209/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s už

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvé potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytovýcx xxxxxxxx x xxxx x xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx 
  xxxxx xx xxxxxx00 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
obč. zák. / občanský zákoník¨
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
s. ř. s.
  zákon xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx-2 na osoby 
  účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby 
  a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 
  xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého 
  Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s xxxxxxxx xxxx 
  x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zák. o službách / zákon o službách
  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 
  x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx
xxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxdu

[Vymezení pojmů]
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x5-6)
III. Mimořádné opatření při epidemii (7-8)
1. Krizové opatření vlády (9-11)
2. Mimořádné opatření při epidemii přijaté Ministerstvem zdravoxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx
x x 1
I. Podstata a účel zákona
1.
[Účel zákona] V návaznosti na první výskyt nového koronaviru SARS-CoV-2 došlo v České republice k vyhlášení nouzovéhx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxí se dotkla jednotlivců i rodin a vedla u celé řady z nich ke znatelnému snížení nebo dokonce k úplným výpadkům příjmů.
Byly-li osoby koronavirovou krxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xajišťováním bytové potřeby. Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, má především za cíl v nezbytně nutném rozsahu zajistit ochranu nájemcům, kteří byli krizovou situací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx 209/2020 Sb. v této souvislosti dále umožňuje po určitou dobu odložit splátky jistiny a příslušenství z úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje byxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxných s bydlením.
2.
[Vztah zákona k obecným předpisům] Zákonodárce při řešení dílčích opatření zvolil cestu nepřímé novely, která doplňuje obecnx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxzbytné číst spolu s komentovaným zákonem. V případě rozporu obecné normy s komentovanou úpravou je nutné dát v duchu zásady
lex specialis
přednost zákxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxaci zvláštních pravidel komentovaného předpisu. Klíčovou úlohu zde hraje § 1 a vymezení ochranné a rozhodné doby.
3.
[Legislativní proces] Komenxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je nezbytné odlišovat od nouzového stavu (k tomuto pojmu srov. dále). Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Poslanecké sněmovny na návrh vlády, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxslativní nouze vyhlásil svým rozhodnutím č. 41 ze dne 19. března 2020 předseda Poslanecké sněmovny. Učinil tak na návrh vlády přijatý v usnesení vlády zx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdle § 99 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a § 118 zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.
S přihlédnutím k dosavadní rozhxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxodně za to, že jak samotný stav legislativní nouze, tak i přijetí komentovaného zákona v tomto mimořádném režimu (tj. přijetí zákona po procesní stráncxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxlédnutím ke zdravotnické terminologii komentovaný zákon při vymezování pojmů v § 1 odlišuje označení pro původce onemocnění, kterým je koronavirus Sxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxé onemocnění nesoucí název COVID-19 (počáteční písmena z angl. „corona virus disease 2019“).
K odst. 1
II. Nouzový stav
5.
[Vymezení pojmu nouzoxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxkliže jsou ve značném rozsahu ohroženy životy, zdraví či majetkového hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost obyvatel České republiky a má-li zárovxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx stav vyhlásit, upravuje čl. 5 a čl. 6 úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Komentované ustanovení přitom neodkazuje na jakýkolxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxe území. Nouzový stav, kterého se komentované ustanovení dovolává, byl vyhlášen usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, uveřejnxxxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x x xro stanovení okamžiku, od kterého nejdříve může pronajímatel požadovat ukončení nájmu.
6.
[Trvání a povaha nouzového stavu] Původní délka trvánx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx o prodloužení trvání doby nouzového stavu do 30. dubna 2020. K prodloužení nouzového stavu bylo v souladu s čl. 6 odst. 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxx xxx 24. dubna 2020 vláda přijala žádost o další prodloužení nouzového stavu do 25. května 2020. Poslanecká sněmovna však k žádosti vlády schválila další prxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
Možné zrušení nouzového stavu soudem je zřejmě s ohledem na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu vyloučeno (Pl. ÚS 8/20). Ústavní soud totiž dospěl k závxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxě nepodléhá kontrole Ústavního soudu a je „přezkoumatelný“ především demokraticky zvoleným („nesoudním“) orgánem, kterým je Poslanecká sněmovna.
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxhlášení nouzového stavu sama o sobě nevedou k omezení práv a svobod osob. Z hlediska účinků komentovaného předpisu xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxatření, která jsou
relevantní
pro účely tohoto zákona a pro něž komentovaný zákon zavádí pojem „mimořádné opatření při epidemii“, vymezuje § 1 odst. 2x
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxbraná mimořádná opatření při epidemii přijatá Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví;
-
vybraná mimořádná opatřexx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xpatření] Většina mimořádných opatření byla průběžně aktualizována v návaznosti na to, jak se vyvíjel průběh epidemie na území České republiky. Jestlxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxud po obsahové stránce k žádné změně nedošlo), nebo naopak jen některé z nich (např. v rámci postupného uvolňování došlo ke zmírnění opatření a nájemce jxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxm. c) krizového zákona jako organizační nebo technická opatření určená k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimix xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxový stav [§ 2 písm. a) krizového zákona]. Nejdůležitější příklady omezení, jimiž je možné formou krizových opatření řešit krizovou situaci v době trváxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xrizová opatření, která byla přijata v době nouzového stavu ve smyslu § 1 odst. 1 vládou České republiky. Jde tak o opatření vlády přijatá v nouzovém stavu xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxého pohybu osob provedený usnesením vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 (uveřejněno pod č. 85/2020 Sb.)
Toto krizové opatření bylo později nahrazeno mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnisterstva zdravotnictví Městským soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatření týkající se volného pohybu osob s mírnějšími pravidly (usnesení xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx
x
xákaz maloobchodního prodeje nařízený usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 (č. 82/2020 Sb.)
Toto krizové opatření bylo později xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xinisterstva zdravotnictví Městským soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatření týkající se maloobchodního prodeje. Stalo se tak usnesením vláxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxna 2020 č. 493 (uveřejněno pod č. 224/2020 Sb.) účinné od 11. května 2020.
Uvolňování omezení výdělečných aktivit započalo od 20. dubna 2020 (např. auxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xvětna 2020 (nákupní centra, zahrádky u restauračních zařízení, kadeřnictví a holičství apod.).
*
zákaz přítomnosti žáků ve školách (usnesení vxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxbna 2020 č. 456, č. 198/2020 Sb.; usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 491, č. 220/2020 Sb.)
*
povinná karanténa osobám, které přicestovaly z rizikxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xsob, které xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxovozovnách provedený usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 (č. 72/2020 Sb.).
11.
[Trvání a povaha krizových opatření] Kxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh b) a c) je tak nelze vyhlásit před vyhlášením nouzového stavu a zanikají nejpozději s jeho skončením. V tomto ohledu je možné zahrnout pouze krizová opaxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kterou bylo vyhlášeno, nebo jeho zrušením, začasté provedeným s přijetím nového krizového opatření nebo jiného mimořádného opatření při epidemii. Kxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcí z krizových opatření, k nimž došlo před jejich zrušením, nejsou totiž zrušením krizových opatření dotčena.
Povaha krizových opatření byla sporxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní se navíc vyhlašují ve Sbírce zákonů. Ústavní soud dospěl k závěru, že krizová opatření přijatá vládou k řešení nouzového stavu podle § 1 odst. 1 zák. č. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvahy, nýbrž mají povahu jiného právního předpisu ve smyslu zákona o Ústavním soudu. Z toho také vyplývá, že zrušit je může jen Ústavní soud a k návrhu jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxxxho opatření podle písm. b)] Vedle krizových opatření vlády byla v době koronavirové krize přijímána též mimořádná opatření při epidemii podle § 69 zák. x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xen ta mimořádná opatření, která byla přijata na základě zmocnění v § 69 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 písm. g) zák. o ochraně veř. zdraví Ministerstvem zdxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxmžik vydání. Bylo-li tedy mimořádné opatření vydáno v roce 2020, lze se jej dovolávat, přestože by jeho účinky přetrvaly do roku 2021.
Komentované uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtví. Výslovně jsou zahrnuta pouze ta, která odkazují na § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví. Uvedené ustanovení zákona o ochraně veřejného zdxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxavení, sportovních událostí, trhů, uzavření škol či uzavření nebo omezení provozoven ubytovacích služeb.
Problém je v tom, že žádné z mimořádných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x x9 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví, nýbrž na zbytkovou klauzuli uvedenou v § 69 odst. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví (k jednotlivým mimořádxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxterstva zdravotnictví vydáno ve výslovně předpokládaném režimu, a zda je udržitelný doslovný výklad, který fakticky činí z komentovaného pravidla vxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xřezna do 23. března 2020 (omezení byla přijímána jako krizová opatření vlády), a dále od 24. dubna 2020, kdy v návaznosti na zrušující rozhodnutí začala xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx. o ochraně veř. zdraví, by naopak zahrnuta nebyla.
Máme za to, že teleologický výklad si vyžaduje, aby do § 1 odst. 2 písm. b) byla zahrnuta vedle opatřxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xx xdst. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví. Kromě toho, že uvedený výklad jednoznačně vyplývá ze smyslu a účelu komentovaného ustanovení, jak bylo vyjádxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxasti zajišťování bytových potřeb, nás k tomu vedou tyto argumenty.
Ve zvláštní části důvodové zprávy se u § 1 odst. 2 písm. b) uvádí jako příklad mimořxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxk. o ochraně veř. zdraví, nýbrž § 69 odst. 1 písm. i) zák. o ochraně veř. zdraví.
Opatření, která Ministerstvo zdravotnictví vydávalo odvolávajíc se xx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxst. 1 písm. b) cit. zákona, tj. šlo o opatření směřující k zákazu či xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí škol či uzavření nebo omezení provozoven ubytovacích služeb. Materiálně tak tato opatření začasté naplňovala i § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veřx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx 2 písm. a). Následně
exekutiva
upravila postup a nahradila obsahově totožná omezení jinou formou - opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydanými xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxiálně ke změně přijímaných omezení nedošlo. Není též bez významu, že Městský soud v Praze
relevantní
opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého opatření (MS Praha 14 A 41/2020). Soukromé subjekty však v době účinnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví neměly na výběr a muselx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxkla.
Konečně je vhodné upozornit na to, že nová mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví po skončení nouzového stavu se již odvolávaxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxDR 20581/2020-1/MIN/KAN).
Ve světle těchto skutečností máme za to, že pod mimořádné opatření při epidemii podle § 1 odst. 2 písm. b) je nezbytné zařaxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
13.
[Příklady mimořádných opatření] Mezi nejdůležitější mimoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx bylo učiněno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 23. března 2020, čj. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, a nahradilo tak krizové oxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxím Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020, čj. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, a následně dalším opatřením podobného znění ze dne 6. dubna 2020x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdle krizového zákona bylo následně převedeno do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, byl velice sporný. I proto bylo posledně zmiňované opatřenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemělo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví k takovému zásadnímu omezení práv jednotlivců pravomoc. Podle názoru soudu je zásadní omezení práx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx specialis derogat legi generali
) - srov. MS Praha 14 A 41/2020. Na zrušení vláda reagovala vydáním nového krizového opatření.
*
zákazu maloobchodxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxhradilo krizové opatření vlády obdobného znění. Účinky pominuly 1. dubna 2020, kdy bylo citované opatření nahrazeno dalším mimořádným opatřením, a tx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxDR 13361/2020-3/MIN/KAN, a následně opatřením ze dne 6. dubna 2020, čj. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN, opatřením ze dne 15. dubna 2020, čj. MZDR 16193/20xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xoslední zmíněné mimořádné opatření s účinností od 27. dubna 2020 (MS Praha 14 A 41/2020). Na zrušení vláda reagovala vydáním nového krizového opatřeníx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxořádné opatření při epidemii týkající se již jen provozu stravovacích a ubytovacích zařízení. Šlo o opatření ze dne 15. května 2020, čj. MZDR 20581/202xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxradilo krizové opatření vlády; opatření nicméně platilo pouze v období od 20. do 27. dubna 2020, kdy nabylo účinnosti nové krizové opatření vlády. Po doxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxřádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. března 2020, čj. MZDR 5503/2020-10/PRO (pro občany ČR), a mimořádné opatření Ministerstva zdraxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxmořádných opatření] Mimořádné opatření při epidemii je přijímáno bez ohledu na případnou existenci nouzového stavu, váže se totiž na faktický stav výxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxtím doby, na kterou bylo nařízeno. Podle názoru vyjádřeného v rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS Praha 14 A 41/2020) je po dobu trvání nouzového stavx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx na kvalifikaci mimořádného opatření podle tohoto zákona.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví podle písmene b) je opatřením obecné poxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xobě trvání mimořádného opatření je bez významu, zda bylo později vybrané mimořádné opatření zrušeno soudem. Ten, na jehož práva a povinnosti mělo mimoxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx xxxxřádné opatření při epidemii přijaté krajskou hygienickou stanicí
15.
[Pojem mimořádného opatření podle písm. c)] Podle komentovaného ustanovenx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice ve smyslu § 82 odst. 1 cit. zákona.
Jde pouze o opatření vydaná v roce 2020, pročež je rozhodující okamžik jejich vydání. Zákon č. 209/2020 Sb. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x sportovní akce, zákaz či omezení provozu ubytovacích zařízení, zákaz či omezení cestování nebo na uzavření škol. Ustanovení, které bylo podkladem prx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvalena povinná karanténa.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci rozhodla dne 16. března 2020 pod čj. KHSOC/09179/20xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxodnutí bylo následně doplněno mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 24. března 2020, čj. KHSOC/09649/2020/RED, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx2020, a to s účinností ode dne 30. března 2020 od 00.00 hod.
Obdobné karanténní opatření přijala také Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina pro oxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx2020. Uvedená karanténa byla zrušena k 1. dubnu 2020 mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 31. března 2020, čj. KHSV/0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xbecné povahy, které je nezávislé na existenci nouzového stavu. Je možné jej tedy vydávat i poté, co bylo trvání nouzového stavu ukončeno. Mimořádné opaxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxá Ministerstvem zdravotnictví.
K odst. 3
IV. Rozhodná doba
18.
[Rozhodná doba] Odstavec 3 komentovaného ustanovení vymezuje pojem „rozhodná dxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nájemného stala splatnou právě v rozhodné době.
Na rozdíl od zákona týkajícího se nájmu prostor sloužících k podnikání (zákon č. 210/2020 Sb.) je roxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní při epidemii. Jde přitom o takové (poslední) mimořádné opatření, jež naplňuje podmínky § 1 odst. 2 a kterého se zároveň nájemce pro účely § 3 dovolá. Dnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxnu, který jej vydal, popřípadě též ze strany soudu. Rozhodná doba pak skončí dnem následujícím.
Pro případ, že by některá mimořádná opatření přetrvxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xájmu. Mimo to je ochranná doba určující pro nejzazší okamžik, do kterého musí být uhrazeny pohledávky na nájemném, jejichž splatnost nastala v rozhodnx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xx20 - k návrhu na zrušení nouzového stavu, vybraných krizových opatření vlády a mimořádných opatření při epidemii
* nález Ústavního soudu ze dne 1. bxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx x x xxxxxumu vybraných mimořádných opatření při epidemii
Související ustanovení:
§ 3 - ochranná opatření ve prospěch nájemce, § 8 - účinnost
Souvisxxxxx xxxxxxxxx
xxx x x xxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x § 99 zák. č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, - § 118 zák. č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, - § 64 až 71 zák. o ÚS, - § 101a až 101d s. ř. sx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xrizový zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxření ke zmírnění dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby
[Působnost zákona]
JUDr.
Václav
Filip,
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxspěch nájemce (9-14)
K odst. 1
I. Vymezení aplikačního rozsahu
1.
[Význam právní úpravy] Ustanovení má význam pro stanovení rozsahu použitelnoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxadová pravidla se nepoužijí na § 5 až 7.
2.
[Použití právní úpravy] Ochranná opatření dle zákona č. 209/2020 Sb. se použijí na nájem bytu, domu nebo jxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxaženou v § 2235 až 2301 obč. zák. Obdobně se použijí i pro podnájem bytu, domu nebo jejich části, je-li účelem podnájmu uspokojování bytové potřeby podnxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxenechává nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu. To vyplývá z § 2235 odst. 2 obč. zák., který vylučuje použití zvláštní úpxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xájmu použít. Ochranná opatření dle zákona č. 209/2020 Sb. dále nelze použít na dočasné užívání ubytovacího zařízení (tzv. timeshare), které je upravxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx6 odst. 1 obč. zák. se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Pxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako by byl pronajat obytný prostor. Nájem domu pro bytové potřeby je zahrnut podle § 2236 odst. 3 obč. zák. Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce prxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxu než k bydlení (např. k provozu umělecké činnosti - ateliér), zvláštní ustanovení o nájmu bytu (domu) se na takový vztah nepoužijí. V závislosti na okolxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxhranná opatření stanovená v tomto zákoně. Pokud by se jednalo o nájem prostoru sloužícího k podnikání, uplatní se ochranná opatřená obsažená v zákoně čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxnickou osobou] O nájem bytu domu dále nejde v případě, že je byt nebo dům pronajat právnické osobě. Právnická osoba není člověk, a proto ji ze své podstaty xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxvení o nájmu podle § 2201 a násl. obč. zák. Na nájemní vztah bytu pronajatého právnické osobě nelze použit ochranná opatření dle tohoto zákona.
7.
[xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxli účelem podnájmu uspokojování bytové potřeby podnájemce. Podnájemní vztah k bytu, domu nebo jejich části se řídí rovněž zvláštní právní úpravou nájxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxich části do podnájmu jen se souhlasem pronajímatele (§ 2215 odst. 1 obč. zák.). Ke zřízení podnájmu se vyžaduje písemný souhlas pronajímatele, pokud nxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxemce byt nebo jeho část do podnájmu v rozporu s uvedenými xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxký zákoník stanoví, že podnájem končí společně s nájmem (§ 2277 obč. zák.). Podnájem skončí nejpozději s nájmem (§ 2278 obč. zák.).
K odst. 2
II. Zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemnou smlouvou (§ 2237 obč. zák.). Nájemní smlouvy mohou obsahovat řadu jiných ujednání, která zákonná úprava nepředvídá a neupravuje. Dodatečná xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxvaly nebo byly v jeho neprospěch, právní úprava chrání nájemce před smluvními ujednáními, která by se odchýlila v neprospěch nájemce. Tento princip je xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxvají zvláštní ustanovení o nájmu bytu nebo domu (§ 2235 až 2300 obč. zák.).
10.
[Zvláštní zákaz ujednání v neprospěch nájemce] Obdobný ochranný prixxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xprava je konstruována jako relativně
kogentní
ve prospěch nájemce. Na základě této právní úpravy není možné, aby si pronajímatel sjednal s nájemcem cxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxmce by bylo, pokud by bylo sjednáno placení nájemného na více platebních období dopředu. Podle § 2251 odst. 1 obč. zák. se nájemné platí vždy předem na kaxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtit například na tři měsíce dopředu. Ve vztahu k placení nájemného je důležitá i jeho splatnost. Jiným typem nedovoleného ujednání by tedy bylo sjednánx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxdnostranně ukončit nájem z důvodu prodlení v placení nájemného. Neúčinným ujednáním ve smyslu tohoto zákona by bylo obcházení stanoveného zákazu, naxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží. Taková ujednání se považují za neúčinná. Jejich sjednání nemá za následek neplatnost celé nájemní smlouvy. Nájemní smlouva jako celek zůxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxmce postrádají jakoukoli závaznost.
13.
[Ujednání ve prospěch nájemce] Odchylná ujednání jsou možná jen ve prospěch nájemce. Předmětem ujednánx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx xx xxxxnání ve prospěch nájemce můžeme považovat prodloužení doby splatnosti nájemného (oproti zákonem stanovené) - např. nájemce zaplatí do 10 dnů od začátxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxemce před dopady epidemie během ochranné doby. Ochrannou dobou se podle § 1 odst. 4 rozumí doba ode dne nabytí účinnosti, což nastalo 27. dubna 2020, až do xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxky k nájemním smlouvám, které byly uzavřeny v období od 27. dubna 2020 do 31. prosince 2020. Ochranná opatření mají chránit nájemce po celou dobu ochrannx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxtahy případná smluvní ujednání v neprospěch nájemce opět použijí. Účinky uvedeného zákazu neprospěšných ujednání jsou tedy omezeny v čase. Praktickx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxícími práva nájemce (§ 2235 odst. 1 obč. zák).
Související ustanovení:
§ 1 - výklad pojmů
Související předpisy:
[Ochxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxjem z jiných důvodů (11-16)
III. Další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce (17-24)
IV. Povinnost nájemce doložit okolnosti proxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxz ukončení nájmu] Toto ustanovení zakazuje pronajímateli jednostranně ukončit nájem. Zákaz ukončení nájmu je vymezen z hlediska subjektu, kterému sx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastnické právo k předmětnému bytu či domu. Vzhledem k tomu, že tato úprava se použije i na podnájem (viz § 2 odst. 1), uplatní se uvedený zákaz i ve vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxmínkami příslušné nájemní smlouvy a občanským zákoníkem. Zákon č. 209/2020 Sb. rovněž nevylučuje, aby se na ukončení nájmu dohodli pronajímatel i náxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx] Zákonodárce se vyhýbá pojmu výpověď a záměrně používá slovní spojení jednostranné ukončení nájmu. Důvodem je postihnout všechny možné způsoby jednxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xák. Svojí povahou jde o jednostranné právní jednání, které musí splňovat náležitosti kladené na právní jednání občanským zákoníkem. Komentovaný záxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxaně. Vzhledem k ochrannému účelu lze mít za to, že smyslem této právní úpravy je zachytit ukončení nájmu v jakékoli formě. Bude dopadat na všechny způsobx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxávní jednání svým obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu. Podle § 561 obč. zák. k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxdem xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nájemného je ohraničeno časově, a to tak, že muselo nastat v rozhodné době (časové vymezení). Současně příčinou tohoto prodlení jsou omezení plynoucí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ximořádného opatření při epidemii jsou omezení uvedená v § 1 odst. 2 (viz komentář k tomuto ustanovení). Znemožněním řádné úhrady nájemného je objektivxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii nemohl vykonávat svoji výdělečnou činnost. Podstatným ztížením řádné úhrady nájemného je mírnější varianta, kdy nájemce přišel o určitxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx době] Prodlení dlužníka je obecně definováno v § 1968 obč. zák., a rozumíme tím situaci, kdy v prodlení je dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní. Pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxodlení s placením nájemného zasazuje do časového rámce označeného jako rozhodná doba. Rozhodná doba je vymezena v § 1 odst. 3 (k tomu viz komentář výše).
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxe dostal do prodlení. Obecně platí, že prodlení s úhradou nájemného začíná od prvního dne po splatnosti dané částky nájemného. V praxi bude nutno zkoumaxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xplatnosti může být ujednáno v nájemní smlouvě. Podle pravidla předepsaného v § 2251 odst. 1 obč. zák. se platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx20 Sb. bude naplněn, jestliže prodlení nájemce bude spadat do rozhodného období, tzn. období mezi 12. březnem 2020 a do dne následujícího po dni skončexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxníkem, uvedený předpoklad není naplněn, pokud by šlo o úhradu nájemného za měsíc březen 2020, neboť za tento měsíc bylo nájemné splatné k 5. březnu 2020. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx příp. i za měsíc červen. V případě, že by v nájemní smlouvě byl ujednán jiný způsob placení nájemného, např. placení nájemného měsíčně pozadu, bude zákox xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek] Poněkud nepřesně se uvádí v důvodové zprávě, že se prodlužuje doba splatnosti pohledávek, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnosti pohledávek. Doba splatnosti není touto právní úpravou dotčena. Pronajímateli budou proto v důsledku neuhrazení nájemného v době splatnosti vzxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxně ztížila úhradu nájemného] Vedle časového ohraničení se vyžaduje i existence věcného důvodu, pro který nájemce není schopen nájemné ve splatnosti uxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxce může jít o trochu jiné okolnosti. Rozhodující bude, že převažujícím důvodem pro jejich vznik jsou omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxcím důvodem. Důvodem pro nezaplacení nájemného nemohou být zcela jiné okolnosti (např. ztráta zdroje příjmu ještě v době před vypuknutím pandemie). Oxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xudou-li naplněny oba výše popsané znaky zakázaného důvodu, pronajímatel není oprávněn ukončit nájem.
A contrario
z toho ovšem můžeme dovodit, že proxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i navazující odstavec 2.
9.
[Nájemné] Komentovaný zákon stanoví ochranu při prodlení s placením nájemného. Podle obecné úpravy platí, že nájemné xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xbčanský zákoník předpisuje zvláštní úpravu. Nájemné za pronájem bytu či domu se sjednává pevnou částkou. Strany si mohou sjednat různou délku, za kterxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxné platby, které v souvislosti s nájmem má povinnost hradit. Pokud by se nájemce dostal do prodlení s placením plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xb. nikterak neupravuje otázku, zda je přípustné v průběhu ochranné doby zvýšit částku nájemného. Ochrana nájemce se zaměřuje na placení nájemného a dxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxatní i během ochranné doby. Pronajímatel a nájemce se tedy mohou dohodnout xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtup dle § 2249 obč. zák., nebo v důsledku stavebních úprav postup dle § 2250 obč. zák.
K odst. 2
II. Právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů
xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxladem. Zákonodárce nicméně použil techniku doplňujícího pravidla, kterým se normativně potvrzuje, že zákaz v prvním odstavci nesuspenduje ostatní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xrodlení nájemce. Jiné důvody pro ukončení nájmu zákon č. 209/2020 Sb. nestanoví. Nespecifikuje ani jiná práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxi náleží právo vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou v tříměsíční výpovědní době pro důvody vyjmenované v § 2288 odst. 1 obč. zák. Uvedené ustanovxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xaložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Z výše uvedených čtyř výpovědních důvodů xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxvinností nájemce, které je vyšší intenzity. Zákon hovoří o hrubém porušení. Nájemce hrubě poruší svoji povinnost, dá-li byt nebo jeho část do podnájmu xxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxx x x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxnnosti nájemce zaplatit nájemné. V této souvislosti je třeba upozornit, že podle § 2291 odst. 2 obč. zák. se nezaplacení nájemného nebo nákladů za služxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Podle komentářové literatury (Hulmák a kol., 2014, s. 457-463) by v tomto kontextu neplacení nájemného a úhrady za služby za alespoň dva měsíce bylo nutxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxubé porušení povinností nájemce, s ohledem na ochranný účel právní úpravy v zákoně č. 209/2020 Sb. nebude přípustný takový výklad, který by umožňoval xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxaplacení nájemného. Stejný postoj je nutno zaujmout i ke čtvrtému důvodu [§ 2288 odst. d) obč. zák.], který je formulován ještě obecněji jako „jiný obdoxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxemného.
14.
[Další výpovědní důvody] Dále pronajímateli náleží i právo vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době pro důvody uxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno, nebo b) pronajímxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxří na zcela odlišné okolnosti, které nekolidují s úpravou v zákoně č. 209/2020 Sb. a jsou použitelné.
15.
[Náležitosti výpovědi] Podává-li pronaxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xřejmá oprávněnost takové výpovědi. Následně má totiž nájemce ve smyslu § 2290 obč. zák. právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávnxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatnou (relativní neplatnost). Uvedení důvodu ve výpovědi nabývá ještě většího významu právě s ohledem na úpravu obsaženou v komentovaném zákoněx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxskusím ohledně uplatnění ochrany dle zákona č. 209/2020 Sb.
16.
[Smluvní důvody pro ukončení nájmu] Pronajímatel bude dále oprávněn vypovědět čx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxacením nájemného).
III. Další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce
17.
[Další práva v důsledku prodlení nájemce] Zákon č. 20xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy obsažené v tomto zákoně rozumíme prodlení s placením nájemného, jak je uvedeno v prvním odstavci. Dalšími právy vznikajícími v důsledku prodlení je txxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpovědnosti nájemce za prodlení.
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komentovaný zákon výslovně nevylučuje právo na úroky z prodlení. Právo na úrok z prodlení může být sjednáno v nájemní smlouvě. Nebude-li ve smlouvě sjexxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bankou a vypočítá se podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního poloxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxodlení 10 % ročně. Pokud nedojde k další úpravě sazeb ze strany ČNB, bude zákonný úrok z prodlení při prodlení od 1. července 2020 ve výši 8,25 % ročně. Prodxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx] Při aplikaci sankcí za prodlení s placením nájemného je třeba zohlednit ochranná opatření vyplývající ze související právní úpravy, která byla rovnxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xx x91/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestnxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužník, že mu omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, lze po dlužníkxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxou nejpozději 30. června 2020.“ Tato úprava je
lex specialis
ke všem ostatním právním předpisům, z nichž vyplývá dlužníkovi povinnost zaplatit jakouxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžitých sankcí, které vůči němu pronajímatel může uplatnit z důvodu prodlení s placením nájemného. Uvedená úprava omezuje výši možné peněžité sankce zx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xprávněn uplatnit vůči nájemci peněžitou sankci, která nepřesáhne zákonný úrok z prodlení. Jinou peněžitou sankci nebude oprávněn uplatnit. Uvedené xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xx20. Nepoužijí se však na závazky ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti zákona č. 191/2020 Sb. (tzn. po 24. dubnu 2020).
20.
[Smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxh nájemních vztazích považováno za zakázané ujednání podle § 2239 obč. zák. Paradoxně novelou občanského zákoníku - zákonem č. 163/2020 Sb., s účinnoxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxštění plnění povinností nájemce smluvní pokuty. Vzhledem k časovému překryvu zákona č. 209/2020 Sb. a zmíněné novely občanského zákoníku ovšem došlx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxí pokuta byla sjednána pro zajištění úhrady nájemného, lze mít za to, že půjde o ujednání v neprospěch nájemce, ke kterému nelze přihlížet podle § 2 odst. xx
xxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxená nebo související s užíváním pronajatého bytu. Tento druh plateb se obvykle sjednává samostatně a nezahrnuje se do částky nájemného, protože jde o pxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxí pro nájemce a nájemce přes něj provádí platbu třetím stranám, které jsou poskytovateli těchto plnění a služeb. Podle úpravy v občanském zákoníku (§ 22xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-li si strany nic, platí podle § 2247 odst. 2 obč. zák. podpůrné pravidlo, že pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby, kterými podle následuxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxh částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.
22.
[Sankce za neplacení poxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxanné opatření se vůči těmto platbám vůbec neuplatní. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou těchto plateb, ponese nájemce plnou odpovědnost za toxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxch předpisů (např. zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxonajímatele vypovědět smlouvu na základě § 2288 odst. 1 , resp. § 2291 odst. 2 obč. zák.
23.
[Paušální platba poplatků za služby] Podle právní úpravy xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxnilo od 1. ledna 2014. Podle výslovné úpravy § 9 zák. o službách je možné částku nájemného a částku za služby sloučit do samostatné paušální částky, pokux xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxednaly a do nájemného byly na základě ujednání v nájemní smlouvě zahrnuty i poplatky a platby za odebírané služby, bude se pronajímatel nacházet v obtížxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxo dodat, že do paušální platby nelze zahrnout jakékoli platby. Podle § 9 odst. 4 zák. o službách nelze zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxněžitá jistota] Jiným právem pronajímatele může být právo započtení pohledávky na nájemné oproti složené peněžité jistotě (kauci). Komentovaný zákxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xy pronajímatel započetl jistotu na dlužné nájemné a současně by požadoval doplnění jistoty na původní výši a následně by nájemní smlouvu vypověděl s odxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx nájemce doložit okolnosti prodlení
25.
[Dokládací povinnost] Třetí odstavec stanoví povinnost nájemce doložit pronajímateli okolnosti prodlexx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.
26.
[Okolnosti prodlení] V pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdlení se dokládají potvrzením od příslušného úřadu práce ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, jejichž formu a náležitoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxandardní požadavek, kdy nájemce dokládá nejprve existenci okolností prodlení úřadu práce, který následně vystavuje potvrzení pro nájemce. Zvolena xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxce, který má stanovit formu a náležitosti pro podklady, které by měl předkládat nájemce. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na aktuální rozhodxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxlynutím dne 31. prosince 2020. Důvodem pro zrušení bylo, že Ministerstvo financí mohlo prostřednictvím své pravomoci vydávat daňové tiskopisy ukládxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxložil bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem okolnosti prodlení podle odstavce 1 písm. b) zák. č. 209/2020 Sb. Tomu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x krizovými opatřeními.
27.
[Potvrzení od úřadu práce ČR] Podle textu zákona vystavuje nájemci potvrzení o okolnostech prodlení příslušný úřad prxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdu práce ČR, kterou tento úřad zveřejnil v tiskové zprávě na svých internetových stránkách dne 7. května 2020, je k vydání potvrzení nezbytné vyplnit foxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxiz https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-vydani-potvrzeni-dle-zakona-c-209-2020).
28.
[Požadované doklady pro vystavení potvrzení] Úxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) - dokládá se potvrzením zamxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxši. Nebo lze požádat Úřad práce ČR o vyjádření, že žadatel je na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání podané v rozhodném období (od 12. března 20xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxí a je/není mu poskytována podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši a doklad o ztrátě zaměstnání tímto nahradit;
b)
doklad o překážkách na straně zaměsxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxících;
c)
doklad o ošetřovném - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) nebo Okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxí musí obsahovat od kdy, případně do kdy žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nařídil, nebo onemocnění diagnostikoval, případně léčil, potvrzení musí obsahovat údaj od kdy, případně do kdy karanténa nebo onemocnění trvaly, doxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxivých měsících, pokud výplata těchto dávek náležela;
e)
doklad o uzavření provozovny - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, případně ČSSZ nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxním živnostenského úřadu, nebo potvrzením ČSSZ nebo OSSZ, potvrzení musí obsahovat údaj, kdy došlo k přerušení nebo ukončení živnosti (popříp. kdy byxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbí (od 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden v evidenci ucxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
doklad o vyplaceném kompenzačním bonusu pro OSVČ - dokládá se potvrzením finančního úřadu, potvrzení musí obsahovat období, za které žadatel kompenzxxxx
xxxxx
xxxxxxx x x xxxx xxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xkamžité pomoci vyplacené v souvislosti s mimořádnými opatřeními.
29.
[Lhůta bez zbytečného odkladu] Dokládací povinnost má nájemce splnit bxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxe odpovídá řádu několika dnů. Komentovaná právní úprava ovšem nestanoví, od jakého okamžiku běží uvedená lhůta. Z logiky právní úpravy lze mít za to, že xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxva v důsledku porušení platební povinnosti nájemce. Pokud by se lhůta počítala takto, vyžadoval by se určitý proaktivní přístup nájemce, aby si zavčasx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxvní následky nesplnění dokládací povinnosti pronajímateli. Gramatickým výkladem můžeme dovodit, že jde o samostatnou povinnost nájemce, kterou muxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xříslušného úřadu práce ČR. Jestliže tedy nájemce takové potvrzení od úřadu práce ČR obdrží, lze mít za to, že je naplněn zákonný důvod podle § 3 odst. 1 a prxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxatel může postupovat standardní cestou a nájem ukončit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případném sporu o platnosti výpovxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx ale doloží pronajímateli naplnění zákonného důvodu jiným způsobem. S ohledem na účel této právní úpravy lze mít za to, že by nájemce měl být chráněn i v toxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxt k výpovědím pronajímatelů podaným v období mezi 12. březnem 2020 a 27. dubnem 2020. Mohou se nájemci zpětně odvolávat na nový zákon, pokud se dostali do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxt. Navíc zákon č. 209/2020 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení, která by tuto otázku řešila. Výpověď pronajímatele doručenou nájemci před nabytím úxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
32.
[Skončení ochrany nájemce] Nájemce je na základě zákona č. 209/2020 Sb. chráněn před výpovědí pronajímatele z důvodu nezaplacení nájemného po cxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxho nájemného, a to bez výpovědní doby.
33.
[Úhrada pohledávek splatných v rozhodné době] Z návětí čtvrtého odstavce vyplývá, že nájemce má povinnoxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx
xxx
xxrávo výpovědi bez výpovědní doby] Tato právní úprava zakládá zvláštní právo výpovědi pronajímatele bez výpovědní doby. Rozšiřuje se právo pronajímaxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxuvní strany sjednána jiná pravidla v nájemní smlouvě.
35.
[Pohledávky splatné v rozhodné době] Pronajímatel je oprávněn uplatnit toto své právo vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 209/2020 Sb. hovoří o všech pohledávkách. Částečná úhrada těchto pohledávek nebude dostačující.
36.
[Ukončení smlouvy bez výpovědní doby] Proxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxy určité před uplynutím data 31. prosince 2020, nájemce nebude povinen uhradit dlužné pohledávky před uplynutím ochranné doby, tj. před 31. prosincem xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxty druhé komentovaného odstavce náleží pronajímateli právo výpovědi i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledxxxx xxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxmatickým výkladem z něho lze dovozovat, že ukončení nájemní smlouvy může být urychleno ze strany nájemce. Prohlásí-li nájemce vůči pronajímateli jedxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xa základě tohoto prohlášení. Takovou výpověď bude oprávněn podat kdykoli poté, co obdržel prohlášení nájemce, tedy i před uplynutím ochranné doby. Přxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxe, kdy se stane jinak nepochybným, že nájemce své dluhy v ochranné době neuhradí. Patrně může jít o případ, kdy se nájemce dostane do úpadku, či o jinou tížxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx Pl. ÚS 19/17
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení pojmů, § 2 - působnost zákona
Související předpisy:
obč. zák., - § 29 až 31 zák. č. 191/xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxu]
JUDr.
Václav
Filip,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Přehled výkladu:
I. Právo pronajímatele požadovat zrušení nájmx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze kterého neplyne žádný příjem v podobě nájemného a který ani nelze vypovědět, představuje pro pronajímatele významné omezení. Zákon tím do jisté mírx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxa požadovat zrušení nájmu, pokud by se v důsledku ochrany nájemce ocitl sám ve značné nouzi. Ustanovení současně stanoví podmínky, při jejichž splnění xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxžadovat zrušení nájmu není zvláštním výpovědním důvodem. Jde o zvláštní právo pronajímatele založené zákonem, obdobné tomu, které zakládá občanský xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxmatele jako důvod pro zrušení nájmu] Zrušení nájmu je možné požadovat z důvodu, který je poměrně složitě konstruován. Jeho naplnění se bude odvíjet přexxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel. Omezením rozumíme nemožnost vypovědět či jinak ukončit nájem z důvodu prodlení nájemce. Teprve ze druhé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Tato druhá část je uvozena slovem „zejména“, proto xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxdňovat, aby byl pronajímatel oprávněn požádat o zrušení nájmu.
4.
[Nouze pronajímatele] Právo na zrušení nájmu je dáno, bude-li pronajímateli hrxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxel nebude mít na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Zákonodárce tím naznačuje, že musí jít o hraničnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxné příjmy, měl by prokázat, že nejsou dostačující.
5.
[Uplatnění práva] Pro uplatnění práva na zrušení nájmu nejsou předepsány žádné formální požxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxm o zrušení nájmu, jak plyne z návětí druhého odstavce.
6.
[Odkdy lze právo uplatnit] Pronajímatel může požadovat zrušení nájmu poté, co pominuly oxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxav skončil dne 17. května 2020. Okolnostmi podle § 3 odst. 1 písm. b) jsou omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii, které znemožňují nebo poxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxonajímatel se s nájemcem dohodnou na skončení nájmu. Teprve v případě, že se strany nedohodnou, může se pronajímatel obrátit na soud a domáhat se zrušenx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx náležitosti podání k soudu. Při uplatnění svého práva musí pronajímatel popsat a doložit naplnění zákonem č. 209/2020 Sb. stanovených podmínek. Patxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
9.
[Procesní úprava] Pro soudní řízení o zrušení nájmu není předepsána procesní úprava. Procesní kodexy, které připadají do úvahy (občanský souxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxý typ žaloby. V rámci soudního řízení bude soud posuzovat, zda je naplněn důvod pro zrušení nájmu. Na základě toho rozhodne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx. Dnem nabytí právní moci pozbyde smlouva účinnosti.
10.
[Legitimace stran] Aktivně legitimován k podání žaloby je výlučně pronajímatel bytu či dxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxhni spoluvlastníci, resp. oba manželé. Pasivně legitimován je nájemce.
Související ustanovení:
§ 3 - ochranná opatření ve prospěch nájemce
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
JUDr.
Václav
Filip,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Přehled výkladu:
I. Důvody přijetí opatření pro příjemce úvěru posxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (6-12)
IV. Prodloužení doby splácení úvěru (13-14)
K § 5
I. Důvody přijetí opatření pro příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlenx
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxíleny na pořízení bydlení, jeho opravy a modernizace. V současné době hrozí, že dotčené osoby nebudou v důsledku krizových opatření schopny z různých dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Podle důvodové zprávy Státní fond rozvoje bydlení od počátku nouzového stavu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxlších týdnů se do podobné situace dostanou i bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, které čerpaly úvěry na opravy a rekonstrukce bytových xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxcností, které pečují o malé děti. Postupně mohou přibývat i jiné případy, především z řad osob do doby krize ekonomicky aktivních.
Cílem úpravy obsaxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxvoje bydlení budou pouze dočasně snížené.
II. Státní fond rozvoje bydlení
2.
[Zřízení fondu] Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen zákonem č. 21xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
3.
[Účel fondu] Účelem fondu a jeho veřejným posláním je podporovxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxuladu s veřejným zájmem. Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
4.
[Prostředky státu] Fond hospodaří s finančnímx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxmou úvěru.
5.
[Změna pravidel fondu] Od 1. června 2020 se Státní fond rozvoje bydlení na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil na Státní fond podporx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxsti cestovního ruchu. Změna názvu v žádném případě nebude mít vliv na práva, povinnosti a závazky Státního fondu rozvoje bydlení. Všechny smlouvy uzavxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi splátek jistiny a příslušenství úvěru
6.
[Oprávnění fondu] První odstavec zakládá oprávnění fondu odložit splatnost splátek jistiny a příslušexxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xond měl povinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xude záležet na uvážení fondu.
7.
[Příjemce úvěru] Příjemce úvěru není v zákoně č. 209/2020 Sb. definován. Z logiky této úpravy plyne, že půjde o kažxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxně vyhlašovány. Vzhledem k tomu, že zákon blíže toto nespecifikuje, lze mít za to, že zákonem č. 209/2020 Sb. poskytnutá ochrana se bude vztahovat na úvxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx č. 209/2020 Sb. použije na úvěr sjednaný a čerpaný před nabytím účinnosti zákona či později. Při takto formulované dispozici tohoto ustanovení nezbýxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx i na úvěry, u nichž byl příjemce v prodlení, a to bez ohledu na délku takového prodlení.
9.
[Doba odložení splatnosti splátek] Odložení splatnosti sxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxná právní úprava však nestanoví, od jakého okamžiku se odklad splátek uplatní. Není výslovně určeno, zda se použije od okamžiku podání žádosti, nebo urxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxerých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Diskusní tak může být, zda lze odklad splátek uplatnit zpětně po podané žáxxxxxx
xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxt doklad příjemce úvěru o neschopnosti splácet úvěr vzniklé v důsledku mimořádného opatření při epidemii. Co má sloužit jako tento doklad, zákon č. 209xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxuto ustanovení výše).
11.
[Bezformálnost] Ani pro rozhodování o žádosti zákon č. 209/2020 Sb. nepředepisuje žádná procedurální pravidla ani lhxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x2.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxi. Fond není oprávněn účtovat žádné poplatky ani jinou úhradu, která by měla souvislost s podávanou žádostí o odklad splátek.
K odst. 2
IV. Prodloužexx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxlková doba splácení úvěru se prodlužuje o dobu, na kterou byla odložena splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru. Celkovou dobou splácení úvěrx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splácení úvěru nebudou dotčena jiná ujednání ve smlouvě o úvěru (např. právo na úrok z úvěru po dobu odkladu). Není omezeno ani sjednání některých souvixxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx
[Vymezení pojmů podle zákona o službách]
JUDr.
Václav
Filip,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 6
1.
[Zákon o službácxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. (dále jen „zákon o službách“).
2.
[Slxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xsou označovány zkráceně jako „služby“. Dále stanoví postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlaxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxzsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají. Pro nájemní vztah z uvedeného plyne, že rozsah služeb by měl být sjednán v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xebo s ním související služby zajistí pronajímatel. Pro případ, že by nájemní smlouva neobsahovala ujednání o rozsahu odebíraných služeb, platí podpůxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx za nezbytné služby považují dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxvatel služeb] Pojem poskytovatele služeb definuje § 2 písm. a) zák. o službách, který za poskytovatele služeb prohlašuje vlastníka nemovitosti nebo vxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Důvodová zpráva k zákonu o službách k tomu na vysvětlenou dodává, že vymezení pojmu poskytovatel služeb je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlečenství vlastníků jednotek). Vlastníkem nemovitostí je ten, komu náleží vlastnické právo k příslušné nemovitosti. Ve vztahu k nájemci je poskytovxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxírá-li nájemce od pronajímatele jen některé služby a odběr jiných služeb bude zajišťovat napřímo, nevztahují se na odebírání služeb napřímo pravidla xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxená v zákoně o službách. Na odběr služeb bez účasti poskytovatele nelze uplatnit pravidlo dle zákona č. 209/2020 Sb. o odložené lhůtě pro vyúčtování slxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxstníka jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Podle důvodové zprávy k zákonu o službách je u pojmu příjemce služeb přímá vazba nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxím rozumí vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období.
Související předpisy:
zák. o službácxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
1.
[Důvody k odložení vyúčtování] Zákonodárce předpokládal, že z důvodu vyhlášených mimořádných opatření může být pro mnoho poskytovatelů služex xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. To může způsobit prodlení s vyúčtováním a finančním vypořádáním nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Toto proxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxů způsobené krizovou situací a přijetím mimořádných opatření k jejímu zvládnutí zákon č. 209/2020 Sb. prodlužuje lhůtu pro provedení finančního vyrxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo 4 měsíční.
3.
[Lhůta pro vyúčtování podle zákona o službách] Lhůtu pro vyúčtování služeb stanoví zákon o službách. Podle § 7 odst. 1 zák. o službách xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxným právním předpisem stanoveno jinak. Toto vyúčtování je povinen doručit příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vzhxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí v daném vztahu mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb. xxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb.
4.
[Lhůta pro finanční vyrovnání] Finanční vyrovnání prxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxx x službách). Lhůta pro provedení finančního vyrovnání může být sjednána mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb. Není-li sjednána, platí zákonxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxování] Komentovaný zákon prodlužuje lhůtu pro doručení vyúčtování služeb. Prodloužení lhůty je koncipováno ve vazbě na uplynutí zákonné lhůty (dospxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxáno zúčtovací období jako kalendářní rok, započala čtyřměsíční lhůta běžet 1. ledna 2020, což by znamenalo, že skončí (dospěje) 30. dubna 2020. Na záklxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxanismem se automaticky prodlužuje i lhůta pro finanční vyrovnání. Čtyřměsíční vyrovnání poběží vždy od doručení vyúčtování. Byla-li tímto zákonem pxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxch
Účinnost
JUDr.
Václav
Filip,
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K § 8
Zákon byl vyhlášení ve Sbírce zákonů dxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR