210/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
Anežka
Janoušková
Ph.D.
JUDr.
Zdeněk
Horáček,
Ph.D.
Mgr.
Olga
Kaizar
Seznam zkratek
krizový zákon
  zákon č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx
  xxxxx xx xxxxxx02 Sb., soudní řád správní
zák. č. 191/2020 Sb. 
  zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osobx 
  xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx 
  x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx x09/2020 Sb.
  zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
  na nájemce prostor sloužících k uspokojoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
   xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 
   x xebytových prostorů v domě s byty
zák. o ochraně veř. zdraví / zákon o ochraně veřejného zdraví
  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xěkterých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 
  na nájemce prostor sloužících podnikání

[Vymezení pojmů]
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x5-6)
III. Mimořádné opatření při epidemii (7-8)
1. Krizové opatření vlády (9-11)
2. Mimořádné opatření při epidemii přijaté Ministerstvem zdravoxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx
x x 1
I. Podstata a účel zákona
1.
[Účel zákona] V návaznosti na první výskyt nového koronaviru SARS-CoV-2 došlo v České republice k vyhlášení nouzovéhx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx maloobchodu, byly uzavřeny prodejny řady drobných podnikatelů, celá obchodní centra, restaurace či sportoviště. To vedlo k negativnímu vlivu na aktxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xšak nezprostila podnikatele dalších závazků, například povinnosti platit nájemné za pronájem či pachtovné za pacht prostor či místností sloužících xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžících podnikání, byl přijat za účelem zlepšení postavení těchto osob, když jim umožňuje po určitou dobu odložit splátky nájemného. Uvedené ulehčení xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx dluhu dostal v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými při epidemii.
2.
[Vztah zákona k obecným předpisům] Zákonodárce při řešení dílčícx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxéna občanského zákoníku. Občanský zákoník je tak po určitou dobu nezbytné číst spolu s komentovaným předpisem. V případě rozporu obecné normy s komentxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxené platí za předpokladu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl přijat ve stavu legislativní nouze. Stav legislativní nouze ve smyslu § 99 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, je nezbytné odlxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxím způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo hrozí-li státu značné hospodářské škody.
Stav legislativní nouze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx 2020 č. 254. Uvedený krok umožnil, aby jednotlivé zákony v souvislosti s koronavirovou krizí byly přijímány v tzv. zkráceném jednání podle § 99 zák. č. 9xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xstavního soudu, který se legislativním procesem ve stavu legislativní nouze zabýval již opakovaně (viz např. Pl. ÚS 55/10), lze mít důvodně za to, že jax xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxikož obsahově zákon řeší akutní otázky související s koronavirovou krizí.
4.
[Vymezení odborných zkratek] S přihlédnutím ke zdravotnické termixxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxre Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2“) nebo zjednodušeně též „nový koronavirus“, a samotné virové onemocnění nesoucí název COVID-19 (počátexxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxu, jde o pojem definovaný poprvé v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda, pakliže jsou ve značnéx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xůvod v živelní pohromě, ekologické nebo průmyslové havárii či jiném nebezpečí. Podrobný postup a podmínky, za kterých lze nouzový stav vyhlásit, upraxxxx xxx x x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xzemí. Nouzový stav, kterého se komentované ustanovení dovolává, byl vyhlášen usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, uveřejněnxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxx stanovení okamžiku, od kterého nejdříve může pronajímatel požadovat ukončení nájmu, nájemce ukončení podnájmu a propachtovatel ukončení pachtu.
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx této doby rozhodla vláda usnesením ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení trvání doby nouzového stavu do 30. dubna 2020. K prodloužení nouzového stavu xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xe svém usnesení ze dne 7. dubna 2020 č. 1012.
Na jednání dne 24. dubna 2020 vláda přijala žádost o další prodloužení nouzového stavu do 25. května 2020. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx). Nouzový stav tak trval od 12. března do 17. května 2020.
Možné zrušení nouzového stavu soudem je zřejmě s ohledem na nedávné rozhodnutí Ústavního sxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxý představuje „akt vládnutí“ s normativním dopadem, zásadně nepodléhá kontrole Ústavního soudu a je „přezkoumatelný“ především demokraticky zvolexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxečení koronaviru do České republiky ani s tím související vyhlášení nouzového stavu sama o sobě nevedou k omezení práv a svobod osob. Z hlediska účinků kxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x epidemií SARS CoV-2. Opatření, která jsou
relevantní
pro účely tohoto zákona a pro něž komentovaný zákon zavádí pojem „mimořádné opatření při epidemxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxkona o ochraně veřejného zdraví;
-
vybraná mimořádná opatření při epidemii přijatá krajskými hygienickými stanicemi za podmínek zákona o ochranx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xo, jak se vyvíjel průběh epidemie na území České republiky. Jestliže bylo jednotlivé mimořádné opatření při epidemii později zrušeno či změněno a nahrxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xostupného uvolňování došlo ke zmírnění opatření a nájemce již mohl otevřít prodejnu).
III.1 Krizové opatření vlády
9.
[Pojem krizového opatřenxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob. Krizová situace nastává podle krizového zákona pouze v krizovém stxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření řešit krizovou situaci v době trvání nouzového stavu, vymezují § 5 a § 6 krizového zákona.
Komentovaný zákon nezohledňuje všechna krizovx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x opatření vlády přijatá v nouzovém stavu vyhlášeném v reakci na výskyt nového koronaviru na území České republiky. Krizová opatření byla přijímána forxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x
zákaz volného pohybu osob provedený usnesením vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 (uveřejněno pod č. 85/2020 Sb.)
Toto krizové opatření bylo pozdějx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxy (usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452, č. 194/2020 Sb.). Následovalo krizové opatření ze dne 30. dubna 2020 č. 490 (uveřejněno pod č. 223/2020 Sxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xylo později nahrazeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které vláda vzala na vědomí usnesením ze dne 23. března 2020 č. 280. Po zrušenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxnesením vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 454 (č. 196/2020 Sb.) a usnesením ze dne 23. dubna 2020 č. 453 (č. 195/2020 Sb.). Navazovalo krizové opatření vlády zx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx. dubna 2020 (např. autobazary), další uvolňování následovalo dále 27. dubna (obchody s plochou do 2 500 m2 či fitness centra) a nejvýraznější uvolňovxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xařadit také:
*
povinnou karanténu osobám, které přicestovaly z rizikových oblastí, nařízenou usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 20xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxezna 2020 č. 334 (č. 142/2020 Sb.);
*
zákaz přítomnosti veřejnosti ve vybraných provozovnách provedený usnesením vlády České republiky ze dne 12. xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx; usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455, č. 197/2020 Sb.; usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 456, č. 198/2020 Sb.; usnesení vlády ze dne 30. dubna 2xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxvat. Na rozdíl od opatření uvedených v písmenech b) a c) je tak nelze vyhlásit před vyhlášením nouzového stavu a zanikají nejpozději s jeho skončením. V txxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx opatření zanikne buďto uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, nebo jeho zrušením, začasté provedeným s přijetím nového krizového opatření nebo jixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxob podle tohoto zákona. Omezení vyplývající z krizových opatření, k nimž došlo před jejich zrušením, nejsou totiž zrušením krizových opatření dotčenxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxe o opatření obecné povahy. Krizová opatření se navíc vyhlašují ve Sbírce zákonů. Ústavní soud dospěl k závěru, že krizová opatření přijatá vládou k řešxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxtřebné materiální znaky opatření obecné povahy, nýbrž mají povahu jiného právního předpisu ve smyslu zákona o Ústavním soudu. Z toho také vyplývá, že zxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvem zdravotnictví
12.
[Pojem mimořádného opatření podle písm. b)] Vedle krizových opatření vlády byla v době koronavirové krize přijímána též mimxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoci. Podle § 1 odst. 2 písm. b) jsou zahrnuta jen ta mimořádná opatření, která byla přijata na základě zmocnění v § 69 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 písm. g) xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxem onemocnění COVID-19. Rozhodující je okamžik vydání. Bylo-li tedy mimořádné opatření vydáno v roce 2020, lze se jej dovolávat, přestože by jeho účinxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx. o ochraně veř. zdraví.
