586/1992 Sb.

Zákon o daních z příjmů: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xorávek
RNDr.
Petr
Beránek
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Ing.
Savina
Finardi
Ph.D.
Ing.
Barbora
Krížová
Ing.
Marie
Hronová
Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Ustanovení § 2 ZDP vyxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxh příjmů, tj. neomezená daňová povinnost, nebo naopak daňová povinnost omezená pouze na ty příjmy, které byly dosaženy v ČR a jsou zároveň vyjmenovány jxxx xxxxx xxxxxx x x xx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxch celosvětových příjmů, a na poplatníky, u kterých se daňová povinnost váže pouze na příjmy docílené v daném státě.
O tom, zda je někdo rezidentem s txxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxozhoduje např. státní občanství nebo národnost, ale především bydliště nebo eventuálně délka pobytu v daném státě. V této souvislosti je nutné zmínit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xo znamená, že je nutné vždy zkoumat, zda je v případě poplatníka-nerezidenta uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění s příslušným státem. Pokud taxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxanění některou z níže uvedených metod (vynětí, zápočet). Postup jejich uplatnění je dán vždy vnitrostátní normou (viz § 38f ZDP). Samotné uplatnění zaxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx zahraničního příjmu od dílčího základu daně. Má se za to, že daň byla vybrána ve státě zdroje příjmů a ve státě rezidence poplatníka se již tento příjem znxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxl, a s pojmem "vynětí s výhradou progrese", kdy je dílčí základ daně o zahraniční příjem standardně snížen, ale zbývající příjmy jsou daněny takovou sazxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xa celkovou daňovou povinnost. V případě metody zápočtu se může jednat buď o úplný zápočet, kdy se uzná celá zaplacená daň, nebo zápočet prostý, v jehož přxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako jsou např. dividendy, úroky, licenční poplatky, může být mezi smluvními státy sjednáno, že se o daň z příslušného příjmu rozdělí. V takovém případx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx zůstává zbylá část daňového výnosu pro stát, kde je poplatník rezidentem.
K odst. 2
Poplatníka, který má na území ČR bydliště nebo se na tomto území bxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x odst. 4). Pokud jde např. o osobu, která xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu. Pak podle kritéria bydliště nám bude v takovém případě vycházet ono rezidentství dvojí, tedy jak v ČR, tak v Německu. V takových případech je třeba hlexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxravidla takovou normou bude ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s příslušným druhým státem, jejíž ustanovení mají aplikační předxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxických osob konkrétně rozhodovat podle čl. 4 - Rezident, který řeší konflikt dvojího rezidentství. Tak to bude i v našem případě dvojího bydliště, kde pxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxhy daného poplatníka těsnější.
K odst. 3
Daňoví nerezidenti jsou poplatníci, kteří nedisponují bydlištěm na území ČR nebo se na území ČR obvykle nexxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxich rezidence. Zákon o daních z příjmů negativně vymezuje případy, na které by se z hlediska délky času poplatníkem stráveného v ČR mohlo pohlížet tak, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxlíženo tak, jako by zde (v ČR) pobyt neměli.
Pokud nerezident má zdanitelné příjmy, jejichž zdroj je na území ČR, má povinnost zdanit tyto příjmy v ČR. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxj. EU a Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Z hlediska způsobu zdanění můžeme hovořit o následujících třech, resp. čtyřech, alternativách, a to:
-
sxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxiznání),
-
pomocí zvláštní sazby daně ve spojení s § 36 ZDP, tzv. srážková daň, kterou vybírá ta osoba, jež příjem nerezidenta vyplácí (plátce daně)x x xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxm způsobem obdobné atributy jako v předchozím případě, pokud jde o odpovědnost osoby-plátce, která opět vybírá a odvádí příslušnou částku z hrubého přxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx standardních lhůtách.
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí daně nebudeme nikdy uplatňovat na případy, kde se jedná o poplatníky ze států EU nebo ze států EHP. Na tyto poplatníky se bude vztahovat tedy buď srážkovx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxní otázce, a to které druhy příjmů budou přicházet vůbec v úvahu.
Poplatník-nerezident má pouze tzv. omezenou daňovou povinnost, která je vztažena xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xx xx xxx x xxxxxxx x xx xxx x xxch případech, kdy se daňová povinnost vybírá srážkovou daní u zdroje. V ostatních případech můžeme mít za to, že jde o příjem, u něhož je povinnost podat dxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxho zdanění zpravidla není ČR zdanění takového příjmu "přisouzeno".
K odst. 4
Za obvyklý pobyt je označena délka 183 dní v daném kalendářním roce, cox xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxravidla čl. 4). Jedná se ovšem až o druhé kritérium při určování rezidence poplatníka; tím prvním je bydliště.
Pokud jde o pojem tzv. bydliště, nejde x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxto bytě zdržovat. Je více než pravděpodobné, že otázku úmyslu poplatníka "zdržovat se" bude vždy obtížné nejen dokazovat, ale i vyvracet, a je tedy vhodxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxinačních výborů:
469/16.12.15 - Příjmy ze zdrojů na území České republiky - souběh příjmů a jejich zdanění. Předkladatelé: Martin Houska, Radek Novxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 22 - zdroj příjmů, § 36 odst. 1, 7, 8 - zvláštní sazba daně
Související předpisy:
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x x x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxi podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pronajat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby poplatníka oxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxdinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (samostatnou čxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvacího období v důsledku změny bydliště, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně. V případě vzniku neomezené daňové povinnosti v Čexxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Z judikatury:
I. Vykonává-li daňový rezident Slovenské republiky na území České republiky činnost sportovce, pak podle Smlouvy o zamezení dvojíhx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xříjmů, v § 7 odst. 3 a § 22 odst. 1 písm. f) podrobuje příjmy z osobně vykonávané činnosti sportovce - daňového nerezidenta samostatnému základu daně prx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxijí.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.11.2007, čj. 9 Afs 55/2007-76)
I. Obsahem správy daně je právo činit jen ta opatření, která jsox xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxění je nutno respektovat nejen v případě, kdy platná právní úprava umožňuje zdanit jeden a tentýž příjem u dvou daňových subjektů, ale i v případě, kdy se xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx007-87)
I. Osoby ukrajinské státní příslušnosti podnikající v roce 1999 v České republice nemohly být posuzovány jako poplatníci podle § x xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxná pravidla pro určování bydliště Pojem "obvyklé bydliště" ve smyslu směrnice 83/183/EHS je definován v čl. 6 odst. 1 této směrnice.
1. Pro účely této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxvním vazbám, popřípadě u osoby, která nemá žádné pracovní vazby, kvůli osobním vazbám, z nichž vyplývá úzké spojení mezi dotyčnou osobou a místem, kde žxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcích se ve dvou nebo více členských státech, se však považuje místo, k němuž má osobní vazby, pokud se tam taková osoba pravidelně vrací. Tato poslední poxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xkolu nebo do školy nemá za následek změnu obvyklého bydliště.
2. Jednotlivci prokáží místo svého obvyklého bydliště jakýmikoliv vhodnými prostředkxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní o obvyklém bydlišti učiněného podle odstavce 2 nebo pro účely určitých zvláštních kontrol, mohou požadovat další údaje nebo důkazy.
[rozsudek Nejxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xmlouvami ve zdaňovacím období r. 2001 a r. 2002 na základě § 37 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdových prostředků podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Odpovídají-li vyplácené úroky vymezení tohoto pojmu v mezinárodních smlouvách, podléhajx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxí osoby na území České republiky podle daňového zákona však nepředstavuje formálně právní stav, nýbrž faktickou skutečnost, a proto není rozhodujícíx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxlice. K tomu, aby mohl subjekt náležet do okruhu poplatníků uvedených v ustanovení daňového řádu, tedy postačuje, že souvisle nebo v několika obdobích xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx Ca 29/2002)
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxx xxxezuje příjmy, které podléhají dani z příjmů. Toto vymezení příjmů může být jak pozitivním, tak i negativním výčtem. Samotná skutečnost, že je určitý přxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxlnění stanovených podmínek, nebo i bez takových podmínek. Vymezení předmětu daně lze tedy z tohoto pohledu považovat za stěžejní ustanovení ZDP. Zákoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxé činnosti nejsou kromě příjmů uvedených pod § 3 ZDP předmětem daně také příjmy uvedené v § 6 odst. 3 a 7 ZDP. Obdobně je v § 7 odst. 10 ZDP uveden mimo předmxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zákon o daních z příjmů zahrnuje do předmětu daně od 1.1.2014 rovněž ty příjmy, které tradičně, až do konce roku 2013, byly součástí daně darovací a dědxxxxx
x xxxxx x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních operací, pronájmu nebo dalších aktivit.
Právě podle toho, z jaké oblasti daný příjem pochází, je předmět daně rozdělen na čtyři skupiny xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx nejen méně znalých poplatníků, je snaha spatřovat předmětný příjem právě ve skupině zbytkové, kde je sice absence plateb za veřejná pojistná, ale také xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxy bez ohledu na peněžní nebo nepeněžní formu. V ZDP je v mnoha ustanoveních specifikována forma předmětného příjmu pro splnění podmínek osvobození od xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxp. typy ocenění, které však nelze používat libovolně. Základním oceněním nepeněžního příjmu je tzv. cena obvyklá stanovená podle oceňovacího předpixxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxnou v místě a čase, která by měla vyjadřovat reálnou, tržní hodnotu, pokud jde např. o nemovitosti, nebo hodnotu, která odpovídá ceně, již by bylo potřebx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xepeněžní příjem spočívá v jiném majetkovém prospěchu, nastupuje prioritně specifické určení hodnoty dané jako pětinásobek hodnoty ročního plnění (xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx
x
xxxx xxxxxitou nebo
-
dobu života konkrétního člověka nebo
-
více než pětiletou dobu.
K odst. 4
Taxativně je vymezen výčet, který nespadá do předmxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxětu daně patří, a setkáváme se s nimi pod pojmem bezúplatné příjmy.
Podíváme-li se blíže na jednotlivé tituly, které jsou součástí výčtu, tak se setkxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x případě získání příjmů s nimi souvisejících,
-
případy rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, kdy zpravidla jednomu z nich majetek přibxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
-
příjmy v podobě stravy a ubytování, které pobírá rezident ČR (au-pair) za domácí práce vykonávané naopak pro poplatníka-nerezidenta,
-
přxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxě další tři roky od ukončení činnosti otce. Pokud by např. otec ukončil činnost v dubnu 2017, syn by měl začít buď ještě v průběhu roku 2017, nebo nejpozdějx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxárce míří v daném ustanovení jak na standardní darování, tak i na prodej mezi blízkými příbuznými, neboť jak si lze povšimnout, ustanovení zachycuje obx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxčeném případě to bude otec, a pro syna, který by pokračoval v podnikání, budou tak k dispozici daňové výdaje používaného majetku bez omezení [viz § 27 písxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xlízká, povinnost podat daňové přiznání při nedodržení podmínek, jestliže pro ni platí v § 10 odst. 3 písm. c) bodu 1 ZDP osvobození od daně. Takové úvaze xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxvací daně platilo, že předmětem daně není to, co podléhá dani darovací - s jedinou výjimkou, a to daru v souvislosti s podnikáním. Měli bychom i dnes rozlixxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xaňové správy i správních senátů, resp. soudů. Z judikatury lze především dovozovat, že základním pohledem na daný příjem je důvod daru. Pokud je syn obdxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxnost obdarovaného, bude předmětem daně z příjmů a půjde o příjem v kategorii příjmů ze samostatné činnosti v § 7 ZDP.
Předmětem daně nejsou rovněž násxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xěci při zachování velikosti původních spoluvlastnických podílů, kde sice vzniká nová věc, ale vlastník fakticky nenabyl nic navíc. Podobný princip mxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxulu překročení limitu 5 000 Kč a sníženého limitu 2 500 Kč, který se týká dětí do 18 let a seniorů nad 65 let;
-
posledním titulem, který je mimo předmět dxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrodním soudním orgánem, které splňují alespoň jednu z podmínek § xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou podle čl. 10a Ústavy České republiky,
-
byl ustaven rozhodnutím Rady bezpečnosti Organizace spojených národů vydaným podle kapitoly Vxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených národů vydaného podle kapitoly VII Charty Organizace spojených národů, kterým je Česká republika vázána, s takovým mezinárodním soudem poxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxanizace a cizím státem a je uveden v nařízení vlády podle odst. 2 tohoto ustanovení (§ 145 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxy.
Související ustanovení:
§ 6 odst. 7 - příjmy ze závislé činnosti, § 7 odst. 10 - příjmy ze samostatné činnosti
Související předpisxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Z judikatury:
Bezplatný převod podniku z otce na syna není příjmem z podnikání a nepodléhá dani z příjmů.
(rozsudek Nejvyššího správxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx různorodé druhy příjmů, které jsou osvobozeny buď po splnění určitých podmínek, např. délka držby daného předmětu, nebo absolutní hodnotou dosaženéxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo u stipendií. Tyto příjmy jsou samozřejmě vždy předmětem daně, a stejně jako u předchozího ustanovení § 3 ZDP i zde jsou ještě navíc osvobozeny specxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemku a jednotky, která by neměla současně zahrnovat nebytový prostor mimo garáže sklepa nebo komory, je postaveno na délce bydliště v dané nemovitoxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxjem bydliště, budeme vycházet z definice uvedené v § 2 odst. 4 ZDP, který reprezentuje faktický stav. Jestliže např. poplatník bydlí v dané nemovitostix xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxém případě na poplatníkovi. Správci daně, který bude mít poplatníka vedeného pod adresou, kde je trvale hlášen, doloží skutečnosti svědčící pro dané, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx
x xxxxadě pojmu bezprostředně před prodejem se samozřejmě setkáváme s poměrně širokou škálou časových úseků a nelze vždy pokládat za správnou jedinou hodnoxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx
S ohledem na výše uvedené se můžeme ztotožnit jak s řády dnů, tak v některých případech i týdnů. Jestliže např. poplatník bude v nemovitosti bydlet řadx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xemovitost prodávat a v posledních třech týdnech se bude zabývat vyklizením, resp. odstěhováním své rodiny na nové místo bydliště, by měl mít podmínky pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxtuace, kdy se prodej nemovitosti uskuteční např. pouze jeden nebo dva dny po faktické změně bydliště, opravdu pouze teoreticky. Musíme tedy připustitx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xrodlevy" bychom tedy mohli chápat spíše "bez zbytečné nebo neodůvodnitelné časové prodlevy".
Pokud prodávající nesplní podmínku dvouletého bydxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xe, aby prodávající měl bydliště v nemovitosti v extrémním případě alespoň jeden den, v opačném případě se na něho bude vztahovat časový test pěti let, texxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxm příjmu z prodeje pod písm. a), "spadne" do pětiletého časového testu, kde už není důležitá např. u jednotky délka bydliště, ale délka vlastnictví - držxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxžby tvoří dědic v řadě přímé nebo manžel, kde se do časového testu započítává také délka držby zůstavitele, a dále případy, kdy jde o pozemek, který byl přxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxé se proto setkat poměrně často se záměnou těchto dvou typů bezúplatných příjmů a mylným zařazením do osvobozených příjmů.
Zákonodárce i zde vymezuxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxa stavba vyhovující právu stavby. Institut práva stavby řeší případy, kdy třetí osoba bude chtít zřídit na cizím pozemku stavbu. Je třeba připomenout, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxatně disponovat. Právo stavby (nikoli však stavbu zřízenou na základě práva stavby) je možné tedy prodat, darovat, přenechat do zástavy, přenechat do xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věcí "nepodnikajících" osob jsou od daně osvobozeny. To platí se dvěma následujícími výjimkami:
-
cenné papíry - jsou řešeny dále speciálně v § 4 odsxx x xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnce nebo účetnictví, platí naopak daňový režim, tedy jsou součástí zdanitelných příjmů ještě do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.
xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxodejem movité věci, která byla vyřazena z obchodního majetku právě v důsledku realizovaného prodeje, a jde tedy o příjem ze samostatné činnosti v dílčíx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx
2.
Příjem souvisí s prodejem movité věci, která byla vyřazena z obchodního majetku v jiném předchozím čase v důsledku svojí nepotřebnosti k výkonu čxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxedstavit např. týden a více, ovšem nedá se vyloučit extrémně i jeden den. Tento typ příjmů je pak správné zahrnovat do dílčího základu daně v § 10 ZDP (ostxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxx. 5 ZDP). Pokud příjem nepřesahuje výdaje, např. zůstatkovou cenu prodávaného majetku, není možné tuto ztrátu daňově uplatnit.
Lze se setkat i s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxci v režimu osvobozených příjmů. Tento postup na první pohled sice splňuje kritéria pro osvobození, ale z hlediska kontextu celého zákona půjde v přípaxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxbozených příjmů, neboť do dílčího základu daně v § 7 ZDP patří i příjmy z činností, na které má být vydáno podnikatelské oprávnění, ale vydáno nebylo (víxx x x x xxxxx x xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxt nahradit nemajetkovou újmu je dána jen v případech, kdy ji zvlášť stanoví zákon nebo jestliže byla výslovně sjednána (§ 2894 obč. zák.). Případy povinxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxjetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, soukromí osobyx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xatří tedy v zásadě mezi osvobozené tituly a je na místě si uvědomit výjimky, pro které osvobození neplatí. Obecně by mohla platit paralela mezi uplatněnxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Určitá nerovnost tohoto vztahu se vyskytuje xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxitém poměru, ale plnění pojišťovny podlehne zdanění celé, neboť jde o součást obchodního majetku, a poměr, jakým byl uplatněn daňově účinný výdaj na soxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxlatníka vytvořeného pro uložení prostředků vázaných na rezervu tvořenou podle zák. o rezervách, je dané tím, že poplatník tyto prostředky ukládá na účxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxedky možnost zhodnocovat i jinými způsoby.
K odst. 1 písm. f)
Osvobození cen a výher můžeme rozdělit na následujících pět oblastí:
-
ceny z veřejxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xa specifikované účely v § 15 odst. 1 ZDP;
-
ceny v oblasti kultury - zde už není sice stanovena žádná hodnotová hranice, ale nemusí se jednat vždy o jednxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
x
ceny z reklamních soutěží, reklamního slosování - zde je opět stanovena hodnotová hranice 10 000 Kč. V některých případech byly tyto soutěže organizovxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x
ceny ze spotřebitelské loterie - každá výhra podléhá daňovému režimu;
-
ceny ze sportovních soutěží - patří podle charakteru buď do dílčího záklaxx xxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xorost).
K odst. 1 písm. g)
S tímto ustanovením získávají výhodu osvobození příjmů osoby oprávněné v souvislosti s případy spojenými s nápravou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxadů, kdy tyto osoby takto získaný majetek dále převáděly. Daňová výhoda se vztahuje na tyto osoby a nepřechází automaticky s postupovaným majetkem na dxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxpení pohledávky, nejsou podmínky pro osvobození příjmů z prodeje takového majetku naplněny (viz též
judikatura
).
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxvenska a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxd.
K odst. 1 písm. h)
Osvobození plnění důchodového pojištění je limitováno maximální hodnotou a je navázáno na minimální mzdu, která je na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x00 Kč za měsíc v roce 2017, bude 36násobek činit 360 000 Kč. Tato hodnota příjmů z důchodového pojištění bude osvobozena bez ohledu na další příjmy poplatxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x00 Kč) a zbývajících 12 000 Kč "podrobíme" testu, zda podat či nepodat daňové přiznání. To uděláme s ohledem na § 38g ZDP, podle kterého se povinnost podat xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xsvobozené, to znamená, že výše uvedených 12 000 Kč této hodnoty nedosahuje, resp. ji nepřesahuje, a povinnost podat daňové přiznání se poplatníka netýxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx došlo by na zdanění i zmíněných 12 000 Kč. V případě pobírání příjmů ze závislé činnosti (kde nejde o uplatnění zvláštní sazby daně podle § 6 odst. 4 ZDP) čixx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xoužije jednotný kurz.
Výplaty důchodů za více let jsou osvobozeny bez limitu omezení, neboť nejde o pravidelně vyplácený důchod.
Pozor též na dáxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxvek na chráněné pracoviště pro handicapované občany apod. Náklady jsou pak vždy na tyto akce nedaňové dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP.
K odst. 1 písm. i)
Oxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, příspěvky z veřejných rozpočtů. Shodně jsou osvobozena obdobná plnění, která jsou poskytována ze zxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxspěvku.
Podmínkou osvobození je "nepodnikatelská forma" této činnosti, tj. že péče je vykonávána podle zák. o sociálních službách a taktéž musí jxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxslosti. Zákon o sociálních službách, rozlišuje:
-
I. stupeň - lehká závislost,
-
II. stupeň - středně těžká závislost,
-
III. stupeň - těžká xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxcifických zdravotních službách - nevzniká dárci nárok na odměnu s výjimkou účelně, hospodárně vynaložených výdajů. Příjem v podobě úhrady nebo i přísxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxto příspěvkových dárců není limitováno. Dejme však pozor při uplatnění odpočtu od základu daně podle § 15 odst. 1 ZDP, kde existuje možnost snížení o nezxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxravotní správy za odběr krve a biologických materiálů nebyla obdržena. K tomu se váže výjimka na úhradu tzv. nutných výdajů ve výši 5% z minimální mzdy, txx xxxxx x xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxdle zák. o vysokých školách mohou být studentům přiznána stipendia hrazená z
dotace
nebo příspěvků za vynikající studijní výsledky, za vynikající vxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxskytovaná z veřejných rozpočtů jsou obecně osvobozena od daně z příjmů, stejně tak i stipendia z prostředků vysokých škol nebo veřejných výzkumných inxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxí. Ve všech zmíněných případech nejsou zahrnuty takové typy příjmů, které mají charakter náhrady za ztrátu příjmů nebo příjmů v podobě zdanitelných přxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxků je nutné brát zřetel na negativní vymezení okruhu těchto příjmů. Zcela automaticky jde o potlačení režimu, který by nahrazoval odměňování za činnosxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxového režimu nejen pro samotné členy, ale i jejich osoby blízké. Nelze tedy uplatňovat praxi, kdy si daňový subjekt vytvořil "svoji" organizaci pro finxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x nepeněžní příjmy, které se v této oblasti musí nutně vyskytovat daleko častěji.
K odst. 1 písm. k) bod 3
Osvobozeny jsou také příjmy ve formě podpory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxročné zápůjčky, půjčky, kde je pak osvobozen majetkový prospěch plynoucí ve výši ceny obvyklého úroku.
K odst. 1 písm. k) bod 4
Od daně z příjmů jsou oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxrních a sociálních potřeb. Výpomoc v uvedených případech, jako je např. řešení tíživých nebo neočekávaných situací zaměstnance nebo jeho osob blízkýxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výpomoc může být poskytnuta shodné osobě i vícekrát během kalendářního roku, pokud půjde o různé tituly.
K odst. 1 písm. l)
Osvobození příjmů obdržxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve skutečnosti, shodně jako v případě pojištění z penze na "dožití" obsažené v prvním bodě výše uvedeného ustanovení, má jistý daňový režim spočívajíxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxz jejího zhodnocení. V případě penze "na dožití" jde o rozpočítanou hodnotu na předpokládanou dobu výplaty podle průměrného věku dožití (§ 10 odst. 7 ZDxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xx xxxxx
xx xxxxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xx xxxx xeplatí pro tyto produkty, které jsou uzavřeny na dobu nejméně 10 let, kde je vyplácený příjem osvobozený zcela.
xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xoskytovaná vojákům základní, resp. náhradní, služby, stejně tak i žákům vojenských škol podle zvláštních předpisů (např. zákona č. 220/1999 Sb., o prxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xříslušníkům ozbrojených sil, bezpečnostním sborům podle zvláštních předpisů (např. zákona č. 221/199 Sb., o vojácích z povolání, nebo zákona č. 361/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxx xx xxně osvobozena veškerá nepeněžní plnění poskytovaná prezidentu republiky jak v době výkonu funkce, tak i po jejím skončení.
K odst. 1 písm. p)
Zákon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxické službě. Dobrovolnická služba zahrnuje mnoho oblastí, do kterých může zasahovat. Jde např. o pomoc osobám zdravotně postiženým, seniorům, osobáx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxí se nevztahuje na částky poskytované nad rámec plnění stanovených nebo "posvěcených" soudem. Tedy včetně těch, které si exmanželé dohodnou.
K odstx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxnce roku 2013 zahrnují v časovém testu pětileté doby držby tohoto podílu vždy den vzniku podílu jako začátku. Navýšení v průběhu této pětileté doby neměxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxsti, který měl v držbě od roku 2007, a v roce 2013 došlo k navýšení podílu, nárok na osvobození příjmů z takového převodu zůstává, neboť v pojetí obch. zák. xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxně.
Osvobození úplatného převodu podílu vylučuje případy, kdy je uskutečněn prodej na základě smlouvy o smlouvě budoucí, tedy případy, kdy je kdykxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zčásti z obchodního majetku poplatníka, a to až do doby pěti let po ukončení dané činnosti, z níž plynul poplatníkovi příjem. Stejně i v tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxanou situací může být zvýšení nabývací ceny podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní
korporace
. V těchto případech musíme aplikovat prxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxx. Toto procento nám tedy vyjadřuje vztah osvobozené části příjmu z úplatného převodu podílu. Jestliže byl dosažen příjem ve výši 130 000 Kč, pak je osvobxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxíjmem je i státní podpora poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Osvobození státního příspěvku je tedy po možnosti odečítat od zxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé z rozpočtu státu, municipalit, ale i nadnárodních zdrojů prostřednictvím EU na pořízení hmotného majetku nebo technického zhodnocení. Platí zde pax x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osvobozen příjem poskytnutý na odstranění následků živelné pohromy. Ustanovení § 24 odst. 10 ZDP definuje, co se rozumí pod pojmem "živelná pohroma"x xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
K odst. 1 písm. u)
Zde je osvobozený příjem vztažen jednak k tzv. odstupnému za uvolnění bytu nebo jednotky a jednak na případy prodeje bytu nebo jednoxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxď v nepeněžní formě jiného bytu nebo jednotky, nebo ve formě peněžní. V případě peněžní formy úhrady je nutné pro naplnění podmínek osvobození těchto přxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xydat obdržený příjem za bytovou potřebu, definovanou poměrně šířeji v § 15 ZDP, alespoň do konce následujícího roku po roce, kdy byl příjem obdržený.
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na katastrální úřad byly dané peněžní prostředky rovněž předisponovány k prodávajícímu.
K odst. 1 písm. v)
Osvobození příjmů z úplatného převodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxku 2013 mají s ohledem na přechodná ustanovení zachován původní režim s časovým testem šest měsíců nebo pět let, včetně zvláštního postavení příjmů dosxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxené hodnoty do 100 000 Kč v kalendářním roce není však hledisko zahrnutí do obchodního majetku poplatníka postihnuto a rovněž ani přechodná ustanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx cenných papírů do obchodního majetku.
K odst. 1 písm. w)
Pokud přesáhne příjem z úplatného převodu cenných papírů hodnotu 100 000 Kč, je k dispozici xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxá původní časový test také pro případy sloučení nebo splynutí podílových fondů a rovněž pro případy výměny akcií emitentem za jiné akcie při zachování sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xby si zvolil, které cenné papíry prodává, zda ty dříve nebo později nabyté.
Stejně jako v období do konce roku 2013 nelze od daně osvobodit cenné papírxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvobození od daně u úplatného příjmu nelze uplatnit, jestliže v průběhu časového testu byla uzavřena smlouva, na jejímž základě došlo k obdržení příjmůx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxvaly tedy hospodářský výsledek, resp. základ daně. Od novelizace ZDP zákonem č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxného daňového režimu a povinnosti zvýšit své příjmy, resp. výnosy, dojde-li k zániku závazku jinak než jeho zaplacením, narovnáním, započtením nebo jxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxíkovi způsobil. Stejný princip je uplatněn i při osvobození obdobných příjmů v oblasti veřejných pojistných.
K odst. 1 písm. z)
V xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxbulky na tiskopisu daňového přiznání.
K odst. 1 písm. za)
Součástí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky z vlastnictví družstva je vzájemné vypoxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxu bytového hospodářství. Tyto nevyčerpané prostředky jsou předmětem vyrovnání, resp. družstvo je převede na vlastníka jednotky (viz též zákon č. 72/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxpeněžní příjem v pravém slova smyslu, i když v souhrnu představují nezanedbatelnou hodnotu. Jde o zajištění knihovních fondů a bibliografických regixxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxde týkat daňových subjektů - právnických osob a z praxe nebyl zaznamenán případ směřující na osobu fyzickou.
K odst. 1 písm. zc)
Při aplikaci osvoboxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxatě o pohled na dvě relativně podobné situace:
-
poplatník se smluvně dohodne např. se subjektem zajišťujícím rozvodné sítě, ten vydá příslušné rozxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxr realizuje a poskytuje poplatníkovi opět náhradu vzniklé škody.
V praxi jsou ve většině případů obě výše uvedené situace chápány jako příjmy od xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx nejsou příjmy od daně osvobozeny.
V daném případě se však s touto praxí neprotíná základní filozofie tohoto ustanovení, která spočívá v rozdělení pxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ujednání - příjmy od daně osvobozené.
K odst. 1 písm. zd)
Příjem spočívající v kladném rozdílu mezi původní hodnotou vyjádřenou v korunách a novxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxého zisku x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí případy kurzových rozdílů, a tak už od novely ZDP zákonem č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxjmů souvisí s transformací daně darovací do daně z příjmů od 1.1.2014 a je
de facto
převzato z úpravy zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovacx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxní formě, nejde ovšem o úhradu, kterou by bylo možné chápat jako úhradu tržní hodnoty při prodeji jednotky. V některých případech jde o převod, ke kterémx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx nebude např. splněn časový test, bude jako nabývací cena sloužit ocenění podle zvláštních předpisů (zák. o oceňování majetku) a ke zdanění by přicházex x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxx xxxx x xxxxxxx xxxplatného převodu jednotky, rodinného domu, bytu nebo nebytového prostoru se specifikací garáže, komory nebo sklepa na člena družstva nebo jeho právnxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prvním případě, jestliže uplynula doba alespoň tří let mezi nabytím akcií a rozhodným dnem přeměny této společnosti.
Shodně se hledí i na případ zacxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xo uplynutí tří, resp. pěti, let od ukončení činnosti, jestliže byly akcie nebo podíly součástí obchodního majetku poplatníka.
K odst. 1 písm. zh)
Nxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ale jsou osvobozeny v plné výši.
K odst. 1 písm. zi)
Daňové zvýhodnění, které bylo zavedeno od 1.1.2005 do daňového sytému zákonem č. 669/2004 Sb., kxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxmů. V opačném případě xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxijal Evropský parlament rozhodnutí o statutu poslanců, podle něhož mají poslanci Evropského parlamentu nárok na odměnu po dobu trvání mandátu, odchoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx)
Jde v podstatě o dvojité osvobození příjmů uvedených v § 4a ZDP s návětím, že se níže uvedené příjmy osvobozují. Lze tedy toto ustanovení zařadit mezx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtého majetku uvedeného v § 4 odst. 1 písm. a) a b) ZDP je v uvedených případech zachováno, tedy hledí se na časový test tak, že zahrneme dobu před změnou i px xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní majetek fyzické osoby pro účely ZDP má přímou vazbu na:
1)
zařazení daného příjmu z prodeje majetku do "správného" dílčího základu daně,
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxje majetku, který byl součástí obchodního majetku poplatníka, může být pokládán za příjem patřící buď do dílčího základu § 10 ZDP - ostatní příjmy nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x.7.2017 se poplatník rozhodne majetek prodat, bude příjem součástí tzv. ostatních příjmů v dílčím základu daně § 10 ZDP. Tím, že příjem z prodeje byl dosxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxními příjmy a dojde ke kompenzaci ziskových a ztrátových prodejů. Pokud bude konečným výsledkem ztráta, bude výstup do dílčího základu daně v § 10 ZDP nxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxhu uplatnit pouze výdaje, jež souvisí s prodejem věci, nebo výdaje, které majetek prokazatelně zhodnotily. Nejde při tom jednoznačně vzít v úvahu přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxk, který vyřadil v roce 2014 z obchodního majetku, v roce 2015 vymění na nákladním přívěsu obě pneumatiky a k prodeji dojde v roce 2017, kdy už jsou tyto pnexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxp. byly zakoupeny právě za tímto účelem.
Druhým případem prodeje majetku je jeho vyřazení za účelem prodeje a tady se příjem stává součástí příjmů poxxx x x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvá cena), vstupuje "ztrátový" obchod do základu daně.
Podle § 25 odst. 1 písm. u) ZDP platí pro uplatnění daňově účinných výdajů podmínka, aby tento xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxá i majetek, u kterého by jinak příjem z prodeje dani nepodléhal, a zakládá se tak pětiletý časový test počínaje dnem následujícím po vyřazení tohoto majxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí dané činnosti a opět následný pětiletý časový test.
V případě poplatníků, kteří nepoužívají při sestavování daňového základu skutečné, prokázaxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxází k jeho zániku. Tyto situace mohou komplikovat řádné ukončení finančního leasingu, neboť předmět nájmu není do čeho vložit, a tím splnit podmínku § 2x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxna pokračovat ve vedení účetnictví i nadále.
Z koordinačních výborů:
415/18.12.13 - Výklad některých základních ustanovxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxst. 1 písm. l)
373/11.07.12 - Aplikace § 4 odst. 1 písm. l) zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2013. Předkladatelé: Marie Konečná, Ladislav Malůšekx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xulínský.
Související ustanovení:
§ 10 odst. 5 - ostatní příjmy, § 25 odst. 1 písm. u) - nedaňové náklady
Související předpisy:
zákon č. 19xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxny:
Pokyn D-22 - K § 4 - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), mění věcnou podstatu jednotky. Podle právní úpravy pxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxtví tvořeno jednotlivými objekty (jednotkou a dále podílem na společných částech), avšak dle úpravy občanského zákoníku (§ 1159) tvoří byt jako prosxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xěci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmětem vlastnictví není dle občanského zákoníku byt, ale jednotka. Jednotka je dle § 1159 občanského zxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx druhy jednotek, jejichž právní pojetí se vzájemně liší. Z přechodného ustanovení § 3063 občanského zákoníku vyplývá, že v domech, kde vznikly jednotxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxu po 1.1.2014 převáděny jednotky v právním pojetí podle 3 zákona o vlastnictví bytů, nikoli podle občanského zákoníku, a to i při dalších převodech mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxsavadní prohlášení a přijmout prohlášení nové, a to za souhlasu všech vlastníků jednotek.
K § 4 odst. 1 - 1. Pokud nejsou splněny podmínky pro vznik nárxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxý prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, je třeba splnit podmínku bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud měl poplatník v jxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxky získané prodejem jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, zcela nebo zčásti použije na uspokojení vlastní byxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxdků použitých na vlastní bytovou potřebu) osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona. V takovém případě lze uplatnit pouze poměrnou část výdajů odpovíxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxoru, ve kterém poplatník neměl bezprostředně před jeho prodejem bydliště, se postupuje také podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona. - 2. Pro osvobození příjmx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxvbou, jež je podle občanského zákoníku jeho součástí, rozhodující den nabytí pozemku, nikoliv stavby na pozemku. - 3. Při prodeji majetku ve spoluvlaxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxní jednotlivé části takto nabytého majetku. - 4. Dnem "nabytí" se rozumí zejména a) u nemovitých věcí den zápisu vlastnického práva poplatníka do veřejxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu, nikoliv v den, kdy byla uzavřena kupní smlouva, nebo nemovitou věc kupující zaplatil, anebo kdy byla sepsána smlouva darovací, b) u nemovitých věcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxřejné moci (vychází se z § 1114 občanského zákoníku), jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy, může být nabytí děxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxru, pořízené ve vlastní režii, je rozhodující, že byla zapsána do katastru nemovitostí jako rozestavěná jednotka podle § 8 písm. f) zákona č. 256/2013 Sxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xrodeje této nemovité věci, d) u movitých věcí zděděných den úmrtí zůstavitele, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx, u koupených movitých věcí den převzetí zakoupené věci, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, u movitých věcí nabytýcx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxnského zákoníku), e) u cenných papírů v listinné podobě den jejich převzetí, u zaknihovaných cenných papírů den zápisu tohoto cenného papíru na majetkxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxž majitele den předání nebo zaknihování zatímního listu. U cenných papírů zděděných den úmrtí zůstavitele, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xeasingu, který může být i dnem nabytí vlastnictví, g) u podílů (účasti) společníka na obchodní společnosti (dále jen "společnosti") den vzniku společxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxo rejstříku v případě nového společníka, který přebírá závazek k novému vkladu do již existující společnosti, - den účinnosti smlouvy o převodu podílu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xřípadě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky, - den vyhotovení dokumentu, kterým bxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxů v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, 5 h) u družstevního podílu - den vzniku družstva, tj. den zápisu do obchodního rejstříku v případě založenx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxodu družstevního podílu, - den úmrtí zůstavitele v případě zděděných členských práv, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle děxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx majetkových podílů ve smyslu § 9 zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, v případě družstva vzniklého podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx
x x x xdst. 1 písm. b) - Pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona, pokud příjem již není osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. a) xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
K odst. 1 písm. d) - Přijatou náhradou za ztrátu příjmu se rozumějí zejména náhrady za ztrátu na výdělku, náhrady za zničené, poškozené či odcizené zásobxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxjnou soutěží se rozumí veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku pořádaná podle § 1772 a násl. občanského zákoníku a veřejný příslib podle § 2884 a násl. obxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xříspěvek k důchodu, například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxlých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech xxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxsti považuje také výplata
kompenzace
odstupného Úřadem práce podle § 44a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zpětně vyplacený důchod se nepovažxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx, o pomoci v hmotné nouzi. Za dávky státní sociální podpory jsou považovány dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Příjem ve formx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxy (§ 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon o specifických zdravotních sxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxložených výdajů spojených s odběrem krve a jejich složek a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy (§ 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifickýxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx 1 písm. j) zákona.
K odst. 1 písm. l) - Podle § 4 odst. 1 písm. l) zákona se posuzují i příjmy získané ve formě dávek při pracovní neschopnosti od soukromé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxní korporaci se rozumí i převod družstevního podílu na jiného člena bytového družstva či osobu, která se v souvislosti s tímto převodem stane členem téhxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xále jen "zákon o obchodních korporacích").
Převodem podílu v obchodní korporaci se rozumí i převod družstevního podílu na jiného člena bytového družxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přepisů - dále jen "zákon o obchodních korporacích").
K odst. 1 písm. u) - Uplatnil-li poplatník osvobození příjmu získaného jako náhradu (odstupné) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvené lhůtě, zahrne takový příjem mezi zdanitelné příjmy za to zdaňovací období, ve kterém tato lhůta uplynula.
Pokud poplatník použije náhradu za uvoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxě osvobozena pouze ta její část, která byla vynaložena na obstarání bytové potřeby.
K odst. 1 písm. v) - Od zdaňovacího období 2015 jsou z prodeje cennýcx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvený limit 100 000 Kč a neposuzuje se okamžik nabytí cenných papírů nebo na základě časového testu podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona. Osvobození z důvodu vxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxce roku 2013, tj. použije se časový test 6 měsíců pro poplatníky, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxné papíry, jejichž emitentem je cizozemec. Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a převodem přesáhnx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xrodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn ve zdaňovacím období u poplatníka nepřesáhne částku 100 000 Kč, a to dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona (tento postxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxna účtuje nebo ho eviduje v daňové evidenci. Zahrnutím nemovité věci do obchodního majetku poplatníka se rozumí zahrnutí celé nemovité věci a u spoluvlxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxužívána pro samostatnou činnost dle § 7 zákona.
Z judikatury:
K § 4 odst. 1 písm. c) bod 3, případně k § 4 odst. 4
I. Obchodním majetkem pro účely dxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxtování o takovém majetku nečiní z majetku obchodního majetek jiného charakteru.
II. Pro posouzení konkrétního majetku je rozhodné jeho účelové určexxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx9)
U příjmů z prodeje vlastních nemovitostí získaných darováním je výdajem, o který se příjem při stanovení základu daně snižujxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxly naplněny ani jiné tam předpokládané skutečnosti.
Jako výdaj nemůže být uznáno předání kupní ceny dárci, kdy nejde o výdaj vynaložený ani na dosaženx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xobě nezávislé právní úkony.
(rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.1.1995, sp. zn. 10 Ca 380/94)
K odst. 1 písm. g)
Podle ustaxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh věcí nebo cenných papírů vydaných podle zvláštních předpisů. Jedná se tak o dvě rozlišné okolnosti, které pokud nastanou, jsou osvobozeny od daně.
(xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxit příjmy z prodeje nemovitostí nabytých podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, pokud daňový subjekt tyto nemxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxávněnou podle ustanovení zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
(rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10.6.2xxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx), je osvobozen od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u poplatníka, který příjem použije na uspokojení své bytoxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx x xxxxxného převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu (pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu), je osvobozex xx xxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxkoli osob spolubydlících.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.8.2007, čj. 9 Ca 308/2005-56)
K odst. 1 písm. v)
K převodu akcií dochází smloxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxuvy podle obchodního zákoníku. Tato smlouva nemusí být písemná. Podle ust. § 156 odst. 5 o. z. jsou akcie na jméno převoditelné a převod se uskutečňuje rxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx bez vyplněného rubopisu by nadále svědčila předchozímu majiteli. V této návaznosti podle ust. § 16 odst.1 z. č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekovxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxenalo nepřípustným způsobem zasahovat do smluvní volnosti stran.
(rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.6.1998, sp. zn. 10 Ca xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xědické. Tyto příjmy jsou v mnoha případech osvobozeny po splnění stanovených podmínek nebo i bez jakýchkoliv podmínek, jako je to například u bezúplatxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxedenými v § 4 ZDP) pod shora uvedené ustanovení. S další skupinou osvobozených bezúplatných příjmů se můžeme setkat v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP.
K písm. ax
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxobě, od níž pochází. Do konce roku 2013 nabýval dědic majetek vždy smrtí zůstavitele. Od 1.1.2014 se mohou vyskytovat u dědění ze závěti nebo dědické smlxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xemá podle § 1448 a násl. obč. zák. právní subjektivitu. Z hlediska daně z příjmů je poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Podle účetních předpisů xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxad zajištění cizí nebo příbuzné osoby.
V případě, že se fyzická osoba rozhodne zřídit např. pořízení pro případ smrti, vyčlení celý nebo část svého mxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxoji smrt nebo na dosažení určitého věku dotyčné - obmyšlené osoby apod.
Poplatník tímto způsobem zajistí např. svou vnučku - osobu obmyšlenou - a vážx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxínky nebo podmínek, na které je navázán. V daném případě může tedy jít o dědění, ale z pohledu ZDP jde o případ podle § 4a písm. b) ZDP.
Tady musíme hleděx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxu ještě za života zakladatele svěřenského fondu je již komplikovanější a nevyhneme se "prozkoumání" nejen podmínek, ale i příbuzenských vztahů. I v těxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxzení příjmů z titulu nabytí movitých věcí od zákonem specifikovaných xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nucen strpět na základě rozhodnutí pozemkového úřadu.
K písm. e)
Osvobození tohoto druhu příjmu je případem, kdy oprávněná osoba získává od osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxspěch dosavadního nájemce bytu podle § 19 zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytovxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x financování tohoto bytu.
K písm. g)
Toto ustanovení řeší situaci v návaznosti na výjimku z daňového režimu darů, kdy dar - "nedar" do hodnoty 500 Kč zxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xaném případě osvobozeného příjmu z nabytí vlastnického práva k jednotce zahrnující jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru vždy nejprve řexxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxostory jsou také tak zapsány. To je pak pro posouzení daňového režimu rozhodující.
K písm. i)
Ustanovení tohoto typu bylo již od 90. let koncipováno x x x xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, přičemž u dárce trvá možnost dar odčítat až do 15% ze základu daně. Je potřeba zdůraznit, že se ve všech vyjmenovaných případech musí jednat skutečně o zxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxální služby, jako jsou např. služby asistenční. V případě poskytnutí prostředků na zakoupení pomůcek pro zdravotně postižené, jakožto i poskytnutí pxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxostředků, vždy sám poplatník.
K písm. k)
Osvobození peněžních i nepeněžních příjmů na tyto "bohulibé" účely nebo z veřejných sbírek bylo převzato x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xDP bylo pro rok 2015 zrušeno a nahrazeno § 4a písm. m) ZDP a částečně § 6 odst. 9 písm. v) ZDP:
-
§ 4a písm. m) ZDP: jsou tři typy osvobození + rovněž 100 000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxx
x
x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx x00 Kč (překročení o 100 000 Kč výše jistiny: zdaní se hodnota vypočtená z přesahu 400 000 - 300 000 = 100 000 × 7,5% = 7 500 Kč neosvobozená část majetkového prxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxena a zda je tedy třeba prospěch podrobit onomu hodnotovému testu, nebo naopak zda jde o efekt, který plyne z roku 2014, kdy tento prospěch předmětem daně xxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxlouvy. Tehdy nebyl tento titul předmětem daně. To znamená, že i v případě splácení této zápůjčky v dalších letech 2015 a 2016, resp. 2017, to nebude mít žáxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a xxxxx xx xxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
2. příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před zxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým:
- zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxx
x x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xoplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.
Pozor: Pokud přesáhne plnění limit 100 000 Kč, např. hodnota majetkového prospěchu budx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx
x xj. 75 000 Kč/rok; na tři roky: 75 000 × 3 = 225 000 Kč.
Pro fyzické osoby máme ještě speciální ustanovení v § 3 odst. 3 písm. b) ZDP, jestliže je zápůjčka na dobx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xdy byla uzavřena smlouva o bezúročné zápůjčce.
Pozor: V § 6 ZDP je to jinak:
1) dodaňuje se pouze nadlimitní částka,
2) dodaňuje se každoročně zvlášťx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxiznání k dani, nebo
2) využít § 5 odst. 6 ZDP a upravit příjmy (výnosy) za ten rok, kdy se změna udála, v podání standardního přiznání.
Odlišné situace:
xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxní, podle něhož může odpisovat majetek původní odpisovatel).
Poznámka: Pokud bude předmětem tohoto zajištění automobil, nelze uplatnit "dopravní xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxáván reciproční profit.
3) Pro závislou činnost platí podle § 6 odst. 9 písm. v) osvobození, které při překročení jistiny 300 000 Kč nezaniká, ale zdaňxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxx xxx x xxx xx0 Kč. Uplatní se opět postup podle pokynu D-22. Pokud zaměstnanec od plátce odejde a zápůjčka trvá, osvobození platí, neboť je spojeno s bývalým pracovxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxckých zahrad v sobě může zahrnovat i tzv.
adopce
zvířat nebo někdy i hmyzu. Pro účely tohoto zákona se rozumí zoologickou zahradou trvalé zařízení, kde xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx cirkusy a podobná zařízení zaměřená na předvádění drezúry zvířat, stejně tak nemohou definici naplňovat ani obchody se zvířaty provozované podle zvlxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní služby. V daných případech by měl poskytovatel příspěvku (např. obec) uzavřít příslušnou smlouvu tak, aby partnerem byla skutečně fyzická osoba, nx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxě výdajů souvisejících s údržbou, opravami nebo i technickými zhodnoceními společných částí domu. Těmito zásahy dochází ke zlepšení majetku podle jexxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx dojde v souvislosti s jejím vybudováním k obnově střešní krytiny, fasády, rozvodů apod.
Ostatním spoluvlastníkům tedy vzniká z tohoto titulu nepexxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
468/16.12.15 - Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti. Předkladatelé: Dana Trezziová, Martin Kopecký.
452/22.04.15 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení:
§ 6 odst. 1 - příjmy ze závislé činnosti
Související předpisy:
zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx xx x x xxxxxxxx xx úhrn příjmů v podobě majetkových prospěchů od téhož poplatníka přesáhne za zdaňovací období částku 100 000 Kč, jsou zdanitelným příjmem všechny tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.1.2016.
Pojem základ daně je u poplatníků-fyzických osob standardně chápán jako součet jednotlivých dílčích základů daně v xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxut, bez kterého nelze propočítat další položky, jako je např. zápočet daně zaplacené v zahraničí apod. O kategorii od základu daně odvozenou jde v přípaxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xvýšení nebo snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji (jako je tomu např. v § 5 odst. 10 a 11 ZDP). K určitým druhům příjmů nejsou připuštěny žádné výdaje, a tak xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xuperhrubé mzdy.
K odst. 1
Toto ustanovení představuje obecné vymezení základu daně jako souhrn příjmů snížených o daňově účinné výdaje s tím, že poxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlastí je např. oblast příjmů ze závislé činnosti, kde v zásadě jediným výdajem může být daň zaplacená v zahraničí v případě bezesmluvního státu, nebo obxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xefinuje povinnost složit daňový základ ze všech druhů příjmů do jediného základu daně s respektováním jednotlivých skupin příjmů. Tedy každý jednotlxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xudou sečteny do celkového základu daně. V součtu se prakticky mohou objevit v případě určitých typů příjmů i záporné hodnoty, které jsou
de facto
ztrátxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxí dojít vždy, kromě případu dílčího základu daně ze závislé činnosti, který být snižován nemůže.
Příklad
Podnikatel, který bude vykazovat ze samostxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ale opět mimo segment příjmů ze závislé činnosti.
K odst. 3
Ustanovení definuje ztrátu jako záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Stejně jako daňoxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxe-li zahladit, resp. kompenzovat, tento výsledek s ostatními kladnými dílčími základy daně. Přitom platí, že záporný výsledek u dílčího základu daně xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxlčích základech (§ 6, 8, 10 ZDP) lze počítat výhradně s kladnými hodnotami.
Daňovou ztrátu, která vyjde i po případném započtení s kladnými výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Mějme rovněž na paměti, že při dosažení ztráty je nutné vždy podat daňové přiznání, kde je pak ztráta vyměřena, a zároveň, že tímto se také prodlužuje doxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxké osoby jeden kalendářní rok, ale už historicky vznikaly nejrůznější výjimky, ze kterých v současném období zbylo jen prodloužení o 31 dní po konci kalxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxopak platí, že po těchto 31 dnech se už bude jednat o příjem toho zdaňovacího období, resp. roku, ve kterém byly příjmy vyplaceny.
K odst. 5
Ustanovenx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxe daně většinou s konečnou platností při jejich výplatě. Je pak i logické, že se s nimi už dále v obecném základu daně nepočítá. Postupem času se do zákona pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxáce do hodnoty 10 000 Kč/měsíc, kdy není podepsáno prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti. To lze do 15. 2. po kalendářním roce dodatečně podepsatx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xšechny nebo žádný takový příjem zdanit ve standardním režimu příjmů ze závislé činnosti a sraženou daň si odečíst jako zálohu na daň.
x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xodle § 36 odst. 8 ZDP zahrnuty v brutto výši do daňového základu, k nim jsou vykázány skutečné nebo paušální výdaje a sražená daň je využita jako záloha na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxnto typ zdanění pouze některé příjmy a jiné ponechat i nadále v režimu srážkové daně v samostatném základu daně.
K odst. 6
Jde o první případ úpravx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxný institut řeší např. situace, kdy by vznikala povinnost podat dodatečná daňová přiznání za uplynulé nebo uplynulá zdaňovací období a řešit zároveň s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxenci a který se rozhodl darovat zásoby nakoupené v předešlých letech na dobročinné účely. Tento nepeněžní dar nemůže zůstat ve výdajích předchozích lexx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo tiskopisu (řádek 105) nebo sníží daňové výdaje (řádek 106) a hodnotu těchto zásob dodaní v období, kdy k vyřazení došlo. Neopominutelnou podmínkou těxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxjů částky uhrazené za nájem na pět let dopředu. V situaci, kdy se po dalších dvou letech ukáže, že nájemní smlouva bude ukončena, musí být výdaj uplatněný x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ustanovení rovněž řeší případy, kdy dojde k vrácení mzdy - příjmu ze závislé činnosti - která byla vyplacena a zahrnuta v některém z minulých zdaňovaxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro měsíční výpočet zálohy na daň.
K odst. 7
Ustanovení poskytuje poplatníkům s příjmy ze samostatné činnosti nebo z pronájmu možnost volby mezi vyxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xednat o standardní postup a podání daňového přiznání na ztrátu, kterou bude mít poplatník možnost v následujících pěti letech odečítat od daňového zákxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kalendářního roku. Je to možné samozřejmě za podmínky, že v roce, kdy vznikají poplatníkovi výdaje spojené se zahájením činnosti a výdaje na pořízení zxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xyto náklady v daném roce vypořádány.
K odst. 8
Nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Důsledkem jednoho nebo druhého postupu jsou povinné úpravy příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů), které se zachytí na příslušných řádcích úprav (např. xxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxy, hodnotu pohledávky nabytou úplatným či neúplatným postoupením.
K odst. 10
Tato povinná úprava rozdílu příjmů a výdajů, resp. daňového základux xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výhoda:
-
Dluh zaniklý jiným než vyjmenovaným způsobem - jde o klasický bezúplatný příjem poplatníka a je nutné na něj pomyslet mimo standardních saxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxo jiné o pohledávky a závazky.
-
Optimalizace daňového základu z titulu rozdílného účetního a neúčetního pohledu s návazným daňovým režimem u spojxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxé spojené osobě, která naopak vede účetnictví, snižují základ daně. U účetní jednotky tyto prostředky naopak do okamžiku vyúčtování nejsou zdanitelnxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami je samozřejmě nutné posoudit na skutečné případy, nikoliv např. na zálohy směrované na veřejná pojištění, každoroční platby energií, periodxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxatníkovi vedoucímu daňovou evidenci - zde je v podstatě řešena povinnost zachytit daňově tento typ příjmů.
-
Příjem v podobě rozdílu mezi hodnotou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxx x xxípad poplatníka-fyzické osoby, která nevede účetnictví, tentokrát reciproční pohled na neuplatnění záloh v daňových nákladech z titulu § 5 odst. 10 pxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 38a x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx poplatník při výkonu činnosti, z níž mohou plynout příjmy uvedené v § 7 nebo § 9 zákona, nedosáhl ve zdaňovacím období příjmů, ale měl pouze výdaje na doxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxel za některý kalendářní měsíc jen část čistého příjmu (mzdy), považuje se za příjem zaměstnance (v hrubém) v daném kalendářním roce také jen poměrná čáxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxaných měsíčních příjmů (včetně zúčtovaných a již obdržených nepeněžních a dále jednorázových příjmů) snížený o příjmy od daně osvobozené a snížený o pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxamená, že se zjistí procento skutečně vyplaceného (obdrženého) čistého příjmu v poměru k čistému příjmu, který měl být poplatníkovi celkem za daný kalxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxka v daném kalendářním roce. Obdobně se postupuje při výpočtu poměrné části povinného pojistného placeného 8 zaměstnavatelem a poměrné části sražené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého a sražené zálohy na daň se vypočte jako podíl částky částečně vyplaceného čistého příjmu a čistého příjmu, který měl být celkem za daný kalendářní měxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xěl být celkem za daný kalendářní měsíc obdržen, vynásobený stem, dle následujícího vzorce: Procento OČP = OČP / ČP x 100 - Legenda: - OČP = obdržený čistý pxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xozumí rok, ve kterém poplatník začal samostatnou činnost skutečně provozovat nebo majetek pronajímat.
K odst. 10 - Podle § 5 odst. 10 písm. b) zákona sx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxé smlouvy nevyplývá, že se jedná o zálohu).
Příjmy ze závislé činnosti
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxních požitků. Dílčím základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti (nemusí se vždy nutně jednat o příjmy peněžní) zvýšené o pojistné na sociální zabezpxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxí 34% (25% pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 9% pojistné na veřejné zdravotní pojištění). Jedná se o náklxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se příjmy ze závislé činnosti nezvyšují o nákladové pojistné, a to s ohledem na příslušné právní předpisy, které sociální pojistné upravují. Jedná se zxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxní vyměřovacím základem pro účely pojistného (sociálního i zdravotního), a to až do výše 10 000 Kč/měsíc u jednoho zaměstnavatele. Pokud by měl zaměstnxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxsíc je nutné odvést pojistné na sociální zabezpečení i pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
U dohody o pracovní činnosti se veřejné zdravotní pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxhodu o pracovní činnosti jako tzv. zaměstnání malého rozsahu podle zák. o nemocenském pojištění (více viz § 6 odst. 2 a § 7 zák. o nemocenském pojištěníxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx vyměřovacím základem pro účely pojistného na sociální zabezpečení. U pojistného na sociální zabezpečení není rozhodující reálně vyplacená částka oxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxcího základu sčítají a při překročení limitu je nutné odvést příslušné pojistné.
V případě, že český daňový rezident obdrží příjem ze závislé činnoxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídá zákonnému pojistnému (34%). Pokud byly tyto příjmy ve státě zdroje zdaněny, pak je možné uplatnit metodu vynětí - viz § 38f odst. 4 ZDP.
Jestxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Vymezení příjmů ze závislé činnosti je obsaženo v odst. 1. Přesnější vymezení pojmu závislá činnost je možné najít v Pokynu č. D-285. Tento pokyn akcexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxho zákona o daních z příjmů není rozhodující, na základě jakého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Podstatným a základním rysem závislé činxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (plátce). Daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsou tak podrobeny nikoliv pouze příjmx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx"
K odst. 1
Odstavec jedna vymezuje typy příjmů ze závislé činnosti. Typicky se jedná o takový vztah, který se řídí zákoníkem práce. Patří sem rovněž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxrách apod. Závislá činnost je dle ZDP definována jako širší pojem, proto sem patří i odměny za práci např. člena družstva, společníka s. r. o. nebo komanxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxomického hlediska se jedná o tzv. tantiémy. Do této skupiny příjmů ze závislé činnosti patří i odměny likvidátorů. Za příjmy plynoucí v souvislosti se sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxdrží dodatečně po skončení pracovněprávního vztahu. Důležitým znakem závislé činnosti tedy není pouze právní aspekt vztahu, ale skutečnost, že je daxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxíjmy dle § 6 ZDP definují jako závislá činnost.
K odst. 2
Ustanovení vymezuje pojem "závislá činnost" a vztah mezi plátcem a poplatníkem, tedy zaměxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxmá sídlo či bydliště na území EU a EHS, považuje nejméně 60% z celkové úhrady. Toto platí v případě, že v úhradách zaměstnavatele je obsažena i částka za zpxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxší plnění ve prospěch zaměstnanců či dalších osob. Může se jednat i o příjem, mzdové nároky po zemřelém zaměstnanci ve prospěch jeho rodinných příslušnxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxetně od jednoho plátce v rámci jednoho kalendářního měsíce jsou považovány za samostatný základ daně. Podmínkou je, že poplatník u daného plátce nepodxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxřeno více dohod o provedení práce, pak se tyto částky v rámci jednoho kalendářního měsíce sčítají. Nově si ovšem poplatník může zahrnout srážkovou daň, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxorového vozidla od zaměstnavatele zaměstnanci v případě, že toto vozidlo bude používat pro služební i soukromé účely. Pokud by vozidlo bylo použito poxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx se základ daně zvyšuje o 1% ze vstupní ceny vozidla včetně daně z přidané hodnoty. Vstupní cena se stanovuje v souladu s § 29 odst. 1 až 9 ZDP. Minimální výše xx xxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xakto bezplatně svému zaměstnanci poskytl v rámci jednoho kalendářního měsíce více vozidel, pak do základu daně vstupuje 1% z úhrnu vstupních cen všech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxnikáním. Stejně tak je možné uplatňovat nárok na odpočet u daně z přidané hodnoty. Výdaje, které souvisí se soukromými účely zaměstnance, není možné poxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xe, zda bylo toto vozidlo zaměstnanci poskytnuto, a nikoliv to, zda bylo toto vozidlo skutečně pro dané účely použito. V případě, že se jedná o vozidlo najxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxdané hodnoty. Operativní nájem je ovšem řešen odlišně a do dílčího základu daně závislé činnosti vstupuje hodnota měsíčního operativního nájmu.
K oxxxx x
x x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xtrany zaměstnavatele, které souvisí s výkonem zaměstnání pro zaměstnavatele. Typickým příkladem jsou náhrady cestovních výdajů dle zákoníku prácex xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxance ze soukromé sféry. V případě překročení limitů je předmětem daně rozdíl mezi skutečně vyplacenou náhradou a limitem, resp. tento rozdíl je i vyměřxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se mění.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxěstnancům zaměstnavatel, jsou rovněž vyňata z předmětu daně a nejsou součástí vyměřovacího základu na sociální pojistné. U zaměstnavatele se tyto výxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v části páté. Zaměstnavatel může zaměstnancům rovněž poskytnout finanční paušál, za který si zaměstnanec pořídí mycí, čisticí prostředky, resp. se jxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxéhá sociálnímu pojistnému. Ošacení, které by naopak bylo možné využít i k mimopracovním účelům, není možné považovat za vyňatý příjem (např. oblek). Sxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxdevším na zálohy přijaté v souvislosti s pracovními cestami zaměstnance, jakož i na další výdaje, které jsou ve prospěch zaměstnavatele a přímo souvisx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce jsou stanovena dle § 1a odst. 1 písm. b) a § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Jedná se o výdaje zaměstnaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvacího základu na sociální pojistné. Rovněž se jedná o náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení či předmětů potřebných pro výkon práce poskytxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxl svému zaměstnanci výdaje podle § 6 odst. 7 písm. b) až d) ZDP paušální částkou, pak je možné tyto výdaje považovat za nezdanitelný příjem pouze do výše sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxková, že se má zdaňovat pouze příjem (tedy prospěch) a nikoliv takové plnění, které prospěch v tomto případě pro zaměstnance neznamená. Pokud je tedy zaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xstanoveními, pak tato finanční náhrada do prokazatelné výše nepodléhá dani z příjmů a rovněž sociálnímu pojistnému. V případě paušálního výdaje za poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxše odpisu dle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP - rovnoměrný odpis - v dalších letech odpisování. Paušální náhrady je možné uplatňovat měsíčně, případně ročně.
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxorný rozvoj zaměstnanců a jedná se o nepeněžní plnění pro zaměstnance, pak je toto plnění na straně zaměstnance od daně osvobozeno. Odborný rozvoj zaměxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxěstnanců je uveden v § 227 zákoníku práce jako:
a)
zaškolení a zaučení,
b)
odborná praxe absolventů škol,
c)
prohlubování kvalifikace,
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a to přímo dané vysoké škole. U zaměstnance se tak bude jednat o osvobozený příjem, a pokud bude studium souviset s předmětem činnosti zaměstnavatele, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxjící s předmětem činnosti zaměstnavatele, tak je toto plnění na straně zaměstnance považováno za příjem, který je nutné zdanit a na straně zaměstnavatxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxele, je možné toto plnění na straně zaměstnance osvobodit dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a na straně zaměstnavatele se musí jednat o plnění, které zaměstnanxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xýdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxce. Na straně zaměstnavatele je možné tento výdaj považovat za daňově uznatelný, pouze pokud se jedná o tzv. závodní stravování, a to v souladu s § 24 odstx x xxxxx xx xxxx x xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxměstnavatele se musí jednat o daňově neuznatelný výdaj (náklad). Typicky je tento výdaj (náklad) hrazen ze zisku po zdanění, ze sociálního fondu či na vxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxě zaměstnance se jedná o příjem vyňatý z předmětu daně dle § 6 odst. 7 písm. b) ZDP.
Hodnota nepeněžních plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnaxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxdů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, je na straně zaměstnance od daně osvobozena, pokud se jedná o plnění za účelxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxných příslušníků) je osvobozeno v úhrnu nejvýše do částky 20 000 Kč za zdaňovací období u jednoho zaměstnavatele. V případě překročení tohoto limitu se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z fondů ze zisku anebo na vrub daňově uznatelných výdajů (nákladů) na použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školskxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxce se tedy jedná o osvobozený příjem, a to bez ohledu na výši tohoto plnění.
U zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni u zaměstnavatelů provozujících veřxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xztahuje pouze na úzkou skupinu poplatníků. Od daně se osvobozuje rozdíl mezi standardní cenou jízdného pro zákazníky a zlevněnou cenou pro zaměstnancx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osvobozuje příjmy daňových nerezidentů ze závislé činnosti vykonávané na území ČR od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Zákon stanxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx osvobozeny nejsou a rovněž pokud se jedná o příjmy z:
a)
osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osobx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx ZDP:
"a)
Do časového období souvisejícího s vykonáváním činnosti nerezidenta na území České republiky se zahrnují nejen všechny dny fyzické přítoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xvátky, dovolené a služební cesty přímo spojené se zaměstnáním nerezidenta na území České republiky, po kterých bylo v jeho zaměstnání na území České rexxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x účinnosti smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ve vztahu k daňovému rezidentovi státu, se kterým je v účinnosti smlouva o zamezení dvojího zdanění, se pxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxh smluv), nebo zpravidla umožňuje pouze uplatnění metody tzv. fyzické přítomnosti.
c)
Doplnění předmětného ustanovení o situaci týkající se spoxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxpubliky podléhají v České republice vždy zdanění podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona, tj. uplatní se zvláštní sazba daně, a to bez ohledu na to, po jaké obdoxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či nikoliv, a rovněž tak bez ohledu na to, komu takové příjmy plynou [§ 22 odst. 1 písm. f) bod 2. zákona]. Tím je umožněno uplatňovat ustanovení mezinároxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxdu na ustanovení článků upravujících zdaňování příjmů ze závislé činnosti, popř. příjmů z nezávislého povolání."
Osvobozuje se hodnota nepenxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxrních a sociálních potřeb). U zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, je od daně osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xo úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Jedná se o osvobození částečné, pokud by hodnota nepeněžních bezúplatných plnění přesáhla částku 2 0xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtovat tato plnění:
"a)
za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mixxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxočích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovníhx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
c)
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpně."
Další osvobození se vztahuje na peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a naturáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlnění pro speciální okruh osob zejména dle zák. č. 361/2003 Sb. Náhradou majetkové újmy, která je rovněž od daně osvobozena, se rozumí dle § 66 odst. 2 záxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxne-li příslušníkovi v souvislosti se změnou určeného nástupu dovolené nebo v souvislosti s odvoláním z dovolené majetková újma, má nárok na její náhraxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x02 a 103 zák. č. 361/2003 Sb.
Osvobozuje se také hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx Podmínkou je, že obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště. Pokud hodnota přechodného ubytování přesáhne limit 3 500 xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xnákladem), ale pouze do výše, která je sjednána v kolektivní, pracovní či jiné smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.
Dále se ustanovenx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxacovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění. Původní vyhláška byla 1.12.2xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci. Pro stanovení, podle kterého právního předpisu se bude postupovat (dle staré či nové vyhlášky), je tedy důxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx03 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x praktické přípravy. Toto osvobození nabylo účinnosti dne xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxudentů středních, vyšších odborných škol a rovněž vysokých škol v rámci odborných praxí.
Ustanovení uvádí rovněž zvláštní příplatek nebo příplatxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xx xxxx xx xxxxxxx2 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Dále odstupné podle vyhl. č. 19/1991 Sb.x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxx xxvobozeny příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím živelní pohromy, exxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxé republiky). Jedná se o příjem, který je v přímé souvislosti s živelní pohromou popř. s jinou katastrofou a v tomto případě se u zaměstnance tento příjem xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xaňově neuznatelný výdaj (náklad). Může se rovněž jednat o výdaj z fondu sociálních a kulturních potřeb a ze sociálního fondu.
Od daně z příjmů fyzickxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek na doplňkové penzijní spoření za stejných podmíxxx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé je splnit časovou podmínku, kterou ukládá ZDP. Výplata plnění z penzijního pojištění může být provedena až po 60 kalendářních měsících od sjednání toxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxlaceno jiné osobě než zaměstnavateli.
c)
Příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro přípax xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xřípad dožití,
-
pro případ smrti nebo dožití určitého věku,
-
na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let,
-
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxá smlouva je uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou (pozn.: nemusí to být přitom pouze pojišťovna působící v České republice, ale rxxxxx x xx x xxxxx
x
xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxištěného, pak osoba, která je určena ve smlouvě a nesmí se jednat o zaměstnavatele.
Pokud by tyto podmínky byly porušeny, pak poplatníkovi zaniká nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx svému zaměstnavateli oznámit nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Pokud poplatník poruší podmínky dané ZDP, pak musí nxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx x x xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xoplatník uplatnil odpočet dle § 15 odst. 6 ZDP, pak mu rovněž zaniká nárok na uplatňování odpočtu a tento odpočet musí dodanit až zpětně za 10 let (pozn.: v xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný výdaj (náklad) dle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP, pokud nedojde k porušení podmínek ze strany pojištěné osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx pojištění je možné na straně zaměstnance u jednoho zaměstnavatele osvobodit v úhrnu nejvýše do limitu 50 000 Kč/rok. Jedná se o částečné osvobození, texx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu se tedy zdaňuje a zpojistňuje pouze rozdíl. V případě, že by platba zaměstnavatele na např. penzijní připojištění činila ročně 80 000 Kč, pak by zaměstxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxnání dle § 38g odst. 6 ZDP.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, zák. č. 201/1997 Sb., o plxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxch výdajů poskytované podle zvláštních právních předpisů představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, a to pokud se jedná o výdajxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na ubytování, a to včetně přechodného ubytování atd.
Osvobozen je i příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny, nebo sníženého platu nexx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x osvobození, která se vztahují na minimální náhrady, které zaměstnancům, případně jiným pracovníkům, náleží na základě zvláštních právních předpisx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance a na poskytování nepeněžitého plnění zaměstnanci. Může se rxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xák. o daních z příjmů.
Ustanovení se týká také příjmu od zaměstnavatele plynoucího zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu, pak se tento příjem nezdaňuje, a to až do výše 300 000 Kč z úhrnu těchto jistin. Smlouva o zápůjčce se řídí § 2390 až 2394 obč. zák. Zaměstnavatelé poskytxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxitřní předpis zaměstnavatele. Pokud by částka překročila stanovený limit, pak se částka nad tento limit zdaňuje a zpojistňuje.
K odst. 10 a 11
Do přxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obcí, v orgánech územní samosprávy a rovněž třeba odměny za funkce ve spolcích, zájmových sdruženích, odborových organizacích, komorách a jiných orgxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních právních předpisů.
K odst. 12
Do dílčíxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práce do 10 000 Kč bez podepsaného Prohlášení - viz odst. 4). Souhrn příjmů ze závislé činnosti se pak navyšuje o tzv. nákladové sociální pojistné, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxmá. Za zaměstnance, u kterých nemají zaměstnavatelé povinnost platit povinné pojistné, se považují zaměstnanci, u nichž se odvod povinného pojistnéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxá o vyslané zaměstnance do ČR z EU). Zákonné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Obdobné pravidlo se aplikuje na české daňové rezidenty, ktexx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxním předpisům včetně pojistného, musí v daňovém přiznání upravit dílčí základ daně dle českých právních předpisů, a to včetně fiktivního sociálního pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxovacím základu, který je stanoven jako 48násobek průměrné mzdy pro daný rok. V roce 2016 činí hodnota maximálního vyměřovacího základu 1 296 288 Kč/rok x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxmálním vyměřovacím základu, který je stanoven na úrovni minimální mzdy. Pravidlo o minimálním vyměřovacím základu na veřejném zdravotním pojištění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxuje na příjmy z dohody o provedení práce (případně z dohod o provedení práce) do 10 000 Kč/měsíc u jednoho zaměstnavatele. Minimální vyměřovací základ u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x odst. 13
V případě, že se jedná o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u daňového rezidenta ČR základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonáxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxhraničí. Stejný přístup se aplikuje v případě, že se jedná o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí u českého daňového rezidenta, i když ČR s tímto státem nxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f ZDP v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období. Podmínkou je, že se jedná o nezapočtenou daň z příjxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxkou dle § xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x x xpětně vyplacených příjmů ze závislé činnosti, pokud byly vyplaceny dodatečně. Jedná se tedy o dodržení § 5 odst. 4 ZDP.
K odst. 16
Ustanovení řeší prxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlní mzdy. Předkladatel: Dana Trezziová.
440/17.12.14 - Určení výše odpovídajícího pojistného pro stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzicxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx. Předkladatelé: Lucie Rytířová, Michaela Felcmanová.
468/16.12.15 - Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti. Předkladatxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, výdaje na pracovní cesty, § 25 odst. 1 písm. h), j), k) a zm) - nepeněžní plnění zaměstnaxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxa - zálohy, § 38f - vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxedpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti
Z judikatury:
I. Příjmy společníka vyplacené mu společností mohou být příjmy ze závislé xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx to, že společník pro společnost vykonával sám, tj. osobně, činnost obdobné povahy, jakou by vykonával například zaměstnanec, pokud by byl zaměstnán sxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvůli tomu, a právě proto, že je jejím společníkem, takže jej se společností pojí úzký vztah ekonomického provázání. Indikátorem, ne však vždy závaznýxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, naopak nemají být podrobeny takové příjmy společníka od společnosti, které jsou společníku vypláceny za něcx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že by jejím společníkem nebyl. Půjde typicky o plnění spočívající v tom, že společník společnosti poskytuje v rámci své samostatné výdělečné činnostx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy daný konkrétní ekonomický vztah mezi společníkem a společností nevyvěrá z korporačně-právního vztahu, nýbrž z běžného dodavatelsko-odběratexxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení § 6 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nemůže být redukováno toliko na činnost vykonávanou podle příslušných pokynů, nýbrx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou a pokud k uzavření pracovněxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxuje. Naopak o závislou činnost zpravidla nejde, jedná-li se o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně, jejíž výkon je poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxčném případě by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry. Zvyšování zaměstnanosti nástroji působení státu, a to i daňovými, totiž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxklad by popíral i samotnou soukromoprávní podstatu pracovního práva.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.2.2004, čj. 2 Afs 62/2004-70)
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxnění osobních příjmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013.
Příjmy ze samostatné činnosti
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatnou činností, mohl vždy získat z uvedeného taxativního výčtu činností informaci, zda jeho činnost a příjmy jsou či nejsou samostatnou činností v danxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxpř. "pracovník" má dovolenou, pravidelné pracoviště, jsou mu propláceny určité "věci", má být na "pracovišti" v dohodnutých časech a v opačném případx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxný jako samostatná činnost tímto příjmem ve skutečnosti být nemusí, a naopak takový příjem správce daně překvalifikuje na příjem ze závislé činnosti. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxpady může být např. posouzení otázky, zda je samostatná činnost vykonávaná pro více subjektů nebo pouze pro danou obchodní společnost - plátce, případxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxdem na zařazení příjmů v rámci dané činnosti. Takovým případem může být i oblast profesionálního sportu, kde se už praxe setkala se zařazením xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx b) ZDP, jestliže bylo na činnost vydáno živnostenské oprávnění. Tímto však tento výčet nekončí, neboť jsou tu i případy zařazení činnosti profesionálxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxchto příjmů pod § 10 ZDP - ostatní příjmy, a to již spíše v minulosti, neboť současná úprava zák. o daních z příjmů tento pohled naprosto vylučuje. Z výše xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Na závěr tohoto obecného náhledu na zařazení příjmů ze samostatné činnosti lze konstatovat, že s účinností úpravy obč. zák. (od 1.1.2014) je s ohledxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ze samostatné činnosti (pokud nepatří pod § 6 ZDP), a tudíž už se nemůže jednat o příjmy ostatní (§ 10 ZDP).
K odst. 1
Zákonodárce rozděluje příjmy ze sxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxé skupině jsou ostatní samostatné činnosti vykonávané nezávisle a specifický případ příjmu z nájmu, který plyne z majetku zařazeného v obchodním majexxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxislou činnost, nebo naopak půjde o jiný dílčí základ daně, má vždy prioritu zařazení příjmu pod § 6 ZDP - závislá činnost. To znamená, že v praxi hojně se vxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxle nebo provozovně, by měla skončit odpovědí upřednostňující daňový režim příjmů ze závislé činnosti.
Od 1.1.2015 bylo doplněno toto ustanovení v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxdnikatelských aktivit. To znamená, že např. bude-li poplatník provozovat činnost nákup a prodej, na kterou by sice měl mít živnostenské oprávnění, alx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x0%).
K odst. 1 písm. a)
Do první skupiny samostatných příjmů patří příjmy ze zemědělské výroby. Tady lze spatřit poměrně široký záběr činností vymexxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxce zemědělskou činnost vykonává, ale není tímto zemědělským podnikatelem (půjde např. o zahrádkáře), bude zdaňovat svůj příjem v § 10 ZDP - ostatní pxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxznačně vymezeným příjmovým druhům. Z hlediska samotných živností zákonodárce reflektuje zásadní rozdíl mezi řemeslnými a ostatními živnostmi pro uxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxtku, který je zároveň součástí obchodního majetku poplatníka, pohlíží jako na příjem podle § 7 ZDP. Byla to hypotéza, jež neměla jednoznačnou úpravu v zxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xoplatníkovi, jaké procento k příjmům z pronájmu zvolí, a mohl si dokonce při více činnostech vybrat. Teprve po roce 2000 se do § 7 odst. 2 ZDP doplnil titux xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx skupinu příjmů představují činnosti poplatníků, kteří vykonávají svou činnost podle zvláštního zákona, jako např. lékaři, advokáti, architekti, dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxředkování vydána živnost, je příjem automaticky pod § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, i když je daná činnost řešena ve zvláštním předpise. Proto je vhodné se vždy pxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxa ve zvláštním zákoně, pak pro její výkon je tato okolnost prioritní. Stává se pak, že v těchto případech není správně použita výše paušálu na výdaje.
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxnského zákona není činnost pojišťovacích zprostředkovatelů živností. Je upravena zvláštním předpisem, kterým je zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovaxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxušální výdaje pouze ve výši 40%.
-
Zprostředkování investic - živností podle § 3 odst. 3 živnostenského zákona není činnost obchodníků s cennými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxit paušální výdaje ve výši 40% podle § 7 odst. 7 písm. c) ZDP.
-
Zprostředkování penzijního připojištění - penzijní připojištění upravuje zákon č. 4xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxx009 Sb., o pojišťovnictví, vyplývá, že se tento zákon nevztahuje mimo jiné na provádění penzijního připojištění se státním příspěvkem. Zprostředkovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxladě toho poplatník, který provádí zprostředkování penzijního připojištění, nepodniká podle zvláštních předpisů [nemá příjmy dle § 7 odst. 1 písm. cx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xajištění a udržení příjmů, může uplatnit paušální výdaje ve výši 60% z příjmů - viz § 7 odst. 7 písm. b) ZDP.
-
Zprostředkování doplňkového penzijníhx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxlňkovém penzijním spoření, u kterého nenastala skutečnost, která je překážkou v provozování živnosti podle živnostenského zákona. Zprostředkovánx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve skutečné výši, si může uplatnit paušální výdaje ve výši 60% z příjmů - viz § 7 odst. 7 písm. b) ZDP.
-
Zprostředkování stavebního spoření - stavební xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření lze tedy vykonávat na základě živnostenského oprávnění v rámci živnosti volné "Zprostředkování obchodu a služeb" a poplatník, neuplatní-li xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx x xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxto ustanovení představují příjmy, které mohou vykazovat i zápornou hodnotu. Jde o podíly společníků veřejných obchodních společností a komplementáxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxch procentních a nelze je ani rozdělovat na spolupracující osoby.
K odst. 2
K příjmům ze samostatné činnosti patří kromě výše zmíněných příjmů takéx
x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále příjmy z průmyslového vlastnictví apod. I zde v praxi nastává často snaha podřadit některé z těxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx příjem autora zahrnuje i příjem z užití autorského díla, bude se vždy jednat o tento typ příjmů a nebude rozhodující ani případná existence živnostenskxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxo majetku do evidence ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP a jednak na existenci faktického stavu tohoto obchodního majetku v daném zdaňovacím období. Mějme jako přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxd výší skutečných a paušálních výdajů a rozhodne se nakonec uplatnit výdaje procentem z příjmů. To znamená, že v jeho případě není v daném roce naplněna zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxxxo základu daně, ale v § 9 ZDP.
-
Příjmy z nezávislého povolání představují hůře uchopitelnou kategorii příjmů. Samotný pojem "nezávislé povolání" xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxdléhajících zdanění v ČR uvedeného v § 22 odst. 1 písm. f) ZDP. Zde jsou uvedena nezávislá povolání typu sportovci, trenéři, rozhodčí, artisti apod. Z doxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx x xxxxxxx xinnost, a naopak jiné, které jsou provozovány jako individuální sporty, kde je zdanění právě v tomto případě zahrnuto v § 7 odst. 2 písm. b) ZDP. Značná čáxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a to zařazení takových příjmů do dílčího základu daně v § 10 ZDP. Zde nemohou figurovat tyto příjmy jednak z hlediska jejich soustavnosti a jednak z hledxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Kdybychom se měli o nějakou definici těchto příjmů přece jenom pokusit, asi by byla založena na dvou základních aspektech: daná činnost není řešena x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
K odst. 3
Ustanovení definuje dílčí základ xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti je "přidán" k tomuto rozdílu na zvláštním řádku tiskopisu daňového přiznání, a to tak, že už na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxosti. V případě, že veřejná obchodní společnost poskytla např. dar na účely ve smyslu § 15 ZDP, budou tyto dary jednotliví společníci odečítat od základx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxně společníka veřejné obchodní společnosti se stanoví i výše základu daně komplementáře komanditní společnosti.
K odst. 6
Daňový režim jednotlixxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a pokud nepřesáhnou hodnotu 10 000 Kč, jsou podrobeny zvláštní sazbě daně. To znamená, že plátce ručí za odvedení srážkové daně ve výši 15%, a pokud si nexx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxm nevyhýbá ani oblast veřejných pojistných ani DPH, které jsou už samozřejmě záležitostí jednotlivých autorů, ale v případě plátců DPH by tuto informaxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x procent dosaženého příjmu je speciálním institutem a představuje výjimku ze standardního postupu pro zjištění daňového základu. Postupem času se z pxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x 000 000 Kč. Výhoda použití tohoto postupu je zřejmá a na první pohled seznatelná, na druhé straně se k tomuto institutu velmi úzce váže i možná povinnost úxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxnější řešení. Tato povinnost úpravy vychází z § 23 odst. 8 písm. b) ZDP a může a nemusí vyústit k podání dodatečného daňového přiznání. Jestliže se např. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x017 tento typ výdajů a daňovou evidenci v roce 2017 použije pouze pro evidenci dosažených příjmů.
Pozor však na povinnost vrátit se do zdaňovacího obxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jako by tento poplatník ukončil svoji činnost, je rok 2016. Pokud bude tato úprava mít za následek i změnu daňové povinnosti, musí podat za toto období doxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxt dodatečné přiznání s použitím např. skutečných výdajů. Je samozřejmě otázkou, zda by naopak bylo možné změnit způsob uplatnění výdajů ze skutečných xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxud poplatníkovi vznikla povinnost podat dodatečné daňové přiznání z jiného důvodu, pak se o tom, že lze změnit způsob prokázání výdajů, můžeme zcela lexxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx kdy je zvolen pro výdaje "paušál", existovat. Výjimku představují pouze účetní jednotky, které jsou povinny pokračovat v účetnictví bez ohledu na zvoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxje" reprezentují veškeré výdaje, a nelze tedy k nim již nic dalšího dopočítávat, resp. uplatňovat. V případě odpisů počítaných lineárním způsobem se mx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xude poplatník povinen vždy vést nejméně ještě evidenci pohledávek, které mají u neúčetních jednotek zcela specifický daňový režim. Lze však jen doporxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodeji majetku a jeho eventuálnímu osvobození.
K odst. 9
Institut společného jmění manželů představuje z hlediska používání majetku pro "podnixxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníka ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP je celý tento majetek součástí účetnictví nebo daňové evidence, aniž by druhý z manželů přestal být jeho vlastníkemx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxku. Z tohoto důvodu je ale možné, aby druhý z manželů uplatnil výdaje, které odpovídají poměru užití daného majetku. Tak např. osobní motorové vozidlo, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xýdaje, silniční daň, pohonné hmoty apod. Manželka bude využívat tento vůz rovněž pro své podnikatelské aktivity a bude mít možnost uplatnit výdaje takxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxu odpisů převzatou od manžela v poměrné výši podle kritéria ujetých kilometrů. Manžel bude výši daňově účinných odpisů krátit v každém případě, a to jak xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxálu ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP, kde používání vozidla oběma manžely není pro využití tohoto institutu na překážku.
K odst. 10
Kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxnanců, kdy nejsou náhrady cestovních výdajů předmětem daně, se obdobně posuzují tyto náhrady v případech úhrad společníkům veřejné obchodní společnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxtnance [§ 24 odst. 2 písm. f) ZDP], má povinnost zvýšit základ daně o hodnotu rovnající se uplatněnému nákladu z tohoto titulu. Recipročně platí, že v příxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přerušení činnosti nebo popřípadě tak učiní i správce pozůstalosti za zůstavitele.
K odst. 12
Ustanovení specifikuje postup při uplatnění tzv. hxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xospodářským rokem u poplatníka-fyzické osoby a hospodářským rokem v případě právnických osob je skutečnost, že u fyzických osob zůstává zdaňovacím oxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxh činností, postupuje se tak, že příjmy obdržené z těchto činností od 1. 1. do 31. 12. jsou zahrnuty do dílčího základu daně naprosto standardně jako v ostxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxatník za hospodářský rok např. období od 1.5.2017 do 30.4.2018. To znamená, že tento poplatník bude zdaňovat v daném zdaňovacím období roku 2017 příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xe uplatní i na případy poplatníka - společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, jestliže si tyto společnostx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxi jednotkami nebo se nerozhodnou uplatnit výdaje procenty z příjmů.
Takto postupují i poplatníci, kteří se dělí o společné příjmy a výdaje s možnostx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí bez právní subjektivity).
Z koordinačních výborů:
K odst. 1
417/18.12.13 - Zdanění soustavné činnosti po 1.1.2014. Předkladatel: Daniel Kxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxrtovních klubů, vynakládaných za účelem splnění smluvních podmínek vůči profesionálním sportovcům. Předkladatel: Tomáš Hajdušek.
K odst. 3
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorů dle § 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Předkladatelé: Alena Foukalová, Milan Vodička, Miroslav Čermák, Igor Pantůček.
K odsxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Lucie Říhová.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta
Související předpisy:
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xFŘ D-22 - K odst. 1 písm. a) Za příjmy podle tohoto ustanovení se považují příjmy ze samostatné činnosti vykonávané na základě povolení, registrace nebx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxlas byly vydány v průběhu zdaňovacího období, dále příjmy z nájmu majetku vloženého do obchodního majetku poplatníka a příjmy plynoucí z veškerého nakxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxolupracujících osob (§ 13 zákona), nebo osob zúčastněných xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství"), se rozumí a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xlastních, propachtovaných nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemku, b) živočišná výroba zahrnující chox xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxortovních a dostihových koní, c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání 13 zárodečných produktů, pxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie, f) chov ryb, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo důvodu, g) hospodaření v lese podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxe se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé plxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxřící rolník) ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, jsou příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona. Příjmy poplatníka ze zemědělské výroxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx 1 písm. a) zákona. 3. Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zemědělské výroby podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona nebo § 10 odst. 1 písm. a) zákona výdaje v prokázané výši, může podle § 7 odst. 7, resp. podle § 10 odst. 4, zxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 1 písm. c) - 2. Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona se také považují příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxogami apod.), nemůže být taková činnost podnikáním ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
K odst. 7 - Pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxu uvedenou v § xx xxxxx x x x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti nebo
komplementář
komanditní společnosti vedle příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona i další příjmy dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona, mxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí. Pro účely daně z příjmů v případě, že poplatník uplatňuje daňové výdaje procentem z příjmů 14 dle § 7 odst. 7 zákona, se vychází z evidence příjmů dle § 7 xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 4. Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty. 5. Má-li poplatník v jednom zdaňovacím období rxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši. 6. Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxy z jiného podnikání neuvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona. V návaznosti na předchozí větu pak poplatník může v souladu s § 7 odst. 7 zákona uplatnxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxká osoba podnikala v určité oblasti bez příslušného oprávnění, není pro vyměření daně z příjmů jediná směrodatná, neboť správce daně posuzuje předevšxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxrukce budovy, která trvala tři roky, nelze považovat za příjmy z příležitostné činnosti [§ 10 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.2.2006, čj. 5 Afs 8/2005-79)
Za příjmy z podnikání nelze považovat podíly společníků vxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxckého xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xmlouva v. o. s. stanoví, že společníci podepisují za společnost společně a nerozlučně jako kolektivní statutární orgán, je smlouva o převodu nemovitoxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x x0 odst. 1 občanského zákoníku a § 85 obchodního zákoníku.
(rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9.12.2005, sp. zn. Ca 129/2003)
K odstx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx x1/2008-52)
K odst. 3
Daňovým výdajem je pouze takový výdaj, který je podnikatelem vynaložen za účelem dosažení zdanitelných příjmů. V daňovém řízxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxe o něj snížit základ daně.
(rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 1.10.2002, sp. zn. 29 Ca 220/1998)
Neuznatelnost podílů tichých společníků jaxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxstřednictvím dodatečného přiznání zpětně za stejné období změnit skutečné výdaje na paušální podle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmůx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxledkem zpětné změny přesunutí povinnosti dodanit pohledávky do období, které by již bylo prekludováno, nebo pokud byl poplatník k dodanění pohledávex xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx06-59)
I. Poplatník má právo zvolit si způsob uplatnění výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zvolí-li si však jednu z přípustných možnosxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx procentem z příjmů dle § 7 odst. 9 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, že jeho daňová povinnost měla být vyšší, je povinen podat podle § 41 odst. 1 zxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xle § 7 odst. 9 zákona o daních z příjmů.
II. Dodatečným daňovým přiznáním lze opravit chybu v údajích řádného daňového přiznání, pokud daňový subjekt zjxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxn správně, ohledně nějž však v budoucnu vyšlo najevo, že by pro daňový subjekt bylo výhodnější využít při jeho výpočtu jiného způsobu. Taková daňová optxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
K odst. 9
Příjmy z prodeje nemovitosti ve společném jmění manželů jsou zdaňovány u toho z manželů, který měl takovou nemovitost zahrnutou v obchodnxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní (§ 12 téhož zákona).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2011, čj. 1 Afs 36/2011-145)
Daň stanovená paušální částkou
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx administrace stanovení daně. S ohledem na řadu objektivních i subjektivních aspektů je tento institut využíván minimálně, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Postupně se však tato možnost využití zvyšuje, např. obrat do 5 000 000 Kč, a od roku 2017 je dokonce připuštěna i možnost bez zaměstnanců.
K odst. 1
Inxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xrčitým rizikem spojeným s eventualitou vyšší daňové zátěže při nesprávném odhadu budoucích očekávaných příjmů. Jde v každém případě o institut málo pxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxu platí omezení v rozsahu činností na zemědělskou činnost, činnost vykonávanou podle živnostenského zákona nebo činnosti vykonávané podle zvláštnxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxnostem je možné dosahovat i příjmů z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP, tedy takový typ úrokového výnosu, jenž není podroben zvláštní saxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxí v roční výši příjmů (5 000 000 Kč) a absence zaměstnanců a spolupracujících osob, kromě druhého z manželů.
K odst. 2
Pokud je činnost vykonávaná za sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xe dělí ve smyslu § 13 ZDP a každý z manželů bude standardně uplatňovat nezdanitelné částky a slevy na dani.
K odst. 3
To, co se počítá do odhadovaných pxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxžení daňového základu o nezdanitelné částky.
Pokud se shoduje úvaha poplatníka s názorem správce daně a projednání je úspěšné, měla by samotná daň bxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm podle § 16 ZDP a dále se postupuje shodně jako v případě stanovení daně pomocí daňového přiznání i z hlediska slev na dani s tím rozdílem, že i po započtenx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxídající solidárnímu zvýšení daně zákonodárce nepočítá.
K odst. 5
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxtup vedoucí k povinnosti podat v řádném termínu daňové přiznání. Tímto aktem pozbývá rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou platnosti a zaplacexx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xokud se ukáže, že odhadované příjmy neodpovídají skutečnosti nebo se změnily podmínky. Takovým podnětem může být místní šetření správce daně nebo infxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxšální částkou, se úplně nezbaví povinnosti vedení evidence, resp. je povinen ji ve zjednodušeném rozsahu vést i nadále.
Z hlediska procesního je záxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxlatnost daně stanovené paušální částkou se odchyluje od nejzazšího termínu pro její stanovení 15. 5. a je "posunuta" na 15. 12. daného zdaňovacího obdoxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxsy:
Daňová evidence
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Pod poxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxje tak, aby bylo možné z těchto údajů jednoznačně stanovit daňový základ a daňovou povinnost. Tato evidence musí sledovat i další údaje jako majetek, záxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrý vede daňovou evidenci, není účetní jednotkou a netýkají se ho pak ani operace např. kurzových rozdílů apod., jak se v praxi často stává.
K odst. 1
Px xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxt u fyzických osob s pojmově podobnou evidencí podle § 9 odst. 6 ZDP, a to pro účely dílčího základu daně z příjmů z nájmu.
Jedná se o obecné vymezení daňoxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx by měla být vedena v případě, že poplatník vykonává více činností, podle jednotlivých činností tak, aby bylo možné navázat daňové výdaje k příjmům. Dálx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxe stanoví povinnost použít pro obsahové vymezení jednotlivých složek majetku předpis upravující účetnictví, tj. vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxmi v soustavě podvojného účetnictví.
K odst. 3
Pro ocenění hmotného majetku, závazků, pohledávek a ostatního majetku je poplatník povinen použít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx x xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx. o daních z příjmů ocenění podle § 26 a 29 ZDP. Zde jsou určující pro ocenění jak způsoby pořízení majetku, tak další kritéria, jako je např. hodnotová hxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxlatníkům termín, do kdy je třeba zjistit skutečný stav hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků. Eventuální rozdíly mohou mít pak daňové důsledkxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxď je poplatná tomu zdaňovacímu období, za které je možné ještě stanovit daň. Jde v zásadě o tříleté období, které se bude prodlužovat ve vymezených přípaxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxům z nájmu
Související předpisy:
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - Příjmy a výdaje v cizí měně evidované v daňové evidenci xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxy, ani se nepřeceňují pohledávky nebo dluhy v cizí měně.
Z judikatury:
K odst. 5
...a) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají příjmy z podnikatxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxem se rozumí pouze takový výdaj, který je podnikatelem vynaložen za účelem dosažení zdanitelných příjmů. V daňovém řízení tedy musí daňový subjekt proxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxový subjekt je povinen vést evidenci o příjmech a výdajích a předkládat doklady o příjmech a výdajích správci daně. Účetní jednotky jsou povinny vést účxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxzným způsobem vedl své účetnictví, plyne i ze zákona o daních z příjmů, pokud jde o prokazování daňově uznatelných nákladů.
(rozhodnutí Krajského souxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.1.2016.
K x x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxP - příjmy ze závislé činnosti nebo § 7 ZDP - příjmy ze samostatné činnosti. Takovým příkladem může být vyplacený podíl na zisku osobě, která nemá majetxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příjmem ze závislé činnosti v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) ZDP. Příjem z kapitálového majetku nebude tedy podíl na zisku z obchodní
korporace
nebo i jiný xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxení vymezuje příjmy z kapitálového majetku taxativně, a nelze tedy pod tento dílčí základ daně žádné další obdobné příjmy podřadit. Zároveň je daná
prixxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxojů, tak příjmy ze zdrojů zahraničních. V dílčím základu daně z kapitálových příjmů můžeme vždy počítat pouze s kladnou hodnotou.
K odst. 1 písm. a)
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxat pouze o fyzické osoby, které jsou členy obchodní
korporace
, neboť podle § 34 odst. 1 z. o. k. se podíl na zisku stanoví na základě řádné nebo mimořádné úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxto příjmy jsou vyrovnány u zdroje zvláštní sazbou daně ve výši 15%. Tento daňový režim se nevztahuje na podíly uvedené v § 7 odst. 1 písm. d) ZDP, tj. na podíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx x xxxxxxx výplat podílu na zisku zaměstnancům, v takovém případě se bude jednat o příjem podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP.
K odst. 1 písm. b)
Podíly vyplacené tichéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxbou daně ve výši 15%.
K odst. 1 písm. c)
Zdanění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx. Jednodušší je si uvědomit, které případy úrokových výnosů sem nepatří. Jednak půjde o výnosy z běžných zápůjček mezi občany, dále o případy, kdy zápůjxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xříjmy z jednorázového vkladu a vkladu jemu na roveň postaveného jsou samostatným základem daně pro zvláštní sazbu daně ve výši 15%. Podle § 2680 obč. zákx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxe tento vklad přijmout, po zániku závazku jej vrátit a zaplatit vkladateli úrok.
K odst. 1 písm. e)
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) ZDP osvobozuje tenxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxštění se státním příspěvkem, stejně jako příjem z doplňkového penzijního pojištění osob nebo penzijního pojištění, podroben po snížení o zaplacené pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xazbě daně ta plnění, kde není vymezeno období jejich pobírání nebo tato doba činí nejméně 10 let. V případě, že plnění plyne ze zahraničí, jde o příjem, ktxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxedná o příjmy, které patří do dílčího základu daně § 6 nebo 7 ZDP. Pokud je úvěr poskytnutý poplatníkem, který nemá k poskytování úvěrů a půjček příslušné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxocí přiznání k dani. Naopak úrokové výnosy z vkladů na běžných účtech, které nejsou určeny podle podmínek banky k podnikání, jsou podrobeny zvláštní saxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxx x xísm. h)
Úrokovým výnosem ze směnky je hodnota úroku počítaného ode dne vystavení směnky do dne její splatnosti. V případě koupě směnky je to hodnota poxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxového přiznání (řádek 38). Naopak úrokové výnosy z tuzemských zdrojů příjmů z držby směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxenému. Příjem po zdanění svěřenského fondu je zdaňován podle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP u zdroje zvláštní sazbou daně.
K odst. 2
Zákonodárce dále doplxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při jejich vydání. Při předčasném odkupu se použije místo nominální hodnoty cena zpětného odkupu.
K odst. 3
Daňový režim zvláštní sazby daně nelze xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxně a v ostatních případech [kromě příjmů uvedených v § 8 odst. 1 písm. g) a h) ZDP] se uplatní daňový režim samostatného základu daně - srážková daň ve výši xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxjících výdajů.
K odst. 5
Specifickými případy příjmů jsou úrokové výnosy českého rezidenta z dluhopisu vydaného sice v zahraničí, ale poplatníkex xx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkové výnosy ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele.
Zvláštní výjimku z obecného přístupu "nedaňových výdajůx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtnit vyšší výdaje, než je dosažený příjem.
K odst. 6
Ustanovení, podle něhož je základem daně rozdíl mezi výší dávky a úhradami na penzijní připojišxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxňově znevýhodnil postup při stanovení základu daně při předčasném ukončení smlouvy. Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2000 přestalo být možné snížit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtnavatel. Výjimku z tohoto postupu představuje případ, kdy tyto prostředky jsou převedeny z penzijního připojištění se státním příspěvkem do doplňkxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxjištění a doplňkové penzijní spoření. Zaměstnavatel může uplatnit v daňově účinných nákladech podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP úhrady na takové tyxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx tedy mohl zaměstnanec vybírat úhrady, které do fondu zaslal jeho zaměstnavatel v daňovém režimu zvláštní sazby daně ve výši 15%, ale od 1.1.2015 se na výxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxP podat daňové přiznání a zdanit je v obecném základu daně jako příjem ze závislé činnosti. Pro povinnost podat z tohoto titulu daňové přiznání neexistxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění spatřujeme ve spojení se zvýhodněným daňovým režimem pojistné produkty, které jsou uzavřeny:
-
pro případ dožití,
-
pro případ smrtx xxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxem k jeho stabilizování před případným využitím k daňové optimalizaci. V případě soukromého životního pojištění je za základ daně považován rozdíl mexx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxistné snižovat.
V případě, že plnění pojistné smlouvy spočívá v pobírání penze, je základem daně plnění z pojištění snížené o zaplacené pojistné, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxva uzavřena nejméně na 10 let. Z tohoto pohledu se může daňová úprava jevit jako
obsoletní
.
K odst. 8
Ustanovení řeší postup zdanění příjmů, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxíjmů ve společném jmění manželů zahrnut není.
Z koordinačních výborů:
K odst. 2
364/04.04.12 - Daňový režim dluhopisů v případě předčasného zpxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxka.
K odst. 3
370/04.04.12 - Výklad § 22 odst. 1 písm. g) bod 4 "úroky a obdobné příjmy z investičních nástrojů". Předkladatel: Zenon Folwarczny.
x xxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxlé: Boris Gnoth, Josef Žaloudek.
K odst. 5
426/29.05.14 - Uplatnění výdajů nezbytně nutných na dosažení úrokových příjmů. Předkladatelé: Davix xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xx x x xxxxxxxxxlná část základu daně
Související předpisy:
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K odst. 1 písm. g) Podle tohoto usxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxění pozdějších předpisů.
K odst. 1 písm. h) - Diskontní částkou směnky se rozumí úrok počítaný ode dne koupě nebo vystavení směnky do dne její splatnostxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxm jeho podnikatelské činnosti, nejsou příjmem z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ale příjmem z kapitálovxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx spojenou, která má sídlo ve Velké Británii, a předmětem žaloby je řešení otázky, zda žalobcem zaplacené úroky jsou jako daňové náklady uznatelné či nikxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xxxx xxxučně otázku zdanění úroků. Proto soud dospěl k závěru, že je nutno postupovat dle českého právního řádu.
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7.6.2xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxx xdanění příjmů z nájmu se typově velmi blíží režimu zdanění příjmů ze samostatné činnosti. Podíváme-li se např. do oblasti výdajů, neshledáme žádný zásxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxcení majetku evidovaného k dosahovaným příjmům budou daňově účinné už "pouze" za splnění podmínky tohoto zaevidování hmotného majetku [§ 25 odst. 1 píxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxdajem z titulu platby daně silniční.
K odst. 1
Po 1.1.2014 se změnil v souvislosti s novým obč. zák. název předmětu daně z "Příjmy z pronájmu" na součxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x x ZDP může nastat tehdy, pokud nepatří příjem z nájmu do některého z předchozích předmětů daně § 6 až 8 ZDP. Takovým případem může prakticky být pouze stavx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxa, byl tento stav řešen pokyny MF řady D. Následně se precizoval i § x xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ve svém obchodním majetku.
V zásadě platí, že příjem z nájmu nemovitých věcí bude zdaňován vždy v § 9 ZDP (až na výše uvedenou výjimku z § 7 ZDP). Pokud jxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení od daně až do výše 30 000 Kč ročně. Jde-li o dlouhodobý pronájem, není v zásadě co řešit a stejně tak v případě příležitostného - krátkodobého nájmu, naxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxátkodobým a ostatním nájmem, který nelze přesně označit jako "příležitostný", jestliže trvá např. více než jeden měsíc. Můžeme např. považovat nájem xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx nájmu sjednaného na kratší dobu např. nepřesahující jeden kalendářní měsíc hledět na zařazení příjmů v "ostatních příjmech" a naopak. Důležitým kritxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x x xxxx
x xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xanželům, nelze pro jejich zdanění rozdělit na dvě části. Tento postup musí být zachován i v případě, že příjem z nájmu plyne manželům z více smluv. Na druhx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx. 3
Definice základu daně v případě příjmů z nájmu zahrnuje shodné principy jako v případě poplatníků s příjmy z § 7 ZDP. Odlišuje speciálně příjmy z nájxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xaně podle § 36 odst. 1 ZDP.
K odst. 4
Shodně jako v případě procentních výdajů z příjmů dle § 7 ZDP, je i zde limitována absolutní hodnota uplatnitelnýcx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xoplatník, který má příjem z nájmu ve výši 2 700 000 Kč, nemohl použít tento "zastropovaný" výdaj, jestliže pro něho bude tento postup výhodnější, než kdyxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xich obsaženy i v tomto případě veškeré výdaje. Pokud se poplatník, který vede daňovou evidenci a má příjmy z nájmu majetku, jenž je zahrnut do obchodního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxx xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxňovací období přestal existovat.
K odst. 6
Ustanovení poskytuje poplatníkům, kteří mají příjmy z nájmu, zcela výjimečné možnosti pro zachycení pxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnci podle § 7b ZDP) nebo mohou vést podvojné účetnictví, pokud se tak rozhodnou alespoň pro celé zdaňovací období. Těmto poplatníkům nevznikne z titulu xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x x x xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxnovení upřesňuje, co se také rozumí příjmem propachtovatele, který nevede účetnictví. Zákonodárce opět v tomto případě stanovil speciální postup prx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxel: Jana Rybáková.
Související ustanovení:
§ 4 odst. 4 - obchodní majetek, § 5 odst. 7 - základ daně a daňová ztráta, § 12 - společné příjmy a výdajx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x x x x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxo bytů a příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona, se u fyzických osob zahrnují do příjmů z nájmu podle x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxemného z nemovitých věcí nebo bytů nejsou úhrady za ceny služeb spojených s jejich užíváním. Obdobně v případě nájmu nebytových prostor není součástí úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx), které zajišťuje pronajímatel a které po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nezahrnuje do zdanitelných příjmů a ani platby za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxonajímatele.
K odst. 1 - Příjmy z nájmu se rozumějí i příjmy plynoucí poplatníkovi v případě, kdy pronajímá nemovité věci (jejich části) nebo byty (jejxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx příjmů podle § 7 zákona.
K odst. 2 - Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z manželů, a to i v případě, že pxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxxxxli poplatník s tvorbou rezervy na opravu pronajímaného hmotného majetku v době, kdy byl tento hmotný majetek zahrnut v obchodním majetku a příjmy z nájmx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x zákona. 2. Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků) jsou na straně poplatníka, který nevedx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xýdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů. Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx bylo technické zhodnocení dokončeno. O výdaje na technické zhodnocení se zvýší vstupní cena jednotky a do daňových výdajů se tyto výdaje promítnou forxxx xxxxxxx
x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxuvislosti s dosahováním příjmů z nájmu, tedy i odpisy majetku, jehož odpisování bylo v minulosti zahájeno. Pokud poplatník uplatní daňové výdaje procxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxtek evidovaný podle § 9 odst. 6 zákona se nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.
Ostatní příjmy
JUDr. Ing.
Luboxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxp. druhů, příjmů. Tím je daná jasná
priorita
pro zařazení daného příjmu pod kterékoliv jiné ustanovení (§ 6 až 10 ZDP). To znamená, že teprve v případě, kxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxým postupem, kdy je na tento druh příjmů v § 10 ZDP upřena pozornost prioritně. Zejména v případech, kdy se ve skutečnosti jedná o příjem ze závislé činnxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxvolat zdání, že jde o ostatní příjmy v § 10 ZDP, ale i mnohé z kategorie příjmů z § 7 ZDP ("Švarc systém"). I když je zde více ekonomických pozitiv, kterými xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí až do výše 30 000 Kč ročně, nelze takový postup doporučit. V současné i minulé právní úpravě je to vždy plátce, který ručí za správné a včasné odvedení danx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxonávána taková činnost, na kterou by měl mít poplatník živnostenské oprávnění, bez tohoto oprávnění. Tyto příjmy byly až do konce roku 2013 velmi často xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx tyto příjmy pod § 7 ZDP, a to právě s ohledem na soustavnost výkonu takové činnosti (např. NSS 5 Afs 8/2005-79). Od 1.1.2014 je však takový příjem explicitxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xýše zmíněno, v § 420 obč. zák. byl šířeji definován pojem "podnikatel".
Důležitou podmínkou pro zařazení daného příjmu do ostatních příjmů je podmxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xakové skutečné náklady, že ho nakonec dosahovaly nebo přesahovaly, podmínku "zvýšení majetku" nesplňoval. Nebo z jiného pohledu, mějme případ prodexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxeje ve výši tržní ceny např. 2 000 000 Kč je tím, co bude vždy figurovat v daňovém přiznání ve skupině ostatních příjmů, ale náklady, resp. hodnota prodávaxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx prodávám, pak je vše splněno. Ale také může být hodnota věci stejná nebo vyšší než dosažená cena z prodeje a pak je otázkou, jak může být kritérium "zvýšenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x v okamžiku prodeje v následujícím roce po vyřazení z obchodního majetku bude příjem ve výši prodejní ceny ještě významnou položkou, ale ve výdajích budx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxné zodpovězení otázky "zvýšení příjmů" poplatníka, neboť příjem je v každém případě předmětem daně a zároveň není od daně osvobozený.
Ostatní příjxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx x)
Zákonodárce zde uvádí tři okruhy příjmů, které mohou být návazně v případě, že jejich výše nepřesáhne 30 000 Kč, ve zdaňovacím období osvobozeny:
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxstavnosti tak, aby to vyhovovalo definici v § 420 odst. 1 obč. zák.: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostexxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxmem slova "příležitostně" je slovo "občas", to znamená, že se taková činnost v zásadě může ve zdaňovacím období i vícekrát opakovat.
-
Příležitostxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 4 odst. 4 ZDP takového poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP (případ uplatnění procentních výdajů a vedení daňové evidence byl v této souvislosti již zmíněx x x x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx x x x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxt, že budou vždy existovat případy "na hraně", kde lze doporučit určitou zvýšenou míru opatrnosti, pokud bude v § 9 ZDP uplatněn výdaj procentem z příjmx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xopad.
-
Příležitostné příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem - rozsah činností, ktxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x každém případě se lze rozhodnout, zda v daném příjmu budou uplatněny výdaje procentem x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxné výši. Pokud jde však o postup výhradně k těmto "zemědělským" příjmům, tam je nutné zvolit "paušál" na výdaje nebo skutečné výdaje pro celou skupinu přxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxch příjmů, ale členění na tyto tři skupiny má zásadní význam na kumulaci příjmů a výdajů uvnitř těchto skupin.
Příklad
Poplatník bude v roce 2017 prodáxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx 000 Kč a jeho zůstatková cena činila 150 000 Kč, druhý vůz prodal za 150 000 Kč a hodnota z dědického řízení činila 130 000 Kč. V daném případě bude v daňovém pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxě tak výdajů, resp. ztrátový prodej prvního vozu byl saturován ziskovým prodejem druhého vozu.
Stejně bychom postupovali při zdanění příjmů z převodx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxatním příjmům podléhají příjmy společníků z převodu účasti na společnostech s ručením omezeným a komanditistů na komanditních společnostech, stejnx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxo opakují otázky spojené s tímto druhem příjmu, kdy se poplatník dotazuje na režim zdanění pro případ prodeje družstevního bytu, resp. jednotky. Ve skuxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxodárce důsledně rozlišuje v režimu zdanění mezi příjmy z "autorských práv" uvedených v § 7 odst. 2 písm. b) ZDP a příjmy ze zděděných práv z průmyslového x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxh příjmů, jsou vždy po překročení hodnotové hranice 15 000 Kč, resp. 6 000 Kč, důvodem pro podání daňového přiznání, a to bez ohledu na linii příbuzenskéhx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxní výživného a zdanění důchodů řešíme v návaznosti na § 4 odst. 1 písm. h) a § 4 odst. 1 písm. q) ZDP. Pro splnění osvobození výživného je zákonodárcem formxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxi si jsou vědomi tohoto ustanovení a zda nepovažují tento druh příjmu za osvobozený, bez ohledu na soudem stanovenou výši.
Jde-li o důchody z důchodoxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xzdy osvobozeny. Po překročení této hranice je však možné, že poplatník nebude mít povinnost daňové přiznání podat, neboť nepřekročí výši neosvobozenxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxx xxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtovaného ze zahraničí ve výši 375 000 Kč povinen podat daňové přiznání [375 000 - (10 × 36)] = 15 000 Kč, a to je přesně hodnota, jež odpovídá podle § 38g ZDP vxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx zrušení podílového fondu, pokud nezanikl splynutím nebo sloučením. Pokud jde o příjmy, které plynou členům obchodní
korporace
jako podíl na likvidaxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxláštní sazbě daně podle § 36 odst. 2 písm. h) ZDP ve výši 15%.
K odst. 1 písm. g)
Zákonodárce rozšířil počínaje zdaňovacím obdobím roku 2015 stávajícx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxi se objevily zejména případy příplatku mimo základní
kapitál
, kdy si poplatníci později rozmysleli svůj postup, uvědomili si možné důsledky a svá rozxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxle § 36 odst. 2 písm. e) ZDP zvláštní sazbě daně ve výši 15%.
K odst. 1 písm. h)
Daňovému režimu podléhají výhry z loterií, sázek a jiných podobných herx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x nejrůznějšími typy soutěží, v nichž je podmínkou účasti nákup určité služby nebo zboží, eventuálně účast na propagační akci pořadatele. Jde v naprostx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxdatel a ten také má při nepeněžní výhře upraven režim v § 24 odst. 2 písm. u) ZDP.
Můžeme se setkat i s takovými xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xinnosti.
K odst. 1 písm. ch)
Příjmy v podobě cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx ke zdanění zvláštní sazbou daně celá její výše. I zde je plátci-pořadateli nabídnuta možnost využít § 24 odst. 2 písm. u) ZDP. Osvobozena může být i celá hxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti od jiných osob, než jsou společnosti, v nichž byla ukončena jejich účasxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jsou vyplácené zdanitelné příjmy zdaněny zvláštní sazbou daně.
K odst. 1 písm. k)
Ustanovení § 2865 obč. zák. předpokládá situaci, kdy je ujednán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxnění, jako jsou zejména právo na náhradu ztráty na výdělku nebo nákladů na výživu pozůstalých apod., jde o příjem vstupující do dílčího základu daně z osxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxm pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dílčího základu daně ostatních příjmů počínaje rokem 2014. V daném případě lze předpokládat nepeněžní formu příjmů, a tudíž bude potřebné ocenění výšx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxx osoby obmyšlené ze svěřenského fondu může být osvobozeným příjmem podle § 4a ZDP, tj. v případě, že osoba vkladatele v době příjmu již zemřela, nebo v opaxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x x xx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxy od daně, zbývají tedy pouze tituly, které nebudou osvobozeny v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. "Uniknout" zdanění mohou i případně prostřednictvím § 4a písm. xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxzpuštěním rezervního fondu, případně obdobných fondů tvořených ze zisku po zdanění. Daňový režim takového typu příjmu je shodný jako v případech jinýxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxx
x xxxxx x
xx xd samého počátku 90. let můžeme vysledovat zájem zákonodárce zdaňovat příjmy plynoucí ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů poxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxje naopak pouze tento jeden z manželů. Tento postup měl souvislost s progresivní sazbou daně.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou příjmy z majetku, kterx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxnželů, budou v případě úmrtí tohoto manžela posouzeny z hlediska osvobození podle § 4 ZDP, jako by zahrnuty v obchodním majetku nikdy nebyly.
K odst. 3 xxxxx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx Kč ročně, pokud její vyplacení nesouviselo s jiným druhem příjmů specifikovaným některým z dílčích základů daně v § 6 až 9 ZDP. Tato podmínka však předstxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxatních příjmů je přídavné jméno "příležitostný" neboli občasný příjem. Kromě sousedských výpomocí a nahodilých provizí za zprostředkování budou přxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxy, které v souhrnu uvedenou hodnotu přesáhnou.
Zákonodárce osvobodil i příjem včelařů, pokud nejsou zemědělským podnikatelem. Stanovil k tomu spxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx bez ohledu na počet jeho včelstev.
x xxxxx x xxxxx xx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxláštního zákona. Poprvé od roku 2015 je však povinnost oznamovat správci daně ty výhry, které překročí hodnotu 5 000 000 Kč.
K odst. 3 písm. c)
Po zrušxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxtanovení. Obdobně jako v předchozí zrušené normě záleží na stupni příbuzenského vztahu a v ostatních případech na hodnotě daru, resp. bezúplatného přxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxx xebo praneteří, je možné už podat jen odpověď zápornou.
Na druhé straně máme stejné osvobození od daně také u těch osob, které spolu jsou, resp. byly, nxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxzka k tomuto osvobozovacímu institutu míří na vztah druh-družka. Je velmi pravděpodobné, že tyto osoby, pokud spolu žijí ve společné domácnosti alespxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxmená jediné, že takové soužití musí naplňovat dané znaky společné domácnosti bez přerušení. Jak to ale dokázat správci daně?
Definice společné domxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že jsou na dané adrese vedeny dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, případně mohou na podporu doložit, že jim na danou adresx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xotovostní platby na úhradu společných nákladů. V každém případě lze doporučit, aby ty osoby, které nejsou manželi, ale žijí spolu dohromady, měly připxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedenou odlišnou adresu. To může být dále rozvedeno pro případy přechodného, resp. trvalého, bydliště. Samozřejmě i takové osoby mohou společnou doxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxěných důkazů, eventuálně i svědeckých výpovědí sousedů apod.
Specifickým případem osvobození je institut svěřenského fondu, kdy se osoba rozhodxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínek. Pokud tento majetek nabude obmyšlená osoba po smrti zakladatele, jde o dědictví, které je od daně osvobozeno vždy bez ohledu na stupeň xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxadem jsou všechny ostatní varianty, tj. osoby cizí, které navíc nemají společnou domácnost. Zde je možné obdržet v úhrnu hodnotu nepřesahující 15 000 Kx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xx x xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxlčí základ daně je u "ostatních příjmů" v § 10 ZDP specifický v tom, že nepřipouští obecně celou sestavu výdajů tj. na dosažení, zajištění a udržení příjxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xdruh příjmu". Tím jsou jednotlivé typy příjmů uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až o) ZDP.
Ptejme se, co tento systém tedy skutečně znamená? Například při xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x00 Kč a výdaje v podobě zůstatkové ceny po vyřazení z obchodního majetku činí 30 000 Kč. Druhý vůz bude prodán za 10 000 Kč a výdaje na jeho opravu těsně před pxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx
To ve svém důsledku znamená, že i takové případy výdajů, které jsou v části zákona ve společných ustanoveních limitovaná, např. výdaj k příjmu z převodx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (jeden případ ztrátový sníží profit u druhého, ziskového případu úplatného převodu obchodního podílu).
Ustanovení také potvrzuje postup u přípaxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx případy uplatnění výdajů, které ještě mohou souviset s dosaženým typem (druhem) příjmů. Můžeme si všimnout, že u příjmů z prodeje majetku, který byl naxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe naopak důležitá zůstatková cena, je-li různá od nuly nebo jsou-li daňovým výdajem opravy, případně technická zhodnocení daného majetku.
Důležixx xx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx14).
Poměrně široce (na úzké vymezení tohoto dílčího základu daně) je upravena oblast výdajů k příjmům z převodu cenných xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx které souvisely s uskutečněním úplatného převodu, jakož i platby za obchodování na trhu s cennými papíry při jejich pořízení.
Jako výdaj může figurxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xostup pro uplatnění výdajů koncipuje toto ustanovení k příjmům z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xistu, dále k příjmům z převodu družstevního podílu, vypořádacího podílu při zániku účasti člena v obchodní korporaci, z podílu na majetku transformovxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Speciálně je upraven postup u družstva, kde je vyloučen podíl převedený v souvislosti s transformací družstev podle zvláštního zákona.
Pokud jde x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxhod podle § 2701-2706 obč. zák., kde je rozdíl mezi tím, co si uloží střadatel, a vyplacenou částkou zdaněn zvláštní sazbou daně. Specifikem je skutečnoxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxen od 50. roku věku střadatele, tj. 20 let (240 měsíců). Pro jednoduchost budou naspořené prostředky činit 240 000 Kč a výplata důchodu 1 500 Kč/měsíc. Z hxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xx x xxx xxxxxx x x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxx x x5 Kč). Čím déle bude poplatník pobírat tento důchod, tím více získá prostředků a daňová povinnost bude
de facto
klesat, neboť při překročení předpokláxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxých v § 10 odst. 1 písm. f) až ch) ZDP vychází z postavení zdroje těchto příjmů. V případě, že jejich zdroj (tj. v daném případě sídlo plátce) je na území ČR, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xizích zdrojů.
K odst. 9
Zákonodárce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx daně osvobozenými. Takovými příjmy jsou např. výsluhy vojáků, které podléhají zvláštní sazbě daně ve výši 15%, nebo
renta
poskytovaná podle zákona čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx x xxklad pojmu svěřenský fond ve vztahu k zahraničním srovnatelným jednotkám. Předkladatel: Zenon Folwarczny.
Související ustanovení:
§ 3 - předxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxx xxxlečná ustanovení o osobách
Související předpisy:
zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta po skončení funkce,
zákon č. 13xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí pokyny:
Pokyn GFŘ D-22 - K odst. 1 - Za ostatní příjmy se považují také úroky ze složené jistoty pro fyzickou osobu. Jistota je definována v § 2254 občxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xinnosti podle § 6 zákona nebo příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona.
K odst. 1 písm. a) - V případě převodu pozemku se zřízeným právem stavby se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxuje také nehmotná věc, např. právo na pohledávku nebo měnový pár.
K odst. 1 písm. n) - Při převodu vlastnického práva k věci se současným zřízením služebxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
K odst. 3 písm. c) - Osvobození bezúplatných příjmů podle zákona se vztahuje na: x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxdlejší (§ 772 odst. 2 občanského zákoníku), které jsou zákonem omezeny na vlastní sourozence (bratry, sestry), strýce, tety, synovce nebo neteře, tj. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxnžela, tj. poměr mezi jedním manželem a příbuzným druhého manžela, - ostatní zákonem vymezené osoby, tj. manžela, manžela dítěte a manžela rodiče. V přxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxcního či obvodního úřadu, lékaře ošetřujícího osobu dárce, potvrzení u provozovatele poštovních služeb o doručování korespondence, potvrzení o úhrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x x xxxxxxlivým druhem příjmu se rozumí např. příjem z prodeje nemovitých věcí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležixxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x x0 odst. 1 zákona. Pro stanovení toho, zda jsou výdaje na dosažení příjmů spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 zákona vyšší než příxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxasti bez příslušného oprávnění, není pro vyměření daně z příjmů jediná směrodatná, neboť správce daně posuzuje především skutečnosti rozhodné pro spxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx roky, nelze považovat za příjmy z příležitostné činnosti [§ 10 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů], nýbrž za příjmy z podnikání xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxšího správního soudu ze dne 28.2.2006, čj. 5 Afs 8/2005-79)
K odst. 2
V případě prokazování příjmů z převodu nemovitostí [§ 10 odst. 1 písm. b) zákona xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xpočívá důkazní břemeno na straně daňového subjektu (§ 31 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Správce daně nemůže při vyměřovánx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxový subjekt podložil takové tvrzení důkazy.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.10.2005, čj. 5 Afs 91/2004-47)
K odst. 4
I. Ustanovenx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xaké výdaje lze pro účely zjištění základu daně snížit dosažené příjmy. Odstavec pátý § 10 citovaného zákona představuje
lex specialis
vůči obecnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xaních z příjmů, znamená, že daňově účinné výdaje musí vždy odpovídat pouze daňově účinným příjmům. Jsou-li dosažené příjmy od daně osvobozeny nebo nejxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
Společné příjmy a výdaje
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Současná úprava řeší mixx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x společenství jmění. V praxi se nejedná vždy o jednoduché případy a je nutné přihlížet k mnoha souvislostem, které mají podstatný vliv na daňový režim. Pxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů, nebo u rozdělení příjmů a výdajů společníků, kteří již nebudou pokračovat ve spolupráci v rámci společnosti, je nutné přesně vypořádat mimo poxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xaňového vypořádání, apod. Relativní stručnost tohoto ustanovení by nás měla přimět k o to větší pozornosti.
K odst. 1
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xřevzít. Mezi takové případy patří příjmy ze společné činnosti společníků společnosti (dříve sdružení osob bez právní subjektivity) nebo příjmy ze spxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi ve společenství, ať již se jedná o manžele, osoby spojené v rodinném společenství, společenství dědiců nebo jiná obdobná společenství, platí, že kažxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxena v § 2716-2746 obč. zák., stejně jako v případě sdružení bez právní subjektivity, není nositelem vlastní právní subjektivity. Jde o osobně vykonávaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xříjmů a výdajů, nejméně jednou ročně.
Z hlediska odpovědnosti za správné údaje je nutné pohlížet na každého jednoho společníka samostatně, resp. pxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xpolečníka 30% příjmů a pouze 25% výdajů. Tyto hodnoty nejsou tedy shodné a společník se již nemůže rozhodnout pro uplatnění výdajů pomocí procent z příjxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak často při rozdělení příjmů a výdajů v průběhu činnosti, ale až při zániku společnosti nebo vystoupení, resp. vyloučení, některého společníka, kdy xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxit jako část období, ve kterém byl stav majetku a prostředků ke stavu společníků společnosti definován, např. na tři osoby, a stav po druhou část roku, kdx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx jeden z nich bude poměr na příjmech i výdajích mít shodný - např. první společník (90% příjmů, 10% výdajů), druhý společník (5% příjmů, 85% výdajů), třetx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxjmech a výdajích u společnosti jako takové.
K odst. 2
Dnes už delší dobu zrušený § 11 ZDP řešil možnosti rozdělení příjmů a výdajů spoluvlastníků maxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze na případy rozdělení příjmů a výdajů ve stejném poměru. Oproti původnímu znění § 11 ZDP tato úprava výslovně neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xaňové povinnosti z titulu společenství jmění. Jde např. o společenství jmění manželů při zániku manželství, kde se daňová povinnost vypořádá až za rokx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxvá období (§ 35ba odst. 4 ZDP). Pro společenství jmění dědiců se musí použít speciální postup podle § 239a a 239b daňového řádu).
Z koordinačních výboxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxcie Říhová.
Související ustanovení:
§ 7 odst. 1 - příjmy ze samostatné činnosti, § 7 odst. 9 - příjmy ze samostatné činnosti
Související přexxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxe spoluvlastnických podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit jako daňový výdaj i odpisy a rezervu na opravu hmotného majetku, ze kterého jim plynou zdanxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxatně výdělečné činnosti na základě smlouvy o sdružení a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů se rozdělují mezi poplatníky rovným xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx se stává příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímateli či txx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxticky nemohl disponovat se svým podílem na nájemném ve zdaňovacím období, v němž bylo zaplaceno, jej nezbavuje povinnosti v tomto zdaňovacím období texxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxe spolupracujících osob
JUDr. Ing.
Lubomír
Janoušek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Institut rozdělení příjmů a výdajů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxledu "pouze" solidární zvýšení, určitou výhodu může skýtat také v uplatnění základní slevy na druhého z manželů. Rozdělení příjmů a výdajů je omezeno axxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx x xpolečníků společnosti nebo spoluvlastníků pronajímaného majetku zmíněných k předchozímu ustanovení.
K odst. 1
Ustanovení nabízí možnost rozdxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xykonávaná za spolupráce jiných, dále zmíněných osob, nemusí na rozdíl od předchozí úpravy k rozdělení dojít.
I přes návětí tohoto ustanovení, kde jxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi. Tomuto pojetí nebrání ani obecné ustanovení v § 21h ZDP, které řeší vztah k účetním předpisům. Více než otázka, zda to možné je či není, nás tedy naopak mxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xy takovou úpravu měla sice absolvovat na řádcích 107 a 108 přílohy č. 1 tiskopisu daňového přiznání ta osoba, která je tou účetní jednotkou, a nikoliv obě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxit hospodářský výsledek neupravený a jeho úpravu provést samostatně za každou část. Tím také dosáhneme na nutnou podmínku stejného podílu na příjmech x xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxěleny i hodnoty, které jsou úpravami základu daně podle § 23 ZDP nebo položkami úprav podle § 5 ZDP. Stejně to platí i opačně.
Zákonodárce počítá se třxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxbuznost,
-
člen rodiny participující na rodinném závodu.
Všechny osoby zúčastněné na spolupráci dosahují příjmy, které automaticky patřx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxlosti s činností osoby, které vypomáhají. Pokud je rozdělena ztráta i na tyto osoby a některá z těchto osob bude vykonávat i vlastní činnost, může dojít kx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlupráce zůstane položka ztráty (přerozdělené v minulých letech) nevyužita.
V neposlední řadě je vhodné zmínit i otázku povinnosti se registrovatx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxoviska daňové správy k tomuto institutu lze doporučit se této povinnosti raději zhostit, i když můžeme vnímat legislativní podporu tohoto názoru za nexxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xde o ztrátu, ta má omezení pouze v procentním podílu, nikoli v absolutní hodnotě.
Pokud budeme mít případ, kdy se podílí na činnosti spolupracující oxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx překročit přerozdělený zisk limitovanou absolutní hodnotu (tj. částka, resp. příjem přerozdělovaný - výdaje přerozdělované = 180 000 Kč/rok). Počex xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mají zvýšené limitní hodnoty přerozdělované částky. I zde platí, že ztrátu lze přerozdělit bez omezení absolutní hodnoty, pokud zůstane zachována 50x xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvé zvýhodnění. Kombinace spolupráce a daňového zvýhodnění je naopak přípustná, pokud se nejedná o totožné měsíce. Pokud se ukáže, že došlo k souběhu spxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxx společná ustanovení o osobách
Související předpisy:
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K odst. 4 - Přxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xříjmů i jiné příjmy podléhající dani z příjmů. Způsob uplatnění daňových výdajů u těchto jiných zdanitelných příjmů spolupracující osoby není vázán (xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výpočet daně ze společného základu daně podle § 13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ke dni 31.12.2007, a došlo-li následně k poxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze skutečnosti rozhodné pro vlastní dílčí základ daně.
(usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.11.2014, čj. 5 Afs 54/2012-33)
Dohodlixxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxt, mohli postupovat jen způsobem upraveným v § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a jen v souladu s tímto ustanovením příjmy a výdaje rozdělixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxvých příjmů a výdajů z vlastního podnikání a vykáží i podíl příjmů a výdajů ze spolupráce na podnikání druhého z manželů.
(rozsudek Nejvyššího správníxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxěných u hlavního daňového subjektu, má spolupracující osoba stejná procesní práva a povinnosti jako hlavní daňový subjekt sám.
(rozsudek Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxů ve smyslu § 143a a § 144 občanského zákoníku, ani takovou smlouvu nedoložil, musí správce daně za součást společného jmění manželů považovat i prostřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xI. V případě, kdy daňový subjekt nerozdělí své příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné činnosti dle § 13 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx práce (služby), není výdajem na osobní potřebu poplatníka [§ 25 odst. 1 písm. u) citovaného zákona].
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxý poplatník nemá možnost volby podle toho, který výpočet příjmů spolupracujících osob se mu bude jevit výhodnější. Zatímco první věta tohoto ustanovexx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxým poplatníkem spolupracuje nejen jeho manžel, ale i ostatní osoby žijící s ním ve společné domácnosti, případně kdy daňový poplatník spolupracuje jex x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxstence manželství zakládá právní domněnku, že je mezi manžely založena jednotná domácnost jako spotřební společenství; tuto domněnku může poplatníx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxxx x xomácnosti lze mluvit jen tehdy, žijí-li manželé společně; takového společenství není tam, kde manželé žijí od sebe trvale odděleně.
(III.) Pouhá skuxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx Nejvyššího správního soudu ze dne 25.5.1943, sp. zn. 1266/41)
Není xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxoblém nutné posuzovat vždy v konkrétním případě. Jestliže totiž manželé podnikají každý samostatně na základě živnostenského oprávnění a jedná se texx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xebou v rámci činností stanovených živnostenskými oprávněními obchodují, mohou provádět i vzájemnou fakturaci, přičemž není podstatná okolnost, zdx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxé pouze to, aby tímto nedocházelo k obcházení daňové povinnosti a fakturované částky byly v souladu s ust. § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.
(rozhodnxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.1.2016.
Nezdanitelná část základu daně je institutem, který umožňuje snížení daňového základu o takové položky, jakx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výdaje na další vzdělávání podle zvláštního zákona. Ve všech uvedených titulech jsou pro odečet od základu daně stanoveny speciální podmínky, za kterxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xprávněn tyto částky doplňovat za poplatníka, pokud je tento poplatník opomněl uplatnit sám. Rovněž nelze tyto částky uplatnit na dodatečném daňovém pxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní (originál).
K odst. 1
Dar, resp. bezúplatné plnění jako nezdanitelná část snižující daňový základ, obsahuje po četných novelizacích mnoho podxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx" zpravidla výpis z účtu (případně jeho část) nebo potvrzení o převzetí částky na daný účel, pokud to nevyplývá už ze samotného statusu obdarovaného subxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxí před správcem daně. K tomu může posloužit inzerce, vyjádření, resp. nabídka bazaru, cena obdobné věci, která je v té době na trhu, apod. Asi cítíme, že u xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxčně významné hodnoty nebo specifické případy např. nehmotného majetku, autor doporučuje zvážit znalecký posudek, který sice bohužel také není stoprxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxka. Tady můžeme v zásadě rozdělit situaci na dvě alternativy podle toho, zda byl či nebyl majetek odpisovaný. V prvním případě půjde např. o zásobu, kterx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxho základu z titulu vyřazení předmětných zásob ve prospěch bezúplatného plnění a zvýšit základ daně o hodnotu tohoto majetku, ve které je evidován nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xbchodního majetku v době, kdy ještě zbývá odepsat část vstupní ceny. Majetek tedy disponuje zůstatkovou cenou, která však může být jen výjimečně hodnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxšná.
Specifickým typem bezúplatného plnění je služba. Například malíř pokojů, který se rozhodne věnovat škole, kam chodí jeho dcera, vymalování nxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxý základ bude ve skutečnosti v daném příkladu snižovat pouze hodnota práce. Výdaje na materiál apod. mohou také zahrnovat položku "dar", resp. bezúplaxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xaňového přiznání) a poté zpravidla ve stejné výši daňový základ z titulu "daru" sníží.
Ve všech těchto případech nepeněžních plnění lze doporučit pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xtrana 4 základního tiskopisu).
U fyzických osob se hodnota daru v minimální výši 1 000 Kč nebo více než 2% základu daně může skládat z libovolných částxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xákladech [§ 25 odst. 1 písm. t) ZDP].
K odst. 2
Bezúplatná plnění společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxy, zahrnuje šest, resp. sedm různých titulů pod společný pojem bytové potřeby. Na tento pojem úzce navazuje § 4 odst. 1 písm. u) ZDP, kde může být zachovánx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxm 2014, resp. 2015, vyloučeny tituly, ve kterých jsou obsaženy jiné nebytové prostory než garáž, sklep nebo komora. Vždy je nutné hledět nejprve na stavx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru uvedená v kupní smlouvě pak nemusí být podstatná.
Zákonodárce upravuje i možnou kombinaci při použití takto financované bytové potřeby k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx resp. z hlediska daňového základu dojdeme ke shodné výši. Pokud např. poplatník pronajímá jednotku (byt), kterou pořídil formou hypotečního úvěru, a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxou polovinu může uplatnit za podmínek ve smyslu § 9 ZDP jako standardní daňový výdaj k příjmu z pronájmu.
K odst. 4
Účastníci smlouvy o úvěru se mohou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zletilé a v případě, že účastníky úvěru jsou i nezletilé osoby, hledí se na ně při rozdělení "jako by účastníky smlouvy nebyly".
Další důležitou okolxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxstavby bytového domu, rodinného domu, jednotky, dále koupě pozemku, bytového domu, rodinného domu, rozestavěného domu, jednotky.
Zatímco podmíxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xytového domu, rodinného domu, jednotky v nájmu nebo užívání.
Manžel např. vlastní rodinný dům získaný darem od rodičů. Takový majetek netvoří součxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxěr mají oba dva manželé, ale odpočet úroku se rozhodne uplatnit pouze manželka. Tento postup je plně v souladu s úpravou § 15 odst. 4, neboť je splněna podmxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx bytová potřeba vlastněna. Výdaje na opravu nebo technické zhodnocení "splynou" s majetkem, na kterém jsou vynaloženy. V našem příkladu je v zásadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx resp. maximální odpočet připadající na jeden kalendářní měsíc, ve kterém je úrok uhrazován, nemůže překročit hodnotu 25 000 Kč.
K odst. 5
Ustanovexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxje výhradně na platformě plateb hrazených poplatníkem samým bez participace případného zaměstnavatele.
Naopak na jiném principu je postaven jakx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxzení příjmu. V daném případě se jedná o osvobození nepeněžního příjmu zaměstnance, jež mu vzniká z titulu úhrady zaměstnavatelem na jeho penzijní připxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxozeny až do výše 30 000 Kč ročně u každého takového plátce.
Snížení základu daně až o 12 000 Kč z titulu penzijního připojištění, resp. doplňkového penxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxspořenou částkou a hodnotou 12 000 Kč. Pro maximální využití odpočtu by měla hodnota naspořené částky dosáhnout 24 000 Kč (24 000 - 12 000 = 12 000).
Důlxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xe povinen dodanit jako ostatní příjem v § 10 ZDP částky, o které snižoval své základy daně v uplynulých 10 letech. K takovému příjmu nelze uplatnit žádnx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxd legislativní zkratku "soukromé životní pojištění" [viz § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP]. Zatímco u zaměstnanců může být úhrada na tento titul jejich zaměxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxm podmínek těchto smluv je tzv. 2 × 60, což znamená nejméně 60 měsíců spořit a plnění na základě smlouvy může být vyplaceno nejdříve v roce, kdy poplatníkoxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxentuální výběr prostředků, aniž tím dojde automaticky k zániku smlouvy.
Pokud poplatník tyto podmínky nesplní, má povinnost dodanit částky, o ktexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx důchod) obsahují další druhy pojištění, např. kombinaci obsahující i úrazové pojištění. V takových případech je nutné
eliminovat
z úhrady placenéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvých organizací, jež mohou snižovat daňový základ až do výše 3 000 Kč za rok, maximálně 1,5% z příjmů ze závislé činnosti, které nejsou vyrovnávány zvlášxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxterých zákonů, může být zohledněna buď ve výdajích zaměstnavatele, nebo pomocí snížení daňového základu. V praxi se často vyskytují dotazy na konkrétxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxoží zkoušku s osvědčením podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.
K odst. 9
Sxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxerého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, to znamená státy EU rozšířené ještě o Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Dle komentáře k § 2 ZDP xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxých zájmů, případně délky pobytu v dané zemi.
Je-li poplatník nerezident ČR, musí prokázat na tiskopise vydaném MF své rezidentství ke své zemi potvxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxnačních výborů:
K odst. 1 - 407/11.09.13 - Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů. Předkladatel: Martin Kopeckxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xsob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, při výplatě právnické osobě. Předkladatelé: Ladislav Malůšek, Alena Švecová.
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxl: Martin Kopecký.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta, § 7 odst. 4, 5 - příjmy ze samostatné činnosti
Související předxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxí,
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Související pokyny:
pokyn GFŘ D-22 - K odst. 1 -1. Od základu daně lze hodnotu poskytnutých bezúxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xodnotu lze odečíst od základu daně, se považují i nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb, která se ocení, pokud není známa 18 jejich cena, cenami zjixxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxud již byla hodnota bezúplatně poskytnutého výkonu - služby zahrnuta do daňových výdajů, je nutno upravit daňové výdaje. 3. Jedním odběrem krve dárce sx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxožek krve. 4. Dárci krve, který uplatňuje nezdanitelné části základu daně za zdaňovací období 2014, nepřísluší nárok na finanční ani jinou úhradu s výjxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxximální výše 5% minimální mzdy (§ 32 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách). Od zdaňovacího období 2015 si mohou dárci krve uplatnit nezdaxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xákona o specifických zdravotních službách. 5. Poskytnuté bezúplatné plnění prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxtnutí.
K odst. 3 a 4 - 1. Za jiné úvěry poskytnuté stavební spořitelnou podle § 15 odst. 3 zákona v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření se považují nxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxo současně, příp. následně s hypotečním úvěrem (tzv. doplňkové úvěry k hypotečním úvěrům). Vždy však musí být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hyxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (taková věc je označena jako jednotka podle § 1158-1222 občanského zákoníku). 3. Poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Za účastníky smlouvy o úvěru se považují osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, jakož i osoby, které, i když xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xebo o převzetí závazku. Ve smluvní praxi jsou dlužníci jako strany v úvěrové smlouvě označováni např. též jako spoludlužníci nebo klienti. Nepatří sem xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxom není rozhodující, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy o úvěru.
K odst. 9 - K § 15 odst. 9, k § 35ba odst. 2 a k x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společně hospodařící domácnosti, které zahrnují jméno a příjmení, datum narození, stát bydliště pro daňové účely, adresu bydliště a u poplatníka navxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxši příjmu ve státě bydliště pro daňové účely podléhající zdanění v členění na příjmy ze zaměstnání, ze samostatné činnosti, z nájmu, z kapitálového majxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxců. Jako vzor lze využít tiskopis Ministerstva financí platný pro zdaňovací období roku 2014.
Z judikatury:
K odst. 1
I. Dary, které daňový subxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona o daních z příjmů tak, aby došlo ke snížení daňového základu daňového subjektu, respektive k odečtení výdajů, které u běžného poplatníka nejsox xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxl hradit z rodinného rozpočtu, bez možnosti uplatnit daňový odpočet.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.1.2006, čj. 7 Afs 115/2004-47)
x xxxxx x
xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx 10 písm. c) a 15 odst. 11 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nasvědčuje např. skutečnost, že jsou v nemovitosti spotřebovávány energie. Naopak fxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xříliš nenasvědčuje tomu, že ji daňový subjekt užívá pro své trvalé bydlení dle § 15 odst. 11 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(rozsudek Nejvyššxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xe dni 1.1.2016.
Lineární sazba ve výši 15% z daňového základu zjednodušuje výpočet daňové povinnosti při kombinaci zahraničních příjmů. Metoxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxovlivňuje.
Související ustanovení:
§ 5 - základ daně a daňová ztráta, § 15 - nezdanitelná část základu daně, § 16a - solidární zvýšení daně, § 34 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxbomír
Janoušek
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxměr byl však přehodnocen, a tak tento institut přetrvává i pro další období a má charakter určité progrese daně.
K odst. 1
Daňová povinnost je u poplaxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxna o 7%. U příjmů ze závislé činnosti jde o hodnotu hrubé mzdy (bez zvýšení na superhrubou mzdu o pojistné) a příjem ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxy progresivní zdanění. Vychází se v propočtu z hodnoty 48násobku průměrné mzdy. Nad tuto hranici se odvádí mimo základního zdanění ještě 7% daně. Příjexx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxdy u těchto poplatníků součtem daně vypočtené podle § 16 ZDP a daně z titulu solidárního zvýšení. Pro uplatnění slev na dani a případného propočtu maximxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxík, který sice přesáhne výší své hrubé roční mzdy výše zmíněnou hodnotu 48násobku průměrné mzdy, ale zároveň vykáže ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsti a praxe zák. o daních z příjmů k nevšednímu jevu, a to že příjem ze závislé činnosti je snížen o ztrátu ze samostatné činnosti. Toto snížení příjmu ze zxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxx xxxak krácena pro uplatnění v dalších pěti zdaňovacích obdobích nebo povinnou kompenzaci s jinými kladnými výsledky dílčích základů daně mimo závislé čixxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, bylo doplněno ustanovení, které zdaňoxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxré má sice prvky hospodářského roku, ale ve skutečnosti se i v těchto případech jedná o rok kalendářní.
Kalendářní rok je tedy pro fyzické osoby tím čaxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxat se ani mýlit specifikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti, kde jsou zpravidla měsíční úseky rozhodující pro výpočet záloh na daň, nebo zvláštnosxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxlendářním roce, se tyto příjmy za celé roční období sčítají a podstatná je i zde jejich výše za celé zdaňovací období.
Související ustanovení:
§ 5 x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxatníci daně z příjmů právnických osob
Ing.
Marie
Hronová
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxvána. Poplatníci daně z příjmů právnických osob jsou rozděleni na dvě skupiny, a to na poplatníky, kteří mají právní osobnost, jak ji definuje obč. zák.x x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxnost pohlíží jako na poplatníky, kteří mají tzv. daňovou osobnost. To v daňové praxi znamená, že tito poplatníci mají stejné daňové povinnosti a stejná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá mít způsobilost v mezích právního řádu práva a povinnosti (§ 15 odst. 1 obč. zák). Podle § 17 odst. 1 obč. zák. může mít práva a vykonávat práva jen osoba. xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx. zák. je právnickou osobou organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.
K odst. 1
Popxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnikatelské subjekty, např. obchodní
korporace
, kterými jsou obchodní společnosti a družstva, tak i poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni zx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxím orgánu veřejné moci atd. není podnikání (od 1.1.2014 jsou v § 17a zák. o daních z příjmů uvedeni jako veřejně prospěšní poplatníci), ale u kterých se mxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxé povinnosti na dani z příjmů právnických osob věnuje ve zvláštních ustanoveních.
V odst. 1 pod písm. b) až h) jsou uvedeni poplatníci, kteří nejsou vx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xoplatníky uvedené pod písm. a). V podstatě se jedná o poplatníky, kterým je přiznána tzv. daňová osobnost. Tento přístup není v rozporu ani s § 20 odst. 1 dxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxbo jako plátce daně, a ani s § 24 odst. x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxé organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby a na jiné jednotky, kterým zákon svěřuje výkon práv a povinností osob zúčastněných na správě dxxxx
xxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xinnost poplatníků uvedených pod písm. g) jsou upraveny mezinárodními právními předpisy.
Poplatníky uvedenými pod písm. b) jsou uvedeny organizaxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxli právní osobnost, jak ji definuje obč. zák.
Pod písm. c) je uveden podílový fond podle z. i. s. i. f. upravujícího investiční společnosti a investixxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxě z příjmů právnických osob, což znamená, že tento poplatník je daňovým subjektem, který sestavuje základ daně z příjmů samostatně a odděleně od svého oxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xento poplatník jedná samostatně, doručují se mu písemnosti v daňovém řízení apod. To znamená, že se použije i § 24 odst. 2 a § 6 daňového řádu.
Pod písmx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx vzniklé uvnitř akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Jednotlivý podfond je oddělenou jednotkou, a to včetně účtování a případné výplxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxndu jsou upraveny z. i. s. i. f. Podobně jako pro podílové fondy platí i pro podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, že tento poplxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxe podle § 23 až 33 zák. o daních z příjmů, může uplatňovat odečet ztráty apod. Zároveň tento poplatník jedná samostatně, doručují se mu písemnosti v daňovxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxvní osobnosti, ale s osobností daňovou, kterým je fond penzijní společnosti, kterým se rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákonx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxijního spoření. Účastnické fondy jsou samostatnými xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxmů právnických osob svěřenský fond (§ 1448 obč. zák.). Jedná se o subjekt, který se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že zakladxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxikem svěřenského fondu vzniká oddělené vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Vlastnxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxctví správce, ani ve vlastnictví svěřenského fondu, ani ve vlastnictví osoby, které má být ze svěřenského fondu plněno. Jedná se o zvláštní typ právnicxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxdu je fond kvalifikovaných investorů (§ 101 z. i. s. i. f.) zřízený pro účely kolektivního investování, jehož předmět činnosti je upraven z. i. s. i. f. (x xxx xx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxa jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem. Jedná se o daňové stálé provozovny, organizační sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxovány příjmy plynoucí jejich zřizovateli se sídlem mimo území ČR ze zdrojů umístěných na území ČR.
Pod písm. h) je uveden fond ve Správě Garančního syxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxčených pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v ČR. V jeho správě jsou dva fondy bez právní osobnosti, a to Fond pojištění vkladů a Fond pro řxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxdeno, že poplatníkem daně z příjmů právnických osob je daňový rezident ČR nebo daňový nerezident ČR. Od toho, zda jsou poplatníci daňovými rezidenty ČRx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xdstavcích § 17.
K odst. 3
Tento odstavec vymezuje podmínky, za kterých jsou poplatníci daně z příjmů právnických osob považováni za daňové rezidenxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa, která je zapsána ve veřejném rejstříku. Pokud jsou splněny povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xložitější situace nastává v případech, kdy místo skutečného vedení poplatníka není na adrese sídla poplatníka, která je zapsána ve veřejném rejstříkxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xkutečně řízena nebo vykonávána.
Určení místa skutečného vedení hraje roli zejména v případech, kdy je poplatník zřízen podle práva cizího státu, axxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xižší daňové povinnosti nebo získat výhodnější daňové podmínky za využití mezinárodních právních předpisů.
Poplatníci se sídlem na území ČR mají txxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx, tak i mimo území ČR.
K odst. 4
Zde jsou definováni poplatníci, kteří jsou pro účely zák. o daních z příjmů považováni za daňové nerezidenty ČR. Jednx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxňovou povinnost. To znamená, že mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy, jejichž zdroj je umístěn na území ČR.
Související ustanoxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných posxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxupinu poplatníků, kterým zák. o daních z příjmů přiznává určité výhody a zvláštní daňový režim vzhledem k tomu, že se jedná o poplatníky, kteří vykonávxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxsku není ani u této skupiny poplatníků nijak omezena. Na veřejně prospěšné poplatníky se vztahuje speciální režim zdaňování, který spočívá ve zdaňováxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi, kteří v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxé, co je hlavní činností těchto právnických osob, a tuto hlavní činnost posoudit ve vztahu ke znakům podnikání upraveným § 420 obč. zák. Pokud tedy, praxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe hlavní činností této právnické osoby bude podnikání, potom se o veřejně prospěšného poplatníka jednat nemůže. Není tedy rozhodující skutečnost, o jxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxejících předpisů, a zejména z úpravy obč. zák., potom vyplývá, že
veřejně prospěšným poplatníkem je
zejména:
-
zájmové sdružení právnických osobx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů se i nadále řídí dosavadními právními předpisy, tedy zák. č. 40/1964 Sb.; zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolxx xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnárodní odborové organizace a jejich pobočné organizace podle obč. zák.,
-
politická strana a politické hnutí; jejich právní úprava je obsažena v xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxx a nadační fond; nadace je upravena v § 306 a násl. obč. zák., nadační fond je upraven v § 394 a násl. obč. zák.,
-
obecně prospěšná společnost; jak vyplýxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech,
-
ústav, jehož úprava je obsažena v § 402 a násl. obč. zák.,
-
veřejná vysoká škola; jejich právní úprava je obsažena v zák. o vysoxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxavena v § 124 a násl. školského zákona,
-
organizace zaměstnavatelů, na kterou se vztahuje již zmiňovaný § 3046 obč. zák.,
-
organizační složka xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x x x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisem je krajské zřízení,
-
dobrovolný xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xák. o podpoře regionálního rozvoje,
-
příspěvková organizace; základními právními předpisy jsou rozpočtová pravidla a rozpočtová pravidla úxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xěchto subjektů jako veřejně prospěšných poplatníků potvrdila i důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., které definici veřejně pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxo zařazení do skupiny veřejně prospěšných poplatníků skutečnost, že mají osvobozeny členské příspěvky od daně z příjmů. Tím je zachován u této skupiny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxslání.
Pro úplnost jenom doplňme, že
vymezení veřejně prospěšných osob podle § 146 obč. zák.
je zjevně širší, než je vymezení veřejně prospěšných pxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxe být vyvíjena výdělečná činnost, aniž by to mělo dopad na zařazení poplatníka mezi veřejně prospěšné poplatníky. Podmínkou ovšem je, že se nejedná o poxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxtavnosti této činnosti.
Naopak, veřejně prospěšným poplatníkem není, a to i při splnění podmínky, že hlavní činností je činnost, která není podnikxxxxx
x
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x
xxský rozhlas, Česká televize a Česká tisková kancelář,
-
profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxnným členstvím jako např. Česká advokátní komora, Komora daňových poradců či Komora auditorů a různé podnikatelské svazy jako např. Svaz dovozců autoxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxlského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli, označovány jsou jako rodinxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxdě ale vyloučení z okruhu veřejně prospěšných poplatníků reflektuje skutečnost, že SVJ svou logickou uzavřeností nemohou naplnit veřejnou prospěšnxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je omezen samotnou úpravou tohoto institutu v obč. zák.).
Zajímavou souvislostí je potom § 2 odst. 2 zák. o dani silniční, který pro účely daně silničxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxkých osob. Touto úpravou tak dochází k rozšíření komentovaného ustanovení i na další poplatníky, s ohledem na specialitu právní úpravy zák. o daních z pxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 7. 6. 2013 - k výdělečné činnosti spolku
Z judikatury:
K odst. 1
1. Při posuzování, zda bylo účxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, čj. 8 Afs 6/2008-129 nebo ČÁP. Z., KOVAŘÍK, Z., POKORNÁ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Wolterx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxbce nebyl založen za účelem dosahování zisku, tvořil-li relativně uzavřený systém určený k usnadnění obchodování svým členům, jenž byl financovaný z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxtřil mezi poplatníky podle § 18 odst. 3 zákona o daních z příjmů, bylo rozhodující, zda byl založen za účelem podnikání. Způsob, jakým vedl či měl vést účexxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx investiční fond
Ing.
Marie
Hronová
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Smysl a účel ustanovení § 17b zák. o daních z příjmů obxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podpory, jako např. penzijní a životní pojištění. Je tomu tak i proto, že na rozdíl od systému pojištění a spoření jsou účastníky kolektivního investovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřednictvím investičních fondů mají z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s investicemi prováděnými individuálně. Před absencí § 17b podlxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatníkem při přímé investici oproti dani zaplacené fondem při srovnatelných aktivitách. Důsledkem této situace bylo, že byly zakládány účelové ixxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx typy poplatníků daně z příjmů právnických osob.
Cílem zvláštního ustanovení zák. o daních z příjmů je tedy omezení možnosti využívání 5% sazby danx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnosti a provádění daňové optimalizace prostřednictvím investičních fondů. Původní znění zák. o daních z příjmů představovalo riziko škodlivé konkxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxvat s běžnou podnikatelskou činností. Zároveň původní úprava představovala riziko pro výši inkasa na dani z příjmů právnických osob, které by se ponecxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xondy nesplňující daná kritéria pro základní investiční fond přibližuje většině investorů efektivní zdanění jako u individuálních investic.
Ustxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxvnických osob - "základní investiční fond". Smyslem ustanovení je zamezit spekulativnímu zakládání investičních fondů - subjektů s kolektivní formxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxt zdanění všech investičních fondů. Označení "základní investiční fond" se použije pouze pro poplatníka, který splňuje kritéria daná zák. o daních z pxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxně 5% podle § 21 odst. 2 zák. o daních z příjmů. Daňový režim se sníženou daňovou sazbou platí pouze pro fondy uvedené v § 17b zák. o daních z příjmů.
Kromě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xaní z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně 15% dle § 36 odst. 2 písm. a) zák. o daních z příjmů, jsou osvobozeny od zdanění za podmínky, že invxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x011/96/EU ze dne xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností. To znamená, že investor musí splňovat podmínky stanovené pro mateřskou společnost, tedy držet xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtnit a výplaty podílů na zisku podléhají standardnímu režimu zdanění daní z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně dle § 36 zák. o daních z přxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxné SZDZ, pokud takovou smlouvu ČR s cizím státem uzavřela. Bez ohledu na výši držby podílu na investičním fondu se osvobození neuplatní v případech, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, investiční fond. Typ investičního fondu, jehož akcie jsou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu, vylučuje možnost účelového založení s cílxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx f.
Investičními fondy se dle z. i. s. i. f. rozumí fondy kolektivního investování (právnická osoba se sídlem v ČR a podílový fond) a fondy kvalifikovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xružstvo), které shromažďují prostředky od více kvalifikovaných investorů.
Dále je možno fondy kolektivního investování členit na standardní foxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxti kolektivního investování, a nejsou zapsány v žádném seznamu vedeném ČNB.
Pod písm. b) je uveden podílový fond, který je považován za fond kolektixxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxm bez právní osobnosti. Pro účely daně z příjmů právnických osob je podílový fond považován za poplatníka, který má "daňovou osobnost", což v daňové praxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxamená, že daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podává každý podílový fond za sebe, ale prostřednictvím investiční společnosti, která podíxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxě příslušným správcem daně finančních institucí Specializovaný finanční úřad (SFÚ).
Pod písm. c) je uveden další poplatník, který pro účely zák. o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xpolečnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV). Za fond kolektivního investování (fond kvalifikovaných investorů) se tedy považuje podílový fxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxtivního investování nebo srovnatelných zahraničních zařízení, investuje-li takový fond, podfond nebo zařízení do podílových listů nebo investičnxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o daních z příjmů uvádí 90%). Tento typ fondu svým charakterem neumožňuje účelové zakládání fondu za účelem daňové optimalizace. Podfondy akciové spxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxozovat činnost, která je obdobná činnosti subjektů s kolektivní formou investování, i subjekty se sídlem mimo území ČR. Z toho důvodu byly stanoveny poxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxý přístup k tuzemským i zahraničním subjektům, jejichž předmětem činnosti je kolektivní investování.
V § 97 z. i. s. i. f. se uvádí, že zahraničním ixxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxího státu srovnatelné s investičním fondem, který je podílovým fondem nebo se svěřenským fondem.
V § 17b písm. d) je stanoveno, že fondem srovnatelxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxti a investiční fondy členský stát Evropské unie jiný než ČR nebo stát tvořící Evropský hospodářský prostor (Norsko, Lichtenštejnsko, Island). Zákox xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxnění srovnatelného s oprávněním k obhospodařování investičního fondu vydávaného ČNB a obhospodařovatel podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem Čxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xx xx xx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxátu se jeho příjmy ani z části nepřičítají jiným osobám.
V § 17b je na základě z. i. s. i. f. nově uveden termín "domovský stát". Jedná se o další označexx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xx xx xx xx xx xx "domovským státem zahraničního investičního fondu" rozumí stát, podle jehož práva byl zahraniční investiční fond vytvořen nebo založen, nebo stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxtem a že je potřeba věnovat pozornost právnímu předpisu, ke kterému xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxidenta ČR ve smyslu § 17 odst. 4, u kterého je potřeba při stanovení daňových povinností z příjmů, jejichž zdroj je umístěn na území ČR, přihlédnout ke zněxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxího příjmu upravují.
Podle § 148 z. i. s. i. f. může být vytvořen investiční fond i jako "svěřenský fond", a to na základě smlouvy. Jiným právním jednáxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx investiční fond podle z. i. s. i. f. se neuplatní ustanovení § 1452 obč. zák.
Fondem kolektivního investování investujícím jako fond peněžního trhx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může být pouze otevřený podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Nemovitostní společností se rozumí akciová společnoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem za účelem dosahování zisku (§ 100 odst. 1 a 2 z. i. s. i. f.).
Ostatní investiční fonxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Investiční omezení jsou koncipována poměrně volně a omezuje pouze fondy, které jsou přímo určeny pro investování do nemovitostí, komodit a dalších spxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxk. o daních z příjmů.
Investiční fondy, které neodpovídají podmínkám stanoveným v písm. a) až c), budou zdaňovány jako běžní poplatníci daně z příjmx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xádoucí.
Speciální typy investičních fondů zakládaných v rámci programů na podporu malých a středních podnikatelů budou patřit do skupiny fondů se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxd daně za část zdaňovacího období, kdy je poplatník základním investičním fondem, § xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států,
Oxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xsou osvobozeny
členské příspěvky
, ovšem pouze za splnění přesně stanovených podmínek. Základní podmínkou pro osvobození je, že se musí jednat o členxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxch či dalších zmiňovaných dokumentech upraveny, ale jestliže se jedná o členské příspěvky v souladu se stanovami, statutem, zřizovatelskými či zaklaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu pro všechny členy, případně různými částkami pro různé skupiny členů (fyzické osoby
versus
právnické osoby), stejně tak situace, kdy stanovy či jinx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxd.
Další podmínkou pro osvobození je potom osoba příjemce těchto členských příspěvků. Aby se jednalo o příjem osvobozený od daně, příjemcem členskxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxonu činnosti,
-
spolek, který není organizací zaměstnavatelů,
-
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxé republiky a Agrární komory České republiky.
Pokud bude příjemcem těchto členských příspěvků jakýkoliv jiný subjekt, i třeba charakteru veřexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxbozen od daně u příjemce, potom je tento členský příspěvek současně nedaňovým nákladem u poplatníka, který jej uhradil. Tato skutečnost vyplývá také pxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxpěvky členů u registrovaných církví a náboženských společností.
V tomto případě se tedy jedná o příjmy, které se týkají pouze registrovaných církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxžné podle tohoto ustanovení osvobodit, pokud by se ale jednalo o veřejnou sbírku, je možné osvobodit úrokové výnosy podle písm. y). V případě kostelnícx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxspěvků členů je opět, že se musí jednat o registrované církve a náboženské společnosti, u neregistrovaných toto osvobození uplatnit nelze. Jinak je moxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xDP.
K odst. 1 písm. e)
Osvobozeny jsou dále
příjmy státních fondů,
jedná se např. o Státní fond životního prostředí podle zákona č. 388/1991 Sb., o Sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrvenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), o Státní fond rozvoje bydlení podle zákona č. 211/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, o Státní fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xtátním fondu kultury České republiky, atd. Příjmy těchto fondů v souladu s uvedenými právními předpisy jsou osvobozeny od daně z příjmů bez dalšího omexxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, způsob dosažení atd. Veškeré příjmy této právnické osoby jsou osvobozeny od daně.
Stejně tak jsou od daně osvobozeny bez dalších podmínek příjmy Gxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x74/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Garanční systém finančního trhu vznikl z Fondu pojištění vkladů vzniklého podle xxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxstému, tj. Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize.
K odst. 1 písm. g)
Od daně jsou osvobozeny příjmy v podobě výnosů z operací na finančním trxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxícím způsobem dosaženy a jejichž zdrojem byly přesně vymezené prostředky.
K odst. 1 písm. j)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond je akciovxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxmědělství. Poskytuje podpory podnikatelům, obcím a dobrovolných svazkům obcí ve venkovských oblastech, a to formou zápůjček, úvěrů a zajištění dluhxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xro další schválené programy.
V případě tohoto poplatníka jsou osvobozeny pouze příjmy plynoucí z prodeje cenných papírů v majetku fondu, na jiné přxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xoplatníka. Je vhodné doplnit, že z pohledu úpravy § 17a odst. 2 písm. a) ZDP se nemůže jednat o veřejně prospěšného poplatníka.
K odst. 1 písm. l)
Jedxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku Českx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxmi specifickou oblast, která se netýká běžných poplatníků.
Osvobozeny jsou příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxozeny příjmy plynoucí z konkrétně vymezených práv, která přešla na stát v souvislosti se zánikem České konsolidační agentury, České inkasní, s. r. o., x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxruční systém, z něhož se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své dluhy vůči svým zákazníkům. Garanční fxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
K odst. 1 písm. o)
Uvedené ustanovení osvobozuje příjmy Zajišťovacího fondu zřízeného v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborovýcxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu
podle atomového zákona. Jaderný účet je zúročitelný účet vedený u České národní banky, ze kterxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx jsou také výnosy z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu, které jsou osvobozeny od daně. Jaderný účet spravuje MF ČR a je součástí účtů stxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xrospěšným poplatníkem. Osvobozen ale není veškerý výnos této nadace, ale pouze výnos
z majetku vloženého do nadační jistiny
a příjem z jeho prodeje. Pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxužit v rozporu se zákonem. Podmínek tedy musí být splněna celá řada.
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxincipu se týká pouze nadací.
Osvobození se dále bude týkat pouze majetku v nadační jistině, nikoliv tedy ostatního majetku, a to jak příjmu plynoucíxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xajetku. Další podmínkou pro osvobození je, že tento příjem slouží pouze k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, tento účel tedy musí být v souladu s nadaxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxména tak, že by se jednalo o rozpor s obč. zák., např. ve smyslu omezení poskytování nadačních příspěvků, odměn členů orgánů nadace apod.
K odst. 1 písmx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxné prostředky získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Je potřeba zdůraznit, že zdravotní pojišťovny nejsou veřejně prospěšným poplatníxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxdná o příjem, který je předmětem daně, toto ustanovení jej tedy následně ze základu daně vyjímá tím, že jej od daně osvobozuje.
K odst. 1 písm. u)
Regixxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxeny v § 16b zák. o podpoře regionálního rozvoje, tyto příjmy jsou následně osvobozeny od daně v souladu s komentovaným ustanovením. V tomto případě je osxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x odst. 1 pím. w)
Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond zřízený písemnou smlouvou mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmy příjem, který je předmětem daně z příjmů. Uvedené ustanovení tyto úrokové příjmy osvobozuje od daně. Jedná se o veškeré úrokové příjmy, nikoliv pouzx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x x8a odst. 2 ZDP). V některých případech je ale žádoucí i tyto příjmy vyjmout ze zdanění, a to vzhledem ke specifickému postavení příjemce těchto příjmů, pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxlizace programů pomoci Evropských společenství, a to z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České republice Evropsxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xvropskou investiční bankou. V tomto případě je zřejmé, že toto zdanění není účelné.
K odst. 1 písm. y)
Dalším osvobozeným příjmem jsou úrokové příjxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xedná o úrokové příjmy, jak vyplývá z § 1 odst. 3 zák. o veřejných sbírkách, hrubým výtěžkem sbírky se rozumí veškeré peněžní příspěvky získané sbírkou, vxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxnat o veřejnou sbírku pořádanou k účelům vymezeným v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP, tedy k účelům, na které je možné poskytnout bezúplatné plnění (dar), ktxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xříspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzděxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zák. o veřejných sbírkách pouze právnická osoba.
K odst. 1 písm. z)
Vinařský fond je právnickou osobou zřízenou podle zákona č. 321/2004 Sb., o vinoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvobození od daně všech příjmů Vinařského fondu, pokud se jedná o příjmy stanovené právě zákonem o vinohradnictví a vinařství. Co tvoří příjmy Vinařskéxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxou osvobozeny příjmy z podpory od Vinařského fondu, a to bez ohledu na osobu příjemce. O jaké podpory se jedná, vymezuje § 31 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb.x x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xále příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 198/2002 Sb., o dxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxné od daně se budou v tomto případě týkat jak vysílající, tak i přijímající organizace.
Vysílající organizací je veřejně prospěšná právnická osoba xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xa podmínky, že má udělenu akreditaci ministerstvem vnitra. Přijímající organizací je fyzická osoba nebo veřejně prospěšná právnická osoba, pro jejíx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxx x písm. zd)
Osvobozeny od daně jsou příjmy v podobě ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů, mezi které patří zejména nařízení vlxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s peněžním oceněním, které je od daně z příjmů na základě tohoto ustanovení osvobozeno.
K odst. 1 písm. zm)
V souladu s tímto ustanovením jsou osvoboxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxutečnost, že se jedná o příjmy plynoucí z úkonů vykonávaných podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxponibilními peněžními prostředky státní pokladny na finančním trhu. Přebytky prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny může mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxob a jiným státům. Jedná se o obdobnou úpravu, která osvobozuje výnosy z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu a s prxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxěšných poplatníků, § 25 odst. 1 písm. i) - daňová neuznatelnost výdajů vynaložených na vyjmenované příjmy, § 36 odst. 9 - zvláštní sazba daně pro úrokový xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxk. o podpoře regionálního rozvoje, - zák. o veřejných sbírkách, - zák. č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, - zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnxxxx xxxxxxx x x xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxní o předmětu daně
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentované ustanovení vymezuje jeden ze základníxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy vybraných právnických osob, které jsou z předmětu daně vyloučeny. Jako speciální ustanovení k tomuto obecnému je nutné vnímat § 18a ZDP, který vymezuxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xdst. 1
Obecně je předmět daně u právnických osob vymezen velice široce jako příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, pokud ZDP nesxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x x x x xxx x x xxx xxxx
xxxxxxto zásadní je ve smyslu komentovaného ustanovení vymezení pojmu příjem, protože předmětem daně jsou pouze příjmy. U poplatníka, který je účetní jednoxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xepeněžní plnění oceněné podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud ZDP nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou posuzuxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb. k definici příjmu uvádí:
"Zákon o daních z příjmů od počátku své existence neobsahoval přesnou a vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxů právnických osob. Legislativní zkratka ‚příjem' užitá v zákoně o daních z příjmů ve zmíněném širším pojetí předmětu daně (příjmy z veškeré činnosti x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtnictví k tomu, že pod příjmy tvořící předmět daně poplatníka byly zahrnuty veškeré výnosy týkající se zdanitelných příjmů s výjimkou výnosů týkajícíxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx hospodaření jako účetní kategorii u poplatníků vedoucích účetnictví a na rozdíl mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří účetnictví nevedou a dále v § 2x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xvolena úprava, která výslovně uvádí, že např. o změny v ocenění reálnou hodnotou se výsledek hospodaření neupravuje - což dokládá úprava § 23 odst. 9, prx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxující účetní zachycení. Tato úprava je vyvážená a symetrická, neboť zohledňuje jak dopady na straně výnosů-příjmů, tak na straně nákladů-výdajů. Katxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxetí byla zvolena legislativní zkratka příjmy, která postihuje jak výnosy, tak příjmy.
Navržená změna ustanovení (§ 23 odst. 1 - pozn. autora) reagxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxby účetních předpisů na zákon o daních z příjmů. Určitý názorový proud totiž chápe tuto vazbu tak, že je v případě každého výnosu z kurzových rozdílů vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xřinesl další dodatečné administrativní zatížení daňových subjektům, kteří by existenci příjmu či výdaje museli v případě kurzových rozdílů posuzovxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxem. V této souvislosti se navrhuje úprava, která tuto skutečnost potvrzuje.
Tato norma je inkorporována přímo do § 23 odst. 1 zákona o daních x xxxxxx x
xx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxdajem náklad. Takto vzniklé příjmy a výdaje poté procházejí např. testem, zda nejsou osvobozené (v případě příjmů) nebo testem zda jsou výdaji daňovýmx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xovněž dochází k vymezení příjmů. Ustanovení v § 23 odst. 6 je tak speciální a definici příjmů v odstavci 1 doplňuje.
To, že výnosem /nákladem) se rozuxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxší části zákona je třeba říci, že takto vzniklý základ podléhá korekcím dle dalších ustanovení zákona. V návaznosti na toto byl legislativně upraven texx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxoucích účetnictví je v současné době součástí § 21h ZDP).
K odst. 2
Odstavec 2 taxativně vymezuje příjmy, které nejsou předmětem daně, a to obecně u vxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xhledu na typ poplatníka daně z příjmů právnických osob.
Podle písm. a) nejsou předmětem daně příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícíhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Žádné další podmínky pro vyloučení z předmětu daně v případě těchto příjmů stanoveny nejsou.
Podxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxých vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Vyloučeny jsou příjmy do výše náhrad podle restitučních předpisů, které ZDP příkladmo vyjmenovává v xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxch vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech; zákon upravuje stanovení výše podílu podle jednotlivých druhů družstev. Předmětem daně nejsxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkává postavení oprávněné osoby v souladu s těmito zákony, tzn. komentované ustanovení se na něj vztahuje ve stejném rozsahu jako na převodce.
Z předxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxhodu ČR jako organizační složku státu pro zajišťování činností spojených s ukládáním radioaktivních odpadů. Činnosti Správy jsou financované z prosxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxioaktivních odpadů jako organizační složka státu je veřejně prospěšným poplatníkem, na které se vztahuje úprava § 18a ZDP. Touto úpravou tedy chtěl záxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou z předmětu daně vyjmuty. Jedinou výjimkou jsou příjmy podléhající zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 ZDP, které zdanění podléhají, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí k jadernému účtu. Příjem z vlastní činnosti Správa převádí na jaderný účet a je oprávněna zprostředkovat platby v jeho prospěch. To je hlavním důvodem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit. Jak vyplývá z čl. 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxuvní strany (smluvního státu) umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění.
Obdxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxání záležitosti se Česká republika zaváže zaplatit určitou částku jako kompenzaci za uznanou újmu vyplývající z porušení Úmluvy.
Předmětem daně nxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm soudem pro lidská práva vyřešit.
Protože Evropský soud pro lidská práva ve svých rozsudcích požaduje, aby přiznaná částka byla navýšena o případnx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovny nejsou zahrnuty mezi veřejně prospěšné poplatníky, přesto mají řadu příjmů, jejichž zdanění není vzhledem k jejich charakteru žádoucí. Zcela loxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxného zdravotního pojištění a představují příjem zdravotních pojišťoven. Kromě jiného také předmětem daně nejsou konkrétně vymezené návratné finanxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxmy než konkrétně vyjmenované v tomto ustanovení již předmětem daně bez dalšího zkoumání budou.
V obdobné situaci jako zdravotních pojišťovny se naxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxrétní příjmy, které jsou u společenství vlastníků jednotek vyloučeny z předmětu daně. Jedná se jednak o
dotace
, a to bez dalšího bližšího vymezení, tedx x xxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmy, které společenství vlastníků dočasně přijímá od jednotlivých vlastníků, aby je pak následně použilo na stanovené účely, konkrétně se jedná o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xa případnou povinnost podávat daňové přiznání. Pokud má společenství vlastníků jednotek pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. výklad k § 38mb ZDP).
Pro úplnost je třeba dodat, že společenství vlastníků je ve smyslu § 1194 a násl. obč. zák., právnická osoba založená za účelem zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxdnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
Související ustanovenxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlečností a jejich společníků, § 21h - vztah k účetním předpisům, § 23 odst. 1 - vymezení xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxsející předpisy:
zákon č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby,
zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
zák. č. 48/1997 Sb.,
zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR,
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, poxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xxxud zákonodárce v zákoně nestanoví výslovně, co dani podléhá, resp. co je od daně osvobozeno, nebo např. které výdaje jsou daňově uznatelné a které nikolxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxe konkrétně prostřednictvím mocí výkonnou stanovených účetních postupů (např. použití výsledkové nebo rozvahové metody účtování), které by bylo lzx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx se jedná vždy také o příjem podléhající zdanění. Pro to, aby příjem (výnos) podléhal zdanění, musí existovat legitimní zákonný rámec.
IV. Podle § 18 odxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxy"), není-li dále stanoveno jinak. Samotnou změnu kurzu pod vymezení tohoto zákonného ustanovení nelze podřadit, zákon ani za pomocí legislativní texxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.
V. Nerealizované kurzové rozdíly vyjadřují stav, který dosud nenastal, a je pouze simulován pro potřeby účetnictví, a to za účelem vykázání výše závxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxé je ovšem jasné až k datu uskutečnění operace (splátky, na kterou bylo vynaloženo méně českých korun).
VI. Je třeba rozlišovat mezi "kurzovými rozdílxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxalizované kurzové rozdíly nepředstavují zdanitelný příjem, neboť vznikají pouze na základě přepočtu a nemají žádný
relevantní
základ v nakládání s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxná se
de facto
pouze o virtuální zisky (nebo ztráty).
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.4.2012, čj. 5 Afs 45/2011-94)
Jestliže tedy uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x veškerým jejich majetkem, má tím na mysli takovou činnost a takové nakládání s majetkem, které sleduje racionální účel, které tedy není samoúčelné, rexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxý subjekt volí z různých do úvahy přicházejících alternativ, které mají svůj samostatný smysl, tu, která je pro něho daňově nejvýhodnější, což je legitxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxuhém případě se jedná, jak vyplývá z uvedeného rozsudku, o chování zákonem jen zdánlivě dovolené, která má však ve skutečnosti povahu chování protipráxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxou poskytovat ochranu.
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.12.2007, čj. 1 Afs 35/2007-108)
Svěřené finanční prostředky vlastníků byxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx společenství či z nakládání s veškerým jeho majetkem, neboť jde pouze o dočasně svěřené cizí prostředky a nikoliv o příjem či výnos ve smyslu § 18 odst. 1 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxtných příjmů
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxdobně jako u fyzických osob, univerzální osvobození příjmů z dědictví a odkazu. U právnických osob jsou tyto příjmy vykazovány poměrně výjimečně, a prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvobození se promítá i do daňového režimu svěřenských fondů, kdy jak vyčlenění majetku do fondu pořízením pro případ smrti, tak výplata z takto vloženxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud takto získané prostředky použijí pro činnosti nebo účely uvedené v ustanovení § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8, např. v oblasti ochrany dětí a mládeže, občxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xoužit na vymezenou činnost či účel, bude tento bezúplatný příjem dodatečně zdaněn v roce porušení podmínky, tj. v režimu navrhovaného doplnění § 23 odsxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxh a smíšených nadací, které slouží k podpoře osob blízkých zakladateli, existujících obecně prospěšných společností a nově také u ústavů. U obcí a krajx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxytečné provádět úpravy základu daně o osvobozené dary.
Obdobně se navrhuje, v zájmu vyloučení diskriminace, osvobození u příjmů z darování u popxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxů pouze k zabezpečení nepodnikatelských činností a účelů.
Samostatně je navrhováno osvobození příjmů z darů plynoucích České republice nebo jixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxý příjem osvobozený od daně, v tom případě se náklady (výdaje) související s bezúplatným příjmem nebudou považovat za daňové ve smyslu § 25 odst. 1 písm. xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb.:
x x xxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxě z příjmů fyzických a právnických osob tento příjem přesouvá z režimu vynětí předmětu daně do režimu osvobození od daně z příjmů. Současně se navrhuje oxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxticky znamenat, že se jedná o bezúplatný příjem. Tato smlouva může být součástí daleko širších smluvních ujednání v rámci ekonomických vztahů.
Nxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxtitut je v prvé řadě využíván k eliminaci rizik na straně věřitele a je srovnatelný se zástavním právem v případě nemovitostí. Stejně tak se nepoužije přx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xro různé expozice u veřejně prospěšných poplatníků.
K § 19b
Zrušení daně dědické a darovací a inkorporace jim podléhajících příjmů pod režim zák. x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxcky kontinuální legislativní úpravy a doplnění. Je nepochybné, že vývoj v této oblasti bude nutné dále sledovat.
Uvedené ustanovení osvobozuje u pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy ale lze dovodit, že
bezúplatnými příjmy se rozumí
příjmy z titulu darování, dědění, majetkového práva nebo jiného majetkového prospěchu.
K odst. x
xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxené jako Dědické právo.
Dědické právo
představuje právo na pozůstalost nebo na poměrný díl z ní, přičemž pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, krxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xopřípadě se rozdělí mezi více dědiců. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.
Vedle toho xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxzovník ale není dědicem.
Osvobození těchto příjmů je koncipováno jako absolutní, to znamená, že bude uplatněno bez ohledu na další okolnosti, tj. z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxžíván k podnikání či nikoliv.
Samozřejmě jiný daňový režim už potom budou mít příjmy z případného prodeje takto nabytého majetku, rozhodující bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxž nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně, ovšem nikoliv majetek nabytý děděním. Znamená to tedy, že v případě dědiců je možné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dědic pokračuje v započatém odpisování na základě § 30 odst. 10 písm. a) ZDP. Tato úprava se týká i poplatníků právnických osob.
Obdobně se tato úpravx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxto majetku, pokud byl nabyt darováním, nebo hodnotu bezúplatně přijatých služeb, pokud tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxdnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, jedná se tedy o problematiku, která souvisí zejména se zák. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxt a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původnx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxemkových úpravách konkrétně vymezuje § 11 zák. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Aby se jednalo o příjem osvobozený od daně, musí mít tato rxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxtnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle zák. o majetku ČR, je-li organizační složka státu povinna je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxx xR, podle kterého příslušná organizační složka převede pozemek tvořící jeden funkční celek s bytovým domem ve vlastnictví bytového družstva vznikléhx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxanovení, které se týká bytových družstev vzniklých před 1. 1. 1992 nebo jejich právních nástupců.
Dalším bezúplatným příjmem osvobozeným od daně jx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxtá majetková výhoda, která může spočívat jednak v tom, že se majetek daňového subjektu zvýší či rozmnoží, nebo naopak v tom, že se jeho majetek nezmění a uxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxh vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose.
Z úpravy § 2390 až 2394 obč. zák. vyplývá, že přenechá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech. Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného vxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x x 2193 až 2200 obč. zák., smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívánxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxtná.
Z úpravy § 2189 až 2192 obč. zák. potom vyplývá, že přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc uxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxně nebyl příjem v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce, výprosníka při výprose, a to jak v přípaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxvilo žádné další podmínky či jiné bližší omezení. Jak následně konstatovala finanční správa, důsledkem této úpravy bylo vynětí příliš širokého rozsaxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxbozena.
Od daně z příjmů právnických osob je tak osvobozen
bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu,
pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkoxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx
xx
xxxxxxxxxxx xxi bezúročné zápůjčce,
2.
vypůjčitele při výpůjčce a
3.
výprosníka při výprose.
Posuzována tak bude
limitní částka 100 000 Kč
od téže osoxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Tato limitní částka bude porovnávána s výší majetkového prospěchu, nikoliv s výší zápůjčky, výpůjčky nebo výprosy. Výše majetkového prospěchu by mělx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzúplatný příjem. Samotná forma smlouvy o výpůjčce nebo výprose nemusí automaticky znamenat, že se jedná o bezúplatný příjem. Tato smlouva může být souxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxů. V souladu s těmito výklady se tak tato úprava nepoužije například u výpůjčky v režimu zajištění závazku převodem práva, kde vypůjčitel nezískává žádxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Stejně tak se nepoužije při výpůjčce strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek pro půjčitele a dále v případě výpůjček muzejnícx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi a výpůjčky majetku byla předmětem Sdělení GFŘ k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů. Z materiálu vyplývá, že svěření majetku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxpěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem příjem.
Jiná situace nastává v případě použití institutu výpůjčky, kdy bezúplatný příxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxžije, v takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx x xxxňování majetku.
Důležité je, že uvedený materiál definuje vztah mezi osvobozením bezúplatných příjmů z titulu majetkového prospěchu a osvobozenxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx vzniká příjem, který je předmětem daně z příjmů, je podle názoru GFŘ rozhodující, pro jaké účely je vypůjčený majetek používán. Pokud je používán výhraxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxvobozen od daně. To je významné z toho důvodu, že v takovém případě se nepoužije komentované ustanovení, které obsahuje omezující limit ve výši 100 000 Kxx
xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxídá účelům osvobození příjmů podmiňujícím. V tomto případě lze předpokládat problémy při stanovení vhodného postupu pro určení této odpovídající poxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xrganizace podle § 27 odst. 5 písm. a) rozpočtových pravidel územních rozpočtů.
Dalším bezúplatným příjmem osvobozeným od daně je příjem z nabytí mxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Podle tohoto ustanovení bylo od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku zdravoxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách). Fondy zdravotních pojišťoven vymezuje § 16 tohoto zákona, v souladu s txxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxetku a fond reprodukce investičního majetku. Vojenská zdravotní pojišťovna vytváří a spravuje vedle těchto fondů také fond zprostředkování úhrady zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytované nad rámec hrazených služeb pro vojáky v činné službě a žáky vojenských škol. Kromě výše uvedených fondů mohou zdravotní pojišťovny vytvářxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xfekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním.
Bezúplatné příjmy spočívající v nabytí mxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxenský fond je vymezen v § 1448 a násl. obč. zák. a vytváří se vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxího majetku. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto mxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x § 1457 až 1462 obč. zák. Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu, ledaže statut svěřenského fondu určí něco jinxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx komu plyne prospěch ze svěřenského fondu.
Osvobození se vztahuje na bezúplatný příjem obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčlexxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K odst. 2 písm. b)
Další ustanovení se týká výhradně veřejně prospěšných poplatníků, a to jak se sídlem na území České republiky, tak se sídlem na úzexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy
těchto poplatníků, ale v praxi bývá nejčastěji využíváno v souvislosti s bezúplatnými příjmy dosaženými darováním.
Podmínkou pro osvoboxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí jsou účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP, tedy účely, které umožňují uplatnit dar (poskytnuté bezúplatné plnění) jako položku snižující xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní účely apod. Pokud by bezúplatný příjem na tyto účely použit nebyl, nelze osvoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxněn.
Druhým způsobem využití podmiňujícím osvobození bezúplatného příjmu je kapitálové dovybavení veřejně prospěšného poplatníka. Tento pojex xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xinou osobou v průběhu existence poplatníka. Může se jednat také o zvýšení nadační jistiny nadačním darem podle § 334 obč. zák. nebo obdobné trvalé navýxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xoměrně široké a v zásadě vše, co zvyšuje vlastní jmění, tak do kapitálového dovybavení patří. Už jenom proto, že se jedná o navýšení těchto zdrojů nejenox xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xezúplatný příjem byl na stanovené účely použit pouze částečně, bude odpovídající částí uplatněno i osvobození od daně, a to podle vhodně zvoleného krixxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx xxště není využit, ale poplatník předpokládá, že jej na vymezený účel v budoucnu použije. Pokud by nebyl naplněn stanovený účel, na který má být takto získxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxně ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž k porušení došlo. Tato úprava je poněkud problematická, protože nestanoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokud je bezúplatným příjmem dlouhodobý majetek, který bude u poplatníka využíván delší dobu, protože při striktním výkladu by poplatník byl povinen xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxy, tj. s širokým i úzkým základem daně, a to jak na poplatníky se sídlem na území České republiky, tak na poplatníky se sídlem na území jiného členského stáxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo nabytí obdobný právní formě, předmětu činnosti a způsobu využití poplatníků se sídlem na území České republiky.
Praktickým problémem bude v řadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxjším způsobem ocenění reprodukční pořizovací cena v souladu s účetními předpisy.
K odst. 2 písm. c)
Ustanovení osvobozuje bezúplatné příjmy plynxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xískávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx v tomto případě se osvobození nevztahuje pouze na veřejně prospěšné poplatníky, ale na všechny poplatníky právnické osoby, pokud jsou stanovené podmxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxrní a charitativní účel, nebo zda se jedná o všechny veřejné sbírky a o další případy bezúplatných příjmů plynoucích na humanitární nebo charitativní úxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxho smyslu zákona v této části zaměřeného na veřejně prospěšný účel. Není žádný důvod, proč by měly být takto znevýhodněny veřejné sbírky např. na rozvoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx. 2 písm. d)
Od daně jsou dále osvobozeny bezúplatné příjmy právnických osob plynoucí z veřejné sbírky, tedy příjmy z čistého výtěžku sbírky, které plxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prospěšné poplatníky, osvobození tak není
a priori
omezeno jenom na tento okruh subjektů. Osvobození od daně je důsledkem veřejně prospěšného účelu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe rozhodnout, že osvobození daru (bezúplatného příjmu) neuplatní, důvodem by byla možnost uplatnění souvisejících nákladů jako daňově uznatelnýchx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxné. Pokud by ale osvobození uplatněno nebylo, nepoužije se ani § 25 odst. 1 písm. i) ZDP ohledně souvisejících nákladů. Případné rozhodnutí o uplatněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xsvobození neuplatnit, zřejmě příliš často nevyskytne, i když ji nelze vyloučit. Bude záležet na výši a charakteru nákladů souvisejících s tímto osvobxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxit, že pokud by se osvobození neuplatnilo, bylo by nutné potupovat podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP, podle kterého se výsledek hospodaření nebo rozdíx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně nebo příjem, který není předmětem xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xaké správné ocenění, tedy stanovení hodnoty bezúplatného příjmu poplatníka, o který je nutné výsledek hospodaření zvýšit.
Toto ustanovení bude pxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xýnosů, např. z toho důvodu, že dosud nebyl použit.
Svým způsobem navazujícím ustanovením je § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, který vylučuje z daňově uznatelxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxdy znamená, že výdaje vynaložené na dosažení či zajištění těchto osvobozených darů nelze považovat za daňově uznatelné.
Zmiňovaný § 25 odst. 1 písmx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, se použije i pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xaně. To znamená, že na rozdíl od dřívější praxe bude nutné vyloučit nejen náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení takovýchto příjmů, ale taxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxze na příjmy osvobozené od daně podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP. V praxi se tak nejčastěji jedná o příjmy z darování, ale prakticky se jedná o širší okruh příxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 23 odst. 3 - úprava výsledku hospodaření, § 23 odst. 6 - ocenění nepeněžního plnění, § 25 odst. 1 písm. i) - daňová neuznatelnost výdajů vynaložených na vyxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxjící předpisy:
§ 334, 1448, 1457 až 1462, 1475 až 1720, 2390 až 2394, 2193 až 2200, 2189 až 2192 obč. zák., - § 11 zák. o pozemkových úpravách a pozemkových xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, - zák. o veřejných sbírkách, - § 20 odst. 4 písm. e) zákx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxení GFŘ k vybraným problémům zdanění bezúplatných příjmů
Z judikatury:
Předmět daně darovací je tak charakterizován tím, že na základě právníhx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu zvýší či rozmnoží, nebo naopak v tom, že se jeho majetek nezmění a určité majetkové hodnoty ušetří, ač by je jinak měl či musel vynaložit. (rozsuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxh dopadů bezúplatných příjmů. Předkladatelé: Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Radislav Tkáč, Ing. Otakar Machala, Ing. Petr Toman.
2. 468/16.12.15 - Daňovx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů. Předkladatelé: Bcx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxle § 19b odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů v případě, že prostředky budou využity pro poskytnutí darů do zemí mimo Evropskou unii, Norsko a Island. xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx následně použije pro poskytnutí daru/příspěvku dalšímu subjektu na účely vymezené v 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP s tím, že těmito účely se rozumí pouzx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxě má příjemce daru/příspěvku od tohoto veřejně prospěšného poplatníka z tohoto bezúplatného příjmu sídlo nebo bydliště.
Stanovisko GFŘ:
Souhlxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxraznit, že nezbytnou podmínkou pro osvobození příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP je, že příjemce daru je vždy povinen prokázat, že dar byl nakonec skxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Zákon o daních z příjmů poskytuje veřejně prospěšným poplatníkům některé daňové úlevy a zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxě, který je vymezen v komentovaném ustanovení.
Možnost využít tento institut mají všichni veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou obce, kraje, poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů.
V případě obcí a kraxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxně by tak docházelo pouze k administrativnímu snížení jejich příjmů, které nemá žádné věcné a logické opodstatnění.
V případě poskytovatelů zdravxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xproti jiným poplatníkům, kteří vykonávají stejnou nebo obdobnou činnost, jenom nesplňují podmínky pro zařazení mezi veřejně prospěšné poplatníky. xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxovádí snížení základu daně o případnou daňovou ztrátu, o odpočet na podporu výzkumu a vývoje a o odpočet na podporu odborného vzdělávání, a až z takto uprxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxx xxx xxx x xxxxxdě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Tím jsou dány limity možného snížení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx není tedy možné se v důsledku tohoto odpočtu dostat do daňové ztráty.
Jenom pro základní ilustraci, pokud tedy bude vykázán základ daně např. ve výši xxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxě tak činí 150 000 Kč.
Pokud bude vykázán základ daně např. ve výši 230 000 Kč, tento základ daně lze snížit o 30%, tj. o 69 000 Kč. Protože je toto 30% snížexx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xula.
Pokud bude vykázán např. základ daně ve výši 3 900 000 Kč, tento základ daně lze snížit o 30%, tj. o 1 170 000 Kč. Protože je toto 30% snížení vyšší než x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxx x xxx xxx xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxní základu daně je vázáno na splnění podmínky spočívající v tom, že prostředky získané touto úsporou na dani budou použity ke krytí nákladů (výdajů) souxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxky měly být použity zejména ke krytí nákladů "ztrátové" hlavní činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně v souladu s § 18a odst. 1 písm. a) ZDPx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, lze dovodit, že je myšleno jejich zaplacení, a to právě z prostředků získaných daňovou úsporou. V případě, že se bude jednat o účetní jednotky, které účxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxé třídy 5. Splnění této podmínky by tak neodpovídala úhrada pořízení dlouhodobého majetku, protože se nejedná o náklad ve smyslu účetních předpisů, stxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxostředky získané daňovou úsporou použít na zaplacení nákladů, které vznikly v minulém zdaňovacím období, tedy např. v období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxjít ke krytí nákladů, nikoliv ke vzniku těchto nákladů, ZDP nestanoví podmínku, že obě tyto skutečnosti, tedy vznik nákladů i jejich úhrada musí nastax xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxazeny náklady budoucí, tedy náklady, které vzniknou v budoucích zdaňovacích období. V tomto případě je ale možné argumentovat alespoň tím, že v okamžixx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxou předmětem daně. I z tohoto důvodu takovýto postup v praxi nedoporučujeme.
Splnění uvedené podmínky se posuzuje u prostředků získaných úsporou nx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxx splnění podmínky se bude posuzovat při sazbě daně z příjmů 19% u částky představující úsporu na dani, tj. 19% z 300 000 Kč, tedy 57 000 Kč. Tato podmínka nemxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxto podmínky není vůbec jednoduchou záležitostí a veřejně prospěšný poplatník musí s touto skutečností počítat a včas se na ni připravit. Je nutné zohlexxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxkazování sehrát významnou roli. Ale znovu zdůrazňujeme, že v prvé řadě se jedná o finanční podmínku.
Zákon o daních z příjmů nestanoví jednoznačný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxě považoval za
relevantní
a dostatečně průkazné, protože většina činností, které se posuzují z daňového hlediska rozdílně a příjmy z nich plynoucí maxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxnejvýš vhodné je celou záležitost ošetřit v účetnictví příslušnými analytickými účty.
Pokud podmínky nebudou ve stanovené lhůtě splněny, nezůstxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxinnosti zvýšit základ daně o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani. Totx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxmž došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani, tj. ve třetím roce po uplatnění daňové úspory, případně v následujícím roce u poplatníků se zkráxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xedy nepodaří se mu žádné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxň vrátí. Pokud by ale v mezidobí došlo ke změně sazby daně, potom nevrátí stejnou částku, ale vyšší v případě zvýšení sazby daně, nebo nižší v případě jejíxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxku a fakticky tak může dojít k tomu, že nevyužitá daňová úspora dodaněna (vrácena) nebude.
Pokyn GFŘ D-22 k tomu doplňuje, že pokud veřejně prospěšxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, je povinen zvýšit základ daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP o poměrnou část snižující položky, ze které byla vygenerována nevyčerpaná úspora. Pxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxra při sazbě 19% činí 57 000 Kč. Poplatník ze vzniklé úspory vyčerpal v souladu se zákonem pouze částku 30 000 Kč - 300 000 × (27 000: 57 000) = 142 105 Kč. Částkx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx přiznání uvede na řádku č. 251, případné zvýšení základu daně podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9 ZDP potom na řádku č. 30. Uplatnění odpočtu od základu daně xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je možnost snížení základu daně stanovena odlišně. Odlišný postup se týká obecně prospěšných společností, ústavů, veřejných vysokých škol a veřejnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. Pro obecně prospěšné společnosti a ústavy je tedy lhůta pro použití takto získaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xřípadě těchto poplatníků s širokým základem daně použita. Prostředky tak musí být použity na krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu § 402 obč. zák. v případě ústavů. Obecně prospěšné společnosti navíc musí splnit podmínku včasného zveřejnění závěrky včetně zveřejnění oprax xxxxx x xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxně prospěšných společností nebo ústavů, které jsou soukromou vysokou školou, a dále veřejně výzkumných institucí, je nastavena odlišně nejenom lhůtx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xDP dále snížit až o 30%, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xýši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Platí tedy zkrácená lhůta použití získaných prostředků pouze v následujícím zdaňovacím období, axx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx xxx xxx x xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxí 300 000 Kč, ale 1 000 000 Kč. Odlišně je vymezen i účel použití těchto prostředků, a to ve vazbě na skutečnost, že se jedná o vzdělávací a vědecké institucex
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxnit vazbu použití daňové úspory na krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Zákon o daních z příxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxbit činnosti umělecké vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vzdělávací a výzkumné instituce, nicméně i tuto možnost ZDP poskytuje, a to kvůli využití x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx04. Předkladatel: Jiří Topinka.
Související ustanovení:
§ 17a - veřejně prospěšný poplatník, § 18a - zvláštní ustanovení o předmětu daně veřexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxických osob
Související předpisy:
zákon č. 341/20xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Samostatný základ daně
Ing. Mgr.
Radim
Bláha
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xsob je prakticky specifikovat ty druhy příjmů, které nejsou zdaňovány obecnou sazbou daně ve výši 19 % (výše sazby daně platné pro rok 2019), ale 15% sazbxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxb (vyjma fondů penzijní společnosti):
-
rezidentů ČR podle § 17 odst. 3 ZDP,
-
nerezidentů ČR podle § 17 odst. 4 ZDP, pokud se níže vyjmenované přxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení zahrnuje tyto vyjmenované příjmy:
-
z podílů na zisku,
-
z vypořádacích podílů,
-
z podílů na likvidačním
-
nebo jim obdobná xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxsledně možné vyloučit případné dvojí zdanění dle příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a dle § 38f ZDP). V případě těchto příjmů se pxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Jde-li o příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění zahrnovaného do samostatného základu daně, snižuxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xříplatku k základnímu kapitálu.
Do samostatného základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně podle ZDP, bude se jednat především o příjmy pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxi daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob uvedeny samostatné řádky, podle nichž se vypočítá daňová povinnost za příslušné zdaňovací obdobíx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxet potvrzení zahraničního správce daně o sražené dani, případně plátce daně. Na základě tohoto potvrzení je možné zamezit dvojímu zdanění dle příslušxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxý základ daně (respektive jeho část) u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxníka daně z příjmů právnických osob
Ing. Mgr.
Radim
Bláha
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxových hodnot náležejících téže osobě vytváří její majetek. Majetkem se tedy rozumí souhrn aktivních hodnotových položek náležející určité osobě. Taxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (aktiv a pasiv) náležející určité osobě. Majetek i jmění mohou náležet společně i několika osobám, které tvoří společenství. Na to pamatují zvláštní uxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxt bývalého obch. zák. nahrazuje. Obč. zák. však upouští od definování pojmu "obchodní majetek" a namísto něj definuje pouze pojem "majetek". Na tuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Definicí obchodního majetku jako majetku, který právnické osobě patří, se navazuje na § 495 obč. zák., který definuje majetek "jako souhrn všeho, xx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo poplatníkovi, který právnickou osobou není (např. svěřenský fond, podílový fond apod.) Zatímco u poplatníka, který je právnickou osobou, se jednx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xe majetek, který k němu patří, jelikož poplatník bez právní osobnosti nemůže nabývat práva a povinnosti a jako takový tedy ani vlastnit majetek. Napříkxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxx.). Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce. Na majetek ve svěřenském fondu lze tedy naxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxozornit na skutečnost, že v případě obchodního majetku fyzické osoby je nutno vycházet ze samostatné definice uvedené v § 4 odst. 4 ZDP, kde se obchodním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxnci. Jedná se o odlišné právní pojetí šíře samotného majetku, který se zahrnuje pod pojem obchodní majetek fyzické osoby pro účely ZDP. Zatímco fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxcké osoby, který ze své podstaty není užíván k podnikání.
Sazba a výpxxxx xxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob ze základu daně z příjmů jednotlivých typů poplatníků uvedených v § 17 zák. o daních z příjmů.
K odsxx x
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxerý je snížen o položky snižující základ daně a o položky odčitatelné od základu daně, a který se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů.
K odst. 2
Podle oxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxly zák. o daních z příjmů považováni za základní investiční fond a aby mohli tuto sníženou sazbu daně na svůj základ daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxínky zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
Pro úplnost je potřeba u poplatníků splňujících podmínky zákona č. 427/2011 Sb., o dopxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxbozeny příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí fondu penzijní společnosti a instituci penzijního pojištění, kterx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění.
K odst. 4
Sazba daně 15% se použije pro stxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x5% srážkovou daní podle § 36 zák. o daních z příjmů aplikovanou na základ daně z obdobných příjmů plynoucích daňovým rezidentům ČR z účastí na obchodnícx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxestičním fondem, se použije sazba daně 5%, jak je uvedeno v odst. 2, a pro zbývající část základu, za část zdaňovacího období, po kterou je tento poplatníx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxtníků, tedy dopadá i na přeměny základních investičních fondů.
K odst. 6
V minulosti se na základ daně aplikovala sazba daně účinná k poslednímu dni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx výrazněji snižovala sazba daně, změnil se i den, ve které platila sazba daně, která měla být aplikována na základ daně z příjmů právnických osob.
Podxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx že v roce 2000 bylo u právnických osob zák. č. 492/2000 Sb. reagováno v souvislosti se zavedením různých zdaňovacích období (§ 17a zák. o daních z příjmůx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx), a tudíž bylo nutno stanovit, jaká sazba daně bude aplikována, xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxami investičních fondů na akciové společnosti a naopak a byla navržena úprava, že se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období, oproti xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxy zneužíván tím způsobem, že poplatníci kombinovali možnosti dané zák. o účetnictví v souvislosti s přechodem na hospodářský rok, např. spojením přexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xa hospodářský rok. Tato "výhoda" se názorněji projevila v případech, kdy docházelo ke snižování sazeb daně v následujících obdobích.
Související xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxm. d) - osvobození od daně, § 20a - základ daně za část zdaňovacího období, kdy je poplatník základním investičním fondem, § 20b - samostatný základ daxxx x xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Obecná společná ustanovení o věcech
Ing. Mgr.
Radim
Bláha
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxkromého práva a o změně některých zákonů (k § 21b odst. 4 ZDP)
Ustanovení odstavce 4 reaguje na dichotomii jednotek založenou § 3063 nového občanského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Odstavec 4 z důvodu právnx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxnotky podle nového občanského zákoníku.
Na základě tohoto ustanovení, hovoří-li zákon o jednotce, aplikují se daná ustanovení jak na jednotky vymxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxx (§ 1158 a násl. nového občanského zákoníku), tak obdobně také na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. a spolu s nimi i na s nimi spojený podíl na sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxmu právní jistoty normuje, že na jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. (a na s nimi spojený podíl na společných částech domu, příp. podíl na pozexxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xamostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc nexx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xodstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. V § 1159 nový občanský zákoník dále stanoví, že jednotka je věc nemovitá. K jednotkám vymezeným podle zákonx xx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxtovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Samotný obsah vlxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xze vyvozovat, že jsou jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. podle nové právní úpravy nemovitými věcmi. Obecně není ani stanoveno, že se tyto jexxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xnemovitá věc a jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.", popř. "jednotka vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx je nutné dále rozlišovat, o jakou jednotku se jedná ve smyslu toho, zda zahrnuje byt, nebytový prostor nebo jejich kombinaci (soubor). Možnost vymezenx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xe stanoveno v oddílu upravujícím bytové spoluvlastnictví o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů.
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxa o daních z příjmů se osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob pouze bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k takové jednotce ve vlastnictví pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx musí být splněna podmínka, že fyzická osoba, která vlastnické právo k takové jednotce nabývá, je nájemcem této jednotky, členem uvedené právnické osoxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bude součástí jednotky např. byt, sklep a ateliér, bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k této jednotce od daně z příjmů fyzických osob osvoboxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxávnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, byl byt, garáž a sklep, bezúplatný příjem z nabytí vlastnického práva k ní fyxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxmi prostředky nebo nepeněžními plněními na pořízení domu s jednotkami, by byl od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.
Na tomto místě je nutno uvésxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx x xx x xxxx spojený podíl na společných částech domu, a pokud je s touto jednotkou spojeno i vlastnictví k pozemku, tak i na podíl na tomto pozemku. To znamená, že tytx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva k nim od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.
ZDP dále ve svých ustanoveních hovoří o jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor, a to např. x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxo souboru bytů na základě nového občanského zákoníku zahrnuje také podíl na společných částech nemovité věci, mezi které patří i pozemek, na němž je důx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxona o daních z příjmů se ustanovení § 15 odst. 3 písm. f) vztahuje spolu s jednotkou podle zákona o vlastnictví bytů i na s ní spojený podíl na společných xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xnstitutu závdavek v NOZ, a to vedle dosud používaného institutu záloha. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jixxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxč. zák. rozšiřuje. Vzhledem k tomu, že obč. zák. u těchto kategorií nestanoví, že se jedná o věci hmotné a movité (protože je za věci nepovažuje, resp. u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxních z příjmů výslovně upravit, aby nedocházelo k nejasnostem.
K odst. 2
Důvodem ustanovení je pouhé zjednodušení textu zák. o daních z příjmů, abx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx dle § 502 obč. zák. organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxept obchodního závodu již není pojat takto široce.
K odst. 3
Obč. zák. rozlišuje mezi cennými papíry ve smyslu listinném a zaknihovanými cennými pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xe smyslu listinném, ale náhražkou cenného papíru ve smyslu listinném. zák. o daních z příjmů na tuto skutečnost reagoval změnou terminologie.
K odsxx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxdnotky vymezené speciální právní úpravou o vlastnictví bytů.
K odst. 5
Zákon o daních z příjmů reaguje na zavedení nového institutu závdavek v občxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx že dluh splní.
Související pokyny:
Nabyl-li nabyvatel vlastnické právo alespoň k jedné jednotce přede dnem nabytí účixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxě podle dosavadních právních předpisů. Pojem "jednotka" bude naplněn starým obsahem. V jednom domě bude zachován jeden režim bytových jednotek.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.12.2020.
K odst. 1
Pro režim výplat plnění ze svěřenského fondu se stanoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx svěřenského fondu. Výklad ustanovení je předmětem diskuse mezi KDP a GFŘ, přičemž závěrem je nesouhlas GFŘ s názorem KDP (viz níže).
K odst. 2
V tomtx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxd), který má obdobné dopady jako v případě svěřenských fondů. To v praxi znamená, že v případě plnění z rodinné
fundace
je nejdříve zdrojem vypláceného xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňový režim pro plnění vyplácené v podobě prostředků, jejichž zdrojem je ve smyslu účetní legislativy zisk vygenerovaný činností
fundace
, kdy je totx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxým osobám z prostředků majetku
fundace
, jejichž zdrojem není zisk
fundace
(ale např. vklad nebo dar) patří mezi příjmy uvedené v § 10 ZDP a vztahuje se nx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxtých věcí, která stanoví speciální režim k § 2061 obč. zák. upravujícímu vzájemné darování v soukromém právu. Podle § 2061 obč. zák.
"bylo-li ujednánxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xást plnění, jehož hodnota nepřevyšuje hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxti daní, byl pro daň z příjmů zakotven režim obdobný jako daně z nabytí nemovitých věcí. Zde z důvodu obavy ze zneužívání a obcházení daňové povinnosti zaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí vždy považováno za smlouvu kupní (v případě, že jeden z dárců daruje peněžní prostředky) nebo směnnou, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění převyšuxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xěci k užití jinému (§ 2332 a násl. obč. zák.). Stejně jako nájem je pacht úplatným přenecháním věci k užití jinému, na rozdíl od nájmu je však jeho předmětex xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxž na pacht, komentované ustanovení § 21c odst. 3 ZDP stanoví, že tam, kde se v zákoně hovoří o nájmu, myslí se tím i pacht, pokud není výslovně stanoveno jixxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxn zřídit třetí osobě užívací a požívací právo neboli podpacht.
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxnský, Ing. Jiří Nesrovnal, Mgr. Simona Hornochová.
...Výrazné výkladové problémy v tomto kontextu působí ustanovení § 21c odst. 1 ZDP, podle něhož
"xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx příkladu osobního automobilu, který byl vyčleněn do svěřenského fondu zakladatelem (otcem) s tím, že po nabytí plnoletosti má být z majetku fondu převxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxí financování jeho vysokoškolského vzdělávání. Při absenci § 21c odst. 1 ZDP by byl daňový režim bezúplatných příjmů obmyšleného (syna) ze svěřenskéxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxo ve smyslu § 10 odst. 3 písm. d) ZDP. Naopak výplata zisku ve prospěch syna bude příjmem podle § 8 odst. 1 ZDP a bude podléhat zdanění 15% srážkovou daní. Je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxipu mohou existovat dva přístupy, z nichž ovšem ani jeden nevede k příliš racionálnímu výsledku:
(i) přístup s ohledem na zdroj plnění - nabytí automxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxěřenského fondu však bude nadále evidován nevyplacený zisk a nikoliv automobil, bude tedy nutné vést pro daňové účely samostatnou evidenci. Následněx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xbmyšleného (syna) osvobozen.
(ii) posouzení plnění z pohledu věcného - nabytí automobilu bude pro účely daně z příjmu považováno za výplatu zisku, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxlata zisku v penězích (po vyčerpání částky "daňově evidovaného zisku") by pak zřejmě byla považována pro daňové účely za plnění z majetku fondu (nikolix xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
Absurdita obou řešení vede k závěru, že takový výklad ustanovení § 21c odst. 1 ZDP nemohl být záměrem zákonodárce. Také vedení speciální evidence majexxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Důvodová zpráva v tomto případě k vyjasnění
interpretace
nepomáhá, jelikož pouze opakuje text uvedený v zákonném opatření (K bodu 270, § xxx xx x xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xe zisku i z majetku fondu, aby bylo zajištěno, že při výplatě, poukázání nebo připsání takového plnění bude z částky odpovídající plnění ze zisku svěřenxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x názorem předkladatele souhlasit. Ustanovení § 21c odst. 1 ZDP v platném znění jasně stanoví, že pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenskxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxážkové dani dle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob.
Z hlediska daně z příjmů fyzických osob s ohledem na platné znění xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxřenského fondu. Zisk může přinášet pouze nakládání s tímto majetkem (např. nájem předmětného majetku). To odpovídá úpravě obsažené v novém občanském xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxadně na podíly na nich (§ 1457 odst. 3 NOZ). Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem (§ 1459 obč. zák.). Obmxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxmyšleným ze svěřenských fondů. Zákonné požadavky na obsah statutu svěřenského fondu jsou minimální a dávají možnost volné úpravy podmínek plnění obmxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxgu
Ing.
Barbora
Krížová
Právní stav komentáře je ke dni 31.12.2020.
Zákon o daních z příjmů striktně rozlišuje pojmy finanční leasinxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx instituty mají v určitých případech zcela odlišné daňové řešení, tento fakt je navíc podtržen skutečností, že sám zákon o daních z příjmů v § 21d odst. 3 Zxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxnční leasing a pořízení majetku prostřednictvím úvěru mají shodný znak v podobě budoucího nabytí vlastnického práva k předmětu těchto závazkových vzxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xe pouze o poskytnutou službu - máme právo za úplatu využívat předmět nájmu, ale předmět nájmu se nikdy nestane naším majetkem.
Celý § 21d ZDP je věnovxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxjetku“, a to s účinností od 1. 1. 2015.
K odst. 1
První odstavec tohoto ustanovení stanoví definxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x užití uživateli za úplatu při splnění následujících podmínek. Již nyní je patrné, že předmětem finančního leasingu může být pouze hmotný majetek, aplxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xmotný majetek, jehož vstupní cena nepřevyšuje 40 000 Kč, v takovém případě postupujeme dle obecných ustanovení ZDP a to bez ohledu na to, zda se jedná o pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtníkovi předmětu finančního leasingu - o finančním leasingu nelze hovořit, a tedy ani aplikovat související ustanovení ZDP, jedná-li se o bezúplatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxckého práva) k předmětu finančního xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu finančního leasingu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu, postačí, pokud je ujednáno právo uživatele na převod vxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxní předmětu finančního leasingu - srovnej s komentářem výše.
Ke dni převodu vlastnického práva na uživatele není kupní cena, kterou hradí uživatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxvnoměrných odpisů (viz komentář k § 31 ZDP), a to bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování (§ 31 odst. 2 až 5 ZDP). Zůstatková cena se takto stanoví vždy i xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho leasingu rovna nule.
Dalším z definičních znaků je skutečnost, že je již při vzniku smlouvy ujednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxu trvání finančního leasingu vyloučen z užívání předmětu leasingu, a to ani vlastníkem předmětu.
Uživatel předmětu finančního leasingu je osoboux xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxingu jsou smluvně přenesena rizika spojená s užíváním předmětu finančního leasingu.
Zákon o daních z příjmů dále stanoví minimální dobu trvání fixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxu užívání. Pro účely počítání minimální doby trvání není podstatné, kdy byla smlouva podepsána, důležitý je okamžik, kdy byl předmět finančního leasixxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxelném stavu (např. z důvodu nějaké poruchy), počne doba trvání finančního leasingu běžet ode dne, kdy budou závady odstraněny a uživateli předán funkčxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxlní doba trvání finančního leasingu, nikoli maximální doba trvání finančního leasingu.
K odst. 2
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvíjí od minimální doby odpisování předmětu finančního leasingu. Vzhledem k tomu, že předmětem finančního leasingu může být pouze hmotný majetek, omexxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xe-li předmětem finančního leasingu hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření, aplikujeme minimální dobu odpisování z § 30b ZDxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxx xx x0. 6. 2010 - víc viz komentář k tomuto ustanovení, důvodem pro zavedení těchto mimořádných odpisů byla snaha zmírnit dopady ekonomické krize v roce 2008x
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx tedy např. majetek zařazený v druhé odpisové skupině, který se odpisuje minimálně 60 měsíců, má minimální dobu trvání finančního leasingu zkrácenou nx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx
x xxxxx x
Zákon zde výslovně uvádí, že se na finanční leasing nevztahují ustanovení ZDP o nájmu, neboť daňové řešení operativního leasxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxř k § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP - uplatnění paušálního výdaje na dopravu.
K odst. 4
Čtvrtý odstavec tohoto ustanovení ZDP řeší situaci, kdy dojde k porušení definičních znaků (podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxančního leasingu viz odst. 2), považuje se finanční leasing od okamžiku uzavření smlouvy o finančním leasingu za nájem. Podstatné je, zda byla dodrženx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx dojde k ukončení po 54 měsících trvání finančního leasingu (tedy po minimální době trvání finančního leasingu), nebude finanční leasing překlasifikxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xinančního leasingu z vlastníka na uživatele - i v tomto případě platí, že se finanční leasing považuje za nájem od okamžiku uzavření smlouva o finančním xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxgu za úplatu předmět finančního leasingu jiné osobě na základě smlouvy, považuje se tato smlouva pro účely daní z příjmů za smlouvu o nájmu. Toto ustanovxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxm finančního leasingu. Vztah mezi uživatelem v postavení pronajímatele a novým nájemcem není překážkou aplikaci institutu finančního leasingu. Z výxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
Šestý odstavec stanoví, že předmětem finančního leasingu z hlediska daně z příjmů nemůže nikdy být nehmotný majetek dle § 32a ZDP a dále majetek vyloxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxho majetku. Více k majetku vyloučeného z odpisování viz komentář k § 27 ZDP.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 31.12.2020.
Z důvodové zprávy (k § 13 zák. o daních z příjmů)
Odstavec 4 v návaznosti na skutečnost, že NOZ již neobsahuje definixx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxcnost" používá ve smyslu "zařízeného obydlí". Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů za "domácnost" považuje "pospolitost spolužijících osob", použixx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x příjmů. Použitá definice je definicí "domácnosti" z původního občanského xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xx xxx xčely daní z příjmů rozumí banka včetně zahraniční banky, a to zejména s ohledem na vymezení banky v zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách. Banka v ČR potřebuje pxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Centrální bankou se v ČR rozumí Česká národní banka, která je zřízena podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a jejíž příjmy jsou od daně z příjmx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxních z příjmů je význam pojmu "
jurisdikce
" chápán jako právní titul, na jehož základě je subjekt mezinárodního práva oprávněn vykonávat svou suverénxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxemí, právní vztah mezi subjektem mezinárodního práva a fyzickou nebo právnickou osobou, registrace věcí a práv v příslušném rejstříku či závazky vyplxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xblasti mezinárodních daňových vztahů. Za subjekty těchto vztahů se stále častěji považují samostatné územní jednotky, které nemají postavení státux xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxnery se zavádí stejný daňový režim jako pro manžele. Jedná se o partnery registrované podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xevznikají společný majetek a společná odpovědnost za závazky, a majetek mohou spolu nabývat pouze v rámci podílového spoluvlastnictví, což je významxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxského zákoníku nemá definice domácnosti (konkrétně „domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřexxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xde se v zák. o daních z příjmů za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, použije se nově pojem „společně hospodařící domácnost“. Takxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxod. Důležitými znaky jejich spolužití, které je možné objektivně posoudit, je trvalost a společné podílení se na úhradě nákladů na své potřeby. Trvaloxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxmovitou věcí, ale pouze se společenstvím fyzických osob.
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 31.12.2020.
U obchodních korporací se vklad do obchodní
korporace
považuje za úplatnou operaci, poxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxbí, ale vyčlenění majetku je nutným předpokladem pro jejich vznik a nelze tedy na ně nahlížet jako na dar. V tomto směru je možné tento výklad podpořit takx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xčtovány rozvahově a nevzniká tedy "výnos" tudíž ani příjem., tj. vkladem nedochází k ovlivnění základu daně daného subjektu.
Právní úpravou se staxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxplatné nabytí majetku. Z důvodu právní jistoty se toto ustanovení vztahuje i na
fundace
a ústavy, jejichž daňový režim doposud vycházel pouze z účetnixxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxíjmů a dále v nemožnosti uplatnění částek ve výši účetních odpisů, resp. nákladů při spotřebě neodpisovaného majetku v základu daně z příjmů svěřenskxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxu za bezúplatný příjem a ustanovení § 18 odst. 2 písm. e) zák. o daních z příjmů jej vyjímalo z předmětu daně. V důsledku navržené úpravy se tedy restrikcex xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x x x5 odst. 1 písm. zq) zák. o daních z příjmů vyčlenění, resp. zvýšení, hodnoty majetku svěřenských fondů nedotýkají, což je dále potvrzeno i tím, že uvedexx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxx x příjmů není.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
občanský zákoník
Zdroj příjmů
Ing. Mgr.
Radim
Bláha
Právní stav komentáře je ke dni 31.12.2020x
x x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x § 2 odst. 3 a § xx xxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtou podmínkou pro zdanění takových příjmů u nerezidentů pocházejících ze zemí, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdaněnx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu v České republice umožňuje, případně režim zdanění jiným způsobem modifikuje (dává právo zdanění druhému státu, snižuje sazbu srážkové daně, apod.x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xříjmů z těchto zemí pocházejících nerezidentů ze zdroje příjmů v České republice podle tohoto ustanovení použije beze zbytku.
Stručně řečeno, jdexxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxíjmů (jde o tzv. omezenou daňovou povinnost).
Oproti tomu poplatníci, kteří jsou daňoví rezidenti České republiky mají v této zemi daňovou povinnoxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x České republice a jaký způsob stanovení daně se na konkrétní příjem aplikuje, je rozhodující určit skutečného vlastníka konkrétního příjmu. Pouze skxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxkutečný vlastník" (č.j. 251/122 867/2000)).
Uspořádání textu tohoto ustanovení má snahu kopírovat Modelovou smlouvu OECD o zamezení dvojího zdaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je pro výklad ustanovení příznačné.
Za aktivní příjmy lze považovat příjmy, které jsou dosahovány z aktivně vykonávaných činností osob na území ČR xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxíjmy jsou převážně zdaňovány prostřednictvím daňového přiznání za využití zajištění daně v případech, kdy tak § 38e ZDP stanoví. Úplaty (provize) plxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxrezidentů lze považovat příjmy, které plynou ze zdrojů na území ČR, ovšem z jejich charakteru plyne, že příjemce příjmu nemusí být přítomen (osobně, poxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxkytnutých úvěrů a zápůjček, o příjmy z licenčních poplatků spojených s poskytnutím průmyslových nebo autorských práv atd. Pasivní příjmy jsou většinxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxezení dvojího zdanění.
Pro zdanění příjmů ze zdrojů umístěných na území ČR se v podstatě užívají dva režimy. Jedním je zdanění příjmu formou podání dxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxí příjmu daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň), které provádí plátce daně sražením daně z příjmu plynoucího poplatníkoxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm stálé provozovny (definice stálé provozovny viz v § 22 odst. 2 ZDP) zřízené na území ČR poplatníkem - -nerezidentem (uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 Zxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxanění, anebo o osoby ze zemí, se kterými taková mezinárodní smlouva uzavřena není. Je-li však smlouva uzavřena, je nezbytně nutné, aby vykonávané činnxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doby trvání a další). K jednotnému výkladu problematiky zdanění příjmů z činností stálé provozovny byl dne 18. 12. 2019 Generálním finančním ředitelxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:79599/19/7100-40113-010370).
Zjednodušeně lze říci, že na činnost stálých provozoven umístěných na území České republiky, ze kterých plynou nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxorace
a dalších entit). To z důvodu její definice uvedené v § 22 odst. 2 ZDP, kdy se stálou provozovnou rozumí místo k výkonu činnosti nerezidentů na územx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxlé činnosti je skutečnost, že se jedná o příjmy ze závislé činnosti nerezidentů (rozuměno také jako příjmy ze zaměstnání) vykonávané na území ČR nebo na xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xachází na území ČR), není přitom podstatné, kde se loď či letadlo právě náleží, důležité je, že se jedná o loď či letadlo, které je provozováno českým daňoxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky, popř. na palubách daných lodí či letadel, a to xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxy závislou činnost nevykonává a realizuje zdanitelné příjmy související s již ukončeným výkonem závislé činnosti na území České republiky (např. příxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zároveň platí, že příjem ze závislé činnosti nerezidentů je zdaňován v České republice bez ohledu na skutečnost, zda je tento příjem vyplácen zaměstnxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxíjmy z na území České republiky z osobně vykonávané nebo zhodnocované činnosti veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujícícx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxnění samostatně dle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2 ZDP.
K odst. 1 písm. c)
V tomto ustanovení jsou stanoveny zdanitelné příjmy nerezidentů plynoucí z poskxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch na území České republiky, s výjimkou provádění stavebních a montážních projektů. Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se zde nepovažují úhraxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xepubliky.
Důležitým kritériem pro stanovení daňové povinnosti je zde skutečnost, zda nerezident pochází ze zemí, se kterými má Česká republika uzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxx xxxxxxx že v případě zemí, se kterými má Česká republika uzavřenu účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a:
-
Tato smlouva upravuje ve svých ustanoveníxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stálé provozovny).
-
Tato smlouva neupravuje ve svých ustanoveních příjmy ze služeb, jsou tyto příjmy zdaňovány pouze, pokud daňovému rezidentx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxd provedl Nejvyšší správní soud např. rozsudkem 9 Afs 66/2010-199. K tomuto je třeba poznamenat existenci rozporu uvedeného výkladu Nejvyššího správxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxe) jako služby poskytované prostřednictvím stálé provozovny a tyto příjmy následně zdaňovat, a to i bez existence místa výkonu činnosti.
V přípxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xříjmy z činnosti vykonávané na území ČR:
-
v délce trvání do šesti měsíců zdaňovány daní vybíranou srážkou; a
-
příjmy z činnosti vykonávané na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxovení je uveden příjem nerezidentů ze zdroje na území České republiky, který představují příjmy z prodeje nemovitých věcí umístěných na území České rexxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxjmů ve státě, kde je umístěna nemovitá věc. Velmi důležitou okolností ke stanovení zdanění tohoto druhu příjmu je možnost uplatnění osvobození od daněx xxxxx xxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxem nerezidentů ze zdroje na území České republiky, který představují příjmy z užívání nemovitých věcí, jako jsou příjmy z nájmu a podnájmu tohoto majetxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, ve kterém je majetek umístěn. Pod tyto příjmy spadají i příjmy z nemovitého majetku podniku. Zdanění tohoto druhu příjmu je prováděno prostřednictvíx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako jsou příjmy z činnosti architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxoto druhu příjmu prováděno prostřednictvím daně vybírané srážkou dle § 36 ZDP (ve výši 15 %), přičemž příjmem se rozumí „hrubý“ příjem (nesnížený o výdxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxáděno s ohledem na znění této smlouvy. Může zde také jít o příjmy vykonávané prostřednictvím stálé provozovny, pokud prováděná činnost splňuje podmínxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbo v České republice zhodnocované, a to veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto příjmy xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xmělce na území České republiky. Rovněž sousloví „bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu“ znamená, že pro zdanění tohoto druxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxentury, a to navíc bez ohledu na kategorizaci uzavřeného právního vztahu. To platí zvláště pro příjmy dosahované umělci - nerezidenty z provádění umělxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xdanění podle tohoto ustanovení. Příjem dosažený nerezidenty podle tohoto ustanovení podléhá zdanění srážkovou daní. Z provozování činnosti, z níž jxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xextu tohoto ustanovení, jednotlivé druhy příjmů uvedené v bodech tohoto ustanovení mají společný znak: skutečnost, že se zde jedná o zdanitelné příjmx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxidentů. Tedy vyloučeny ze zdanění v České republice jsou zde příjmy plynoucí nerezidentům od jiných nerezidentů, kteří na území ČR nemají stálou provoxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how), nazývané rovněž jako „průmyslová právax xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxky a od stálých provozoven zahraničních osob - nerezidentů. Výrobně technickými a jinými hospodářsky využitelnými poznatky se rozumí veřejně nedostxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxx x xxxxx počítačových programů (software) se nepovažují příjmy plynoucí z poskytnutí počítačového programu určeného pro širokou distribuci uživatelům (tzxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xaně uvedenou v čl. 12 - - Licenční poplatky k tomu příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
V případě, že tyto příjmy plynou mezi kapitálově spojxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxou je vydání rozhodnutí správcem daně podle § 38nb ZDP o přiznání osvobození příjmu od zdanění v České republice, k osvobození těchto licenčních poplaxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xejich užití, včetně práv příbuzných právu autorskému (souhrnně nazýváno jako „autorská práva“ nebo kulturní licenční poplatky“), jsou příjmy, kterx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob - nerezidentů.
Příjmy uvedené v tomto ustanovení podléhají zdanění srážkovou daní podle § 36 ZDP. Tato sazba je obvykle modifikována sazbou daxx xxxxxxxx x xxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxzidentů plynoucí z podílů na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetkx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxlatníků - rezidentů České republiky a od stálých provozoven zahraničních osob - nerezidentů.
Příjmy uvedené v tomto ustanovení podléhají zdanění xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xdanění. Tyto příjmy mohou být od daně osvobozeny podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP, pokud jsou splněny podmínky podle Směrnice rady 90/435/EHS o společném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxou mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami za stejných nebo obdobných podmínek (§ 23 odst. 7 ZDP), a dále úroky, kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xstanovení. Jedná se
de facto
o překvalifikaci nesprávně uplatněných převodních cen mezi spojenými osobami na podíly na zisku.
Slovní spojení „jixx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příjmy plynoucí z jiných obchodních vztahů atd. představují skupinu příjmů, které jsou u nerezidentů, pokud plynou z úhrad od tuzemských poplatníků - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxto příjmy podléhají zdanění srážkovou daní podle § 36 ZDP, která je obvykle modifikována sazbou daně uvedenou v Čl. 11
Úroky příslušné smlouvy o zamexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxým finančním nástrojem se pro účely ZDP rozumí dle ustanovení § 19 odst. 1. písm. zk) ZDP závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechanýxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
e)
směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.
V některých pxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxdruženými společnostmi z různých členských států. Osvobození je vázáno na vydání rozhodnutí správcem daně podle § 38nb ZDP. Osvobození je dáno § 19 odsxx x xxxxx xxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxmy z užívání movitých věcí, jako jsou příjmy z nájmu a podnájmu tohoto majetku atd., pokud plynou z úhrad od tuzemských poplatníků - rezidentů České repuxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxnčních poplatků, je uplatněn teritoriální princip ve vztahu k umístění movité věci. Právo na zdanění tohoto příjmu náleží státu, ve kterém je majetek uxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xomu příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V některých případech může být příjem dle tohoto ustanovení v České republice osvobozen od daně z příxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxů. Osvobození je vázáno na vydání rozhodnutí správcem daně podle § 38nb ZDP a je blíže specifikováno v § 19 odst. 1 písm. zj) ZDP.
Z důvodové zprávy k záxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxnčního leasingu (obvykle s následnou koupí najaté věci), tedy příjmy plynoucí ve formě leasingových splátek. To proto, že toto ustanovení používá spoxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxckých osob (se sídlem v ČR) bez ohledu na to, z jakého právního vztahu plynou, mají, pokud plynou z úhrad od tuzemských poplatníků - rezidentů České repubxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x 36 ZDP. Základem daně pro uplatnění srážkové daně je skutečně vyplacená odměna poplatníkovi - nerezidentovi, nikoliv pouhý nárok.
Zdanění tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 1 písm. g) bod 7
V tomto ustanovení jsou uvedeny poměrně komplexní zdanitelné příjmy nerezidentů, související s jejich majetkem umístěným nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxzidentů České republiky a od stálých provozoven zahraničních osob - nerezidentů.
Příjmy prodeje z investičních nástrojů podle právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xapírů kolektivního investování, nástrojů peněžního trhu, ale také příjmy z prodeje opcí,
futures
, swapů, forwardů a jiných obdobných nástrojů apod. x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání v České republice. Jde-li o osoby ze zemí, se kterými je uzavřena účinná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, je toto zdanění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxatí u příjmů z prodeje majetkových práv registrovaných na území České republiky, jako jsou práva z věcných břemen apod.
K odst. 1 písm. g) bod 8
Příjmx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxí pořádaných daňovým rezidentem ČR, anebo stálou provozovnou zahraničních osob - nerezidentů umístěné v České republice podléhají zdanění v České rexxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných soutěží, apod. Ceny i výhry, které obdrží nerezident z České republiky, mohou být nejen peněžní, ale i věcné (dosažené nepeněžní formou). I v takovxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxe daně může za poplatníka odvedenou srážkovou daň zahrnout do daňově uznatelných výdajů dle § 24 odst. 2 písm. u) ZDP.
V praxi lze předpokládat, že půjxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxtanovení § 4 odst. 1 písm. f) ZDP a § 10 odst. 3 písm. b) ZDP. Vzhledem k rozsáhlosti a rozmanitosti herního průmyslu, veřejných a reklamních soutěží apodx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xaní dle § 36 ZDP, v ostatních případech prostřednictvím daňového přiznání.
Pokud cenu či výhru získá zahraniční právnická osoba (nebo její stálá prxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxadě, kdy mají zahraniční osoby povinnost zdanit tento příjem prostřednictvím daňového přiznání, vzniká plátcům daně povinnost odvést zajištění danx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxů na území České republiky v případě, že jde o osoby ze zemí, se kterými není uzavřena účinná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, podléhají zdanění v Českx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřiznání v České republice. Nelze opomenout, že v těchto případech vzniká plátcům daně povinnost odvést zajištění daně (ve výši 10 %) podle ustanovení § xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxidly uvedenými v čl. 18 - - Penze k tomu příslušné smlouvy.
K odst. 1 písm. g) bod 10
V tomto odstavci jsou uvedeny příjmy, které plynou osobě - nerezidexxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtálu této obchodní společnosti. Zdanění podléhá pouze rozdíl mezi částkou vyplacenou v souvislosti se snížením základního kapitálu a nabývací cenou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxhu její existence, následně dojde ke snížení základního kapitálu a tento zahraniční společník obdrží více, než za kolik podíl v obchodní společnosti nxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxojímu zdanění, a zdanění se provede prostřednictvím daňového přiznání. Nelze opomenout, že v těchto případech vzniká plátcům daně povinnost odvést zxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxmezení dvojímu zdanění, je toto zdanění modifikováno pravidly uvedenými v čl. 21 - - Jiné příjmy k tomu příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V txxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xplatňováno, pokud tento příjem nerezidenta souvisí s činností stálé provozovny.
K tomuto druhu příjmů je nutno podotknout, že u příjmů zahraniční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxlad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xapř. možnost osvobození takového příjmu dl § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP). Jde-li o osoby ze zemí, se kterými je uzavřena účinná smlouva o zamezení dvojímu zdxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
K odst. 1 písm. g) bod 11
V tomto odstavci jsou uvedeny příjmy, které plynou zahraničním osobám - daňovým nerezidentům České republiky z úhrad pohlxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhu příjmu souvisí s rozvojem „moderních“ způsobů financování jako faktoring a forfaiting, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxa účinná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, se provede prostřednictvím daňového přiznání, přičemž základ daně se stanoví dle ustanovení § 23 a následxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxedenými).
Jde-li o osoby ze zemí, se kterými je uzavřena účinná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, a příjem postupníka - nerezidenta České republixx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxšné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V těchto případech je málo pravděpodobné, že bude příslušná smlouva obsahovat právo zdanění pro Českou republxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx x xxxe 2009 (zákonem č. 9/2009 Sb.). Tyto příjmy, jež souvisí se závazkovými vztahy realizovanými na území České republiky, se u zahraničních osob - nerezidxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 1 písm. a bod 1 ZDP.
K odst. 1 písm. g) bod 13
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který upravuje záležitosti svěřenského fondu, byx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxský fond samotný je poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Jedná se o daňový subjekt bez právní osobnosti.
Příjmy, jež plynou ze svěřenského foxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx smlouva o zamezení dvojímu zdanění, zdaní formou srážkové daně podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. a bod 1 ZDP.
Jde-li o osoby ze zemí, se kterými je uzaxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je toto zdanění modifikováno pravidly uvedenými v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
K odst. 1 písm. g) bod 14
V souvislosti s přijetím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xaně z příjmů a jejich daňový režim je upraven v ZDP), bylo doplněno do ustanovení § 22 ZDP samostatné ustanovení upravující zdanění bezúplatných příjmx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky a z práv s nimi spojených,;
-
příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území České republiky
-
přxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxliky ze zemí, se kterými není uzavřena účinná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, se provede formou srážkové daně podle § 36 ZDP.
Jde-li o osoby ze zemxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxmí České republiky, je toto zdanění modifikováno pravidly uvedenými v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
V některých případech je zdanxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xsvobození - např. dle § 4a či § 10 odst. 3 ZDP v případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob či dle § 19 ZDP v případě poplatníků daně z příjmů právnickxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxné či bezúplatné) z převodu podílů v obchodních korporacích, vždy se uplatní, z hlediska stanovení zdroje příjmu právě toto ustanovení ZDP, a to i v přípxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxění, a příjem nerezidenta České republiky nebude souviset se stálou provozovnou na území České republiky, může být toto zdanění modifikováno pravidlx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe, z hlediska stanovení zdroje příjmu právě toto ustanovení ZDP, a to i v případech, že plátcem příjmu není daňový rezident České republiky.
Jde-li o xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxovnou na území České republiky, může být toto zdanění modifikováno pravidly uvedenými v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
K odst. 1 písmx xx
xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxité věci nerezidentů, které jsou v případě fyzických osob v majetku poplatníka, a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v daňové evxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xeškerý majetek, který a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu, b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou. Stálá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxanění, pak se příjem z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny umístěné na území České republiky, zdaní prostřednictvíx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxění, je toto zdanění obvykle modifikováno pravidly uvedenými v čl. 13 - Zisky ze zcizení majetku, k tomu příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxce § 23g odst. 1 ZDP. Toto ustanovení, které se stalo součástí ZDP zákonem č. 80/2019 Sb. účinným od 1. 4. 2019, provádí čl. 5 směrnice ATAD. Smyslem této xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxaničí se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxávnických osob se upraví odpovídajícím způsobem.
Toto komentované ustanovení upravuje příjmy daňového nerezidenta (v tomto případě logicky popxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xásledného úplatného převodu tohoto majetku nevztahovala daňová povinnost v České republice. Více k tomu viz komentář k ustanovení §23g ZDP.
K odst. x
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČR (fyzických i právnických osob), jako např. dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje, staveniště, místo provádění stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xxx xx xxxxvým nerezidentem ČR, jeho zaměstnanci nebo osobami pro něho pracujícími (v literatuře často používaná zkratka tzv. službová stálá provozovna).
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xoskytování přesáhne 6 měsíců v jakémkoli období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. U takové stálé provozovny, jejíž existence závisí na době trvxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxí uzavřena účinná smlouva o zamezení dvojímu zdanění. V případě účinných mezinárodních smluv mohou být podmínky vzniku stálé provozovny modifikovánxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxký pokyn GFŘ k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny (č.j.:79599/19/7100-40xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx místní souvislost). Tento znak není u stavebních a montážních projektů porušen v případě, že jde o stavbu, která je svým charakterem postupující (napřx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtraktu se nezapočítává doba strávená na našem území tímtéž dodavatelem v souvislosti se zcela nesouvisejícími aktivitami nebo kontrakty. Pokud je všxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxa výrobního objektu skládajícího se z několika budov), nemá toto rozdělení vliv na počítání doby. Komplexně se posuzuje i stav, kdy zahraniční generálxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxné na místě generálním dodavatelem. Staveništěm, stavbou nebo stavebně montážním projektem se rozumí dodávka uceleného stavebního díla, stavební čxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxekt, avšak pokud zahrnuje více než jejich pouhou údržbu, přemalování apod. Provádění instalačního či montážního projektu mimo vlastní stavební projxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxkt, ale jako služba a zkoumá se tedy s ohledem na vznik tzv. službové stálé provozovny (viz výhrada České republiky k Modelové smlouvě OECD o zamezení dvoxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxstatných jednotlivých kontraktů (případně opakovaných) s odběratelem (např. mimořádný audit hospodaření, oprava či údržba dodaného zařízení, zavxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxytovat služby (činnosti) neomezenému a předem nespecifikovanému okruhu odběratelů (např. auditorská či daňová kancelář, opravárenské středisko, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxsouvisejících kontraktech.
Specifickou možností je rovněž možnost vzniku stálé provozovny prostřednictvím činnosti tzv. závislého zástupce (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvírat smlouvy, které jsou závazné pro tohoto daňového nerezidenta ČR, má se za to, že tento daňový nerezident ČR má v ČR stálou provozovnu ve vztahu ke všex xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxní dvojímu zdanění, je definice stálé provozovny modifikováno pravidly uvedenými v čl. 5 - Stálá provozovna k tomu příslušné smlouvy o zamezení dvojíhx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxjího zdanění není výslovně uvedeno, že při poskytování služeb může vzniknout daňovému nerezidentovi ČR na území ČR tzv. službová stálá provozovna. V nxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xmyslu, že si vyhrazuje právo považovat poskytování služeb v dlouhodobějším časovém úseku (delším než 6 měsíců) za poskytování služeb prostřednictvíx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpravena, je na místě aplikace vnitrostátní právní úpravy, či se nadále uplatní přednostní aplikace mezinárodní smlouvy. Například česko-rakouská mxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx stálá provozovna není v této smlouvě výslovně upravena, je Nejvyšší správní soud (viz jeho rozhodnutí Afs 66/2010 - 189) toho názoru, že lze o vzniku stáxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx x xamezení dvojího zdanění, 1.vydání.
, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 61).
Časový test 6 měsíců pro vznik stálé provozovny nemusí platit ve všecx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxněž pro vznik stálé provozovny na základě provádění stavebně montážních projektů je ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uváděn delší časový úsek, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxického zařízení apod.), pro jejichž realizaci je šestiměsíční časový test nevyhovující. Tyto služby jsou poskytovány rovněž na základě kontraktu na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
K odst. 3
V tomto ustanovení je speciálně upraven režim zdanění příjmů, které plynou daňovým nerezidentům ČR, kteří jsou v postavení společníků veřxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxého této obchodní korporaci. Na tyto příjmy se pohlíží jako na příjmy dosahované prostřednictvím stálé provozovny.
Zdanění těchto příjmů se prováxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xhodná se sazbou daně uvedenou v § 21 odst. 1 ZDP - 19 %. V tomto případě platí, že se zajištění daně neuplatní ve vyjmenovaných případech (daňových rezidexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx, které jsou uvedeny v ustanovení § 22 odst. 1 ZDP, se považují i nepeněžní příjmy přijaté poplatníkem. To koresponduje se zněním § 23 odst. 6 ZDP, ze kteréxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd ZDP nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem.
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx D-22,
xxxxx xx x x xxxx
xxxxx xx x x xxxx
xxxxx xx xx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxe pojmů "místo vedení" a "skutečný vlastník" (č.j. 251/122 867/2000),
Metodický pokyn GFŘ k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013 (č.j.: 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 31.12.2020.
K odst. 1
Základ daně patří k základním konstrukčním prvkům daně, jedná se o částku, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxovat do základu daně. Transformaci základu daně je věnován celý § 23 ZDP, jedná se o úpravy, které mají za následek nejen snížení a zvýšení základu daně.
xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xpraven několika speciálními ustanoveními zák. o daních z příjmů, u fyzických osob je základ daně dále upraven § 5 až § 10 ZDP. Základ daně poplatníků daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou § 23 až § 25. Důležité je xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxjů (nákladů), o výdajích (nákladech) dále hovoří § 24 a § 25. Daňově uznatelné výdaje (náklady) řeší § 24, o těch daňově neuznatelných je pak celý § 25.
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx nebo u těch poplatníků, kteří uplatňují výdaje stanovené procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP.
Jednoduché účetnictví se do českého právního řádu vrxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxích z příjmů, zák. o rezervách či zák. o auditorech). Dle § 2 odst. 2 zák. o účetnictví jsou předmětem jednoduchého účetnictví pouze příjmy a výdaje a majxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku, nemusí vést např. účetní deník či hlavní knihu.
Jednouché účetnictví mohou s odkazem na § 1f zák. o účxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xx x xx xxxx x xxxx x xxxxané hodnoty), celkové příjmy účetní jednotky za poslední uzavřené účetní období nesmí přesáhnout 3 .000 .000,- Kč, hodnota jejího majetku nesmí přesáxxxxx x xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxací, mezinárodní odborovou organizací nebo pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
c)
organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxostí nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu příjmy jejich výnosy a výdaji jejich náklady - to ostatně vychází i z § 21h ZDP (srov. komentář k § 21h).
Ze základu daně vylučujeme příjmy, které nejxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx x x xxxxx x xxx x x x xdst. 10 ZDP. U poplatníků daně z příjmů právnických osob se jedná o § 18 odst. 2 ZDP, zvláštní úpravu mají také poplatníci daně z příjmů právnických osob, kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlečností je související úprava dána § 18b ZDP. Další výjimka je dána např. § 23 odst. 4 ZDP, který stanoví, které částky se dále nezahrnují do základu daně x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxeny, obecné osvobození u fyzických osob upravuje § 4 ZDP, osvobození bezúplatných příjmů pak upravuje § 4a. Osvobození příjmů týkající se pouze zaměstxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxují § 19 a § 19b ZDP.
Dostane-li se daňový subjekt do situace, kdy jeho výdaje (náklady) převýší příjmy (výnosy), nelze hovořit o základu daně, v takoxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xx x x xxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v daném zdaňovacím období respektovat věcnou a časovou souvislost příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů), ZDP ovšem nikde tyto pojmy nedefinuje. Usnesexx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxium přiřaditelnosti v daném zdaňovacím období; aniž by ovšem dostatečným způsobem blíže rozvedl, co se věcnou a časovou souvislostí rozumí.
Věcnox x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu, jedná se o vynaložený výdaj (náklad), který může přinášet příjmy (výnosy) i několik let (zdaňovacích období). Princip věcné a časové souvislosti je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xterém byl uhrazen, naopak příjem zvyšuje základ daně nikoli v období, kdy je dodáno zboží či poskytnuta služba, nýbrž v období, kdy dojde k inkasování přxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xodržet zásadu věcné a časové souvislosti, mohou účtovat i v účetním období (resp. zdaňovacím období), kdy se o uvedené skutečnosti zjistí.
x xxxxx x písm. a)
U poplatníků, kteří vedou podvojné účetnictví, vycházíme při stanovení základu daně z účetního výsledku hospodaření, přičemž účetním výsxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxně se vychází vždy z výsledku hospodaření bez vlivu mezinárodních účetních standardů. Použití mezinárodních účetních standardů upravuje § 19a zák. o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxch papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, tato účetní jednotka pak nejen sestavuje účetní závěrku podle mezinárodních účetníxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxdní účetní standardy, musí pro účely stanovení základu daně stanovit výsledek hospodaření, kterého by dosáhly, pokud by účtovaly výhradně dle českýcx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní společnosti a komanditní společnosti, stanovujeme-li základ daně těchto poplatníků, musíme nejdříve provést převod podílů na výsledku hospodařxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxř k § 18b a k § 20).
Účetní jednotky, které používají metodu komponentního odpisování, musí při stanovení základu daně od této metody odhlédnout - metxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxisování může použít účetní jednotka, která vlastní stavby, byty a nebytové prostory nebo hmotné movité věci a jejich soubory, tato metoda spočívá v tomx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xoučástí, jehož je instalovaná komponenta součástí - může se jednat např. o odpis výtahu v administrativní budově - je známo, že samotná komponenta (výtxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x písm. b)
U poplatníků, kteří nevedou podvojné účetnictví, nevycházíme při stanovení základu daně z výsledku hospodaření, nýbrž z rozdílu mezi příjxx x xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x odst. 7 ZDP) nebo o poplatníky daně z příjmů právnických xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxedek zvýšení základu daně (písm. a), a o úpravy, které mají za následek snížení daňového základu (písm. b a c).
Snížení základu daně je nutné rozlišit xx xxxxxxx
xx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xe snižuje“ - písm. b),
b)
které poplatník uplatnit může, ale nemusí - v zákoně se jedná o textaci „základ daně lze snížit“ - písm. c).
Toto rozlixxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxci postupu k odstranění pochybností dle § 89 a následující DŘ. Pokud totiž správce daně zjistí, že daňový subjekt základ daně nesnížil a jedná se o sníženx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxud se ovšem jedná o snížení základu daně, které spadá pod písm. c), správce daně nemusí takové snížení daně automaticky přiznat, a především taková snížxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xoložky upravené písm. c) za předpokladu, že si o to daňový subjekt řekne, a to jak v rámci postupu k odstranění pochybností, tak v rámci daňové kontroly.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xx xxedevším je nutné respektovat věcnou a časovou souvislost úprav s daným zdaňovacím obdobím. Pokud tedy např. budeme snižovat základ daně o částky nezahxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zdaňovacího období - ustanovení by nemělo být použito na situace, kdy výdaj (náklad) souvisí se zdaňovacím obdobím jiným, např. obdobím předcházejícxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxšak tento příjem není promítnut ve výsledku hospodaření či v rozdílu mezi příjmy a výdaji. Může se jednat i o výnosy či příjmy, které jsou ve výsledku hospxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxúčtovanými ve výsledku hospodaření či příjmy zaevidované v rozdílu mezi příjmy a výdaji a mezi skutečnou výši zdanitelného příjmu.
K odst. 3 písm. a) xxx x
Základ daně se zvyšuje o částky, které nelze podle tohoto zákona do výdajů zahrnout. I v daném případě se musí jednat o výdaje, které xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxlné.
Účetní jednotky jsou povinny účtovat o veškerých nákladech, nejen o těch daňově uznatelných, proto má-li účetní jednotka nějaké daňově neuznxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxtiž mohou být v rozdílu mezi příjmy a výdaji zahrnuty pouze daňově uznatelné výdaje. Podstatou daňové evidence je totiž dle § 7b ZDP evidence příjmů a výxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxetní jednotky jsou dle bodu 2.2.1 písm. f) Českého účetního standardu č. 001 - Účty a zásady účtování na účtech povinny sledovat náklady a výnosy v členěnx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxatné analytické účty pro nezdaňované výnosy. V obecné rovině jsou pro nedaňové náklady využívány především účty 513, 523, 528, 543, 545.
Účetní jedxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxové účely, znamená to tedy, že účetní jednotka je povinna vést pro nedaňové náklady samostatné analytické účty, obdobně je povinna vést samostatné anaxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Základ daně dle tohoto ustanovení ZDP zvyšujeme o částky uplatněné v předchozích zdaňovxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxě došlo k porušení podmínek pro jejich osvobození. Úprava základu daně se provede ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxé podstatě se jedná o bezúplatné osvobozené příjmy (dary) veřejně prospěných poplatníků dle § 19b odst. 2 písm. b) body 1 a 2 ZDP (viz komentář k těmto usxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxejně prospěšného poplatníka, nikoli jeho povinností (§ 19b odst. 3 ZDP), nicméně pokud se veřejně prospěný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x ZDP nebo na kapitálové dovybavení.
Pokud veřejně prospěšný poplatník podmínky osvobození nesplní, jeho nárok na osvobození zaniká a prostřednixxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu část dříve osvobozeného příjmu, která nesplní podmínky pro osvobození.
Dle tohoto ustanovení zákona dále zvyšujeme základ daně o částky uplatněxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxmů, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. I tato úprava se proxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx 3 písm. a) bod 4
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. c) body 1 a 2 ZDP, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností v účetnictví provedena a ovlivnila výsledex xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxovádět i výsledkově.
Toto ustanovení dopadá na případy, kdy jsme v některém z předcházejících zdaňovacích období snižovali základ daně o částky, kxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x částky, které jsou zaúčtovány ve výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji současného a upravovaného zdaňovacího období, avšak z věcnéhx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx o situaci, kdy je výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji předcházejícího zdaňovacího období nesprávně navýšen o výnosy (příjmy), kterx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxt částky rovnající se nesprávně zaúčtovaným příjmům a tedy snížit o ně základ daně a protože příjmy souvisejí s aktuálním zdaňovacím obdobím, avšak ve vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxme v případech, kdy je letošní výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížen o výdaj, který však věcně a časově souvisí se zdaňovacím obdoxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcího období musí být o stejnou částku navýšen - jinak by fakticky došlo k situaci, kdy byl jeden výdaj uplatněn vícekrát.
Jak odst. 3 písm. a) bod 4, tak xxxxx x xxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxbím.
Dle tohoto ustanovení dále zvyšujeme základ daně o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písm. c) bodu 1 za předchozí zdaňovacx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxáno o výnosech (příjmech). Pokud máme v aktuálním zdaňovacím období v účetnictví účtováno o opravách minulých let, avšak je účtováno rozvahově (tedy nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxu zvýšili, a to z toho důvodu, aby byl zdanitelný příjem alespoň zdaněn.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxším snaha najisto postavit fakt, že výklad tohoto ustanovení nevede k tomu, že oprava chyb minulých let může vést ke dvojímu zdanění určitého příjmu, taxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxí.
K odst. 3 písm. a) bod 5
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxěstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelexx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxovení je formou určité sankce za to, že zaměstnavatel strhl zaměstnanci pojistné, které hradí zaměstnanec, avšak toto pojistné neodvedl příslušným ixxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx kterou hradí zaměstnavatel, tato část pojistného je řešena § 24 odst. 2 písm. f) ZDP, dopad do základu daně je stejný, podmínka pro případnou úpravu záklxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxomítnuto ve výsledku hospodaření, neboť se jedná o zvýšení závazku vůči příslušným institucím, které je kompenzována v účetnictví snížením závazku vxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxladu daně dle § xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxí politiku zaměstnanosti a na zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, lze tedy dovodit, že citované ustanovení nedopadá nx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxě EU.
Pokud je daňový subjekt povinen podat daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xermínu pro podání daňového přiznání.
Zdůrazňujeme, že se jedná o úpravu, kterou provádějí pouze účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictvíx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxci vedoucí daňovou evidenci uplatňující výdaje stanovené procentem z příjmů či vedoucí jednoduché účetnictví).
K odst. 3 písm. a) bod 6
x xxxxxxx xxxxxxxxx tzv. smluvních sankcí na straně věřitele zvyšujeme základ daně za předpokladu, že byly podle § 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP položkou snižující výsledek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xopadá pouze na daňové subjekty, kteří vedou účetnictví - tedy vycházíme z předpokladu, že ovlivnily výsledek hospodaření některého z předcházejícícx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe považuje i vzájemné započtení pohledávek.
Věřitel, který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních sankcí nebo u kterého pohledáxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxkou snižující výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích, je povinen o částku této pohledávky zvýšit výsledek hospodaření, pokud již nxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xdepisovali, avšak její odpis nebyl daňově uznatelný - k tomu viz komentář k § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Se splynutím práva s povinností u jedné osoby se můžemx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxitelem dlužníkovi.
Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, přecházejí-li v rámci přeměny pohledávxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx x xxxpadě přijetí úhrady smluvních sankcí provádí právní nástupce úpravu základu daně dle tohoto ustanovení a zvyšuje tak svůj základ daně.
K odst. 3 písmx xx xxx x
xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí, povinen zvýšit svůj základ daně o částku odpovídající zrušené rezervě, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely upravuje zákon č. 593/1992, o rezexxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxou snižující základ daně.
Citované ustanovení se nedotýká účetních jednotek, které vedou podvojné účetnictví, neboť ty byly povinny o zrušení rezxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
K odst. 3 písm. a) bod 8
xxxxxx xxxx xx xxxxx xvýšit o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7 ZDP, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím oxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxotnému čerpání daňové výhody viz komentář k § 20 odst. 7 ZDP. A protože toto ustanovení dopadá pouze na určitý okruh daňových poplatníků, kteří mohou pouxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxly, obecně prospěšné společnost či např. ústavy.
Základ daně se v daném případě nezvyšuje o úsporu na samotné dani z příjmů právnických osob, nýbrž o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xýpočtu
Uplatněná snižující položka 300 000 Kč, úspora na dani při sazbě 19 % činí 57 000 Kč, poplatník ze vzniklé úspory vyčerpal v souladu se zákonem pouxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxě navýšit o 50 % dříve uplatněné snižující položky, základ daně tedy navýšíme o 150 000 Kč.
Základ daně zvyšujeme ve zdaňovacím období, kdy k porušexx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Nástupnická obchodní
korporace
má dle tohoto ustanovení povinnost zvýšit základ daně svého prvního zdaňovacího obxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxu v důsledku přeměny splynutí osoby dlužníka a věřitele, které byly vyloučeny v zahajovací rozvaze ve prospěch vlastního kapitálu.
Účetní předpisx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní, rozvahovým účtováním rozumíme mimo jiné postup, kdy zvyšujeme hodnotu vlastního kapitálu nástupnické obchodní
korporace
. Touto operací docházx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa a věřitele dochází z toho důvodu, že dlužník i věřitel jsou obchodní
korporace
, které jsou účastny přeměny a po realizaci přeměny se bude jednat již pouxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx neboť pro účely přeměny musejí být pohledávky oceněny tržní (reálnou) hodnotou.
Částka, o kterou je třeba zvýšit základ daně se snižuje o odpis hodnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí v případě pohledávek vzniklých z titulu závazkových pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí se smluvních vztahů.
K odsxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxe používá pojem obchodní
korporace
znamená, že je nutné navíc mít na paměti, že toto ustanovení dopadá pouze na obchodní
korporace
, kterými jsou dle § 1 xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx společnosti převzaté z evropského práva. Osobními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, kapitálovými společnosxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářské zájmové sdružení. Evropská společnost je upravena nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001 o statutu evropské společnosti (SE x
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx od 14. 12. 2004. Evropské hospodářské zájmové sdružení upravuje je upraveno nařízením Rady (ES) č. 2137/85 ze dne 25. 7. 1985 o evropském hospodářském xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx. 5. 2004, platný od 15. 6. 2004.
Obchodní
korporace
je dle tohoto ustanovení povinna navýšit základ daně o kladný rozdíl mezi oceněním majetku dle zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxví obchodní
korporace
, která je členem (společníkem) obchodní
korporace
.
Znamená to tedy, že základ daně navyšujeme pouze za předpokladu, že znalxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxlečníka) obchodní
korporace
.
Jestliže eviduje obchodní
korporace
dluh vůči obchodní korporaci, ve které je členem (společníkem) dluh, sníží se xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xeuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídající u protistrany pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo více než 30 měsíců nebo se pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxx, dle přechodných ustanovení platí, že nová úprava se použije pouze na pohledávky splatné po dni účinností zákona - tedy nová úprava s kratší lhůtou se poxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxbech jeho řešení (insolvenční zákon), dle § 3 tohoto zákona platí, že dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxd zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokoxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx které mu uložil insolvenční soud (insolvenčním soudem se rozumí jakýkoli soud před nímž probíhá insolvenční řízení).
Ustanovení se dále netýká dlxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxjček, ručení, záloh smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxků, kteří vedou účetnictví, nepovažují dohadné položky pasivní nebo rezervy zachycené v účetnictví poplatníka v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xákladu, který snížil základ daně, ostatně proto se také ustanovení nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj na dosažení, zajištění a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxí úkony potřebné k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí.
Smyslem této úpravy je kompenzovat skutečnost, že při účtování x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxlatněn výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a dále na dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí, soudní nebo správní řízení, jehox xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxkonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, soudní řízení se zahajuje podáním návrhu, který se nazývá žalobou, pokud se týká dvoustranných právních pomxxxx xxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxí, že správním řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxonem č. 500/2004 Sb., správní řád, dle § 9 tohoto zákona platí, že správním řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xovinnosti má anebo nemá.
K odst. 3 písm. a) bod 12
Na bod 11 navazuje bod 12, který řeší také úpravu základu daně v souxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxtením splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty nebo narovnáním, pokud nebyxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxupnické obchodní
korporace
). Učebnicovým příkazem může být prominutí dluhu či situace, kdy zanikl věřitel.
Vzhledem k tomu, že jsou zde řešeny dluxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxy nevedoucí účetnictví nalezneme v § 5 odst. 10 písm. a) ZDP, celkový dopad je tedy shodný i u fyzických osob nevedoucích účetnictví.
Účetní jednotky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxosů, z čehož lze dovodit, že bod 12 se týká pouze těch, u kterých není zánik dluhu promítnut do výsledku hospodaření.
Bod 12 se nevztahuje na dluhy, z jexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi body 11 a 12, pak jde především o to, že bod 11 dopadá na situace, kdy se promlčela pohledávka, avšak dluh stále trvá a existuje, oproti tomu bod 12 dopaxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxerá zvýšila vlastní
kapitál
, avšak neovlivnila výsledek hospodaření, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část čtvrtá vyhl. č. 500/2002 Sb., příkladem takové změny metody, která zapříčiní zvýšení základu daně je přecenění zásob vytvořených vlastní činnosxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xměna účetní metody - ocenění zásob vlastní činností - vede ke zvýšení hodnoty zásob, pak je nutné o tuto položku zvýšit základ daně, a to z toho důvodu, že pxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx Musí se ovšem jednat o změnu metody, která bude mít dopad i do základu daně, nikoli pouze do výsledku hospodaření, k této úpravě základu daně tak např. nepxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxzúplatného příjmu (daru), pokud o tomto bezúplatném příjmu (daru) poplatník neúčtoval ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xe by se jednalo o výnos, který je od daně osvobozen či o příjem, který není předmětem daně. Základ daně také nezvyšujeme v případě, kdy se jedná o bezúplatnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxeného hmotné majetku či jeho technického zhodnocení ponižujeme o přijatý bezúplatný příjem (dar).
Citované ustanovení by se nemělo víceméně dotýxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtních provozních výnosů - účet 648, tedy přijaté dary by již měly být součástí výsledku hospodaření.
Na toto ustanovení navazuje § 23 odst. 3 písm. c) xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xento přijatý bezúplatný příjem použijeme k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a zároveň hodnota bezúplatného příjmu není výdajem na dxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx které nakoupíme nějaké zboží, službu či např. materiál a tato položka je pro nás v účetnictví již jednou výdajem.
Ustanovení se vztahuje pouze na bezxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx 7 ZDP, na tyto situace dopadá § 23 odst. 3 písm. a) bod 17 ZDP.
V souvislosti s tímto ustanovení zák. o daních z příjmů stojí za zmínku KOOV č. 452/22.04.xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu bezúplatný příjem.
K odst. 3 písm. a) bod 15
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxadní dluh nahrazuje dluhem novým. Jedná se o situace, kdy se smluvní strany dohodnou na tom, že stávající dluh (či několik dluhů) zanikne a nahradí se dluxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxvě položkou zvyšující základ daně.
Úpravu neprovádíme u účetních jednotek, které o zániku dluhu nebo jeho částí účtovaly v souladu s vyhl. č. 500/20xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxí zákonem daných podmínek snížit o položky odčitatelné od základu daně dle § 34 ZDP, dle čtvrtého odstavce tohoto ustanovení je možné základ daně snížit x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxk, pokud však daňový subjekt uplatní odčitatelnou položku, sníží si základ daně a následně poruší podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu, je povinen o čxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xaně. Podmínky pro uplatnění těchto odpočtů a více k porušení těchto podmínek lze nalézt v ustanoveních o těchto odpočtech pojednávajících.
Taková xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxínek pro uplatnění odpočtu není titulem pro podání dodatečného daňového přiznání, úprava základu daně se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podporu odborného vzdělávání může být situace, kdy poplatník uplatní odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělání, u kterého uplatní odpoxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, situace se ovšem může následně změnit a pořízený majetek bude používán pro odborné vxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx navýšit svůj základ daně.
K odst. 3 písm. a) bod 17
Spojené osoby pro účely daní z příjmů definuje § 23 odst. 7 ZDP, liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by bylx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Úprava základu daně se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi těmito spojenými osobami vypořáxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka podle § 23 odst. 7 ZDP - mějme dva daňové subjxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxlečnosti A, která má zaúčtované výnosy ve výši, která neodpovídá obvyklé ceně, správce daně u společnosti A sníží základ daně o zjištěný rozdíl, společxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsti A základ daně snížen. Respektive pokud je jedné společnosti vyloučen zdanitelný příjem dle § 23 odst. 7 ZDP, musí to nutně vést k tomu, že druhé straně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxn o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů upravuje rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013, tuxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxího odpady zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.
Tato rezerva na nakládání s elektroodpadem xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxěna jejím zaúčtováním, a tedy ani zaevidováním v rámci daňové evidence.
A protože tvorba této zákonné (daňově uznatelné rezervy) není podmíněna zaxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xvšem rezerva rušena, není tato skutečnost součástí výsledku hospodaření či rozdílu mezi příjmy a výdaji, je třeba o tuto částku navýšit základ daně, a tx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je podmíněna tím, že o vytvořenou rezervu byl snížen základ daně dle § xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx subjekt této volby nevyužije a potom nebude povinen v případě zrušení rezervy svůj základ daně zvýšit.
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe o smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů, které nebyly do koncx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xýsledek hospodaření, smyslem celého ustanovení je zdanění pouze těch smluvních sankcí, které byly protistranou uhrazeny.
Základ daně nelze snížxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxběhu zdaňovacího období odepsány. Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení.
K odst. 3 písm. b) bod 2
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnanec x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxme v některém z předcházejících zdaňovacích obdobích svůj základ daně navýšili dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 5 ZDP a nyní dojde k úhradě pojistného, máme pxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku odvede za poplatníka zaniklého bez likvidace - jedná se o xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xrávní nástupce zanikajícího subjektu, tento právní nástupce má pak právo svůj základ daně o odvedené pojistné snížit dle § 23 odst. 3 písm. b) bod 2 ZDP.
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Základ daně dále snižujeme o částky dalších výdajů (nákladů), kxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxvacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.
Příkladem mohou být daň z nemovitých věcí či daň z nabytí nemovité věci, nexxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí majetku).
Toto ustanovení se obdobně aplikuje na právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud tyto částky odvede (výdxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxaj (náklad z účetního hlediska) nebyl uhrazen a úhradu za zanikajícího poplatníka provede až právní nástupce zanikajícího subjektu.
Základ daně dxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx w) ZDP, které řeší finanční výdaje mezi spojenými osobami - k tomu komentář k § 25 odst. 1 písm. w) ZDP.
K odst. 3 písm. b) bod 4 a 5
xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výnosů (resp. snížení nákladů) společníka při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti v rámci přeměny, která je uskutečněna v souladu se zákonxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxny podílu dle § 24 odst. 7 ZDP.
Jedná se především o odstranění výkladových problémů, platí, že veškerými přeměnami provedenými v souladu se zákonem x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxíjmu.
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvujícími účetnictví do výnosů (resp. snížení nákladů) při nabytí akcií společníkem, pokud tyto akcie byly nově emitovány na základě zvýšení základníxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ostatní fondy). Opět zde platí, že základ daně můžeme snížit pouze za předpokladu, že tím nedochází ke zvýšení nabývací ceny dle § 24 odst. 7 ZDP.
K odstx x xxxxx xx xxx x
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtní
kapitál
, avšak neovlivnila výsledek hospodaření, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno. Tuto úpravu provádímx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
K odst. 3 písm. c) bod 1
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxlikace snížení základu daně dle tohoto ustanovení ZDP přichází v úvahu především v situacích, kdy je v souladu s právními předpisy upravujícími účetnxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxí účetní závěrky (ale před podáním daňového přiznání) zjistí, že součástí výsledku hospodaření minulého účetního období nejsou určité výnosy, zaúčtxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xdst. 3 písm. a) bod 1 ZDP o chybějící zdanitelné příjmy a při zpracování daňového přiznání běžného zdaňovacího (účetního) období tyto příjmy vyloučímx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Základ daně dle tohxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xx 1 tohoto písmena i zde přichází aplikace tohoto ustanovení v úvahu především v situacích, kdy v rámci daňového přiznání odstraňujeme nepřesnosti v účexxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxlu mezi příjmy a výdaji, může se jednat např. o snížení výsledku hospodaření běžného účetního období z toho důvodu, že příslušné náklady jsou zaúčtovánx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Účetní jednotky, které nabyly obchodní závod vkladem či v rámci přeměny usxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Goodwillem při nabytí obchodního závodu vkladem či v rámci přeměny rozumíme rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
Rozdíl mezi oceněním obchodního závodu a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy vzniklý koupí obchodníhx xxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Daňový poplatník má povinnost dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 ZDP navýšit svůj základ daně o výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xavýšení základu daně dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 ZDP, splněním (úhradou), započtením nebo splynutím (splynutím osoby věřitele a dlužníka), má poplaxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxvený dle § 23 odst. 2 ZDP i právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo právní nástupce poplatníka, který je fyzickou osobou, poxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxatníka, který je fyzickou osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 ZDP.
Možnost snížit zákxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xx xxxxxx x xxxxx dle § 9 ZDP, pokud u nich v minulosti došlo k povinnosti navýšit základ dane dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 11 ZDP.
K odst. 3 písm. c) bod 7
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xýživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho oxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xůže dle § 23 odst. 3 písm. c) bod 7 ZDP svůj základ daně snížit, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, u ostatního majetku o částku zachycenou x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxovaného z daru od daně z příjmů osvobozen, obdobně lze výdaje (např. v podobě zůstatkové ceny) považovat za daňově uznatelné pouze za předpokladu, že přxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho) daru základ daně snížit - jeden z dalších prvků daňové neutrality.
K odst. 3 písm. c) bod 8
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxP. Základ daně dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 14 ZDP navyšujeme o hodnotu bezúplatného příjmu (daru), pokud o tomto bezúplatném příjmu (daru) poplatník nexxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xyužit k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, skutečnost, že je zde vazba na zdanitelný příjem, znamená, že např. toto ustanovení nelze axxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx osvobozeny.
Aplikace tohoto ustanovení je dále podmíněna tím, že hodnota bezúplatného příjmu není výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxteriál, který slouží k dosahování zdanitelného příjmu, nebo se může jednat o poplatníka vedoucího účetnictví, který obdrží darem zásoby a při vyskladxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
Aby nedocházelo ke zdanění bezúplatného příjmu ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxíjem již součástí základu daně (např. je zaúčtován ve výsledku hospodaření či ovlivnil rozdíl mezi příjmy a výdaji).
Aplikace tohoto ustanovení je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxx
xxxxx o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů upravuje rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013. Tutx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho odpady zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.
Tato rezerva na nakládání s elektroodpadem zx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxna jejím zaúčtováním, a tedy ani zaevidováním v rámci daňové evidence, a proto může být o výši vytvořené rezervy snížen základ daně.
Rezerva na nakláxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2016. Dle přechodných ustanoveních k tomuto zákonu bylo možné tuto rezervu použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xdaňovacího období započatého v roce 2014 nebo 2015. Tedy dle § 23 odst. 3 písm. c) bod 10 ZDP může být základ daně např. roku 2016 snížen o rezervu vytvořenxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx 4
Čtvrtý odstavec dále stanoví, které položky se nikdy nezahrnují do daňového základu, protože se může jednat o položky, které jsou součástí výsledkx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx x)
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxbliky a stálých provozoven daňových nerezidentů na území České republiky nezahrnujeme příjmy, které byly zdaněny srážkovou daní - daní vybírané srážxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxdenty, kteří jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, upravuje § 17 odst. 3. Stálé provozovny zahraničních subjektů upravuje § 22 odst. 2 ZDP nexx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyloučení takového příjmu z běžného daňového základu je zcela logické, neboť by tím fakticky došlo ke dvojímu zdanění téhož příjmu, příjem by byl prvxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx předpokladu, že poplatník zahrne do svého daňového přiznání příjmy, které podléhají srážkové dani dle § 36 odst. 7 a 8 ZDP, jedná se např. o poplatníky dxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx x xxx.
K odst. 4 písm. b)
Zcela totožnou logiku, kterou má § 23 odst. 4 písxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxx
xxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxžkovou daň jako je tomu v případě § 23 odst. 4 písm. a) ZDP, avšak jedná se o určitý typ daňového základu, který nepodléhá „běžné“ dani z příjmů, ale tvoří saxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xx x xx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxk obvykle vztahuje sazba daně ve výši 19 %. Rozdíl oproti srážkové dani lze nalézt především v plátci daně ze samostatného základu daně, neboť tím je sám dxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxznání poplatníka.
Samostatný základ daně je upraven v § 20b ZDP, jedná se především o příjmy, které mají zdroj v zahraniční - více viz komentář k § 20b Zxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxou hodnotu při následném snížení základního kapitálu.
Akciová společnost může nabývat vlastní akcie jen za podmínek stanovených zákonem o obchodxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxížit základní
kapitál
akciové společnosti (§ 306 odst. 1 písm. a) z. o. k.).
Je-li v souladu s českými právními předpisy upravujícími účetnictví účxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxížení základního kapitálu za hodnotu, která je nižší než nominální hodnota nakoupených vlastních akcií - rozdíl zaúčtujeme do výnosy - tyto výnosy pak xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Jedná se o upřesnění teze, xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxého bez provedení likvidace, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce, je nutné jej ze základu daně vyloučit, aby nedošlo k faktickému dvojímu (či vícexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxs, který však již byl zdaněn ve zdaňovacím období předcházejícím, a to např. za použití § 23 odst. 3 písm. a) bod 1 ZDP. V běžném zdaňovacím období zjistímex xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxacího období, na předcházející zdaňovací období podáme dodatečné (či opravné) daňové přiznání, ve kterém navýšíme základ daně v souladu s § 23 odst. 3 pxxxx xx xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xby nedošlo k faktickému zdanění téhož příjmu.
K odst. 4 písm. e) a g)
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré přímo souvisí s výdaji, které nebyly dle tohoto zákona považovány za výdaje sloužící k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, ze základx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxob, přitom není podstatné, zda poplatník vede účetnictví či zda vede daňovou evidenci dle § 7b ZDP.
Praktickým příkladem mohou být následné náhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxm hlášení dle § 101h ZDPH a dojde následně (např. i v následujícím zdaňovacím období) k náhradě této škody daňovým poradcem či účetním, je příjem v podobx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx limitován výší nedaňového výdaje.
Obdobným způsobem postupujeme v případě zaúčtovaných výnosů, které souvisejí s výdaji vynaloženými v souvislxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxově neuznatelného.
K odst. 4 písm. f)
xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxporace
, mezi které řadíme i veřejnou obchodní společnosti či komanditní společnost, má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, nestaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpolečníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti je položkou, kterou je třeba z daňového základu společníka veřejné oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xteré řadíme i veřejnou obchodní společnosti či komanditní společnost, za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxovi, jehož podíl na obchodní korporaci zaniká (§ 36 z. o. k.)
Vypořádací podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčit ze základu daně.
Logikou tohoto ustanovení je fakt, že zdaněním likvidačního zůstatku či vypořádacího podílu u společníka veřejné obchodní spxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx by byly hrazeny z peněz, které již byly jednou u společníka veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnosti zdaněny.
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx x xx xx xxx x xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
korporace
, částka snížení základního kapitálu vyplacená členovi obchodní
korporace
nepodléhá u člena obchodní
korporace
za předpokladu, že je tíx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxrace
, která převyšuje snížení nabývací ceny podílu na obchodní korporaci dle § 24 odst. 7 ZDP.
K odst. 4 písm. i)
Podíl, který představuje účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, může být oceněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxetnictví).
Podíl, který představuje účast v ovládané osobě představuje alespoň 50% podíl . Podíl, který představuje podstatný vliv představuje pxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxlečníka této osoby.
Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely celého zákona o daních z příjmů (nejen pro účely aplikace tohoto ustanoveníx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx je účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví výsledkově, vylučujeme ze základu daně - vyloučeny jsou jak zaúčtované náklady, tax xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx., a v souladu s bodem 2.3. ČÚS č. 008 - Operace s cennými papíry a podíly je změna ocenění podílu v obchodní
korporace
ekvivalencí účtována vždy rozvahovxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxladu daně vylučujeme změnu reálné hodnoty pohledávky, které poplatník nabyl a určil k obchodování, o které je účtováno výsledkově podle právních předxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxotka nabyla a určila k obchodování.
Z výše uvedeného vyplývá, že oceňovací rozdíly vzniklé vlivem změny reálné hodnoty pohledávek určených k obchoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxkladu vylučuje změny reálné hodnoty podílů, které se v souladu se zákonem o účetnictví oceňují xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxné hodnoty těchto podílů.
Smyslem tohoto ustanovení je vyloučit z daňového základu změny reálné hodnoty podílů, jejichž prodej je od daně osvobozexx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxným příjmem, obdobně je toto pravidlo dáno § 25 odst. 1 písm. i ZDP, nebylo by daňově neutrální, pokud by byl příjem z prodeje tohoto podílu dle § 19 ZDP osvxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxravena § 27 zák. o účetnictví, ze kterého mimo jiné vyplývá, že povinnost aplikovat reálnou hodnotu nedopadá na mikro účetní jednotky, vyjma mikro účetxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxu se tak vztahuje především na ty účetní jednotky, které jsou malou, střední a velkou účetní jednotkou. Reálnou hodnotou oceňujeme v obecné rovině cennx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxst v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou. Nejčastěji se tak s použitím reálné hodnoty setkáxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxného prodeje podílu byl od daně osvobozen - k tomu více viz komentář k § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP a k § 19 odst. 9 ZDP.
K odst. 4 písm. l)
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx hodnotou majetkových podílů stanovených podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a vypxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnsformačních podílů oprávněných osob. Oprávněnou osobou např. u bytového družstva rozumíme členy tohoto družstva.
Transformací družstva v obecxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od 1. 1. 2014.
K odst. 5
xxxx xxxxxxxx xxxxazňuje a upřesňuje, že výdaje související s příjmy, které nejsou předmětem daně či předmětem daně jsou, avšak jsou od zdanění osvobozeny, nemohou nikdx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx osvobozeny.
Výše uvedené vychází i z § 24 odst. 1 ZDP, kde je stanoveno, že daňově uznatelným výdajem je pouze takový výdaj, který slouží k dosažení, zxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxě osvobozen.
Obdobnou logiku lze nalézt i v § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, kde je stanoveno, že výdaje daňově uznatelným nejsou výdaje vynaložené na příjmyx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxtníků daně z příjmů fyzických osob upraveny v § 3 odst. 4 ZDP, § 6 odst. 7 ZDP a § 7 odst. 10 ZDP. U poplatníků daně z příjmů právnických osob se jedná o § 18 odstx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxlatníků mimo předmět daně upravuje § 18a odst. 1 ZDP, u osobních obchodních společností je související úprava dána § 18b ZDP.
Příjmy vyňaté za základx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxjmů fyzických i právnických osob.
Obecné osvobození příjmů u fyzických osob upravuje § 4 ZDP. Osvobození bezúplatných příjmů pak upravuje § 4a ZDP, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xoplatníků daně z příjmů právnických osob upravují § 19 a § 19b ZDP.
K odst. 6
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx ZDP považují za příjem poplatníka. Definici příjmů se věnuje u poplatníků daně z příjmů fyzických osob § 3 odst. 2 ZDP, který příjmem rozumí příjem peněxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xeškerým majetkem, není-li dále uvedeno jinak. Jelikož se nepeněžní plnění považují za příjem, jsou nepeněžní plnění předmětem daně. Na příjmy ze směnx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxo zákona se majetek a služby oceňují v obecné rovině obvyklou cenou. Tento zákon definuje obvyklou cenu následujícím způsobem:
„Obvyklou cenou se pxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxvající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“
Jedná se o cenu, které by bylo bývalo dosaženo u obdobného mxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxolnosti trhu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxi naplněna definice ceny obvyklé a zároveň se nejedná o cenu mimořádnou, jde o cenu zjištěnou, která se určí dle zákona o oceňování či vyhlášky č. 441/201x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxx xxkon stanoví, co se pro vlastníka, resp. pronajímatele rozumí nepeněžním příjmem a zároveň období, kdy tento příjem vzniká. Nepeněžním příjmem se rozuxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxstky vynaložené nad rámec nájemného. Je logické, že o nepeněžní příjem pronajímatele se nejedná, vynaloží-li tyto výdaje sám vlastník (pronajímatelxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxel, peněžitou náhradu za technické zhodnocení, nepeněžitý příjem vlastníkovi nevzniká v případě, kdy je tato náhrada rovna ocenění technického zhodxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nižší než ocenění technického zhodnocení, považuje se za nepeněžní příjem pouze rozdíl mezi hodnotou technického zhodnocení a poskytnutou náhradoux
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x písm. a) bod 1
Dle tohoto ustanovení realizuje vlastník (pronajímatel) nepeněžní příjem v podobě výdajů na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavebxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x§ 33 ZDP) v tom zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu.
O nepeněžní příjem se však jedná pouze v případě, kdy vlastník, resp. pronajímatel o hodxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xouvisí § 29 odst. 3 ZDP, které se zabývá momentem, ve kterém se zvyšuje vstupní cena pronajímatele v případě ukončení pronájmu.
Ustanovení se dále zaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem. Ustanovení tedy dává daňovému subjektu na výběr.
K odst. 6 písm. a) bod 2
Zde je za okamžik realixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxu nebo k písemnému zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním. Zákon explicitně vyžaduje, aby zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním mělo písemnou fxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem. Ustanovení zákona tedy umožňuje dva způsoby ocenění nepeněžitého plnění.
K odst. 6 xxxxx xx xxx x
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxpeněžní příjem v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání. Tento nepeněžní příjem se ocení ve výši vynaložených vxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
Toto ustanovení se zabývá problematikou oceňování nepeněžních příjmů u veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Pro úplnost dále odkazujeme na ustanovení § 19b ZDP, které taxativně vyjmenovává osvobozené bezúplatné příjmy.
K odst. 6 písm. b) bod 1
U movitých kxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxx xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx x) zák. o účetnictví.
K odst. 6 písm. b) bod 2
Vybranými účetními jednotkami zákon o účetnictví rozumí organizační složky státu, státní fondy podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxí pojišťovny. V případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi výše uvedenými účetními jednotkami, se tento bezúplatný převod ocení ve výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxeň převezme ocenění od účetní jednotky, která tento majetek bezúplatně předává.
K odst. 6 písm. b) bod 3
Přejímající účetní jednotka tedy předáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxbor KOOV 447/18.13.2015 ze dne 18. 3. 2015. GFŘ se v tomto koordinačním výboru vyslovilo, že na podnájemní vztah pro účely ZDP se nepohlíží obdobně jako xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx
Nicméně novela ZDP účinná od 1. 7. 2017 v § 28 odst. 3 ZDP rozšířila seznam poplatníků, která mohou uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení pxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvých odpisů jsou následující:
-
technické zhodnocení uhradil poplatník, který má právo k užívání majetku, na kterém bylo provedeno technické zhoxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxný majetek.
Přechodnými ustanoveními ZDP umožňuje podnájemci tyto daňové odpisy uplatnit nejdříve ode dne nabytí účinnosti novely ZDP, tj. ox xx xx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxosti, ze které poplatníkovi plyne příjem ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP, při ukončení nájmu dle § 9 ZDP či zahájení likvidace. Likvidace právnické oxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena či z jiných důvodů stanovených zákonem. Hlavním účelem likvidaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxn je dále i daňový dopad přerušení činnosti, ze které plyne příjem dle § 7 či § 9 ZDP, změny uplatňování výdajů, zahájení vedení účetnictví, vedení daňovx xxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v definovaných situacích, aby z žádné těchto vydefinovaných skutečností neplynula daňová výhoda oproti běžnému fungování daňového subjektu.
K odxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x § 1 odst. 2 zák. o účetnictví, povinnost vést účetnictví mají všechny právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. Tito poplatníci jsou pxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxbí, které nebudou prokazatelně zaúčtovány v období likvidace.
Vydefinovaní poplatníci jsou povinni zvýšit základ daně o vytvořené rezervy dle záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxtelným výdajem. Podobně jako u rezerv by se mělo postupovat v případě opravných položek. Podmiňovací způsob by se mělo používáme záměrně. ZDP totiž nexxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxné opravné položky, jejichž tvorba byla daňově uznatelným výdajem dle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP.
Dále je základ daně nutné upravit o zůstatky výnosů přxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé a časové souvislosti nákladů a výnosů (náklad či výnos je zaúčtován v tom období, se kterým věcně a časově souvisí bez ohledu na jeho zaplacení). Zůstatxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxné právnické osoby, vyrovnání dluhů věřitelům a naložením s čistým majetkovým zůstatkem (likvidačním zůstatkem) dle § 187 občanského zákoníku.
Zxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xříštích období a výnosů příštích období. Lze říci, že při úpravě těchto položek se nevychází z akruálního principu. Těmito úpravami poplatník reálně dxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxst účetnictví či pro účely stanovení základu daně vést daňovou evidenci dle § 7b ZDP nebo evidovat pouze příjmy a uplatňovat výdaje procentem z příjmů.
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xpravných položek podobně jako v písm. a) poplatníci daně z příjmů právnických osob. Na rozdíl od bodu a) jsou poplatníci dle § 2 ZDP povinni upravit záklxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxhadných účtů. Je logické, že poskytnuté zálohy zúčtované prostřednictvím nákladů umožní snížit základ daně. Naopak přijaté zálohy, které by byly zúčxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx daně z příjmů dle § 17 ZDP se základ daně snižuje o zůstatky příjmů příštích období a nákladů příštích období. Poplatník má naopak povinnost zvýšit záklxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxravami poplatník reálně daní peněžní příjmy snížené o vynaložené výdaje.
Ustanovení umožňuje nájemné a úplatu u finančního leasingu do základu daxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x xx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu se dále zabývá § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 ZDP, § 24 odst. 2 písm. zl) ZDP, § 24 odst. 4, 5 a 6 ZDP.
K odst. 8 písm. b) bod 2
Bod 2 se týká poplatníků danx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxx xteří pro účely stanovení základu daně nevedou účetnictví, ale uplatňují skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tito pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xísm. y) ZDP.
Na druhou stranu je poplatníkům umožněno snížit základ daně o hodnotu dluhů, které by při jejich uhrazení byly výdajem na dosažení, zajixxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xoskytnuté (v případě dluhů) zálohy, a není zde třeba tedy upravovat základ daně. Přijatá záloha se totiž v daňové evidenci považuje za zdanitelný příjexx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxnci považován bez ohledu na spotřebu za daňový výdaj, je nezbytné při ukončení činnosti o výši nespotřebovaných zásob zvýšit základ daně. Pokud by došlx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx daně pouze o rozdíl ceny, za kterou byly spotřebované zásoby prodány, a částky, která byla v souvislosti s nespotřebovanými zásoby částkou zvyšující zxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xytvořené rezervy dle zákona o rezervách. Jinými slovy je nutné zvýšit základ daně o rezervy, jejichž tvorba byla daňově uznatelným výdajem.
Podobnx xxxx x xxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxní činnosti, ze které plyne příjem dle § 7 či § 9 ZDP.
x xxxxx x xxxxx xx xxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx x xx x 9 odst. 4 ZDP. Poplatník uplatňující tyto výdaje je povinen zvýšit základ daně o hodnotu pohledávek, které vede ve své evidenci, kromě pohledávek uvedexxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxem nebo zahájili likvidaci, ale rovněž se použije v případech, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob přeruší činnost, ze které mu plynou příjmy dle x x xx x x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxcím obdobím je u poplatníků fyzických osob vždy kalendářní rok. Z § 135 DŘ přitom vyplývá, že daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, kxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xít ověřenou účetní závěrku auditorem, nebo zpracovává-li daňové přiznání poradce, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání na 6 měsíců. Neníxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Ustanovení se rovněž vztahuje na poplatníky dle § 2 ZDP, kteří se rozhodnou změnit uplatňování výdajů z prokazatelně vynaložených na výdaje stanovené xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xx x x xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxidence, viz rozsudek 1 Afs 109/2005-57, který uvádí, že § 23 odst. 8 písm. b) ZDP se užije na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, když přeruší podnikxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xroblematice změny skutečných výdajů na paušální a následné podání dodatečného daňového přiznání. Poplatník může prostřednictvím dodatečného daňoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xež poslední známá povinnost. Žalobce ve zdaňovacím období roku 2010 uplatňoval skutečné výdaje, ve zdaňovacím období roku 2011 však uplatňoval výdajx xxxxxxxx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxm příjmem. Žalobce sice dodatečné daňové přiznání podal, avšak zpětně změnil způsob uplatnění výdajů na paušální i ve zdaňovacím období 2010. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xečeno lze tuto změnu udělat pouze tehdy, když daňový subjekt odvede do státního rozpočtu více, než odvedl, avšak zároveň méně, než by odvedl, pokud by zmxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxmicky a racionálně smýšlejícímu daňovému subjektu tehdy, když zvýšení poslední známé daně bude nižší než případné dodanění pohledávek, které by při úxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí pohledávek do zdaňovacího období, které již bylo prekludováno, má správce daně právo tuto změnu uplatnění výdajů nepovolit.
Rozsudek 7 Afs 32/20xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx nutné upravit základ daně při změně uplatňování výdajů. Dle zmíněného rozsudku se o pohledávku, která by při úhradě byla zdanitelným příjmem, jedná, a xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxravující pozůstalost při skončení řízení o pozůstalosti. Daňové povinnosti osoby spravující pozůstalost upravuje § 239b DŘ. Tato osoba je povinna plxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx
x
do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti, přičemž tuto lhůtu není možné prodloužit,
x
xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxti.
Úpravy základu daně komentované v tomto ustanovení se provedou v daňovém přiznání za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcháxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxvací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, což prakticky znamená podání dodatečného daňovéxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo.
Dále bychom chtěli zmínit, že změny základu daně u poplatníků mající příjmů dle § 7 ZDP, sx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzpečení.
K odst. 9
Při výkladu tohoto ustanovení je třeba dále pracovat s § 23 odst. 4 ZDP, neboť oba dva odstavce jsou o zahrnutí, resp. nezahrnutí, změny reálné hoxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xměnek, kmenových listů a s výjimkou změny reálné hodnoty u podílů dle § 23 odst. 4 písm. k) ZDP,
b)
derivátu a části majetku z dluhu zajištěného derivxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xechnických rezerv u poplatníků, kteří mají povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnicxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx xx
xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx x xx DŘ.
U stálé provozovny zahraničního subjektu, která vznikla v souladu s § 22 odst. 2 ZDP či v souladu s konkrétní smlouvou o zamezení dvojího zdaněníx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xbdobných podmínek poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Zkrátka tedy stálá provozovna zahraničního subjektu by měla vykazovat pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xacionální a důvodná.
U stálé provozovny zahraničního subjektu, která vznikla v souladu s § 22 odst. 2 ZDP či v souladu s konkrétní smlouvou o zamezenx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxti vykonávané za obdobných podmínek poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Zkrátka tedy stálá provozovna zahraničního subjektu bx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxí tohoto stavu je racionální a důvodná.
Stanovení daňového základu bývá mnohdy velmi obtížné, správce daně při stanovení daňového základu využívá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aby využili institutu závazného posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozoxxx xxx x xxxx xxxx
x xxxxx xx
Dvanáctý odstavec zdůrazňuje skutečnosxx xx xxxx x xx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poplatníků daně z příjmů fyzických osob je speciálně dále upraven § 5 ZDP a pouze pokud není v § 5 ZDP upraveno jinak, použije se § 23 ZDP - respektive při xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x x xxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxdu daně má i vklad pohledávky, do obchodní
korporace
, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, v takovém případě se za příjem (zvýšení záklxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxedávky dle § 33a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vtahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
Je nutné si uvědomit, že daňový dopad (zvýšxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxvším o vklady pohledávek fyzickými osobami (např. společníky obchodních korporací), které provozují samostatnou činnost dle § 7 ZDP a zároveň nevedxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxdávku vzniklou z titulu příjmu, který není předmětem daně nebo je od daně osvobozen - jinak řečeno, toto pravidlo se aplikuje na pohledávky, jejíchž úhrxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxx x opět hovoříme o pohledávkách, které vznikly zpravidla fyzickým osobám, které mají příjmy ze samostatné činnosti, a které nevedou podvojné účetnictvx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxícího pravidla je eliminace postoupení pohledávek podnikajícími fyzickými osoba za cenu nižší, než je její nominální hodnota, ostatně i proto v tomto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxky postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je příjmem cena, za kterou byla pohledávka postoupena. I zde platí pravidlo, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxě - jinak řečeno i zde platí, že tato pravidla aplikujeme pouze na pohledávky, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem.
Speciální úprava se týká pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxpované pohledávky.
K odst. 14
xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x souladu s přílohou č. 3 ZDP povinen navýšit svůj základ daně mimo jiné o hodnotu zásob a o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmxxx xxx x xx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x následujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxedujících zdaňovacích obdobích dojde k ukončení nebo přerušení samostatné činnosti, k ukončení vedení účetnictví, vložení pohledávky nebo zásoby dx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xle § 7 odst. 7 ZDP, ve všech výše uvedených případech je nutné ve zdaňovacím období, kdy skutečnost nastane, navýšit základ daně o zbývající část hodnoty xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxumíme dle § 502 NOZ organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, má se za to, že závod tvoxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího sníženým o převzaxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxnictví prodávajícího sníženým o převzaté dluhy. Pro stanovení výše oceňovacího rozdílu nás tedy zajímá:
a)
kupní cena obchodního závodu,
b)
úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Z výše uvedeného vyplývá, že oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu může nabývat kladné i záporné hodnoty.
Kladný oceňovací rozdíl vzniká v xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxuhy - jedná se o situace, kdy je součástí obchodního závodu např. nějaké know-how, obchodní značka, postavení na trhu a další. Kladný oceňovací rozdíl jx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího sníženým o převzaté dluhy. Záporný oceňovací rozdíl je položkou zvyšující základ daně.
Jak kladxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx počet měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, a to počínaje měsícem, ve kterém dojde k převodu obchodníhx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku Obdobně lze (není to však povinnost) postupovat u kladného oceňovacího rozdílu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxovacího rozdílu žádný vliv.
Dojde-li k pachtu obchodního závodu, který propachtovatel nabyl koupí a u kterého zahrnoval oceňovací rozdíl při koupx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxho závodu do svého základu daně, a to po dobu trvání pachtu obchodního závodu. Podmínkou je, aby existovala písemná smlouva mezi propachtovatelem a pacxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xachtýře ujednáno ve smlouvě o pachtu obchodního závodu.
Kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xoupi obchodního závodu. Goodwillem při koupi obchodního závodu rozumíme rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí (kupní cena) a souhrnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
a)
kupní cena obchodního závodu,
b)
individuální ocenění jednotlivých složek majetku obchodního závodu dle zákona o oceňování majetku,
c)
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx
xx xxx x xxxxxxx rozdíl (badwill).
K odst. 16
Tento odstavec se týká těch poplatníků, kteří prodávaxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxou daňovou evidenci dle § 7b ZDP či uplatňují výdaje stanovené procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP.
Obchodním závodem rozumíme dle § 502 NOZ organixxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí k jeho provozu - tedy to, co slouží k provozování činnosti.
Při prodeji obchodního závodu vstupuje do základu daně poplatníka příjem z prodeje obchxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxchodního závodu vstoupí do základu daně v okamžiku inkasování příjmu, hodnota postupovaných dluhů však až v okamžiku prodeje obchodního závodu. Hodnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvýšit základ daně o hodnotu všech postupovaných dluhů platí jak pro poplatníky, kteří uplatňují daňovou evidenci dle § 7b ZDP, tak pro poplatníky, kteřx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxx x xxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x daňově uznatelných výdajích a cenou stanovenou při prodeji obchodního závodu, základ daně tedy navyšujeme v situacích, kdy jsou zásoby prodány „pod cxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxedevším na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří vedou daňovou evidenci dle § 7b ZDP.
Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se hxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxpočet daně uplatnil či nikoli.
K odst. 17
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxá problematikou nabytí majetku a dluhů ze zahraničí a následným přepočtem jejich hodnoty na českou měnu, přičemž majetek a dluhy se přepočítávají kursx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxije. Tento den je stanoven právě § 23 odst. 17 ZDP.
Tento odstavec se týká poplatníků daně z příjmů právnických osob, které je možné dle § 17 odst. 3 ZDP xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiku stálou provozovnu (§ 22 odst. 2 ZDP). Definice stálé provozovny je obsažena v § 22 odst. 2 ZDP a rozumí se jí místo k výkonu činnosti poplatníků daňovýxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx viz komentář k § 22 odst. 2 ZDP.
Způsoby nabytí majetku, na které se vztahuje toto ustanovení, jsou:
-
vklad,
-
převod obchodního závodu,
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
-
přemístění majetku a dluhů ze zahraničí do stálé provozovny daňového nerezidenta dle § 2 odst. 3 (fyzické osoby) nebo daňového nerezidenta dle § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx x xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxo kapitálu obchodní
korporace
. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie. Vklad může být splněn v penězích (penxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxizovaný soubor jmění, jenž podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla sloužx x xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx § 61-§ 242. K fúzi jako takové může dojít sloučením či splynutím.
Podobně jako fúzím se případům a formám rozdělení obchodní
korporace
věnuje zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxní předpis.
Přepočet hodnoty majetku a dluhů musí rovněž řešit ten, kdo pouze přemisťuje majetek a dluhy do stálé provozovny umístěné na území České xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm či převodem obchodního závodu. U fúzí a rozdělení obchodních korporací se použije devizový kurz České národní banky k rozhodnému dni fúze, resp. rozdxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z příjmů se k takto vzniklým oceňovacím rozdílům nepřihlíží. Pro větší právní jistotu ustanovení dále uvádí, že se nevztahuje pouze na majetek a závazkxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňového výdaje u prodeje majetku, jenž se dle ZDP ani dle účetních předpisů či obdobných právních předpisů neodpisuje a zároveň byl tento majetek nabxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxc.
K odst. 18
Tento odstavec řeší přechody z vedení podvojného účetnictví na jednoduché a obráceně u veřejně prospěšného poplatníka.
Veřejně prospěšným poxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xeřejné moci jako svou hlavní činnosti vykonává činnost, která není podnikáním.
Veřejně prospěšným poplatníkem je dle § 17a ZDP poplatník, který v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvá činnost, která není podnikáním.
Při přechodu z vedení podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví postupuje veřejně prospěšný poplatník pxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxojné účetnictví postupuje veřejně prospěšný poplatník podle přílohy č. 3 ZDP, která řeší přechod z vedení daňové evidenci na podvojné účetnictví.
K xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx02 Sb.) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxnčního nástroje účtoval poplatník rozvahově, nikoli výsledkově. Základ daně se navýší o částku odpovídající změně vlastního kapitálu související sx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnčního nástroje).
Tuto úpravu základu daně neprovádíme za předpokladu, že se jedná o finanční nástroj, jehož převod by byl od daně z příjmů osvobozex x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxojem, který oceňuje reálnou hodnotou a který o tomto ocenění účtuje prostřednictvím vlastního kapitálu, tj. nikoli prostřednictvím výsledku hospodxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxu daně.
Právní úprava reaguje na implementaci IFRS 9 (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do vyhlášky č. 501/2002 Sb., která platí pouze pxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx2002 Sb.
Poplatník, který využije možnost oceňování reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu, tak na základě navrhované právní úpravy uprxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x souvislosti s tímto finančním nástrojem za dobu od jeho pořízení do okamžiku jeho realizace, a to za podmínky, že tyto částky neovlivnily základ daně. Jxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnotou finančního nástroje, pokud se prodejní cena nerovná této aktuální hodnotě.
K odst. 20
Ustanovení se dotýká pouze těch poplatníků, kteří po 1x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxa upravit, musí být stanoven ve výši, jaké by dosáhl, pokud by poplatník leasing vykazoval podle českých předpisů upravujících účetnictví, tj. bez vlixx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxízení Komise 2017/1986 ze dne 31. 10. 2017, jímž se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx 1 a odst. 10 ZDP jako náklad částku daně z přidané hodnoty až poté, kdy mu je známo rozhodnutí odvolacího orgánu v řízení o DPH, je takový postup v souladu xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxjmů a může si tak po právu jako daňově účinná náklad uplatnit x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v řízení o DPH.
(rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 30 Ca 186/2004)
Z ustanovení § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xztah přímé úměry. Smysl tohoto ustanovení však zjevně spočívá v tom, že se musí jednat o výdaje za tímto účelem vynaložené. Proto také ustanovení § 23 odsxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxo výdaji a očekávanými příjmy tak musí existovat přímý a bezprostřední vztah; v opačném případě se pojmově nemůže jednat o výdaje vynaložené na dosaženxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky časové souvislosti výdajů v daném zdaňovacím období jako základní kritérium, aniž by citovaxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxňovacím období. K témuž závěru lze dojít s odkazem na znění ustanovení § 24 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které obecně vymezxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx i účel nákladů musí být dány ve shodném zdaňovacím období.
(usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. II. ÚS 156/2000)
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxrávy:
Odstavce xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xamostatné části (v aktuálním znění ZDP obchodního závodu) nedošlo.
Je řešena otázka nabývací ceny podílu na přijímající společnosti, která ve Smxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx4/ EHS, že příjmy vzniklé v důsledku fúze se nezahrnují do základu daně.
Nad rámec Směrnice je stanoveno, že přijímající společnost pokračuje v odpixxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxotože lze očekávat obtížnost v dokazování v daňovém řízení, je správci daně navrženo řešení pro stanovení části daňové ztráty související s převáděnýx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxťují naprosté osvobození kapitálových zisků případně vzniklých při převodu podniku, ale pouze to, že pokud by příjem vznikl v době převodu podniku, nexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xe daňovým rezidentem převádějící společnost, slouží stanovené podmínky. Jsou-li převádějící a přijímající společnosti daňovými rezidenty dvou růxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vznikla přijímající společnosti stálá provozovna.
Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že § 23a až 23d ZDP byly fakticky novelizovány pouze k 1.1.20xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxení do ZDP doplněna (tj. od 1.5.2004, kdy se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie).
Ustanovení označená v ZDP jaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxe 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společnosxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxtace této směrnice je umožněn mimo jiné přenos daňové ztráty v případě převodu obchodního závodu na obchodní korporaci [§ 23a odst. 5 písm. b) ZDP] a v příxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
" a "přijímající obchodní
korporace
"; pro obchodní korporaci, která podnik převádí, a obchodní korporaci, na kterou je obchodní závod převáděn, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxtí od 1.1.2015 zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxití pojmu obchodní
korporace
, který je v souladu s § 1 z. o. k. souhrnnou kategorií zahrnující jak obchodní společnosti, tak družstva (tj. družstvo a evxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdu pouze na entity disponující formou obchodní společnosti, která je akciovou společností, společností s ručením omezeným nebo evropskou družstevnx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxh změn je také umožněno výhodu v převodu daňové ztráty uplatnit i v případech násobných převodů obchodních závodů, resp. násobných fúzí nebo rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxných daňových ztrát. Podle § 38na odst. 4, resp. odst. 6 ZDP, má možnost při splnění stanovených podmínek odečíst daňovou ztrátu od základu daně i ten popxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxé podmínky k podnikání a obě klíčové směrnice uplatňované v EU pro právnické osoby, tj. Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxa 2009 o společném zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých člensxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxikovány na stejný okruh poplatníků.
x xxxxx x
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxcí obchodní
korporace
a přijímající obchodní
korporace
), přestože ten je jako nepeněžitý vklad závodu vymezen v § 21 a násl. z. o. k. Obchodně-právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xx
x xxxxx x
Nabývací cena podílu v přijímající obchodní korporaci je cena převedeného obchodního závodu, jak byl oceněn pro nepeněžitý vklad podle § 143, § 163 a x xxx xx xx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu."
Způsob ocenění nepeněžitého vkladu je výsloxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx xx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxx x x51 a § 478 odst. 1 z. o. k. a u družstva v § 573 odst. 1 z. o. k. Primárně se předpokládá ocenění znaleckým posudkem, který je zpracován znalcem nebo znalecxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxbem ocenění, který bude dávat dostatečnou jistotu, že nepeněžitý vklad bude oceněn odpovídajícím způsobem (viz § 468 a násl. a § 143 odst. 4 z. o. k.).
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxňuje, a odůvodnění, jak znalec nebo znalecký ústav k tomu ocenění došel. Součástí znaleckého posudku je rovněž údaj o tom, zda cena nepeněžitého vkladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxý vklad.
Není ale jednoznačné, zda u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti lze požadavek na ocenění případného nepeněžitého vklaxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxného obchodního závodu cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, tj. podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o zxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xabývací cenu podílu v obchodní korporaci s tím, že § 23a odst. 2 ZDP je ve vztahu k obecnému vymezení daňové nabývací ceny ustanovením speciálním.
K odxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxdy č. 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společností z různých členských státůxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxbě uskutečnění převodu.
K odst. 4
Přijímající obchodní
korporace
pokračuje v odpisování hmotného a nehmotného majetku, pokud vkládaný závod, jxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxkci nevytváří daňový základ a současně se pokračuje v odpisování podle ZDP). Pravidlo zakotvené komentovaným ustanovením též koresponduje s úpravou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx x x xxx xxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxo nerezidenta se postupuje obdobně jako v případě individuálních vkladů hmotného a nehmotného majetku ze zahraničí, které jsou upraveny v § 32c ZDP.
x xxxxx x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdních společností a družstev, doplnila písm. a), a to s účinností od 1.7.2008. Podle přechodných ustanovení zákona (čl. X) se použilo novelizované zněxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčnost, přebírají a pokračují v tvorbě rezerv a zákonných (daňových) opravných položek, které byly před převodem vytvořeny v zahraničí. Ustanovení se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxé přebírat a pokračovat v tvorbě položek vytvořených podle zahraničního daňového právního předpisu, které ZDP nebo zák. o rezervách neumožňuje. Faxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobná úprava, nemůže dojít k převzetí). Převzetí je možné, pokud se převedený majetek, který se před převodem nacházel v zahraničí, po převodu bude nxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x xxxx. 5 písm. b)
Ustanovení stanoví postup přijímající obchodní společnosti při převzetí ztráty vzniklé převádějící obchodní společnosti v jiném členxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xpůsobu uplatnění ztráty v zahraničí. Nelze ji převzít, ani pokud byla kompenzována se zisky společností v rámci skupiny firem (ve státech, které umožňxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxikla v ČR). Převzetí je možné, pokud se převedený obchodní závod, který se před převodem nacházel v zahraničí, po převodu bude nacházet (tj. bude přemísxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxných v ČR).
Podle čl. II bodu 25 přechodných ustanovení zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xabytí účinnosti tohoto zákona, tj. lze aplikovat poprvé u daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období započaté v roce 2015.
K odst. 5 písm. c)
Ustanoxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxodu vznikl nárok, a které nebyly v jiném členském státě EU uplatněny. Převzít lze položky, na něž vznikl převádějící obchodní korporaci nárok v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxučasné době jde o odčitatelnou položku nákladů na výzkum a vývoj a odpočet na podporu odborného vzdělávání (viz § 34 ZDP). V ČR nelze uplatňovat položky vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodní závod nebo jeho samostatná část, která se před převodem nacházela v jiném členském státě EU, po převodu bude nacházet (tj. bude přemístěn) na územx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxm ČR nebo jiného členského státu EU a měly požadovanou právní formu (tj. v ČR formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným). Vymezení sxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí v jednotlivých členských státech EU vyplývá z Přílohy č. 1, části A, Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění maxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxělení MF ČR k § 19 odst. 3 písm. a) ZDP, jehož obsahem je rovněž seznam právních forem v jednotlivých členských státech EU.
Koordinační výbory:
374/11xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx
1. Prokázání části daňové ztráty související s převedenou částí podniku: ZDP umožňuje převzít daňovou ztrátu nebo její část za zákonem stanovenýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí společnosti. Nutnosti prokázání skutečného stavu v konkrétních případech a individuální posouzení příslušného správce daně si byl vědom i zákonodxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxst v dokazování v daňovém řízení, je správci daně navrženo řešení pro stanovení části daňové ztráty související s převáděným podnikem, přičemž je ponexxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xdst. 5 písm. b) ZDP, která stanovuje postup správce daně. Proto nelze bezvýhradně souhlasit s navrženými možnostmi prokazování části daňové ztráty soxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xodniku. Vždy však platí, že lze převést maximálně takovou výši daňové ztráty, která byla vyměřena převádějící společnosti. Přitom ztráta musí souvisxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxna. Konkrétní skutkový stav bude posuzován s přihlédnutím ke konkrétní situaci a k okolnostem, za kterých je ztráta xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxrytí budoucích závazků. Závazkem, ve smyslu uvedeného, tedy být nemohou. Která aktiva a pasiva jsou pro účely právních předpisů v oblasti účetnictví nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní neuvádí. GFŘ se přiklání k závěru, že položky časového rozlišení nelze podřadit pod kategorii majetku nebo závazků pro účely výpočtu uvedeného ukazxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxá na převáděný podnik nebo jeho část. Vzhledem k tomu, že výsledný poměr slouží k matematickému zjištění výše ztráty, kterou může převzít přijímající sxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxodů v jednom zdaňovacím období: V případě více převodů následujících po sobě bude uplatněn převod ztrát v chronologickém sledu. Při každém převodu čásxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx převodech části podniku lze jednou uplatnit prokázání související části daňové ztráty a podruhé poměr hodnot majetku sníženého o závazky). Pokud přixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxevzatými daňovými ztrátami oprávněna dále disponovat.
180/27.06.07 - Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost - nabývací cena podíxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xást podniku, která představuje samostatný organizační a funkční celek. Pokud předmět vkladu tento znak nesplňuje, jedná se o individuální vklad a ustxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xterá prodává, resp. vkládá atd., podíl v přijímající společnosti, rozdíl mezi cenou podílu stanovenou podle § 23a odst. 2 ZDP a cenou stanovenou pro účxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podniku a následný prodej) pouze v případě, že v přijímající společnosti dochází ke zcizení tohoto podílu bezprostředně po převodu (vkladu) samostatxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda nedošlo ke zkrácení daňové povinnosti jiným způsobem ve smyslu § 23 odst. 10 ZDP, zejména zda pro převod samostatné části podniku existovaly ekonoxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxečnosti, resp. jiné formě zcizení. Shledá-li správce daně, že jsou důvody pro použití § xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvaní pohledávek nabytých z titulu vkladu podniku nebo jeho části v případech, na které se nevztahuje § 23a ZDP. Předkladatel: Jiří Nesrovnal.
Stanovxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxx daňově řešit ani tvorbou opravných položek ani odpisem, neboť se nejedná o zdanitelný příjem.
161/25.01.07 - Převzetí opravných položek a rezerv v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xR: K postupu u vkládajícího: Na straně vkládajícího nedochází ke zdanění z titulu zákonných opravných položek a rezerv (o jejich celkovou výši vytvořexxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxa odst. 5 písm. a) přecházejí na nabyvatele (společnost, do které je podnik či část podniku vkládána). Tento princip platí bez ohledu na způsob účetníhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterou stanovuje směrnice, důvodová zpráva k zákonu č. 438/2003 Sb. (Parlamentní tisk č. 402/0) a především pak § 23 odst. 5 písm. a) ZDP. Je nutné zdůrxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xxxx xx xxxxé zdůraznit, že správci daně budou dané transakce posuzovat také z hlediska § 23 odst. 10 ZDP.
Evropské právní předpisy:
Směrnice Rady č. 90/434/ EHS,
Směrnice Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 201xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxského výsledku, tedy nikoli podnik směřující k dosažení výdělku, nýbrž každý souhrn statků jako celek, který směřuje na docílení hospodářského výslexxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxes nákupu a prodeje firem. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2159-6.
SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodnícx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-699-0.
Výměna podílů
Ing.
Jiří
Hlaváč
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxadné příjmy společníků vzniklé z důvodu výměny původního podílu na nabyté společnosti za podíl na nabývající společnosti se nebudou v okamžiku výměny xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původních podílů na nabyté společnosti.
Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že § 23b ZDP byl fakticky novelizován pouze k 1.1.2015 v souvislosti s rekoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxj. od 1.5.2004, kdy se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie).
K odst. 1
Ustanovení obsahuje vymezení termínu "výměna podílů" xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxoveními o směnné smlouvě (viz § 2184 obč. zák.).
V ČR nejsou transakce tohoto typu stále příliš časté. Při M&A transakcích se obvykle převádí vybxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxby v postavení buď prodávající, nebo kupující strany. Výměna podílů (merger) je typem strukturace, při kterém žádná z osob není v postavení prodávajícx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxí - např. hodnoty akcie na požadovanou jmenovitou hodnotu).
Hlasovací právo představuje právo společníka účastnit se valné hromady a hlasovat na nx xx xxx x xxxxx xx xx xx x x xxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxván jeho vkladem do společnosti (§ 30 a násl. z. o. k.).
Pokud dochází k nabytí podílu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo osoby s obdobnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxí. Bude se zpravidla jednat o případy, kdy jsou pro realizaci výměny podílů využity podíly menšinových společníků (akcionářů) obchodované na veřejnéx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xapíry.
K xxxxx x
x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxměna podílů svojí povahou nepředstavuje prodejní ani nákupní transakci. Použití účetní hodnoty všech podílů v nabývající obchodní korporaci připadx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx spojená se závazkem zrušení části akcií).
Pro daňový režim doplatku na dorovnání při výměně podílů, přeměně, fúzi a rozdělení obchodních korporacx xxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxx x x xx xxxxx x xxxx
x xxxxx x xx x
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxk pro nabývající obchodní korporaci/korporace, tak i pro společníka/společníky nabyté obchodní
korporace
, který/kteří se stávají společníky nabýxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xa nabývající obchodní korporaci se v okamžiku výměny podílů nezahrnují do základu daně z příjmů. Ke zdanění dojde až při případném budoucím zcizení těcxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xude přesahovat poměrnou část z nabývací ceny původních podílů na nabyté obchodní korporaci. Toto řešení je implementací čl. 8 odst. 1 a 3 Směrnice Radx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Pro účely vymezení reálné hodnoty podle odstavce 5 se vychází z § 27 odst. 3 zák. o rezervách. Ten stanoví, že se jako reálná hodnota použije:
a)
tržní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé složky nebo podobné aktivum či pasivum,
b)
hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxlce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo poxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxování majetku, ve znění pozdějších předpisů), nelze-li postupovat podle písmen a) až c).
Stejně jako u převodu obchodního závodu jsou vymezeny xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxci, což se uplatní rezidenty i nerezidenty; u nerezidentů ovšem za podmínky existence jejich stálé provozovny v ČR. Blíže viz komentář k § 23a ZDP.
Kooxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xechel, Aleš Zídek.
Závěr za KDP ČR
Zákon o daních z příjmů neobsahuje zvláštní úpravu zdanění plateb z titulu doplatku na dorovnání a vypořádání axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxeho názoru nepodléhají srážkové dani podle § 36 ZDP a zahrnují se do běžného základu daně. Jako související výdaj lze uplatnit nabývací cenu obchodníhx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xx nabývací cenu obchodního podílu (akcií) nelze považovat za daňový výdaj, neboť se nejedná o prodej obchodního podílu (akcií), a proto je nutno postupoxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxedenými operacemi vstupují do obecného základu daně. MF upozorňuje, že při vypořádání při převodu jmění na akcionáře je nutné uplatnit také ustanovenx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxraci, § 23c - fúze a rozdělení obchodních korporací, § 23d
doplatek na dorovnání: § 4 odst. 1 písm. zg), § 24 odst. 7
Související předpisy:
xxxxxxxé právní předpisy:
Směrnice Rady č. 90/434/EHS,
Směrnice Rady 2009/133/ES,
Směrnice Rady 2011/96/EU
Fúze a rozdělení obchodních xxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxo nástupnickou společnost i společníky zanikající společnosti. Jedná se o obdobná ustanovení, která jsou obsažena v § 23a a 23b, neboť fúze a rozdělenx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xajetek přechází na nástupnickou společnost.
Pozn. Vzhledem ke skutečnosti, že § 23c ZDP byl fakticky novelizován pouze k 1.1.2015 v souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxna (tj. od 1.5.2004, kdy se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie).
Směrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdaněxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, než jak je před přijetím zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, vymezoval obch. zák. Pxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxnice obsažená ve Směrnici Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech aktiv a výměně akcií týkající se společností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx různých členských států EU, ovšem pouze v případě, že to umožňuje obchodní právo dotčených států. I po přijetí zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchoxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxP ponechány a § 23c ZDP nebyl novelizován.
Odstavce 4 až 9 upravují daňově neutrální režim pro nástupnickou obchodní korporaci i společníky zanikxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxažena v § 23a a 23b s tím rozdílem, že při fúzi a rozdělení obvykle dochází ke zrušení a následně k zániku obchodní
korporace
, jejíž majetek přechází na nxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravila postup pro případ, že společníci zanikající společnosti podíl v nástupnické korporaci nenabydou, implementovala Směrnici Rady č. 2005/19xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxcií týkajících se korporací z různých členských států a rozšiřuje působnost na novou formu přeměny - rozdělení odštěpením. Jedná se o rozdělení, při ktxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xvé činnosti, na jednu nebo více existujících nebo nově vznikajících korporací.
K odst. 1 a 2
Ustanovení pro účely ZDP vymezují obsah pojmů fúze obcxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, ve znění pozdějších předpisů, i když pojmy používané v ZDP nejsou zcela identické. Konkrétně se to projevuje například tím, že rozdělení, pxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxěpením.
De lege ferenda
by proto bylo vhodné tyto dva předpisy terminologicky sjednotit.
K odst. 3
Tímto ustanovením je zajištěna provázanost na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisů. ZDP řadí pod definici fúze obchodních korporací také převod jmění na společníka, a to pouze v případě, že nástupnická obchodní
korporace
byla pxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxrací nebo rozdělení obchodní
korporace
se nezahrnují do základu daně z příjmů. Ke zdanění dojde až při případném budoucím zcizení podílů, neboť se budx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obchodních korporací srov. § 4 odst. 1 písm. zg) ZDP; § 23b odst. 1 a 2 ZDP a § 24 odst. 7 ZDP.
K odst. 6
Nabývací cena podílu se při fúzi obchodních korpoxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxvací cena podílu u společníka zanikající obchodní
korporace
při rozdělení nebo rozdělované obchodní
korporace
se rozdělí na nabývací cenu podílu nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxých obchodních korporacích při rozdělení na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria (co je ekonomicky zdůvodnitelným kritériem vyplývá ze závxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxem nebo přeměnou, a to včetně nabytí ze zahraničí. Pokud probíhá transakce pouze v rámci ČR, pokračuje se v odepisování hmotného a nehmotného majetku. Pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxn a nepeněžitých vkladů v případě nabytí ze zahraničí. Odpisování majetku nabytého vkladem u tuzemského nabyvatele je upraveno v § 32c ZDP s tím, že obdxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxanou jako "přepočtená zahraniční cena" v § 29 odst. 1 písm. g) ZDP s využitím § 23 odst. 17 ZDP] a dosud uplatněnými odpisy, případně odčitatelnými položxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxraveným v § 31 odst. 1 ZDP s použitím sazby "v dalších letech odpisování". V případě, kdy by byl vložen majetek s dobou odpisování delší, než je stanovená xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xostup, jakým přijímající, resp. nástupnická, obchodní
korporace
přebírá a pokračuje v tvorbě rezerv a opravných položek, které byly před fúzí nebo rxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm v zahraničí. Pro pokračování v tvorbě v ČR je vždy nutné splnit podmínky stanovené ZDP a zák. o rezervách a není možné přebírat a pokračovat v tvorbě poxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxý majetek, který se před převodem nacházel v zahraničí, po převodu bude nacházet (tj. bude přemístěn) na území ČR. Fakticky to znamená, že musí dojít ke sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxzetí).
K odst. 8 písm. b)
Ustanovení obsahuje postup, jakým přijímající, resp. nástupnická, obchodní
korporace
přebírá ztráty vzniklé převáděxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxbem využita v zahraničí; nezáleží přitom na způsobu uplatnění ztráty v zahraničí. Nelze ji však převzít, pokud byla kompenzována se zisky společností x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xodle postupu stanoveném ZDP (tj. jako by vznikla v ČR). Převzetí je možné, pokud se převedený obchodní závod, který se před převodem nacházel v zahranixxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxa ZDP, tj. shodně jako v případě ztrát vyměřených v ČR (srov. komentář k § 38na ZDP).
Podle čl. II bodu 25 přechodných ustanovení zákona č. 267/2014 Sb.x xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx b) ZDP a § 23c odst. 8 písm. b) ZDP možné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. lze aplikovat poprvé u daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období zaxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx položky, na něž vznikl nárok převádějící obchodní
korporace
před fúzí nebo rozdělením, a které nebyly v zahraničí uplatněny, a to pouze v rozsahu zjišxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxe). Převzít lze položky, na něž vznikl převádějící obchodní korporaci nárok v souladu s příslušným daňovým právním předpisem v zahraničí a které mají oxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy vytvořené podle zahraničního daňového právního předpisu, které ZDP neupravuje. Dosud neuplatněné položky odčitatelné od základu lze uplatnit maxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxokud by v zahraničí neexistovala obdobná úprava, nemůže dojít k převzetí).
Koordinační výbory
448/18.03.15 - Daňový režim výplaty oceňovacích roxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxnek v §19 odst. 3 ZDP výplata oceňovacích rozdílů dceřinou společností osvobozeným příjmem mateřské společnosti. Stanovisko GFŘ: Oceňovací rozdíl x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxí přecenění jmění v důsledku fúze. Nejedná se o druh příjmu uvedený v ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1. ani o druh příjmu uvedený v § 19 odst. 1 písm. zfx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxvou daň, je
relevantní
nikoliv účetní zachycení vyplácené složky vlastního kapitálu v době výplaty, ale občansko-právní titul, na jehož základě zdrxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxjmem ze zdrojů na území České republiky ve smyslu § 22 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP, pokud je vyplácen daňovým nerezidentům. Tento příjem podléhá zdanění zvlxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o nabývací cenu) a porovná se s 15% (dle ZDP) z hrubé částky snížené o nabývací cenu. Použije se vždy výpočet dle ZDP, avšak je-li takto stanovená daň vyšší xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxnictví při zvýšení podílu na tomto majetku - v případě přeměn a vkladů. Předkladatel: Jiří Nesrovnal.
Uzavřeno s částečným rozporem. Závěr za KDP ČR: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xostupně nabývá další spoluvlastnické podíly. Nebude pozastavován postup, kdy v případě dokupování spoluvlastnických podílů bude poplatník postupxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx je technické zhodnocení, to je bude postupovat dle § 29 odst. 7 ZDP. Stanovisko GFŘ: Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru, v jaké se jednotliví spoluvlxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxictví lze tedy za zákonem stanovených podmínek odpisovat, a to u každého spoluvlastníka do výše jeho spoluvlastnického podílu. Pokud obchodní
korporxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlastnického podílu. Závěr, že spoluvlastnický podíl je samostatným hmotným majetkem dle ustanovení § 26 odst. 2 ZDP, nelze z tohoto ustanovení dovodixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx rovná součtu hodnot spoluvlastnických podílů u jednotlivých spoluvlastníků, a nikoliv vstupní cena jednotlivého spoluvlastnického podílu. V přípxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxbem odpisování, kterým odpisoval tento majetek před nabytím dalšího spoluvlastnického podílu. V případě nabytí majetku splynutím spoluvlastníků mxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxrá bude rovna součtu zůstatkových cen u jednotlivých původních spoluvlastníků, kteří v důsledku splynutí zanikli. Přitom způsob odpisování si nabyvxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Uzavřeno se souhlasem.
Závěr za KDP ČR: Nástupnická společnost je v případě přeměny dle § 23c odst. 7 a § 30 odst. 12 ZDP xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxstupnickou společností je shodná s výší odpisu, kterou by uplatňovala společnost zanikající, kdyby k přeměně nedošlo - ovšem s jistou odchylkou (krácxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxtika sloučení a převzetí jmění společností podle novelizované legislativy. Předkladatelé: Aleš Cechel, Aleš Zídek.
Stanovisko Ministerstva finxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxím zánikem, součástí zdaňovacího období podle § 17a písm. c) ZDP nástupnické společnosti. Za této situace není u zanikající společnosti splněna záklxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi rozhodným dnem a dnem jejího zániku, neboť podle § 3 odst. 2 zákona o účetnictví končí její poslední účetní období dnem předcházejícím rozhodnému xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxz likvidace, přiznání za část zdaňovacího období mezi rozhodným dnem a dnem jeho zániku nepodává. Příjmy z doplatků na dorovnání a vypořádání nepodléhxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xe nejedná o prodej obchodního podílu (akcií), a proto je nutno postupovat ve smyslu § 23 odst. 4 písm. e) ZDP.
103/25.01.06 - Daňové povinnosti při rozdxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxtnictví a audit: Z hlediska vedení účetnictví je problematika přeměn řešena zejména v § 17 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxodného dne přeměny společnosti až do dne zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku. Dojde-li k zápisu přeměny společnosti do obchodního rejxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxeměny společnosti do obchodního rejstříku, ke dni předcházejícímu ani ke dni následujícímu po dni zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříkx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxtel: Jiří Hlaváč.
Závěr za KDP ČR: Pro posouzení časového testu po 1.5.2004 u společníků zanikajících společností, kteří se v rámci fúze provedené do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xbchodní podíl na nástupnické společnosti po fúzi, tak i doba, po kterou vlastnili obchodní podíl na zanikající společnosti před fúzí. Stanovisko Minixxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxt na obchodní společnosti převedl, je příjem z převodu účasti od daňové povinnosti osvobozen. Pokud by tento společník účast na obchodní společnosti pxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: Marie Konečná, Jiří Nesrovnal.
Závěr za KDP ČR: Domníváme se, že by měl platit závěr, že součet daňových nabývacích cen obchodních podílů po rozdělexx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xoho vyplývá, že dle našeho názoru je možné zvolit jakoukoliv ekonomicky zdůvodnitelnou variantu. To je např. rozpočítání v poměru vlastních kapitálů xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x nástupnickou/nástupnické společnosti). Stanovisko Ministerstva financí ČR: Souhlasíme s názorem, že součet daňových nabývacích cen podílů po rozxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxzdělením této ceny na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Souhlasíme, že rozdělení ztráty je vzhledem k absenci výslovné úpravy možné provxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxdaji 6/2010, je rovněž obsaženo v Pokynu GFŘ D-22
Dojde-li za platnosti a účinnosti ustanovení § 23