586/1992 Sb.

Zákon o daních z příjmů: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xorávek
RNDr.
Petr
Beránek
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Ing.
Savina
Finardi
Ph.D.
Ing.
Barbora
Krížová
Ing.
Marie
Hronová
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx016.
Ustanovení § 2 ZDP vymezuje podmínky, které jsou rozhodné pro posouzení, zda je poplatník-fyzická osoba rezidentem, nebo naopak nerezidxxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze na ty příjmy, které byly dosaženy v ČR a jsou zároveň vyjmenovány jako zdroj příjmů v § 22 ZDP.
K odst. 1
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxky, u kterých se daňová povinnost váže pouze na příjmy docílené v daném státě.
O tom, zda je někdo rezidentem s tzv. celosvětovou daňovou povinností, xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xárodnost, ale především bydliště nebo eventuálně délka pobytu v daném státě. V této souvislosti je nutné zmínit existenci mezinárodních smluv o dvojíx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx je v případě poplatníka-nerezidenta uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění s příslušným státem. Pokud taková smlouva uzavřena byla, bude mít vžxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xvynětí, zápočet). Postup jejich uplatnění je dán vždy vnitrostátní normou (viz § 38f ZDP). Samotné uplatnění zamezení dvojího zdanění - výpočet - se pax xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxu daně. Má se za to, že daň byla vybrána ve státě zdroje příjmů a ve státě rezidence poplatníka se již tento příjem znovu nedaní. V případě vynětí příjmů se mxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxe", kdy je dílčí základ daně o zahraniční příjem standardně snížen, ale zbývající příjmy jsou daněny takovou sazbou daně, která by odpovídala celému přxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxě metody zápočtu se může jednat buď o úplný zápočet, kdy se uzná celá zaplacená daň, nebo zápočet prostý, v jehož případě se uzná jen taková část daně, kterx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnční poplatky, může být mezi smluvními státy sjednáno, že se o daň z příslušného příjmu rozdělí. V takovém případě stát zdroje příjmů vybere daň v nižší sxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx stát, kde je poplatník rezidentem.
K odst. 2
Poplatníka, který má na území ČR bydliště nebo se na tomto území bude "obvykle" zdržovat, budeme zpravixxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx má bydliště pouze na území ČR, je to jednoduché. Složitější situace nastane, jestliže tato osoba bude ještě disponovat dalším bydlištěm např. v Německxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxdat kolizní normu, která by stála nad čistě vnitrostátním právem a určovala by pravidlo pro případ těchto střetů dvou ryze národních právních norem. Zpxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xle § 38 ZDP, a konečně zejména čl. 10 Ústavy. Budeme se v případě fyzických osob konkrétně rozhodovat podle čl. 4 - Rezident, který řeší konflikt dvojího rxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx by mělo být přiznáno v tom státě, kde jsou osobní a ekonomické vztahy daného poplatníka těsnější.
K odst. 3
Daňoví nerezidenti jsou poplatníci, ktexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxho zdanění v oboru přímých daní a majetku uzavřené ČR se státem jejich rezidence. Zákon o daních z příjmů negativně vymezuje případy, na které by se z hlexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxípadech, jako je studium, léčení apod., je na tyto poplatníky pohlíženo tak, jako by zde (v ČR) pobyt neměli.
Pokud nerezident má zdanitelné příjmy, xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xení tento nerezident z některého státu patřícího do EU nebo EHP (tj. EU a Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Z hlediska způsobu zdanění můžeme hovořit o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxúčtování buď formou ročního zúčtování, nebo podáním daňového přiznání),
-
pomocí zvláštní sazby daně ve spojení s § 36 ZDP, tzv. srážková daň, kterxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
-
pomocí zajištění daně ve spojení s § 38e ZDP. Zajištění má svým způsobem obdobné atributy jako v předchozím případě, pokud jde o odpovědnost osoby-xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
pomocí podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve standardních lhůtách.
Pro způsob zdanění je rozhodující rezidence, neboli tzxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxá o poplatníky ze států EU nebo ze států EHP. Na tyto poplatníky se bude vztahovat tedy buď srážková daň, nebo povinnost podat daňové přiznání a volbu tohoxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxvou povinnost, která je vztažena na příjmy výhradně ze zdrojů z ČR. Tyto zdroje jsou taxativně vyjmenovány v § 22 ZDP vždy pro konkrétní daný druh příjmu x xx xx xx xxx x xxxxxxx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxx x xxíjem, u něhož je povinnost podat daňové přiznání, nejde-li o příjem ze závislé činnosti. Český zákon často zakotvuje zdanění určitého příjmu nerezidexxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx3 dní v daném kalendářním roce, což je také délka, která je standardně stanovena jako časové kritérium vzniku daňové rezidence v mezinárodních smlouváxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxd jde o pojem tzv. bydliště, nejde v mnoha případech o shodu s adresou podle evidence občanů, ale o skutečný pobyt daný místem, kde je možné hovořit o stáléx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxvat, ale i vyvracet, a je tedy vhodné počítat se situací už dopředu a připravit si potřebné argumenty pro jeden či druhý postup podle konkrétního případu xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxdatelé: Martin Houska, Radek Novotný.
391/01.01.13 - Povinnost zahraniční osoby vést účetnictví. Předkladatelé: Jan Soška, Magdaléna Vyškovskxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxení dvojího zdanění,
Související pokyny:
Pokyn GFŘ D-22 - K § 2 1. Stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykolix x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez prodlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxostatnou činnost, zaměstnání apod.). 2. Dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice (§ 2 odst. 2 nebo odst. 3 zákona) v průxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnnosti v České republice (§ 2 odst. 2 zákona) v důsledku skutečnosti, že se zde poplatník obvykle zdržuje, uplatní se tento statut pro celé zdaňovací obxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxení dvojího zdanění mezi Českou a Slovenskou republikou mají být příjmy plynoucí z této činnosti zdaněny v České republice.
II. Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadu daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36 uvedeného zákona). Ustanovení § 22 odst. 1 písm. a), odst. 2 tohoto zákona se v případě výše uvedených příxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, která jsou potřebná ke správnému a úplnému stanovení daňové povinnosti, nikoliv zajistit si platbu daně z téže částky dvakrát.
II. Princip zákazu dvxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxadě, kdy se jedná o dvojí zdanění jednoho a téhož příjmu u jednoho a téhož daňového subjektu.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.4.2007, čjx x xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 2 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na základě mezinárodní smlouvy, neboť ta se tehdy na podnikatelskou činnost nevztahovala.
Obexxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxo směrnice se "obvyklým bydlištěm" rozumí místo, kde určitá xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xazby, kvůli osobním vazbám, z nichž vyplývá úzké spojení mezi dotyčnou osobou a místem, kde žije.
Za obvyklé bydliště osoby, kterou pracovní vazby pouxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxe místo, k němuž má osobní vazby, pokud se tam taková osoba pravidelně vrací. Tato poslední podmínka nemusí být splněna, žije-li dotyčná osoba v určitém xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě.
2. Jednotlivci prokáží místo svého obvyklého bydliště jakýmikoliv vhodnými prostředky, například průkazem totožnosti nebo jiným platným doklaxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xčely určitých zvláštních kontrol, mohou požadovat další údaje nebo důkazy.
[rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.1.2006, čj. 2 Afs 57/2005xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx xx xxxxxxx x x7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Odpovídají-li vyplácené úroky vymezení tohoto pojmu v mezinárodních smlouvách, podléhají zdanění ve státě jejich příjemce.
[rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nepředstavuje formálně právní stav, nýbrž faktickou skutečnost, a proto není rozhodující, zda se taková osoba zdržuje na našem území v souladu či v rozxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v ustanovení daňového řádu, tedy postačuje, že souvisle nebo v několika obdobích setrvává na našem území po dobu alespoň 183 dnů v příslušném xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xsob
JUDr. Ing.
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxjmů může být jak pozitivním, tak i negativním výčtem. Samotná skutečnost, že je určitý příjem předmětem daně z příjmů, nemusí ještě znamenat, že bude taxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxezení předmětu daně lze tedy z tohoto pohledu považovat za stěžejní ustanovení ZDP. Zákonodárce ještě vymezuje další příjmy, které nejsou rovněž předxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxx daně také příjmy uvedené v § 6 odst. 3 a 7 ZDP. Obdobně je v § 7 odst. 10 ZDP uveden mimo předmět daně i příjem v podobě poskytovaných cestovních náhrad spolxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rovněž ty příjmy, které tradičně, až do konce roku 2013, byly součástí daně darovací a dědické.
K odst. 1
Daň z příjmů fyzických osob může souviset bux x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx podle toho, z jaké oblasti daný příjem pochází, je předmět daně rozdělen na čtyři skupiny specifické a pátou skupinu zbytkovou pro ty typy příjmů, které xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xříjem právě ve skupině zbytkové, kde je sice absence plateb za veřejná pojistná, ale také specifický režim pro uplatnění daňových výdajů. Skupiny daňoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxx xxtanoveních specifikována forma předmětného příjmu pro splnění podmínek osvobození od daně. V ZDP jsou tedy příjmy peněžní a nepeněžní a obě tyto formx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ocenění nám poslouží dvě metody, resp. typy ocenění, které však nelze používat libovolně. Základním oceněním nepeněžního příjmu je tzv. cena obvyklá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxřovat reálnou, tržní hodnotu, pokud jde např. o nemovitosti, nebo hodnotu, která odpovídá ceně, již by bylo potřeba uhradit k získání poskytnuté dané sxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxtkovém prospěchu, nastupuje prioritně specifické určení hodnoty dané jako pětinásobek hodnoty ročního plnění (opět v obvyklé výši). To je pak potřebx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx
x
xxxx xxxxxxxxx xxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxxxxího člověka nebo
-
více než pětiletou dobu.
K odst. 4
Taxativně je vymezen výčet, který nespadá do předmětu daně z příjmů. Ještě do konce roku xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xod pojmem bezúplatné příjmy.
Podíváme-li se blíže na jednotlivé tituly, které jsou součástí výčtu, tak se setkáváme s:
-
tituly privatizačními x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxejících,
-
případy rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, kdy zpravidla jednomu z nich majetek přibude, a stejně tak při jejich majetkovxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxvání, které pobírá rezident ČR (au-pair) za domácí práce vykonávané naopak pro poplatníka-nerezidenta,
-
příjmy tzv. zemědělských podnikatelůx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxi pokračuje. V takovém případě zákon požaduje, aby syn pokračoval v zemědělské činnosti nejméně další tři roky od ukončení činnosti otce. Pokud by napřx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxačovat nejméně až do konce roku 2020.
xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeboť jak si lze povšimnout, ustanovení zachycuje obě smluvní strany, resp. úplatný i bezúplatný příjem. To bude znamenat, že např. při prodeji nebude mxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx výdaje používaného majetku bez omezení [viz § 27 písm. ch) a § 25 odst. 1 ZDP].
Při darování např. v našem případě opět mezi synem a otcem se nám může vkrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x písm. c) bodu 1 ZDP osvobození od daně. Takové úvaze lze jistě porozumět, ale zde si musíme připomenout nebezpečí této úvahy, které spočívá v pohledu na xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx v souvislosti s podnikáním. Měli bychom i dnes rozlišit mezi bezúplatným příjmem a příjmem mezi podnikateli, který se
de facto
nepovažuje za příjem bexxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xohledem na daný příjem je důvod daru. Pokud je syn obdarován otcem z toho titulu, že jde o syna, a tedy o osobu blízkou, je pak takový příjem osvobozený, a naxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxnnosti v § 7 ZDP.
Předmětem daně nejsou rovněž následující tituly příjmů, kde zákonodárce zohlednil specifické podmínky při dosažení daného příjmxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxstník fakticky nenabyl nic navíc. Podobný princip můžeme vysledovat v případě výměny pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách;
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxx x xxxxxxx xxx xx xet;
-
posledním titulem, který je mimo předmět daně, je příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, tj. ve všech případech, pokud:
-
byl ustaven mezinárodní smlouvou podle čl. 10a Ústavy Česxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxská republika vázána, nebo
-
je Česká republika podle rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů vydaného podle kapitoly VII Chartx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí smlouvou mezi mezinárodní organizací, jejímž je Česká republika členem, nebo orgánem takové organizace a cizím státem a je uveden v nařízení vlády poxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxé republiky spolupracovat s takovým mezinárodním soudem z jiného zákona nebo z mezinárodní smlouvy.
Související ustanovení:
§ 6 odst. 7 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxx2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Související pokyny:
Z judikatury:
Bezplatný převod poxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
Osvobození od daně
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxch podmínek, např. délka držby daného předmětu, nebo absolutní hodnotou dosaženého příjmu, nebo jsou osvobozeny bez dalších podmínek, jako je to napřx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x stejně jako u předchozího ustanovení § 3 ZDP i zde jsou ještě navíc osvobozeny specifické příjmy, které jsou uvedeny v § 6 odst. 9 ZDP (příjmy ze závislé xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstor mimo garáže sklepa nebo komory, je postaveno na délce bydliště v dané nemovitosti. Není tedy podstatné, jak dlouho poplatník takovou nemovitost vxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxrý reprezentuje faktický stav. Jestliže např. poplatník bydlí v dané nemovitosti, ale podle evidence občanů je hlášen na adrese jiné, může i přesto obhxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vedeného pod adresou, kde je trvale hlášen, doloží skutečnosti svědčící pro dané, skutečné bydliště. Půjde např. o doručovací adresu poštovních zásixxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxěrně širokou škálou časových úseků a nelze vždy pokládat za správnou jedinou hodnotu. Vždy musíme vycházet z konkrétního případu a zohlednit v tomto poxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx x xxkterých případech i týdnů. Jestliže např. poplatník bude v nemovitosti bydlet řadu let a poslední tři měsíce před prodejem ji začne pronajímat, zcela jxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxizením, resp. odstěhováním své rodiny na nové místo bydliště, by měl mít podmínky pro osvobození splněny.
Podle gramatického výkladu samotného poxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxa dny po faktické změně bydliště, opravdu pouze teoreticky. Musíme tedy připustit, že technicky není v zásadě možné, aby časová prodleva nebyla delší a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxdnitelné časové prodlevy".
Pokud prodávající nesplní podmínku dvouletého bydliště, nabízí mu zákon zachování osvobození, jestliže proinvestuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxspoň jeden den, v opačném případě se na něho bude vztahovat časový test pěti let, tentokráte ale vlastnictví - držby, pod § 4 odst. 1 písm. b) ZDP.
K odst. x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde už není důležitá např. u jednotky délka bydliště, ale délka vlastnictví - držby nemovitosti. Zde si představme skupinu různých rekreačních objekxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxítává také délka držby zůstavitele, a dále případy, kdy jde o pozemek, který byl předmětem pozemkových úprav. Dnes pod pojmem dědění chápeme tzv. bezúpxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxch příjmů a mylným zařazením do osvobozených příjmů.
Zákonodárce i zde vymezuje z osvobození případy budoucích prodejů.
Od roku 2014 přibyl do txxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, kdy třetí osoba bude chtít zřídit na cizím pozemku stavbu. Je třeba připomenout, že zánik stavby (hmotného substrátu) nemá vliv na zánik institutu práxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxě práva stavby) je možné tedy prodat, darovat, přenechat do zástavy, přenechat do nájmu nebo k němu zřídit služebnost. Právo stavby lze zřídit maximálnx xx xxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxa následujícími výjimkami:
-
cenné papíry - jsou řešeny dále speciálně v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP,
-
motorová vozidla a lodě (do jednoho roku držby)x
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxanitelných příjmů ještě do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
Legitimní otázka je, v jakém dílčím základu se mají tyto příjmy z prodejx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxsledku realizovaného prodeje, a jde tedy o příjem ze samostatné činnosti v dílčím xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
2.
Příjem souvisí s prodejem movité věci, která byla vyřazena z obchodního majetku v jiném předchozím čase v důsledku svojí nepotřebnosti k výkonu čixxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxdstavit např. týden a více, ovšem nedá se vyloučit extrémně i jeden den. Tento typ příjmů je pak správné zahrnovat do dílčího základu daně v § 10 ZDP (ostaxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxxx 5 ZDP). Pokud příjem nepřesahuje výdaje, např. zůstatkovou cenu prodávaného majetku, není možné tuto ztrátu daňově uplatnit.
Lze se setkat i s nxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxi v režimu osvobozených příjmů. Tento postup na první pohled sice splňuje kritéria pro osvobození, ale z hlediska kontextu celého zákona půjde v případx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxozených příjmů, neboť do dílčího základu daně v § 7 ZDP patří i příjmy z činností, na které má být vydáno podnikatelské oprávnění, ale vydáno nebylo (vícx x x x xxxxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nahradit nemajetkovou újmu je dána jen v případech, kdy ji zvlášť stanoví zákon nebo jestliže byla výslovně sjednána (§ 2894 obč. zák.). Případy povinnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromí osoby, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxtří tedy v zásadě mezi osvobozené tituly a je na místě si uvědomit výjimky, pro které osvobození neplatí. Obecně by mohla platit paralela mezi uplatněníx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Určitá nerovnost tohoto vztahu se vyskytuje pouze u případů, kdy je daňový výdaj např. na pojištění krácen z titulu využívání předmětného majetku k podxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jakým byl uplatněn daňově účinný výdaj na související plnění, přenést nelze, resp. zákon tuto možnost neposkytuje.
K odst. 1 písm. e)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxách, je dané tím, že poplatník tyto prostředky ukládá na účet povinně, resp. nemá jinou možnost, pokud chce daňový výdaj, náklad z titulu vytvořené rezexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxe rozdělit na následujících pět oblastí:
-
ceny z veřejných soutěží - jsou osvobozeny do hodnoty 10 000 Kč za každou jednotlivou cenu nebo zcela v přípxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxx
x
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxa žádná hodnotová hranice, ale nemusí se jednat vždy o jednoznačné případy zejména u cen zahraničních, neboť si povšimněme výrazu "podle jiných právníxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
x
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 000 Kč. V některých případech byly tyto soutěže organizovány zaměstnavatelem pro své zaměstnance s uplatněním osvobození, což vzhledem k definování xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xx xxxxxxxních soutěží - patří podle charakteru buď do dílčího základu daně § 7 ZDP (sportovci dosahující příjmů ze sportovní činnosti), nebo je standardně osvoxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxby oprávněné v souvislosti s případy spojenými s nápravou majetkových křivd, např. viz zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání mxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxoby a nepřechází automaticky s postupovaným majetkem na další osoby. Jde-li např. o poplatníka, kterému se v minulosti nestala křivda, a který vstoupix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (viz též
judikatura
).
Dále je osvobozen příplatek nebo příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxž vydány v souvislosti s nápravami křivd.
K odst. 1 písm. h)
Osvobození plnění důchodového pojištění je limitováno maximální hodnotou a je navázánx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiže bude např. minimální mzda činit 10 000 Kč za měsíc v roce 2017, bude 36násobek činit 360 000 Kč. Tato hodnota příjmů z důchodového pojištění bude osvobxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx0 Kč se sníží o osvobozenou částku (360 000 Kč) a zbývajících 12 000 Kč "podrobíme" testu, zda podat či nepodat daňové přiznání. To uděláme s ohledem na § 38x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxmo jiné také příjmy, které jsou od daně osvobozené, to znamená, že výše uvedených 12 000 Kč této hodnoty nedosahuje, resp. ji nepřesahuje, a povinnost poxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu daní (zvláštní sazbou podle § 36 ZDP), došlo by na zdanění i zmíněných 12 000 Kč. V případě pobírání příjmů ze závislé činnosti (kde nejde o uplatnění zvlxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdy", kde se v případě zahraničních měn použije jednotný kurz.
Výplaty důchodů za více let jsou osvobozeny bez limitu omezení, neboť nejde o pravidelxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxspěvek na zřízení nového místa, příspěvek na chráněné pracoviště pro handicapované občany apod. Náklady jsou pak vždy na tyto akce nedaňové dle § 25 odsxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxi, dávek státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, příspěvky z veřejných rozpočtů. Shodně jsou osvobozena obdoxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xá nárok na příspěvek na péči podle zák. o sociálních službách až do výše poskytovaného příspěvku.
Podmínkou osvobození je "nepodnikatelská formax xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxobozený pouze do výše hodnoty příspěvku odpovídající IV. stupni závislosti. Zákon o sociálních službách, rozlišuje:
-
I. stupeň - lehká závislostx
x
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxdpisů Ministerstva zdravotnictví - např. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - nevzniká dárci nárok na odměnu s výjimkou účelnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxmů osvobozen bez ohledu na výši těchto příjmů. Osvobození příjmů těchto příspěvkových dárců není limitováno. Dejme však pozor při uplatnění odpočtu ox xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxpěvkového dárce krve, tedy ty případy, kdy žádná odměna (příjem) od zdravotní správy za odběr krve a biologických materiálů nebyla obdržena. K tomu se vxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxratili možnost uplatnit daňový odpočet.
K odst. 1 písm. k) bod 1
Podle zák. o vysokých školách mohou být studentům přiznána stipendia hrazená z
dotxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xnalostí, dále za výzkumnou a vývojovou činnost apod.
Stipendia poskytovaná z veřejných rozpočtů jsou obecně osvobozena od daně z příjmů, stejně tax x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odborné školy.
To platí i pro případy obdobného plnění ze zahraničí. Ve všech zmíněných případech nejsou zahrnuty takové typy příjmů, které mají chxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxm. k) bod 2
V případě osvobození příjmů z podpor nebo příspěvků fundací nebo spolků je xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxž by spadala do okruhu závislých činností nebo činností samostatných včetně oblasti příjmů tzv. nahodilých. Zásadním jevem je však ponechání daňovéhx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxvání "svých" aktivit provozovaných např. v rámci dovolených apod.
Je třeba dát pozor zejména na skutečnost, že jde nejen o peněžní, ale rovněž o nepexxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx příspěvku plynoucích z prostředků odborové organizace, a to jak v peněžní tak i nepeněžní formě. Může se jednat mimo peněžních výpomocí také o bezúročnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxozeny rovněž sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturnícx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xůže činit nejvýše 15 000 Kč nebo až 30 000 Kč nevratné výpomoci v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií. Tato výpoxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh z pojistných produktů, jako je penzijní připojištění se státním příspěvkem, zahrnuje na první pohled celé plnění plynoucí z uvedeného produktu. Ve sxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovení základu daně jakožto rozdílu mezi hodnotou naspořené částky zvýšené o její zhodnocení v průběhu spoření a původní naspořené hodnoty bez jejxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x rozdílu je sražena 15% daň.
Klient
pojišťovny tedy dostává plnění, které je
de facto
po zdanění [§ 8 odst. 6 a § 36 odst. 2 písm. n) ZDP].
To však neplaxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxhu např. pojištění na denní dávku při pracovní neschopnosti.
K odst. 1 písm. m)
Plnění za náhradní službu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xrůběhu základní nebo náhradní služby) jsou od daně zcela osvobozena bez ohledu na peněžní nebo nepeněžní formu.
K odst. 1 písm. n)
Odměny vyplácené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) jsou bez ohledu na formu zcela od daně osvobozeny.
K odst. 1 písm. o)
Zcela jsou od dxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxn osvobozuje veškerá plnění spojená s výkonem dobrovolnické služby vykonávané podle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxám po výkonu trestu, ale i osobám sociálně slabým nebo osobám drogově závislým, migrantům, národnostním menšinám apod.
K odst. 1 písm. q)
Osvobozexx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxt. 1 písm. r)
Základním časovým předělem je den 1.1.2014, resp. 31.12.2013. Osvobození příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní společnosti do kxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxělo na trvání osvobození vliv, resp. došlo k navýšení onoho původního podílu. Pokud např. poplatník obdržel příjem z převodu podílu v obchodní společnxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx. platného do konce roku 2013 byla založena existence tzv. jediného podílu. Naopak od 1.1.2014 je sledován časový test každého dalšího podílu samostaxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxkoliv v průběhu pětiletého časového testu sjednáno, že dojde k prodeji předmětného podílu. Rovněž jsou vyloučeny případy, kdy je pořízení podílu zcelx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxdě je "pohlídána" varianta prodeje, kdy příjem plyne v době do pěti let od ukončení zmíněné činnosti poplatníka.
Poslední zákonem předpokládanou sxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx, po jejím zvýšení činila 115 Kč, tj. 80 / 115 = 69,57%. Toto procento nám tedy vyjadřuje vztah osvobozené části příjmu z úplatného převodu podílu. Jestlixx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx 000 × 0,6957).
K odst. 1 písm. s)
Osvobozeným příjmem je i státní podpora poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Osvobození sxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxtří mezi osvobozené příjmy prostředky poskytované z rozpočtu státu, municipalit, ale i nadnárodních zdrojů prostřednictvím EU na pořízení hmotného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xstupní cenu sníženou o poskytnutou dotaci. Dále je osvobozen příjem poskytnutý na odstranění následků živelné pohromy. Ustanovení § 24 odst. 10 ZDP dxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxozeným příjmům nelze daňové náklady uplatňovat.
K odst. 1 písm. u)
Zde je osvobozený příjem vztažen jednak k tzv. odstupnému za uvolnění bytu nebo jxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xajitel bytového domu určitou hodnotu - odstupné buď v nepeněžní formě jiného bytu nebo jednotky, nebo ve formě peněžní. V případě peněžní formy úhrady jx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx než je daný příjem obdržený, nebo zakoupit, resp. vydat obdržený příjem za bytovou potřebu, definovanou poměrně šířeji v § 15 ZDP, alespoň do konce náslxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxpisem kupní smlouvy a jejím eventuálním odesláním na katastrální úřad byly dané peněžní prostředky rovněž předisponovány k prodávajícímu.
K odst. x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxíjmu v daném roce. Pokud je dosažena částka z prodeje cenných papírů v daném roce např. 100 050 Kč, podléhá zdanění hodnota celá, nikoliv pouze její rozdíx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxx xd ukončení dané činnosti.
V tomto případě osvobozené hodnoty do 100 000 Kč v kalendářním roce není však hledisko zahrnutí do obchodního majetku poplxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx0 000 Kč osvobozen vždy, bez ohledu na zahrnutí těchto cenných papírů do obchodního majetku.
K odst. 1 písm. w)
Pokud přesáhne příjem z úplatného přexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxdobnými příjmy z prodeje podílových listů a zachovává původní časový test také pro případy sloučení nebo splynutí podílových fondů a rovněž pro případx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxích je v rámci daňového režimu plně na poplatníkovi, aby si zvolil, které cenné papíry prodává, zda ty dříve nebo později nabyté.
Stejně jako v období xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xinnosti.
Obdobně jako v předchozích případech osvobození od daně u úplatného příjmu nelze uplatnit, jestliže v průběhu časového testu byla uzavřexx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nuceného vyrovnání účtovány rozvahově, a neovlivňovaly tedy hospodářský výsledek, resp. základ daně. Od novelizace ZDP zákonem č. 438/2003 Sb., ktxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xříjmů. Lze rovněž konstatovat, že jde o výjimku z obecného daňového režimu a povinnosti zvýšit své příjmy, resp. výnosy, dojde-li k zániku závazku jinax xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxt zdaňoval kompenzaci za škodu, kterou svému poplatníkovi způsobil. Stejný princip je uplatněn i při osvobození obdobných příjmů v oblasti veřejných xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxatníka prostřednictvím koncové tabulky na tiskopisu daňového přiznání.
K odst. 1 písm. za)
Součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xudovy, resp. jednotky, a rovněž kladných zůstatků prostředků tvořených ze zisku bytového hospodářství. Tyto nevyčerpané prostředky jsou předmětem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxctví k těmto jednotkám.
K odst. 1 písm. zb)
Povinné výtisky nepředstavují nepeněžní příjem v pravém slova smyslu, i když v souhrnu představují nezaxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpolupráce. Z tohoto pohledu lze předpokládat, že povinnost obdržet výtisk se bude týkat daňových subjektů - právnických osob a z praxe nebyl zaznamenáx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xebo rozhodnutím státního orgánu dochází v praxi ke sporným případům. Jde v podstatě o pohled na dvě relativně podobné situace:
-
poplatník se smluvnx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxlatník nesouhlasí se zřízením věcného břemene, státní orgán však ze zákona záměr realizuje a poskytuje poplatníkovi opět náhradu vzniklé škody.
x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx věcná břemena vzniklá soukromoprávním ujednáním jsou považována za ty, z nichž nejsou příjmy od daně osvobozeny.
V daném případě se však s touto praxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx od daně neosvobozené,
-
zřízena povinně, ze zákona, ale nikoliv po smluvním ujednání - příjmy od daně osvobozené.
K odst. 1 písm. zd)
Příjem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxet není součástí obchodního majetku. Naopak osvobozený zůstává příjem z kurzového zisku z účtu vedeného v cizí měně na evropském veřejném regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxst. 1 písm. ze)
Osvobození tohoto typu příjmů souvisí s transformací daně darovací do daně z příjmů od 1.1.2014 a je
de facto
převzato z úpravy zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxozích úhradách družstvu v nepeněžní i peněžní formě, nejde ovšem o úhradu, kterou by bylo možné chápat jako úhradu tržní hodnoty při prodeji jednotky. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxd dojde k prodeji takové jednotky v době, kdy nebude např. splněn časový test, bude jako nabývací cena sloužit ocenění podle zvláštních předpisů (zák. o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 1 písm. zf)
Jde opět o situaci neúplatného převodu jednotky, rodinného domu, bytu nebo nebytového prostoru se specifikací garáže, komory nxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx obdržel při přeměně obchodní společnosti v prvním případě, jestliže uplynula doba alespoň tří let mezi nabytím akcií a rozhodným dnem přeměny této spoxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxadech nelze uplatnit osvobození dříve než po uplynutí tří, resp. pěti, let od ukončení činnosti, jestliže byly akcie nebo podíly součástí obchodního mxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxpočtu, nepodléhají klasickému zúčtování, ale jsou osvobozeny v plné výši.
K odst. 1 písm. zi)
Daňové zvýhodnění, které bylo zavedeno od 1.1.2005 dx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx si vyžádalo úpravu v osvobození těchto příjmů. V opačném případě by nemohlo dojít k naplnění ustanovení § 35c, resp. § 35d, ZDP.
K odst. 1 písm. zj)
Poxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xo dobu trvání mandátu, odchodné, starobní nebo invalidní důchod, pozůstalí mají nárok na zaopatření apod. Náklady na zmíněné nároky jsou hrazeny z rozxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx toto ustanovení zařadit mezi ustanovení
obsoletní
, tedy nepotřebné (srov. obsoletus: neúčinný, neaktuální, bezcenný, sešlý).
K odst. 2
Osvoboxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xx zahrneme dobu před změnou i po změněně jako souvislou, nepřerušenou dobu.
K odst. 3
Nebude použit - omezená platnost.
K odst. 4
Stále velmi aktuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxého" dílčího základu daně,
2)
uplatnění daňově účinných výdajů a nákladů,
3)
zánik institutu osvobození příjmů z prodeje, resp. úplatného přxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x 10 ZDP - ostatní příjmy nebo je součástí příjmů ze samostatné činnosti v § 7 ZDP. V případě, že je předmět prodeje vyřazen z obchodního majetku (zápisem o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx xxm, že příjem z prodeje byl dosažen do pěti let od vyřazení daného majetku z obchodního majetku poplatníka, bude podléhat zdanění. Zde je spojen příjem z pxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxčího základu daně v § 10 ZDP nula. Výdajem je u odpisovaného majetku zpravidla zůstatková cena, v ostatních případech, kdy jde o majetek neodpisovaný, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxokazatelně zhodnotily. Nejde při tom jednoznačně vzít v úvahu případy zhodnocení majetku, které byly již amortizovány v průběhu další doby od vyřazenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxeumatiky a k prodeji dojde v roce 2017, kdy už jsou tyto pneumatiky opotřebovány. Jiná situace s uplatněním výdaje za nákup pneumatik nastane, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xa účelem prodeje a tady se příjem stává součástí příjmů podle § 7 ZDP, tj. včetně vstupů do základů veřejného pojištění. V tomto případě je možné, že při doxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xro uplatnění daňově účinných výdajů podmínka, aby tento majetek byl součástí obchodního majetku.
Vložením majetku do obchodního majetku poplatnxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxý test počínaje dnem následujícím po vyřazení tohoto majetku z obchodního majetku. Speciální úprava pro úplatný převod cenných papírů nebo podílů na oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxají při sestavování daňového základu skutečné, prokázané výdaje, ale tzv. paušál, tedy výdaje procentem z příjmů, nedochází ke vzniku obchodního majxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xředmět nájmu není do čeho vložit, a tím splnit podmínku § 24 odst. 4 písm. c) ZDP. Pokud je však poplatník účetní jednotkou, jeho obchodní majetek trvá i po xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
415/18.12.13 - Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Předkladatelé: Rexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxa 2013. Předkladatelé: Marie Konečná, Ladislav Malůšek, Alena Švecová.
K odst. 1 písm. w)
419/30.01.14 - Osvobození příjmů z prodeje cenných pxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxvisející předpisy:
zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě;
zákon č. 72/1994 Sb. , o vlastnictví bytů,
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx x x x x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxu jednotky. Podle právní úpravy platné do 31.12.2013 (§ 2 a § 22 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxníku (§ 1159) tvoří byt jako prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci jeden vlastnický objekt (jednotku). Byt a podíl xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xednotka je dle § 1159 občanského zákoníku věcí nemovitou. Jednotka vzniklá na základě právních předpisů účinných do 31.12.2013 nemovitostí není. Od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá, že v domech, kde vznikly jednotky podle dosavadního zákona o vlastnictví bytů, zůstane jejich pojetí zachováno i po dni nabytí účinnosti občanského xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to i při dalších převodech mezi stávajícími vlastníky jednotek a dalšími nabyvateli. Pokud by chtěli vlastníci jednotek v domě, v němž jednotky vznixxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxášení a přijmout prohlášení nové, a to za souhlasu všech vlastníků jednotek.
K § 4 odst. 1 x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxdě prodeje jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je třeba splnit podmínku bydliště nejméně po dobu 2 let bezprxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před prodejem po dobu kratší dvou let a prostředky získané prodejem jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, zcexx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxo komoru, zcela nebo zčásti (tj. ve výši prostředků použitých na vlastní bytovou potřebu) osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona. V takovém případě xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, ve kterém poplatník neměl bezprostředně před jeho prodejem bydliště, se postupuje také podle § 4 odxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxt. 1 písm. a) zákona, je v případě pozemku se stavbou, jež je podle občanského zákoníku jeho součástí, rozhodující den nabytí pozemku, nikoliv stavby xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v poměru, v jakém splňují podmínky pro osvobození jednotlivé části takto nabytého majetku. - 4. Dnem "nabytí" se rozumí zejména a) u nemovitých věcí den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu, nikoliv v den, kdy byla uzavřena kupní smlouva, nebo nemovitou věc kupující zaplatil, anebo kdy byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxvní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci (vychází se z § 1114 občanského zákoníku), jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závětx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, pořízené ve vlastní režii, je rozhodující, že byla zapsána do katastru nemovitostí jako rozestavěnx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxrého se odvozuje lhůta pro osvobození příjmů z prodeje této nemovité věci, d) u movitých věcí zděděných den úmrtí zůstavitele, jde-li o dědění ze zákonax x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx kdy byl dar přijat, u koupených movitých věcí den převzetí zakoupené věci, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, u movixxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxnných papírů den zápisu tohoto cenného papíru na majetkový účet v příslušné evidenci podle zvláštních právních předpisů, tj. připsáním na účet majitexxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xůstavitele, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmíxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xpolečnosti (dále jen "společnosti") den vzniku společnosti, tj. den zápisu do obchodního rejstříku v případě zakládajícího účastníka společnosti, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxí společnosti, - den účinnosti smlouvy o převodu podílu v případě nabytí podílu převodem od jiného společníka, - den úmrtí zůstavitele v případě zděděnxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxanovené podmínky, - den vyhotovení dokumentu, kterým byla oprávněná osoba seznámena s výší majetkových podílů ve smyslu § 9 zákona č. 42/1992 Sb., o úprxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xj. den zápisu do obchodního rejstříku v případě založení družstva (týká se zakládajících členů), - den přijetí za člena již existujícího družstva na záxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky, - den vyhotovení dxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xároků v družstvech, v případě družstva vzniklého podle transformačního projektu v rámci transformace družstev. 5. Den prodeje (převodu nebo přechodxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx
x x x xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx pokud příjem již není osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, je v případě pozemku se stavbou, jež je podle občanského zákoníku jeho součástí, rozhoxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxdělku, náhrady za zničené, poškozené či odcizené zásoby. Platbami přijatými náhradou za ztrátu příjmu nejsou také náhrady nákladů na výživu pozůstalxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxského zákoníku a veřejný příslib podle § 2884 a násl. občanského zákoníku.
K odst. 1 písm. g) - Podle § 4 odst. 1 písm. g) bod 3. zákona se jinými právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxní příplatku k důchodu ke zmírnění některých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxoslovenska a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxojů státní politiky zaměstnanosti považuje také výplata
kompenzace
odstupného Úřadem práce podle § 44a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zpěxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxky podle zákona 6 č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Za dávky státní sociální podpory jsou považovány dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx maximální výše 5% minimální mzdy (§ 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem krve a jejich složek a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy (§ 32 odst. 2 zákoxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxně osvobozen v souladu s § 4 odst. 1 písm. j) zákona.
K odst. 1 písm. l) - Podle § 4 odst. 1 písm. l) zákona se posuzují i příjmy získané ve formě dávek při praxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxsm. r) - Převodem podílu v obchodní korporaci se rozumí i převod družstevního podílu na jiného člena bytového družstva či osobu, která se v souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve znění pozdějších přepisů - dále jen "zákon o obchodních korporacích").
Převodem podílu v obchodní korporaci se rozumí i převod družstevního podíxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx a § 736 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů - dále jen "zákon o obchodních korporacích").
K xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxr jiný než garáž, sklep nebo komoru a tuto náhradu nepoužil na obstarání bytové potřeby ve stanovené lhůtě, zahrne takový příjem mezi zdanitelné příjmy xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtupné) jiný než garáž, sklep nebo komoru, na obstarání bytové potřeby pouze částečně, je od daně osvobozena pouze ta její část, která byla vynaložena na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxst. 1 písm. v) zákona, tj. že za dané zdaňovací období úhrn uvedených příjmů nepřesahuje stanovený limit 100 000 Kč a neposuzuje se okamžik nabytí cennýxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xapírů nabytých do 31.12.2013 platí osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w) ve znění platném do konce roku 2013, tj. použije se časový test 6 měsíců pro poplaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxpíru 5%.
K odst. 1 písm. w) - Za cenné papíry pro účely § 4 odst. 1 písm. w) zákona se považují i cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec. Od daně z příjxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx. V případě, že uvedený časový test není splněn, jsou od daně z příjmu osvobozeny pouze příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn ve zdaňovacím oxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxkem zahrnutým v obchodním majetku se rozumí majetek, o kterém poplatník s příjmy podle § 7 zákona účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci. Zahrnutím nexxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxvlastnického podílu. Přitom není rozhodující, zda vložená nemovitá věc je zčásti nebo celá používána pro samostatnou činnost dle § 7 zákona.
Z juxxxxxxxxx
x x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x x x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxíjmů, nutno rozumět majetek ve vlastnictví poplatníka, o kterém mělo být účtováno v souladu s předpisy. Vadné účtování o takovém majetku nečiní z majetxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx
U příjmů z prodeje vlastních nemovitostí získaných darováním je výdajem, o který se příjem při stanovení základu daně snižuje, cxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xaplněny ani jiné tam předpokládané skutečnosti.
Jako výdaj nemůže být uznáno předání kupní ceny dárci, kdy nejde o výdaj vynaložený ani na dosažení přxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx nezávislé právní úkony.
(rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.1.1995, sp. zn. 10 Ca 380/94)
K odst. 1 písm. g)
Podle ustanovxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxcí nebo cenných papírů vydaných podle zvláštních předpisů. Jedná se tak o dvě rozlišné okolnosti, které pokud nastanou, jsou osvobozeny od daně.
(rozxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xříjmy z prodeje nemovitostí nabytých podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, pokud daňový subjekt tyto nemovixxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxěnou podle ustanovení zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
(rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10.6.2003x xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu), je osvobozen od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u poplatníkax xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxm z úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu (pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu), je oxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxřeby, nikoli osob spolubydlících.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.8.2007, čj. 9 Ca 308/2005-56)
K odst. 1 písm. v)
K převodu akcií dochxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxpní smlouvy podle obchodního zákoníku. Tato smlouva nemusí být písemná. Podle ust. § 156 odst. 5 o. z. jsou akcie na jméno převoditelné a převod se uskutxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na jméno bez vyplněného rubopisu by nadále svědčila předchozímu majiteli. V této návaznosti podle ust. § 16 odst.1 z. č. 191/1950 Sb., zákona směnečnéhx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, by znamenalo nepřípustným způsobem zasahovat do smluvní volnosti stran.
(rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.6.1998, sp. xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Zákon o daních z příjmů zahrnuje v předmětu daně od 1.1.2014 rovněž ty příjmy, které byly tradičně, až do konce roku 2013 součástí daně darovací a dědixxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Zákonodárce od 1.1.2014 soustřeďuje tento specifický druh příjmů (společně s těmi ustanoveními původně uvedenými v § 4 ZDP) pod shora uvedené ustanovxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxbo odkazu podle § 1475 a násl. obč. zák. jsou od 1.1.2014 zcela osvobozeny bez ohledu na příbuzenský vztah k osobě, od níž pochází. Do konce roku 2013 nabýxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxnění určité podmínky, a tím je dáno, že dědic může pozůstalost nabýt i později.
K písm. b)
Svěřenský fond nemá podle § 1448 a násl. obč. zák. právní suxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxnotkou, vede tedy podvojnou účetní soustavu. Tento svěřenský fond může být založen mimo jiné rovněž pro případ zajištění cizí nebo příbuzné osoby.
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxitými podmínkami pro vydání tohoto majetku dotyčné osobě. Podmínkami může vázat přechod majetku např. na svoji smrt nebo na dosažení určitého věku dotxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxř. až se jednou vdá). Majetek nepřechází na vnučku automaticky smrtí zůstavitele, ale až po splnění dané podmínky nebo podmínek, na které je navázán. V dxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. pořízení pro případ smrti je od daně osvobozeno vždy, ale ujednání, kde přechází majetek na osobu obmyšlenou ještě za života zakladatele svěřenského xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x bezúplatný příjem od daně osvobozený, tentokrát podle § 10 odst. 3 ZDP.
K písm. c)
Zvláštní úprava osvobození příjmů z titulu nabytí movitých věcí ox xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, které příjemce byl nucen strpět na základě rozhodnutí pozemkového úřadu.
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrovnání jejího zákonného nároku.
K písm. f)
Jedná se o titul vzniku služebnosti bytu ve prospěch dosavadního nájemce bytu podle § 19 zákona č. 311/2xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxebnosti bytu zaniká právo na vrácení členského podílu, kterým se nájemce podílel na výstavbě a financování tohoto bytu.
K písm. g)
Toto ustanovení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxou odezvu v příjmech obdarovaného bez ohledu na celkovou hodnotovou hranici.
K písm. h)
V daném případě osvobozeného příjmu z nabytí vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x co podle zápisu skutečně obsahuje. Jde tedy v zásadě o to, zda skutečně deklarované nebytové prostory jsou také tak zapsány. To je pak pro posouzení daňoxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxě. Od 1.1.2014 jde naopak o příjem, který je předmětem daně, a návazně dochází k jeho osvobození, přičemž u dárce trvá možnost dar odčítat až do 15% ze záklxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxx xxxoké osvobození příjmů pro toho, kdo použije získané prostředky na studijní, léčebné nebo sociální služby, jako jsou např. služby asistenční. V případx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxý základ dárce. Zde v případě obdarovaného poplatníka ručí za splnění podmínek, tj. využití prostředků, vždy sám poplatník.
K písm. k)
Osvobození xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
K písm. l)
Jde o "zánovní" osvobození příjmů určených na financování prezidentských vxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxní + rovněž 100 000 Kč/rok/poskytovatel v ostatních případech (překročení o 1 Kč: vše zdaněno),
-
§ 6 odst. 9 písm. v) ZDP: osvobozen do výše jistiny v xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxx xxx x xxx xxx x xxxx x x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxst majetkového prospěchu).
Podstatný je nejen titul, ale také vznik majetkového prospěchu. Je nutné hledět na to, jak se mění daňový režim, kdy bxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxch předmětem daně nebyl.
Příklad 1
Poplatník si sjedná bezúročnou zápůjčku v roce 2014 na pět let. Majetkový prospěch vzniká v době sjednání zápůjčky x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx7, to nebude mít žádný daňový efekt.
V roce 2015 bude naopak taková smlouva mít daňový dopad.
Pokud nepůjde o následující osvobozené příjmy v podobě maxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxvislé činnosti, a pokud se jedná o:
1. příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán vxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xyl do svěřenského fondu vyčleněn, nebo který
- zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo
- v úhrnu příjmy z těchto majetkových prxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxého prospěchu bude 105 000 Kč, je do daňového přiznání zahrnuta hodnota celých 105 000 Kč.
Příklad 2
Majetkový prospěch z titulu bezúročné zápůjčky x xxx xxx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx
x xxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx x x x xxx xxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxbu neurčitou nebo např. delší než pět let. Pak se těch 75 000 Kč násobí pěti lety.
Kdy zdanit: v tom zdaňovacím období, kdy majetkový prospěch vznikl, tj. xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x x xxx xx xx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxť.
Změna podmínek nebo výše majetkového prospěchu:
Pokud vrátíme peníze ze zápůjčky dříve, resp. předčasně, pak máme možnost podat:
1) dodatečné pxxxxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxx x x xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx:
1) Výpůjčka při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění dluhu převodem práva na věřitele podle § 28 odst. 4 ZDP (ustanovxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí paušál" podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, neboť jde o vypůjčený automobil.
2) Společník půjčuje bezplatně prostředky do "své" společnosti. Tady je očexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxňuje se obvyklý úrok z přesahující hodnoty.
Příklad 3
Bezúročná zápůjčka 450 000 Kč
Úrok v obvyklé výši bude počítán z hodnoty 450 000 - 300 000 = 150 0xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvněprávním vztahem, a je tedy pořád součástí § 6 ZDP.
K písm. n)
Osvobození příjmů poskytnutých na provoz držitelům licencí k provozování zoologxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxe se chovají zvířata, jež jsou vystavována pro veřejnost včetně volně žijících živočichů. Důležitým znakem zoologické zahrady je její volná přístupnxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxi obchody se zvířaty provozované podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy. V daných případech by měl poskytovatel příspěvku (např. obec) uzavřít příslušnou smlouvu tak, aby partnerem byla skutečně fyzická osoba, na kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx souvisejících s údržbou, opravami nebo i technickými zhodnoceními společných částí domu. Těmito zásahy dochází ke zlepšení majetku podle jednotlivxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xouvislosti s jejím vybudováním k obnově střešní krytiny, fasády, rozvodů apod.
Ostatním spoluvlastníkům tedy vzniká z tohoto titulu nepeněžní přxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx16.12.15 - Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti. Předkladatelé: Dana Trezziová, Martin Kopecký.
452/22.04.15 - Něktexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxení:
§ 6 odst. 1 - příjmy ze závislé činnosti
Související předpisy:
zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxjmů v podobě majetkových prospěchů od téhož poplatníka přesáhne za zdaňovací období částku 100 000 Kč, jsou zdanitelným příjmem všechny tyto příjmy, nxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxch osob standardně chápán jako součet jednotlivých dílčích základů daně v případech více druhů příjmů. V případě jednotlivého příjmu bude dílčí záklax xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxplacené v zahraničí apod. O kategorii od základu daně odvozenou jde v případech, kdy je základ daně snižován o ztrátu nebo odčitatelné položky. Zde však xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x x xxxxx 10 a 11 ZDP). K určitým druhům příjmů nejsou připuštěny žádné výdaje, a tak je základem daně v podstatě hrubý příjem nebo dokonce může být hrubý příjem jexxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xákladu daně jako souhrn příjmů snížených o daňově účinné výdaje s tím, že pokud některý z jednotlivých typů příjmů upravuje tyto výdaje rozdílně od této xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxm může být daň zaplacená v zahraničí v případě bezesmluvního státu, nebo oblast tzv. ostatních příjmů, kde nejsou připuštěny výdaje na zajištění a udržxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxladu daně s respektováním jednotlivých skupin příjmů. Tedy každý jednotlivý typ příjmů při zohlednění specifických podmínek pro uplatnění daňových xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případě určitých typů příjmů i záporné hodnoty, které jsou
de facto
ztrátou daného typu příjmu, jež bude v konečném důsledku celkový základ daně snižoxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xýt snižován nemůže.
Příklad
Podnikatel, který bude vykazovat ze samostatné činnosti ztrátu ve výši 100 a zároveň bude mít z příjmů ze závislé činnostx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxečíst v příštích pěti letech, ale opět mimo segment příjmů ze závislé činnosti.
K odst. 3
Ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxlečných ustanovení uvedených v § 23 ZDP. O ztrátě mluvíme pouze tehdy, nelze-li zahladit, resp. kompenzovat, tento výsledek s ostatními kladnými dílčxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a příjmů z pronájmu (§ 9 ZDP). V ostatních dílčích základech (§ 6, 8, 10 ZDP) lze počítat výhradně s kladnými hodnotami.
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx celkového základu daně, ovšem mimo oblasti příjmů ze závislé činnosti.
Mějme rovněž na paměti, že při dosažení ztráty je nutné vždy podat daňové přixxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xeklarované daňové povinnosti.
K odst. 4
Zdaňovací období je pro fyzické osoby jeden kalendářní rok, ale už historicky vznikaly nejrůznější výjimxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxří ještě do minulého roku, pakliže byly rovněž v minulém roce dosaženy, a naopak platí, že po těchto 31 dnech se už bude jednat o příjem toho zdaňovacího obxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxeré mají tzv. samostatný základ daně a jsou daňově vypořádány pomocí plátce daně většinou s konečnou platností při jejich výplatě. Je pak i logické, že sx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx:
-
Příjmy ze závislé činnosti obdržené na základě dohody o provedení práce do hodnoty 10 000 Kč/měsíc, kdy není podepsáno prohlášení k dani z příjmů zx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxé přiznání, kde podle § 36 odst. 7 ZDP může rezident některého ze států EHP všechny nebo žádný takový příjem zdanit ve standardním režimu příjmů ze závisxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxentů ČR, ale rezidentů některého ze států EHP, mohou být podle § 36 odst. 8 ZDP zahrnuty v brutto výši do daňového základu, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxat o veškeré příjmy za daný kalendářní rok, nebo žádný příjem, nelze si tedy vybrat pro tento typ zdanění pouze některé příjmy a jiné ponechat i nadále v rexxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxravy výnosů a nákladů, pokud je k dispozici právní důvod. Tento již několikrát doplňovaný institut řeší např. situace, kdy by vznikala povinnost podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxklého úroku z nedoplatku daně. Půjde např. o případ poplatníka, který vede daňovou evidenci a který se rozhodl darovat zásoby nakoupené v předešlých lexxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxinného výdaje. Z tohoto titulu zvýší tento poplatník příjmy v příslušném řádku daňového tiskopisu (řádek 105) nebo sníží daňové výdaje (řádek 106) a hoxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí tak, aby nemohlo dojít k násobnému efektu. Obdobným případem může být zahrnutí do výdajů částky uhrazené za nájem na pět let dopředu. V situaci, kdy se px xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xe lze rozhodnout pro aplikaci tohoto ustanovení namísto podání dodatečného přiznání.
Ustanovení rovněž řeší případy, kdy dojde k vrácení mzdy - přxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo její části (na základě právního důvodu) se u poplatníka-zaměstnance sníží příjem pro měsíční výpočet zálohy na daň.
K odst. 7
Ustanovení poskxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxazeny, anebo naopak jejich přesunem do následujícího období. V prvním případě se bude jednat o standardní postup a podání daňového přiznání na ztrátu, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxsun těchto výdajů do následujícího období a jejich přiřazení k příjmům a výdajům tohoto kalendářního roku. Je to možné samozřejmě za podmínky, že v rocex xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx aby tomuto poplatníkovi nevznikla povinnost podat daňové přiznání, kde by musely být tyto náklady v daném roce vypořádány.
K odst. 8
Nedílnou součxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxledkem jednoho nebo druhého postupu jsou povinné úpravy příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů), které se zachytí na příslušných řádcích úprav (např. 105, xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxou úplatným či neúplatným postoupením.
K odst. 10
Tato povinná úprava rozdílu příjmů a výdajů, resp. daňového základu, se od svého vzniku v roce 200x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxx xxxxxxx xxným než vyjmenovaným způsobem - jde o klasický bezúplatný příjem poplatníka a je nutné na něj pomyslet mimo standardních samostatných případů také napxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
-
Optimalizace daňového základu z titulu rozdílného účetního a neúčetního pohledu s návazným daňovým režimem u spojených osob - např. poplatník x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxk vede účetnictví, snižují základ daně. U účetní jednotky tyto prostředky naopak do okamžiku vyúčtování nejsou zdanitelným výnosem, a tak je teoreticxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx posoudit na skutečné případy, nikoliv např. na zálohy směrované na veřejná pojištění, každoroční platby energií, periodik apod. Zákonodárce
a priorx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidenci - zde je v podstatě řešena povinnost zachytit daňově tento typ příjmů.
-
Příjem v podobě rozdílu mezi hodnotou ocenění nepeněžitého vkladx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxoby, která nevede účetnictví, tentokrát reciproční pohled na neuplatnění záloh v daňových nákladech z titulu § 5 odst. 10 písm. b) ZDP. Restrikce výdajx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx
xxxxxxxjící předpisy:
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxné v § 7 nebo § 9 zákona, nedosáhl ve zdaňovacím období příjmů, ale měl pouze výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Rozhodné je, že poplatník sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xovažuje se za příjem zaměstnance (v hrubém) v daném kalendářním roce také jen poměrná část zúčtovaného měsíčního příjmu, a to v poměru, v jakém byly uspoxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxpeněžních a dále jednorázových příjmů) snížený o příjmy od daně osvobozené a snížený o příslušné pojistné placené poplatníkem (zaměstnancem) a o záloxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) čistého příjmu v poměru k čistému příjmu, který měl být poplatníkovi celkem za daný kalendářní měsíc řádně vyplacen, a tímto procentem se vypočte i pomxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxměrné části povinného pojistného placeného 8 zaměstnavatelem a poměrné části sražené zálohy na daň. Nepřihlíží se přitom k příjmům, které jsou od daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplaceného čistého příjmu a čistého příjmu, který měl být celkem za daný kalendářní měsíc vyplacen, vynásobený stem. 2. Procento obdrženého čistého xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dle následujícího vzorce: Procento OČP = OČP / ČP x 100 - Legenda: - OČP = obdržený čistý příjem, - ČP = čistý příjem, který měl poplatník celkem obdržet.
x xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčně provozovat nebo majetek pronajímat.
K odst. 10 - Podle § 5 odst. 10 písm. b) zákona se nepostupuje např. v případě záloh na odběr elektrické energiex xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xe závislé činnosti
Ing.
Savina
Finardi
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vždy nutně jednat o příjmy peněžní) zvýšené o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, a to pokud nejsou vyňaty nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxěstnanosti a 9% pojistné na veřejné zdravotní pojištění). Jedná se o nákladové pojistné, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel a dohromady s příjxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx příslušné právní předpisy, které sociální pojistné upravují. Jedná se zejména o dohody sjednané mimo pracovní poměr dle zákoníku práce, tedy dohodu o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xo až do výše 10 000 Kč/měsíc u jednoho zaměstnavatele. Pokud by měl zaměstnanec u téhož zaměstnavatele sjednáno více dohod o pracovní činnosti, pak se tyxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxavotní pojištění.
U dohody o pracovní činnosti se veřejné zdravotní pojištění neodvádí, pokud měsíční odměna u jednoho zaměstnavatele nepřesáhnx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxcenském pojištění (více viz § 6 odst. 2 a § 7 zák. o nemocenském pojištění). V případě, že se jedná o příjem, který splňuje podmínku zaměstnání malého roxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxného na sociální zabezpečení není rozhodující reálně vyplacená částka odměny, ale částka sjednaná. Pokud má zaměstnanec sjednáno u téhož zaměstnavaxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné.
V případě, že český daňový rezident obdrží příjem ze závislé činnosti ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdaněxxx xxx xx xxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xdaněny, pak je možné uplatnit metodu vynětí - viz § 38f odst. 4 ZDP.
Jestliže český daňový rezident obdrží příjem ze závislé činnosti z nesmluvního stxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Vymezení příjmů ze závislé činnosti je obsaženo v odst. 1. Přesnější vymezení pojmu závislá činnost je možné najít v Pokynu č. D-285. Tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x citovaného zákona o daních z příjmů není rozhodující, na základě jakého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Podstatným a základním rysem zxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (plátce). Daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsou tak podrobeny nikoliv pxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxho poměru."
K odst. 1
Odstavec jedna vymezuje typy příjmů ze závislé činnosti. Typicky se jedná o takový vztah, který se řídí zákoníkem práce. Patří xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsních komorách apod. Závislá činnost je dle ZDP definována jako širší pojem, proto sem patří i odměny za práci např. člena družstva, společníka s. r. o. xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rad - z ekonomického hlediska se jedná o tzv. tantiémy. Do této skupiny příjmů ze závislé činnosti patří i odměny likvidátorů. Za příjmy plynoucí v souvixxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe naopak obdrží dodatečně po skončení pracovněprávního vztahu. Důležitým znakem závislé činnosti tedy není pouze právní aspekt vztahu, ale skutečnoxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx Proto se příjmy dle § 6 ZDP definují jako závislá činnost.
K odst. 2
Ustanovení vymezuje pojem "závislá činnost" a vztah mezi plátcem a poplatníkemx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxe, který nemá sídlo či bydliště na území EU a EHS, považuje nejméně 60% z celkové úhrady. Toto platí v případě, že v úhradách zaměstnavatele je obsažena i čxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx či jiná další plnění ve prospěch zaměstnanců či dalších osob. Může se jednat i o příjem, mzdové nároky po zemřelém zaměstnanci ve prospěch jeho rodinnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xčelových fondů zaměstnavatele.
K odst. 4
Pouze příjmy na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč včetně od jednoho plátce v rámci jednoho kalenxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že má poplatník uzavřeno více dohod o provedení práce, pak se tyto částky v rámci jednoho kalendářního měsíce sčítají. Nově si ovšem poplatník může zahxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlatné poskytnutí motorového vozidla od zaměstnavatele zaměstnanci v případě, že toto vozidlo bude používat pro služební i soukromé účely. Pokud by voxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxpeněžní benefit, pak se základ daně zvyšuje o 1% ze vstupní ceny vozidla včetně daně z přidané hodnoty. Vstupní cena se stanovuje v souladu s § 29 odst. 1 až x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx že by zaměstnavatel takto bezplatně svému zaměstnanci poskytl v rámci jednoho kalendářního měsíce více vozidel, pak do základu daně vstupuje 1% z úhrnx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxními účely, tedy s podnikáním. Stejně tak je možné uplatňovat nárok na odpočet u daně z přidané hodnoty. Výdaje, které souvisí se soukromými účely zaměsxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxdnoty. Rozhodující je, zda bylo toto vozidlo zaměstnanci poskytnuto, a nikoliv to, zda bylo toto vozidlo skutečně pro dané účely použito. V případě, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xeny zvýšené o daň z přidané hodnoty. Operativní nájem je ovšem řešen odlišně a do dílčího základu daně závislé činnosti vstupuje hodnota měsíčního operxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zejména o náhrady ze strany zaměstnavatele, které souvisí s výkonem zaměstnání pro zaměstnavatele. Typickým příkladem jsou náhrady cestovních výdaxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxí náhrady pro zaměstnance ze soukromé sféry. V případě překročení limitů je předmětem daně rozdíl mezi skutečně vyplacenou náhradou a limitem, resp. txxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxku práce a meziročně se mění.
Ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv (např. stejnokroj a jejich obdoby) a další bezúplatná plnění, která podxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxstné. U zaměstnavatele se tyto výdaje považují v souladu s § xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxel může zaměstnancům rovněž poskytnout finanční paušál, za který si zaměstnanec pořídí mycí, čisticí prostředky, resp. se jedná o výdaje na údržbu osoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu. Ošacení, které by naopak bylo možné využít i k mimopracovním účelům, není možné považovat za vyňatý příjem (např. oblek). Specifika této úpravy jsou xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti s pracovními cestami zaměstnance, jakož i na další výdaje, které jsou ve prospěch zaměstnavatele a přímo souvisí s jeho činností. Nejedná xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodmínek pro výkon práce jsou stanovena dle § 1a odst. 1 písm. b) a § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Jedná se o výdaje zaměstnavatele, které zajišťují vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxí pojistné. Rovněž se jedná o náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení či předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe podle § 6 odst. 7 písm. b) až d) ZDP paušální částkou, pak je možné tyto výdaje považovat za nezdanitelný příjem pouze do výše stanovené zvláštním právnxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxze příjem (tedy prospěch) a nikoliv takové plnění, které prospěch v tomto případě pro zaměstnance neznamená. Pokud je tedy zaměstnanci vyplacena finaxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxanční náhrada do prokazatelné výše nepodléhá dani z příjmů a rovněž sociálnímu pojistnému. V případě paušálního výdaje za použití vlastního nářadí, zxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxsm. a) ZDP - rovnoměrný odpis - v dalších letech odpisování. Paušální náhrady je možné uplatňovat měsíčně, případně ročně.
K odst. 9
Ustanovení vyxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jedná se o nepeněžní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxměstnavatele. U zaměstnavatele je toto plnění považováno za daňově uznatelný výdaj. Odborný rozvoj zaměstnanců je uveden v § 227 zákoníku práce jakox
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx nepeněžních výdajů je možné zahrnout i školné na vysoké škole, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel, a to přímo dané vysoké škole. U zaměstnance se xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP za daňově uznatelný. Pokud by se ovšem jednalo o peněžní plnění stále související s předmětem činnosti zaměstnavatele, tax xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP. V případě nepeněžního plnění, které nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, je možné toto plnění na straně zaměstnancx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxho stravování, které mohou zajišťovat i jiné subjekty, patří mezi osvobozená plnění na straně zaměstnance. Na straně zaměstnavatele je možné tento výxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxkých nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění je na straně zaměstnance osvobozena, ovšem na straně zaměstnavatele se musí jednat o daňově neuznatexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pokud se jedná o ochranné nápoje, které je zaměstnavatel povinen dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ktxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xle ZDP; na straně zaměstnance se jedná o příjem vyňatý z předmětu daně dle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP.
Hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxho fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, je na straně zaxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem rekreace a zájezdu zaměstnance (případně jeho rodinných příslušníků) je osvobozeno v úhrnu nejvýše do částky 20 000 Kč za zdaňovací období u jedxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxěžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci z fondů ze zisku anebo na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů) na použití zařízení péče x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxspěvek na kulturní nebo sportovní akce. Na straně zaměstnance se tedy jedná o osvobozený příjem, a to bez ohledu na výši tohoto plnění.
U zaměstnancůx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxdě rodinných příslušníků zaměstnanců. Toto osvobození se vztahuje pouze na úzkou skupinu poplatníků. Od daně se osvobozuje rozdíl mezi standardní cexxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí pojistné u zaměstnance.
Zákon o daních z příjmů rovněž osvobozuje příjmy daňových nerezidentů ze závislé činnosti vykonávané na území ČR od zaměxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxích měsíců. V případě překročení hranice 183 dní tyto příjmy osvobozeny nejsou a rovněž pokud se jedná o příjmy z:
a)
osobně a veřejně vykonávané činnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nutné přihlédnout k Pokynu D-22 v části k § 6 odst. 9 písm. f) ZDP:
"a)
Do časového období souvisejícího s vykonáváním činnosti nerezidenta na území xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxhny započaté dny pobytu v České republice), ale i dny, které zahraniční rezident případně stráví mimo Českou republiku, jako jsou soboty a neděle, státxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxé republiky pokračováno.
b)
Tento xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxho zdanění. Ve vztahu k daňovému rezidentovi státu, se kterým je v účinnosti smlouva o zamezení dvojího zdanění, se postupuje v souladu s konkrétním zněxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xouze uplatnění metody tzv. fyzické přítomnosti.
c)
Doplnění předmětného ustanovení o situaci týkající se sportovců, umělců a obdobných činnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxe vždy zdanění podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona, tj. uplatní se zvláštní sazba daně, a to bez ohledu na to, po jaké období je tato činnost na území České repxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xa to, komu takové příjmy plynou [§ 22 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona]. Tím je umožněno uplatňovat ustanovení mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch zdaňování příjmů ze závislé činnosti, popř. příjmů z nezávislého povolání."
Osvobozuje se hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, je od daně osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx zaměstnance. Jedná se o osvobození částečné, pokud by hodnota nepeněžních bezúplatných plnění přesáhla částku 2 000 Kč/rok, pak se zdaňuje a zpojistňxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx
xx xxxxxxdnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu hxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxní pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Dx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x každých dalších 5 let věku,
d)
při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně."
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxsti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů atd. Jedná se o peněžní i nepeněžní (naturální) plnění pro spexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx3 Sb.: "Služební funkcionář může v důležitém zájmu služby změnit příslušníkovi určený nástup dovolené nebo jej z dovolené odvolat. Vznikne-li přísluxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle předpisů účinných do 31.12.2005 jsou uvedeny v § 102 a 103 zák. xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxěstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce. Hodnota přechodného ubytování je osvobozena maximálně do výše 3 500 Kč/měsíč. Podmínkou jex xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxk je tento rozdíl zdaněn a rovněž zpojistněn. Poskytování přechodného ubytování je na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem), axx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních právních předpisů (viz vyhl. č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xyhláškou č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nexxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxvit den, ke kterému dané nároky pracovníkům vznikly. Pokud nároky vznikly již počínaje 1.12.2003, pak se postupuje dle vyhlášky č. 405/2003 Sb., kterox xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Vyhlášky se týkají mzdových vyrovnání pro pracovníky v hornictví.
Další jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxob. Ustanovení je možné aplikovat na příjmy studentů středních, vyšších odborných škol a rovněž vysokých škol v rámci odborných praxí.
Ustanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Dále odstupné podle vyhl. č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím živelní pohromy, ekologické nebo průmyslxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x příjem, který je v přímé souvislosti s živelní pohromou popř. s jinou katastrofou a v tomto případě se u zaměstnance tento příjem osvobozuje od daně z příxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxj (náklad). Může se rovněž jednat o výdaj z fondu sociálních a kulturních potřeb a ze sociálního fondu.
Od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxm příspěvkem poukázaný na účet zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek na doplňkové penzijní spoření za stejných podmínek jako výše.
b)
Přxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxínku, kterou ukládá ZDP. Výplata plnění z penzijního pojištění může být provedena až po 60 kalendářních měsících od sjednání tohoto pojištění a zárovex xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxměstnavateli.
c)
Příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxx případ smrti nebo dožití určitého věku,
-
na důchodové pojištění.
Dále je nutné splnit podmínky, které stanovuje ZDP v tomto ustanovení:
-
vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxí pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
-
pojistná smlouva je uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou (pozn.: xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx x xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xojištění má pojištěný zaměstnanec a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, pak osoba, která je určena ve smlouvě a nesmí se jednat o zaměstnavatelxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx povinen tyto skutečnosti, které vedou ke ztrátě nároku na osvobození, svému zaměstnavateli oznámit nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v nxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx v rámci § 6 ZDP, z této částky se rovněž odvádí i zákonné pojistné. Pokud poplatník uplatnil odpočet dle § 15 odst. 6 ZDP, pak mu rovněž zaniká nárok na uplatxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xovely ZDP, která změnila pravidla pro soukromé životní pojištění). U zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný výdaj (náklad) dle § 24 odst. 2 písm. j) xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xomu v případě zaměstnance.
d)
Příspěvky na všechny tyto druhy pojištění je možné na straně zaměstnance u jednoho zaměstnavatele osvobodit v úxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxnoho zaměstnavatele. V případě překročení zákonem stanoveného limitu se tedy zdaňuje a zpojistňuje pouze rozdíl. V případě, že by platba zaměstnavatxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxkonného limitu 50 000 Kč. V případě, že dojde k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněnxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxistnit tento typ příjmu. Poplatník je rovněž povinen podat daňové přiznání dle § 38g odst. 6 ZDP.
Ustanovení osvobozuje naturální plnění poskytxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xoci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k náhradě prokázaných výdajů poskytované podle zvláštních právních předpisů představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, a to pxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxích cestách, výdaje na ubytování, a to včetně přechodného ubytování atd.
Osvobozen je i příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny, nebx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxku práce). Jedná se o osvobození, která se vztahují na minimální náhrady, které zaměstnancům, případně jiným pracovníkům, náleží na základě zvláštníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance a na poskytování nepeněžitého plnění zaxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob dle zák. o daních z příjmů.
Ustanovení se týká také příjmu od zaměstnavatele plynoucího zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezúročnou zápůjčku, pak se tento příjem nezdaňuje, a to až do výše 300 000 Kč z úhrnu těchto jistin. Smlouva o zápůjčce se řídí § 2390 až 2394 obč. zák. Zamxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xmlouva, případně vnitřní předpis zaměstnavatele. Pokud by částka překročila stanovený limit, pak se částka nad tento limit zdaňuje a zpojistňuje.
x xxxxx xx x xx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxon funkce v orgánech obcí, v orgánech územní samosprávy a rovněž třeba odměny za funkce ve spolcích, zájmových sdruženích, odborových organizacích, kxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxovažuje plat prezidenta republiky včetně náhrad spojených s výkonem této funkce a rovněž příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivnícx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxovedení práce do 10 000 Kč bez podepsaného Prohlášení - viz odst. 4). Souhrn příjmů ze závislé činnosti se pak navyšuje o tzv. nákladové sociální pojistnxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisů nemá. Za zaměstnance, u kterých nemají zaměstnavatelé povinnost platit povinné pojistné, se považují zaměstnanci, u nichž se odvod povinného pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. se jedná o vyslané zaměstnance do ČR z EU). Zákonné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Obdobné pravidlo se aplikuje na české daňové rezidexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxkým právním předpisům včetně pojistného, musí v daňovém přiznání upravit dílčí základ daně dle českých právních předpisů, a to včetně fiktivního socixxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxím vyměřovacím základu, který je stanoven jako 48násobek průměrné mzdy pro daný rok. V roce 2016 činí hodnota maximálního vyměřovacího základu 1 296 28x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní o minimálním vyměřovacím základu, který je stanoven na úrovni minimální mzdy. Pravidlo o minimálním vyměřovacím základu na veřejném zdravotním poxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx neaplikuje na příjmy z dohody o provedení práce (případně z dohod o provedení práce) do 10 000 Kč/měsíc u jednoho zaměstnavatele. Minimální vyměřovací xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxjmu.
K odst. 13
V případě, že se jedná o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u daňového rezidenta ČR základem daně jeho příjem ze závislé činnostx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxenou v zahraničí. Stejný přístup se aplikuje v případě, že se jedná o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí u českého daňového rezidenta, i když ČR s tímto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xapočtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f ZDP v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období. Podmínkou je, že se jedná o nezapočtenou dxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxírá srážkou dle § 36 ZDP, rovněž navyšuje o nákladové pojistné.
K odst. 15
Odstavec 15 se vztahuje k problematice tzv. superhrubé mzdy, kterou je třexx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx evropské legislativy.
Z koordinačních výborů:
433/08.10.14 - Daňové ošetření naturální mzdy. Předkladatel: Dana Trezziová.
440/17.12.1x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxu zahraniční daně) a při výpočtu příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR. Předkladatelé: Lucie Rytířová, Michaela Felcmanová.
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta, § 24 odst. 2 písm. f), j) a k) - zákonné pojistné, výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky zaměstnxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xříjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců, hodnota nealkoholických nápojů, § 38a - zálohy, § 38f - vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zaxxxxxxx
Související pokyny:
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Z judikatury:
I. Příjmy společníka vyplacené mu společností mohou být příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xj. osobně, činnost obdobné povahy, jakou by vykonával například zaměstnanec, pokud by byl zaměstnán společností za účelem uskutečňování podnikatelxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxm, takže jej se společností pojí úzký vztah ekonomického provázání. Indikátorem, ne však vždy závazným, bude často vysoká míra příbuznosti činnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemají být podrobeny takové příjmy společníka od společnosti, které jsou společníku vypláceny za něco jiného než za osobní výkon uvedených činností, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xlnění spočívající v tom, že společník společnosti poskytuje v rámci své samostatné výdělečné činnosti služby, zboží či jiná podobná plnění, která vedxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxčníkem a společností nevyvěrá z korporačně-právního vztahu, nýbrž z běžného dodavatelsko-odběratelského vztahu.
(rozsudek Nejvyššího správníhx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx o daních z příjmů, nemůže být redukováno toliko na činnost vykonávanou podle příslušných pokynů, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně závislou na osxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxho zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou a pokud k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především v zájmu osoxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jedná-li se o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně, jejíž výkon je podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůlx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxeptovat i aplikace daňových předpisů, neboť v opačném případě by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry. Zvyšování zaměstnanosxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního soudu ze dne 24.2.2004, čj. 2 Afs 62/2004-70)
Z literatury:
RYTÍŘOVÁ, L. TEPPEROVÁ, J. Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxti
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Příjmy ze samostatné činnosti jsou v zák. o daních z příjmů jxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xinnost a příjmy jsou či nejsou samostatnou činností v daném ustanovení. Na druhé straně je zde důležitá
priorita
, a to zařazení pod § 6 ZDP - příjmy ze závxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxt na "pracovišti" v dohodnutých časech a v opačném případě hrozí sankce, činnost vykonává (pracuje) výhradně pro tu jednu danou společnost apod. To znaxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxávce daně překvalifikuje na příjem ze závislé činnosti. Tímto příkladem nelze samozřejmě paušalizovat všechny obdobné případy, ale lze doporučit vexxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xebo pouze pro danou obchodní společnost - plátce, případně srovnání činnosti jednatele a dané vykazované činnosti atd.
V některých případech samoxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxho sportu, kde se už praxe setkala se zařazením činnosti sportovce v § 7 odst. 2 písm. c) ZDP - příjem z výkonu nezávislého povolání, nebo v případě výkonu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxou tu i případy zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxlematické zařazení těchto příjmů pod § 10 ZDP - ostatní příjmy, a to již spíše v minulosti, neboť současná úprava zák. o daních z příjmů tento pohled napxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxkty takové činnosti.
Na závěr tohoto obecného náhledu na zařazení příjmů ze samostatné činnosti lze konstatovat, že s účinností úpravy obč. zák. (xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxou zařazeny pod příjmy ze samostatné činnosti (pokud nepatří pod § 6 ZDP), a tudíž už se nemůže jednat o příjmy ostatní (§ 10 ZDP).
K odst. 1
Zákonodárcx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xruhů činností, ve druhé skupině jsou ostatní samostatné činnosti vykonávané nezávisle a specifický případ příjmu z nájmu, který plyne z majetku zařazxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxní příjem patří pod závislou činnost, nebo naopak půjde o jiný dílčí základ daně, má vždy prioritu zařazení příjmu pod § 6 ZDP - závislá činnost. To znamexxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx podnikatele v jeho sídle nebo provozovně, by měla skončit odpovědí upřednostňující daňový režim příjmů ze závislé činnosti.
Od 1.1.2015 bylo doplxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávnění, rovněž do podnikatelských aktivit. To znamená, že např. bude-li poplatník provozovat činnost nákup a prodej, na kterou by sice měl mít živnoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxálních výdajů ve výši 40%).
K odst. 1 písm. a)
Do první skupiny samostatných příjmů patří příjmy ze zemědělské výroby. Tady lze spatřit poměrně široxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxa (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství) soustavnou činnost pod vlastním jménem a odpovědností.
Poplatník, který sice zemědělskou činnost vykonáxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxlní výdaje.
K odst. 1 písm. b)
Příjem ze živnosti patří k těm jednoznačně vymezeným příjmovým druhům. Z hlediska samotných živností zákonodárce rexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xx xbjevovala stanoviska, podle nichž se na příjem z pronajímaného majetku, který je zároveň součástí obchodního majetku poplatníka, pohlíží jako na příxxx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxmé, jakou procentní hodnotu zvolit. V těchto případech bylo tedy na poplatníkovi, jaké procento k příjmům z pronájmu zvolí, a mohl si dokonce při více čixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xx x x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxx x xxP doplnila současná úprava pod písm. c).
K odst. 1 písm. c)
Třetí skupinu příjmů představují činnosti poplatníků, kteří vykonávají svou činnost pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxtnění mylného názoru, že pokud je na příslušnou činnost např. zprostředkování vydána živnost, je příjem automaticky pod § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, i když jx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxvána na základě živnostenského oprávnění. Je-li ale činnost uvedena ve zvláštním zákoně, pak pro její výkon je tato okolnost prioritní. Stává se pak, žx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z příjmů:
-
Zprostředkování pojištění - podle § 3 odst. 3 živnostenského zákona není činnost pojišťovacích zprostředkovatelů živností. Je upravxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xísm. c) ZDP lze k činnosti upravené zvláštním předpisem uplatnit paušální výdaje pouze ve výši 40%.
-
Zprostředkování investic - živností podle § x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xb., o podnikání na kapitálovém trhu, proto si poplatník může uplatnit paušální výdaje ve výši 40% podle § 7 odst. 7 písm. c) ZDP.
-
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xde neexistuje žádná zvláštní úprava k jeho zprostředkování. Z § 2 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, vyplývá, že se tento zákon nevztahujx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxstenského oprávnění v rámci živnosti volné "zprostředkování obchodu a služeb". Na základě toho poplatník, který provádí zprostředkování penzijníhx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx v případě, že tento poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit paušální výdaje ve výšx xxx x xxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxněn vázaný zástupce penzijní společnosti podle § 77 a násl. zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, u kterého nenastala skutečnost, ktxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxi živnosti volné "Zprostředkování obchodu a služeb" a poplatník, neuplatní-li výdaje ve skutečné výši, si může uplatnit paušální výdaje ve výši 60% z pxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a není zde žádná zvláštní úprava k jeho zprostředkování. Zprostředkování stavebního spoření lze tedy vykonávat na základě živnostenského oprávněnx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxi 60% z příjmů - viz § 7 odst. 7 písm. b) ZDP.
K odst. 1 písm. d)
Poslední skupinu v tomto ustanovení představují příjmy, které mohou vykazovat i zápoxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Je i logické, že k těmto příjmům už nelze přiřadit žádné výdaje, resp. náklady, včetně těch procentních a nelze je ani rozdělovat na spolupracující osobxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxostí podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále příjxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xaušální výdaje. Nejde přitom o jednoduchou oblast a je nutné i zde konstatovat, že pokud příjem autora zahrnuje i příjem z užití autorského díla, bude se xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxy z nájmu majetku zařazeného do obchodního majetku se úzce váží jednak na zařazení daného majetku do evidence ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP a jednak na existenxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxímá nákladní automobil jinému podnikateli. Po konci roku se tento poplatník zamyslí nad výší skutečných a paušálních výdajů a rozhodne se nakonec uplaxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxu zařazeného do obchodního majetku a nebude tedy příjem z nájmu zdaňovat v § 7 ZDP dílčího základu daně, ale v § 9 ZDP.
-
Příjmy z nezávislého povolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxat do určité míry ze stejného pojmu určeného pro nerezidenty a vymezení zdroje příjmů podléhajících zdanění v ČR uvedeného v § 22 odst. 1 písm. f) ZDP. Zde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxktivních sportů, jejichž příjmy jsou zdaňovány v dílčím základu daně § 6 ZDP - závislá činnost, a naopak jiné, které jsou provozovány jako individuálnx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx uvedeného může tedy plynout, že nelze akceptovat zejména eventuální čtvrtou variantu, a to zařazení takových příjmů do dílčího základu daně v § 10 ZDP. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxch základů daně tak, že do kategorie ostatních příjmů nemohou legálně "doputovat".
Kdybychom se měli o nějakou definici těchto příjmů přece jenxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo zákona, který by její výkon reguloval, a druhým aspektem by měla být její soustavnost.
K odst. 3
Ustanovení definuje dílčí základ daně jako rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xpolečnosti nebo komanditní společnosti je "přidán" k tomuto rozdílu na zvláštním řádku tiskopisu daňového přiznání, a to tak, že už na sebe nemůže naváxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xpolečnost poskytla např. dar na účely ve smyslu § 15 ZDP, budou tyto dary jednotliví společníci odečítat od základu daně ve stejném poměru, jakým se podíxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti se stanoví i výše základu daně komplementáře komanditní společnosti.
K odst. 6
Daňový režim jednotlivých příspěvků do rozhlasu, televizex xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx, jsou podrobeny zvláštní sazbě daně. To znamená, že plátce ručí za odvedení srážkové daně ve výši 15%, a pokud si není stoprocentně jist, že nedojde v témxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtných ani DPH, které jsou už samozřejmě záležitostí jednotlivých autorů, ale v případě plátců DPH by tuto informaci pro správný výpočet sražené daně měx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxním institutem a představuje výjimku ze standardního postupu pro zjištění daňového základu. Postupem času se z původních 25% posunula hranice až k souxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxupu je zřejmá a na první pohled seznatelná, na druhé straně se k tomuto institutu velmi úzce váže i možná povinnost úpravy základu daně za předcházející zxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xychází z § 23 odst. 8 písm. b) ZDP a může a nemusí vyústit k podání dodatečného daňového přiznání. Jestliže se např. poplatník s daňovou evidencí rozhodnx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi v roce 2017 použije pouze pro evidenci dosažených příjmů.
Pozor však na povinnost vrátit se do zdaňovacího období, které předcházelo změně v uplatxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx činnost, je rok 2016. Pokud bude tato úprava mít za následek i změnu daňové povinnosti, musí podat za toto období dodatečné daňové přiznání.
Rovněž jx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu a podat dodatečné přiznání s použitím např. skutečných výdajů. Je samozřejmě otázkou, zda by naopak bylo možné změnit způsob uplatnění výdajů ze skutxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxání výdajů, můžeme zcela legálně bavit.
Základní proměnou při použití paušálního výdaje prochází obchodní majetek ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP. Ten vlaxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xčetnictví bez ohledu na zvolený způsob v uplatnění výdajů, a tudíž naplňují definici obchodního majetku i pro tato období.
K odst. 8
Ustanovení zdůxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxých lineárním způsobem se má za to, že vstupní cena "ubývá" v maximální výši, tj. do zákonem povolené hodnoty bez možnosti tyto odpisy v daném roce vynechxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvý režim. Lze však jen doporučit vedení i dalších kategorií, a to nejen pro plynulé navázání při návratu k daňové evidenci nebo přechodu na účetnictví, axx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxužívání majetku pro "podnikání" určitá omezení. Každý z manželů vlastní tento majetek stoprocentně a tedy si navzájem konkurují. Vložením tohoto majxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xřestal být jeho vlastníkem. Ale v tomto případě už nelze připustit, aby tento samý majetek (např. motorové vozidlo) byl vložen rovněž tím druhým z manžexx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. osobní motorové vozidlo, které je zahrnuto v manželově obchodním majetku, bude manžel odpisovat a bude uplatňovat do výdajů i další položky, jako je nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xožnost uplatnit výdaje také, ale pouze některé - např. na pohonné hmoty, parkovné apod. Může se také rozhodnout, zda uplatní sazbu základní náhrady za uxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxit v každém případě, a to jak při způsobu užití sazby základní náhrady, tak hodnoty poměrné části odpisů. Všimněme si rovněž také specifické situace při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
K odst. 10
Kromě základního vymezení příjmů, které nepatří do základu daně, je zde ještě další rozšíření tohoto okruhu nedaňových příjmů. Stejně jakx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní společnosti a komanditní společnosti.
K odst. 11
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxt zvýšit základ daně o hodnotu rovnající se uplatněnému nákladu z tohoto titulu. Recipročně platí, že v případě pozdějšího odvodu této částky se naopak x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx i správce pozůstalosti za zůstavitele.
K odst. 12
Ustanovení specifikuje postup při uplatnění tzv. hospodářského roku pro případ poplatníka proxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxby a hospodářským rokem v případě právnických osob je skutečnost, že u fyzických osob zůstává zdaňovacím obdobím i kalendářní rok, tj. od 1. 1. do 31. 12. xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxené z těchto činností od 1. 1. do 31. 12. jsou zahrnuty do dílčího základu daně naprosto standardně jako v ostatních případech. Jedinou zvláštností je zaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx2017 do 30.4.2018. To znamená, že tento poplatník bude zdaňovat v daném zdaňovacím období roku 2017 příjmy ze zemědělské činnosti od 1.1.2017 do 30.4.2xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxa veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, jestliže si tyto společnosti zvolí za zdaňovací období hospodářský rok.
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdaje procenty z příjmů.
Takto postupují i poplatníci, kteří se dělí o společné příjmy a výdaje s možností uvádět do svých daňových přiznání rovněž evxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxch výborů:
K odst. 1
417/18.12.13 - Zdanění soustavné činnosti po 1.1.2014. Předkladatel: Daniel Krempa.
K odst. 2
449/18.03.15 - Daňovx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxládaných za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxlčího základu daně § 7 pro porovnání dle § 35ca. Předkladatel: Jan Procházka.
K odst. 6
422/23.04.14 - Příjmy autorů dle § 7 odst. 6 zákona 586/1xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxatnění paušálních výdajů od 1.1.2013 - účastník sdružení, které není právnickou osobou. Předkladatelé: Jan Čapek, Lucie Říhová.
Související ustxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxtorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K odst. 1 písm. a) Za příjmx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu, pokud je ho k výkonu takové samostatné činnosti třeba, a to i tehdy, jestliže toto povolení, registrace nebo souhlas byly vydány v průběhu zdaňovacxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxodního majetku poplatníka, včetně příjmů z prodeje cenných papírů. Za příjmy podle § 7 zákona se považují i příjmy spolupracujících osob (§ 13 zákonaxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xdst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství"), se rozumí a) rostlinná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxo technické a energetické užití na pozemcích vlastních, propachtovaných nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozované bex xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického matxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxiálu rostlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Sxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, g) hospodaření v lese podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxní s vodou pro zemědělské a lesnické účely. Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evrxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxského podnikatele (dříve samostatně hospodařící rolník) ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, jsou příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxství), se posuzují jako příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona. 3. Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, ktexx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xýrobě. 4. Neuplatní-li poplatník k příjmům ze zemědělské výroby podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona nebo § 10 odst. 1 písm. a) zákona výdaje v prokázané výši, xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xříjmů uplatnit do částky stanovené zákonem.
K odst. 1 písm. c) - 2. Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona se také považují příjmy ze samostatné činnosxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkázána (např. obchodování s lidmi, obchod s drogami apod.), nemůže být taková činnost podnikáním ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
K odst. 7 - Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxx x které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § 12 odst. 1 a 2 zákona, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné prokxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxíjmů uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů. 3. Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník vedoucí účetnictví. Pro účely daně z příjxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxx xxx xxetně přijatých záloh (nikoli pohledávek). Poplatník, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 zákona, nevede daňovou evidenci. 4. Daňové výdaje procxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxe § 7 zákona, u kterých uplatňuje daňové výdaje rozdílným procentem podle druhu příjmů, musí vést přesnou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxvnění, přestože k této činnosti podnikatelské oprávnění potřeba je, jsou podřazeny pod § 7 odst. 1 písm. c) zákona, tj. pod příjmy z jiného podnikání nexxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxje ve výši 40% z těchto příjmů, maximálně ve výši stanovené zákonem.
Z judikatury:
K odst. 1 písm. d)
Skutečnost, že fyzická osoba podnikala v urxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxné pro správné vyměření daně, nikoliv skutečnosti spadající do působnosti jiného (zde živnostenského) úřadu. Příjmy z rekonstrukce budovy, která trxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxdnikání [§ 7 citovaného zákona], a to i přesto, že daňový subjekt prováděním rekonstrukce překročil meze svého živnostenského oprávnění.
(rozsudex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčnosti na zisku v případě, když vlivem neplatného právního úkonu v. o. s. (smlouvy o převodu nemovitosti) došlo k převodu vlastnického práva k nemovitoxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxanoví, že společníci podepisují za společnost společně a nerozlučně jako kolektivní statutární orgán, je smlouva o převodu nemovitostí podepsaná jex xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu v Hradci Králové ze dne 9.12.2005, sp. zn. Ca 129/2003)
K odst. 2
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.9.2011, čj. 8 Afs 56/2010-73)
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vynaložen za účelem dosažení zdanitelných příjmů. V daňovém řízení musí proto daňový subjekt prokázat, že výdaj přinesl podnikateli zdanitelný příjxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 29 Ca 220/1998)
Neuznatelnost podílů tichých společníků jako daňového nákladu
(rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11.3.xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx paušální podle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pokud tak učiní dobrovolně a výsledná daň je i po této změně vyšší než poslední známá daxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xylo prekludováno, nebo pokud byl poplatník k dodanění pohledávek již správcem daně vyzván.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12.2.2015, čxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxvyššího správního soudu ze dne 12.2.2008, čj. Afs 123/2006-59)
I. Poplatník má právo zvolit si způsob uplatnění výdajů na dosažení, zajištění a udrxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxdobí uplatnil výdaje paušálním procentem z příjmů dle § 7 odst. 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, že jeho daňová povinnost měla být vyšší, je xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxedem k vyšším příjmům výpočtem dle § 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů.
II. Dodatečným daňovým přiznáním lze opravit chybu v údajích řádného daňového přxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxvého základu, který byl proveden správně, ohledně nějž však v budoucnu vyšlo najevo, že by pro daňový subjekt bylo výhodnější využít při jeho výpočtu jixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x7.8.2005, čj. 7 Afs 32/2003-46)
K odst. 9
Příjmy z prodeje nemovitosti ve společném jmění manželů jsou zdaňovány u toho z manželů, který měl takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxkali na základě smlouvy o sdružení (§ 12 téhož zákona).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2011, čj. 1 Afs 36/2011-145)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxně bylo maximální zjednodušení administrace stanovení daně. S ohledem na řadu objektivních i subjektivních aspektů je tento institut využíván minimxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxsahu. Postupně se však tato možnost využití zvyšuje, např. obrat do 5 000 000 Kč, a od roku 2017 je dokonce připuštěna i možnost bez zaměstnanců.
K odst. x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxd určitým rizikem spojeným s eventualitou vyšší daňové zátěže při nesprávném odhadu budoucích očekávaných příjmů. Jde v každém případě o institut málx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxkou platí omezení v rozsahu činností na zemědělskou činnost, činnost vykonávanou podle živnostenského zákona nebo činnosti vykonávané podle zvlášxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xinnostem je možné dosahovat i příjmů z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP, tedy takový typ úrokového výnosu, jenž není podroben zvláštní xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxení v roční výši příjmů (5 000 000 Kč) a absence zaměstnanců a spolupracujících osob, kromě druhého z manželů.
K odst. 2
Pokud je činnost vykonávaná zx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxů se dělí ve smyslu § 13 ZDP a každý z manželů bude standardně uplatňovat nezdanitelné částky a slevy na dani.
K odst. 3
To, co se počítá do odhadovanýcx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xnížení daňového základu o nezdanitelné částky.
Pokud se shoduje úvaha poplatníka s názorem správce daně a projednání je úspěšné, měla by samotná dax xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxbem podle § 16 ZDP a dále se postupuje shodně jako v případě stanovení daně pomocí daňového přiznání i z hlediska slev na dani s tím rozdílem, že i po započtxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxovídající solidárnímu zvýšení daně zákonodárce nepočítá.
K odst. 5
Ustanovení pracuje s eventualitou, kdy poplatník dosáhne z taxativně vyjmenxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xozbývá rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou platnosti a zaplacená daň se chová stejně jako záloha na daň.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvídají skutečnosti nebo se změnily podmínky. Takovým podnětem může být místní šetření správce daně nebo informace získané v rámci daňového řízení vedxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxi vedení evidence, resp. je povinen ji ve zjednodušeném rozsahu vést i nadále.
Z hlediska procesního je zákonodárcem odmítnuta možnost poplatníka xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe odchyluje od nejzazšího termínu pro její stanovení 15. 5. a je "posunuta" na 15. 12. daného zdaňovacího období.
Související ustanovení:
§ 5 - záxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxová evidence
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Pod pojmem daňová evidence si můžeme představit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxnačně stanovit daňový základ a daňovou povinnost. Tato evidence musí sledovat i další údaje jako majetek, závazky, pohledávky, zásoby apod. Je tu určixx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxní jednotkou a netýkají se ho pak ani operace např. kurzových rozdílů apod., jak se v praxi často stává.
K odst. 1
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxkat u fyzických osob s pojmově podobnou evidencí podle § 9 odst. 6 ZDP, a to pro účely dílčího základu daně z příjmů z nájmu.
Jedná se o obecné vymezení daxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxjů by měla být vedena v případě, že poplatník vykonává více činností, podle jednotlivých činností tak, aby bylo možné navázat daňové výdaje k příjmům. Dxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx zde stanoví povinnost použít pro obsahové vymezení jednotlivých složek majetku předpis upravující účetnictví, tj. vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcími v soustavě podvojného účetnictví.
K odst. 3
Pro ocenění hmotného majetku, závazků, pohledávek a ostatního majetku je poplatník povinen použxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xák. o daních z příjmů ocenění podle § 26 a 29 ZDP. Zde jsou určující pro ocenění jak způsoby pořízení majetku, tak další kritéria, jako je např. hodnotovx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xoplatníkům termín, do kdy je třeba zjistit skutečný stav hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků. Eventuální rozdíly mohou mít pak daňové důslexxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvěď je poplatná tomu zdaňovacímu období, za které je možné ještě stanovit daň. Jde v zásadě o tříleté období, které se bude prodlužovat ve vymezených příxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxné v daňové evidenci se přepočítají podle § 38 zákona. V daňové evidenci se ke konci zdaňovacího období neprovádí přepočet zůstatku devizového účtu nexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxjí příjmy z podnikatelské činnosti, se jako výdaje uznávají pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem danxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxí daňový subjekt prokázat, že výdaj přinese podnikateli zdanitelný příjem. Pokud se tak nestane, není takový výdaj výdajem daňovým a nelze o něj snížit xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou povinny vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Požadavek, aby dxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxdnutí Krajského soudu v Brně ze dne 11.11.2003, sp. zn. 30 Ca 497/2001)
Příjmy z kapitálového majetku
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xx x xxxpadě pochybností má přednost zařazení pod § 6 ZDP - příjmy ze závislé činnosti nebo § x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxy je tento příjem z kapitálového majetku zdaňován zvláštní sazbou daně, ale tentýž podíl vyplacený zaměstnanci je příjmem ze závislé činnosti v souladx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxtcem zaměstnanci v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 ZDP - příjmy ze závislé činnosti.
K odst. 1
Ustanovení vymezuje příjmy z kapitálového mxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pod závislou činnost nebo pod samostatné činnosti uvedené v § 7 ZDP. Patří sem jak příjmy rezidentů z tuzemských zdrojů, tak příjmy ze zdrojů zahraničníxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jako jsou podíly na zisku vyplácené fyzickým osobám z obchodních korporací a úroků. Po 1.1.2014 se nemusí vždy jednat pouze o fyzické osoby, které jsou čxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánem obchodní
korporace
. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.
Tyto příjmy jsou vyrovnány u zdroje zvlxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a komplementářů komanditních společností, a stejně tak bude mít prioritu ve zdanění § 6 ZDP v případě výplat podílu na zisku zaměstnancůmx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xčinným nákladem obchodní
korporace
. Tento druh příjmu je rovněž zdaněn podle § 36 odst. 2 písm. d) ZDP zvláštní sazbou daně ve výši 15%.
K odst. 1 písm. xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx, k podnikání. Jednodušší je si uvědomit, které případy úrokových výnosů sem nepatří. Jednak půjde o výnosy z běžných zápůjček mezi občany, dále o přípaxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro zvláštní sazbu daně ve výši 15%. Podle § 2680 obč. zák. se smlouvou o jednorázovém vkladu vkladatel zavazuje poskytnout příjemci vkladu pevný jednxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxx. e)
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) ZDP osvobozuje tento příjem v podobě dávek u smluv, které jsou uzavřeny nejméně na dobu 10 let. U smluv uzavřených na xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xenzijního pojištění, podroben po snížení o zaplacené pojistné zvláštní sazbě daně ve výši 15%.
K odst. 1 písm. f)
Shodně jako v předešlém případě jsxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx V případě, že plnění plyne ze zahraničí, jde o příjem, který vstupuje do dílčího základu daně.
K odst. 1 písm. g)
Dále se jedná o úrokové výnosy ze zápůxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxíkem, který nemá k poskytování úvěrů a půjček příslušné oprávnění, nelze takový příjem podřadit pod příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP. V daných případxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podmínek banky k podnikání, jsou podrobeny zvláštní sazbě daně, resp. patří do kategorie příjmů v § 8 odst. 1 písm. c) ZDP, jako jsou např. sporožirové úxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx její splatnosti. V případě koupě směnky je to hodnota počítaná od tohoto dne až do dne jejího prodeje. Tento typ příjmu vstupuje bez snížení o výdaje do obxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně.
K odst. 1 písm. i)
Jxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxanění svěřenského fondu je zdaňován podle § xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxého majetku. Jde o rozdíl mezi vyplacenou nominální hodnotou dluhopisu a emisním kurzem při jejich vydání. Při předčasném odkupu se použije místo nomixxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxx x xx ZDP). Ustanovení definuje pro příjmy ze zdrojů mimo ČR režim zdanění v obecném základu daně a v ostatních případech [kromě příjmů uvedených v § 8 odst. 1 pxxxx xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxničí (viz též § 22 ZDP), vstupují do obecného základu daně bez možnosti uplatnění souvisejících výdajů.
K odst. 5
Specifickými případy příjmů jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxeré vstupují do obecného základu daně. Výjimku z tohoto daňového režimu představují úrokové výnosy ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxník na poskytnutí této služby rovněž "půjčil". Samozřejmě, že nelze tímto způsobem uplatnit vyšší výdaje, než je dosažený příjem.
K odst. 6
Ustanoxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxecizováno tak, aby co nejvíce motivovalo poplatníky k zachování spoření. Postupně se daňově znevýhodnil postup při stanovení základu daně při předčaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxěvky, které zaplatil instituci penzijního připojištění ve prospěch zaměstnance zaměstnavatel. Výjimku z tohoto postupu představuje případ, kdy tyxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxx/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, zcela změnil pohled na smlouvy, které umožňovaly daňovou optimalizaci na úkor prostředků na penzijní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Do konce roku 2014 tedy mohl zaměstnanec vybírat úhrady, které do fondu zaslal jeho zaměstnavatel v daňovém režimu zvláštní sazby daně ve výši 15%, ale xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xodle § 38g odst. 6 ZDP podat daňové přiznání a zdanit je v obecném základu daně jako příjem ze závislé činnosti. Pro povinnost podat z tohoto titulu daňovx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxm soukromé životní pojištění spatřujeme ve spojení se zvýhodněným daňovým režimem pojistné produkty, které jsou uzavřeny:
-
pro případ dožití,
x
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxrováno zákonodárcem k jeho stabilizování před případným využitím k daňové optimalizaci. V případě soukromého životního pojištění je za základ daně pxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxjem o zaplacené pojistné snižovat.
V případě, že plnění pojistné smlouvy spočívá v pobírání penze, je základem daně plnění z pojištění snížené o zapxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xlnění, kde je smlouva uzavřena nejméně na 10 let. Z tohoto pohledu se může daňová úprava jevit jako
obsoletní
.
K odst. 8
Ustanovení řeší postup zdaněxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxlby, pokud zdroj příjmů ve společném jmění manželů zahrnut není.
Z koordinačních výborů:
K odst. 2
364/04.04.12 - Daňový režim dluhopisů v přípxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxětného odkupu dluhopisu před splatností. Předkladatelé: Radek Novotný, Jiří Pecka.
K odst. 3
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x98.04.13 - Aplikace osvobození dividend přijatých (resp. vyplacených) českými rezidenty se zahraniční právní formou. Předkladatelé: Boris Gnoth, xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxflová.
Související ustanovení:
§ 4 odst. 1 písm. v), w), § 6 odst. 9 písm. p) - evidence k příjmům z nájmu, § 15 odst. 5, 6 - nezdanitelná část základu xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxzují i úroky z pohledávek ve smyslu § 33a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších pxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxího prodeje.
Z judikatury:
K odst. 1 písm. g)
Úroky z úvěru poskytnutého poplatníkem, u něhož poskytování úvěrů není předmětem jeho podnikatexxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxe § 8 odst. 1 písm. g) téhož zákona.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.5.2005, čj. 7 Afs 35/2005-65)
K odst. 4
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zda žalobcem zaplacené úroky jsou jako daňové náklady uznatelné či nikoli, nelze na danou problematiku aplikovat smlouvu o zamezení dvojího zdanění, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx českého právního řádu.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7.6.2011, čj. 11 Ca 175/2009-52)
Příjmy z nájmu
JUDr. Ing.
Lubomír
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xinnosti. Podíváme-li se např. do oblasti výdajů, neshledáme žádný zásadní rozdíl, pouze s tou odlišností, že v tomto dílčím základu daně nemá poplatníx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xa splnění podmínky tohoto zaevidování hmotného majetku [§ 25 odst. 1 písm. u) ZDP]. Zaevidováním majetku se nepřerušuje časový test pro případ následnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxosti s novým obč. zák. název předmětu daně z "Příjmy z pronájmu" na současný název "Příjmy z nájmu". Obsahově zůstává pojem, který je tentokrát pojmem dxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xředmětů daně § 6 až 8 ZDP. Takovým případem může prakticky být pouze stav, kdy je předmět nájmu zároveň zahrnut v obchodním majetku poplatníka, který má pxxxxx x x x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxk, že je jednoznačná i výše procentních výdajů v případě, že podnikatel-živnostník obdrží také příjem z nájmu majetku, jenž má zahrnutý ve svém obchodnxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx kam lze tento typ zařadit a případně využít osvobození od daně až do výše 30 000 Kč ročně. Jde-li o dlouhodobý pronájem, není v zásadě co řešit a stejně tak v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxe není zcela jasná hranice mezi příležitostným - krátkodobým a ostatním nájmem, který nelze přesně označit jako "příležitostný", jestliže trvá např. xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx týdnů.
Lze tedy doporučit opatrnost a v případě nájmu sjednaného na kratší dobu např. nepřesahující jeden kalendářní měsíc hledět na zařazení příjxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x x xxxx
K odst. 2
Platí, že příjmy z nájmu, které plynou manželům, nelze pro jejich zdanění rozdělit na dvě části. Tento postup musí být zachován i v případě, žx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo se písemně dohodnou na jiném postupu.
K odst. 3
Definice základu daně v případě příjmů z nájmu zahrnuje shodné principy jako v případě poplatníxx x xxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxnoví pro tyto případy odvod pomocí zvláštní sazby daně podle § 36 odst. 1 ZDP.
K odst. 4
Shodně jako v případě procentních výdajů z příjmů dle § 7 ZDP, je x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxní výši výdaje 600 000 Kč. To neznamená, že by např. poplatník, který má příjem z nájmu ve výši 2 700 000 Kč, nemohl použít tento "zastropovaný" výdaj, jestxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů uplatnit výdaje procentem z příjmů, jsou v nich obsaženy i v tomto případě veškeré výdaje. Pokud se poplatník, který vede daňovou evidenci a má přxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxto příjem z nájmu bude rovněž patřit do § 9 ZDP, neboť jeho obchodní majetek za dané zdaňovací období přestal existovat.
K odst. 6
Ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxo základu. Ti se mohou rozhodnout vést evidenci o příjmech a výdajích (nikoliv daňovou evidenci podle § 7b ZDP) nebo mohou vést podvojné účetnictví, pokxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxbu účetní soustavy, neboť jde ve vztahu k § 4 odst. 4 ZDP o speciální úpravu.
K odst. 7
Ustanovení upřesňuje, co se také rozumí příjmem propachtovatexxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx/27.03.13 - Nepeněžní příjem pronajímatele u technického zhodnocení nájemce. Předkladatel: Jana Rybáková.
Související ustanovení:
§ 4 odst. x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K § 9 - 1. Příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostnéhx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe § 7 zákona, jsou-li nemovité věci nebo byty vloženy do obchodního majetku. 2. Součástí nájemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny sluxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxž poskytování je spojeno s nájmem (viz občanský zákoník). 3. Zálohy na služby (např. za vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v doměx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xomě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou), které zaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxy nezahrnuje do daňových výdajů. 4. Poskytuje-li některé služby sám pronajímatel, jsou zálohy na ceny těchto služeb zdanitelným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo byty (jejich části) anebo movité věci, které má sám v nájmu či podnájmu, kromě příjmů z příležitostného nájmu věci movité podle § 10 odst. 1 písm. a) zákxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xx x x xxípadě, že plynou z více pronajatých nemovitých věcí nebo movitých věcí, a to i rozdílného charakteru (např. dům, byt, chata, garáž, pozemek).
K odst. 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxíjmy z nájmu poplatník vykazoval v § 7 zákona, může v tvorbě rezervy pokračovat i po jeho vyřazení z obchodního majetku, kdy bude příjmy z nájmu vykazovax x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xterý nevede účetnictví, daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady. Jsou-li platby (jejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsox xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčných částí, poplatník podle § 5 odst. 6 zákona o výdaje zahrnuté do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím obdobíx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxmítnou formou odpisů.
K odst. 5 - Pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z příjmů, jsou v těchto částkách zahrnuty veškeré daňové výdaje vynaxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xýdaje procentem z příjmů, uplatní takto výdaje ze všech příjmů, které má podle § 9 odst. 1 zákona a které tvoří jeden dílčí základ daně.
K odst. 6 - Pronajxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
"Ostatní příjmy" jsou vymezeny jako ty, které nebylo možné podřadit pod xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxích druhů příjmů, je možné daný příjem považovat za "ostatní příjem". V praxi se však můžeme setkat i s opačným postupem, kdy je na tento druh příjmů v § 10 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe v § 6 odst. 1 ZDP, která dokáže přijmout za "své" nejen mnoho takových příjmů, jež by na první pohled mohly vyvolat zdání, že jde o ostatní příjmy v § 10 ZDPx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxtná, administrativní zátěž a eventuální využití domnělého osvobození příjmů z příležitostných činností až do výše 30 000 Kč ročně, nelze takový postux xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x ZDP.
Se změnou obč. zák. (díl 5, § 420 odst. 1 obč. zák.) se změnil i daňový pohled na případy, kdy byla vykonávána taková činnost, na kterou by měl mít pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx skutečnosti nešlo o příležitostnou činnost, ale z judikatury máme k dispozici případy, kdy byly zařazeny tyto příjmy pod § 7 ZDP, a to právě s ohledem na sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xomto ustanovení bylo doplněno "...ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění" a zároveň jak bylo již výše zmíněno, v § 420 obč. zák. byl šířeji defixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxápadná podmínka byla již v minulosti předmětem mnoha sporů a zejména v případech, kdy příjem na sebe vázal takové skutečné náklady, že ho nakonec dosahoxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxti let od vyřazení tohoto majetku z obchodního majetku poplatníka. Zde zřetelněji vidíme, že příjem z prodeje ve výši tržní ceny např. 2 000 000 Kč je tím, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxní majetku už v tomto případě tak jasná není, neboť samotný pojem "zvýšení majetku" nemůžeme chápat jen v peněžní formě, ale i v nepeněžní formě. Určitým xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxbo vyšší než dosažená cena z prodeje a pak je otázkou, jak může být kritérium "zvýšení majetku" splněno. Takovým příkladem může být osobní vozidlo, po pěxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale ve výdajích bude v podstatě uplatněna pouze hodnota reprezentující náklady na prodej. Příjem se v daňovém přiznání objevit musí vždy (§ 38g ZDP), a xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxný.
Ostatní příjmy z hlediska jejich charakteru nelze definovat taxativním výčtem, zákonodárce uvádí výčet příkladů, který se postupně rozšiřujxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxdobí osvobozeny:
-
Příležitostná činnost - nesmí se zejména jednat o příjem, který patří pod § 6 ZDP (nejčastější omyl) a rovněž by nemělo jít o činnoxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
-
Příležitostný nájem movitých věcí - v prvé řadě platí, že tento příjem může být zařazen v ostatních příjmech, nejde-li o majetek zařazený v obchoxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxuvislosti již zmíněn u § 9 ZDP). Dále by nemělo jít o případ z § 9 ZDP, kde jsou pro správné zařazení důležité zásadní otázky "jak dlouho?" a také "jak často?xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x x xxx xxxxxxxx xxxaj procentem z příjmů nebo v případě skutečných výdajů, pokud bude výsledkem ztráta. Jestliže nepůjde o takové případy, nebude mít eventuální nesprávxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsah činností, které pokrývá definice, je značný (viz zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství), a nejde tedy jen o většinou uváděné příklady prodeje zelxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxiná výjimka, kdy se může stát, že v jediném dílčím základu daně budou uplatněny výdaje procentem i ve skutečné výši. Pokud jde však o postup výhradně k těmxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxe členění na tyto tři skupiny má zásadní význam na kumulaci příjmů a výdajů uvnitř těchto skupin.
Příklad
Poplatník bude v roce 2017 prodávat dva osobnx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xůstatková cena činila 150 000 Kč, druhý vůz prodal za 150 000 Kč a hodnota z dědického řízení činila 130 000 Kč. V daném případě bude v daňovém přiznání uvedxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx resp. ztrátový prodej prvního vozu byl saturován ziskovým prodejem druhého vozu.
Stejně bychom postupovali při zdanění příjmů z převodu cenných papxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxm podléhají příjmy společníků z převodu účasti na společnostech s ručením omezeným a komanditistů na komanditních společnostech, stejně tak v případxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxzky spojené s tímto druhem příjmu, kdy se poplatník dotazuje na režim zdanění pro případ prodeje družstevního bytu, resp. jednotky. Ve skutečnosti je pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxdně rozlišuje v režimu zdanění mezi příjmy z "autorských práv" uvedených v § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného dušexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxu vždy po překročení hodnotové hranice 15 000 Kč, resp. 6 000 Kč, důvodem pro podání daňového přiznání, a to bez ohledu na linii příbuzenského vztahu zůstxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zdanění důchodů řešíme v návaznosti na § 4 odst. 1 písm. h) a § 4 odst. 1 písm. q) ZDP. Pro splnění osvobození výživného je zákonodárcem formulován text "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx výši mezi partnery sjednané. Je tedy otázkou, zda poplatníci si jsou vědomi tohoto ustanovení a zda nepovažují tento druh příjmu za osvobozený, bez ohlxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Po překročení této hranice je však možné, že poplatník nebude mít povinnost daňové přiznání podat, neboť nepřekročí výši neosvobozeného příjmu 6 000 Kxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxaničí ve výši 375 000 Kč povinen podat daňové přiznání [375 000 - (10 × 36)] = 15 000 Kč, a to je přesně hodnota, jež odpovídá podle § 38g ZDP výše uvedenému poxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxého fondu, pokud nezanikl splynutím nebo sloučením. Pokud jde o příjmy, které plynou členům obchodní
korporace
jako podíl na likvidačním zůstatku, nxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxě podle § 36 odst. 2 písm. h) ZDP ve výši 15%.
K odst. 1 písm. g)
Zákonodárce rozšířil počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015 stávající tituly ještě o pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxména případy příplatku mimo základní
kapitál
, kdy si poplatníci později rozmysleli svůj postup, uvědomili si možné důsledky a svá rozhodnutí v dalším xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. e) ZDP zvláštní sazbě daně ve výši 15%.
K odst. 1 písm. h)
Daňovému režimu podléhají výhry z loterií, sázek a jiných podobných her, které nejsou poxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xypy soutěží, v nichž je podmínkou účasti nákup určité služby nebo zboží, eventuálně účast na propagační akci pořadatele. Jde v naprosté většině o přípaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xá při nepeněžní výhře upraven režim v § 24 odst. 2 písm. u) ZDP.
Můžeme se setkat i s takovými typy soutěží, které pořádá zaměstnavatel pro své zaměstnaxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxých soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxtlivé ceny. Pokud je hodnota vyšší, je ke zdanění zvláštní sazbou daně celá její výše. I zde je plátci-pořadateli nabídnuta možnost využít § 24 odst. 2 píxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxích příjmů je i obdržený příjem společníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti od jiných osob, než jsou společnoxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxh obchodních společností a družstev, jsou vyplácené zdanitelné příjmy zdaněny zvláštní sazbou daně.
K odst. 1 písm. k)
Ustanovení § 2865 obč. zák. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxeným dohodne, že mu poskytne taková plnění, jako jsou zejména právo na náhradu ztráty na výdělku nebo nákladů na výživu pozůstalých apod., jde o příjem vxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxst. Příjem z tohoto titulu vstupuje do dílčího základu daně ostatních příjmů počínaje rokem 2014. V daném případě lze předpokládat nepeněžní formu příxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí od daně.
K odst. 1 písm. m)
Příjem osoby obmyšlené ze svěřenského fondu může být osvobozeným příjmem podle § 4a ZDP, tj. v případě, že osoba vkladatexx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxmy podléhaly do konce roku 2013 dani dědické nebo dani darovací. Vzhledem k tomu, že v § 4a ZDP jsou tyto příjmy z titulu dědění osvobozeny od daně, zbývajx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxosti s rozpuštěním rezervního fondu, případně obdobných fondů tvořených ze zisku po zdanění. Daňový režim takového typu příjmu je shodný jako v případxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxx
x xxxx. 2
Už od samého počátku 90. let můžeme vysledovat zájem zákonodárce zdaňovat příjmy plynoucí ze společného jmění manželů nebo do společného jmění maxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), zdaňuje naopak pouze tento jeden z manželů. Tento postup měl souvislost s progresivní sazbou daně.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou příjmy z majetxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxhého z manželů, budou v případě úmrtí tohoto manžela posouzeny z hlediska osvobození podle § 4 ZDP, jako by zahrnuty v obchodním majetku nikdy nebyly.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxše 30 000 Kč ročně, pokud její vyplacení nesouviselo s jiným druhem příjmů specifikovaným některým z dílčích základů daně v § 6 až 9 ZDP. Tato podmínka všax xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxní do ostatních příjmů je přídavné jméno "příležitostný" neboli občasný příjem. Kromě sousedských výpomocí a nahodilých provizí za zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxe případy, které v souhrnu uvedenou hodnotu přesáhnou.
Zákonodárce osvobodil i příjem včelařů, pokud nejsou zemědělským podnikatelem. Stanovil x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx 30 000 Kč bez ohledu na počet jeho včelstev.
K odst. 3 písm. b)
Už od samého počátku zák. o daních z příjmů jsou osvobozeny výhry z loterií, sázek a jinýxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxnotu 5 000 xxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxá zahrnovala darování, do tohoto ustanovení. Obdobně jako v předchozí zrušené normě záleží na stupni příbuzenského vztahu a v ostatních případech na hxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxtou otázku, jak je to s prasynovcem nebo praneteří, je možné už podat jen odpověď zápornou.
Na druhé straně máme stejné osvobození od daně také u těch oxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvou domácnost. Asi nejčastější otázka k tomuto osvobozovacímu institutu míří na vztah druh-družka. Je velmi pravděpodobné, že tyto osoby, pokud spolx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvení slovo "bezprostředně", to znamená jediné, že takové soužití musí naplňovat dané znaky společné domácnosti bez přerušení. Jak to ale dokázat spráxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxy dokázat poměrně snadno jednak tím, že jsou na dané adrese vedeny dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, případně mohou na poxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xventuálně dokladů potvrzujících hotovostní platby na úhradu společných nákladů. V každém případě lze doporučit, aby ty osoby, které nejsou manželi, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xijících osob má jako svoje bydliště uvedenou odlišnou adresu. To může být dále rozvedeno pro případy přechodného, resp. trvalého, bydliště. Samozřejxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxkázat správci daně pomocí výše zmíněných důkazů, eventuálně i svědeckých výpovědí sousedů apod.
Specifickým případem osvobození je institut svěxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxeném čase nebo po naplnění určitých podmínek. Pokud tento majetek nabude obmyšlená osoba po smrti zakladatele, jde o dědictví, které je od daně osvobozxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xodmínky.
Posledním případem jsou všechny ostatní varianty, tj. osoby cizí, které navíc nemají společnou domácnost. Zde je možné obdržet v úhrnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx x xxx xxx xx x xxxxxozený příjem).
K odst. 4
Dílčí základ daně je u "ostatních příjmů" v § 10 ZDP specifický v tom, že nepřipouští obecně celou sestavu výdajů tj. na dosaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nula. Pozor však také na pojem "druh příjmu". Tím jsou jednotlivé typy příjmů uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až o) ZDP.
Ptejme se, co tento systém tedy skxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxd první vozidlo prodáno za 100 000 Kč a výdaje v podobě zůstatkové ceny po vyřazení z obchodního majetku činí 30 000 Kč. Druhý vůz bude prodán za 10 000 Kč a výxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx příjem a 45 000 Kč jako výdaj.
To ve svém důsledku znamená, že i takové případy výdajů, které jsou v části zákona ve společných ustanoveních limitovanxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxy, kompenzovatelné mezi sebou (jeden případ ztrátový sníží profit u druhého, ziskového případu úplatného převodu obchodního podílu).
Ustanovenx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
Zákonodárce reflektuje různé případy uplatnění výdajů, které ještě mohou souviset s dosaženým typem (druhem) příjmů. Můžeme si všimnout, že u příjmů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xřípadě odpisovaného majetku je naopak důležitá zůstatková cena, je-li různá od nuly nebo jsou-li daňovým výdajem opravy, případně technická zhodnocxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx byla připuštěna pouze v roce 2014).
Poměrně široce (na úzké vymezení tohoto dílčího základu daně) je upravena oblast výdajů k příjmům z převodu cennxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxje, které souvisely s uskutečněním úplatného převodu, jakož i platby za obchodování na trhu s cennými papíry při jejich pořízení.
Jako výdaj může fixxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxajů koncipuje toto ustanovení k příjmům z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti, stejně tak k příjxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxevodu družstevního podílu, vypořádacího podílu při zániku účasti člena v obchodní korporaci, z podílu na majetku transformovaného družstva, z vrácexx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xostup u družstva, kde je vyloučen podíl převedený v souvislosti s transformací družstev podle zvláštního zákona.
Pokud jde o příjmy z převodu družsxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxč. zák., kde je rozdíl mezi tím, co si uloží střadatel, a vyplacenou částkou zdaněn zvláštní sazbou daně. Specifikem je skutečnost, že se neví, jak dlouhx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxatele, tj. 20 let (240 měsíců). Pro jednoduchost budou naspořené prostředky činit 240 000 Kč a výplata důchodu 1 500 Kč/měsíc. Z hodnoty 1 500 Kč připadá nx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xx x xxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxatník pobírat tento důchod, tím více získá prostředků a daňová povinnost bude
de facto
klesat, neboť při překročení předpokládané délky období výplaxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx až ch) ZDP vychází z postavení zdroje těchto příjmů. V případě, že jejich zdroj (tj. v daném případě sídlo plátce) je na území ČR, podlehnou zvláštní sazxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx 9
Zákonodárce doplnil do okruhu ostatních příjmů zcela specifické příjmy, které bychom v minulých letech nalezli mezi příjmy ze závislé činnosti nexx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxná podle zákona č. 48/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxřenský fond ve vztahu k zahraničním srovnatelným jednotkám. Předkladatel: Zenon Folwarczny.
Související ustanovení:
§ 3 - předmět daně z příjxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxení o osobách
Související předpisy:
zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta po skončení funkce,
zákon č. 133/2000 Sb., o exxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xokyn GFŘ D-22 - K odst. 1 - Za ostatní příjmy se považují také úroky ze složené jistoty pro fyzickou osobu. Jistota je definována v § 2254 občanského zákonxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 6 zákona nebo příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona.
K odst. 1 písm. a) - V případě převodu pozemku se zřízeným právem stavby se úhrada (stavexxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxtná věc, např. právo na pohledávku nebo měnový pár.
K odst. 1 písm. n) - Při převodu vlastnického práva k věci se současným zřízením služebnosti k této věxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx c) - Osvobození bezúplatných příjmů podle zákona se vztahuje na: - všechny osoby v linii přímé (§ 772 odst. 1 občanského zákoníku), např. prarodiče, rodxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxozence (bratry, sestry), strýce, tety, synovce nebo neteře, tj. osoby, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxměr mezi jedním manželem a příbuzným druhého manžela, - ostatní zákonem vymezené osoby, tj. manžela, manžela dítěte a manžela rodiče. V případě prokazxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxdního úřadu, lékaře ošetřujícího osobu dárce, potvrzení u provozovatele poštovních služeb o doručování korespondence, potvrzení o úhradě společnýxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmu se rozumí např. příjem z prodeje nemovitých věcí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxona. Pro stanovení toho, zda jsou výdaje na dosažení příjmů spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 zákona vyšší než příjem, se posuzxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxlušného oprávnění, není pro vyměření daně z příjmů jediná směrodatná, neboť správce daně posuzuje především skutečnosti rozhodné pro správné vyměřexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xovažovat za příjmy z příležitostné činnosti [§ 10 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů], nýbrž za příjmy z podnikání [§ 7 citovanxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho soudu ze dne 28.2.2006, čj. 5 Afs 8/2005-79)
K odst. 2
V případě prokazování příjmů z převodu nemovitostí [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 586/19xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní břemeno na straně daňového subjektu (§ 31 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Správce daně nemůže při vyměřování daňové povixxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxž by daňový subjekt podložil takové tvrzení důkazy.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.10.2005, čj. 5 Afs xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxíjmů a obsahuje generální pravidlo, o jaké výdaje lze pro účely zjištění základu daně snížit dosažené příjmy. Odstavec pátý § 10 citovaného zákona přexxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxá v § 23 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, znamená, že daňově účinné výdaje musí vždy odpovídat pouze daňově účinným příjmům. Jsou-li dosaxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 14.5.2014, čj. 1 Afs 37/2014-46)
Společné příjmy a výdaje
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxení příjmů z titulu spoluvlastnictví a společenství jmění. V praxi se nejedná vždy o jednoduché případy a je nutné přihlížet k mnoha souvislostem, kterx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxínka z hlediska uplatnění procentních výdajů, nebo u rozdělení příjmů a výdajů společníků, kteří již nebudou pokračovat ve spolupráci v rámci společnxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxy s potřebou jeho ocenění a následného daňového vypořádání, apod. Relativní stručnost tohoto ustanovení by nás měla přimět k o to větší pozornosti.
K xxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xd někoho převzít. Mezi takové případy patří příjmy ze společné činnosti společníků společnosti (dříve sdružení osob bez právní subjektivity) nebo přxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxtví, ať již se jedná o manžele, osoby spojené v rodinném společenství, společenství dědiců nebo jiná obdobná společenství, platí, že každá z těchto osox xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx46 obč. zák., stejně jako v případě sdružení bez právní subjektivity, není nositelem vlastní právní subjektivity. Jde o osobně vykonávanou činnost spxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nejméně jednou ročně.
Z hlediska odpovědnosti za správné údaje je nutné pohlížet na každého jednoho společníka samostatně, resp. pro sestavení dxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx příjmů a pouze 25% výdajů. Tyto hodnoty nejsou tedy shodné a společník se již nemůže rozhodnout pro uplatnění výdajů pomocí procent z příjmů (paušál), axx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xozdělení příjmů a výdajů v průběhu činnosti, ale až při zániku společnosti nebo vystoupení, resp. vyloučení, některého společníka, kdy jde o dělení prxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxdobí, ve kterém byl stav majetku a prostředků ke stavu společníků společnosti definován, např. na tři osoby, a stav po druhou část roku, kdy bude poměr dexxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxde poměr na příjmech i výdajích mít shodný - např. první společník (90% příjmů, 10% výdajů), druhý společník (5% příjmů, 85% výdajů), třetí společník (5x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxch u společnosti jako takové.
K odst. 2
Dnes už delší dobu zrušený § 11 ZDP řešil možnosti rozdělení příjmů a výdajů spoluvlastníků majetku v případx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxdy rozdělení příjmů a výdajů ve stejném poměru. Oproti původnímu znění § 11 ZDP tato úprava výslovně neobsahuje eventualitu zdanění příjmů z nájmu majxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxí jmění. Jde např. o společenství jmění manželů při zániku manželství, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xani budou započteny v násobku za jednotlivá období (§ 35ba odst. 4 ZDP). Pro společenství jmění dědiců se musí použít speciální postup podle § 239a a 239x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxkou osobou. Předkladatelé: Jan Čapek, Lucie Říhová.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 1 - příjmy ze samostatné činnosti, § 7 odst. 9 - příjmy ze sxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit jako daňový výdaj i odpisy a rezervu na opravu hmoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxčném podnikání nebo společné jiné samostatně výdělečné činnosti na základě smlouvy o sdružení a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení přxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. zn. 38 Ca 108/2002)
K odst. 2
Nájemné se stává příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujexxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxy platby nájemného. Skutečnost, že určitý spoluvlastník fakticky nemohl disponovat se svým podílem na nájemném ve zdaňovacím období, v němž bylo zaplxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 1.1.2016.
Institut rozdělení příjmů a výdajů, resp. hospodářského výsledku, je vhodným legálním prostředkem ke zmírněnx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxí základní slevy na druhého z manželů. Rozdělení příjmů a výdajů je omezeno absolutní částkou i poměrem, ale v daném rozmezí se mohou poplatníci rozhodoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých k předchozímu ustanovení.
K odst. 1
Ustanovení nabízí možnost rozdělit se o příjmy a výdaje se třemi typy různých osob za podmínky, že dojde v danx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxedchozí úpravy k rozdělení dojít.
I přes návětí tohoto ustanovení, kde jsou sice uvedeny pojmy "příjmy", resp. "výdaje", nelze odepřít přerozdělexx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x účetním předpisům. Více než otázka, zda to možné je či není, nás tedy naopak může potrápit otázka, kdo a kdy na hospodářském výsledku provede v případě jexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxisu daňového přiznání ta osoba, která je tou účetní jednotkou, a nikoliv obě osoby, resp. ta osoba, na kterou je hospodářský výsledek z části přerozděloxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdou část. Tím také dosáhneme na nutnou podmínku stejného podílu na příjmech a výdajích.
Vždy je nutné pečlivě hledět na základní pojmy "příjmy" a "výxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxP nebo položkami úprav podle § x xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xijící ve společně hospodařící domácnosti bez ohledu na příbuznost,
-
člen rodiny participující na rodinném závodu.
Všechny osoby zúčastnxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxné výdaje než ty, které vznikají ve výlučném vztahu a souvislosti s činností osoby, které vypomáhají. Pokud je rozdělena ztráta i na tyto osoby a některá x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xsoby. Na druhou stranu je možné, že v případě "ukončení" spolupráce zůstane položka ztráty (přerozdělené v minulých letech) nevyužita.
V neposledxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxbírání příjmů. Bez ohledu na existenci jednoznačného stanoviska daňové správy k tomuto institutu lze doporučit se této povinnosti raději zhostit, i kxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxak absolutní částkou a omezuje jen rozdělení zisku. Pokud jde o ztrátu, ta má omezení pouze v procentním podílu, nikoli v absolutní hodnotě.
Pokud buxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xa každý započatý měsíc spolupráce a zároveň celkově nemůže překročit přerozdělený zisk limitovanou absolutní hodnotu (tj. částka, resp. příjem přerxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxněné osoby.
K odst. 3
Spolupracující manžel a manželka mají zvýšené limitní hodnoty přerozdělované částky. I zde platí, že ztrátu lze přerozdělit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnují také vyživované dítě, které sice ukončilo povinnou školní docházku, ale je na toto dítě zároveň uplatněno daňové zvýhodnění. Kombinace spolupráxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxloučena by měla být spolupráce a zachováno daňové zvýhodnění.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xouvisející pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K odst. 4 - Příjmy dosažené při společně vykonávané samostatné činnosti se rozdělují na spolupracující osoby i x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxnitelných příjmů spolupracující osoby není vázán (nemusí být shodný) na způsob uplatnění daňových výdajů rozdělovaných na spolupracující osobu.
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxí účinném ke dni 31.12.2007, a došlo-li následně k pochybnostem o správném stanovení základu daně, byl každý z manželů povinen podle § 31 odst. 9 zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 18.11.2014, čj. 5 Afs 54/2012-33)
Dohodli-li se manželé - podnikatelé na tom, že ve zdaňovacím období roku 1999 jeden bude spolupracovat na poxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxx x souladu s tímto ustanovením příjmy a výdaje rozdělit. Dosáhli-li proto manželé příjmů jak z vlastní podnikatelské činnosti, a navíc se podíleli na podxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí druhého z manželů.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3.5.2007, čj. 8 Afs 64/2005-66)
Přestože se daňová povinnost spolupracující osoxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxjící osoba stejná procesní práva a povinnosti jako hlavní daňový subjekt sám.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxlečného jmění manželů ve smyslu § 143a a § 144 občanského zákoníku, ani takovou smlouvu nedoložil, musí správce daně za součást společného jmění manžexx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxm a jeho manželkou.
II. V případě, kdy daňový subjekt nerozdělí své příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné činnosti dle § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xubjektu za provedené práce (služby), není výdajem na osobní potřebu poplatníka [§ 25 odst. 1 písm. u) citovaného zákona].
(rozsudek Nejvyššího spráxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxace, mezi nimiž daňový poplatník nemá možnost volby podle toho, který výpočet příjmů spolupracujících osob se mu bude jevit výhodnější. Zatímco první xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xa případy, kdy s daňovým poplatníkem spolupracuje nejen jeho manžel, ale i ostatní osoby žijící s ním ve společné domácnosti, případně kdy daňový poplaxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx2003-62)
(I.) Existence manželství zakládá právní domněnku, že je mezi manžely založena jednotná domácnost jako spotřební společenství; tuto doxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xím i o příslušnosti k domácnosti lze mluvit jen tehdy, žijí-li manželé společně; takového společenství není tam, kde manželé žijí od sebe trvale oddělexxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxi nimi.
(rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.5.1943, sp. zn. 1266/41)
Není správný závěr, že fakturace mezi manžely, kteří nemají rozxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totiž manželé podnikají každý samostatně na základě živnostenského oprávnění a jedná se tedy o dva samostatné podnikatelské subjekty, jde též o dva saxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xzájemnou fakturaci, přičemž není podstatná okolnost, zda mají či nemají rozděleno společné jmění manželů s vyloučením majetku a závazků pro podnikánx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxuladu s ust. § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
(rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. Ca 47/2004)
Nezdanitelná část zákxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxý umožňuje snížení daňového základu o takové položky, jako jsou dary, úrokové výdaje na "bytové potřeby", dále tituly na penzijní a životní spoření, člxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxčet od základu daně stanoveny speciální podmínky, za kterých je možné daný titul uplatnit včetně jeho maximální výše. Tyto částky jsou fakultativního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Rovněž nelze tyto částky uplatnit na dodatečném daňovém přiznání pouze z titulu jejich neuplatnění v původním řádném přiznání. Jejich prokázání přísxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xaňový základ, obsahuje po četných novelizacích mnoho podob. V zásadě se můžeme setkat s peněžní nebo nepeněžní formou a s tím pak souvisí i potřeba oceněxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxkud to nevyplývá už ze samotného statusu obdarovaného subjektu.
V případě nepeněžního daru se musíme vyrovnat s jeho oceněním, které však nemusí býx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xřed správcem daně. K tomu může posloužit inzerce, vyjádření, resp. nabídka bazaru, cena obdobné věci, která je v té době na trhu, apod. Asi cítíme, že u věxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxučuje zvážit znalecký posudek, který sice bohužel také není stoprocentní jistotou, ale jeho váha je nezanedbatelná.
Často se stává, že dar v nepeněxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxyl majetek odpisovaný. V prvním případě půjde např. o zásobu, která má nějakou účetní nebo evidenční hodnotu, a ta může posloužit jako výchozí ocenění dxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxšit základ daně o hodnotu tohoto majetku, ve které je evidován nebo zaúčtován, pokud snížil v některém z předchozích období základ daně.
Ve druhém přxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxponuje zůstatkovou cenou, která však může být jen výjimečně hodnotou odpovídající obvyklé ceně. Je zřejmé, že např. zůstatková cena osobního vozu budx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xterý se rozhodne věnovat škole, kam chodí jeho dcera, vymalování několika tříd (bez vlivu na případné školné). Jeho služba bude obsahovat materiálové x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx materiál apod. mohou také zahrnovat položku "dar", resp. bezúplatné plnění, ale bez snižujícího efektu, neboť musí být nejprve eliminovány z daňově úxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Ve všech těchto případech nepeněžních plnění lze doporučit potvrzení o bezúplatném plnění včetně uvedení konkrétní hodnoty za obdržený majetek xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x 000 Kč nebo více než 2% základu daně může skládat z libovolných částek. Zákonodárce upravil i možnost darovat "dar - nedar", kdy reklamní nebo propagačnx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti mají i v tomto případě shodný režim jako v případě výpočtu podílu na zisku, tj. odečte sx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxku z úvěru poskytnutého na bytové potřeby, zahrnuje šest, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxně, při proinvestování dané částky na některý z oněch sedmi titulů bytové potřeby.
Z portfolia bytových potřeb jsou počínaje rokem 2014, resp. 2015x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xa příslušném katastrálním úřadu, a podle toho teprve celou záležitost posuzovat, resp. samotná deklarace eventuálního nebytového prostoru uvedená x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxů ze samostatné činnosti nebo nájmu. V zásadě jde o úrok, který je buď snižující položkou základu daně, nebo je daňově účinným výdajem, resp. z hlediska dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xento prostor využívá ke svému bydlení, má nárok na odečet poloviny z hodnoty zaplacených úroků z titulu pořízení bytové potřeby a druhou polovinu může uxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xplatní odpočet pouze jeden z nich nebo každý z nich, a to stejným dílem. Při této úvaze je důležitým faktorem, že se posuzují pouze osoby zletilé a v případxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxé potřeby [odst. 3 písm. a) až h)], neboť je podstatné vlastnictví, resp. užívání. Podmínka vlastnictví je vždy vztažena k titulům: výstavby bytového dxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxívání předmětu bytové potřeby vypouští pochopitelně nákup pozemku a rozšiřuje seznam o titul bytové potřeby: údržba a změna stavby bytového domu, rodxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxění manželů. Manželka, která rovněž dům užívá k trvalému bydlení, investuje do oprav domu nebo technického zhodnocení. Hypoteční úvěr mají oba dva manxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxmětu bytové potřeby k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení manželky, případně rodičů, potomků, prarodičů, aniž je jimi bytová potřeba vlxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Maximální hodnotu úrokového odpočtu ve výši 300 000 Kč ročně je nutné posoudit vždy i proporcionálně ve vztahu k počtu měsíců, resp. maximální odpoxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xdčitatelné hodnoty od daňového základu. Jde v zásadě o jednoduchý systém, který funguje výhradně na platformě plateb hrazených poplatníkem samým bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxrý je upraven v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP, kde však nejde o snížení základu daně, ale o osvobození příjmu. V daném případě se jedná o osvobození nepeněžního přxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromé životní pojištění. V případě zaměstnance jsou úhrady zaměstnavatele osvobozeny až do výše 30 000 Kč ročně u každého takového plátce.
Snížxxx xxxxxxx xxxx xx x xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxné období poplatníkem samým. Ten může využít ke snížení výše, která je rozdílem mezi naspořenou částkou a hodnotou 12 000 Kč. Pro maximální využití odpoxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx x xx xxx x xx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxniku smlouvy, aniž poplatníkovi vznikne nárok na penzi, a dojde k výplatě odkupného, je povinen dodanit jako ostatní příjem v § 10 ZDP částky, o které sxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxtění pro případ smrti nebo pro případ dožití nebo na důchodové pojištění je zahrnuta pod legislativní zkratku "soukromé životní pojištění" [viz § 6 odsxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx upravena situace, kdy si spoří poplatník z vlastních prostředků.
Základním mottem podmínek těchto smluv je tzv. 2 × 60, což znamená nejméně 60 měsícx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxění podmínek, jež definují povinnost takového smluvního ujednání, které neumožní eventuální výběr prostředků, aniž tím dojde automaticky k zániku sxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxíjem v § 10 ZDP.
Pojišťovny a penzijní fondy předkládají každým rokem pestřejší nabídku produktů, které kromě tří výše zmíněných titulů (smrt, dožxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxo pojištění část, která nesplňuje ani jeden ze zmíněných titulů zákonem definovaných.
K odst. 7
Specifickým odpočtem jsou příspěvky členů odboroxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtní sazbou daně.
K odst. 8
Podpora dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně někxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní podobu a výstupy tohoto vzdělání. Podle názoru autora se nejčastěji jedná o poplatníka, který již má nějakou praxi, provozuje řemeslnou živnost a slxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xnížit základ daně o položky upravené v § 15 ZDP nemá možnost uplatnit každý poplatník, ale jen tzv. rezidenti ČR a poplatníci, kteří jsou rezidenty něktxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x x xxx není pro určení tzv. daňového domicilu zcela nejpodstatnější státní příslušnost, ale zejména okolnosti bydliště, střediska životních a hospodářskxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxrzením tamní daňové správy. Obdobně je povinen postupovat v případě, že uplatňuje jiné slevy na dani, než slevu základní a slevu na studenta.
Z koordixxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxý.
395/27.03.13 - Odpočet službových darů. Předkladatelé: Aleš Zídek, David Krch.
K odst. 6
333/27.04.11 - Daňový režim příjmu z pojištění oxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
K odst. 8
444/18.02.15 - Uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně v případě vlastního vzdělávacího zařízení. Předklaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,
zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření,
zákon č. 117/2001 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxř. darů) odečíst v tom zdaňovacím období, ve kterém byla prokazatelně poskytnuta. 2. Za bezúplatná plnění (např. dary), jejichž hodnotu lze odečíst od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 3 a § 23 odst. 6 zákona). Pokud již byla hodnota bexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve. 4. Dárci krxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem (např. cestovní náklady), o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5% minimxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxu daně podle § 15 odst. 1 zákona pouze v případě, že jim nebyly uhrazeny jiné než prokázané cestovní náhrady spojené s odběrem podle zákona o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.
K odst. 3 a 4 - 1x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxcí úvěry (meziúvěry). Za jiné úvěry podle § 15 odst. 3 zákona poskytnuté v souvislosti s hypotečním úvěrem lze považovat takové úvěry, které jsou poskytxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxně s hypotečním úvěrem (tzv. doplňkové úvěry k hypotečním úvěrům). Vždy však musí být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a s předmxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxdnotka podle § 1158-1222 občanského zákoníku). 3. Poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předpokladu, že je účastníkem smloxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx považují osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, jakož i osoby, které, i když nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvní praxi jsou dlužníci jako strany v úvěrové smlouvě označováni např. též jako spoludlužníci nebo klienti. Nepatří sem ručitelé. 4. Od základu daně poxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxi se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy o úvěru.
K odst. 9 - K § 15 odst. 9, k § 35ba odst. 2 a k § 35c odst. 5 Potvrzení zahranxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxsti, které zahrnují jméno a příjmení, datum narození, stát bydliště pro daňové účely, adresu bydliště a u poplatníka navíc identifikačního číslo nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx daňové účely podléhající zdanění v členění na příjmy ze zaměstnání, ze samostatné činnosti, z nájmu, z kapitálového majetku a ostatní, údaje o dětech žxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxis Ministerstva financí platný pro zdaňovací období roku 2014.
Z judikatury:
K odst. 1
I. Dary, které daňový subjekt poskytuje spolku ve smyslx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xby došlo ke snížení daňového základu daňového subjektu, respektive k odečtení výdajů, které u běžného poplatníka nejsou schopny snížit daňový základx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez možnosti uplatnit daňový odpočet.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.1.2006, čj. 7 Afs 115/2004-47)
K odst. 3
I. Tomu, že lze nemoxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Naopak fakt, že je spotřeba fakturována na jinou adresu, tomu příliš nenasvědčuje.
II. Skutečnost, že je nemovitost ve špatném stavebně - technickém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx Nejvyššího správního soudu ze dne 23.9.2010, čj. 8 Afs 78/2009-56)
Sazba daně
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmů. Metoda vyloučení dvojího zdanění pomocí metody "vynětí" se tak "odehraje" pouhým odečtením příjmu ze zahraničního zdroje a další propočet daně už xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xaně, § 34 - položky odčitatelné od základu daně
Související předpisy:
Solidární zvýšení daně
JUDr. xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxetrvává i pro další období a má charakter určité progrese daně.
K odst. 1
Daňová povinnost je u poplatníků, jejichž příjmy ze závislé činnosti nebo sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx hrubé mzdy (bez zvýšení na superhrubou mzdu o pojistné) a příjem ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP je hodnota rovnající se dílčímu základu daně z této xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxdnoty 48násobku průměrné mzdy. Nad tuto hranici se odvádí mimo základního zdanění ještě 7% daně. Příjem, který je takto zdaňován, je buď součástí dílčíxx xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxdle § 16 ZDP a daně z titulu solidárního zvýšení. Pro uplatnění slev na dani a případného propočtu maximálně možného zápočtu daně zaplacené v zahraničí xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx výše zmíněnou hodnotu 48násobku průměrné mzdy, ale zároveň vykáže ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP ztrátu, po jejímž započtení k příjmům ze závislx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxvu, a to že příjem ze závislé činnosti je snížen o ztrátu ze samostatné činnosti. Toto snížení příjmu ze závislé činnosti však nemá žádný vliv na výpočet "xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxích obdobích nebo povinnou kompenzaci s jinými kladnými výsledky dílčích základů daně mimo závislé činnosti.
Související ustanovení:
§ 16 - saxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx3 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, bylo doplněno ustanovení, které zdaňovací obdxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxe prvky hospodářského roku, ale ve skutečnosti se i v těchto případech jedná o rok kalendářní.
Kalendářní rok je tedy pro fyzické osoby tím časovým úsxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx mýlit specifikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti, kde jsou zpravidla měsíční úseky rozhodující pro výpočet záloh na daň, nebo zvláštnostmi při axxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxím roce, se tyto příjmy za celé roční období sčítají a podstatná je i zde jejich výše za celé zdaňovací období.
Související ustanovení:
§ 5 - základ xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xaně z příjmů právnických osob
Ing.
Marie
Hronová
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Ustanovení § 17 doznalo od 1.1.2014 změnx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxobnost, jak ji definuje obč. zák., a na poplatníky, kteří dle obč. zák. právní osobnost nemají. Pro účely zák. o daních z příjmů se na poplatníky, kteří xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xtejné daňové povinnosti a stejná daňová práva, jako poplatníci s právní osobností ve smyslu obč. zák.
Z ustanovení obč. zák. k právní osobnosti vypxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xráva a vykonávat práva jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči osobě lze plnění povinností vymáhat. Podle § 18 obč. zák. je osoba fyzická nebx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxnost zákon uzná.
K odst. 1
Poplatníci, kteří mají právní osobnost ve smyslu obč. zák., jsou v zák. o daních z příjmů uvedeni v § 17 odst. 1 písm. a). Mezx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, tedy jejichž hlavní činností provozovanou v souladu se zakladatelskými listinami, zakladatelsxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxní poplatníci), ale u kterých se můžeme setkat s činnostmi, z nichž dosahované příjmy (výnosy) podléhají dani z příjmů právnických osob. Zák. o daních z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxedeni poplatníci, kteří nejsou ve smyslu obč. zák. považováni za poplatníky s právní osobností. Přesto se na tyto poplatníky z hlediska zák. o daních z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxup není v rozporu ani s § 20 odst. 1 daňového řádu, podle kterého je daňovým subjektem osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterox xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe použijí obdobně i na organizační složky státu nebo pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby a na jiné jednotky, kterýx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxími předpisy než zák. o daních z příjmů. Vznik a činnost poplatníků uvedených pod písm. g) jsou upraveny mezinárodními právními předpisy.
Poplatníxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x příjmů přiznávala daňová osobnost, aniž by měli právní osobnost, jak ji definuje obč. zák.
Pod písm. c) je uveden podílový fond podle z. i. s. i. f. uxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx fond má postavení samostatného poplatníka daně z příjmů právnických osob, což znamená, že tento poplatník je daňovým subjektem, který sestavuje záklxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxovat např. odečet daňové ztráty apod. Zároveň tento poplatník jedná samostatně, doručují se mu písemnosti v daňovém řízení apod. To znamená, že se použxxx x x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxch investiční společností. Jedná se o podfondy vzniklé uvnitř akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jednotlivý podfond je oddělenou xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů právnických osob. Vznik a činnost podfondu jsou upraveny z. i. s. i. f. Podobně jako pro podílové fondy platí i pro podfondy akciové společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxdařovatele, ale znamená to, že při tom postupuje podle § 23 až 33 zák. o daních z příjmů, může uplatňovat odečet ztráty apod. Zároveň tento poplatník jednx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xoplatník daně z příjmů právnických osob bez právní osobnosti, ale s osobností daňovou, kterým je fond penzijní společnosti, kterým se rozumí fond obhoxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxstředky získané od účastníků doplňkového penzijního spoření. Účastnické fondy jsou samostatnými poplatníky, pro které platí vedení účetnictví oddxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že zakladatel svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spraxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxvy. Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce; majetek ve svěřenském fondu však není ani xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xyp právnické osoby, která může být podle účelu založení veřejně prospěšným poplatníkem, anebo může být účel fondu soukromý.
Zvláštním typem svěřexxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x. s. i. f. (§ 148 z. i. s. i. f.). Na tento druh svěřenského fondu se nevztahuje § 1452 obč. zák.
Pod písm. g) je jako poplatník daně z příjmů právnických oxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxanizační složky zahraniční právnické osoby, nově odštěpný závod zahraniční právnické osoby. Prostřednictvím těchto poplatníků s daňovou osobnostx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxančního systému finančního trhu. Garanční systém finančního trhu (GSFT) je zákonem zřízená instituce pro zajištění, správu a použití finančních proxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a Fond pro řešení krizí. Oba fondy jsou pro účel zák. o daních z příjmů považovány za poplatníky daně z příjmů právnických osob.
K odst. 2
V tomto odstxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzidenty ČR, nebo daňovými nerezidenty ČR, se odvíjí jejich daňové povinnosti v ČR. Definice daňových rezidentů ČR a daňových nerezidentů jsou uvedeny x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxvé rezidenty ČR. Daňovým rezidentem ČR je právnická osoba, která má sídlo nebo místo svého vedení umístěno v ČR. Sídlem právnické osoby se rozumí adresa xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnické osoby, pak správce daně vychází z údajů zapsaných ve veřejném rejstříku.
Složitější xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xřípadě je nutno zahájit řízení s cílem prokázat, kde má poplatník své skutečné sídlo, resp. určit, ze kterého místa je poplatníkova činnost skutečně říxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xkutečná činnost je prokazatelně vykonávána v ČR. V mnoha případech se jedná o účelové jednání poplatníka s cílem využít možnosti stanovení nižší daňovx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxenou daňovou povinnost. To znamená, že mají daňovou povinnost z celosvětových příjmů, tedy z příjmů, jejichž zdroj je umístěn jak na území ČR, tak i mimo xxxxx xxx
x xxxxx x
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxtníky, kteří nemají na území ČR svoje sídlo, nebo o poplatníky, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy. Tito poplatníci mají tzv. omezenou daňovou povixxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x7a - veřejně prospěný poplatník, § 17b - základní investiční fond, § 22 - zdroj příjmů
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxšení krize na finančním trhu
Veřejně prospěšný poplatník
Ing.
Zdeněk
Morávek
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xřiznává určité výhody a zvláštní daňový režim vzhledem k tomu, že se jedná o poplatníky, kteří vykonávají činnosti ve veřejném zájmu na úkor vlastních zxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxna. Na veřejně prospěšné poplatníky se vztahuje speciální režim zdaňování, který spočívá ve zdaňování pouze některých druhů příjmů - příjmů plynoucí xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. To xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a tuto hlavní činnost posoudit ve vztahu ke znakům podnikání upraveným § 420 obč. zák. Pokud tedy, pravděpodobně spíše teoreticky, nastane situace, žx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxkání, potom se o veřejně prospěšného poplatníka jednat nemůže. Není tedy rozhodující skutečnost, o jakou právní formu se jedná, ale skutečnost, co je jxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxtom vyplývá, že
veřejně prospěšným poplatníkem je
zejména:
-
zájmové sdružení právnických osob, pokud není zřízeno za účelem podnikání; jak vyplxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tedy zák. č. 40/1964 Sb.; zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolek podle obč. zák.,
-
spolek, který je upraven § xxx x xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxzinárodních a jejich organizační jednotky evidované podle zák. o sdružování v pol. stranách se považují za odborové organizace, organizace zaměstnaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnost; jejich právní úprava je obsažena v zák. o církvích,
-
nadace a nadační fond; nadace je upravena v § 306 a násl. obč. zák., nadační fond je uxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx i nadále řídí dosavadními právními předpisy, tedy zák. o obecně prospěšných společnostech,
-
ústav, jehož úprava je obsažena v § 402 a násl. obč. záxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxejných výzkumných institucích,
-
školská právnická osoba, která je upravena v § 124 a násl. školského zákona,
-
organizace zaměstnavatelů, nx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxím právním předpisem je obecní zřízení,
-
kraj; základním právním předpisem je krajské zřízení,
-
dobrovolný svazek obcí, jehož úprava je obsxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxími předpisy jsou rozpočtová pravidla a rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
-
státní fond; obecně jsou státní fondy upraveny § 28 rozpočtovxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., které definici veřejně prospěšného poplatníka do zákona přineslo.
V případě
zájmových sdružení právnickxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx členské příspěvky od daně z příjmů. Tím je zachován u této skupiny princip, že poplatník, který nebyl založen za účelem podnikání, nemůže kompenzovat zxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx obč. zák.
je zjevně širší, než je vymezení veřejně prospěšných poplatníků. V souladu se zmiňovanou úpravou obč. zák. je veřejně prospěšná taková práxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxdování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnémx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxejně prospěšné poplatníky. Podmínkou ovšem je, že se nejedná o podnikání, to znamená, že tato výdělečná činnost nedosahuje takové úrovně, aby ji bylo mxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxlnění podmínky, že hlavní činností je činnost, která není podnikáním:
-
obchodní
korporace
, což se týká kapitálových obchodních společností, druxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxch členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů; zejména se tedy jedná o profesní komory s povinnýx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxilů či Asociace hotelů a restaurací,
-
zdravotní pojišťovna,
-
společenství vlastníků jednotek,
-
nadace, která dle svého zakladatelskxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xadace.
Upozornit je nutné zejména na společenství vlastníků jednotek, která do konce roku 2013 mezi tyto poplatníky patřila, v jejich případě axx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Obdobně je tomu potom také u rodinných nadací (na nadační fondy sice toto omezení nedosahuje, lze se nicméně domnívat, že jejich rodinný charakter je oxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xařazuje Českou televizi, Český rozhlas, Českou tiskovou kancelář a zdravotní pojišťovny mezi veřejně prospěšné poplatníky daně z příjmů právnickýcx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxmů ovšem pouze pro účely daně silniční.
Související ustanovení:
§ 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x x xxxxxxxxé činnosti spolku
Z judikatury:
K odst. 1
1. Při posuzování, zda bylo účelem činnosti subjektu dosažení zisku, není rozhodující skutečný hospoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Z., KOVAŘÍK, Z., POKORNÁ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Wolters Kluwer). Dosažení zisku musí být hlavním motivem podnikatele při podnixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxený systém určený k usnadnění obchodování svým členům, jenž byl financovaný z jejich příspěvků... Soud neshledal důvodnou ani námitku týkající se způxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxdující, zda byl založen za účelem podnikání. Způsob, jakým vedl či měl vést účetnictví, je v tomto ohledu zcela nepodstatný. (rozsudek Nejvyššího spráxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.1.2018.
Smysl a účel ustanovení § 17b zák. o daních z příjmů objasňuje obecná část důvodové zprávy k zák. č. 267/2014 Sb. Z jejího textu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xx xa rozdíl od systému pojištění a spoření jsou účastníky kolektivního investování také právnické osoby. Kromě dlouhodobého spoření může kolektivní inxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, to znamená stavu, při kterém investice prováděné prostřednictvím investičních fondů mají z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s investixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxplacenou poplatníkem při přímé investici oproti dani zaplacené fondem při srovnatelných aktivitách. Důsledkem této situace bylo, že byly zakládány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxo ostatní typy poplatníků daně z příjmů právnických osob.
Cílem zvláštního ustanovení zák. o daních z příjmů je tedy omezení možnosti využívání 5% xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxové povinnosti a provádění daňové optimalizace prostřednictvím investičních fondů. Původní znění zák. o daních z příjmů představovalo riziko škodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxla překrývat s běžnou podnikatelskou činností. Zároveň původní úprava představovala riziko pro výši inkasa na dani z příjmů právnických osob, které bx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxestiční fondy nesplňující daná kritéria pro základní investiční fond přibližuje většině investorů efektivní zdanění jako u individuálních investixx
xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xříjmů právnických osob - "základní investiční fond". Smyslem ustanovení je zamezit spekulativnímu zakládání investičních fondů - subjektů s kolektxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro oblast zdanění všech investičních fondů. Označení "základní investiční fond" se použije pouze pro poplatníka, který splňuje kritéria daná zák. o xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazbou daně 5% podle § 21 odst. 2 zák. o daních z příjmů. Daňový režim se sníženou daňovou sazbou platí pouze pro fondy uvedené v § 17b zák. o daních z příjmů.
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdanění daní z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně 15% dle § 36 odst. 2 písm. a) zák. o daních z příjmů, jsou osvobozeny od zdanění za podmínxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxicí Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, tedy v případxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxkou společnost, tedy držet alespoň 10% podíl na investičním xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxléhají standardnímu režimu zdanění daní z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 36 zák. o daních z příjmů. Pokud je investor poplatníxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx s cizím státem uzavřela. Bez ohledu na výši držby podílu na investičním fondu se osvobození neuplatní v případech, kdy je investorem fyzická osoba.
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxího fondu, jehož akcie jsou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu, vylučuje možnost účelového založení s cílem optimalizovat daňovou povinnxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x. i. s. i. f. rozumí fondy kolektivního investování (právnická osoba se sídlem v ČR a podílový fond) a fondy kvalifikovaných investorů (podílový fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxstředky od více kvalifikovaných investorů.
Dále je možno fondy kolektivního investování členit na standardní fondy a speciální fondy. Speciální xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xejsou zapsány v žádném seznamu vedeném ČNB.
Pod písm. b) je uveden podílový fond, který je považován za fond kolektivního investování a který splňujx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx daně z příjmů právnických osob je podílový fond považován za poplatníka, který má "daňovou osobnost", což v daňové praxi znamená, že se na něj pohlíží jaxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů právnických osob podává každý podílový fond za sebe, ale prostřednictvím investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje. Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxčních institucí Specializovaný finanční úřad (SFÚ).
Pod písm. c) je uveden další poplatník, který pro účely zák. o daních z příjmů splňuje podmínkx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xákladním kapitálem (SICAV). Za fond kolektivního investování (fond kvalifikovaných investorů) se tedy považuje podílový fond nebo akciová společnxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxh zahraničních zařízení, investuje-li takový fond, podfond nebo zařízení do podílových listů nebo investičních akcií vydávaných tímto podílovým foxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xondu svým charakterem neumožňuje účelové zakládání fondu za účelem daňové optimalizace. Podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitáxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxti subjektů s kolektivní formou investování, i subjekty se sídlem mimo území ČR. Z toho důvodu byly stanoveny podmínky i pro zahraniční investiční fondx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxektům, jejichž předmětem činnosti je kolektivní investování.
V § 97 z. i. s. i. f. se uvádí, že zahraničním investičním fondem je právnická osoba srxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxdem, který je podílovým fondem nebo se svěřenským fondem.
V § 17b písm. d) je stanoveno, že fondem srovnatelným s fondy uvedenými pod písm. a) až c) můxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxpské unie jiný než ČR nebo stát tvořící Evropský hospodářský prostor (Norsko, Lichtenštejnsko, Island). Zákon neuvádí, že tímto domovským státem můžx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxpodařování investičního fondu vydávaného ČNB a obhospodařovatel podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem ČNB, má statut nebo dokument, ze kterého lxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxí jiným osobám.
V § 17b je na základě z. i. s. i. f. nově uveden termín "domovský stát". Jedná se o další označení sídla tohoto typu daňového subjektu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxičního fondu" rozumí stát, podle jehož práva byl zahraniční investiční fond vytvořen nebo založen, nebo stát, ve kterém má zahraniční investiční fond xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvnímu předpisu, ke kterému se přihlíží při stanovení daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob.
V případě zahraničního investičního fonxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxušné SZDZ uzavřené mezi ČR a domovským státem zahraničního investičního fondu, pokud tyto mezinárodní předpisy zdanění konkrétního příjmu upravujíx
xxxxx x xxx xx xx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxenský fond vytvořit a nelze ho vytvořit ani vyčleněním majetku z fondu kolektivního investování. Na svěřenský fond vytvořený jako investiční fond podxx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxbý fond peněžního trhu nebo fondem kolektivního investování investujícím do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti může být pouze otevřxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxením omezeným nebo srovnatelná právnická osoba založená podle práva cizího státu, jejímž předmětem činnosti je převážně nabývání nemovitostí a úplaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky stanovené v písmenech a) až c), jsou základním investičním fondem jen tehdy, pokud splní požadovaná investiční omezení. Investiční omezení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. I fondy s touto investiční strategií však mohou být základním investičním fondem, pokud prokážou splnění podmínek daných § 17b zák. o daních z příjmů.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neboť se svým charakterem mohou blížit běžnému podnikání. U tohoto typu investičních fondů tedy není jakékoli daňové zvýhodnění žádoucí.
Speciálxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxm režimem.
Související ustanovení:
§ 17 - poplatníci daně z příjmů právnických osob, § 19 - osvobození od daně, § 20a - základ daně za část zdaňovxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
Související xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xtátů,
Osvobození od daně
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
K § 19
K odxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdmínkou pro osvobození je, že se musí jednat o členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin. Není rozhodné, jakýx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xe stanovami, statutem, zřizovatelskými či zakladatelskými listinami, jedná se o příjmy osvobozené od daně.
Lze tak akceptovat situaci, kdy výše čxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxcké osoby), stejně tak situace, kdy stanovy či jiný zakladatelský dokument pouze určí, že členské příspěvky jsou členové povinni hradit s tím, že jejicx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxalo o příjem osvobozený od daně, příjemcem členským příspěvků musí být pouze:
-
zájmové sdružení právnických osob, u něhož členství není nutnou podxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
politická strana nebo politické hnutí,
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxem těchto členských příspěvků jakýkoliv jiný subjekt, i třeba charakteru veřejně prospěšného, osvobození uplatnit nelze.
Filozofie zákona je v pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxňovým nákladem u poplatníka, který jej uhradil. Tato skutečnost vyplývá také přímo z § 25 odst. 1 písm. zo) ZDP.
K odst. 1 písm. b)
Další skupinou osvoxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxto případě se tedy jedná o příjmy, které se týkají pouze registrovaných církví a náboženských společností, jejichž úprava je obsažena v zák. o církvíchx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxu sbírku, je možné osvobodit úrokové výnosy podle písm. y). V případě kostelních sbírek se ale osvobozují všechny výnosy, nikoliv pouze úrokové. Kostexxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxé společnosti, u neregistrovaných toto osvobození uplatnit nelze. Jinak je možné konstatovat, že se jedná o obdobnou úpravu jako v případě členských pxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xedná se např. o Státní fond životního prostředí podle zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, nebo o Státní zeměděxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxělském intervenčním fondu), o Státní fond rozvoje bydlení podle zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisů, o Státní fond dopravní infrastruktury podle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, o Státní fond kultury podle zákonx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xšechny příjmy České národní banky, bez ohledu na jejich charakter, způsob dosažení atd. Veškeré příjmy této právnické osoby jsou osvobozeny od daně.
xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčního trhu. Jedná se o problematiku, která je upravena zákonem č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Garanční systéx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxího systému, ale také veškeré příjmy fondů ve správě Garančního systému, tj. Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize.
K odst. 1 písm. g)
Od daxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xomto případě se tak jedná o konkrétní příjmy, které byly odpovídajícím způsobem dosaženy a jejichž zdrojem byly přesně vymezené prostředky.
K odst. x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxře zajišťuje Ministerstvo zemědělství, za které jedná ministr zemědělství. Poskytuje podpory podnikatelům, obcím a dobrovolných svazkům obcí ve vexxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxrů a také finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy.
V případě tohoto poplatníka jsou osvobozeny pouze pxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xožnosti hospodaření a nakládání s finančními prostředky tohoto poplatníka. Je vhodné doplnit, že z pohledu úpravy § 17a odst. 2 písm. a) ZDP se nemůže jxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxé právnické nebo fyzické osoby, konkrétně zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xákon č. 178/2005 xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xondu národního majetku). Jedná se tedy o velmi specifickou oblast, která se netýká běžných poplatníků.
Osvobozeny jsou příjmy plynoucí v souvisloxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxních účtů na finančním trhu. Dále jsou osvobozeny příjmy plynoucí z konkrétně vymezených práv, která přešla na stát v souvislosti se zánikem České konsxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxry je právnická osoba, která zabezpečuje záruční systém, z něhož se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnix xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxího fondu, bez dalšího omezení a podmínek.
K odst. 1 písm. o)
Uvedené ustanovení osvobozuje příjmy Zajišťovacího fondu zřízeného v souladu se zákoxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
K odst. 1 písm. p)
Osvobozeny jsou
výnosy z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu
podle atomového zákona. Jaderný účet je zúročitelxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx. 1 atomového zákona, jedním z těchto příjmů jsou také výnosy z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu, které jsou osvobozeny od daně. Jadxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xx osvobozen
výnos nadace
, která je veřejně prospěšným poplatníkem. Osvobozen ale není veškerý výnos této nadace, ale pouze výnos
z majetku vloženého dx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxasně se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem. Podmínek tedy musí být splněna celá řada.
Znamená to tedy, že toto osvobození sx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. výnosy z cenných papírů, příjmy z nájemného nemovitých i movitých věcí atd.), tak i příjmů plynoucích z prodeje tohoto majetku. Další podmínkou pro osxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx vymezen. Poslední podmínkou je, že příjem nesmí být použit v rozporu se zákonem, což lze podle našeho názoru vykládat zejména tak, že by se jednalo o rozpxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxeno na zdravotní pojišťovny. Osvobozeny od daně jsou u těchto poplatníků příjmy v podobě úroků z vkladů, pokud jsou vložené prostředky získány ze zdrojx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx speciální režim zdanění úroků z účtů upravený v § 36 odst. 9 ZDP. Současně platí, že v souladu s § 18 odst. 2 písm. e) ZDP se jedná o příjem, který je předmětex xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti je právnickou osobou zřízenou podle zák. o podpoře regionálního rozvoje. Příjmy rozpočtu regionální rady jsou vymezeny v § 16b zák. o podpoře regionxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx se musí jednat o příjmy stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je právě zák. o podpoře regionálního rozvoje.
K odst. 1 pím. w)
Česko-německx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xzhledem k tomu, že se jedná o nadační fond, jedná se o veřejně prospěšného poplatníka, u kterého představují úrokové příjmy příjem, který je předmětem dxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x 36 odst. 9 ZDP.
K odst. 1 písm. x)
Úrokové příjmy jsou u veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně z příjmů (viz § 18a odst. 2 ZDP). V některých příxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxo úrokové příjmy plynou.
Osvobozeny jsou proto úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému Ministerstvem finxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxou bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou. V tomto případě je zřejmé, že toto zdanění není účelné.
K odst. 1 písm. yx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxkách. Podmínkou osvobození je skutečnost, že se jedná o úrokové příjmy, jak vyplývá z § 1 odst. 3 zák. o veřejných sbírkách, hrubým výtěžkem sbírky se rozxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxdů. Druhou podmínkou je skutečnost, že se musí jednat o veřejnou sbírku pořádanou k účelům vymezeným v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP, tedy k účelům, na kterx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zák. o veřejných sbírkách pouze právnická osoba.
K odst. 1 písm. z)
Vinařský fond je právnickou osxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx). Komentované ustanovení obsahuje generální osvobození od daně všech příjmů Vinařského fondu, pokud se jedná o příjmy stanovené právě zákonem o vinoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx od daně související s Vinařským fondem, od daně jsou osvobozeny příjmy z podpory od Vinařského fondu, a to bez ohledu na osobu příjemce. O jaké podpory se xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxařství).
K odst. 1 písm. zb)
Osvobozeny jsou dále příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxnickou službou je vymezeno v § 2 tohoto zákona, dobrovolnická služba je vykonávána bez nároku na odměnu. Příjmy osvobozené od daně se budou v tomto přípaxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenu akreditaci ministerstvem vnitra. Přijímající organizací je fyzická osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xchopná dostát závazkům z této smlouvy.
K odst. 1 písm. zd)
Osvobozeny od daně jsou příjmy v podobě ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právníxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxších předpisů. Jedná se o ceny, které jsou spojeny s peněžním oceněním, které je od daně z příjmů na základě tohoto ustanovení osvobozeno.
K odst. 1 písxx xxx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxpreparátů a léčiv. Podmínkou v tomto případě je skutečnost, že se jedná o příjmy plynoucí z úkonů vykonávaných podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxozuje veškeré operace, které uskutečňuje ČR s disponibilními peněžními prostředky státní pokladny na finančním trhu. Přebytky prostředků na jednotxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xápůjčky a úvěry vymezenému okruhu právnických osob a jiným státům. Jedná se o obdobnou úpravu, která osvobozuje výnosy z operací na finančním trhu s proxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § 25 odst. 1 písm. i) - daňová neuznatelnost výdajů vynaložených na vyjmenované přxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxx x x 198 a násl. zákona č. 274/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, - § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, - atomový zákonx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Související pokyny:
Obecná ustanovení o předmětu daně
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxroce s tím, že následně jsou v odstavci 2 konkretizovány některé příjmy vybraných právnických osob, které jsou z předmětu daně vyloučeny. Jako speciálxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxmět daně u osobních obchodních společností a jejich společníků.
K odst. 1
Obecně je předmět daně u právnických osob vymezen velice široce jako příjxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxoveních, což činí právě zejména v odst. 2 a v § 18a a § 18b ZDP.
Naprosto zásadní je ve smyslu komentovaného ustanovení vymezení pojmu příjem, protože xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jak vyplývá z § 21h ZDP. Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění oceněné podle právního předpisu upravujícího oceňování majetkxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx stejně jako na dva vzájemné prodeje se zápočtem celé či části kupní ceny).
Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb. k definici přxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xákona, který se týká vymezení předmětu daně v části druhé zákona - daň z příjmů právnických osob. Legislativní zkratka ‚příjem' užitá v zákoně o daních z xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxých osob, kteří vedou účetnictví podle právních předpisů upravujících účetnictví k tomu, že pod příjmy tvořící předmět daně poplatníka byly zahrnuty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxP promítnuta v ustanovení zákona v § 23 odst. 2, odkazujícího se na výsledek hospodaření jako účetní kategorii u poplatníků vedoucích účetnictví a na rxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxs, podle kterého se účetnictví vede. Pro nerealizované položky zisků byla zvolena úprava, která výslovně uvádí, že např. o změny v ocenění reálnou hodnxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxvní věta, podle které je pro daňové účely v případě kursových rozdílů rozhodující účetní zachycení. Tato úprava je vyvážená a symetrická, neboť zohledxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které vedly a dosud také vedou jednoduché účetnictví. Pro univerzální pojetí byla zvolena legislativní zkratka příjmy, která postihuje jak výnosy, xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xhledně tzv. ‚kurzových rozdílů'. Tyto nejasnosti spočívají v uchopení vazby účetních předpisů na zákon o daních z příjmů. Určitý názorový proud totiž xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxto přístup však není zamýšlenou vazbou účetnictví a daně z příjmů, neboť by přinesl další dodatečné administrativní zatížení daňových subjektům, ktexx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x to v té vazbě, že každý výnos je třeba pro účely daní z příjmů pojímat jako příjem. V této souvislosti se navrhuje úprava, která tuto skutečnost potvrzujex
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x
xx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx za kterou se účtuje, tedy platí vazba, že příjmem se rozumí výnos a výdajem náklad. Takto vzniklé příjmy a výdaje poté procházejí např. testem, zda nejsox xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxvněž dochází k vymezení příjmů. Ustanovení v § 23 odst. 6 je tak speciální a definici příjmů v odstavci 1 doplňuje.
To, že výnosem /nákladem) se rozumx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxí části zákona je třeba říci, že takto vzniklý základ podléhá korekcím dle dalších ustanovení zákona. V návaznosti na toto byl legislativně upraven texx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxucích účetnictví je v současné době součástí § 21h ZDP).
K odst. 2
Odstavec 2 taxativně vymezuje příjmy, které nejsou předmětem daně, a to obecně u všxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxledu na typ poplatníka daně z příjmů právnických osob.
Podle písm. a) nejsou předmětem daně příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Žádné další podmínky pro vyloučení z předmětu daně v případě těchto příjmů stanoveny nejsou.
Podlx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxch vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Vyloučeny jsou příjmy do výše náhrad podle restitučních předpisů, které ZDP příkladmo vyjmenovává v pxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxh vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech; zákon upravuje stanovení výše podílu podle jednotlivých druhů družstev. Předmětem daně nejsox xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé lze smluvně převádět na jiné osoby, přitom nabyvatel takovéto pohledávky získává postavení oprávněné osoby v souladu s těmito zákony, tzn. komentovxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu ČR jako organizační složku státu pro zajišťování činností spojených s ukládáním radioaktivních odpadů. Činnosti Správy jsou financované z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxť radioaktivních odpadů jako organizační složka státu je veřejně prospěšným poplatníkem, na které se vztahuje úprava § 18a ZDP. Touto úpravou tedy chtxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxníka budou z předmětu daně vyjmuty. Jedinou výjimkou jsou příjmy podléhající zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 ZDP, které zdanění podléhxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxování k jadernému účtu. Příjem z vlastní činnosti Správa převádí na jaderný účet a je oprávněna zprostředkovat platby v jeho prospěch. To je hlavním důvxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit. Jak vyplývá z čl. 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxé smluvní strany (smluvního státu) umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění.
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xrovnání záležitosti se Česká republika zaváže zaplatit určitou částku jako kompenzaci za uznanou újmu vyplývající z porušení Úmluvy.
Předmětem dxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxpským soudem pro lidská práva vyřešit.
Protože Evropský soud pro lidská práva ve svých rozsudcích požaduje, aby přiznaná částka byla navýšena o příxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxává konkrétní příjmy zdravotních pojišťoven, které jsou vyloučeny ze základu daně. Zdravotní pojišťovny nejsou zahrnuty mezi veřejně prospěšné popxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvotní pojištění, ale také o pokuty, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxného také předmětem daně nejsou konkrétně vymezené návratné finanční výpomoci a účelové
dotace
ze státního rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že zdravotxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxmání budou.
V obdobné situaci jako zdravotních pojišťovny se nacházejí společenství vlastníků jednotek. Ani tito poplatníci již nepatří mezi veřxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxně. Jedná se jednak o
dotace
, a to bez dalšího bližšího vymezení, tedy o jakékoliv
dotace
(s ohledem na používání termínu
dotace
v českém právním řádu bx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aby je pak následně použilo na stanovené účely, konkrétně se jedná o příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění spojená s užxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnotek pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nemx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx smyslu § 1194 a násl. obč. zák., právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilá nabývat pxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xebo být jejich společníkem nebo členem.
Související ustanovení:
§ 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxení základu daně, § 23 odst. 6 - ocenění nepeněžního plnění, § 38mb - výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxu zemědělskému majetku,
zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,
zxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxh zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Související pokyny:
Z judikatury:
II. Pokud zákonodárce v záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxění zdanit nebo naopak od daně osvobodit nebo výdaj pro účely stanovení základu daně uznat či vyloučit pomocí jiných nástrojů, a to zde konkrétně prostřxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxmotná skutečnost, že v důsledku účetních postupů se určitý "příjem" zaúčtuje, tedy vejde do hospodářského výsledku, neznamená, že se jedná vždy také o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx1992 Sb., o daních z příjmů, předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx že za příjem, který má být předmětem daně, se považuje také např. rozdíl, který vznikne pouze v důsledku změny kurzu k rozvahovému dni.
V. Nerealizovanx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xelze zde proto hovořit o dosažení zisku nebo ztráty k rozvahovému dni, neboť k tomuto momentu nedochází k vlastní směně peněz, která jediná může vést k rexxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx x xatu uskutečnění operace (splátky, na kterou bylo vynaloženo méně českých korun).
VI. Je třeba rozlišovat mezi "kurzovými rozdíly" vzniklými pouhým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxpočtu a nemají žádný
relevantní
základ v nakládání s majetkem (operativní činnosti podnikatelského subjektu), nemají žádný vliv a dopad na hospodářxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe 19.4.2012, čj. 5 Afs 45/2011-94)
Jestliže tedy ustanovení § 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů stanoví, že předmětem daně z příjmů právnických osox xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxduje racionální účel, které tedy není samoúčelné, resp. jehož jediným smyslem není právě snížení daňové povinnosti cestou obcházení daňových zákonůx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, která je pro něho daňově nejvýhodnější, což je legitimní, právem aprobovaný postup, od situace, kdy právě jediným smyslem dané činnosti či transakce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx která má však ve skutečnosti povahu chování protiprávního, a může za určitých okolností nabýt povahy zneužití veřejného subjektivního práva daňovéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx7-108)
Svěřené finanční prostředky vlastníků bytových či nebytových jednotek, které se nestávají vlastnictvím společenství vlastníků jednotexx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxředky a nikoliv o příjem či výnos ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 14.7.2009, čj. 29 xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměrně výjimečně, a proto definování úpravy, která by zajistila stejný daňový režim pro rezidenty i nerezidenty, by bylo neúměrně složité a bez odpovxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxk výplata z takto vloženého majetku obmyšlenému, budou osvobozeny od daně z příjmů.
Dále se navrhuje osvobození příjmů z darování u veřejně prospxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxrany dětí a mládeže, občanských a lidských práv, ochrany ohrožených nebo zraněných živočichů nebo ochrany zdraví. V případě porušení podmínky, že bezxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxvaného doplnění § 23 odst. 3 písm. a) bod 3. Obdobně bude možné osvobození také v případě darů na kapitálové dovybavení, které přichází v úvahu u nadací, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxké u ústavů. U obcí a krajů se osvobození nenavrhuje z toho důvodu, že případně vykázaná daň z příjmů právnických osob těmito subjekty je příjmem jejich rxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u příjmů z darování u poplatníků se sídlem v Evropské unii, Norsku a Islandu, a to za podmínky obdobné „neziskové“ povahy, s obdobným předmětem činnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx České republice nebo jinému státu Evropské unie, Norsku nebo Islandu.
Ustanovení odst. 3 dává veřejně prospěšnému poplatníkovi možnost výběrux xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx smyslu § 25 odst. 1 písm. i) nebo pro bezúplatný příjem neuplatní osvobození od daně a potom budou související výdaje/náklady daňové.
Z důvodové zprxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytování věcí k užití u daně z příjmů fyzických a právnických osob tento příjem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxckých osob v § 4a písm. m) bodě 4.
Samotná forma „smlouvy o výpůjčce nebo výprose“ nemusí automaticky znamenat, že se jedná o bezúplatný příjem. Tatx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxčky v režimu zajištění závazku převodem práva, kde vypůjčitel nezískává žádný prospěch a tento institut je v prvé řadě využíván k eliminaci rizik na strxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxštění smluvních dodávek pro půjčitele a dále v případě výpůjček muzejních a galerijních předmětů pro různé expozice u veřejně prospěšných poplatníkůx
x x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxu problémů. Důkazem jsou poměrně četné výkladové materiály finanční správy, jednání KOOV a prakticky kontinuální legislativní úpravy a doplnění. Je xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxž zák. o daních z příjmů neupravuje, co se rozumí bezúplatnými příjmy. Ze související právní úpravy ale lze dovodit, že
bezúplatnými příjmy se rozumí
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xědictví nebo odkazu. Problematika dědictví je upravena v § 1475 až 1720 obč. zák., v hlavě III. označené jako Dědické právo.
Dědické právo
představuje xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Pozůstalost připadne dědici, popřípadě se rozdělí mezi více dědiců. Dědí se na záklxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník ale není dědicem.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxtek pochází (obchodní xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xaňový režim už potom budou mít příjmy z případného prodeje takto nabytého majetku, rozhodující bude charakter tohoto příjmu.
K problematice zděděxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxo předmětem daně, ovšem nikoliv majetek nabytý děděním. Znamená to tedy, že v případě dědiců je možné takto nabytý majetek odpisovat, pokud je používán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx § 30 odst. 10 písm. a) ZDP. Tato úprava se týká i poplatníků právnických osob.
Obdobně se tato úprava vztahuje i na jiný majetek, který není odpisován, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxu bezúplatně přijatých služeb, pokud tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu. Opět se tedy tato úprava netýxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xedná se tedy o problematiku, která souvisí zejména se zák. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pozemkovými úpravami jsou změny v uspořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční výstavbu. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxzemkových úpravách a pozemkových úřadech. Aby se jednalo o příjem osvobozený od daně, musí mít tato rozhodnutí podobu buď nabytí vlastnického práva k pxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxle zák. o majetku ČR, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně převést bytovému družstvu vzniklému před 1. 1. 1992 nebo jeho právnímu nástuxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxlek s bytovým domem ve vlastnictví bytového družstva vzniklého přede dnem 1. 1. 1992 nebo bytového družstva, které je jeho právním nástupcem, bezúplatxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxospěchu. Z judikatury Nejvyššího správního soudu (např. 1 Afs 106/2004-57) vyplývá, že majetkovým prospěchem je určitá majetková výhoda, která může xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ač by je jinak měl či musel vynaložit. V rámci úpravy zák. o daních z příjmů má potom speciální úpravu majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jakosti, ale téhož druhu. Znamená to tedy, že úroky při zápůjčce sjednat lze, ale může být i bezúročná.
Jak vyplývá z § 2193 až 2200 obč. zák., smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xžívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci.
Výpůjčka
je tedy vždy zásadně bezplatná.
Z úpravy § 2189 až 2192 obxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx věc užívat, vzniká
výprosa
. Opět se tedy jedná o bezplatné užívání věci.
Do konce roku 2014 platilo, že předmětem daně nebyl příjem v podobě majetkoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 3 odst. 4 ZDP), tak v případě poplatníků právnických osob [§ 18 odst. 2 písm. f) ZDP]. Toto vyjmutí z předmětu daně nestanovilo žádné další podmínky či jinx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxní, což mohlo vést k účelovému obcházení daně. Proto byla od roku 2015 přijata úprava taková, aby tento bezúplatný příjem z titulu majetkového prospěchx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxen
bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu,
pokud v úhrnu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx u:
1.
vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2.
vypůjčitele při výpůjčce a
3.
výprosníka při výprose.
Posuzována tak bude
limitní částxx xxx xxx xx
xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxjem osvobozený od daně. Tato limitní částka bude porovnávána s výší majetkového prospěchu, nikoliv s výší zápůjčky, výpůjčky nebo výprosy. Výše majetxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxansakce představuje bezúplatný příjem. Samotná forma smlouvy o výpůjčce nebo výprose nemusí automaticky znamenat, že se jedná o bezúplatný příjem. Txxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xěchto vzájemných vztahů. V souladu s těmito výklady se tak tato úprava nepoužije například u výpůjčky v režimu zajištění závazku převodem práva, kde vyxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxípadě nemovitých věcí. Stejně tak se nepoužije při výpůjčce strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek pro půjčitele a dále v příxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvkové organizaci a výpůjčky majetku byla předmětem Sdělení GFŘ k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů. Z materiálu vyplxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xaních z příjmů pro příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem příjem.
Jiná situace nastává v případě použití institutu výpůjxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxo institut výpůjčky využije, v takovém případě opět nevzniká příjem z hlediska zák. o daních z příjmů. Pokud však majetkový prospěch z titulu výpůjčky vxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch. Pokud tedy majetkový prospěch z titulu výpůjčky vzniká, a tím vzniká příjem, který je předmětem daně z příjmů, je podle názoru GFŘ rozhodující, pro jxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxm. b) ZDP (viz další komentář) a tento majetkový prospěch bude osvobozen od daně. To je významné z toho důvodu, že v takovém případě se nepoužije komentoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xelý bezúplatný příjem, ale pouze jeho poměrnou část, která odpovídá účelům osvobození příjmů podmiňujícím. V tomto případě lze předpokládat problémx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxod majetku zřizovatele do vlastnictví jím zřízené příspěvkové organizace podle § 27 odst. 5 písm. a) rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Daxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxávní úprava navazuje na úpravu § 20 odst. 4 písm. e) zrušeného zák. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Podle tohoto ustanovení byxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxravujícím činnost zdravotních pojišťoven (zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách). Fondy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxervní fond, provozní fond, sociální fond, fond investičního majetku a fond reprodukce investičního majetku. Vojenská zdravotní pojišťovna vytváří x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx pojištění, navíc může vytvářet fond pro úhradu preventivní péče poskytované nad rámec hrazených služeb pro vojáky v činné službě a žáky vojenských škoxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hroxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xx dále osvobozuje příjem právnické osoby jako obmyšleného z vymezeného majetku svěřenského fondu. Svěřenský fond je vymezen v § 1448 a násl. obč. zák. a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxváže tento majetek držet a spravovat. Jedná se tedy o institut z oblasti správy cizího majetku. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxný, anebo soukromý.
Co se týká obmyšleného, tak konkrétní úprava je vymezena v § 1457 až 1462 obč. zák. Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a urxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxho a určí mu plnění ze svěřenského fondu svěřenský správce. Obmyšlený je tedy ten, komu plyne prospěch ze svěřenského fondu.
Osvobození se vztahuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pořízením pro případ smrti, na jiné bezúplatné příjmy se osvobození nevztahuje.
K odst. 2 písm. b)
Další ustanovení se týká výhradně veřejně prospxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý hospodářský prostor. Toto ustanovení se vztahuje obecně na
všechny bezúplatné příjmy
těchto poplatníků, ale v praxi bývá nejčastěji využíváno v soxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxajícím způsobem veřejně prospěšným poplatníkem využit. Prvním způsobem využití jsou účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP, tedy účely, ktexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xzdělávání, výzkum, vývoj, kultura, školství, zdravotnictví, sociální, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxi veřejně prospěšných poplatníků bude tento účel v převážné většině případů naplněn.
Druhým způsobem využití podmiňujícím osvobození bezúplatnxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxižší specifikaci můžeme najít v pokynu GFŘ D-22. Podle tohoto výkladu se kapitálovým dovybavením rozumí navýšení vlastních zdrojů (vlastního jměníx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxč. zák. nebo obdobné trvalé navýšení vlastního jmění
fundace
, ústavu, obecně prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxk do kapitálového dovybavení patří. Už jenom proto, že se jedná o navýšení těchto zdrojů nejenom zakladatelem, ale i jinou, tj. jakoukoliv další, osoboxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxtečně, bude odpovídající částí uplatněno i osvobození od daně, a to podle vhodně zvoleného kritéria míry využití pro vymezené osvobozující účely.
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxezený účel v budoucnu použije. Pokud by nebyl naplněn stanovený účel, na který má být takto získaný bezúplatný příjem použit, nárok na osvobození zanikx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxňové přiznání, v němž k porušení došlo. Tato úprava je poněkud problematická, protože nestanovuje žádný časový limit či lhůtu, do kdy je povinnost dodrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bude u poplatníka využíván delší dobu, protože při striktním výkladu by poplatník byl povinen po celou tuto dobu sledovat, zda je majetek na odpovídajíxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxky se sídlem na území České republiky, tak na poplatníky se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxbu využití poplatníků se sídlem na území České republiky.
Praktickým problémem bude v řadě případů ocenění bezúplatného příjmu v nepeněžní podoběx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxladu s účetními předpisy.
K odst. 2 písm. c)
Ustanovení osvobozuje bezúplatné příjmy plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxpěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělánxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxto zákonem pouze právnická osoba.
Je potřeba zdůraznit, že v tomto případě se osvobození nevztahuje pouze na veřejně prospěšné poplatníky, ale na vxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x všechny veřejné sbírky a o další případy bezúplatných příjmů plynoucích na humanitární nebo charitativní účel. Domníváme se, že ustanovení je nutné vxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejně prospěšný účel. Není žádný důvod, proč by měly být takto znevýhodněny veřejné sbírky např. na rozvoj tělovýchovy, sportu, ochrany životního pxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xezúplatné příjmy právnických osob plynoucí z veřejné sbírky, tedy příjmy z čistého výtěžku sbírky, které plynou právnické osobě, v jejíž prospěch bylx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxí
a priori
omezeno jenom na tento okruh subjektů. Osvobození od daně je důsledkem veřejně prospěšného účelu veřejné sbírky, který je garantován samotxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxtného příjmu) neuplatní, důvodem by byla možnost uplatnění souvisejících nákladů jako daňově uznatelných. Pokud by byl příjem osvobozen, je u souvisxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlo, nepoužije se ani § 25 odst. 1 písm. i) ZDP ohledně souvisejících nákladů. Případné rozhodnutí o uplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxo nevyskytne, i když ji nelze vyloučit. Bude záležet na výši a charakteru nákladů souvisejících s tímto osvobozeným příjmem. Větší uplatnění ale toto uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bylo by nutné potupovat podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP, podle kterého se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje o hodnotu bezxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxě, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení. Problémem v tomto případě bude také xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxito také v případě, kdy bude přijat xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxbyl použit.
Svým způsobem navazujícím ustanovením je § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, který vylučuje z daňově uznatelných nákladů výdaje (náklady) vynaloxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxsažení či zajištění těchto osvobozených darů nelze považovat za daňově uznatelné.
Zmiňovaný § 25 odst. 1 písm. i) ZDP ale od roku 2014 obsahuje dalšx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, se použije i pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxší praxe bude nutné vyloučit nejen náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení takovýchto příjmů, ale také náklady, které budou z takto získanxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x 19b odst. 2 písm. b) ZDP. V praxi se tak nejčastěji jedná o příjmy z darování, ale prakticky se jedná o širší okruh příjmů, na které toto ustanovení dopadá.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní, § 23 odst. 6 - ocenění nepeněžního plnění, § 25 odst. 1 písm. i) - daňová neuznatelnost výdajů vynaložených na vyjmenované příjmy, § 25 odst. 1 písm. zqx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxx xx x462, 1475 až 1720, 2390 až 2394, 2193 až 2200, 2189 až 2192 obč. zák., - § 11 zák. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, - § 60a zák. o majetku ČR, - § 27 xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxrtních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, - zák. o veřejných sbírkách, - § 20 xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xtanoviska:
sdělení GFŘ k vybraným problémům zdanění bezúplatných příjmů
Z judikatury:
Předmět daně darovací je tak charakterizován tím, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xe majetek daňového subjektu zvýší či rozmnoží, nebo naopak v tom, že se jeho majetek nezmění a určité majetkové hodnoty ušetří, ač by je jinak měl či musel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxré případy daňových dopadů bezúplatných příjmů. Předkladatelé: Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Radislav Tkáč, Ing. Otakar Machala, Ing. Petr Toman.
2. 46xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxd některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů. xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxého poplatníka podle § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů v případě, že prostředky budou využity pro poskytnutí darů do zemí mimo Evropskou unixx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxatný příjem, který následně použije pro poskytnutí daru/příspěvku dalšímu subjektu na účely vymezené v 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP s tím, že těmito úxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xrospěšný poplatník je oprávněn osvobodit svůj bezúplatný příjem bez ohledu na to, v jakém státě má příjemce daru/příspěvku od tohoto veřejně prospěšnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) je třeba zdůraznit, že nezbytnou podmínkou pro osvobození příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP je, že příjemce daru je vždy povinen prokázat, že dar bxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxěk
Morávek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Zákon o daních z příjmů poskytuje veřejně prospěšným poplatníkům některé daxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xd základu daně, který je vymezen v komentovaném ustanovení.
Možnost využít tento institut mají všichni veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou obxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů.
V přípxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxou základu daně by tak docházelo pouze k administrativnímu snížení jejich příjmů, které nemá žádné věcné a logické opodstatnění.
V případě poskytoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatníků oproti jiným poplatníkům, kteří vykonávají stejnou nebo obdobnou činnost, jenom nesplňují podmínky pro zařazení mezi veřejně prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx položka se uplatní na základ daně snížený podle § 34 ZDP. Nejdříve se tedy provádí snížení základu daně o případnou daňovou ztrátu, o odpočet na podporu vxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xx%, maximálně však o 1 000 000 Kč. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daněx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxatnit maximálně do výše základu daně, není tedy možné se v důsledku tohoto odpočtu dostat do daňové ztráty.
Jenom pro základní ilustraci, pokud tedy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxížit o tuto částku. Konečný základ daně tak činí 150 000 Kč.
Pokud bude vykázán základ daně např. ve výši 230 000 Kč, tento základ daně lze snížit o 30%, txx x xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx o 230 000 Kč a konečný základ daně bude nula.
Pokud bude vykázán např. základ daně ve výši 3 900 000 Kč, tento základ daně lze snížit o 30%, tj. o 1 170 000 Kčx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xx.
Je nutné zdůraznit, že toto snížení základu daně je vázáno na splnění podmínky spočívající v tom, že prostředky získané touto úsporou na dani budou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s úzkým základem daně by tyto prostředky měly být použity zejména ke krytí nákladů "ztrátové" hlavní činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem dxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxuje. Pokud se má jednat o krytí nákladů, lze dovodit, že je myšleno jejich zaplacení, a to právě z prostředků získaných daňovou úsporou. V případě, že se bxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů, tedy nákladů zaúčtovaných do účtové třídy 5. Splnění této podmínky by tak neodpovídala úhrada pořízení dlouhodobého majetku, protože se nejedná o nxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxku těchto nákladů, tedy zda je možné prostředky získané daňovou úsporou použít na zaplacení nákladů, které vznikly v minulém zdaňovacím období, tedy nxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch období má dojít ke krytí nákladů, nikoliv ke vzniku těchto nákladů, ZDP nestanoví podmínku, že obě tyto skutečnosti, tedy vznik nákladů i jejich úhrxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxeré vzniknou v budoucích zdaňovacích období. V tomto případě je ale možné argumentovat alespoň tím, že v okamžiku krytí těchto nákladů, tedy jejich úhrxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxvýto postup v praxi nedoporučujeme.
Splnění uvedené podmínky se posuzuje u prostředků získaných úsporou na dani, nikoliv u částky, o kterou byl sníxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xazbě daně z příjmů 19% u částky představující úsporu na dani, tj. 19% z 300 000 Kč, tedy 57 000 Kč. Tato podmínka nemusí být logicky splněna hned, ale až náslxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxžitostí a veřejně prospěšný poplatník musí s touto skutečností počítat a včas se na ni připravit. Je nutné zohlednit, že se jedná o finanční, nikoliv účexxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxvu zdůrazňujeme, že v prvé řadě se jedná o finanční podmínku.
Zákon o daních z příjmů nestanoví jednoznačný způsob prokázání použití těchto prostřxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx průkazné, protože většina činností, které se posuzují z daňového hlediska rozdílně a příjmy z nich plynoucí mají rozdílný režim, se ve skutečnosti proxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxit v účetnictví příslušnými analytickými účty.
Pokud podmínky nebudou ve stanovené lhůtě splněny, nezůstane to samozřejmě bez následků, protože xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxerou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani. Toto zvýšení základu daně je veřejně prospěxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx úspory na dani, tj. ve třetím roce po uplatnění daňové úspory, případně v následujícím roce u poplatníků se zkrácenou lhůtou, anebo k ukončení činnostix
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxh prostředků využít na krytí stanovených nákladů. Potom dojde k situaci, že poplatník vlastně po uplynutí stanovené doby ušetřenou daň vrátí. Pokud by xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxéně i za této situace má možnost základ daně zvýšený o dodaněnou daňovou úsporu v posledním roce stanovené xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxuje, že pokud veřejně prospěšný poplatník uplatní v daňovém přiznání snižující položku podle § 20 odst. 7 a následně dosaženou úsporu využije v souladx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxrována nevyčerpaná úspora. Pokyn obsahuje také následující příklad výpočtu pro zvyšující položku podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP: Uplatněná snižxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxx xxx x xxx 000: 57 000) = 142 105 Kč. Částka snižující položky, která zvýší základ daně a která odpovídá nevyčerpané slevě, činí 142 105 Kč.
Snížení základu daně xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxtnění odpočtu od základu daně ani případné zvýšení při nedodržení podmínek není účetním případem a o samotném uplatnění odpočtu se tak neúčtuje.
V pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.
Obecně prospěšné společnosti a ústavy musí prostředky získané touto úsporou použít v náslexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxa pro použití takto získaných prostředků výrazně kratší a navíc je jinak vymezen účel použití těchto prostředků, protože vazba na příjmy, které nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xepodnikatelských činností, tedy činností ve vazbě poskytované obecně prospěšné služby u obecně prospěšných společností nebo činnosti užitečné spoxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvěrky včetně zveřejnění oprav danou § 20 a § 22 zákona č. 248/1995 Sb. V roce porušení této povinnosti nemohou položku uplatnit.
V případě veřejnýcx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxstavena odlišně nejenom lhůta pro čerpání dosažené daňové úspory, ale odlišně jsou nastaveny také limity možného snížení základu daně. U těchto poplaxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti. xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxtí získaných prostředků pouze v následujícím zdaňovacím období, ale u těchto poplatníků dochází ke zvýšení limitů možného snížení základu daně, maxixxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx ve vazbě na skutečnost, že se jedná o vzdělávací a vědecké instituce.
Doplňme, že veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce patří mezi veřejxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Zákon o daních z příjmů tak vyjmenovává konkrétní činnosti, na jejichž financování může být daňová úsxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xnstituce, nicméně i tuto možnost ZDP poskytuje, a to kvůli využití u uměleckých vysokých škol.
Z koordinačních výborů:
21/26.01.05 - Problematixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxspěšný poplatník, § 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 - výsledek hospodaření, § 38mx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
Čl. II body 21 a 22 přechodných ustanovxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x důvodové zprávy (k § 495 obč. zák.)
Souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot náležejících téže osobě vytváří její majetek. Majetkem se tedy rozuxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Jměním se pak rozumí komplex kladných a záporných majetkových hodnot (aktiv a pasiv) náležející určité osobě. Majetek i jmění mohou náležet společně i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxušen obch. zák. a vstoupil v účinnost obč. zák., který podstatnou část bývalého obch. zák. nahrazuje. Obč. zák. však upouští od definování pojmu "obxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx se rozumí obchodním majetkem pro účely daně z příjmů právnických osob.
Definicí obchodního majetku jako majetku, který právnické osobě patří, se nxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxt majetek, který náleží poplatníkovi, který je právnickou osobou, anebo poplatníkovi, který právnickou osobou není (například svěřenský fond, podíxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní osobnost jako právnická osoba, se uvádí, že jeho obchodním majetkem je majetek, který k němu patří, jelikož poplatník bez právní osobnosti nemůxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxm svěřenského fondu, ale majetkem ve svěřenském fondu (§ 1448 odst. 3 obč. zák.). Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxt majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Jedná se o odlišné právní pojetí šíře samotného majetkux xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxí majetek, právnické osobě toto umožněno není.
Související ustanovení:
§ 22 odst. 1 písm. g) bod 7 - zdroj příjmů, § 24 odst. 2 písm. v) - účetní odpxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx
Sazba a výpočet daně
Ing.
Marie
Hronová
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xsob ze základu daně z příjmů jednotlivých typů poplatníků uvedených v § 17 zák. o daních z příjmů.
K odst. 1
V tomto odstavci je uvedena sazba daně pro pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xoložky odčitatelné od základu daně, a který se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.
K odst. 2
Podle odst. 2. činí sazba daně 5% pro poplatníky uvedené x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investiční fond a aby mohli tuto sníženou sazbu daně na svůj základ daně aplikovat. Podrobněji viz komentář k § 17b zák. o daních z příjmů.
K odst. 3
Usxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xotřeba u poplatníků splňujících podmínky zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření uvést, že kromě obecné sazby daně 0%, je ještě v § 19 odsxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxcí fondu penzijní společnosti a instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle odst. 6, ve kterém jsou předmxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxdům penzijního pojištění.
K odst. 4
Sazba daně 15% se použije pro stanovení daně ze samostatného základu daně podle § 20b zák. o daních z příjmů zaokxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxdobných příjmů plynoucích daňovým rezidentům ČR z účastí na obchodních korporacích se sídlem v ČR.
K odst. 5
Pro výpočet daně ze základu daně podle § xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxí část základu, za část zdaňovacího období, po kterou je tento poplatník běžnou obchodní korporací, se použije sazba daně 19% uvedená v odst. 1. Ustanovxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxnulosti se na základ daně aplikovala sazba daně účinná k poslednímu dni zdaňovacího období. Vzhledem k tomu, že docházelo ke spekulativnímu přecházenx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxrá měla být aplikována na základ daně z příjmů právnických osob.
Podrobnější vysvětlení je uvedeno v důvodové zprávě k zák. č. 261/2007 Sb. Ke změně xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxti se zavedením různých zdaňovacích období (§ xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh (např. hospodářský rok), a tudíž bylo nutno stanovit, jaká sazba daně bude aplikována, zda sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období, nebo saxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xavržena úprava, že se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období, oproti původní úpravě, kdy byla použita sazba daně účinná k poslednímx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané zák. o účetnictví v souvislosti s přechodem na hospodářský rok, např. spojením předchozího zdaňovacího období (kalendářní rok) a části následuxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadech, kdy docházelo ke snižování sazeb daně v následujících obdobích.
Související ustanovení:
§ 17 - poplatníci daně z příjmů právnických osoxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxího období, kdy je poplatník základním investičním fondem, § 20b - samostatný základ daně, § 20 - základ daně a položky snižující základ daně, § 23 - záxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
Ing. Mgr.
Radim
Bláha
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Z důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňovxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xednotek založenou x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxdnotkám nabýváno podle dosavadních právních předpisů, zejména podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytůx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxotnou právní úpravu pro jednotky, a to jak jednotky vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů, tak pro jednotky podle nového občanského zákoníku.
Na zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xiž zahrnují podíl na společných částech nemovité věci, mezi které patří i pozemek, na němž je dům zřízen (§ 1158 a násl. nového občanského zákoníku), tak xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku.
Ustanovení odstavce 4 dále v zájmu právní jistoty normuje, že na jednotky vymezexx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh věcech. Nový občanský zákoník v § 498 stanoví, že nemovitými věcmi jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná právx x xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. V § 11xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxo zákoníku uvádí toliko to, že nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxho vzniku již měl řídit novou právní úpravou. Je však přinejmenším sporné, zda z uvedených ustanovení lze vyvozovat, že jsou jednotky vymezené podle záxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xroto zákon o daních z příjmů takovou normu zavádí, aby nebylo nutné v textu zákona vždy uvádět spojení "nemovitá xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Sb.".
Zjednodušení textu zákona, kterého je tímto dosaženo, nabývá zvláště na významu v situacích, kdy je nutné dále rozlišovat, o jakou jednotku sx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xak nebytový prostor, zakotvuje ustanovení § 1158 odst. 2 nového občanského zákoníku, které stanoví, že co je stanoveno v oddílu upravujícím bytové spoxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxotky rozlišovat, byť pro ně v právním řádu není zaveden zvláštní pojem. Např. v ustanovení § 4a písm. h) zákona o daních z příjmů se osvobozuje od daně z přxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxla vlastníkem domu s jednotkami, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru. Dále musí být splněna podmínka, že fyzická osobax xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se podílel svými peněžními prostředky nebo nepeněžními plněními na pořízení domu s jednotkami. Pokud tedy bude součástí jednotky např. byt, sklep a atxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, a to ateliér. Pokud by součástí jednotky ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stalx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxtky, členem výše uvedené právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svými peněžními prostředky nebo nepeněžními plněními na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xe tyto podmínky obdobně aplikovaly na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. a spolu s nimi i na s nimi spojený podíl na společných částech domu, a xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxtovým prostorem, který je garáží, sklepem nebo komorou, aby byl bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k nim od daně z příjmů fyzických osob osvoxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxnému se podle ustanovení § 15 odst. 3 písm. f) bytovou potřebou pro účely zákona o daních z příjmů rozumí vypořádání společného jmění manželů nebo vypoxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxho zákoníku, která zahrnuje jeden byt nebo soubor bytů, avšak nezahrnuje žádný nebytový prostor, a která kromě bytu nebo souboru bytů na základě nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxdle zákona o vlastnictví bytů, tj. jednotka dosud označovaná jako "byt", přičemž na základě ustanovení § 21b odst. 4 zákona o daních z příjmů se ustanovxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku.
Odstavec 5 reaguje na zavedení nového institutu závdavek v NOZ, a to vedxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
Daňové právo musí reagovat na širší okruh vztahů, nežli jsou vztahy popsané v obč. zák., proto se pojetí věcí oproti obč. zák. rozšiřuje. Vzhledem k txxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x § 497 obč. zák. stanoví, že se na ně přiměřeně použijí ustanovení o věcech hmotných), je nutné tuto skutečnost v zák. o daních z příjmů výslovně upravitx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xváděno dlouhé slovní spojení "část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku".
Obchodní závod je dle § 502 obč. zák. organizovanx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxo provozu. Pobočkou se následně podle § 503 obč. zák. rozumí taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostexx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxodním zákoníku (§ 5 odst. 1 obch. zák. do konce roku 2013), které zahrnovalo i osobní složky podnikání. Koncept obchodního závodu již není pojat takto xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxž nespadají do původní souhrnné kategorie cenných papírů, nejsou rovnocennou kategorií jako cenné papíry ve smyslu listinném, ale náhražkou cenného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxho přehlednost zák. o daních z příjmů uvádí, že ustanovení o jednotce a nemovité věci se použijí rovněž pro jednotky vymezené speciální právní úpravou x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxého institutu záloha. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.
Související pokyny:
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o vlastnictví bytů, vznikne i po dni účinnosti občanského zákoníku vlastnické právo k jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Poxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxí od daně, § 8 - příjmy z kapitálového majetku, § 10 - ostatní příjmy, § 26 až 32 - odpisy hmotného majetku
Související předpisy:
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 1.1.2017.
K odst. 1
Pro režim výplat plnění ze svěřenského fondu se stanoví podmínka, že nejdříve je zdrojem vypláceného plnění zisk po xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxzi KDP a GFŘ, přičemž závěrem je nesouhlas GFŘ s názorem KDP (viz níže).
K odst. 2
V tomto odstavci uvedená právní úprava se týká nastavení daňově neutxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xo v praxi znamená, že v případě plnění z rodinné
fundace
je nejdříve zdrojem vypláceného plnění zisk po zdanění a až poté, co jsou tyto zdroje vyčerpány, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxž zdrojem je ve smyslu účetní legislativy zisk vygenerovaný činností
fundace
, kdy je toto plnění příjmem z kapitálového majetku [§ 8 odst. 1 písm. i) zákx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtku
fundace
, jejichž zdrojem není zisk
fundace
(ale např. vklad nebo dar) patří mezi příjmy uvedené v § 10 zák. o daních z příjmů a vztahuje se na ně osvobxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxí nemovitých věcí, která stanoví speciální režim k § 2061 obč. zák. upravujícímu vzájemné darování v soukromém právu. Podle § 2061 obč. zák. "bylo-li xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxany". xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx k obecnému požadavku na jednotný přístup v oblasti daní, byl pro daň z příjmů zakotven režim obdobný jako daně z nabytí nemovitých věcí. Zde z důvodu obavx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xpravu, podle níž bude sjednané vzájemné darování vždy považováno za smlouvu kupní (v případě, že jeden z dárců daruje peněžní prostředky) nebo směnnoux x xx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxk. zařazen mezi smlouvy o přenechání věci k užití jinému (§ 2332 a násl. obč. zák.). Stejně jako nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxch z příjmů vztahujících se na nájem se bude vztahovat též na pacht, komentované ustanovení § 21c odst. 3 zák. o daních z příjmů stanoví, že tam, kde se v zxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro podnájem a analogický závazkový právní vztah, ze kterého je pachtýř zavázán zřídit třetí osobě užívací a požívací právo neboli podpacht.
Z koordxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxvitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů (str. 17-19). Předkladatelé: Bc. René Kulínský, Ing. Jiří Nesrovnal, Mgr. Simona Hornochová.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu." Problém uvedeme na příkladu osobního automobilu, který byl vyčleněn do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxruje zisky, které však průběžně obmyšlenému (synovi) nevyplácí, jelikož jsou určeny až na budoucí financování jeho vysokoškolského vzdělávání. Při xxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxěným do fondu příbuzným (zahrnutým v odst. 1 § 10), jeho bezúplatné nabytí je proto u syna osvobozeno ve smyslu § 10 odst. 3 písm. d) ZDP. Naopak výplata zisxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xpravu uvedenou v § xxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxš racionálnímu výsledku:
(i) přístup s ohledem na zdroj plnění - nabytí automobilu obmyšleným (synem) bude pro účely daně z příjmu považováno za výpxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xutomobil, bude tedy nutné vést pro daňové účely samostatnou evidenci. Následně, až bude skutečně vyplácen zisk (po vyčerpání částky "daňově evidovanxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxého - nabytí automobilu bude pro účely daně z příjmu považováno za výplatu zisku, ale taková výplata bude od daně osvobozena, jelikož je zisk vyplácen ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) by pak zřejmě byla považována pro daňové účely za plnění z majetku fondu (nikoliv ze zisku), ale jelikož by se již nejednalo o automobil, bylo by přijetí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xdst. 1 ZDP nemohl být záměrem zákonodárce. Také vedení speciální evidence majetku a zdrojů svěřenského fondu pro daňové účely odlišné od účetnictví sx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx jelikož pouze opakuje text uvedený v zákonném opatření (K bodu 270, § 21b§ 21f).
Závěr KDP
Navrhujeme přijmout závěr, že ustanovení § 21c odst. 1 xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxní takového plnění bude z částky odpovídající plnění ze zisku svěřenského fondu sražena / uhrazena daň.
Stanovisko GFŘ
Z hlediska daně z příjmů práxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku fondu. Přitom plnění obmyšlenéxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxně z příjmů fyzických osob s ohledem na platné znění ZDP nelze s názorem předkladatele souhlasit. Z logiky věci vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xnapř. nájem předmětného majetku). To odpovídá úpravě obsažené v novém občanském zákoníku, který stanovuje, že obmyšlenému lze přiznat právo na plody xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem (§ 1459 ObčZ). Obmyšlený má proti fondu pohledávku, jsou-li splněny podmínky pro její vznikx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxského fondu jsou minimální a dávají možnost volné úpravy podmínek plnění obmyšleným podle vlastní úvahy zakladatele. Proto bude vždy nutné individuáxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx - poplatníci daně z příjmů právnických osob, § 19b - osvobození bezúplatných příjmů, § 22 - zdroj příjmů
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxngu
Ing.
Barbora
Krížová
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Z důvodové zprávy:
Pokud byl předmět finančního leasingu uživateli pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xx xxxxx x xx xx xx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxm znění od 1. ledna 2014) nebo ve znění této novely (tj. ve znění od 1. ledna 2015). U smluv o finančním leasingu uzavřených od 1. ledna 2015 již poplatník muxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xedná se o ustanovení zák. o daních z příjmů, účinné od 1. ledna 2015, jehož obsahem je zpřesnění definice finančního leasingu. Účelem ustanovení je doplxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, finančním leasingem nebo zda se jedná o operativní pronájem.
V opačném případě, tzn. v případě záměny, se poplatníci vystavují riziku překvalifixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo v plné výši. Změny bylo nutné provést i s ohledem na to, že neexistuje dle obecné právní úpravy pro tento typ smluvního ujednání typová smlouva. Smluvní xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxupí najatého hmotného majetku" byl nahrazen pojmem "finanční leasing" a "nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku" xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxou zde přesunuty z dosavadního § 24 odst. 4 ZDP.
Na finanční leasing uzavřený do konce roku 2013 se vztahují dvě přechodná ustanovení zákona č. 267/20xx xxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx leasingových operací je přenechání vlastnického práva na pronajímateli, kdy na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává nájemci věc za úplaxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxjatému majetku a na rozdíl od běžného operativního pronájmu se nepředpokládá, že po skončení nájmu bude věc vrácena pronajímateli. Naopak, nájemce je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:
1)
ujednání při vzniku smlouvy, že po uplynutí sjednané doby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
2)
skutečnost, že kupní cena předmětu leasingu je v okamžiku převodu vlastnického práva nižší nebo rovna jeho "daňové" ceně v tomto okamžiku. Daňovox xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxlatnit, v posledním roce před nákupem, poloviční odpis. Uvedené pravidlo se neuplatní u již zcela odepsaného majetku;
3)
převod odpovídajících pxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xoba finančního leasingu, která, včetně způsobu jejího výpočtu, nedoznala žádných změn, v porovnání s původním zněním v § 24 odst. 4 ZDP;
5)
předmětxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xůvodové zprávy, do ustanovení doplněno, že definice finančního leasingu dle zák. o daních z příjmů se nemůže týkat věci, která je nehmotným majetkem. xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx proto nemohla být daňově posuzována dle § 24 odst. 4 ZDP, ale jenom podle obecných pravidel upravujících daňovou uznatelnost nákladů.
Majetek, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxisování, může mít pronajatá věc po skončení nájmu zůstatkovou cenu, kterou lze uplatnit do daňových výdajů až po skončení nájmu, při prodeji majetku (vxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxsingu, ale i většinu rizik a nákladů spojených s jeho užíváním. Jedná se o povinnost platit nájemné, věc udržovat a provádět i běžné opravy, dále přenos rxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xronajímatele na nájemce, který nastává již okamžikem předání předmětu leasingu. Převod vlastnictví je u finančního leasingu většinou zajištěn opčnxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xouhlasem pronajímatele, náhradu výdajů může po pronajímateli požadovat jenom tehdy, když se k tomu pronajímatel zavázal.
Pokud má být smluvní vztxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxná.
K odst. 2
Zde dochází k přesunu ustanovení o minimální době finančního leasingu z § 24 odst. 4, 15 a 16 ZDP. Jedinou věcnou změnou je zkrácení minimxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxení doby leasingu (tzn. doba odepisování snížená o 6 měsíců) uplatňovalo jenom na majetek zařazený v odpisových skupinách 2 a 3,
K odst. 3
Dle aktuálxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xoužít na majetek v nájmu. Jedná se zejména o uplatnění paušálního výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP do daňových výdajů. U uvedeného výklaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxupit jeho předmět před jeho sjednanou dobou ukončení, resp. jeho nezájem/neschopnost (zejména z finančních důvodů) v leasingu dále pokračovat. V druxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxde, daňově se posuzuje, a to i zpětně, jako nájem majetku. Na uplatněné nájemné se pak vztahuje § 24 odst. 2 písm. h) bod 1 ZDP a zejména i § 24 odst. 6 ZDP, podxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxečnou dobu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší.
Pokud je finanční leasing předčasně ukončen s odkupem, na daňové uplatnění úplat (nájemnéxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxpní cena porovnává buďto se zůstatkovou cenou vypočítanou rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxu podle § 30b ZDP ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou byl tento majetek odpisován (hmotný investiční majetek vyxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxude nižší než výše uvedená cena. Při nedodržení této podmínky nebude žádná úplata za finanční leasing uznaná za daňový výdaj a to jak za minulá, tak i za běxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xýdajů v podstatě nedochází k žádné změně oproti původnímu znění zákona z roku 2014 (bez § 21d ZDP)
K odst. 5
Pokud nájemce přenechá předmět finančníhx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx uplatňování odpisů z technického zhodnocení majetku provedeného tzv. "podnájemcem", kterému předmět leasingu dal k užívání původní nájemce. Tímto xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxační výbory:
445/18.02.15 Uplatňování nákladů na pohonné hmoty ve vybraných případech. Předkladatelé: Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Nesrovnal.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx z cizích zdrojů. Jedná se o případy finančního leasingu a úvěru se zajištěním dluhu převodem vlastnického práva na věřitele se současným sjednáním jehx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxsouhlasilo GFŘ, dle kterého se stávající znění § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP skutečné omezuje pouze na vlastní vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá v obchodníx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxkonodárce).
Související ustanovení:
§ 23 - základ daně, § 24 - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, § 25 - daňoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k závěru, že krajský soud pochybil, pokud svůj závěr o tom, že nájemní smlouva ze dne 1.5.2002 je nájmem operativním založil pouze na skutečnosti, že je vx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xmlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsprávné právní posouzení má v projednávané věci vliv na zákonnost napadeného rozsudku, neboť krajský soud jiného důvodu pro zamítnutí žaloby v rozsudxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.4.2005, čj. 2 Afs 26/2004.
Obecná společná ustanovení o osobách
Ing. Mgr.
Radim
Bláha
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxuje ZDP na situaci, kdy je nutné odlišit případy, kde se "domácností" myslí "pospolitost spolužijících osob" a kde se "domácnost" používá ve smyslu "zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xospodařící domácnost". Absencí definice tohoto pojmu v NOZ vznikla potřeba tento pojem definovat alespoň pro účely daně z příjmů. Použitá definice jx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxkladová ustanovení.
K odst. 1
Bankou se pro účely daní z příjmů rozumí banka včetně zahraniční banky, a to zejména s ohledem na vymezení banky v zákonx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzování bankovních služeb je regulováno státem. Centrální bankou se v ČR rozumí Česká národní banka, která je zřízena podle zákona č. 6/1993 Sb., o České xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xehož základě je subjekt mezinárodního práva oprávněn vykonávat svou suverénní moc, kterou jako subjekt mezinárodního práva disponuje a to také v daňoxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxvnickou osobou, registrace věcí a práv v příslušném rejstříku či závazky vyplývající z obyčejového nebo smluvního mezinárodního práva. Tento pojem bxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxe častěji považují samostatné územní jednotky, které nemají postavení státu, avšak právo uzavírat mezinárodní smlouvy v oblasti daní. Jde především x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xegistrované podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Registrovaným partnerem se v tomto zxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Registrovaní partneři tak například mohou uplaxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxjetek mohou spolu nabývat pouze v rámci podílového spoluvlastnictví, což je významným rozdílem oproti majetkovému uspořádání manželů v manželství fxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby" - § 115 občanského zákoníku) oporu v právních předpisech, je pro xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx x xxxx x xxxxxx z příjmů za "domácnost" považuje "pospolitost spolužijících osob", použije se nově pojem "společně hospodařící domácnost". Takovou společně hospxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxaky jejich spolužití, které je možné objektivně posoudit, je trvalost a společné podílení se na úhradě nákladů na své potřeby. Trvalost takového spoluxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxe pouze se společenstvím fyzických osob.
Související ustanovení:
x x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxení od daně, § 38e - zajištění daně
§ 17 - poplatníci daně z příjmů právnických osob, § 17b - základní investiční fond, § 25 - daňově neuzxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxdaje spolupracujících osob, § 15 - nezdanitelná část základu daně, § 35ba - slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, § 35c - daňové zvxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxsti, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění
§ 4a - osvobození bezúplatných příjmů, § 10 - ostatní příjmy, § 13 - příjmy a výdajx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxstění dítěte, § 35c - daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, § 38k - uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxkladu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně
Související předpisy:
zákxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx2017.
U obchodních korporací se vklad do obchodní
korporace
považuje za úplatnou operaci, poněvadž akcionář či společník získává za vloženx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxem pro jejich vznik a nelze tedy na ně nahlížet jako na dar. V tomto směru je možné tento výklad podpořit také analogií s účetními postupy, kdy jak vklady do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxž ani příjem., tj. vkladem nedochází k ovlivnění základu daně daného subjektu.
Právní úpravou se stanoví, že vyčlenění majetku do svěřenského fondx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se toto ustanovení vztahuje i na
fundace
a ústavy, jejichž daňový režim doposud vycházel pouze z účetnictví.
Právní úprava současně potvrzuje elixxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxa v nemožnosti odpisovat majetek svěřenským fondem v důsledku aplikace § 27 písm. j) zák. o daních z příjmů a dále v nemožnosti uplatnění částek ve výši úxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxdu. Stávající úprava citovaným opatřením Senátu totiž pokládala vyčlenění, resp. zvýšení, majetku za bezúplatný příjem a ustanovení § 18 odst. 2 písmx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxjmů a z § 25 odst. 1 písm. i) zák. o daních z příjmů a dále § 25 odst. 1 písm. zp) zák. o daních z příjmů a § 25 odst. 1 písm. zq) zák. o daních z příjmů vyčleněníx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxch příjmů dopadají obecně jen na nabytí majetku darováním, a tím zmíněný vklad dle § 21f xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxvobození bezúplatných příjmů, § 25 - daňově neuznatelné výdaje, § 27 - hmotný majetek vyloučený z odpisování
Související předpisy:
xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postup pro konstrukci a úpravu základu daně z příjmů poplatníka., fyzické i právnické osoby. Základ daně poplatníka, fyzické osoby, je primárně definxxxx x x x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 12 ZDP platí, že aplikace § 5 ZDP, pro fyzické osoby, má přednost před úpravami podle § 23 ZDP.
V odst. 1 je uvedeno, co je základem daně. V dalších ustanxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xe dále možné odpočítat položky uvedené v § 15, 20 a 34 ZDP za podmínek tam stanovených. Základ daně, případně upravený o odpočitatelné položky a zaokroxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxx xterý vyjadřuje vztah ZDP k účetním předpisům. Z § xxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx poplatníka účtujícího v soustavě jednoduchého účetnictví.
Na § 23 ZDP dále navazují ustanovení § 24 ZDP (daňově uznatelné výdaje) a § 25 ZDP (nedxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx
xx
xxxxxxxx x x xxx xx xvedeno, z čeho se vychází při zjištění základu daně,
b)
odstavec 3 -uvádí o které položky se, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxx xx xxanoven zákaz přičítání nákladů (výdajů) s nezdanitelnými příjmy k nákladům (výdajům) souvisejícím se zdanitelnými příjmy. Omezení se použije pro náxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmu pronajímatele plynoucího z výdajů, které vynaložil nájemce na najatém majetku. Dále řeší ocenění bezúplatného příjmu u veřejně prospěšného poplaxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v případě zahájení likvidace, ukončení nebo přerušení samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podlx x x xxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxak),
h)
odstavec 9 - řeší úpravy (resp. zákaz úprav) základu daně o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty podle účetních předpisů,
i)
odstavxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxvé ztráty stálé provozovny daňového nerezidenta v ČR,
k)
odstavec 12 - řeší vztah mezi § xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxhledávky do obchodní
korporace
u poplatníků nevedoucích účetnictví,
m)
odstavec 14 - umožňuje poplatníkovi-fyzické osobě při přechodu z daňovx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xahrnuje do základu daně oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu a
goodwill
,
o)
odstavec 16 - řeší konstrukci základu daně poplatníka, který nxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x dluhů vkladem, převodem obchodního závodu, fúzí nebo rozdělením obchodní
korporace
od daňového nerezidenta,
Pro správné stanovení základu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxíků, kteří vedou účetnictví, se vychází pro zjištění základu daně z výsledku hospodaření, který se zjistí z účetních předpisů. Základ daně tedy primárxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxodnikovými náklady a výnosy. Výsledek hospodaření se dále upraví podle následujících ustanovení § 23 ZDP čímž dochází k jeho transformaci na základ dxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxích z příjmů neakceptuje jako daňový výdaj, nebo je akceptuje jenom za určitých podmínek, (a ty nebyly splněny), se zvyšuje základ daně poplatníka. To xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xůvodů) nevstupují. O nezdanitelné příjmy se hospodářský výsledek může snížit.
Poplatníci, kteří sestavují účetní závěrku podle Mezinárodních úxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxí závěrku podle Mezinárodních účetních standardů, použijí ke zjištění výsledku hospodaření příslušnou vyhlášku k účetnictví (viz odkaz v textu zákoxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxm podle Mezinárodních účetních standardů a výsledkem hospodaření zjištěným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na tomto výsledku společníkům.
Veřejná obchodní společnost nemá základ daně a nepodává ani dxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuvy. V případě společníka - fyzické osoby je zmíněný podíl na zisku dílčím základem daně z příjmů fyzických osob podle § 7 ZDP. Společník, právnická osobxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxolečnost a komplementáře, a to podle společenské smlouvy nebo na polovinu (pokud v ní poměr není stanoven). Komplementáři si část účetního zisku a ztráxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou, pokud tak neurčí společenská smlouva.
Podle § 23 odst. 2 písm. b) se u poplatníkxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a udržení příjmů v souladu s § 24 a 25 ZDP. Informace o zdanitelných příjmech a daňových výdajích poplatník čerpá z daňové evidence podle § 7b ZDP. Neuplaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xříjmů (s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP). V tomto případě poplatník čerpá informace ze záznamů o příjmech podle § 7 odst. 8 ZDP.
Obdobně postupují i poplaxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxjmy), poplatník od nich může odpočítat jenom daňové výdaje vynaložené na dosažení a nikoliv na udržení a zajištění těchto příjmů. Některé z výdajů jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jenom od příjmů z penzijního připojištění a soukromého životního pojištění (§ 8 odst. 6 a 7 ZDP). Základ daně u příjmů ze závislé činnosti je definován x x x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx § 6 odst. 13 ZDP). Jedná se o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí a to x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx. 2 písm. a) ZDP se u poplatníků, kteří odpisují majetek metodou komponentního odpisování, podle právních předpisů upravujících účetnictví, vycházx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xýsledek hospodaření o veškerý vliv této metody. Pro daňové účely se uplatní jen daňový odpis majetku, tzn. rozdělení majetku na komponenty, pro účely dxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s § 3 odst. 3 zák. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Náklady související s vyřazením staré a pořízením nové komponenty jsou rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, viz pokyn GFŘ-D-2 (Finanční zpravodaj č. 2/2011).
Tvorbu rezerv může jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1d) při splněnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxzinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství, pokud současně vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv a to maximálně ve výšx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxek odpisuje metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví. Prokazatelnou evidencí rezerv se v tomto případě roxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxodních účetních standardů.
S § 23 odst. 2 ZDP souvisí 23 odst. 10 ZDP, kde je uvedeno, že pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného poxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Předmětem častých soudních sporů je účetní a daňový přístup k dohadným položkám. Dohadné položky vstupují do nákladů, resp. výnosů, v těch účetnícx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx x xx xxxxxxxy č. 500/2002 Sb. V případě, že v minulých obdobích účetní jednotka vytvořila dohadnou položku v jiné výši, než je skutečný náklad nebo výnos, nemá povixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxí, kdy přesně zjistila výši nákladů nebo výnosu. Pokud ale účetní jednotka dohadnou položku vůbec nevytvořila nebo stanovila odhad chybným postupem (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxných položek oproti skutečné (výsledné) částce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xčtování dohadných položek je vhodné věnovat zvýšenou pozornost, odhad by měl být dostatečně doložen. Výrazný rozdíl mezi skutečností a vytvořenou doxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé poplatníkům vznikají při odhadovaní (např. chybné postupy odhadování nebo i odhady upravené s cílem snížení základu daně) se zabývá i NSS ve své judikxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxného dne podle pokynu GFŘ D-22. Rozhodný den, tzn. den kdy bonusy a konta vstupují do zdanitelných příjmů resp. daňových výdajů poplatníka, je datum vznxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdě, že přesná částka bonusu a skonta není známá, poplatník vytvoří dohadnou položku (viz předchozí odsek).
Nejvyšší správní soud se problematikou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxvé účinnosti pojistného plnění. Dle jeho závěrů nelze za situace, kdy ke dni účetní závěrky není jistota nejen o výši pojistného plnění ale ani o tom, zda xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x věcné souvislosti účtování se zásadou účetní opatrnosti a dle názoru soudu musí převážit zásada účetní opatrnosti.
Předmětem diskusí odborné veřxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxedku hospodaření a schválení roční odměny nadřízenými (8 Afs 35/2010-106 ze dne 31.3.2011). Nejvyšší správní soud se v tomto případě vyjádřil pro nesxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxesná výše.
Z dalšího rozsudku (Afs 67/2011-238 ze dne 9.11.2011) plyne, že je-li vznik práva vázán na splnění podmínky, jedná se o podmínku odkládacx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxávní úkon, který je jinak platný a závazný, avšak není ještě účinný, vůbec právních účinků nabude.
Z další judikatury naopak plyne, že pokud jsou ročxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxačně a objektivně na hospodářských výsledcích), dohadnou položku na odměny vytvářet lze. V takovém případě má proces schválení odměn příslušnými řídxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xrávní nárok. Pro zahrnutí do základu daně je totiž rozhodující existence nezpochybnitelného právního nároku, s tím, že jediná pochybnost existuje poxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxa, i když je velice pravděpodobní, poplatník vytvoří na slevu účetní rezervu, která ale není daňově
relevantní
. V případě, že došlo k dohodě o slevě z cenx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xztahu k očekávaným příjmům.
K odst. 3
V souladu s odst. 3 písm. a) tohoto ustanovení se o částky uvedené v bodech 1-20 zvyšuje výsledek hospodaření nexx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxi zvýší o částky neoprávněně zkracující příjmy. Jedná se ovšem jenom o příjmy, které nejsou zahrnuté v hospodářském výsledku nebo v rozdílu mezi příjmy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xaúčtovány do účetních výnosů (zaevidované v daňové evidenci). Patří sem např. hodnota technického zhodnocení vykonaná jedním spoluvlastníkem nemoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxý výnos pronajímatele po ukončení nájmu), nezaúčtované výnosy ze směnných obchodů, nezaúčtovaná nedokončená výroba (platí i pro nehmotné výstupy výxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xprávně zaúčtované do výnosů/zaevidované v daňové evidenci, nicméně byli zaúčtované/zaevidované v nižší výši, než měly být zaúčtované.
K odst. x xxxxx xx xxx x
xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxt do výdajů (nákladů).
Jedná se o zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji o výdaje, které sice jsou účetními náklady (tzn. zahxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdovat tyto, tzv. nedaňové výdaje na samostatných analytických účtech. Uvedené plyne z ČÚS č. 001 bod 2.2.1. písm. f), podle kterého účetní jednotka při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvané na účtech 513, 523, 528, 543 a 545.
Příklady úprav podle tohoto ustanovení:
-
dlužné smluvní pokuty a úroky z prodlení, které jsou daňovým výdxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xástky výdajů za pohoštění, občerstvení a dary [§ 25 odst. 1 písm.t) ZDP], manka a škody přesahující náhrady [§ 24 odst. 2 písm. n) ZDP], pokuty a sankce od fxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxců neuhrazené do 31. 1. následujícího zdaňovacího období [§ 24 odst. 2 písm. f) ZDP], které je výdajem zaměstnavatele, výdaje na spotřebované pohonné hxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx ostatních výdajů vynaložených v souvislosti s užíváním automobilu [§ 24 odst. 2 písm. zt) ZDP], kladný rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxerv (vytvořené nad rámec zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) atd.
K odst. 3 písm. a) bod 3
Zahrnuje níže uvedené úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období jejich přijetí nezdanil, jelikož byli osvobozené od daně. Pokud poplatník poruší podmínky pro osvobození, zvýší o tyto příjmy svůj výsledek hoxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxlatník použije dar, který původně posoudil jako příjem osvobozený od daně podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP, pro jiné účely nežli vymezené v § 15 odst. 1 a § 2x xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxřský výsledek o hodnotu daru.
-
úprava výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xýdaje (nákladu). I v tomto případě se úprava provede ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo.
Přxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxvinen, za zdaňovací období (kdy si uplatňoval nájemné do daňových výdajů), podávat dodatečná daňová přiznání, v nichž by musel zvýšit hospodářský výsxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxo daň. Poplatník zvýší svůj HV o dříve uplatněné úplaty u finančního leasingu až v roce porušení podmínek.
K odst. 3 písm. a) bod 4
Oprava chyb minxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xísmene c) bodů 1 a 2, nesmí ovlivnit základ daně zdaňovacího období, ve kterém byla zaúčtovaná. Proto se musí o zaúčtovanou částku hospodářský výsledek xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xhybějí rozhodné informace pro tvorbu dohadné položky. V takovém případě opravu chyby - nákladu z minulých let zaúčtuje až v následujícím období (výslexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxvém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání (pokud se nezaúčtovaný výdaj zjistí až po podání řádného). Pokud poplatník účtoval, v následujícím účexxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x korekcemi příjmů, tzn. se snížením výsledku hospodaření o příjmy nesprávně uplatněné (zvýšené), podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP. Podle aktuálního xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xvýšit. Oprava účtování minulých let účtovaná rozvahově ale nemá vliv na výsledek hospodaření roku, ve kterém je provedená. Proto zmíněné ustanovení vxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxovedení opravy, kdy povinně zvýší svůj výsledek hospodaření. Na zmíněný problém reaguje Koordinační výbor č. 400/24.04.13 Oprava účetní chyby minulxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjmů) se § 23 odst. 3 písm. a) bod 4 ZDP neuplatní, tzn. základ daně se o tuto hodnotu nezvýší, a navrhuje úpravu znění zákona.
K odst. 3 písm. a) bod 5
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxedujícího zdaňovacího xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxx xxxtavování daňového přiznání nezapomnělo. Omezení se vztahuje pouze na pojistné platné podle české legislativy, nevztahuje se na pojistné podle zahraxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvyšující výsledek hospodaření, nejsou-li odvedeny do termínu pro podání daňového přiznání,
Částky neodvedeného pojistného podle tohoto ustanxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxx xxxxxx xubjekty, které jsou povinny podat daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, je limitní lhůtou pro úhradu pojistného termín pro jeho podání.
K odxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxnictví (nikoliv ale jednoduché).
Pokud věřitel snížil v předcházejících zdaňovacích obdobích svůj výsledek hospodaření o neinkasovanou pohledxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxx
x
byla započtena,
-
byla postoupena nebo
-
zanikla jiným způsobem než jejím uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby.
Zvxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxávky),
K odst. 3 písm. a) bod 7
Rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka, který nevede účetnictví, se zvýší o částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxích obdobích, snížil výšeuvedený rozdíl o hodnotu vytvořené daňové rezervy - rovněž neúčetní úpravou základu daně.
K odst. 3 písm. a) bod 8
O rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstku člen
korporace
zvýší svůj výsledek hospodaření, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odst. 8 tohoto ustanovení zák. o daních z příjmů. Fyzické oxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxstku nevyčerpané úspory na dani (přepočítanou na základ daně), kterou získal při uplatnění odpočtu od základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP. Výsledek hospxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxx x písm. a) bod 10
Z titulu přeměny splynutím osoby dlužníka a věřitele zanikají vzájemné pohledávky u nástupnické obchodní
korporace
. Tento rozdíl mexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxodní
korporace
je povinna o tento rozdíl zvýšit svůj výsledek hospodaření. Úprava se nevztahuje na pohledávky ze smluvních sankcí.
Podle pokynu xxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnále a jiných sankcí ze smluvních vztahů) snížený o úhrn pohledávek (mimo pohledávek z titulu pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jinxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xdst. 3 písm. a) bod 11
V některých případech je vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek člena obchodní
korporace
vypořádán v nepeněžní formě. V taxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdou tohoto poplatníka. Poplatník o uvedený rozdíl obligatorně zvýší svůj výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
K odst. 3 písm. a) box xx x xx
xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx bod 12 a 14. Komentář k oběma proto uvádíme společně.
Úprava podle bodu 12 se týká dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 mxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak i těch, kteří účetnictví nevedou. x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxní, netýká:
-
dluhů dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu,
-
u ostatních poplatníků se netýká následujících dluhů: z txxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení podle zvláštního právníhx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxbné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí.
V této souvislosti je důležitá i negativní definice dluhu podle zák. o danícx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxiduje k poslednímu dni zdaňovacího období cizoměnový závazek, který je více než 30 resp. 36 měsíců po splatnosti, dodaní ho, v hodnotě přepočtené aktuáxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. A jelikož v účetnictví závazek nadále zůstává evidován na účtu 321, musí být v dalším účetním období opět přepočítán aktuálním kurzem ČNB k rozvahovémx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxká dluhu, který zanikl, a tedy již netrvá. V ustanovení je stanoven zánik závazku negativním způsobem, tzn. závazek musí zaniknout jinak než splněním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxecně se týká všech poplatníků bez rozdílu, tzn. včetně těch, kteří nevedou účetnictví. Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se upravuxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxvně zaniklý závazek v souladu s § 5 odst. 10 písm. a) ZDP. Úprava se nevztahuje na dluhu, z jejichž titulu vznikli náklady (výdaje) ale ty jsou daňově uznatxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxatních výnosů v souladu s bodem 4.1.3. Českého účetního standardu č. 019 (Náklady a výnosy). Poplatník si tak zvýší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xvýšit svůj výsledek hospodaření o částku zaniklého závazku podle povinnosti uložené právě v tomto bodě 14.
Další podrobnosti viz pokyn GFŘ D-22 a xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxstku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje výsledek hospodaření a která zvýšila vlastní
kapitál
.
Podle důvodové zprávy k výše uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí. Proto sem nepatří např. první účtování o odložené dani a změna metody tvorby účetních opravných položek (viz § 4 odst. 8 písm. g) ZoU).
K odst. 3 písm. xx xxx xx
xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtšina účetních jednotek účtuje na rozvahově),
-
nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně,
-
nejedná se o dax xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxt vstupní cenu majetku, pro účely daňového odepisování, o hodnotu daru (§ 29 odst. 1 ZDP).
Ustanovení navazuje na zrušení zákona o dani dědické a dxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxy, bezúplatné příjmy z nabytí darů jsou zdanitelné pouze v některých případech.
K odst. 3 písm. a) bod 17
Hospodářský výsledek a rozdíl mezi příjmy a xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní dluh nahrazuje dluhem novým. Úprava se neprovádí u poplatníka-účetní jednotky, pokud tento rozdíl správně zaúčtoval do výnosů. U fyzických osob se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xozsudek NSS ze dne 12.7.2007, čj. 9 Afs 33/2007-50, kterým NSS potvrdil závěr správce daně, že důsledkem nahrazení dosavadního závazku závazkem novým xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxí závazky zachycené v účetnictví dlužníka, od jejichž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčely, pak účetní předpisy nestanovují povinnost účtxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxx x xx xxxxx 4 ZDP (účinného od roku 2014) si poplatník může odečíst od výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji odpočet na podporu odborného vzdělávxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxmětného odpočtu poté, co byl v předchozích zdaňovacích obdobích uplatněn. Základ daně se zvýší o dříve uplatněnou částku nebo její část.
Obdobně se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu nebo její poměrnou část.
K odst. 3 písm. a) bod 19
Podle § 23 odst. 7 ZDP může obchodní
korporace
snížit svůj základ daně o částku, o kterou správce dxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cenami, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, přičemž tento rozdíl nebyx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx která si fakultativně může snížit svůj základ daně, má neoprávněně vyšší výnosy. Pokud si tato (druhá) společnost dále sníží svůj výsledek hospodařenx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxení snížit. Podle výše uvedeného se nepostupuje v případě, kdy si obchodní
korporace
tento rozdíl ve vyšší ceně narovnají tak, že výsledná cena bude o nxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxa až 11c zák. č. 593/1992 xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x titulu jejího zrušení, pokud byl při její tvorbě snížen výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10 ZDP.
K odst. 3 písm. b)
Podle odst. 3 píxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxe uvedené položky v řízení doměřovacím, a to v rámci postupu k odstranění pochybností či daňové kontroly, a dále taky v odvolacím řízení. V průběhu doměřxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxadu daně se vztahuje jenom na poplatníky-účetní jednotky (účtují v podvojném účetnictví). Výsledek hospodaření se snižuje o rozdíl, o který pohledávxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx úpravy je vhodné neuhrazené částky smluvních sankcí účtovat na samostatné analytické účty. Ve zdaňovacím období přijetí platby poplatník naopak svůx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xozdíl mezi příjmy a výdaji sníží o uhrazené pojistné, sražené zaměstnanci, o které byl v předchozím zdaňovacím období zvýšený základ daně podle § 23 odsxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xznatelné až po zaplacení. V případě jejich nezaplacení účetní jednotka zvýší o hodnotu výdajů svůj výsledek hospodaření. Podle tohoto bodu se základ dxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností, které mají povinnost vyloučit ze svých zdanitelných příjmů veškeré výnosy z nabytí akcií nebo podílů v rámci těchto přeměn. Uvedené platx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxčníka.
K odst. 3 písm. b) bod 6
Podle tohoto bodu se výsledek hospodaření snižuje o částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje vxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxentáře x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o částky uvedené v bodech 1 až 10. Pokud ho ale, dle níže uvedeného nesníží, platí, že základ daně je sxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxx. c) bod 1
Poplatník je oprávněn snížit svůj výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o částky, o které nesprávně zvýšil příjmy. Jedná se nxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxtnictví snížením výnosů (tzn. jenom výsledková oprava) v jiném zdaňovacím období, a proto si o částku opravy naopak zvýší svůj základ daně podle § 23 odsxx x xxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxx xx x
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxnuté do nákladů, které tam bylo možné zahrnout. Může se jednat:
-
o chyby v účetnictví, tzn. nezaúčtované resp. nesprávně zaúčtované náklady (v částxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxním případě se může stát, že poplatník provede opravu nákladů, za již uzavřené účetní období, v dodatečném daňovém přiznání. Ve zdaňovacím období kdy vxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxší o částku účetní opravy podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 4 ZDP svůj základ daně za příslušné období.
K odst. 3 písm. c) bod 3
Pokud byli rezervy a opravnx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxuštění předmětného rozdílu je rovněž bez vlivu na základ daně. To platí i pro částky účetních rezerv a opravných položek, které nejsou vytvořené v soulaxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxtku si poplatník může snížit výsledek hospodaření dle tohoto ustanovení.
K odst. 3 písm. c) bod 4 a 5
Podle § 7 odst. 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je přexxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodaření. Kladný oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí je vyloučen z výsledku hospodaření podle § 25 odst. 1 písm. zh) zák. o daních z příjmů.
Pxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxlu mezi jeho celkovým oceněním a souhrnem hodnot jednotlivých složek majetku v účetnictví vkládající účetní jednotky tzv. účetní
goodwill
[§ 6 odst. x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
V případě pořízení obchodního závodu koupí, je nutné oceňovací rozdíl zahrnovat do výsledku hospodaření na základě § 23 odst. 15 ZDP. Kladný oceňovacx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho závodu vstupuje postupně (rovnoměrně) do výsledku hospodaření poplatníka v souladu s účetními předpisy (viz výše). To znamená, že poplatník
goodwxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xozhodnout
goodwill
odepisovat déle než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost odůvodní v příloze v účetní závěrce. O případnou následnox xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x xxx xxxx xxx. je obchodní závod definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se zx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 písm. a) bodu 12 ZDP o hodnotu promlčeného nebo neuhrazeného dluhu alespoň 30 měsíců od xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xrávní nástupce poplatníka.
K odst. 3 písm. c) bod 7
V souladu s § 2068 obč. zák. lze dar odvolat pro nouzi nebo podle § 2072 pro nevděk obdarovaného. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxceného daru, a to ve zdaňovacím období, kdy byl dar vrácen. Základ daně sníží o:
-
zůstatkovou hodnotu hmotného majetku,
-
hodnotu ostatního majxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet nákladů.
K odst. 3 písm. c) bod 8
V případě, že poplatník zvýšil svůj výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu bezúplatnéxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxx xyužit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, podle § 24 a násl. ZDP,
-
o bezúplatném příjmu nexxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx 3 písm. a) bod 16 ZDP a současně svůj základ daně může, o stejnou hodnotu, snížit v souladu s tímto ustanovením.
K odst. 3 písm. c) bod 9
Poplatník v souxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ceny snížené o hodnotu daru, tudíž daňové výdaje jsou nižší.
V případě, že poplatník účtoval o bezúplatném příjmu do výnosů a současně o jeho hodnotu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdě může poplatník o hodnotu výnosu svůj základ daně snížit.
Ustanovení se vztahuje i na peněžitý dar účelově poskytnutý na pořízení nehmotného majexxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxstku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy.
K odst. 4 písm. a)
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxem, kdy se postupuje podle výše uvedeného odstavce, jsou dividendy, resp. podíly na zisku z účasti na obchodní společnosti vyplácané českými společnoxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxdu daně, a to v částce netto. Obdobně se postupuje u vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku od českých plátců, zde je ale potřeba vyloučit zx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xe základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) ZDP, a to v částce brutto.
Poplatník, který je daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo státu tvořícxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx celkovou daňovou povinnost.
K odst. 4 písm. b)
Ze základu daně se vyjímají příjmy, které jsou zdaňovány v samostatném základu daně (§ 20b ZDP), a to sxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xrávnickým osobám-daňovým rezidentům ČR, nebo právnickým osobám-stálým provozovnám nerezidentů v ČR, ze zdrojů ze zahraničí.
K odst. 4 písm. c)
Pxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xásledném snížení základního kapitálu poplatníka-účetní jednotky je potřeba rozdíl vyloučit ze základu daně. Podmínkou je, že byl účtován v prospěch xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xiný poplatník, zaniklý bez provedení likvidace, kterého je nástupcem.
Za částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny, jsou považovány, v souxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvislosti zaúčtovány ve prospěch výnosů v předchozích zdaňovacích obdobích za podmínky, že o ně byl zvýšen správcem daně nebo poplatníkem základ daně zx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xaúčtována xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xáklad daně v daňovém přiznání za předcházející zdaňovací období. A jelikož částka již jednou byla zdaněna, v běžném zdaňovacím období ji naopak vyloučx xx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxzi jednoduchým a podvojným účetnictvím nebo mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictvím nemohlo dojít k opakovanému zdanění stejné částky.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxštění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci uvedení v § 2, kteří nevedou účetnictvxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxě do jejich neuznané výše. Ustanovení umožňuje nezdanit výnos, s nímž prokazatelně přímo souvisí nedaňový náklad. Podmínka přímé souvislosti sem bylx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxo výdaje daňově neuznané v předchozím zdaňovacím období). Podle tohoto ustanovení postupují i fyzické osoby, které nevedou účetnictví.
Příkladex xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxňové odpisy nebyly uplatněné do daňových výdajů v plné výši. Poplatník sníží svůj výnos (příjem) z prodeje majetku o celkovou výši jeho daňové zůstatkoxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xaně i část tržby z prodeje, která souvisí s hodnotou daňově neuznaných odpisů.
Dále se základ daně upraví např. o výnos z odpisu pohledávky, pokud jejx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxt. 4 písm. f)
Podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxdní společnosti nebo komanditní společnosti. V případě absence ustanovení by podíly byly zdaněny dvakrát.
K odst. 4 písm. g)
Do základu daně se nezxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxcích obdobích, na příjem, který nebyl předmětem daně nebo byl od daně osvobozen. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxstka vyplacená společníkovi při snížení základního kapitálu primárně sníží nabývací cenu jeho podílu (viz § 24 odst. 7 ZDP). Předmětná částka nemá vlix xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxy č. 500/2002 Sb. se změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných ekvivalencí (tzn. podílem na vlastním kapitálu) ovládané osoby nebo osoby pod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxatníka.
Pokud ale účetní jednotka zaúčtuje změny v ocenění výše uvedených cenných papírů jako náklad nebo výnos (viz např. § 69 vyhlášky č. 501/200x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xx xx xxx xxxxxxxní vklad je oceněn znalcem. Hodnota určená znalcem v posudku je pro společnost horní hranicí odhadu, který nesmí být překročen, tzn. nepeněžní vklad můxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxžního vkladu dle znaleckého posudku bude společníkovi vrácen v penězích. Částku vrácených prostředků může společník-právnická osoba:
-
účtovat xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxně hodnoty obchodního podílu,
-
nebo o tuto částku snížit nabývací cenu obchodního podílu (MD 378/D 061, maximálně do nulové hodnoty). Postup nemá xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xohoto ustanovení.
K odst. 4 písm. k)
Některé účetní jednotky účtují (např. podnikatelé, v souladu s § 53a vyhlášky č. 500/2002 Sb.) změny reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daně prostřednictvím daňového přiznání poplatníka.
K odst. 4 písm. l)
Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xísm. ze) nebo podle § 19 odst. 9, nezahrnuje do základu daně poplatníka.
Podle § 19 odst. 1 písm. ze) jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozenx xxxxxxx
x
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxx xxxxxx xxteřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí českému daňovému rezidentovi-právnické osobě nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jinxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx osobě, a společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie, z podílu na zisku vypláceného obchodní korporací a z převodu pxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x x xxxx
x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxují reálnou hodnotou, s výjimkou např. cenných papírů držených do splatnosti a cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xčetní jednotka nedrží s cílem prodeje do jednoho roku, resp. u kterých záměr držby není znám (tzv. realizované cenné papíry), účtují prostřednictvím rxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, nemají vliv na výši hospodářského výsledku. A následně nemají vliv ani na základ daně poplatníka, proto jx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxovaný prodej do jednoho roku). Akcie k obchodování se účtují na účtu 251-Majetkové cenné papíry k obchodování. V těchto případech se změna reálné hodnoxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxené podmínky pro osvobození od daně, částky zaúčtované na účtech 564 a 664 je nutné ze základu daně vyjmout.
K odst. 4 písm. m)
Do základu daně poplatnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxvých nároků v družstvech a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxuvy o zamezení dvojího zdanění, nejsou v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) ZDP daňově uznatelné.
K nezdanitelným příjmům (výdajům) nelze přiradit daňoxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxě osvobozeny, k nákladům (výdajům) souvisejícím s činnostmi, z nichž dosažené příjmy jsou předmětem daně, resp. nejsou od daně osvobozeny.
Otázka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxlatníka (včetně fyzické osoby), jenž běžně vynakládá výdaje (náklady), které se vztahují jak k příjmům zdanitelným, tak i k příjmům nezdanitelným.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxsku, dále postupuje i v souladu s § 18a odst. 1 písm. a) ZDP. Podle tohoto ustanovení nezdaní příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud jsou výdaje (náklxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xinností, ale i podle jednotlivých činností v rámci téhož druhu činnosti, pokud jsou prováděny jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny souxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx budou předmětem daně a které nikoliv.
K odst. 6
Pojem nepeněžního příjmu není přesně definován a nelze jej ani přesně definovat. Lze jej rozdělit na xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xýhody s výjimkou peněz nebo ekvivalentu peněz, za který příjemce neposkytuje žádnou srovnatelnou hodnotu (kromě např. vděku, společenské úsluhy apoxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xeníze nebo ekvivalent peněz. Pokud dochází ke směně nepeněžní entity za peníze nebo peněžní ekvivalent, označuje tuto směnu zákon jako výdaj (nikoliv xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxsti). Stejně tak není zcela jednoznačně dáno, co ještě lze považovat za ekvivalent peněz - např. stravenky, směnky, cenné papíry, poukázky s jasnou nomxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxměny) často jako způsob úhrady (a nikoliv směnu). Za nepeněžní příjem se u fyzických osob pro účely zák. o daních považují i částky, které nejsou příjmem xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x oceňování majetku (§ 2 odst. 1) platí, že: "... majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklox xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výšx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxužbě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním."
Oceňování majetku upravuje rovněž vyhláška č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedeného v předchozím bodu se oceňuje:
-
v písm. a) nepeněžní příjem u vlastníka (pronajímatele) - tento příjem se, pro účely daně z příjmů, oceňuje poxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x
x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxon stanoví jiný způsob ocenění nepeněžního příjmu i v § 3 odst. 3 písm. b) ZDP, kde nalezneme specifický postup ocenění tohoto jiného majetkového prospěxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxx x xxxx
Příkladem je bezúročná půjčka na dobu delší nežli 10 let. Majetkový prospěch příjemce půjčky se ocení jako pětinásobek hodnoty ročního plnění. Tx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxx a týká se poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (dále zde jen "zaměstnanec").
Příkladem je příjem zaměstnance z titulu bezúplatné užívaného majxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zákazníkům), resp. cena stanovená podle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Výjimkou je, a zaměstnanec tedy nedodaňuje, příjem od zaměstnavatxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely je příjem zaměstnance stanoven podle §6 odst. 6 ZDP.
K odst. 6 písm. a)
V písm. a) tohoto ustanovxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxínkou pro uplatnění je, že pronajímatel dá nájemci souhlas k pracím na najatém majetku, výdaje jsou hrazené nad rámec smluveného nájemného a nebudou prxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxonajímatel nezvýšil o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu majetku, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem, se ocení zůstatkovou cenxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxklad daně o výše uvedený příjem v roce, kdy došlo k ukončení nájmu. Uvedené postup se uplatní jenom v případě, kdy pronajímatel neúčtuje o tomto nepeněžnxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx č. 013. Svůj hospodářský výsledek pak upraví jenom o rozdíl mezi hodnotou zaúčtovaného výnosu a nepeněžním příjmem podle tohoto ustanovení zákona
Oxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxhnickým zhodnocením podle § 33 ZDP [viz § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP], jelikož jejich hodnota nepřevýší za zdaňovací období částku 40 000 Kč v úhrnu u jednotxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxosů, zvýší vždy základ daně poplatníka.
K bodu 2. Výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odepisoval nájemce se souhlasem pronajímatele. Zxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem. Pronajímatel zdaní tento nepeněžní příjem v roce ukončení nájmu nebo v roce, kdy dojde k písemnému zrušexx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xajetku. xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
Pokud ale dochází k ukončení nájmu z důvodu odkoupení najaté věci nájemcem, který zahrne zůstatkovou cenu jím odpisovaného technického zhodnocení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xouhlasu vlastníka s odpisováním uplatní nájemce do výdajů zůstatkovou cenu technického zhodnocení, které odepisoval, ve výši náhrady výdajů (náklaxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč; případně nexxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxké zhodnocení není přímým daňovým výdajem (nákladem), ale zvyšuje vstupní, případně zůstatkovou cenu majetku pro účely odpisování, a do daňových výdxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxk na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.
K odst. 6 písm. b)
V případech neuvedených v písm. a) se vsxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákon vymezuje pro veřejně prospěšného poplatníka. V souladu s důvodovou zprávou k tomuto ustanovení je cílem stanovit u veřejně prospěšných poplatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxto bezúplatného nabytí podle zákona o oceňování majetku.
Veřejně prospěšný poplatník stanoví hodnotu darů muzejní povahy a kulturní hodnoty ve výxx x xxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x příslušnosti k hospodaření s majetkem státu, převodu nebo přechodu majetku převezme cena majetku zachycená v účetnictví té účetní jednotky, která o txxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxou fakturací v cenách, které se odlišují od cen používaných nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích, za stejných nebo obdobných podmínek.
xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxk, a pokud tak neučiní, provede jí správce daně v rámci daňové kontroly. Pro posouzení, zda jsou ceny sjednané mezi spojenými osobami ve výši "obvyklé", xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxvede v případě, kdy je mezi spojenými osobami domluvená nulová cena, jelikož nula není pro účely tohoto ustanovení za cenu považována. To platí i pro nulxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxblematice pojednává KOOV č. 452/22.04.15.
Považujeme za nutné uvést, že v případě bezúplatné zápůjčky, kdy věřitelem není společník obchodní
korxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx. 1 písm. d) ZDP od daně osvobozen. To znamená, pokud nepřesáhne 100 000 Kč za rok za každého poskytovatele. V případě, že podmínky pro osvobození nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xani z příjmů právnických osob [§ 23 odst. 3 písm. a) ZDP]. Pokud jsou ale zapůjčené prostředky použité na účely dosažení, zajištění a udržení příjmů jejixx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xápůjčky (mimo půjčky společníka společnosti). Zde není zcela zřejmé, zda má být obvyklý úrok, jako majetkový prospěch, oceněn a zdaněn jednorázově jaxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxoznačnou odpověď na tento problém.
Co se týče bezúročné zápůjčky poskytnuté společníkem vlastní společnosti, v tomto případě nevzniká u společnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůbec předmětem daně (viz již zmíněný KOOV).
Ustanovení o úpravě základu daně se nepoužije pro následující případy:
1.
V případě smlouvy o výproxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa. Kdo věc výprosníkovi přenechal, může požadovat její vrácení xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a zavazuje se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je:
-
daňový nerezident, nebo
->
člen obchodní
korporace
, který je daňovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tato definice se použije pro celý zák. o daních z příjmů. Jedná se o osoby:
1.
kapitálově spojené (podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé oxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxtálu nebo hlasovacích právech druhé osoby dle ZDP a a okruh osob, na něž se vztahuje definice spojených osob ,
2.
a jinak spojené osoby, sem patří příxxxxx
x
xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxch osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou xxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xákoníkem sem patří také sešvagřené osoby, např. manžel bratra nebo manželka sestry, ale také sourozenec manžela nebo manželky, a dále osoby trvale spxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem).
Úprava základu daně je u poskytovatele bezúplatného plnění aplikována v situacích, kdy je formálně bezúplatným plněním zastíránx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxý rozdíl mezi cenou obvyklou a sjednanou právě v těch případech, kdy je jeho základ daně snížen, podle § 23 odst. 7 ZDP. Toto ustanovení se nepoužije pro čáxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xovažována za spojenou osobu, je oprávněn za účelem vyšší právní jistoty požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.
K odst. 8
Zde jsou uvedeny postupy úpravy základu daně poplatníxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxP). Základ daně se upraví za zdaňovací období ukončení činnosti nebo nájmu.
-
Přerušení činnosti podle § 7 ZDP nebo nájmu (§ 9 ZDP), pokud nejsou zahxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxna způsobu uplatňování výdajů v prokázané výši (§ 24 ZDP) na způsob uplatnění výdajů procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 ZDP anebo při zaxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxí období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. Za předmětné období poplatník následně podá dodatečxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxí výdajů došlo, správce daně úroky z prodlení nevyměří. Dále, v souladu s judikaturou NSS (rozsudek NSS č. 9 Afs 123/2014-44), nebude v tomto případě aplxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Skončení řízení o pozůstalosti (postupuje tímto způsobem osoba, která ji spravuje).
x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xákladu daně se liší dle poplatníka:
1.
poplatník-právnická osoba, který vede účetnictví, upraví svůj základ daně o zůstatky:
-
vytvořených rezxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxně zúčtovány v období likvidace;
Úpravy se prakticky týkají jenom poplatníka, právnické osoby, který vstoupil do likvidace.
2.
poplatník-xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x
záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxingu hmotného majetku. To se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnostxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxsti fyzické osoby, která vede účetnictví,
-
ukončení vedení účetnictví u fyzické osoby s následným vykazováním skutečných výdajů (daňová evidenxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjmem [s výjimkou tzv. pohledávek podle v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP] s výjimkou zaplacených záloh,
-
hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxého prodeje nespotřebovaných zásob se do základu daně zahrne pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, částxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxné doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti;
Výše uvedené úpravy se prakticky týkají následovných případů:
-
ukončení činnosti fxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xaňovou evidencí. Další podrobnosti upravuje Příloha č.3 k ZDP.
4.
poplatník-fyzická osoba, která si uplatňuje výdaje procentem z příjmů podlx x x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxk "nedobytných" podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP],
Výše uvedené úpravy se prakticky týkají následovných případů:
-
ukončení činnosti FO s paušálnímx xxxxxxx
x
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxci účtují oceňovací rozdíly ze změny reálné hodnoty výše uvedených finančních aktiv na účty finančních nákladů, resp. výnosů (účetní skupina 56 a 66), xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xednotky v případech uvedených v § 23 odst. 4 písm. k) a l) ZDP.
K odst. 10
Dle výše uvedeného ustanovení se při stanovení základu daně zcela odhlíží od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxost. Bohužel zde, ani jinde v daňových přepisech není definováno, co se myslí pod pojmem "krácení daňové povinnosti". Nejednoznačnost ustanovení proxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxrava svojí nejednoznačností umožňuje několik možných výkladů a postupů, nelze aplikovat takový výklad, který jde k tíži občana.
K odst. 11
Stálá pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvající zde stejné nebo obdobné činnosti. Ke stanovení srovnatelné výše základu daně/daňové ztráty jsou v tomto ustanovení stručně navržené různé metxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xrovozovnám ze dne 22. července 2010 (viz http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Zprava_OECD_o_stalych_provozovnacxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
x x xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxad daně poplatníků-fyzických osob primárně upravuje § 5 ZDP, který má jako speciální ustanovení přednost před obecnými. To znamená včetně § 23 ZDP. Zákxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx x x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxké osoby, která nevede účetnictví. Předmětem ustanovení je postoupení pohledávky zmíněné fyzické osoby, resp. jejímu vkladu do obchodní
korporace
.
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
-
tržbu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxx x postoupení/vkladu rovněž inkasována nebo nikoliv. Cílem ustanovení je zamezit umělému snižování základu daně poplatníka z titulu postoupení pohlexxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxy nabyté postoupením. U pohledávky nabyté bezúplatně je hodnotou pohledávky její cena určená ke dni jejího nabytí podle zvláštního právního předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxižuje o výši daně z přidané hodnoty, pokud byla splněna vlastní daňová povinnost na výstupu.
Úprava základu daně se neprovede v následujících přípaxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xebo byl o ní zvýšen základ daně poplatníka
-
jedná se o tzv. nedobytnou pohledávku podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. V tomto případě je příjmem tržba z posxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxt. 14
Poplatník-fyzická osoba postupuje při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu (§ 5 odst. 8 ZDP). To znaxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xři úhradě byly zdanitelným příjmem. Jedná se o jednorázové "dodanění", jehož negativní dopady je možné
eliminovat
využitím tohoto ustanovení.
Zxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xaně postupně po 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení účetnictví. Zmíněný majetek může zahrnovat do záklxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xodnotu zásob a pohledávek v případech a ve zdaňovacím období, kdy nastaly níže uvedené okolnosti:
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xohledávek nebo zásob do obchodní
korporace
,
-
změna způsobu uplatňování výdajů ze skutečně vynaložených na výdaje paušální (procentem z příjmů pxxxx x x xxxxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxnsakci bude účtovat pouze rozvahově, tedy bez vlivu na výsledek hospodaření a základ daně z příjmů. Nedochází k právní ani k daňové kontinuitě (tzn. žádxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxe rozhodnout, jak ocení nabytý majetek a závazky:
1.
V cenách sjednaných pro každou jednotlivou převáděnou složku majetku samostatně. Celková kupxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxodávajícího. Rozdíl mezi součtem účetních cen jednotlivých složek majetku sníženým o převzaté závazky a celkovou kupní cenou pak představuje oceňovxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxnoměrně. Účetní jednotky, podnikatelé, odepisují oceňovací rozdíl (podle § 7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 180 měsíců. Daňové odepisování je u zmíněných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxem cen jednotlivých takto přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky a celkovou kupní cenou podniku tvoří
goodwill
(kladný rozdíl), resxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxkladů (výnosů) rovnoměrně po dobu 60 měsíců. Nicméně, daňově se goodwill/badwill odpisuje vždy rovnoměrně po delší dobu, a to 180 měsíců. Odpisy kladnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupy jak nakládat s neodepsaným zůstatkem oceňovacího rozdílu, resp. goodwilu/badwillu ve zde stanovených případech, jako je např. vyřazení posxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxorace
.
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxíka. To znamená, že poplatník neupravuje o částku účetního odpisu (nákladový, resp. výnosový) svůj hospodářský výsledek.
Neúčtující fyzické osoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x x xx xxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxu všech postupovaných dluhů,
-
rozdíl mezi hodnotou zásob a jejich cenou stanovenou při prodeji.
Daňové výdaje poplatníka v tomto případě uxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx x xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcké osoby-daňového nerezidenta v ČR, povinně použije k propočtu majetku a závazků v cizí měně kurzy devizového trhu vyhlášeného ČNB v následujících přxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem,
-
při přemístění majetku a dluhů ze zahraničí do stálé provozovny daňového nxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx položek uplatněných podle právních předpisů v zahraničí a vztahujících se k výše uvedenému majetku a dluhům,
-
při prodeji neodpisovaného majetkxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx15. V souladu se zněním § 1f zák. o účetnictví můžou vybrané neziskové právnické osoby i nadále vést již zrušené jednoduché účetnictví (platnost od 1.1xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxla do DZP úpravu, která umožňuje přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví do účetnictví a naopak. Cílem je zajistit srovnatelné zdanění, tak jako pxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce
319/26.01.11 - Závazky po splatnosti déle než 36 měsíců v případě poplatníků fyzických osob - nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxků
227/12.03.08 - Změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) podílu, který se v souladu se zvláštním právním předpisem oceňuje reálnou hodnotou a ktexx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xajetku
452/22.04.15 - Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů
468/16.12.15 - Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jinx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxh druhé osoby dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ("ZDP"), a okruh osob, na něž se vztahuje definice spojených osob
239/14.05.08 - Rozložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxst. 8 písm. b) bod 2 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xozdílů) cenných papírů a derivátů
Související ustanovení:
§ 2 - poplatníci daně z příjmů fyzických osob, § 3 - předmět daně z příjmů fyzických osxxx x x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx z příjmů právnických osob, § 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § 19 - osvobození od daně, § 19b - osvobození bxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx x účetním předpisům, § 22 - zdroj příjmů, § 24 - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, § 25 - daňově neuznatelné výdaje, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxláška č. 501/2002 Sb.,
zák. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
Související pokyny:
pokyn GFŘ č. xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxbí, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování
xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů
pokyn D-332 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx34 Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
Z judikatury:
Sp. zn. 8 Afs 67/2011-75 ze dne 22.3.2012
NSS dospěx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xavedla povinnost zdanit neuhrazené závazky, přičemž nestanovila pro tuto situaci žádná přechodná ustanovení. Povinnost zvýšit základ daně se proto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxjimek stanovenou citovaným ustanovením. Povinnost zdanit neuhrazené závazky vznikla za zdaňovací období roku 2008 a projevila se v daňovém přiznání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xprávce daně v roce 2000 byla chybně rozpuštěna rezerva na opravu majetku, správce daně tedy dodanil rozdíl v roce 2000. Daňový subjekt celou rezervu rozxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xe jedná o částku již jednou zdaněnou. NSS odmítl možnost aplikace tohoto ustanovení, protože dle něj dopadá pouze na částky, které byly pravomocně zdanxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxrým byla daňová povinnost vyměřena. Jako zdaněnou částku je nutno tedy vnímat pouze částku, která byla zahrnuta do základu daně a z níž byla vyměřena či dxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxkož obě řízení probíhala paralelně, nebyla daň za předmětné zdaňovací období roku 2000 vyměřena pravomocně, a proto se ve vztahu ke zdaňovacímu období xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxedujícím roce 1998, což bylo shledáno jako postup v rozporu s postupy účtování JÚ. Správce daně a posléze KS nesouhlasil, že v daném případě by bylo možné xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xx x tomu vyjádřil následovně: "... Dle názoru zdejšího soudu je třeba výše uvedený princip zákazu dvojího zdanění respektovat nejen v případě, kdy platná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení zdanit jeden a tentýž příjem u jednoho a téhož daňového subjektu dvakrát. ..."
Čj. 8 Afs 9/2006 ze dne 17.4.2007
Ustanovení § 23 odst. 4 písm. d) xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, než v jakém měl být při respektování časové a věcné souvislosti uplatněn (rozsudek).
Sp. zn. 9 Afs 39/2012-29 ze dne 29.11.2012
"Proti osvxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxx x Afs 37/2014-46 ze dne 14.5.2014
Vynaložené výdaje mohou být uznány jen v takovém poměru, v němž se vztahují k příjmům zdanitelným, tedy k příjmům, ktexx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxmů a výdajů zakotvená v § 23 odst. 5 zák. o daních z příjmů znamená, že daňově účinné výdaje musí vždy odpovídat pouze daňově účinným příjmům. Jsou-li dosxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx2005
Rozhodnutí se sice týkalo předmětu daně darovací (navíc k úpravě před 1.1.2008), ale v tomto rozhodnutí je rozbor majetkového prospěchu, který bx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxdě právního úkonu daňový subjekt bezúplatně získal majetkový prospěch, tedy určitou majetkovou výhodu, která může spočívat jednak v tom, že se majetex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxit. ..."
"Jestliže tedy strany smlouvy sjednají smlouvu x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxídaný stav, který bez
modifikace
formou dovolené úplaty nepředpokládá protiplnění, ale ani majetkový prospěch žádné ze stran smlouvy. Věřitel není xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, za co by měl úplatu poskytnout. Skutečnost, že zákon dovoluje úplatu sjednat (a dovoluje tak věřiteli získat ze smlouvy o půjčce majetkový prospěch), xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxx xxxx ale zákonodárce (bez ohledu na rozhodnutí NSS) v obecné rovině bezúročnou zápůjčku s majetkovým prospěchem spojuje.
Čj. 5 Afs 45/2011-94 ze dne 19xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxdku Nejvyšší správní soud uvedl, že obdobné závěry pro definici zdanitelného příjmu fyzické osoby platné pro fyzickou osobu platí i pro osobu právnickxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xztahu k fyzické osobě, je zcela nerozhodná, neboť závěr o požadavku reálnosti příjmu, nikoli o pouhou jeho ‚zdánlivost' či ‚virtuálnost', je beze zbytxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xe dne 18.3.2015
V rozsudcích Nejvyšší správní soud uvádí, že aplikace § 23 odst. 7 zák. o daních z příjmů probíhá ve třech krocích: Správce daně musí proxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxno na daňový subjekt, který má možnost vysvětlit rozdíl v cenách. V dosavadní judikatuře NSS vyložil "uspokojivé doložení" rozdílu v cenách tak, že je nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xále NSS uvádí, že aby byly důvody rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou tržní dle § 23 odst. 7 uspokojivě doloženy, musí daňový subjekt tvrdit a prokázat zxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxně od ceny referenční. Důvody subjektivní povahy v podobě zájmu dotčených subjektů na daňové optimalizaci či maximalizaci společných výnosů spojenýxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx mohl vést k závěru, že by stejnou cenu za pronájem sjednal s osobou, se kterou není spojen ve smyslu § 23 odst. 7 zák. o daních z příjmů.
Sp. zn. 7 xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxé bezprostředně vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, ale "veškeré osoby", které se na řetězci obxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xe bylo povinností správních orgánů prokázat a doložit důkazy, že stěžovatelka byla vědomě zapojena do řetězce jinak spojených osob ve smyslu § 23 odst. x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xěm stěžovatelka zapojena, průběh toku finančních prostředků souvisejících s dodávkou pro stěžovatelku a zároveň prokáží odlišnost sjednané ceny od xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxních z příjmů, určil-li cenu, za kterou by se realizoval prodej pozemků mezi stěžovatelem a nezávislou osobou, za pomoci posudku jím osloveného znalcex xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx subjekty, které jsou v zaměstnaneckém poměru k daňovému subjektu, neboť toto ustanovení upravuje postavení tzv. spojených osob. Při výpočtu peněžníxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxjmů.
Sp. zn. 7 Afs 86/2013-21 ze dne 31.10.2013
Před samotným vyčíslením zjištěného rozdílu mezi žalobkyní zaúčtovanou cenou a správcem daně staxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxšel. Současně vždy musí žalobkyni reálně umožnit, aby mu uspokojivě doložila (prokázala) oprávněnost rozdílu mezi jí zaúčtovanou cenou a cenou obvykxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxce daně, označené jako výsledek kontrolního zjištění.
Sp. zn. 5 Afs 151/2004-73 ze dne 28.7.2005
Podle tohoto rozsudku NSS může správce daně k takxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxově tak, aby daňovou povinnost krátil.
Při konkrétní aplikaci takové úpravy výsledku hospodaření však NSS v uvedeném rozsudku upozorňuje, že použitx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jevy, nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplixxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxzsahu neurčitého pojmu či nikoli. Současně však dbá na to, aby v zákoně byly uvedeny alespoň některé charakteristické znaky, popř. umožňuje tak učinit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xříjmů, vedl-li daňovou evidenci dobrovolně a nepoužil-li ji ke zjištění základu daně z příjmů. Pokud daňový subjekt uplatnil výdaje procentem z příjmxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xplatnění výdajů procentem z příjmů. Nelze využít současně výhody spojené s uplatněním procentních výdajů a výhody spojené s vedením daňové evidence sxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx při přechodu na vedení účetnictví. Režim § 23 odst. 13 zákonodárce stanovil pouze pro přechod z daňové evidence na účetnictví. Pokud subjekt přecházx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxu, který je stanoven v § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 zák. o daních z příjmů.
Sp. zn. 8 Afs 102/2014-32 ze dne 25.6.2015
NSS uvádí, že hmotné právo, tedy zák. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ze strany daňového subjektu učiněna volba, zda bude navyšovat základ daně jednorázově nebo postupně. Volba postupu podle § 23 odst. 14 zák. o daních z přxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadu, tedy postup podle § 23 odst. 14 zák. o daních z příjmů. Pokud tak neučinil, byl povinen navýšit daňový základ jednorázově podle § 5 odst. 8 ve spojení x xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxprávní podmínky pro postupné navyšování základu daně v devíti po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích a nebylo možné upravit základ daně v rámci následnx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxvé zprávy:
Odstavce druhý až pátý zajišťují takový daňový režim pro přijímající společnost, jaký by platil pro převádějící společnost, kdyby k převxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxolečnosti, která ve Směrnici sice výslovně upravena není, pro její správnou aplikaci je to však zcela nezbytné.
Je stanoveno, stejně jako v čl. 4 odsxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxčnost pokračuje v odpisování, je umožněn přenos daňové ztráty a zákonných rezerv a opravných položek, které se vztahují k převáděnému podniku nebo jehx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxuvisející s převáděným podnikem, přičemž je ponechána možnost daňovému subjektu i správci daně prokázat skutečný stav.
Tato ustanovení, stejně jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxbě převodu podniku, nebude zdaněn v tomto okamžiku, ale až následně, při prodeji majetku přijímající společností. K zachování nároku na zdanění tohotx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvými rezidenty dvou různých států, pro aplikaci uvedených ustanovení je nutné, aby ve státě převádějící společnosti, pokud se zde převáděný majetek nxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxizovány pouze k 1.1.2015 v souvislosti s rekodifikací občanského práva v České republice, uvádíme níže
relevantní
text z původní důvodové zprávy, ktxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně axxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxskými státy. V rámci implementace této směrnice je umožněn mimo jiné přenos daňové ztráty v případě převodu obchodního závodu na obchodní korporaci [§ xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xřevodem obchodního závodu na obchodní korporaci a legislativní zkratky "převádějící obchodní
korporace
" a "přijímající obchodní
korporace
"; pro oxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxcí a přijímající obchodní
korporace
).
Poslední změna znění tohoto ustanovení byla provedena s účinností od 1.1.2015 zákonem č. 267/2014 Sb., kterxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxa až § 23d ZDP i na družstva. Z legislativně technického hlediska se zákonodárci jevilo jako vhodnější použití pojmu obchodní
korporace
, který je v souxxxx x x x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxhozí znění § 23a odst. 6 písm. c) ZDP účinné do 31.12.2014 omezovalo využití režimu převodu obchodního závodu pouze na entity disponující formou obchoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxala poplatníky podnikající v právní formě družstva oproti obchodním společnostem.
V rámci provedených změn je také umožněno výhodu v převodu daňoxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxravu § 23a a § 23c ZDP byla provedena rovněž změna § 38na ZDP, který obsahuje podmínky pro uplatnění převedených daňových ztrát. Podle § 38na odst. 4, rexxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx klíčové směrnice uplatňované v EU pro právnické osoby, tj. Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xři fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxlatníků.
K odst. 1
ZDP vymezuje vlastní legislativní pojem "převod obchodního závodu na obchodní korporaci" a některé další související pojmy (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxxně-právní základ, tj. soukromoprávní úpravu postupu, na který reaguje daňovými souvislostmi komentované ustanovení, je tedy nutné hledat v z. o. k.
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x43, § 163 a § 251 z. o. k.
Právně je obchodní závod vymezen v § 502 zákona obč. zák. jako "organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdu je výslovně upraven u společnosti s ručením omezeným zejména v § 144, § 146 odst. 2 písm. c) a § 223 písm. d) z. o. k., u akciové společnosti v § 250 odst. 3 pxxxx xxx x xxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x x xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo znaleckým ústavem, při zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti může být ale znalecký posudek nahrazen jxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxx x x xxx xxxxx x x. o. k.).
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxuje, a odůvodnění, jak znalec nebo znalecký ústav k tomu ocenění došel. Součástí znaleckého posudku je rovněž údaj o tom, zda cena nepeněžitého vkladu oxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vklad.
Není ale jednoznačné, zda u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti lze požadavek na ocenění případného nepeněžitého vkladx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx z nějakého důvodu oceněn pro účely z. o. k., potom by nabývací cenou podílu v přijímající obchodní korporaci byla cena převedeného obchodního závodu cexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxkon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
S tímto ustanovením souvisí § 24 odst. 7 ZDP vymezující daňovou nabývací cenu podílu v obchxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxje s obecným principem daňové neutrality dopadů z ocenění převáděného obchodního závodu (blíže viz čl. 4 odst. 1 Směrnice Rady č. 90/434/EHS o společxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xříjem z důvodu kladného rozdílu mezi cenou obvyklou (resp. tržní hodnotou) a účetní hodnotou převedeného majetku a dluhů v době uskutečnění převodu.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxetek při fúzi nebo rozdělení byly před převodem odpisovány. Tím je zajištěn princip daňové neutrality (přecenění při transakci nevytváří daňový záklxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí v obdobných případech, která je upravena v § 30 odst. 10 ZDP a § 32a odst. 7 ZDP.
Při odpisování majetku nabytého od daňového nerezidenta se postupujx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxostí a družstev, doplnila písm. a), a to s účinností od 1.7.2008. Podle přechodných ustanovení zákona (čl. X) se použilo novelizované znění poprvé pro zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxají a pokračují v tvorbě rezerv a zákonných (daňových) opravných položek, které byly před převodem vytvořeny v zahraničí. Ustanovení se vztahuje i na pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxínky stanovené ZDP a zák. o rezervách a není možné přebírat a pokračovat v tvorbě položek vytvořených podle zahraničního daňového právního předpisux xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxů s úpravou v ČR (pokud by v zahraničí neexistovala obdobná úprava, nemůže dojít k převzetí). Převzetí je možné, pokud se převedený majetek, který se přex xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx režimu převádějící obchodní
korporace
.
K odst. 5 písm. b)
Ustanovení stanoví postup přijímající obchodní společnosti při převzetí ztráty vznikxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxita v jiném členském státě EU; nezáleží přitom na způsobu uplatnění ztráty v zahraničí. Nelze ji převzít, ani pokud byla kompenzována se zisky společnoxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxit podle postupu stanoveného ZDP (tj. jako by vznikla v ČR). Převzetí je možné, pokud se převedený obchodní závod, který se před převodem nacházel v zahxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx § 38na ZDP (tj. shodně jako v případě ztrát vyměřených v ČR).
Podle čl. II bodu 25 přechodných ustanovení zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxm. b) ZDP a § 23c odst. 8 písm. b) ZDP možné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. lze aplikovat poprvé u daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období xxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd převodem obchodního závodu vznikl nárok, a které nebyly v jiném členském státě EU uplatněny. Převzít lze položky, na něž vznikl převádějící obchodní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xákladu daně podle ZDP. V současné době jde o odčitatelnou položku nákladů na výzkum a vývoj a odpočet na podporu odborného vzdělávání (viz § 34 ZDP). V ČR nxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základu lze uplatnit maximálně do výše stanovené ZDP. Převzetí je možné, pokud se převedený obchodní závod nebo jeho samostatná část, která se před přexxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x x xe rovněž podmínkou, aby převádějící i přijímající obchodní
korporace
byly daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu EU a měly požadovanou prxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxského státu EU, jsou definovány v § 19 odst. 3 ZDP. Seznam přípustných právních forem společností v jednotlivých členských státech EU vyplývá z Přílohy xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xtátů, ve znění směrnice Rady 2014/86/EU. Ve Finančním zpravodaji č. 14/2016 bylo zveřejněno sdělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. a) ZDP, jehož obsahem je rovxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xodniku při vkladu dle § 23a odst. 5 písm. b) ZDP. Předkladatel: Jaromír Zbroj.
Stanovisko GFŘ
1. Prokázání části daňové ztráty související s převexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxže nebo stanoví podle poměru hodnoty převedeného majetku zachyceného v účetnictví převádějící společnosti. Nutnosti prokázání skutečného stavu v kxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xkterým bylo do ZDP zavedeno ustanovení § 23a) mimo jiné uvedl: ".. protože lze očekávat obtížnost v dokazování v daňovém řízení, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i správci daně prokázat skutečný stav". Případy, kdy poplatník tvrzené skutečnosti neprokáže, řeší třetí věta § 23a odst. 5 písm. b) ZDP, která stanovuxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxniku, neboť např. poměr tržeb, aktiv či počet zaměstnanců neprokazují výši ztráty, která souvisí s převáděnou částí podniku. Vždy však platí, že lze přxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxvést pouze část daňové ztráty, kdy ztráta v budoucnu snižuje zisky vztahující se k činnosti, ze které je ztráta vytvořena. Konkrétní skutkový stav bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxženého o závazky: Rezervy jsou v souladu s § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb. určeny k pokrytí budoucích závazků. Závazkem, ve smyslu uvedeného, tedy být nemxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxvé rozlišení se mezi jednotlivými složkami majetku a závazků v citovaném ustanovení neuvádí. GFŘ se přiklání k závěru, že položky časového rozlišení nxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se použije pouze v případě, kdy poplatník nedoloží, jaká část daňové ztráty připadá na převáděný podnik nebo jeho část. Vzhledem k tomu, že výsledný pomxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xhledu na skutečnost, zda výsledkem bude kladné nebo záporné číslo.
3. Více převodů v jednom zdaňovacím období: V případě více převodů následujícícx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx různou metodiku pro stanovení převáděné části daňové ztráty (tj. při dvou různých převodech části podniku lze jednou uplatnit prokázání související xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxkona oprávněna převzít, avšak v nižší výši, je převádějící společnost s dosud nepřevzatými daňovými ztrátami oprávněna dále disponovat.
180/27.0xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxnovisko Ministerstva financí ČR
Převodem samostatné části podniku se rozumí část podniku, která představuje samostatný organizační a funkční cexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v přijímající společnosti je předmětem daně z příjmů u převádějící společnosti, která prodává, resp. vkládá atd., podíl v přijímající společnosti, rxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx transakce (tj. převod samostatné části podniku a následný prodej) pouze v případě, že v přijímající společnosti dochází ke zcizení tohoto podílu bezpxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xDP, správce daně by měl důkladně zkoumat, zda nedošlo ke zkrácení daňové povinnosti jiným způsobem ve smyslu § 23 odst. 10 ZDP, zejména zda pro převod samxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxícímu prodeji podílu v převádějící společnosti, resp. jiné formě zcizení. Shledá-li správce daně, že jsou důvody pro použití § 23 odst. 10 ZDP, pro stanxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxch z titulu vkladu podniku nebo jeho části v případech, na které se nevztahuje § 23a ZDP. Předkladatel: Jiří Nesrovnal.
Stanovisko Ministerstva finaxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxou opravných položek ani odpisem, neboť se nejedná o zdanitelný příjem.
161/25.01.07 - Převzetí opravných položek a rezerv v případě vkladu podniku xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxího: Na straně vkládajícího nedochází ke zdanění z titulu zákonných opravných položek a rezerv (o jejich celkovou výši vytvořenou v souladu se ZoR k okxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxázejí na nabyvatele (společnost, do které je podnik či část podniku vkládána). Tento princip platí bez ohledu na způsob účetního zachycení vkladu podnxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnice, důvodová zpráva k zákonu č. 438/2003 Sb. (Parlamentní tisk č. 402/0) a především pak § 23 odst. 5 písm. a) ZDP. Je nutné zdůraznit, že tento závěr plxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně budou dané transakce posuzovat také z hlediska § 23 odst. 10 ZDP.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx34/ EHS,
Směrnice Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 2011/96/EU
Z judikatury:
Pojmem "podnik" rozumí se každý organisovaný souhrn určitých mxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxko celek, který směřuje na docílení hospodářského výsledku.
(usnesení Nejvyššího správního soudu ČSR ze dne 4.6.1930, sp. zn. Boh. F 5339 142/28)
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Vydání první. Praha: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-699-0.
Výměna podílů
Ing.
Jiří
Hlaváč
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xůvodu výměny původního podílu na nabyté společnosti za podíl na nabývající společnosti se nebudou v okamžiku výměny podílů zahrnovat do základu daně. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxnosti.
Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že § 23b ZDP byl fakticky novelizován pouze k 1.1.2015 v souvislosti s rekodifikací občanského práva v České xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxika stala novým členským státem Evropské unie).
K odst. 1
Ustanovení obsahuje vymezení termínu "výměna podílů" pro účely zákona a legislativních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx4 obč. zák.).
V ČR nejsou transakce tohoto typu stále příliš časté. Při M&A transakcích se obvykle převádí vybraná aktiva nebo obchodní závod (axxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxbo kupující strany. Výměna podílů (merger) je typem strukturace, při kterém žádná z osob není v postavení prodávající nebo kupující strany, pouze může xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnou jmenovitou hodnotu).
Hlasovací právo představuje právo společníka účastnit se valné hromady a hlasovat na ní (§ xxx x xxxxx xx xx xx x x xxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx jeho vkladem do společnosti (§ 30 a násl. z. o. k.).
Pokud dochází k nabytí podílu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo osoby s obdobným pxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xude se zpravidla jednat o případy, kdy jsou pro realizaci výměny podílů využity podíly menšinových společníků (akcionářů) obchodované na veřejném trxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxry.
K odst. 2
V odstavci 2 je vymezen pojem doplatek na dorovnání. Jeho výše je omezena na 10% hodnoty všech podílů v nabývající obchodní korporaci, nxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připadá v úvahu ve specifických situacích, kdy nebude možné určit jmenovitou hodnotu podílu v nabývající obchodní korporaci (např. pokud výměna podíxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrporací srov. v § 4 odst. 1 písm. zg) ZDP; § 23b odst. 1 ZDP a § 24 odst. 7 ZDP.
K odst. 3 až 6
V ustanoveních je upraven daňově neutrální režim pro výměnu poxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxky nabývající obchodní
korporace
. Případné příjmy společníků vzniklé z důvodu přecenění při výměně původního podílu na nabyté obchodní korporaci za xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxení těchto podílů, neboť bude vycházeno z původní (tj. nepřeceněné) nabývací ceny.
Zdaněn je pouze případný doplatek na dorovnání, a to v rozsahu, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxxice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společností z různých členských stxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxsivum zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé složky nebo podobné aktivum či pasivum,
b)
hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích mxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů - zákon o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), nelze-li postupovat pxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xe zachován nárok zdanit až příjem z prodeje podílu na nabývající obchodní korporaci, což se uplatní rezidenty i nerezidenty; u nerezidentů ovšem za podxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvzetí jmění společností podle novelizované legislativy. Předkladatelé: Aleš Cechel, Aleš Zídek.
Závěr za KDP ČR
Zákon o daních z příjmů neobsaxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxém posuzování je tedy nutno vycházet z obecných ustanovení. Tyto příjmy podle našeho názoru nepodléhají srážkové dani podle § 36 ZDP a zahrnují se do běxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx způsobem zdanění doplatků na dorovnání a vypořádání odbor 15 MF souhlasí s tím, že nabývací cenu obchodního podílu (akcií) nelze považovat za daňový výxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí neobsahuje ZDP žádnou speciální úpravu. Proto všechny příjmy související s uvedenými operacemi vstupují do obecného základu daně. MF upozorňuje, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxorací, § 23d
doplatek na dorovnání: § 4 odst. 1 písm. zg), § 24 odst. 7
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxy č. 90/434/EHS,
Směrnice Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 2011/96/EU
Fúze a rozdělení obchodních korporací
Ing.
Jiří
Hlaváč
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxčníky zanikající společnosti. Jedná se o obdobná ustanovení, která jsou obsažena v § 23a a 23b, neboť fúze a rozdělení jsou v podstatě kombinací výše uvxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xpolečnost.
Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že § 23c ZDP byl fakticky novelizován pouze k 1.1.2015 v souvislosti s rekodifikací občanského práva v Čxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxské unie).
Směrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společnxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxečností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, vymezoval obch. zák. Proto byla upravena speciální definice souvisejících pojmů pro účely ZDP v oxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxce obsažená ve Směrnici Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společností z rxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxzných členských států EU, ovšem pouze v případě, že to umožňuje obchodní právo dotčených států. I po přijetí zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodnxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx ponechány a § 23c ZDP nebyl novelizován.
Odstavce 4 až 9 upravují daňově neutrální režim pro nástupnickou obchodní korporaci i společníky zanikajxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxena v § 23a a 23b s tím rozdílem, že při fúzi a rozdělení obvykle dochází ke zrušení a následně k zániku obchodní
korporace
, jejíž majetek přechází na násxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxravila postup pro případ, že společníci zanikající společnosti podíl v nástupnické korporaci nenabydou, implementovala Směrnici Rady č. 2005/19/Ex xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxí týkajících se korporací z různých členských států a rozšiřuje působnost na novou formu přeměny - rozdělení odštěpením. Jedná se o rozdělení, při kterxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxvení pro účely ZDP vymezují obsah pojmů fúze obchodních korporací a jejich rozdělení. Vymezení pojmů v ZDP obsahově odpovídá vymezení v zákoně č. 125xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxně se to projevuje například tím, že rozdělení, při kterém vyčleněná část jmění obchodní
korporace
, která nezaniká, přechází na jednu nebo více nástupxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, označeno jako rozdělení odštěpením.
De lege ferenda
by proto bylo vhodné tyto dva předpisy terminologicky sjednotit.
K odst. 3
Tímto ustanovenxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxstev, ve znění pozdějších předpisů. ZDP řadí pod definici fúze obchodních korporací také převod jmění na společníka, a to pouze v případě, že nástupnixxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxnění při fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní
korporace
se nezahrnují do základu daně z příjmů. Ke zdanění dojde až při případném budoucxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxílů, přeměně, fúzi a rozdělení obchodních korporací srov. § 4 odst. 1 písm. zg) ZDP; § 23b odst. 1 a 2 ZDP a § 24 odst. 7 ZDP.
K odst. 6
Nabývací cena podíxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx před rozhodným dnem fúze. Nabývací cena podílu u společníka zanikající obchodní
korporace
při rozdělení nebo rozdělované obchodní
korporace
se roxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxmicky zdůvodnitelného kritéria (co je ekonomicky zdůvodnitelným kritériem vyplývá ze závěrů koordinačních výborů citovaných níže).
K odst. 7
Oxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxbíhá transakce pouze v rámci ČR, pokračuje se v odepisování hmotného a nehmotného majetku. Protože způsoby odpisování jsou v jednotlivých zemích odlixxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxsování majetku nabytého vkladem u tuzemského nabyvatele je upraveno v § 32c ZDP s tím, že obdobně se postupuje i při převodu podniku, fúzi nebo rozdělenx xxxxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxsm. g) ZDP s využitím § 23 odst. 17 ZDP] a dosud uplatněnými odpisy, případně odčitatelnými položkami obdobného charakteru. Z důvodu zjednodušení a odxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxtech odpisování". V případě, kdy by byl vložen majetek s dobou odpisování delší, než je stanovená minimální doba odpisování v § 30 ZDP, uplatní nabyvatex xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní
korporace
přebírá a pokračuje v tvorbě rezerv a opravných položek, které byly před fúzí nebo rozdělením vytvořeny v zahraničí. Ustanovení se vztahxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxx xxxxé splnit podmínky stanovené ZDP a zák. o rezervách a není možné přebírat a pokračovat v tvorbě položek vytvořených podle zahraničního daňového právnxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, po převodu bude nacházet (tj. bude přemístěn) na území ČR. Fakticky to znamená, že musí dojít ke srovnání konkrétní úpravy v příslušném státě a vyhodnoxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxup, jakým přijímající, resp. nástupnická, obchodní
korporace
přebírá ztráty vzniklé převádějící obchodní
korporace
před fúzí nebo rozdělením, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xmožňují skupinové zdanění). Důvodem je zamezení dvojímu uplatnění stejné ztráty. Ztrátu je nutné vyčíslit podle postupu stanoveném ZDP (tj. jako by xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxmístěn) na území ČR. Při posuzování přípustnosti uplatnění ztráty vzniklé v zahraničí se použije rovněž § 38na ZDP, tj. shodně jako v případě ztrát vyměxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx
xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je převzetí daňové ztráty u družstev podle § 23a odst. 5 písm. b) ZDP a § 23c odstx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.
K odst. 8 písm. c)
Ustanovení obsahuje postup, jakým přijímající, resp. nástupnická obchodní
korporace
přebírá odčitatelné položky, na něž vzxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxmicky zdůvodnitelného kritéria (co je ekonomicky zdůvodnitelným kritériem vyplývá ze závěrů koordinačních výborů citovaných níže). Převzít lze poxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako položky odčitatelné od základu daně podle ZDP, např. odčitatelná položka nákladů na výzkum a vývoj. V ČR nelze uplatňovat položky vytvořené podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxanovené ZDP. Fakticky to znamená, že musí dojít ke srovnání konkrétní úpravy v příslušném státě a vyhodnocení rozdílů s úpravou v ČR (pokud by v zahraničx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtelé: René Kulínský, Vladimír Sopkuliak.
Uzavřeno s rozporem. Závěr za KDP ČR: V souladu s principy Směrnice EU je při splnění podmínek v §19 odst. 3 ZDx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxi rozvahové položky kapitálové fondy nebyl vytvořen ze zisku ani dodatečnými vklady členů obchodní
korporace
, ale z důvodu provedení přecenění jmění x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx příjmů z hlediska určení daňového režimu, resp. zařazení pod srážkovou daň, je
relevantní
nikoliv účetní zachycení vyplácené složky vlastního kapixxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxi přeměně je jiným příjmem z držby kapitálového majetku, a je tedy příjmem ze zdrojů na území České republiky ve smyslu § 22 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxkud příslušná SZDZ umožňuje aplikaci snížené sazby daně (např. 5% ve srovnání s 15% dle ZDP), pak se výsledná daň spočítá tak, že se vypočte 5% z hrubé částxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvená daň vyšší než jakou umožňuje SZDZ, pak je možné zdanit maximálně do výše dle SZDZ.
431/10.09.14 - Stanovení vstupní ceny pro odpisování u majetku xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xávěr za KDP ČR: Každý spoluvlastnický podíl je samostatným hmotným majetkem dle § 26 odst. 2 ZDP a je samostatně daňově odpisován. To platí i v situaci, kxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxlatník postupovat tak, že přikoupený podíl bude považovat za zvýšení vstupní ceny hmotného majetku (prvně nabytého spoluvlastnického podílu) z jinéxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxtliví spoluvlastníci podílejí na vlastnickém právu společné věci. Spoluvlastnický podíl proto nemůže být sám o sobě majetkem ve smyslu ZDP. Majetek vx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxchodní
korporace
nabývá majetek ve spoluvlastnictví postupně po částech, pak se jedná u nabyvatele stále o jeden majetek, u kterého se pouze zvyšuje hxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxnovení dovodit. Vlastnický podíl není jako hmotný majetek v ustanovení § 26 odst. 2 ZDP vymezen. U majetku ve spoluvlastnictví je rozhodující vstupní xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu. V případě přeměn a vkladů bude nabyvatel po nabytí dalšího spoluvlastnického podílu odpisovat hmotný majetek ze změněné vstupní ceny (§ 29 odsxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxyvatel odpisovat hmotný majetek ze vstupní ceny, která bude rovna součtu zůstatkových cen u jednotlivých původních spoluvlastníků, kteří v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxh. Předkladatelé: Tomáš Zatloukal, Petr Koubovský.
Uzavřeno se souhlasem.
Závěr za KDP ČR: Nástupnická společnost je v případě přeměny dle § 23c xxxxx x x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxe odpisu uplatňovaného nástupnickou společností je shodná s výší odpisu, kterou by uplatňovala společnost zanikající, kdyby k přeměně nedošlo - ovšex x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx7.06.01 - Daňová problematika sloučení a převzetí jmění společností podle novelizované legislativy. Předkladatelé: Aleš Cechel, Aleš Zídek.
Staxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx hospodářského roku, a jejím zánikem, součástí zdaňovacího období podle § 17a písm. c) ZDP nástupnické společnosti. Za této situace není u zanikající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xa část zdaňovacího období mezi rozhodným dnem a dnem jejího zániku, neboť podle § 3 odst. 2 zákona o účetnictví končí její poslední účetní období dnem přxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xubjektu, byť zaniklého bez likvidace, přiznání za část zdaňovacího období mezi rozhodným dnem a dnem jeho zániku nepodává. Příjmy z doplatků na dorovnxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxat za daňový výdaj, neboť se nejedná o prodej obchodního podílu (akcií), a proto je nutno postupovat ve smyslu § 23 odst. 4 písm. e) ZDP.
103/25.01.06 - Dxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa financí ČR, Odbor 28 - Účetnictví a audit: Z hlediska vedení účetnictví je problematika přeměn řešena zejména v § 17 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., ve znxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxnictví samostatně od rozhodného dne přeměny společnosti až do dne zápisu přeměny společnosti do obchodního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdnotek k tomuto dni, avšak s účinky od rozhodného dne. Ke dni zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku, ke dni předcházejícímu ani ke dni náslxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxzení příjmů z prodeje obchodního podílu u fyzických osob. Předkladatel: Jiří Hlaváč.
Závěr za KDP ČR: Pro posouzení časového testu po 1.5.2004 u spolxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v § 23c bude postupovat podle § 4 odst. 1 písm. r) věty třetí ZDP. U takových společníků se tedy bude při posuzování 5-ti letého časového testu do doby pěti xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxjící společnosti před fúzí. Stanovisko Ministerstva financí ČR: Pokud např. poplatník nabyl účast na společnosti v r. 1995, v r. 2003 došlo k přeměně téxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxto společník účast na obchodní společnosti převedl již v dubnu 2004, příjem z převodu účasti by daňové povinnosti podléhal.
137/06.09.06 - Daňové doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nabývacích cen obchodních podílů po rozdělení musí být roven původní daňové nabývací ceně obchodního podílu. Platná právní úprava však neřeší jak půvxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxpř. rozpočítání v poměru vlastních kapitálů před přeceněním nebo v poměru vlastních kapitálů po přecenění apod. Stejně tak i ztrátu vyměřenou před rozxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx součet daňových nabývacích cen podílů po rozdělení musí být roven nabývací daňové ceně podílu původního. Pokud zde bude výslovná úprava pro rozdělení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xzhledem k absenci výslovné úpravy možné provést na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria.
Stanoviska GFŘ a MFČR:
Sdělení MFČR k časovému texxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxd ZDP k přeměně dceřiné nebo mateřské společnosti podle § 23c ZDP, pro zajištění daňové neutrality v případě přeměn společností, které naplňují požadxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xpolečností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe.
Související ustanovení:
daňová rezidentura: § 2 odst. 2, § 17 odst. 3 a 4
zdanění převodu obchodního závodu, výměny podílů: § 23a - převod obcxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxí daňové ztráty: § 38na
nepřerušení časového testu při přeměně: § 4 odst. 1 písm. s) a § 19 odst. 3 písm. b) a c)
Související předpisy:
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxS,
Směrnice Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 2011/96/EU
Z judikatury:
Možnost uplatnění skutečně vynaloženého daňového nákladu pouze jedxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxovací efekty", které vznikají zejména v důsledku nepeněžitých vkladů, převodů (vkladů) podniku či v důsledku přeměn obchodních společností a družstxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxovacích (vstupních) cen vynaložených původním vlastníkem. Tímto postupem se vyloučí odepsání části účetního ocenění hmotného majetku stanoveného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxě jeho pořízení, byl plně oprávněn náklady vynaložené na tyto investice zahrnout do daňově uznatelných nákladů buď přímo (opravy) nebo formou odpisů (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxe 22.10.2014, sp. zn. 9 Afs 74/2014)
Z judikatury Evropského soudního dvora:
Finská mateřská společnost vlastnila 100% dceřinou společnost xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxst a mateřská společnost plánovala provést fúzi, v jejímž důsledku by byly daňové ztráty čítající cca 5 mil. eur převedeny na finskou mateřskou společnxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxst mateřské společnosti fúzující s dceřinou společností usazenou v jiném členském státě odečíst od svých zdanitelných příjmů ztráty, které vznikly dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxijním právem zavázán zohledňovat převod zahraničních ztrát. Pokud však již tak učiní, pak ztráty, které mají být zohledněny, musí být vypočteny podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxutí Evropského soudního dvora ze dne 21.2.2013, publikované pod sp. zn. C-123/11 a týkající se přenosu daňové ztráty při přeshraniční fúzi)
Z lixxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxa. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-971-7.
SKÁLOVÁ, Janxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing.
Jiří
Hlaváč
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxaly pouze za účelem daňové optimalizace. Tuto možnost nabízí členským států Směrnice č. 90/434/ EHS v čl. 11. Hlavním cílem Směrnice č. 90/434/ EHS je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxický, ale především spekulativní důvod. Za takový případ je obecně považováno převedení majetku na společnost, která již nevykonává podnikatelskou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dopady jak na příjmovou stránku státního rozpočtu České republiky, tak i na rozvoj a fungování společného trhu Evropské unie, je nutno mu zabraňovat nexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxoj v boji proti daňovému úniku. Za účelem zachování všech práv a zajištění právní jistoty všech daňových subjektů je výslovně ponechána možnost prokázxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxosti, že § 23d ZDP byl fakticky novelizován pouze k 1.1.2015 v souvislosti s rekodifikací občanského práva v České republice, uvádíme níže
relevantní
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxpské unie).
Ustanovení vymezuje povinnosti daňového subjektu při převodu obchodního závodu, při výměně podílů, fúzích nebo rozdělení. Vyxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xptimalizaci, tj. jejich primárním smyslem by bylo dosáhnout daňové výhody.
K odst. 1
Zákon ukládá poplatníkovi, který chce uplatnit výhody podle x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxušnému správci daně. Sankce za nesplnění povinností nepeněžité povahy určuje daňový řád. Nesplnění povinnosti nepeněžité povahy nebude mít za náslexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxílů, fúzi nebo rozdělení uskutečnil pouze za účelem snížení daňového základu nebo vyhnutí se daňové povinnosti. Tato úprava je v souladu se Směrnicí Raxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxový postup umožňuje. Zvýhodněný daňový režim nelze uplatnit, pokud daná operace nemá ekonomický, ale má naopak především spekulativní důvod. Za takoxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa neoprávněné uplatnění výhod by byly uloženy sankce podle § 246 až 254 daňového řádu.
Ustanovení § 23d ZDP tak poskytuje správcům daně nástroj v bojx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxé uvádět konkrétní ekonomické důvody buď přímo ve smluvní dokumentaci, nebo projektu fúze, nebo v rámci souvisejících rozhodnutí statutárních orgánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxlikační podmínku. Je tedy potřebné zdůraznit potřebu existence a zachování důkazních prostředků v daňovém řízení.
K odst. 4
Odstavec 4 vylučuje axxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxd do obchodní
korporace
), pokud bude podíl v přijímající obchodní korporaci převeden v době kratší než 1 rok po převodu obchodního závodu. Pokud tento čxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xelze "zhojit" ani dokazováním řádného ekonomického důvodu přeměny (na rozdíl od § 23d odst. 3 ZDP).
K odst. 5
Ustanovení vylučuje aplikaci nabývacx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xokud bude podíl v nabyté obchodní korporaci převeden v době kratší než 1 rok po výměně podílů. Pokud tento časový test nebude splněn, uplatní se nabývací xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxického důvodu přeměny (na rozdíl od § 23d odst. 3 ZDP).
K odst. 6
8. Jak uvedla důvodová zpráva k daňovému řádu, daňová povinnost je tvořena souborem pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí, nebo za zákonem daných podmínek uplatnit nárok vůči veřejnému rozpočtu. Jde o právo a povinnost zjistit základ daně, daň, nárok nebo ztrátu a provést xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxdné a právem na informační sebeurčení na straně druhé. Od správce daně lze požadovat, pokud přikročí k použití intenzivního zásahu do sféry daňového suxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x odst. 7 (zrušen s účinností od 1.1.2015)
Odstavec 7 zrušil s účinností od 1.1.2015 zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxí společnost a transformační fond; transformace penzijních fondů byla jednorázovou událostí, která proběhla k 1.1.2013, další transformace již proxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xýměna podílů, § 23c - fúze a rozdělení obchodních korporací
Související předpisy:
zákon č. 125/2008 Sb., o přemxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x011/96/EU
Z literatury:
BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ, Karel ŠIMEK a Marie ŽIŠKOVÁ. Daňový řád: Koxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxiřadit pouze ke zdanitelným příjmům
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxxxxxx xádu. Z této úpravy vyplývá, že správce daně vydá daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxný správce daně vydá pouze za situace, kdy příslušný daňový zákon stanoví, že na uvedené případy lze využít institut závazného posouzení, resp. požádax xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xydá správce daně na žádost daňového subjektu, která podléhá správnímu poplatku podle zák. o správních poplatcích ve výši 10 000 Kč. Taková žádost musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí daňových důsledků jsou rozhodnutími, proti nimž není odvolání přípustné. Znamená to tedy, že oponovat názoru vyslovenému v tomto rozhodnutí má daňoxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe žádnou úpravu lhůt, a to ani poplatníka, dokdy musí žádost podat, ani pro správce daně, dokdy musí o žádosti rozhodnout. V případě nečinnosti správce dxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, že je určeno zejména veřejně prospěšným poplatníkům. Tuto možnost mohou veřejně prospěšní poplatníci využít zejména za situace, kdy nemají jasno, jxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxmy podle § 18a odst. 2 zák. o daních z příjmů, dále příjmy z doplňkové, jiné, vedlejší, podnikatelské atd. činnosti, a samozřejmě také příjmy z hlavní nepxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xe kterých plynou příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zák. o daních z příjmů.
Z uvedené úpravy vyplývá, že tento případ závazného poxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxst. 1 písm. r) zák. o daních z příjmů.
Lze se domnívat, že vzhledem k formulaci komentovaného ustanovení by uvedený postup nepochybně mělo být možné pxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtut závazného posouzení podle komentovaného ustanovení umožňuje v případě, že některé druhy hlavní nepodnikatelské činnosti, resp. příjmy z nich, pxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí úpravě ZDP.
V některých případech se způsob rozdělení těchto výdajů či nákladů nabízí a není pochyb o tom, že je správný, kritéria, jako jsou ujeté kxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti. Ovšem v řadě případů se žádné takovéto vhodné kritérium nenabízí a je nutné hledat jiný způsob rozdělení těchto výdajů (nákladů) a potom už budou pocxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xůvodů, proč institut závazného posouzení není v praxi příliš využíván. Už samotné náležitosti jsou totiž často důvodem, proč by poplatník závazné posxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvisejících nákladů velmi obtížné, stejně tak bude obtížné v řadě případů vyjádřit kvantitativně rozsah využívání majetku pro účely dosahování zdanixxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx správce daně nepotřebuje.
Součástí předložených údajů v žádosti má být i návrh výroku rozhodnutí, správce daně tak dostane k dispozici komplexně vxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (nákladů) stanovit, na druhou stranu je otázkou, zda je za těchto podmínek odpovídající výše správního poplatku 10 000 Kč. To je další závažný důvod, prxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxníky, mohou jej využít i ostatní poplatníci z řad právnických i fyzických osob, pokud mají výdaje či náklady, které jsou společné pro zdaňované i nezdaňxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxík, § 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, § 24 odst. 3 - zákaz
kompenzace
xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Související informace a stanoviska:
Závazné posouzení u daní z příjmů (editační povinnost) od 1.1.2008. Finanční správa [onxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxni-u-dani-z-prijmu-2388
Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti k činnosti, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x udržení příjmů
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Obecná úprava závazného posouzení obsažená v daňovéx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxká se jen poplatníků, kteří mají příjmy podle § 7 nebo 9 zák. o daních z příjmů, tedy příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z nájmu, a k dosahování těchxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxomým účelům a má pochybnosti o tom, jak správně uplatnit související daňové výdaje, má možnost využít tento případ závazného posouzení.
Z úpravy koxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Předmětem závazného posouzení by měla být skutečnost, zda způsob uplatnění výdajů spojených s provozem nemovité věci do daňových výdajů odpovídá zásxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxb rozdělení těchto výdajů nabízí a není pochyb o tom, že je správný. Bude tomu tak v případech, kdy jsou části nemovité věci používané k dosahování zdanitxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xástí v m2 a tímto kritériem budou výdaje poměrně rozděleny mezi obě činnosti či účely. Ovšem v řadě případů bude docházet k situaci, že části nemovité věcx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx náležitosti žádosti jsou vymezeny v odst. 2. Z náležitostí plyne vcelku očekávaná věc, že při stanovení vhodného způsobu uplatnění daňových výdajů buxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxzdělení provozních výdajů, je nutné uvést informace o způsobu vytápění prostor, případně klimatizaci, nepochybně informace o možnosti využívat či nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch výdajů. Do provozních výdajů by měly být zahrnuty také výdaje na opravy a údržbu a další výdaje obdobného charakteru.
Dalšími požadovanými údaji xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxsah těchto využívání, tj. zda jsou tyto prostory vyčleněny jako samostatné pouze pro tyto účely, nebo zda dochází ke kombinaci a prolínání zdaňovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xinností.
Do žádosti je poplatník povinen uvést také popis a dokumentaci způsobu, jakým byly výdaje uplatněny, to je základní předpoklad, aby správxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxi má být i návrh výroku rozhodnutí, správce daně tak dostane k dispozici komplexní údaje včetně toho, jak by měl rozhodnout.
Podání žádosti o vydání rxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxníky v praxi prakticky využívána.
Související ustanovení:
§ 7 - příjmy ze samostatné činnosti, § 9 - příjmy z nájmu, § 24 odst. 3 - zákaz
kompenzaxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xovinnost) od 1.1.2008. Finanční správa [online]. Praha. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
K odst. 1
Ustanovení "Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxapř. § 24 ZDP).
Daňově neuznatelné výdaje lze rozdělit následovně:
-
výdaje (náklady), které se neuznají do daňových nákladů jednorázově (napřx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxodeji majetku;
-
výdaje (náklady), které jsou neuznatelné z důvodu jejich vynaložení na příjmy, které nejsou zdanitelné daní z příjmů;
-
výdaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zvláštními předpisy).
Za určitých okolností můžou být i nedaňové výdaje uznané jako daňové [viz komentář k § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP].
Vyjasnxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx x x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxku uvedenou v § 24 odst. 1 ZDP. GFŘ souhlasí se závěrem předkladatelů, tzn., že výdaje uvedené v § 25 odst. 1 ZDP jsou, za podmínek uvedených pod jednotlivxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxatelnost výdajů na pořízení hmotného a nehmotného majetku v § 24 odst. 2 ZDP, až následně postupovat podle tohoto ustanovení. Například podle § 24 odst. x xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx), výdaje na pořízení nehmotného majetku daňově uznatelné již v okamžiku jejich zaplacení. Výjimka neplatí pro hmotný majetek, kde se postupuje dle toxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx i nehmotného majetku uplatnit do daňových výdajů jenom postupně a to prostřednictvím daňových odpisů ze vstupní ceny HIM [§ 24 odst. 2 písm. a) a násl. ZDxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxě (účetní skupina 01 a 02 - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek) a nikoliv na účty nákladů. Z účetních předpisů tedy plyne, že náklady na pořízení hmotnéxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xmotného majetku jsou i náklady podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Z uvedeného důvodu ani tyto náklady nebudou uplatněny do nákladů jednorázově. Úroky x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd se tak účetní jednotka rozhodne. V opačném případě tyto výdaje účtuje na vrub účetních nákladů, které jsou přímo daňově uznatelné. Vymezení hmotného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxatníci (např. banky, nepodnikatelské subjekty, pojišťovny) postupují podle jiných, speciálně pro určených prováděcích předpisů k Zákonu o účetnicxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístup k posouzení výdajů na daň z přidané hodnoty (DPH) odvedenou v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice. GFŘ zde souhlasilo s návrhxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxtku. Nesouhlasí se závěrem, že se jedná o výdaj jednorázově xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xřidané hodnoty, pokud souvisí s daňovými výdaji. Dle vysvětlení GFŘ se náklady na vyvolanou investici zahrnují do vstupní ceny hlavního aktiva, jako nxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxst. 1 písm. b)
Výdaje na zvýšení základního kapitálu se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů bez ohledu nx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxici zápůjčky vymezuje § 2390 až 2394 obč. zák.
K odst. 1 písm. c)
Při pořízení cenného papíru je jeho pořizovací cena nedaňovým nákladem. Tento náklax xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxetních předpisů pro podnikatele, účtují o pořízení cenných papírů na vrub účtu účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek nebo účtové skupiny 25 - xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxdářský výsledek. Rovněž u pořízení cenných papírů je potřeba správně určit náklady související s jejich pořízením, viz § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., jxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxje je potřeba vycházet z účetních předpisů. V souladu s § 24 zák. o účetnictví se cenné papíry oceňují podle § 25 zák. o účetnictví. To znamená, že se oceňuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxd vložený do obchodní společnosti nebo družstva, budou u vkladatele oceněny ve výši účetní zůstatkové hodnoty předmětu nepeněžitého vkladu. Do pořizxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xx xx xxx x xxxpadné diference vzniklé z titulu splácení peněžitého vkladu v cizí měně. Cenné papíry nabyté bezúplatně se oceňují reprodukční pořizovací cenou. Změxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xedaňová. Ekvivalencí se oceňují jenom cenné papíry - podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Změny v ocenění ekvivalexxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Přecenění se účtuje rozvahově, tzn. nedaňově, u cenných papírů s předpokládanou dobou držby delší než jeden rok (pokud nepředstavují účast s podstatxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Naopak, u krátkodobých cenných papírů určených k obchodování se změna reálné hodnoty účtuje výsledkově a je plně daňově
relevantní
, s výjimkou přecenxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 014 Dlouhodobý finanční majetek a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Ocenění cenných papírů nabývaných baxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx xx xx xx xx xxxxxxxx že akciová společnost může vydat k uplatnění přednostního práva opční list. Při uplatnění přednostního práva se uzná jako daňový výdaj (náklad) i pořixxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou obchodní společnosti při výkonu funkce. Je přitom irelexxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrgánu uhradila, jednalo by se o daňově neuznatelný výdaj, a pro člena statutárního orgánu by se jednalo o zdanitelný příjem podle § 6 ZDP, tzn. podléhajíxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxědnosti řadového zaměstnance. Tzv. "pracovněprávní pojištění" je, v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bodem 5 ZDP, daňově uznatelným výdajem zaměstnavatxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je, že ředitel není považován za člena statutárního orgánu, ale je statutárním orgánem neziskové organizace.
Podle pokynu GFŘ č. D-22 k § 25 odst. 1 xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxění, nebo v případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxkticky použije ve dvou případech: u poplatníka, který vede daňovou evidenci a vyplácí podíly na zisku tichému společníkovi; nebo u spolku, církevních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dividendy se řídí účetními předpisy a podíly na zisku účtují rozvahově. Daňový postup v tomto případě kopíruje účetní postup, tzn. podíly na zisku neovxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx9-98). Důvodem je, že úrok není možné chápat jako vedlejší náklad spojený s výplatou dividend, jelikož institut pořizovací ceny lze aplikovat pouze prx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxně o sankce vyměřené, v souladu se zákonem, státními institucemi.
Daňově uznatelné naopak jsou zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxově uznatelné, a to za podmínek stanovených § 24 odst. 1 a v § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP. Výjimky z daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a zápůjček stanoví § 25 odxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxné vůči státním institucím. Patří sem např. úroky za prodlení s úhradou daně, sociálního a zdravotního pojištění, pokuty a další sankční opatření vyměxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxplacené smluvní sankce jako jsou penále, smluvní pokuty, úroky a poplatky z prodlení,
-
nezaplacené úroky z úvěrů a zápůjček, v případě, že je věřitxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxbého majetku úroky ze zápůjček, kterých výše přesahuje 4 nebo 6 násobek vlastního kapitálu dlužníka, a nakonec, úroky z úvěrů, kterých výplata a výše záxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxplatník s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, se neuznává jako daňový výdaj. Daňově neuznatelné je rovněž pojistné hrazené veřejnou obchodní sxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxíněných fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP) za své zaměstnance, je daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP.
K odst. 1 písm. h)
Podle § 24 odst. x xxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxé smlouvy, pokud ZDP nebo zvláštní zákon nestanoví jinak [§ 25 odst. 1 písm. h) ZDP]. Daňově uznatelná proto v žádném případě nejsou nepeněžní plnění poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxavotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 ax xx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxele, pracovní nebo jiné smlouvy.
Na druhou stranu jsou tyto nepeněžní plnění u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti [§ 6 odst. x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP, dle kterého je daňově neuznatelná hodnota nealkoholických nápojů. Co se týče výdajů na nápoje, naopak daňově uznatelné jsou vxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, jsou daňově uznatelná podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Tyto příjmy jsou současně zdanitelným příxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx provoz zařízení uvedená v bodě 2 tohoto ustanovení. Výjimku představují výdaje na provoz zařízení uvedený v § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3 ZDP, tzn. zejmxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxm poukázek na služby, případně jiná plnění z pohledu daně z příjmů. Otázkou je, zda účelová poukázka splňuje charakter plnění nepeněžité povahy. Předkxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně z příjmů fyzických osob na straně zaměstnance, resp. za daňově neuznatelný výdaj na straně zaměstnavatele. MF ČR souhlasí s názorem předkladatelxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxezení účelu poukázky není důležité, jak široce resp. úzce je vymezeno zboží nebo služba (pokud jejich limitace neplyne přímo ze ZDP), které lze za poukáxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xříjem poplatníka nepodléhá zdanění, a to z důvodu osvobození, nezahrnutí do základu, nebo vyloučení z předmětu daně, je povinen vyloučit ze základu daxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxtění a udržení vynaložil. Daňově neúčinné jsou i výdaje poplatníka, FO, vynaložené na příjmy, které jsou podle SZDZ vyňaté v ČR ze zdanění. V tomto přípaxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xrostředků, které byli v minulosti:
-
získané darováním a z bezúplatných služeb, pokud se jednalo o příjmy osvobozené od DZP. Uvedené se vztahuje i na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxx příjmy, které nebyli předmětem DZP (jedná se např. o příjmy z darování, které byli v minulosti předmětem daně z darování, a tudíž nebyli předmětem DZP), xxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xplatnit.
Pokud přijaté
dotace
, příspěvek, podpora a jiné obdobné plnění z veřejného rozpočtu nejsou u veřejně prospěšných poplatníků s úzkým záklxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxněž úroky a ostatní finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, pokud souvisejí s výnosy, které jsou od daně osvobozené či zdaňované srážkovou dxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxně osvobozené. Jelikož výnosy do základu daně nevstupují, i nákladové úroky a bankovní poplatky týkající se těchto finančních nástrojů jsou daňově nexxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxkům nejsou podle tohoto pravidla posuzovány. Pokud projdou dalšími testy, jde o daňově účinné náklady.
U veřejně prospěšných poplatníků zde platí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxk na straně poplatníků, tak i správců daně, protože v případě jejich neuznání by se musely tyto výdaje vylučovat ze základu daně, přičemž se zpravidla jexxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxle v pokynu D-22 k § 19b odst. 2 písm. b) ZDP, kde je uvedeno:
"Pro účely aplikace těchto ustanovení, při stanovení základu daně veřejně prospěšných pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxence poplatníka. Může se jednat také o zvýšení nadační jistiny nadačním darem podle § 334 občanského zákoníku nebo obdobné trvalé navýšení vlastního xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů není možné uznat výdaje nad limity stanovené ZDP, nebo zvláštními předpisy napřx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxravování zaměstnance atd. Částky výdajů zaměstnavatele nad tento limit jsou nedaňovým výdajem.
K odst. 1 písm. k)
Dle tohoto ustanovení není možnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxob" není uvedena v ZDP ani v jiném předpise.
Výjimkou z tohoto zákazu je ztráta ze zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3 (např. ztráta z pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxatně, není tedy možné kompenzovat např. ztrátu z provozu ubytovny pro zaměstnance se ziskem z provozu firemního sportoviště.
V souladu s rozhodnutxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnou skutečností, která by svědčila o daňové neuznatelnosti vzniklých nákladů. Rozhodujícím definičním znakem je primární určení takového zařízenxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xodmínek jsou výdaje (náklady) na přechodné ubytování v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob plně uznatelné bez ohledu na dosxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxek a tedy i základ daně účetní jednotky. Nepodnikatelské účetní jednotky naopak, účtují tvorbu a příděly do účelových fondů v prospěch účtu osobních náxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx náhrady s výjimkou uvedenou v § 24 ZDP.
Především je potřeba správně určit, zda se v konkrétním případě jedná o manko nebo škodu ve smyslu definice uvexxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxen. Výdaje na opravu majetku jsou daňově uznatelné podle § 24 odst. 1 ZDP. O manko se nejedná, pokud je fyzický stav zásob nižší než účetní, ale rozdíl je poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxené jsou daňově uznatelným výdajem bez ohledu na výši, tzn. i když přesahují přijaté náhrady. Příkladem je škoda na zásobách vzniklá požárem, který je, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx. 2 písm. l) ZDP.
Pokud tedy půjde o manka a škody dle definice uvedené v § 25 odst. 2 ZDP a nejedná se o výjimku uvedenou v § 24 ZDP, je potřeba porovnávat vxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxného v tomto ustanovení je škoda způsobená prokazatelně provedenou likvidací zásob materiálu nebo zboží, a to za podmínek podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxm. Poplatník dále, v daňovém přiznání, svůj základ daně neupravuje o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou majetku. Daňovou zůstatkovou cenux xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxformace týkající se technického zhodnocení majetku viz komentář k § 33 ZDP.
K odst. 1 písm. r)
Podle § 164 odst. 4 DŘ, je správce daně povinen přijmout xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxdená poplatníkem za jinou osobu ale nemůže být považována za jeho daňový výdaj.
Výjimkou jsou platby daní uvedené v § 24 odst. 2 písm. ch) a u) ZDP. Jedxx xx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxkazu, i když je vozidlo používáno pro podnikání druhého z manželů. Předmětné platby daně jsou daňovým výdajem osoby, která je provádí.
K odst. 1 písm. xx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je záporná.
V souladu s bodem 11, 12 a 21 přechodných ustanovení zákona č. 344/2013 Sb. je nedaňovým výdajem rovněž od 1.1.2014 zrušená daň dědická a xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxné osoby (odběratele, dodavatele, potencionálního obchodního partnera), nikoliv ve prospěch zaměstnance nebo samotného poplatníka. ZDP přesně txxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxštění a občerstvení může rozumět zejména konzumace jídla, pití, cigaret apod.
Výčet výdajů na reprezentaci není definitivní, tento pojem je širší x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxezentací, ale výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 ZDP<