Zákon nepostihuje všechna mimořádná opatření při epidemii vydaná Ministerstvem zdravotnictví. Výslovně jsou zahrnuta pxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxjící v zákazu či omezení styku s osobami podezřelými z nákazy, zákazu nebo omezení cestování, dopravy, slavností, představení, sportovních událostíx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxS Praha 14 A 41/2020), se neodvolávalo na § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví, nýbrž na zbytkovou klauzuli uvedenou v § 69 odst. 1 písm. i) zák. o oxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xedno z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno ve výslovně předpokládaném režimu, a zda je udržitelný doslovný výklad, který fakticxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro možnost požadovat odklad placení nájemného nebo pachtovného bez rizika ukončení smluvního vztahu (§ 3 odst. 1), vznikla-li povinnost v rozhodné dxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxx kdy v návaznosti na zrušující rozhodnutí začala vláda opět vydávat krizová opatření. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla vydxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xx
xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx xx x 1 odst. 2 písm. b) byla zahrnuta vedle opatření vydaných na základě § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví i opatření vydaná na základě zbytkové
klxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xak bylo vyjádřeno v obecné části důvodové zprávy, a to reagovat na negativní dopady zásadních restrikcí na práva podnikatelů, která byla přijata v boji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx § 69 odst. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví, se ve skutečnost po obsahové stránce do značné míry překrývala s tím, k čemu je ministerstvo oprávněno dle x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxpravy, slavností, představení, sportovních událostí, trhů, uzavření škol či uzavření nebo omezení provozoven ubytovacích služeb. Materiálně tak txxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxá opatření vlády, jež jsou do zákona zahrnuta bez dalšího podle § 1 odst. 2 písm. a). Následně
exekutiva
upravila postup a nahradila obsahově totožná omxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu v Praze byla praxe krizových opatření opět obnovena, ačkoliv materiálně ke změně omezení nedošlo. Není též bez významu, že Městský soud v Praze
relexxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxenci a omezení by měla být přijímána formou krizového opatření (MS Praha 14 A 41/2020). Soukromé subjekty však v době účinnosti mimořádných opatření Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxění komentovaný předpis směřuje, tak vznikla.
Konečně je vhodné upozornit na to, že nová mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví px xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxtva zdravotnictví ze dne 15. 5. 2020, čj. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN).
Ve světle těchto skutečností máme proto za to, že pod mimořádné opatření při exxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxvá
klauzule
umožňuje rozhodnout o zákazu nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
13.
[Příklady mxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxcí se:
*
omezení volného pohybu osob
Omezení bylo učiněno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 23. března 2020, čj. MZDR 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxazeno dalším mimořádným opatřením, a to opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020, čj. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, a následně dalšxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxna 2020, čj. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN.
Tento postup, kdy původně krizové opatření podle krizového zákona bylo následně převedeno do režimu zákonx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxšeno rozhodnutím Městského soudu v Praze s odůvodněním, že Ministerstvo zdravotnictví nemělo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví k takovému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxictvím krizového opatření přijatého vládou podle krizového zákona (projev zásady
lex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxního prodeje
Zákaz byl učiněn mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 23. března 2020, čj. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, které naxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xo opatřením ze dne 30. března 2020, čj. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN. Toto opatření bylo zrušeno a nahrazeno dalším opatřením, ze dne 1. dubna 2020, čj. MZxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx20-1/MIN/KAN, a ze dne 17. dubna 2020, čj. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN.
Obdobně jako v případě omezení volného pohybu osob zrušil Městský soud v Praze pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
V reakci na skončení nouzového stavu, kdy odpadla možnost pokračovat ve vydávání krizových opatření, přijalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx0-1/MIN/KAN.
*
povinné karantény pro osoby, které se vrátily ze zahraničí
Toto opatření bylo vydáno jako mimořádné opatření Ministerstva zdravoxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xZDR 10381/2020-1/MIN/KAN (pro osoby s trvalým či přechodným pobytem na území ČR).
14.
[Trvání a povaha mimořádných opatření] Mimořádné opatxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxřídit i po skončení nouzového stavu. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zaniká zrušením nebo uplynutím doby, na kterou bylo nařízeno. Poxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze vláda vydáváním krizových opatření. Případný nesprávný postup Ministerstva zdravotnictví však nemá vliv na kvalifikaci mimořádného opatřenx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x hlediska aplikace tohoto zákona ve vztahu k době trvání mimořádného opatření je bez významu, zda bylo později vybrané mimořádné opatření zrušeno soudxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Srovnej též § 101d odst. 4 s. ř. s.
III.3 Mimořádné opatření při epidemii přijaté krajskou hygienickou stanicí
15.
[Pojem mimořádného opatření xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x ochraně veř. zdraví vydala krajská hygienická stanice ve smyslu § 82 odst. 1 cit. zákona.
Jde pouze o opatření vydaná v roce 2020, pročež je rozhodujíxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxyku mezi osobami, na kulturní a sportovní akce, zákaz či omezení provozu ubytovacích zařízení, zákaz či omezení cestování nebo na uzavření škol. Ustanxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx ximořádných opatření] V praxi byla v tomto režimu vydávána rozhodnutí krajské hygienické stanice, kterými byla na vybranou lokalitu uvalena povinná kxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxSOC/09068/2020, o karanténě obyvatel majících trvalý či jiný pobyt na katastrálním území 21 obcí v okolí Litovle a Uničova. Toto rozhodnutí bylo náslexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx68/2020. Vydaná opatření byla zrušena mimořádným opatřením ze dne 29. března 2020, čj. KHSOC/10123/2020/RED, sp. zn. KHSOC/09068/2020, a to s účinnoxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx se tak mimořádným opatřením při epidemii vyhlášeným dnem 16. března 2020 pod čj. KHSV/05900/2020/JI/Ř/Říha, sp. zn. S-KHSV/05900/2020. Uvedená karxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxŘíha, sp. zn. S-KHSV/05900/2020.
17.
[Trvání a povaha mimořádných opatření] Mimořádné opatření podle písmene c) je opatřením obecné povahy, ktexx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxi zaniká zrušením nebo uplynutím xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxzhodná doba
18.
[Rozhodná doba] Odstavec 3 komentovaného ustanovení vymezuje pojem „rozhodné doby“ pro účely § 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 4 a 5. Nájexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxmného či pachtovného stala splatnou právě v rozhodné době. Na rozdíl od zákona týkajícího se nájmu k uspokojení bytových potřeb (zákon č. 209/2020 Sb.) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxlývá se začátkem nouzového stavu.
K odst. 4
V. Ochranná doba
19.
[Ochranná doba] Odstavec 4 definuje pojem „ochranné doby“, po kterou je nájemce čx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlatnosti v rozhodné době. Mimo to je ochranná doba určující pro nejzazší okamžik, do kterého musí být uvedené pohledávky na nájemném či pachtovném uhraxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx
- k návrhu na zrušení nouzového stavu, vybraných krizových opatření vlády a mimořádných opatření při epidemii
nález Ústavního soudu ze dne 1. březnx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx
x x xxxxxxxx xybraných mimořádných opatření při epidemii
Související ustanovení:
§ 3 - omezení důvodů pro ukončení nájmu ze strany pronajímatele v ochrannx xxxxx x x x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řádu Poslanecké sněmovny, - § 118 zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, - § 64 až 71 zák. o ÚS, - § 101a až 101d s. ř. s.
Literatura:
KRÝSA, I., Kxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxlters Kluwer ČR, 2017.
WINTR, J. Přehled problémů a rizik spojených s nouzovým stavem a krizovými opatřeními vlády (k 24. 3. 2020). Výběr literaturyx xxxxx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
K odst. 1
1.
[Vymezení pojmu „nájem“] Komentované ustanovení vymezuje pojem „nájem“ pro účely zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxícího podnikání v občanském zákoníku (§ 2302 až § 2315) i podnájem prostoru sloužícího podnikání. Rovněž podle § 2 odst. 2 se zákon č. 210/2020 Sb. použixx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxdle nájmu myšlen rovněž podnájem či pacht prostoru sloužícího podnikání. Pro úplnost je třeba uvést, že pro sjednání nájmu, podnájmu či pachtu prostorx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxladě kterého xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako v § 2302 odst. 1 obč. zák., tzn., že se nijak neodchyluje od obecné úpravy. Lze proto předpokládat, že pravidla pro určení, zda se jedná o prostor slouxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxdlo, že nezáleží na účelu nájmu vyjádřeném v nájemní smlouvě, či kolaudačním rozhodnutí, ale na tom, zda skutečně prostor slouží podnikání, či nikolivx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxn v § 2332 až 2357 obč. zák., přičemž pacht prostoru sloužícího podnikání v občanském zákoníku vymezen není, nicméně se použije pravidlo uvedené v § 2341 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxx x
x.
[Odklad ujednání v neprospěch nájemce] Pokud smlouva obsahuje ujednání, které se odchyluje od ustanovení zákona č. 210/2020 Sb. v neprospěch nájexxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx nájemní vztahy takové ujednání nepoužije. Po uplynutí ochranné doby se na nájemní vztahy případná smluvní ujednání v neprospěch nájemce opět použijíx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxm nájemného dle § 3 odst. 1 a rovněž úhradu z toho vzniklých úroků, smluvních pokut a náhradu škody v ochranné době.
Související ustanovení:
§ 1 - vymxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[Omezení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
1.
[Jednostranné ukončení nájmu pronajímatelem] Zákon č. 210/2020 Sb. stanoví, že v ochranné době pronajímatel nexxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxpověď z nájmu ve smyslu § 2308 písm. c) nebo § 2309 písm. b) obč. zák., případně z důvodů prodlení s placením nájemného uvedeného ve smlouvě, ale rovněž odxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxď z nájmu, ale rovněž odstoupení od nájemní smlouvy.
2.
[Prodlení s nájemným splatným v rozhodné době] Komentovaný zákon stanoví, že pokud došlo k pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxst. 4), nelze ze strany pronajímatele pro tento důvod vypovědět. Zákon stanoví, že „je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prosxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbí, nikoliv vzniklé za rozhodné období. To může působit nerovnosti mezi jednotlivými nájemci, jelikož každá nájemní smlouva stanoví jinou dobu splatxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxhodné období, ochrana před výpovědí z důvodu prodlení s placením nájemného nevzniká. Lze dovodit, že nikoliv pouze prodlení, ale i splatnost nájemnéhx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxxný zákon nájemce před dopady epidemie a mimořádných opatření nechránil, přestože se nájemci mohli i před tímto datem dostat do prodlení, bylo do 27. dubxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxy nemělo následné přijetí zákona žádný vliv.
4.
[Důsledek xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxením při epidemii. Co se rozumí mimořádným opatřením při epidemii pro zákon č. 210/2020 Sb., je uvedeno v § 1 odst. 2. Důkazní břemeno s prokázáním příčinxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxění nebo podstatné ztížení provozování podnikatelské činnosti] Znemožněním nebo podstatným ztížením provozování podnikatelské činnosti se rozumx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxovou službu.
6.
[Prodlení se službami spojenými s nájmem] Zákon č. 210/2020 Sb. chrání nájemce pouze v souvislosti s prodlením nájemného. V přípaxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxčit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce (smluvní pokuta, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.). xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pronajímatelem a nájemcem stanoví. Nepřípustným obcházením zákona by naopak bylo ukončení nájmu pronajímatelem z důvodu nedoplnění sjednané jistoxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiklá v důsledku prodlení nájemce patří právo čerpat, resp. započíst sjednanou jistotu k úhradě nájemného a souvisejících nákladů nebo možnost využít xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxž vliv na povinnost odvést DPH. Pronajímateli tak stále vzniká povinnost odvádět DPH z nájemného dle uzavřené nájemní smlouvy. V tomto odstavci popsanx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxstiny prokazovat - osvědčovat příčinnou souvislost mezi mimořádným opatřením a znemožněním nebo podstatným ztížením provozování podnikatelské čixxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxmeno] Zákon č. 210/2020 Sb. stanoví, že listiny osvědčující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxjímateli do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného.
11.
[Povaha lhůty pro předložení listin] Lhůta pro předložení lxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx. zák., podle níž „má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však oxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxpadě, že však prodlení s placením nájemného nastalo v rozhodné době před účinností zákona č. 210/2020 Sb., počítá se uvedená lhůta od účinnosti tohoto zxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxvěď je neplatná, nicméně nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré škody, které případným prodlením s předložením listin pronajímateli vznixxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby, což znamená, že musí být připsány na účet pronajímatele. Jinak je to důvod výpovědi z nájmu.
13.
[Výpověď z důvodu neuhrazení nájemného po ochxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vyplývá přímo ze zákona a použije se i v případech, kdy není prodlení s nájemným stanoveno v nájemní smlouvě jako důvod pro výpověď z nájmu.
14.
[Úrokx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxnen uhradit případné smluvní pokuty související s prodlením s placením nájemného. Jsou-li tedy ujednány úroky z prodlení, či smluvní pokuta, je nájemxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xohlednit ochranná opatření vyplývající ze související právní úpravy, která byla rovněž vydána ke zmírnění dopadů epidemie. Na prodlení s plněním penxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xo výše stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení. Tyto účinky pominou nejpozději 30. června 2020.“ Tato úprava je
lex specialis
ke všex xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxstor sloužících podnikání. Podle této úpravy bude nájemce chráněn i z hlediska dalších možných peněžitých sankcí, které vůči němu pronajímatel může uxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxené v právním předpise upravujícím úroky z prodlení. Za neplacení nájemného tak bude pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci peněžitou sankci, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxého ustanovení v § 31 zák. č. 191/2020 Sb. lze toto omezení aplikovat zpětně, tedy již od 12. března 2020. Nepoužije se však na závazky ze smluv uzavřenýcx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxstanoví, že by nájemce nebyl povinen nahradit pronajímateli škodu, nemajetkovou újmu nebo výdaje vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením s hrazenxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nájemného v důsledku mimořádných opatření, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zánikx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxém případě, pokud nájemce využil zákon č. 210/2020 Sb. a nehradil dle něho nájemné, je nezbytné, aby prostředky nájemného do 30 dnů ode dne zániku nájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
[Navrácení do běžného režimu] Pronajímatel může po uplynutí důsledků omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii, které nájemci znemožňxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxoveném rozsahu snášel, a to i v ochranné době. Pokud by byl nouzový stav prodloužen a přesahoval ochrannou dobu, pronajímatel může požadovat zrušení náxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx dobu mohl pronajímatel vypovědět nájem, či od nájemní smlouvy odstoupit z důvodu prodlení s nájemným na straně nájemce způsobeného mimořádným opatřexxxx x xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxý nájem prostoru sloužícího k podnikání, tzn., pokud pronajímatel může nájem vypovědět v případě, kdy by prostor potřeboval pro sebe a nájemce je v prodxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nájemní smlouvu soud, obdobně jako v případě např. § 1793 či § 2000 obč. zák.
4. [Pominutí okolností] Pominutím okolností podle § 3 odst. 1 písm. b) jx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxti.
5.
[Důkazní břemeno] Na pronajímateli bude prokázání výpovědního důvodu, tzn., že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanovexxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxě znemožňují nebo podstatně ztěžují provozování podnikatelské činnosti.
Související ustanovení:
§ 3 - omezení důvodů pro ukončení nájmu ze strxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 5
1. [Účinnost] S ohledem na stanovení ochranné doby se stanovila účinnost dnem vyhlášení zákona č. 210/2020 Sb. xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxl účinnosti téhož dne.
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR