí pomoc advokát sčítá. Součástí vypořádání SJM je i vypořádací podíl ve výši 2 500 000 Kč, který manžel před podpisem dohody poukáže na účet úschov a advokxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxměnu si však nedomlouvá, protože čas, strávený xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxifu jde o správu majetku) poskytne advokát zdarma, hodinovou odměnu advokát vyúčtuje za sepis smlouvy o depozitu.
Představit si však lze i třetí vaxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
xlient
složí kupní cenu v plné výši do advokátovy úschovy a po vkladu smlouvy do katastru nemovitostí poukáže advokát celou částku prodávajícímu. V takxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx klientovi například částku 50 000 Kč.
Jak vyplývá z článku 2 usnesení č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov, k úschově nesmí advokát využívat svůj oxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxta a z účtu musí být patrno, že jsou na něm uloženy prostředky klienta, například označením účtu slovy "úschova u advokáta". Pro úschovu peněz každého klxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxtě jeden, který by používal pro všechny úschovy všech klientů. Řada bankovních institucí, které podnikají v České republice, od doby přijetí tohoto stxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnka Unicredit Bank nabízí velmi jednoduchý systém nezpoplatněných depozitních účtů pro advokáty a notáře se slušným úročením.
Otázka úroků za dobxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxxxxného stavovského předpisu o advokátních úschovách). Advokáti se nejčastěji s klienty domlouvají tak, že úrok za dobu úschovy náleží advokátům jako soxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
Pokud je smlouva o úschově třístranná a advokát na jejím základě vyplácí nebo přijímá finanční prostředky nejen od klienta, ale také od třetí stranyx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxch finančním ujednání dověděla třetí strana. V takovém případě smlouva o úschově obsahuje odkaz na jinou listinu nebo dohodu advokáta a klienta. Jak přxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx/2011: "Jde o kárné provinění, jestliže advokát po splnění podmínek smlouvy o úschově provede převod až se zpožděním a jestliže včas nesplní závazek k nxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx bylo
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 2.5.2011, sp. zn. K 73/2010: xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxě daně nevyplatí vůbec."
Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 80 000 Kč. Konečně zmiňme
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 1.4.2005, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxvinění, že ztrácí morální způsobilost pro výkon advokacie."
Za toto jednání byl kárně obviněný vyškrtnut ze seznamu advokátů.
Pokud smlouva advokxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxva ČAK o provádění úschov peněz, nedohodne-li se advokát s klientem jinak, veškeré prostředky musí být klientovi vyplaceny okamžitě nebo v nejbližším xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxkát je vázán smlouvou o úschově, podle níž má po vkladu kupní smlouvy převést kupní cenu v plné výši prodávajícímu. Za dobu přípravy smlouvy a vkladu se všxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxlechne pokyn plynoucí ze smlouvy, ale poruší ustanovení čl. 2 odst. 4 usnesení o provádění úschov, podle nějž mají být klientovi vyplaceny veškeré
finxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
Uvedený příklad slouží opět jako potvrzení doporučení, podle něhož mají advokáti uzavírat s klienty odměnu smluvní a nespoléhat se na mimosmluvní uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlienta ve prospěch advokáta nebo jiných osob, tím spíše platby odměny advokáta, s výjimkou případů, kdy takovou platbu umožňuje právní předpis nebo píxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxoti depozitu. K tomu viz
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 9.11.2004, sp. zn. K 51/2003: "Advokát není oprávněn si bez souhlasu klienta z depozita zapxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení proti vlastnímu klientovi) byl advokátovi uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu jednoho roku. Dále
rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 24xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxenta si proti jeho nároku na vydání tohoto depozita započte svoji palmární pohledávku."
Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 35 000 Kčx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxt advokáta. Každý advokát, který převzal do své úschovy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxhov, do které advokát zaznamená jméno, příjmení a evidenční číslo advokáta, značku spisu, nebo jméno a příjmení klienta, anebo jiný identifikátor, pox xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxpové jméno a heslo, k čemuž musí vyplnit interaktivní formulář. Jméno a heslo mu pak ČAK zašle do jeho datové schránky. Knihu úschov zvolila Česká advokáxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxadní význam však hlášení o úschovách nemá. Záznam o úschově totiž vypadá pouze takto:
JUDr. Marek Makoň, evidenční číslo 55667 - úschova provedena dxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xinnost advokátů v oblasti úschov i na kontrolu plnění povinnosti zápisů do knihy úschov dohlíží kontrolní rada (srov. znění § 2c zmíněného stavovského xxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xrávních služeb. Mezi advokáty se také občas vyskytnou pachatelé nejhorších advokátních zvěrstev - vedle povinnosti mlčenlivost je takovým těžkým prxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxněž Česká advokátní komora stíhá takové provinilce velmi přísně.
Příklad:
Advokát, spolupracující s realitní kanceláří, postupně převzal do úsxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxouvě a finanční prostředky použil pro své potřeby. Česká advokátní komora jej vyškrtla ze seznamu advokátů předtím, než jej soud odsoudil za trestný čix xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xjediněle někteří advokáti dopustí, lze zmínit i následující, byť poněkud starší, případ (
rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK ze dne 24.11.2003x xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxržuje na svém účtu jako depozitum, hrubým způsobem porušuje povinnosti advokáta a dopouští se tak kárného provinění."
Za toto jednání byla kárně obvinxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xodejme, že se na vedení klientského spisu vztahuje § 25 odst. 1 z. a., podle něhož je advokát povinen vést přiměřenou dokumentaci o poskytování právních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxené při poskytování právních služeb. Na rozdíl od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy majetku klienta (smlouvu o správě majetku, kopie klientem předložených dokladů, plná moc udělená klientem atd.) uschovávají po dobu deseti let od ukxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx že se na něj vztahuje omezení hotovostních plateb, vyplývající z obecně závazných předpisů. Takovým předpisem je zákon č. 254/2004 Sb., o omezení platxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxkou 270 000 Kč. Srovnatelným etickým předpisem je usnesení představenstva ČAK ze dne 28. června 2004, č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xčinností od 27. května 2015 i stavovský předpis omezuje hotovostní platby částkou 270 000 Kč.
Porušení maximálního limitu hotovostních plateb je vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x3/2011: "Je kárným proviněním, jestliže advokát uzavře smlouvu o úschově bez písemné smlouvy, nadlimitní částku převezme v hotovosti a výplatu z úschxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxi 50 000 Kč.
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 8.6.2012, sp. zn. K 4/2012: "Je kárným proviněním, jestliže advokát jako schovatel vydá předmět úscxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xři měsíce později, než bylo dohodnuto, byl advokátovi uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu osmnácti měsíců.
xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxouvě o depozitu nepravdivě potvrdí převzetí listiny“. Za toto jednání byla advokátovi uložena pokuta ve výši 10 000 Kč. Advokát se k jednání přiznal a odxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxidence tržeb. Jde o otázku politického zadání, zda se však zřejmé, že se elektronická evidence tržeb bude vztahovat i na advokáty.
Na dokreslení sitxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxé povinnosti ze smlouvy o úschově tím, že po splnění podmínek k výplatě vyplácí po částech a až po opakovaných výzvách učiněných advokátkou.“ Advokátovx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxvského předpisu) mohou
nahradit úřední ověření podpisu
, vyžadované zvláštními právními předpisy,
vlastním prohlášením
se stejnými účinky. Zákonnxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb., účinnou od 1. září 2006.
Od uvedeného data existují dvě formy advokáta ověření: jednoduché ověření podpisu bez ověřovací knihy, které smí advoxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxách, o nichž to právní předpis stanoví nebo předpokládá.
Podrobnosti o prohlášení pravosti podpisu stanoví usnesení představenstva ČAK ze dne 11.xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxo prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu). Tento xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí). Jak ovšem vyplývá z článku 2 odst. 1 tohoto předpisu, prohlášením učiněným na cizí listině advokát nepotvrzuje správnost ani pravdivosx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx 
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxsti podpisu.
I--------------------I-----------------------------I-----------------------------------------------I----------------x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------I----------------I I podpis I advokát musí listinu sám I prohlášení advokáta s uvedením data, místa, I stejné jako I I I sepsxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x prohlášení pravosti I I I I I podpisu, vlastnoruční podpis I I I--------------------I-----------------------------I-------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x x x xx xxstinu sama podepsala I jména, bydliště a totožnosti podepisující I úřední ověření I I na cizí listině I I osoby, záznam v knize o prohlášení pravosti I I I I x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI----------------I
Pokud advokát postupuje v rozporu s pokyny stanovenými stavovským předpisem, dopouští se kárného provinění. K tomu srov.
rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xřesně podle stavovského předpisu a mj. nevyhotoví prohlášení podle stanoveného vzoru."
Za toto jednání bylo advokátovi uloženo napomenutí. V jiném vxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx zn. K 82/2012).
Od roku 2017 věnuje Komora značnou pozornost kontrolám ověřovacích knih. Tuto problematika svěřila kontrolní radě, jejíž členové xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy, je výsadou, kterou by neměli naleptávat pokusy o podvodná jednání. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxma Česká advokátní komora, která takové pokusy trestá velmi přísně, jak je zřejmé z následujícího judikátu.
Rozhodnutí kárného senátu ČAK ze dne 22.9.xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pravosti podpisu."
Za tento skutek byl advokátce uložen dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu tří let.
Ověření podpisu na listinách se stalo mezi axxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3000 Kč (srov. usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. října 2004, č. 10/2004 Věstníku, kterým se stanoví výše úplaty za vydání knihy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xesky a může být vytištěno na počítači, na samolepce nebo za pomoci razítka. Ruční vypisování ověřovací doložky není podle stavovského předpisu přípusxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xy ovšem prohlášení psané ručně platné a podpis by musel být státními orgány i soukromými subjekty považován za ověřený. Advokát by se ovšem takovým jednxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxnt č. 18: 
Vzor prohlášení advokáta o pravosti podpisu na listině advokátem sepsané.
I-------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxšení o pravosti podpisu 001192/15/V/2018: I I I I Já, níže podepsaná JUDr. Dana Králová, advokátka se sídlem v Praze 3 - Vinohrady, Přemyslovská 11, I I zaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxčně ve třech vyhotoveních podepsali I I I I Ivana Rozladěná, r. č. 675329/0333, bytem V Ondřejově 226/9, 140 00 Praha 4 - Podolí, I I jejíž totožnost jsem zjxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxm zjistila z pasu č. 2223334. I I I I V Praze dne 10. června 2018 JUDr. Dana Králová I I------------------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ověření podpisu klientů na cizí listině se činí tak, že advokát připojí list s textem, ev. na volné místo na konci cizí listiny či nx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podpisu na cizí listině.
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x xxx xxxx xxdepsaná JUDr. Dana Králová, advokátka se sídlem v Praze 3 - Vinohrady, Přemyslovská 11, I I zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x40 00 Praha 4 - Podolí, I I jejíž totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 12345678. I I I I V Praze dne 10. června 2018 JUDr. Dana Králová I I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvení, má advokát za prohlášení pravosti každého podpisu na každé listině nárok na odměnu ve výši 30 Kč. K této odměně má advokát právo připočítat daň z přixxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdaje, promeškaný čas strávený na cestě nebo čekáním atd.). K problematice hotových výdajů srov. komentář k § 2 a dále k § 13, 14.
Na rozdíl od notářů x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxtečnost souvisí s tím, že v notářských kancelářích a na matrikách zajišťují ověření podpisu asistentky a sekretářky, zatímco v advokátní praxi je tato xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xěstníku). Obvykle advokát ověřuje podpis na listinách, které sám sepíše, popř. na cizích listinách v souvislosti s poskytováním jiné právní pomoci.
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxp. odměna za prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxed mimosmluvní, proto není vyloučeno, aby si advokát s klientem dohodl odměnu smluvní i za ověření podpisu (například 500 Kč za každé jednotlivé ověřenxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xíslech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvu vnitra zákon uložil povinnost zřídit každému advokátovi datovou schránku jako elektronickx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxého zákona). Zmíněný zákon nabyl účinnosti 1.7.2009 a advokátní datové schránky byly spuštěny o tři roky později. Počínaje 1. červencem 2012 jsou advoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch zpráv je advokát také oprávněn provádět konverzi dokumentů, čímž zmíněný zákon č. 300/2008 Sb. míní úplné převedení dokumentu z datové schránky do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo místa, nazvaná Czech POINT.
Ostrý provoz
konverze
dokumentů advokáty byl za pomoci České advokátní komory jako prostředníka mezi advokátem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxočnější operaci, ne každá advokátní kancelář ji provádí. Mnozí advokáti namísto vlastní
konverze
využívají placených míst Czech POINTů.
K tomu, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x015 činí 1170 Kč plus daň z přidané hodnoty. Dále je třeba mít počítač vybavený operačním systémem MS Windows nebo Linux a na něm nainstalované programy Axxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xebových stránkách České advokátní komory. Dále je ke konverzi zapotřebí připojení k internetu s minimální přenosovou rychlostí 128 kb/s a funkční skexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xapříklad Česká pošta).
Komentované ustanovení stanoví výši odměny advokáta za konverzi dokumentů v případech, kdy si advokát s klientem nedohodl xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx x x xxxxx xxxx xx xxxxkát stanovit odměnu za konverzi v libovolné výši. Omezen je obecnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xx x x xxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě a složitosti věci.
Výše smluvní odměny advokáta za konverzi dokumentů je různorodá. Řada advokátů neúčtuje za konverzi dokumentu, obdrženého nexx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v odměně smluvní, například paušální. Není vyloučeno, aby advokát například dohodl odměnu za jednotlivou konverzi ve výši 1000 Kč, popř. aby dohoda znxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxovnán
í lze uvést zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle něhož je zpoplatněno vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné spxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxebníku správních poplatků).
Pramenem práva při provádění
konverze
je ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, a § xxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xdvokáta, ve smyslu § 26 odst. 1 z. a. se vztahuje jen na úkony právní pomoci, musí konverzi dokumentů provádět přímo advokát a nemůže zmocnit asistentkux xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxumentu. Tato skutečnost je důvodem, pro který řada advokátů konvertovat dokumenty ve své kanceláři odmítá. Ani výše uvedený odkaz ve dvou právních norxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxkátní
koncipient
.
Uzavřeme, že komentované ustanovení je poměrně nové, do advokátního tarifu je doplnila vyhláška č. 486/2012 Sb., která nabyla xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxhválilo dne 5. 1. 2017 pod sp. zn. Plsn 1/2015 stanovisko k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovovaných písemnosxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxhránky soudu se považují za podání ve věci samé, i když neobsahují elektronický podpis. V takovém případě není třeba vyzývat k předložení originálu v lixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá
Jde o stěžejní ustanovení advokátního tarifu. Navazuje na § 6 odst. 1, podle něhož se výše mimosmluvní odměny stanoví
podle sazby mimosmluvní odměnx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxíny
-
úkon právní služby
(a to z hlediska
obsahového
a z hlediska
kvantitativního
) a
-
sazba odměny za jeden úkon právní služby
.
Sazby odxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxláškou č. 276/2006 Sb., účinnou od 1. září 2006. Od té doby se spíše snižují. Komentované ustanovení se za posledních léta nezměnilo, došlo však k proměnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxměny za právní pomoc, zejména založenou rozhodnutím soudu.
Sazba mimosmluvní odměny
je zjistitelná ze sazebníku odměn za jeden úkon právní službx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx Kč
, je sazba odměny za jeden úkon stanovena velmi jednoduše v bodech 1.-4. komentovaného ustanovení. U tarifní hodnoty
převyšující 10 000 Kč
je třeba poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxačových programů, které nabízejí některé ekonomické produkty pro advokáty.
Příklad: Předmětem právní pomoci je klientova půjčka ve výši 10 000 Kčx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčty.
Pro další výklad si až na další zjednodušeně označme jednotlivé součásti výpočtu následujícími alfabetickými znaky:
T =
tarifní hodnota (výšx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;
O =
odměna za jeden úkon. Pro všechny případy platí, že
T = P
, ovšem hodnota právní pomoci je vždy komplexním údajem, který zahrnuje hodnotu všech eventuxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xx xxxxx xx
xxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní
Pz
a údaje vyjadřujícího četnost opakování).
Příklad: Předmětem právní pomoci je částka 15 000 Kč. Postupujeme podle § 7 bod 5. a. t. Tarifní hodxxxx x x xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxn. celkem 200 Kč). Celková odměna za jeden úkon právní služby je tedy součtem obou částek (1500 + 200) a činí tudíž 1700 Kč.
Nejjednodušší situace tedy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx x xxx xxx xxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxu řízení penězi ocenitelného. V takovém případě platí:
P <= 10 000 Kč.
Odměna je přímo v advokátním tarifu určena paušální neměnnou částkou a činí 30xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xa jeden každý úkon právní služby. Pokud je předmětem právní pomoci částka odpovídající maximální výši tarifní hodnoty uvedené v bodech 1., 2., 3., 4. § 7 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx což
klient
nemusí přijímat s velkým pochopením, je tedy např. hodnota 1001 Kč posuzována stejně jako hodnota 5000 Kč).
Složitější výpočetjak se poxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx. Postupujeme podle § 7 bodu 6. Od celkové hodnoty předmětu právní pomoci (250 000 Kč) odečteme 200 000 jako částku, která tvoří horní hranici předchozí (xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxátovi odměna 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, tzn. 200 Kč. Celková výše odměny tedy činí 9300 Kč.
Příklad č. 2:
Klient
chce žalovat protistranu o xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtu právní pomoci tvoří součet všech dílčích hodnot, tzn. 340 000 Kč + 45 000 Kč + 98 000 Kč + 250 000 Kč = 733 000 Kč. Postupujeme opět podle § 7 bodu 6. Od celkovx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxokátovi odměna 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, tzn. 2160 Kč. Celková výše odměny tedy činí 11 260 Kč.
xxpočty mimosmluvní odměny pro speciální případy jsou enumerativně (taxativně z hlediska obsahu předmětu právní pomoci) stanoveny v § 8 a násl. a. t.; buxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxtu právní pomoci penězi ocenitelného předmětu se týkající matematické operace a jejich příklady do tabulky na následující straně.
Tabulka č. 27: Taxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------------I----------------I
I odkaz na  I        výše        I     matematický     I rozpětí odměny I
I a. t.   I     tarifní hodnoty     I      vzorec      I  za úkon   I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxx xx x       x xxxxx xxx       x       x        x   xxx    x
xxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I------------------------------I----------------I
I § 7 bod 2. I     500 < T <= 1000     I       -        I   500    I
I---------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxx xx x     xxxx xxxx x xxxxx xxxx     x       x        x   xxxx   x
xxxx---------I-----------------------------------I------------------------------I----------------I
I § 7 bod 4. I    5000 < T <= 10 000     I       -        I   15xx   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxx xx x    xx xxx xxxx x xxxxx xx0 000    I  X (T - 10 000): 1000   I  1540-9100  I
I      I                  I   O = 1500 + (X x 40)   I        I
I------------I-----------------------------------I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x x xxx xx x   xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxx   x  x xx x xxx xxxxx xx xxx  x xxxxxxx xxx  x
x      x                  x   x x xxxx x xx x xxx   x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------I------------------------------I----------------I
I § 7 bod 7. I      T > 10 000 000     I X (T - 10 000 000): 100 000 I 48 340 a více I
I      x                  x  x x xx xxx x xx x xxx   x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxx xxxxxxxxe nutnost zaokrouhlit výsledek na nejbližší větší celé číslo.
Příklad k bodu 1.: 
Žaloba o vrácení bankovního poplatku xx xxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxx x x xxxx
xxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x x xxxx x x xxxx
xxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxxí v řízení o přestupku. T = 5000 Kč (§ 10 odst. 1), O = 1000.
Příklad k bodu 4.:
Zastupování v řízení o vyklizení bytu. T = 10 000 Kč (§ 9 odst. 1), O = 1500.
Příklxx x xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx x x xx xxx xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx x x xxxxx
xxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxxxxxí v řízení o stanovení dlužného výživného ve výši 300 000 Kč. T = 300 000 Kč, O = 9500.
Příklad k bodu 7.:
Smlouva o prodeji domu za 12 milionů Kč. T = 12 000 000 Kxx x x xx xxxx
xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k § 11, jednotlivé úkony nejsou někdy souměřitelné, a tak se stává, že některé činnosti advokáta (například intenzivní konzultace s klientem, která trxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxebnímu rozkazu nebo návrh adresovaný policii na provedení výslechu dalších svědků) jsou úkony účtovatelnými. Podobně jako nelze hodnotit účtovatelxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxní pomoci.
Z tohoto důvodu značná část advokátů odmítá používat mimosmluvní odměnu a zejména neúprosné matematické vzorce, vyplývající z komentoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti, která v církevních restitucích požaduje vrácení rozsáhlé zemědělské půdy, zámku s mobiliářem a mnoha hektarů lesa. Orientační odhad klienta xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxx schopen zaplatit, advokátovi by připadalo nemorální odměnu za jeden úkon v této výši po klientovi požadovat. Dohodnou se tedy na smluvní odměně hodinoxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxní jen části požadovaných věcí činí prémie 50 000 Kč.
K otázce morálnosti a amorálnosti výše odměny ovšem také srov.
nález Ústavního soudu
ze dne 29.3xxxxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxřenost žalobcem požadovaného plnění, je z hlediska základních práv a svobod stěžovatele nezbytné hodnotit takovýto postup obecných soudů jako porušxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxerý po skončení věci soudu vyúčtoval odměnu vycházející z tarifní hodnoty 5 milionů korun (úkon za 50 220 Kč). Soudu se odměna s touto úkonovou sazbou xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xomuto ustanovení).
Pro úplnost dodejme, že původní znění advokátního tarifu a § 7 z roku 1996 bylo mírně odlišné (sazby odměny byly přibližně o 25% xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx V praxi se poměrně často vyskytují advokáti, jimž matematický propočet způsobuje problémy. Česká advokátní komora se také v minulosti zabývala dotazxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxokazuje, proto advokát nebyl za početní chyby kárně odpovědný.
Advokát, který soudu po skončení právní pomoci zasílá návrh s vyčíslením své odměnyx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxx xxxxxem advokáta, který soud nemůže překročit. Početní chybu v neprospěch státu soud jistě opraví, opačnou chybu, kterou advokát zbytečně sníží svůj nárokx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx x x xx xx xx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 24.9.2019.
Komentář k § 8
Komentátor: Kovářová, xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxcenitelný (nebo ocenitelný jen velmi obtížně). Komentované ustanovení stanoví obecně použitelné zásady u věci
penězi ocenitelné
a další ustanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x zásadě přednost. Je
vyloučena
pouze v případě ustanovení advokáta právním zástupcem účastníka v civilním nebo správním řízení, v případě obhajoby
ex xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx x. V takových případech musí soud použít mimosmluvní ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx režijní paušál a hotové výdaje (srov. komentář k § 13), náhradu za promeškaný čas (srov. komentář k § 14) a daň z přidané hodnoty, je-li jejím plátcem (sroxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí) v případech, kdy je advokát ustanoven obhájcem, zástupcem účastníka nebo opatrovníkem rozhodnutím soudu či jiného státního orgánu.
Určit tarixxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přemýšlí, jak věc po skončení právní služby klientovi vyúčtovat a jaké částky pro výpočet použít. Advokátům proto lze jen doporučit, aby ve smlouvě o poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxžit advokátovu nejistotu i nedorozumění mezi advokátem a klientem.
V průběhu poskytování právní služby se také může její předmět měnit. Z časového xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úkonem (například konzultací nebo sepisem listiny), určuje se tarifní hodnota pokaždé znovu, tzn. může být u každého dalšího úkonu právní služby odlixxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxtem upozorněn, pokud se advokát s klientem nedohodne na smluvní odměně, která může být koncipována zcela jinak (například jako odměna hodinová, u níž pxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xapočetí úkonu
. Jak ovšem lze vyčíst z komentáře k § 11, doba trvání úkonu právní služby se počítá maximálně na hodiny (například zastupování u soudu je účxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí úkonu narazilo na fyzické možnosti advokáta i klienta).
Dodejme na tomto místě ještě několik obecných vět k odměně ustanoveného advokáta. Než se txxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxmětu sporu jako z tarifní hodnoty. Na první pohled by se zdálo, že právě k tomu jsou ustanovení o mimosmluvní odměně určena. Nicméně advokátům lze vřele dxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxěšném sporu o mnohamilionové náhrady škody, možná i v naději, že právní odborník klientovi takový požadavek rozmluví. To se ovšem zřídkakdy stává, a i kxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xtát při rozhodování o odměně ustanoveného advokáta v jiném postavení než při rozhodování o nákladech řízení. Ocitá se totiž v postavení advokátova klixxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k rozhodování o nákladech řízení. V soudní praxi odvolacích soudů dochází k rozdílnému rozhodování o náhradě nákladů řízení, směřuje-li odvolání výlxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxteré odvolací soudy považují za tarifní hodnotu výši peněžitého plnění ve věci samé (opírají se o usneseni Ustavniho soudu ze dne 5. 3. 2015, sp. zn. III. xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxo soudu v Praze ze dne 28. 2. 1994, sp. zn. 1 Cdo 47/93, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. Rc 2/1996, přičemž právní věta tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx částka náhrady nákladů řízení, proti níž směřuje dovolání, a nikoliv hodnota předmětu řízení ve věci samé (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 270/1990 Sb.).“ Spolxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxy č. 270/1990 Sb. Znění dotčeného ustanovení - § 16 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 270/1990 Sb. - a nyní platného ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xeněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. Je-li tedy podáváno odvolání pouze proti vxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xystihuje právní jednoduchost problematiky náhrady nákladů řízení. Zvláště v případech, kdy ve věci samé v řízení před soudem prvního stupně šlo o značxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxučasnému trendu nezatěžovat účastníky neúměrně vysokými náklady řízení.
K problematice řešené komentovaným ustanovením viz také následující jxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xosuzovat (jen) z toho pohledu, zda žalobce způsobem určeným ustanovením § 142a o. s. ř. vyzval žalovaného k plnění, nýbrž je nezbytné přihlédnout i k daxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxsti lze uvažovat o „opomenutí“ dlužníka pohledávku zaplatit), k postoji dlužníka k (následně) uplatněné pohledávce, jakož i k reakci dlužníka na zaháxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxti poškozeného: Skutečnost, že se účastník nepřiměřeně dlouze vedeného řízení pokusil o odstranění jeho průtahů podáváním stížností na ně, automatixxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může dojít ke zvětšení újmy (frustrace) účastníka řízení, ve kterém dochází k průtahům navzdory tomu, že jsou jeho stížnosti předsedou soudu shledány xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxáva na přiměřenou délku řízení.
Usneseni Nejvyššiho soudu ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4644/2015: „Odměna za zastupování nepatří k nákladům řízxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxecným zmocněncem podle § 27 o. s. ř., nelze tedy mezi tyto případy zařadit ani zastoupení zástupcem vykonávajícím jinak profesi daňového poradce.
Nxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxím vynaloženým na zjištění hodnoty předmětu sporu a významem, který takové zjištění pro průběh sporu má. Jinými slovy řečeno, čím větší je disproporce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxaložené na ocenění předmětu sporu. V kontextu předmětného řízení, kdy stěžovatelem požadované náklady řízení před soudem prvního stupně činily 1 022 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxné soudy nebyly zatěžovány zbytečnými spory o výši nákladů řízení, a straně druhé by však nemělo docházet k situacím, kdy je evidentní, že předmět řízenx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxovení § 9 advokátního tarifu, odpovídajícího hodnotě mnohonásobně nižší. Ústavní soud v této souvislosti připomíná, že ačkoliv znalecký posudek přexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxdy vyloučeno, aby soud pro účely ocenění předmětných nemovitostí využil například účastníkem předložené stanovisko realitní kanceláře, a to zejménx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xvahy údaj uváděný účastníkem dále korigovaly. Takovýto přibližný odhad bude totiž u věcí s vysokou hodnotou lépe odpovídat základnímu principu vyjádxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě „laického“ odhadu hodnoty nemovitosti lze předpokládat, že odchylka ve výši odměny advokáta (oproti odměně, která by byla určena znaleckým pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxí projednávaném případě jde o rozdíl šestnáctinásobku). Jinými slovy řečeno, k právu vítězného účastníka na náhradu nákladů řízení je i významně podhxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnodušší situaci při výpočtu odměny. Použije se tehdy, pokud je předmětem právní pomoci penězi ocenitelné plnění. Hodnota tohoto plnění je pak tarifnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Tato vylučovací část věty je v ustanovení proto, že advokátní tarif v následujících ustanoveních, zejména v § 9, 10, 10a stanoví konkrétní tarifní hxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxvní pomoc, jejímž předmětem je penězi ocenitelné plnění, žádné další ustanovení advokátního tarifu nestanoví nic jiného.
Ve skutečnosti má tato xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx uchlácholit prvním nalezeným nebo nejjednodušším řešením, ale prostudovali i další ustanovení (další odstavce § 8 a zejména § 9, 10, 10a) a ověřili, zxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxnoduché. Skutečný život přináší každý den řadu problematických situací, v nichž je obsahem právní pomoci množina různorodých právních vztahů a situaxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxy. Z tohoto důvodu komentář doporučuje advokátům, kteří si mohou s klientem dohodnout smluvní odměnu lépe reagující na specifika jejich problému, aby xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xdměnu použít. Jde zejména o rozhodování soudu o nákladech řízení a nákladech právního zastoupení a dále o odměnu ve všech případech, kdy je advokát ustaxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxíslušenství (úroky z prodlení, penále, pokuta atd.). Podle komentovaného ustanovení se odměna vypočte pouze z hlavní pohledávky, nikoliv z příslušexxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní, jimž je znám tento důsledek advokátního tarifu, uchylují k rozdělení pohledávky a příslušenství žalují zvlášť. Pokud by předmětem právní služby bxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx advokát, jednalo by se o neetické chování, zneužívající právo, a advokátním kolegům ho proto v žádném případě nelze doporučit.
V této souvislosti zxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení je dále advokát povinen chovat se čestně. Podle článku 10 odst. 8, věta první, e. k. se navíc advokát musí vždy snažit o finančně nejefektivnější řešexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepromítne příslušenství, nebylo součástí advokátního tarifu vždy. Původní podoba § 8 odst. 1 z roku 1996 příslušenství připočítávala k hlavní pohxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx08: "Je-li předmětem civilního řízení vedle pohledávky též příslušenství, je nutno při rozhodování o náhradě nákladů dle míry úspěchu ve věci zvážit mxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x x xxxxx x xx xx xxxxxxx xxuhou větu. S účinnosti od 1.1.2013 se při výpočtu odměny příslušenství nezohlední, není-li samostatným nárokem. S ohledem na přechodné ustanovení téxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxti ještě dnes mohou tento způsob starého výpočtu odměny použít.
xxx xxxxadní orientaci u věcí, penězi ocenitelných, může sloužit následující tabulka.
Tabulka č. 28: Tabulka variant výpočtu odměny u věci penězi ocenitelxxxx xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I
I popis situace    I příklad        I pomocná úvaha    I popis postupu    I odměna za úkon I
I----------------------I------------------------I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx        x xxxxxx xxx xxx xx   x x          x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x  xxxx xx   x
x xxxxxxxxxx xxx    x            x           x x x xxxx xx     x        x
x----------------------I------------------------I----------------------I----------------------I----------------I
I penězi ocenitelná  x xxxxxx xxx xxx xx x  x x xxxxxxxxxxxxx xx  x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x  xxxx xx   x
x xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx       x xxxxxxxxxx      x x x xxx xx      x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------------------I----------------------I----------------------I----------------I
I příslušenství penězi I půjčka 350 000 xx xx  x xxxxxxxxx xx xxx   x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x  xxxx xx   x
x xxxxxxxxxx xxxx   x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxx x x x xxxx xx     x        x
x           x xxxx xx xxx xxxx    x xx          I           I        I
I----------------------I------------------------I----------------------I----------------------I----------------I
I více věcí peněxx   x xxxxxx xxxxx xxxx xx x x xxxxxx xxxxx     x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x  xxxx xx   x
x xxxxxxxxxxxx     x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx   x x x xxxx xx     x        x
x           x xx           x xx xxx xxx      x           x        x
xxxxxxx----------------I------------------------I----------------------I----------------------I----------------I
V návaznosti na výše zxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxu měly či neměly připočítávat úroky. Pro výpočet odměny právní služby tohoto typu se ovšem nepoužije komentované ustanovení, ale § 9 odst. 1, podle něhoxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xč.
Odlišnost je viditelná v soudním řízení: peněžitému plnění obvykle odpovídá žaloba na plnění, zatímco nepeněžitému plnění žaloba na určení. Odměnx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxmětem značných sporů mezi advokáty a klienty a také mezi advokáty a soudy. Někdy je určení hranice mezi oběma typy právní pomoci jednoduché, velmi často xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxvu za 5 milionů korun. Toto řízení, na první pohled penězi neocenitelné, se vztahuje ke konkrétní a penězi ocenitelné nemovité věci a soudní rozhodnutí xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xychází z výše kupní ceny a činí 28 300 Kč za jeden úkon. Protistrana argumentuje určovacím typem řízení a § 9 odst. 1, podle něhož činí odměna 1500 Kč za úkonx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xx xe dnes ustálila na stanovisku, podle něhož, je-li předmětem řízení věc penězi ocenitelná, je třeba pro výpočet odměny použít § 8 odst. 1, nikoliv § 9 odstx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx01, II. ÚS 2811/08, II. ÚS 2886/07, II. ÚS 538/10: "Nelze bez dalšího vycházet z tarifní hodnoty stanovené v případě věcí či práv, které nelze vyjádřit v pxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxši náhrady nákladů." Nález Ústavního soudu ze dne 23.2.2011, sp. zn. IV. ÚS 1332/07: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx"
Připojme ještě
nález Ústavního soudu ze dne 5.8.2009, sp. zn. I. ÚS 1310/09:
"
Poměřovat úspěch a neúspěch ve věci nelze jen tím, jak bylo o konkrétním náxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxdování o nákladech řízení nesmí být jen mechanickým posuzováním výsledků sporu bez komplexního zhodnocení rozhodnutí v meritu věci. Rozhodnutí o náhxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxaze soudu, rozhodující pro určení výše odměny advokáta není výše skutečně přisouzeného nároku, ale žalobcem původně požadovaná částka (k tomu srov. pxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxek vyplývala pouze z požadavku na určení hodnoty řízení pro účely výpočtu odměny, soud by zpracování takového posudku velmi pravděpodobně nezadával, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxházet ke změně jejího předmětu, podobně jako se v průběhu soudního řízení může měnit jeho předmět, popř. v průběhu obhajoby může docházet ke změně právnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úkonu právní služby (k výkladu pojmu úkon právní služby srov. komentář k § 11). Pokud se tak stane a dojde ke změně, ovlivní změna výše tarifní hodnoty i výxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x
xxxx xx znamená, že například advokát účtuje klientovi jinou odměnu za úkon na počátku právní pomoci a jinou poté, co dojde ke změně řízení.
Příklad:
Advokxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxx xx xx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx žalobu co do částky 90 000 Kč zpět a řízení pokračuje jen ohledně částky 10 000 Kč. Poté, co soud připustí omezení předmětu řízení jen na 10 000 Kč, činí odměxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx x x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xopř. přehledně (nejlépe písemně) uvedli, v jakém období účtovali jak vysoké částky a z jakých důvodů. Dobrou komunikací a vysvětlením předem se lze vyhxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxené návrhy neakceptují.
Lze se ovšem setkat i s jiným přístupem soudů, podle něhož soud výši odměny stanoví v závislosti na tom, v jaké fázi řízení ke zxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxstupují proto, že po částečném zpětvzetí žaloby někdy prvoinstanční soud nerozhodne bezprostředně, tedy že mezi zpětvzetím účastníka a rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv podle formálního stavu řízení, ale podle toho, jakou částku účastník po většinu řízení požadoval.
Doplňme zmínxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe na výhodnosti soudního řízení, neboť tehdy platná vyhláška č. 484/2000 Sb. umožnila těmto firmám dosahovat příjmu plynoucího z přisouzených náklaxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxx3, sp. zn. Pl. US 25/12. Důsledkem je novela advokátního tarifu provedená vyhláškou č. 120/2014 Sb. Tato vyhláška obohatila advokátní tarif o ustanxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxož předmětem jsou některé druhy bagatelních pohledávek.
Ač lze vést diskusi ke správnosti a koncepčnosti tohoto způsobu výpočtu odměny, je třeba, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xvahu ustanovení, by měl advokát mít v patrnosti příkaz stanovený § 1 odst. 2, věta druhá, a. t. Pokud totiž advokát převezme zastoupení klienta ve věcecx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x 14b odst. 4 výší žalované bagatelní pohledávky). A jak vyplývá z § 1 odst. 2, věta druhá, a. t., advokát xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu odstavci tohoto ustanovení. Je-li o náhradě nákladů řízení soudem rozhodováno podle § 142 odst. 3 o. s. ř., v případech, kdy v základu nároku byl účastnxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xřípadech nároku na nemajetkovou újmu), je tarifní hodnotou částka soudem přisouzená. To vyplývá z usneseni Nejvyššiho soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nýbrž až částka přisouzená.
K problematice řešené prvním odstavcem § 8 viz také následující rozhodnutí: Nalez Ustavniho soudu ze dne 17. 5. 2011, sxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxny ve smyslu § 7 advokátního tarifu částku, kterou žalobce v předmětném řízení vysoudil. Takovýto výklad neumožňuje § 8 odst. 1 advokátního tarifu, poxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx týká. Určení sazby mimosmluvní odměny podle výše vysouzené částky by tak představovalo nerespektování tohoto kogentního ustanovení, čímž by obecné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxho soudu ze dne 2. 7. 2018, sp. zn. 28 Cdo 5099/2017: „Při výpočtu mimosmluvní odměny za jednotlivé úkony právní služby je třeba vycházet z aktuální tarifxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxdené rozhodnutí zejména tehdy, je-li odvolání podání výlučně do výroku o nákladech řízení. Pak totiž není tarifní hodnotou úkonu hodnota věci samé, ačxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxjí.
Usneseni Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 31 Cdo 488/2009: „Nárok na náhradu nákladů řízení je třeba považovat za příslušenství pohlexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxedávky promlčel i přiznaný nárok na náhradu nákladů řízení. Usneseni Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3974/2015: „Základem pro určení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx podle něhož se zjistí tarifní hodnota, ze které se pak určí odměna za jeden úkon.
Opětujícími se plněními jsou například plnění vyživovací povinnosxxx xxxxxx xx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxění, které se opakuje, může jít o dvě varianty situací - u první varianty jde o opětující se plnění na omezenou dobu, resp. doba, po kterou má být opětující xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxjících se plnění. Tento způsob výpočtu se také použije pro všechny případy plnění za dobu minulou, protože u takové situace je možno vždy přesně spočítax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxnice:
P = Pd x n,
kde
P =
hodnota právní pomoci,
Pd = hodnota dílčího plnění, n
= počet opakování. Stejného výsledku dosáhneme, sečteme-li všechna dílčí xxxxxxx
x x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x x xx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zdálo by se na první pohled, že musí platit, že
n <= 5.
Tak tomu ale není, protože může jít o opakování měsíční (pak by platilo, že
n <= 60),
frekvence vxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xodnoty postupem podle § 7 (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Příklad:
Předmětem právní pomoci je dlužné nájemné ve výši 2500 Kč a záloha za služxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx + 500) x 24 = 72 000 Kč. Pro výpočet odměny z tarifní hodnoty použijeme § 7 bod 5. a. t., tzn. X (72 000 - 10 000): 1000 = 62; O = 1500 + (62 x 40) = 3980. Odměna za jedex xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx na dobu neurčitou
. Takovým bude plnění do budoucna, o němž není jasné, kdy přesně skončí. Stejný postup výpočtu ovšem použijeme také na situace, kdy půjxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx
x
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x = (f x Pd) x 5 ,
kde
Pd = hodnota dílčího plnění, f
= počet opakování (frekvence) za rok. Odměnu za jeden úkon opět vypočteme postupem podle ustanovení § 7.
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx Kč měsíčně.
Výpočet vypadá takto: T = (12 x 2900) x 5 = 174 000 Kč. Pro výpočet odměny z tarifní hodnoty použijeme § 7 bod 5. a. t., tzn. X (174 000 - 10 000): 1xxx x xxxx x x xxxx x xxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxedmětem řízení nebo poskytnuté právní pomoci penězi ocenitelné, ideálně pravidelné a ve stejných částkách se opakující plnění. Tak tomu bývá zejména x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxok o náhradě nákladů řízení.
Ve věcech nezletilých dětí se náklady řízení přiznávají jen výjimečně - srov. znění § 25 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xízení podle výsledku. Náhradu řízení lze přiznat, jen jestliže to odůvodňují okolnosti případu.
V praxi se však takové situace nevyskytují. Náklaxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx souvislosti je však zapotřebí dodat ještě následující: rozhoduje-li soud o zrušení vyživovací povinnosti, jde o určovací řízení, nikoliv o řízení s pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xízení zvýšení či snížení vyživovací povinnosti, pak je tarifní hodnotou nikoliv plná výše výživného, ale pouze rozdíl mezi výživným stávajícím a požaxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxžadováno zvýšení výživného zletilého dítěte na dobu neurčitou, je tarifní hodnota pětinásobek hodnoty ročního plnění, kterým je rozdíl mezi dosavadxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxem podle komentovaného ustanovení, lze za výjimečných okolností
zvýšit
až na trojnásobek nebo
snížit
na polovinu. Ke snížení nebo zvýšení srov. komxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxěně za jednotlivé úkony je advokát oprávněn účtovat hotové výdaje a režijní paušál podle § 13, náhradu xx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xlientem, kterému poskytuje právní pomoc na základě plné moci, může - jak již bylo několikrát konstatováno - dohodnout na smluvní odměně podle § 1 a zejmxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xůže mít vliv na výši odměny advokáta v rámci rozhodování o nákladech řízení.
Advokáti v podobných situacích (při opakujících se plněních) velmi časxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxly není přijatelné platit advokátovi odměnu v takové výši, proto se advokáti domlouvají na odměně nižší (například hodinové nebo úkonové). V takovém pxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxientovi umožňovala získání neoprávněného majetkového prospěchu; za neoprávněný majetkový prospěch se považuje zejména rozdíl mezi odměnou advokáxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xůbec nepřistupoval, anebo aby se s klientem dohodl variantně pro případ přiznání nákladů řízení.
Příklad:
Advokát převezme zastoupení manželky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx manžel by měl platit klientce měsíčně 28 000 Kč měsíčně. S ohledem na finanční situaci klientky se advokát rozhodne pro smluvní odměnu ve výši 1500 Kč za úxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxyni přiznáno právo na náhradu nákladů řízení. Odměna za právní zastoupení se podle § 1 odst. 2 a. t. určí jako mimosmluvní. Ta se podle § 9 odst. 2 vypočítxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxx x přidané hodnoty ve výši 21%. Předpokládaná výše odměny právního zástupce pro účely rozhodování o nákladech řízení bude činit při čtyřech úkonech právxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxdpokládané výši 1500 Kč za každý úkon. Pro případ, že žaloba bude úspěšná, soud uloží žalovanému povinnost zaplatit náklady řízení a žalovaný je zaplatxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
V této souvislosti je třeba upozornit na odlišnost výpočtu odměny ve vykonávacím řízení (resp. v exekuci). Podle § 8 odst. 4 při výkonu rozhodnutí nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx
x
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxntáře ještě uveďme, že někdy může vzniknout spor o to, zda má advokát účtovat odměnu podle požadavku klienta, nebo podle výsledku soudního rozhodnutí.
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xezi advokátem a klientkou pak může vzniknout spor o výši tarifní hodnoty, z níž se vypočítává odměna za úkon. Advokát klientce vyúčtuje odměnu, která vyxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxše výživného (pak činí odměna za jeden úkon 9260 Kč).
Moudrý advokát si tedy na počátku při převzetí právního zastoupení s klientkou dohodne, z jaké txxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xodle § 9 odst. 2 se ve věcech nezletilých dětí vychází z tarifní hodnoty ve výši 5000 Kč, a tedy odměny za úkon ve výši 1000 Kč.
Zajímavým oříškem je výpoxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx vyplývá z usneseni Nejvyššiho soudu ze dne 16. 6. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3890/2015: „Domáhá-li se však rodič, aby soud rozhodl o tom, že zletilému dítěte již xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxr dalšího poskytování výživného s dobrými mravy), jde o určovací žalobu, neboť v takovém případě není předmětem řízení plnění (výživné), ale pouze exixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xožností o rozhodnutí, poměrně časté v soudním řízení, totiž o
spojení věcí
. Postup podle tohoto odstavce se tedy užije výlučně v případech, kdy se koná řxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
není příliš časté, ale jsme schopni je nalézt. Například podle § 422 z. ř. s. je s řízením o určení otcovství spojené řízení o péči o nezletilé dítě a o výžixx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxlečnému řízení.
Pro pochopení dopadu komentovaného ustanovení je třeba poukázat na znění § 12 odst. 3 a. t., které dopadá na častější situace, v nichx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxu projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se za tarifní hodnotu považuje součet tarifních hodnot spojených věcí.
Příklad:
Advokát zaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxx xx x xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx
xo jediného řízení. Podle § 8 odst. 3 a. t. se odměna vypočte podle nejvyšší tarifní hodnoty, tedy z částky 67 000 Kč.
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx aplikaci § 8 odst. 3 v prvním případě a § 12 odst. 3 ve druhém případě, je zřejmé z následující tabulky:
Tabulka č. 29: 
Výpočet odměny advokáta při spojxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I I popis situace I a. t. I postup při výpočtu I příklad I tarifní hodnota I vypočtená odměna I I I I odměny I I I za jeden úkon I I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x x xxxxx x x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxx xx x xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxx xx x x7 I I I I I I hodnota I 000 Kč I I I I----------------------I--------------I-------------------------I-------------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xx x xxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxčtem tarifních I totožných účastníků I I I I I I hodnot jednotlivých I pro 24 000 Kč, 15 000 I I I I I I spojených věcí I Kč a 67 000 Kč I I I I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxdu srov. také komentář k § 12.
Odměnu vypočtenou podle komentovaného ustanovení lze za výjimečných okolností
zvýšit
až na trojnásobek nebo
snížit
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx (srov. komentář k tomuto ustanovení).
K odměně za jednotlivé úkony je advokát oprávněn účtovat hotové výdaje a režijní paušál podle § 13, náhradu za xxxxxxxxxx xxx xxx x xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxý odstavec komentovaného ustanovení doplňuje, resp. omezuje úpravu odměny při opětujícím se plnění (srov. § 8 odst. 1 a zejména odst. 2). Za tarifní hodxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxáti, aby příslušným způsobem poučili své klienty. Mimosmluvní odměna v meritorním řízení totiž je naprosto jiná než v řízení vykonávacím, což je ještě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeticky může být odměna ještě snížena o 20% v případě, kdy je advokát ustanoven zástupcem účastníka.
Při rozhodování o nákladech
exekuce
či výkonu rxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxantním okamžikem totiž xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxí doba, v níž přibudou k dosud splatným částkám další. Advokáti obvykle v návrhu na nařízení
exekuce
vyčíslí odměnu a podrobněji specifikují svůj výpoxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xítě) při nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného pro dlužné výživné ve výši 2500 Kč měsíčně. Splatnost vyživovací povinnosti je podle roxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx15 a mezitím nastane splatnost dalších dvou splátek. Tarifní hodnota je tedy 17 500 Kč a odměna za jeden úkon podle § 7 bod 5. činí 1820 Kč.
K předmětnémx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxit
až na trojnásobek nebo
snížit
na polovinu. Ke snížení nebo zvýšení srov. komentář k § 12.
Jednotlivé úkony vykonané v rámci konkrétní právní službx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxušál podle § 13, náhradu za promeškaný čas dle § 14 a daň z přidané hodnoty podle § 14a, je-li advokát jejím plátce (srov. komentář k jednotlivým ustanovexxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xxxxnovat použití tohoto ustanovení také negativně, tj. identifikovat okruh souvisejících problémů a vztahů, na které se toto ustanovení nepoužije: s ohxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxní. V takovém případě se odměna vypočte podle § 9 odst. 1 (srov. komentář k tomuto ustanovení). Podobně tak se § 8 odst. 5 nepoužije pro výpočet odměny v pxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxušeno a vypořádáno. Odměna v řízení o určení platnosti takové smlouvy se určí podle § 9 odst. 3 písm. a), neboť nejde o penězi ocenitelné plnění. Konečně sx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxm zmíněném případě řídí ustanovením § x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx tarifní hodnota odvozuje od hodnoty předmětu sporu).
Komentované ustanovení naznačuje čtyři varianty řešení takové situace, přičemž rozhodujíxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxužije prakticky výlučně v souvislosti s již zahájeným soudním řízením, nicméně na odměnu a způsob jejího zjištění nemá vliv soudní rozhodnutí, tedy úsxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxými vchody je v podílovém spoluvlastnictví pěti spoluvlastníků (A, B, C, D a E), jejichž podíly jsou stejné (každý 1/5). Hodnota nemovité věci (včetně pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxušení a vypořádání, ovšem každý z nich přistupuje k řešení problému podle vlastního konceptu, který je dán jejich rozdílnými zájmy (lhostejno, čím jsox xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo jednoho z nich, ale například také citové vazby k předmětné nemovité věci, spekulace o jejím budoucím využití atd.). Přitom A požaduje celou nemovitox xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xožaduje přikázání nemovité věci ostatním spoluvlastníkům a vyplacení hodnoty podílu a D navrhuje reálné rozdělení, které je podle znaleckého posudkx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Varianty a jejich řešení jsou zřejmé z následující tabulky. Pro výpočet odměny za jeden úkon se vedle komentovaného ustanovení použije také § 7 (sroxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxx xx x xx
x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxení věci je téměř trojnásobná oproti požadavku na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům. V průběhu soudního řízení se navíc návrhy spoluvlastníků xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtu odměny i odměny samotné je odůvodnitelný a spravedlivý, když v popsaném případě budou advokáti jednotlivých spoluvlastníků vykonávat srovnatelnx xxxxxx
xxxxxxx xx xx 
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I--------------------------------I----------------------I I spoluvlastník I návrh spoluvlastníka I tarifní hodnota I odměna za jexxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxlé nemovité věci I cena celé nemovité věci po I 40 300 Kč I I I spoluvlastníku a vyplacení I odečtení podílu navrhovatele, I I I I podílů ostatním I tj. 10 000 0xx x x xxx xxx x x x x x x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--I I B I prodej nemovité věci a I cena celé nemovité věci po I 40 300 Kč I I I rozdělení zisku I odečtení podílu navrhovatele, I x x x x xxx xx xxx xxx x x xxx xxx x x x x x x x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------I I C I přikázání nemovité věci I cena podílu navrhovatele, I 16 300 Kč I I I ostatním spoluvlastníkům I tj. 2 000 000 I I I---------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxé nemovité věci, I 48 300 Kč I I I I tj. 10 000 000 I I I---------------I--------------------------------I--------------------------------I------xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx x x x x xxx xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I--------------------------------I----------------------I
Samozřejmě není vyloučeno, že by jeden advokát zastupoval dva či více spolxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xda jde o ustanovení životné a v praxi používané. Nabízela by se odpověď, že komentované ustanovení použije zejména soud při výpočtu odměny pro účely staxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xpůsob vypořádání a vypořádací podíly jednotlivých spoluvlastníků nezávisejí ani tak na soudním rozhodování, jako spíše na velikosti spoluvlastnicxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxě nepřiznávají právo žádnému z účastníků. Soudy tedy komentované ustanovení pro výpočet odměny advokáta povětšinou nepoužívají.
Nejfrekventovxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx částky začínající u několika milionů korun. Jak je zřejmé z § 7, odměna za jeden úkon vypočtená z tarifní hodnoty ve výši 1 milion korun činí 12 300 Kč. Vezmxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxí služby do vynesení rozsudku. S připočtením režijního paušálu (viz § 14 odst. 3 - srov. komentář k tomuto ustanovení) a daně z přidané hodnoty (viz § 14ax xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxliš vysokou na to, aby ji klienti byli schopni uhradit. V podobných případech je mnohem častější účtování smluvní odměny (hodinové či úkonové), popř. dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxjem
cena obvyklá,
což je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné službx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího apod.) či vlivu zvláštní obliby. Obvyklá cena je často zaměňována s
cenou tržní
, což je cena v případx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvané věci. Vedle zjištění ceny obvyklé pomocí znaleckého posudku přistupují soudy také někdy ke zjištění ceny formou oslovení několika firem, které s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xeny obvyklé obsahuje zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, doplněný tzv. oceňovací vyhláškou (vyhl. č. 441/2013 Sb.).
Odkazujeme také k připxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxravuje mimosmluvní odměnu v případě, kdy je předmětem právní pomoci
vypořádání společného jmění manželů
. Zní podobně jako předchozí ustanovení o spoxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxatí, že podíly obou manželů na věci tvořící společné jmění manželů jsou stejné.
Komentář k tomuto odstavci opět začneme negativním vymezením, tedy xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xřípadech není penězi ocenitelným předmětem právní pomoci a advokát bude při zjišťování mimosmluvní odměny používat § 9 odst. 1, popř. § 9 odst. 3, půjdexxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxtivní neplatnost úkonů s majetkem nacházejícím se ve společném jmění manželů (například ve smyslu § 714 odst. 2 obč. zák.). V těchto případech srov. komxxxxx x x xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí, pohledávek a dluhů, které strany učinily předmětem vypořádání. Tarifní hodnota je dána poloviční hodnotou
součtu hodnot všech věcí společného jměxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxJM): 2.
Odměnu za jeden úkon vypočteme postupem podle § 7 (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Příklad:
Předmětem právní pomoci je společné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxfní hodnota je dána součtem těchto položek (4 222 580 + 1 230 000 = 5 452 580), kráceným na polovinu (tj. 2 726 290). Odměna za jeden úkon právní služby činí 19 xxx xx xxxxxx x x xxx xx xx xxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx x ustanovení praktické či používané. Pokud společné jmění manželů vypořádá soud, není zvykem, že by přiznával některému z rozvedených manželů náklady xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxesp. bývalých manželů). Podobně toto ustanovení nepoužívají pro výpočet odměny advokáti, protože by klienti takto vysokou odměnu nebyli schopni uhrxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxhly převýšit zisk ze soudního sporu. Pokud se některý z rozvedených manželů rozhodne pro soudní cestu, obvykle je předmětem minimálně nemovitá věc, vexxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxtovaného ustanovení, které přikazuje sečíst aktiva i pasiva a z této kumulace (která by jinak velmi často naopak podíl majetku, připadající na každého x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxek tisíc, ačkoliv masa majetku není nijak výjimečná, víme-li, že více než 77% obyvatel České republiky vlastní byt nebo rodinný dům. Řízení o vypořádánx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xe druhý důvod pro to, že advokáti pro tyto případy volí spíše smluvní odměnu (k problematice smluvní odměny srov. komentář k § 1 a zejména § 3-5).
Otázxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x chce klientovi účtovat mimosmluvní odměnu. Protože při úkonu první porada s klientem (k pojmu úkon právní pomoci srov. komentář k § 11) obvykle nejsou jxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnta seznámit s výší odměny za úkon i s odhadem celkové výše odměny.
V průběhu vypořádání společného jmění manželů také často dochází ke změně objemu Sxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xřeba mít na mysli obecné ustanovení § 8 odst. 1, podle něhož se považuje za tarifní hodnotu
výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započexx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxni, že uzavřou dohodu, kterou soud jen schválí. Pak ovšem může nastat další problematická situace, totiž jak účtovat odměnu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxentem o odměně, mj. také proto, že je v zájmu advokáta, aby mu byla odměna za vykonanou právní pomoc zaplacena. Ovšem
klient
, který po několikaletém urpuxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xen obtížně nacházet ve svém napjatém rozpočtu statisícové částky na odměnu advokáta.
Pro úplnost doplňme tuto část komentáře poznámkou o tom, že klxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxe následovat vypořádání.
Konečně komplikovat zjištění mimosmluvní odměny může také skutečnost, že vedle společného jmění manželů mohli manželé xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx což je dokonce realizovatelné nejenom ve fázi předsoudního vyjednávání, ale i soudem vedeného vypořádání. V takovém případě by advokát musel postupoxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx nebyl jednoduchý, neboť ustanovení § 12 odst. 3 použité na vypořádání společného jmění manželů ve společném řízení s vypořádáním podílového spoluvlxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxnoty všech jednotlivých věcí, pohledávek a dluhů
, které strany učinily předmětem vypořádání, zatímco u vypořádání podílového spoluvlastnictví se sxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxt variant řešení a výpočtů a advokát si musí na počátku ujasnit, jaký výpočet se týká právě jeho klienta.
Pro srovnání použijeme příklad, zmíněný napxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xx2 580 Kč a dluhy a pohledávkami v celkové výši 1 230 000 Kč. Dále je předmětem chata v hodnotě 560 000 Kč, kterou manželé rovným dílem získali darem od rodičů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxaduje, aby jí bývalý manžel vyplatil vypořádací podíl.
Tarifní hodnota u vypořádání společného jmění manželů, kterou můžeme pracovně označit jako T1x xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxatí, že
T = T1 + T2
, tj. tarifní hodnota činí 3 006 290 Kč.
Pro výpočet odměny za jeden úkon použijeme § 7 bod 6. a. t. Odměna za jeden úkon právní služby činí 2x xxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní oba bývalí manželé k sepisu dohody o vypořádání, jsou-li schopni se domluvit a od advokáta potřebují "pouze" vyhotovení listiny, popř. vyřízení vklxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxávní pomoci podnikají, není účtovatelnými úkony podle § 11 (srov. komentář k tomuto ustanovení). Například porady s klienty nepřesahující jednu hodxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Pro společné úkony většího počtu klientů se použije ustanovení § 12 odst. 4 (srov. komentář k tomuto ustanovení), podle něhož advokátovi náleží za kažxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx z klientů je vyjádřitelná v případě rozdělení a vypořádání společného jmění manželů jako 80% z hodnoty
T = (V-SJM + D-SJM): 2.
Pro ilustraci postupu pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 4 222 580 Kč a dluhy a pohledávkami v celkové výši 1 230 000 Kč. Oba klienti se dohodli na vypořádání a požadují, aby advokát jejich dohodu sepsal. Za použitx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x 726 290 Kč. Snížená (80%) výše tarifní hodnoty je tedy 2 181 032 Kč.
Odměnu za jeden úkon pak zjistíme podle § 7 bod 6. a. t. Mimosmluvní odměna za jeden úkox xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nikoliv mimosmluvní. Manželé, kteří se dohodli na vypořádání, obvykle platí náklady společně a velmi často je jedním z důvodů, proč vyhledají advokáxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxrhu smlouvy, konzultace s klienty nad konkrétní podobou smlouvy, návrh na vklad), zaplatili by manželé z našeho příkladu jen za odměnu za úkony 136 480 Kxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xdečtení hypotéky) činí "pouhých" 1 496 290 Kč.
Jen málokdy mají rozvedení manželé, jejichž společné jmění je zatíženo hypotékou, volné finanční prxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na smluvní odměně. Řada advokátů tak také činí například tímto neformálním sdělením:
Navrhuji, že vám budu účtovat smluvní hodinovou odměnu ve výši 30xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xlus případné hotové výdaje, například správní poplatek z návrhu na vklad. Pro srovnání sděluji, že mimosmluvní odměna podle advokátního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxe byste v takovém případě zaplatili více než 130 000 Kč. Souhlasíte tedy se smluvní odměnou časovou ve výši 3000 Kč za každou hodinu?
Dá se předpokládat, žx
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx až jeho novelou, provedenou vyhláškou č. 276/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. září 2006.
Komentované ustanovení dopadá na
dědické věci
a
projedxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxdílu klienta, zjištěného příslušným podílem hodnoty zůstavitelova majetku. Advokátní tarif neměl až do 1.9.2006 speciální ustanovení pro dědické xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nevyvolává žádné nejasnosti, nese sebou několik komplikací.
Předně pojem
"dědická věc"
je velmi široký a zcela jistě zahrnuje i poskytování právnx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xvého jednání pro případ smrti, podobně tak se chtějí rozhodnout o tom, jaké pořízení zvolí. Advokáti také sepisují závěti, listiny o vydědění a připravxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdy ve smyslu § 1448 nebo § 1512 a násl. obč. zák. Podobně často se na advokáty obracejí klienti - potenciální dědicové s dotazy na své právní postavení v řxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx vůle zůstavitelova dosud není známa. Použití komentovaného ustanovení není tak v žádném z výše popsaných případů možné, ačkoliv zcela jistě jde o věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxcná ustanovení o odměně penězi neocenitelné věci.
Pokud bude advokát zastupovat klienta v těchto věcech, je více než žádoucí, aby si byl nedostatku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x x x xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxx xxiní, vyhne se značným výkladovým problémům při vyúčtování právní pomoci na jejím konci a v konečném důsledku nedorozumění s klientem a stížnostem, zasxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxře věří, že jde spíše o otázku teoretickou a že v praxi se její realizaci advokáti moudře vyhnou, zdála by se jako nejpoužitelnější aplikace ustanovení § x xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxdnotu částka 10 000 Kč,
a tedy odměna za jeden úkon ve výši 1500 Kč. Otázkou ovšem je, zda toto ustanovení lze použít, neboť § 8 odst. 7 je speciální k obecněxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xne 27.2.2015, čj. 57 Co 119/2015-153,
jehož předmětem bylo určení, zda je žalobkyně dědičkou po zemřelém, podle něhož
"z obsahu spisu ani z dědického říxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xelikož v daném případě předmětem řízení není právo k věci penězi ocenitelné, je třeba postupovat podle § 9 odst. 3 písm. a) a. t. Odměna tak činí 1500 Kč za xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xatrně advokát považovat odměnu ve výši 1500 Kč za jeden úkon za příliš nízkou. Opět lze v takovém případě advokátům jen doporučit, aby s klienty uzavíralx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xávěti se nabízí odměna časová (například hodinová) nebo odměna za vyřízení celé věci.
Nyní se soustřeďme na odměnu v případech řízení o pozůstalostx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xx xxx který se při úmrtích po 31.12.2013 použije jako procesní předpis pro projednání pozůstalosti. K určení obvyklé ceny soud (soudní komisař, nejčastěji xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxx xxbo zanechal-li majetek bez hodnoty či hodnoty pouze nepatrné (srov. § 154 z. ř. s.). Pokud bude advokát přebírat zastupování klienta v řízení o pozůstalxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxo odměnu smluvní. Při pozůstalosti bez majetku, s majetkem bez hodnoty nebo hodnoty nepatrné by advokát pro výpočet odměny musel použít ustanovení § 9 oxxxx x xx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v němž zůstavitel zanechal majetek, a dědický podíl klienta bude zjistitelný z obvyklé ceny pozůstalosti. Ani v takovém případě však není situace zcelx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxrným termínem je
výše dědického podílu.
Na rozdíl od předcházejících komentovaných ustanovení (§ 8 odst. 5, 6) poslední odstavec nepracuje s pojmy jakx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, kdyby terminologický přístup ke srovnatelným problémům byl v celém advokátním tarifu (popř. v celém právním řádu) podobný, ale v tomto případě tomu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx pomoc k obecné právní úpravě, kterou je v tomto případě občanský zákoník. Nejprve ustanovení § 1662 obč. zák. uvádí, že
dědické podíly se vypočtou stejxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxti, se od hodnoty majetku odečtou.
To ovšem znamená, že dědický podíl může být stanoven kladným, ale i záporným číslem (v případě, kdy dědic získá více dlxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx nepatrná nebo dokonce záporná. Podobná komplikace vyplývá z častého případu, kdy se dědicové dohodnou tak, že pozůstalost přenechají jednomu z dědicx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xinila by v jejím případě tarifní hodnota 0 Kč.
S předluženou pozůstalostí souvisí i další potenciální okruh klientů, kteří se mohou domáhat poskytnxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxti téměř stovku ustanovení a v souvislosti s rostoucím zadlužením společnosti a zvyšujícím se počtem osobních bankrotů se dá předpokládat, že také přexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxěny, popř. se dohodli na účtování odměny jako penězi ocenitelného plnění podle velikosti věřitelovy pohledávky, přihlášené do pozůstalosti.
K odxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele může jít pouze v případě jednání, jímž se dědic snaží vyvolat uspořádání dědické posloupnosti v rxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxí oprávněn zjišťovat odporovatelnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xák. 1964).
Usneseni Nejvyššiho soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 24 Cdo 2439/2014: „I. Ustanovení § 226 odst. 1 o. s. ř. je třeba vykládat tak, že v přípxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxho názoru vycházel, není soud prvního stupně vázán názorem odvolacího soudu vyjádřeným v jeho zrušujícím rozhodnutí. II. Ačkoliv povinnost nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxstitutivním rozhodnutím odvolacího soudu žalobci, lze analogicky poukázat na ustanovení § 470 odst. 1 obč. zák. č. 40/1964 Sb., z něhož se podává nespxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xrocesní předchůdkyně a současně po ní nabýt dědictví, jehož hodnota několikrát převyšuje závazek k náhradě nákladů řízení. III. Při úvahách o vhodnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxadě, že vlastní určité majetkové hodnoty, protože nebude možné po něm spravedlivě požadovat zpeněžení těchto hodnot za účelem placení náhrady nákladx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x § 9
Komentátor: Kovářová, Tichá
Komentované ustanovení se použije, jde-li o věc penězi neocenitelnou nebo lze předmět právní pomoci ocenit jen s obxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xx
xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxá na rozdíl od § 7, 8 stanoví tarifní hodnotu přímo, takže typově stejná právní pomoc je odměňována u všech věcí a advokátů stejně.
Graf č. 6:
Postup zjxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tarifních hodnot a odměn (včetně příkladů) je zřejmé z následující tabulky:
xxxxxxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxi neocenitelných věcí.
I--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx            x    xx xx     x  xxxxxxx   x  xxxxxx xx  x xxxxxxx            x
x xxxxxx xxxxxx         x           x  xxxxxxx   x   xxxx   x                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------I----------------I---------------I--------------------------------I
I nezletilí, opatrovnické věci, I   § 9 odst. 2   I   5000   I   1000   x xxxxxx xxxxx          x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx    x           x        x        x                x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x           x        x        x                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---I----------------I---------------I--------------------------------I
I určovací žaloby a výroky    I § 9 odst. 3 písm. a) I   35 000   I   2500   I určení vxxxxxxxxxxx xxxxx x  x
x                x           x        x        x xxxxxxxx xxxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------I
I projevy vůle          I § 9 odst. 3 písm. b) I   35 000   I   2500   I přivolení k uzavření smlouvy  I
I-----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxx      x x x xxxxx x xxxxx xx I   35 000   I   2500   I o neplatnost zřízení      I
I věcného břemene        I           I        I        I věcného břemene        I
I--------------------------------I----------------------I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx        x x x xxxxx x xxxxx xx x   xx xxx   x   xxxx   x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxního I
I                I           I        I        I zadostiučinění         I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I-------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx    x x x xxxxx x xxxxx xx x   xx xxx   x   xxxx   x x xxxxxxxxx xxxxxxx      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I----------------I---------------I--------------------------------I
I osobnostní práva s       I § 9 odst. 4 písm. a) I   50 000   I   31xx   x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxx       x           x        x        x xxxx x xxxxxxx xx       x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I---------------I--------------------------------I
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx  x x x xxxxx x xxxxx xx x   xx xxx   x   xxxx   x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx  x           x        x        x x xxxxxxx xxxxxxxx věci    I
I věci nebo práva z duševního  I           I        I        I                I
I vlastnictví          I           I        I        I                I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx   x x x xxxxx x xxxxx xx x   xx xxx   x   xxxx   x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xpolečnosti, družstva     I           I        I        I hromady            I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx   x x x xxxxx x xxxxx xx x   xx xxx   x   xxxx   x xxxxxxx xxxxxxxx        x
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x           x        x        x xroti rozhodnutí        I
I a části páté občanského    I           I        I        I v daňovém řízení        I
I soudního řádu         I           I        I        I                I
I--------------------------------I---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx        x x x xxxxx x xxxxx xx x   xx xxx   x   xxxx   x xxxxxxx xxxxxxxx ve věci    I
I                I           I        I        I projednání pozůstalosti    I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x   x x xxxxx x   x   xxxx   x   xxx   x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx    x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x    x           x        x        x xxzhodnutí           I
I soudním řízení účastníku    I           I        I        I                I
I neznámého pobytu, stiženého  I           I        I        I                I
I duševní poruchou, neschopného I           I        I        I                I
I se vyjádřit          I           I        I        I                I
I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xízení o    I   § 10 odst. 1   I   5000   I   1000   I přestupkové řízení       I
I správních deliktech      I           I        I        I                I
I--------------------------------I----------------------I-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x   x xx xxxxx x   x   xxxx   x   xxxx   x xxxxxx xxxxxxxxx věci     I
I němž se rozhoduje v neveřejném I           I        I        I                I
I zasedání            I           I        I        I                I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx      x x xx xxxxx x xxxxx x   xxxx   x   xxxx   x xxxxxxxx xx xxxxxx x      x
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx   x     xx     x        x        x xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x  x
x xxxxxxx xxku          I           I        I        I tr. zák.            I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I-----------------------xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x  x x xx xxxxx x xxxxx x   xx xxx   x   xxxx   x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx  x
x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx     x     xx     x        x        x xxxxx xx x xxx xxk.      I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I--------------------------------I
I xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x  x x xx xxxxx x xxxxx x   xx xxx   x   xxxx   x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx   x
x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx    x     xx     x        x        x xxxxxx xxx x xxx xxx xxxx   x
x--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I--------------------------------I
I obhajxxx x xxxxxxxx xxxxxx x  x x xx xxxxx x xxxxx x   xx xxx   x   xxxx   x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx x
x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx x     xx     x        x        x xxxxx x xxx xxxx        x
x xxxxxxtí            I           I        I        I                I
I--------------------------------I----------------------I----------------I---------------I-------------------------------xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x   x   x xx xxxxx x   x  xx xxx xx  x   xxxx   x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx      x
x xxxxxxxx xxxxxx        x           x        x        x                x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------------I----------------I---------------I--------------------------------I
I zastupování poškozeného v   I   § 10 odst. 5   I  přisouxxxx  x   xxx   x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx        x           x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx  x xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxx x
x                x           x xxxxx xxxxx  x xxxxxxx xxxdy I škodě 50 000 Kč odměna za úkon I
I                I           I než 10 000 Kč I        I ve výši 3100 Kč)        I
I--------------------------------I----------------------I--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxx  x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxžuje         I
I č. 218/2003 Sb.        I  a), b), c), d)  I při obhajobě I   Kč    I                I
I                I           I  obviněného  I        x xxxxxxxx xxxxxx        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I
I právní pomoc          I   § 9 odst. 1   I   10 000   I   1500   I o povolení uzavřít manželství I
I neuvedená výše         I           I        I        I                I
I--------------------------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxát vedle odměny za úkony právo účtovat také hotové výdaje (zejména režijní paušál - k tomu srov. komentář k § 13), dále náhradu za promeškaný čas (k tomu srxxx xxxxxxxx x x xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x 12a se sazba odměny zjištěná podle stanovené tarifní hodnoty sníží o 20% a činí maximálně 5000 Kč (k tomu srov. komentář k § 12a odst. 1).
Podrobněji k xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže, srov. komentář k § 10a.
K odst. 1:
Toto ustanovení se pro stanovení tarifní hodnoty použije tehdy, nejde-li o ocenitelný předmět řízení, nxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho předpisu. Jde tedy v jistém smyslu o zbytkové ustanovení, které se pro výpočet odměny použije ve všech ostatních případech a tehdy, pokud předmět práxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xýslovně stanoví tarifní hodnotu. Aplikace takto formulované právní normy (podobně koncipované normy následují v dalších odstavcích a v § 10, 10a) je jxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x x x x x xxx xxxxxxxx xxxxnu za úkon, která činí 1500 Kč.
Na první pohled by se zdálo, že půjde o nejčastěji používané ustanovení, neboť je sběrné, ale v praxi tomu tak není a použxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxávní pomoci měl pod toto ustanovení zařadit, používají smluvní odměnu. Aplikaci komentovaného ustanovení tak můžeme objevit zejména při rozhodovánx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxí rozhodují soudy. Podobně velké problémy představují situace, v nichž je advokát ustanoven soudem. Často se totiž stane, že advokát považuje předmět xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxické rozdíly.
Tato nerovnost v odměňování za právní pomoc je předmětem značných polemik. Někdy je určení hranice mezi oběma typy právní pomoci jednxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xemovitou věc za 5 milionů korun. Toto řízení, na první pohled penězi neocenitelné, se vztahuje ke konkrétní a penězi ocenitelné nemovité věci a soudní rxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx. 1, která vychá