182/2006 Sb.

Insolvenční zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Předpisy EU a SDEU (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxx
Mgr.
Lukáš
Pachl
JUDr.
Jaroslav
Brož
MJur
Mgr.
Antonín
Stanislav
Ph.D
JUDr. Ing
Zdeněk
Strnad
Ph.D
JUDr.
Lukáš
Zrůst
BA (Hxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
Hlava I
Základní ustanovení
xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxx. a)
Právní úprava insolvenčního zákona se zaměřuje na řešení majetkových poměrů dlužníka v celé jejich šíři. Řešením úpadku a hrozícího úpadku dluxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o úpadku či hrozícím úpadku dlužníka (§ 3) je dalším cílem insolvenčního řízení rozhodnutí o způsobu jeho řešení (§ 4) tak, aby došlo k optimálnímu řešenx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
Cílem insolvenčního řízení je co nejvyšší poměrné uspokojení věřixxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxncip vyjadřuje jako zásadu insolvenčního řízení § 5 písm. b). Možnost úplného uspokojení pohledávky insolvenčního věřitele platí bez ohledu na způsox xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajištěné i nezajištěné. Princip „zásadně poměrného uspokojení“ může být narušen ve prospěch věřitelů (§ 337 odst. 3) nebo v jejich neprospěch [§ 392 oxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxm řízení stejné postavení, musejí být uspokojeni v rámci zvoleného způsobu řešení úpadku stejnou měrou, tedy procentuálně stejně. Toto pravidlo, uvoxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxužníka. Při poctivém jednání dlužníka před insolvenčním řízení a v jeho průběhu musí být postupováno tak, aby další dlužníkovo zatížení závazky bylo pxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxmuti (§ 6).
Právní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxou zákonem o konkursu a vyrovnání a na úrovni podzákonných právních norem vyhláškou č. 476/1991 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxst věty za středníkem).
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxadkovým řízením obecně (§ 207 a § 208) a majetek vyloučený při řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka oddlužením (§ 406 odst. 2 a § 408 odst. 1) a na toxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxazenému do soupisu majetkové podstaty [§ 2 písm. f) a § 229 odst. 3],
b)
majetku ve vlastnictví osob odlišných od dlužníka; v takovém případě má jít o vxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxx
xxxxasná i předchozí právní úprava úpadkového řízení se shodují v podpůrném využívání obecné procesní normy civilního práva, občanského soudního řádu (x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdního řádu pouze přiměřeně. Má-li být incidenční spor [§ 2 písm. d) a § 159 odst. 1] nedílnou součástí insolvenčního řízení, je taková právní úprava pocxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxíhá až na výjimky umožněné § 160 u stejného soudního oddělení insolvenčního soudu prvého stupně, jinak jde o dvě prakticky nezávislá soudní řízení.
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxh řízeních soudních. Praktická aplikace tohoto procesního předpisu je minimálně diskutabilní. Zákon vylučuje aplikaci ustanovení procesních předxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx exekuci nebo výkon rozhodnutí je výrazným motivem celé revizní novely insolvenčního zákona.
Právní úprava počítá se čtyřmi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka (§ x xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxistujícího úpadku,
b)
reorganizace (§ 316 až 364) - sanační způsob řešení úpadku, kterým lze řešit i hrozící úpadek (§ 318 odst. 1 věta první), určexx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx7 až 388) - tento okruh subjektů [§ 2 písm. k)] má pro řešení svého úpadku individuální pravidla:
-
finanční instituci byla odejmuta licence opravňujxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
-
pro hypoteční zástavní listy se zřizuje samostatná majetková podstata,
d)
oddlužení (§ 389 až 418) - sanační způsob řešení úpadku, který xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxnost od 1. 1. 2014) zpřístupnila oddlužení také podnikatelům z řad fyzických osob. Zatímco návrh na povolení reorganizace může podat také věřitel dlužxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxlužení je možné řešit zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1); způsoby řešení oddlxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxníka bývá zahrnováno také
moratorium
(§ 115 až 127). Institut moratoria má napomoci dlužníkovi vyřešit jeho úpadek nebo hrozící úpadek vlastními silxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x
xxxxxxxxum
mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka neuvádí. Není proto namístě
moratorium
považovat za způsob xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa lze hovořit teprve poté, co insolvenční soud jejich existenci deklaruje ve svém meritorním rozhodnutí. Pro tento závěr svědčí také fakt, že moratorix xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx
Právní úprava apeluje také na maximální možnou míru uspokojení dlužníkových věřitelů. Tento princip se odrážx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdku nebo hrozícího úpadku dlužníka jedním ze sanačních způsobů, tj. reorganizací [§ 348 odst. 1 písm. d)] nebo oddlužením (§ 414).
Pojem "dlužníkovx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxho úpadku dlužníka. Za "věřitele dlužníka" lze považovat pouze věřitele:
a)
pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) nebo pohledávek na roveň jix xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xdst. 3),
c)
pohledávek, které jsou považovány za řádně a včas přihlášené (§ 203 odst. 2, § 237 odst. 4, § 275 a 373).
K písm. b)
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xojem „oddlužení“ do samostatného odkazu. Insolvenční soudy vyšších stupňů ve svých rozhodnutích konstatovaly, že z dalších ustanovení insolvenčníxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx například už v § 4 je oddlužení definováno jako jeden ze způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Správnost tohoto výkladu potvrzuje zněnx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxil oddlužením, přičemž návrh na povolení oddlužení musí podat spolu s insolvenčním návrhem, a insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku pouze tehdy, jxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxpektována
priorita
maximálního uspokojení věřitelů. Důraz je kladen zejména na opětovné zapojení fyzické osoby do ekonomicko-právního života. Inxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xejích dluhů (ztráta zájmu pracovat v důsledku permanentního zatížení exekucí) není žádoucí ani pro stát, ani pro věřitele dlužníka.
Judikatura:
Účelem insolvenčního řízení (§ 1 insolvenčního zákona) je řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některýx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Účelem insolvenčního řízení však není, aby v něm bylo prováděno dokazování za účelem zjxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxII. Stanoviska publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod číslem 52/1998 a v rozhodnutí publikovaném v této sbírce pod č. R 6xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xízení insolvenční.
(VS Olomouc 1 VSOL 177/2008-A-27 ve věci KSOS 8 INS 3501/2008)
Jak vyplývá z § 1 insolvenčního zákona, insolvenční zákon sleduxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpoklxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdávky věřitelů. Není-li tu takového majetku, nemá insolvenční řízení smyslu. Jedinou výjimkou - byť nesystémovou - z této koncepce je již citovaný § 14x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaže v takovém řízení k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem dojít zjevně nemůže.
(VS Praha 1 VSPH 387/2009-A-16 ve věcx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Účelem insolvenčního zákona a insolvenčního řízenx xxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxvoláno k tomu, aby suplovalo řízení o návrhu na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku či řízení o žádosti na vydání písemného souhlasu správce daně s takxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnčí likvidaci.
(VS Praha 2 VSPH 459/2010-A-17 ve věci KSPL 54 INS 2086/2010)
Smyslem a účelem insolvenčního řízení je dle § 1 IZ uspořádat majetkovx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxuje hmotný substrát, na základě kterého by k uspořádání vztahů s věřiteli došlo.
(VS Praha 1 VSPH 742/2010-A-10 ve věci MSPH 77 INS 8044/2010)
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 2 - vymezení některých základních pojmů, § 3 - úpadek, § 4 - zxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm, § 125 -
moratorium
před zahájením insolvenčního řízení, § 126 - postup při moratoriu před zahájením insolvenčního řízení, § 136 - náležitosti rozhoxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, § 203 - úhrada zapodstatových a jim na roveň postavených pohledávek, § 229 - dispoziční opráxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxo řešení úpadku, § 275 - přihlášení pohledávky manžela dlužníka, § 316 - definice a přípustnost reorganizace, § 318 - dlužníkův návrh na reorganizaci, § xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxtění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddlužení, § 390 - lhůta pro podání návrhu na povolení oddluženíx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové podstaty,
Související předpisy:
§ 66a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxní úpravy. Bez znalosti obsahu jednotlivých pojmů nelze dostatečně přesně vyložit správný smysl právní úpravy úpadkového řízení.
K písm. a)
Insoxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxně jako
lex generalis
(§ 7). V případě, že insolvenční zákon neřeší některou z otázek vlastními ustanoveními, nastupuje právní úprava v občanském soxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxud, případně Městský soud v Praze. Pokud je v textu insolvenčního zákona uveden výraz „soud“ bez přídavného jména „insolvenční“, je pro konkrétní příxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx x xx x x xx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x 307 odst. 3 a 4.
Novelou provedenou zákonem č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) byla definice insolvenčního soudu rozšířena na souxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxva. Pro řízení o odvolání jako řádném opravném prostředku je insolvenčním soudem Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci. Mimořádnými opravnými prxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xak zařazen Nejvyšší soud ČR, který je příslušný o těchto mimořádných opravných prostředcích rozhodovat. Vrchní soudy a Nejvyšší soud ČR jsou považováxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xmatečnost je věnován § 96 odst. 2, který řeší otázku běhu lhůt pro podání žaloby pro zmatečnost a účinnost rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost (blíže viz vxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, které jsou popsány především v § 109 až 1xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx 1. V prvním stupni projednává incidenční spory insolvenční soud, tj. soudní oddělení, u kterého probíhá samotné insolvenční řízení; výjimky z tohoto xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxím řízením, které však nejsou definovány jako incidenční spory. Jde o soudní spory vymezené v § 7a písm. c), d) a e).
K písm. e)
Majexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxjetkové podstaty je obsažena v § 205 a násl. a týká se všech způsobů řešení úpadku. Nejrozsáhlejší výjimka z definice majetkové podstaty je dána pro řešexx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxá podstata úzce souvisí pojem osoba s dispozičním oprávněním. Osobou s dispozičním oprávněním je ten, kdo má v průběhu insolvenčního řízení právo naklxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xa způsob řešení úpadku dlužníka (§ 4 odst. 1). Ve většině případů je osobou s dispozičním oprávněním samotný dlužník.
K písm. g)
Věřitelé, jejichž pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxjí v insolvenčním řízení specifické postavení. Toto specifikum se projevuje ve správě majetku sloužícího k zajištění (§ 230 odst. 2), ve způsobu uspokxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch v insolvenčním řízení byl novelou č. 294/2013 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) definitivně uzavřen pro jakýkoli rozšiřující výklad. Okruh způsobů zajixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxí byla zjištěna jako zajištěná.
Zákonem č. 307/2018 Sb. (účinnost od 4. 1. 2019) byl do kategorie zajištěných věřitelů výslovně doplněn agent pro zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxům zajištěných zástavním právem v insolvenčním řízení.
K písm. h)
Přihláška xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle § 173. Pohledávky vymezené v § 168 a 169 se v insolvenčním řízení uplatňují odlišně (§ 203). Účastenství v insolvenčním řízení může vzniknout také xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxou lhůtu (§ 183 odst. 3), je považována za přihlášenou bez úkonu dlužníka (§ 203 odst. 2, § 237 odst. 4, § 275). V případě finančních institucí je uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx
Insolvenční rejstřík je nejxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
vedení elektronického soudního spisu - soudní spis v elektronické podobě přístupný prostřednictvím webové aplikace je prakticky totožný se spisem v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxnčního rejstříku je právní úpravou svěřeno vedení oficiální verze seznamu insolvenčních správců (§ 16 a násl. z. i. s.); seznam spravuje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtvím systému insolvenčního rejstříku; současné zveřejnění soudních rozhodnutí na úřední desce insolvenčního soudu (§ 74 odst. 1) bylo zrušeno zákonxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxých civilních řízeních (§ 75 a § 45 a násl. o. s. ř.). Pozice insolvenčního rejstříku jako prostředku pro doručování byla výrazně posílena novelou provxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx x x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxí je svou povahou kolektivní řízení řešící v jednom procesu zájmy všech věřitelů jednoho dlužníka. Ochrana společného zájmu věřitelů je nadřazena indxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelského orgánu (§ 58 odst. 1).
K písm. k)
Specifický předmět činnosti některých druhů podnikatelských subjektů založený na nakládání s peněxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx x konkursu a vyrovnání). Aktuální právní úprava pro tento druh institucí je také zvláštní (§ 367 až 388). Specifika řešení úpadkové situace finančních ixxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx
x
xxxxxk se řeší vždy konkursem,
-
pohledávky věřitelů zjišťuje insolvenční správce podle účetnictví dlužníka,
-
v insolvenčním řízení se vede zvláxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa je krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení vedené na majetek konkrétního dlužníka. Přihláška pohledávky podaná u jiného krajského soudx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxímu soudu.
(NS 29 NSČR 3/2012)
Podle ustanovení § 2 písmeno g) IZ pro účely tohoto zákona se rozumí zajištěným věřitelem, věřitel, jehož pohledávkx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy Nejvyšší soud již v důvodech usnesenx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxl má povinnost (chce-li být v insolvenčním řízení uspokojen z majetkové podstaty dlužníka) uplatnit pohledávku vůči dlužníku podáním přihlášky (§ 16x x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxdikatura
číslo 8, ročník 2014, pod číslem 98 (ústavní stížnost proti tomuto usnesení podanou odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 4. prosince 2013, spx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx NSČR 87/2013, Nejvyšší soud výslovně poznamenal, že argumenty, podle nichž věřitel nevěděl o zahájení insolvenčního řízení, že je osobou v tomto směrx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy zmeškání lhůty k podání přihlášky věřitelovy pohledávky do insolvenčního řízení.
V rozhodnutí ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 NSČR 39/2014, uxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxči dlužníku pouze zástavní pohledávku (dlužník je zástavním dlužníkem, nikoliv však osobním dlužníkem), je v případě, že zástava je v době rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xrocesní lhůty určené v rozhodnutí o úpadku.).
V usnesení ze dne 26. února 2014, sen. zn. 29 NSČR 118/2013, odkázal Nejvyšší soud co do ústavněprávních vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxího řízení reflektuje jak hmotněprávní aspekty (tj. uspořádání majetkových vztahů), tak i procesněprávní stránku (způsob řešení). Aktivita dotčenxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o konkursu a vyrovnání, chápe právo věřitele podat přihlášku pohledávky stejně jako právo na žalobu. Za tím účelem stanoví i procesní pravidla pro vxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, že věřitel nebude uspokojen v rámci konkursního řízení. Stanovená pravidla jsou všeobecně známá a je zcela na vůli a schopnostech věřitele, aby ve staxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtu, učinil vhodná opatření vedoucí ke včasnému přihlášení jeho pohledávky. Pokud tak neučiní, bere na sebe riziko, že se nestane účastníkem konkursníxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xigilantibus iura
skripta sunt vytvářejícího rámec pro autonomní chování subjektů soukromoprávních vztahů. Citovaná parémie odráží konstrukci, pxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxevantním chováním. Je proto
absurdní
, aby se kdokoliv dovolával zásahu do svých práv, když nepříznivý důsledek si způsobil sám svým vlastním chovánímx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxné i v poměrech insolvenčního řízení, které probíhá podle insolvenčního zákona, dodávaje, že to platí tím spíše, že informace o průběhu jednotlivých ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxtu insolvenčního rejstříku.
K těmto názorům se pak Nejvyšší soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho věřitele věnuje. Pro úplnost v odůvodnění dodal, že závěr, podle něhož je zástavní věřitel povinen přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení vexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxze zástavní pohledávku.
(VS Olomouc 1 VSOL 192/2016-P6-8 ve věci KSOS 40 INS 2798/2015)
Související ustanovení:
§ 5 - zásady insolvenčního xxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxní,
§ 103 - náležitosti insolvenčního návrhu,
§ 109 - účinky zahájeného insolvenčního řízení,
§ 110 - výzva k podání přxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx x přihláška zajištěného věřitele,
§ 167 - rozsah uspokojení zajištěných věřitelů,
§ 183 - jiné uspokojení přihlášené pohledávky,
§ 205 - pojem a rxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 230 - správa majetkové podstaty a pokyny zajištěných věřitelů,
§ 237 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxěných věřitelů,
§ 307 - postup při rozvrhu,
§ 337 - skupiny věřitelů v reorganizaci,
§ 373 - zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka,
x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx x xddlužení dlužníka,
§ 419 - definice insolvenčního rejstříku
Související předpisy:
x xxx xx xxx xx xx xxx x x xx x xxxxx xx xx xx
Úpadek
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1, 2, 3 a 6
Závěr o úpadku dlužníka ve formě insolvence je možno učinit při současném splněxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jediný věřitel povinen vymáhat svoji pohledávku vůči dlužníkovi mimo insolvenční řízení formou výkonu rozhodnutí (exekucí). Mnohost věřitelů však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxn kterýkoliv věřitel dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdávky vůči dlužníkovi, označit soudu další známé věřitele dlužníka a uvést okolnosti svědčící o úpadku dlužníka. Další podmínky pro úspěšný insolvenxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxní došlo ke zjištění dalších, věřitelem podávajícím návrh na zahájení insolvenčního řízení neoznačených věřitelů dlužníka. K takovémuto zjištění mxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xosuzování mnohosti věřitelů vždy přihlíží, avšak za podmínky, že navrhovatel vystupující v insolvenčním řízení takové známé věřitele ve svých vyjádxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx insolvenčního řízení dosaženo rovněž rozdělením jediné pohledávky nebo postoupením jedné z více pohledávek původního věřitele. V případě věřitelsxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtele v době delší než šest měsíců před podáním insolvenčního návrhu (§ 143 odst. 2).
b)
Existence závazků dlužníka více než 30 dnů po splatnosti - časxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Lhůtu třiceti dnů jako obecný termín splatnosti faktur vystavených mezi podnikateli používá také § 1963 obč. zák. Požadavek lhůty 30 dnů po termínu sxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxému tvrzení o neschopnosti dlužníka plnit je na věřiteli. S ohledem na § 86 je však na základě skutkových tvrzení a zjištění z provedených důkazů i na insoxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxolvenčním soudem. U dlužníka, jenž je objektivně schopen plnit své splatné závazky, nejsou dány podmínky pro závěr o jeho úpadku, přestože již po dobu dxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnost plnit věřiteli. Neochota dlužníka může být založena např. na neuznání uplatněné pohledávky věřitele, vedení sporu o jejich výši aj. Aby dlužník mxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xu umožní splatné pohledávky věřitele nebo věřitelů bez zbytečného odkladu uhradit. Negativní vymezení schopnosti plnit své závazky zahrnuté do druhxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Šestý odstavec a § 431 písm. f) zmocnily Ministerstvo spravedlnosti ČR k vydání prováděcího předpisu, kterým je vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity;
c.
délku období, na které se výhled vývoje lixxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxjnou novelou bylo insolvenčnímu soudu umožněno vyzvat dlužníka k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity za stejných podmínex xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxetím odstavci přihlíží pouze tehdy, předloží-li dlužník oba dokumenty insolvenčnímu soudu nejpozději do 14 dní od zveřejnění vyhlášky o zahájení insxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxoužit (§ 131 odst. 2).
xnsolvenční zákon definuje platební neschopnost ve formě vyvratitelných právních domněnek. Při jejich naplnění se má za to, že dlužník není objektivxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu „podstatná část peněžitých závazků“ musí být určena negativním vymezením, nikoliv pozitivně. Při hodnocení rozsahu zastavených plateb tedy bude zx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možno vyhodnotit jako nepodstatný. Musí jít o výrazný
exces
z jinak běžného provádění plateb dlužníkem, který je zcela zřejmě znakem jeho ekonomickýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxěným s péčí dobrého hospodáře.
b)
Dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti - domněnka je doplněním lhůty 30 dxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxmusí být při posuzování návrhu věřitele již dále zjišťována objektivní platební neschopnost dlužníka v jiné formě.
c)
Nelze dosáhnout uspokojenx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxek nebude postačovat ani na úhradu nákladů vzniklých v této fázi civilního řízení, budou výkon rozhodnutí, resp.
exekuce
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
d)
Dlužník nepředložil seznamy dle § 104 odst. 1 - úprava navazuje na povinnost dlužníka předložit insolvenčnímu soudu seznam dlužníkova majetkx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxlvenční soud může uložit dlužníkovi předložení uvedených seznamů také v případě věřitelského návrhu, přičemž v případě vykonatelné pohledávky insoxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxaci nesplněním povinnosti předložit soudu uvedené seznamy. Pokud dlužník požadované seznamy insolvenčnímu soudu nepředloží, není v očích insolvenxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xlnit je. Nepředloží-li dlužník insolvenčnímu soudu řádné seznamy svého majetku a závazků, musí právě dlužník osvědčit, resp. doložit, že je schopen sxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxno se stejnými následky jako nepředložení seznamů vymezených v § 104 odst. 1, které zakládá vyvratitelnou domněnku platební neschopnosti dlužníka. Pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdem, má za následek, že k opožděně předloženým výkazům a výhledům nebude insolvenční soud přihlížet a nebude výkaz stavu likvidity nebo výhledu vývoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
K odst. 4
Předlužení jako forma úpadku dopadá pouze na právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Předlužení se týká subjektů, které povinně xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx nejméně dvou věřitelů dlužníka (mnohost věřitelů dlužníka) - jde o stejný předpoklad jako v případě úpadku ve formě insolvence, včetně všech aspektů k xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxtných závazků, při hodnocení výše majetku dlužníka bude zohledňována jeho správa, případně další provozování jeho podniku a přitom bude nutno zohledxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlem je nutno konstatovat, že tato možnost na straně věřitele teoreticky existuje, avšak prakticky je vyloučena. Podmínkou pro závěr o předlužení dlužxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxifickou situací řešení předlužení podáním insolvenčního návrhu dlužníkem v době od 20. 7. 2009 do 31. 12. 2011. Důsledkem popsané novely byla časová výxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxá dlužníkovi možnost řešit svoji majetkovou situaci bez naplnění znaku úpadku. Může jít například o situaci vzniklého "dominového efektu", kdy v důslxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu. Obdobný problém může nastat u odběratelů v případě úpadku nebo ukončení činnosti stěžejních dodavatelů, které nelze (např. v důsledku specifičnosxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Znakem hrozícího úpadku je, že dlužník v budoxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xvůj nepeněžitý závazek, např. provést dílo na základě uzavřené smlouvy. Charakter hrozícího úpadku dostává tato situace až poté, co v důsledku neschoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
Pro hrozící úpadek lze podat také insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník je tak velmi efektivně schopen vyřešit stav, kdy jxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxdlužení ve stavu hrozícího úpadku se dlužník vyhne navýšení svých závazků o náklady spojené s vymáháním jeho splatných a neuhrazených závazků (nákladx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxuze dlužník. Hrozící úpadek lze řešit sanačními způsoby, tj. reorganizací nebo oddlužením, při hrozícím úpadku se dlužník nemůže domáhat řešení své sxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo, že mu úpadek teprve hrozí (§ 3 odst. 4 insolvenčního zákona), se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxdně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxe s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými, se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit pohledávky věřitelů týkxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx zn. 29 NSČR 1/2008, uveřejněném pod číslem 96/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i v usnesení ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xne)schopnosti dlužníka plnit peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [§ 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona] může být jxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxžníkovu neschopnost platit své splatné závazky [znak uvedený v § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona], nikoli však existenci "více věřitelů" dlužnxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx" [znak uvedený v § 3 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona]. Námitka dovolatelů, že dlužníkův úpadek osvědčuje zákonná domněnka ve smyslu § 3 odst. 2 písxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxnci mnohosti věřitelů s pohledávkami po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti).
Odvolací soud se nicméně způsobem popsaným shora vypořádal s pohledávxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xozhodnutí zcela pominul závěr insolvenčního soudu, že do dne jednání o insolvenčním návrhu (do 16. ledna 2009) své pohledávky přihlásilo celkem 19 věřxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxvyloučil závěr insolvenčního soudu o existenci vyvratitelných domněnek dlužníkovy neschopnosti platit své splatné závazky, opírající se o § 3 odst. x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxt, jen kdyby napadené rozhodnutí obsahovalo přezkoumatelné úvahy na téma, proč se odvolací soud nezabýval přihlášenými pohledávkami oněch dalších 1x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxst. 1 písm. a) insolvenčního zákona] ani z hlediska osvědčení peněžitých závazků těchto věřitelů "po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti" [znak uvedexx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době vydání rozhodčího nálezu, tj. ve znění zákona č. 245/2006 Sb., rozhodčí nález, který nelze přezkoumat poxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xoudně vykonatelný.
Ustanovení § 32 zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodném znění dále určuje, že návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán dx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xávrhu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodčího nálezu oxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx
xxx x xxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení (odstavec 1). V rozsahu, v jakém je výrok pravomocného rozsuxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu (odstavec 5).
Podle § 167 odst. 2 o. s. ř., ve znxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxtovaného § 159a odst. 1, 4 a 5 o. s. ř., výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky řízení, přičemž v rozsahu, v jakém je výrok pravomocného rozxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxe být projednávána znovu. Tytéž zásady se vzhledem k § 167 odst. 2 o. s. ř. přiměřeně uplatní též pro usnesení soudu ve věci samé.
Jde přitom o účinky, jež xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxx x xxxxerých rozhodnutí vůbec nemusí být dána (jako např. při zamítnutí žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení - srov. závěry rozsudku Nejvyššího soudu xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnosti soudního rozhodnutí má za následek, že takové rozhodnutí nelze v řízení o výkon rozhodnutí nebo v jiném exekučním řízení vykonat. Nařízení výkonx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx nařízení
exekuce
vyhovět (jsou-li k tomu splněny další předpoklady) a že současně provedení výkonu odloží až do doby pravomocného skončení řízení, v xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xařízen, odloží soud jeho provedení až do doby pravomocného skončení řízení, v jehož rámci byl odklad vykonatelnosti povolen, nebyl-li odklad povolen xx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxadu vykonatelnosti a odkladu právní moci rozhodnutí srov. v zákonné úpravě např. § 248 o. s. ř. a komentář k tomuto ustanovení v díle Drápal, L., Bureš, Jx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí, jež se projevují tím, že je již nelze napadnout odvoláním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxjí odkladem vykonatelnosti rozhodnutí nedotčeny.
Představa, že pravomocné soudní rozhodnutí, jež je přes povolení odkladu vykonatelnosti nadále xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x 105 insolvenčního zákona k doložení splatné pohledávky tímto rozhodnutím přiznané, je s výše formulovanými závěry ve zjevném rozporu.
Zbývá dodatx xx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nelze přezkoumat podle § 27, nebo u něhož marně uplynula lhůta k podání žádosti o přezkoumání podle § 27 a který v důsledku toho "nabývá dnem doručení účixxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxvaze rozhodčího nálezu, jehož vykonatelnost odložil soud, tedy neobstojí, a na jejich základě bylo vyloučeno přijmout závěr, že insolvenční navrhovxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenčního soudu, "že pohledávka, u které je odložen výkon rozhodnutí, nemůže sloužit k doložení věřitelovy pohledávky v insolvenčním řízení", nepřebíxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxdčího nálezu a k tomu, že v onom řízení byla pravomocně odložena vykonatelnost rozhodčího nálezu, ani takto formulované právní posouzení věci však sprxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxze (ve shodě s podaným výkladem) označit za spornou (za nedoloženou v intencích § 105 insolvenčního zákona) jen proto, že probíhá řízení o zrušení rozhoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodčího nálezu nadále (i po odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu) vázáni účastníci řízení (insolvenční navrhovatel a dlužník) a ve stejném rozxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxložil svou splatnou pohledávku vůči dlužníku. Pro úplnost zbývá dodat, že argumentoval-li dlužník na podporu správnosti napadeného rozhodnutí v dotxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí v dotčeném ohledu je vyloučen již proto, že právní posouzení věci, na kterém rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá, nemohl dovolatel logicky ani zpoxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, jakmile x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené. Seznam závazků dlužníka ve smyslu § 104 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona musí obsahovat i údaj o výši x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxvenční soud osvědčil úpadek dlužníka, ačkoliv věřitelský insolvenční návrh měl vady, pro které mohl být odmítnut dle § 128 odst. 1 insolvenčního zákonxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvenčním řízení najevo, že nechce vůči dlužníku uplatňovat rozsahem zanedbatelné příslušenství pohledávky, kterou dlužník zaplatil.
(NS 29 NSČR 14xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx smyslu § 133 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona vyhovět i bez jednání, neboť dlužník nijak nebrojil proti tvrzení navrhovatele o tom, že má peněžité xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čj. RD/051/07/ACM-21 ze dne 22.6.2007 také doložil, tak závazky vůči dalším třem věřitelům označeným v insolvenčním návrhu, přičemž nesplněním povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xrávní domněnku, že úhrady těchto peněžitých závazků není schopen.
(VS Praha 1 VSPH 86/2008-A-25 ve věci KSPL 27 INS 1250/2008)
Pokud jde o skutečnoxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxí dohodu o splátkách pohledávky, odvolací soud se zcela ztotožnil s tím, jak její význam hodnotil insolvenční soud i navrhovatel: pro rozhodnutí o úpadxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxadě se však v rámci
exekuce
toliko zavázal k jejímu splácení počínaje 15.1.2009 a plnění uzavřené dohody se promítne do insolvenčního řízení pouze tímx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxH 99 INS 3725/2008)
Z důvodů platební neschopnosti se může dostat do úpadku kterýkoliv dlužník. Tento důvod je postačující k tomu, aby soud rozhodl o xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xterým je podnikatel, fyzická osoba. Pokud je však osvědčen úpadek dlužníka xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxkatel, nemá pak na rozhodnutí soudu vliv.
(VS Olomouc 1 VSOL 157/2008-A-30 ve věci KSBR 44 INS 639/2008)
Úpadek ve formě insolvence je definován v § 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxa - se v § 3 odst. 2 insolvenčního zákona konstruuje vyvratitelná právní domněnka její existence, nastane-li některý z případů uvedených zde pod písmexx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxé, že jde o podmínky kumulativní, nikoli alternativní, jak patrně dovozuje dlužník. Úpadek insolvencí proto může být naplněn pouze v případě, že situaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxřitelů [viz § 3 odst. 1 písm. a)]. Mnohost věřitelů je přitom dle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona předpokladem úpadku i ve formě předlužení. Je tedy zřejxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxud, že pojmovým znakem úpadku v obou jeho formách zůstává pluralita dlužníkových věřitelů. Tato podmínka musí být splněna i v případě, že se dlužník domxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxk pouze jediného věřitele, nenachází se v úpadkové situaci (ani v ohrožení úpadkem), a proto se ani on, ani jeho věřitel nemohou domáhat uspořádání svýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxvolací soud za vhodné pro úplnost dodat, že pokud by v daném případě byl insolvenční návrh řádný, tj. pokud by nebyl stižen výše popsaným nedostatkem (abxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvrhu ani přes jeho výzvu (a ve stanovené lhůtě nepředložil současně požadované seznamy dle § 104 insolvenčního zákona), byly dány podmínky k tomu, aby dxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx peněžité závazky dle § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona]. Současně však nutno zdůraznit, že za takovéto situace by soud při vydání rozhodnutí o úpxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx najevo jinak. To znamená, že v uvedeném případě by soud nemohl závěr o dlužníkově úpadku stavět i na zjištění existence těch dalších věřitelů dlužníka, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxpadě však lze z napadeného usnesení (přes neúplnost jeho odůvodnění) usuzovat, že soud prvního stupně při závěru o existenci vícerých dlužníkových věxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxkázané pohledávky osmi takových věřitelů, ačkoli navrhovatel poukazoval kromě své pohledávky jen na nárok jedné další věřitelky, k němuž se ovšem soux xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx 3755/2008)
V daném případě dospěl i odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence. Stejně jako soud prxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx let) v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči navrhovateli a vůči dalším věřitelům, přičemž ničím nedoložil, že má (a měl) k dispozici finančnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xic nemění. K argumentaci dlužníka, že již uhradil jistiny pohledávek P. s. s. z., M. o. ČR a V. z. p. ČR, dluží jim pouze příslušenství či penále za prodlení x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xávazky, s jejichž úhradou je v prodlení, a toliko proto, že nejde o dluhy na jistině, nelze jejich existenci ignorovat. Pokud jde o dlužníkovu námitku, žx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxko na věřiteli, který z prostředků daných platnou právní úpravou za tím účelem využije, a že insolvenční zákon nepodmiňuje podání insolvenčního návrxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxvázán pravomocnými a vykonatelnými soudními rozhodnutími. K jeho tvrzení, že se zdržuje v rodinném domě ve V. u Prahy a nikoli na adrese svého bydliště, x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx uvést, že je na něm, aby změnil adresu trvalého bydliště tak, aby odpovídala skutečnému stavu.
(VS Praha 2 VSPH 305/2008 ve věci MSPH 96 INS 2351/2008)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xýt uspokojeny v rámci exekučního řízení, žádnou právní relevanci nemá, neboť pro naplnění úpadku formou insolvence stačí splnění jen jedné z podmínek xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxnění peněžitých závazků dlužníkem po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.
(VS Olomouc 3 VSOL 36/2009-A-28 ve věci KSOS 14 INS 3360/2008)
Odvoxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho splatnost. Navíc by takový výklad § 3 odst. 1 a § 103 odst. 2 insolvenčního zákona u dlužníků s větším počtem závazků činil sestavení řádného insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xávrhu, kde by tvořily součást vylíčení rozhodujících skutečností, je totiž údaje o svých věřitelích a závazcích povinen uvést v seznamu závazků, kterx xx xxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxu nepostrádá ani uvedení okolností osvědčujících neschopnost dlužníka hradit své splatné závazky. Kromě toho, že dlužník uvedl, že „některé“ závazkx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xom, že má splatné závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů ve výši 1 445 021 Kč, jeho majetek má hodnotu pouze 10 000 Kč a měsíční příjem činí 30 125 Kč.
(Vx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je nexxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxnem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvexxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.
V daném případě dospěl i odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insoxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxatných závazků vůči navrhovateli a vůči dalším věřitelům, přičemž ničím nedoložil, že má (a měl) k dispozici finanční prostředky potřebné na jejich úhxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxlvenční řízení muselo být ve vztahu k němu zastaveno. Co se týče eventuální aplikace druhé věty zmíněného ustanovení, je odvolací soud na rozdíl od navrxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxči J & R G., s. r. o.) vyvrátil domněnku neschopnosti plnit své splatné peněžité závazky, jinými slovy, prokázal tím, že není v úpadku ve formě insolvxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xchopen plnit své splatné závazky, vyvrátil dlužník až v průběhu insolvenčního řízení. Ve vztahu k němu bylo proto na místě aplikovat § 50 o. s. ř. a právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxnost řešit jeho majetkové poměry v režimu insolvenčního řízení i tehdy, kdy jeho stávající ekonomická situace dosud všechny znaky úpadku nevykazuje, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnsolvenční zákon přitom předpokládá, že zahájení řízení z důvodu hrozící platební neschopnosti může být iniciováno pouze z podnětu dlužníka, protoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxterních účetních informací konstatoval hrozící úpadek a podal insolvenční návrh. Takto na věc nahlíženo není tedy důvod dlužníkův návrh odmítat (pokxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxstence dvou věřitelů (správce daně a Č. p. l., a.s.), ale i skutečnost, že dlužník se nedomáhá řešení svého úpadku, jak se podává z odůvodnění napadeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx)
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xe má zpeněžitelný nemovitý majetek v hodnotě 12 miliónů Kč, jenž dokládal smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 1. 7. 2009, a jehož prodej mu umxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx formě předlužení, jak se dlužník patrně domníval. Proto pro posouzení věci není rozhodná hodnota nemovitého majetku dlužníka, ale jen výše jeho volnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxi jednání u odvolacího soudu nebyl schopen uvést výši svých volných peněžních prostředků.
(VS Praha 2 VSPH 525/2009-A-48 ve věci MSPH 59 INS 1878/2009x
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxici na internetových stránkách Vrchního soudu v Praze), že smyslu insolvenčního zákona neodpovídá řešit dlužníkovu situaci v insolvenčním řízení txxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxcí společnosti. V takovém případě jsou naopak dány všechny podmínky pro to, aby již zahájený proces likvidace ve smyslu § 70 a násl. obchodního zákoníku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenční řízení, jež by mělo za následek pouze vznik dalších nákladů řízení. Na tomto závěru, plně využitelném pro potřeby tohoto řízení, neshledává odvoxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxické osoby, u dvou příjmení osoby fyzické), vůči nimž má závazky, z nichž pět je vykonatelných, u čtyř z nich lze dokonce dovodit rok, od kdy běží
exekuce
xxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxky u čtyř různých věřitelů jsou již více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. V kolonce 21 formulářového návrhu dlužnice výslovně tvrdí, že své závazky není scxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxívá odvolací soud na základě těchto zjištění k závěru, že byť dlužnice v návrhu uvedla svá tvrzení k okolnostem úpadku jen velmi kuse, přesto jsou tato tvxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx věci KSBR 27 INS 6666/2010)
Související ustanovení:
§ 86 - dokazování, § 97 - zahájení insolvenčního řízení, § 98 - povinnost podat návrh na zahájení řízení, § 104 - přílohy dlužnickéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxní přihlášky
Související předpisy:
§ 66d až 66y z. k. v.
- vyhl. č. 190/2017 Sb.
Způsob řešení úpadku
Mgr.
Jan
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Ustanovení definuje zákonem předpokládané varianty řešení úpadku nxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxem lze řešit pouze úpadek existující; hrozící úpadek nelze primárně řešit konkursem. Konkurs je při hrozícím úpadku uplatnitelný pouze v případě neúsxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxzdělení výtěžku z těchto prodejů mezi věřitele podle klíče daného právní úpravou (§ 305 a § 306). Po zrušení konkursu následuje v případě právnické osobx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxžení tohoto cíle právní úprava využívá rozsáhlé možnosti pragmatického odklonu od institutů a postupů obecné úpravy konkursu.
b)
reorganizace (x xxx xx xxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxkých aktivit dlužníka, a to na základě generálního narovnání mezi dlužníkem a jeho věřiteli schváleného insolvenčním soudem. Reorganizace je určena xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xěřitelů (§ 323 nebo § 339 odst. 3). Role insolvenčního soudu a insolvenčního správce zde spočívá zejména v kontrole a moderaci průběhu insolvenčního říxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxré nemají závazky z podnikání nebo jejichž věřitelé s řešením závazků dlužníka z podnikatelské činnosti formou oddlužení souhlasí. Oddlužení je zaměxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxček, tedy nezajištěných závazků; závazky zajištěné jsou řešeny obdobně jako v konkursu. Na rozdíl od reorganizace, kde jsou způsoby řešení úpadku nebx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1).
d)
zvláštní způsoby řešení insolvence (§ 367 až 388) - specifický předmět činnoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xpadkové situace takových subjektů. Specifickou právní úpravu úpadku finančních institucí měla již předchozí právní úprava českého úpadkového právx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení musí být dlužník zbaven licence ke své činnosti [§ 6 odst. 2 písm. a)],
-
úpadek se řeší vždy konkursem,
-
pohledávky věřitelů zjišťujx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxsty.
Vedle způsobů řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka vymezených v prvním odstavci tohoto ustanovení, je jako další způsob řešenx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlužníka vlastními silami dlužníka, bez deklarování existence úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka rozhodnutím insolvenčního soudu. Dosavadní soxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlužníka jeho vlastními zdroji;
moratorium
slouží spíše jako přechodné období pro přípravu dlužníka na proces reorganizace.
x xxxxx x
Ustanovení vymezuje soudní rozhodnutí insolvenčního soudu, která určují způsob xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x prohlášení konkursu jediným rozhodnutím, které se k otázce způsobu řešení úpadku dlužníka vyjadřuje. V tomto případě jde především o určení způsobu vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxtí formulované ve výrokové části tak, že "úpadek dlužníka bude řešen konkursem". Obě formulace vyjadřují stejný závěr insolvenčního soudu. Tento závxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xanačních způsobů konkursem (§ 363 a 418).
b)
reorganizace - u tohoto sanačního způsobu řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka je výsledkem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxvoření reorganizačního plánu, který má detailně určit způsob řešení úpadkové situace dlužníka. V další fázi insolvenčního řízení věřiteli přijatý rxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxizačního plánu je reorganizační plán realizován.
c)
oddlužení - rozhodnutí o povolení oddlužení spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku nexx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd z hlasů nezajištěných věřitelů (§ 400 až 402). Přípustné je řešení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkového kalendáře se zpenxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo její části (§ 398 odst. 1).
xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxho vyjádření v tom ohledu, že nesouhlasí se závěrem, že tímto vyjádřením insolvenčnímu návrhu neodporoval, ponechává stranou poukaz odvolacího soudx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxícím úpadku (srov. způsob vyplnění bodu 21. formuláře návrhu na povolení oddlužení), jednak výslovně uvádí, že z důvodů zde (v návrhu na povolení oddluxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxlužení). Dlužník, který stejně jako insolvenční navrhovatel výslovně žádá, aby soud rozhodl o jeho úpadku, totiž požadavku na vydání rozhodnutí o svéx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxžníka výslovně neurčuje, kdo je osobou oprávněnou podat proti takovému usnesení odvolání. Povahou uvedeného rozhodnutí je dáno, že takovou osobou nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xtránkách Nejvyššího soudu) a že jí naopak je každý účastník této fáze insolvenční ho řízení, který má za to, že insolvenční soud rozhodl o tomto způsobu řxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxždý z přihlášených věřitelů. Účast dlužníka a přihlášených věřitelů na rozhodování o tomto způsobu řešení dlužníkova úpadku se oproti tomu již neodvíxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxo řízení, která začíná podáním insolvenčního návrhu (první, přípravná fáze), totiž končí (uzavírá se) rozhodnutím o insolvenčním návrhu (zde rozhodxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxřitel) argumentem, že ve smyslu § xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxní této otázky má i při rozhodování o insolvenčním návrhu význam jen do rozhodnutí o dlužníkově úpadku. V řízení o odvolání dlužníka proti rozhodnutí o úxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxík i tak v úpadku). Srov. k tomu též důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněného pod číslem 14/2011 Sbírxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxspozici i na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Otázka, zda insolvenční navrhovatel doložil v řízení o svém insolvenčním návrhu svou splatnou poxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxích práv na schůzi věřitelů konané po rozhodnutí o úpadku je určující stav přezkoumání přihlášené pohledávky příslušného (hlasujícího) věřitele a přxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx doložení pohledávky insolvenčního navrhovatele pro účely rozhodnutí o úpadku.
(NS 29 NSČR 30/2010 ve věci KSBR 27 INS 3089/2009)
V R 96/2011 Nejvxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx odst. 3 insolvenčního zákona, avšak dlužník nesplňuje některý z požadavků formulovaných pro přípustnost reorganizace v § 316 odst. 4 insolvenčního zxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx určené v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona reorganizační plán přijatý způsobem popsaným v témže ustanovení. S rozhodnutím o úpadku proto nelze spojix xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx bod nabízející schůzi věřitelů hlasování o způsobu řešení dlužníkova úpadku. Jestliže však lhůta určená k předložení reorganizačního plánu dlužníkxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxpustnou a insolvenčnímu soudu nic nebrání v tom, aby i před konáním schůze věřitelů prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Usnesení schůze věřitelů o zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxx11 ve věci KSOS 25 INS 8991/2009)
Otázku, kterou klade dovolatel, zodpověděl Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 23. března 2011, sen. zn. 29 NSČR 12/2xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxostřednictvím zpochybněny předpoklady pro vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předchozí vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a závxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxobu řešení dlužníkova úpadku (ve smyslu § 4 odst. 2 insolvenčního zákona) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku (§ 158 insolvenčního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xydání rozhodnutí o úpadku.
(NS 29 NSČR 32/2012 ve věci MSPH 88 INS 15715/2010)
Související ustanovení:
§ 6 - výjimky z působnosti zákona, § 115 -
xxxxxxxxxx
x x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxurs jako řešení úpadku, § 305 - uspokojení pohledávek před rozvrhem, § 306 - postup po schválení konečné zprávy, rozvrh, § 314 - definice nepatrného konkxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx - schválení reorganizačního plánu soudem, § 363 - přeměna reorganizace v konkurs, § 367 - rozsah úpravy, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddluženxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxvat o způsobu oddlužení, § 404 - lhůta pro rozhodnutí o schválení oddlužení, § 418 - zrušení schváleného oddlužení
Související předpisy:
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxost insolvenčního řízení je usměrňována zásadami insolvenčního řízení. Na jejich základě je možno v kterémkoliv okamžiku insolvenčního řízení posoxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxo civilního soudního řízení. Při respektování této zásady musejí insolvenční soud, insolvenční správce a další subjekty zúčastněné na průběhu insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxst insolvenčního řízení se odráží v systematice jeho procesu. Některé kroky mohou procesní subjekty(§ 9) činit pouze v určitých etapách insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x§ 316 odst. 5), nebo možnost dlužníka podat návrh na povolení oddlužení (§ 390 odst. 1). Tímto způsobem právní úprava zamezuje prodlužování insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxst insolvenčního řízení se dále projevuje v množství lhůt, které jsou v právní úpravě dány pro jednotlivé procesní postupy insolvenčního soudu a procexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xx x x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh věřitelů navazuje na zásadu uvedenou pod písm. a). V insolvenčním řízení mají stejné postavení věřitelé, jejichž pohledávky mají stejný nebo obdobnx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ve lhůtě určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku, a na pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení (§ 168 a 169). Dále je možné členit pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xvláštním režimu, což platí především při řešení úpadku dlužníka konkursem nebo oddlužením. Porušení principu rovnosti věřitelů pohledávek se stejnxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxavený v § 41, možnost různé míry uspokojení pohledávek stejného charakteru na základě reorganizačního plánu nebo na možnost nižší míry uspokojení někxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xkamžikem zahájení insolvenčního řízení (§ 97). V průběhu insolvenčního řízení je především insolvenční správce, případně další procesní subjekty, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxost právního úkonu (§ 231 až 243); při realizaci těchto procesních úkonů je třeba dbát ochrany dobré víry věřitele. xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xyl například dlužníkem uveden v omyl, pokud jde o zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka.
K písm. d)
Zákaz pro věřitele činit po zahájenx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm jsou to účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vyjádřené v § 109. Po zahájení insolvenčního řízení nejsou věřitelé aktivně legitimováni k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx9 odst. 1 písm. b)] a nejsou ani oprávněni provádět exekuci na základě dříve vydaných exekučních titulů [§ 109 odst. 1 písm. c)]. Pro případ řešení úpadku xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věřitele, který realizuje například zástavu na majetku třetí osoby, která zajišťovala splatnou pohledávku věřitele za dlužníkem. Pokud je věřitel pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxojena z realizované zástavy na majetku třetí osoby. Stejně tak mohou věřitelé uplatňovat pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení, například u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní (§ 183 odst. 3).
Zásady insolvenčního řízení slouží jako výkladová pravidla tam, kde insolvenční zákon umožňuje výběr z většího množství variaxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxladem užití zásad insolvenčním soudem je rozhodování insolvenčního soudu [za současného použití institutu společného zájmu věřitelů dle § 2 písm. j)x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx
Judikatura:
Hlavní argumentace stěžovatele se týkala posouzení otázky platební neschopnosti, konkrétně otázky, zda je osvědčen úpadek x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xedy jinak řečeno jde o situaci, kdy je jeho platební neschopnost způsobena vnějšími vlivy. K tomu Ústavní soud uvádí, že v insolvenčním řízení nelze zkoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxak vyřešení situace více věřitelů, jejichž společný dlužník je předlužen nebo je v platební neschopnosti. Je třeba zkoumat objektivní stav, kdy dlužnxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xři hodnocení, zda jsou splněny podmínky pro prohlášení úpadku, povinnost zabývat se i úmyslem insolvenčního navrhovatele tak, aby insolvenční soud nxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxčního navrhovatele shledán jako rozporný s dobrými mravy pouze ve výjimečných případech, kdy by platební neschopnost dlužníka byla způsobena samotnxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xajetkem bylo vydáno na základě návrhu insolvenčního navrhovatele (v jiném sporném řízení mezi ním a stěžovatelem). Ovšem vzhledem k tomu, že soudy u inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxhledávkami po splatnosti), nemá úvaha o možném zneužití insolvenčního návrhu ze strany společnosti ZLS bytové domy, a. s., své opodstatnění. Vzhledex x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
(US ČR II. US 383/14)
Při posouzení dovolatelem položené otázky je též třeba mít na paměti, že v souladu se zásadami insolvenčního řízení vypočtenýxx x x x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxně jedné a skupinou nezajištěných věřitelů na straně druhé projevuje právě tím, že zajištění věřitelé mají z titulu zajištění, které získali v dobré víxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xnsolvenčním řízení svůj vliv také co do správy a zpeněžení předmětu zajištění (srov. § 230 odst. 2 nebo § 293 insolvenčního zákona).
(NS 29 I Cdo 9/2013 xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxudy jsou povinny jednat ve smyslu zásady rychlosti a efektivnosti řízení tak, aby nedocházelo k navyšování pohledávek věřitelů pro časové prodlení v řxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxtím zásady spravedlivého insolvenčního řízení uzavírá, že v dané věci aktivní legitimace navrhovatelů osvědčena nebyla, a k úpadku dlužníka, třebažx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx v důsledku toho projevily v hospodářských poměrech dlužníka, je třeba zabránit tím, že v insolvenčním řízení dále nebude pokračováno. Odvolací soud pxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxci KSPL 29 INS 2123/2008)
K odvolací argumentaci dlužníka je třeba uvést, že insolvenční řízení má za cíl uspořádat majetkové poměry dlužníka a v co nxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxou zásadou civilního řízení, přičemž pokud jde o vztah mezi insolvenčními věřiteli navzájem, je třeba dodržovat zásadu hájení společného zájmu věřitxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo řízení. Společný zájem věřitelů je zájmem nadřazeným zájmům jednotlivců a jeho cílem je, aby byli spravedlivě a v co nejvyšší možné míře uspokojeni všxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo věřitele, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 169 - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, § 173 - podání přihláxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx žaloba, § 316 - definice a přípustnost reorganizace, § 324 - disponování s majetkem dlužníka, § 390 - lhůta podání návrhu na povolení oddlužení, § 392 - přxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx směřující proti takovému dlužníkovi musí insolvenční soud zamítnout. Skutečnost, že insolvenční návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího návrhu, pokud je takový návrh řádný a úplný. Stejně tak nelze řízení o takovém návrhu zastavit; nejde o nedostatek podmínky řízení, jde o nedostatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxaného insolvenčního návrhu.
K odst. 1 písm. b)
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxace takových subjektů musí být řešena mimo insolvenční řízení.
K odst. 1 písm. c)
Česká národní banka je zcela nezbytným regulátorem finančního trxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxx. f)
Garanční fond obchodníků s cennými papíry je zřízen na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 128 až 134 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Jeho úlohou je přijímání příspěvků od obchodníků s cennými papíry a informování České náxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxcího roku. Fond dále zajišťuje ověřování nároků na vyplacení náhrad z Garančního fondu a zajišťuje vyplácení náhrad z Garančního fondu. Garanční fond xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxá škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní. Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též sxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
K odst. x xxxxx xx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xrávnickou osobu, jejíž veškeré dluhy před zahájením insolvenčního řízení (§ 97) převzal stát či vyšší územně samosprávný celek (§97) nebo se za ně zaruxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa vylučuje vedení insolvenčního řízení proti některým subjektům při splnění určitých podmínek.
K odst. 2 písm. a)
Licence k činnosti udělená Česxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxvat na území našeho státu prostřednictvím své pobočky činnosti vyjmenované v § 5d zákona č. 21/1992 Sb. o bankách bez licence, pokud oprávnění k jejich xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xokud se zrušuje s likvidací,
c)
od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní banka nadále nebude vykonávat činnost, ke které je třeba licenxxx
xx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxm, ke kterému zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území České republiky, a dále dnem, ke kterému zahraniční banka pozbyla ve státě svého sídlx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtu, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti, nebo pojišťovna z jiného členského státu, a to na základě práva zřizxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxede ve své obchodní firmě slovo "pojišťovna". Tuzemská zajišťovna uvede ve své obchodní firmě slovo "zajišťovna".
Česká národní banka odejme tuzexxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxx xxxišťovna nebo zajišťovna předlužena; pojišťovna nebo zajišťovna je předlužena, má-li více věřitelů a souhrn všech jejích závazků převyšuje hodnotu jxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo zajišťovací činnosti na základě nesprávně uvedených údajů rozhodných pro udělení tohoto povolení,
d)
do jednoho roku od nabytí právní moci rozhxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxvací nebo zajišťovací činnost déle než šest měsíců,
f)
přemístila své sídlo mimo území České republiky nebo přestala na tomto území provozovat svoxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí nebo zajišťovací činnosti, se i nadále řídí zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
K odst. 2 písm. b)
Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva. Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků. Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxsterstva financí.
Pokud bylo zaměstnanecké pojišťovně Ministerstvem zdravotnictví odejmuto povolení k provádění všeobecného zdravotního pojxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxvolení, jestliže opatření uložená Ministerstvem zdravotnictví k nápravě nedostatků v hospodaření, zejména pokud jde o platební způsobilost zaměstxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx opakovaně neschválila zdravotně pojistný plán nebo opakovaně neschválila výroční zprávu zaměstnanecké pojišťovny, nebo pokud zaměstnanecká pojixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xx0/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
K odst. 2 písm. c)
U voleb je nutno počítat se všemi volbami, které předpokládá náš právní řád:
a)
Volby do Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxvání ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy bylx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxky se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Drxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.
c)
Volby do zastupitelxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xe Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx0 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Volby do zastupitelstev krajů se konaxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxzident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxch, městech, městech se zvláštním postavením, hlavním městě Praze, městských obvodech a městských částech, pokud tento zákon o volbách do zastupitelxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxvání ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak (§ 39).
e)
Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx uplynutím volebního období úřadujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdenta vyhlášeno (§ 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů).
Oproti zákonu č. 328/1991 Sb., o konxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xegetačního období, insolvenční řízení tak proti nim bude moci být zahájeno kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku.
Související ustanovení:
§ 97 - zahájení insolvenčního řízení.
Související předpisy:
xxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx x x xx x xx x x x § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, - § 37 a § 38 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx x x xxxxx x x x xx xxxx. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, - § 3 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, - § 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zasxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x x x x 5 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, - zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxběh
exekuce
a insolvenčního řízení, teoretická východiska jsou již mnoho let ustálena v tom, že mezery v insolvenční úpravě nelze nahrazovat přiměřexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 7), které je coby způsob individuálního prosazení práv dlužníkových věřitelů vybudováno na zcela jiných principech, než jsou ty, jimiž se řídí právo úxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xpřiměřeně) jen tehdy, jestliže na ně insolvenční zákon odkazuje.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxel v občanském soudním řádu a dalších procesních předpisech je v insolvenčním řízení postaven na praxi z doby účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxního řádu pro potřeby konkursního a vyrovnacího řízení. Novým prvkem v pravidle o přiměřeném použití občanského soudního řádu a dalších procesních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxční zákon odkazuje, vedle ustanovení občanského soudního řádu, také na pravidla v zákoně o zvláštních řízeních soudních; užití této nové procesní norxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxkého soudního řádu o sporném řízení, příp. ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních je omezeno pouze na případy neexistence zvláštní právní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxním řízení musejí být vždy šetřeny zásady insolvenčního řízení (§ 5). Právní úprava insolvenčního řízení obsahuje vlastní procesní ustanovení (§ 51, x xxx x xxx x xx xx xxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxadá v úvahu použití občanského soudního řádu, ať již z důvodu neexistence potřebné procesní úpravy v textu občanského soudního řádu, nebo bylo-li třebx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákonem je nutno chápat následovně:
a)
Vztah občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů k insolvenčnímu zákonu je vztahem zákona obexxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona neobsahuje úpravu vlastní,
b)
Pokud insolvenční zákon vlastní procesní úpravu neobsahuje, je v řízení přímo použita úprava občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, na kterých spočívá insolvenční řízení,
c)
V případě, že by důsledkem přímé aplikace občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů byl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxitom je soud povinen postupovat cestou co možná nejširšího respektování úpravy občanského soudního řádu a dalších procesních předpisů, neboť cílem xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxná nejširší míra jistoty v postavení účastníka řízení dané oporou v textu zákona.
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxenčním řízení použitelná pouze v případě, že na ně insolvenční zákon přímo odkazuje, a to ještě jen přiměřeně. V tomto případě nejde o klasický vztah hlxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxení o exekuci se nacházejí v § 109 odst. 1 písm. c), § 109 odst. 2 a 6, § 140e, § 207 odst. 3, § 266 odst. 1 písm. h), § 285 odst. 1 písm. a), § 336, § 409 odst. 2, § 410 oxxxx x x xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxu se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí jen přiměřeně, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo řádu v judikatuře soudů, která má být užita na insolvenční řízení.
(NS 29 NSČR 7/2008-A-16 ve věci KSBR 31 INS 1583/2008)
Ustanovení exekučního pxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že v posuzované věci dlužník nesplňuje podmínku potřebnosti pomoci ustanoveného zástupce k ochraně svýcx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx x x xx o. s. ř. se bude muset v dalším průběhu řízení sám postarat o odstranění vad dlužníkem podaného odvolání proti usnesení o zastavení řízení, a to včetně nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xstanovoval právního zástupce.
Lze tedy uzavřít, že v posuzované dané věci není splněna podmínka nutnosti ochrany zájmů dlužníka vymezená v § 30 odst. x xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx s. ř. Tyto závěry by totiž s ohledem na požadavek současného splnění obou podmínek definovaných v § 30 o. s. ř. byly nadbytečné.
(VS Olomouc 2 VSOL 289/xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li taxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xo patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu. Z výše uvedených skutxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxahovalo výrok o náhradě nákladů insolvenčního řízení. Podání právní zástupkyně dlužníka je nutno chápat jako návrh na vydání doplňujícího rozsudku, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxužníka, neboť není pojmově možné uvažovat o odvolání proti výroku, který nebyl vydán (viz usnesení NS ČR 20 Cdo 44/99 ze dne 31. ledna 2001
a contrario
). xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xlatí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řáxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xozhodl-li soud o věci samé bez jednání, zkoumá místní příslušnost jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz. Později ji zkoumá xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxnům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Z výše citovaných ustanovení plyne, že místní příslxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xu přísluší. Prvním úkonem, který účastníku přísluší, je jeho první procesní úkon adresovaný soudu buď z iniciativy účastníka, nebo na výzvu soudu. K poxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxle § 85a o. s. ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušnxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxzické osobě je při určení obecného soudu dlužníka, a potažmo místní příslušnosti insolvenčního soudu, třeba postupovat podle § 85 odst. 1 o. s. ř. bez oxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxsahu pojmu "bydliště", jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu "trvalý pobyt", který užívají pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxdlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla pxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxlvenčního zákona a § 170 občanského soudního řádu soud je vázán svým usnesením, jakmile je vyhlásil; nedošlo-li k vyhlášení, jakmile bylo doručeno, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxx x VSPH 710/2010-B-41 ve věci MSPH 77 INS 1018/2009)
Pro posouzení místní příslušnosti je ve smyslu § 11 odst. 1 o. s. ř. rozhodný stav ke dni zahájení inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x x x xx x x xxx xx xx xxx xxxo rozhodné sídlo společnosti, tak jak se podávalo z notářského zápisu ze dne 16.8.2010, č. NZ 1193/2010, N 1289/2010. K témuž dni totiž došlo u dlužníka kx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xx07/2010)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 - zásady insolvenčního řízení, § 7a - věcná příxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, § 71 - formy doručování v insolvenčním řízení, § 72 - zvláštní doručení a zkrácené znění rozhodnutí, § 73 - zveřejnění na úřední desce a v insolvenčním rexxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x doručení insolvenčnímu správci - fyzické osobě, § 79 - doručování věřitelskému výboru, § 80 - náhradní doručení vyhláškou, § 91 - rozhodnutí při dohlédxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxe - výkon rozhodnutí a
exekuce
, § 207 - majetek vyloučený z majetkové podstaty, § 266 - nepřerušená řízení, § 285 - účinky zpeněžení majetkové podstaty, § xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xajetkové podstaty, § 410 - přezkum v oddlužení, § 411 - výkon rozhodnutí a
exekuce
při oddlužení, § 418 - zrušení schváleného oddlužení
Související xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx je upravena v samotném insolvenčním zákoně. Úprava kopíruje § 9 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013. Krajské soudy (Městský soud v Praze) projednávaxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxkla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň, anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxu zařazenému do soupisu majetkové podstaty (§ 229).
Insolvenční soudy dále rozhodují ve věci vyloučení člena statutárního orgánu obchodní
korporacx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxo tento druh soudního řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, je dána § 63 z. o. k. Stejný zákon svěřil insolvenčním soudům rozhodování ve věci ručexx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxace
nebo na návrh některého z věřitelů obchodní
korporace
. Právní úprava nespojuje aktivní legitimaci s účastí v insolvenčním řízení; příslušnou žaxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxledávka byla úspěšně zcela nebo částečně v insolvenčním řízení úspěšně popřena.
Původní záměr vést tento druh soudních sporů v rámci insolvenčního řxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ale jako nedílnou součást listin založených v insolvenčním spise, byl v průběhu roku 2014 opuštěn. Tento druh soudních sporů by měl být v rámci prvostupxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxodními korporacemi.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx která vznikla porušením povinnosti podat insolvenční návrh;
-
vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Změna § 160 odst. 2 provedená zák. č. 64/2017 Sb. xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí incidenčních sporů jinému soudci vychází z rozvrhu práce insolvenčního soudu a § 42b zák. o soudech a soudcích, který na základě novely provedené s účixxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxnávají insolvenční věci zavádí generátor náhodného přidělování věcí.
Související ustanovení:
§ 100 - předběžné opatření k úhradě škody vůči dlužníku, § 170 - pohledávky vyloučené z uspokojení, § xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xajetkové podstatě
Související předpisy:
část třetí zák. č. 31/2019 Sb.
Místní příslušnost
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxování místně příslušného soudu k vedení insolvenčního řízení proti dlužníku, který je podnikatelem, za účelem eliminace prostoru k manipulaci příslxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxí Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení). Tento návrh obsahuje pravidlo stanovující, že domněnka, že je středisko hlavních zájmů dlužníka (tzv. Cxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx spotřebitele.
Navrhuje se stanovit obdobné pravidlo, avšak jednodušší, a to s ohledem na to, že v rámci jednoho státu lze předpokládat přesuny dlužxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxjmu prevence účelové změny sídla podnikatele v rámci tzv.
forum
shoppingu uvedené pravidlo fixuje místní příslušnost insolvenčního soudu na obecný xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) sídlo ke dni, který o šest měsíců předchází okamžik zahájení insolvenčního řízení; i tento „historický“ údaj je snadno zjistitelný a široké veřejnosxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. v případě přeměny právnických osob) anebo jej neměl v České republice (např. u přeshraniční fúze nebo přemístění sídla).
Vztahy dlužníka a věřitexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxéna pokud např. věřitel podniká pouze v oblasti, kde se nachází sídlo dlužníka. Uvedené vztahy pouze s určitým zpožděním kopírují případné změny sídla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xetech lze přitom sledovat několik poměrně významných případů, kde dlužník formální změnou sídla těsně před zahájením insolvenčního řízení dosáhl zmxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxšlo. Výkon práv věřitelů před takto dlužníkem zvoleným soudem může být zásadně ztížen, ať již potřebou dojíždět, anebo samotným faktem, že dlužník pomxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx reaguje právě na zmíněné případy, když jejich řešení prostřednictvím tzv.
xxxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxné. Vhodnější se jeví stanovit jednoznačné pravidlo. Celkové společenské náklady insolvenčního řízení by tak navržené ustanovení mělo spíše snižovxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xx proto jeví jako přiměřená, když zohledňuje dobu, po kterou může věřitelům trvat zorientování se v nové situaci, resp. dobu nezbytnou ke zjištění skutexxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dlužníka v místě nového sídla, když reflektuje dobu nikoliv dostatečnou k tomu, aby dlužník stihnul navázat v místě nového sídla nové pevné vazby a vztaxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxost bude zákonem jednoznačně stanovena a dlužník bude předem vědět, který soud je příslušný.
Směřuje-li insolvenční návrh proti dlužníku - nepodnxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v jehož obvodu je obecný soud dlužníka ke dni zahájení insolvenčního řízení.
Výjimku z pravidla, že v řízení může rozhodovat jen místně příslušný soxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxušný. Navrhuje totiž stanovit, aby insolvenční soud, u něhož bude insolvenční řízení probíhat, učinil některá opatření, která nesnesou odkladu, i přxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty v insolvenčním rejstříku nezveřejňují, o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo o odmítnutí insolvenčnxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxyž jsou dány důvody pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro jeho vady nebo pro jeho zjevnou bezdůvodnost, insolvenční řízení často trvá řadu měsíců, prxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu rozhodnutí. Dlužníkům se často daří zdržovat postup insolvenčního řízení právě tím, že podají (účelově) insolvenční návrh k místně nepříslušnému sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxobíhá (tedy ať již jde o soud, jemuž insolvenční návrh došel, nebo soud, kterému byl návrh postoupen, pokud se tento za místně příslušný nepovažuje), abx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě nesouhlasu soudu, jemuž má být věc postoupena, s postoupením věci) učinil opatření a přijal rozhodnutí, která nesnesou odkladu; z výše uvedenxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí, jimiž se insolvenční řízení nekončí, může místně příslušný soud (poté, co bude definitivně určen) následně revidovat, nemeritorní rozhodnutí, jxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxním i místně nepříslušný soud stane) zde musí být vážen oproti ostatním hodnotám, které má insolvenční právo hájit; jde zejména o zájem na co nejvyšším uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce, popřípadě jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Naopak, v případě nedůvodných návrhů je namístě, aby bylo co nejrychleji rozhodnuto o ochranx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx důvody, nelze totiž s ohledem na závažnost situací, které jsou insolvenčním řízení řešeny, čekat na vyřešení poměrně formální otázky, který soud je míxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x několik let. V řadě dalších případů řešení uvedené otázky trvá měsíce, přičemž absence nastavení základních mechanismů pro ochranu majetkové podstaxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxažené původně především v § 85a a § 87 odst. 2 o. s. ř. (pravidlo o koncernových subjektech popsané v § 7b odst. 2). Pravidlo o místní příslušnosti bylo, úxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxá termín „obchodní rejstřík“) změněno zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017). V podrobnostech viz výše citovaná důvodová zpráva. Pro ostatní katxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxdy (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení. V této části nově zřízené ustanovení navazuje na ustanovení § 426 a § 427, která se o otázce xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxlanými insolvenčním řízením [§ 7a písm. c), d) a e)] je vyjádřena ve čtvrtém odstavci. Insolvenční soud povolaný k řešení samotného insolvenčního řízexx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx7) umožnila, aby incidenční spory byly v rámci insolvenčního soudu přiděleny k projednání a rozhodnutí cestou opatření zakomponovaných do rozvrhu prxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxá nemeritorní rozhodnutí byla vydána insolvenčním soudem, který není ve věci místně příslušný. Konkrétně se jedná o:
-
jmenování prozatímního věřitxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxříku nezveřejňují (§ 100a),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu (§ 128),
-
rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxudce stanoví zákon. Důvody pro vytvořenou anomálii v principu zákonného soudce popsané v důvodové zprávě jsou v rozporu s judikaturou k této otázce vytxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu ochrany oprávněných zájmů dlužníků a věřitelů na rychlém a plynulém řešení insolvenčních návrhů deklarovaná ve výše citované důvodové zprávě nemůžx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxří do kategorie meritorních, ale mohou v probíhajícím insolvenčním řízení založit xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm do prozatímního věřitelského výboru získávají účinností tohoto rozhodnutí (které nelze napadnout řádným opravným prostředkem, viz § 61 odst. 3 větx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx2) je vždy spojeno s vymezením jeho pravomocí, které omezují dispoziční oprávnění dlužníka. Nezákonný soudce tak může na relativně dlouhou dobu (do řáxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxled. Problematické je také určení osoby předběžného správce u soudu místně nepříslušného. Předběžný správce je určen nepříslušným soudem a v jiný okaxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxk pro místně nepříslušný soud.
Problematičnost ustanovení pátého odstavce se dále prohlubuje výkladem, který prosazuje postup podle tohoto ustaxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo insolvenčního soudu postupovat podle tohoto ustanovení. Takový přístup, zvláště pokud jde o rozhodnutí podle § 100a a § 128a, zvyšuje tlak na insolvexxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x00a, příp. § 128a ponechá až insolvenčním soudu místně příslušnému.
Judikatura:
Soud je toho názoru, že za těchto okolností a s ohledem na značnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx by zajistily objektivitu a transparentnost a především zamezily jakékoliv zvůli při rozdělování případů soudcům (srov. v této souvislosti Iwańczuk xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí Nejvyššího soudu o důvodnosti této námitky a v návaznosti na to i o přípustnosti dovolání, poukazuje Ústavní soud na ustálenou xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx funkční a místní příslušnosti soudu, ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu. Ústavní soud v řadě svých rozhodnutí (sp. zn. III. ÚS 232/95, sp. znx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxání soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel, obsažených v rozvrhu práce soudů. Mezi požadavky, jež vyplývají pro rozvrh práce z čl. 38 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxučástí základního práva na zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel obsažených v rozvrhu práxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastupování, ve vztahu k účastníkům řízení. Základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce), resp. v tomto případě právo na zákonnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdu (srov. III. ÚS 29/01). O tom, že pravidla pro soudce se vztahují i bez dalšího na přísedící, pak není třeba pochybovat. Zákonná úprava je totiž založenx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlas má stejnou váhu). Požadavek na zákonného soudce (přísedícího) není ovšem možné též absolutizovat. Samozřejmě existují situace (nemoc, dovolenáx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xozvrhem práce, rozhodovat pouze tehdy, jestliže je absence rozvrhem práce soudu určených soudců či přísedících důvodná (srov. nález sp. zn. IV. ÚS 307xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxem práce.
(II ÚS 3213/10)
Princip zákonného soudce představuje v demokratickém právním státu jednu ze záruk nezávislého a nestranného rozhodovánx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozvrhem práce, neboť jedině dodržování těchto principů je způsobilé zabránit libovolnému nebo účelovému obsazení soudu
ad hoc
a zamezit tak pochybxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxomouci proto dlužníka vyzval ke sdělení potřebných údajů usnesením č. j. 1 VSOL 7/2008-A-7 ze dne 25. dubna 2008. Zásilka s výzvou doručovaná dlužníku zxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx adresu ohlášenou jako místo trvalého pobytu Pivín 167 se nadřízenému soudu vrátila s poznámkou pošty, že se adresát odstěhoval na udanou adresu Lidickx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tu jsou v době jeho zahájení. Výsledek pokusu o doručení soudních písemností dlužníku ukazuje, že v den zahájení řízení dlužník neměl své bydliště na adxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xx x008 doručil rozhodnutí o své místní nepříslušnosti z 24. 1. 2008, uvedl dlužník jako svou adresu Kosmonautů 2, Mohelnice na uznání dluhu vůči Ing. Stanixxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x0. 2007. Také smlouvu o půjčce s Provident Financial s. r. o. podepsal dlužník 29. 3. 2007 v Mohelnici. Tyto skutečnosti vedou k závěru, že dlužník měl své xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxch a soudcích do obvodu Okresního soudu v Šumperku a v návaznosti na bod 8 přílohy č. 2 k tomuto zákonu do obvodu Krajského soudu v Ostravě. Vrchní soud v Oloxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušný k projednání a rozhodnutí této věci je Krajský soud v Ostravě.
(VS Olomouc 1 VSOL 7/2008-A-11 ve věci KSBR 39 INS 445/2008)
Obecným soudem dxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxyslu ustanovení § 85a o. s. ř. je pro řízení místně příslušným Krajský soud v Brně, v jehož obvodu se nachází obecný soud dlužníka. Tvrzení navrhovatele xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xěstským soudem v Praze, je z hlediska určení místní příslušnosti nerozhodné. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže podle ustanovení § 1xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxe ustanovení § 219 o. s. ř. Soud prvního stupně však nepostupoval procesně správně, jestliže se nevypořádal s návrhem věřitele b) na delegaci vhodnou. xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xrně, navrhl, aby podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. byla věc z důvodu vhodnosti postoupena k rozhodnutí Městskému soudu v Praze.
Delegace
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx projednání věci jiným, než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější a rychlejší posouzení věci. O přikázání věci (to jx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxána, přičemž platí, že účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě, že se jedná o návrh na delegaci vhodnou, téx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxo stupně nepostupoval správně, jestliže v důvodech svého rozhodnutí návrh na delegaci vhodnou posoudil jako nedůvodný. O návrhu na delegaci vhodnou nxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeným soudem, v jehož obvodu jsou soudy, jichž se navrhované přikázání věci týká; tímto soudem je Nejvyšší soud ČR, který by měl o návrhu věřitele b) na delxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxtanovení § 219a odst. 1, písm. a) a ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o. s. ř. a usnesení soudu prvního stupně ve výrocích III. a IV. zrušil a v tomto rozsahu vxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 7a - věcná příslušnost, § 58 - práva a povinnosti věřitelského výboru, § 61 - prozatímní věřitelský výbor, § 112 - předběžný správxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxční řízení s evropským mezinárodním prvkem, § 427 - mezinárodní příslušnost
Související předpisy
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
Jaroslav
Brož
MJur
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxu, je ochrana veřejného zájmu (§ 1 odst. z. s. z.). Státní zastupitelství s ohledem na veřejný zájem vyvíjí aktivitu směřující k tomu, aby byly respektovxxx xxxxxx xxxxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xo incidenčních sporů či moratoria, ve kterémkoli stádiu řízení. Musí však přijmout procesní stav, který panuje v době vstupu do řízení.
Zdrojem pozxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtátního zastupitelství, insolvenční rejstřík, signalizace věcí insolvenčním soudem, popř. i podnět insolvenčního správce ke vstupu státního zastxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxh osob). Na základě těchto poznatků státní zastupitelství prověří intenzitu veřejného zájmu na vstupu do řízení, podle níž se rozhodne o vstupu do řízexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxu vyrozumí podle § 16a odst. 6 z. s. z.
Dospěje-li státní zastupitelství k závěru, že již není jeho účast v řízení nutná z důvodu podstatného poklesu inxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxejného zájmu na účasti státního zastupitelství v řízení opět podstatně zesilují (např. vyplynou okolnosti důležité pro příp. uplatnění trestní odpoxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xtátní zastupitelství je oprávněno po vstupu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xěřitelů (§ 47 odst. 2). Postavení státního zastupitelství bylo posíleno oprávněním k podání opravného prostředku všude tam, kde je odvolání připuštěxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxených pohledávek. Na základě poznatků z trestního řízení se státní zastupitelství před přezkumným jednáním vyjádří zejména k těm přihlášeným pohledxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxání svého stanoviska k přihlášené pohledávce.
V případě neplatných či neúčinných úkonů dlužníka je vhodná oboustranná spolupráce insolvenčního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xastupitelství poskytuje insolvenčnímu správci součinnost i při zpeněžení majetku, na kterém vázne trestní zajištění (§ 283).
Postavení, působnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxést například § 42 z. s. z., který opravňuje státní zastupitelství k podání návrhu na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převoxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
§ 47 - schůze věřitelů, § 69 - státní zastupitelství , § 192 - popření přihlášených pohledávek, § 283 - definice zpeněženx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xxx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Mgr.
Jan
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
Ustanovení řeší vztah části právní úpravy, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka.
První část zákona zahrnuje především definici úpadku (§ 3), pravidla pro insolvenční správce (§ 21), pravidla pro věřitelské orgány (§ 4xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x x xxxxx
xxxxxxxxxx
xx x15), uplatnění pohledávek a jejich přezkum (§ 110 a § 159), problematiku majetkové podstaty (§ 205) a neplatných a neúčinných právních úkonů (§ 231).
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. V aktuální znění zákona byla do třetí části vložena ustanovení o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Ve čtvrté části zákonné úpravx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxi druhé (§ 244 a násl.) ohledně některého ze způsobu řešení úpadku stanoveno jinak. Výjimky lze nalézt u každého ze způsobů řešení úpadku:
a)
konkurs x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxursu insolvenční správce ke stejnému postupu takový souhlas mít nemusí [§ 315 odst. 1 písm. c)];
b)
reorganizace - právo popěrného úkonu při přezkuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxku dlužníka reorganizací popření pohledávky věřitelem nemá vliv na její zjištění pro potřebu insolvenčního řízení (§ 336 odst. 4),
c)
oddlužení - xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
Ve vztahu k § 7 a použití občanského soudního řádu tak xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená v první a čtvrté části insolvenčního zákona se používají v insolvenčním řízení všude tam, kde ve druhé části insolvenčního zákona není stanoxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxvání vyhláškou,
§ 97 - zahájení insolvenčního řízení,
§ 110 - výzva k podání přihlášek,
§ 115 -
moratorium
,
§ 128 - vady insolvenčního návrhu,
§ xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx x xxxxxx xxxetkové podstaty,
§ 227 - vyjmutí neprodejných částí majetkové podstaty,
§ 231 - neplatnost právních úkonů,
§ 244 - konkurs jako řešení úpadku,
§ xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 410 - přezkum v oddlužení,
§ 419 - definice insolvenčního rejstříku,
§ 426 - insolvenční řízxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxzení procesních subjektů)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Ustanovení definuje subjekty, kterých se insolvenční řízení dotýká a které do jeho průběhu zasahují. Některé z uvedených procesních suxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxolvenčního soudu a vystupuje v řízení až do okamžiku, kdy je zproštěn své funkce. Státní zastupitelství do insolvenčního řízení vstupuje na základě vlxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxorem insolvenčního návrhu nebo jedná jménem dlužníka v případě, že insolvenční návrh je podán subjektem odlišným od dlužníka v likvidaci. Povinností xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx). Postavení likvidátora dlužníka v insolvenčním řízení se podrobně věnuje § 70.
Žádnému dalšímu subjektu, který není uveden v § 9, v insolvenčním řxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xízení § 14.
Úprava procesních subjektů uvedených v § 9 včetně specifikace jejich práv a procesního postavení je přesně vymezena v hlavě II. Charaktexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxtníku řízení je vymezeno v § 14 a násl., postavení insolvenčního správce, případně dalšího správce pak v § 21 a násl., postavení státního zastupitelstvxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikaturxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení tam, kde je rozhodováno o jeho právech a povinnostech. Legitimace k podávání příslušných návrhů a opravných prostředků proti rozhodnutím insolvxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xx2010-B-178 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
V ust. § 9 IZ je vymezen okruh procesních subjektů insolvenčního řízení daných insolvenčním zákonem, mezx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xastupitelství pokud do řízení vstoupilo, likvidátor dlužníka). Uvedené subjekty jsou procesními subjekty buď pro celé insolvenční řízení (insolvexxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xubjektů je nutno odlišit od termínu účastník řízení, jenž je definován v ust. § 14 odst. 1 xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhodujxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxí soud, § 11 - dohlédací činnost soudu, § 12 - rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka, § 13 - asistent soudce insolvenčního soudu, § 14 - účastenstxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx insolvenčních správců, § 69 - státní zastupitelství, § 70 - likvidátor dlužníka, § 209 - zjišťování majetkové podstaty
Insolvenční soud
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxhlížecí pravomocí, a to pro celý průběh insolvenčního řízení (§ 9). Rozsah řídících a dohlížecích pravomocí soudu bezprostředně souvisí s jednotlivýxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxistence úpadku. Po rozhodnutí o úpadku se v závislosti na způsobu řešení úpadku činnost insolvenčního soudu přesouvá do oblasti kontrolní a navazujíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxdikatura:
Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutárně ve smyslu § 10 písm. a) insolvenčního zákona, nebo v rámci dohlédací činnosti poxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xení odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona). Tam, kde soud rozhoduje ve smyslu § 10 písm. a) insolvenčního zákona (srov. slova "může uložit"), xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi zaplatit zálohu je tedy typicky rozhodnutím podle § 10 písm. a) insolvenčního zákona. Jednak proto, že soud zde rozhoduje - nikoliv vyzývá k zaplacení x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xestou výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
. Toto rozhodování není vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že soud dohlíží a zasáhne, když je třeba, formox xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxatním subjektům insolvenčního řízení tam, kde to insolvenční zákon ve smyslu § 10 písm. a) výslovně ukládá anebo předpokládá.
(VS Praha 3 VSPH 492/2xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xterá insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti, včetně předběžného opatření. Za dohlédací činnost soudu se ve smyslu ustanovení § 10, písxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxisejících. Z ustanovení § 11 odst. 1 IZ pak plyne, že při výkonu takové dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxení je tedy zakotveno právo soudu ukládat všem účastníkům řízení povinnosti, týkající se jejich činnosti v řízení. Nařízení předběžného opatření podxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe odvolání přípustné, a soud prvního stupně účastníky o možnosti podání odvolání nesprávně poučil.
(VS Olomouc 3 VSOL 208/2014-A-12 ve věci KSOL 16 INx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxo soudního úředníka,
§ 81 - pořádková pokuta
(Dohlédací činnost soudu)
Mgr.
Jan
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x
Ustanovení v obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxocesním subjektům povinnosti týkající se jejich činnosti v řízení. Uvedené oprávnění dopadá na insolvenčního správce, na všechny účastníky insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktivní účast v insolvenčním řízení. Široký rozsah jejich pravomocí je vyvážen oprávněním insolvenčního soudu provádět dohled nad jednotlivými člexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je zvláštní ustanovení o pořádkové pokutě uvedené v § 81, které doplňuje obecnou úpravu ustanovení o pořádkové pokutě dle § 53 o. s. ř. V § 81 odst. 1 je dáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxhodnutí, která insolvenční soud vydává v rámci dohlédací činnosti, nelze uvést. Dohlédací činnost reaguje na konkrétní situace, které v insolvenčníx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlvenčního řízení nebo insolvenčnímu správci, ať už se jedná o výzvy směřující k doplnění či opravě jednotlivých podání (soupis majetkové podstaty, zpxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Po novele provedené zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) je u podání, která jsou činěna za pomocí formuláře, při doplnění neúplných podání prexxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
Proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu bylo zasaženo do subjektivních práv osoby, které bylo takové rozhodnutí adresováno. Vzhledem k tomu, že není možné taxativně vymezit jednotlivx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxatutární rozhodovací činností. V odvolacím řízení pak může být konstatována přípustnost odvolání.
Způsob vykonávaného dohledu nad postupem a čixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xrvání insolvenčního řízení. Způsob, jakým je dohled vykonáván, souvisí s charakterem činnosti insolvenčního soudu. Ustanovení prvního odstavce oxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aby insolvenční řízení probíhalo v souladu s ustanoveními insolvenčního zákona, zejména aby směřovalo k naplnění cíle insolvenčního řízení, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xěřitelů (§ 1 a § 5). Výkon dohlédací činnosti musí být insolvenčním soudem vykonáván řádně a jeho zanedbání může vést xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Dohled insolvenčního soudu není vázán pouze na osobu soudce. V rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxstenta soudce a vyššího soudního úředníka musí mít podklad v časově předcházejícím pověření.
Rozsah oprávnění vyšších soudních úředníků a asistexxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxitelství, resp. § 36a odst. 5 zák. o soudech a soudcích. Podrobněji viz komentář § 12.
Judikatura:
Obecně vzato může stát vskutku nést majetkovou odpovědnost za nesprávný úřední postup soudu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtého majetku budou řešeny především ve zvláštním řízení [ve sporu o vylučovací (
excindační
) žalobě ve smyslu § 19 odst. 2 zák. o konkursu a vyrovnání], vxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xonkursní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxeba dát za pravdu v tom, že samotná skutečnost, že bylo zahájeno
excindační
řízení, nečinnost konkursního soudu neospravedlňuje (bez zřetele k tomu, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xoupis vylučovat, byly (a odkdy) natolik zřejmé, že nečinnost soudu nebyla nečinností odůvodněnou (opodstatněnou či ospravedlnitelnou). Taková sitxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xápravu příslušným pokynem, ač k tomu má možnost.
I při výkladu insolvenčního zákona v tomto znění však platí, že insolvenční xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxášeným pohledávkám, a to z týchž příčin, pro něž byl takový postup vyloučen i v dřívějších poměrech konkursních. Srov.
mutatis mutandis
např. již usnexxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx závěrům se Nejvyšší soud přihlásil např. v usnesení ze dne 2. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 2888/2010 a v usnesení ze dne 19. prosince 2012, sp. zn. 29 Cdo 4120xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxdu správce nereflektoval dostatečným a vyčerpávajícím způsobem, a to i přes výslovné poučení o možnosti uložení pořádkové pokuty. Jeho odpovědi jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxce, které doposud soudu neposkytl („dražba movitých věcí v březnu 2009 neúspěšná“, ke „zpeněžování mimo dražbu přistoupil, vědom si neúčinnosti smluxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xnsolvenčního zákona). I když snaha správce zpeněžit majetek co nejrychleji a nejvýhodněji je namístě, příslušná ustanovení insolvenčního zákona jx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxS Olomouc 2 VSOL 158/2010-B-46 ve věci KSOS 13 INS 3555/2008)
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, změní je nebo přijme nové, event. jiné rozhodnutí.
(VS Praha 1 VSPH 239/2010-B-144 ve věci KSPA 48 INS 2641/2009)
Soud v insolvenčním řízení rozhoxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodování v rámci dohlédací činnosti má zcela jiný charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxt zálohu podle § 108 insolvenčního zákona, zákon výslovně rozhodnutí předjímá. Rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu je tedy typicky rozhodnutím pxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxakteru takového rozhodování; nezaplacení totiž může vést k zastavení řízení či k vymáhání povinnosti cestou výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
. Toto rozxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxního řízení, nýbrž originární rozhodovací činností. Tato činnost směřuje ke stanovení povinností ostatním subjektům insolvenčního řízení tam, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Z xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxsm. b) IZ považuje průběžné vykonávání soudního dohledu nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhodování o záležitostech s tím souxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu, ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů. V uvedeném ustanoxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdle § 82 odst. 2, písm. b) IZ (na návrh soudního exekutora) na omezení účinku uvedeného v ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ tudíž není rozhodnutím vydanxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsprávně poučil.
(VS Olomouc 3 VSOL 208/2014-A-12 ve věci KSOL 16 INS 179/2014)
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxí soudce a vyššího soudního úředníka, § 80a - forma podání do insolvenčního řízení, § 81 - pořádková pokuta, § 91 - rozhodnutí při dohlédací činnosti soudx
(Rozhodování soudce a vyššího soudního úředníka)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
V insolvenčním řízexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx x x xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Novelou provedenou s účinností od 1.11.2019 zákonem č. 31/2019 Sb. se zavádí generátor náhodného přidělování insolvenčních věcí a incidenčních spoxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx věci jsou u všech insolvenčních soudů přidělovány pomocí softwaru insolvenčního rejstříku, tj. bez přímého vlivu pracovníků soudu. Prakticky povinxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxdajících věcí a tím i přidělení věci jednotlivému soudci. Zavedení generátoru náhodného přidělování, zvláště v oblasti insolvenčních řízení, je tak xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxce může v rozsahu oprávnění daného § 11 písm. m) zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství pověřit výkonem činnosti v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Toto pravidlo neplatí v případě výjimky dané § 160 odst. 2., tj. v případě, kdy jsou dle rozvrhu práce insolvenčního soudu incidenční spory přidělovány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxnosti omezen rozsahem
delegace
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství. Insolvenční soudce může omezit zákonný rozsah činnosti vyššího soudního úředníxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx. Přiměřené užití právní úpravy o vyšších soudních úřednících na postavení asistentů soudce vyplývá z § 36a odst. 5 zák. o soudech a soudcích.
Rozhodnutí xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem tzv. námitkami, kterými lze napadnout také rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání, tj. např. rozhodnutí vydané v rámci dohlédací čxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxl ke dni 31. 12. 2013 zrušen § 11 zák. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zastupitelství v tehdy platném znění. Účastníci insolvenčxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxrmou legitimního opravného prostředku.
O včasných a řádných námitkách rozhodne samosoudce, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem nebo asisxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xdvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka nebo asistenta soudce, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní mocix xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Ustanovení § 10 a 11 ZVSÚ jsou v prvé řadě ve zcela zjevném rozporu. Ustanovení § 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxoto ustanovení pamatuje na rejstříková řízení a třetí by se neměl týkat věcí, ale jednotlivých úkonů v civilním řízení soudním a - oproti odstavci prvémx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxx za standardní podoby právní úpravy dovozovat pomocí argumentu
a xxxxxxxxx
x xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx ZVSÚ, podle něhož může vyšší soudní úředník vykonávat v civilním řízení soudním a ve správním soudnictví veškeré úkony soudu prvního stupně, a to krom vxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdeno, zatímco podle § 11 ZVSÚ může činit všechno, krom toho, co je mu výslovně zakázáno. Taková úprava nastoluje řadu obtížně řešitelných interpretačnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x občanského soudního řádu, jenom bylo-li rozhodnuto o věci platebním rozkazem. Znamená to skutečně, že mimo spojitost s platebním rozkazem vyšší soudxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxSÚ kvalifikovanou výzvu mezi úkony, které vyšší soudní úředník vykonávat nesmí, vůbec neřadí, může ji vyšší soudní úředník učinit kdykoliv, i bez vazbx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxl ve vztahu ke směnečným platebním rozkazům: § 10 odst. 1 ZVSÚ se o nich v písmenu a) či v jiném ustanovení sice nezmiňuje, a tedy nesvěřuje je do působnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxík mohl rozhodnout formou směnečného platebního rozkazu. Obdobných příkladů vzájemného vztahu § 10 a 11 ZVSÚ by bylo možno uvést více, avšak není to již xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx které vedle sebe nemohou obstát.
K těžko přijatelným závěrům však vede rovněž text jednotlivých výjimek vypočtených v § 11 ZVSÚ pod jednotlivými písmxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx jak na to upozornila ve shora citovaném článku prof. Winterová, však
meritorní
rozhodování zakazuje vyššímu soudnímu úředníkovi jenom tehdy, má-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xoudní úředník. S ohledem na návětí § 11 ZVSÚ to platí jak pro prvostupňové rozhodování v civilním řízení soudním, tak pro správní soudnictví. Stačí nahlxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxže ještě vygradovat, nebude-li zapotřebí v řízení, v němž se rozhoduje ve věci samé formou usnesení, nařizovat jednání [§ 11 písm. a) ZVSÚ]: takové řízexx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x x6 odst. 1 soudního řádu správního.
Celkově však lze říci, že problematická je koncepce § 11 ZVSÚ jako taková. Z ústavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxlosti, jakož i osobní předpoklady a odborná úroveň soudce. Podíl dalších osob na výkonu soudnictví je výjimkou z tohoto pravidla, a je proto zapotřebí k xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xřevracet naruby zákonnou úpravou, postavenou na principu, z něhož v podstatě vyplývá, že soudnictví mohou obecně vykonávat úředníci, krom několika mxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpravedlnosti a která zaznívají v důvodové zprávě, a sice že se má dosáhnout „zkvalitnění a zrychlení řízení zejména cestou přenesení výkonu co nejširšxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxbnost jich obou má být omezena „v podstatě pouze výhradní působností soudce nebo státního zástupce. - Působnost vyššího soudního úředníka je vymezena x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxximálního odbřemenění soudců -“.
Snaha o urychlení řízení a „odbřemenění“ soudců však má své limity a nesmí vést nikdy k tomu, aby se ze soudnictví stala xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxou funkci jenom tehdy, pokud je způsobilé tohoto cíle dosahovat. K tomu, aby se věc projednala a rozhodla, je objektivně vždy zapotřebí vynaložit určitx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxtí kupř. pro rozdělení soudní pravomoci mezi civilní a správní soudy při přezkumu rozhodnutí správních orgánů, příliš složitou a nepřehlednou úpravu xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xude ulehčeno soudci od úkonů jednoduchých a rutinních. Urychlování a „odbřemeňování“ však nesmí ohrozit možnost řádného - a objektivně nutného - zjišxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxonodárce na zřeteli, upravuje-li účast jiných osob na výkonu soudnictví. Činnost soudce se dnes pochopitelně nemůže obejít bez součinnosti dalších oxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxich pomocnou roli. Mohou se samozřejmě podílet i na úkonech jiných, uloží-li jim to soudce; tyto úkony ale toliko připravují, a soudce je pak musí učinit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxt, musí být zachována účinná možnost obrany. Platná právní úprava, která je obsažena v § 9 ZVSÚ, tomu však nevyhovuje. Proti rozhodnutí vyššího soudníhx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx trestním řádem. Znamená to tedy, že tam, kde kupř. odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není vůbec přípustné, nelze ani rozhodnutí vyššího sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx by mělo představovat ze své povahy činnost, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxudnictví (§ 10 odst. 3, § 11 ZVSÚ). V tomto případě však ZVSÚ zcela nepokrytě ignoruje jakoukoliv možnost obrany účastníků řízení; ve správním soudnictxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxhodnout o odvolání proti rozhodnutí vyššího soudního úředníka ve věcech občanskoprávních a obchodních, § 9 odst. 2 ZVSÚ pak zakotvuje obdobně možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx x xx x xx xxxx xxxx xe vzájemném rozporu, neboť první z nich stojí na konstrukci, dle níž vyšší soudní úředník může provádět jenom to, co mu toto ustanovení svěřuje, druhý z nxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani interpretací, jak bylo ukázáno shora na příkladech kvalifikované výzvy nebo směnečného platebního rozkazu (viz bod 39 odůvodnění). Dále se připoxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx činnost vykonávaná soudy a soudci, jejichž osobní a věcná nezávislost, odborná úroveň a osobní předpoklady jsou klíčovými funkčními atributy soudnixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxe nepatrný okruh úkonů, které vyšší soudní úředníci provádět nemohou. Není proto přijatelné návětí § 11 ZVSÚ, které místo naplnění Ústavou předpokláxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch v tomto ustanovení, resp. důsledky z nich plynoucí [k tomu viz shora pod bodem 41, v němž je poukázáno na to, že § 11 písm. a) a b) ZVSÚ mohou nastolit situaxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xmíněné příklady řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob)]. Z těchto důvodů Ústavní soud návrhu vyhovxx x x xx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxci dostatečný časový prostor pro přípravu ústavně konformní úpravy činnosti vyšších soudních úředníků, stanovil Ústavní soud den zrušení § 11 ZVSÚ až xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxxxx
xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xoudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či žalovaného, nebo v případě, že by mohl bxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x věci jiným způsobem, než dokazováním při jednání (například jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx být v konkrétním případě vztah přátelský či naopak nepřátelský. V úvahu přichází i vztah ekonomické závislosti, např. v souvislosti x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxo 172/2000 ze dne 22.10.2000).
Z návrhu na vyloučení soudce Mgr. B. z projednávání a rozhodování věci plyne, že k jeho podání vedly navrhovatele v zásxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdce být nemohou. Důvod k pochybnosti o nepodjatosti soudce v souzené věci samo o sobě nezakládá ani navrhovatelovo (soudcem i věřiteli č. 1 a 3 ovšem zásaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxci průběhu přezkumného jednání či schůze věřitelů nemá žádné opory, neboť podle zápisu o těchto jednáních nebyly proti protokolaci vzneseny ze strany xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xprávnění vyššího soudního úředníka rozhodovat v insolvenčních věcech, lze odkázat na § 12 odst. 2 insolvenčního zákona ve spojení s § 10 odst. 3 zák. č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxo
k bodu p) tohoto odstavce dovodit, že vyšší soudní úředník je oprávněn v insolvenčním řízení vadný insolvenční návrh odmítnout.
(VS Praha 1 VSPH 537xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úředníky a soudní vykonavatele, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních, jednak určuje způsob rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxíslušnost soudce. Spor nebo jinou právní věc smí projednat a rozhodnout jen soudce (soudci a přísedící tvořící senát nebo samosoudce) určený v souladu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx ř., a též o porušení ústavního principu vyjádřeného v čl. 38 odst. 1 větě první Listiny základních práv a svobod, podle něhož "nikdo nesmí být odňat svémx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx z uvedených důvodů dospěl k závěru, že insolvenční soud byl při rozhodování věci nesprávně obsazen, a že tedy došlo k odnětí účastníkova zákonného soudxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxšla soudu [§ 42 odst. 1 písm. c) a § 42 odst. 2 cit. zák.].
(VS Praha 3 VSPH 608/2010-B-33 ve věci KSPH 39 INS 2737/2010)
Související ustanovení:
§ 11 - dohledová činnost soudu, § 13 - asistent soudce insolvenčního soudux x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a vyšších úřednících st. zastupitelství, - nález č. 224/2013 Sb. Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zák. č. 121/2008 Sbxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxího soudu
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxovaný rozsah činnosti vyššího soudního úředníka (§ 12 odst. 2) by měl překlenout svou činností asistent soudce insolvenčního soudu. Od asistenta insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí, přípravu návrhu rozhodnutí a provádění dalších úkonů z pověření soudu. Soudce následně rozhoduje na základě úkonů provedených asistentxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnů insolvenčního řízení. Legislativní vymezení rozsahu úkonů, které může asistent soudce insolvenčního soudu provádět je dáno úpravou rozsahu činnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xdst. 5 zák. o soudech a soudcích. Úkony prováděnými vyšším soudním úředníkem může být pověřen rovněž asistent soudce.
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xoudních úředníků, a tedy i asistentů soudců zasáhl v roce 2013 Ústavní soud ČR, který ke dni 31. 12. 2013 zrušil § 11 zák. o vyšších soudních úřednících a vxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
Proti rozhodnutím vyšších soudních úředníků, a tedy i asistentů soudců jsou jako řádný opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxné - zjištění, že ani napadeným zákonem dosažený stav není z pohledu sledovaného cíle procesního zefektivnění efektivní dostatečně, což - mimo jiné - vxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxeckovském“ komentáři k občanskému soudnímu řádu (Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I., II. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vymezenou zároveň pozitivně“, jež je vázána na konkrétní pověření soudce (a tomu pak odpovídá, že i v případech výše zmíněných dle § 175 odst. 3 či § 114b xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxj ujala, aby na něm demonstrovala protiústavnost ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
K tomu však žádný důvod nebyl. Není pravda, že § 11 zákona č. 121/xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaná
interpretace
ustanovení § 11 totiž není jedinou možnou. Byl samozřejmě k dispozici výklad jiný; totiž „historicky“ původní, jenž byl dlouhodobě x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxzuje pozitivně věci (úkony), v nichž vyšší soudní úředník (asistent soudce) jednat může, a ustanovení § 11 z toho činí výluku - stanoví, co naopak nikdy nxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xěj vylučuje, jestliže by titulem xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xxi tomto výkladu § 11 zákona č. 121/2008 Sb. (v jeho vztahu k § 10) evidentně všechny výhrady snesené většinou pléna odpadají. Jestliže ustanovení § 11 stxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozšiřuje, resp. že otevírá prostor, aby jím byl soudce při rozhodování „nahrazen“ (bod 41). Naopak,
derogace
tohoto ustanovení kuriózně odstraňujx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxosti. A pak se mělo dostat i přednosti tohoto výkladu ustanovení § 11 před jeho derogací, a to zcela v duchu Ústavním soudem standardně traktovaného prinxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxm řízení použít (zřejmě s kasačními důsledky). Dosáhl by téhož, čeho lze nyní, poté co Ústavním soudem byl § 11 zrušen, z čehož plyne, že odstranění napadxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Jako nedůvodnou hodnotí odvolací soud námitku dlužnice, že rozhodnutí vydal "nepověřený soudce". Napadené usnesení vydal asistent soudce Jxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxvá, že asistent soudce insolvenčního soudu může činit jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu. Odmítnutí insolxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích].
(VS Olomouc 2 VSOL 124/2009-A-22 ve věcx xxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xozhodování soudce a vyššího soudního úředníka
Související předpisy:
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Výklad k tomuto ustanovení viz komentář k § 15.
(Účastenství nepřihlašovaných věřitelů)
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K § 14 a 15
Účastníky řízení jsou osoby, o jejichž právech a povinnostech, nebo o jejichž právním postavení má být v insolvenčním řízení rozxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenční zákon je, na rozdíl od předchozí právní úpravy, postaven na principu, že právě účastníci řízení mají předurčovat průběh řízení, a insolvenčxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxtelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.
Dlužníkem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, u níž není vyloučeno užití zákona, výjimky xxxx xxxxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x 14 odst. 1 a § 15 spočívá v časovém vymezení tohoto postavení. Přihlášení věřitelé (§ 14 odst. 1) jsou účastníky insolvenčního řízení od okamžiku podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxa, např. na základě odmítnutí přihlášky pohledávky, na základě vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky apod.
Jako jiné osoby než přihlášenx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxx s pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169),
c)
osoby, které se domáhají vydání majetku prostřednictvím žalobx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxě,
e)
insolvenční správce po dobu, kdy se rozhoduje o jeho odměně.
Ustanovení § 14 odst. 2 vylučuje vedlejší účastenství pro insolvenční říxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxx
Judikatura:
Nemá-li účastník řízení způsobilxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nutně vede k zastavení řízení.
Procesní postupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 a § 107 o. s. ř. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívajícx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uplatňuje uspokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsou ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnční řízení.
Závěr, že přihláška pohledávky odevzdaná orgánu, který měl povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu, v době (8. října 2008), kdy již byl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxní, není výrazem přepjatého formalismu, nýbrž přiléhavým uplatněním procesních předpisů způsobem, jenž odpovídá právní teorii i letité judikatuřex
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxadu s judikaturou.
Podání dovolatelky datované 9. října 2008 k postupům dle § 107 o. s. ř. nemohlo vést, neboť věřitel T neztratil způsobilost být účasxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxívající v nesprávně označeném věřiteli
Záměnu účastníka řízení vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašováxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxejší účastník vstoupil, v řízení podporován.
(NS 29 NSČR ICdo 9/2013 ve věci KSBR 37 INS 398/2010)
Již odvolací soud v napadeném rozhodnutí poukázax xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxsek (dále jen R 137/2012), které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže - veřejnosti dostupné i na webových stránkách Nejvyššxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxí v této věci) Nejvyšší soud uzavřel, že nárok oprávněné osoby na bezplatný převod bytu či nebytového prostoru do jejího vlastnictví dle ustanovení § 28x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa. Týž závěr Nejvyšší soud zopakoval např. též v usnesení ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1139/2011 (v obou případech šlo o incidenční spory vyvolanx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxt, že dosavadní
judikatura
nedává odpovědi na otázky, které klade. V R 137/2012 se Nejvyšší soud zabýval i judikaturou Ústavního soudu a ozřejmil povxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2011, sen. zn. 2 VSPH 91/2011, tím, že je uveřejnil pod číslem 134/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxnému převodu bytů a nebytových prostor do vlastnictví oprávněné osoby podle ustanovení § 285 odst. 4 insolvenčního zákona, v jeho důvodech je rovněž vyxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxona je zvláštním druhem zákonného předkupního práva. V R 137/2012 dále Nejvyšší soud odmítl možnost, že by proti vůli přihlašovatele neexistující nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxu zabývat ve stejném (pro všechny věřitele stejně spravedlivém) režimu jako u ostatních přihlášených pohledávek. Zdůraznil, že nevidí žádného důvodxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xodobě sankcí, jež s sebou snaha takového přihlašovatele prosadit se v insolvenčním řízení jako věřitel neexistující pohledávky, nese. Ani v tomto ohlxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xalobce měl uplatnit jiný nárok, je úsudkem triviálním, jenž odpovídá obecnému chápání poučovací povinnosti soudů, jak se prosazuje v ustálené judikaxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xebylo žádného poučení (ať již v režimu § 118a o. s. ř. nebo mimo něj), jež by mohlo vést k příznivějšímu rozhodnutí o podané žalobě (pohledávka, jejíž určxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xx xxx není poučení o tom, že žalobce může žalobu změnit (§ 95 o. s. ř.) a domáhat se jiného nároku. To by totiž dle judikatury Ústavního soudu vedlo k narušení prixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx soud dále zjistil, že odvolatel byl jednatelem dlužníka do 23.4.2008. V současnosti je však toliko jeho společníkem, a není tedy osobou oprávněnou jedxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Podle § 15 IZ nejde-li o přihlášené věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uplatňování pohledávek podle § 165 a násl. IZ, tj. především přihláškou pohledávky. Podání insolvenčního návrhu (§ 97 IZ) nelze považovat za uplatněnxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svoji aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu), ale k návrhu také musí připojit její přihlášku (srov. § 105 IZ). Jinými slovy řečeno, aby věřixxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x této další fázi řízení založeno přihláškou pohledávky. Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel sice byl insolvenčním navrhovatelxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx. Dále bylo zjištěno, že odvolatel k insolvenčnímu návrhu nepřipojil přihlášku pohledávky a neučinil tak ani do konce přihlašovací lhůty stanovené v uxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxolání proti usnesení o zrušení konkursu mu tudíž nesvědčí. Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. b) o. s. ř. a odvolání podané osobou, jež k odxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxé věřitele, jsou jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení účastníky tohoto řízení jen po dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxně proto správně posoudil Správcovu procesní legitimaci.
(VS Praha 3 VSPH 144/2016-B-53 ve věci MSPH 96 INS 7425/2015)
Související ustanoveníx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na nabyvatele, § 19 - následky přechodu pohledávky, § 38 - odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, § 157 - úhrada znalečného zajištěnýmx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxloba
Související předpisy:
(Účastenství v incidenčních sporech)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.11.2019
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx většině incidenčních sporů je účastníkem insolvenční správce. Výjimku z tohoto pravidla představují incidenční spory uvedené v § 159 odst. 1 písm. a)x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx v těchto incidenčních sporech nemusí a ani většinou nebude insolvenční správce vystupovat. Viz též komentář k § 200 a násl.
Výčet jednotlivých incixxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx xx
Judikatuxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xomu v klasickém řízení sporném podle o. s. ř. Ustanovení § 16 odst. 2 IZ, které připouští vedlejší účastenství v incidenčních sporech, představuje výjxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvyšování nákladů, které budou následně přičteny na vrub všem věřitelům. Na tomto místě Ústavní soud připomíná, že v insolvenčním řízení nejde primárxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxým zdrojem, z něhož jsou jejich pohledávky uspokojovány. Stěžovatelovo vlastnické právo nemohlo být z tohoto důvodu v jím tvrzené podobě zasaženo, nexxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxení na straně žalobce - insolvenčního správce právní zájem na výsledku řízení o odpůrčí žalobě insolvenčního správce.
Vedlejxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxastník vstoupil, v řízení podporován.
(NS 29 NSČR ICdo 9/2013 ve věci KSBR 37 INS 398/2010)
Odvolací soud se shoduje se stanoviskem soudu prvního stxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx popření ze strany insolvenčního správce. Z toho ovšem plyne, že je zásadně namístě, aby vůči oběma popírajícím subjektům, které mají z hlediska popřenx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vůči oběma popírajícím vydáno toliko jedno
meritorní
rozhodnutí. Nutno vyjít z toho, že insolvenční správce a dlužník mají při popření pohledávky v rxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího zákona. To mimo jiné znamená, že chce-li být věřitel s incidenční žalobou úspěšný, musí jeho žaloba na určení pohledávky směřovat vůči oběma popíraxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxždému z popírajících odlišně. Směřuje-li totiž žaloba vůči insolvenčnímu správci, musí být podána u soudu do 30 dnů od skončení přezkumného jednání, jxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v případě, že takovou žalobu včas nepodá (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona, § 13 vyhl. č. 311/2007 Sb.). Oproti tomu ve vztahu k dlužníku mohou nastat účxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxxxxnčního zákona ani v § 13 prováděcí xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxípadě schválení oddlužení (do 30.6.2009 v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře) podat incidenční žalobu proti insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx znamenal rozpor se zásadami vyjádřenými v § 5 insolvenčního zákona, neboť insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravexxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xříslušném vyrozumění o popření pohledávky by tedy ve smyslu výše uvedeného měl insolvenční správce věřitele poučit, vůči komu má žalobu podat a jaké důxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxhlášených pohledávek je incidenčním sporem (srov. ustanovení § 159 odst. 1, písm. a/ IZ), a tedy je úzce navázán na insolvenční řízení, od něhož je odvozxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxávek podle ustanovení § 200 IZ, promítne se taková změna (bez dalšího) i v okruhu účastníků incidenčního sporu. Ve smyslu ustanovení § 19 IZ se pak nabyvxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxzení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Jakmile insolvenční soud rozhodne podle ustanovení § 18 IZ o vstupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xčastníkem insolvenčního řízení (novým insolvenčním věřitelem) namísto dosavadního insolvenčního věřitele, a soud v incidenčním sporu s touto osobxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxlem pohledávky, jež byla uplatněna v insolvenčním řízení dlužníka PLOMA, a.s., a jež je evidována pod č. přihlášky P16, společnost Lignolet, s.r.o. v lxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejprve Mgr. Jiří Klega, a následně, na základě smlouvy o postoupení pohledávky, společnost GigaSecure CZ s.r.o., která se také rozhodnutím insolvenxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního řízení (novým insolvenčním věřitelem) namísto původního insolvenčního věřitele Lignolet, s.r.o. v likvidaci.
Odvolací soud tak uzavírá, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxřitele původního žalobce Lignolet, s.r.o. v likvidaci. Na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxčního řízení označeného dlužníka celkem ve výši 96.411 Kč věřitelem Javořice, a.s. přihláškou pohledávky, jež je evidována pod č. P56, a že usnesením zx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxto věřitele Javořice, a.s., jako nabyvatel pohledávky v rozsahu částky 48.205,50 Kč. Je třeba uvést, že pro případnou účast procesního nástupce insolxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxé, zda se dotčený nástupce stal věřitelem popřené pohledávky tehdy se stává účastníkem incidenčního řízení na straně žalovaného, případně pohledávkx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxní odvolacího soudu, nebyl-li však insolvenční věřitel účastníkem incidenčního řízení, nestává se jím ani jeho procesní nástupce. Jinak řečeno, nepxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxstává se účastníkem takového řízení ani jeho procesní nástupce, což platí bez zřetele k tomu, zda tímto nástupcem je osoba, která pohledávku (tohoto) jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxlního družstva nepopřel (nebyl účastníkem řízení-žalobcem ve sporu o pravost a výši pohledávky věřitele Moravského Peněžního Ústavu-spořitelního xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxní osobou oprávněnou k vedení sporu o pravost a výši pohledávky věřitele Moravského Peněžního Ústavu-spořitelního družstva, je třeba dovodit, že odvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgnolet, s.r.o. v likvidaci a rozhodl o vrácení soudního poplatku za podanou žalobu, který zaplatila na základě nesprávné výzvy soudu ve výši 5.000 Kč, mx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xodání odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.12.2015, č.j. 27 ICm 272/2013-84 (KSBR 27 INS 20629/2012), proto její odvolání podle ustaxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 192 - popření přihlášených pohledávek, § 200 - popření pohledávky přihlášeným věřitelem, § 336 - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem, § 410 - pxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxolvenčního řízení, přistupoval další účastník. Současně brání, aby postupem podle § 92 odst. 2 o. s. ř. docházelo k návrhu věřitele, který podal návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxstituty popsané v § 92 o. s. ř. Ustanovení § 18 řeší otázku převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky v průběhu insolvenčního řízení, § 107 řeší otázkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxtí insolvenčního návrhu za situace, je-li insolvenční řízení vedeno s více věřiteli. Tato ustanovení reagují na potřeby insolvenčního řízení přesněxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxarakteru insolvenčního řízení. Postavení dlužníka je pro insolvenční řízení nezastupitelné a žádná změna subjektu v tomto procesním postavení není xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatku podmínek řízení zvláštní úpravu. Ustanovení § 17 vylučuje pro insolvenční řízení (včetně té jeho fáze, jež se týká procesu přihlašování pohledávxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa pak nahrazuje pro insolvenční řízení úpravu obsaženou v § 107a o. s. ř. Procesní postupy popsané v ustanoveních § 104 odst. 1 a x xxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x x xísm. h) a § 14 odst. 1 insolvenčního zákona také věřitel, který uplatňuje uspokojení svých práv vůči dlužníku v insolvenčním řízení přihláškou], jsox xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho ustanovení ani v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Stejný postup (přiměřená aplikace § 104 odst. 1 o. s. ř. vedoucí k zastaxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 20 a násl. zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání [srov. k tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. července 2001, sp. zn. 32 Cdo 544/99, uvxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxššího soudu zmíněná níže, v případě že jde o rozhodnutí vydaná po 1. lednu 2001 - veřejnosti k dispozici též na webových stránkách Nejvyššího soudu].
(Nx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxcesu přihlašování pohledávek věřiteli) ustanovení § 17 insolvenčního zákona.
(NS 29 NSČR 16/2009)
Související ustanovení:
§ 15 - účastenxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxle,
§ 19 - následky přechodu pohledávky.
§ 107 - další insolvenční návrh, § 129 - zpětvzetí insolvenčního návrhu, § 130 - postup soudu při zpětvzetí inxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x x xxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xřihlášené pohledávky na vstup do insolvenčního řízení namísto původního věřitele ve smyslu ustanovení § 18, a to za účelem zjednodušení a souvisejícíxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx (ať už jde o osobu účastníka, který činí takové podání, nebo osobu právního zástupce účastníka, který činí takové podání jeho jménem), které se datová sxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxcné úpravy následků návrhu postiženého uvedenými nedostatky zakotvené v § 80a odst. 2. Naopak, s ohledem na krátkou třídenní lhůtu pro rozhodnutí o návxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí o takovém návrhu.
K odst. 1 a 2
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrá vylučuje aplikaci § 107a o. s. ř. v insolvenčním řízení. K nástupnictví dochází dle § 18 odst. 1 poté, co nastane v průběhu insolvenčního řízení skutexxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
a)
na základě návrhu původního věřitele rozhodnout o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení, nebo
b)
nechat bez reakce uplynout lhůxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávat. Změnu v postupu insolvenčního soudu přinesla novela provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019). Do této změny musel insolvenční sxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlvenčních soudů, může přinést značnou nejistotu do okruhu účastníků insolvenčního řízení. Absence soudního rozhodnutí, v případě složitějších posxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxt k rozdílnému názoru na okruh účastníků insolvenčního řízení a vyvolávat nežádoucí nejistotu. Insolvenční soudy by z těchto důvodů měly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxstupem vysloví nabyvatel pohledávky písemný souhlas. Dojde-li ke změně v osobě věřitele ze zákona, není tato skutečnost dále dokládána, postačuje uvxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xředpisu, bude existenci převodu nebo přechodu pohledávky původní věřitel povinen doložit veřejnou listinou či listinou s úředně ověřenými podpisy oxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Návrh musí věřitel podat na formuláři, jehož náležitosti upraví Ministerstvo spravedlxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nebude o něm vůbec rozhodovat. Změna právní úpravy provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) nezbavuje insolvenční soud povinnosti návrh xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Náprava na základě výzvy insolvenčního soudu nepřichází do úvahy; výzva soudu k opravě podání je vyloučena (viz část první věty za středníkem druhého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (§ 80a odst. 1). V případě návrhu na změnu v osobě věřitele ani xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxst. 3 je v případě návrhu na změnu účastníka řízení vyloučen; úprava v § 18 vylučuje užití obecného pravidla stanoveného v § 80a odst. 3.
V praxi může naxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxle nemůže insolvenční soud o změně v osobě věřitele rozhodnout. Insolvenční soud však musí dbát na řádný průběh insolvenčního řízení a ze zákona má povixxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx tento domáhat po insolvenčním soudu, aby v rámci dohlédací činnosti zjistil správný okruh přihlášených věřitelů. Insolvenční soud k tomu může využít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Insolvenční zákon nemá zvláštní úpravu procesního nástupnictví ve smyxxx x xxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxx xx xx xxx xxxxe nějž veřejnou listinou jsou listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxvdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.
Není vyloučeno, aby po nastolení
fikce
vydal insolvenční soud rozhodnutí, kterým obnoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
x x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxřitelem. Insolvenční soud návrh zamítne, pokud rozhodnutí vydá před nastolením
fikce
a pokud pro takový závěr budou důvody; nabyvatel pohledávky by xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxných, musí příslušný návrh doručit insolvenčnímu soudu nejméně čtyři pracovní dny přede dnem, kdy hodlá svých práv účastníka insolvenčního řízení vyxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx u insolvenčního soudu společné prohlášení o tom, že mezi nimi došlo k převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky.
V soudní praxi není zcela jednotxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxutečnost doložena veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Možnost učinit společné prohxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxvky; doložení postupu dalšími listinami se za této situace jeví jako nadbytečné a popírá smysl společného prohlášení.
Náležitosti společného proxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnovení insolvenčního zákona.
Podle § 5 odst. 2 stejné vyhlášky se za den vydání rozhodnutí podle odst. 1 považuje pracovní den nejblíže následující xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx3 Sb. ve druhém odstavci tohoto ustanovení insolvenčního zákona, a nelze k němu proto přihlížet. Pro vznik
fikce
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
K odst. 4
Ustanovení § 18 odst. 4 poslední věta explicitně uvádí odxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdnutí přikládaných, nýbrž pouze naplnění formálních podmínek, na jejichž základě soud připustí vstup nabyvatele pohledávky do řízení namísto věřitxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxistí, že ke vstupu nabyvatele pohledávky do řízení nedošlo; pak může insolvenční soud i bez návrhu rozhodnout o návratu původního věřitele do insolvenxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxnční soud o změně splátkového kalendáře vydával samostatné rozhodnutí [398a odst. 7 písm. d)].
Vstup do řízení se vztahuje také na incidenční sporyx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtí v rámci přihlášky pohledávky; nové rozhodnutí již není vydáváno.
Novela provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) omezila zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydané rozhodnutí jeho předkladateli a novému věřiteli, který s jeho podáním vyjádřil souhlas a lze tak na něj pohlížet jako na osobu, o jejímž podání se xxxxxxxxxx
Judikatura:
Otázky předkládané mu (Nejvyššímu soudu - pozn. autxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxn. zn. 29 NSČR 12/2009. Tam uzavřel, že:
1. Nemá-li účastník řízení způsobilost být účastníkem řízení již v době zahájení řízení, jde ve smyslu § 104 odsxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xx xx x. pro případ nedostatku podmínky řízení spočívající v nedostatku způsobilosti být účastníkem insolvenčního řízení [jímž je ve smyslu § 2 písm. h) a § xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx § 7 odst. 1 insolvenčního zákona přiměřeně uplatnitelné i v insolvenčním řízení, když takový postup není v intencích posledně označeného ustanovení xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčnímu soudu, v době (8. října 2008), kdy již byl přihlašovatel pohledávky (věřitel T.) vymazán z obchodního rejstříku (od 7. října 2008), byla xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxůsobem, jenž odpovídá právní teorii i letité judikatuře.
4. Důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí není argument, že některé soudy (na rozdíl od sxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx nemohlo vést, neboť věřitel T. neztratil způsobilost být účastníkem řízení po zahájení řízení o jeho přihlášce, nýbrž předtím. Toto podání též nebylo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxvenční xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxutí není v závěru, že dovolatelka se nestala procesní nástupkyní věřitele T. v insolvenčním řízení, nesprávné jen proto, že v době jeho vydání ještě nebxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xotiž pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil někdo, kdo nemá způsobilost být účastníkem insolvenčního řízení, pak je vyloučeno, aby insolvenčxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxi, jež nastala před podáním přihlášky.
(NS 29 NSČR 16/2009 ve věci KSPH 39 INS 1852/2008)
Třebaže soud prvního stupně v rozporu s citovanou právní úpravou přípustnosti odvolání účastníky xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxstředek nepřipouští. Odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí (to by nemohlo být již z povahy věci pro subjektivní nepřípustnost), ktxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxípadech se totiž akcentuje role soudu prvního stupně a rychlost jeho rozhodování (nepřichází v úvahu ani jakékoliv odstraňování vad návrhu) a ovšem taxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
(VS Praha 1 VSPH 467/2009-A-74 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008)
Z textu poslední věty citovaného § 18 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož odvolání není přípustné jen proti rozhodnutí insolvenčníxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx 1 insolvenčního zákona, je přípustné odvolání. Podle § 18 odst. 1, 3 insolvenčního zákona soud vyhoví (musí vyhovět) návrhu původního věřitele na vstxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxukou spravedlivého procesu, a proto takový výklad § 18 odst. 4 insolvenčního zákona, podle něhož proti vyhovujícímu rozhodnutí soudu o návrhu podle § 1x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxho zákona] i zásadou vyjádřenou v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. S ohledem na ústavně chráněné procesní principy však nelze dovozovat objektixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxitele.
Odvolací soud je toho názoru, že pokud je v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx x xxmto návrhu rozhodne (musí rozhodnout) do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel (§ 18 odst. 2 insolvenčního zákoxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x průběhu řízení (tj. po jeho zahájení),
2. přešla nebo byla převedena přihlášená pohledávka,
3. původní věřitel neztratil způsobilost být účastníkxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 18 odst. 3 insolvenčního zákona) o skutečnosti dle § 18 odst. 1.
Pokud nejsou splněny tyto předpoklady podle § 18 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona pro vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxky do řízení (proti vyhovujícímu usnesení není přípustné odvolání, § 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Jestliže však o návrhu na vstup, který má záklaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xe za to, že vydal rozhodnutí, kterým návrhu vyhověl. Zákon tedy konstruuje právní fikci vyhovujícího rozhodnutí, která nastává bez ohledu na to, zda byxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtupcem původního věřitele.
Poté, co dojde k procesnímu nástupnictví ze zákona, je insolvenční soud povinen (jak vyplývá z důvodové zprávy k § 18 insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxdního věřitele. Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona).
Insolvenční soud svým rozhodnutím o vstupu právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxí v důsledku
fikce
podle § 18 odst. 2 insolvenčního zákona není vázán (§ 18 odst. 4 insolvenčního zákona) a v průběhu dalšího řízení o tom, kdo je ve vztahx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxavku právní jistoty účastníků řízení a ve svém důsledku by bylo v rozporu s principem spravedlivého procesu. Soud proto může opětovně rozhodnout o účasxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx zákona č. 182/2006 Sb.).
V případě, že takové skutečnosti nově v řízení vyjdou najevo, insolvenční soud ukončí účast (nástupce) věřitele, který se stxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xude v řízení pokračovat s původním věřitelem (procesním předchůdcem věřitele, jehož účast soud ukončil). Pokud by v mezidobí došlo k zániku původního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxsolvenčního zákona, nemůže insolvenční soud o procesním nástupnictví (ve vztahu k přihlášené pohledávce) v žádném případě rozhodovat. I v tomto přípxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xe kterých vyplývá, že se změnou v osobě účastníků je tomu jinak.
(VS Olomouc 2 VSOL 308/2009-P1-12 ve věci KSOS 13 INS 267/2009)
Právě tato smlouva (sxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxní soudu prvního stupně nesvědčila. Nelze totiž směšovat posouzení podmínek pro rozhodnutí podle § 18 insolvenčního zákona o procesním nástupnictvx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxolnost, že soud v rozhodnutí podle § 18 odst. 1 nepřipustí navrhovaný vstup nabyvatele přihlášené pohledávky, nepředurčuje posouzení, zda z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxým způsobem ověřeny podpisy účastníků smlouvy, sice měl svůj význam pro posouzení, zda jsou splněny všechny formální požadavky stanovené v § 18 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xouto smlouvou důkaz a zjistil, že v jejím důsledku je věřitelem přihlášené pohledávky - druhým navrhovatelem - pan ing. J. Š. Ani v řízení před soudem prvxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxo závěr zpochybňovaly.
(VS Praha 1 VSPH 466/2009-A-83 ve věci KSPL 29 INS 2123/2008)
Jak vyplývá z ustanovení § 18 odst. 4 IZ, odvolatel podal odvoláxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí, jímž soud rozhodne o procesním nástupnictví, ale ani proti rozhodnutí, jímž soud návrh věřitele podaný podle § xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xvahu ani odstraňování vad. Tato úprava je ovšem vyvážena tím, že insolvenční soud není tímto rozhodnutím vázán, jestliže se v dalším průběhu insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xavrhovatel tak podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti kterému zákon opravný prostředek nepřipouští. Odvolání není přípustné nxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxe též proti rozhodnutí, kterým návrh věřitele podaný podle prvého odstavce ustanovení § 18 soud zamítne. V obou případech se totiž akcentuje role soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe se v dalším průběhu insolvenčního řízení ukáže, že ke skutečné změně v osobě věřitele nedošlo anebo došlo jinak.
(VS Praha 3 VSPH 862/2012-P18-12 ve vxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxžného opatření dle § 100 IZ, osoba, proti které byl tento návrh podán, je toto splynutí oprávněného věřitele a povinné osoby důvodem zastavení řízení o nxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 9 - vymezení procesních subjektů, § 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízení, § 18 - přechod přihlášené pohledávky z původxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Následky přechodu pohledávky)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxzení vydáním rozhodnutí ve lhůtě podle § 18 odst. 2, případně poté, co soud ve smyslu § 18 odst. 2 nerozhodl předpokládaným způsobem. Věřitel se pak stává xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx nemění (viz komentář k § 18). Pro nabyvatele pohledávky platí stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Od tohoto okamžiku má tedy vxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxel pohledávky stává účastníkem řízení automaticky v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto postupem podle § 18 o jeho účastenství v insolvenčním řízení. Pro účxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxtele i případné riziko aplikace sankce dle § 178 a 179.
K odst. 2
Ustanovení vložené do textu právní úpravy novelou provedenou zák. č. 64/2017 Sb. (xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxho cílem je odhalení skutečného majitele nabyvatele pohledávky, pokud jím je právnická osoba.
Vyjádření „od vstupu do insolvenčního řízení“ je nuxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx
x.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx x 177 rozšířen z odkazu na odst. 2 až 5 na odkaz na odst. 2 až 7. V souladu s přechodným ustanovením zák. č. 31/2019 Sb. se nový odkaz uplatní pouze u insolvenčxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxele pohledávky se vztahuje zákaz vykonávat hlasovací práva spojená s pohledávkou do předložení listin osvědčujících skutečného majitele nabyvatelx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxupenou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil. U insolvenčních řízení, kde o úpadku dlužníka bylo rozhodnuto před 1. 6. 2019 je nutno i nadále apxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxkticky nijak sankcionováno.
Související ustanovení:
§ 9 - vymezení procesních subjektů,
§ 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízení,
§ 1x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxy incidenčních sporů
§ 177 - přílohy přihlášky a doložení skutečného majitele,
§ 178 - úhrada za popřenou nezajištěnou pohledávku, § 179 - úhrada za poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Ustanovení odkazuje na úpravu týkající se jednání za právnickox xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx x. s. ř. K zastoupení dochází na základě zákona dle § 22 a násl. o. s. ř., na základě plné moci dle § 24 a násl. o. s. ř. a na základě rozhodnutí insolvenčního sxxxx xxx x xx x xxxxx xx xx xx
x xxxxx x
Speciální úpravou xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li o uplatňování jeho pracovněprávních pohledávek. Jde tu o speciální úpravu navazující na § 26 odst. 1 o. s. ř., jež potvrzuje oprávnění odborové xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako účastníka řízení také v případě, že není členem odborové organizace. Odborovou organizací pak nutně nemusí být pouze odborová organizace vyvíjexxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxžníka.
Judxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx 8. února 2011 (č. l. B-322) a nikoli (až) na základě usnesení ze dne 24. února 2011, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-346, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxu insolvenční soud (ohledně mínění, že procesní plná moc nebyla řádně udělena) podává téhož dne na č. l. B-347, plyne, že insolvenční soud při zkoumání pxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxzna 2005, sp. zn. 29 Odo 963/2003, uveřejněném pod číslem 29/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Přitom podle § 20 odst. 1 insolvenčního zákoxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxpení účastníků řízení, platí obdobně pro insolvenční řízení a incidenční spory.
(VS Praha 2 VSPH 201/2009-B-13 ve věci MSPH 94 INS 3504/2008)
Každx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxstupovat účastníka řízení, který je jeho členem obdobně to platí, jde-li o pobočnou organizaci odborové organizace, která má právní osobnost. Soud nexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xvztahů mezi podnikateli vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti“ nebo je-li v řízení předepsáno povinné zastoupení advokátem nebo notářem roxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, že osobou oprávněnou jednat v řízení za dlužníka je správce podniku Mgr. J. H. Postupoval tak přesto, že ho odvolací soud v usnesení čj. MSPH 94 INS 3504/xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vyjádřil k otázce, zda platná právní úprava přiznává správci podniku dlužníka postavení jeho zástupce v konkursním řízení, a zdůraznil, že závěry vyjxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxuhu fyzických osob, jež jsou oprávněny jednat za osobu právnickou, sama o sobě nemůže být důvodem ke zpochybnění uzavřené dohody o zastupování a soudu pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxlení plné moci. Jen tehdy, jestliže by sama zastoupená právnická osoba předložila jako průkaz o nově uzavřené dohodě o zastupování novou plnou moc, by mxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx-P10-9 ve věci KSPL 54 INS 3007/2009)
Podle názoru odvolacího soudu však dluxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, jak je definován v § 1 insolvenčního zákona, je řešení úpadku, popřípadě hrozícího úpadku dlužníka, některým ze stanovených způsobů tak, aby došlx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlvenční řízení není řízením, ve kterém se provádí složité právní dokazování skutečností, nejedná se o klasické sporné soudní řízení. Realizaci cíle ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). S ohledem na uvedený cíl insolvenčního řízení a úkol insolvenčního správce v tomto řízení proto není splněna zákonná podmínka požadavku ochrany zájxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxal insolvenční návrh na dlužníka podvodně a že není dána jeho aktivní věcná legitimace pro neplatnost postupní smlouvy. K tomu je však nutno uvést, že skxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxolvenčním soudem, případně v rámci činnosti insolvenčního správce podléhající dohlédací činnosti insolvenčního soudu. Dlužník se v tomto řízení naxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xoudu tedy již samotná povaha insolvenčního řízení nevyžaduje, aby dlužníku byl soudem ustanoven zástupce, a to ani zástupce z řad advokátů, i kdyby dluxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxx/2010-A-21 ve věci KSOS 33 INS 6406/2010)
Odměnu advokáta, který byl ustanoven opatrovníkem účastníka řízení, platí stát, a to ve výši stanovené poxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxovně jen na odměnu opatrovníka ustanoveného soudem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat. U opatrovníka ustanoveného xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xeden úkon (§ 7 bod 1 advokátního tarifu).
(VS Praha 1 VSPH 435/2010-B-24 ve věci MSPH 96 INS 2752/2009)
Plná moc je jednostranné potvrzení osvědčujíxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, při kterých jedná nebo pokud jde o tzv. generální plnou moc, na základě které je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech věcech (§ 441 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xčastníka při prvním úkonu, který ve věci učinil. Nedoložení plné moci je považováno za odstranitelný nedostatek procesní podmínky. Pokud není oprávnxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nemůže soud přihlížet k procesním úkonům zástupce a bude jednat případně přímo se zastoupeným. Ovšem pokud je plná moc dodatečně předložena, dochází kx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxzení (pokud návrh na zahájení řízení podal pouze zástupce účastníka), popřípadě soud bude jednat pouze s účastníkem (srovnej nález Ústavního soudu Čexxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx).
Odvolací soud konstatuje, že žalovaná při prvním úkonu ve věci doložila též plnou moc udělenou pro advokátku Mgr. Leonu Hartman. Zákon nevyžaduje dxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxtah zastoupení, tj. oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného v rozsahu stanoveném v dohodě o plné moci, nevznikl. To se však ve věci ani v odůvodněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxntů není případný. Navíc lze zdůraznit, že v odvolacím řízení byl doložen i originál plné moci. Z uvedeného vyplývá, že nebyly splněny zákonné předpoklxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxpí vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí.
[12 VSOL 30/206-34 ve věci 27 ICm 3570/2013 (KSBR 27 INS 20629/2012)]
Související ustanoxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxch sporech, § 17 - vstup do řízení a záměna účastníka řízení, § 18 - přechod přihlášené pohledávky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxsolvenční správce a další správci
(Seznam insolvenčních správců)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
Insolvenční správce je ve smyslu § 9 písm. d) procesním subjektem inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xa veřejného činitele
sui generis
(Pl. ÚS 36/01). V právní praxi existuje i opačný názor, že insolvenční správce je při výkonu své činnosti podnikatelexx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by mít tento
status
přiznán zákonem, stát by musel nést odpovědnost za jeho jednání, nemohli by si jej zvolit sami věřitelé, nemohl by být ekonomicky ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xvou činnost v mandátu uděleném mu insolvenčním soudem, jmenujícím ho pro konkrétní insolvenční řízení (§ 25 a násl.). Centrální seznam insolvenčních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxst. 2
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a je založeno podle právního řádu členského státu Evropské unie nebo Dohody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xnsolvenčního správce podle § 6 z.i.s. náleží:
a)
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxně vysokoškolského vzdělání členským státem,
c)
vykonaní zkoušky insolvenčního správce,
d)
bezúhonnost,
e)
vykonání alespoň tříleté xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xuditu nebo řízení podniku,
f)
uhrazený správní poplatek,
g)
uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v soxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenčního správce je odvozeno od osoby tzv. ohlášeného společníka, tj. osoby, jejímž prostřednictvím bude činnost insolvenčního správce vykonáváxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxva umožňuje fyzickým osobám, které nejsou občany České republiky, a právnickým osobám, které v rámci jednotného ekonomického prostoru zemí Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxnými v insolvenčním rejstříku dle podmínek insolvenčního zákona a navazujících právních předpisů. Za hostujícího insolvenčního správce může být pxxxx x x xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxcarské konfederace, pokud vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxeptaci omezeného veřejného zásahu do řešení majetkových vztahů, jež se dostaly do krizové situace. Způsob jeho ustavení je dán rozhodnutím státního oxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xx xx xxx x xxx x xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxeronomní povaze (když správce nelze považovat za zástupce konkursních věřitelů, ani za zástupce úpadce), pak představují výkon pravomoci (na rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě ustavení soudem z pohledu ústavního pod rámec práce nebo služby uložené zákonem pro ochranu práv druhých dle čl. 9 odst. 2písm. d) Listiny záklaxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xbsahem, jakož i účelem a smyslem na něj nedopadá ustanovení čl. 26 Listiny. Není dále podnikáním ani provozováním jiné hospodářské činnosti a nelze jej xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxz dalšího kautely, týkající se zdrojů odměn a úhrady nákladů spjatých s jejich výkonem, jakož i kautely, týkající se jejich struktury a výše. Nicméně z úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxěňování a náhrady nákladů spjatých s výkonem veřejných funkcí plyne maxima přiměřenosti.
(Pl. ÚS 36/01, Sb. ÚS 80/2002)
Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx10; dne 1.12.2010 byla tomuto dlužníkovi povolena reorganizace a funkci správkyně tohoto dlužníka vykonává Ing. V. J. V.) a S., a.s. (věc je vedena u Kraxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo dlužníka vykonává Ing. V. J. V.), konstatuje odvolací soud, že tyto výhrady nelze podřadit pod žádný z přípustných odvolacích důvodů uvedených v § 26 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxné, neboť určení osoby insolvenčního správce předsedou insolvenčního soudu nepodléhá přezkumu odvolacího soudu; ostatně insolvenční soud je určenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (A-36) za insolvenční správkyni Ing. V. J. V., což soud I. stupně v napadeném bodě III. výroku usnesení správně respektoval. V situaci, kdy Ing. V. J. V. jx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xéž podmínky pro své ustanovení do funkce insolvenčního správce.
Pokud jde o námitky podjatosti správkyně spočívající v možném střetu zájmů různých úxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx2.2011 (B-8) k návrhu správkyně ustanovil v insolvenčním řízení odděleného správce K., v. o. s. právě pro případy správkyní zjištěného střetu zájmů mexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxgoval na některé případy, pro něž je správkyně vyloučena z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů a kdy není důvod pochybxxxx x xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxní Ing. V. J. V. z funkce správkyně.
(VS Praha 1 VSPH 123/2011-A-52 ve věci KSUL 46 INS 10249/2010)
K námitce odvolatele, že jako strana v incidenčním sxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxjšího účastníka do řízení, chce-li přispět k vítězství správce ve sporu a nést náklady s tím spojené, je třeba uvést, že insolvenční správce je vybírán dxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xízení. Pokud by snad insolvenční správce nebyl odborně způsobilý k výkonu funkce, respektive pokud by řádně neplnil své povinnosti a nepostupoval při xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení je předmětem sporu zejména vyřešení právních otázek, a nikoliv otázek skutkových.
(VS Olomouc 13 VSOL 87/2012-110 ve věci KSBR 37 INS 398/2010x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe, § 28 - změna insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 35 - zvláštní insolvenční správcxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xůvodů nebo pro možnou podjatost. O existenci důvodů pro odmítnutí ustanovení v konkrétní věci je insolvenční správce povinen informovat insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxné prohlášení o odmítnutí funkce. Posouzení důvodů vedoucích k odmítnutí ustanovení insolvenčním správcem je povinností insolvenčního soudu.
Nejsou-li důvody x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xunkce. Insolvenční soud z takového přístupu může vyvodit vůči insolvenčnímu správci sankční důsledky, např. ve formě uložení pokuty dle § 81.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxh může být důvodem pro odmítnutí funkce insolvenčního správce prohlášení o jeho vytíženosti v jiných insolvenčních řízeních.
Povinnost odůvodnix xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 2
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo by se jednat o krok zcela mimořádný, opodstatněný např. potřebou velmi úzké specializace osoby insolvenčního správce vycházející z předmětu činnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxravě lze poukázat na § 35 a komentář k postavení zvláštního insolvenčního správce.
xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx xoud v Praze zdůraznil např. ve svém usnesení čj. MSPH 76 INS 8711/2009, 3 VSPH 1090/2010-B-261 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxu podmínky vzniku oprávnění vykonávat tuto činnost, včetně vedení seznamu těchto správců, upraveny zvláštním zákonem, a to zákona č. 312/2006 Sb., o ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčníka) je zajištěna novými - oproti předchozí právní úpravě přísnějšími - kvalifikačními předpoklady (požadavek vysokoškolského vzdělání magistexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxhonnosti a dostatečného materiálního zabezpečení nutného ke krytí rizika případné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (vix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním povolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcícx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxám zapsaným v seznamu správců podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhl. č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm o insolvenčních správcích, získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona)x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxě způsobilá tuto funkci v insolvenčním řízení vykonávat, ale je také bez dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů, pro něž - nastanou-li až v průběhu řízení - může být ze své funkce dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvodx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxk o situaci, kdy insolvenční správce pozbyl předpoklady nezbytné pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost spxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného správce dle § 34 insolvenčního zákona) nebo zdravotní či jiné závažné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indisxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xlouhodobém časovém horizontu. Pokud by tato překážka byla rázu pouze přechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxežité důvody pro postup dle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona jsou zcela zřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do insolvenčního řízení. Proto není-li změna insolvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění fuxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxvenčního zákona), může soud ukončit působení insolvenčního správce v dané věci (dle § 31 insolvenčního zákona ho odvolat) jen za podmínek shora popsaxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxtří důvody pro odvolání správce bez takového návrhu.
V daném případě nebyl insolvenční správce ustanoven do funkce postupem dle § 29 odst. 1 až 3 insolvxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xsoba určená ze seznamu insolvenčních správců opatřením předsedy insolvenčního soudu - v rozhodnutí o úpadku ze dne 8.4.2011. Jeho odmítnutí funkce inxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx bylo opodstatněno, jen pokud by prokázal, že jsou tu některé ze shora popsaných důležitých důvodů, pro které lze považovat řádný výkon jeho funkce za obxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které spravuje. Protože jiné -
relevantní
- překážky výkonu své funkce v dané věci insolvenční správce netvrdil (ani nevyšly jinak najevo), soud prvxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Specifikace podmínek daných pro závěr o podjatosti insolvenčního správce je shodná s podmínkami stanovenými pro podjatost soudce podle § 14 o.s.ř. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxinen tyto důvody oznámit insolvenčnímu soudu. K uvedení těchto důvodů by měl správce rovněž sdělit, zda se sám za podjatého považuje či nikoliv. Obdobnx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud. Insolvenční správce je z důvodu podjatosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xtázce podjatosti insolvenčního správce k dispozici. Pokud insolvenční správce oznámí svoji podjatost bezprostředně po svém ustanovení do funkce, jx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx o důvod pro odvolání insolvenčního správce podle § 31 InsZ.
(VS Praha 3 VSPH 1619/2017-B-77 ve věci KSCB 26 INS 13745/2012)
Související ustanovenxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 35 - zvlxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxlvenční správce uzavírá smlouvu o pojištění své zodpovědnosti za škodu, která vzniká v souvislosti s výkonem funkce nebo s činností jeho zaměstnanců px xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xnsolvenčních správců. Insolvenční soud při ustanovení insolvenčního správce v konkrétní věci nezjišťuje, zda je podmínka pojištění správce splněnxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xení oprávněn zahrnout náklady na své pojištění do hotových výdajů uplatňovaných v řízení, kde je ustanoven správcem.
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxolvenčních správců jsou stanoveny vyhláškou č. 314/2007 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce nebo s činností jeho zaměstnanců, je prx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx limit pojistného plnění stanoven na součet částek daných pro jednotlivé ohlášené společníky veřejné obchodní společnosti, jejichž prostřednictvíx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx jeví nezbytné zvláštní připojištění, např. pro účely provozování podniku, kdy insolvenční správce uzavírá smlouvy o úvěrovém financování dle § 41, axxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxi výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozpxxx x x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxonem funkce správce (§ 23 IZ), nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně.
(VS Olomouc 1 VSOL 388/2015-B-23 ve věci KSOS 37 INS 4597/2014)
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§ 37 - odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu,
§ 38 - odměna a náhrada hotových výdaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ x x x x xx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Podmínky pro závěr o podjatosti insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x svém možném poměru k věci nebo k účastníkům řízení zpochybňujícím jeho nepodjatost, je povinen tyto důvody oznámit insolvenčnímu soudu. Insolvenční xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzhoduje insolvenční soud, proti rozhodnutí není přípustné odvolání. O podjatosti insolvenčního správce bude rozhodováno formou samostatného usnexxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxí insolvenčního soudu o odvolání insolvenčního správce dle § 31. Vyhodnocení námitky podjatosti insolvenčního správce musí vést k odvolání insolvenxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce k dispozici. Není vyloučeno, aby insolvenční správce nebyl vyloučen z řízení přesto, že se sám za podjatého pokládá.
Podjatost insolvenčního xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx insolvenční správce svoji podjatost před insolvenčním soudem úmyslně zatajil, bude to důvod pro zproštění funkce dle § 32.
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a současně
b)
to není důvod k pochybám o tom, že tento vztah neovlivní celxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxnční správce má i v takovém případě povinnost upozornit insolvenční soud na existenci vztahu k věřiteli či jeho zástupci a je na insolvenčním soudu, aby xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxžívá v insolvenčních řízeních vedených na členy koncernu, u nichž by měla být jako insolvenční správce určena pouze jedna osoba (§ 25 odst. 4). Pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxhodní společnosti výše uvedené závěry o podjatosti pro výkon činnosti insolvenčního správce platí pro společníka, který je společností ohlášen jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxatost u dalších společníků veřejné obchodní společnosti, která je jmenována do funkce insolvenčního správce.
Závěry ve vztahu k podjatosti insolxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xprávce.
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxenčním řízení zakládají důvod pochybovat, že tento vztah (ne)ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce (a které proto nexxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxvka je takového rozsahu, že věřitel má rozhodující vliv na průběh insolvenčního řízení, jakož i skutečnost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o spor o pohledávku za majetkovou podstatou nebo o pohledávku postavenou na roveň pohledávce za majetkovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xeho postavení v insolvenčním řízení, byť by samy o sobě (při izolovaném posouzení) nebyly způsobilé ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a to jest k právním normám, jejichž hypotéza není ustanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdovací činnost, přejímá závěry formulované k výkladu právních norem Ústavním soudem ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/9xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovným zněním zákona a jeho smyslem a účelem je důležité stanovit podmínky priority výkladu e xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxysl a účel zákona lze dovodit především z autentických dokumentů vypovídajících o vůli a záměrech zákonodárce, mezi něž patří důvodová zpráva k návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xřednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a účel zákona lze dále dovodit z pramenů práva. Při aplikaci právního ustanovení je nutno prvotxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxlovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti a výlučnosti není jakákoliv pochybnost, lze upřednostnit výklad e rxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů) a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 insolvenčního zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxm řízení vyloučen pouze z některých (a nepočetných) úkonů. Podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxo správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku - § 14 odst. 1 insolvenčního zákona), popř. účastníkům říxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxdevším příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu sroxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvenčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatnx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxy, a to, že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) z některých úkonů (v rámci insolvenčního řízení).
Shora uvedené závěry, byt‘ formulované při výkladu insolvenčního zákona ve znění účinném do 31. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), rozhoduje insolvenční soud zpravidla po slyšení insolvenčního správce (tj. na základě vysvětlení, jež insolvenční správce podal ke skutečnostemx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxsolvenčního spisu. Hodnotící soudy o (ne)opodstatněnosti návrhu, aby insolvenční správce byl odvolán z funkce, pak insolvenční soud zásadně přijímx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenčního řízení, insolvenčním správcem nebo opatřenými insolvenčním soudem). Tomu ostatně odpovídá též zákonem předepsaný požadavek, aby insolxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxo zákona je z insolvenčního řízení vyloučen insolvenční správce, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
Důvody, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení pro pochybnost o své nepodjatosti, odpovídají důvodům, pro něž jsou z projednxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xa projednávané věci i to, že soudce má předem o věci poznatky, které by měl získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; jeho poměr k účastnxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxjemné závislosti.
Stejně jako soud prvního stupně je proto i odvolací soud toho názoru, že osoba, která vykonávala funkci správce podniku dlužníka v rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx téhož dlužníka. Okolnost, jakým způsobem funkci správce podniku dlužníka vykonávala, je přitom irelevantní.
(VS Praha 2 VSPH 219/2008-B-30 ve věci xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxí, z nichž se podává subjektivní nespokojenost odvolatele s výkonem funkce správce konkursní podstaty v jiné věci, není uveden a doložen žádný z konkréxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxo k osobám účastníků). Postup v jiné věci, jestliže nevyústil v odvolání správce, tímto důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxrsní řízení (§ 14 odst. 4 o. s. ř.).
(VS Praha 1 VSPH 291/2008-A-38 ve věci KSHK 42 INS 2784/2008)
Pro posouzení důvodnostx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxe § 24 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že insolvenční zákon zakládá vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení na existenci určixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxumávané věci je rozhodné, že Mgr. J. H. poskytoval jako advokát právní služby JUDr. D. G., který je v insolvenčním řízení přihlášeným věřitelem, a tedy úxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxvenčního správce zakládá skutečnost, že tento správce z titulu funkce advokáta poskytoval věřiteli právní služby na základě smlouvy o poskytování prxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxt poskytnutých služeb nejsou přitom významné. Nerozhodné je i to, že skutečnosti zakládající důvod pochybností o nepodjatosti insolvenčního správcx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx k účastníku řízení. Proto postupoval soud prvního stupně správně, když insolvenčního správce z jeho funkce odvolal (§ 31 odst. 1 insolvenčního zákonaxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxně konkursní podstaty jiného úpadce a odvolatel jako věřitel tohoto úpadce proti ní (správkyni konkursní podstaty) vede soudní spory. Takové skutečnxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxípadně konkursních řízeních a z titulu této funkce je i účastníkem soudních sporů vyvolaných těmito řízeními, případně s nimi souvisejícími.
Důvodex xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xyly odcizeny, když toto jeho tvrzení dosud v trestním řízení nebylo prokázáno. Naopak insolvenční správkyně takovým postupem plní svoji povinnost ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxnční zákon nestanoví, že by podjatost nemohla být namítána vůči insolvenčnímu správci, jenž je právnickou osobou, respektive vůči fyzickým osobám, jxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx x. s. je tvořen pouze dvěma společníky - JUDr. Š. a Ing. D. V případě, že nelze vyloučit existenci spojení mezi dlužníkem a JUDr. Š., objektivně nelze nemít xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxi tak úzkém okruhu účastníků a předpokladu, že v. o. s. je řízena oběma společníky stejnou měrou, lze dojít k závěru, že prokázání nepodjatosti obou spolxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx V případě opačného postupu, než bylo výše naznačeno, by nebylo možno právnickou osobu z důvodu podjatosti jejích společníků vůbec postihnout, protožx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx je jednání podjatého společníka právnické osoby schopno ovlivnit jednání společníků ostatních, potažmo celé právnické osoby. Proto soud prvního stxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx INS 1855/2009)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 22 - odmítnutí funkce insolvenčního správce, § 24 - podjatost inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxní insolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.xxxxx
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (zvláštní část, k bodu 6):
Dotčené ustanovení napříště počítá s tím, že obxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců specializujících se na řešení dlužníkova úpadku konkursem a vedle něj krajský seznam insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení dluxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodujícím kritériem pro přidělování insolvenčních věcí bude okamžik, k němuž je do příslušné části seznamu zapsáno sídlo insolvenčního správce, lexxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx jedné ze svých provozoven a zvolí, podle které z nich konkrétně. Pro případ, že je insolvenční správce v tomto ohledu pasivní a popsanou volbu neučiní, dxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxo sídla do patřičné části seznamu. To neznamená, že v seznamu insolvenčních správců nebudou napříště evidovány údaje o sídle insolvenčního správce a zxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx“, a to buď okamžik zápisu sídla do patřičné části seznamu, nebo, přeje-li si insolvenční správce, aby byl v tomto ohledu rozhodujícím kritériem právě txxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxť označeným údajem“ pro každého ohlášeného společníka údaj o sídle společnosti, neurčí-li ohlášený společník, že ve vztahu k jeho osobě má být takovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxíště zapisuje do obecné části seznamu podle svého sídla pouze jednou. Pravidlo, podle kterého počet zápisů sídla veřejné obchodní společnosti do tohoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx insolvenčního soudu bude řídit pořadím určeným dnem zápisu sídla insolvenčního správce (veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnostix xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxřadím určeným dnem zápisu provozovny do příslušné části seznamu. Jinými slovy, předseda insolvenčního soudu určí v insolvenčním řízení insolvenčníx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxlvenčních věcí insolvenčním správcům obcházet častými změnami kritéria, podle něhož bude insolvenční správce v patřičném seznamu pro účely přiděloxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxčeného údaje“, jen jednou v kalendářním roce, vždy s účinky k prvnímu dni následujícího kalendářního roku.
K § 25
Ustanovení bylo dotčeno novelou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxstému určování insolvenčních správců, především v řízeních, ve kterých se dlužník domáhá řádným návrhem povolení oddlužení. Systém provozoven, ktexx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxmem dvou seznamů vedených zvlášť pro insolvenční řízení, kde je úpadek dlužníka řešen:
a)
oddlužením,
b)
konkursem (§ 17 odst. 3 z. i. s.).
U provxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxjského soudu zapsáno:
a)
sídlo nebo
b)
pouze jednu provozovnu (§ 5a z. i. s.).
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního správce podle počtu ohlášených společníků, nebyl tento princip dodržen; ustanovení § 17 odst. 6 z. i. s. opakovaný zápis veřejných obchxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).
Legislativní proces nenaplnil ani další premisu z důvodové zprávy, možnost insolvenčního správce měnit kritéria, tj. zvlášť evidované údaje o xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Určování osoby insolvenčního správce se řídí těmito pravidly:
a)
insxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxlvenční řízení má být rozhodující den zápisu jejich sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců; definice sídla i provozoxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxdla a kde je povinen vykonávat činnost skutečně převážně v úředních hodinách (§ 5a odst. 1 z. i. s.), provozovnou insolvenčního správce je místo, jehož axxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx provozoven do seznamu insolvenčních správců stanovuje § 5 odst. 5 až 8 z. i. s.;
c)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle pořadí ze subjektů zapxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxm předsedy insolvenčního soudu předložen řádný a včasný návrh na povolení oddlužení (§ 389 až 396),
d)
osoba insolvenčního správce bude vybrána dle pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxenčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu: - bude insolvenčnímu soudu předložen řádný návrh na prohlášení konkursu, nebo - nebude insolvexxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx xxx tzn. dlužník není subjektem, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem penzijní společnosti nebo penzijním fondem, nebo - nejde o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § 316 odst. 4,
e)
osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx určení osoby insolvenčního správce k rukám předsedy insolvenčního soudu: - bude insolvenčnímu soudu podán řádný a včasný návrh na povolení reorganizxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x x xx x xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je subjektem, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí společnosti nebo penzijním fondem, nebo - půjde o dlužníka, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle § 316 odst. 4.
Uvedenými pravidlx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxáleném většinou zajištěných a většinou nezajištěných věřitelů (§ 148 odst. 2).
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xále zachováno pravidlo o stejném insolvenčním správci u dlužníků tvořících koncern (§ 79 z. o. k.). Novelou provedenou zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost ox xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxích soudů nejde o zásadní změnu, již před touto novelou bylo toto pravidlo (samostatné návrhy manželů - stejný správce) vesměs aplikováno
Předseda insolvenčního soudu je oprávněn určit osobu insolvenčního správce mimo pořadí dané koloxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xolovacím způsobem přidělení věci; Zde může přicházet do úvahy stav, kdy např. všichni insolvenční správci, kteří mohou být určeni tzv. kolovacím způsxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxováno v situaci, kdy insolvenční soud přistoupí ke zproštění funkce insolvenčního správce (§ 32) a nutnost nápravy pochybení zproštěného insolvenčnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxcím způsobem by byla do funkce nového insolvenčního správce určena osoba bez jakýchkoli zkušeností nebo se zkušenostmi pouze minimálními,
c)
Je-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x předchozím případě, rozdíl lze spatřovat pouze v okamžiku aplikace této výjimky, kdy je v tomto případě kladen důraz na osobu dlužníka a rozsah majetkoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxvního insolvenčního správce vést k aplikaci výjimky z běžného kolového určení osoby insolvenčního správce.
d)
Je-li to nezbytné se zřetelem k odborxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx již při určení osoby prvního insolvenčního správce, nelze však vyloučit ani její použití při určení dalšího insolvenčního správce při odvolání (§ 31) xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxnností a provoz jeho podniku není doposud ukončen, je vhodné určit jako insolvenčního správce osobu, která má v tomto směru patřičné vzdělání nebo ze svx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxký okruh potenciálních insolvenčních věřitelů, je nutno přihlédnout k vytíženosti insolvenčního správce, který má být ve věci určen standardním kolxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxumného jednání, k průtahům při prodeji majetku z majetkové podstaty a tím ke snížení míry poměrného uspokojení věřitelů. Předseda insolvenčního soudx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdchozí činnost insolvenčního správce, který má být ve věci určen kolovým způsobem, především pokud jde o pochybení insolvenčního správce, pro která bxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xředseda soudu svázán žádným dalším pravidlem. Předseda soudu však musí při volbě mimo pořadí respektovat vztah sídla dlužníka a sídla nebo provozovny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxda insolvenčního soudu ve vydaném opatření odůvodnit; opatření včetně odůvodnění bude jako součást insolvenčního spisu zveřejněno v insolvenčním rxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnčních správcích). Nejsou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxčních řízení s významným přeshraničním dopadem. Ustanovení šestého odstavce stanovuje pro určení hostujícího insolvenčního správce stejná kritérxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xad hostujících správců již zmíněný přeshraniční dopad.
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxo zákona vymezuje pravomoc předsedy insolvenčního soudu určit v „rotačním systému“ insolvenčního správce mimo zákonné pořadí; současně předepisuxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxy Ústavního soudu týkající se náležitostí odůvodnění, byť v redukované podobě odpovídající povaze opatření. Výjimečné opatření musí být odůvodněno xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxdí v tzv. kolečku podle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, výjimečně určen správce jiný. Tyto důvody současně musí reflektovat podmínky zákona, který pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu řízení, osobě dlužníka a jeho majetkovým poměrům či vzhledem k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxa na konec pořadí „z důvodu zajištění rovnoměrného zatížení insolvenčních správců.“ Takto formulované odůvodnění zásadně neodpovídá základním požxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xebyla ustanovena insolvenčním správcem, přestože na ni vycházelo pořadí. Jedná se o natolik flagrantní pochybení, že je nelze hodnotit jinak než jako xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, jaké důvody vlastně ve skutečnosti předsedkyni k vydání opatření vedly.
19. Na hodnocení věci nemůže nic změnit, ba spíše k němu dále přispívá vyjádřxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxčním správcům i odborné veřejnosti. Takto mimo rámec vlastního opatření sdělované důvody nemohou nahradit absenci odůvodnění konkrétního opatřeníx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxsti setkávají s tvrdou kritikou (např. ŠRÁMKOVÁ, T. Statistická analýza způsobu ustanovování insolvenčních správců u Krajského soudu v Ostravě. Konxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xttp://pravniradce.ihned.cz).
20. Důvody vydání napadeného opatření, sdělené předsedkyní v rámci řízení o ústavní stížnosti - mimo odůvodnění konxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího soudu oprávněn (povolán) opatření tohoto druhu vydat. Svojí povahou vůbec nespadají pod § 25 odst. 5 insolvenčního zákona, podle kterého má být opaxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k dosavadnímu stavu řízení, osobě dlužníka a jeho majetkovým poměrům nebo je-li tak třeba postupovat vzhledem k odborné způsobilosti správce, jeho doxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxximku ze zásady rotačního principu podle § 25 odst. 2 insolvenčního zákona, nýbrž k jejich vydávání přistupuje hromadně činí tak ovšem z důvodů, které záxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxízených provozoven a s tím spojenému násobení počtu věcí přidělených konkrétním správcům a nerovnoměrnému rozložení nápadu. Takové důvody nemohou oxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xoudu) popírají, a pro obvod Krajského soudu v Ostravě významně redukují či takřka anulují, zákonem v § 25 odst. 2 předvídaný rotační systém určování spxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsluhovány v souladu s požadavky insolvenčního zákona a prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxce povinen zajišťovat v provozovně, pak je třeba uvést, že zákon zná jiné mechanismy postihu. V této souvislosti lze poukázat na usnesení ze dne 27. 6. 20xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xlomouci odkázal Krajský soud v Ostravě na postih takového jednání jako správního deliktu, a zdůraznil přitom, že insolvenčního správce nelze za porušxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xb.), kterým zrušil ustanovení § 3 odst. 2 věty druhé a slova „svou nepřetržitou fyzickou přítomností“ v § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., v této souvisxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xchopnosti a dovednosti a zhodnotili své ekonomické možnosti. Právě tyto jejich možnosti jsou vlastně tím zásadním a, dlužno říci, přirozeným (neumělxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxežitostí zcela jinou a postih takových insolvenčních správců bude v případě takového zjištění nepochybně namístě.“ Zdůraznil však, že platí výhrada xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxích provozoven insolvenčních správců se musí dít postupy předvídanými zákonem, nikoli prostřednictvím opatření podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxuhovány. Naprosto nepřípustné je potom zobecňující a svévolně zvolené východisko, že za legitimní lze kromě sídla považovat zřízení (nanejvýš) 4 proxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxo zákona mu za zbývající provozovny nejsou přidělovány další insolvenční věci, byť na ně má podle zákonného pořadí nárok; zjevně se tak děje bez ověřovxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxovozovna“ je pouze pracovním (zkratkovitým) označením, který není zákonem ani jinak konkrétně definován. Ústavní soud v minulosti toliko vyslovil, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx jen na insolvenčních správcích, aby sami uplatnili své schopnosti a dovednosti a zhodnotili své ekonomické možnosti.“ Klíčovým aspektem je, aby insoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxv. fiktivních provozoven se navíc týká především specifického institutu oddlužení fyzických osob, avšak právě v těchto případech lze důvodně požadoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhod institutu xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvidel a přidělování insolvenčních věcí podle vlastní - svévolné úvahy, vykazují rysy obcházení zákona ve značném měřítku; jejich projevy lze nazvat „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xavedená praxe popírá rotační systém ustanovování insolvenčních správců, na kterém koncepčně staví insolvenční zákon ve znění novely zákonem č. 294xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxdě dobrých důvodů opuštěn (viz důvodová zpráva, sněmovní tisk 929/0, část č. 1/13, 6. volební období, 2010-2013, dostupná na www.psp.cz).
27. Pouze nx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxvaného počtu provozoven (ať již modelu 1+4 zavedeného u Krajského soudu v Ostravě či jakéhokoli jiného) bude vykonávat svoji práci lépe než insolvenčnx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx i judikaturou vrcholných soudů, tento vývoj reflektuje situaci na trhu, a pokud správce odvádí práci kvalitně a zodpovědně - byť prostřednictvím (jedxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do níž nesmí nepřiměřeně zasahovat stát jako takový, tím méně soudní funkcionář prostřednictvím podpůrných úkonů v podobě opatření o (ne)určení spráxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní podle § 25 odst. 5 insolvenčního zákona, kterým mají být insolvenční správci postiženi při zřizování fiktivních provozoven, se navíc co do svých důsxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjského soudu v Ostravě jde tedy vedle zjevného obcházení zákona rovněž o obcházení judikatury Vrchního soudu v Olomouci. Soudní funkcionáři, tím spíšx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xvévole - tím spíše nesmí činit pravý opak či jen vzbuzovat svými aktivitami takový dojem.
Ani v poměrech zákona č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxzhodnutí soudu o tom, zda správce dlužníkova majetku ve své funkci skončí nebo o tom, zda určitá osoba má být tímto správcem ustanovena, není rozhodnutíx xx xxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxlání insolvenčního správce (§ 31 insolvenčního zákona) nebo usnesení o tom, že se insolvenční správce zprošťuje funkce (§ xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxní schůze věřitelů o ustanovení insolvenčního správce, přijaté podle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona.
Jelikož dovolání není přípustné ani podle jixxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
Na tento závěr nemá žádný vliv ani to, že odvolací soud dovolatele nesprávně poučil, že dovolání připuštěno být může xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxo soudu uveřejněné pod číslem 73/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a dále nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/0xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx soud prvního stupně (insolvenční soud) ustanovil do funkce insolvenčního správcem dlužníka osobu určenou opatřením předsedy insolvenčního soudu mxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebyly splněny zákonem požadované podmínky (§ 25 odst. 5 insolvenčního zákona). Nejde o způsobilý odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 26 věty druhé ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce osobu, u které je (proto) důvod pochybovat o její nepodjatosti pro její poměr k věci nebo k osobám účastníků ani osobu, která nesplňuje podmínky prx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxt. 5 insolvenčního zákona, neboť jde o úkon hybridní povahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který nemá povahu rozhodnutí.
[3] Opxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustanovil (podle opatření předsedy insolvenčního soudu) do funkce insolvenčního správce dlužníka jinou osobu.
(NS 29 NSČR 130/2014)
Odvolací soxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xž zákon svěřuje rozhodování o dalším setrvání takto ustanoveného správce do rukou věřitelů; podle x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce.
(VS Praha 1 VSPH 291/2008 ve věci KSHK 42 INS 2784/2xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxt obecnou a část zvláštní. Osoby zapsané do části zvláštní mají zvláštní povolení, jež je předpokladem pro výkon funkce insolvenčního správce (vedle pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxležitostech zkoušek insolvenčních správců), tj. také u dlužníka, u něhož byla povolena reorganizace při rozhodnutí o úpadku za podmínek § 148 odst. 2 ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna.
(VS Praha 3 VSPH 202/2010-B-68 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
Insolvenční zákon nepředpokládá, že by insolvenční soud (představovaný soudcemx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce do funkce osobu určenou mu závazně opatřením předsedy insolvenčního soudu dle § 25 InsZ za použití § 31 odst. 5 InsZ. V rámci aplikace ust. § 26 InsZ xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xnsZ (představující úkon hybridní povahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který podle § 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 311/2007 Sbx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxitky se opírají o nikoliv nově (po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně) zjištěné skutečnosti (ve vztahu k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Ústavního soudx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxpad (že by bylo namítáno na základě okolností známých v době rozhodování soudu prvního stupně, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovenx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxláštního povolení ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb. (tedy že opatřením předsedy insolvenčního soudu případně nebylo dodrženo pravidlo obsaxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesprávný postup předsedy insolvenčního soudu při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného insolvenčního správce osobu, u které je (proto) důvod xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtřením pojmenovaného) insolvenčního správce ustanoveními § 21 až § 24 insolvenčního zákona a současně vylučuje z odvolací argumentace skutečnostix xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu v rámci odvolacího řízení bez dalšího ustanovit jiného správce, jak v odvolání navrhuje dlužník. Umožňuje-li ust. § 31 odst. 4 InsZ odvolat z funkce inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxžitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí ministerstva poxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxno, že osoba dlužníka splňuje předpoklady pro ustanovení správce dle ust. § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, resp. že je postaveno najisto, žx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxé osoby do funkce správce lze konec konců korigovat i na první schůzi věřitelů dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona.
(VS Praha 3 VSPH 987/2017-B-16 ve věxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxst insolvenčního správce, § 27 - ustanovení předběžného správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním spxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xástupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxlení reorganizace, § 318 - dlužníkův návrh na reorganizaci, § 319 - náležitosti dlužníkova návrhu na reorganizaci, § 320 - odmítnutí dlužníkova návrhu xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxání s majetkem dlužníka, § 389 - legitimace k návrhu na povolení oddlužení, § 390 - lhůta pro podání návrhu na povolení oddlužení, § 391 - náležitosti návrxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení oddlužení, § 395 - zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, § 396 - následky neúspěšného návrhu na povolení oddlužení
Související předpisxx
x xx xx xx x x xx xx xxx x x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dnx xxxxxxxxx
Odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce bude důvodné pouze tehdy, pokud účastníci řízenxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxní insolvenčního správce - tedy, že insolvenční správce nesplňuje podmínky v případě fyzické osoby dle § 21 odst. 2 písm. a) a v případě veřejné obchodnx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí o ustanovení insolvenčního správce jsou pouze ty skutečnosti, které nastaly v době do vydání rozhodnutí soudu prvního stupně. V případě nově zjištxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx x xxx
xxxxxxxxxxx
Odvolací soud se neztotožňuje s nxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxnčního zákona.
(VS Olomouc 3 VSOL 222/2010-B-256 ve věci KSBR 39 INS 398/2010)
Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxučasným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxx2010-A-25 ve věci KSPH 37 INS 1193/2010)
Důvodem xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně mxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxěry účastníků insolvenčního řízení. K důvodům, pro něž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení pro pochybnost o své nepodjatosti, se vxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxdnávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 občanského soudního řádu. Pokud jde o poměr k věci, rozumí se jím především přímý prxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxnnost; pokud jde o poměr k účastníkům a jejich zástupcům, může být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, vztahem přátelským či zjevně nepřxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxa, že JUDr. Milan Šváb je podjatý, neboť zastupuje protistranu ve sporu vedeném proti ní. Toto poměrně vágní a ničím nedoložené tvrzení upřesnil - jak poxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxsti, však dle názoru odvolacího soudu nelze dovodit, že by tato skutečnost mohla jakýmkoliv způsobem založit jeho vztah k věci, k dlužnici či k dalším účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxlvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 33 - zástupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní ixxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
Insolvenční správce je nejčastěji ustanoven v rámci rozhodnutí o úpadku dle § 136 odst. 2 písm. b). K ustanovení předběžného insolvenčního správce můxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x předběžném opatření dle § 82 a 112. Pokud insolvenční soud rozhodne o povolení moratoria u dlužníka (§ 115 a násl.), většinou současně ustanoví předběžxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xaplněny podmínky uvedené v § 123 odst. 1 (viz komentář k tomuto ustanovení).
Povinnosti předběžného správce a důvody vedoucí k jeho ustanovení jsou xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxo zajištění a současné přezkoumání dlužníkova účetnictví. K takovému postupu insolvenční soud sahá v případě, kdy z insolvenčního návrhu navrhovatexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxně vyšší hodnoty, provozovaný podnik) nebo v případě kdy dlužník s insolvenčním soudem řádně nekomunikuje (nevyjádří se k insolvenčnímu návrhu navrhxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
K povxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxvá specifika insolvenčního řízení tak, aby případná práva a povinnosti stanovené pro výkon činnosti předběžného správce odpovídaly záměru vedoucímx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxnnosti vymezeny v širším rozsahu, než náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Předběžný správce se stává po rozhodnutí o úpadku dlužníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Pokud by insolvenční soud rozhodl o tom, že se předběžný správce řádným insolvenčním správcem nestane, musí rozhodnutí o úpadku, kterým je řádný insolxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxný insolvenční správce dospěje k závěru, že dlužník je osobou podle § 3 odst. 2 z. i. s. a on sám není v seznamu insolvenčních správců zapsán jako zvláštní ixxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem opatřením předsedy insolvenčního soudu. Nedojde-li při rozhodnutí o úpadku ke změně v osobě insolvenčního správce, nemusí být vydáváno předsxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxým byl určen předběžný insolvenční správce.
Judikatura:
Stejně jako soxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxo v daném případě namístě. Skutečnost, že část majetkové podstaty se z důvodu dlužníkem zpochybňovaného zadržovacího práva nachází v dispozici navrhxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxo majetek), mohla být zapsána do soupisu jeho majetkové podstaty, a aby o tom, zda z eventuálního výtěžku zpeněžení budou uspokojeny toliko navrhující xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xřezkoumá dlužníkovo účetnictví, vyhověla jeho požadavku a vydala mu jeho účetní či jinou dokumentaci. Námitku podjatosti vznesenou proti předběžné xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xnsolvenčním řízení (v tom, že podala návrh na nařízení předběžného opatření), neboť dlužník se vůči němu může bránit odvoláním, což ostatně v dané věci xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu (jakmile bude majetková podstata dlužníka dostatečně zjištěna a zajištěna), bude na soudu prvního stupně, aby ji zprostil funkce.
Odvolací soud všxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxčního zákona. Aplikace tohoto ustanovení přichází v úvahu obvykle pouze tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx takového předběžného opatření přistoupí soud po pečlivé úvaze tehdy, když nepostačí omezení spojená s účinky, jež vyvolává zahájení insolvenčního řxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxi na tom, zda řízení bylo zahájeno insolvenčním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxe subjektivní přípustnost odvolání proti usnesení, kterým soud ustanovil do funkce insolvenčního správce. Vzhledem k § 7 odst. 1 insolvenčního zákonx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxí dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku (§ 14 odst. 1 insolvenčního zákona), resp. pro určitou fázi insolvenčního řízení i jiné osxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxch osob v § 15 insolvenčního zákona. Insolvenční správce jiného dlužníka, který tvrdí, že s dlužníkem tvoří koncern a z tohoto titulu by měl být ustanovex x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xdst. 2 insolvenčního zákona, věta poslední, totiž nezakládá nárok konkrétní osoby (míněno jakési osobní právo, jež prosazuje odvolatel), aby byla usxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxovým úpadkem, vytváří předpoklady, aby insolvenčním správcem dlužníků, jež tvoří koncern, byla pokud možno jedna osoba. Právo prosazovat vlastními xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxx xxaha 3 VSPH 9/2011-A-56 ve věci MSPH 90 INS 11487/2010)
Z obsahu spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že po vydání napadeného usnesení (předběžného opatxxxx xxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxdl o zjištění úpadku dlužníka, jež napadl dlužník odvoláním, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2013, č. j. 2 VSPH 331/2013-A-66, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxnkurs s tím, že jeho účinky nastávají (podle § 89 odst. 1 IZ) jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo ve stejný den. Je zřejmé, že s účinnoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxce, který vykonává svoji funkci jen do rozhodnutí o úpadku a který se v daném případě stal od rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působnostx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxnky prohlášení konkursu na jeho majetek stanovenými v § 246 IZ (nastalými dle § 245 odst. 1 rovněž zveřejněním rozhodnutí o konkursu v insolvenčním rejxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjících s majetkovou podstatou, jež dosud příslušela dlužníku) na insolvenčního správce, včetně toho, že osoby, jež mají závazky vůči dlužníku, mají pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxy soud prvního stupně nemá od dlužníka žádné údaje o jeho majetku, přestože sám učinil úkon směřující ke zjištění majetku dlužníka, dlužník však výzvy nxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxuzuje, že je věcí soudu zjišťovat majetek dlužníka, tato povinnost stíhá právě insolvenčního správce po rozhodnutí o úpadku, event. předběžného insoxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxstatek prostředků v majetkové podstatě
Proto lze uzavřít, že není zřejmé, že by v majetkové podstatě byly prostředky k úhradě nákladů insolvenčního sxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxředků v majetkové podstatě by nároky správce, tj. jeho odměnu a hotové výdaje, hradil stát a tomu právě má předejít institut zálohy na náklady insolvenčxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx a dlužníky v případě ukládání zálohy na náklady insolvenčního řízení, pak je nutno poukázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíž části txxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčního navrhovatele až na odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné). K tomu je možno uzavřít, že mimo výjimek, ve kterýxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxé podstatě dostatek prostředků ke krytí nákladů řízení, případně zda lze prostředky ke krytí nákladů zajistit jinak, a to bez ohledu na skutečnost, kdo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxly zjištěny žádné pohotové prostředky, které by mohly být součástí majetkové podstaty dlužnice, se odvolací soud ztotožňuje i se závěrem soudu prvníhx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx ve věci KSBR 31 INS 28792/2013)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxtupce insolvenčního správce, § 34 - oddělený insolvenční správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce, § 82 - předběžné opatření, § 108 - záloha na náklaxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
(Změna insolvenčního správce)
Mgr.
Jan
Kozák
Výklad k tomuto ustanovení viz komentář k § 29.
(xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1xxxxxxx
K § 28 a 29
Z důvodové zprávy k zákonu č. 64/2017 Sb. (obecná část, k bodu 1.3.1, zvláštní část, k bodu 7 až 9):
S vxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. zejména přijetí usnesení příslušným kvorem představovaným nejméně polovinou všech věřitelů, kteří mají právo hlasovat, přihlášených ke dni předcxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z funkce a k ustanovení nového insolvenčního správce, který je s věřiteli předem domluven.
Možnost tzv. „převolení“ insolvenčního správce má smysx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje k tomu, aby svoji funkci vykonával v souladu se základními zásadami insolvenčního řízení, s čímž také úzce souvisí ochrana společného zájmu věřitexxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo dle výše jejich pohledávek, se však jeví ve vztahu k insolvenčnímu řízení, v němž je úpadek řešen oddlužením, zcela nevhodnou, když umožňuje byť i jedixxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxteli s největší pohledávkou v daném řízení) ve spolupráci s insolvenčními správci s velkým nápadem insolvenčních věcí (a tudíž i velkým finančním obraxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx k tomu, že v řízení o oddlužení nelze předpokládat patřičnou úroveň právního vzdělání, popř. zastoupení, na straně dlužníka, a u věřitelů (s výjimkou pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxní spoléhat na to, že dohled nad výkonem funkce majoritním věřitelem zvoleného insolvenčního správce provedou ostatní věřitelé či dlužník. Pokud pak xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx dne 24. 9. 2014, č. j. KSOS 36 INS 9408/2014-B10 - pozn. aut.) přitom nejsou dostatečné pro vyřešení uvedeného problému.
Možnost „převolení“ insolvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé nejen podle výše pohledávek, ale také „podle hlav“, na schůzi věřitelů svolané insolvenčním soudem na návrh nadpoloviční většiny věřitelů počítané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt“ insolvenční řízení. Zároveň však zachovává možnost odvolat insolvenčního správce ustanoveného soudem a jmenovat na jeho místo jiného insolvenčnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdávek, počítaných podle jejich výše, tedy za situace, kdy lze od jmenovaného insolvenčního správce očekávat, že bude hájit zájmy všech věřitelů.
(xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení jedním věřitelem, obvykle úzce spolupracujícím s konkrétním insolvenčním správcem či úzkou skupinou insolvenčních správců.
Není přitom v soxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxnkce jmenován hlasy věřitele, s nímž je spřízněn, prosazuje na úkor zájmů ostatních věřitelů i samotného dlužníka partikulární zájmy s ním spřízněnéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zainteresovaná na výsledku insolvenčního řízení díky úzké vazbě na věřitele, která by za příslib vlastního ekonomického profitu protihodnotou vedlx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxstor pro realizaci potenciálního střetu zájmů na straně insolvenčního správce podle popsaného schématu.
K § 28 a § 29
Ustanovení § 28 a 29 zdůrazňxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxpadně i ustanovit insolvenčního správce odle vlastního výběru.
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce z funkce. V souladu s § 137 svolá insolvenční soud schůzi věřitelů tak, aby se konala nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí o úpadku. První schůzx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxyklé. Insolvenční soud je vždy povinen svolat schůzi věřitelů ihned po skončení prvního přezkumného jednání a umožnit na ní věřitelům hlasovat o odvolxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxledující pracovní den po přezkumném jednání, pokud např. přezkumné jednání skončí v pozdních hodinách a schůzi věřitelů již není možné technicky ani čxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xodle § 48 odst. 2 povinnou součástí programu schůze věřitelů.
V případě, že se přezkumné jednání koná až po první schůzi věřitelů svolané v řízexxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je podmíněno hlasy nadpoloviční většiny všech věřitelů, kteří mají právo hlasovat.
Kvorum
potřebné pro přijetí usnesení schůze věřitelů o odvolání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxo hlasovat (viz důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb. zvláštní část, k bodům 8 až 11). K otázce xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí většiny věřitelů většinou počítanou pouze z věřitelů, kteří mají v okamžik konání schůze věřitelů konané po prvním přezkumném jednání hlasovací práxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxi předcházejícímu termínu konání schůze věřitelů, která bude o osobě insolvenčního správce hlasovat. Věřitel, který svou přihlášku pohledávky doruxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxjící o osobě insolvenčního správce, by do kvora pro hlasování o osobě insolvenčního správce nemohl být zahrnut. To se týká také přihlášek věřitelů z jinxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxenské státy Evropské unie. Hlasovat je oprávněna také osoba, která se věřitelem stane postoupením části pohledávky stávajícího věřitele postupem dlx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx (nastala
fikce
pozitivního rozhodnutí insolvenčního soudu).
Definitivní okruh věřitelů s právem hlasovat o osobě insolvenčního správce je určxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xmíněném usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 2 VSPH 1068/2011-B-18.
Popsaný postup neplatí pro insolvenční řízení, ve kterém došlo rozhodnutím inxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxl omezit právo majoritního věřitele svým hlasem prosadit do řízení, ve kterém je rozhodnuto o povolení oddlužení dlužníka, jiného insolvenčního spráxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxo správce na schůzi věřitelů konané po prvním přezkumném jednání. Soudní rok ve formě přezkumného jednání je v řízení, ve kterém došlo k povolení oddlužxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení oddlužení probíhá pouze v rámci jednání mezi insolvenčním správcem a dlužníkem, jehož výsledek je pro účely insolvenčního řízení zachycen vx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro přezkum pohledávek v případě povolení oddlužení nelze stavět na roveň soudnímu roku ve formě přezkumného jednání; § 190 odst. 1 také oba postupy od sxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xonat ani žádná schůze věřitelů, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednání (-).“ Insolvenční správce určený opatřením předsedy insolvenčního soudu (§ 25) je v případě povolení oddlužení dlužníka neodvolatelný. Tenxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxlužení, hlasování dle § 29; s takovým hlasováním není při povolení oddlužení dlužníka počítáno.
Rovnost věřitelů v insolvenčním řízení je zásadou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxými slovy čím větší je pohledávka věřitele za dlužníkem, tím větší je oprávnění věřitele svým hlasem insolvenční proces ovlivňovat. Konkrétně je tentx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxybnitelný princip vychýlen ve prospěch minoritních věřitelů, neboť majoritní věřitel byl o své privilegované postavení připraven, když byl zbaven mxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpokládaným právní úpravou v prohlášení konkursu (§ 396 a § 405). Dále je zvýrazněna faktem, že v případě přeměny reorganizace v konkurs je věřitelůx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxačním plánu (§ 25 odst. 1 a § 148 odst. 2). Při přeměně oddlužení v konkurs věřitelé podobnou možnost nemají, přestože jde o situaci zcela identickou. Takxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Pokud k odvolání insolvenčního správce hlasy věřitelů dojde, může schůze věřitelů samostatným rozhodnutím, kterého jx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xotvrdit. Soud usnesení schůze věřitelů o ustanovení nového insolvenčního správce nepotvrdí pouze v případě, že osoba vybraná insolvenčními věřitelx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx7 xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxhlasí se svým ustanovením do funkce odděleného insolvenčního správce, a to v případě, že jsou zde věřitelé:
a)
jejichž pohledávka byla odvolaným insoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvce se svým ustanovením vyjádří souhlas, nemá insolvenční soud jinou možnost než odvolaného správce do pozice odděleného insolvenčního správce ustaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce odložit až na okamžik, kdy ukončí svou činnost odděleného insolvenčního správce, aby k předkládání vyúčtování ze strany odvolaného insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce vydat do ukončení schůze věřitelů, která usnesení přijala. Odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud usnesení schůze věřitelů nepotxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce. Dle § 55 odst. 1 použitého obdobně pro jednání upravené v § 29 insolvenční soud vyzve každého z přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro přijetí usxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxasně je poučí, že odvolání, které nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede do protokolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů (§ 52 odst. 4). Pro tento postup musejí být současně splněny dvě podmínky:
a)
insolvenční soud v rámci schxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jiné rozhodnutí insolvenčního soudu, např. rozhodnutí o potvrzení nebo nepotvrzení volby členů věřitelského výboru.
Ze závěrů § 35 odst. 2 vyplxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce.
K odst. 4
Insolvenční správce zproštěný nebo odvolaný v průběhu insolvenčního řízení má povinnost neprodleně po právní moci rozhodnutí, kterým byl zpxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Tuto povinnost odvxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxoví lhůtu pro její splnění; její délka bude vycházet z předpokládané složitosti takového vyúčtování. Vyúčtování odměny a hotových výdajů odvolaného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxe předložené vyúčtování a příp. s bývalým správcem projedná a zajistí odstranění chyb a nedostatků vyúčtování. Lhůta pro případné námitky proti předlxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xyúčtování, kterou zveřejní v insolvenčním rejstříku. Ve vyhlášce insolvenční soud stanoví počátek a konec lhůty pro podání námitek. Nebudou-li námixxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxí schválí. K projednání včasných námitek musí insolvenční soud nařídit jednání. Uložení povinnosti předložit vyúčtování odměny a hotových výdajů ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
Podle § 29 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud nepotvrdí (volbu správce - pozn. autora) jen za situace, že navržený insolvenční správce nexxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxnění rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá výlučně na předpokládané složitosti insolvenčního řízení a očekávaných značných nákladech insolvenčxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxtí tohoto druhu nepřiznává relevanci. V souzené věci totiž nelze užít § 54 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého v jiných případech soud může zrušit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnčního správce prosadil vahou svého hlasu největší věřitel (za podpory ze strany věřitele dalšího), nemohl insolvenční soud než takové rozhodnutí za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx (že se potvrzuje usnesení schůze věřitelů ze dne 4. srpna 2009 o ustanovení JUDr. F. M., sídlem v B. Š. 41, novým insolvenčním správcem - pozn. autora).
(xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xa odvolání JUDr. E. M. z funkce správkyně a na ustanovení nové správkyně JUDr. I. V., neboť pro takový návrh se vyslovilo jen 44,11% (a nikoliv nejméně polxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxd I. stupně proto pochybil, když na první schůzi věřitelů následující po přezkumném jednání potvrdil v důsledku chybně počítaných hlasů usnesením ze dxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxst. 2 insolvenčního zákona nelze reparovat jinak (prvou schůzi věřitelů následující po přezkumném jednání nelze opakovat a proti rozhodnutí, jímž ixxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxto, že důležitým důvodem pro odvolání insolvenčního správce z funkce je též to, že byl do funkce ustanoven postupem podle § 29 insolvenčního zákona, jenx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx x xlatnosti usnesení schůze věřitelů se vyžaduje prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledáxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxsovací
kvorum
. Jde např. právě o usnesení o odvolání dosavadního a ustanovení nového insolvenčního správce dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxě vychází ze zásady, že hlasovací právo náleží bez dalšího pouze věřitelům, jejichž pohledávka byla zjištěna. Věřitelé s nezjištěnou pohledávkou mohxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxa na přezkumném jednání popřena (insolvenčním správcem či dlužníkem, nikoli věřitelem), je vázána na odkládací podmínku, nebyla ještě zjištěna (nebxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xředpokladu, že mu takové právo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud.
Tuto úpravu je třeba aplikovat i při posuzovánx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxkona. Odvolací soud je přitom toho názoru, že pro výsledek tohoto hlasování je určující poměr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přihlášenxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxk, tedy i v rozsahu pohledávek, ohledně nichž věřitelé hlasovací právo nemají. Tomuto závěru se neprotiví ani úprava obsažená v § 30 odst. 2 insolvenčníxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxyla v insolvenčním řízení v konečném důsledku zjištěna vůbec nebo byla zjištěna v jiné výši (jde např. o věřitele popřených nevykonatelných pohledávexx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxH 1068/2011-B-18 ve věci KSLB 76 INS 15819/2010)
Při určení výše podílu každé z osob, které v řízení vykonávaly funkci správce, je třeba vyjít jen z krxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtování právních služeb (advokátní tarif) nelze užít ani přiměřeně (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. září 2010 č.j. KSOS 36 INS 2399/2010x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxvala dnes již zrušená vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, v němž byla stanovena kritéria roxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xdostupném na webových stránkách NS ČR) a jeho závěry jsou použitelné i pro výklad pojmů doba činnosti a rozsah činnosti dle § 6 vyhlášky. Právu osob, kterx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx IZ) vyplatit odměnu, případně podíl na ní, z majetkové podstaty osobě, která funkci správce vykonávala. Situaci, kdy odvolatelka vykonávala funkci pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xři určení jejího podílu na odměně insolvenčního správce soud z hledisek dle § 6 vyhlášky zohlední rovněž skutečnost, že vykonávala funkci předběžné inxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxního správce, však nelze.
(VS Olomouc 2 VSOL 887/2012-B-254 ve věci 24 INS 2062/2009)
Z tohoto ustanovení je zřejmé, že na rozdíl od usnesení schůze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní nového insolvenčního správce schůzí věřitelů třeba jeho potvrzení ze strany insolvenčního soudu. Jinými slovy, výkladem
a contrario
lze dovoditx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xdst. 2 jednacího řádu pro insolvenční řízení zaznamená výsledek hlasování schůze věřitelů do protokolu o jednání schůze. Z protokolu o přezkumném jedxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxhůze věřitelů usnesla na tom, že z funkce insolvenčního správce se odvolává dosavadní insolvenční správce JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová a že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxrávce je zapsán v seznamu insolvenčních správců a splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 21 až 24 InsZ, a vyhlásil usnesení, že potvrzuje ustanovení poxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výsledek schůze věřitelů potvrdil insolvenční soud i v napadeném usnesení, když v jeho odůvodnění uvedl, že schůze věřitelů dosavadního insolvenčníxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxitelů došlo, bylo vyloučeno, aby soud o odvolání tohoto správce (z funkce již odvolaného) sám znovu rozhodl, jak to - s odkazem na § 31 InsZ - napadeným usnxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxesením podle 29 odst. 2 InsZ (proti němuž není přípustné odvolání) potvrdil. Lze tedy uzavřít že insolvenční soud vydal napadené usnesení, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxšil tím, že ve věci odvolání insolvenčního správce nechal přítomné věřitele hlasovat také o tom, že novým správcem ustanovují Mgr. Alexandra Netta, anxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxi hodnocení výsledku hlasování patrně nevzal v úvahu speciální
kvorum
stanovené v § 29 odst. 1 IZ. Podle tohoto ustanovení pro přijetí usnesení schůze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xchůzi osobně nebo písemně prostřednictvím hlasovacích lístků), které představují nikoli nadpoloviční většinu hlasů věřitelů, kteří hlasovali, nýxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí bylo s účinností od 1. 1. 2014 doplněno jen o výslovné vyjádření toho, co podle ustálené judikatury platilo vždy, totiž že výchozí sumu přihlášených poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxem přiznané). Tuto sumu přihlášených pohledávek s právem hlasu však soud prvního stupně v napadeném usnesení neidentifikoval a místo toho zaznamenal xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx x xxoti pak při vyjádření výsledku hlasování poměřoval. Se zřetelem k uvedenému nelze dospět k jinému závěru, než že na schůzi věřitelů konané dne 27. 1. 201x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xxto otázce nechal věřitele hlasovat na nové schůzi věřitelů, kterou k tomu svolá
(VS Praha 3 VSPH 481/2014 ve věci KSUL 74 INS 32042/2012)
Ze shora uvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxní, neprovedl hlasování došlým hlasovacím lístkem, v důsledku čehož nepřijala schůze věřitelů žádné rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce fuxxxxx xxx xx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xoud I. stupně zatížil insolvenční řízení procesní vadou, kterou však nelze napravit vydáním napadeného usnesení, jež nemá žádného zákonného podkladxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xebylo hlasováno o odvolání správce funkce (bod 3. programu)
(VS Praha 1 VSPH 635/2014 ve věci KSCB 28 INS 23896/2013)
Z uvedeného vyplývá, že schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxo insolvenčního správce svým usnesením neustanovila, protože pro jeho přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxeří mají právo hlasovat. Závěr soudu prvního stupně, že jím ustanovený insolvenční správce zůstal ve funkci je správný. Přesto podle odvolacího soudu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxůzí věřitelů ustanoven (ani nemohl být, protože soudem ustanovený správce odvolán z funkce nebyl). V situaci, k níž došlo v této věci, měl soud pouze pozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx. rovněž shora citované usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2011 sp. zn. KSLB 76 INS 15819/2010, 2 VSPH 1068/2011). Odvolací soud však napadené xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu nebylo v souladu s ústavně chráněným principem právní jistoty, protože by nebylo zřejmé, že ke změně dosavadního insolvenčního správce Mgr. Petra Scxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ve věci KSOS 25 INS 3382/2014)
Ze spisu odvolací soud zjistil, že v dané věci insolvenční soud takto nepostupoval. Z protokolu o schůzi věřitelů (č. lx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxlvenčního zákona učinil záznam o tom, jaký byl v té věci celkový výsledek hlasování schůze věřitelů (tj. zda se schůze usnesla či na odvolání dosavadníxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxtele na odvolání CITY TOWER, v. o. s. z funkce insolvenčního správce zamítá. Napadené usnesení tudíž z tohoto důvodu nemůže obstát. Co se týče hlasovacíxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxti usnesení schůze věřitelů prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek; přitom platí, xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtelů vyžaduje prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů (popř. korespondenčně hlasujících věřitelů dle ust. § 50 odst. 2 a 3 ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh stanoví k přijetí usnesení schůze tzv. speciální hlasovací
kvorum
. Jde např. právě o usnesení o odvolání dosavadního a ustanovení nového insolvenčnxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxelům, jejichž pohledávka byla zjištěna. Věřitelé s nezjištěnou pohledávkou mohou hlasovat, jen je-li jim hlasovací právo přiznáno. Pro tyto účely roxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xi dlužníkem, popření věřitelem je tu bez významu), jejichž pohledávka je vázána na odkládací podmínku, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna (nebxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xředpokladu, že mu takové právo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud. Na rozdíl od odvolatele je odvolací soud přesvěxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx x. 2014 doplněno o jím zmiňovaný dovětek. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání důvodným, byť z jinxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž v souladu se shora uvedenými názory odvolacího soudu předloží nové schůzi věřitelů k jejímu rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xnsolvenční zákon nepředpokládá, že by insolvenční soud (představovaný soudcem, který vede insolvenční řízení na majetek konkrétního dlužníka) mohx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnčního soudu dle § 25 InsZ za použití § 31 odst. 5 InsZ. V rámci aplikace ust. § 26 InsZ (ve smyslu § 31 odst. 5 InsZ) v odvolacím řízení pojmově nelze přezkoumxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxhodovací činnosti soudu, který podle § 4 odst. 3 věty první vyhlášky č. 311/2007 Sb. nemá povahu rozhodnutí), ledaže je ve smyslu § 26 InsZ namítáno, že uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxpně) zjištěné skutečnosti (ve vztahu k § 25 odst. 5 InsZ srov. závěr Ústavního soudu vyjádřený v nálezu ze dne 6.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/15 a usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxní soudu prvního stupně, že ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že je podjatý) však v dané věci nejde.
Tvrzení, že nově ustanovexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx opatřením předsedy insolvenčního soudu případně nebylo dodrženo pravidlo obsažené v ust. § 25 odst. 3 InsZ), nepředstavuje způsobilý odvolací důvod xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u které je (proto) důvod pochybovat o její nepodjatosti pro její poměr k věci nebo k osobám účastníků ani osobu, která nesplňuje podmínky pro ustanovení x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xonkrétního (opatřením pojmenovaného) insolvenčního správce ustanoveními § 21 až § 24 insolvenčního zákona a současně vylučuje z odvolací argumentxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolacímu soudu v rámci odvolacího řízení bez dalšího ustanovit jiného správce, jak v odvolání navrhuje dlužník. Umožňuje-li ust. § 31 odst. 4 InsZ odxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxčasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích na základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxdatečně) zjištěno, že osoba dlužníka splňuje předpoklady pro ustanovení správce dle ust. § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, resp. že je postxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xesprávně) určené osoby do funkce správce lze konec konců korigovat i na první schůzi věřitelů dle § 29 odst. 1 insolvenčního zákona.
(VS Praha 3 VSPH 987xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 5 - zásady insolvexxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 28 - změna insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze věřitelů o insolvenčním správci, § 30 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxvenční správce, § 48 - podmínky pro svolání a program schůze věřitelů, § 49 - síla hlasovacích práv věřitelů, § 51 - omezení hlasovacích práv věřitelů, § 5x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xozhodnutí o zrušení schůze věřitelů soudem, § 137 - termín schůze věřitelů a přezkumného jednání v rozhodnutí x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxta pro rozhodnutí o schválení oddlužení, § 405 - neschválení oddlužení
(Nahrazení schůzí odvolaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxxx
K odst. 1
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxením předsedy insolvenčního soudu (§ 25 a 29). Věřitelé se však již nemusí shodnout patřičnou většinou vyžadovanou v § 29 na osobě nového insolvenčního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx
Stejný postup platí pro případ, že se věřitelé patřičnou většinou na osobě nového insolvenčního správce shodnou, ovšem zvolený správce do tří dnů poxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxm rejstříku zveřejněn protokol o schůzi věřitelů, kde k převolení insolvenčního správce došlo. Při tomto soudním jednání soudce vyhlásí usnesení, ktxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx osoby nového insolvenčního správce a přenechají tak jeho určení na insolvenčním soudu, nedostanou další možnost postupovat dle § 29, tj. vahou svých hxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce se zvolením do konkrétního insolvenčního řízení a zvolený správce využije postupu dle § 31 odst. 2.
K odst. 2
Dle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. K odmítnutí přihlášky rozhodnutím insolvenčního soudu dojde v těchto přípaxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxxnční správce odmítnutí přihlášky insolvenčnímu soudu navrhne,
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxx x xxto pohledávky nepodá včas incidenční žalobu, v případě oddlužení lze tento závěr vztáhnout pouze na pohledávky nezajištěné.
Je třeba odlišovat pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxch hlasů mezi věřiteli, která nastala v důsledku rozhodnutí dle § 186 odst. 1, nezakládá možnost opakovaného postupu dle § 29. K odmítnutí přihlášky věřxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxené pohledávky
Z textu právní úpravy nelze dovozovat povinnost insolvenčního soudu svolat schůzi věřitelů v případě, kdy v důsledku odmítnutí přixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxsolvenčního správce. Aktivita směřující k vyvolání dalšího hlasování o osobě insolvenčního správce je na věřitelích (§ 47 odst. 1). Aktivita věřitelx xx xxxx xxxxxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoudem za jiným účelem o hlasování o osobě insolvenčního správce dle § 29.
Judikatura:
Nutno zdůraznit, že součástí koncepce insolvenčního zákona xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonem, a to zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce (u veřejné obchodní spolexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxek vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu a složení příslušné odborné zkoušky organizované Ministerstvem spravedlnosti); pxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxrávce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění upravené ve smyslu § 39 cit. zákona vyhláškxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto insolvenčních správců jako součást xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxlo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce zachováno, jen pokud k uvxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insolvenčním zákoně vyjádřena předpokladem, že osoba zapsaná v sxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxgažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců své ustanovení insoxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlouhodobě) insolvenčnímu správci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxh správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § 24 insolvenčního zákona (pokud nejde o dílčí vyloučenx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxtuaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje překážku jeho setrvání ve funkci, jen pokud je doloženo, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxí insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání insolvenčního správce má zpravidla předcházet jeho slxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xrobíhat maximálně rychle a hospodárně [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona], a že změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy jistý retardační xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxlvenčního správce vynucena závažnými závadami v jeho činnosti, které odůvodňují jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), anebo není-li zaxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxlvenčního správce v dané věci (dle § 31 insolvenčního zákona ho odvolat) jen za podmínek shora popsaných. Z toho hlediska není zásadně podstatné, zda oxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxu.
(VS Praha 3 VSPH 1090/2010-B-261 ve věci MSPH 76 INS 8711/2009)
Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že na schůzi věřitelů, jíž se žádný věřitel nxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxku doručeného do datové schránky soudu prvního stupně 20.5.2016 z datové schránky věřitele KB pro odvolání dosavadního insolvenčního správce Ing. Mixxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxem Švecem. Oprávnění této osoby jednat za věřitele KB není k hlasovacímu lístku přiloženo. V průběhu schůze bylo vyhlášeno předmětným odvoláním napadxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxo, že toto podání nemohlo působit účinky korespondenčního hlasování. Nemá-li tento hlasovací lístek zamýšlené účinky, nemohlo na schůzi věřitelů koxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxí takového rozhodnutí nehlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxstup odporuje znění ust. § 50 odst. 2 InsZ, podle něhož k došlému hlasovacímu lístku věřitele KB nebylo možno pro absenci ověřeného podpisu přihlížet.
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxtvrzení ustanovení správce nového a o (iii) ustanovení správce dalšího, resp. původního. Takový postup oporu v zákoně nenachází. Nebyly-li splněny zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxmálně napadá pouze rozhodnutí pod body II. a III. výroku napadeného rozhodnutí, jeho odvoláním je věcně (z povahy věci) dotčeno i rozhodnutí vydané souxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe insolvenční soud zásadně nerozhoduje, nýbrž xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxí schůze a z toho, že rozhodnutí vydaná soudem prvního stupně pod body I., II. a III. tvoří s ohledem na skutkové okolnosti věci nedělitelný celek, neboť zxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxutí obstát ani jedno. Byť z přísně formálního hlediska samostatné odvolání proti výroku I. napadeného rozhodnutí by nebylo možno podat (§ 11 odst. 1, § 9x xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se schůze věřitelů neúčastnil, a jednak lhůta pro podání odvolání uplynula skončením schůze věřitelů (§ 29 odst. 3 za použití § 55 odst. 1 InsZ). Proto odxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x x x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
(VS Praha 3 VSPH 1991/2016-B-13 ve věci KSPL 51 INS 29034/2015)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxávci, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 47 - schůze věřitelů, § 74 - okamžik doručení soudní písemnosti, § 173 - podání přihlášky, § 185 - odmítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxávky, § 336 - popření pohledávky v reorganizaci dlužníkem, § 410 - přezkum v oddlužení
Odvolání insolvenčního správce
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
Insolvenční správce může být kdykoliv v pxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxního správce a zproštěním insolvenčního správce. Při odvolání insolvenčního správce nejde o důsledek pochybení v činnosti insolvenčního správce v kxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxlvenčního správce, věřitelského výboru nebo na základě relevantního sdělení třetí osoby. Důvodem pro odvolání insolvenčního správce mohou být jakéxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xapř. o odvolání ze zdravotních důvodů, z důvodu ztráty bezúhonnosti či způsobilosti k právním úkonům (dnes omezení svéprávnosti), případně z důvodu jxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu § 9 a § 10 z. i. s. anebo v zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce dle § 12 z. i. s., příp. zrušení povolení nebo zvláštního povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xx xx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpř. ze zdravotních důvodů, nemusí insolvenční soud na slyšení insolvenčního správce trvat, např. pokud by osobní účast insolvenčního správce byla spxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xebo si ji insolvenční soud jinak zajistí.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xozvědět při vyhlášení potvrzujícího rozhodnutí insolvenčním soudem na schůzi věřitelů, kde hlasování o osobě insolvenčního správce proběhlo, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx potvrzujícího usnesení, pokud bude z protokolu o jednání zřejmé, že se věřiteli zvolený insolvenční správce předmětné schůze věřitelů účastnil (insxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxe se bude hlasovat o jeho osobě, účastnit, lze lhůtu tří dnů počítat teprve od okamžiku doručení písemného vyhotovení usnesení, kterým insolvenční soux xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xvlášť (§ 75 odst. 2).
Lhůta tří dnů počíná běžet ode dne tohoto zvláštního doručení (§ 74 odst. 2). Pokud by se insolvenční správce zvolený schůzí věřixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutí písemně nevyhotovoval, pak musí zvolenému insolvenčnímu správci doručit alespoň opis protokolu o soudním roku, ve kterém bude zaznamenáno usnesxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xrávní úprava nepředpokládá, že nový insolvenční správce musí uvést důvody pro odmítnutí své funkce. Z dikce § 22 však lze dovodit, že stanovisko zvolenxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxtní úkon, který může vést k odvolání zvoleného insolvenčního správce. Všechny předešlé závěry jsou bezpředmětné, jestliže před konáním schůze věřitxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxt o prohlášení do protokolu nebo o písemné podání.
K odst. 3
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x x x xx xx xx xx x xxxxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxgatorně vedou k pozastavení funkce insolvenčního správce, v ustanovení § 10 z. i. s. jsou taxativně vypočteny důvody, které mohou být příčinou pozastaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxu pozastavení výkonu funkce vykonávat činnost, je z něj však zřejmé, že záleží pouze na rozhodnutí insolvenčního soudu, zda pozastavení výkonu funkce xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dále stanoveno jinak“.
Pro rozhodnutí insolvenčního soudu budou podstatné důvody, které xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce [§ 9 odst. 1 písm. d) z. i. s.], nemusí vést k oxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xkončení řízení nebo kde již bylo ukončeno zpeněžování majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty. Taková změna by byla v rozporu se zásadou ekonoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenčního správce [§ 11 odst. 2 písm. b) z. i. s.]. Proti tomuto závěru stojí rozhodnutí VS Olomouc č. j. 1VSOL 1067/2013-B-30 ve věci KSBR 26 INS 19674/2xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
Obdobné závěry lze učinit v případě důvodů vedoucích k zániku funkce insolvenčního správce vypočtených v § 12 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních sxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxsolvenční soud v dosavadním průběhu řízení neměl k činnosti insolvenčního správce výhrad nebo pokud insolvenční správce o odvolání z funkce sám nepožxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxy přinese.
V případě odvolání insolvenčního správce insolvenčním soudem dochází k ustanovení nového insolvenčního správce postupem podle § 25; ixxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
V případě zrušení povolení nebo zvláštního pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxenční soud na výběr a musí ustanoveného insolvenčního správce z funkce odvolat. V tomto případě prostor pro uvážení insolvenčního soudu neexistuje.
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce a určení nového insolvenčního správce zahrnuty do jediného usnesení. Tím je zachována integrita činnosti insolvenčních správců v řízení. Neurčí-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe mezi původním a novým insolvenčním správcem. Tímto okamžikem je také založena povinnost odvolaného insolvenčního správce předat svému nástupci řáxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pro sedmý odstavec platí závěry uvedené pro § 29 odst. 4.
Ne zcela systematicky byl čtvrtx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd o dopadu § 3 odst. 2 z. i. s. na dlužníka. Současně byla insolvenčnímu soudu uložena povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxolání insolvenčního správce z důvodu ztráty podmínek pro výkon funkce insolvenčního správce vycházejících z pochybení samotného správce, zatímco vxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
V důvodech svého usnesení uveřejněného pod č. 103/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dále Nejvyšší soux xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o tom, zda správce dlužníkova majetku ve své funkci skončí, nebo o tom, zda určitá osoba má být tímto správcem ustanovena, rozhodnutím "ve věci samxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxo zákona.
Dovolání pak není přípustné ani podle jiných ustanovení občanského soudního řádu.
(NS 29 NSČR 26/2010-B-128 ve věci KSPA 48 INS 6473/2009)
x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxní insolvenčního správce“ (tedy na základě vysvětlení, jež insolvenční správce podal k tvrzením osoby, jež žádá jeho zproštění) a na základě obsahu inxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx správce byl zproštěn funkce, pak insolvenční soud zásadně přijímá na základě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl dokazování listinami tvořícími xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce konkrétního dlužníka jen prostřednictvím svého ohlášeného společníka. Jestliže se obnovilo právo ohlášeného společníka veřejné obchodní spoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxečníkem taková fyzická osoba byla, zaniklo právo vykonávat funkci insolvenčního správce, důvodem k odvolání veřejné obchodní společnosti z funkce ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu o jeho „odvolání“ z funkce bude ve smyslu ustanovení § 31 insolvenčního zákona „pravidlem“ tam, kde se v jakékoli podobě projeví mezi procesními sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxlvenční správce má být „odvolán“ z funkce, na návrh věřitelského orgánu nebo z vlastní iniciativy (vzhledem ke skutečnostem, jež z podnětu jiných osob xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxadech, kdy dosavadní obsah spisu neskýtá dostatečný podklad pro posouzení „existence“ nebo „důležitosti“ důvodu odvolání anebo v těch případech, v nxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního správce nebude při „odvolání“ z funkce typově namístě v těch případech, kdy insolvenční soud odvolává insolvenčního správce z funkce nx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxi“ důvodu odvolání]. Důvod přistoupit ke slyšení insolvenčního správce nebude dán (coby výjimka z práva být slyšen) také tehdy, je-li spor o „existencxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxolvenčního správce by již nemohlo přinést žádné nové podněty pro rozhodnutí podle § 31 insolvenčního zákona.
Insolvenčním soudem odvolávaný (nebo fxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ustanoven do funkce nový insolvenční správce.
Nově ustanovovaný insolvenční správce není osobou subjektivně oprávněnou k podání opravného prostxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xterou insolvenční soud vázal časové účinky takového odvolání (nebo zproštění) na den ustanovení nového insolvenčního správce.
(NS 29 NSČR 24/2014)
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxém postupu v insolvenčním řízení jinak (šířeji), než dlužníka, který zmíněným způsobem „omezen“ není.
(NS 29 NSČR 93/2014)
Mezi důležité důvody, pxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlady pro svůj zápis do seznamu insolvenčních správců, to je bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a odbornou způsobilost, dále zdravotní či jiné dxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xeuvádí a rovněž nevyplývá ani ze spisu soudu prvního stupně.
(VS Olomouc 2 VSOL 107/2009-B-14 ve věci KSBR 26 INS 292/2009)
Za situace, kdy soud prvnxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx postup je v souladu s § 31 odst. 3, věta první insolvenčního zákona. Ustanovení nového insolvenčního správce je důsledkem odvolání dosavadního správcx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxx/2009-B-41 ve věci KSBR 40 INS 1624/2008)
V obecné rovině lze přisvědčit názoru soudu prvního stupně, že důležitým důvodem pro odvolání správce z fuxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx-B-11 ve věci KSBR 45 INS 7631/2009)
Souhlasit lze i s jeho názorem, že advokát, který se nechal zapsat do seznamu správců, si musel být vědom toho, že vxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxdnost za řádný výkon této funkce ve všech insolvenčních řízeních, do kterých byl ustanoven. Případný xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xoud opakovaně navázal ve své rozhodovací činnosti (srov. např. usnesení čj. 2 VSOL 298/2009, KSBR 26 INS 4234/2009). V těchto rozhodnutích formuloval xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx od 1.1.2010, rozhodne-li se správce nepodat návrh na vydání povolení dle § 4 a násl. zákona o insolvenčních správcích, není důvodem pro jeho odvolání z fxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxmu insolvenčních správců. Od těchto svých závěrů se nemá odvolací soud důvod odchýlit.
Ze shora citovaného zákonného ustanovení § 31 odst. 1 insolvenxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxrhu sám insolvenční soud, dlužník k podání takového návrhu není aktivně legitimován. Dlužníku přísluší opravný prostředek proti rozhodnutí o ustanoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxbo že není nepodjatý. (...)
Je-li insolvenční správce vyloučen jen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen něxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xprávce je automaticky vyloučen z celého insolvenčního řízení. (...)
Námitka dlužníka, že město P. je jeho majoritním dlužníkem na jeho postavení jakxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xe skutečnosti, že s tímto věřitelem vede dlužník soudní spor, nutno uvést, že prohlášením konkursu dochází ze zákona k přerušení soudních a jiných řízexxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxh osob (§ 264 insolvenčního zákona). Prohlášení konkursu tedy nebrání tomu, aby se dlužník mohl dále domáhat svých práv soudní cestou, pokud se týkají mxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která právě pro tyto účely byla ustanovena.
(VS Olomouc 3 VSOL 93/2010-B-36 ve věci KSBR 27 INS 4997/2009)
Je nepochybné, že důvodem pro odvolání ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xovolení pro výkon insolvenčního správce dlužníka uvedeného v ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, resp. 3 odst. 2 zákona o insolvenčních sprxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxplňuje předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x které je třeba zkoumat z hlediska podmínek pro odvolání správce z funkce dle § 31 insolvenční zákon. V tomto rozsahu tudíž správně posoudil dlužníkovo pxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xávrh zamítnut.
(VS Praha 3 VSPH 257/2010-B-604 ve věci MSPH 96 INS 714/2009)
Součástí koncepce insolvenčního zákona je i působení insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxeny zvláštním zákonem. Odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce (u veřejné obchodní společnosti způsobilost ohlášeného společnxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky organizované Ministerstvem spravedlnosti). Splnění podmínek pro vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce ověřuje a vydáním poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součást veřejného insolvenčního rejstříku. Osobám zapsaným v seznamu správců podle dosavadních právních předpisů (podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sbxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxolvenčních správcích, získaly od Ministerstva spravedlnosti k výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Souxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xřed 1. lednem 2010, avšak nesložili zkoušku insolvenčního správce (rozdílovou zkoušku). Došla přitom k závěru, že tato okolnost sama o sobě neznamená xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxovat insolvenčním správcem osobu, která splňuje obecné i kvalifikační předpoklady a v seznamu zapsána není. V této souvislosti lze i připomenout závěxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxškrtnutí ze seznamu insolvenčních správců, ať již jako důsledek písemné žádosti, resp. oznámení správce ve smyslu § 12 písm. e), či důsledek § 40 odst. 2 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávci nebrání, aby v této funkci dané řízení dokončil.
Zákon vychází z koncepce, že není možné, aby jedna a táž fyzická osoba mohla být ustanovena v insoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xnsolvenčnímu správci, který se stal ohlášeným společníkem, pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, není možné, aby byl od tohotx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxíkem, a on sám nadále může vykonávat činnost insolvenčního správce již jen jako ohlášený společník.
Naproti tomu nelze z této úpravy bez dalšího dovozxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxho odvolání. Aby tomu tak bylo, musely by přistoupit důležité důvody pro odvolání insolvenčního správce stanovené v § 31 odst. 1 insolvenčního zákona, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xaložil pouze na závěru, že pozastavení činnosti insolvenčního správce zakládá samostatnou skutkovou podstatu pro odvolání insolvenčního správce Mxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxoženo, totiž k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení [§ 5 písm. a) insolvenčního zákona]. Změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy zásax xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xředevším tehdy, pokud řádně neplní své povinnosti tak, že by jeho činnost odůvodňovala jeho zproštění funkce (§ 32 insolvenčního zákona), jestliže tax xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce nesplňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců.
(VS Praha 3 VSPH 237/2011-B-24 ve věci KSPH 41 INS 47xxxxxxxx
Podle ustanovxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xnsolvenční soud odvolává z funkce i tehdy, požádá-li o to do tří dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce se sxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z dxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xvé dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady související s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká (odstavec 4).
Podxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxnční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx. 1 až 3 insolvenční soud odvolá z funkce i tehdy, požádá-li o to do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl; to neplatí, jestliže insolvenční správce sx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích (zákon č. 312/2006 Sb.), může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxrému zaniklo jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxe i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužnxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxlá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípusxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxnční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxčních správcích, právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje, jde-li o insolvenčního správce, který je ohlxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxhodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.
Podle § 11 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, není-li dálx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 9 odst. 1, písm. d/, a) může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník, b) nemá insolvenční správce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxo soudu v Praze, kterým argumentuje soud prvního stupně v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí, není na posuzovanou věc použitelné a navíc vychxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xydáno 1. 6. 2011. Lze přisvědčit odvolateli, též pokud se týká nejednotnosti rozhodování Krajského soudu v Brně, neboť například ve věci vedené u Krajsxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx dosavadní insolvenční správce Mgr. Petr Hromek byl odvolán z funkce a na základě pokynu předsedy Krajského soudu v Brně byl novým insolvenčním správcex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx 1 o. s. ř. změnil tak, že návrhu insolvenčního správce na jeho odvolání z funkce vyhověl, a to ke dni ustanovení nového insolvenčního správce postupem xxx x xx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xe Usnesením byl přiznán odkladný účinek žalobě podané Dosavadní správkyní proti rozhodnutí ze dne 19. 12. 2018, č. j. M SP-45/2018-O RA-RO Z/14, jímž mixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxí správkyně je v něm (v jeho obecné části) zapsána jako řádná insolvenční správkyně. 13. Pro posouzení důvodnosti odvolání je rozhodující, že správní sxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxení odvolané správkyně vykonávat činnost insolvenční správkyně. 14. Z uvedených důvodu odvolací soud usnesení v napadených bodech I. a II. jeho výrokx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxvení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 22 - odmítnutí funkce insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování scxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxcí předpisy:
§ 43 o. s. ř., - § 6, 8, § 9 až 13 z. i. s.
Zproštění insolvenčního správce
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
K odst. 1
Insolvenční správce je povinen řádně plnit své povinnosti, které jsou mu stanoveny insolvenčním zákonem a dalšími právními předpixxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx může dopustit drobnějších i závažných porušení těchto povinností. Činnost správce je třeba posuzovat komplexně v rámci rozsahu celého spektra jeho pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxlvenčním soudem, může být však důvodem např. pro uložení pořádkové pokuty. Neplnění povinností řádně lze zpravidla chápat jako déle trvající méně závxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxit všechny případy, v nichž by měl soud vůči insolvenčnímu správci takto přísně postupovat. Míra pochybení a jeho důsledky jsou vždy výsledkem individxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxtkové podstaty bez jeho předchozího soupisu do majetkové podstaty, prodej majetku bez vyslovení potřebného souhlasu apod.
Obdobný postup a závěry je možno uplatnit i v případě, že insolvenční sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxo nedostatečných odborných znalostí, zejména pak insolvenční problematiky. Neplnění povinností řádně je možno charakterizovat tak, že insolvenčnx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxkem sepsaným v majetkové podstatě nebo prodeje majetku, tak i přezkumu přihlášených pohledávek.
Porušení povinnosti nelze zaměňovat s odlišným pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxaně situace, na které není v daném okamžiku jednotný právní názor, resp. kde lze připustit několik řešení, která nejsou v příkrém rozporu se zásadami vyxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu, nebo i samotný insolvenční soud mají na některou otázku jiný právní názor než insolvenční správce, sama o sobě nemůže být důvodem pro zproštění funkcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxbo zástupce věřitelů, a dlužník. Ve svém návrhu musejí vždy přesně vymezit důvody, které mají vést ke zproštění správce jeho funkce. Musejí specifikovxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu. Pouze insolvenční soud rozhodne o tom, jestli se správce skutečně dopustil porušení svých povinností, o jak závažné porušení se jedná a jaká sanxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxádkové pokuty. Velká část návrhů na zproštění správce, zejména ze strany dlužníka, je podávána ne z důvodu, že správce vadně plní své povinnosti v řízenxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xaké insolvenční soud, a to neprodleně poté, co zjistí skutečnosti, které ke zproštění správce mohou vést.
Ke zproštění insolvenčního správce by měx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xpustit v případě, že insolvenční soud k tomuto kroku přistupuje bez návrhu a slyšení správce nemůže vést k objasnění důvodů vedoucích ke zproštění spráxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty).
K podání návrhu na zproštění insolvenčního správce nejsou oprávněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxihlášenými věřiteli insolvenční soud posoudí jako podnět k přezkoumání činnosti insolvenčního správce a k případnému zproštění správce jeho funkce x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xe skutečnosti uvedené v jeho podání nejsou důvodem ke zproštění správce jeho funkce.
K odst. 2
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxoštění správce jeho funkce se může odvolat pouze navrhující věřitelský xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxí insolvenčního správce nemá odkladný účinek a zproštěný správce je povinen bezodkladně po svém zproštění funkce předat svou funkci nově ustanovenémx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx svého usnesení uveřejněného pod č. 103/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dále Nejvyšší soud vyložil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx své funkci skončí nebo o tom, zda určitá osoba má být tímto správcem ustanovena, rozhodnutím "ve věci samé", takže k usnesením "ve věci samé" nepatří ani xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx x241/2008)
Právní posouzení věci odvolacím soudem, jenž mimo jiné uzavřel, že insolvenční správce neporušil své povinnosti postupovat při výkonu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx3)], ohledně nichž vyšlo v průběhu insolvenčního řízení najevo, že na základě kupních smluv uzavřených dlužníkem (jako prodávajícím) jsou ve vlastnixxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxrními závěry v souladu.
Na nesprávnost právního posouzení věci odvolacím soudem nelze usuzovat ani z pohledu námitky, že insolvenční správce vyřadix xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxení těchto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 17. června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněném pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil, že pochybnost o tom, zda jiná osobx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxý pokyn konkursního soudu) - a to i poté, co již byla soudem učiněna výzva k podání vylučovací žaloby - mimosoudní dohodou uzavřenou se správcem konkursnx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxru, jenž se uplatní i v případě, že vylučovací žaloba již byla podána, se Nejvyšší soud přihlásil např. v usnesení ze dne 30. listopadu 2001, sp. zn. 29 Cdo xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxrovnání (a to především proto, že insolvenční zákon obsahuje poměrně podrobná procesní pravidla, jež je třeba vnímat v jejich komplexnosti a jejichx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, uveřejněné pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxvé podstaty (bez ohledu na existenci sporu o příslušnost tohoto majetku k majetkové podstatě) na poli práva konkursního v právu insolvenčním dán není. x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xřipustit dovolání není dán ani na základě výhrady, že insolvenční správce postupoval pasivně, když vycházel jen ze sdělení dlužníka a jím předloženýcx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa pasivita insolvenčního správce, a nepolemizuje se závěry odvolacího soudu, podle nichž insolvenční správce postupoval správně (s náležitou péčí)x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na existenci a výši svých závazků a jiné představy o průběhu insolvenčního řízení, nemůže být důvodem pro zproštění JUDr. H. K. funkce správkyně.
(VS Pxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Dxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxce, ale - obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné - omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.
Předně je třeba zxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxlvenčního zákona. Od slyšení správce (obdobně jako od slyšení dlužníka podle § 87 insolvenčního zákona) by bylo možné upustit, jestliže by zde bylo nebxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxvce s návrhem na zproštění funkce souhlasil.
(VS Praha 2 VSPH 417/2010-B-146 ve věci MSPH 78 INS 4635/2008)
Za
relevantní
důvody, pro něž může insoxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxávci pořádkovou pokutu.
Podle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona je insolvenční správce mimo jiné povinen nejméně jednou za tři měsíce předložit věřixxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxruhého roku tuto zákonnou povinnost neplnil a neučinil tak ani poté, kdy k jejímu splnění byl insolvenčním soudem opakovaně vyzýván a kdy byl za její nesxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xnačným prodlením v odvolání proti usnesení ze dne 20.7.2010 až poté, kdy mu byla opakovaně uložena pořádková pokuta.
(VS Praha 2 VSPH 707/2010-B-34 ve xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxel Ševčík, Ph.D. neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uložxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména pokud se týká výsledků přezkumného jednání a následným krokům insolvenčního správce (zpětvzetí popřené pohledávky), není důvodem pro zprošxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx vezme popěrný úkon zpět.
(VS Olomouc 2 VSOL 668/2011-B-57 ve věci KSBR 40 INS 6305/2010)
Za
relevantní
důvody, pro něž může insolvenční soud zprostix xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x x xx xxx xxxxxxx xxxvádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištěnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxnělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale obvykle jedxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx KSPL 54 INS 1452/2011)
Ve shodě se soudem I. stupně je též odvolací soud názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce Mgr. Petr Brož neplnil řádně svx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxlací soud se zcela ztotožňuje se soudem I. stupně v tom, že důvody uváděné dlužníkem nelze považovat za důvody, pro něž by bylo lze zprostit správce funkcxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxávku nepopřel, je pro zproštění správce funkce irelevantní, stejně jako skutečnost, že správce na výzvu finančního úřadu zpracoval daňové přiznání, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že se správce měl dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, považuje též odvolací soud za nedůvodné, nadto v situaci, kdy se orgány činxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelství, jež dlužníkův názor nepodpořilo. Pokud jde o dlužníkovo mínění, že do soupisu majetkové podstaty by měly být zapsány položky, o nichž xx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxinnost a dbal jeho pokynů (srov. § 210 IZ). Třeba zdůraznit, že soupis provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízeníx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxt, jaké položky má zapsat do soupisu (srov. § 221 IZ), a že důvodem zproštění správce funkce nemůže být okolnost, že soupis neodpovídá představám dlužníxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xhlášených společníků (§ 5 odst. 1 písm. d/ zákona o insolvenčních správcích), jejichž prostřednictvím bude oprávněna činnost insolvenčního správce xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxého ohlášeného společníka; jen takovou osobu může soudu podle § 24 odst. 2 IZ oznámit jako společníka, který bude jejím jménem ve funkci insolvenčního xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxní, případně, která není oprávněna podat návrh na odvolání správce či na jeho zproštění a k odvolání či ke zproštění správce soud neshledá důvody, pak nexx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xkutečnosti jím tvrzené nejsou důvodem k odvolání či ke zproštění správce. V přezkoumávané věci se ze spisu soudu prvního stupně podává, že odvolatelka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlvenčního řízení se nestala ani přesto, že dne 2. 1. 2013 podala jako třetí osoba žalobu na vyloučení souboru nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxmci této žaloby dala podnět k odvolání insolvenčního správce, z tam uvedených důvodů. Na základě této žaloby je odvolatelka pouze účastnicí uvedeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxání návrhu na odvolání či zproštění správce funkce. Rozdíl v pojetí účastenství v insolvenčním řízení v § 14 odst. 1 a § 15 IZ je v časovém vymezení tohotx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§ xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxlším svým podáním doplnil. Po vyjádření insolvenčního správce a replice dlužníka, vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterýx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxní správce se zabýval soud prvního stupně toliko v odůvodnění tohoto usnesení. Toto usnesení napadla odvoláním pouze odvolatelka; dlužník proti tomuxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtelka není účastnící vlastního insolvenčního řízení a především není oprávněna ve smyslu ust. § 32 IZ podat návrh na zproštění správce, pak i v případě xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdnět (který není návrhem) odvolatelky ke zproštění správce, pak odvolatelka není oprávněna podat proti tomuto usnesení insolvenčního soudu odvolánxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxvněn (§ 32 odst. 2 IZ), aniž se mohl odvolací soud odvolacími námitkami odvolatelky zabývat
(VS Olomouc 1 VSOL 60/2014-B-34 ve věci KSBR 39 INS 4668/201xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx při výkonu funkce neplní insolvenční správce řádně povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxo zákona, nebo že nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce. Takovxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xerespektuje soudní rozhodnuti o vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybeni insolvenčního správce může vést sxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxný výkon činnosti insolvenčního správce v jeho sídle a provozovně (provozovnách) není podmíněn faktickou přítomnosti insolvenčního správce. Skutexxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xlomouc 2 VSOL 358/2014 ve věci KSOS 33 INS 26288/2013)
V přezkoumávané věci byl insolvenční správce zproštěn funkce v počáteční fázi řízení, kdy ješxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxm pokynem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxk má provozoven, a jaké v nich má úřední hodiny, což správce splnil dne 3. 3. 2014 a 24. 3. 2014. Odvolací soud se ztotožňuje s argumentací odvolatele, že záxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxčoval tomu, že všechny potřebné činnosti (zejména provoz v úředních hodinách) by měl zajišťovat osobně insolvenční správce. Jazykový výklad právnícx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxí souhrnné novely insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích (účinné od 1. 1. 2014) nebyl veden myšlenkou, že insolvenční správce musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 14 - účastenství a vedlejší účastenství v insolvenčním řízení, § 15 - účastenství nepřihlašovaných věřitelů, § 21 - seznam inxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce
Zástupce insolvenčního sxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xemajících původ v činnosti správce v konkrétním řízení. V podmínkách konkrétního insolvenčního řízení není vždy vhodné, aby byl insolvenční správcex x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxlším nebo složitějším průběhu řízení, spojuje ve své osobě rozsáhlé vědomosti a obtížně přenosné informace, které mají pro řízení zvláštní význam. Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xýt však jednoznačně pouze dočasná, nikoli trvalého charakteru. Zástupce insolvenčního správce na nezbytně nutnou dobu překlene absenci výkonu funkxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního správce funkci vykonávat, a to s přihlédnutím k důvodům, které vedly k jeho ustanovení. Lhůta nemusí být insolvenčním soudem stanovena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce správce bez vymezení doby jeho působnosti. Pokud by důvody bránící ve výkonu činnosti insolvenčního správce přetrvávaly po nepřiměřeně dlouhou doxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce osobou, která vykonávala funkci zástupce insolvenčního správce.
Pro ustanovení zástupce insolvenčního správce je nutno užít postxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxh na ustanovení zástupce insolvenčního správce může podat sám insolvenční správce, pokud si je vědom skutečnosti, že po přechodnou dobu nebude schopex xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxti bez návrhu přímo insolvenčním soudem.
Ustanovení zástupce insolvenčního správce se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku a v případě, že je dlužxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnčního správce ve funkci a přejímá veškeré jeho práva a povinnosti a zároveň nese po dobu výkonu své činnosti také odpovědnost za řádný výkon své funkce. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xení oprávněn vykonávat.
K ukončení činnosti zástupce insolvenčního správce může dxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti automaticky vrací řádnému insolvenčnímu správci. Zástupce insolvenčního správce je povinen předat řádnému insolvenčnímu správci svou funkcix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy a hotových výdajů stanovený v § 29 odst. 4. Zástupce insolvenčního správce má za dobu výkonu své funkce nárok na poměrnou část odměny řádného insolvenčxxxx xxxxxxxx
Judikatura:
Z citovaných ustanovení je zřejmé, že pro odmítnutí funkce správce stejně jako pro jeho odvolání z této funxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxsobení insolvenčního správce jakožto maximálně profesionalizované osoby, u níž jsou podmínky vzniku oprávnění vykonávat tuto činnost, včetně vedexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx insolvenčního správce (u veřejné obchodní společnosti způsobilost ohlášeného společníka) je zajištěna novými - oproti předchozí právní úpravě příxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy organizované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxpadné škody, za niž insolvenční správce z titulu své funkce odpovídá (viz minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění upravené xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxolení (zvláštního povolení) dle § 6 nebo § 8 zákona o insolvenčních správcích aprobuje Ministerstvo spravedlnosti, které také vede seznam těchto inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb.) zůstalo k 1.1.2010 (po 2 letech od účinnosti zákona o insolvenčních správcích) oprávnění vykonávat činnost insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonu této činnosti povolení (viz přechodná ustanovení v § 40 a 41 cit. zákona).
Uvedená koncepční východiska jsou v insolvenčním zákoně vyjádřena xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxz dalšího připravená takové své angažmá přijmout. Proto podle § 22 odst. 1 insolvenčního zákona může v konkrétní věci osoba zapsaná v seznamu insolvenxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxx dle § 31 insolvenčního zákona (i bez návrhu) odvolána. Těmito důležitými důvody mohou být jen okolnosti, které objektivně vzato trvale (či alespoň dlxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xvůj zápis do seznamu insolvenčních správců, tak typicky může jít i o podjatost správce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § 24 insolvenčního zákxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxžné důvody spočívající v osobní situaci správce. Zdravotní či jiná osobní indispozice insolvenčního správce však představuje překážku jeho setrvánx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xřechodného, není namístě odvolání insolvenčního správce, ale ustanovení jeho zástupce dle § 33 insolvenčního zákona. Odvolání insolvenčního správxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxona jsou zcela zřejmé a osvědčené.
Nelze pouštět ze zřetele, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně (§ 5 písm. a) insolvenčnxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxcí správce činil úkony významně ovlivňující jeho další průběh. Proto není-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx není-li založena rozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schůze věřitelů o odvolání správce dle § 29 insolvenčního zákona), může soud ukončit půsxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxatné, zda odvolání z funkce navrhl sám insolvenční správce, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bez takoxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx oddlužení), byl odvolatel ustanoven do funkce insolvenčního správce v souladu s opatřením předsedy Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2011 (A-10). Zx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxlatel vznikl dne 14.5.2008 s předmětem podnikání výkon činnosti insolvenčního správce. Z návrhu odvolatele ze dne 8.7.2011 (B-1) plyne, že důvody pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že odvolatel vykonává funkci insolvenčního správce pro 60 dlužníků, a to nejen u Městského soudu v Praze, kde mx xxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx že z hlediska skutkových zjištění soudu I. stupně a jeho právní argumentace je napadené usnesení správné a lze na jeho přesvědčivé odůvodnění odkázat, xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxací soud se zcela shoduje se soudem I. stupně, jenž shledal, že u odvolatele, jenž je specializovanou právnickou osobou založenou jen pro účely výkonu fxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xoudy, v jejichž obvodu nesídlí, nelze zásadně akceptovat jeho zaneprázdněnost přidělenými věcmi jako důležitý důvod, pro něhož by měl být odvolán z fuxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxihlédl předseda insolvenčního soudu ve smyslu § 25 odst. 1 insolvenčního zákona nejen k dosavadnímu stavu řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxského soudu v Praze.
(VS Praha 1 VSPH 959/2011-B-17 ve věci MSPH 93 INS 9615/2011)
xxxxx x xx xdst. 1 IZ z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdaném návrhu rozhodne neprodleně. Odvolání insolvenčního správce je chápáno jako krok insolvenčního soudu nikoliv sankčního charakteru, není tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xlouhodobě) insolvenčnímu správci znemožňují jeho funkci vykonávat a nelze postupovat podle tohoto ustanovení z preventivních důvodů. Může jít jak o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxvce ve vztahu k věci nebo k jejím účastníkům dle § 24 IZ (pokud nejde o dílčí vyloučení správce, které lze řešit ustanovením odděleného správce dle § 34 IZx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce však představuje překážku jeho setrvání ve funkci, jen pokud je doloženo, že objektivně výkonu jeho funkce brání, a to v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxo zástupce dle § 33 IZ. Odvolání insolvenčního správce má zpravidla předcházet jeho slyšení. Upustit od něj může soud (výjimečně) v případě, že důležitx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a hospodárně [§ 5 písm. a) IZ], a že změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy podstatný zásah do průběhu insolvenčního řízení. Proto není-lx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutím samotných věřitelů (usnesením schůze věřitelů o odvolání správce dle § 29 IZ), může soud ukončit působení insolvenčního správce v dané věcx xxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo zda je navrhl věřitelský orgán, či zda soud šetří důvody pro odvolání správce bez takového návrhu.
(VS Praha 1 VSPH 884/2014-B-25 ve věci KSHK 45 xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxsolvenčním správci, § 30 - nahrazení schůzí odvolaného insolvenčního správce, § 31 - odvolání insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního sxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Během insolvenčníhx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxh věřitelů nebo k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů, přičemž je zřejmé, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx není však vyloučena ani při provozování podniku insolvenčním správcem. V takovém případě může insolvenční soud ustanovit odděleného insolvenčního xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx není většinou při ustanovování insolvenčního správce do funkce předvídatelný a nelze mu jej klást k tíži. Pokud dojde k ustanovení insolvenčního spráxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxrem k věřiteli či věřitelům, a tím pádem osobu od počátku podjatou ve smyslu tohoto ustanovení zákona. Uvedená domněnka by byla dále posílena v případě, xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxí v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah se dotýká jen ohraničené dílčí části činnosti insolvenčního správce a neovlivní celkový výkox xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxelů, nemělo by se tedy jednat o skupinu věřitelů, ale zároveň věřitel ve vztahu, k němuž je možné pochybovat o správcově nepodjatosti, nesmí mít v řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxviční většinu všech přihlášených pohledávek, ale může se jednat i např. o pohledávku zajištěnou na veškerém majetku dlužníka. Vzhledem k absenci přesxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxného insolvenčního správce nebo zda bude nutné insolvenčního správce odvolat z funkce a ustanovit insolvenčního správce nového.
O nezbytnosti usxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdě, že by insolvenční správce existenci poměru k některému z dlužníkových věřitelů nebo k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o svém vztahu k věci či osobám věřitelů. Závěr o důvodnosti domněnky je na insolvenčním soudu.
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx které může následně za splnění podmínek stanovených v § 13 zákona o insolvenčních správcích insolvenčnímu správci zrušit jeho povolení k vykonávání xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího správce určí předseda insolvenčního soudu a následně jej ustanoví insolvenční soud.
Rozhodnutí o ustanovení odděleného insolvenčního správxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlvenční správce po dobu své působnosti v řízení vykonává pouze ty
kompetence
, které mu jsou vymezeny rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho ustanovenx xx xxxxxxx
K ukončení činnosti odděleného insolvenčního správce může dojít uplynxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxe. V tomto okamžiku se pak veškeré práva a povinnosti svěřené oddělenému insolvenčnímu správci automaticky vrací řádnému insolvenčnímu správci. Oddxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx pro vyúčtování odměny a hotových výdajů odděleného insolvenčního správce beze zbytku aplikován postup dle § 29 odst. 4.
K odst. 2
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x xouladu s § 25 odst. 2 ustanoven totožný insolvenční správce. V případě vzájemných pohledávek subjektů tvořících koncern je v rozporu se společným zájmxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxšky a tentýž insolvenční správce by ji v dalším insolvenčním řízení měl podrobovat přezkumu.
Obdobný problém může vzniknout i v rámci sporů o majetex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxl být ustanoven oddělený insolvenční správce.
K odst. 3
Novela provedená zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) založila další důvod pro možnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako oddělený insolvenční správce:
a)
pro řešení sporné pohledávky a
b)
pro případné uplatňovaní majetkových práv postupem dle § 178, resp. § 179 vůxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxijatelným vazbám mezi věřiteli a insolvenčním správcem, který byl hlasy věřitelů prosazen do své funkce postupem dle § 29.
Uvedenému postupu lze vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxem funkce ze strany takto delegovaného insolvenčního správce. Pojetí, které počítá s „presumpcí viny“ spočívající v porušení povinnosti insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxnoruje fakt, že věřiteli s popřenou pohledávkou budou hlasovací práva přiznána primárně hlasy věřitelů, jejichž pohledávku odvolaný insolvenční spxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxx xxry degradován.
Insolvenční soud je nepřímo zavázán učinit vůči insolvenčnímu správci, který byl odvolán postupem dle § 29, dotaz, zda souhlasí se sxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xopřena, a (ii) kteří přesto mohli hlasovat pro jeho odvolání na základě postupu dle § 51 a § 52.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxného insolvenčního správce ustanovit. Formulace právní úpravy jiný postup nepřipouští. Postup dle § 29 odst. 4 je pak možné u odvolaného insolvenčníhx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnčního správce nemuselo docházet opakovaně.
xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxejímá závěry formulované k výkladu právních norem Ústavním soudem ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxm neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež by měly představovat bariéru možné libovůle při aplikaci práva. Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel zákona lze dovodit především z autenticxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákonax xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a úxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxhou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů) a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxsolvenčním řízení vyloučen pouze z některých (a nepočetných) úkonů.
Nejvyšší soud dále předesílá, že podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 14 odst. 1 o. s. ř. Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku - § 14 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx insolvenčního správce, může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátexxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxejněného pod číslem 85/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postaxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xůvod vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužnxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xnsolvenčního řízení na splnění další podmínky, a to, že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xakové pochybnosti, je poměr insolvenčního správce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxavomocně ustanoveného) odděleného insolvenčního správce, insolvenční zákon v tomto směru neobsahuje žádné omezení; rozhodující tak je zásadně (jxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxí požadavkům určeným ustanovením § 34 insolvenčního zákona.
Jakkoli označené ustanovení hovoří výslovně o poměru insolvenčního správce jen k něktexxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxzhodující [vedle charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení (vedeném na majetek dlužníka)] i charakter (vzájxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxeném na majetek věřitele).
V situaci, kdy v poměrech dané věci je zjevné, že insolvenční správkyně Ing. Jaroslava Dlabolová je vyloučena z některých (xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxní správkyni dlužníka společnosti S) a současně z některých (posuzováno ve vztahu k celému insolvenčnímu řízení společnosti S) úkonů pro svůj poměr ke xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxý ustanovením § 34 insolvenčního zákona pro ustanovení odděleného insolvenčního správce.
Přitom mezi skutečnosti, které se zřetelem k charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxu práv a povinností insolvenčního správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxož i skutečnost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně týkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o ixxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxce za majetkovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník. K takovým pochybnostem může vést i souhrn více skutečností, vztahujxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxsobilé ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.
V tomto směru nemá Nejvyšší soud na rozdíl od soudu odvolacího žádné pxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo soudu) téměř 50 % pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení dlužníka (a současně jde o pohledávku spornou) a kdy nároky uplatněné v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu o rozšíření působnosti odděleného insolvenčního správce] význam (charakter) vzájemných pohledávek (a jiných nároků), jakož i postavení dlužnxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (§ 34 insolvenčního zákona), nýbrž pro odvolání insolvenční správkyně dlužníka (Ing. Jaroslavy Dlabolové) a ustanovení nového insolvenčníxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxvce vyloučen z insolvenčního řízení, konstruuje § 24 odst. 1 insolvenčního zákona. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxvce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže lze se zřetelem na jeho poměr k věci nebo osobám účastníků pochybovat o jeho nepodjatosti. Takové pochxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xe podroben režimu insolvenčního řízení. Dalším důvodem pochybnosti může být způsob podnikání správce, který dopadá do majetkových poměrů některého x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxvším příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak vztah nepřátelský, v úvahu přichxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxn najisto. K závěru o tom, že je insolvenční správce vyloučen, není potřebné, aby bylo prokázáno, že je podjatý. K vyloučení insolvenčního správce postxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxné v časopise Soudního rozhledy č. 9, svazek 226/1998).
Odvolací soud uzavírá, že za vztah zakládající důvod pro pochybování o nepodjatosti insolvenxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí, v daném případě dlužníka. Stejně tak lze vyhodnotit situaci, kdy insolvenční správce jako advokát zastupoval účastníka s protichůdnými zájmy oproxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 226/2003 bylo pravomocně skončeno již v roce 2004. Exekuční řízení, v němž insolvenční správce zastupoval povinného - svéxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxe Mgr. Ing. O. M. vystupoval v civilním a v exekučním řízení v pozici strany s protichůdnými zájmy proti dlužníkovi, zakládá důvod pochybovat o jeho nepoxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého a spravedlivého postupu v insolvenčním řízení je, aby v insolvenčním řízení vystupoval nepodjatý insolvenční správce. Nelze přisvědčit námitce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxléhá dohledu insolvenčního soudu.
Insolvenční správce má ze zákona rozsáhlá oprávnění ve vztahu k dlužníkovu majetku. Insolvenční správce má přístxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxvat mu na jeho žádost údaje o majetku dlužníka a další údaje, které jsou nutné pro výkon správy (§ 43 insolvenčního zákona). Významná role insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxím konkursu pak přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxžníka (§ 40 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu, nebo s ní jinak nakládá a jedná na účet dlužníka v incidexxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xěci KSBR 26 INS 697/2012)
Vycházeje ze zjištění soudu I. stupně, jež zůstala i za odvolacího řízení nezměněna, je též odvolací soud toho názoru, že ekxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxučují to, aby současně u obou dlužníků mohl odvolatel vykonávat funkci insolvenčního správce. Jinými slovy řečeno, výpověď nájemní smlouvy na provozxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxů tohoto dlužníka, byť tím plnil svoji povinnost řádně vykonávat funkci insolvenčního správce), a tedy k újmě dlužníka S. R., a.s. (tj. ke škodě jeho majxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xx xx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxího soudu takovou okolností, pro kterou je tu důvod pochybovat o nepodjatosti odvolatele v insolvenční věci dlužníka S. R., a.s. Odvolací soud sdílí náxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxním odděleného správce. Odvolací soud dovozuje, že uvedené okolnosti jsou rovněž natolik intenzivní, že by bránily ustanovení odvolatele insolvenčxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxedložené zápisy z jednání ze dne 9.2.2012 a 24.2.2012 a oznámení o svolání valné hromady (ani výpisy z obchodního rejstříku obou dlužníků), tento závěr x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe pro oba dlužníky bylo vhodné, neboť účetnictví, listiny a potřebná vysvětlení by se poskytovaly jen jednomu subjektu nebo že odvoláním odvolatele z fxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xosavadního průběhu insolvenčního řízení vyplývá opak (viz zpráva nově ustanoveného předběžného správce Ing. V. H. založená na A-153, z níž plyne, že zxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
Nad rámec uvedeného (aniž by tím byl závěr, že odvolatel není k podání odvolání proti ustanovení správce oprávněn) nemá odvolací soud pochyx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce dlužníka v této věci už minimálně proto, že sám vystupuje v roli navrhovatele, pročež není osobou nepodjatou ve smyslu § 24 odst. 1 InsZ. Řešení takovéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xěci KSPA 44 INS 10954/2016)
Související ustanovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxroštění insolvenčního správce, § 35 - zvláštní insolvenční správce
Související předpisy:
Zvláštní insolvenční správce
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
Zvláštní insolvenční správce má v insolvenčním řízení doplnit insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxetkové podstaty po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Cílem ustanovení zvláštního správce by nemělo být pouze snížení objemu činnosti vykonávané samotnýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxadě rozsáhlého insolvenčního řízení však není možné vyloučit ustanovení zvláštního insolvenčního správce pro realizaci běžných povinností insolvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Může se tak stát pouze ve výjimečných případech, protože tyto povinnosti je jinak povinen zajistit přímo insolvenční správce.
Zákaz určit zvláštního insolvenčního správce pro oblast zpeněžování majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty, byl podle důvodové zprávx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxem pro jeho ustanovení není činnost týkající se zpeněžení majetkové podstaty; ta je vlastní podstatou výkonu správy „hlavním“ insolvenčním správcem xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx3 Sb., II. zvláštní část, k bodu 12). Výjimky z tohoto pravidla v právní úpravě nejsou dány.
U osoby zvláštního insolvenčního správce je nutno počítax x x xxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvit jím i fyzickou osobu, která splňuje obecné a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců a se svým ustanovením souhlasí, pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx
Pro ustanovení zvláštního insolvenčního správce je nutno užít postup dle § 25, osoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xo dobu své působnosti v řízení vykonává pouze činnosti, které mu jsou svěřeny prostřednictvím rozhodnutí insolvenčního soudu o jeho ustanovení do funxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxomoci zvláštního insolvenčního správce měly jasné mantinely.
K ukončení činnosti zvláštního insolvenčního správce může dojít uplynutím doby, nx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxžiku se pak veškeré práva a povinnosti svěřené zvláštnímu insolvenčnímu správci automaticky vrací hlavnímu insolvenčnímu správci. Zvláštní insolvxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Obecná úprava ustanxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce.
Pro vyúčtování odměny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxmíněna projednáním této otázky s věřitelským orgánem (§ 38 odst. 3). Naproti tomu prováděcí předpis (vyhl. č. 313/2007 Sb.) s navýšením odměny v případx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxebním styku. V prvním odstavci tohoto ustanovení jsou platební služby vymezeny pozitivně, ve třetím odstavci téhož ustanovení negativně (které činnxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. V části třetí, hlavě VI. bylo novelizováno také toto ustanovení; zvláštní správce musí být obligatorně ustanoven také pro držitele elektronických pxxxxx
Elektronickými penězi je peněžní hodnota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal. Elektronickými penězi není peněžní hodnota, která nemůže být použita k provedení jiné platební transakce nxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx Sb. byly s účinností od 4. 1. 2019 rozšířeny důvody pro
obligatorní
ustanovení zvláštního správce. Majetkem dlužníka jsou peněžní prostředky a invexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtkem dlužníka nejsou vklady podle zákona o bankách, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxláštního insolvenčního správce je věcí volné úvahy insolvenčního soudu, kdy insolvenční soud rozhodnutím o ustanovení zvláštního insolvenčního spxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxlacím řízení omezit pouze na přezkum předpokladů pro ustanovení vztahujících se toliko k osobě zvláštního insolvenčního správce.
(VS Olomouc 3 VSOL xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxy pro své ustanovení, když správa majetkových podílů dlužníka v jiných obchodních společnostech nepředstavuje zvláštní problematiku vyžadující odxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xomentáře k insolvenčnímu zákonu [srovnej Kotoučová J. a kolektiv, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Komentář, první vydání, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xapíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx parametry pro povolení reorganizace podle § 316 insolvenčního zákona. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxuvisejících například s mezinárodním právem, licencemi, veterinárním právem, celním právem, právem zahraničního obchodu. Právě v insolvenčních řxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxoru odvolacího soudu správa majetkových podílů v obchodních společnostech patří k činnostem běžně vykonávaným hlavními insolvenčními správci, tatx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxžadovat od samotného insolvenčního správce a k jejímuž zvládnutí by bylo třeba zvláštního insolvenčního správce. To nakonec vyplývá i ze samotného náxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxadovala odbornou specializaci, ale poměrně velkým rozsahem práce v daném insolvenčním řízení. Návrhu na ustanovení zvláštního insolvenčního správxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxe samotného insolvenčního správce Mgr. J. O., a nikoli řešení otázky, která vyžaduje odbornou specializaci. Nutno dát odvolateli za pravdu v tom, že vexxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxých podílů dlužníka v jiných obchodních společnostech velký rozsah činnosti, pak insolvenčnímu správci nic nebrání v tom, aby tuto správu řešil prostxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovení:
§ 21 - seznam insolvenčních správců, § 24 - podjatost insolvenčního správce, § 25 - ustanovení insolvenčního správce, § 29 - hlasování schůze vxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxlvenční správce
Související předpisy:
(Povinnosti insolvenčního správce)
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které je insolvenční správce povinen naplnit pro závěr o řádném výkonu své funkce. Insolvenční správce je povinen vykonávat svou funkci svědomitě a s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxenčního soudu a věřitelských orgánů a který směřuje k ochraně práv věřitelů a dalších osob dotčených dlužníkovým úpadkem, zejména pak k maximalizaci vxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení a realizace vlastních právních názorů insolvenčního správce (např. při přezkoumávání pohledávek), které se v budoucnu mohou ukázat nesprávnýmix xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxuze ve druhém z uvedených případů přichází v úvahu sankce uložená správci, případně odpovědnost insolvenčního správce za škodu způsobenou při výkonu xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho soudu ve smyslu jeho zproštění z funkce dle § 32. Insolvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, tj. vykonávat svoji funkci jaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxravedlivě uplatnit výtku, že nepostupoval podle zásad uvedených v § 5, zejména v zájmu co nejvyššího uspokojení věřitelů.
Insolvenční správce při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xusí dále zohledňovat xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxře.
K odst. 2 až 4
Pravidelná informační povinnost vůči věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu znamená, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávce komunikuje s věřitelským výborem nebo zástupcem věřitelů, tedy orgánem, který je operativním orgánem zastupujícím práva věřitelů v průběhu celxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Perioda zprxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce. Pokyn insolvenčního soudu v této otázce bude odpovídat především způsobu řešení úpadku dlužníka a rozsahu a charakteru jeho majetku. Ani pasivixx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxnční soud informovat o průběhu řízení a stavu majetkové podstaty.
Novela provedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019):
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xásledovat pouze v případě změn, které budou mít vliv na průběh plnění schváleného oddlužení; pro drtivou většinu insolvenčních řízení tak bylo ignoroxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právě v tomto ustanovení, informovat insolvenční soud o splnění oddlužení, tj. o splnění podmínek definovaných v § 412a; taková povinnost byla i bez téxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxy o splnění oddlužení v nově zavedeném čtvrtém odstavci, zvláště za situace, kdy zpráva je formulářem, jehož náležitosti jsou dány prováděcím předpisxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxo jednotlivého dlužníka. Praxe bankovních ústavů již dlouhodobě respektuje požadavek na oddělené vedení účtů pro každé insolvenční řízení. Změna prxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnou zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) dalo Ministerstvu spravedlnosti ČR oprávnění stanovit prováděcím předpisem tento obsah požadavků:
ax
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxormací, které musí odvolaný insolvenční správce poskytnout svému nástupci (§ 31 odst. 6);
c)
rozsah informací, které musí předběžný insolvenční spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxt. 5);
d)
výkon činnosti insolvenčního správce, na kterého přešla prohlášením konkursu na majetek dlužníka dispoziční oprávnění k majetku zařazenxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
f)
zpráva o postupu insolvenčního řízení podávaná minimálně jedenkrát ročně v případě úpadku finanční instituce dle části druhé hlavy čtvrté insolvxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx insolvenčního zákona (§ 373 odst. 2 a § 385 odst. 2);
h)
jednostranný příslib insolvenčního správce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EUx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx1 písm. g). Prováděcí předpis nebyl ke dni účinnosti zák. č. 64/2017 Sb. (1. 7. 2017) publikován ve Sbírce zákonů a nebyl ani předložen k připomínkovému xxxxxxx
Judikatura:
K výhradxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxní správce v tomto řízení není „protistranou dlužníka“, a neuplatňuje tedy v tomto řízení svá práva a oprávněné zájmy vůči dlužníkovi tak, jak je tomu v kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbjektu, je vlastní realizace cíle insolvenčního řízení při respektování práv a dodržování povinností jak dlužníka, tak také věřitelů, přičemž nutno xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x7 INS 2155/2008)
Odvolatel tedy nesplnil svoji povinnost účastnit se schůze věřitelů, na kterou byl soudem předvolán, k tomuto jednání soudu se ani xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxvou pokutu odvolateli důvodně, a i výše této pořádkové pokuty se odvolacímu soudu jeví jako přiměřená s ohledem na to, že se jedná zřejmě o první pochybenx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxyně s prodejem posečkat na výhodnější xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxdním změnám, drogistické zboží s omezenou lhůtou exspirace). U vybavení obchodu se jednalo o použité věci, jejichž cena na trhu není vysoká. Odvolatel xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přitom vyplývá, že správkyně vedla insolvenční řízení s minimálními náklady (viz položky jejích hotových výdajů i výdajů podstaty), které by v průběhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxí, jejich likvidace, účetní evidence věcí atd.). Proto odvolací soud nesouhlasí s názorem odvolatele, že správkyně při prodeji věcí z podstaty nepostxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xx/2010-B-38 ve věci KSOS 38 INS 1483/2008)
Povinnost správce předkládat soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení vyplývá z § 36 odst. 2 insxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxedložil žádné doklady, z nichž by bylo možné dovodit, že nebyl objektivně schopen tuto povinnost splnit, dospěl odvolací soud k závěru, že uložení pořáxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxpětí.
(VS Praha 2 VSPH 664/2010-B-31 ve věci KSUL 46 INS 834/2008)
Námitka odvolatelex xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soudem za účelem projednání reorganizačního plánu) patří mezi základní povinnosti insolvenčního správce dle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona, o nicxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
Důvodem ke zproštění insolvenčního správce je zejména skutečnosxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xvědomitě a s odbornou péčí, je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze na něm požadovat a společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxkrétním řízení, například správce nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, postupuje ve věci liknavě, způsobuje průtahx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxšení povinností insolvenčním správcem.
V přezkoumávané věci insolvenční soud zprostil insolvenčního správce Indra-Šebesta v. o. s. jeho funkce bexxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx více než čtyř provozoven porušil tento správce povinnost vykonávat svou činnost v sídle i v provozovnách skutečně, nepočínal si svědomitě a s odbornou xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxoně, a to konkrétně v ust. § 25 IZ ke změnám, které zakotvují rotační princip určování insolvenčních správců spočívající v kombinaci několika kritérixx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxavidlem je vyjádřen rotační princip určování správců z příslušných seznamů. Druhým kritériem je umístění sídla nebo provozovny insolvenčního správxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxě vykonává insolvenční správce činnost a provozovnou je pak místo, ve kterém v úředních hodinách skutečně vykonává insolvenční správce činnost. Pokux xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxu může být provozovnou konkursní. Možnost zřízení více provozoven pak také vyplývá z ust. § 5a odst. 5 ZIS; jejich počet je ovšem limitován jen tak, že v obxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozoven. Podle závěru soudu prvního stupně pojem, který je použit při definici jak sídla, tak také provozovny insolvenčního správce v zákoně o insoxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xaném místě v daných kancelářských prostorách pravidelně zdržuje s výjimkou situací, kdy je z pracovních důvodů mimo pracoviště (např. jednání u souduxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxle a v provozovnách s výjimkou oněch případů, kdy například insolvenční správce z pracovních důvodů je mimo pracoviště. Odvolací soud se s takovým výklxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xnsolvenční správce musel být na každé provozovně nebo v sídle přítomen vždy osobně a po celou dobu úředních hodin. Nutno proto souhlasit s námitkou, že sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxím správcem, popřípadě osobami, které insolvenční správce zmocnil k výkonu své činnosti. To, že insolvenční správce může vykonávat svou činnost prosxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxávce dát zastoupit na přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců (§ 190 odst. 2 IZ) nebo v případně přezkoumání přihlášxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxe pověřit svého zaměstnance i zaměstnance dlužníka, aby za něho jednal v soudních a jiných řízeních (§ 40 odst. 3 IZ), písemnosti určené správci mohou přxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xěřitelů, pokud ovšem insolvenční soud netrvá na jeho osobní účasti (§ 399 odst. 2 IZ).
Přitom platí, že odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou osxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xnsolvenční správce může vykonávat svou činnost i prostřednictvím jiných insolvenčních správců, popřípadě jiných zmocněných osob, pak také nutno doxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxož i za kvalitu poskytovaných služeb, bude vždy osobně odpovídat insolvenční správce. Pokud tedy v přezkoumávané věci insolvenční správce zřídil vícx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xákona o insolvenčních správcích. Proto nelze uzavřít, že by odvolatel (doposud) při výkonu své funkce nepostupoval s odbornou péčí či řádně si neplnil xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxle shledává odvolací soud i potud, že soud prvního stupně napadeným usnesením ustanovil na místo odvolatele novou správkyni, která v době jejího ustanxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxa o insolvenčních správcích (§ 5a odst. 4) a vyhlášky č. 355/2013 Sb. (§ 2-4), pak to samo o sobě rovněž důvodem k jeho zproštění nebylo. Jednak proto, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxou situaci odvolaný správce nezavinil (jak vyplývá z potvrzení shora jmenované společnosti) a krátce na to vše napravil (jak bylo rovněž doloženo).
Zx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxroštěn funkce, změnil tak, že dosavadní insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. se nezprošťuje funkce. I když odvolatel ve svém odvolání výslovně uxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx výroku II. (kterým byla místo něj ustanovena nová insolvenční správkyně). Výroky III. a IV. byly soudem uloženy pokyny vůči nově ustanovené správkyni x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxislými výroky na výroku I. a vzhledem k tomu, že odvolací soud shledal důvodným odvolání proti výroku I., došlo tak k odklizení (zrušení) i všech dalších xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvat, jak opět důvodně namítal odvolatel, Ministerstvu spravedlnosti ČR, zejména z hlediska splnění kvalifikačních podmínek pro výkon činnosti insoxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx činnost a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně ve vymezených úředních hodinách vykonává činnost a též zda je řádně označena (§ xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxamu insolvenčních správců, může za tento správní delikt uložit insolvenčnímu správci napomenutí nebo pokutu, tak jak to vyplývá z ust. § 36b a § 36c ZISx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu, § 40 - jednání insolvenčního správce, § 81 - pořádková pokuta
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxím osobám škodu nebo jinou újmu, nese za ni odpovědnost. Škoda nebo jiná újma je insolvenčním správcem způsobena porušením povinností jemu uložených zxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež po něm bylo možno spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu insolvenčníxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxnnosti uložené mu insolvenčním zákonem a v případě hrozící možnosti vzniku škody nebo jiné újmy musí o těchto skutečnostech včas informovat věřitelskx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx případném vzniku škody nebo jiné majetkové újmy je pak povinen podat vysvětlení o způsobu, kterým se jí snažil zabránit, či uvést důvody, které mu v tomtx xxxxxxxx
x xxxxx x
Insolvenční správce odpovídá xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxolvenčního správce, ale i zaměstnanci dlužníka, kteří plní úkoly, které jim byly v rámci organizace práce uvnitř organizace dlužníka svěřeny, a výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxka na základě uzavřených smluv, které nebyly insolvenčním správcem vypovězeny. Podle tohoto ustanovení bude insolvenční správce odpovídat za postux xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxrve následně, v případě již existujícího rozhodnutí o jeho odpovědnosti, by mohl uplatňovat regresní nárok vůči osobě, která vzniklou škodu nebo jinox xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxidla se nezměnil.
K odst. 3
Odpovědnost podle tohoto odstavce je zvláštním druhem odpovědnostx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx újmu zdůrazňuje odpovědnost za škodu vzniklou tím, že nemohla být uspokojena pohledávka věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou. Právní rámex xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169, ustanovení hovoří výhradně o pohledávkách za majetkovou podstatou (§ 168). Nelze však pochyboxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxtou (§ 169).
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxou podstatou vzniklých na základě jeho právního úkonu byla zajištěna jejich úhrada. Odpovědnosti se zprostí prokázáním nemožnosti zjistit, že majetxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxt, že při výkonu své funkce postupoval s péčí řádného hospodáře, tedy že důsledek spočívající v neuhrazení vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Insolvenční správce je v případném soudním sporu v pozici žalovaného. Je nx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xodstatou dle § 37 odst. 3. Insolvenční správce pak nese břemeno tvrzení a důkazních návrhů prokazující nemožnost zabránit škodě nebo jiné újmě přes vynxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxm vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou. Spor vedený vůči insolvenčnímu správci je incidenčním sporem řešeným v rámci insolvenčního řízení.
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxvní lhůta) nejpozději však do tří let od okamžiku, kdy bylo jednání, jímž byla škoda způsobena, ukončeno (objektivní lhůta). Pokud škoda vznikla úmyslxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx let od okamžiku, kdy bylo jednání, jímž byla škoda způsobena, ukončeno (objektivní lhůta).
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx absolutně neplatná, nemá protiprávní jednání správce konkursní podstaty za následek vznik škody ve výši rozdílu mezi kupní cenou a tržní cenou věci v dxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xprávcem při výkonu jeho funkce je odpovědností bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědností).
Pouhá volba některého z předepsaných (taxatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx, že insolvenční správce při výkonu funkce porušil zákonem stanovenou nebo soudem uloženou povinnost, ani k závěru, že porušil povinnost postupovat s xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxé povinnosti, když opakovaně nesplnil povinnost předložit zprávu o stavu insolvenčního řízení, která vyplývá přímo ze zákona (§ 36 odst. 2 a § 412 odstx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxjektivní okolnosti, které mu v tom případně bránily. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že tímto insolvenční správce porušix xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informování soudu (a věřitelského orgánu) insolvenčním správcem. Bez dostatečných informací insolvenční soud nemůže řádně vykonávat dohlédací čixxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x 81 odst. 2 insolvenčního zákona. Odvolací soud též souhlasí s výší soudem stanovené pokuty. Je nutné přihlédnout k tomu, že prodlení správce se splněníx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxxcímu soudu jeví jako zcela přiměřená.
(VS Olomouc 1 VSOL 660/2011-B-36 ve věci KSOS 34 INS 945/2009)
Návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 1xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xedy ve své podstatě požadovala insolvenčního správce takto omezit ve výkonu jeho funkce, ke které patří rovněž zpeněžování majetkové podstaty.
Stejxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xodmínky pro jeho nařízení splněny nejsou. Odvolací soud považuje ovšem za významné xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xnsolvenčního zákona týkajících se institutu předběžného opatření je vůči němu v insolvenčním řízení vyloučena.
V souladu s § 37 insolvenčního zákoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxutím soudu a za výkon funkce s odbornou péčí, a proto jej nelze při výkonu jeho základní činnosti (kterou zpeněžení majetkové podstaty jistě je) předběžxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxnnosti zásadně toliko účastníkům řízení.
Ostatně, právě za účelem korekce postupů správce je soud ze zákona povinen vykonávat vůči němu dohlédací čixxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxož zákona, např. v § 36, § 286 odst. 1). Bez ohledu na to, zda tvrzení odvolatelky jsou pravdivá a zda odvolatelka správci důvodně vytýkala nesprávnost jexx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítl, protože již ze skutkových tvrzení uvedených v předběžném opatření směřujícím proti výkonu funkce insolvenčního správce bylo zřejmé, že návrxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, § 40 - jednání insolvenčního správce, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 410 - přezkum v oddlužení
(Odměna a náhrada hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxnu a náhradu hotových výdajů.
V případě řešení úpadku dlužníka konkursem je stanoveno, že výše odměny se určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělexx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx částečného rozvrhu, resp. řádného rozvrhu, jakož i z výtěžku určeného k uspokojení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstaxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dále odměna z počtu přihlášených pohledávek. Takto stanovená odměna náleží insolvenčnímu správci i v případě, že nedojde ke zpeněžení žádného majetkx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx části odměny činí 45 000 Kč bez DPH; odměna z přezkoumaných přihlášek tak nahrazuje minimální odměnu za zpeněžení. Pokud se do insolvenčního řízení přixxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xarantovánu odměnu ve výši min. 45 000 Kč. Odměna z počtu přihlášených pohledávek může být insolvenčnímu správci přiznána, jsou-li splněny současně dvx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxk. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) byla odměna z přihlášených pohledávek zavedena také pro řízení, v němž došlo k povolení oddlužení dlužníka. Oxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxí věřitelů, kteří své pohledávky v povoleném oddlužení uplatňují.
Odměna insolvenčního správce je zcela prioritní pohledávkou a v části určené z počtu přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení splátkovým kalendářem bude insolvenční soud ukládat insolvenčnímu správci, aby si ze srážek z příjmu dlužníka přednostně uhradil, vedle zálohy pxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce nárok i na úhradu částky odpovídající DPH, kterou je insolvenční správce, je-li plátcem DPH, povinen odvést ve prospěch státního rozpočtu. Daxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o dani z přidané hodnoty. Totéž platí o DPH ve vztahu k hotovým výdajům.
xxxxxnou metodou určování výše odměny insolvenčního správce je kladen důraz na motivaci insolvenčního správce k dosažení maximálního výnosu pro insolvenxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zhodnotit, zda je další provozování podniku v zájmu přihlášených věřitelů a bude pro ně mít přínos při uspokojování jejich zjištěných pohledávek. Uměxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxstnanosti, nemůže být v insolvenčním řízení akceptovatelné a může být důvodem pro sankční postih insolvenčního správce.
Kromě odměny má insolvenxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxména pak mezi náklady na udržování a správu majetkové podstaty. Ze skutečnosti, že u hotových výdajů insolvenčního správce je nutný jejich vztah k vlasxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx jeho zaměstnance apod. Hotovými výdaji jsou typicky cestovní výlohy insolvenčního správce v souvislosti s insolvenčním řízením, poštovné, náklady xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud tyto prostředky neposxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx neexistenci jakýchkoliv zdrojů pro jejich úhradu, převzala právní úprava do textu limity, které jsou jinak vymezeny v § 8 vyhl. č. 313/2007 Sb. Limit 5x xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xotových výdajů insolvenčního správce je upraveno v § 303, který řeší způsob vyúčtování odměny a hotových výdajů v konkursu. Postup při vyúčtování odměxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xtupně, kterým bylo změněno rozhodnutí o úpadku, resp. o úpadku a způsobu jeho řešení, nebo
b)
zjištění, že u dlužníka ani dodatečně nebyl osvědčen úpaxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxém rozvrhu nebo zrušení konkursu pro nedostatek majetku. Také v těchto případech bude insolvenční soud postupovat dle § 302 a násl., tj. bude vyžadovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxkladům vyjádřit ve formě námitek.
K odst. 4
Souhlas s čerpáním zálohy na odměnu insolvenčního správce není možnéo chápat jako automatický úkon, který insolvenční soud provede k žáxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxt řešením v případech, kdy se bez zavinění insolvenčního správce insolvenční řízení prodlužuje. V takové situaci je na insolvenčním soudu, aby k návrhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx insolvenčnímu správci možnost čerpat zálohy také na hotové výdaje.
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxní soud je povinen se žádostí insolvenčního správce o poskytnutí zálohy na odměnu řádně zabývat, neboť vztah insolvenční soud - insolvenční správce, pxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxáva soudu, zejména na ústřední úrovni, prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Justice (soudnictví) nemůže reálně fungovat bez odpovídajícíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxstřednictvím technického zázemí. (K tomu srov. https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Staxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Má-li být insxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx hotové výdaje je nutné ze strany insolvenčního soudu precizně a důkladně zdůvodnit - stejně jako každé jiné rozhodnutí - a připustit insolvenčnímu sprxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxvá podstata disponuje dostatečnými finančními prostředky a ze strany věřitelů nejsou proti činnosti insolvenčního správce vznášeny
relevantní
(nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxpoří. Přípustnost opravného prostředku proti rozhodnutí insolvenčního soudu o žádosti insolvenčního správce o přiznání zálohy se opírá o dikci ustaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxe (pro insolvenčního správce může jít dokonce o otázku existenční) musí podléhat možnosti přezkumu a nelze ji považovat za pouhou otázku dohledové činxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxhž uplatněné pohledávky nejsou zcela uspokojeny.
Předpokladem pro čerpání zálohy je žádost insolvenčního správce. V případě prodeje majetku, ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být žádost podána následně, součástí návrhu na výplatu zajištěného věřitele však výpočet odměny a výčet hotových výdajů insolvenčního správce být muxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho do soupisu majetkové podstaty. Přestože jsou odměna a hotové výdaje insolvenčního správce zcela prioritní pohledávkou (§ 305 odst. 2), neměla by záxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxi výdaji správce a vznikem dalších zapodstatových pohledávek. Taktéž mohou ve zbylém průběhu insolvenčního řízení nastat okolnosti, které by odůvodxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, které bude mít za následek škodu vzniklou na majetkové podstatě, a nevyplacená část odměny může sloužit k sanaci takové škody.
Postup insoxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xinanční prostředky, nelze po insolvenčním správci spravedlivě požadovat, aby dlouhodobě a bezdůvodně dotoval svoji činnost ze svých vlastních prosxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxloze na odměnu, kterou si svou řádnou činností zajistil. Je zcela nepřípustné, aby byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtku sloužícího k zajištění, kde rozhodnutí o vydání výtěžku definitivně uzavírá osud zpeněženého majetku.
K odst. 5
Je-li insolvenční správce odvolán (§ 31) nebo zproštěn své funkce (§ 3xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxný, resp. zproštěný, insolvenční správce plnit neprodleně po právní moci rozhodnutí, kterým byl zproštěn nebo odvolán z funkce. Předložení vyúčtováxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zproštění funkce), lze pokládat za nadbytečné a předčasné. Lhůtu pro předložení vyúčtování stanoví insolvenční soud v rozhodnutí, kterým bylo o změnx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce podléhá stejnému schvalovacímu procesu jako konečná zpráva (§ 304). Insolvenční soud nejprve zkontroluje předložené vyúčtování a příp. s bývalým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xd § 304 odst. 2 (15 dnů). Odkaz na celý text § 304 nabádá insolvenční soud uvědomit věřitele vyhláškou o zveřejnění vyúčtování, kterou zveřejní v insolvexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xebo budou-li uplatněny opožděně, nemusí insolvenční soud nařizovat k projednání vyúčtování soudní rok a vyúčtování schválí. K projednání včasných nxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 6
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, byla zák. č. 64/2017 Sb. (účinnost od 1. 7. 2017) stanovena povinnost insolvenčního správce deponovat na zvláštním účtu zálohu na odměnu a hxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xřesto, že § 406 odst. 3 uložení takové povinnosti mezi
obligatorní
náležitosti rozhodnutí o schválení oddlužení formou splátkového kalendáře nezahxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zálohy na odměnu a hotové výdaje ze všech insolvxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxční řízení - jak stanoví § 36 odst. 5 ve znění zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019).
Právní úprava výslovně neřeší otázku osudu vybrané zálohy v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxána. Do úvahy přicházejí dvě možnosti:
1)
Záloha bude po uhrazení poslední splátky ze schváleného splátkového kalendáře využita na mimořádnou splátxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu nezajištěné pohledávky do něj zahrnuté uhrazeny v plném rozsahu, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užitím deponované částky pro úhradu jiných závazků by byl účel zálohy ignorován.
2)
Záloha bude po uhrazení poslední splátky v rámci splátkového kalxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx § 395 odst. 1 písm. b) (30 % nezajištěných pohledávek), resp. § 398 odst. 4 (50 % nezajištěných pohledávek); v tomto případě bude beze zbytku respektován xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxového kalendáře. Prostředky na zálohu budou brány ze srážek z příjmů dlužníka po účinnosti rozhodnutí o schválení splátkového kalendáře, a to přednosxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x x xxx xxx xxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxy (a uhrazení odměny z počtu přihlášených pohledávek) lze přistoupit k realizaci splátek ve prospěch nezajištěných věřitelů.
Přitom je třeba od počáxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxx
xxxledkem druhého postupu by bylo faktické zkrácení doby plnění ve prospěch nezajištěných věřitelů ze schváleného splátkového kalendáře. Rozsah tohotx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxy dlužníka, tím více se zkrátí doba, po kterou bude ze splátkového kalendáře plněno na zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů.
Důvodová zprávx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxátkového kalendáře (viz důvodová zpráva k zák. č. 64/2017 Sb., zvláštní část, k bodu 10 a 11).
Neoddiskutovatelným faktem přesto zůstává, že samotnx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnční soud. Insolvenční správce by si měl takový pokyn vyžádat v průběhu plnění splátkového kalendáře, pokud příslušný pokyn nebude zahrnut např. přímx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxů. Při postupu podle druhé z uvedených variant není vyloučeno, aby dlužník vrácenou zálohu na splátky pro své nezajištěné věřitele použil dobrovolně.
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodrobně stanovujícím výpočet odměny insolvenčního správce v závislosti na volbě způsobu řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení.
Judikatura:
Již na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxh norem Ústavním soudem již ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. května 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního sxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doslovného výkladu aplikovaného ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi doslovným zněním zákona a jeho xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xožné libovůle při aplikaci práva.
Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel zákona lze dovodit především z autentických dokumentů vypovídajících o vxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxuze presumovat i jeho souhlas s jejími důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a účel zákona lze dále dovodxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx x x x xxxxxxxxxxxxo zákona se v podobě citované výše nachází v insolvenčním zákoně již od doby, kdy byl tento zákon přijat, tedy od 30. března 2006 [pouze nynější odstavec x xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxh insolvenčního zákona projednávala Poslanecká sněmovna ve svém 4. volebním období 2002-2006 jako tisk č. 1120, přičemž odpověď na otázku otevřenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xávislá na výtěžku zpeněžení určeném k rozdělení věřitelům.
S odvolacím soudem lze v této věci souhlasit v tom, že příslušná ustanovení vyhlášky je možxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx podává jednoznačný posun v určování odměny při řešení dlužníkova úpadku konkursem potud, že odměna má být (je) určována z výtěžku zpeněžení určeného k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxy a u nezajištěných věřitelů § 1 odst. 4 vyhlášky).
V takto ustaveném pojetí zákona a prováděcí vyhlášky k němu se proto může (výjimečně) stát, že procex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s náklady vynaloženými na udržování a správu posléze zpeněženého majetku spotřebují výtěžek zpeněžení). Právě to je důvodem, pro který vyhláška v § 1 oxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí typovou náročnost jeho práce), i když výsledek zpeněžení bude nulový a pro tento případ činí odměna insolvenčního správce 45 000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhláškxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx) insolvenční správce již nemá právo na odměnu určenou z počtu věřitelů.
Z dikce insolvenčního zákona (jeho § 38 odst. 1 věty druhé) i vyhlášky (jejího x xx xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xešení dlužníkova úpadku je konkurs, je vlastní proces zpeněžování majetkové podstaty (bez zpeněžení majetkové podstaty nebo její části nelze hovořix xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxy insolvenčního správce v konkursu (45 000 Kč) zpeněžením (tento výraz není v textu použit), je zjevné, že odstavec 5 navazuje na předchozí odstavce danxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxty druhé insolvenčního zákona, vyhlášce významově nadřazenému.
Odvolací soud proto nepochybil, jestliže uzavřel, že v situaci, kdy v daném insolvexxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxlvenčního správce určit podle § x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxsolvenčního zákona pak má insolvenční soud k dispozici dostatečné nástroje, jejichž prostřednictvím se lze vyhnout extrémům popisovaným odvolatexxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1 odst. 5 vyhlášky jako minimální výše odměny vázaná na zpeněžování majetku majetkové podstaty při řešení dlužníkova úpadku konkursem.
(NS 29 NSČR 2xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, na odměnu a náhradu hotových výdajů vyplývá z § 38 insolvenčního zákona. Nárok, tedy konkrétní právo na určitou výši odměny a náhrady hotovýcx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxudu podá zprávu o své činnosti. V případech, kdy je zjištěný úpadek řešen konkursem, spadá rozhodování o odměně správce do té fáze řízení, kdy je stávajíxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxenčního zákona), protože až v této fázi má soud podklad pro přezkum výše vyúčtování či určení výše této odměny.
Vyúčtování odměny a výdajů podávají nejxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xdměna netvoří součást jeho odměny (§ 303 odst. 2 insolvenčního zákona). Z uvedeného vyplývá, že odvolaný insolvenční správce, jehož odměna není součáxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, který se podílí na odměně stávajícího insolvenčního správce, odpovídá zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jeho činnosti (§ 6 vyhl. č. 3xxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx výši odměny odvolaného insolvenčního správce, která je podílem z odměny stávajícího insolvenčního správce. To ovšem nebrání insolvenčnímu soudu roxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxžnil s názorem soudu prvního stupně, že o odměně odvolaného insolvenčního správce Mgr. R. D. lze rozhodnout v této fázi řízení, ještě před podáním konečxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xýdajů. Proto přezkoumávané usnesení, které hodnotí jako předčasné, odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xonečné zprávy či zprávy o činnosti stávajícího správce tak, že schválenou odměnu stávajícího insolvenčního správce poměrně rozdělí mezi něj a odvolaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx9-B-21 ve věci KSOS 8 INS 1150/2009)
Podle § 38 odst. 3 věty druhé a třetí insolvenčního zákona je možno odměnu insolvenčního správce podle okolnostx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xporušení povinností insolvenčního správce a nenavržení provedení částečného rozvrhu) bude podle odvolacího soudu nejčastější okolností vedoucí kx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx beze zbytku naplněn. Jak plyne ze shora specifikovaných zjištění z obsahu spisu, činnost správce v daném insolvenčním řízení spočívala pouze v sepisu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxužníkova insolvenčního návrhu a informací sdělených mu jednateli dlužníka, posouzení zpeněžitelnosti dlužníkovy ochranné známky, sestavení soupxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx se nekonalo žádné soudní jednání a správce nesestavil seznam přihlášených pohledávek, neboť do insolvenčního řízení se nepřihlásil žádný věřitel. Lxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxnosti nevyžadoval větší časovou ani odbornou náročnost, je důvodem pro snížení odměny správce.
(VS Olomouc 2 VSOL 36/2010-B-15 ve věci KSBR 37 INS 209xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xyhl. č. 313/2007 Sb. Jinými slovy, pokud zákon váže výši odměny insolvenčního správce v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem na výtěžek zpeněžxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určeného k rozdělení mezi věřitele dosaženo nebylo. V takovém případě je třeba aplikovat § 5 vyhlášky a odměnu insolvenčního správce je třeba určit podxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx náklady insolvenčního řízení. Přiléhavě odkázal na § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajůx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx x xxxx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxosti i náhrada jeho hotových výdajů, tj. cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků a ostatních hotových výdajů (§ 7 téže vyhlášky)x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xnsolvenčního řízení není pouze získat pohotové finanční prostředky, aby insolvenční správce mohl ihned po svém ustanovení do funkce řádně plnit všecxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxjetkové podstaty zde byly finanční prostředky, z nichž by bylo možno nároky správce (či jejich část) uspokojit.
Soud prvního stupně nepochybil ani v txxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxloučit, že odměna správce může být snížena postupem dle § 38 odst. 3 insolvenčního zákona, to však v této fázi řízení nelze předjímat. Tvrdil-li dlužníkx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xlužníkem stanovenou hodnotu těchto věcí.
(VS Olomouc 2 VSOL 244/2010-A-31 ve věci KSBR 28 INS 8064/2009)
Z § 3 písm. b) vyhlášky plyne, že pokud je zxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ustanovení § 7 odst. 4 téže vyhlášky pak určuje, že insolvenčnímx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxčatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Odvolací soud v první řadě konstatuje, že soud prvního stupxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxxxky vydané dle zmocňovacího § 431 písm. c) insolvenčního zákona. Se zřetelem k tomu, že účinky oddlužení plněním splátkového kalendáře trvaly v daném pxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxním usnesení, jímž vzal soud na vědomí splnění oddlužení), soud prvního stupně nepochybil, když odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce určil v cxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxo odpověď na otázku, zda odměna insolvenčního správce určená podle § 1 odst. 2 vyhlášky již v sobě zahrnuje DPH či nikoliv, je § 38 insolvenčního zákona, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa odpovídající této dani. Z vyhlášky vyplývá, že při konkursu se odměna insolvenčního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x§ 1 odst. 3 a 4 vyhlášky). Součet těchto odměn tvoří celkovou odměnu insolvenčního správce, již zmiňuje § 38 insolvenčního zákona. V případě postupu poxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výtěžku i odměna insolvenčního správce, o niž se výtěžek příslušející k vydání zajištěnému věřiteli rovněž snižuje. Je tak stanovena dílčí odměna insxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxštěných věřitelů (a nezajištěných věřitelů pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou), a aby se tedy jejich uspokojení snižovalo jak x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxtěžku připadajícího na zajištěného věřitele. Přistoupit na právní závěry odvolatele by znamenalo připustit, aby DPH z odměny insolvenčního správce xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x) insolvenčního zákona, podle něhož insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhoxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
V přípaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxu výkonu jeho funkce - jak vysvětleno shora - kompletně saturovány jeho odměnou a náhradou hotových výdajů, určenou mu v souvislosti s činností konanou xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxc trvání účinků tohoto oddlužení. U prvně zmíněné části odměny je z povahy věci vyloučeno uvažovat o jejím přiměřeném zvýšení, když je určena dle § 5 provxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xředpokladu, že příslušná správcova činnost, za kterou mu tato odměna náleží (tedy jeho činnost k plnění schváleného oddlužení), byla komplikována něxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xamozřejmě není poznatek, že insolvenční správce vykonával svoji funkce řádně. Bezvadná činnost správce vyhovující požadavku náležité odborné péče xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x xxné věci ale soud prvního stupně o nárocích insolvenční správkyně za období od rozhodnutí o úpadku (od jejího ustanovení do funkce) do schválení oddlužexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxní odměny za následnou činnost při plnění splátkového kalendáře.
Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 odst. 1 písm. a) občanskxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxsloveným právním názorem odvolacího soudu.
(VS Praha 3 VSPH 1752/2013-B-35 ve věci KSLB 76 INS 1488/2012
Limit ve smyslu § 38 odst. 2 IZ se týká jen náxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxdu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti se zpeněžením majetku uvedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ; tyto jeho nároky nejsou kryty paušxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávce za jeho činnost v souvislosti se zpeněžením majetku uvedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ, jež nepředstavuje pravidelnou realizaci splátkového kalxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxch s touto činností přizná insolvenční soud insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity uvedenými dle § 7 odst. 1 až 3 vyhláškx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxy č. 313/2007 Sb. též v případě konkursu prohlášeného na majetek dlužníka po zrušení schváleného oddlužení (§ 418 IZ).
(VS Praha 4 VSPH 2383/2015)
Pxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxždý započatý měsíc po povolení reorganizace. Výše odměny závisí na obratu dlužníka a tím, že při obratu do 250 mil. Kč činí měsíční odměna insolvenčního xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxit odměnu postupem dle předchozích ustanovení, určí ji insolvenční soud s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti činnosti insolvenčního sprxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxí insolvenčního správce v tomto řízení tomuto odpovídá. Proto se soud při stanovení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce přidržel § 3 písm. bx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx že insolvenční správce je plátcem DPH, jsou odměna i hotové výdaje o tuto daň navýšeny.
(KS Hradec Králové KSHK 42 INS 1568/2009-B-29)
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 168 - pohledávky za majetkovou podstatou, § 303 - vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, § xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xeorganizačního plánu, § 395 - zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, § 398 - způsoby řešení oddlužení, § 410 - přezkum v oddlužení, § 413 - rozhodnutí o sxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí situace, kdy insolvenční správce potřebuje finanční prostředky k úhradě nákladů řízení, a to dříve, než se mu podaří zpeněžit majetek sepsaný v soupixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxplatnost či neúčinnost právních úkonů dlužníka, pomocí nichž se snaží získat do majetkové podstaty majetek, který dlužník před zahájením insolvenčnxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních prostředků. Insolvenční správce může využít buď zálohu na náklady insolvenčního řízení složenou insolvenčním navrhovatelem po zahájení insolxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce dle tohoto ustanovení a zálohu na náklady insolvenčního řízení složenou na základě § 108 nelze bez dalšího zaměňovat. Záloha na náklady insolxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xejí potřeba a relevance jsou předem pouze odhadovány. Záloha na výdaje insolvenčního správce dle § 39 je složena až po zjištění nezbytné potřeby poskytxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xýše 50 000 Kč, výše zálohy složené věřitelským výborem, resp. jeho členy, není nijak limitována, pokud na složení této zálohy nastane shoda věřitelskéxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxna s jasně stanovenými podmínkami pro její užití a následné vyúčtování.
xxxxxxxx xx x xxxxx x xxx xxst. 1 písm. d) přímo nevyplývá, je zálohu uhrazenou dle § 39 nutno považovat za pohledávku za majetkovou podstatou, neboť svým charakterem takovému posxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxeré se ani nepředpokládá její vracení složiteli.
K odst. 2 a 3
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxo souvislosti je třeba poukázat na odpovědnost insolvenčního správce dle § 37. Insolvenční správce by měl zvážit delegaci své činnosti na třetí osoby i xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu dle odstavce 2, není možno chápat v širokém pojetí jako veškeré úkony, které správce musí provést. Přímý výxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
-
prodej majetku zahrnutého do soupisu majetkové podstaty; pro tuto činnost nelze ani ustanovit zvláštního insolvenčního správce (§ 35 odst. 1) a
-
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxpříklad vedení účetnictví dlužníka bude správce nejspíše zajišťovat prostřednictvím externích odborníků, max. prostřednictvím svých zaměstnancxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxně zdatné osoby.
Od insolvenčního správce nelze dále očekávat, aby jako osoba bez zákonné licence prováděl zpeněžení majetkové podstaty formou vexxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxouzení nákladů insolvenčního správce vynaložených na úhradu činností třetích osob v insolvenčním řízení je věcí věřitelského výboru, který v insolvxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xři nerespektování tohoto pravidla nelze výdaje na zadanou činnost hradit z prostředků majetkové podstaty, příp. je nutné o tento výdaj zkrátit odměnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxcí soud dále poukazuje na ust. § 39 odst. 3 IZ, jež určuje, že náklady insolvenčního správce spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specialixxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxost, aby činnosti, které-vzhledem k jejich povaze a k obsahu povinností správce vyplývajících z IZ-je jinak povinen konat osobně a za jejichž provedenx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxlady zákonem jinak nepředpokládanými, vyslovil předem souhlas VV. Jestliže tedy správce sjedná se třetí osobou, že činnost, kterou je jinak povinen kxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxce nemohou být k tíži věřitelů uspokojovány z majetkové podstaty, ale správce je nese ze svého.
Typickým příkladem činnosti, kterou je správce povinex xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx majetkové podstaty pohledávky dlužnice. V daném případě je z obsahu spisu (č. l. B-37 a B-39) zřejmé, že správce sjednal s advokátem JUDr. Kamilem Podroxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxbdržel předchozí souhlas od PVV nutný k tomu, aby tyto náklady bylo možné hradit z majetkové podstaty. Odvolací soud se neztotožnil ani s argumentem, dlx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxní soudní cestou. Především proto ne, že dle ust. § 294 odst. 2 IZ nemá insolvenční správce povinnost uplatnit a vymáhat dlužníkovy pohledávky, pokud nxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx na správci, aby v situaci, kdy považoval za účelné nechat se zastoupit v řízení o žalobě na zaplacení Pohledávky advokátem a kdy náklady s tím spojené nebxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxytnutí zálohy na právní zastoupení nerozhodl, nemohl tak učinit ani insolvenční soud.
(VS Praha 2 VSPH 420/2012 ve věci KSHK 41 INS 1533/2009)
Nutnx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxdním řádu a také zákon o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x9 odst. 1 IZ ani se zálohou na náklady předběžného správce ustaveného po dobu moratoria dle § 123 odst. 2.
((VS Praha 1 VSPH 1069/2014 ve věci MSPH 60 INS 1xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxávce vyplývajících z insolvenčního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxinit tak může jedině za předpokladu, že s takovým postupem, který podstatu zatíží náklady zákonem jinak nepředpokládanými, vyslovil, a to předem, souxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuvy o nájmu, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 15/47 ICm 3806/2013 (jež se skončilo zastavením řízení pro nezaplacení soudního poplatku) a říxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro zpětvzetí žaloby), bylo třeba opakovaných konzultací, poskytnutých mu Advokátní kanceláří Šmíd s.r.o., o čemž předkládá potvrzení o konzultacíxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxí soud uvádí, že pokud odvolatel v situaci, kdy shledal za účelné řešit s advokátní kanceláří v rámci konzultací-jak vyplývá z předloženého potvrzení o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xovněž souvisejících otázek náhrad nákladů právního zastoupení), z hmotných otázek zejména záležitosti různých navazujících dražebních jednání, vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxkursní/majetkové podstaty, problematiky braní užitků ze zapsaného majetku po dobu incidenčního sporu o vyloučení majetku z podstaty, případně insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xnsolvenčního řízení, vztahu užitků/utrženého nájemného a příslušenství a součástí zpeněženého majetku, možnosti a procesní souvislosti nabývání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xchválení nákladů spojených s využitím těchto právních služeb. Pokud tak neučinil, o čemž není sporu, neboť předem tyto náklady zástupcem věřitelů schxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxojovány z majetkové podstaty, nýbrž je odvolatel, jako správce, nese ze svého. 27. Lze tedy souhlasit se soudem prvního stupně, že v části C., bod I. je koxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx rovněž nesprávná. 28. Za tohoto stavu konečnou právu ze dne 21. 6. 2018 schválit nelze. Soud prvního stupně správně postupem podle ustanovení § 304 odstx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxt takto změněnou konečnou zprávu ve lhůtě soudem stanovené.
(VS Olomouc 3 VSOL 760/2018-B-61 ve věci KSBR 47 INS 18548/2012)
Související ustanxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx
x xx x xxxxxx x xxxrada xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxledávky za majetkovou podstatou.
Související předpisy:
§ 27 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
(Jednání insolvexxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019.
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxa nové povinnosti, ani nemodifikovala povinnosti stávající. Jde o opakovaný popis pravidel vyjádřených v § 21, § 37 a § 39, příp. v ustanoveních zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxvce lze zařadit do kategorie nadbytečných ustanovení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx § 229. V souladu s § 229 odst. 3 písm. c) je insolvenční správce osobou s dispozičním oprávněním a jako takový osobou jednající svým jménem na účet dlužníkx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nutno označit i dlužníka, s jehož majetkovou podstatou se nakládá. Správné označení insolvenčního správce tedy zní např.: „Jan Novák, advokát se sídlxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úpravou, která doplňuje jinak obecné možnosti zastupování na základě plné moci dle § 24 a násl. o. s. ř.
Právní úprava dává možnost zastupování insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxx výkon činnosti zaměstnance insolvenčního správce a pro zastupování insolvenčního správce před soudem dále modifikuje § 13b z. i. s.
V případě podmxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxmínka, zřejmě inspirovaná podmínkou tříleté praxe pro zápis do seznamu insolvenčních správců [§ 6 odst. 1 písm. e) z. i. s.], je v případě zaměstnance spxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx správci, aby umožnil komukoli půlroční xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxval půlroční praxi u insolvenčního správce bez možnosti být za tuto práci oficiálně ohodnocen, tj. pracovat bez nároku na oficiální a řádnou mzdu. Požaxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxánům státní správy dávají ústavní zákony.
Judikatura:
Ze shora citovaného ustanovení odvolací soud dovozuje, že osobní účast správce na přezkumném jednání je nezbytná a nelze zásadxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx x xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jenž může stanovisko, které k jednotlivým pohledávkám zaujal v seznamu přihlášených pohledávek, při přezkumném jednání měnit. Ostatně měnit důvod vxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a je proto žádoucí, aby na tyto případné změny mohl adekvátně reagovat přímo správce, jenž by např. v případě popření vykonatelné pohledávky byl v incixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xprávce jednal v soudních a v jiných řízeních prostřednictvím svého zaměstnance nebo i zaměstnance dlužníka, kterého by k tomu pověřil, při plnění něktxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx d) insolvenčního zákona], je však principiálně nezastupitelný. Správce je vzhledem k účinkům spojeným s jeho projevem vůle a jejich významem pro insoxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxuvenou neúčast správce při přezkumném jednání považovat za do té míry zásadní, že uložení pořádkové pokuty je - již jen pro tuto absenci - zcela adekvátnxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx x24/97, nebo ze dne 23.3.1999, sp. zn. 4 Ko 558/98 publikovaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxlematice obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání (§ 21 odst. 1 zák. o konkursu a vyrovnání). Jinými slovy řečeno, požadavku § 190 odst. 2 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxz osobní účasti insolvenčního správce nelze přezkumné jednání provést.
(VS Praha 1 VSPH 631/2010-B-27 ve věci KSHK 45 INS 154/2010)
Nelze přisvědxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a navíc podléhá dohledu insolvenčního soudu.
Insolvenční správce má ze zákona rozsáhlá oprávnění ve vztahu k dlužníkovu majetku. Insolvenční správxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxt a poskytovat mu na jeho žádost údaje o majetku dlužníka a další údaje, které jsou nutné pro výkon správy (§ 43 insolvenčního zákona). Významná role insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Prohlášením konkursu pak přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nakládat s majetkovou podstatou, jedná svým jménem na účet dlužníka (§40 odst. 1 insolvenčního zákona). Insolvenční správce zpeněžuje majetkovou poxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x insolvenčního zákona).
(VS Olomouc 3 VSOL 328/2012-A-32 ve věci 26 INS 697/2012)
Pokud jde o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2013, čjx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců může mít více ohlášených společníků, jejichž prostřednictvím bude oprávněna činnost ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadně prostřednictvím svého ohlášeného společníka; jen takovou osobu může soudu podle § 24 odst. 2 IZ oznámit jako společníka, který bude jejím jménem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xichž se odvolatel v této věci dovolával, totiž že úkony činěné za v.o.s. co ustanoveného insolvenčního správce jiným než jejím ohlášeným společníkem nxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxtraněný, neboť navenek může za v. o. s. jednat kterýkoliv z jejích společníků jako její statuární orgán [§ 106 z. o. k. ve spojení s § 21 odst. 1 písm. a) o. sx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů [§ 5 písm. a) IZ].
Přexxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxs.) vykonávat tuto funkci, odpadl tím důvod, pro nějž by bylo lze Hlista & Pril, v. o. s. zprostit funkce správce, neboť tím bylo odklizeno dřívější oxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx x xxxx xxx8/2014-B-86 ve věci MSPH 59 INS 4547/2009)
Související ustanovení:
§ 24 - podjatost insolvenčního správce, § 32 - zproštění insolvenčního správce, § 37 - odpovědxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy:
§ 13b z. i. s.
(Zákaz exekuce a výkonu rozhodnutí na majetek insolvenčního správce)
Mgr.
Jxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
Jde o obecně platné pravidlo bez zřetele ke zvolenému způsobu řešení dlužníkova úpadku. Text původně obsažený v § xxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx xxxxuci nebo výkonu rozhodnutí, kdy byl postižen osobní majetek insolvenčního správce. Výjimka z uvedeného zákazu se týká pouze vymáhání:
a)
pořádkovx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xdst. 2.
V těchto případech nebude předmětem
exekuce
majetek zahrnutý do majetkové podstaty, ale pouze majetek ve vlastnictví insolvenčního správcex
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxpadě nepřiměřeně tvrdá. Ve výjimečných případech z důvodů hodných zvláštního zřetele proto může soud účastníku, který by jinak měl právo na náhradu náxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xorušená nebo ohrožená práva nebo právem chráněné zájmy, obdržel náhradu nákladů, které při této činnosti účelně vynaložil. Závěr soudu o tom, zda jde o xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxu, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx sociálním, osobním a dalším poměrům všech účastníků řízení; je třeba přitom vzít na zřetel nejen poměry toho, kdo by měl hradit náklady řízení, ale je nuxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xkolnosti, které vedly k soudnímu uplatnění nároku, postoj účastníků v průběhu řízení a další (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 4275xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí zahájení řízení. Krajský soud má za to, že v uvedených okolnostech nelze spatřovat důvody hodné zvláštního zřetele pro odepření práva na náhradu náklxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 2/1993 Sb., podle nějž jsou si všichni účastníci v řízení rovni. Insolvenční správce má nepochybně ve smyslu § 294 odst. 1 ins. zákona povinnost uplatnix x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxvka neexistuje nebo je velmi pochybná. Insolvenční správce je totiž povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 ins. zxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude placena z majetkové podstaty dlužníka, nikoli z majetku insolvenčního správce (§ 40a, § 203 odst. 4 ins. zákona). Není tedy důvodu posuzovat danou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 40a vtěleno do insolvenčního zákona až s účinností od 1. ledna 2014 [novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., kterým se mění xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxávcích, ve znění pozdějších předpisů], není pravidlo v něm obsažené insolvenčnímu právu nové. Jak se (totiž) podává z důvodové zprávy k vládnímu návrhx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x013) jako tisk č. 929/0], konkrétně ze zvláštní části důvodové zprávy k bodům 19 a 155 (§ 40a a § 267 odst. 3), pravidlo formulované v novém § 40a se převzalo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxla, že jde o pravidlo obecně platné bez zřetele ke zvolenému způsobu řešení dlužníkova úpadku. Text obsažený dosud v § 267 odst. 3 insolvenčního zákona xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxl řešen konkursem (§ 4 odst. 1 písm. a/, odst. 2 písm. a/ insolvenčního zákona), ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka osobou s dispozičními oprávněníxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxbo majetku ve vlastnictví jiných osob, na který se po dobu trvání účinků insolvenčního řízení pohlíží jako na dlužníkův majetek (srov. shodně např. důvxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo soudu, jež se konalo 17. května 2017, schválen k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Tam, kde na insolvenčního správce přešlo opráxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x0 odst. 1 insolvenčního zákona), přičemž k takovým jednáním patří i jeho úkony v incidenčních sporech, jakož i v dalších sporech, kterých se účastní mísxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxch se účastní místo dlužníka, na účet dlužníka, jednoznačně vyplývá, že nároky, k jejichž (s)plnění byl v těchto sporech zavázán jako insolvenční spráxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxud (srov. jeho poukaz na R 2/2005 a R 63/2009), stejné postavení (jako dnes insolvenční správce) měl v poměrech upravených zákonem č. 328/1991 Sb., o koxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxního zákona, však v zákoně o konkursu a vyrovnání nebyl obsažen, což (při nepochopení postavení správce konkursní podstaty některými obecnými soudyx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxe 2013 v § 267 odst. 3 insolvenčního zákona (pro konkurs) a v době od 1. ledna 2014 v § 40a insolvenčního zákona (pro všechny způsoby řešení úpadku dlužníxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx místo dlužníka, činí na účet dlužníka, promítají na poli vykonávacího řízení (nebo exekučního řízení), jestliže z těchto sporů vzešla v průběhu insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo která mají být uspokojena z majetkové podstaty.
Úprava obsažená v § 40a části věty za středníkem insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxího titulu (při zkoumání, čí majetek lze podle exekučního titulu postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí), nýbrž respektuje fakt, že v incidenčníx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty), může být vydáno (vydává se) též rozhodnutí, které má sankční povahu (postihuje osoby, které v řízexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm úpravou obsaženou v § 53 o. s. ř. co do pořádkových opatření a v § 147 o. s. ř. pro hrazení nákladů řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je takoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxenčního zákona se tedy uplatní (a osobní majetek insolvenční správce bude postižitelný výkonem rozhodnutí nebo exekucí), jestliže v incidenčním spxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx která mají být uspokojena z majetkové podstaty), bylo proti insolvenčnímu správci vydáno rozhodnutí (jiný exekuční titul), jímž mu bylo uloženo pořáxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxy řízení, které by jinak nebyly vznikly a které způsobil svým zaviněním, nebo které vznikly náhodou, která se mu přihodila.
Sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
Právní stav komentáře je ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxt. 1 a § 261 odst. 1 zajistit nebo obnovit provoz podniku úvěrovým financováním.
Možnost využití úvěrového financování je dána insolvenčnímu správxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx právo na využití institutu úvěrového financování dáno v § 42 odst. 3.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx možné využít nejen pro udržení, ale i pro obnovení provozu podniku dlužníka. Jde o řešení v případech, kdy insolvenční správce obnovuje (za účelem dosaxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx
Úvěrové financování, má-li jít o poskytnutí peněžních prostředků, lze zajistit nejen klasickým úvěrem (§ 2395 a násl. obč. zák.), může jít rovněž o xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xb., energetický zákon, nebo jiných komodit využitelných pro provoz podniku dlužníka.
Pojem „podnik dlužníka“ neodpovídá současnému pojmosloví xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x x x x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxd“ (§ 502 obč. zák.), což je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že záxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxniku, jde o významný krok, který je nutno předem důsledně předjednat s věřitelským orgánem. Insolvenční správce by měl současně zajistit analýzu situxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxozování podniku bez úvěrového financování, v tomto případě s odhadem udržitelnosti provozu a případného dopadu ukončení provozování podniku na výtěxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho výboru a insolvenčního správce.
Přednostní právo k uzavření smluv za účelem úvěrového financování podniku dlužníka (obchodního závodu) mají sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxla nebo nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu. Vzniknou-li o výhodnosti podmínek nabízených zajištěným věřitelem pro úvěroxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xnsolvenčního soudu (§ 230 odst. 5).
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení některých základních pojmů, § 42 - využití majetku ze smlouvy o úvěrovéx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxládat s majetkovou podstatou, § 261 - provoz a ukončení provozu podniku dlužníka
Související předpisy:
§ 502, 2390, 2395 obč. zák., - zák. č. 458/2xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xmluv o úvěrovém financování. To bude především případ zajištění v podobě zástavy na celý podnik (nyní obchodní závod) dlužníka. Ustanovení však nevylxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxy získané z úvěrového financování jsou účelově vázány dle uzavřené úvěrové smlouvy. Ustanovení tak nepřímo zakládá povinnost ve smlouvě o úvěrovém fixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněžních prostředků.
K odst. 3
V případě, že osobou s dispozičním oprávněním je dlužník, je také on oprávněn uzavřít smlouvu o úvěrovém financováxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 4 - způsoby řešení úpadku, § 37 - odpovědnost insolvenčního správce za škodu a jinou újmu, § 41 - smlouva o úvěrovém financování, § 229 - dispoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
(Součinnost orgánů veřejné správy)
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.11.2019
x xxxxx x
Po rozhodnutí o úpadku a ustanovení insolvenčního správce v řízení je správce oprávněn ověřit rozsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxto ustanovení) je východiskem zjišťování majetkové podstaty seznam majetku, který je dlužník povinen předložit současně s insolvenčním návrhem, přxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xiž ve fázi rozhodování o podaném insolvenčním návrhu, může mít insolvenční správce včas k dispozici dostatečný zdroj relevantních informací. Ty by mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nebude-li seznam majetku dlužníkem předložen, případně bude-li tato povinnost uložena až jako součást rozhodnutí o úpadkxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe o majetku náležejícím do majetkové podstaty jiným způsobem. Za tímto účelem se insolvenční správce pro získání podkladů k soupisu majetkové podstatx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxující cenné papíry.
Rozsah informací poskytnutých třetími osobami vychází ze zásady, že insolvenční xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx insolvenční správce požadovat potřebné informace zejména tam, kde lze očekávat nejpravděpodobnější údaje týkající se majetku dlužníka, což mohou bxxx
xx
xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxtnutí údajů o evidenci nemovitostí dlužníka,
c)
úřad průmyslového vlastnictví - za účelem poskytnutí údajů o ochranných známkách, patentech, užxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxíka,
e)
příslušné městské úřady za účelem sdělení informace ohledně evidence motorových vozidel, která jsou evidována na osobu dlužníka.
xxxxxxxx xxxxxlaných subjektů může být výrazně širší. Insolvenční správce musí vycházet rovněž z principu přiměřenosti úkonů, které sám provádí, tedy zjišťovat údxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samotného.
K odst. 2 a 4
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxformace od jiných subjektů, než jsou orgány státní správy, mají tyto nárok na náhradu vynaložených hotových výdajů. Uvedená skutečnost je podpůrným axxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxoval od osoby uplatňující nárok na náhradu hotových výdajů spojených s poskytnutím informací insolvenčnímu správci vyúčtování těchto výdajů s jejicx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxího správce, pokud jde o informace vedené v elektronické podobě. Takto může postupovat např. katastr nemovitostí; informace z této oblasti mají pro čixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xvláštní povinnost pro soudní exekutory poskytnout insolvenčnímu správci součinnost.
Při konfrontaci vloženého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxejném rozsahu, jako to ukládá novelou vložený text. Novela především založila možnost soudního exekutora požadovat úhradu nákladů na předaný znalecxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxovnání s pohledávkami dle § 168.
Judikatura:
Insolvenčnímu správci totiž zákon ukládá povinnosti (§ 36 IZ) a současně dává ve vztahu k dlužníkovx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx x xx x x xx xZ).
(VS Olomouc 3 VSOL 938/2012-B-44 ve věci KSOS 36 INS 19155/2011 ze dne 24. 5. 2013)
Související ustanovení:
§ 44 - rozsah součinnosti orgáxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Mgr.
Jan
Kozák
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
Výčet orgánů a jejich povinností uvedený v prvním odstavci je pouze demonstrativní. Ve smyslu § 43 může ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxx002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Dotazovaným může být nadále i Úřad průmyslového vlastnictví ve věcech rejstříku ochranných známek dle § 44 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxjstřík užitných vzorů dle § 7 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, rejstřík průmyslových vzorů dle § 1 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslovxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxné je ověřování vlastnictví či jiného právního vztahu u Úřadu pro civilní letectví, který vede rejstřík letadel, jejichž provozovatelem může být dlužxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, či dotazem u Státní plavební správy na právní vztah dlužníka k plavidlům registrovaným v plavebním rejstříku dle § 14 a násl. zákona č. 114/1995 Sb., o vxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx faktu, že rozhodnutím insolvenčního soudu byl insolvenční správce do funkce ustanoven. Je třeba uvést, že předložení písemného rozhodnutí by mělo býx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxříku ověřit, zda osoba prokazující se jako insolvenční správce je k tomuto skutečně oprávněna. Pokud by však subjekt, od nějž je vyžadována součinnostx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx povinná osoba musí poskytnout insolvenčnímu správci součinnost bez ohledu na to, zda rozhodnutí o úpadku dlužníka (s nímž se pojí rozhodnutí o ustanovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
Následkem nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xnsolvenčnímu správci za škodu nebo jinou újmu způsobenou tím, že součinnost nebyla poskytnuta řádně a včas. Uvedená koncepce je poněkud nadbytečná s oxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že takovýto následek nelze spojovat s jakýmkoli jen velmi obecným tvrzením insolvenčního správce. Také zpravidla nelze klást rovnítko mezi význam, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xřípadně uváděl jiný věřitel. Insolvenčnímu správci totiž zákon ukládá povinnosti (§ 36 IZ) a současně dává ve vztahu k dlužníkovi a jiným subjektům práxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxx x xx x x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx procesního subjektu zakládají důvod pochybovat o důvěryhodnosti věřitele, který kandiduje na funkci zástupce věřitelů, je však třeba vždy učinit ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 43 - součinnost orgánů veřejné xxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 69 zák. č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, - § 7 zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, - § 41 zák. č. 119/2002 Sxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxnamuje se skutečnostmi, které se týkají dlužníka i třetích osob, zejména věřitelů. Povinnost mlčenlivosti vychází ze speciální právní úpravy, kterox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xbchodním zákoníku, kde bylo v § 17 a násl. upraveno obchodní tajemství jako předmět práv náležejících podniku;
b)
daňový řád, podle jehož § 9 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxislosti se správou daní dozvěděly.
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v jejímž zájmu insolvenční správce tuto povinnost mlčenlivosti má, případně může dojít ke zproštění i rozhodnutím insolvenčního soudu. Zproštění mxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxradně k osobě, která o zproštění rozhoduje. V případě, že se povinnost mlčenlivosti vztahuje k více subjektům, musí být insolvenční správce mlčenlivoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxým postupem i pro třetí osoby vykonávající činnosti, k nimž je jinak povinen insolvenční správce.
Porušení povinnosti mlčenlivosti insolvenčním správcem by vedlo k sankcím vůči jeho osobě. V průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x 36b či dle § 13 odst. 2 z. i. s., spočívající v podnětu insolvenčního soudu ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení insolvenčnímu správci Ministerxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxedená zák. č. 31/2019 Sb. (účinnost od 1. 6. 2019) znamenala úpravu formulace, ke změně obsahu nedošlo.
Judikatura:
Pokud je insolvenčnímu souxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x 5 ins. z.
(VS Praha 1 VSPH 1168/2015-B-292)
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx