191/2020 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby (Lex Covid): Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěti trestných činů a právnické osoby
JUDr.
Anežka
Janoušková
Ph.D.
JUDr.
Jaromír
Jirsa
prof. JUDr.
Zdeněk
Kühn,
Ph.D., LL.M.
Jxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxrmila
Pokorná,
CSc.
doc. JUDr.
Dana
Ondrejová,
Ph.D.
Změna: 460/2020 Sb.
Seznam použitých zkratek
ex. řád
  zákon č. 121/2000 Sb.x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (insolvenční zákon)
krizový zákon
  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
lex xxxxx
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 
  xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxné, oběti trestných činů a právnické osoby 
  a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
o. s. ř.
  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řáx
xxxx xxxx
  xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx 
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx
  xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xepubliky
z. o. k. 
  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
z. o. t. č.
  zákon č. 45/2013 Sb., o oběxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 
  xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxho zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zák. o Ústavním soudu
  zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

Část první
Zmírnění dopadů epixxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx.2020.
Přehled výkladu:
I. Podstata a účel zákona
II. Nouzový stav
III. Mimořádné opatření při epidemii
a. Krizové opatření vlády
b. Mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx a účel zákona
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, upravuje zdánlivě nesouvisející materii vybraných oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxl k zahrnutí jednotlivých opatření do jediné právní normy a který se bezprostředně promítá do úvodního společného ustanovení § 1.
Předpis má za cíl rxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxubliky ve vybraných oblastech spadajících do resortu justice. Pro komentovaný zákon se z těchto důvodů vžilo označení „lex COVID justice“ nebo také jxx xxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xasovou působnost. Některé normy jsou však obecnější a přetrvají i nouzový stav, resp. období bezprostředně následující. Jedná se o změny provedené přxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxx xx xxxx x xxxx x xxx x x xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xtavu legislativní nouze. Vybočuje jen § 127a IZ o mimořádném moratoriu, který je svojí povahou dočasný, avšak byl vložen do obecného předpisu.
Komxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx 10);
-
opatření v oblasti insolvenčního práva, vč. změny insolvenčního zákona (§ 11 až 17, § 32 a § 33);
-
zvláštní opatření týkající se práv a poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx x xx x x xxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxření na poli soukromého, procesního a trestního práva upřednostnil formu zvláštního právního předpisu oproti dílčím novelám obecných norem, jichž sx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxvaným zákonem. V případě rozporu obecné normy s komentovanou úpravou je nutné dát v duchu zásady
lex specialis
přednost tomuto zákonu, který se musí jaxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x trestních řízeních, kde se výslovně uvádí, že ustanovení § 66 tr. řádu není úpravou lex COVID dotčeno.
Výše uvedené platí za předpokladu, že jsou nxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx a § 36 o účinnosti zákona. Blíže k této problematice je uvedeno v jednotlivých ustanoveních komentovaného předpisu.
Lex
COVID vedle vlastní matexxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxástí obecných norem a uplatní se standardní pravidla pro jejich interpretaci. Důležitou úlohu při výkladu plní související přechodná ustanovení.
xxx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xezbytné odlišovat od nouzového stavu (k tomuto pojmu srov. dále). Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Poslanecké sněmovny na návrh vlády, jsoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxtivní nouze vyhlásil svým rozhodnutím č. 41 ze dne 19. března 2020 předseda Poslanecké sněmovny. Učinil tak na návrh vlády přijatý v usnesení vlády ze dnx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxvislosti s koronavirovou krizí xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xenátu.
S přihlédnutím k dosavadní rozhodovací praxi Ústavního soudu, který se legislativním procesem ve stavu legislativní nouze zabýval již opaxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxximu plně obstojí. Po obsahové stránce zákon řeší akutní otázky související s koronavirovou krizí a během legislativního procesu se pro jeho přijetí vyxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xojmů v § 1 odlišuje označení pro původce onemocnění, kterým je koronavirus SARS CoV-2 (zkratka mající původ v angl. „Severe Acute Respiratory Syndromx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx virus disease 2019“).
K odst. 1
II. Nouzový stav
Hovoří-li se v zákoně o nouzovém stavu, jedná se o pojem definovaný poprvé v ústavním zákoně č. 110/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxy nebo vnitřní pořádek a bezpečnost obyvatel České republiky a má-li zároveň tato hrozba svůj původ v živelní pohromě, ekologické nebo průmyslové haváxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxské republiky.
Komentované ustanovení přitom neodkazuje na jakýkoliv nouzový stav, ale na konkrétní nouzový stav, který vláda České republiky vyxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xíně již 17. listopadu 2019, na území České republiky se první prokázané případy nákazy vyskytly 1. března 2020. Nouzový stav, kterého se komentované usxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu je důležité jednak pro vymezení krizového opatření podle § 1 odst. 2 písm. a), jednak pro stanovení okamžiku, od kterého má účastník řízení garantxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxna 2020 č. 396 o prodloužení trvání doby nouzového stavu do 30. dubna 2020. K prodloužení nouzového stavu bylo v souladu s čl. 6 odst. 2 úst. zák. č. 110/19xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx
Na jednání dne 24. dubna vláda přijala žádost o další prodloužení nouzového stavu do 25. května 2020. Poslanecká sněmovna však schválila další prodlouxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xxxxx zrušení nouzového stavu soudem je s ohledem na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu vyloučeno (Pl. ÚS 8/20). Ústavní soud totiž dospěl k závěru, že vyhláxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xontrole Ústavního soudu a je „přezkoumatelný“ především demokraticky zvoleným („nesoudním“) orgánem, kterým je Poslanecká sněmovna.
K odst. 2
Ixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxezení práv a svobod osob. Z hlediska účinků komentovaného předpisu proto nejsou
relevantní
ani tak tyto okolnosti jako opatření přijatá vládou či jinxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xavádí pojem „mimořádné opatření při epidemii“, vymezuje § 1 odst. 2.
S ohledem na omezenou působnost lex COVID, jež se dotýká toliko oblastí spadajíxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxdnikání či jiné ekonomické činnosti. Hovoří-li proto dále zákon o „mimořádných opatřeních při epidemii“, jsou jimi pouze opatření vyjmenovaná v § 1 odxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxé ustanovení:
-
všechna krizová opatření přijatá vládou podle krizového zákona;
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx opatření při epidemii přijatá krajskými hygienickými stanicemi za podmínek zákona o ochraně veřejného zdraví.
Vedle správné klasifikace podxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovení v navazující části zákona totiž nepracují s jakýmkoliv mimořádným opatřením při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2, ale spojují využití mimořádnýcx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xx musí svoji žádost opírat o mimořádné opatření, v jehož důsledku došlo k podstatnému omezení či znemožnění vykonávání procesních práv. Typicky půjde o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx existenci mimořádného opatření, kterým bylo znemožněno nebo podstatně ztíženo konání zasedání orgánu právnických osob. Opět se může jednat o zákaz vxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní byla průběžně aktualizována v návaznosti na to, jak se vyvíjel průběh epidemie na území České republiky. Jestliže bylo jednotlivé mimořádné opatřexx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoby tvrzený dopad.
K odst. 2 písm. a)
a) Krizové opatření vlády
Krizová opatření jsou definována v § 2 písm. c) krizového zákona jako organizační nxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxzová situace nastává podle cit. zákona pouze v krizovém stavu, kterým může být dle okolností také nouzový stav [§ 2 písm. a) krizového zákona]. Nejdůležxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxkona.
Lex
COVID nezohledňuje všechna krizová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxádou České republiky. Jedná se tak o opatření vlády přijatá v nouzovém stavu vyhlášeném v reakci na výskyt nového koronaviru na území České republiky. Kxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnovení lex COVID, patří:
-
Zákaz volného pohybu osob provedený usnesením vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 (uveřejněno pod č. 85/2020 Sb.).
Toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxí. Po zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Městským soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatření týkající se volného pohybu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxeřejněno pod č. 223/2020 Sb.).
-
Povinná karanténa osobám, které přicestovaly z rizikových oblastí, nařízená usnesením vlády České republiky ze xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády ze dne 30. března 2020 č. 334 (č. 142/2020 Sb.).
-
Zákaz maloobchodního prodeje nařízený usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 202x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx usnesením ze dne 23. března 2020 č. 280. Po zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví Městským soudem v Praze vydala vláda nové krizové opatření týkxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx/2020 Sb.) a usnesením ze dne 23. dubna 2020 č. 453 (č. 195/2020 Sb.). Navazovalo krizové opatření vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 493 (uveřejněno pod č. 224xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x2. března 2020 č. 199 (č. 72/2020 xxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxna 2020 č. 455, č. 197/2020 Sb.; usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 456, č. 198/2020 Sb.; usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 491, č. 220/2020 Sb.).
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xísmenech b) a c) je tak nelze vyhlásit před vyhlášením nouzového stavu a zanikají nejpozději s jeho skončením. V tomto ohledu je možné zahrnout pouze krixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xterou bylo vyhlášeno, nebo jeho zrušením, začasté provedeným s přijetím nového krizového opatření nebo jiného mimořádného opatření při epidemii. Krxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření, k nimž došlo před jejich zrušením, nejsou totiž zrušením krizových opatření dotčena.
Povaha krizových opatření byla sporná, jelikož nx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce zákonů. Ústavní soud dospěl k závěru, že krizová opatření přijatá vládou k řešení nouzového stavu podle § 1 odst. 1 lex COVID nejsou opatřeními oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxvního předpisu ve smyslu zákona o Ústavním soudu. Z toho také vyplývá, že zrušit je může jen Ústavní soud a k návrhu jsou oprávněny pouze osoby vymezené v § xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdy byla v době koronavirové krize přijímána též mimořádná opatření při epidemii podle § 69 zák. o ochraně veř. zdraví, k jejichž vydání jsou za podmínek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxě zmocnění v § 69 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 písm. g) zák. o ochraně veř. zdraví Ministerstvem zdravotnictví. Musí jít navíc o opatření, která resorx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo v xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtiepidemická opatření v ohnisku nákazy podle § 67 zák. o ochraně veř. zdraví.
Zákon nepostihuje všechna mimořádná opatření při epidemii vydaná Mixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxtanovení § 69 odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví míří na opatření spočívající v zákazu či omezení styku s osobami podezřelými z nákazy, zákazu nexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. V § 69 odst. 1 písm. i) je pak vymezena zbytková
klauzule
, která umožňuje rozhodnout o zákazu nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx mimořádného opatření.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo celou řadu opatření, jež naplňují podmínky § 1 odst. 2 písm. b). Původní krizová opatřenx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxdůležitější z nich týkala:
-
Povinné karantény pro osoby, které se vrátily ze zahraničí;
Toto opatření bylo vydáno jako mimořádné opatření Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxna 2020, čj. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN (pro osoby s trvalým či přechodným pobytem na území ČR).
-
Omezení volného pohybu osob;
Omezení bylo učiněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxády. Účinky mimořádného opatření skončily 1. dubna. Opatření bylo od 1. dubna 2020 nahrazeno dalším mimořádným opatřením, a to opatřením Ministerstvx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx/2020-4/MIN/KAN, ze dne 10. dubna 2020, čj. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN, a ze dne 15. dubna 2020, čj. MZDR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxného zdraví, byl velice sporný. I proto bylo posledně zmiňované opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno rozhodnutíx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxní práv jednotlivců pravomoc. Podle názoru soudu je zásadní omezení práv a svobod v době nouzového stavu možné nařídit pouze prostřednictvím krizovéhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx reagovala vydáním nového krizového opatření.
-
Zákaz maloobchodního prodeje.
Zákaz byl učiněn mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx bylo citované opatření nahrazeno dalším mimořádným opatřením, a to opatřením ze dne 30. března 2020, čj. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN. Toto opatření byxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx2020-3/MIN/KAN, opatřením ze dne 15. dubna 2020, čj. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN, a ze dne 17. dubna 2020, čj. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN.
Obdobně jakx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxx20). Na zrušení vláda reagovala vydáním nového krizového opatření.
V reakci na skončení nouzového stavu, kdy odpadla možnost pokračovat ve vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxh zařízení. Šlo o opatření ze dne 15. května 2020, čj. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN.
-
Zákaz přítomnosti žáků ve školách.
Omezení bylo učiněno opatřxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx. dubna 2020, kdy nabylo účinnosti nové krizové opatření vlády. Po dobu po skončení nouzového stavu, kdy vláda ztratila možnost vydávat krizová opatřexxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe možné jej proto nařídit i po skončení nouzového stavu. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zaniká zrušením nebo uplynutím doby, na kterox xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxých práv oprávněna pouze vláda vydáváním krizových opatření. Případný nesprávný postup Ministerstva zdravotnictví však nemá vliv na kvalifikaci mixxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx. ÚS 8/20 nebo Pl. ÚS 16/20). Je proto možné se dovolávat jeho zrušení podle § 101a a násl. s. ř. s. Z hlediska aplikace tohoto zákona ve vztahu k době trvánx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxtření před jeho zrušením vliv, se může i nadále domáhat práv plynoucích z komentovaného předpisu. Srov. též § 101d odst. 4 s. ř. s.
K odst. 2 písm. c)
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxrá na základě zmocnění § 69 odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. m) zák. o ochraně veř. zdraví vydala krajská hygienická stanice ve smyslu § 82 odst. 1 cit. zákona.
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx odst. 1 písm. b) zák. o ochraně veř. zdraví, tj. na omezení či zákaz styku mezi osobami, na kulturní a sportovní akce, zákaz či omezení provozu ubytovacíxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uvedeno v uvozovací větě mimořádného opatření.
V praxi byla v tomto režimu vydávána rozhodnutí krajské hygienické stanice, kterými byla na vybranxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxC/09179/2020/RED, sp. zn. KHSOC/09068/2020, o karanténě obyvatel majících trvalý či jiný pobyt na katastrálním území 21 obcí v okolí Litovle a Uničovxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx/2020/RED, sp. zn. KHSOC/09068/2020. Vydaná opatření byla zrušena mimořádným opatřením ze dne 29. března xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xaké Krajská hygienická stanice kraje Vysočina pro obec Kynice. Stalo se tak mimořádným opatřením při epidemii vyhlášeným dnem 16. března 2020 pod čj. Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxice kraje Vysočina ze dne 31. března 2020, čj. KHSV/06733/2020/JI/Ř/Říha, sp. zn. S-KHSV/05900/2020.
Mimořádné opatření podle písmene c) je opatxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdné opatření při epidemii zaniká zrušením nebo uplynutím doby, na kterou bylo nařízeno. Jinak platí závěry uvedené pro mimořádná opatření při epidemix xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx xx xrušení mimořádných opatření při epidemii
usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 - k návrhu na zrušení nouzového stavu, vybxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx n. u. ÚS, č. 80/2011 Sb.)
nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2010, sp. zn. Pl. ÚS 12/10 (č. 188/2010 Sb. n. u. ÚS, č. 269/2010 Sb.)
rozsudek Městského sxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx - opatření o možnosti prominutí zmeškání lhůt, § 11 až 17 - opatření ve vztahu k insolvenčnímu řízení, § 18 až 22 - opatření ve vztahu k právnickým osobáxx x xx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxČEK, J., VODEHNAL, O. Krizový zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
WINTR, J. Přehled problémů a rizik spojených s nouzovým stavem a krizxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení
JUDr.
Jaromír
Jirsa
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
K odst. 1
Záxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s koronavirovou krizí, přesněji řečeno s opatřeními v důsledku krize vydanými.
Jde zejména o mimořádná opatření vyplývající z usnesení vlády ze dnx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xožnost svobodného pohybu osob na území celé České republiky, s čímž může souviset zmeškání některých důležitých lhůt v občanském soudním řízení.
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx je úplná (definitivní) prohra ve sporu - neúspěch ve věci. Podá-li například účastník opožděně odvolání, nabývá napadené rozhodnutí právní moci a spox xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxárce zabránit nepřiměřeným tvrdostem a zjevným nespravedlnostem - v situacích, kdy z objektivních důvodů není v možnostech účastníka procesní lhůtu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x x xxsadě nepřípustný - až na výjimky, mezi které lze řadit právě „vrácení propadlé lhůty“ na základě návrhu účastníka a rozhodnutí (usnesení) soudu.
V pxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxvané ustanovení je ovšem ještě „výjimečnější než výjimečné“ ustanovení § 58 o. s. ř. „hlavního“ procesního předpisu, a to zejména ze dvou důvodů:
1x
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx (§ 235 odst. 1 o. s. ř.), pro dovolání (§ 240 odst. 2 o. s. ř.) a v rámci výkonu rozhodnutí (§ 254 odst. 2 o. s. ř.).
2.
Počátek běhu lhůty k podání návrhu na pxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxnulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění zmeškaného úkonu, jakož i k samotné existenci nouzového stavu.
Důvody prominutí zmešxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xudou soudy v rámci řešení předběžné otázky posuzovat, která z těchto opatření mohla objektivně znemožnit nebo i jen podstatně ztížit dodržení zmeškanx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxastníků, kteří byli na nemoc COVID-19 pozitivně testováni, nebo dokonce hospitalizováni, případně se i nacházeli v kritickém zdravotním stavu. V těcxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xterá objektivně nutí účastníka, aby byl izolován, hospitalizován, znemožňují mu zajišťovat běžné činnosti, natož činit úkony související se soudníx xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxiz zejm. níže opatření pod body 1-5) ve formálním slova smyslu; na objektivní potíže v materiálním slova smyslu, v důsledku kterých účastník zmešká lhůxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) musí návrh obsahovat tvrzení vztahující se k omxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxsledující týden pozitivně testována na koronavirus. V důsledku toho mi lékař nařídil dvoutýdenní karanténu - v období od 13. dubna do 27. dubna 2020. Byx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x zásilku s rozsudkem, neboť jsem v únoru absolvoval jednání, při němž byl vynesen rozsudek, podle něhož jsem povinen zaplatit Josefu Dvořáčkovi částku xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxcí lhůta marně uplynula dne 30. dubna 2020.
Podávám tedy v patnáctidenní lhůtě, která začala běžet dne 27. dubna 2020 po skončení mé karantény odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zmeškal z objektivních důvodů způsobených mimořádným opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru.
V Praze dne 7. května 2020.
Jindřich Pivoda
x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxy, ale tzv. úložná doba (doba, která běží pro náhradní - fiktivní doručení zásilky) činí 10 dnů, následná odvolací lhůta 15 dnů, takže účastník má fakticxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx kdy skončilo nebo bylo zrušeno mimořádné opatření, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu nebo nouzový stav);
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
4.
je-li lhůta, o prominutí jejíhož zmeškání se žádá, lhůtou zákonnou (typicky lhůta k odvolání, podání odporu).
Lhůta musí být tedy „pevně“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxření, k replice, doložení majetkových poměrů pro účely osvobození od soudních poplatků, k zaslání listinných důkazů) nelze komentované ustanovení pxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxž není odvolání přípustné [§ 202 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] a nemusí ani obsahovat odůvodnění; k tomu srov. komentář k odst. 2 a k § 10 tohoto zákona.
Zákoxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxdy, kdy by se účastníci mohli dostat v souvislosti s mimořádnými opatřeními do časové tísně či stavu imobility a nemohli splnit to, co jim zákon ukládá učxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxénu. Jde zejména o následující akty vlády a ministerstva:
1.
Dne 15. března 2020 vláda vydala usnesení č. 215, vyhlášené pod c. 85/2020 Sb., o přijetx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxn do dne 24. března 2020 do 6:00 hodin zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky; pro uvedený zákaz stanovila několik výjimek (např. cesty dx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx). Vláda zároveň nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou, pobývat v míxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxnesení vlády o přijetí krizového opatření bylo zrušeno usnesením vlády České republiky ze dne 23. března 2020, c. 279, vyhlášeným pod č. 126/2020 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čj. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zák. o ochraně veř. zdraví, postupxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx pohyb osob na území celé České republiky a pro uvedený zákaz stanovil několik výjimek. Ministerstvo zdravotnictví zároveň nařídilo osobám pobývajícxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech nejvýš v počtu dvou osob (kromě stanovených výjimekxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxh navržených změn v návaznosti na
de facto
shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády měla být snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktx xxxx xxxxxx
xx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení uvedená pod bodem 2 (zejm. omezení pohybu), a to do 11. dubna 2020 do 6.00. Omezení i výjimky z nich zůstaly stejné.
4.
Dne 10. dubna 2020 Ministersxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxření spočívající v omezení pohybu, a to do konce nouzového stavu. Šlo o částečné zmírnění omezení pohybu na veřejnosti (povolení pohybu na sportovištíxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx
Vláda dále nařídila s účinností od 13. března 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxí od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády do České republiky navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. břexxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx
xxxxxx xx xxxxa konstatovat, že situací, kdy soud promine zmeškání lhůty podle komentovaného ustanovení, bude minimum.
Jednak proto, že mimořádné opatření omexxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xčastníkovi, kterému běží například odvolací lhůta, nic nebrání v tom, aby při dodržení souvisejících opatření (ochrana nosu a úst, rozestupy) navštíxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxu zprávu s odvoláním odeslal včas soudu.
Účastník může i navštívit svého advokáta a poradit se s ním na vhodném a nutném procesním postupu - i jeho návštěxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xoudu a činit zde včas úkony nebo mohou chodit na poštu a odevzdat zde k přepravě podání se svým (např.) odvoláním ve lhůtě.
Dále proto, že advokáti účxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxzení - fyzické osoby (osoby právnické je mají aktivovány povinně již několik let).
Nejpravděpodobnější případ, který by mohl v souvislosti s mimořxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxhránku.
Dosavadní
judikatura
je ve vztahu k omluvitelnosti důvodů, pro které účastník lhůtu zmeškal, poměrně „přísná“ a nejinak to bude ve vztahu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xízení provést procesní úkon, k němuž je oprávněn, jestliže k němu zmeškal lhůtu (on nebo jeho zástupce) ‚z omluvitelného důvodu‘. Po účastníku řízení nxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxést procesní úkon včas. Tato překážka nebo jiná okolnost - má-li být důvodem k prominutí zmeškání lhůty - musí představovat ‚omluvitelný důvod‘; příčixx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xiných důvodů aspekt ospravedlnitelnosti (toho, co lze v dané situaci omluvit). Dočasná pracovní neschopnost představuje právem uznanou dočasnou nexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxt účastny též osoby samostatně výdělečně činné, a tedy např. i advokáti. Ten, kdo byl uznán dočasně práce neschopným, není po dobu trvání této překážky pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxuvitelný důvod závisí vždy na konkrétních okolnostech. Za omluvitelné lze obecně považovat důvody zdravotní (např. právě koronavirus a s tím souvisexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx častý argument, že účastníkem zvolený zástupce neměl dostatek času pro přípravu odvolání, neboť mu účastník udělil plnou moc teprve poslední den odvoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx důvodem pro prominutí zmeškání lhůty. Musí být objektivně takového charakteru, že účastníka ze zmeškaného úkonu zcela vyloučí; soud přitom bere v úvaxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxící obecná pravidla upravená v § 58 o. s. ř. jsou jinak podpůrně použitelná i pro rozhodování o prominutí zmeškání lhůty v důsledku mimořádných „koronaxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xak odvoláním napadené rozhodnutí již není v právní moci. O tom by se všichni účastníci, jichž se dříve vydané rozhodnutí týká, měli dozvědět, usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxím napadeném rozhodnutí vyznačena.
Dále platí, že je účastník žádající o prominutí zmeškání lhůty povinen spojit s žádostí též zmeškaný úkon (napřx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxě ji usnesením, proti němuž je odvolání přípustné, zamítne, jakož i v případě, kdy dospěje k závěru, že podmínky pro „vrácení“ lhůty splněny nejsou.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxavému rozhodnutí soudu prvního stupně podáno opožděně odvolání, lze je odmítnout teprve poté, kdy je řádně doručeno usnesení, jímž odvolací soud zamíxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxs a lze jí vyhovět. Zákonu však odpovídá, aby byla podána zároveň se zmeškaným úkonem, a je praktické, aby byla xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxky, byl spojen i zmeškaný úkon (§ 58 odst. 1 věta druhá o. s. ř.), je splněna, i když účastník zmeškaný úkon učinil dříve“ (viz VS Praha 9 Cmo 188/2003).
Uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx napadeného spolu s žádostí o prominutí zmeškání lhůty opožděným opravným prostředkem. Vydat takové rozhodnutí je namístě např. tehdy, pokud soud o žáxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxlný důvod, pro který byl určitý úkon zmeškán, a důkaz není k žádosti připojen), nebo tehdy, když žádost zamítl, žadatel se odvolal a teprve v odvolání upřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí o žádosti změní.
K odst. 2
O prominutí zmeškání lhůty bude rozhodovat v naprosté většině případů nalézací soud (soud prvního stupně).
Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xdst. 1 o. s. ř.), proti elektronickému platebnímu rozkazu (§ 174a odst. 3 o. s. ř.) či lhůty 15 dnů k námitkám proti směnečnému platebnímu rozkazu (§ 175 odxxx x xx xx xxxx
xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxo odvolání proti rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání (§ 153a a § 153b), jen odvolací důvody jsou podstatně omezeny (§ 205b o. s. ř.). Stejná lhůta pro odxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxeškání rozhoduje zásadně soud, který je příslušný k projednání zmeškaného úkonu a rozhodnutí o něm. Výjimku z této zásady představují právě případy roxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo dovolací soud, ale vždy soud prvního stupně.
Případy, kdy bude rozhodovat o prominutí zmeškání lhůty jiný soud než nalézací, budou zcela výjimečxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
Jelikož lex COVID výjimečně umožňuje prominutí lhůty pro podání mimořádného opravného prostředku (dovolání, žaloba na obnovu řízení a pro zmatečxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxd uvedený v tomto odstavci usnesením, proti němuž není odvolání přípustné, je-li návrhu vyhověno [§ 202 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]; navíc nemusí vyhovujíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxpustné je.
Usnesení soud doručí především účastníkovi, k jehož návrhu zmeškání lhůty promíjí, ale z důvodu transparentnosti řízení též ostatním úxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xůležitém úkonu, kterým se v některých případech „vrací“ lhůta k podání opravného prostředku, a tedy i „prolamuje“ právní moc rozhodnutí.
K odst. 3
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxvého stavu. Jde o objektivní lhůtu vázanou na konec nouzového stavu (nouzový stav byl prodloužen Poslaneckou sněmovnou do 17. května 2020), která je „lxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx platí, že lhůta pro podání návrhu na „vrácení lhůty“ nemůže skončit dříve, než skončí nouzový stav vyhlášený vládou podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 1xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xako SARS CoV-2).
Příklad:
Skončila-li tedy například karanténa znemožňující účastníkovi volný pohyb (a návštěvu soudu i pošty) dne 15. dubna 2xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
x ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř. je upravena tzv. kvalifikovaná výzva k vyjádření k žalobě, s níž jsou spojeny závažné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxvu soudu včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňováxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx 5 ve spojení s § 153a odst. 3 o. s. ř. (dále též kontumační rozsudek pro uznání), což znamená přísný důsledek v podobě úplné prohry žalovaného ve věci.
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu. V praxi se často určuje lhůta třicetidenní, tedy nejkratší možná, i ta je však dostatečně dlouxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxu, na jejímž základě soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Zákon říká, že rozhodne, nikoliv že může rozhodnout. Je tedy povinností soudu vydat rozsudek pxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xx Cdo 1951/2004. Podal-li žalovaný vyjádření ve věci až po uplynutí lhůty určené v kvalifikované výzvě, nenastane domněnka uznání nároku uplatněného žxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xe lhůtě stanovené pro podání vyjádření nebo jestliže šlo o tak vážný důvod, který mu zabránil v tom, aby soudu byť jen sdělil, že u něj tento vážný důvod nasxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxnost je doručit (§ 57 odst. 3). Navíc jde o lhůtu soudcovskou (zákon stanoví jen její minimální délku a na předsedovi senátu ponechává, jak nastaví její pxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xíž je zmeškání lhůty k vyjádření k žalobě na základě kvalifikované výzvy z omluvitelných důvodů důvodem pro zrušení kontumačního rozsudku pro uznání.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xeště jeden způsob, jakým může žalovaný zvrátit pro něj nepříznivý výsledek řízení - je jím zrušení rozsudku pro uznání. Jde o jistou obdobu § 153b odst. 4 xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxk usnesením zruší a nařídí jednání.
Procesní předpis dosud neznal institut zrušení rozsudku pro uznání - jde o novinku v procesním právu. Důvody pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
Aby mohl soud vyhovět návrhu na zrušení rozsudku pro uznání, musí být splněny tyto podmínky:
1.
zmeškání lhůty k vyjádření k žalobě musí mít původ v mxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxy se k žalobě řádně a včas vyjádřil.
Lze předpokládat, že případů, kdy se v důsledku mimořádných koronavirových opatření nebude schopen (objektxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxše mohou nastat situace, kdy se žalovaný nebude schopen vyjádřit k žalobě obecně z důvodu špatného zdravotního stavu, a v tomto případě je lhostejné, zdx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxůtě k vyjádření to soudu sdělí, půjde o odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 205b o. s. ř., vedoucí ke zrušení kontumačního rozsudku pro uznání.
Jak vxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xx xxx xxxxxxx3: „Vážný důvod ve smyslu ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř., pro který se žalovaný bez následků kce uznání nároku nevyjádřil k žalobě, představuje překážxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak zaviněná, jestliže ji lze považovat s přihlédnutím ke všem okolnostem případu a k poměrům žalovaného za ospravedlňující jeho nečinnost.“
Taxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxx xxkon explicitně nevylučuje opravný prostředek (§ 202 odst. 1 o. s. ř.), je třeba mít za to, že proti usnesení, ať již zrušujícímu rozsudek pro uznání, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x. s. ř. platí, že u odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a), to xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxbo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, § 153b o. s. ř.).
Zákon v komentovaném usnesení řeší souběx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xávrh žalovaného kontumační rozsudek pro uznání, není o čem v odvolacím řízení jednat a k odvolání se nepřihlíží (jako by nebylo podáno). Prakticky to naxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxura:
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2019, sp. zn. 23 Cdo 1228/2017
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2018, sp. zn. 33 Cdo 1571/20xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. března 2012, čj. 5 Cmo 338/2011-29
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. května 2003, sp. zn. 9 Cmo 188/200x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxěk
Kühn,
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
Přehled výkladu:
I. Možnost prominutí zmeškání lhůty podle platného soudxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxé prominout nelze
c. Lhůty pro zaplacení soudního poplatku
III. Důvody pro prominutí zmeškání lhůty
a. Mimořádné opatření při epidemii, které znemxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxlnost na všechna běžící řízení
V. Příslušnost soudu, který o žádosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdle platného soudního řádu správního
Soudní řád správní upravuje možnost prominutí zmeškání lhůty v § 40 odst. 5 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení nexxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxat do dvou týdnů po odpadnutí překážky a je třeba s ní spojit zmeškaný úkon. Lhůtu určenou soudem může obdobně předseda senátu také prodloužit.
Soudnx xxx xxxxxxx xxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xákonem stanovené lhůty na straně druhé. Příkladem prvého budou třeba výzvy soudu k předložení plné moci advokáta v určité soudem stanovené lhůtě, příkxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xednoho týdne pro uplatnění námitky podjatosti (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).
Jestliže podatel požádá o prodloužení soudcovské lhůty až poté, co marně uplynuxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu (např. po uplynutí soudcovské lhůty k předložení průkazu právního vzdělání stěžovatele v řízení před Nejvyšším správním soudem stěžovatel požádá o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxlské právnické vzdělání, soud nebude lhůtu prodlužovat, ale stanoví lhůtu novou).
Na právě uvedenou problematiku se § 3 lex COVID nevztahuje. Ustxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxaného § 3 bezesporu budou podřaditelné pod hypotézu § 40 odst. 5 s. ř. s. („vážné omluvitelné důvody“). Nedoplní-li tedy např. stěžovatel včas důvody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxovatel požádá do dvou týdnů po odpadnutí překážky a současně k žádosti připojí zmeškaný úkon, tedy doplněnou kasační stížnost.
Při rozhodování o pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Právě na tyto situace směřuje komentované ustanovení (viz následující část komentáře).
II. Lhůty podle soudního řádu správního, které prominout nxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx zahájení řízení:
-
lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (§ 72 odst. 4),
-
lhůty pro podání žaloby na ochranu proti nečinnostx xx xx xxxxx xxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxech místního a krajského referenda (§ 93 odst. 3),
-
lhůty pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (§ 101b odst. 1),
-
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xrávě komentovaném ustanovení by mohly v souvislosti s mimořádnými opatření při epidemii vzniknout účastníkům řízení před správními soudy zjevné nesxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž zmeškání prominout nelze, zná zákon též některé další lhůty, které nelze prominout. Na prvém místě je to námitka podjatosti dle § 8 odst. 5 s. ř. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxěného v jiné než zákonem předpokládané formě (§ 37 odst. 2 s. ř. s.). Konečně dalším příkladem jsou lhůty spojené s výzvami soudu v otázkách uspokojení naxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx
xxxxxad:
Navrhovatel uplatní námitku podjatosti po uplynutí jednotýdenní lhůty, současně však vysvětlí, proč námitku podjatosti podává po uplynutí tétx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxentované ustanovení nevztahuje na prodlevu se zaplacením soudního poplatku. Je jistě pravda, že § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcíchx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, respektive podáním kasační stížnosti [písm. d)]. Podle § 9 odst. 1 zák. o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek zaplacen, soud vyzve poplatníka k zaxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxání nouzového stavu nevhodné). Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Zákon o soudních poplatcích k tomu výslovně v § 9 odst. 1 in fine říkáx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svého textu neuplatní. Platí totiž, že § 40 odst. 5 s. ř. s. se vůbec nevztahuje na prominutí zmeškání lhůty pro zaplacení soudního poplatku. Zákon o souxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxk. o soudních poplatcích pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví, je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xvé viny nemohl poplatek dosud zaplatit. O tom, že jsou splněny podmínky uvedené v § 9 odst. 4 písm. c) zák. o soudních poplatcích, rozhodne soud usnesenímx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxx. 5 zák. o soudních poplatcích).
Jak uvádí komentář k zákonu o soudních poplatcích (Večeřa, 2019, komentář k § 9), ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) zohxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxplatek zaplatit z důvodů nikoli na své straně, v intencích odst. 6 komentovaného ustanovení jej však bude schopen zaplatit nejpozději po skončení řízexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xteré tak bylo rozhodnuto“.
V praxi se asi bude stávat, že poplatníci budou reagovat na výzvu k zaplacení soudního poplatku podáním, ve kterém se budox xxxxxxxxx xx x x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxch poplatcích.
Dopady mimořádných opatření může soud zohlednit i jinak, např. při rozhodování o osvobození od soudního poplatku (§ 36 odst. 3 s. ř. sxxx
x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxatku (mezi mnohými srov. např. usnesení NSS 7 As 51/2020-19, bod 8).
III. Důvody pro prominutí zmeškání lhůty
a) Mimořádné opatření při epidemii, ktxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo učinit úkon, třeba číst s ohledem na § 1 lex COVID.
Podle § 1 odst. 2 mimořádným opatřením při epidemii se pro účexx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxdné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b) xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxmocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2;
c.
mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě § 69 xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx výčtu je zřejmé, že mimořádné opatření při epidemii se neváže na existenci nouzového stavu. Výslovně se na nouzový stav váže jen opatření podle písm. a)x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxhnické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob).
Mimořxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkou stanicí podle zákona o ochraně veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, bez ohledu na to, zda byla či nebyla vydaná v průběhu trxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxtření je to, že mimořádné opatření při epidemii muselo nastat v roce 2020. Zákonodárce byl tedy poměrně optimistický a vycházel z toho, že boj s epidemií xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxto situaci aplikovatelné nebylo.
b) Vážný omluvitelný důvod spočívající v takovém mimořádném opatření proti epidemii
Má-li jít o vážný omluvitexxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxené osobě učinit určitý úkon (podat návrh na zahájení řízení).
Obecná část důvodové zprávy k tomu vysvětluje, že v důsledku mimořádných opatření doxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxh domovech a přestali se navzájem stýkat, není-li to nezbytně nutné. Není možné pořádat setkání většího počtu osob. Omezil se provoz České pošty a něktexx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx omezen či zrušen provoz pošty, nebo opět s ohledem na mimořádná opatření nastal problém sejít se s klientem a zjistit včas
instrukce
ohledně podání návxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xhůty cizinci omezenému na svobodě v zařízení pro zajištění cizinců, jemuž text kasační stížnosti zaslaný Organizací pro pomoc uprchlíkům opožděně přxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxstupuje přísněji k velkým internetovým společnostem, jejichž fungování ani během mimořádných opatření nebylo zásadněji omezeno (srov. např. usnesxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xylo mimořádným opatřením provedení zmeškaného úkonu „znemožněno nebo podstatně ztíženo“. Žadatel je tedy povinen tvrdit a osvědčit skutečnosti, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xx x 43/2020-46, bod 10).
Zákon zjevně nepočítá s nějakým rozsáhlým dokazováním, přesto by měl žadatel nabídnout v žádosti důkaz osvědčující důvody žáxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxhu nejsou dostatečné, měl by žadatele poučit o doplnění žádosti. Stejně tak by měl soud postupovat, budou-li dle názoru soudu tvrzení v žádosti příliš oxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxsnesení NSS 10 Azs 174/2020-16, bod 6).
Zajímavá otázka může být, zda se beneficia komentovaného ustanovení § 3 může dovolávat též správní orgán, nxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxě však lze mít za to, že stát a jeho orgány (například na rozdíl od správních orgánů malé obce) by v zásadě měly být s to příslušný úkon učinit řádně a včas i běxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxžící řízení
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xákon i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí lhůty vznikly v rozhodné době a z důvodů uvedených v zákoně (viz část III výše).
V. Příslušnost soudu, který o žádosti rozhodne, možnost opravných prxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xěm. U žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení před krajským soudem to bude krajský soud, u kasační stížnosti Nejvyšší správní soud.
Jakkoliv záxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxédnutím do soudního řádu správního - do § 40 odst. 5 s. ř. s. - zjistíme, že o žádostech podle § 40 odst. 5 s. ř. s. rozhoduje předseda senátu (anebo speciaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx spojení s komentovaným § 3.
Proti rozhodnutí, kterým krajský soud rozhodl o žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle § 40 odst. 5 s. ř. s. (ať již jí vyxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxě podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. vyloučena z přezkumu Nejvyšším správním soudem (srov. rozsudek NSS 2 As 141/2017-19). Není důvod, aby se jinak přisxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud, je kasační stížnost vyloučena již z povahy věci (kasační stížnost je podle § 102 s. ř. s. opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajsxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žalobu nebo kasační stížnost). Z hlediska § xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxnutí zmeškání lhůty. Jednak již neběží žádné řízení, jednak je soud vázán usnesením, kterým návrh odmítl (podle § 55 odst. 2 s. ř. s. je soud vázán usnesexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxmo zmeškání lhůty pro podání návrhu (tyto lhůty nelze podle obecné úpravy prominout - srov. část II výše).
Je tedy otázkou, jak se postavit k situaci, xxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Pokud bychom § 3 interpretovali tak, že se poté, co soud pravomocně o návrhu rozhodne (odmítne ho pro opožděnost), již žádost úspěšně nelze podat, vyloxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxrostou výjimečnost právě vykládaného zákona se domnívám, že § 3 umožňuje „prolomit“ vázanost soudu svým rozhodnutím. V takovémto případě, rozhodl-xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx o žádosti rozhodl buď senát, rozhodoval-li o odmítnutí návrhu, anebo specializovaný samosoudce ve věcech, ve kterých rozhoduje na krajském soudě (§ 3x xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - se žádost zamítne.
Další otázka pak je, zda i v takovéto situaci platí závěr, že proti takovému rozhodnutí krajského soudu není kasační stížnost přxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxečnou situací nouzového stavu a souvisejícími opatřeními v boji s pandemií, která nemá v moderních evropských dějinách obdoby.
VI. Odůvodnění rozhxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxti nevyhoví, musí usnesení o zamítnutí žádosti o prominutí zmeškání lhůty odůvodnit. Navazuje-li na toto rozhodnutí předsedy senátu např. rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxi
Žádost o prominutí zmeškání lhůty v řízení před správním soudem je třeba podat do dvou týdnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidexxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xkon xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx není třeba zkoumat, jak dlouho trvalo omezení, pro které žadatel nestihl učinit daný úkon. Klíčové je, kdy bylo ukončeno či zrušeno mimořádné opatření xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx mimořádné opatření trvalo několik týdnů, není žádost opožděná ani tehdy, pokud uplyne doba delší než dva týdny od pominutí omezení. Klíčové je dodržet xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxminutí zmeškání lhůty.
Jak je již shora uvedeno, doba trvání mimořádných opatření podle § 1 odst. 2 písm. b) a c) komentovaného zákona se nemusí krýx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxx x x xxxxx x zakotvuje, že lhůta pro podání žádosti neskončí dříve než dva týdny po ukončení nebo zrušení nouzového stavu. Pokud jde o mimořádná opatření podle § 1 odxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x) pominula dříve, než pominul nouzový stav, druhá věta prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty.
Naproti tomu druhá věta nemx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Rozhodnutí soudu o prominutí zmeškání lhůty podle § 40 odst. 5 s. ř. s., je rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení. Kasační stížnost proti němu není xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx
Důvody pro prominutí lhůty ve smyslu § 3 zákona č. 191/2020 Sb. musí mít původ v mimořádném opatření při epidemii, které osobě znemožňovalo nebo podstaxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx kasační stížnosti tedy nemohla mít vliv opatření přijatá v době nouzového stavu.
(usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. července 2020, čj. 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxdnotlivém případě tvrdit a osvědčit, že žadateli bylo mimořádným opatřením provedení zmeškaného úkonu „znemožněno nebo podstatně ztíženo“. Žadatex xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxný úkon zásadní dopad.
(usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. května 2020, čj. 55 A 43/2020-46, bod 10)
Lex
COVID nelze vnímat jako jakýsi univxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx důsledku bylo učinění příslušného úkonu znemožněno či podstatně sníženo.
(usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. června 2020, čj. 5 Azs 142/xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xlavní sídlo bylo uzavřeno, jsou příliš obecné a nepředstavují nikterak specifická omezení plynoucí z mimořádných opatření, která by stěžovatelce skxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxichž provoz byl mimořádnými opatřeními dotčen spíše minimálně a povinnost desinfikovat provozní prostory se v podstatě týkala a týká všech subjektů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x opatření, k němuž přistoupila stěžovatelka na základě svého vlastního uvážení, neboť takovou povinnost jí žádné z mimořádných opatření uváděných v § x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxdosti sama uvedla, byla zcela paralyzována či „umrtvena“, pokud v příslušném období vykonávala svou obchodní a podnikatelskou činnost.
(usnesení Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Literatura:
VEČEŘA, J. Zákon o soudních poplatcích: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx0.
Komentované ustanovení lze vnímat jako žádoucí odezvu v procesním právu na přijetí dočasných bezprecedentních opatření, při nichž dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxkládaným dopadem je rozšíření práva účastníků řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení požadovat prominutí zmeškání lhůty v důsledku omezení plxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx odst. 2 o. s. ř. stanoví, že při výkonu rozhodnutí nelze přerušit řízení z důvodů uvedených v části třetí tohoto zákona a prominout zmeškání lhůty. Nelzx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xyloučení možnosti prominout zmeškání lhůty je motivace pro rychlé vynucení dříve uložené povinnosti a posílení principu právní jistoty zejména osobx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxekučním řízení nelze prominout zmeškání lhůty. Zákon proto umožňuje, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoci za účelem ochrany veřejného zdraví občanů ČR. Rozhodování o prominutí zmeškání lhůty je postaveno na individualizovaném posuzování, které je nepxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxty je umožnit účastníku řízení provést procesní úkon, k němuž je oprávněn, jestliže k němu zmeškal lhůtu z omluvitelného důvodu (srov. NS 22 Cdo 4459/20xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxní úpravu exekučního řízení je však typické, že je vystavěna na subsidiárním užití občanského soudního řádu. Obsahově se na řízení o výkonu rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxoví, že v exekučním řízení se odstavce 1 až 6 použijí obdobně. Poněkud nekoncepčním způsobem v kontextu celého ustanovení je zvolena úprava odstave 8, kxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxnout jen žádost. Ustanovení žádným způsobem neupravuje formální náležitosti žádosti. Přesto nelze než doporučit, aby žádost, jako jakékoli jiné podxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xx xx xx xx xx xx xxxx xx x ní být zřejmé, kdo je žadatelem a jaká lhůta k provedení úkonu byla zmeškána. Žádost by měla být datována a podepsána žadatelem. Z hlediska obsahu žádostx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xpatření při epidemii. Musí v ní být uvedeny skutečnosti, z nichž vyplývá, že je podávána včas.
Po účastníku řízení nelze spravedlivě požadovat, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxuje taková překážka či jiná okolnost, která může s ohledem na její povahu, nepředvídatelnost, závažnost, rozsah nebo z jiných důvodů ospravedlnit zmexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxviněné, jestliže je lze za dané situace považovat za omluvitelné (NS 21 Cdo 30/2015).
Ustanovení vymezuje dva omluvitelné důvody. Znemožnění nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xebo nebezpečí jejího vzniku, na jehož základě byla přijímána opatření omezující volný pohyb osob. S ohledem na zhoršující se situaci nakonec vláda přixxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x x xxxxxxxxx xákona.
Osoba je ovšem zatížena důkazním břemenem doložit příčinnou souvislost mezi výše uvedenými opatřeními a faktickým znemožněním nebo podstxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxo v elektronické podobě (s podmínkou, že je nutné jej nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného zněxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxace osoby nakažené nemocí COVID-19, soud přitom musí brát v úvahu průběh onemocnění, ale i charakter úkonu a možnost učinit jej prostřednictvím zástupxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xení jej možné za omluvitelný důvod pro prominutí zmeškání lhůty považovat (srov. NS 26 Cdo 1650/2015).
Za další omluvitelné důvody lze považovat, žx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxí karantény. Dalšími omluvitelnými důvody např. jsou, byla-li uzavřena pobočka pošty v místě bydliště osoby a osoba neměla možnost se dopravit jinam nxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxu. Naproti tomu u dobrovolné karantény bude záležet na dalších konkrétnostech (např. vzdálenost pošty, dostupnost služeb advokáta apod.).
Výše uxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti, byl-li např. v době doručování písemnosti do datové schránky hospitalizován v nemocnici v souvislosti s nemocí COVID-19 (srov. NS 21 Cdo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxo svým zdravotním stavem v souvislosti s nemocí COVID-19, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxe doporučit, aby žádost byla podávána v případech, kdy k jejímu faktickému zmeškání nedošlo. Podávání žádosti z tzv. preventivních důvodů je nesmyslnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx k žádosti o prominutí zmeškání lhůty opravného prostředku nepřihlíží. Zákonem předvídanými opravnými prostředky jsou odvolání proti usnesení o příxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxstižením jiných majetkových práv. Aby se k žádosti nepřihlíželo, musí být kumulativně splněna
obligatorní
podmínka, že na vydražitele přešlo vlastxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxrio
v řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí a postižením obchodního závodu, v němž dochází k prodeji závodu, případně ve výkonu rozhodnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx jen do té doby, než na vydražitele přejde vlastnické právo. Např. ve výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí podle § 336l odst. 2 o. s. ř. platí, že vyxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx ke dni vydání usnesení o příklepu.
Široký okruh osob, na které dopadá komentované ustanovení, je vymezen v § 336k odst. 1 až 4 o. s. ř. Proti usnesení o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxí mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm. a) o. s. ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě, osoby, kterým se doručuje usnesení podle § 336a, a osoby, které již přihlásily své vymahatelné pohledávxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech.
S ohledem na výklad § 336c odst. 1 písm. a) o. s. ř. je nutné přijmout komexxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxupního nebo zástavního práva či výhrady zpětné koupě k nemovité věci, na osoby, které přihlásily a prokázaly své vymahatelné právo za povinným nebo práxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxoby jsou oprávněny podat odvolání nikoliv v každém případě, kdy jim nebyla doručena dražební vyhláška, ale pouze tehdy, jestliže právě toto nedoručenx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxní došlo k takovým vadám, že se odvolatel nemohl zúčastnit dražby, nebo jestliže byl příklep udělen proto, že při nařízení dražebního jednání nebo při pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx
xxxhodným okamžikem pro nevyhovění žádosti o prominutí zmeškání lhůty je, že na vydražitele přešlo vlastnické právo. Ve výkonu rozhodnutí prodejem nemoxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xdst. 5 o. s. ř. téhož dne zanikají některá práva, která se vážou k nemovité věci. Pro výkon rozhodnutí postižením obchodního závodu platí podle § 338z odxxx x xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. K témuž dni se vydražitel stává vlastníkem věcí a vstupuje do práv a povinností náležejících k závodu. Předkupní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxt. 1 o. s. ř. (výkon rozhodnutí postižením jiných majetkových práv - postižení účasti povinného v družstvu) se ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejex xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí postižením jiných majetkových práv - postižení účasti povinného v družstvu, se právní úprava výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí vztahujx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxdm dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu. Počíxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nouzového stavu.
Předkládaný zákon osobám garantuje, že žádat o prominutí bude možné do stanovené doby od ukončení nouzového stavu. Lze tak demonsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx až nejpozději k uplynutí sedmi dnů po ukončení nebo zrušení nouzového stavu.
Opožděně podanou žádost, byť by obsažené důvody mohly být hodnoceny jaxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí podmínky: lhůta je podána včas, současně s ní je učiněn zmeškaný úkon, zmeškání je odůvodněno omluvitelným důvodem, jedná se o zmeškanou lhůtu zákonnxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx žádného ustanovení občanského soudního řádu nevyplývá, že by v případě, kdy je podán zjevně opožděný úkon, který neobsahuje žádost o prominutí zmeškxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxušný k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí. Věcně příslušným soudem je vždy okresní soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Místní příslušnost soudu je upravena v x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxutí zmeškání lhůty, a to i v případě, že osoba bude žádat o prominutí zmeškání lhůty k podání opravného prostředku - odvolání. Tím se úprava liší od obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x v případě opožděného podání odvolání se tedy podává k soudu prvního stupně.
Soud rozhoduje usnesením, proti kterému není odvolání přípustné. Naprxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlání. Důvodová zpráva vysvětluje odnětí možnosti odvolání hospodárností řízení. Podle § 10 tohoto zákona nemusí být rozhodnutí, kterým bylo prominxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxškání lhůty s odůvodněním, že dotčené rozhodnutí nebylo doručeno. Vyhodnotí-li soud doručení jako neúčinné, nelze rozhodnout o zmeškání lhůty, protxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xákon výslovně neuvádí, že má být doručeno do vlastních rukou adresáta, postačí, pokud soud doručí "měně přísným" způsobem, tzv. obyčejnou zásilkou poxxx x xx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxností upravuje § 45 o. s. ř.
Vyhovujícím rozhodnutím o prominutí zmeškání lhůty se zmeškaný úkon považuje za učiněný včas. Je-li prominuto zmeškání xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx byla vyznačena.
Zamítnul-li soud žádost o prominutí zmeškání lhůty, doručuje se rozhodnutí pouze osobě podle odstavce 1, a to stejným postupem jakx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxesní situace, ve kterých se prolamuje zásada, že ve výkonu rozhodnutí se nepřipouští zmeškání prominutí lhůty.
Byl-li výkon rozhodnutí skončen prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxo důvodu spojeného s nouzovým stavem nebylo možno podat ještě v průběhu výkonu rozhodnutí. Zákon jako
obligatorní
podmínku výslovně uvádí, že návrh nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxonatelným [§ 268 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ], rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným [§ 268 odst. 1 xxxxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xx
xxše uvedená úprava je nepochybně reakcí na judikaturu Nejvyššího soudu, která v zásadě konstantně dovozuje, že soud zastaví exekuci i poté, co pohledávxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx2/2007, NS 26 Cdo 3169/2014).
Návrh na zastavení výkonu rozhodnutí musí mimo všechny náležitosti procesního podání podle § 42 o. s. ř. obsahovat nexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxen, z omluvitelného důvodu, který spočívá v omezení plynoucím z mimořádného opatření proti epidemii, které účastníkovi nebo jeho zástupci znemožňovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxecné a speciální normy
lex specialis
derogat generali. Obecnou nornou je úprava občanského soudního řádu, normou speciální je exekuční řád. Tzv. prixxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Úkony exekutora jsou podle § 28 ex. řádu považovány za úkony exekučxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxonávat i související agendu. Podle § 52 odst. 2 je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzení je široká. Předně vydává exekuční příkazy, proti kterým není přípustný opravný prostředek (§ 47 odst. 5 ex. řádu). Dále zejména rozhoduje o odklaxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx
xx xxíkaz k úhradě nákladů
exekuce
(§ 88 ex. řádu). Současně však vydává mnoho dalších rozhodnutí ve vztahu k účastníkům řízení (např. usnesení o změně účaxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxd v exekučním řízení rozhoduje především o odkladu
exekuce
(§ 54 odst. 7 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxmentovaného ustanovení koresponduje s výše uvedeným vztahem právní úpravy exekučního řízení a vymezenými kompetencemi exekutora. Na účastníky exexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxškání lhůty se obdobně použijí odstavce 1 až 6. Exekutor v případě žádosti osoby o prominutí zmeškání lhůty bude postupovat jako soud. Z obsahu ustanovexx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat o právech a povinnostech soukromých subjektů.
Naopak o žádosti osob o prominutí zmeškání lhůty, které směřují proti rozhodnutí vydanému v exexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxhoduje orgán, který rozhodnutí vydal. Vydal-li rozhodnutí exekutor, rozhoduje o prominutí zmeškání. V opačném případě, pokud rozhodnutí vydal exekxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxle se § 57 ex. řádu nepoužije. Exekuční řízení je podle § 57 ex. řádu ovládáno zásadou zákazu
restitutio in integrum
statu quo antem, podle které je navxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxých nebo nemovitých věcí.
Důvodová zpráva o předpokládaném dopadu nic neuvádí. Současně není upraven ani obecný rámec postupu. Zásada uvedená v § 5x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x 268 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (k tomu částečně komentář v odstavci 4). Ustanovení tak chrání osoby, které se v takto zastavené exekuci staly vydražiteli mxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxil, nepříznivé). Např. osoba, která vydražila nemovitou věc, je jejím vlastníkem i v případě, že
exekuce
byla následně zastavena.
Poškozené osobx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxí zásady podle § 57 ex. řádu v případech hodných zvláštního zřetele bude velmi vzácné. Bude nutné každý případ důsledně individuálně posuzovat. Prodex xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věcí, patří mezi procesně nejnáročnější způsoby a mají poměrně strukturovaný a složitý proces. V obou případech se nejedná o úkony, které by byly provexxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxích osob doručilo dne 12. března 2020 doporučení, aby do 31. března 2020 mimo jiné neprováděli soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, s výjimkxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hodných zvláštního zřetele.
Prolomení zásady dle § 57 ex. řádu je i v mírném rozporu s odstavcem 2 tohoto ustanovení, který naopak zásadu ochrany doxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx pro případ, kdy povinný zmeškal z důvodů souvisejících s nouzovým stavem 30denní lhůtu pro plnění na základě výzvy soudního exekutora v první fázi exekxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xůvodu, který spočívá v omezení plynoucím z mimořádného opatření při epidemii, znemožněno nebo podstatně ztíženo splnit podle § 46 odst. 6 ex. řádu ve lxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxada hotových výdajů. Nutno podotknout, že požadovaný záměr je legislativně vyjádřen nepříliš povedeným způsobem. Právní úprava odstavce je složitá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxitého plnění náleží exekutorovi odměna podle § 11 odst. 1 vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxacení peněžité částky. Je-li exekucí vymáhána jiná povinnosti než zaplacení peněžité částky, náleží exekutorovi odměna ve výši 30 % odměny podle § 7 až xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx odst. 9 vyhl. č. 330/2001 Sb. při tzv. mnohosti účastníků řízení.
Komentovaný odstavec toliko upravuje situaci, že povinnému (nebo jeho zástupcix xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtřeními při epidemii. V takovém případě se povinnému zachovává možnost splnit ve lhůtě 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, z něhož plxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxám garantuje, že žádat o prominutí zmeškání lhůty bude možné do stanovené doby od ukončení nouzového stavu (k tomu srov. komentář k odstavci 3).
Úvodxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxí je 15 dnů, ale existují i kratší lhůty, např. do tří dnů (povinná karanténa je nařízena na 14 dnů). S existencí pohledávky musí být povinný srozuměn nejpxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost uloženou mu exekučním titulem dobrovolně. Nelze se domnívat, že by zákonodárce prostřednictvím tohoto ustanovení chtěl přímo reagovat na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxch norem jsou důvody zdravotní (zejména hospitalizace povinného v nemocnici v souvislosti s nemocí COVID-19) a úplné zákazy pohybu (např. izolace obcx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxtáře k předmětnému odstavci. Nelze navíc pominout skutečnost, že z tiskové zprávy ČTK ze dne 20. června 2019 vyplývá, že elektronické bankovnictví vyuxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xx xx
xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxné jej dovodit kombinací gramatického a teleologického výkladu doplněného o praktický rozměr.
Pohledem gramatického výkladu zákon exekutorovi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xhůtě 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.
Ve světle úpravy podle odstavce 1 komentovaného ustanovení má zákonodárce zřejmě úmysl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxení, které bude splňovat veškeré požadavky na žádost podle výše zmíněného odstavce 1. Povinný by měl konkrétně uvést a náležitě doložit, jaké omluvitexxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadné vyhovění nebo nevyhovění omluvitelných důvodů, je toliko příkaz k úhradě nákladů
exekuce
. V obou případech (exekutor nevyhoví, vyhoví doloženýx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxitek opětovně namítat existenci omluvitelných důvodů. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (§ xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxhoví-li exekutor předloženým omluvitelným důvodům povinného, vydá jak je zvykem příkaz k úhradě nákladů
exekuce
, ve kterém určí náklady
exekuce
a opxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxx xmluvitelným důvodům exekutor nevyhoví, vydá pouze příkaz k úhradě nákladů
exekuce
, ve kterém určí celkové nebo dílčí náklady
exekuce
z doposud vymožxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxadě nákladů
exekuce
argumentačně vypořádal s tím, proč předloženým důvodům nevyhověl, a alternativně zaslal povinnému sdělení s odůvodněním, proč xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2016, sp. zn. 22 Cdo 4459/2015
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 1650/2015, č. 99/2016 Sxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx14, sp. zn. 30 Cdo 3383/2013
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2008, sp. zn. 20 Cdo 4312/2007
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2008, spx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxudu v Praze ze dne 7. března 2012, sp. zn. 5 Cmo 338/2011
Související předpisy:
§ 9, § 41 až 43, § 45, § 49, § 50, § 50d, § 58, § 202 odst. 1, § 219a, § 229 odstx xx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx x xxx x xxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx x xx xx x xxxxx x xxxx xxxxx x xx s. ř., - § 28, § 32, § xxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx x xx xxxxx xx x xxx x xxx x xxx x xx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, - § 6 odst. 1 zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronicxx xxxxxxxxxx x x x xx xxx x xx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxu a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. část: Soudcovský komentáxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxtáře je ke dni 13.11.2020.
Přehled výkladu:
I. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení
II. Prominutí zmeškání lhůty v řízeních podle zákonx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty v insolvenčním řízení
Obecná úprava insolvenčního zákona promíjení zmeškání lhůt neumožňuje. Tato skutečnost vyplývá z § 83 IZ, podle kteréxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxhou o rychlé a efektivní vedení insolvenčního řízení [§ 5 písm. a) IZ]. V komentovaném ustanovení však zákonodárce upřednostnil ochranu práv účastníkx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxviduálního prominutí zmeškání lhůty a neobsahuje plošné stavění běhu procesních lhůt (srov. naproti tomu např. slovenský zákon č. 62/2020 Z. z.).
xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xřezkumného jednání. Ustanovení § 83 IZ v části věty za středníkem tak není § 5 komentovaného zákona dotčeno.
Ustanovení § 5 představuje výjimku z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx
x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxisející ustanovení insolvenčního zákona, podle nichž se k opožděnému úkonu nepřihlíží (např. § 173 odst. 1 věta druhá IZ ve vztahu k přihlášce pohledáxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxrávněné k učinění úkonu a tím i k podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty) a za podmínek insolvenčního zákona též občanský soudní řád (např. § 57 o. s. xx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxárně použije § 58 o. s. ř. (VS Olomouc 11 VSOL 83/2012 ve věci KSBR 39 ICm 230/2011). V případě zmeškání lhůty v incidenčním sporu nelze proto postupovat pxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx x xx xx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xyrovnání.
II. Prominutí zmeškání lhůty v řízeních podle zákona o konkursu a vyrovnání
Zákon ani důvodová zpráva výslovně nepamatují na řízení podlx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxst. 4 zák. o konkursu a vyrovnání). Je proto otázka, jak si mlčení zákona vyložit.
Chybějící regulaci je předně možné interpretovat jako úmysl zákonoxxxxxx
xxx
xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxává nedotčena a zmeškání lhůt v řízeních vedených podle zákona o konkursu a vyrovnání není možné prominout. Takovýto výklad by nicméně vedl k hodnotovxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxhu proto připadá analogická aplikace § 5 i na řízení vedená podle zákona o konkursu a vyrovnání. Ačkoliv je využití analogie v civilním procesu sporné, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxádkem, tak i účelem zákona (NS 28 Cdo 3097/2010).
Konečně se nabízí použití § 2 komentovaného zákona. Ustanovení § 2 je totiž normováno obecně. Ve sxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxtováno, jak činí zákon v § 4 u exekučního a v § 5 u insolvenčního řízení.
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xodle nějž by se na řízení o konkursu a vyrovnání měl aplikovat § 2 komentovaného zákona. Konkursní a vyrovnávací řízení jsou považována za druhy civilnxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xonkursních nebo vyrovnávacích tak za podmínek § 2 dochází k prolomení obecného pravidla § 66b odst. 4 zák. o konkursu a vyrovnání; zmeškání lhůty je v nixx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxx x x xx xx xx xx
x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí obsažená v § 5, zejména překážka uvedená v § 5 odst. 1 věta druhá. Pokud tedy v konkursním nebo vyrovnávacím řízení došlo k vydání dalších navazujících rxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxtí zmeškání lhůty.
Vyhoví-li soud návrhu na prominutí zmeškání lhůty, považuje se zmeškaný úkon za učiněný včas; došlo-li k vydání dalších navazujxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxba je odstranit. V případě námitek proti konečné zprávě v době, kdy již soud rozhoduje o rozvrhovém usnesení, by zřejmě bylo vhodné požádat též o prominuxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnesení zrušil a celou věc vrátil soudu prvního stupně. S ohledem na počet případů i relativní pomalost řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání ve sroxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxí subsidiární aplikací občanského soudního řádu, lze očekávat, že v praxi bude k obdobným případům docházet minimálně.
K odst. 1
III. Podmínky, za kxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Jsou-li tyto podmínky naplněny, musí soud o prominutí zmeškání lhůty rozhodnout vždy (v tomto směru nejde o úvahu soudu).
K vyhovujícímu rozhodnutx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtivní předpoklady věty první. Kladnému rozhodnutí insolvenčního soudu zároveň nesmí bránit negativní podmínky, o nichž hovoří věta druhá.
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xež jsou svojí povahou hmotněprávní (ať už jde o lhůty prekluzivní, či promlčecí). Prominutí zmeškání je možné požadovat jen u tzv. zákonných procesnícx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoudem neboli tzv. lhůt soudcovských prominout nelze (NS 29 Odo 544/2001); insolvenční soud může tuto lhůtu v případě potřeby na žádost dotčené osoby prxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xo účastník insolvenčního řízení, podle okolností může jít o dlužníka či o věřitele. Ustanovení insolvenčního zákona o účastnících insolvenčního říxxxx xx xx x xxxxx xxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xebo jeho zástupce podat i tehdy, zmeškal-li lhůtu v insolvenčním řízení zástupce účastníka, zejména jeho advokát (viz též subsidiárně § 58 o. s. ř.).
xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení. Vzhledem k tomu, že § 5 odst. 1 hovoří o osobě a nikoliv o účastníkovi řízení, pročež konkrétně jde o osobu, která zmeškala lhůtu stanovenou k učxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxnční správce má ve vztahu ke konkrétnímu úkonu postavení blížící se postavení účastníků insolvenčního řízení, typicky tam, kde má právo podat proti roxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvenčního správce podle § 38 odst. 5 IZ) nebo nikoliv (např. odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o konečné zprávě dle § 304 odst. 6 IZ). Naproti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxostřední následky (např. lhůta 60 dnů k zaslání oznámení věřitelům podle § 385 odst. 2 IZ).
Odstavec 1 věta první vymezuje, za jakých podmínek soud žádxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xe konec běhu této lhůty. Pokud lhůta začala xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x tíži, že nechával provedení úkonu na poslední chvíli a na konci běhu lhůty mu mimořádné opatření učinění úkonu zmařilo (I. ÚS 396/01). Pokud část běhu lhxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxípadu a zda byl žadatel efektivně z úkonu vyloučen (odlišené bude posouzení, zbyl-li navrhovateli po odpadnutí překážky na učinění úkonu jen jeden den x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxní při epidemii podle § 1 odst. 2, které omezilo navrhovatele, popřípadě jeho zástupce, a to takovým způsobem, který mu zabránil nebo podstatně znemožnxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůty. V praxi půjde nejčastěji o situaci, kdy žadatel či jeho zástupce nemohli z důvodu karantény opustit své bydliště, byla uzavřena pobočka České poxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxízen zákaz návštěv apod. Naproti tomu není možné se odvolávat na mimořádné opatření, kterým bylo žadateli zakázáno odcestovat do zahraničí na dovolenxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povahy, která by mu mohla zabránit v učinění procesního úkonu a dodržení stanovené lhůty.
Posouzení podmínek bude záležet na konkrétních okolnostxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xákon specificky pro insolvenční řízení upravuje výjimku, při jejímž naplnění není možné žádosti o prominutí zmeškání lhůty vyhovět, ač byly jinak dánx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxt obnovy insolvenčního řízení, respektive navrácení v předešlý stav: pokud insolvenční řízení pokročilo do další fáze, byly v řízení učiněny další krxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zmínit situaci v konkursu; je-li již řízení ve fázi přezkumu rozvrhového usnesení, nelze se již vracet a zpochybňovat konečnou zprávu schválenou soudxx xxxxx x xxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Je na soudu, aby splnění podmínky přezkoumal z moci úřední, respektive je v jeho dispozici, aby případně jinak odůvodněnou žádost odkazem na výjimku věxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe na právní moc rozhodnutí, je nutné dospět k závěru, že nejde-li o odvolání či námitky, postačí vydání rozhodnutí, aniž by toto ještě nabylo právní mocix xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xxx xle postupovat tam, kde insolvenční zákon se zmeškaným úkonem bezprostředně nespojuje konkrétní navazující rozhodnutí. Máme za to, že pravidlo o rozxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Příkladem situace, kde úkon není bezprostředně spojen s určitým rozhodnutím, je zákonná procesní lhůta pro podání přihlášky podle § 136 odst. 2 písm. xx xx xx xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xze podat i po uplynutí dvouměsíční lhůty; důsledky vymezené v § 173 odst. 1 IZ, podle nichž se k později přihlášené pohledávce nepřihlíží a tato se neuspoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxky doplnit, by zřejmě v tomto případě mohlo být přezkumné jednání ve smyslu § 190 IZ, respektive vytvoření seznamu přihlášených pohledávek podle § 197 Ixx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx přezkumného jednání. Insolvenční zákon ostatně pozdější přihlášení pohledávek zná, neboť některé pohledávky je možné přihlásit kdykoliv v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odvolání a námitek. Pokud některý z účastníků nebo insolvenční správce zmešká lhůtu pro podání odvolání, může o prominutí zmeškání lhůty úspěšně požáxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xydání (nepravomocného) rozhodnutí soudu; omezení rozhodnutím soudu by zde fakticky znamenalo, že lhůtu pro podání odvolání by nebylo možné prominoux xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxvný prostředek nepodá, nabyde rozhodnutí právní moci již uplynutím lhůty pro podání odvolání a žadatel, který podání odvolání zmeškal, si nijak nepomxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu pro podání odvolání proti rozhodnutí soudu o konečné zprávě podle § 304 odst. 4 IZ a podal-li odvolání byť i jediný věřitel, může dlužník žádat o prxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx odvolání více účastníky řízení.
Pro dovolání však obdobné omezení neplatí.
V případě námitek je situace trochu méně jasná, neboť není zjevné, o jxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřejmě odlišit opravné prostředky se suspenzivními účinky od ostatních procesních úkonů v insolvenčním řízení, však máme za to, že hovoří-li druhá čáxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.
Pokud jde o námixxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxvní mocí rozhodnutí, ve své podstatě jsou spíše podkladem pro rozhodnutí soudu. Námitka se podává před rozhodnutím insolvenčního soudu a insolvenční xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxmitky proti zprávě o oddlužení podle § 398a odst. 4 IZ). V kontextu účelu daného pravidla, jak je vyjádřen i v důvodové zprávě, by měl v případě námitek podxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xámitkách, respektive na rozhodnutí soudu, které podání námitek následuje a v jehož rámci se soud s námitkami má možnost vypořádat. Jestliže toto rozhoxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxního zákona se tak uplatní pravidlo první části druhé věty, které bylo rozebráno výše.
Opačný výklad, podle kterého by žádost o prominutí zmeškání xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé. Hrozila by totiž
kolize
mezi případným dodatečným právem k podání námitky a odvolacím řízením, kde by se odvolací soud zabýval rozhodnutím kraxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxde tak o výjimečné případy. I proto zákon ulehčuje pozici insolvenčnímu soudu. Insolvenční soud totiž nemusí při naplnění věty druhé o podané žádosti rxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxxx x xxx xxVID se soudu výslovně neukládá povinnost žadatele o nepříznivém procesním následku oficiálně vyrozumět (usnesením). Přesto lze považovat za vhodnxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxdost o prominutí zmeškání lhůty
Odstavec druhý upravuje podmínky pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty. Pravidlo předně normuje lhůtu, v níž xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx
xxxná se o lhůtu procesní, na níž se uplatní pravidla § 57 o. s. ř. pro počítání běhu lhůt. Lhůta tedy začíná běžet až dnem následujícím po odpadnutí překážkyx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xčinil žádost ve lhůtě alespoň u poskytovatele poštovních služeb.
Okamžik rozhodný pro počátek běhu lhůty je stanoven na den skončení mimořádného oxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxmentované ustanovení zmiňuje „ukončení“ pro případy, že mimořádné opatření skončilo uplynutím doby, nebo „zrušení“, bylo-li zrušeno orgánem, kterx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxžik rozhodný pro počátek běhu sedmidenní lhůty bude závislý na skončení posledního z těchto opatření. Blíže viz komentář k § 1 odst. 2.
Speciálně pro xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxk obvyklého postupu podle § 58 o. s. ř., podle nějž je vždy rozhodující odpadnutí překážky. I kdyby tedy mimořádné opatření, jež účastníkovi insolvenčnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxce nouzového stavu se nemusí žádostí o prominutí zabývat. Nouzový stav skončil uplynutím doby dne 17. května 2020. Sedmidenní lhůta počala běžet dnem nxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxtna 2020). Přesto v případě insolvenčního řízení doporučujeme s ohledem na výluku xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxí lhůty, co nejdříve to okolnosti umožní.
Uvedený nejzazší termín 25. května pochopitelně neplatí, pokud mimořádné opatření při epidemii [v tomto xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož se účastník řízení dovolá, trvá i po skončení nouzového stavu.
V žádosti je třeba uvést, kterého z mimořádných opatření při epidemii podle § 1 oxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvých mimořádných opatření více (např. docházelo k jejich aktualizaci či doplňování), je zapotřebí odkázat na všechna z nich. Žadatel tak kupříkladu uxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxy navrátivší se z rizikových oblastí, a omezení vyplývající z tohoto opatření spočívalo v povinnosti zůstat 14 dní v karanténě a nevycházet, což žadatexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x (typicky informaci o skončení relevantních mimořádných opatření, popř. o konci nouzového stavu).
Podle komentovaného ustanovení je k žádosti nexxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xx xx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xe k žádosti není zmeškaný úkon připojen, nejsou podmínky pro prominutí zmeškání lhůty splněny.
Je-li zmeškaný úkon připojen, ale obsahuje-li vadyx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxavě.
Žádost se podává u soudu, vůči kterému by směřoval zmeškaný úkon.
K odst. 3 a 4
V. Rozhodnutí insolvenčního soudu
Jelikož obecně v insolvenčxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx neřeší. V prvním případě to je otázka soudu příslušného k rozhodnutí o podané žádosti.
Základní pravidlo komentovaného ustanovení zní, že o žádostx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxo posuzuje včasnost podání opravného prostředku - obecně je to právě soud prvního stupně (§ 204 odst. 3, § 208 a § 241b odst. 1 o. s. ř.). Ve skutečnosti budx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxní proti vybraným důležitým rozhodnutím předpokládá odchylný postup. Podle § 93 IZ má v některých případech krajský soud spis bez zbytečného odkladu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxí předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu. U jmenovaných rozhoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxosti zde bude rozhodovat senát.
Postup, který komentované ustanovení předvídá, není v rozporu s praxí insolvenčních soudů, podle níž opožděná odvxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx opožděně, rozhodnutí o odmítnutí takového podání pro opožděnost může i nadále vydat prvostupňový soud. Předání k posouzení odvolacímu soudu se týká pxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xčetně dovolání je k rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty příslušný krajský soud.
Pro usnesení insolvenčního soudu platí § 10 komentovaného zákonxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx doručování usnesení insolvenčního soudu o žádosti o prominutí zmeškání lhůty. Úprava je speciální k obecné regulaci doručování v insolvenčním řízenx xxxxxxxx x x xx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxntovaného ustanovení s § 11, který upravuje zvláštní opatření k doručování v insolvenčním řízení. Tuto kolizi je třeba vyložit ve prospěch aplikace § 5 xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxho rozhodnutí o žádosti pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (tzv. doručení vyhláškou). Pro postup soudu se použije § 71 IZ. Ustanovení § 75 odstx x xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xoud žádost o prominutí zmeškání lhůty zamítl, přikazuje komentovaný odstavec 4, aby se vedle doručení rozhodnutí zveřejněním v insolvenčním rejstříxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxtní způsob doručení podle insolvenčního zákona, a doručuje-li proto soud tímto postupem, řídí se § 75 odst. 1 IZ. Opět jde o odchylku vůči § 75 odst. 2 IZ, kxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxně jen na doručení vyhláškou, popřípadě spolu s doručením zvlášť osobě, která žádost o prominutí zmeškání lhůty učinila. Není proto jasné, zda ustanovxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xx xmožňuje rozhodnout o doručení rozhodnutí zvlášť i v jiných případech, než na něž pamatuje zákon. S přihlédnutím k odůvodnění změny, za kterou podle důvxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu doručení ve smyslu § 72 či § 75 odst. 3 IZ, považuje-li to s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu za vhodné. Uvedený postup je plně v diskreci ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního soudu, ať už jím byla žádost o prominutí zmeškání lhůty zamítnuta nebo jí bylo vyhověno, zákon nepřipouští žádný opravný prostředek. Prvostupňoxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxí soudu bránit odvoláním za předpokladu, že návrhu na prominutí zmeškání lhůty nebylo vyhověno [§ 202 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a contrario].
Citovanx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxx2010
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2002, sp. zn 29 Odo 544/2001
Judikatura:
Stanoví-li tedy zákon o konkursu a vyrovnání, že konexxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxán. Případné výhrady vůči zpeněžování majetku podstaty totiž za takové situace měly být projednány a rozhodnuto o nich výlučně v režimu upraveném v ustxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxto usnesení o schválení konečné zprávy právní moci, je zásadně vyloučeno, aby problematikou, k jejímuž řešení je konečná zpráva primárně určena, se v kxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx. října 2003, sp. zn. 29 Odo 777/2002)
Lhůta k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí nevykonatelné pohledávky v konkursu není lhůtou procesxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx posledního dne lhůty došla soudu, a jejíž zmeškání nelze prominout. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Cdo 2226/99)
Ustanovenx x xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xstanovení stanovenou výslovně v ustanovení § 160 odst. 3 IZ. V incidenčních sporech je prominutí zmeškání lhůty přípustné za podmínek dle ustanovení § xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxet lhůtu k podání žaloby. Pozdě podanou incidenční žalobu je třeba odmítnout podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ. (rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 11 - zvláštní opatření ve vztahu k doručování
Související předpisy:
IZ, - § 55, § 57 a § 58 o. s. ř., - § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Literatura:
DRÁPAL, L. a kol. Občanský soudní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009.
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komexxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxř. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.
SVOBODA, K. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.
WINTEROVÁ, A., MACKOVxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxna o Ústavním soudu
JUDr.
Jaromír
Jirsa
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
K odst. 1
Řízení před Ústavním soudem upravuje zvláštxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx odkázat na komentář k § 2 tohoto zákona - zejména ke znemožnění nebo ztížení podmínek pro včasné podání návrhu v důsledku mimořádných opatření při koroxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxcká nebo právnická osoba proti pravomocnému rozhodnutí (nejčastěji proti rozsudkům obecných soudů) a jinému zásahu orgánů veřejné moci (například zxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxtníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.
Dále může stíxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.
Řízení o stížnostech představují xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxu).
Počátek běhu dvouměsíční lhůty se váže k okamžiku doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jehx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxsní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Projevuje se tak zásada subsixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xmatečnost).
Byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uváženíx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxno, ve lhůtě dvou měsíců od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Jestliže zákon procesní prostředek k ochraně práva stěžovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxkladních práv nebo svobod dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k takovému zásahu došlo.
Vzhledem k tomu, že v řízení před Ústavním sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxace, na něž pamatuje komentované ustanovení.
Dospěje-li Ústavní soud k závěru, že podání návrhu nebylo znemožněno nebo podstatně ztíženo, Ústavnx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx
K odst. 2
Zcela odkazujeme na komentář k ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona, který řeší věcně stejnou problematiku a je bez dalšího použitelný na říxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxončí lhůta k podání návrhu dříve, než skončí nouzový stav vyhlášený vládou (a prodloužený Poslaneckou sněmovnou).
Související ustanovení:
§ 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Navrácení lhůty v trestním řízení
JUDr.
Antonín
Draštík
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
S ohledem na řadu mimořádných opxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxání těchto opatření) rozšíření možnosti navracení zmeškaných lhůt i v trestním řízení.
Stávající úprava navrácení lhůty v § xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtého (včasného) uplatnění jejich procesních práv.
Trestní řád v § 61 výslovně zakotvuje pouze navrácení lhůty k podání opravného prostředku, přixxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx aplikují toto ustanovení
per analogiam
poněkud šířeji (srov. Rt 60/2005 -II, III, 11 Tdo 195/2005). Ostatní osoby zúčastněné na trestním řízení takxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xejich práv. Např. uložením pořádkového opatření podle § 66 tr. řádu, zajišťovacími instituty podle § 79a a násl. tr. řádu. Trestní řád dále též výslovnx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxním řízení je institut navrácení lhůty jen výjimkou z obecného pravidla, že se lhůta, která je osobě k učinění procesního úkonu stanovena, nenavrací. Txxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xychlý průběh trestního řízení.
Rozšíření této výjimky je pro dobu přijatých mimořádných opatření při epidemii nezbytné ve prospěch všech subjektx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxonů, zejména pokud jde o opravné prostředky, ve stanovené lhůtě.
K odst. 1
Tento zákon stanoví dvě kumulativní podmínky k navrácení zmeškané lhůty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xx
ke zmeškání lhůty došlo v důsledku omezení plynoucích z těchto mimořádných opatření, která žadateli znemožňovala nebo alespoň podstatně ztěžovala xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtá vládou České republiky v návaznosti na vyhlášení nouzového xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxklad k § 1 odst. 2).
Ke zmeškání lhůty, o jejíž navrácení se podle tohoto ustanovení žádá, musí dojít v období od vyhlášení těchto opatření do doby jxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtejné platí ovšem i v situaci, kdy k marnému uplynutí příslušné lhůty dojde až po skončení těchto opatření, neboť není splněna zákonem vyžadovaná podmíxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxo nebo o obhájce a spočívá-li jimi zmeškaný procesní úkon v podání opravného prostředku (vyjma dovolání), aby se domáhali navrácení lhůty s odkazem na § xx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení při epidemii a že po tuto dobu v důsledku omezení plynoucích z těchto mimořádných opatření jim bylo znemožněno nebo podstatně ztíženo provést předmxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmořádných opatření, resp. v důsledku omezení z nich vyplývajících, která osobě znemožnila provedení předmětného úkonu vůbec nebo jeho provedení podxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxod. mohou ovlivnit schopnost subjektů trestního řízení dodržet stanovené procesní lhůty k provedení předmětných úkonů.
Pokud tomu tak není, nebox xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxtným způsobem, nelze z tohoto důvodu povolit navrácení zmeškané lhůty.
O navrácení lhůty rozhoduje příslušný orgán činný v trestním řízení pouze nx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcí existenci obou výše uvedených zákonných podmínek pro navrácení zmeškané lhůty. Přitom ve smyslu § 7 odst. 3 je třeba s podanou žádostí spojit předměxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xrovedení zmeškaného procesního úkonu svědčí lhůta stanovená trestněprocesními předpisy. O navrácení zmeškané lhůty však nemůže žádat orgán činný v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxáci ve věcech trestních.
Procesními úkony, u nichž žadatel zmeškal lhůtu k jejich provedení, jsou zejména opravné prostředky (např. § 143 tr. řádu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu na věc podle § 81 tr. řádu nebo odstranění vad odvolání podle § 251 odst. 1 a 2 tr. řádu.
S podanou žádostí oprávněné osoby o navrácení lhůty k podání oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x tr. řádu, § 140 odst. 4 tr. řádu).
O žádosti o navrácení lhůty rozhoduje orgán činný v trestním řízení, vůči kterému měl být zmeškaný úkon učiněn nebo kxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx splnění obou zákonných podmínek (viz výše).
Touto speciální zákonnou úpravou není dotčena aplikace § 61 tr. řádu. Proto lze navrátit lhůtu pro podáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxí při epidemii.
Zákon výslovně umožňuje navrácení lhůty k podání dovolání a v tomto smyslu jde o speciální, dočasnou úpravu ve vztahu k § 265e odst. 4 txx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxítne. Proti rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Rozhodnutí, jímž bylo povoleno navrácení lhůty, není třeba odůvodňovat (§ 10 tohoto zákoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xrušení omezení z něj plynoucích, která žadateli znemožňovala nebo podstatně ztěžovala provedení předmětného procesního úkonu. Žádost o navrácení lxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxnutí překážky k podání opravného prostředku.
K odst. 3
Stejně jako v § 61 tr. řádu se vyžaduje, aby zmeškaný úkon, jestliže dosud nebyl učiněn, jej žxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxní na zjištěné nedostatky náležitostí obsahu odvolání, jež podle názoru předsedy senátu soudu prvního stupně představují takové vady odvolání, pro kxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xnapř. určenou obviněnému zastoupenému obhájcem) současně poskytoval i potřebné poučení o postupu, který vede k odstranění vytýkaných vad, je specifxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxnovení § 253 odst. 3 trestního řádu.
2. Analogickou aplikaci ustanovení § 61 tr. ř., které umožňuje navrácení lhůty obviněnému a jeho obhájci k podání oxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vad obsahových náležitostí odvolání (§ 251 odst. 1 tr. ř.).
3. Obhájce obviněného je oprávněn požádat o navrácení lhůty k podání odvolání proti rozsudxx xx xxxxxx x xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxx x xx xxx xx představuje speciální úpravu ve vztahu k ustanovení § 41 odst. 5 tr. ř., na jejímž podkladě je obhájce, jehož zmocnění obviněného obhajovat by jinak zaxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x odstranění vad obsahových náležitostí odvolání ve smyslu § 251 odst. 1 tr. ř. (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. března 2005, sp. zn. 11 Tdo 195/2005, xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Prominutí zmešxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xízení
Mgr.
Ondřej
Lebl
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
Toto ustanovení umožňuje prominout zmeškání lhůt stanovených v § x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxů.
Jde jednak o šedesátidenní lhůtu stanovenou oprávněné osobě (jíž se rozumí poškozený, s výjimkou státu, podle § 2 odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb.) k pxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xteré byly zaslány na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti. Dále jde o pětidenní lhůtu stanovenou oprávněné osobě podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona čx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxem na řízení ve věcech občanskoprávních odkázána.
O žádosti oprávněné osoby o uspokojení majetkového nároku ze zvláštního účtu rozhoduje Ministexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxstí lhůtami prekluzivními (propadnými); v případě jejich zmeškání právo na uspokojení majetkového nároku ze zvláštního účtu zaniká.
K odst. 1
Zmxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxx v době trvání mimořádných opatření při epidemii podle § 1 odst. 2 a
b.
ke zmeškání lhůty došlo v důsledku omezení z těchto mimořádných opatření plynoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdě, kdy k němu sice došlo v době trvání mimořádných opatření při epidemii, ale kdy omezení plynoucí z těchto opatření oprávněné osobě učinění konkrétníxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxí učinění podání sice ztěžovala, nikoli však podstatným způsobem.
O žádosti o prominutí zmeškání lhůty rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti (odxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xávažnosti důvodů zmeškání, tedy v tomto případě především toho, zda omezení plynoucí z mimořádných opatření znemožňovala nebo podstatně ztěžovala uxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxůty vyhoví, nemusí být odůvodněno (§ 10 tohoto zákona).
K odst. 2
Lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty navazuje na § 41 odst. 2 spr. řxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxžkou se u komentovaného ustanovení rozumí primárně trvání mimořádného opatření při epidemii podle § 1 odst. 2, z kterého plyne omezení znemožňující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxadě, že však nouzový stav podle § 1 odst. 1 trvá i po konci předmětného mimořádného opatření při epidemii, lze žádost o prominutí zmeškání lhůty podat jexxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stav uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby).
K odst. 3
Zxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxavedlnosti žádostí o prominutí zmeškané lhůty nezabývá. Jde o zopakování obecného pravidla stanoveného pro správní řízení ve větě druhé § 41 odst. 2 sxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxetkového nároku ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti tak jejich zmeškáním za normálních okolností zaniká. Za účelem toho, aby bylo umožněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxení majetkového nároku ze zvláštního účtu uplynutím předmětné lhůty nezaniklo, bylo-li její zmeškání prominuto. Pokud tedy dojde v souladu s předchoxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti nadále existuje.
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení pojmů, § 10 - společné ustanovení o odůxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx x x x xxxxx xx x x xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxedků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
Prominutí zmeškání xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxx ustanovení speciálního zákona (tzv. lex COVID) představuje jeden z projevů zákonné reakce na mimořádná opatření, jež byla přijata v důsledku epidemix xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxu pomoc poskytovanou státem.
Účelem tohoto ustanovení je odstranění přílišné tvrdosti spojené s omezeními plynoucími z mimořádných opatření přixxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxzení činnosti orgánů státní správy při styku s veřejností, omezení provozu České pošty, včetně úplného uzavření některých jejích poboček apod. Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxnou obětem trestných činů za podmínek stanovených zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Za tohoto stavu tak bylo třeba přijmout takové opatxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtí trestného činu, pakliže k tomuto zmeškání došlo striktně v souvislosti s opatřeními, která byla přijata českou vládou nebo vybranými orgány veřejnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xdraví občanů České republiky. Jedná se tedy o identické situace, ve kterých dochází mimo jiné i k dočasnému rozšíření možnosti navracení lhůty v trestnxx xxxxxx xxxxx x x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, podle § 8.
Obecné podmínky pro poskytnutí peněžité pomoci představující pokud možno okxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxzení okruhu oprávněných žadatelů, stanovení výše poskytované pomoci, náležitostí žádosti a nastavení pravidel pro její posuzování Ministerstvem sxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xx xx xx xx xx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc poskytovanou státem nesvědčí každé fyzické osobě, která byla viktimizována, nýbrž jen vymezené části obětí trestných činů. Konkrétně se jedná x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxch vymezení blíže hlava III zvláštní části trestního zákoníku) či děti, které byly oběťmi trestného činu týrání svěřené osoby podle § 198 tr. zákoníku, x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxokladu, že jí nebyla trestným činem způsobená škoda v podobě újmy na zdraví nebo nemajetkové újmy doposud plně uhrazena (zejména samotným pachatelem nxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož i na poměrech dotčené oběti.
K odst. 1
Právo na peněžitou pomoc může být uplatněno jen na základě žádosti konkrétní oběti trestného činu. Insxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxování peněžité pomoci obětem trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti má povinnost žádost přijmout, posoudit ji a následně rozhodnout o uplatněnxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci obětem trestných činů jsou pak obsažena v § 30 až 37 z. o. t. č.
Lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc ze strany oběti jsou upraveny v § 30 odsxx x xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne, kdy se oběť skutečně dozvěděla o újmě, která jí byla trestným činem způsobena). V případě jakýchkoli pochybností stran dodržení této subjektivní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x x xxst. 1 z. o. t. č. Zároveň je pro podání žádosti o peněžitou pomoc stanovena i lhůta objektivní, která činí pět let (tzn. že žádost musí být obětí podána nejxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxě opomenutí byl povinen konat, tedy kdy svým jednáním (v podobě konání či opomenutí) naplnil zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu (popř. jehx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxí (propadné), tzn. že jejich marným uplynutím právo oběti na peněžitou pomoc od státu zaniká.
Na základě tohoto ustanovení speciálního zákona (tzvx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxtnutí peněžité pomoci, pakliže k jejímu zmeškání došlo ze strany oběti výlučně v důsledku omezení plynoucích z mimořádných opatření zavedených v souvxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxuletá lhůta pohybuje, není § 9 nikterak dotčena. Připadne-li totiž konec objektivní pětileté lhůty pro podání žádosti o peněžitou pomoc na dobu trvánx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxto subjektivní lhůtě možno postupovat podle § 9, tedy na základě žádosti oběti prominout její zmeškání. Naopak v případech, kdy konec objektivní pětilxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxt o jakémkoli objektivním ztížení možnosti oběti uplatnit její právo na peněžitou pomoc, neboť nárok na tuto pomoc byl prekludován ještě před zavedeníx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nastalými omezeními nelze zjistit jakoukoli přímou příčinnou souvislost, která je však základní podmínkou prominutí zmeškání této lhůty.
Mimořxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxranténa pro osoby vracející se z Itálie, dále mimořádné opatření přijaté Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, na jehož základě došlo k izoxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx března 2020 o vyhlášení nouzového stavu pro celé území České republiky, omezení rozsahu úředních hodin orgánů státní správy, včetně Ministerstva sprxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. přímo ze zákona), nýbrž až na základě žádosti podané oprávněnou osobou, tj. příslušnou obětí trestného činu, která je současně žadatelem o poskytnutx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxly všechny okolnosti. K náležitostem žádosti oběti o prominutí zmeškání lhůty blíže § 37 a § 45 spr. řádu.
Orgánem příslušným k přijetí, jakož i posxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxěny všechny zákonné podmínky, je Ministerstvo spravedlnosti povinno toto zmeškání prominout. O žádosti obětí o prominutí zmeškání lhůty stanovené v x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxodnutí blíže komentář k § 10. Na rozhodování o poskytnutí peněžité pomoci se vztahuje správní řád, tzn. že žádost oběti o prominutí zmeškání lhůty stanoxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxě ve všech případech, nýbrž jen v případech odůvodněných, tedy po individuálním posouzení každé jednotlivé žádosti. V tomto ohledu byly zákonodárcem xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, která byla přijata v důsledku epidemie nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2, tedy faktor dočasné aplikace zákonného institutx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxkonné lhůty pro podání této žádosti došlo až v době následující po ukončení trvání mimořádných opatření přijatých při epidemii nemoci COVID-19, resp. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnost, že včasné podání žádosti oběti o peněžitou pomoc poskytovanou státem bylo zcela znemožněno nebo podstatným způsobem ztíženo v důsledku některéxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnce překážky bránící podání žádosti o peněžitou pomoc ve lhůtě stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č. (tj. omezení plynoucího z mimořádných opatření přijatxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xmeškání lhůty tak Ministerstvo spravedlnosti (při splnění dalších zákonných podmínek) rozhodne nejen za situace, kdy omezení plynoucí z přijatých mxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxtným způsobem ztíženo, tzn. že nebylo zcela vyloučeno, nicméně oběť by ke splnění zákonné lhůty stanovené v § 30 odst. 2 z. o. t. č. musela vynaložit takoxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxněně požadovat. V obou případech přitom platí, že s ohledem na reálně existující omezení (mající původ v mimořádných opatřeních přijatých v důsledku exxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xodána.
Naproti tomu bylo-li podání žádosti o peněžitou pomoc v této prekluzivní lhůtě v důsledku panujících omezení plynoucích z mimořádných opatxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxně žádat. Vyhodnocení intenzity, jíž bylo včasné podání žádosti o peněžitou pomoc pro oběť ztíženo, přitom bude věcí individuálního posouzení každéhx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxena zákonná lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech trestných činů, která činí 15 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxátní správy nebo soudu) mimořádného opatření, které bylo zavedeno v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, resp. na zrušení omezení z něj plynoucíchx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxlo nebo podstatným způsobem ztěžovalo) ve včasném podání žádosti o peněžitou pomoc, tedy v řádném podání žádosti v subjektivní lhůtě stanovené v § 30 odxxx x xx xx xx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxlynutím patnáctého dne po ukončení (uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, popř. prodloužen) nebo zrušení (rozhodnutím vlády, Poslanecké sněmovny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xiž dříve pominula, čímž je reagováno na zásadní omezení pohybu, jemuž jsou fyzické osoby v důsledku vyhlášeného nouzového stavu povinny na území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xodání žádosti o peněžitou pomoc kdykoli v průběhu trvání konkrétních omezení majících svůj základ v mimořádných opatřeních přijatých v důsledku vyhlxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu.
K nouzovému stavu blíže čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
K počítání lhůty určené podle dní blíže x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žádost o poskytnutí peněžité pomoci podle zákona o obětech trestných činů, je nezbytné, aby tento zmeškaný úkon připojila nejpozději ke své žádosti o pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií nemoci COVID-19 podala žádost o peněžitou pomoc poskytovanou státem opožděně, tedy až po uplynutí subjektivní lhůty stanovené v § 30 odst. 2 zx xx xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxeno, aby oběť obě své žádosti spojila v jednom podání, tedy aby s podáním opožděné žádosti o peněžitou pomoc přímo spojila i svoji žádost o prominutí zmešxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxoci účinně podat, neboť v takovémto případě se Ministerstvo spravedlnosti žádostí obětí o prominutí zmeškání lhůty vůbec nezabývá, tzn. že nikterak nxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xrominuto zmeškání zákonem stanovené lhůty k podání žádosti o peněžitou pomoc, je vyloučení
prekluze
(zániku) majetkového nároku oběti na kompenzacx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxanovená v § 30 odst. 2 z. o. t. č. k podání této žádosti již dříve marně uplynula. Pakliže tedy ze strany Ministerstva spravedlnosti došlo k prominutí zmexxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 7 - navrácení lhůty v trestním řízení, § 8 - prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití pexxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx, VITOUŠOVÁ, P. Zákon o obětech trestných činů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
FIALA, Z. a kol. Správní řád. Praktický komentář. Praha: Wolxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxx2020 Sb. („lex COVID“) byl přijat ve stavu legislativní nouze a v nouzovém stavu, který byl nakonec prodloužen Poslaneckou sněmovnou do 17. května 202xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx
xxx xx xxxčné míry o ustanovení nadbytečné, neboť zjednodušenou formu rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty v civilních řízeních bychom dovodili z podpůrně poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xřipouští-li to povaha věci a z obsahu spisu je zřejmé, na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto. Účastník navrhující prominutí lhůty logicky odpxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxnutí.
Nicméně soudy mohou podle odkazovaných ustanovení promíjet zmeškání lhůt (vracet je) nejen v civilních řízeních, ale i v řízeních trestníchx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaznit, že ve specifických procesních situacích, které budou v důsledku tzv. koronakrize nastávat, má soud postupovat neformálně, rychle a nemusí někxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xx
ustanovení, podle kterého je rozhodováno (analogicky k tomu srov. § 169 odst. 2 část druhé věty za středníkem o. s. ř.).
Příklad:
„Žalovanéxx xx xxxxx x x xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxavirové krizi.“
Související předpisy:
Hlava III
Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu
Zvláxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 13.11.2020.
Přehled výkladu
I. Účel ustanovení
II. Postup soudu při doručování
I. Účel ustanovení
Insolvenční zákon obsahuje svébytnou úprxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxada doručování písemností jejich zveřejněním v insolvenčním rejstříku (tzv. doručení vyhláškou, § 71 IZ). Uvedená odlišnost je odůvodněna zejména vxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxého hlavního způsobu doručování dále insolvenční zákon ve jmenovaných situacích předvídá též zvláštní způsob doručení, kdy se písemnost doručuje zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxslovně stanovit, že se dotčená písemnost doručuje zvlášť nebo do vlastních rukou. Nestanoví-li insolvenční zákon jinak, je hlavním zdrojem § 75 odstx x xxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxní přezkumného jednání dle § 190 odst. 3 IZ nebo doručení usnesení o zrušení konkursu dle § xxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxně časté doručování zvlášť. Děje se tak na základě § 75 odst. 2 IZ, podle nějž se, nestanoví-li insolvenční zákon jinak, zvlášť doručuje vždy dlužníkovxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxzení ukládá povinnost něco vykonat. Administrativní zátěž spojená s individuálním doručováním může být přitom ve vybraných fázích insolvenčního říxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xákonodárce očekával zvýšený nápad na insolvenční soudy. Tento nápad je možné předpokládat nejen ve vztahu k navýšení počtu nově zahájených insolvenčxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxistrativní zátěže z insolvenčních soudů dočasně sejmout a omezit na základě § 11 okruh osob, jimž se bude v rozhodné době doručovat v insolvenčním řízexx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx normě tak insolvenční soud po rozhodnou dobu doručuje zvlášť pouze dlužníku, osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje (např. rozhodnutí oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxk). Podle důvodové zprávy je v jejich případě nezbytné zajistit, aby se o rozhodnutí insolvenčního soudu dozvěděli, neboť se v rozhodnutí upravují jejxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxravě zvlášť nedoručuje jen osobě, která má právo podat proti konkrétnímu rozhodnutí opravný prostředek, nejde-li zároveň o některou z osob, které se pxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy věřiteli, který proti konečné zprávě podal námitky. Této osobě se rozhodnutí doručuje jen zveřejněním v insolvenčním rejstříku (doručení vyhxxxxxxx xxxxx x xx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí lhůta k podání tohoto prostředku od okamžiku doručení písemnosti adresátovi zvláštním způsobem, nýbrž od okamžiku, kdy byla písemnost zveřejněna v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx druhá
per analogiam
).
Pokud jde o doručování rozhodnutí o žádosti o prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení podané podle tohoto zákona, upxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xx xxxx xravidla insolvenčního zákona o doručování a v souladu s § 7 IZ též příslušná ustanovení občanského soudního řádu uplatnit podpůrně. Pokud tedy soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxu z forem, které předvídá § 45 o. s. ř. Nejde přitom o doručování do vlastních rukou, nýbrž o doručování, na které se uplatní postup dle § 50 o. s. ř. Úprava xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xemá § 11 lex COVID vliv.
Ustanovení § 11 lex COVID nijak nebrání tomu, aby insolvenční soud při doručování využil postup podle § 72 IZ. Máme také za tox xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxsemnost zvlášť doručena i jiným osobám, než které jsou vypočteny v § 11 lex COVID. Tento postup je přitom podle našeho názoru možný i vůči osobám, které maxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxastníků řízení, jež je přímo vyslovena v § 75 odst. 3 věta druhá IZ, tím není dotčena.
Nedotčena zůstávají ustanovení § 74 odst. 1, § 89 odst. 2 nebo § 42x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxze v rozhodné době.
Rozhodná doba počíná účinností komentovaného zákona, tj. dnem 24. dubna 2020, a končí uplynutím 12 měsíců od ukončení nebo zrušexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxdnat. S přihlédnutím k dikci zákona i smyslu a účelu pravidla je však možné dovodit, že půjde o poslední mimořádné opatření při epidemii, které bude spadxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xrajské hygienické stanice přijímat bez ohledu na trvání nouzového stavu, nelze vyloučit, že zvláštní úprava doručování v § 11 lex COVID přetrvá krizoxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxx x xxatření přikazující nošení ochranných prostředků dýchacích cest.
Judikatura:
Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je nově zaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxstémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a zpřístupňuje všem osobám rozhodnutí soudu i další písemnosti obsažené v insolvenčním spisu. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xyužití insolvenčního rejstříku, když uvedené písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxsolvenčního zákona doručována (k požadavku zákona nebo na pokyn soudu) zvlášť (§ 74 odst. 1 insolvenčního zákona). Obdobným způsobem plní insolvenčxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xSPL 54 INS 711/2008)
Při zvláštním způsobu doručení soud doručuje do vlastních rukou, tedy postupem podle § 49 o. s. ř. tam, kde to insolvenční zákon vxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxx. 5, § xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x x xx x xxxatních případech, kde insolvenční zákon předepisuje doručení zvlášť, soud usnesení doručuje postupem podle § 50 o. s. ř.. Je třeba zdůraznit, že vhodxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxsátu dostala nebo že se k němu nedostala vůbec, byly-li podmínky pro daný postup splněny. (VS Praha VSPH 641/2012-B-44 ve věci KSLB 57 INS 7270/2010)
Poxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xroti rozhodnutí insolvenčního soudu výlučně od jeho doručení zástupci účastníka a jeho právní moc závisí i v tomto případě na jeho doručení zástupci účxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxisející ustanovení:
§ 1 - vymezení pojmů, § 5 odst. 4 - prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení, § 36 - účinnost
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Woxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
K odst. 1
Komentované ustanovení suspenduje povinnost dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x§ 98 odst. 1 IZ). Časově omezené vyloučení vzniku této povinnosti u dlužníka způsobí, že se po stejnou dobu nevztahuje na další subjekty, jejichž povinnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupcích dlužníka, jeho statutárním orgánu či likvidátorovi (§ 98 odst. 2 IZ). Pro úplnost lze připomenout, že nic nebrání dlužníku podat insolvenčxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxstavuje scénář, kdy úpadek nastal už před přijetím mimořádného opatření při epidemii, tedy reálně už před přijetím prvního z nich dne 12. března 2020 [§ x xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxdíž postrádá smysl přiznávat jim zvláštní ochranu určenou zejména k překonání negativních dopadů epidemie.
Druhou výjimku zahrnují situace, kdy xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xchopnosti plnit peněžité závazky dlužníkem. Tato odchylka pokrývá situace, kdy se sice na úpadku podílela mimořádná opatření při epidemii, a třeba jex x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Na daném místě je též vhodné upozornit, že existuje rozdíl mezi dopady opatření příslušných orgánů veřejné moci (§ 1 odst. 2 lex COVID) a dopady pandemxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (odchod zaměstnanců, zničení strojů a zásob), ztrátu odbytišť (zákaz vyvážet produkty do zemí, vůči kterým byly uplatněny mezinárodní sankce) nebo zxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx platební neschopnosti. Nastane-li úpadek formou předlužení v přechodné době po nabytí účinnosti lex COVID, platí bez výjimky, že dlužník není povinex xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xranicí příčinné souvislosti. To ve skutečnosti nahrává unesení povinnosti tvrzení dlužníkům, kteří mohou za příčinu svého úpadku označit širší okrux xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxti uplatněny. V první řadě se jedná o vznik odpovědnosti některé z výše uvedených osob za škodu nebo jinou újmu, kterou věřiteli způsobí opožděným podánxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxitelů, že zde byla dána některá z výše popisovaných výjimek.
K odst. 2
Účinnost zvláštního opatření definitivně skončí nejpozději 31. prosince 20xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xřetrvaly až do roku 2021. Tuto skutečnost nebylo možno v době přípravy návrhu vyloučit např. u méně invazivních opatření uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) x xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxející předpisy:
Literatura:
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁKx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2019.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
K odst. 1
Jedním z nejzásadnějších opatření, s nimiž lex COVID zasahuje do obecné úpravy insolvenčxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxě ochránit podnikatele v nouzovém stavu a v období bezprostředně po něm následujícím před negativními efekty insolvenčního řízení.
Opatření má doxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxnovat záchraně svého podniku a nebyli nuceni vynakládat finanční i personální zdroje na řešení formálního procesu insolvenčního řízení. Neméně důlexxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxjít možnému riziku zneužití koronavirové situace ze strany jiných subjektů na trhu, které by mohly být motivovány k nepřátelskému převzetí dlužníkovx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxx xxxxxxx xx xudíž podle obecné úpravy insolvenčního zákona za normálních okolností právo podat na svého dlužníka insolvenční návrh. Ustanovení § 13 odst. 1 lex COxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxzhodné době sledované účinky. Takový insolvenční návrh je z hlediska procesního práva nepřípustný.
Na rozdíl od § 12 lex COVID je komentované pravxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxti s koronavirovou krizí nebo zcela mimo ni.
Ustanovení se nijak nedotýká oprávnění dlužníka podat na sebe insolvenční návrh. Odchylný postup ve vzxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xýznamu je okamžik, kdy se dlužník dostal do úpadku. Rozhodná doba, po kterou platí následky vymezené v § 13 lex COVID, je stanovena ode dne nabytí účinnosxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Pro stanovení okamžiku podání insolvenčního návrhu je určující okamžik doručení insolvenčnímu soudu, který je k jeho projednání věcně příslušný (§ 9x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxcně příslušného soudu se návrh dostal až v rozhodném období, předpoklady § 13 lex COVID jsou naplněny a k takovému insolvenčnímu návrhu se nepřihlíží. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxvají, přestože se insolvenční návrh k místně příslušnému krajskému soudu dostane až v rozhodné době.
Byl-li sice insolvenční návrh podán přede dnex xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xádně až v rozhodném období. K prvnímu ani ke druhému insolvenčnímu návrhu se nepřihlíží (§ 97 odst. 4 IZ, § 13 odst. 1 lex COVID).
Byl-li insolvenční náxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xávrhu nelze pokračovat v řízení, insolvenční soud nevyzve navrhovatele k odstranění vad a návrh odmítne postupem podle § 128 IZ. Na podání nového opravxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxh podán krátce před počátkem rozhodné doby řádně, avšak nebyly k němu přiloženy všechny požadované přílohy nebo tyto přílohy neobsahovaly stanovené nxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xo zahájení rozhodného období.
V souvislosti se striktním a bezpodmínečným vyloučením práva věřitelů podat insolvenční návrh vyvstává otázka, zdx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xutoři zastávají názor, že je nutné trvat i na nepřípustnosti podávání dalších insolvenčních návrhů. Nejdříve je na procesní úkon nutno nahlížet jako nx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xoudů (např. 29 NSČR 20/2012-A-56). Insolvenční soud by však měl navrhovatele o této skutečnosti v usnesení podle § 13 odst. 2 lex COVID informovat.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xebyl učiněn. Takový insolvenční návrh nevyvolává žádné procesní ani hmotněprávní účinky.
Z hlediska procesních účinků je důležité, že podaným inxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxříku postupem podle § 101 IZ a s jeho podáním nejsou spojeny žádné další účinky vyjmenované v § 109 až 114 IZ. Podání insolvenčního návrhu tak kupříkladu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xajištění nebo je možné i nadále provádět výkon rozhodnutí a exekuci (byť zde je třeba poznamenat, že úprava § 23 až 26 lex COVID do 30. června 2020 provedexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxatí důsledky § 111 IZ). Uvedená okolnost může mít negativní dopad na hodnotu dlužníkovy majetkové podstaty a ve vztahu k některým věřitelům snížit jejixx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by mělo věřitele před uvedenými vedlejšími důsledky ochránit. Jedná se o § 17 lex COVID, kterým dochází k prodloužení dob rozhodných pro případnou možnxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxádat způsobem, který nebude zavdávat pochybnosti o případné odporovatelnosti jeho jednání.
Insolvenční soud nemůže ustanovit předběžného spráxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxm věřitelským návrhem nedochází k účinkům předvídaným v § 109 odst. 3 IZ a promlčecí i prekluzivní lhůty týkající se práv, jež by v případě zahájení insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxsolvenčního řízení spojují jiné zákony s výjimkou těch, jež předvídá zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnaxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxadu práce. Jelikož byl v návaznosti na lex COVID přijat zvláštní zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxinnost podaného insolvenčního návrhu zachovány. Vyvolání efektu zákona č. 118/2000 Sb. směřujícího k ochraně mzdových nároků zaměstnance je podmíxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxní předloženo právě zaměstnancem coby „neúspěšným“ insolvenčním navrhovatelem.
Přestože komentované ustanovení v zásadě zbavuje věřitele po uxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxjením insolvenčního řízení, zůstává věřiteli zachováno několik dalších způsobů, kterými se může domoci svých práv nebo uchránit své postavení pro přxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xádu, čímž zároveň zamezí případnému riziku promlčení (§ 648 obč. zák.). Věřitel může také realizovat práva ze zajištění nebo svoji pohledávku za dlužnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxdá § 23 a násl. lex COVID).
Chce-li se konečně věřitel chránit před zkracujícím jednáním dlužníka ve prospěch jiného věřitele, může využít individuxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa podle insolvenčního zákona (§ 17 lex COVID).
K odst. 2
Odstavec druhý komentovaného ustanovení upravuje způsob, jakým má soud s věřitelským insxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží (např. nebyl-li insolvenční návrh podán ve stanoveném formátu či stanoveným způsobem podle § 97 odst. 4 IZ); srov. x xx xxxxx x xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxveným způsobem, zda má všechny stanovené náležitosti nebo zdali trpí jinými vadami. Tyto okolnosti soud nezkoumá a rovnou postupuje v souladu s § 13 odsxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxxnímu návrhu nepřihlíží. Uvedený procesní úkon soudu má předepsanou formu usnesení, proti kterému není s ohledem na jeho čistě formální povahu možné se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx době, tudíž je s ohledem na § 13 odst. 1 postup podle § 107 IZ vyloučen, měl by soud v usnesení podle § 13 odst. 2 lex COVID navrhovatele o této skutečnosti xxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx věřitelů na podání insolvenčního návrhu v plném rozsahu obnovuje. To platí i pro věřitele, který se v mezidobí pokusil o podání insolvenčního návrhu, axxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé doby zanikají účinky § 13 lex COVID a § 97 odst. 7 IZ se znovu aplikuje v plném rozsahu. Ani usnesení insolvenčního soudu, kterým byl věřitel vyrozuměn x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xes iudicata
).
Judikatura:
Zjednodušeně řečeno lze říci, že od okamžiku, od kterého se další insolvenční návrh považuje za přistoupení k řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xalšího insolvenčního navrhovatele (§ 107 odst. 1 věty první insolvenčního zákona), se na původní insolvenční návrh a na přistoupení k řízení pohlíží sxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ze dne 28. března 2012, sp. zn. 29 NSČR 20/2012-A-56 ve věci MSPH 95 INS 11931/2011)
Právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxi tomu tak, pak tu není insolvenčního řízení a pak tu logicky též není zákonné opory pro jakékoliv rozhodování soudu.
(rozhodnutí Vrchního soudu v Praze xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh, § 17 - opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů, § 23 až 26 - xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxx xx xxxx x xxx x x xxxx xxx x x xxx xx xx xxx x xxxx x. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, - zák. č. 248/2020 Sb., o některých opatřenxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2019.
WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení naléxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxlení oddlužení plněním splátkového kalendáře při podstatné změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních spxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo opatření pouze na schválená oddlužení plněním splátkového kalendáře probíhající v režimu insolvenčního zákona platného před přijetím zákona č. 3xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, jejichž východiska i procesní konstrukce se v mnohém odlišují od původní úpravy, lze totožného účinku dosxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xpatření je vyloučení použití pravidel obsažených v § 398 odst. 4 IZ při rozhodování o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxnění obdobných podmínek, jaké byly v historických zněních insolvenčního zákona stanoveny pro rozhodnutí o žádosti o stanovení nižších než zákonem sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxozději při přezkoumání přihlášených pohledávek s insolvenčním správcem (§ 410 odst. 2 IZ).
O změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxeré jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Všechny skutečnosti uvedené v § 398 odst. 4 IZ jsou po přechodnou dobu irelxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ke všem okolnostem, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejnx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, i
6.
doporučení věřitelů.
Insolvenční soud není vázán návrhem dlužníka ke stanovení jiné (txxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo technicky obtížnému způsobu určení bez nutnosti vyzvat dlužníka k opravení nebo doplnění podání, které by jinak bylo vyhodnoceno jako nesrozumixxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxsová působnost tohoto zvláštního opatření je omezena, příslušné ustanovení se poté stane obsolentním. Úlevy pro účely změny usnesení o schválení oddxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxidemii (§ 1 odst. 2 lex COVID).
K odst. 2
Jelikož první odstavec vypouští z procesu posuzování změny rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xydat toto rozhodnutí i bez svolání schůze věřitelů a zjišťování doporučení věřitelů k žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek.
Výxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx. 1 část věty druhé za středníkem, § 399 odst. 3 část věty za středníkem, § 400 odst. 1 věta druhá, § 401 odst. 4 i § 402 odst. 4 IZ, které by jinak pro zjištěnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxrovádí distanční hlasování mimo schůzi věřitelů za účelem zjištění doporučení věřitelů.
xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxzi v roce 2009, tj. zákonem č. 217/2009 Sb. (tzv. protikrizová novela insolvenčního zákona). Důvodová zpráva k zákonu č. 217/2009 Sb. vycházela z přexxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnem stanovenou míru uspokojení věřitelů (tj. původně min. 50 % pohledávek nezajištěných věřitelů). S časovým odstupem a s přihlédnutím k dalšímu legixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxtivně nezávisle stran obou výše komentovaných odstavců, když brání zrušení schváleného oddlužení z důvodu výpadku příjmů způsobeného v důsledku okoxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxravě splátkové povinnosti dlužníka.
Z konstrukce komentovaného pravidla je zjevné, že fakticky stanovuje odchylku od již existujícího důvodu zrxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xvětna 2019 platilo, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtu, které od dlužníka vyžadovalo dosažení minimálního 30% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů (resp. 50% uspokojení nebo jiné hodnoty plnxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xezajištěných věřitelů ani pod minimální požadovanou hranici nemůže být důvodem zrušení schváleného oddlužení.
Sousloví „bylo převážně způsobexx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí povinnosti tvrzení dlužníkům, kteří mohou za příčinu neschopnosti splnit podstatnou část splátkového kalendáře označit širší okruh důvodů i volněxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxch mimo pracovní poměr, vznik překážky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele spojené s přiznáním redukované náhrady, výpadek objemu zakázek podxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xříčiny nesplnění podstatné části splátkového kalendáře, jejichž původ je nezávislý na mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19. Zde lze v prvé řxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 1 odst. 2 lex COVID). V jediném okamžiku může nastat kombinace skutečností ovlivňujících schopnost dlužníka plnit splátkový kalendář; z tohoto důvodx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsejícími s mimořádnými opatřeními při epidemii (tj. dokonce nikoliv pandemií koronaviru SARS CoV-2 jako takovou, nýbrž skutečně pouze opatřeními přxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxndáře probíhající v režimu insolvenčního zákona platného před přijetím zákona č. 31/2019 Sb. (tzv. oddlužovací novely účinné od 1. června 2019). Odxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxlených oddlužení probíhajících ve výše uvedeném režimu. Definitivně obsolentním se toto ustanovení tedy stane až v okamžiku, kdy dojde ke splnění všexx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle kterého sice bylo možné i v poměrech právní úpravy účinné do 31. 5. 2019 změnit v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře rozhodnutí o schxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx8 odst. 4 insolvenčního zákona.
Uvedený výklad § 407 odst. 3 staví odvolací soud mimo jiné na podkladě důvodové zprávy k zákonu číslo 217/2009 Sb., ktexxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxtečné změny provedené novelou číslo 31/2019 Sb.), podle které změna § 407 staví najisto otázku, ke které praxe postupně dospívá výkladem a podle které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxeré jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (např. tehdy, odpadne-li dlužníku za trvání splátkového kalendáře vyživoxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxvní postup k rozhodování o stanovení jiné výše splátek pro oddlužení a fakticky tak posunout lhůtu k podání xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx se např. změní okolnosti, které jsou rozhodné pro výši splátek (výše příjmů dlužníka, počet vyživovaných osob) nebo pro jejich distribuci mezi věřitexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx však v rozhodné době dlužníkovi neotevírala cesta k podávání nových návrhů na stanovení jiné výše měsíčních splátek za podmínek uvedených v § 398 odst. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xx543/2018)
Jak lze dovodit z důvodové zprávy, účelem ustanovení § 407 odst. 3 I. Z. nebylo vytvořit alternativní postup k rozhodování o stanovení jiné xxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ale explicitně formulovat řešení (do té doby toliko dovozené praxí) pro situace, za kterých by bylo plnění splátkového kalendáře v původní podobě objexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxátek nebo výše pohledávek, které mají být ve splátkovém kalendáři uspokojovány.
Se zřetelem na shora uvedené odvolací soud zdůrazňuje, že závěry souxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xlužnice podle ustanovení § 407 odst. 3 I. Z. nelze hodnotit hlediska, která jsou rozhodující pro jinou výši měsíčních splátek v oddlužení dle § 398 odstx x xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxvení je zakotveno, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není nezměnitelné, nýbrž je vydáváno s klauzulí
rebus sic stantxxxx
x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xoměrů dlužníka oproti těm, které tu byly v době schválení tohoto způsobu oddlužení. Proto v případě, že by se v průběhu dalšího řízení podstatně změnily xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxním splátkového kalendáře změnit (§ 407 odst. 3 IZ). Pak dlužníku, u nějž podle schváleného splátkového kalendáře zákonné měsíční splátky (či určené nxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxobných podmínek, jaké jsou zákonem stanoveny pro posouzení žádosti o nižší splátky podávané s návrhem na povolení oddlužení, určit nižší splátku.
(rxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.
SPxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek
Mgr.
Ondřej
Zezulka
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
K oxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xosud nebyly uspokojeny i pod příslušnou požadovanou míru uspokojení nezajištěných věřitelů (typicky 30 %). Rozhodně je však třeba odmítnout závěr, žx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxšího § 415 IZ i dlužníkům, jejichž příjmy byly negativně zasaženy koronavirovou krizí. Ze statistických údajů Ministerstva spravedlnosti totiž vypxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxů v intervalu 30 - 40 % (platí pro oddlužení splněná v období od Q3 2017 do Q2 2018). Z toho vyplývá, že i malý propad příjmů (splátek, srážek) může dlužníky oxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxle typicky z důvodu uzavření provozu kvůli epidemii podle § 207 nebo karantény podle § 192 zákona č. 262/2000 Sb., zákoník práce) náleží dlužníkovi náhxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxištění ve výši 60 % výpočtového (redukovaného) základu podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Porovnáme-li text § 415 IZ ve znění dx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí vyššího uspokojení než v konkursu,
2.
byla zavedena vyvratitelná právní domněnka vylučující zavinění dlužníka co do okolností nastalých v důslexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx
xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xalendáře (k výkladovým problémům této skutečnosti srov. komentář níže k § 15 odst. 3 lex COVID).
Autor tedy zastává názor, že provedené změny fakxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxorné literatury, a to pochopitelně s výhradou výše identifikovaných změn.
Původní znění § 415 věty druhé in fine IZ podmiňovalo přiznání osvobozxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo v konkursu (odbornou literaturou též označováno jako „test konkursem“, resp. jako vzdálený ekxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx
xx xxxx
xxx xxxrady vypuštěn.
K odst. 2
Věta první tedy toliko přejímá text § 415 věty druhé
in principio
IZ. Tím zachovává existující důkazní břemeno dlužníka vxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxzavinil.
Věta druhá ovšem nově zavádí vyvratitelnou právní domněnku, která usnadňuje prokázání negativní skutečnosti nezavinění. Sousloví „okxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxužníků relativně široký prostor označit širší okruh důvodů i volněji souvisejících s dopady mimořádných opatření při epidemii, ale na rozdíl od ostatxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány veřejné moci v reakci na rozšíření koronaviru SARS CoV-2, a to bez časového omezení a omezení výčtem uvedeným v § 1 odst. 2 lex COVID. V daném ohledu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxi.
Druhou podmínkou vyvratitelné právní domněnky, která musí být vedle existence omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii nebo jinxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo plnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení. Dojde-li tedy ke znemožnění nebo podstatnému ztížení plnění povinností spočívající v jinéx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxilosti vykonávat podnikání (ztráta povolení, licence) - nelze se výhody vyvratitelné právní domněnky s úspěchem dovolat. To pochopitelně nijak nevyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxího pravidla určujícího, že se pravidla obsažená v § 415 věty první a druhé IZ ve znění účinném do 31. května 2019 nadále neaplikují. Pro případy oddlužxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxích pravidel (tj.
lex specialis derogat legi generali
a
lex xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
x x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxx x x x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx § 415 věty první a druhé IZ. Ustanovení § 415 IZ sice již v insolvenčním zákoně ke dni nabytí účinnosti lex COVID nalézt nelze, neboť bylo zcela vypuštěxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxlikují ve schválených oddluženích existujících v režimu do 31. května 2019.
Problém ovšem nastává v situacích, ve kterých byl někdejší § 415 IZ pouxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxtkové podstaty. Odstavec 1 totiž hovoří pouze o oddlužení plněním splátkového kalendáře a úplná
derogace
§ 415 věty první a druhé IZ by naznačovala, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxplývá, že by něco takového bylo úmyslem zákonodárce. Nelze tedy vyloučit, že se jedná legislativní opomenutí, které by bylo vhodné překlenout aplikacx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xdstavce 2
in fine
, kde stojí „plnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení“, což se nepochybně vztahuje na všechny způsoby oddlužení.
Zaxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní od placení zbývajících pohledávek zahrnutých do oddlužení i na nepřihlášené věřitele, ručitele dlužníka a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxlvenční návrh, § 14 odst. 3 - zrušení schváleného oddlužení
Související předpisy:
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.
SPRINZ, P., JIRMÁSEK, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxorganizačního plánu
Mgr.
Ondřej
Zezulka
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
K odst. 1 a 2
Aktivně legitimován k podání návxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxn reorganizační plán, který nebyl ke dni podání návrhu zcela splněn. Pro tento účel je lhostejné, kdo byl předkladatelem reorganizačního plánu. Pro zaxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeorganizačních plánů.
Časová působnost institutu přerušení plnění schváleného reorganizačního plánu je omezena. Jeho využití je omezeno dobou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxní účinků rozhodnutí je shodně omezena termínem 31. prosince 2020; v daném ohledu se tedy institut přerušení plnění reorganizačního plánu následně stxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx plnění schváleného reorganizačního plánu neznamená přerušení insolvenčního řízení, což je i obecně podle § 84 IZ nepřípustné. Svými účinky se tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty v režimu právní úpravy po oddlužovací novele účinné od 1. června 2019 x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxánu dosáhnout. Reorganizační plány se totiž z povahy věci vyznačují vysokou variabilitou ozdravných opatření (§ 341 IZ), které nespočívají vždy pouzx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx tedy relativně neurčitá.
Minimální varianta vychází pouze z textu § 16 odst. 2, ve kterém jsou explicitně uvedeny dva efekty:
1.
První suspendujx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nelze insolvenčním soudem přeměnit reorganizaci v konkurs z důvodu, že dlužník v průběhu provádění reorganizačního plánu neplní své podstatné povinxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxx xxxxx naproti tomu přináší negativní prvek, který zachovává povinnost dlužníka plnit jiné závazky než závazky vyplývající ze schváleného reorganizačníhx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxzace v konkurs minimálně z důvodu, že v podstatném rozsahu neplní své jiné splatné peněžité závazky [srov. § 363 odst. 1 písm. e) in fine IZ].
Nelze xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxm práva a povinnosti. Úplnou suspenzí účinků schváleného reorganizačního plánu by totiž došlo nejen k povinnosti dlužníka plnit povinnosti z něj vyplxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcování, resp. závazku zachování dodávek zboží a služeb nezbytných pro zachování provozu dlužníkova podniku.
Autor se nicméně přiklání k názoru, žx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx Takový závěr by ve svém důsledku mohl paradoxně poškodit dlužníka i jeho věřitele. Autor se naopak domnívá, že přerušením plnění reorganizačního plánx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxovídá i pravidlo zakotvené v § 16 odst. 2 větě druhé lex COVID, dle které je dlužník povinen řádně a včas plnit nové závazky vzniklé po zahájení insolvenčnxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnit své závazky vyplývající z pokračujícího provozu jejich podniku.
Definitivní okruh účinků přerušení plnění schváleného reorganizačního pxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxření k ochraně oprávněných zájmů věřitelů insolvenčním soudem (viz komentář k odstavci 3 níže).
Přerušení plnění reorganizačního plánu zásadně nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnů spojených s reorganizačním plánem a vykonává dohled nad činností dlužníka (§ 354 IZ), resp. plní povinnosti uložené insolvenčním soudem uložené přx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe na odměnu a náhradu hotových výdajů vyplývajícího z § 38 a § 364 odst. 4 IZ určených co do výše na základě vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčníxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxhodnutí je insolvenční soud povinen zajistit vyjádření insolvenčního správce a věřitelského výboru, jehož získáním může pověřit právě insolvenčníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x 11 lex COVID (tj. nikoliv podle obecné úpravy obsažené v § 75 odst. 2 IZ).
K odst. 3
Odstavec 3 umožňuje insolvenčnímu soudu přijmout nutná opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xává insolvenčnímu soudu relativně široké aplikační možnosti k zajištění řádného průběhu přerušení plnění reorganizačního plánu, omezení dopadů na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxního plánu s přihlédnutím k individuálním specifikům každého dlužníka a jeho podniku.
K odst. 4
Rozhodnutí o dočasném přerušení plnění reorganizxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xříslušná rozhodnutí zjevně nejsou typickými rozhodnutími přijímanými
cum clausula
xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxucích k jejich vydání, nýbrž spíše vyvstání zcela nových okolností, dříve neznámých či nepředvídaných, které vznikly nebo jejichž účinky nastaly až px xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xnsolvenční návrh
Související předpisy:
§ 11 odst. 2, § 75 odst. 2, § 316 odst. 1, § 340 odst. 1 písm. a), § 341, § 354, § 362 odst. 3, § 363 odst. 1 písm. d) x xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xáhradách jejich nutných výdajů
Literatura:
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
KOZxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2019.
Zvláštní opatřxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx1.2020.
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xeské republiky, byla v rámci insolvenčního řízení přijata dvě poměrně zásadní opatření. Zaprvé je to dočasná suspenze povinnosti dlužníka podat na sexx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu podle § 97 odst. 7 IZ (srov. § 13 lex COVID). Uvedená zásadní opatření krátkodobě chrání podnikatele, kteří byli koronavirovou krizí dotčeni, dlouhoxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xchránilo majetkovou podstatu a tím bylo schopno naplnit svůj účel - za spravedlivých a rovnocenných podmínek poskytnout uspokojení všem věřitelům dlxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení zakazuje dlužníkovi až na výjimky s majetkovou podstatou nakládat. Méně patrný, avšak s ohledem na dočasnou nemožnost využití § 111 IZ o to závažnxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xednání dlužníka (insolvenční zákon vzhledem ke změně terminologie občanského zákoníku nepřesně hovoří o „právních úkonech“), která předcházela zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx x xxxxx xx upravující neúčinnost právních jednání. Tato úprava zakládá insolvenčnímu správci právo problematickému jednání dlužníka odporovat a tím uchránxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxh podmínek vymezených v § 235 a nás. IZ je limitována i tím, že ke zkracujícímu či zvýhodňujícímu jednání dlužníka došlo v období bezprostředně předchxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x x xxxx x xxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle okolností učinil v době jednoho, tří nebo pěti let před zahájením insolvenčního řízení. Bylo-li právní jednání dlužníka učiněno dříve, nelze se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení efektivně vyloučena, ledaže dlužník podá insolvenční návrh dobrovolně, prodlouží se začasté období mezi faktickým naplněním podmínek úpadku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx neboť od zkracujícího či znevýhodňujícího jednání uplyne příliš mnoho času, aniž by to věřitel či insolvenční správce mohli svým jednáním jakkoliv ovxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení, opatření lex COVID by mu v tom zabránila.
Právě uvedenému vedlejšímu efektu má komentované ustanoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxočítává. Nástroj insolvenčního správce tak bude zachován. Zároveň bude toto opatření působit preventivně; dlužník i druhá strana právního jednání bxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx ustanovení dopadá na právní jednání, která dlužník učinil před zahájením insolvenčního řízení. Pro tyto účely představuje modifikaci délky časovéhx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xx xxx xxxxD. Ve zbytku zůstávají obecná pravidla o neúčinnosti právních jednání v insolvenčním řízení, postupu při podání odpůrčí žaloby insolvenčním správcex xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xx xxxx xx zbývajícím rozsahu uplatní bez dalšího.
Situaci, na kterou míří § 17 lex COVID, je třeba odlišovat od neúčinnosti právních jednání, která dlužník uxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxované ustanovení přímo nedopadá ani na právo jednotlivého věřitele bránit se jednání dlužníka „individuální“ odpůrčí žalobou podle § 589 a násl. obč. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxpak. Insolvenční neúčinnost právních jednání se totiž vůči obecné občanskoprávní neúčinnosti prosadí na principu
lex specialis
. Zahájením insolvexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, srov. NS 21 Cdo 2299/2013). Ve skutečnosti tak opatření § 12 a § 13 lex COVID zvyšují šance jednotlivého věřitele, že se zkracujícímu právnímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xx xxsel dělit s ostatními věřiteli (věřiteli stačí, pokud se mu podaří pravomocného rozhodnutí dosáhnout do právní moci rozhodnutí o úpadku - viz § 243 IZ). xxxx x xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxty získat zpět pro celou majetkovou podstatu.
Základní sdělení § 17 tkví v otázce, o jak dlouho se prodlužuje délka období, které je určující pro příxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxo 5 let; časové období se určuje zpětně od zahájení insolvenčního řízení. Délka této doby se
stricto sensu
nijak nemění, avšak určitý časový úsek („rozxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xe stanovena podle délky trvání opatření uvedeného v § 12 lex COVID. Trvá od účinnosti zákona, tj. od 24. dubna 2020, do uplynutí 6 měsíců od posledního mimxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx později než k 30. června 2020). Právě po tuto dobu tak neběží časové úseky definované pro jednotlivé případy neúčinných jednání v § 240 odst. 3, § 241 odstx x x x xxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xají věřitelé možnost podat na dlužníka insolvenční návrh, čímž si mohou zajistit co nejčasnější zafixování období dle § 240 až 242 IZ. To platí tím spíšex xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxtické ještě v jednom ohledu. Zákon nedává jednoznačnou odpověď na to, zda se nezapočítávání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení, v nichž do některého z období stanovených § 240 až 242 IZ rozhodná doba zasáhne - nebo jen takových insolvenčních řízení, která byla přímo poznamenxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxní otázky je nezbytné odlišit tři případy.
Prvním z nich jsou insolvenční řízení, která byla zahájena před účinností lex COVID, tj. před tím, než bylx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxdených insolvenčních řízení se opatření podle § 17 lex COVID nijak nedotýká. Časová období totiž skončí nejpozději k 23. dubna 2020, tj. před tím, než zxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxzději do 31. prosince 2020). Může jít buď o „dobrovolné“ insolvenční návrhy dlužníků, nebo o věřitelské insolvenční návrhy podané po 31. srpna 2020. Zdx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí řízení. Rozhodné období podle insolvenčního zákona totiž běží zpětně od zahájení insolvenčního řízení. V praxi tak roční časový úsek dle § 240 odst. x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Poslední skupinou jsou insolvenční řízení, která byla zahájena až po odpadnutí opatření podle § 12 lex COVID. Jazykový výklad komentovaného pravidxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdle § 240 až 242 IZ rozhodná doba zasáhla. Máme za to, že jak text zákona, tak i úmysl zákonodárce vyjádřený v důvodové zprávě nedávají příliš mnoho prostxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxjených po odpadnutí opatření dle § 12 a § 13 lex COVID, tedy po uplynutí rozhodné doby, ačkoliv to patrně překračuje adekvátní reakci na omezení dle § 12 x x xx xxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxzení zahájených na konci roku 2021
relevantní
rok a cca 8 měsíců).
V úvahu by teoreticky připadala jiná
interpretace
, podle níž by odchylka od § 240 ax xxx xx x x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x x xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxel nemohl úspěšně podat insolvenční návrh a zahájit insolvenční řízení, respektive po dobu, kdy dlužník nebyl k podání insolvenčního návrhu povinen. x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxšího soudu ze dne 7. října 2014, sp. zn. 21 Cdo 2299/2013, č. 34/2015 Sb. NS)
Související ustanovení:
§ 1 - vymezení pojmů, § 12 - opatření ve vztaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Literatura:
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018x
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2019.
PETROV, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.
Hlava xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxch opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, reaguje na mimořádnou situaci, která vznikla ve snaze zvládnout epidemii infekční nemoci. Cílxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxnost právnických osob nebyla ochromena v důsledku nedostatečného personálního obsazení jejich výkonných a kontrolních orgánů. Nově přijímaná pravxxxx xxxxx xxxxx
x
xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxdných rozhodovacích procesů vnitřních orgánů právnických osob.
-
Mimořádná - pravidla lex COVID dovolují uskutečnit rozhodovací procesy i tehxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxném důsledku modifikovat uplatnění některých zásad, na nichž spočívá konstrukce určitých forem právnických osob (např. informační oprávnění spolexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měla být rezervována jen pro nejnutnější případy, u nichž s rozhodnutím nelze počkat, než se obnoví pravidelná činnost vnitřních orgánů právnických oxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch pozic některých členů nebo skupin členů právnických osob. Mimořádnost není poukázkou na svévoli a období epidemie neznamená, že se neuplatní právnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxvnických osob.
Mimořádný a dočasný charakter opatření může být též interpretačním vodítkem pro posouzení sporných případů, v nichž se členové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xospodáře.
Zejména pro obchodní
korporace
je důležité, že lex COVID výslovně stanoví, jak mají postupovat při uplynutí funkčního období členů jexxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxé jsou v mimořádné situaci nejdůležitější. Kromě projednání řádné účetní závěrky stanoví zákon o obchodních korporacích povinnost svolat zasedání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxifikovaného společníka nebo za účelem projednání hrozícího úpadku.
Lex
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxvá, že rozhodnutí o ní nesnese odkladu. Je-li možné věc projednat s využitím technických prostředků nebo rozhodnout
per rollam
, aniž by se to nepřiměřexx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xic nebrání. Je-li to však nepřiměřeně obtížné, či dokonce na hranicích možného, neměl by statutární orgán nést důsledky spojené s porušením povinnostx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xungují, přesto je však již dnes zřejmé, že se výrazně posílí význam dálkové komunikace, jejíž efektivita, pružnost a úspornost může být s úspěchem využxxx x x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu umístěném nebo provozovaném v členském státě EU, ukládá revidovaná a doplněná směrnice Evropského parlxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxlečnostem, aby nabídly svým akcionářům jakoukoli formu výkonu hlasovacích práv na valné hromadě elektronickými prostředky, zejména přenos valné hrxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxích korporacích se tyto požadavky promítly v § 398 odst. 2, který všem akciovým společnostem umožňuje zvolit si ve stanovách možnost distančního hlasxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxzbu na zakladatelské právní jednání a ukládá ji jako povinný způsob jednání kolektivních orgánů právnických osob. Návrat k běžným formám činnosti orgxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxšenosti získané s distanční komunikací a zda by neměla být upravena v právních předpisech i nadále jako rovnocenná alternativa způsobu jednání a rozhoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxm omezeným a akciové společnosti, které mají pouze jednoho společníka. Domníváme se, že pro jednočlenné společnosti je situace paradoxně jednoduššíx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnné společnosti její jediný společník. Odpadá tedy nutnost využívat dálkových forem komunikace, aby bylo eliminováno osobní setkání většího počtu sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, nebrání to nijak aplikaci pravidel lex COVID. Podle § 154 obč. zák. zmocní právnická osoba, která je člxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxgánu. I pro účast v nejvyšším orgánu jiné právnické osoby musí právnická osoba určit svého zástupce. Tyto fyzické osoby jsou potom účastníky distanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx naopak souhlasu s obnovou funkce podle § 22 odst. 1 lex COVID.
Komentář se snaží u všech speciálních ustanovení lex COVID vystihnout pouze dopady těxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx o otázkách obecnějšího charakteru, které se týkají např. svolávání a jednání orgánů obchodních korporací nebo povolávání osob do funkcí ve volených oxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se ukázalo, že je nutno vyrovnat se s dalšími problémy, které považujeme za zásadní:
1.
Použití lex COVID pro případ ohniskových nákaz, kdy se restrxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu pouze obchodní
korporace
sídlící v dané oblasti. Aplikace zvláštních pravidel bude výkladově obtížná, bude patrně nutno vycházet z obvyklého režixx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxné a skutečné sídlo obchodní
korporace
.
2.
Použití lex COVID pro opakovanou epidemii (tzv. druhá vlna epidemie). Domníváme se, že aplikaci nic nexxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxuje s rokem kalendářním a již uplynuly i prodloužené lhůty). Problematickým by se v této souvislosti mohl stát konec roku 2020, který by mohl znamenat obxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xOVID.
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxdné opatření při epidemii je definováno v § 1 odst. 2 písm. a) až c) lex COVID odkazem na § 2 písm. c) krizového zákona, podle něhož je krizovým opatřením orxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxtí osob. Dále odkazuje lex COVID na mimořádná opatření, která je oprávněno vydat podle zákona o ochraně veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxledků zasahovat i do práv a povinností osob. Ze zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá především možnost nařídit zákaz nebo omezení styku skupin fyzxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v nezbytně nutném rozsahu a rozhoduje též o jejich ukončení. Osoby, kterým je mimořádné opatření adxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxpubliky a postihují i cesty do zahraničí nebo příjezdy ze zahraničí. Ta část mimořádných opatření, která spočívá v zákazu volného pohybu osob na území Čxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
Jsou dočasně pozastaveny ty způsoby rozhodování vnitřních orgánů právnických osob, které spočívají v osobním styku jejich členů, ať již jde o jednání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí nebo členské schůze družstev), nebo jednání jejich volených orgánů, které mají kolektivní povahu (kolektivní statutární a dozorčí orgány).
-
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxnovení do funkce děje zpravidla hlasováním na jednání nejvyšších orgánů právnických osob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxst projednání roční účetní závěrky kapitálových obchodních společností a družstev, protože její projednání a schválení náleží do působnosti valnýcx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní je výslovně omezen pouze na dobu jejich trvání. Zákon však stanoví i nejzazší mez pro jeho aplikaci, a to poslední den roku 2020. Přípustnost odchylnéxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
1.
Umožněním odchylných ustanovení lex COVID od jeho obecné úpravy v §18 je respektována skutečnost, že některé procesy jsou rozloženy do delšího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxtuace zvláštní pravidla, která by mohla mez konce roku 2020 přesáhnout. Pro prodloužení funkčních období členů volených orgánů podle § 20 lex COVID se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xpatřeních z května a června roku 2020 jako málo pravděpodobné. Pokud by však došlo ke zcela neočekávanému zhoršení situace a mimořádná opatření by trvaxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx0 překročit, dáme-li přednost výpočtu prodlouženého funkčního období jako speciální úpravě ve vztahu ke konci lhůty uvedené v § 18 lex COVID.
2.
Den xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení. Pokud by tomu tak skutečně bylo, byla by v § 18 věta in fine nadbytečná, nevylučujeme proto i možnost přesahu prodloužených funkčních období do rokx xxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxovně obsaženo, pochybnosti zde proto nevznikají.
Související předpisy:
krizový zákon, - zák. o ochraně veř. zdraví, - obč. zák., - z. o. k.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých pxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, - prováděcí nařízení Komixx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu
Literatura:
ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016.
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xol. Obcansky zakonik I. Obecna cast (§ 1-654). Komentar. Praha: C. H. Beck, 2014.
ŠTENGLOVA, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., SUK, P. Zakon o obchxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xrof. JUDr.
Jarmila
Pokorná,
CSc.
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
K odst. 1
Součástí mimořádných opatření je i omezení volného poxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Tato opatření znemožňují běžné fungování rozhodovacích procesů vnitřních kolektivních orgánů právnických osob, neboť rozhodování se v běžném režixx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx buď s využitím technických prostředků dálkové komunikace, nebo písemnou formou mimo zasedání kolektivních orgánů (rozhodování
per rollam
), přípusxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxch opatření proto nezpůsobí žádné těžkosti pouze těm právnickým osobám, jejichž zakladatelské právní jednání s alternativou bezkontaktní formy rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xez osobního setkávání svých členů. Pro všechny ostatní právnické osoby vede povinnost omezit osobní kontakty k zastavení činnosti jejich vnitřních kxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxanční formy rozhodování kolektivních orgánů bylo až dosud chápáno jako výjimka z jinak běžného kontaktního zasedání kolektivního orgánu, mimořádná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdování výslovně nepřipouští. Změna příslušných článků zakladatelských právních jednání je dosažitelná zpravidla zase jen rozhodnutím přijatým na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xistančního rozhodování vázanou na úpravu v zakladatelském právním jednání, a dovoluje tak realizovat potřebná rozhodnutí distančním jednáním bez oxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxování možnosti rozhodovat pro nejnutnější případy, které nesnesou odkladu a je nutno je řešit i v době trvání mimořádných protiepidemických opatřeníx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrem rozhodování se týká jen tohoto způsobu rozhodování, ale nezasahuje do obsahu záležitostí, o nichž je rozhodováno, nepředepisuje, o čem smí být disxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxána a rozhodnuta jakákoli záležitost, která náleží do působnosti daného vnitřního orgánu, může být změněno i samo zakladatelské právní jednání.
Spexxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xisponují jednotliví členové orgánu, stanovení hranice pro schopnost kolektivního orgánu usnášet se i počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutíx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxrava právnických osob vychází (např. zákaz bezdůvodného zvýhodnění nebo znevýhodnění člena
korporace
), ani nedovoluje nerespektovat další podmínxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxnání kolektivního orgánu však nezakládá neplatnost jeho rozhodnutí. Je-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x téže věci, ale v běžném postupu s osobní přítomností členů orgánu.
Bezkontaktní způsob jednání však může ztížit uplatnění některých oprávnění členů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xtatutární orgány, jimž přísluší oprávnění svolávat valné hromady, by k tomu měly přihlédnout a sestavovat pořad jednání valných hromad podle toho, jax xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xmezení mohla zásadním způsobem deformovat obsah přijatého rozhodnutí, mělo by být projednání dané věci odloženo.
To však neznamená, že je vyloučena xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxb nebo by byla v rozporu s právními předpisy či zakladatelským právním jednáním. Pokud by např. byl záměrně zvolen takový způsob dálkové komunikace, ktxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xožnosti, zejména podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení orgánu, byť bylo přijato distančně za trvání mimořádných opatření. Opět však nejsou dxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxa dovolat se neplatnosti).
Zrušení nutnosti úpravy bezkontaktního rozhodování v zakladatelském právním jednání nevzbuzuje pochybnosti tam, kde zxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxických osob nezmiňoval, nemusí být zcela jasné, zda jich mohou využít. I v těchto pochybnostech poskytuje řešení obecná úprava § 158 odst. 2 obč. zák., kxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx. 1 lex COVID aplikovat, a to jsou právnické osoby, u nichž speciální zákony používání distančních forem výslovně zakazují. Příkladem takového zákazx xx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxě tento zákaz je však prolomen výslovným ustanovením § 19 odst. 3 lex COVID (viz komentář níže).
2.
Pro které druhy vnitřních kolektivních orgánů sx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxního orgánu by měla či neměla dopadat. Uplatní se proto pro nejvyšší orgány právnických osob, kterými zpravidla bývají u právnických osob korporačníhx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh forem rozhodování respektovat?
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxní pro distanční formy rozhodování kolektivních orgánů vyžaduje. Především musí být respektovány speciální podmínky, které v souvislosti s distančxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxde jednání orgánu probíhat s využitím prostředků dálkové komunikace, je nutno zachovat působnost daného orgánu - mimořádná opatření nemají vliv na drxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxní orgánu svolat (i při distančním jednání je nutno zachovat lhůty pro svolání a náležitosti pozvánky), jak řídit průběh jednání, jak jednání dokumentxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxsovacího práva.
Technické prostředky pro distanční formy jednání musí být voleny tak, aby zabezpečily ověření totožnosti členů orgánů a nepůsobily xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xo zvolit takový způsob dálkového spojení jednajících osob, který těmto požadavkům vyhoví, ale současně bude pro všechny členy kolektivního orgánu (nxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxuálně ověřit totožnost účastníků, realizovat práva spojená s jednáním (právo požadovat vysvětlení nebo podávat návrhy) i zajistit hlasování a záznax x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxž služba zajišťující realizaci konference je dostupná (např. https://meet.vpsfree.cz/).
Pro rozhodování mimo zasedání orgánu písemnou formou jsxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxjetí rozhodnutí (většina se zpravidla určuje z celkového počtu hlasů všech členů orgánu). Předpokládá, že návrh bude doručen adresátovi - členovi orgxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxlit její technickou realizaci tak, aby dovolila svobodné rozhodování členů orgánů, ale byla přitom dostatečně pružná a nezatěžovala právnickou osobx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxní, aby se návrh rozhodnutí dostal bezpečně ke všem adresátům a aby zase zpětně byl jejich souhlas či nesouhlas bezpečně doručen právnické osobě. Nejde xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx i projev vůle adresáta. Řešení problému spočívá zásadně ve volbě vhodných technických prostředků, které jsou schopny odesílatele i adresáta chránitx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxpř. v prostředí interního informačního systému, který je přístupný pouze členům právnické osoby, resp. členům příslušného vnitřního orgánu. Využívxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Zcela běžně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxnického způsobu korespondence bude proto též záviset na druhu a významu projednávané záležitosti.
I. K distančnímu rozhodování v obchodních koxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxichž nejvyšší orgány jsou zpravidla složeny z většího počtu osob (kromě jednočlenných obchodních společností či osobních společností o dvou společnxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxoracích připouští výslovně pro kapitálové obchodní společnosti distanční rozhodování, a to buď jako rozhodování mimo valnou hromadu s využitím tecxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxd konáním valné hromady (korespondenční hlasování).
Vlastní úprava uvedených možností se liší: u společnosti s ručením omezeným je rozhodování mxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x. o. k.), kdežto pro rozhodování
per rollam
volí zákon opačnou konstrukci - je přípustné bez dalšího, společenská smlouva by musela tuto přípustnost vxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxvně jen rozhodování
per rollam
, které musí být připuštěno stanovami. Výjimku tvoří zákaz takového postupu, rozhoduje-li shromáždění delegátů, zákax xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxckých prostředků zákon u družstev výslovně nezmiňuje, ale ani nezakazuje. Jeho použití proto chápeme jako přípustné, a to na základě obecné úpravy v § 1xx xxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxích společností, popř. s členskou schůzí družstva. Jejich použití pro rozhodování kolektivních výkonných a dozorčích orgánů na základě obecné úpravx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxl nutit členy těchto orgánů k tomu, aby pružně reagovali na změny v prostředí, v němž
korporace
podniká, a zajistili kontinuitu výkonu řídících a kontrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xolili pro rozhodování takové distanční formy komunikace, které budou vhodné s ohledem na projednávanou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxko pro běžná zasedání valných hromad nebo členských schůzí, na nichž jsou společníci nebo členové družstva osobně přítomni. Identifikace účastníků vxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxslem.
I při svolávání distanční valné hromady nebo členské schůze je nutno dodržet lhůty pro jejich svolání, způsob doručení pozvánky a její náležixxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxi). V pozvánce na valnou hromadu však musí být vždy uvedeny podmínky distančního rozhodování nebo hlasování (§ 167 odst. 3 z. o. k. pro společnost s ručexxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoleno, by proto měla pozvánka obsahovat
instrukce
, jak se k jednání připojit, jak uplatňovat práva na informace a vysvětlení a jak hlasovat.
Zvláštxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x 408 odst. 1 z. o. k.), protože společníci, kteří se např. účastní videokonference ze svého domova, se na tuto účast musí připravit. Širší výklad tohoto pxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxdních věcných nebo finančních překážek.
U akciových společností je pro účast na valné hromadě určující rozhodný den, k němuž je daná osoba povinna pxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxe § 284 odst. 2 z. o. k. je oprávněnou osobou osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, pokud společnost vydala akcie na jméno. Seznam akcionářx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxmněnka, že osoba, která při uplatnění práva doloží společnosti vlastnické právo k akciím na majitele, byla oprávněným akcionářem i k rozhodnému dni. Txxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdy účastnily pouze osoby, jejichž oprávnění k účasti existovalo k rozhodnému dni.
I když společníci nebo členové družstva nejsou na zasedání valné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxvrhy. Jak již bylo uvedeno, potřebné
instrukce
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxanční valné hromady přihlásí pod svým identifikačním kódem, který určí jedinečným způsobem osobu společníka či člena družstva i počet hlasů, jimiž prx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle našeho názoru využít též úpravy korespondenčního hlasování, tj. možnosti odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady (§ 167 odst. 4, § 398 xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxnášet a na počet hlasů nutných k přijetí usnesení nemají mimořádná opatření žádný vliv a uplatní se úprava v zákoně a společenské smlouvě nebo stanováchx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvých hesel, řízení průběhu jednání valné hromady atd.) musí zajistit obchodní
korporace
, která pro tento účel může využít i služeb podnikatelů speciaxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxto technické předpoklady jsou dnes běžné, vzniká otázka, jak chránit společníky, kteří uvedené technické možnosti nemají, ale
korporace
jim nemůže xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxí společníků. Společník, který neměl možnost účasti z důvodu nedostatečného technického vybavení, má jistě možnost dovolávat se neplatnosti usnesexx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxtí nezbytné, aby byla zabezpečena perspektiva obnovy efektivního fungování
korporace
po skončení mimořádných opatření a volba technických prostřxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potom by soud mohl dospět k závěru, že jsou naplněny požadavky § 260 odst. 1 obč. zák., že sice došlo k porušení zákona, protože z účasti na rozhodování bylx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtost distančně projednat, protože to bylo významné pro úspěšné překonání hospodářských problémů vyvolaných krizí, a z projednání budou mít prospěch xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxx znakem rozhodování
per rollam
u obchodních korporací je to, že je to rozhodování mimo valnou hromadu nebo členskou schůzi, nikoli ovšem mimo působnosx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hromadu nebo členskou schůzi svolat a společníci nebo členové družstva xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxstva. Není-li odpověď společníka nebo člena družstva doručena ve stanovené lhůtě, uplatní se zákonná
fikce
, že s návrhem nesouhlasí. Na těchto princixxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxsti.
Pro období mimořádných opatření je rozhodování
per rollam
vhodné pro svou jednoduchost a široký dosah. Návrh rozhodnutí se zasílá všem spolexxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxahovat i podklady potřebné pro rozhodnutí, protože při rozhodování
per rollam
společníci nebo členové družstva nemohou uplatnit právo na vysvětlenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxzformální návrh rozhodnutí však není vyloučen. Této možnosti mohou využít některé formy dálkové komunikace, např. návrhy zasílané zprávou SMS, podcxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těch komunikačních prostředků, které určuje pro tento způsob rozhodování společenská smlouva nebo stanovy nebo byl pro rozhodování v období mimořádxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxi - od klasické písemné korespondence s využitím poštovního styku až po nejrůznější formy dálkové komunikace, jako je e-mailová pošta, zprávy SMS, hlaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
však platí, že zvolený komunikační prostředek musí zajišťovat identifikaci hlasujícího a počet hlasů, které má k dispozici. Zde poskytují vyšší mírx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaručených elektronických podpisů apod.
I když zákon o obchodních korporacích upravuje výslovně rozhodování
per rollam
ve spojitosti s valnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxní kolektivních statutárních nebo dozorčích orgánů. Jeho přípustnost je možno dovodit z obecné úpravy v § 158 odst. 2 obč. zák. a o volbě technických prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xinnosti
korporace
v období mimořádných opatření.
IV. Rozhodování v době mimořádných opatření u osobních obchodních společností
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x§ 105 z. o. k.). Rozhodování je tedy zásadně založeno na dohodě všech společníků, společenská smlouva však může připustit i rozhodování hlasováním (výxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxolečník (§ 44 odst. 3 z. o. k.), podle speciálního ustanovení § 106 odst. 1 z. o. k. jsou to všichni společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46 z. xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxech společníků v postavení nejvyššího orgánu, ani společníků v postavení statutárního orgánu. Neznamená to však, že by úprava těchto otázek nemohla bxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxání uvedena ve společenské smlouvě, bude patrně nutno aplikovat obecná pravidla občanského zákoníku ať již argumentem pro jejich použití bude analogxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je taková úvaha s ohledem na § 44 odst. 3 z. o. k. sporná).
Pro aplikaci lex COVID na osobní obchodní společnosti vyplývají z výše uvedených úvah náslxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxla pro distanční rozhodování, použijí se pro splnění povinností vyplývajících z mimořádných opatření ustanovení společenské smlouvy.
-
Je-li zpxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxx xdst. 2 obč. zák. a pro splnění povinností vyplývajících z mimořádných opatření se použije § 19 odst. 1 lex COVID. Bližší podmínky pro rozhodování stanoxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxjícího bodu.
Společníci v postavení statutárního orgánu netvoří, jak se zdá na základě úpravy v § xx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxdě si pravidla pro bezkontaktní rozhodování určí sami analogicky k § 19 odst. 2.
K odst. 2
Jak již bylo zmíněno, z § 19 odst. 1 vyplývá povinnost dodržxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxladatelským právním jednáním. Úprava podmínek je úzce vázána na konkrétní formy právnických osob, v komentáři ji budeme demonstrovat na obchodních kxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxmad u kapitálových obchodních společností a rozhodování
per rollam
u členské schůze družstva:
-
Společnost s ručením omezeným: zákon požaduje prx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo a určit podíly, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Nedodržení této podmínky vede k tomu, že se k účasti hlasujícího společníka ani k odxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xer rollam
se realizuje zákonem upraveným postupem - osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle společníkovi návrh rozhodnutí, a to na adresu uvedenxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxž má být doručeno vyjádření společníka, a podklady potřebné k posouzení a přijetí návrhu, popř. další údaje podle společenské smlouvy (§ 175 z. o. k.). Pxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxlečníka ve stanovené lhůtě doručen osobě oprávněné ke svolání valné hromady, platí
fikce
, že s návrhem nesouhlasí (§ 176 z. o. k.). Přijetí rozhodnutí a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
x
xxxxxxá společnost: pro rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků platí obdobné podmínky jako u společnosti s ručením omezeným - poxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx je toto hlasovací právo spojeno, jinak se k odevzdaným hlasům ani k účasti akcionářů nepřihlíží. Podmínky pro rozhodování nebo hlasování určují stanoxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxt navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu určenou akcionáři stanovami pro doručení jeho vyjádření (podpůrná lhůta je 15 dnů ode dne doručenx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxasů všech akcionářů a pro nedoručená stanoviska platí, že jsou nesouhlasná (§ 419 z. o. k.). Výsledek rozhodování oznamuje osoba oprávněná svolat valnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx o. k.).
-
Družstvo: výslovně je upraveno pouze rozhodování
per rollam
- osoba oprávněná svolat členskou schůzi zašle všem členům družstva návrh rxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxní návrhu členovi družstva), podklady potřebné pro přijetí návrhu, popř. další údaje podle stanov (§ 652 a § 653 z. o. k.). Pravidla pro počítání většinx x
xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnamuje osoba oprávněná svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu, a to způsobem stanoveným pro svolání členské schůze.
Je zřejmé, že zákon x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxudou vznikat pochybnosti. Tento proces je nutno dodržet, protože představuje záruku zachování společnických práv i zásad, z nichž vychází konstrukcx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxého zacházení se společníky, u družstev zásada družstevní demokracie. Úprava rozhodování s využitím technických prostředků i rozhodování
per rollax
xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovy určí další podrobnosti doplňující podmínky rozhodování upravené zákonem a pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost počítá i s xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 167 odst. 3 a § 398 odst. 3 z. o. k.). Jsou tak pokryty situace, kdy již před vyhlášením nouzového stavu upravovaly společenské smlouvy a stanovy distančxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxadě úpravy, kterou využívaly již dříve. Její aplikace by byla vyhrazena pouze pro ty situace, v nichž bude třeba doplnit některé podrobnosti užití techxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxého odstavce v § 19 nezbytně doplňuje první odstavec tohoto ustanovení u těch kapitálových obchodních společností, jejichž společenské smlouvy ani xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členské schůze s využitím distančních forem komunikace na základě obecného ustanovení § 158 odst. 2 obč. zák. Uvedené obchodní
korporace
budou postxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí pro rozhodování
per rollam
(§ 167 odst. 3 z. o. k. pro společnost s ručením omezeným, § 398 oxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxném předstihu před rozhodováním orgánu. Ve spojení s pravidly obsaženými v zákoně o obchodních korporacích se jako nejpraktičtější řešení jeví rovnxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x
xxx xxxxxxá závažná rozhodnutí (např. rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy nebo stanov) předepisuje zákon o obchodních korporacích jejich osvědčenx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxře do elektronického systému, v němž virtuální jednání bude probíhat, aby mohl osvědčit existenci právních jednání a formalit, k nimž je orgán obchodnx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxutí v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou nebo stanovami obchodní
korporace
[§ 80a odst. 2 zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtančního jednání musí notáři předložit dokumenty uvedené v § 80c notářského řádu x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxektronickým podpisem nebo skeny dokumentů).
Pro rozhodování
per rollam
stanoví zákon o obchodních korporacích pravidla pro vyjádření souhlasx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na vyjádření společníka byl úředně ověřen (§ 175 odst. 3 z. o. k.). V situaci mimořádných opatření, kdy je tradiční cesta úředního ověřování podpisu ztíxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) a zákona č. 297/2016 Sb., o službáxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxtronickych podpisu a je zalozen na kvalifikovanem certifikatu pro elektronicke podpisy, pozivajicim nejvyssi duveryhodnosti s nutnosti bezpecnehx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxsu. Pro akciovou společnost platí, že i rozhodnutí akcionáře musí mít formu veřejné listiny, v níž se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, ktexxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx které dovolí notáři sepsat notářský zápis o právním jednání akcionáře ve smyslu § 62 až 69 notářského řádu. Osobní setkání s notářem v době mimořádných oxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxt i pro družstva, pro která zákon předepisuje stejný postup jako pro akciové společnosti (§ 654 odst. 2 z. o. k.).
Podmínky pro rozhodování výkonných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxx xx xx k. jsou uvedena pravidla pro zápis o jednání představenstva družstva, podle § 440 z. o. k. rozhoduje představenstvo akciové společnosti většinou hlxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxisu je seznam přítomných. Jednání a rozhodování volených orgánů upravuje společenská smlouva nebo vnitřní předpisy korporací - jednací řády. Obsahuxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxány samy příslušné podmínky upravily - lze očekávat, že si je stanoví jejich členové vzájemným ujednáním, k němuž budou využity prostředky dálkové komxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx formy, je nutno o nových pravidlech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxám při rozhodování v družstvech s malým počtem členů. Zákon o obchodních korporacích tuto formu naopak zapovídá pro družstva s velkým počtem členů, ktxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxi nákladné. Nahrazení členské schůze shromážděním delegátů již samo o sobě znamená, že se členové družstva neúčastní členských schůzí a oprávnění účaxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že výsledky rozhodování nebudou zobrazovat skutečnou vůli členů družstva.
Pro období nouzového stavu je uvedený zákaz sistován ve prospěch způsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxdobné použití všech pravidel pro rozhodování
per rollam
v družstvech, navíc je nutno zachovat i pravidla, která pro rozhodování pomocí shromáždění dxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zákoně zůstává zachována, ustanovením § 19 odst. 3 nejsou dotčeny ani volební obvody a osoby delegátů.
-
Návrh rozhodnutí je nutno zaslat všem delexxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxhu rozhodnutí je nutno vzít v úvahu, že delegát je povinen informovat o návrhu rozhodnutí členy družstva a zjistit jejich většinový názor. I komunikace xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxx xx xxxxk hlasů, kolik hlasů mají pro projednávání dané záležitosti k dispozici členové družstva zařazení do jeho volebního obvodu, většina rozhodná pro přijxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xx xxoměnlivost členské základny družstva, statutární orgán družstva by proto měl na základě zmocnění v § 19 odst. 2 lex COVID určit rozhodný den pro počet čxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx reprezentující nadpoloviční většinu hlasů všech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx x x xxx xdst. 2 a § 693 z. o. k.).
-
O výsledku hlasování sděleném delegátům osobou oprávněnou ke svolání členské schůze jsou delegáti povinni informovat člxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xx7/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, - zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Souvixxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, - prováděcí nařízení Komise (EU) 201xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxratura:
LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zakon o obchodnich korporacich. Komentar. I. dil. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.
LAVxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xakon o obchodnich korporacich. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 13.11.2020.
K odst. 1
Volenými orgány právnických osob jsou takové jejich vnitřní orgány, jejichž členové jsou do své funkce povoláváni projevex xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxřních orgánů. K voleným orgánům nepatří nejvyšší orgány právnických osob tvořené u korporací zpravidla na základě zákona všemi členy či společníky koxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxných úprav nebo zakladatelských právních jednání.
Funkční období je doba, po kterou osoba ustanovená do funkce ve voleném orgánu má tuto funkci vykxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxlektivních orgánů právnických osob je tato doba jednotná pro všechny členy orgánu, avšak může každému z nich běžet odlišně v závislosti na tom, kdy byl k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x období mimořádných opatření nebude možno nové členy orgánu povolat pro zákaz pohybu a shromažďování více osob. Obecná úprava občanského zákoníku sicx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxávnické osobě opatrovníka. Toto řešení se však vztahuje jen na statutární orgány a pro období mimořádných protiepidemických opatření je stejně obtížxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxm právnických osob mohou obsahovat speciální pravidla pro doplňování členů volených orgánů, která mají přednost před obecnými pravidly občanského zxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxdnatele má valná hromada zvolit do jednoho měsíce nového jednatele. Pokud se tak nestane, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx členy dozorčí rady, je-li ve společnosti zřízena. Má-li společnost více jednatelů, kteří tvoří podle společenské smlouvy kolektivní orgán, může vyuxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxatelů do doby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxpí na uvolněné místo jednatele podle stanoveného pořadí. Obě řešení jsou však přípustná jen na základě úpravy ve společenské smlouvě.
-
Akciová spoxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxde-li představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na základě návrhu osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xlenů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do doby příštího zasedání valné hromady. Může též využít již předem zvolených náhradníků, kteří naxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xx xx xx x xxnistického systému pravidla pro členy správní rady a statutárního ředitele chybějí, aplikaci úpravy dualistického systému by bylo nutno dovodit pouxx x x xxx xx xx xx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxde-li představenstvo schopno plnit svoje funkce, jmenuje nového člena představenstva soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, a na dobu do řádxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx členů pod polovinu, jmenovat samo náhradní členy do příští členské schůze. Stanovy mohou také určit, že je možno zvolit náhradníky, kteří nastupují na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxí orgány ve funkčním stavu. Nečinnost orgánů příslušných k povolání nových členů volených orgánů proto stíhá nejpřísnější sankcí, a to nuceným zrušenxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtu k volbě nového člena výkonného nebo dozorčího orgánu, nemusí být však vždy jisté, že se právnickou osobu podaří před zrušením a likvidací zachránit.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxící členy voleného orgánu doplní, nebo jsou k dispozici, jen když s nimi společenská smlouva nebo stanovy počítají a obsahují potřebnou úpravu. Žádné z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxhradníků jsou vázány na existenci příslušných pravidel ve společenské smlouvě nebo stanovách. V období mimořádných opatření, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxD jediné východisko.
Ustanovení § 20 odst. 1 nahrazuje jak nutnost volby nového člena orgánu ve lhůtě určené zákonem, tak i všechna popsaná náhradxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxení účinnosti tohoto zákona. Není proto třeba hledat cesty distanční komunikace, která by sloužila k volbě nových členů orgánů, a nehrozí ani nucené zrxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe závislá na okamžiku uplynutí původního funkčního období a na době, po kterou budou trvat mimořádná opatření. Začíná prvním dnem následujícím po uplyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxkon funkce voleného orgánu. Druhá část prodlouženého funkčního období začíná dnem následujícím po zrušení mimořádných opatření a trvá tři měsíce počxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxho orgánu, tentokrát již v situaci obnovy původní činnosti právnické osoby a návratu do běžného režimu jejího řízení.
Vzhledem k různorodosti a počxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xmezení pohybu osob a jejich osobního kontaktu. Dnem opětovného obnovení pohybu osob a umožnění jejich kontaktů (tedy dnem, který následuje po dni, v něxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bude delší, protože bude zahrnovat i časový úsek ode dne následujícího po uplynutí původního funkčního období do dne, k němuž byla zrušena mimořádná opxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejich osobního kontaktu nejsou odvolávána k jednomu časovému okamžiku, ale postupně, přičemž se v každé etapě zvyšuje počet osob, které se mohou sejíx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxdrženy rozestupy 2 m. Od 11. května byly povoleny hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí maximálně 100 osob opět s povinností dodržxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxčtem společníků se uplatní i různý okamžik, k němuž bylo odvoláno opatření bránící osobnímu jednání jejich nejvyššího orgánu, a tím i povolání nových čxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxvislosti na počtu jejich společníků tvořících nejvyšší orgán těchto korporací příslušný k povolání členů volených orgánů.
xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xovolení pro schůze spolků se vztahuje obdobně i na valné hromady a členské schůze obchodních korporací), bude prvním dnem tříměsíčního přechodného obxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxno jako měsíční lhůta, podle pravidel pro počítání času proto skončí dnem, který se číselně shoduje se dnem počátku této lhůty (den následující po skončxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxn uběhlo původní funkční období.
Obdobně pro obchodní
korporace
s počtem společníků do 300 bude prvním dnem tříměsíčního přechodného období 1. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xončí 1. října.
Pravidlo v § 20 odst. 1 větě za středníkem upravuje prodloužení i pro případy, kdy funkční období uplyne až po skončení mimořádného opxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxuvisející s obnovou jejich běžné činnosti. Úprava předpokládá, že možnost právnických osob zorganizovat např. zasedání nejvyššího orgánu k volbě člxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvat ustavení nových členů volených orgánů. Zejména pro kapitálové obchodní
korporace
platí poměrně přísné procedurální požadavky na svolání valnýxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxení neplatnosti volebního usnesení. Délka přechodného období je v tomto případě kratší, protože i v tomto případě je jeho počátek stanoven na den náslexxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxx xrodloužené funkční období by skončilo rovněž 1. srpna 2020.
Od konce prodlouženého funkčního období začínají běžet případné zákonné lhůty stanovxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxx x xxx xxxxxe pro akciovou společnost (§ 443 z. o. k.). U družstev má být volba učiněna na nejbližší členské schůzi (§ 713 z. o. k.).
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxí nerespektovat, popř. zvolit nového člena voleného orgánu i dříve a nečekat na skončení prodlouženého funkčního období. Chápeme tuto otázku tak, že pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx však neznamená, že by právnické osoby nemohly nového člena orgánu povolat i dříve, musí však respektovat skutečnost, že i v prodlouženém funkčním obdoxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx by výkon funkce mohl skončit dohodou nebo odstoupením z funkce (u obchodních korporací by odstupující člen musel pečlivě zvážit, zda neodstupuje v dobxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxx, jehož funkční období bylo podle lex COVID prodlouženo, může být ze své funkce i v prodlouženém funkčním období odvolán.
U obchodních korporací vzxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporací a členem orgánu, u něhož k prodloužení došlo. Při neexistenci zvláštní úpravy je možno zvažovat několik variant:
-
Smlouva o výkonu funkcx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xzavřena. Potom můžeme buď vycházet z úvahy, že funkční období bylo prodlouženo zákonem a podmínky pro výkon funkce zůstávají nedotčeny. Podle této úvaxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxápat i tak, že původní smlouva o výkonu funkce na prodloužené funkční období nedopadá. Potom by bylo nutno sjednat její změnu, která minimálně prodloužx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxce musí být podle § 59 odst. 1 z. o. k. pro kapitálové obchodní společnosti sjednán písemně a schválen nejvyšším orgánem společnosti, narážíme proto opxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xe spíše k výkladu prvnímu a prodloužení chápeme jako změnu délky funkčního období za zachování všech ostatních podmínek výkonu funkce.
Diskutoxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdních společností, kteří jsou statutárními orgány, jsou statutárními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xy ve společenské smlouvě bylo upraveno nějaké funkční období, k jeho prodloužení v režimu lex COVID by nedošlo. Po uplynutí doby omezující u těchto spoxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxonální složení statutárního orgánu, popř. přijmout jiné řešení.
Pokud bychom zastávali názor, že i společníci, kteří jsou statutárním orgánem osxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xýkonu funkce jejich společníků, kteří jsou statutárními orgány, totožný jako u kapitálových společností a bude se řídit § 20.
K odst. 2
Účelem úpraxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xleny za trvání mimořádných opatření nebo bezprostředně po jejich zrušení. Jak jsme již zmínili, právnické osoby toto opatření vlastním rozhodnutím vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxádřit svůj nesouhlas s pokračováním ve výkonu funkce. Podmínkou vyjádření nesouhlasu je pouze to, že nesouhlasný projev své vůle doručí právnické osoxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxzice adresáta, tzn. v okamžiku, kdy adresát nabude objektivní možnosti seznámit se s obsahem projevu vůle (NS 32 Odo 442/2003). Nejvyšší soud řeší tentx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxštovní licence předána, nebo - je-li adresátu držitelem poštovní licence oznámeno, že zásilka je pro něj u držitele uložena - dnem, kdy si adresát může zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi, že projev vůle v písemné formě bude směřovat k právnické osobě zastoupené jejím statutárním orgánem. Budou-li využity technické prostředky komunixxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxespoň orientační vodítko, pokud připouští, že předáním oznámení o odstoupení z funkce předsedovi představenstva akciové společnosti je odstoupení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxhož funkční období uplynulo, mohl směřovat i orgánu, jehož byl členem, např. předsedovi dozorčí rady. V pochybnostech xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxnem předepsána. I pokud bychom z požadavku doručení dovozovali nutnost písemné komunikace, bude možné využít i všech technických prostředků schopnýxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxonického informačního systému právnické osoby). Protože zákon nevyžaduje výslovně písemnou formu, nebude zapotřebí zaručeného elektronického poxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxí období prodlouženo na základě zákonné automatiky. Opožděné doručení nesouhlasu nezakládá podle našeho názoru žádné právní účinky, protože je nutnx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxou určité osoby skutečně i nadále členy těchto orgánů.
Obtížná situace může nastat u těch kapitálových obchodních korporací, které mohou mít podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxčnost s dualistickým uspořádáním jednočlenné představenstvo podle § 439 odst. 1 z. o. k. nebo jednočlennou dozorčí radu podle § 448 odst. 1 z. o. k., akcxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvém případě orgánem oprávněným přijmout nesouhlasný projev vůle jediného člena orgánu s pokračováním výkonu funkce a učinit další opatření dozorčí rxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxoli společníkovi svolat valnou hromadu při absenci jednatele, by bylo nutno aplikovat i v tomto případě a považovat projev nesouhlasu jediného jednatxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxdáním předpokládáme, že funkce neobsazeného představenstva převezme dozorčí rada - podle § 404 z. o. k. může svolat valnou hromadu a navrhnout potřebxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxistickým uspořádáním by při uplynutí funkčního období jediného člena správní rady zůstával pro přijetí jeho nesouhlasu s pokračováním funkce i pro přxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxrávní rady, který byl současně statutárním ředitelem, pokud by šlo o jednočlennou akciovou společnost. V tomto případě lze očekávat, že nesouhlas s poxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxost s větším počtem akcionářů, nezbývá než nesouhlas doručit některému z akcionářů a doufat, že akcionáři situaci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Otázkou zůstává, zda je možno na nesouhlas člena orgánu s prodloužením jeho funkčního období nějak reagovat poté, co období bylo prodlouženo. Řešexx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxnost, která by dovolila výkon funkce ukončit. V dané situaci vidíme jako nejschůdnější řešení dohodu o ukončení funkce.
Ze strany člena orgánu přicxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxchodní korporaci nevhodná (§ 59 odst. 5 z. o. k.). Vzhledem k tomu, že se lex COVID jako zvláštní zákon zaměřuje právě na to, jak ulehčit pozici obchodním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxá rozhodně není vhodná k tomu, aby efektivita činnosti volených orgánů korporací byla oslabována tím, že jejich členové ze svých funkcí odstoupí. Podlx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxním povinnosti péče řádného hospodáře, a zásadně má proto za následek vznik povinnosti k náhradě újmy vzniklé odstoupením v nevhodné době (NS 27 Cdo 336xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxází a právnická osoba by měla povolat člena nového. Pro kapitálové obchodní
korporace
začínají běžet zákonné lhůty (§ 198 odst. 1 z. o. k., § 443 z. o. k.)x xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxízí buď v podobě kooptace (viz komentář k dalšímu odstavci) nebo postupu s využitím technických prostředků distanční komunikace (viz komentář k § 19). xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxje i možnost představit kandidáty a jejich záměry. Právnické osoby však mohou zvolit i jiné řešení, např. cestou distanční komunikace snížit v zakladaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxavenstva na dozorčí radu. Je otázka, zda by postupem podle § 19 mohla být pro členy volených orgánů povolávaných do funkce distančními způsoby jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtečné potvrzení jejich volby pravidelným zasedáním volebního orgánu. Přijetí takových pravidel, která porušují rovnost podmínek pro vznik a trvání xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx § 20 odst. 3 přináší další možnost, jak vyřešit uplynutí funkčního období členů volených orgánů právnických osob. Tak zvaná kooptace znamená, že počex xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podstatou je kooptace narušením práva členů právnické osoby volit si vlastním rozhodnutím osoby, které ji budou řídit a dohlížet na její řádné fungováxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxnotlivé formy právnických osob připouštějí, je upravena jako mimořádné řešení pro přechodné období a jako taková je vázána na další podmínky - musí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxsí zde být projev vůle členů právnické osoby vyjádřený v zakladatelském právním jednání, který kooptaci buď musí výslovně připouštět, nebo naopak ji mxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxdmínky pro kooptaci v představenstvu akciových společností s dualistickým organizačním modelem. Možnost jmenovat náhradní členy rozhodnutím samoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa jsou jmenováni pouze na dobu do příštího zasedání orgánů oprávněných k řádnému jmenování členů představenstva. Doba výkonu funkce kooptovaného člexx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxst. 1 z. o. k. Aplikaci těchto pravidel na správní radu akciových společností s monistickým systémem vnitřní organizace by bylo nutno dovodit z § 456 z. xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxktivní orgán, a to na základě odkazu v § 194 odst. 2 z. o. k. U družstev počítá právní úprava s obdobnými principy kooptace pro představenstvo v § 714 z. o. kx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxovná přípustnost uvedená ve společenské smlouvě nebo stanovách. Její využití jako náhradního východiska, které může jednoduchým způsobem zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvu obsahují.
Lex
COVID podmíněnost kooptace společenskou smlouvou nebo stanovami ruší, ke kooptaci mohou proto přistoupit volené orgány zmíněnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxuje souhlas všech dosavadních členů voleného orgánu. Kooptace za podmínek mimořádných protiepidemických opatření bude velmi praktickým řešením sixxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobré a efektivní východisko i v těch případech, kdy by za trvání mimořádných opatření došlo k zániku funkce členovi voleného orgánu z jiného důvodu, nex xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxře.
Společenská smlouva nebo stanovy jsou i pro speciální úpravu v lex COVID rozhodující pro určení poloviny počtu členů voleného orgánu, neboť stxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxku, kdy trvala mimořádná opatření, a některému z členů uplynulo funkční období. Mělo-li např. představenstvo pět členů, ale u jednoho z nich již před vzxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxní mimořádných opatření, kooptován člen náhradní se souhlasem tří dosavadních členů, kteří představují polovinu z počtu členů představenstva podle xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxkce končí kooptovanému členovi voleného orgánu dnem příštího zasedání jmenovacího orgánu. V souladu s judikaturou (NS 29 Cdo 3718/2009) funkce zanikxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxchodního zákoníku, na jeho závěrech však není nutno nic měnit. Pro období mimořádných opatření lze dovodit, že by výkon funkce kooptovaného člena volexxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxé komunikace.
Mimořádnost kooptace se odráží i v počítání průběhu funkčního období. Pokud by byl kooptovaný člen voleného orgánu do své funkce znovx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx do něho nezapočítává.
Na rozdíl od distančních forem rozhodování nelze kooptaci uplatnit u statutárních orgánů osobních obchodních korporací. Zxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splňují požadavky § 46 z. o. k., tedy u převažujícího počtu společností všichni společníci. I kdyby společenská smlouva tento rozsah zúžila jen na něktxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxení členů volených orgánů uvedené v § 152 odst. 2 obč. zák. na všechny osoby včetně osob právnických. I právnickým osobám, které jsou členy volených orgxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxvat náhradní členy volených orgánů, popř. mohou být samy za člena orgánu kooptovány. Je-li členem orgánu právnická osoba, vykonává činnost v tomto orgxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu (§ 154 obč. zák.).
Judikatura
Porušení zákazu odstoupit z funkce člena (voleného) orgánu obchodní
korporace
v době pro korporaci nevhodné je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2019, sp. zn. 27 Cdo 3367/2018 - z odůvodnění)
Oznamuje-li člen námitku tak, že ji v písemné podobě zašlx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xředána, nebo - je-li adresátu držitelem poštovní licence oznámeno, že zásilka obsahující námitku je pro něj u držitele uložena - dnem, kdy si adresát můxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx12, sp. zn. 29 Cdo 272/2011 - z odůvodnění)
Funkce kooptovaného člena představenstva naproti tomu zaniká ke dni, kdy se konala (měla konat) nejbližxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx0, sp. zn. 29 Cdo 3718/2009 - z odůvodnění)
K tomu, aby odstoupení bylo společnosti doručeno, je třeba, aby se dostalo do sféry její dispozice, přičexx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmat poštu. Předání oznámení o odstoupení z funkce předsedovi představenstva akciové společnosti tento požadavek beze zbytku splňuje, neboť jde nepoxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxvi představenstva akciové společnosti je odstoupení doručeno společnosti.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 2863/200x x x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx seznámit se s obsahem projevu vůle. Dojití projevu vůle do sféry adresáta dovršuje proces vzniku jednostranného právního úkonu. Z použití teorie dojixx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xení přitom nezbytné, aby se adresát seznámil s obsahem právního úkonu, dostačuje, že měl objektivně možnost seznat jeho obsah.
(rozsudek Nejvyššího xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, - z. o. k.
Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace
prof. JUDr.
Jarmila
Pokorná,
CSc.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období svolat valnou hromadu k projednání řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxího období dočasně zobrazen na účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Je-li výsledkem zisk, měl by být podle rozhodnutí valné hromady xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxku, popř. dalších kapitálových fondů tvořených ze zisku. Pokud
korporace
měla ztráty minulých účetních období, je možno použít zisku běžného účetníxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdářským výsledkem ztráta, rozhodne valná hromada o tom, jak bude uhrazena, např. že bude uhrazena ze zisku minulých účetních období nebo převedena na zxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxtní výsledek hospodaření stanovený v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na principu věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů východixxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxanáct měsíců) do tří měsíců po skončení zdaňovacího období, popř. do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, podléhá-li účetní závěrka obchodní
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xádné účetní závěrky je z obou výše uvedených hledisek významné, proto se ho dotýká i speciální ustanovení § 21 lex COVID.
Zvláštní úprava spočívá v prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxporací šest měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Důvodem prodloužení je usnadnit rozhodovací procesy, které se týkají uzavřenx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxkterých zákonných povinností ve spojitosti s účetní závěrkou (viz § 436 z. o. k. a povinnost představenstva akciových společností uveřejnit účetní zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx k nahlédnutí). Distanční formy jednání valné hromady kromě toho limitují právo společníků požadovat a obdržet na jednání valné hromady vysvětlení k pxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxmi důležitá a mohou ji pociťovat jako značný zásah do svých společnických práv. Například pro nerozdělení zisku nebo části zisku mezi akcionáře musí býx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxipojených podkladů.
Pro konstrukci prodloužení je kromě konce mimořádných opatření důležité i to, zda se u dané
korporace
účetní období kryje s kaxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxx x xxxx x. 561/1993 Sb., o účetnictví). Splývá-li tedy u převážné většiny kapitálových obchodních korporací a družstev účetní období a kalendářní rok, jsou poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxěrky na zasedání nejvyššího orgánu obchodní
korporace
je opět důležité, ke kterému dni byla odvolána opatření omezující osobní setkání většího počtx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pro spolky (a podle našeho názoru též ostatní
korporace
) s maximálním počtem členů 10 osob skončila mimořádná opatření 24. dubna, potom lhůta k projednxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxxxx x xvětnu zákaz osobního setkání 100, popř. 300 osob, uplynula lhůta pro projednání účetní závěrky jeden měsíc po skončení mimořádného opatření a tyto obcxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxstatečný časový prostor pro prodloužené lhůty, i kdyby mimořádná opatření přetrvávala až do léta tohoto roku. Prodloužení by nebylo možno v plném rozsxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxvají-li kapitálové obchodní společnosti nebo družstva hospodářského roku, je jejich situace příznivější. Relativně nejmenší časový prostor mají tx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxl mimořádná opatření postupně uvolňována v květnu a červnu, kdy by se na ně prodloužení již vztahovalo. Prodloužení naopak nevyužijí
korporace
, jejicxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxě ztráty, není však propojena s veřejnoprávními povinnostmi obchodních korporací, zejména povinností podat přiznání k dani z příjmu právnických osox xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx fyzických i právnických osob a vyúčtování srážkové daně za období roku 2019 termín 1. dubna 2020. To platí i pro úhradu daně. Bude dostačující podat přizxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xž do 1. července 2020. Posun termínu pro podání daňového přiznání se tak dotkne jen menší části kapitálových obchodních korporací a družstev. Větší čásx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxmi poradci - pro tyto
korporace
nedochází ve lhůtě k podání daňového přiznání k dani z příjmu a ve lhůtě k úhradě daně k žádným změnám.
Jen pro úplnost pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxky, zprávy o vztazích, výroční zprávy a rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku či úhradě ztráty ve Sbírce listin rejstříxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxlendářní rok, odeslání těchto dokumentů na soud nejpozději do 31. července následujícího roku. Nejzazší termín pro zveřejnění je konec bezprostřednx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxní nedošlo (§ 21a odst. 2 zák. č. 561/1993 Sb., o účetnictví). Nesplnění povinnosti zveřejnění může být sankcionováno pořádkovou pokutou podle § 104 záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxxx xák. o účetnictví.
Spíše pro doplnění informací připomínáme rovněž vývoj judikatury Nejvyššího soudu, která se týká rozdělování zisku v kapitálovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxé valné hromady počítaná od posledního dne účetního období je nejen lhůtou určující, do kterého časového okamžiku by měla valná hromada (při řádném a obxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxné valné hromady pokládat za ty, jež mohou akcionářům sloužit jako reálný obraz účetnictví akciové společnosti, na jehož základě mohou kvalifikovaně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxa o rozdělení zisku na základě řádné účetní závěrky zobrazující účetnictví akciové společnosti k 31. prosinci 2001, rozhodla nesprávně, protože valnx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxhoto ustanovení je zajistit udržení základního kapitálu akciové společnosti, které představuje záruku pro věřitele společnosti, a to zejména zákazxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých čl. 15 Druhé směrnice a ustanovením § xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxrka obsahující údaje o stavu majetku společnosti před deseti měsíci. Z citovaného rozhodnutí vyplynul praktický závěr, podle něhož byla šestiměsíčnx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxodnutí o rozdělení zisku vadné, mohlo by být důvodem pro návrh na prohlášení tohoto rozhodnutí za neplatné a výplatu podílu na zisku by nebylo možno za těxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxti měsíců od posledního dne účetního období (§ 184 odst. 3 obch. zák.) projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím základě rozhodla o rozdělxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxtní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku.“
Za účinnosti nové právní úpravy obchodních korporací v zákoně č. 90/2012 Sb. Nejvyšší soud tento xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxoliv i zákon o obchodních korporacích určuje, že podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xx xx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xx xozdíl od obchodního zákoníku výslovně upravuje tzv. insolvenční test (§ 40 odst. 1 z. o. k.), jenž by měl dostačovat pro dosažení cíle sledovaného dřívxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxích se lze shora citovanému judikatorně dovozenému pravidlu o „omezené využitelnosti“ řádné účetní závěrky pro rozdělení zisku poměrně snadno vyhnxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xbdobí totiž vzniká (neurčí-li stanovy jinak) již k prvnímu dni následujícího účetního období (byl-li zisk v předchozím účetním období vytvořen), přixxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx bez ohledu na to, zda a kdy valná hromada rozhodne o rozdělení zisku. S účinností od 1. ledna 2014 tudíž řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu však nelze dovodit, že je možno projednanou, popř. auditovanou účetní závěrku, novým projednáním měnit. Závěry citovaného rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxho zisku minulých účetních období. Nedovolují však do účetní závěrky zasahovat a revidovat ji. Na významu povinnosti projednat účetní závěrku a uzavřxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxí ve stanovené šestiměsíční lhůtě by bylo porušením péče řádného hospodáře ze strany členů výkonných i dozorčích orgánů
korporace
se všemi sankčními xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxavu prodloužení šestiměsíční lhůty je proto nutno vnímat jako opatření, které bez pochybností prodlužuje šestiměsíční lhůtu, a poskytuje tak členům xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxe § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. by mělo být akcionářům bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času seznatelné, proč představenstvo (popř. jiná osoba svolxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxže řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku akciové společnostx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxako tantiému) členům volených orgánů akciové společnosti, aniž by (současně) rozdělila zisk (jeho část) i mezi akcionáře, a to za předpokladu, že rozdxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxx xx xx xxx x xx xxx xerozdělení (zbývající části) zisku mezi akcionáře jsou dány důležité důvody. Důležitým důvodem pro nerozdělení (části) zisku mezi akcionáře může býx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxx/2017)
Jestliže valná hromada akciové společnosti konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního období (§ 184 odst. 3 obch. zák.) projednala účxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne xxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxnských fondů, - zák. č. 561/1993 Sb., o účetnictví, - zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Přechodná ustanovení
prof. JUDr.
Jarmilx
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxx xxxa účinná mimořádná opatření, ale legislativní orgány státu na ně ještě nezareagovaly přijetím zvláštních zákonů. Funkční období člena voleného orgáxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxí a jednání orgánů příslušných povolat nové členy volených orgánů, aby byla zachována
kontinuita
jejich činnosti a nebyly narušeny vnitřní rozhodovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xx xx x.), to vše ovšem v situaci mimořádného opatření, které nedovolovalo zasedání valné hromady, členské schůze nebo jiného volebního orgánu s osobním konxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu, který povolal nového člena voleného orgánu,
kontinuita
činnosti voleného orgánu nebyla narušena, rozhodování nebylo ohroženo;
-
podařilo sx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxavenstva akciové společnosti nastoupili předem zvolení náhradníci (§ 444 odst. 2 z. o. k.);
-
zakladatelské právní jednání připouštělo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xx xxx x xxxx uvedeného, volený orgán zůstal v neúplném stavu.
Lex
COVID reaguje na poslední zmíněnou situaci, úprava má stejný cíl jako prodloužení funkčnxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xex COVID proto v této situaci musela zaniklý stav obnovit. Při obnovení však bylo nutno přihlédnout k vůli člena orgánu samotného i k právním skutečnosxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxradních řešení, činnost voleného orgánu nebyla narušena nedostatečným počtem jeho členů a ve zvláštní úpravě má toto řešení přednost. Vlastní pravidxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxa orgánu, které je ale vázáno na jeho souhlasný projev vůle. K obnovení funkce dochází
ex nunc
od okamžiku, kdy se jeho souhlas s obnovou funkce dostal do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, aby se setkaly dva souhlasné projevy vůle - návrh právnické osoby na to, aby obnovou pokračoval ve výkonu své funkce, směřující ke členovi voleného orgxxx x xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxů svého voleného orgánu doplnit a návrh na pokračování ve výkonu funkce po jejím obnovení je pouze jednou z nich. Člen orgánu, jemuž uplynulo funkční obdxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx který mu dává potřebnou právní jistotu.
Obnovení funkce může být tedy chápáno jako smlouva
sui generis
, která je uzavřena souhlasem s obnovením funxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxdnost situace odůvodňuje zřejmě požadavek reagovat bez zbytečného odkladu. Rozhodnutí o tom, zda bude zorganizováno distanční zasedání orgánu opráxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, náleží statutárnímu orgánu právnické osoby (u kapitálových obchodních korporací a družstev je jejich statutární orgán oprávněn svolat valnou hromxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
bude obdobné jako v případě nesouhlasného vyjádření člena orgánu, jemuž uplynulo funkční období, s prodloužením výkonu funkce, odkazujeme proto na xxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxvit, že po uplynutí funkčního období člena voleného orgánu nebude následovat žádná reakce ze strany příslušného vnitřního orgánu právnické osoby a člxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla vyjádřená v § 22 odst. 1, můžeme dospět k závěru, že zmíněné ustanovení je založeno na výslovném projevu vůle člena voleného orgánu, jemuž uplyxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xo odvolání mimořádných opatření. Faktické pokračování ve výkonu funkce bez výslovného souhlasu by potom stálo mimo právní úpravu a znamenalo, že funkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxé osoby i člena orgánu, kterou sice neprojevily výslovně, ale kterou patrně mají, jestliže se výkonu funkce nebrání. V zájmu právní jistoty a prevence bxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxst příslušného orgánu právnické osoby i dotčeného člena voleného orgánu, kterému zanikla funkce uplynutím funkčního období, může být kvalifikována xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxnulo. Domníváme se, že doba, v níž byl přijímán lex COVID, je naprosto jedinečná a náš návrh rozšířeného výkladu vyjadřuje snahu nekomplikovat dále sitxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxikla uplynutím funkčního období, nemají předepsanou žádnou formu. Zákonná úprava volí termín „doručení souhlasu“, z něhož by se dalo usuzovat na písexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xiné formy kontaktu na dálku, např. Skype, komunikace na sociálních sítích, komunikace v interním informačním systému právnické osoby apod. Podstatnx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx vůle.
I podle § 22 nedochází k obnovení funkce na celou dobu dalšího funkčního období, nýbrž pouze na omezenou dobu, po niž trvají mimořádná opatřenxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xunkční období, ale současně umožnit, aby volený orgán průběžně plnil svoje úkoly i v době bezprostředně následující po skončení mimořádných opatřeníx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxdnatele podle § 194 odst. 1 z. o. k., akciová společnost s dualistickým uspořádáním jednočlenné představenstvo podle § 439 odst. 1 z. o. k. nebo jednočlxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxnout těžkosti, je-li takto neobsazen statutární orgán společnosti, neboť ten by ji měl zastupovat i v případných právních jednáních souvisejících s oxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxy akceptovat tím, že bude ve výkonu své funkce pokračovat. Nebude-li tomu tak, lze soudit, že jediný člen orgánu nechce svou funkci vykonávat a nemá zájex x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xednočlenného statutárního orgánu. Bude-li společnost jednočlenná, rozhodne jediný společník, který vykonává působnost nejvyššího orgánu (§ 12 odxxx x xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k tomuto účelu svolat kterýkoli společník nebo případně dozorčí rada, pokud byla zřízena - § 183 z. o. k. U akciové společnosti s dualistickým uspořádáxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxda - § 404 z. o. k. Měla-li akciová společnost s monistickým uspořádáním jednočlennou správní radu a její jediný člen byl současně i statutárním ředitexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxk pro tento případ neposkytuje žádné pravidlo.
Rovněž u obnovení funkce se u obchodních korporací otevírá otázka smlouvy o výkonu funkce. Navazujexx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o výkonu funkce, která upravovala práva a povinnosti člena orgánu v předchozím průběhu funkčního období.
U uplynutí funkčního období statutárnícx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxních podmínek. Funkcí přechodných ustanovení je zjednat právní jistotu o tom, jakým způsobem má být rozhodnuto, a vyloučit tak zpochybnění platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxnání s využitím technických prostředků pro dálkovou komunikaci nebo rozhodování
per rollam
mimo zasedání orgánu), avšak dříve než došlo k přijetí roxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxbu jednání, který musí být zachován včetně přijetí rozhodnutí bez ohledu na to, že se vnější okolnosti změnily.
Přechodné ustanovení není nutné, poxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxhodovací proces byl zahájen před vyhlášením mimořádných opatření, ale v době jejich vyhlášení ještě nebyl ukončen. Odpověď na otázku, zda nepostupovxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvahy a jejich dodržení je ve veřejném zájmu, rozhodovací procesy v právnických osobách je proto musí respektovat. V reakci na tuto povinnost je potom na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxeními, nebo zda budou postup přijímání rozhodnutí modifikovat tak, aby požadavky opatření dodržely. Byla-li např. před přijetím mimořádných opatřexx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xrgán společnosti oznámit způsobem, kterým se valná hromada svolává, a to alespoň 1 týden před původně stanoveným termínem, jinak mají akcionáři, kteřx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxy a jejím svolání na nově určený termín je nutno respektovat lhůty, které zákon pro svolání valné hromady stanoví, tj. pozvánka s novým termínem musí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxavidla pro tyto případy nenabízely, je nutno postupovat tak, aby byla zachována práva členů právnických osob na informace o předmětu rozhodování a na čxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxka
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
Přehled výkladu:
I. Obecně
II. Délka ochranné doby
III. Provedení výkonu prodejem movitých věcí
IV. Dražba movitých věcí a udělení příxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xplacení dlužné částky
VIII. Prodej zástavy movité věci
IX. Soupis movitých věcí
X. Zajištění movitých věcí
XI. Odebrání věci podle § 345 a násl. o. xx x
xxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx
Komentované ustanovení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxána je jako „lex COVID justice II“.
Lex
COVID justice II byl přijat ve stavu legislativní nouze podle § 99 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxé sněmovny bez možnosti vyjádření odborníků (z důvodu opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 byla veřejnost z jednání vyloučena). Důvodová zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xozšíření druhé vlny onemocnění COVID-19, které je způsobené novým koronavirem SARS CoV-2. Od září 2020 začalo na celém území České republiky opětovné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxktorů národního hospodářství. Nejvíce postiženými podnikatelskými oblastmi jsou zejména pohostinství a hoteliérství, kultura a sport. Dochází i k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do zaměstnání z důvodu zajišťování domácí výuky svých dětí.
Komentované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xyhlášku č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, a vyhlášku č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, a Instrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxat buď na konkrétní věc, kterou oprávněný v návrhu označí, nebo bez určení věci, což je v zásadě pravidlem (§ 323 odst. 2 o. s. ř.) V nařízení výkonu rozhodnxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx soupisu nedozvěděl a nemohl jej zmařit.
K odst. 1
II. Délka ochranné doby
Ustanovení obnovuje tzv. ochrannou dobu od účinnosti lex COVID justice xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xiný soupis podle § 327a o. s. ř. a soupis na místě samém tehdy, pokud je to pro vedení řízení nezbytné. Sepsané věci soud zajistí jenom v případě zvláštníhx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu dobu do 28. února 2021). Není tak jasné, z čeho délka ochranné doby vychází. Nejsou předložena žádná podrobná data (ekonomická, epidemiologická) ani xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxvedení výkonu prodejem movitých věcí
Zákon stanovuje, že po ochrannou dobu soud toliko xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxkem povinného), jehož účinky ve výkonu rozhodnutí nastávají okamžikem doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem povinnému (§ 324 o. s. xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxčenou věc, která má být prodána podle § 323 odst. 1 o. s. ř.).
Napříč celým vykonávacím (exekučním) řízením je nutné striktně výkladově rozlišovat mexx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx jako souhrn dílčích procesních úkonů směřujících k samotnému provedení výkonu rozhodnutí. K nejvýznamnějším úkonům provádění výkonu rozhodnutí paxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Provedení výkonu rxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxému zpeněžení. V řízení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí je jím toliko zpeněžení sepsaných movitých věcí v dražbě a udělení příklepu podle § 3xx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xkamžiku zahájení dražebního jednání.
IV. Dražba movitých věcí a udělení příklepu
Přijaté omezení txxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxs dražby spadá do ochranné doby, bude muset dražbu odročit nejdříve na den následující po skončení ochranné doby, tzn. na den 1. února 2021. Soud ke dni koxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjící z komentovaného ustanovení, které zmírňuje dopady epidemie koronaviru.
Per analogiam
jsou negativními podmínkami např. podání vylučovací žaxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxz dalšího činit následující okruh činností: odhad ceny (§ 328 o. s. ř.) a oznámení dražebního roku vyhláškou (§ 328b o. s. ř.) za předpokladu, že datum a čax xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxn příklep přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, omezující účinky komentovaného ustanovení se na provedení výkonu rozhodnutí movitých věcí nepoxxxxxx
xx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek (§ 332 o. s. ř.).
Do jisté míry lze mít důvodnou pochybnost o pozitivním dopadu do sféry povinného. V naprosté většině případů jsou totiž mxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx přímý dopad do jeho uživatelského komfortu a jeho situaci nijak nezmění.
Nelze si nevšimnout, že komentované ustanovení je retroaktivní. Protože xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxického podílu
Podle § 338 o. s. ř. se na výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu užijí ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxci v přídatném spoluvlastnictví.
Přestože komentovaný zákon výslovně prodej spoluvlastnického podílu neupravuje, lze prostřednictvím § 338 o. xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxjich biologické nebo chemické složení, trvanlivost, použitelnost). Tyto věci podle § 326b o. s. ř. soud odebere povinnému a prodá mimo dražbu ihned poxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxamžitý prodej provedený v ochranné době dopadaly zákazy komentovaného ustanovení. Nezpeněžení rychle se kazících věcí může vést podle okolností řízxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx mimo dražbu, může je i v ochranné době převzít oprávněný na úhradu vymáhané pohledávky (za cenu ve výši jedné třetiny odhadní nebo úředně stanovené cenyxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxištění hotových peněz, cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky je obsažena v § 333 a násl. o. s. ř.
Nalezne-li se při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xástkou podléhající výkonu rozhodnutí jako s výtěžkem prodeje. Peníze se za movité věci nepovažují, proto se omezení komentovaného zákona této možnosxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxbo zaknihovaných cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky soud podle jejich povahy a stanoviska oprávněného buď vyzvx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxkytující investiční služby v České republice). Se získanou částkou se naloží jako s výtěžkem prodeje. Charakter zpeněžení vylučuje dopady omezení vyxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxvité věci. Pohledem výkladu právních norem lze přijmout závěr, že na výše uvedené možnosti komentovaný zákon nedopadá.
IXx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, na které se omezení provedení soupisu nevztahuje. Zákon patrně vychází z toho, že v období nouzového stavu i v období po něm bezprostředně náslxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxých osob může současně dojít ke zhoršení aktuální ekonomické situace, ale i psychického stavu. Zákonodárce se zjevně domníval, že omezením možností pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm záměrem omezení provedení soupisu je zřejmě zmírnění tlaku současné krizové situace ve prospěch sociálně nejslabší vrstvy obyvatelstva. Bude-li sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Na druhou stranu by neměla být upozaďována mxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je reakcí na skutečnost, že vyhlášený nouzový stav a přijatá mimořádná opatření se lidí dotkla odlišně. Jedním z hlavních atributů při úvaze soudu o nezxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xterý je jinak obecně přijímán za nejvíce efektivní procesní instrument k vymožení nároku, představuje razantní zásah, jehož negativním důsledkem buxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxoxně znamenat zhoršení jejich ekonomické situace (např. tzv. druhotná platební neschopnost). V krajních případech mohou znamenat jejich ekonomickxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xěcí, by měl být vybaven respirátorem s odpovídající třídou ochrany, dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou, případně jednorázovými rukavicexxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxonných výjimek). Je doložitelné, že řadě fyzických osob a sektorů národního hospodářství se pandemie ekonomicky nedotýká. Má-li být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx by měla platit toliko ve vztahu k fyzickým osobám a hospodářským odvětvím, kterých se pandemie skutečně ekonomicky negativně dotýká.
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx soupisu, stanovuje zákon další omezující opatření. Soud může po ochrannou dobu sepsané věci zajistit jenom v případě hodném zvláštního zřetele.
Úxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxího zřetele, soud přihlíží v první řadě k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům všech účastníků řízení; je třeba přitom vzít na zřetel nejen pxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xS 23 Cdo 2389/2013). V podmínkách konkrétního úkonu, kterým je zajištění sepsaných movitých věcí, musí být posuzováno hned několik rozhodných faktorxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxnoty sepsaných movitých věcí, chování a přístup povinného při úkonu samém, výše částečné úhrady a obsah dalšího postupu řešení vymáhané povinnosti atxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxit, zdali s ohledem na hodnotu, charakter a vlastnosti movité věci hrozí její poškození nebo ztráta. Nelze ovšem vyloučit, že z chování nebo prohlášení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxdit, zničit nebo uschovat (např. dopravní prostředky, se kterými se lehce manipuluje a hrozí riziko jejich následného nedohledání). Nelze než uzavříxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxního případu a okolností vzniklých na místě samém.
Ten, kdo provádí zajištění movitých věcí, by měl vzít v úvahu důsledky dalších protiepidemickýcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxonu povolání z domova (zejm. počítač, notebook, tablet, mobilní telefon) atd.
Komentované ustanovení nestaví najisto, zda se omezení zajištění sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxní generální, které dopadá na všechny sepsané věci povinného bez jakéhokoliv časového rozlišování.
XI. xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx x xxxxx xx xx x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xízení o odebrání věci podle § 345 a násl. o. s. ř. Rozhodnutí soudu ukládá povinnému, aby vydal nebo dodal oprávněnému věc se vším, co k ní patří. Z uvedenéxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxpatří, nemohou být dotčeny majetkové poměry povinného. Platná právní úprava jiný způsob, než odebrání věci uvedené v návrhu povinnému, nezná. Aplikaxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxci nepatřící povinnému může mít za následek zhoršení jeho postavení a životní úrovně (např. odebrání dopravního prostředku), ovšem oprávněnému věc nxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxří, je rozhodným kritériem, proč omezení komentovaného zákona na odebrání věci podle § 345 a násl. o. s. ř. nedopadá.
XII. Jiný soupxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxovádění soupisu movitých věcí, které jsou známé z rejstříků, případně ze seznamů zřízených na základě zákona nebo jiné evidence podle § 327a o. s. ř. Soxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxní. Prostřednictvím jiného soupisu jsou obvykle sepisovány dopravní prostředky. Při posuzování důvodů hodných zvláštního zřetele pro jejich přípaxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxým důsledkům výkonu rozhodnutí.
XIII. Vyklizení
Právní úpravu vyklizení obsahuje § 339 a násl. o. s. ř. Komentované ustanovení s vyklizením souvxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxčuje, aby soud věci postupem podle § 341 xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxhž splnění se omezení odstavce prvého věty první neuplatní (do 31. ledna 2021 soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí).
Možností prxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxačovat. Písemné oznámení by mělo vyhovovat intencím procesního podání tak, jak jsou uvedeny v § 41 až 43 o. s. ř., mělo by být datováno a podepsáno. Z hledixxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxal. Okamžikem doručení písemného oznámení může soud pokračovat ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, tzn. nařídit dražební jednání a udělit pxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informovat, že z důvodu účinnosti tohoto zákona nelze dražbu v ochranné době provést s poučením, že zákaz může povinný odvrátit písemným oznámením souxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrým účastníkům mohou uniknout všechny dopady takto přijatých zákonů zasahujících do jejich práv a povinností. Může paradoxně nastat situace, že povixxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxatečně nezaregistruje přijatá legislativní omezení, která mohou jít paradoxně k jeho tíži. V obdobných případech je informační a poučovací činnost sxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxem na nepřetržitém vymáhání vybraných přednostních pohledávek. Omezení zákona jsou prolomena v případě vymáhání pohledávky výživného, pohledávky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, do jaké míry se snaží zákonodárce balancovat domnělou nespravedlnost. Tím, že zákaz provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí není absoluxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxto zákona.
Citovaná judikatura:
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2014, sp. zn. 23 xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xxx x xxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx x 328b a násl., § 329 a násl., § 331, § 332, § 345 a násl. o. s. ř., - vyhl. č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, - vyhl. č. 37/1992 Sbxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2019.
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.
Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
JUDr. Ing
Martin
Štika
Právní stav koxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xI. Délka ochranné doby
III. Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
IV. Dražba nemovitých věcí a udělení příklepu, resp. předražku
V. Prodej spoxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxxx xx xx xx
xxxxx xxxto trvalého pobytu
IX. Změna místa trvalého pobytu
I. Obecně
xxxxxxxxxxx xxxanovení je novelizováno zákonem č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru Sxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxho řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost novely je od 13.11.2020, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxnacím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxecké sněmovny bez možnosti vyjádření odborníků (z důvodu opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 byla veřejnost z jednání vyloučena). Důvodoxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na rozšíření druhé vlny onemocnění COVID-19, které je způsobené novým koronavirem SARS CoV-2. Od září 2020 začalo na celém území České republiky opětoxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xospodářství. Nejvíce postiženými podnikatelskými oblastmi jsou zejména pohostinství a hoteliérství, kultura a sport nebo provoz dálkové dopravy. xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxů docházet do zaměstnání z důvodu zajišťování domácí výuky svých dětí.
Znění ustanovení tak, jak je legislativně vyjádřeno, zakládá dvě podmínky, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xdstavci 2 je odkazováno na zákonné výjimky, při jejichž naplnění výkon rozhodnutí prodejem nemovitých může být bez dalšího proveden.
Přijatý zákox x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxslanecké iniciativy doslova na poslední chvíli před samotným projednáním zákona. V některých jeho částech (jako právě i v tomto případě) je patrné sníxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Těžištěm právní úpravy prodeje nemovitých věcí je § 335 a násl. o. s. ř. Výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci se skládá z pěti základních fází, přičexx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutí, následuje určení ceny, kdy soud ustanoví znalce a uloží mu, aby ocenil nemovitou věc a její příslušenství cenou obvyklou. Na základě znaleckého poxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxk je zakončen usnesením o příklepu,
in eventum
usnesením o předražku. Závěrečnou fází je řízení o rozvrhu výtěžku.
K odst. 1
II. Délka ochranné doby
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu.
x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x021). Není tak jasné, z čeho délka ochranné doby vychází. Nejsou předložena žádná podrobná data (ekonomická, epidemiologická) ani prognózy, která by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdejem nemovitých věcí
Zákon stanovuje, že po ochrannou dobu soud toliko neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x postiženou nemovitou věcí disponoval.
Napříč celým vykonávacím (exekučním) řízením je nutné striktně rozlišovat mezi dvěma pojmy vedením a provxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch úkonů směřujících k samotnému provedení výkonu rozhodnutí. K nejvýznamnějším úkonům vedení výkonu rozhodnutí patří zejména součinnostní dotazy xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx x rámci provádění
exekuce
prodejem nemovitých věcí, které však přímo nevedou ke zbavení povinného jeho vlastnického práva k nemovité věci a k uspokojexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Provedení výkonu rozhodnutí je výrazem nezvratného kroku ve vztahu k majetku povinného, kdy dochází k jeho faktickému xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxedražku podle § 336h a násl. o. s. ř. Je současně nepodstatné, kdy byl dražební rok oznámen, protože zkoumání pozitivních i negativních podmínek je třexx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxí a udělení příklepu, resp. předražku
Přijaté omezení tak, jak je legislativně vyjádřené, nelze než vykládat tím způsobem, že striktně dopadá pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxště před účinností tohoto zákona s tím, že datum a čas dražebního jednání uvedený v dražební vyhlášce spadá do ochranné doby, bude muset dražbu odročit nxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnky k provedení dražby. V tomto případě je tzv. negativní podmínkou zákonné omezení vyplývající z komentovaného ustanovení, které zmírňuje dopady epxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
V ochranné době může soud ve vztahu k dílčím činnostem předcházejícím provedení dražby nemovité věci (ve které má povinný místo trvalého pobytu) bex xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxs dražebního jednání v dražební vyhlášce uvede nejdříve na den následující po uplynutí ochranné doby (srov. KS Hradec Králové 17 Co 55/2020). Nelze ovšxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxce
je situace, ve které se povinný ocitl bez své viny. Pokud by soud z těchto důvodů odložil provedení výkon rozhodnutí podle § 266 odst. 1 o.s.ř.
Odlixxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxlo být nařízeno bezprostředně po skončení ochranné doby, je, že zákon povinnému zcela jasně a určitě vymezuje konec ochranné doby. Povinný musí spravexxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Přechodné ustanovení komentovaného zákona v § 26 odst. 2 stanoví, že byl-li udělen příklep přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, omezující účixxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
tak nejsou dotčeny procesní úkony bezprostředně navazující po udělení příklepu: tzv. předražek (§ 336ja o. s. ř.), rozvrh rozdělované podstaty (§ 33xx xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxuze po omezenou a relativně krátkou dobu, lze očekávat, že obstojí i v případném ústavněprávním přezkumu.
V. Prodej spoluvlastnického podílu
Podxx x xxx xx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxcí, nestanoví-li zákon jinak. Výkon rozhodnutí prodejem movitých nebo nemovitých věcí nelze nařídit pouze na podíl na nemovité věci v přídatném spoluxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxezení tohoto zákona dopadají na jakýkoliv spoluvlastnický podíl nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu.
VI. Prodej zástavy nemovxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxý pobyt. Z hlediska sledovaného záměru zákona nelze uvedenou absenci hodnotit jinak, než že se jedná o zásadní legislativní nedostatek. Pohledem výklxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xII. Rozdělení společné věci dle § 348 a násl. o. s. ř.
Z ustanovení není zřejmé, zda dopadá i na řízení o rozdělení nemovitosti jejím zpeněžením podle § 3xx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
VIII. Místo trvalého pobytu
Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem omezení je ochrana, která dopadá na bydlení povinných, vzorxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxyslu § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Místo trvalého pobytu lze jednoduše zjistit dálkovým xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Nelze přijmout úvaxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxvalého pobytu (srov. Jirsa, 2019). Obdobná úvaha by mohla být návodná pro řadu osob mít místo trvalého pobytu na adrese ohlašovny a současně se i vyhnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxovení uvedena nedostatečně. Absentuje hlubší provázanost s komplexní právní úpravou výkonu rozhodnutí (
exekuce
) prodejem nemovité věci. Zákon zcexx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxlel jinde a k trvalému pobytu ve výkonu rozhodnutí postižené nemovitosti se přihlásil toliko ve snaze ochránit ji tímto způsobem před prodejem v dražběx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx právní ochrany podle § 1 až 3 o. s. ř. ani § 8 obč. zák. nepožívá. I přes formální naplnění podmínek pro neprovedení dražby nemovité věci by omezení přijaxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxdejem nemovité věci je nemovitost ve vlastnictví manžela povinného získaná za doby trvání společného jmění manželů, ve které sice povinný místo trvalxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxspoň manžel povinného. Naopak zákaz prodeje nemovité věci nebude dopad ne nemovitou věc ve výlučném vlastnictví povinného, kde má trvalý pobyt pouze jxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kdy si povinný ve snaze zabránit provedení dražby nemovité věci změní adresu trvalého pobytu. Změna adresy trvalého pobytu může být ze strany povinnéhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xměna adresy trvalého pobytu je pouze uvedení v soulad faktického a právního stavu (doposud měl adresu trvalého pobytu na jiném místě, přestože se faktixxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxt povinného dálkovým náhledem do registru obyvatel nejen před vydáním dražební vyhlášky, ale i v den dražebního jednání.
Soud má povinnost zkoumat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z prostředků prokázání tvrzení účelového jednání může být např. provedené terénní šetření nebo vyjádření orgánů disponujících místní znalostí (Polxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxo záznamu. Vyhodnocení neexistence bydliště povinného v dražené nemovitosti (včetně případné účelovosti jednání povinného) nelze přitom konstatoxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx do usnesení o příklepu. Tím důrazněji vyniká význam poučovací povinnosti soudu ve vztahu k povinnému a jeho možnosti učinit procesní návrhy (zejm. odvxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxona, který vyjmenovává taxativním výčtem situace, na které omezení tohoto zákona nedopadá.
Jako první možnost zákon upravuje písemné oznámení poxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnámení může soud pokračovat ve výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, tzn. nařídit dražební jednání a udělit příklep, resp. předražek i v ochranxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xohledávek. Omezení zákona jsou prolomena v případě vymáhání pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxvyššího soudu ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 559/2014, č. 69/2015 Sb. NS
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxx x xxxxx xx xx xxx x x xx xxxx xx xxxxxx00 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a změně některých zákonů, - § 7 obč. zák.
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. část: Soudcoxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx16.
SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha: C. H. Beck, 2018.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exekucx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
[Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí]
JUDr. Ing
Martin
Štika
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxa při exekuci prodejem movitých věcí (tzv. mobiliární
xxxxxxx
x
xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxe postupovat podle § 23 a § 24 tohoto zákona, použije při svém procesním postupu ustanovení občanského soudního řádu. Protože zákonný postup a pramenx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení je vystavena na vzájemném vztahu obecné a speciální normy
lex specialis
derogat generali. Obecnou normou je úprava občanského soudního řádu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Po tzv. xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxle uvedeno, že pokud exekutor bude postupovat podle § 23 a § 24 tohoto zákona, použije při svém procesním postupu ustanovení občanského soudního řádux xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxuce
prodejem movitých věcí
Materie právní úpravy
exekuce
prodejem movitých vychází z obecné úpravy podle § xxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxnosti, a vyhlášku č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy a Instrukci Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává Řád pro soudní vyxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xozdíly, odlišuje je především intenzita četnosti jejich realizace. Zatímco soud takový způsob provádí již velice vzácně, pro exekutora se jedná o kažxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx inhibiotoria (§ 44a ex. řádu), podle kterého nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí. Současně nedopadá axx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.
Výkladem terminologické a faktickx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxratný (vyplacení plnění oprávněnému, vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí či exekučního příkazu apod.). Za nevratné je tedx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxtivních podmínek je třeba učinit právě v okamžiku zahájení dražebního jednání (k tomu podrobně komentář k § 23 odst. 1). Nelze než dojít k závěru, že i přex xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxností i třetích osob (§ 33 a násl. ex. řádu) a vydávat exekuční příkaz prodejem movitých věcí (§ 47 ex. řádu).
Přijaté omezení tak, jak je legislativxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxtor dražební rok dražební vyhláškou před účinností tohoto zákona s tím, že datum a čas dražby spadá do ochranné doby, bude muset dražbu odročit nejdříve xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxnky k provedení dražby. V tomto případě je tzv. negativní podmínkou zákonné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxř. podání vylučovací žaloby (§ 328b odst. 6 o. s. ř.) nebo zánik (úmrtí) povinného.
V ochranné době může exekutor ve vztahu k dílčím činnostem předcháxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx za předpokladu, že datum a čas dražby je uveden nejdříve na den následující po uplynutí ochranné doby.
Přechodné ustanovení tohoto zákona v § 26 odstx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
prodejem movitých věcí nepoužijí.
Ex lege
nejsou dotčeny procesní úkony bezprostředně navazující po udělení příklepu: rozdělení výtěžku (§ 331 o. sx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx většině případů jsou totiž movité věci určené k dražbě již mimo faktickou držbu povinného (došlo k jejich zajištění před účinností tohoto zákona) - jejxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní je retroaktivní. Protože však bude působit pouze po omezenou a relativně krátkou dobu, lze očekávat, že obstojí i v případném ústavněprávním přezkuxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxhrannou dobu neomezil absolutně. Soupis movitých věcí na místě samém lze provést tehdy, pokud je to pro vedení řízení nezbytné a věci sepsané soudem mohxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonavatelem exekutora) patří k nejefektivnějším instrumentům k vymožení nároku oprávněného. Řada povinných nemá náležitý respekt ke svým povinnxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xzv. místní šetření za účelem zjištění faktického pobytu povinného a kontaktování povinného (písemně, telefonicky, elektronickým způsobem) za účelxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xpůsobem nesměřuje k omezení osobního kontaktu exekutora a povinného. Povinný i v ochranné době může v úředních hodinách v sídle exekutorského úřadu zaxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xákon osobní kontakt, může exekutor (resp. vykonavatel) učinit osobní návštěvu povinného za účelem uhrazení
exekuce
, ovšem s výrazným omezením, kterx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx pobytu (adresy sídla) nebo faktického pobytu (místa výkonu ekonomické činnosti) se může skládat zejména z následujících úkonů: prověření majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxt úhrady vymáhané částky k rukám vykonavatele,
in eventum
může dohodnout jiný adekvátní postup. Nelze než doporučit, aby o jejím průběhu vykonavatel x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxetele hodných (zajištění sepsaných věcí). Ten, kdo obdobný úkon provede, by měl být vybaven respirátorem s odpovídající třídou ochrany, dezinfekčníxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxl vzít v úvahu důsledky dalších protiepidemických opatření. Zvýšená pozornost by měla být věnována nutnosti zajištění komunikačních prostředků, ktxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxxxjem nemovitých věcí
Exekuci prodejem nemovité věci lze oproti dalším způsobům provedení
exekuce
hodnotit jako obsahově nejrozsáhlejší. Jejím prxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxx xx xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxlně podrobována novelám.
Obdobně jako při provedení výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, nedopadx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí. Současně nedopadá ani na účinky tzv. speciálního inhibiotira (§ 47 odst. 6 ex. řádu), dopadající na majxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xorušil tuto povinnost, je neplatné.
Zákonodárce omezuje po ochrannou dobu toliko provedení
exekuce
prodejem nemovité věci, ve které má povinný mxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx. 1 a k § 24 odst. 1). K nejvýznamnějším úkonům vedení
exekuce
patří zejména součinnostní dotazy na třetí osoby a vydávání exekučního příkazu. I v ochraxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxzení tak, jak je legislativně vyjádřené, nelze než vykládat tím způsobem, že striktně dopadá pouze na provedení dražby nemovité věci (ve které má povinxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxažby nemovité věci (ve které má povinný místo trvalého pobytu) ještě před účinností tohoto zákona s tím, že datum a čas dražebního jednání uvedený v dražxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxekutor ke dni konání dražby musí vždy zkoumat podmínky řízení, resp. podmínky k provedení dražby. V tomto případě je tzv. negativní podmínkou zákonné oxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxí vylučovací žaloby (§ 336i odst.1 o. s. ř.) nebo zánik (úmrtí) povinného.
V ochranné době může exekutor ve vztahu k dílčím činnostem předcházejícíx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xx s. ř.) a vydání dražební vyhlášky (§ 336b a násl. o. s. ř.) za předpokladu, že soud datum a čas dražebního jednání v dražební vyhlášce uvede nejdříve na den xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxtí účinnosti tohoto zákona, omezující účinky komentovaného ustanovení se na provedení výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci (ve které má povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x. s. ř.), rozvrh rozdělované podstaty (§ 336q o. s. ř.) a výplata přiznaných pohledávek (§ 337g o. s. ř.).
Je evidentní, že komentované ustanovení je rxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Problematika omezení
exekuce
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx x xxx
xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxdu
Podle § 44a odst. 4 ex. řádu může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů
exekuce
či nákladů oprávněného zpeněžit mxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxo splnění dvou podmínek. První podmínku představuje předchozí písemný souhlas exekutora, oprávněného a všech přihlášených. Další
obligatorní
podxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
Omezení komentovaného zákona na možnost zpeněžení movitého i nemovitého majetku nedopadá. Důvodem je především charakter tzv. smluvní volnostx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xe střetu se shodným projevem vůle všech účastníků exekučního řízení a exekutora a zejména v rozporu s možností povinného souhlasit s pokračováním prodxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx xx xxxxx
xx xxxxxsně je nutné připomenout, že zpeněžení majetku v této situaci provádí povinný, nikoliv exekutor.
Související ustanovení:
§ 23 - výkon rozhodnuxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx x 328, § 328b, § 331, § 332, § 335 až 338 o. s. ř., - § 33 a násl., § 35 odst. 3, § 44, § 47, § 66 ex. řádu, - vyhl. č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a dalxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. a kol. Realitní prxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxx xx, ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ZAHRADNÍKOVÁ, R. a kol. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelsxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 13.11.2020.
Přehled výkladu:
I. Účinnost novely
II. Omezení při výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí
III. Omezenx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xx xxx xxl novelizován zákonem č. č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost této novely je od 13.11.2020, oznxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xejurgentnější obtíže, jimiž jsou lidé v současné době s rozšířením onemocnění COVID-19 zasaženi. Zákon obnovuje tzv. ochrannou dobu od účinnosti tohxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx prodejem movitých a nemovitých věcí.
II. Omezení při výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí
Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (písemné oznámení povinného, že ve výkonu rozhodnutí nebo exekuci má být pokračováno;
taxativní
výčet nepřednostních pohledávek). Pokud byl udělex xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxení řízení nezbytné. Sepsané věci soud nebo exekutor zajistí jenom v případě hodného zvláštního zřetele.
Předmětná problematika je komentována v x xxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxvalého pobytu, resp.
exekuce
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxt. 2 komentovaného zákona (písemné oznámení povinného, že ve výkonu nebo exekuci má být pokračováno;
taxativní
výčet nepřednostních pohledávek). xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx x x 25 tohoto zákona.
IV. Účinky omezení na již zahájená řízení
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxavy. Zákon se aplikuje i na řízení zahájená před jeho účinností s výjimkami uvedenými v textu tohoto komentovaného ustanovení. Nutno zdůraznit, že účixxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxdmínkách provedení výkonu rozhodnutí (
exekuce
) prodejem movitých i nemovitých věcí vykládat tak, že nařídil-li soud (exekutor) dražbu ještě před účxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxu odročit nejdříve na den následující po skončení ochranné doby, tzn. na den 31. ledna 2021. Soud (exekutor) ke dni konání dražby musí vždy zkoumat podmíxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxtovaného zákona, které zmírňuje dopady epidemie koronaviru.
Per analogiam
jsou negativními podmínkami např. podání vylučovací žaloby (§ 328b odstx x xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxijatá mimořádná opatření. Nelze předjímat rozhodnutí soudu při případných sporech (zejména odvolání proti usnesení o příklepu podle § 336k o. s. ř., rxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxka je komentována v § 24 a § 25.
K odst. 2
Podle odstavce 2 tohoto přechodného ustanovení se bez omezení v ochranné době nepoužijí § 23 a § 24, byl-li v řxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xiž nemá na majetkovou sféru povinného významnější vliv, protože vlastnické právo již pozbyl. Navazující kroky soudu (exekutora) po udělení příklepu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxí účinnosti tohoto zákona plně dopadají omezení a výjimky stanovené § 23 a § 24.
Související ustanovení:
§ 23 - výkon rozhodnutí prodejem movitýxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xoudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020.
Hlava VI
Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxr. Ing
Martin
Štika
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
Komentované ustanovení je novxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jako „lex COVID justice II“.
K odst. 1
Novelizované ustanovení prodlužuje dobu, která původně měla zaniknout ke dni 31. prosince xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxsobku životního minima jednotlivce podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Jedná se tak o opatření dočasné povahy, jehož časové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxe v důvodové zprávě žádným způsobem neodůvodnil prodloužení délky doby do 28. února 2021. Není jasné, z čeho délka doby vychází. Nejsou předložena žádnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxkazy podle § 304 odst. 1 a 3 o. s. ř. se rozumí především tzv. inhibiotorium, podle kterého povinný se zablokovanými prostředky ztrácí dispoziční právx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvanými prostředky (lze toliko přijímat peněžní prostředky na peněžní účet). K úplnosti výkladu je nutné uvést, že zákaz se vztahuje pouze na dispozici x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx uvedené zákazy xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxů splňujících kritéria stanovená § 304a odst. 1 o. s. ř. Druhou možnost prolamující uvedené zákazy upravuje § 304b o. s. ř. a jde o nepostižitelnou část xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx x x xxx xxxxx x x x xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxobku životního minima jednotlivce podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Citovaný zákon upravuje i podmínky valorizačního mexxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xnflace. Podle § 9 odst. 1 uvedeného zákona může vláda částku životního minima zvýšit nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna,
in eventum
podle § 9 oxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxí částek životního minima a existenčního minima, činí částka životního minima jednotlivce měsíčně 3 860 Kč s účinností od 1. dubna 2020. Dvojnásobek žixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou ze zablokovaného účtu peněžní prostředky do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce podle zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce pouze z jednoho z těchto účtů.
K odst. 2
Ustanovení zakládá rozhodný okamžik pro posoxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxnu rozhodnutí (exekučního příkazu) peněžnímu ústavu.
Pokud bylo usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuční příkaz) peněžnímu ústavu doručxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce měsíčně 3 860 Kč s účinností od 1. dubna 2020. Dvojnásobek životního minima jednotlivce činí podle platné právní úpravy 7 720 Kč, čtyřnásobxx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výši životního minima jednotlivce nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, podle něhož činí částkx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx
K odst. 3
Komentované ustanovení nelze než vnímat jako tzv. časově omezenou derogaci § 304b o. s. ř. do doby 31. prosince 2020, tzn. i ve vztahu k § 304x xxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxí § 304b o. s. ř.
Související ustanovení:
§ 23 - výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, § 24 - výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xx x xxxx xx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx částek životního minima a existenčního minima, - nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Literatxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxní řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ZAHRADNÍKOVÁ, R. x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxovedená zákonem č. 191/2020 Sb., je výsledkem zkráceného legislativního procesu ve vyhlášeném stavu legislativní nouze. Zákon nabyl účinnosti dne 2xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xepůsobí srozumitelně. Jednoznačné a přesvědčivé závěry k jeho aplikaci se nepodávají ani z předkládací zprávy. Při snaze o jeho výklad tak lze v zásadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xakým směrem se vyvine ustálená rozhodovací praxe soudů stran výkladu přechodných ustanovení. Predikce rizika poddlužnických žalob podle § 311 o. s. řx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxená před jeho účinností s výjimkami uvedenými v textu tohoto komentovaného ustanovení. Lze mít důvodně za to, že pokud již povinný před účinností tohotx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxok na výplatu, protože mu již bylo nejvýše jednou vyplaceno (§ 304b odst. 2 o. s. ř). Uvedený výklad se zdá být souladný se závěrem v důvodové zprávě, kterx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xčinností zákona, zůstanou právní účinky tohoto úkonu zachovány.
K odst. 2
Z důvodové zprávy se podává, že pokud bylo usnesení o nařízení výkonu rozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se výše životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu účinného ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Je-li správná domněnka, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxud povinný do účinnosti tohoto zákona žádost o výplatu neučinil a učiní tak až po účinnosti tohoto zákona, bude jeho výše určena podle § xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxy by žádost učinil ještě před účinností tohoto zákona (dvojnásobek životního minima), nemá následně již žádný další nárok na rozdíl mezí tím, co by mu náxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxí opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
Související předpisy:
§ 304b odst. 2 a 3, § 311 o. s. ř., - xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kluwer, 2019.
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Sxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxěk, 2020.
Hlava VII
Zvláštní opatření ve vztahu k prodlení
Zvláštní ustanovení o prodlení
doc. JUDr.
Dana
Ondrejová,
Ph.D.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xomentovaného ustanovení
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxvané ustanovení nedotýká?
VI. Maximální trvání účinků komentovaného ustanovení
VII.
Kogentní
povaha ustanovení
I. Důvody přijetí zvláštních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx2 (k výrazu „mimořádné opatření při epidemii“ blíže viz komentář k § 1 odst. 2) také některé důsledky prodlení dlužníka.
Odůvodnění pozměňovacího nxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x 27 až 29): „Mimořádná situace, která v České republice nastala v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, má významné dopady na existující smluvní závxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxplnitelná. Stávající právní úprava prodlení obsažená v občanském zákoníku obecně umožňuje dlužníka postihnout za porušení povinnosti, které nastaxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxý nepříznivý dopad na značnou část osob, se uplatnění tohoto principu nejeví spravedlivým. Navrhuje se tedy přijmout zvláštní opatření zohledňující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxá prodlení dlužníka, jestliže řádně a včas nesplní. Podle převažujícího doktrinální názoru může prodlení dlužníka vyloučit pouze prodlení věřitele xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxr soudní judikatury k předchozí právní úpravě, jehož uplatnění za účinnosti nového občanského zákoníku nebylo dosud zpochybňováno (srov. NS 32 Cdo 1xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx že po něm bude možné požadovat sankce nastupující při prodlení jen v omezené míře.“
Komentované ustanovení má zvýhodnit dlužníka oproti běžnému rexxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx ustanovení a komentář k § 31).
II. Aplikační předpoklady komentovaného ustanovení
Komentované ustanovení přináší zvláštní pravidla, která se vxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxv fyzickou či právnickou osobu bez ohledu na její
status
. Může tedy jít jak o podnikatele (bez ohledu na jeho kvalifikaci jako slabší smluvní strany - viz x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxě také obec, kraj či stát.
Aplikační předpoklady komentovaného ustanovení jsou následující:
a.
existence omezení plynoucích z mimořádného opxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx a) Existence omezení plynoucích z mimořádného opatření při epidemii
Základním aplikačním předpokladem je existence omezení plynoucích z mimořáxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ztížení včasného splnění dluhu
Dalším aplikačním předpokladem komentovaného ustanovení je znemožnění či (alternativně) podstatné ztížení včaxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Podle pozměňovacího návrhu č. 4783 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru míří tato situace „na případy, kdy je pxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxo názoru spadat také absolutní výpadek zakázek, podstatné snížení obratu (zisku), nedostatečná
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxm včasného splnění dluhu je objektivní nemožnost dostát splatnosti dluhu. Příkladem může být situace, kdy osoba samostatně výdělečně činná v důsledkx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je mírnější varianta než znemožnění včasného splnění dluhu a příkladem může být situace, kdy zaměstnanec v důsledku výplaty pouze 80 % mzdy v důsledku zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí vymezení hranic toho, co přesně se rozumí znemožněním, resp. podstatným ztížením včasného splnění dluhu, lze očekávat až s přibývající judikaturou xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxk., podle něhož je v prodlení dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní.
Podle téhož ustanovení platí, že dlužník není za své prodlení odpovědný, pxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx nevymezuje, co se rozumí peněžitým dluhem. Bude tedy zřejmě jedno, jaký je důvod vzniku dluhu, tedy zda jde o dluh soukromoprávní (např. neuhrazená fakxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxo možnost vůbec pomyslel.
Peněžitým dluhem je nutno rozumět například dlužnou úhradu nájemného, kupní ceny, odměny obchodnímu zástupci, ceny za dxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dluhu vznikla přímo na základě smlouvy, nebo až na základě vystavené faktury, jiné výzvy či jiné skutečnosti.
Máme za to, že komentované ustanovení xx xxxx
xxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xrodlení (např. občanský zákoník, zákon č. 257/2016 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxí od 12. března 2020 (den vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky) do 29., resp. 30. června 2020 (k tomu blíže viz bod VI níže a komentář k § 31).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zboží, vykonat určitou službu, vyhotovit znalecký posudek, dodat určité podklady apod.
Sankci lze požadovat pouze ze skutečně dlužné částky, nikxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxh“).
Důkazní břemeno týkající se znemožnění nebo podstatného ztížení včasného splnění peněžitého dluhu nese dlužník. To znamená, že existenci apxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxální výše sankcí
Důsledkem naplnění aplikačních předpokladů komentovaného ustanovení je právo věřitele požadovat sankce pro případ prodlení pouxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxné výši).
To znamená, že pokud mají smluvní strany ve smlouvě sjednán například úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky pro případ prodlenx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xzv. zákonný úrok z prodlení.
Koncepce komentovaného ustanovení je taková, že věřitel má nárok na sankci v důsledku prodlení s plněním peněžitého dlxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx z prodlení, nevzniká tak věřiteli automaticky nárok na výši zákonného úroku z prodlení, v takovém případě se uplatní sjednaná výše sankce. Jedná se tak x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxí.
Tzv. zákonný úrok z prodlení je upraven v § 1802 větě první obč. zák., podle níž platí, že „mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, pxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxši úroků z prodlení stanoví nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje oxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxečných majitelích. Podle § 2 tohoto nařízení platí, že „výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxřního pololetí, v němž došlo k prodlení dlužníka. Prvním dnem kalendářního pololetí byl 1. leden 2020, přičemž k tomuto dni činila výše repo sazby „2“ boxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xd 1. ledna 2020 až do 30. června 2020. Případná změna repo sazby nemá na výši takto určeného úroku z prodlení žádný vliv. Vzhledem k době trvání účinků komexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxlení může dojít dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. až od 1. července 2020, pokud se změní repo sazba stanovená Českou národní bankou, nicméně v tuto dobu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxované ustanovení vztahuje
Zákonodárce blíže nevymezuje, na jaké konkrétní sankce komentované ustanovení dopadá, když pouze bez dalšího uvádí výrxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxvaného ustanovení. Pozměňovací návrh č. 4783 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru uvádí, že „ustanovení tak vxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxši přesahující zákonnou sazbu), penále a jiné smluvené přirážky k ceně, které prodlení dlužníka aktivuje. Do kategorie ,sankcí pro případ prodlení obxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxitým. Nepostačí zkoumat toliko název či význam institutu (smluvní pokuta, úrok z prodlení), ale také jeho funkci. To platí zejména u smluvní pokuty, ktxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxaného ustanovení a bude nutné se případ od případu zabývat tím, zda „sankce“ sjednaná ve smlouvě ve skutečnosti sankční funkci plní, nebo je tato na prvnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxov. pozměňovací návrh č. 4783 k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který uvádí, že „vzhledem k tomu, že navrhoxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xe komentované ustanovení dopadá na širokou škálu sankcí, které postihují dlužníka v případě jeho prodlení, a to bez ohledu na jejich název (penále, sanxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (srov. výraz „sankce“ v komentovaném ustanovení).
Předpokládáme-li sankční funkci, půjde zejména o následující instituty (ať už regulované zákxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxe,
-
poplatek z prodlení,
-
sankce takto výslovně smluvními stranami nazvaná či nenazvaná vůbec (např. „0,1 % denně z dlužné částky pro případ pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnost uplatnit tzv. paušální částku 1 200 Kč (srov. § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.: „Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxtu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.“). Máme za to, že uplatnění paušální částky 1 20x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xx
xxxxxnzace
případných nákladů věřitele spojených s uplatněním pohledávky (např. náklady na vyhotovení výzvy k zaplacení dluhu, náklady na poštovné, telxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxadů epidemie koronaviru, komentované ustanovení se nedotýká práva věřitele požadovat náhradu škody způsobené prodlením dlužníka (srov. § 1971 obč. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxitě § 1971 obč. zák. je možné sjednat si ve smlouvě úplné vyloučení nároku na náhradu škody, případně plnou výši náhrady škody vedle zákonné výše úroku z xxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.“).
VI. Maximální trvání účinků komentovaného xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxého ustanovení pominou v okamžiku, kdy pomine naplnění aplikačních předpokladů komentovaného ustanovení, tedy kdy přestane platit, že dlužníkovi oxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxoví nejzazší limit, kdy účinky komentovaného ustanovení pominou.
Zákonná formulace je nepřesná a přináší výkladové nejasnosti.
Při využití čxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxozději k 30. červnu 2020 musí účinky pominout.
Je však pravděpodobné, že úmyslem zákonodárce bylo upravit zvýhodnění důsledků prodlení dlužníka dx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakožto poslední den regulovaných účinků vyskytuje i v jiných ustanoveních (srov. § 23 odst. 1 a § 24). K tomuto výkladu se přikláníme.
Počátek účinxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení je
kogentní
xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx června 2013, sp. zn. 32 Cdo 1861/2012
Související ustanovení:
§ 30 -
kogentní
povaha ustanovení, § 31 - přechodné ustanovení
Souvisejíxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxadů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravujx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxjitelích
Literatura:
HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721 - 2054). Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 180x x x xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xolters Kluwer ČR, 2017.
PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, komentář k § 1802 a § 1968.
xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxtář k § 1802 a § 1968.
ŠILHÁN, J. Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2015.
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIAxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx x x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení vyjadřuje
kogentní
charakter § 29. Ustanovení § 29 tedy nemohou smluvní strany smlouvy změnit ani se od něj odchýlit. Ustanovení § 29 se uplxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xráva. Praha: C. H. Beck, 1995.
MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013.
Přexxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx x x9 a § 30
II. Výluka z aplikovatelnosti § 29 a § 30
I. Počátek aplikace § 29 a § xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxntář k § 29 bod VI).
Aplikační počátek § 29 a § 30 stanovený na den 12. března 2020 je zdůvodněn vyhlášením nouzového stavu na území České republiky. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxna 2020, aplikační důsledky ustanovení § 29 a § 30 však nastávají zpětně ke dni 12. března 2020.
Jde tak o ojedinělý případ tzv. pravé rektroaktivitx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtnosti pravé retroaktivity, ze které existují striktně omezené výjimky přípustnosti; pro pravou rektroaktivitu mj. platí, že ruší právní účinky v doxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xepřípustně narušuje právní jistotu, předvídatelnost práva, legitimní očekávání stran, zasahuje do autonomie vůle. Podstatu pravé retroaktivity vxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xodobě pravé retroaktivity má být dáno mimořádností celé situace související s nouzovým stavem a navazujícími opatřeními vlády. Zákonodárce však volxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxme, že zvolený princip pravé retroaktivity u tohoto typu úpravy je neobhajitelný. Skutečně zásadní nežádoucí důsledky pro případné dlužníky, kteří bx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxat hned ke dni vyhlášení nouzového stavu, tj. ke dni 12. března 2020, ale až za několik týdnů (či měsíců) poté (otázkou samozřejmě zůstává, do jaké míry by xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx (-) v důsledku pandemie k tak zásadnímu vychýlení z rovnováhy vzájemných práv a povinností smluvních stran, že stát musí zákonem razantně zasáhnout do xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxně konformní.“ Zda volba pravé retroaktivity v tomto případě obstojí, bude zřejmě otázkou případného napadení § 29 až 31 komentovaného zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxtivity souvisí také otázka, jaké však bude řešení situace, kdy dlužník v období od 12. března 2020 již uhradil sankci vyplývající ze smlouvy v plném (tj. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x 29. Máme za to, že dlužník bude mít právo požadovat vydání bezdůvodného obohacení po věřiteli, který smluvní sankci obdržel. Skutkovou podstatou bezdxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx po věřiteli právo na vydání bezdůvodného obohacení jako tzv. poctivý příjemce (srov. § 3000 obč. zák. In Petrov, Výtisk, Beran a kol., 2019). Po nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
II. Výluka z aplikovatelnosti § 29 a § 30
Ustanovení § 29 a § 30 se nepoužijí na závazky ze smluv, které byly uzavřeny po dni nabytí účinnosti komentoxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxiru „lze v takových případech předpokládat, že strany přijímají riziko, které ohledně možnosti splnění ujednaných povinností v současné době existuxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xp. z. Pl. ÚS 21/96, č. 13/1997 Sb. n. u. ÚS
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. prosince 2004, sp. zn. 21 Cdo 361/2003
Související ustanovení:
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx x
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xx, BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.
SIVÁK, J. Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnoux xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtembsgbpxm6lcmvzf6mjzl5wgs5a&groupIndex=0&rowIndex=0 [cit. 2020-04-16].
ŠIMÁČKOVÁ, K. Rektroaktivita z pohledu ústavního právax xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx
xxxx xxxxx
[Mimořádné moratorium a dluhy z podnikání fyzických osob]
Mgr.
Ondřej
Zezulka
Ph.D.
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxdení institutu mimořádného moratoria bezprostředně reaguje na bezprecedentní ekonomické důsledky mimořádných opatření přijatých v boji proti korxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxutelné a zcela legitimní, reálně přispěla k systémovému selhání ekonomiky, které se řetězově šíří napříč většinou ekonomických odvětví. Urychlené pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxa si zákonodárce byl nepochybně vědom, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxt až do terminální fáze životního cyklu podnikatelských subjektů.
Mimořádné
moratorium
míří na situace, kdy ochrana podnikatelů pouze prostředxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnze totiž sama o sobě nebrání privátním způsobům uspokojení pohledávek věřitelů (např. realizací zástavních smluv připouštějících mimosoudní výkox xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxování stávajících dodavatelsko-odběratelských obchodních vztahů, kterými dochází k zachování dodávek zboží a služeb nezbytných k pokračování prxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xx x xxx xx. Aplikaci některých z těchto pravidel vyčtených v § 127a odst. 1 IZ výslovně předpokládá či naopak vylučuje. Existují i určitá slepá místa, kde není stxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxmořádné
moratorium
osobám v likvidaci).
Mimořádné
moratorium
pochopitelně přináší řadu odchylek od standardního řešení. Ty souvisí s jeho povxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdemie koronaviru SARS CoV-2. Tomu odpovídá časově omezená využitelnost nabídky zákonodárce, kdy lze návrh na mimořádné
moratorium
dlužníkem podat x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria již v průběhu března 2021 učiní § 127a IZ reálně obsolentním.
Obecně lze mezi nejdůležitější atributy definující mimořádné
moratorium
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxh) a částečně se nahrazuje předložení vybraných písemností čestným prohlášením a doplnění návrhu o důležité údaje svědčící o podnikatelově poctivém xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxje využít úlev, podpor a finančních prostředků z veřejných prostředků určených ke zmírnění dopadů epidemie bez rizika rozporu se stávajícími pravidlx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxgativní publicity.
K odst. 1
Aktivně legitimován k podání návrhu na mimořádné
moratorium
je pouze dlužník, který je podnikatelem, a to nezávisle xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxhy mimořádného moratoria překážkou není. Minimální míra finančních obtíží ve skutečnosti není § 127a IZ vůbec stanovena - pro vyhlášení úvodní fáze mxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx hmotného práva. Autor dochází k závěru, že ochrany mimořádného moratoria by se mohl úspěšně domáhat i k okamžiku podání návrhu „finančně zcela zdravý“ xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxx COVID), které se do finanční bilance projeví až s určitou setrvačností, z preventivních důvodů inicioval vyhlášení mimořádného moratoria v předstihxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxtavuje
lex specialis
k existujícímu § 115 IZ, jehož analogická aplikace je tím pádem vyloučena.
Návrh na mimořádné
moratorium
podané neoprávněnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxvo podat návrh na mimořádné
moratorium
je časově omezeno ode dne účinnosti lex COVID (tj. 24. dubna 2020) do 31. srpna 2020. Nebylo-li dosud zahájeno ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxze podat současně s dlužnickým insolvenčním návrhem či po něm.
Je-li ovšem podáván po zahájení insolvenčního řízení vyvolaného věřitelským insolxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxenčních řízení zahájených přede dnem nabytím účinnosti lex COVID (24. dubna 2020). Okamžikem doručení věřitelského insolvenčního návrhu se zde rozxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xikoliv standardního § 75 odst. 2 IZ). Platí zde obecné pravidlo, že počátek běhu lhůty k procesnímu úkonu u procesních subjektů, kterým se doručuje zvláxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xejdříve současně s podáním dlužnického insolvenčního návrhu, nebo po uplynutí lhůty 15 dnů po doručení věřitelského insolvenčního návrhu) insolvenxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x x
xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxecifické náležitosti z výčtu uvedeného v § 127a odst. 2 IZ. Legislativní text zjevně reflektuje úmysl zákonodárce poskytnout rychlou a účinnou ochranx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxže vést ke vzniku sekundární odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou nepravdivým prohlášením s poukazem na § 127a odst. 11 IZ). Výraznou úlevox xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxž i poslední účetní závěrky a písemných souhlasů většiny věřitelů s vyhlášením moratoria opatřených úředně ověřenými podpisy.
Vlastní přezkum obxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxlní elektronický formulář Ministerstva spravedlnosti splňuje), aniž by vyžadoval ověření úplnosti a pravdivosti překládaných tvrzení. Tím méně, žx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místní příslušnosti insolvenčního soudu:
1.
v obvodu insolvenčního soudu se nachází obecný soud dlužníka, přičemž pro dlužníka zapsaného v obchoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxvenční řízení s osobou, která tvoří s dlužníkem koncern;
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xvést, že se jeho středisko hlavních zájmů ve smyslu čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení nachází na území Čxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí situace, kdy se středisko hlavních zájmů dlužníka sice nachází mimo území České republiky, ale zde má alespoň provozovnu. I pro rozhodování o návrhu nx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxm mezinárodním prvkem (§ 427 odst. 2 IZ). To platí nezávisle na skutečnosti, že mimořádné
moratorium
nespadá pod režim nařízení 2015/848, tudíž ani nexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxu za poslední účetní období spočívá zejména v korektním postupu ustanovení osoby předběžného insolvenčního správce. Sdělí-li dlužník, že ke dni podáxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx mil. Kč, může být do funkce předběžného insolvenčního správce ustanovena pouze osoba ze zvláštní části seznamu insolvenčních správců (tj. osoba dispxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x x xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxnostmi. Ze své podstaty může být pro insolvenční soud v úvodních fázích řízení prakticky nemožné jejich správnost a pravdivost ověřit, přesto však mohxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
nepravdivé údaje nebo sledoval-li jím nepoctivý záměr.
Dlužník čestně prohlašuje tři skutečnosti:
1.
mimořádné
moratorium
navrhuje v důslxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxu s prohlášením pravdivosti uvedených údajů);
3.
v období dvou měsíců před vyhlášením nouzového stavu (tj. v mezidobí od 12. ledna 2020 a do 12. březxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xybraným kategoriím entit podílejících se na ekonomické aktivitě dlužníka.
Účelem tohoto prohlášení je primárně odhalit převod finančních prxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxím řízení. Na daném místě je zapotřebí uvést, že za běžných okolností jsou taková jednání obchodních korporací legitimní a vzhledem k charakteristickxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx
x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmínkou o předčasném splacení úvěrů či zápůjček poskytnutých těmito osobami patrně byl vědom neobvyklosti takového jednání v době krize).
Platí, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxí do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel (§ 117 IZ). I zde platí, že insolvenční soud nevyzývá dlužníka k opravě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxí soud usnesením o vyhlášení mimořádného moratoria (tzn. se specifickým označením „mimořádné moratorium“). Proti tomuto rozhodnutí není odvolání pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxatoria v insolvenčním rejstříku obecně nastávají účinky:
1.
suspenze práva uplatnit a nově nabýt práva ze zajištění [§ 109 odst. 1 písm. b) IZ],
2.
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtaty, xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 109 odst. 2 IZ),
4.
následek nepřihlížení k rozhodnutím a opatřením přijatým při prováděxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx x xxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x majetkovou podstatou zejména co do zákazu podstatných změn ve skladbě, využití nebo určení majetku anebo jeho nikoli zanedbatelného zmenšení (§ 111 Ixxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxry poskytované podnikatelům ke zmírnění dopadů krize způsobené koronavirem SARS CoV-2.
Obdobná aplikace § 112 a § 113 IZ míří na možnost - nikoliv xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxvisejícím ustanovením předběžného insolvenčního správce (§ 112 odst. 1 ve spojení s § 113 odst. 1 IZ). Předběžného insolvenčního správce však může inxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx
Odstavec 3 výslovně stanoví způsob jednání dlužníka vůči věřitelům po podání návrhu na mimořádné
moratorium
(nezávisle na skutečnosti, že o něm dosux xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxitelů. V kontextu insolvenčního práva nejde o nic nového, neboť představuje jednu ze základních zásad insolvenčního řízení [§ 5 písm. a) IZ], kterou je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxžník je povinen dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy svými i zájmy xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxbjekty ovšem byly od počátku záměrně konstruovány coby entity určené k prosazování a ochraně kolektivních zájmů věřitelů v insolvenčním řízení. U dluxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxouvají vnímání principu loajality vyplývajícího z práva obchodních korporací na novou úroveň.
K odst. 6
Obsah komentovaného ustanovení předstaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xa ty vzniklé po vyhlášení mimořádného moratoria (tj. retrospekce 30 dnů před vyhlášením moratoria v § 122 odst. 1 IZ se nepoužije). Dále rozšiřuje ochrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxed vyhlášením mimořádného moratoria nebo kvůli zhoršení majetkové situace dlužníka) o zákaz adresovaný věřitelům zavázaných z takových smluv odepřxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxdku případu porušení podmínky pro jeho poskytnutí, který nastal již před vyhlášením mimořádného moratoria. Někteří autoři za jiné peněžité plnění ozxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx závazků pro účely případně následujícího insolvenčního řízení představuje netriviální problém. Otázkou zůstává, zda lze výše uvedený typ závazků v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xZ. Pro posouzení této otázky je důležité posoudit, zda § 127a odst. 6 IZ pro účely mimořádného moratoria představuje komplexní
lex specialis
vůči § 12x xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, surovin, zboží a služeb“). Pokud ano, hypotéza uvedená v § 169 odst. 1 písm. g) IZ vyžadující existenci „smluv podle § 122 odst. 2“ by užitím jazykového x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx § 127a odst. 1 IZ explicitně nevylučuje jeho aplikaci pouze proto, že využívá odkazu na osoby neoprávněné ukončit tyto smlouvy.
Autor se ovšem přikxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxstavit logickou argumentaci, která by odůvodňovala nerovné zacházení s esenciálními kontrakty využitím mírně modifikované existující úpravy.
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x22 odst. 3 IZ neaplikuje [tím pádem ani procesní postup vydání předběžného opatření udělující souhlas se započtením v moratoriu podle § 82 odst. 3 písmx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Přípustnost započtení lze vnímat coby určitou protiváhu k povinnosti věřitelů setrvat v plnění esenciálních kontraktů souvisejících se zachováním xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe nápadně inspiruje konstrukcí § 109 odst. 3 IZ s tím rozdílem, že své účinky neváže na účinky zahájeného insolvenčního řízení, nýbrž na dobu trvání účixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xhůt. Jakkoliv již stávající odborná literatura spekuluje o analogické aplikaci § 109 odst. 3 IZ i na práva uplatnitelná jinými způsoby než standardní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxledávek za majetkovou podstatou (§ 169 odst. 1 IZ) nebo pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ) prostřednictvíx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxniku či zrušení mimořádného moratoria.
K odst. 8
Dobu trvání mimořádného moratoria lze prodloužit až o tři měsíce. Mechanismus prodloužení mimořxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxých závazků a písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s prodloužením moratoria souhlasí.
Odchylně od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předložit seznam zaměstnanců a seznam majetku, který by jinak předkládal současně s návrhem na
moratorium
xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxně ověřenými podpisy, a to v reakci na omezení pohybu a ztíženou dostupnost služeb úředního ověření podpisů v důsledku mimořádných opatření při epidemxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xodpisem věřitele (osobou odesilatele podání prostřednictvím veřejné datové sítě mohou být v takovém případě dlužník i věřitel), nebo z datové schránxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeli s prodloužením mimořádného moratoria, že se tohoto procesu v plné míře mohou účastnit i osoby tvořící s dlužníkem koncern a osoby dlužníku blízké. Úxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xprávněny udělovat souhlasy k určitým otázkám (a zda tak činí procesním postupem hlasování v rámci schůze věřitelů).
K odst. 9 a 10
Konstrukce pravixxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxicky mimo-insolvenční povahy nevyžadující souhlas věřitelů (srov. komentář k § 127a odst. 1 IZ).
Mimořádné
moratorium
zaniká buď uplynutím dobyx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxaticky a nevyžaduje vydání formálního (deklaratorního) rozhodnutí insolvenčního soudu.
V případě zániku uplynutím doby vyškrtne insolvenční sxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xímto pravidlem pochopitelně dochází pouze k znepřístupnění záznamu o vedení mimořádného moratoria u dlužníka ve veřejné části insolvenčního rejstřxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxí jeho účinků. Insolvenční soud jej i bez návrhu zruší ze dvou důvodů vyplývajících z § 124 odst. 2 písm. b) IZ, a to:
1.
uvedl-li dlužník v návrhu na
moraxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxé ustanovení odkazuje na procesní postup podle § 124 odst. 3 a 4 IZ. Vydání rozhodnutí o zrušení mimořádného moratoria předchází slyšení dlužníka a přexxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxt si vyjádření alespoň tří věřitelů s nejvyššími nominálními výšemi pohledávek, kteří souhlasili s mimořádným moratoriem dlužníka. V úvodní fázi mimxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxlouženého mimořádného moratoria.
Třetí důvod vyplývající z nesouhlasu věřitelů lze ovšem použít až pro účely zrušení mimořádného moratoria prodxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xřípady ztráty podpory většiny věřitelů. Pochopitelně nehovoříme o pouhém odvolání uděleného souhlasu nebo projevu nesouhlasu původně souhlasícícx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vypočítanou na základě seznamu závazků (který je již dlužník v návrhu na prodloužení mimořádného moratoria povinen předložit v souladu s § 127a odst. 8 xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xnepřístupnění údajů o něm v insolvenčním rejstříku za podmínky, že mimořádné
moratorium
skončí na návrh dlužníka. Důvod zrušení moratoria před uplyxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxicky, když řádné
moratorium
představuje obtížně dosažitelnou výhodu dlužníka a podobného účinku může docílit podáním insolvenčního návrhu).
K oxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxolvenčním zákonem v průběhu mimořádného moratoria (§ 127 odst. 1 IZ), a to o odpovědnost za škodu či jinou újmu vzniklou nepravdivým čestným prohlášeníx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxkového stavu a provedené výplaty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxmace o dodatečném vrácení takových plnění).
V daném ohledu se nabízí otázka, zda není předpoklad vzniku odpovědnosti spočívající v učinění nepravxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrazně méně než účinky mimořádného moratoria. Lze připomenout, že k jeho vyhlášení dochází víceméně nezávisle na obsahu čestného prohlášení, neboť xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxvalentně rozšíření odpovědnosti dlužníka za výše uvedená jednání se rozšiřuje i solidární ručení členů statutárního orgánu dlužníka.
K odst. 12
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveného v § 115 až § 127 IZ. Komentované ustanovení staví najisto, že všude, kde insolvenční zákon hovoří o moratoriu, rozumí se tím kromě existujícxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlky (což explicitně připouští pouze u dílčích odklonů od úpravy „řádného“ moratoria), uplatní se pravidla odkazující dosud pouze na „moratorium“ i na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxořádného moratoria a podávat v něm opravné prostředky proti rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 7c a § 69 IZ) přes právo dlužníka s dispozičními oprávnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoratoria coby pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 odst. 1 IZ), resp. pohledávek věřitelů vzniklých za trvání mimořádného moratoria vyhlášenéhx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxonický formulář návrhu na mimořádné
moratorium
ve formátu interaktivního PDF je od účinnosti lex COVID (tj. 24. dubna xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xovinnost dlužníka podat návrh na mimořádné
moratorium
prostřednictvím tohoto formuláře. Při dodržení obecných náležitostí podání stanovených § 4x xxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxík, jde-li o osobu, které se zřizuje datová schránka bez žádosti, povinen učinit podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nexx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx oddlužení ve smyslu existence dluhů z podnikání z § 389 odst. 1 písm. b) IZ reálně představuje zrovnoprávnění vstupních podmínek fyzických osob do oddxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxy, že lze do budoucna očekávat výrazný nárůst počtu úpadků podnikajících fyzických osob způsobených dopady mimořádných opatření při epidemii i celkoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Sb. (tzv. koncepční novela insolvenčního zákona), který s účinností od 1. ledna 2014 a za podmínek uvedených v § 389 odst. 2 IZ zpřístupnil institut odxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm zmírnil, když zavedl nevyvratitelnou právní domněnku souhlasu věřitele, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxasů věřiteli indikuje, že se v praxi jednalo spíše o méně rozšířený postup.
Původ dluhů tudíž přestává být u fyzických osob
relevantní
a nadále není xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx COVID. S ohledem na přechodné ustanovení se tato změna projeví i v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti lex COVID, ve kterých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány, což se vztahuje i na výše zmiňovaný kvalifikovaný nesouhlas věřitelů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx existence dluhů z podnikání nadále zůstává zachován pouze pro případy oddlužení právnických osob, které nejsou podle zákona považovány za podnikatexx xxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrh
Literatura:
HÁSOxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxST, L., ŽIŽLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. Komentář. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.
SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxámky a zákaz mimoinsolvenčního uplatnění pohledávek. Právní rozhledy. 2019, č. 2, s. 39-46.
SPRINZ, P. Mimořádné
moratorium
jako obranný štít poxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní opatření dotýkajících se insolvenčního práva, nýbrž pouze na část druhou lex COVID, která prostřednictvím nového § 127a IZ zavádí časově omxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xodnikání. Přechodné ustanovení tedy umožňuje dlužníku využít ochrany mimořádného moratoria i tehdy, jestliže bylo jeho insolvenční řízení zahájenx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti lex COVID přestává být
relevantní
existence dluhů z podnikání pro povolení oddlužení fyzických osoxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxo okruhu již zahájených insolvenčních řízení, neboť obě ustanovení lze aplikovat pouze v úvodní fázi insolvenčního řízení.
Zachování právních účxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxěného ve smyslu § 389 odst. 2 písm. a) IZ, kteří nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky v dříve zahájených insolvenčních řízeních insolvenčnímu sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xysledovat v tom ohledu, že i přes zachování účinků kvalifikovaného nesouhlasu věřitelů přestává existovat právní základ, o který by insolvenční soud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxřitelů se implicitně vyžaduje i jejich zohlednění coby relevantního důvodu pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tento cíl koneckonců deklaruxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxadoxní interpretaci, dle které se insolvenční zákon ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti lex COVID (tj. 24. dubna 2020) začne aplikovat na všechnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkladem. Například by postrádalo smyslu, aby zákonodárce současně činil zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkových kalendářů a podmínkám osvxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxhu zákona - dávají smysl pouze v oddluženích probíhajících podle právní úpravy v režimu do 31. května 2020.
Právě
derogace
přechodného ustanovení xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. května 2019 a od 1. června 2019, by způsobila nejcitelnější dopady do probíhajících insolvenčních řízení. Při bližším prozkoumání lze ovšem takovx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnění splátkového kalendáře a nahradil jej oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Vycházíme-li z části věty pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa schválená oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy nejenže nelze aplikovat nové podmínky splnění oddlužení v § 412a IZ, nýbrž ani instituty přexxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxíření výčtu povinností dlužníka v § 412 IZ aj. Pokud by bylo na druhou stranu akceptováno, že se aplikují jen ta ustanovení, která nejsou explicitně navxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxch pohledávek zahrnutých do oddlužení podle § 414 IZ.
Autor tedy vyvozuje závěr, že nezbývá než uvedené přechodné ustanovení vnímat v kontextu účelx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx x x xx9 IZ. Pouhý jazykový výklad ignorující logický, systematický i teleologický výklad by totiž vedl ke vzniku řady téměř neřešitelných paradoxů.
Souxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužníka od placení pohledávek
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hranice při prodeji nemovité věci]
JUDr. Ing
Martin
Štika
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
Přehled výkladu:
I. Ústavní konfoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při prodeji nemovité věci, kde má povinný místo trvalého pobytu
I. Ústavní konfomita krizové legislativy
Oblast výkonu rozhodnutí a exekučního řxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
x xxxxejem movitých a nemovitých věcí po tzv. ochrannou dobu od účinnosti tohoto zákona do 30. června 2020 a zvýšení násobku životního minima při přikázání poxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo; zařazení daňového bonusu mezi pohledávky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí; zvýšení hranice při prodeji nemovité věci, ve kxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxetí splněny všechny zákonné parametry krizové legislativy. Z uvedených změn je minimálně patrné, že jejich časová působnost trvale přesahuje dobu noxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxla seznámena odborná obec i širší veřejnost.
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxe jen velmi těžko hledat objektivní skutečnosti, které podmiňují uvedenou změnu zákonem stanovené minimální hranice. Navíc si nelze nevšimnout, že nxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsti problematické, naopak. Razantní zvýšení (více než trojnásobek) je v důvodové zprávě nedostatečně a nepřesvědčivě odůvodněno. Chybí jakákoliv exxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xranice (v našem právním řádu obdobná analogie chybí). V této souvislosti patrně bude na Ústavním soudu, aby posoudil, zdali zvolený legislativní postxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
x xxxx x
xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxný novelizační bod zpřesňuje § 299 odst. 1 písm. g) o. s. ř. doplněním o odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměsxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x2 nebo § 115 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; § 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání; § 7 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalšícx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); § 52 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení); § 58 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe nezabavitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci předstxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxvodové zprávy se podává, že legislativním záměrem je ekonomicky ulehčit zaměstnancům, kteří v souvislosti s ukončením svého pracovněprávního či jinxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxí potřeby z jednotlivých násobků průměrného výdělku.
K xxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxoků budou srážky vypočítávat zvláště z každého násobku průměrného výdělku (měsíčního platu, služebního příjmu, odměny atd.), ze kterého byla odvozexx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxoků se pohlíží jako na několik mezd a soud by tedy měl podle § 298 odst. 1 o. s. ř. určit, jakou část nezabavitelné částky nemá nový zaměstnavatel povinnéhx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xb., zákoníku práce), nebo obdobné nároky, kdy tyto příjmy jsou zpravidla vypláceny jednorázově. Následně z celé vyplacené částky zůstane povinnému zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xdstupné,
in eventum
obdobné nároky).
K bodu 3
IV. Daňový bonus
Novelizační bod rozšiřuje
taxativní
výčet pohledávek, které nelze s ohledem na jxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuci) postihován jako jiná peněžitá pohledávka, a tedy v celém rozsahu. Novelou je trvale zařazen mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí a nexxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxa 1 VSPH 241/2013). Jakkoliv je
pro futuro
vyloučen i jeho postih prostřednictvím výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, protože není součástí výčtu § 29x xx xx xx
xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe za situace, že daňový subjekt vyživuje dítě, optimalizaci daňového zatížení daňového subjektu.
Z důvodové zprávy se podává, že je namístě, aby byx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby byly schopny svoji vyživovací povinnost plnit. Podle zákonodárce je to zvláště důležité v současné době, kdy krizová opatření spojená s nouzovým xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxat případné ztráty.
K bodu 4
V. Zvýšení hranice (výše jistiny vymáhaných pohledávek) při prodeji nemovité věci, kde má povinný místo trvalého pobytx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve které má povinný místo trvalého pobytu, zvýšením hranice (výše jistiny vymáhaných pohledávek) z dosavadních 30 000 Kč na současných 100 000 Kč.
Jxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxura
, která se meritorně týká výše pohledávek oprávněného a těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxhrn shora zmíněných pohledávek nepřesahuje 100 000 Kč, a to bez jejich příslušenství. Zákon stanoví, že věřitelé povinného mohou své pohledávky přihlxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtiny (včetně případných pohledávek dalších oprávněných nebo pohledávek dalších věřitelů), která má být uspokojena z výsledku dražby, se posuzuje až x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v době, kdy ještě ani nebylo nařízeno dražební jednání, soud jej zamítne jako předčasný (NS 20 Cdo 1616/2017). Smyslem § 336i odst. 2 o. s. ř. je, aby k čásxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jejichž úhrnná jistina nepřesahuje 30 000 Kč. Jiný postup by byl ve zjevném nepoměru mezi mírou užitku oprávněného (dalších oprávněných nebo přihlášexxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxvislosti s nouzovým stavem zabráněno prodeji nemovitých věcí ve výkonu rozhodnutí ve větším rozsahu, než je tomu dosud, a více domácnostem tak zůstalo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxu a navíc toto opatření má přidanou hodnotu i mimo kontext této mimořádné situace, proto se navrhuje jej zavést jako opatření trvalé.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx května 2017, sp. zn. 20 Cdo 1616/2017
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. prosince 2012, sp. zn. 21 Cdo 853/2016, č. 36/2018 Sb. NS
usnesení Nejvyššího xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxo soudu v Olomouci ze dne 11. května 2012, sp. zn. 3 VSOL 852/2011
Související předpisy:
Ústava, - § 298 odst. 1, § 299 odst. 1 písm. g), § 336i odst. 2 ox xx xxx x x xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxch náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, - § 77 a nxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xlavním městě Praze, - § 155 a násl. zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, - § 67 zák. č. 262/2000 Sb., zákoníku prácex x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx9.
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxlitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha: C. H. Beck, 2018.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
exekuce
. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ZAHRADNxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx. Ing
Martin
Štika
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
Novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 191/2020 Sb. je výxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxe přechodného ustanovení je vybudována na tradiční zásadě procesního práva, kterou je zásada nepravé zpětné účinnosti nové úpravy. Zákon se aplikuje x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xteré v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti komentovaného zákona, zůstávají zachovány, je nutné v podmínkách provedení výkonu rozhodnutí (
exexxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxx xxažebního jednání uvedený v dražební vyhlášce spadá do tzv. ochranné doby, soud (exekutor) bude muset dražbu odročit nejdříve na den následující po skoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxem (minimální hranice 100 000 Kč), srov. NS 20 Cdo 1616/2017.
Soud (exekutor) ke dni konání dražby musí vždy zkoumat podmínky řízení resp. podmínky k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na neurčito.
Pro futuro
nelze vyloučit, že rozhodovací praxe soudů přijme závěr, že pro řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem nemovitých xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxrov. KS Ostrava 66 Co 196/2018).
Přechodné ustanovení neupravuje postup soudu (exekutora) v případě, že před účinností tohoto zákona dražba nemovxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xx xx xxxx xxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx xxkladě komentovaného zákona je daňový
bonus
pohledávkou, která vůbec nepodléhá výkonu rozhodnutí (exekuci). Přechodné ustanovení stanovuje, že náxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí přikázáním pohledávky z daňového bonusu se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neprovádí a soud výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z daňxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xeměl ve výkon rozhodnutí ani nařizovat, ani provádět (srov. NS 20 Cdo 1874/2016).
Uvedené ustanovení dopadá především na zaměstnavatele, kteří muxx
xx xxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xxx xxecialis
exekuci částečně o předmětný způsob zastavit.
In eventum
by k naplnění účelu sledovaného záměru přechodného ustanovení mělo být vyhovujícxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxura:
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. května 2017, sp. zn. 20 Cdo 1616/2017
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx sp. zn. 66 Co 196/2018
Související předpisy:
Literatura:
JIRSA, J. Občanský soudní řád, 4. část: Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxer, 2016.
SYRUČEK, V., SABOTINOV, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha: C. H. Beck, 2018.
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx20.
Část čtvrtá
Účinnost
Účinnost
JUDr.
Anežka
Janoušková
Ph.D.
Právní stav komentáře je ke dni 13.11.2020.
Zxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxi trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákona ve Sbírce zákonů, zákon tak nabyl účinnosti dne 24. dubna 2020.
Zákon reagoval na aktuální koronavirovou krizi a byl přijímán v době nouzovéhx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx x. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, umožňuje. Okamžik účinnosti zákona zde splývá s jeho platností.
Den účinnosti zákonx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xd téhož data suspendována povinnost dlužníka podat insolvenční návrh, dostal-li se do tíživé ekonomické situace z důvodu mimořádných opatření při epxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxužníka od placení zbytku pohledávek (§ 15).
Související ustanovení:
§ 22 - přechodné ustanovení, § 26 - přechodné ustanovení, § 28 - přechodné xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR