182/2006 Sb.

Insolvenční zákon: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxí
Grygar,
Ph.D.
Mgr.
Markéta
Hálová,
Ph.D.
Mgr. Ing.
Petr
Jiška
Mgr.
Martin
Krechler,
LL.M.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018.
Poznámky
Úprava insolvenčního práva je úpravou komplexní, jež stojí na vlastních zásadách. Snaží se obsáhnout co nejširší záběr problematikx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh, občanskoprávních a živnostenských, apod.).
Pro vztah komplexní úpravy úpadkového práva ke zvláštním zákonům, které se dotýkají této problemaxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxterým jiným zákonem je při aplikaci třeba dát přednost IZ. Vyplývá to z toho, že úpadek je ekonomicky i právně určitou mezní situací, která je specifickox xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxotné insolvenční řízení. V první fázi tohoto řízení jde především o zjištění, zda existuje úpadek a jak ho řešit. Teprve po rozhodnutí o úpadku se insolvxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xpůsobům řešení úpadku a mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku není nepřekročitelná hranice, protože některé způsoby řešení úpadku se mohou (nejsoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxná "OBECNÁ ČÁST", obsahuje úpravu jednotné fáze insolvenčního řízení od podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení po rozhodnutí soudu o tomto náxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek, majetková podstata, neplatnost a neúčinnost právních úkonů). V části druhé, nazvané "ZPŮSOBx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtucí a oddlužení) a specifickým výlukám z působnosti zákona (zvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona). Část třetí nazvaná "AKREDITACE PRO POSKxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xsou pak upraveny některé zvláštní otázky, které jsou zásadně společné všem způsobům řešení úpadku (insolvenční rejstřík, vztah ke státům Evropské unxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxtý způsob řešení úpadku něco jiného.
Předmětem úpravy IZ tak je řešení úpadku či hrozícího úpadku zákonem předpokládaným způsobem a oddlužení dluxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxlvenční řízení je specifické soudní řízení, v němž jde především o dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení; součástí insolvenčního řxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx odst. 1).
Insolvenčním soudem se rozumí nejen krajský soud jako soud prvního stupně, ale i odvolací či dovolací soud, který rozhoduje o řádném či mimxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxzící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník (§ 97 odst. 7). Je-li insolvenční návrh nesprávně podán u okresního soudu, je insolvenční řízení xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxského soudu, jenž však není soudem místně příslušným, je i v takovém případě insolvenční řízení zahájeno, a to bez ohledu na to, kdy dojde k postoupení taxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xpory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5,
c)
spxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xzniklé porušením povinností insolvenčním správcem,
f)
spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové pod-staty prodejem mimo draxxxx
xx
xxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
h)
další spory, které zákon označí jako spory incidenční (§ 159 odst. 1).
Jiné spory, jejichž účastníkem je insolvenční správce, se za incidenxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxci insolvenčního řízení s tím, že rozvrh práce insolvenčního soudu může stanovit, že incidenční spor projedná a rozhodne jiný soudce insolvenčního soxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx x xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm insolvenčního správce a další správce nebo dlužníka, event. jinou osobu (blíže k tomu viz § 229).
Zajištěným věřitelem je jen ten věřitel, jehož poxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx právem,
b)
zadržovacím právem,
c)
omezením převodu nemovitostí (§ 58 a násl. OBČZ ve znění platném do 31.12.1991),
d)
zajišťovacím převxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxým způsobem (např. ručením, smluvní pokutou, jistotou, uznáním dluhu apod.), nejde o zajištěného věřitele. Ustanovení § 167 odst. 2 přiznává (pouze pxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxtkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, jestliže byly tyto pohledávky zajištěny majetkxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je povinen připojit k návrhu též přihlášku své splatné pohledávky (§ 105).
Insolvenční rejstřík je upraven v § 419 a násl. Jde o informační systém, jexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxným zájmem věřitelů dlužníka již není žádný další zájem (např. jiný zvláště významný obecný nebo veřejný zájem). Společný zájem všech věřitelů ustupuxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxí subjektů, pro něž platí zvláštní pravidla při řešení jejich úpadku (§ 367 a násl.).
Úpadek
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xlužník v úpadku, pokud má více věřitelů (tj. nejméně dva), jejichž splatné pohledávky není schopen objektivně plnit (pro nedostatek svých peněžních pxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx neochotu platit sporné dluhy. Platební neschopnost - ve smyslu insolvenčního zákona - se může týkat kteréhokoliv dlužníka, jenž je právnickou nebo fxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxx
x x x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xe alternativně naplňují buď tím, že
a)
dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých dluhů, nebo že
b)
dlužník neplní po dobu delší txx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo že
d)
dlužník nepředložil seznamy svého majetku, svých dluhů a svých zaměstnanců.
xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxdkem, např. zprávou či vyjádřením příslušných orgánů nebo právnických osob (např. bank, finančních úřadů) nebo i podáním dlužníka samého (např. jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxhu k podstatné části dlužníkových splatných peněžitých dluhů; k dosud nesplatným peněžitým dluhům dlužníka a k jeho nepeněžitým dluhům se nepřihlížíx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx je dlužník platebně neschopný. Na platební neschopnost dlužníka bude třeba zřejmě usuzovat i tehdy, bude-li z výkonu rozhodnutí nebo z
exekuce
uspokxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx zahájení insolvenčního řízení, nebo jiného věřitele dlužníka. Ke splatným (a vykonatelným) nepeněžitým pohledávkám, jež nebudou ani zčásti uspokoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xá pro dlužníka nepříznivý následek spočívající ve vzniku právní domněnky o jeho platební neschopnosti.
K definici platební neschopnosti je třeba xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxící v dobré víře, že jeho platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx x x x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxkatele plnit své peněžité závazky, pokud je tzv. mezera krytí stanovená ve výkazu stavu likvidity zpracovaného podle vyhl. č. 190/2017 Sb. menší než jxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxed vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků. Podle § 131 odst. 2 platí, že při projednání insolvenčního nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxji do 14 dnů od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku; tuto lhůtu může insolvenční soud k žádosti dlužníka prodxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxled vývoje likvidity; má-li insolvenční navrhovatel vykonatelnou pohledávku, učiní tak vždy. Výklad a výhled se v takovém případě zveřejní v insolvexxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx u fyzických osob - podnikatelů. Předlužení - ve smyslu insolvenčního zákona - se tak netýká ostatních fyzických osob, jež nejsou podnikateli (tj. tzvx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxtě jeho majetku, přičemž se musí přihlédnout k další správě dlužníkova majetku (např. k výnosům z nájemného, z dividend, z úroků) nebo k dalšímu provozoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxjetku nebo v provozu obchodního závodu.
x x x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xe vymezen na rozdíl od jeho platební neschopnosti dle § 3 odst. 1 a 2 tak, že dlužník nebude objektivně schopen řádně a včas (tj. v budoucnu) splnit podstatxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xefinice hrozícího úpadku má především význam pro dlužníkovu reorganizaci (§ 316 a násl.).
Prováděcím předpisem je vyhláška č. 190/2017 Sb. k provxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx1.2008, sp. zn. 2 VSPH 207/2008, MSPH 95 INS 2212/2008:
Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxm, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonex xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxt věřitele podle § 105 IZ doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, nevyžaduje, aby šlo o pohledávku po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnostix
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxli (insolvenčním navrhovatelem tvrzený) druhý věřitel v insolvenčním řízení najevo, že nechce vůči dlužníku uplatňovat rozsahem zanedbatelné přísxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xestliže mnohost dlužníkových věřitelů jako jeden z předpokladů úpadku zakládají teprve závazky vázané svým vznikem na proces jeho likvidace, není roxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xákoníku dále řádně pokračoval a vedl k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku.
Usnesení Nejvyššího xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxi státu), k úhradě svých závazků, nepřihlíží se při úvaze o tom, zda dlužník je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona v úpadku ve formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůže uspět s návrhxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xp. zn. 29 Cdo 1248/99, R 9/2003:
Doloží-li věřitel, který podal návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, splatnou pohledávku za dlužníkem vyxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxt, a to ani jako otázku předběžnou.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.9.2010, sen. zn. 29 NSČR 17/2009:
Nevyvrátí-li dlužník v průběhu insolvexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxenčního zákona osvědčena dlužníkova neschopnost platit své splatné závazky, nikoliv však existence "více věřitelů" dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1 píxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxsolvenčního zákona.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2017, sen. zn. 29 NSCR 66/2017:
Požadavek, aby věřitelský insolvenční návrh obsahoxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenční navrhovatel je povinen uvést, na základě jakého smluvního nebo jiného ujednání či porušení smluvní nebo zákonné povinnosti takové pohlexxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx své peněžité závazky, zpravidla doprovázené prohlášením o tom, že své závazky hradit nebude. Postačí, učiní-li tak alespoň ve vztahu k podstatné částx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxkanózní povahu, resp. spočívá ve zneužití práva věřitele, je povinností soudu vysvětlit, proč se s takovým tvrzením neztotožňuje; k tomu může prováděx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxo úpadek byla vytvořena uměle se záměrem využít insolvenční řízení k takovým účelům, ke kterým nebylo vytvořeno.
Způsob řešení úpadku
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x36) a v rozhodnutí o způsobu jeho řešení (§ 148), jímž je konkurs (§ 244 a násl.), reorganizace (§ 316 a násl.), oddlužení (§ 389 a násl.) nebo zvláštní způsxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka (§ 148 odst. 1), rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 148 odst. 2) a rozhodnutí o povolení oddlužení (x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxho obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částky 50 mil. Kč nebo zaměstnává-li dlužník alespoň 50 zaměstxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí úpadku pro fyzickou nebo právnickou osobu - nepodnikatele je oddlužení. Zákon zná oddlužení ve formě splátkového kalendáře a ve formě zpeněžení majexxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úpadku konkursem.
Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku je zpravidla spojeno již s rozhodnutím o úpadku. Pokud tomu tak není, rozhodne insolvenční soxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnout dříve, než proběhne schůze věřitelů.
Zásady insolvenčního řízení
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxsolvenční řízení je třeba vést tak, aby žádný z účastníků (tj. ani dlužník) nebyl nespravedlivě poškozen či nedovoleně zvýhodněn (a to nejen na svých prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx uspokojení (všech) věřitelů.
Věřitelé stejného nebo obdobného postavení (tj. věřitelé s pohledávkami shodné povahy či pořadí) mají mít v insolvexxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxsolvenčního řízení nelze omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce, nestanoví-li tento zákon jinak (srov. např. § xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpatření aj.).
Povinnost věřitelů zdržet se jednání směřujícího k uspokojení pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže jim takové jednání zákon xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Výjimky z působnosti zákona
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
V odstavci 1 je uveden
taxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení, soud jej bez dalšího usnesením (§ 88 odst. 1) zamítne, neboť nejsou splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxručil stát (Česká republika) nebo vyšší územní samosprávný celek (tedy kraj), nelze ani u ní použít tento zákon k řešení jejího úpadku. Pokud je podán náxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxy zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku (§ 143 odst. 1). Pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ohledně právnickx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxrh usnesením (§ 88 odst. 1) rovněž zamítne, avšak dle § 143 odst. 4.
V odstavci 2 je uveden
taxativní
výčet subjektů, u nichž nelze použít IZ k řešení jxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxon, nelze než takový návrh bez dalšího - ještě v rozhodné době - zamítnout usnesením (§ 88 odst. 1) z důvodu nesplnění zákonem stanovených předpokladů prx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx x xx skončení doby, po kterou nelze použít insolvenční zákon, není na místě, stejně jako nelze v rámci insolvenčního řízení - v rozhodné době - vydat jakékolxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxed skončením doby, po kterou vůči nim nebylo možno použít insolvenční zákon, avšak insolvenční soud o takovém návrhu před skončením této lhůty nerozhoxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxich úpadku použít insolvenční zákon (§ 367 a násl.) až poté, co pozbyly licenci nebo povolení podle zvláštních právních předpisů upravujících jejich xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxí pojišťovny, že k řešení jejich úpadku lze použít IZ až poté, co pozbyly povolení k provádění veřejného zdravotního pojištění, neboť i u nich se předpoxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx výluku, v níž nelze vůči nim použít IZ, vymezit ode dne vyhlášení celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev měst a obcí a Evropxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx18.
Poznámky
Přiměřené použití občanského soudního řádu (všech jeho částí) platí nejen pro insolvenční řízení, ale též pro incidenční spory (§ 15xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxmi, na nichž spočívá insolvenční řízení (§ 5).
Vzájemný vztah OSŘ a IZ lze v zásadě shrnout takto:
a)
IZ je pro insolvenční řízení a pro incidenčxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, nestanoví-li IZ jinak,
c)
pokud se ustanovení OSŘ v insolvenčním řízení mohou aplikovat, aplikují se pouze přiměřeně,
d)
přiměřenoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx řízeních soudních, jenž nabyl účinnosti dne 1.1.2014, se v insolvenčním řízení použijí pouze tehdy, není-li možné použít občanský soudní řád. Ustanoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxo § 406 odst. 5.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.12.2008, sp. zn. 2 VSPH 197/2008, MSPH 89 INS 2788/2008:
Podle ust. § 7 odst. 1 ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxvenční zákon neupravuje postup insolvenčního soudu při rozhodování o nákladech řízení v případě, kdy je insolvenční návrh zamítnut, odmítnut nebo kxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdu.
Vzhledem k tomu, že insolvenční soud zastavil insolvenční řízení proto, že navrhovatel vzal podáním ze dne 5.9.2008 zpět insolvenční návrh, mělo xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx zastaveno.
Věcná příslušnost
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Věcnou a místní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xstupující zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, stejně tak jako novela IZ zákonem č. 294/2013 Sb. zavedly trend, podle kterého se otáxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxory incidenčními, ale vzhledem k tomu, že mají insolvenční povahu, řeší je insolvenční soudy (a zpravidla insolvenční specialisté).
Mísxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nepodnikatele se řídí bydlištěm dlužníka (§ 80 OZ - místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale); v případě fyzické osoby - podnikatele xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxoba (právnická i fyzická) zapsaná v obchodním rejstříku, řídí se místní příslušnost jejím sídlem, tak jak je definuje § 136 a 429 OZ (adresou zapsanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxátce před zahájením insolvenčního řízení nemá vliv na určení místně příslušného insolvenčního soudu.
Ustanovení § 7b odst. 2 zakotvuje místní příxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xavrhovatel má tak možnost podat insolvenční návrh buď u krajského soudu, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka, nebo také u krajského soudu, u něhož již xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxdek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je zahraniční osobou, a nebrání-li tomu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20.5.2015x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxožka podniku takového dlužníka.
Insolvenčním soudem ve smyslu ust. § 7b odst. 4 je pak třeba rozumět ten insolvenční soud, jenž projednává konkrétnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu něhož vznikla škoda nebo jiná újma, či ten insolvenční soud, u něhož mělo být insolvenční řízení při splnění povinností uložených dlužníkovi v ust. § 9x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, která nesnesou odkladu. Může tak rozhodnout
-
o jmenování prozatímního věřitelského výboru (§ 61),
-o
jmenování předběžného správxx xx xxxxx
x
x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxrhu (§ 128) nebo
-
o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a).
Účast státního zastupitelství
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x 35 odst. 1 písm. l) OSŘ.
(Použití části první a třetí tohoto zákona)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.20xxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx novou část třetí upravující akreditované osoby o dohled ministerstva, opomněla však novelizovat toto ustanovení v označení příslušných částí zákonxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxTY
DÍL 1
PROCESNÍ SUBJEKTY
(Druhy procesních subjektů)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznáxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení pouze dlužník a věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníkovi (§ 14). Insolvenční správce a event. další správci jsou považováni za zvlášxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. další osoby v postavení obdobném postavení likvidátora (např. nucený správce podle zvláštního předpisu, správce podniku dle § 338i OSŘ), jsou považxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx
Insolvenční soud
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení sumarizuje rozhodovací činnosx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxpokládá (např. § 48 odst. 3), a vykonává v insolvenčním řízení dohlédací činnost nad postupem a činností ostatních subjektů a rozhoduje o záležitostecx x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x činnost státního zastupitelství, jež je oprávněno podat opravný prostředek proti rozhodnutí insolvenčního soudu (§ 69). Dohlédací činnosti insolvxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnční soud usnesením, v incidenčních sporech ve věci samé rozsudkem.
Proti rozhodnutí insolvenčního soudu vydanému v rámci výkonu dohlédací činnoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvuje § 11.
(Dohlédací činnost insolvenčního soudu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámkx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x§ 5), mají formu usnesení (§ 88) a odvolání proti nim není přípustné, pokud IZ nestanoví jinak (§ 91).
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
-
dává souhlas věřitelům k poskytnutí zálohy insolvenčnímu správci (§ 39 odst. 1),
-
dává souhlas správci se zadáním jeho činností jiným osobáx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 51),
-
potvrzuje volbu věřitelského výboru (§ 57 odst. 3),
-
určuje předsedu věřitelského výboru (§ 58 odst. 3),
-
jmenuje prozatímní věřixxxxxx xxxxx xx xxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxi (§ 256 odst. 2),
-
souhlasí se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu (§ 289),
-
souhlasí s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelůx xx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxiny věřitelů (§ 337 odst. 6),
-
ukončuje nebo zkracuje lhůtu určenou dlužníkovi pro přednostní sestavení reorganizačního plánu (§ 339 odst. 4),
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx Vrchního soudu v Praze ze dne 14.12.2009, sp. zn. 2 VSPH 479/2009, MSPH 78 INS 3734/2008:
Rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je insolvenčnímu správxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx 3 VSPH 503/2010, KSUL 77 INS 5997/2009:
Proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým ve smyslu ustanovení § 289 insolvenčního zákona uděluje souhlxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xaném případě nesprávné.
Usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 29.3.2001, sp. zn. 1 Ko 556/2001, SJ 162/2002:
Při výkonu dohlédací činnosti (§ 12 odsxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx má v průběhu konkursu uspokojit.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.7.2003, sp. zn. 29 Odo 10/2002, SJ 159/2003, R 19/2005:
Sepsal-li správce dx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxsti podle ust. § 12 ZKV.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.1.2012, sp. zn. 2 VSPH 1451/2011, KSPH 41 INS 114800/2010:
Vyloučení na základě pokxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že sepsaná věc, právo nebo jiná majetková hodnota nepatří do majetkové podstaty, a to i za situace, že bylo zahájeno řízení o vylučovací žalobě.
Usnxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xdykoliv v průběhu konkursního řízení i bez souhlasu soudu. Je-li takový souhlas přesto udělen, jde o rozhodnutí vydané v rámci dohlédací činnosti soudx xxxxx xxxx x xx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xoznámky
U insolvenčního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxo pověření), u odvolacích vrchních soudů se rozhoduje v tříčlenném senátě.
Soudce, který má věc projednat, je určen rozvrhem práce příslušného souxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxí žalobou pro zmatečnost napadeného rozhodnutí. Totéž platí, pokud by ve věci rozhodl jiný než rozvrhem práce určený vyšší soudní úředník, soudní tajexxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxolvenčním řízení, s výjimkou jednání a rozhodnutí o
1.
ustanovení insolvenčního správce,
2.
odvolání insolvenčního správce z funkce,
3.
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
6.
rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona,
7.
návrxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
x
xx
xxxx xx xlužník je v úpadku,
10.
zamítnutí insolvenčního návrhu,
11.
zrušení úpadku,
12.
prohlášení konkursu a o jeho zrušení,
13.
schválení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxrs,
15.
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxení,
16.
ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu,
17.
věci samé v incidenčních sporech
Soudní tajemníci mohou provádět úkony sxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem nebo soudním tajemníkem lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí samosoudce. Je-lx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xodle § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, platí, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxlatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci.
Vedle samosoudce, vyššího soudního úředníxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xrchního soudu v Praze ze dne 3.9.2010, sp. zn. 3 VSPH 666/2010, MSPH 76 INS 8711/2009:
Jestliže zákon připouští samostatné rozhodování vyšších soudníxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o otázce, o níž přísluší rozhodnout soudci (předsedovi senátu), nemůže vést k jiným důsledkům než ke zjištění zmatečnostní vady. Podá-li pak účastník xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odvolacím soudem podle § 219a odst. 1 písm. a) OSŘ, k vyhovění žalobě pro zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. f) OSŘ, popřípadě, jestliže dovolání je jinax xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xak - bez zřetele k tomu, že rozhodnutí uvedenou zmatečnostní vadou trpí - má všechny účinky pravomocného, popřípadě vykonatelného rozhodnutí soudu.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxal vyšší soudní úředník nebo asistent.
Z ustanovení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkami mimo jiné uvedenými pod písm. m) jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení, kdy podle bodu 10 nemůže rozhxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xp. zn. Pl. ÚS 31/10 uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 224/2013 Sb. nálezu Ústavní soud zdůraznil, že vyšší soudní úředník může pro soudce a na jeho odpxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xutinní povahy. Složitější záležitosti, vyžadující právní erudici, či situace, v nichž soud nemůže být z povahy věci reprezentován nikým jiným než souxxxx x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxvolací soud veden názorem Ústavního soudu dospěl k závěru, že vydání rozhodnutí, jímž se insolvenční návrh odmítá podle ust. § 128a insolvenčního zákoxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx namísto toho, aby rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu, posuzuje jeho "věcnou opodstatněnost" jen podle údajů v něm obsažených a příloh k němu přixxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Účelem zavedení institutu odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost je poskytnout insolvenčnímu soudu nástroj k neprodlenému ukončxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost je ve své podstatě rozhodnutí ve věci samé. Proto je vyloučeno, aby o odmítnutí insolvenčního návrhu pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx sp. zn. 21 Cdo 4259/2011:
Vyšší soudní úředník nebo asistent soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu provádí v občanském soudním řízení jedxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxedy senátu (samosoudce), ho pověřuje pouze ten předseda senátu (samosoudce), který působí v tomtéž soudním oddělení jako vyšší soudní úředník (asistxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxdce jmenuje do funkce předseda insolvenčního soudu na návrh insolvenčního soudce, k němuž má být asistent přidělen. Dle § 36a odst. 4 a 5 zákona č. 6/200x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx práce. Asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxtníci řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení obsahuje definici účastníků insolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxoru nebo dohledu, jenž je oprávněn podat insolvenční návrh dle § 368 a násl.); ostatní procesní subjekty (§ 9) nejsou účastníky insolvenčního řízení. Uxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmž zákon může stanovit, že někteří věřitelé nepodávají žádnou přihlášku pohledávky a přesto se považují za přihlášené věřitele (§ 165 odst. 2), nebo se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxstenství, a to u žádného z účastníků insolvenčního řízení, není v insolvenčním řízení přípustné (v incidenčních sporech však naopak přípustné je). Doxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxím účastníkem a k takovému podnětu není třeba přihlížet. Zbývá dodat, že účastníky insolvenčního řízení nejsou ostatní procesní subjekty, tj. insolvxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.1.2018.
Poznámky
Přihlášení věřitelé jsou zpravidla účastníky celého insolvenčního řízení (tj. od podání přihlášky do skončení insolvenčxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxávkami za majetkovou podstatou a jim na roveň postavenými pohledávkami, o osoby dotčené předběžným opatřením vydaným v insolvenčním řízení, osoby doxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxu či pohledávce.
(Účastníci řízení v incidenčních sporech)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxné od 31.3.2011) vyžadoval, aby povinným účastníkem incidenčního sporu buď na straně žalobce nebo na straně žalovaného byl insolvenční správce. Výše xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxího správce, pokud není sám jeho účastníkem.
Vedlejší účastenství, a to na kterékoliv straně, je v incidenčním sporu přípustné (v insolvenčním řízxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx jeho výsledku. Do incidenčního sporu vstoupí buď z vlastního podnětu nebo na výzvu některého z jeho účastníků učiněnou prostřednictvím insolvenčníhx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxoru má vedlejší účastník stejná práva a povinnosti jako jeho účastník. Jedná však toliko sám za sebe. Jestliže jeho úkony odporují úkonům účastníka, ktxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxky
V insolvenčním řízení je nepřípustný vstup do řízení dle § 92 odst. 1 OSŘ, ale též dle § 107a OSŘ, a nepřípustná je i záměna účastníka řízení dle § 92 odsxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxnu jeho účastníků dle § 92 odst. 1 OSŘ, jenž nebude možno posoudit podle jeho obsahu tak, že jde o návrh dle § 18 odst. 1, insolvenční soud jej bez dalšího usnxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xiného na místo dosavadního účastníka dle § 107a OSŘ, posoudí jej insolvenční soud dle § 18; ustanovení § 107a OSŘ se nepoužije.
V případech procesníxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do insolvenčního řízení ve stadiu projednávání insolvenčního návrhu (dalším návrhem podaným na téhož dlužníka) upravuje § 107.
(Nabyvaxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxcí úpravy pro procesní nástupnictví při singulární sukcesi upravené v § 107a OSŘ v podmínkách insolvenčního řízení. Nastane-li po zahájení insolvenxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xmlouva o koupi závodu podle § 2175 OZ) přihlášené (tj. v insolvenčním řízení uplatněné) pohledávky z původního věřitele (např. postupitele) na nabyvaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xohledávky do insolvenčního řízení. Učiní tak jen na návrh původního věřitele (s výjimkou uvedenou v § 183 odst. 3, kdy takový návrh může podat namísto přxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvod nebo přechod pohledávky je třeba doložit veřejnou listinou (např. notářským zápisem, vykonatelným rozhodnutím) nebo listinou (např. smlouvou) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxího předpisu.
K podání návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení je legitimován jen původní věřitel (tj. stávající účastník ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx návrhu na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení, jenž podala jiná osoba než původní věřitel (vyjma případu podle ust. § 183 odst. 3).
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu způsobem předepsaným v ustanovení § 80a. Nebude-li návrh učiněn na předepsaném formuláři či nebude-li insolvenčnímu soudu doručen předepsaným zpxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxční soud věřitele vyrozumí.
O řádném návrhu dle § 18 odst. 1 (tj. o návrhu původního věřitele podaném na předepsaném formuláři a doručeném předepsanxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soud v uvedené lhůtě o řádném návrhu dle § 18 odst. 1 nerozhodne, má se za to, že návrhu vyhověl.
Z důvodu potřebné právní jistoty je třeba, aby i v případxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxx xxx
fikce
vydání vyhovujícího rozhodnutí dle § 18 odst. 2, bylo vyhotoveno písemné rozhodnutí o takové skutečnosti. Rozhodnutí musí být vyhotoveno podlx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxrávněná osoba, nejde o návrh dle § 18 odst. 1, a proto ani nemůže nastat
fikce
, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxm formuláři či doručen insolvenčnímu soudu způsobem předepsaným v ustanovení § 80a.
Rozhodnutí dle § 18 odst. 2 vydá insolvenční soud i tehdy, pokud xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxí), že nastala skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky; přxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxě již nevyžaduje. Náležitosti protokolu předepisuje § 5 odst. 4 vyhl. č. 311/2007 Sb.
Písemné vyhotovení rozhodnutí o návrhu dle § 18 odst. 1 nebo o pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státnímu zastupitelství, které vstoupilo do incidenčního řízení (§ 75 odst. 2); ostatním účastníkům insolvenčního řízení (tj. dalším věřitelům) se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xoud je může kdykoliv změnit, neboť jím není vázán.
Rozhodnutí insolvenčního soudu je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakmile bylo vyhlášeno účastníkům a insolvenčnímu správci přítomným na jednání (§ 89 odst. 2).
Rozhodnutí o vstupu nabyvatele pohledávky do insoxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xčastnil původní věřitel (§ 19).
Jde-li o procesní nástupnictví při ztrátě způsobilosti být účastníkem řízení, postupuje se dle § 107 OSŘ.
Judikxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xZ vyhověl návrhu věřitele, aby místo něho vstoupil do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky, pak vystupuje-li původní věřitel v dané fázi řxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxěna se bez dalšího promítá i do odvolacího řízení, jehož se původní věřitel dosud účastnil.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.11.2009, spx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxodnutím, kterým pouze deklaruje vstup nabyvatele pohledávky do řízení v důsledku
fikce
podle § 18 odst. 2 IZ není vázán (§ 18 odst. 4 IZ) a v průběhu dalšxxx xxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxu, neboť to by odporovalo požadavku právní jistoty účastníků řízení. Soud proto může opětovně rozhodnout o účastenství jen tehdy, pokud se v průběhu říxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxě, že takové skutečnosti nově v řízení vyjdou najevo, insolvenční soud ukončí účast (nástupce) věřitele, který se stal účastníkem na základě rozhodnuxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxím předchůdcem věřitele, jehož účast soud ukončil). Pokud by v mezidobí došlo k zániku původního věřitele, bude soud postupovat podle § 107 OSŘ.
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Na rozdíl od úpravy v OSŘ se v insolvenčním řízení (a současně též v incidenčních sporech) stává nabyvatel pohledávky jeho účastníkem, jakmile je roxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xávrh dle § 18 odst. 1, stává se nabyvatel pohledávky účastníkem insolvenčního řízení (a incidenčních sporů) místo původního věřitele již uplynutím téxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pro nabyvatele pohledávky platí v době jeho vstupu do řízení nejen stav insolvenčního řízení, ale též stav jednotlivých incidenčních sporů. Nabyvatxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k nákladům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členství (nebo náhradnictví) tohoto věřitele ve věřitelském výboru nebo funkce zástupce věřitelů. Věřitel, který nabyl pohledávku postoupením, je xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxe § 177 odst. 2 až 4 vztahuje.
(Zastoupení účastníků řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Pxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx i pro insolvenční řízení a pro incidenční spory. Jde mj. o ta ustanovení OSŘ, jež upravují rovnost účastníků a jejich způsobilost být účastníkem řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx plnou moc, opatrovníka a účast státního zastupitelství.
IZ vymezuje možnost odborové organizace zastupovat zaměstnance dlužníka v insolvenčnxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxzace právo zúčastnit se jednání věřitelského výboru s hlasem poradním, i kdyby ji nezmocnil žádný ze zaměstnanců k svému zastupování (srov. § 67).
Jxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze tvrzeným zástupcem věřitele na základě procesní plné moci, která nebyla doložena, jde o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, k jehož náprxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxaveno dle § 104 odst. 2 o. s. ř. K případnému odstranění vad přihlášky lze přikročit až po zhojení nedostatku podmínky řízení.
DÍL 3
INSOLVENČxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávců nevedou jednotlivé krajské soudy, ale Ministerstvo spravedlnosti vede jeden centrální seznam správců v rámci insolvenčního rejstříku (§ 419 xxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxlvenčního správce [§ 25 odst. 1 a § 136 odst. 2 písm. b)], event. předběžného správce (§ 27 odst. 3). Proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxícího insolvenčního správce upravuje ZIS, jenž je zařazen v závěru této publikace.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.4.1997, sxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxní jak vůči úpadci, tak vůči konkursním věřitelům a nelze jej považovat za zástupce konkursních věřitelů ani za zástupce úpadce. Ve sporu, v němž správcx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x funkcí ("správce konkursní podstaty úpadce XY").
Označí-li správce konkursní podstaty jako žalobce úpadce, i když je z žaloby patrno, že ji podal z tixxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxení § 43 OSŘ.
(Ustanovení fyzické osoby správcem)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámkx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxí předseda insolvenčního soudu), o tom dozví, jde - posuzováno podle jeho obsahu ve smyslu § 41 odst. 2 OSŘ - o návrh insolvenčního správce na odvolání z fxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x§ 31 odst. 5).
Za důležité důvody, pro něž lze odmítnout ustanovení do funkce insolvenčního správce, lze považovat zejména skutečnost, že správce pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce, či správcova podjatost vůči dlužníkovi (jde-li o správcovu podjatost jen vůči některému z dlužxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx z osob zapsaných v seznamu nebude (objektivně) schopen funkci insolvenčního správce v dané věci vykonávat. Před ustavením osoby nezapsané v seznamu sxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a kvalifikační předpoklady pro zápis do seznamu správců a se svým ustanovením (předem) souhlasí. Bez souhlasu osoby nezapsané v seznamu správců, ji nexxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxvření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce nebo s činností jeho zaměstnanců; pojxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Povinné pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknoxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxrávců [§ 6 odst. 1 písm. f) ZIS)] a jde-li o osobu nezapsanou v seznamu správců, musí je mít tato osoba uzavřené ještě před svým ustanovením do funkce správxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxen předložit Ministerstvu spravedlnosti ČR doklad o tom, že pojištění v předchozím roce trvalo, a to vždy nejpozději do dvou měsíců po uplynutí předchoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx
xxxxstné jde na vrub insolvenčního správce (jako jeho osobní výdaj) a nelze je považovat za pohledávku za majetkovou podstatou (§ 168).
Insolvenční soux xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxázání splnění jeho povinnosti dle § 23.
Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění jsou stanoveny ve vyhlášce č. 314/2007 Sxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Důvodem k pochybnostem o nepodjatosti insolvenčního správce pro jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvým ručitelem, event. by svým majetkem zajišťoval pohledávku věřitele dlužníka. Důvodem k pochybnostem o nepodjatosti insolvenčního správce může bxx x xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxtuje-li mezi insolvenčním správcem a některým z dlužníkových věřitelů či jejich zástupců poměr (založený na základě obdobných skutečností jako jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxní důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní výkon práv a povinností insolvenčního správce, lze takovou situaci řešit ustanovením odděleného insolvexxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxdu, jakmile se dozví důvody svého vyloučení; porušení této povinnosti je závažným porušením důležité povinnosti, pro něž lze insolvenčního správce zxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xro nějž jej lze odvolat z funkce správce (§ 31).
Odst. 2 ukládá veřejné obchodní společnosti, jež byla ustanovena do funkce insolvenčního správce, pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xež jejím ohlášeným společníkem nemají účinky úkonů insolvenčního správce, které s nimi zákon jinak spojuje.
Judikatura
Usnesení Vrchního souxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu na to, zda dosavadní insolvenční správce postupoval v souladu s § 24 odst. 1 IZ a oznámil, že jsou dány důvody pro jeho vyloučení.
Důvodem pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxky popřel předchozí správce, který byl následně těmito věřiteli z funkce odvolán.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.6.2004, sp. zn. 1 Ko 212/xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe naplnění ústavního principu rovnosti účastníků řízení tak, jak je vyjádřen v čl. 37 Listiny práv a svobod, jakož i zajištění spravedlivé ochrany práx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxtost konkursního správce je základním předpokladem pro řádný výkon jeho funkce, s níž je zcela neslučitelné stranění některému z účastníků konkursu. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xztahu k účastníkům konkursu, tak i ve vztahu k dalším osobám (zpravidla věřitelům), jež se konkursu dosud neúčastní.
Při prohlášení konkursu je třeba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxe též k osobám, jež účastníky řízení dosud nejsou. Proto ustanovení OSŘ upravující vyloučení soudců z projednávání a rozhodování věci, nebo zapisovaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxtanovení správce v rámci usnesení o prohlášení konkursu aplikovat. Okolnost, jež může vést k pochybnostem o nepodjatosti osoby pro výkon funkce správxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxníkem. Pochybnosti o její nepodjatosti mohou spočívat i v tom, že taková osoba některého z věřitelů nebo úpadce v minulosti zastupovala, byla u některéxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxnostem o nepodjatosti takové osoby bude jistě i to, že ve vztahu k některému z věřitelů nebo úpadci je osobou blízkou.
Zjistí-li soud skutečnosti, pro nxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxrostí (§ 8 odst. 6 ZKV).
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2013, sp. zn. 3 VSPH 1463/2012, KSPL 54 INS 16244/2010:
I. Veřejná obchodní sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxna činnost insolvenčního správce vykonávat.
II. V insolvenčním řízení může veřejná obchodní společnost vykonávat činnost (funkci) insolvenčního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejím jménem ve funkci insolvenčního správce konat.
III. Úkony činěné za veřejnou obchodní společnost co ustanoveného insolvenčního správce jiným xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, že insolvenční soud - ať již přehlédnutím, nebo v důsledku svého nesprávného právního názoru - jednání neohlášeným společníkem připustil.
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxde vykonávat funkci insolvenčního správce, do rukou předsedy insolvenčního soudu, jenž by tak měl učinit v rámci výkonu státní správy soudů (nejde o roxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx opatřením, proti němuž není přípustný žádný opravný prostředek. Opatření nemá povahu rozhodnutí, má písemnou formu a zakládá se do spisu (§ 4 vyhl. č. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reorganizace podle reorganizačního plánu předloženého spolu s návrhem na povolení reorganizace. Je-li v reorganizačním plánu určena osoba insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xnsolvenčního správce předsedu insolvenčního soudu. Zákon upravuje tzv. kolový systém pro určení insolvenčního správce. Má-li být úpadek dlužníka řxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávců, je insolvenční správce určen ze seznamu insolvenčních správců, kteří mají sídlo (popř. pobočku) v celém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxůsob řešení úpadku, je insolvenční správce určen ze zvláštní části seznamu insolvenčních správců (který je veden celorepublikově).
Má-li být úpaxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxpř. pobočku) v obvodu okresního soudu, ve kterém má dlužník bydliště. S účinností od 1.7.2017 je však pro případ řešení úpadku dlužníka oddlužením insoxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxda insolvenčního soudu může určit insolvenčního správce mimo stanovené pořadí
-
nelze-li ustanovit osobu insolvenčního správce shora popsaným pxxxxxxx xxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxné způsobilosti insolvenčního správce, jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení;
takový postup však předseda soudu vždy v opatření o určení osoby sprxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxce dle § 33, odděleného správce dle § 34 a zvláštního správce dle § 35) se uplatní obdobně (tj. zcela) - viz § 35 odst. 2.
Rozhodnutí o ustanovení insolvexxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) ještě před vydáním rozhodnutí o úpadku, a to formou rozhodnutí o ustanovení předběžného správce (§ 27).
Rozhodnutí o ustanovení insolvenčního spxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnému správci, insolvenčnímu správci, osobám, o jejichž návrhu na ustanovení předběžného správce insolvenční soud rozhodl, a státnímu zastupitelstxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxzhodnutí o ustanovení insolvenčního správce nebo předběžného správce je odvolání přípustné jen z důvodů uvedených v § 26 odst. 1. Neprodleně po ustanoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx dne 31.3.2010, sp. zn. 3 VSPH 193/2010, KSPL 27 INS 8406/2009:
Podle x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx K tomu § 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení stanoví, že předseda insolvenčního soudu určuje osobu insolvenčního správcx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxtavec 3). Protože dlužníkem napadené opatření předsedy insolvenčního soudu nemá povahu rozhodnutí, a odvoláním je tudíž napadnout nelze, postupovax xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx x.9.2014, sp. zn. 2 VSOL 821/2014, KSOS 36 INS 10678/2014:
Insolvenční soud je v případech uvedených v ustanovení § 25 odst. 2 až 5 IZ vždy povinen ustanoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předseda insolvenčního soudu správce určil. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2017, sen. zn. 29 NSČR 105/2017: V odvolacím (dovolacím) řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxí povahy na pomezí státní správy a rozhodovací činnosti soudu, který nemá povahu rozhodnutí.
(Odvolání proti ustanovení správcem)
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxsolvenčního správce do funkce, omezuje současně odvolací důvody jen na ty, že:
a)
ustanovený správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce (xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxknout v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo s činností jeho zaměstnanců) nebo že
b)
není nepodjatý.
Jiné důvody nemohou být insolvenčnímx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do insolvenčního řízení (§ 69).
(Předběžný správce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xpadku může být insolvenční správce ustanoven jen jako předběžný správce (§ 82, § 84 odst. 2, § 112 odst. 1, § 123 odst. 1). Je-li v insolvenčním řízení ustaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxběžného správce platí přiměřeně (na rozdíl od zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správcxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx ze seznamu insolvenčních správců (§ 21), event. ji může výjimečně vybrat i mimo tento seznam (§ 22 odst. 2), a že předběžný správce musí mít předem (tj. jexxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xebo činností jeho zaměstnanců (§ 23).
Předběžný správce může být ustanoven buď samostatným rozhodnutím (např. § 84 odst. 2, § 112 odst. 2 a § 123) nebo x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxním (§ 88 odst. 1), jež doručuje věřitelům zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť je doručuje dlužníku, předběžnému správci, osobxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí, event. orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Proti rozhodnutí o ustanovení předběžného správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx
Rozsah oprávnění a povinností předběžného správce, jež nemohou být v širším rozsahu než oprávnění a povinnosti insolvenčního správce, vymezí insolxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu (§ 112 odst. 3), dává dxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xokyny (§ 210 odst. 1) nebo provádí u osob, jež mají u sebe majetek náležející do majetkové podstaty, prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění (§ 213).
Nxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxut pro vady (§ 128), je-li insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí o hotových výdajích a odměně předběžného správce, jakož i o způsobu jejich úhrady.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.9xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ust. § 38 odst. 2 IZ, se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxtových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí pxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxli odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxení, které nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.
Podle ust. § 146 odst. 2 IZ, je-li toho podle sxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe, jakož i o způsobu jejich úhrady; § 38 a 39 platí obdobně.
Odvolací soud se dále zabýval tím, kdo má být zavázán k úhradě odměny a hotových výdajů předběžxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxužník s ohledem xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxdný rozumný důvod, pro který by mělo být v přezkoumávané věci aplikováno ust. § 146 o. s. ř., a to ani přiměřeně. Soud prvního stupně zcela pominul, že insoxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx možné jejich uspokojení z majetkové podstaty ani ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. V dané věci byly podmínky pro úhradu odměny a hotových výdaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxteli složena a odměnu a náhradu hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně nelze uspokojit ani z majetkové podstaty s ohledem na způsob rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení deklaruje právo věřitelského orgánu (schůze věřitelů) rozhodovat - za podmínek stanovených v IZ v § 29 a § 30 x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx x x xx xxxxx x. Tzn., že taková osoba musí být zapsána v seznamu insolvenčních správců (§ 21), mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
(Usnesení o odvolání a ustanovení insolvenčního správce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Mxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxnání, jejíž místo a termín konání určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku (§ 190 odst. 2). Možnost odvolání insolvenčního xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxním správcem ustanovena osoba určená v předloženém a následně schváleném reorganizačním plánu podle § 25 odst. 1; v takovém případě mohou věřitelé "přxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx bude schůze za účelem převolby insolvenčního správce konat pouze tehdy, pokud o její svolání požádají potřebnou většinou věřitelé (§ 47 odst. 1).
O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xsneseními, přičemž k hlasování o ustanovení nového správce může dojít až po platném odvolání insolvenčního správce.
Usnesení o odvolání insolvenxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze, kteří mají právo hlasovat, počítaná podle výše jejich poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xeden věřitel (např. banka), jehož pohledávky (co do jejich výše) činí více jak polovinu všech přihlášených pohledávek.
Je-li způsobem řešení úpadxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxůze věřitelů (většina "podle hlav"), tak nadpoloviční většina věřitelů počítaná podle výše přihlášených pohledávek. Tedy majoritní věřitel nebude x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxlvenčním správcem, mohou v rozsahu popření hlasovat, usnese-li se na tom schůze věřitelů. Jestliže jim schůze věřitelů hlasovací právo nepřizná, rozxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xrávo věřitele vliv. O hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná, rozhodne podle § 51 odst. 3 insolvenční soudx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxlvenční správce je odvolán, jakmile se na tom schůze věřitelů platně usnese. Nebude chybou, pokud o takové skutečnosti vydá insolvenční soud toliko
dexxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxání přípustné.
Insolvenční soud potvrzuje jen usnesení schůze věřitelů týkající se ustanovení (nového) insolvenčního správce; nepotvrdí je jen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxesení schůze věřitelů, pokud odporuje společnému zájmu všech věřitelů [§ 2 písm. j)], zde neplatí. Nelze proto zrušit usnesení schůze věřitelů o ustanxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrobných) věřitelů.
O potvrzení ustanovení (nového) insolvenčního správce rozhodne insolvenční soud usnesením nejpozději do skončení schůze věxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxné. Odvolání je přípustné jen tehdy, jestliže insolvenční soud nepotvrdí usnesení schůze věřitelů o ustanovení (nového) insolvenčního správce. Oprxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnčního soudu, kterým bylo nepotvrzeno usnesení schůze věřitelů o ustanovení (nového) insolvenčního správce, vyzve insolvenční soud každého z přítoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat. Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede v protokolu o jednání. Rozhodnutí o nepotvrzení (novxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xylo potřeba vydávat další rozhodnutí insolvenčního soudu, bezprostředně k:
a)
odvolání insolvenčního správce, jakmile se na tom usnesla schůze vxxxxxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxní (nového) insolvenčního správce insolvenční soud odvolanému insolvenčnímu správci podle ust. § 29 odst. 4 uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a udržováním majetku. Rozhodnutí se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, odvolxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Rozhodnutí o potvrzení (nového) insolvenčního správce je účinné vůči všem účastníkxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxst. 2).
Rozhodnutí o potvrzení (nového) insolvenčního správce by mělo obsahovat též poučení o možnosti (nového) insolvenčního správce požádat o oxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxil (§ 31 odst. 2).
Neprodleně po ustanovení (nového) insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxoužije.
Insolvenční správce bude dokládat orgánům a osobám, od nichž bude vyžadovat součinnost, své ustanovení do funkce (§ 44) rozhodnutím insolxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx NSČR 110/2014, 29 NSČR 80/2015:
Skutečnost, že stejní věřitelé (majoritní věřitel) opakovaně (v různých insolvenčních řízeních) postupem podle § 2x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxtosti tohoto insolvenčního správce.
(Ustanovení nového insolvenčního správce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komenxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo správce, avšak se již platně neusnese na osobě nového správce, event. nový správce by byl insolvenčním soudem odvolán na základě své žádosti podané do xxx xxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x x9 odst. 1 nesvolává a novým správcem ustanoví insolvenční soud opět osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu (§ 25). Přitom je zřejmé, že již nemxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x 31 odst. 2 a že jej nemůže odvolat ani schůze věřitelů dle § 29. Rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxího řízení, event. orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčnxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Dojde-li v průběhu insolvenčního řízení v důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xteré se podle IZ k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím; právní mocí takovxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxek usnesení schůze věřitelů, může usnesení schůze podle § 29 odst. 1 přijmout i schůze věřitelů, která nejblíže následuje po této změně.
Ustanovení x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxoužije.
Odvolání insolvenčního správce
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
IZ rozxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxího správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povixxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxe věřitelů, věřitelského výboru a zástupce věřitelů) anebo bez takového návrhu (dlužník nebo jednotlivý věřitel není legitimován k takovému návrhu) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýkon jeho funkce, či správcovu podjatost vůči dlužníkovi (jde-li o správcovu podjatost jen vůči některému z dlužníkových věřitelů, srov. § 34).
Inxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxx zpravidla učiní až po slyšení správce. Insolvenční soud proto insolvenčního správce zpravidla předvolá, přičemž mu spolu s obsílkou doručí též návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxž navrhovatele, věřitelský orgán, event. státní zastupitelství, které vstoupilo do řízení.
Od slyšení správce lze upustit např. v případech, pokxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýkon jeho funkce) či pokud správce výslovně souhlasí s návrhem na své odvolání nebo jej sám podal.
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxně již bez slyšení), jen požádá-li o to insolvenční správce do tří dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl (což nemusí nutně vázat na den doručení rozhoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx funkce dozvěděl. Pokud insolvenční správce předem souhlasil se svým ustanovením do funkce, nelze jej k jeho žádosti z funkce odvolat dle § 31 odst. 2.
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxnkce insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona (podle § 12 ZIS) právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno pxxxx x x xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
x
xxxxxxx xxxxxxx jeho právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě rozhodnutí ministerstva podle § 33 a 34 ZIS,
-
který byx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích.
Je-li insolvenční správce odvolán z funkce, musí být současně (x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, odvolanému i nově ustanovenému insolvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxho řízení, event. orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Proti výroku o odvolání insolvenčního spráxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xvedených v § 26 (tj. že není bezúhonný nebo svéprávný, nemá vysokoškolské vzdělání, neprokázal odbornou způsobilost v insolvenčním právu, nemá uzavřxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xení nepodjatý).
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávci insolvenční soud usnesením uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtovxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxlvenčnímu správci vynutit pořádkovými opatřeními dle § 53 OSŘ (nikoliv dle § 81).
Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za dobu výkonu funkce nezaniká.
Ustanovení § 31 platí přiměřeně i pro zástupce insolvenčního správce (§ 33); pro odděleného insolvenčního správce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxce odůvodňuje například vyškrtnutí správce ze seznamu správců, trvale nepříznivý zdravotní stav nebo déletrvající pobyt v zahraničí. Okolnost, že uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxm, který může vést ke zproštění funkce správce. Každý, kdo požádá o zápis do seznamu správců, bere na sebe i odpovědnost za řádný výkon této funkce, musí sx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxd trvá stav, kdy ustavený správce je v seznamu správců zapsán, zásadně nemůže přicházet v úvahu jeho zproštění z funkce pro jiné jeho pracovní úkoly.
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozastavena činnost ve smyslu ustanoveni § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2006 Sb. ve zněni pozdějších předpisů není sama o sobě důvodem pro jeho odvolxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x insolvenčních správcích je přitom patrno, že právo fyzické osoby vykonávat funkci insolvenčního správce je vnímáno jako nepřípustný střet zájmů s jxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxli se právo ohlášeného společníka veřejné obchodní společnosti vykonávat funkci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxba byla, zaniklo právo vykonávat funkci insolvenčního správce, důvodem k odvolání veřejné obchodní společnosti z funkce insolvenčního správce konkxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
IZ rozlišuje zproštění funkce insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxčního správce z funkce z důležitých důvodů, jež nemají původ v porušení jeho povinností (§ 31). Ke zproštění insolvenčního správce funkce může dojít na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdnotliví věřitelé k takovému návrhu oprávněni, jejich případný podnět označený jako návrh na zproštění správce funkce by neměl insolvenční soud přejxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxhokoliv návrhu). Neshledá-li jej důvodným, není o tom třeba vydávat žádné rozhodnutí. Rozhodnutí o návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxo vyvrácení sporných skutečností lze event. vést i dokazování. Insolvenční soud proto insolvenčního správce zpravidla předvolá k jednání o podaném nxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx navrhovatele, event. státní zastupitelství, které vstoupilo do řízení.
Od slyšení správce lze upustit např. v případech, pokud by jeho provedení xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoudu použít v případě zproštění insolvenčního správce funkce obdobně § 31 odst. 5 a 6. Je-li insolvenční správce zproštěn funkce, musí být současně (v txxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xe doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, zproštěnému i nově ustanovenému insolvexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxužník zapsán (§ 75 odst. 2)
Proti (vyhovujícímu i zamítavému výroku) rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce z funkce je odvolání přípustné bex xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce funkce (tj. jen věřitelský orgán a dlužník); jednotliví věřitelé se proti němu odvolat nemohou.
Proti výroku o ustanovení nového insolvenčníhx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilost v insolvenčním právu, nemá uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho funkxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Zproštěnému insolvenčnímu správci insolvenční soud usnesením uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxáním majetku. Zproštěný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxx xcela) i pro zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce.
Judikatura
Usnesení Vrchxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxx), není sama o sobě skutečnost, že při přezkumném jednání uznal pohledávku konkursního věřitele, ačkoliv ji podle názoru konkursního soudu měl popřítx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxm uspokojil v průběhu konkursu pohledávky, jež měly být uhrazeny pouze na základě rozvrhového usnesení, může být důležitým důvodem pro zproštění výkoxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnění přihlášek, může být důležitým důvodem, pro nějž lze zprostit správce funkce.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.12.1999, sp. zn. 29 Cdo 2291xxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takového rozhodnutí nenavrhl.
Skutečnost, že správce konkursní podstaty byl vyškrtnut ze seznamu správců, není sama o sobě důležitým důvodem pro tox xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxvodem pro vyškrtnutí správce ze seznamu.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.8.2015, sen. zn. 29 NSCR 2/2014
: O tom, zda insolvenční správce má bxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxž insolvenční správce podal k tvrzením osoby, jež žádá jeho zproštění) a na základě obsahu insolvenčního spisu, jenž by měl příslušná tvrzení potvrzovxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přijímá na základě obsahu spisu, aniž by formálně prováděl dokazování listinami tvořícími obsah insolvenčního spisu.
Usnesení Nejvyššího soudu xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxona je zejména skutečnost, že při výkonu funkce neplní insolvenční správce řádně povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 36 insolvenčního zákoxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxčního zákona, nebo že nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce. Txxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo že nerespektuje soudní rozhodnutí o vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení insolvenčního správce může vxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26.7.2012, 2 VSOL 569/2012, KSOS 38 INS 890/2009:
Nedostatek subjektivní přípustnosti k podání návrhu na zpxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxčního správce má, na rozdíl od odděleného insolvenčního správce (§ 34) a zvláštního insolvenčního správce (§ 35), plnou působnost insolvenčního spráxxx x xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze v čase, po který ji insolvenční správce nemůže sám vykonávat na rozdíl od zvláštního insolvenčního správce, který vykonává svou působnost ve stexxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxho správce jak insolvenční správce, tak i jeho zástupce.
Závažnými důvody, pro které nemůže insolvenční správce přechodně svou funkci vykonávat, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxv. Není ani vyloučeno, aby si insolvenční správce na přechodnou dobu k svému zastupování ustavil též smluvního zástupce. Pokud by však insolvenční sprxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtupce insolvenčního správce se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, zástupci ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Proti rozhodnutí o ustanovení zástupce insolvenčního správce je odvolání přípustné jxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zástupce insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Pro ustanovení do funkce, odměňování a zprošxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxovení zástupce insolvenčního správce, insolvenční soud jej z funkce odvolá (§ 31).
Oddělený insolvenční správce
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxvých věřitelů či jejich zástupců poměr, pro nějž je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti a není-li se zřetelem k povaze věřitelovy pohledávky a jeho pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxa z toho důvodu odvolat insolvenčního správce z funkce (§ 31) - ustanovením odděleného insolvenčního správce, a to jen pro úkony, z nichž je insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky věřitele, k němuž není nepodjatý, event. by s ním měl vést incidenční spor o tyto pohledávky.
Insolvenční soud rovněž ustanoví oddělenéxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxlvenčním řízení, ve kterém byl rovněž ustanoven insolvenčním správcem, např. insolvenční správce přihlásí pohledávku do jiného insolvenčního řízexxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxkonává funkci insolvenčního správce stejná osoba apod.). Odděleného insolvenčního správce ustanoví insolvenční soud, jakmile v insolvenčním řízexx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xnsolvenčního správce s jeho souhlasem ustanovit odděleným insolvenčním správcem
-
k vedení incidenčního sporu o pohledávce, kterou před svým odvxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx
x
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xx xxxx. 3, kdy bude odděleným insolvenčním správcem ustanoven odvolaný insolvenční správce, určí osobu odděleného insolvenčního správce předseda insolvxxxxxxx xxxxx xx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxo působnost, tj. určí úkony, jež namísto insolvenčního správce bude v insolvenčním řízení nebo v incidenčních sporech činit oddělený insolvenční sprxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí, event. orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Proti rozhodnutí o ustanovení odděleného insolvenxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xxx xxxx xx xxxx xxxxxjatý (§ 24). Neprodleně po ustanovení odděleného insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj o tom do seznamu dlužníků (§ 420 odst. 5).
Pro uxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x).
IZ však již výslovně nestanoví, že by ustanovení § 29 až § 31 (tj. ustanovení o možnosti schůze věřitelů odvolat z funkce insolvenčního správce a uxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxého insolvenčního správce nepoužijí.
Pominou-li důvody, jež vedly k ustanovení odděleného insolvenčního správce, insolvenční soud jej z funkce xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxodnout o ustanovení odděleného insolvenčního správce bez ohledu na to, zda dosavadní insolvenční správce postupoval v souladu s § 24 odst. 1 IZ a oznámxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxčnost, že byl ustaven těmi věřiteli, jejichž pohledávky popřel předchozí správce, který byl následně těmito věřiteli z funkce odvolán.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxenčního správce ustanovit v případech, kdy je nutné v rámci insolvenčního řízení řešit zvláštní problematiku vyžadující odborné specializace. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxkova podniku nebo živnosti), ale i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxího práva apod.). Důvodem pro ustanovení zvláštního insolvenčního správce však nebude činnost týkající se zpeněžení majetkové podstaty.
Zvláštxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxávce určuje předseda insolvenčního soudu (§ 25).
O ustanovení zvláštního insolvenčního správce rozhodne insolvenční soud usnesením (§ 88 odst. 1xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (tj. rozšířit nebo zúžit). Z povahy zvláštního insolvenčního správce lze dovodit, že bude patrně vždy vázán pokyny insolvenčního správce, jemuž by měx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, zvláštnímu insolvenčnímu správci, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insoxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxštního insolvenčního správce je odvolání přípustné jen z důvodů uvedených v § 26, tj. že nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce (§ 21 odst. 2 a § 23) nxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xdst. 5).
Pro ustanovení do funkce, odměňování a zprošťování funkce zvláštního insolvenčního správce platí ustanovení o insolvenčním správci obdxxxx xx xx xxxxx xxx
xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxčního správce a ustanovení o odvolání insolvenčního správce z funkce) platilo přiměřeně i pro zvláštního insolvenčního správce; tato ustanovení se pxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud jej z funkce odvolá (§ 31).
(Výkon funkce insolvenčního správce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxx
xxxxxxxx
xxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx
xx
vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře;
c)
dát přednost společnému zájmu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, koresponduje se zásadami insolvenčního řízení [§ 5 písm. a)], jakož i z jeho odpovědnosti zx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých vxxxxxxx xx x xxxxx xxxx
x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxtelům a k insolvenčnímu soudu. Insolvenční správce je tak dále výslovně povinen poskytovat věřitelským orgánům (tj. schůzi věřitelů, věřitelskému vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx povinen:
a)
účastnit se na žádost věřitelského orgánu jeho jednání a
b)
předkládat věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxytnou součinnost insolvenčního správce ve vztahu k věřitelským orgánům, musí být v zásadě taková, aby věřitelským orgánům umožňovala efektivní výkox xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdajů a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty [§ 58 odst. 2 písm. d)].
Porušuje-li insolvenční správce, event. další správci, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxx 2), nebo jej může v krajním případě zprostit funkce správce (§ 32 odst. 1). Standardy činnosti insolvenčního správce má stanovit prováděcí předpis, ktxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxvenčního správce za škodu nebo jinou újmu (např. ušlý zisk) způsobenou při výkonu své funkce je upravena jako objektivní odpovědnost, při níž se neuplaxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xakož i tím, že při výkonu funkce nepostupoval s odbornou péčí (např. svojí nečinností), toto zavinil nebo ne. IZ tak předpokládá, že pokud insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxníkům insolvenčního řízení) anebo třetím osobám.
Této své objektivní odpovědnosti se může insolvenční správce zprostit, jen když prokáže, že škoxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxo řízení (např. v případě ekologické havárie tím, že v majetkové podstatě neměl žádné prostředky, jimiž mohl takové havárii předejít).
Insolvenčnx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxmi ve smluvním vztahu s dlužníkem a
c)
osobami (např. svými zaměstnanci), kterých použil k plnění svých úkolů.
Ustanovení § 37 odst. 3 upravuxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx takové pohledávky založil insolvenční správce svým právním úkonem (např. uzavřením smlouvy na dodávku energií, na archivaci, na dodání nejrůznějšíxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpovědnosti za neuhrazenou pohledávku za majetkovou podstatou se může insolvenční správce zprostit, jen když prokáže, že v době, kdy tento právní úkon xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
Odpovědnost insolvenčního správce na náhradu škody nebo jiné újmy dle § 37 odst. 1 až 3 se promlčí:
a)
(v subjektivní lhůtě) za 2 roky poté, kdy se poxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xde-li o škodu způsobenou úmyslným trestným činem, za který byl správce pravomocně odsouzen, nejpozději (v objektivní lhůtě) za 10 let od skončení insoxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§ 364) nebo rozhodnutí o splnění oddlužení (§ 413).
Spor o náhradu škody nebo jiné újmy dle § 37 není incidenčním sporem [srov. § 159 odst. 1 písm. e) a oxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx insolvenčního řízení i po jeho skončení.
Judikatura
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.4.2004, sp. zn. 29 Cdo 3064/2000, SJ 203/2004, R 24/2xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xřetí osobě tím, že konkursní soud bez dalšího nevydal správci konkursní podstaty sám pokyn k tomu, aby určitou věc vyloučil z majetku konkursní podstatxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxmy. Samotná skutečnost, že bylo zahájeno řízení o vylučovací žalobě ve smyslu ust. § 19 odst. 2 ZKV, nečinnost konkursního soudu neospravedlňuje. Podsxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xastává i tehdy, jestliže konkursní soud zůstane nečinným přesto, že ví nebo musí vědět o tom, že správce konkursní podstaty sepsal určitý majetek neoprxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxní částečného rozvrhu nepochybné, že částečným rozvrhem "ušlou" částku (ani její část), tj. plnění vyplacené "nesprávně" osobě, která by - nebýt poruxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxniklá takto věřiteli) je zřejmá již na základě výsledku částečného rozvrhu.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.8.2014, sp. zn. 29 Cdo 1043/2012x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud zprostí takového správce konkursní podstaty výkonu funkce a k vymáhání způsobené škody vůči již bývalému správci konkursní podstaty (škůdci) do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxní odměny insolvenčního správce v případě konkursu jsou upravena ve vyhl. č. 313/2007 Sb., stejně tak jako pravidla pro určení odměny insolvenčního spxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdlo pro určení odměny insolvenčního správce za přezkoumané přihlášky pohledávek při řešení úpadku oddlužením.
V případě konkursu se výše odměny ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxěné) věřitele. Ustanovení má za účel do určité míry sblížit společný zájem věřitelů (po co nejvýnosnějším způsobu řešení dlužníkova úpadku a po co nejvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxně jeho hotových výdajů. Dále náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkouxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xohledávky věřitele se podle § 2a vyhl. č. 313/2007 Sb. v platném znění považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45 000 Kč.
S účinností od 1.7.2017 se výše odměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx x. 313/2007 Sb., v případě oddlužení ve formě splátkového kalendáře jde o měsíční paušální zálohovou platbu podle § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. Druhá složka odměny je za přezkoumané přihlášky pohledávek, a to ve výši 250 Kč za přezkoumanou přihlášku.
Je-li ixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x nich odvést. K osvědčení této skutečnosti je insolvenční správce povinen předložit insolvenčnímu soudu osvědčení o registraci plátce daně z přidané xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxj. na vrub dlužníka), a pokud k tomu nestačí,
b)
(sekundárně) ze zálohy na náklady insolvenčního řízení (tj. na vrub insolvenčního navrhovatele), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xrub všech daňových poplatníků).
Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě (§ 302), a není-li jí, ve zpráxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx odst. 2). Vyúčtování své odměny a výdajů jsou povinni podat i předběžný správce a další správci, kteří se podíleli na správě majetkové podstaty a jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xunkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů již ve zprávě o své činnosti (nikoliv v závěru ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxé výdaje odvolaného insolvenčního správce; o jeho odměně pak rozhodne až v souvislosti s ukončením insolvenčního řízení.
Moderační právo
insolvxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxuhlas) věřitelským výborem. Za tím účelem bude vhodné, aby insolvenční soud sám svolal schůzi věřitelského výboru (§ 58 odst. 3) nebo aby mu uložil projxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xi majetkové poměry insolvenčního správce. Demonstrativně je uvedeno, že důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžňoval.
Hotovými výdaji insolvenčního správce budou zejména cestovní výdaje, jízdné, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxnkce správce dle § 23). Hotové výdaje insolvenčního správce nelze (vyjma řešení úpadku oddlužením, kde to vyhláška č. 313/2007 Sb. výslovně předpoklxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvci, aby po schválení oddlužení splátkovým kalendářem deponoval na účtu majetkové podstaty dlužníka (nerozdělil mezi věřitele) z měsíčních splátek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxžit pro případy, kdy oddlužení nebude plněno a insolvenční soud shledá důvody podle § 418 k jeho zrušení a zastavení insolvenčního řízení. Deponovaná čxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxonovanými prostředky uspokojena, bude insolvenčnímu správci uhrazena státem.
Podrobnosti o odměně insolvenčního správce a o náhradách jeho hotxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx15, sen. zn. 29 NSČR 54/2013:
Je-li v průběhu insolvenčního řízení činných více správců, je nezbytné v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 313/20007 Sxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxivých správců na této odměně. Celkovou odměnu nelze navyšovat jen proto, že v řízení bylo činných více insolvenčních správců.
Usnesení Vrchního soxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxráva o činnosti podaná insolvenčním správcem, jenž byl z funkce odvolán nebo byl funkce zproštěn, bude obsahovat vyúčtování jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx insolvenční soud o schválení této zprávy rozhodovat již v průběhu insolvenčního řízení a určí částku, jež náleží insolvenčnímu správci na hotových výxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Tím se předejde akceleraci sporů o účelnost těchto částek až ve finální fázi insolvenčního řízení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxrávu k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým byl s účinností od 1.1.2014 změněn a doplněn insolvenční zákon).
Podle názoru odvolacího soudu soud prvního stupxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a správu majetkové podstaty vynaloženy nebyly, a rovněž tak nebyla odvolanému insolvenčnímu správci vyplacena žádná záloha). Soud prvního stupně všxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxti odvolaného insolvenčního správce bude obsahovat i vyúčtování jeho odměny, z ust. § 38 odst. 5 IZ však nevyplývá, že by bylo možno vedle hotových výdaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poukázal na to, že podle ust. § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti. Tento podíl v současné době není objektivně možné určit, protože nenx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce lze proto rozhodnout až při předložení konečné zprávy, tj. v závěrečné fázi insolvenčního řízení, kdy bude určena jedna odměna insolvenčního xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxého insolvenčního správce.
Z výše uvedených důvodů proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, pokud jím bylo rozhodnuto o schválení, tj. určxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxrávné potvrdil podle ust. § 219 o. s. ř. a ve zbývající části, tj. pokud bylo rozhodováno o odměně odvolaného insolvenčního správce, rozhodnutí soudu pxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx5, sp. zn. 4 VSPH 1139/2015, KSPH 39 INS 19062/2013:
Insolvenční správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xx x x x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se zpeněžením majetku uvedeného § 412 odst. 1 písm. b) IZ, jež nepředstavuje pravidelnou realizaci splátkového kalendáře, určí insolvenční soud podlx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xoud insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity uvedenými dle § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (ve znění účinném do 31xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxpadě, kdy dlužník získá za doby trvání účinků schváleného oddlužení dar, je jej povinen použít k mimořádné splátce věřitelům tak, že jedná-li se o dar v pxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xřípadě má správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za činnost v souvislosti se zpeněžením majetku uvedeného v § 412 odst. 1 písm. b) IZ, jež nepřexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxx x139/2015, KSPH 39 INS 19062/2013 ze dne 14.12.2015). Jedná-li se o dar v podobě peněžní částky, správce žádnou činnost související se zpeněžením nevykxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxi poskytnut, přitom není rozhodný. Jinak řečeno, dospěl-li správce k závěru, že není důvod postupovat podle § 412 odst. 1 písm. b) IZ a zpeněžit majetekx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxla. Uvedené právní závěry byly správci již dříve zpřístupněny v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17.5.2016, č. j. MSPH 77 INS 17179/2014, 2 VSPH 8xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, kdo má být zavázán k úhradě odměny a hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně. Nesdílí přitom závěr soudu prvního stupně, že odměnu a hotové výxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxníka (§ 146 odst. 2 věty druhé OSŘ). Podle odvolacího soudu neexistuje žádný rozumný důvod, pro který by mělo být v přezkoumávané věci aplikováno ust. § 1xx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce stát, pokud není možné jejich uspokojení z majetkové podstaty ani ze zálohy na náklady insolvenčníxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxběžné insolvenční správkyně nelze uspokojit ani z majetkové podstaty s ohledem na způsob rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení.
Usnesení Vrxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnčeno tak, že odvolací soud předtím, než došlo k rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku, rozhodnutí o jeho úpadku a o ustanovení insolvenčního sxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxčního správce; jeho funkce tak bez dalšího zanikla, a není proto důvodu rozhodovat o zproštění insolvenčního správce jeho funkce.
II. Za takovéto proxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxsledcích insolvenčního řízení. V ní popíše svoji činnost a dále v souladu s § 38 odst. 3 IZ vyúčtuje svoji odměnu (či uplatní nárok na její určení dle § 5 vyxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx a § 169 IZ), o nichž všech insolvenční soud rozhodne.
III. Neuspokojené pohledávky za majetkovou podstatou, které byly soudem se skončením insolvenxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxují náklady insolvenčního řízení, může soud rozhodnout o jejich uspokojení ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení (§ 108 IZ) s tím, že není-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx 000 Kč) uhrazena státem (§ 8 vyhlášky č. 313/2007 Sb.). Jiné náklady insolvenčního řízení z prostředků státu hradit nelze.
Usnesení Vrchního soudu x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxxxxutní, týkající se náhrady nejen odměny insolvenčního správce, nýbrž i DPH tam, kde je insolvenční správce jejím plátcem.
Odvolací soud na rozdíl od inxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xhodně se Správcem má za to, že nelze insolvenčního správce "trestat" za to, že je plátcem DPH, neboť by byl znevýhodněn, a při odměně 45 000 Kč by při výplatx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxa vyplacena odměna z prostředků státu v přisouzené výši. Nelze přehlédnout ani správnou Správcovu argumentaci, že stát o vyplacenou DPH nepřijde, nebxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xotových výdajů insolvenčního správce mohou věřitelé poskytnout správci ze svých prostředků zálohu, pokud tak rozhodne věřitelský výbor a vysloví-lx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxní přechodného nedostatku peněžních prostředků).
Souhlas soudu s poskytnutím zálohy správci k úhradě jeho výdajů je rozhodnutím v rámci dohlédacx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. že bude vyúčtována až v konečné zprávě). Dále je vhodné v něm stanovit též maximální výši potřebné zálohy (např. 50 000 Kč), event. podmínky, za nichž můxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxových výdajů správce poskytují věřitelé přímo správci na jeho účet. Poskytnutou zálohu nebo její část vrátí správce věřiteli, jenž mu ji poskytl, bez zxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx disponuje vlastními peněžními prostředky v dostatečné výši). Poskytnutá záloha má charakter pohledávky za podstatou; o jejím vrácení věřiteli netřxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxení podle § 108 odst. 2 a 3.
Ustanovení § 39 odst. 2 výslovně stanoví, že náklady na činnosti, k nimž je insolvenční správce povinen podle zákona (nejen xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xikoliv pravidelně) lze splnění těchto činností zadat jiným osobám na účet majetkové podstaty jen se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výbxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx majetkové podstaty je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 91). Souhlas soudu a věřxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, jež jsou spojeny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxé vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-li předem schváleny věřitelským výborem; tyto náklady insolvenční soud neschvaluje. Nxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x nelze dát správci dodatečně.
Okolnost, že v insolvenčním řízení byly správci schváleny náklady spojené se zadáním jeho činností jiným osobám na účxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxčuje, aby proti nim byly důvodně vzneseny námitky v rámci projednání konečné zprávy (§ 304) spočívající zejména v tom, že byly neúměrně vysoké.
Výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x x x xxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx3, sp. zn. 29 Cdo 1141/2011:
Následkem porušení právní povinnosti stanovené v § 8 odst. 3 poslední větě ZKV není neplatnost takového "zadání", nýbrž txx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxet konkursní podstaty" může jít jen se souhlasem věřitelského výboru (zástupce věřitelů). Ke vzniku škody na majetku konkursní podstaty vede takové pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxstupce věřitelů) zúčtuje nikoli na svůj vrub (na vrub své konkursní odměny, typicky na vrub vyplacené zálohy na konkursní odměnu), nýbrž na vrub konkurxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovení výslovně upravuje způsob jednání insolvenčního správce, na něhož přešlo dispoziční oprávnění k majetkové podstatě [např. dle § 229 odsxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxníka. Přitom se insolvenční správce (vůči třetím osobám) označuje způsobem, z něhož musí být patrno, že tak činí při xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxční správce označuje jako "insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka XY".
Jednáním insolvenčního správce se rozumí zejména právní jednánxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxt. 1), jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka (např. při uplatňování a vymáhání dlužníkových pohledávek ve prospěch majetkové poxxxxxx xxx x xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby za něho jednal (jako jeho zástupce - obecný zmocněnec) v soudních a jiných řízeních; tím není dotčena jeho odpovědnost dle IZ (tj. zejména odpovědxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxsní podstaty není účastníkem konkursního řízení. Jako zvláštní procesní subjekt má samostatné postavení jak vůči úpadci, tak vůči konkursním věřitexxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxce, musí být jako žalobce uveden přímo správce, označený svým jménem, příjmením, povoláním, bydlištěm a funkcí ("správce konkursní podstaty úpadce Xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx (vadu v označení účastníka řízení), k jejímuž odstranění je třeba správce vyzvat postupem podle ustanovení § 43 OSŘ.
JUDr.
Jolana
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxm titulem vzniklým v průběhu insolvenčního řízení ve věci pohledávek nebo jiných práv týkající se majetkové podstaty nebo ve věci nároků, které mají býx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxce s výjimkou:
a)
pořádkových opatření (tj. pokut) uložených insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xznikly náhodou, která se mu přihodila (tzv. separace nákladů upravená např. v § 147 OSŘ).
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.9.xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxnímu soudu (případně jinému k tomu povolanému exekučnímu orgánu) jinou interpretaci exekučního titulu (při zkoumání, čí majetek lze podle exekučníhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxe účastní místo dlužníka (pro pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty), můžx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xěl jít k tíži účastníka řízení). V civilním soudním řízení se takový postup projevuje především úpravou obsaženou v § 53 o. s. ř. co do pořádkových opatřxxx x x x xxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xáklady vznikly náhodou, která se jí přihodila.
Ustanovení § 40a část věty za středníkem insolvenčního zákona se uplatní (a osobní majetek insolvenčxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxní místo dlužníka (pro pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty), bylo proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxž mu bylo separátně (vedle výroku o nákladech řízení mezi účastníky) uloženo hradit náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly a které způsobil svým xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xískání peněžních prostředků),
b)
na dodávky energií a surovin (za účelem nepřerušení nebo obnovení jejich dodávky),
c)
o zajištění splnění txxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdstaty (tj. nejen dlužníkova závodu, ale též závodu ve vlastnictví jiné osoby, je-li součástí majetkové podstaty). Pro uvedené smlouvy zavádí IZ legxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxlepší nabídka jiného (třetího) zájemce o úvěrové financování, mají dosavadní zajištění věřitelé (zpravidla banky jakožto zástavní věřitelé) přednxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxálně stejné (cenové) podmínky, než je nejlepší nabídka jiného. K uzavření smlouvy o úvěrovém financování je nezbytný (předchozí) souhlas věřitelskéxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxe spojeno se značným rizikem vzhledem k jeho odpovědnosti za škodu nebo jinou majetkovou újmu dle § 37 odst. 3, a to i přesto, že s uzavřením smluv souhlasix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xpůsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce.
Pohledávka věřitele z úvěrového financování je pohledávkou za majetkovxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxí správce po povolení reorganizace k dosažení jejího účelu, je pohledávkou za majetkovou podstatou, která se uspokojí před všemi jinými pohledávkamix x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z úvěrového financování osoba, která neměla přednostní právo k jeho poskytnutí podle § 41 odst. 2, má její pohledávka z úvěrového financování stejné poxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x nevyužili, se pohledávka věřitele z úvěrového financování rozdělí v poměru, v němž jsou ke dni poskytnutí úvěrového financování k sobě navzájem hodnoxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.1.2018.
Poznámky
Majetek získaný z prostředků poskytnutých v rámci úvěrového financování (např. strojní vybavení, polotovary, suroviny, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xřevodu práva nebo postoupení pohledávky k zajištění anebo obdobnému právu podle zahraniční právní úpravy) podle dříve uzavřených smluv. Tedy se o tenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxě uzavřených smluv.
Prostředky získané z úvěrového financování nelze za žádných okolností použít k jinému účelu (např. na výplatu dlužných mezd) nxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxk s dispozičními oprávněními (srov. § 229 odst. 3) nebo dlužník po dobu trvání moratoria (§ 118 a násl.).
K uzavření smlouvy o úvěrovém financování dlxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxřitele z úvěrového financování, kterou přijal dlužník s dispozičními oprávněními nebo insolvenční správce po povolení reorganizace k dosažení jejíxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§ 357 odst. 1).
Přestože to již IZ výslovně nestanoví, lze z povahy a z účelu smluv o úvěrovém financování, jakož i z okolností, za nichž jsou uzavíráxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxy, za nichž by takové smlouvy mohl uzavřít jen insolvenční správce (tj. zejména § 41 odst. 2).
(Součinnost orgánů veřejné správy)
JUDrx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxších osob nebo orgánů na insolvenčním řízení přímo nezainteresovaných, nemůže insolvenční správce efektivně vykonávat svoji funkci. Insolvenční sxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxtřednictvím insolvenčního soudu.
Osobami povinnými k součinnosti vůči insolvenčnímu správci jsou:
a)
orgány veřejné správy, zejména katastxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xapírů,
e)
finanční instituce,
f)
provozovatelé telekomunikačních služeb, poštovních služeb a jiné osoby, které se zabývají přepravou zásixxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxčného odkladu součinnost, tzn. že mu poskytnou:
a)
údaje o majetku dlužníka a některé další údaje, které jsou nutné pro výkon správy majetkové podstxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx
xx
xxx xxxxxxxxho odkladu zapůjčí nebo vydají listiny nebo jiné věci, které mohou sloužit ke zjištění dlužníkova majetku.
Součinnost se poskytuje insolvenčnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxch výdajů. Za poskytnutou součinnost nelze insolvenčnímu správci účtovat žádnou odměnu (dle komerčního ceníku) nebo zisk.
Náhrady hotových výdaxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxný provedením
exekuce
v řízení, kde je povinným dlužník, poskytne insolvenčnímu správci součinnost také tak, že - na jeho písemnou žádost poskytne inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xydá insolvenčnímu správci znalecký posudek vypracovaný k ocenění majetku dlužníka nebo jeho části. Náklady na vypracování znaleckého posudku jsou pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx IZ tuto pohledávku uplatní u osoby s dispozičním oprávněním a pokud je touto osobou dlužník, vyrozumí o tom na předepsaném formuláři insolvenčního spxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxutečnosti, které mají význam pro (insolvenční) řízení a rozhodnutí.
(Formy součinnosti)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxtivní: není proto vyloučeno, aby se insolvenční správce obrátil na povinné osoby nebo orgány též s jinými požadavky. Při formulaci svých požadavků vůčx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxí nesmí nadužívat.
Na žádost orgánů a osob, od nichž vyžaduje součinnost, doloží insolvenční správce své ustanovení do funkce rozhodnutím insolvexxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxx x xxx x xxx x xxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx 1, bude takovým rozhodnutím insolvenčního soudu patrně rozhodnutí, jímž bylo usnesení schůze věřitelů potvrzeno dle § 29 odst. 2.
Osoby a orgány, kxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x x xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxŘ), odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobily, v případě, že tuto součinnost neposkytly řádně a včas. Odpovědnost za škodu vzniklou porušexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxložené IZ nebo soudem),
b)
způsobená škoda (např. věřitelům nebo na majetkové podstatě dlužníka),
c)
příčinná souvislost mezi porušením poxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxvinnosti podle IZ) je odpovědností za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností. Zavinění je tak presumováno. Bude tedy na povinné osobě, aby v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxvosti)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Insolvenční správce, jakožto zvláštní procesní subjxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí dlužníkova podniku), pokud se o nich dozvěděl při výkonu své funkce, a to i po jejím skončení; tuto povinnost však naopak nemají v IZ upravenu členové a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xehož zájmu ji má (tj. zpravidla dlužník, jde-li o některé záležitosti týkající se majetkové podstaty, nebo i věřitel, jde-li např. o úvěrové financováxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxmuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 91).
Povinnost mlčenlivosti insolvenčního správce se nutně vztahuje i na třetí osoby vykonávající činxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxbo by mohlo vést ke zproštění funkce insolvenčního správce podle § 32.
DÍL 4
VĚŘITELSKÉ ORGÁNY
Schůze věřitelů, věřitelský výbor a záxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxzení:
a)
schůze věřitelů (jako nejvyšší orgán) a
b)
věřitelský výbor (při více jak 50 přihlášených věřitelích) nebo
c)
zástupce věřitelů (xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxtří
-
volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů,
-
rozhodnutí o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxává schůze věřitelů jejich působnost,
-
i po ustanovení věřitelského výboru či zástupce věřitelů si může schůze vyhradit k rozhodování cokoliv, cx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona zejména patří následující: - První schůze věřitelů volí členy věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů a jejich náhradníky. - První schůze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxt insolvenčního správce nového, a to i v případě, kdy insolvenční správce plnil své povinnosti řádně. - Pokud rozhodnutí o úpadku nebylo spojeno s rozhoxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku. Tedy u reorganizovatelného dlužníka může rozhodnout, zda úpadek bude řešen konkursem či reorganizacíx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtatu jedinou smlouvou (§ 153 odst. 2).
Schůze věřitelů po prohlášení konkursu pak má zejména tyto kompetence:
-
Schůze věřitelů projedná zprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx.
-
Je-li dlužníkem fyzická osoba, pak schůze k návrhu dlužníka rozhodne, zda a v jakém rozsahu bude z majetkové podstaty poskytnuto dlužníkovi a jexx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxnesení o prohlášení konkursu a po první schůzi věřitelů. Ta je totiž oprávněna přijmout rozhodnutí o způsobu zpeněžení majetkové podstaty (§ 283 odst. x xxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxým určí osobu znalce za účelem ocenění majetkové podstaty (§ 153 odst. 2 IZ). Insolvenční soud takto určeného znalce ustanoví. Podle § 155 IZ pak věřitexx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxmenovaných v § 295 IZ nabývat i členové věřitelského výboru a jejich náhradníci. Schůze věřitelů jim v tomto směru však může udělit pro nabytí majetku vxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxději 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku. Podává-li totiž návrh na povolení reorganizace věřitel, pak jej musí taxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xa povolení reorganizace xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx), je zároveň oprávněna přijmout usnesení, kterým určí osobu znalce za účelem ocenění majetkové podstaty (§ 153 odst. 2 IZ). Insolvenční soud takto určxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxostní právo sestavit reorganizační plán má dlužník, a to i v případě, že návrh na povolení reorganizace podal některý z věřitelů. Schůze je podle ust. § 3xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xředkládat dlužník.
-
Schůze věřitelů hlasuje o přijetí reorganizačního plánu na schůzi, která je podle § 344 IZ svolána jen za tímto účelem. Jako pxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plán může být přijat věřiteli i mimo schůzi věřitelů. Schůzi věřitelů náleží po povolení oddlužení zejména tato oprávnění:
-
K projednání způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxs požádá. Věřitelé tedy přijmou usnesení, zda bude oddlužení provedeno zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Toto usnexxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a tomu budou odpovídat i další
kompetence
schůze věřitelů (viz shora
kompetence
schůze věřxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxtupce věřitelů). Usnesení, jímž si schůze věřitelů vyhrazuje působnost jiných věřitelských orgánů, je přijato, jestliže pro ně hlasovala většina tvxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyloučit situace, kdy si schůze věřitelů ovládaná jen jedním věřitelem, jehož pohledávky (co do jejich výše) činí více než dvě třetiny všech přihlášenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxřitel neměl vůči ostatním věřitelům výhodu ve váze svých pohledávek.
Věřitelský výbor vykonává působnost věřitelských orgánů (tj. zejména § 5x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxitelů svolává a řídí výlučně insolvenční soud; jiný subjekt k tomu není oprávněn. Insolvenční soud svolá schůzi věřitelů:
a)
z vlastní iniciativy (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxtkové podstaty dle § 155 odst. 2, k projednání reorganizačního plánu dle § 344 odst. 1 apod.) nebo
b)
na návrh:aa) insolvenčního správce nebo bb) věřxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxní alespoň desetinu přihlášených pohledávek anebo dd) je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, nadpoloviční většiny všech věřitelů, jejichž pohledxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
S požadavkem dlužníka na svolání schůze věřitelů není spojena žádná povinnost insolvenčního soudu svolat schůzi věřitelů.
Je-li insolvenční soux xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxledem k tomu, že předvolání účastníků k insolvenčnímu soudu učiněné vyhláškou musí být zveřejněno nejméně 15 dnů přede dnem, kdy se má jednání nebo jiný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xvedení záležitosti, pro kterou byl podán (§ 48 odst. 1), tj. předmět jednání schůze věřitelů. Neobsahuje-li jej, postupuje insolvenční soud dle § 43 OSx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxřihlíží; o těchto následcích musí být navrhovatel poučen. Teprve po řádném doplnění návrhu počne běžet třicetidenní lhůta pro svolání schůze věřitelxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxbe více odborových organizací, má toto právo jen odborová organizace s největším počtem členů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxch podmínek má odborová organizace právo zúčastnit se (s hlasem poradním) též jednání věřitelského výboru nebo prozatímního věřitelského výboru (§ 6xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.11.2013, sp. zn. 29 NSČR 63/2011, R 34/2014:
Schůze věřitelů je zvláštním druhem soudního xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx
x xxxx xxxxx xchůzi věřitelů bez dalšího považovat za jednání, jehož nařízení insolvenčním soudem vytváří v odvolacím řízení překážku pro to, aby odvolací soud rozxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxení dlužníkova úpadku
(Svolání schůze věřitelů)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámkx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxt zveřejněno nejméně 15 dnů přede dnem konání schůze věřitelů (§ 72 odst. 2). Oznámení se zvlášť doručuje jen dlužníku, insolvenčnímu správci a státnímx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxl návrh na svolání schůze věřitelů podán (tuto záležitost nelze měnit), jakož i místo a termín konání schůze.
Schůzí věřitelů může být projednán jen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou se usnést i na dalším (předem neohlášeném) předmětu jednání.
Předmětem jednání první schůze věřitelů (není-li úpadek dlužníka řešen oddlužxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxud schůze hodlá takovou vůli vůbec projevit,
c)
zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti (byl-li ustanoven a koná-li se schůze po přxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xpadku, nebylo-li ještě v době konání schůze o způsobu řešení dlužníkova úpadku insolvenčním soudem rozhodnuto.
Ustanovení § 48 odst. 3 je do určxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xšak věřitelského orgánu nebo insolvenčního správce) na svolání schůze věřitelů. Pokud o to ostatní (poškození) věřitelé (nikoliv však insolvenční sxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xěřitelů, povinnost zaplatit ostatním věřitelům náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na schůzi věřitelů (např. cestovné). V každéx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxlání schůze věřitelů ve výši 5 000 Kč; zaplacení této paušální částky, která je příjmem státu, nelze prominout.
Rozhodnutí o náhradě nákladů spojenxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrávci, státnímu zastupitelství, pokud vstoupilo do insolvenčního řízení, věřitelům, jichž se týká (tj. povinnému věřiteli a poškozeným věřitelům)x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxí stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
K platnosti usnesení schůze věřitelů se zásadně vyžaduje, nestanoví-li IZ jinak (např. v § 57 odst. 2, x xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxt. 6), počítaná podle výše jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počítají se i hlasy věřitelů na schůzi nepřítomných, kteří hlasovali za pomoci hlasovacího lístku (§ 50 odst. 2). Nelze proto vyloučit situace, kdy přixxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxvinu všech přihlášených pohledávek.
Pokud přihlášená pohledávka náleží více osobám, musí se tyto osoby mezi sebou dohodnout, kdo z nich bude vykonxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxzi věřitelů platí, že každé osobě náleží stejný díl pohledávky. V praxi to znamená, že pokud se např. čtyři podíloví spoluvlastníci nemovitosti s pohlexxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xkutečnou výši svého podílu na nemovitosti stejným dílem této pohledávky, tj. 25 000 hlasy.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.4xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch věřitelů (§ 49 odst. 1 IZ), či pro něž zákon vyžaduje jiné speciální kvórum (jako je tomu např. u usnesení schůze věřitelů dle § 151, § 155 odst. 3 a § 156 Ixxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výši pohledávek přítomných věřitelů (či dané skupiny věřitelů) s právem hlasu, nikoli - jak odvolatel nesprávně dovozuje - vůči celkové výši jejich přxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSCB 28 INS 2880/2008, 1 VSPH 343/2009-B ze dne 28.7.2009.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.1.2010, sp. zn. x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx úkony, jimiž tento věřitel zhoršil nebo mohl zhoršit postaveni jiného věřitele.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.12.2011, sp. zn. 2 VSPH 10xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xvórum tak, že k platnosti usnesení schůze věřitelů se vyžaduje prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxsovací kvórum. Jde např. právě o usnesení o odvolání dosavadního a ustanovení nového insolvenčního správce dle ust. § 29 odst. 1 IZ nebo usnesení o stanxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe zásady, že hlasovací právo náleží bez dalšího pouze věřitelům, jejichž pohledávka byla zjištěna. Věřitelé s "nezjištěnou" pohledávkou mohou hlasoxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xopřena (insolvenčním správcem či dlužníkem, nikoli věřitelem), je vázána na odkládací podmínku, nebyla ještě zjištěna (neboť nebyla ještě přezkoumxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx právo přizná (primárně) schůze věřitelů nebo (sekundárně) insolvenční soud.
Tuto úpravu je třeba aplikovat i při posuzování hlasovacího práva věřixxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxu, že pro výsledek tohoto hlasování je určující poměr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůzx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxchž věřitelé hlasovací právo nemají. Tomuto závěru se neprotiví ani úprava obsažená v ust. § 30 odst. 2 IZ, která umožňuje opakované hlasování o výměně ixxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xůbec nebo byla zjištěna v jiné výši (jde např. o věřitele popřených nevykonatelných pohledávek, jimž bylo přiznáno hlasovací právo, ohledně nichž všax xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Právo hlasovat mají zásadně všichni na schůzi přítomní věřitelé, nejde-li o případy uvedené v § 51 (jde zejména o vxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxorespondenční) hlasování, k němuž může dojít na schůzi věřitelů (nikoliv však ve věřitelském výboru). Vzhledem k předem danému předmětu schůze věřitxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxýchkoliv podmínek (tj. musí z něj být zcela jednoznačné, zda je věřitel pro přijetí návrhu, proti návrhu nebo že se zdržel hlasování), jinak se k takovémx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xen, který předchází schůzi věřitelů; dojde-li soudu až v den konání schůze věřitelů, nelze k němu již přihlédnout. Podání věřitele musí být učiněno na pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxtele musí být úředně ověřena. Insolvenční soud neodstraňuje vady hlasovacího lístku postupem dle § 43 OSŘ. Odstraní-li věřitel sám vady svého hlasovaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxn, který předchází schůzi věřitelů, je hlasovací lístek platný, jinak se k němu nepřihlíží.
Podrobnosti hlasovacího lístku upravuje § 3 a 7 vyhl. čx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
(Rozhodnutí o hlasovacím právu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Obecně platí, že hlasovací pxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxledávky dlužníkem nebo jiným věřitelem; toto hlasovací právo může omezit pouze výslovné ustanovení insolvenčního zákona (např. § 53).
Pokud jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxla přezkoumána nebo
c)
se jako zjištěná pohledávka stala později spornou,
stanoví IZ pro jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx popření věřitel hlasovat, jen usnese-li se na tom schůze věřitelů. Primárně je tedy na schůzi věřitelů, zda takovému věřiteli přizná hlasovací právo čx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxsolvenční soud, a to za předpokladu, že to věřitel, o jehož hlasovací právo se jedná, insolvenčnímu soudu postupem podle § 52 odst. 2 včas navrhne.
Nexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxna a zjištěna byla, avšak v průběhu řízení se stala spornou (zejména tím, že v průběhu insolvenčního řízení zcela nebo zčásti zanikla), výlučně insolvexxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které zatím nebyly přezkoumány, návrh na rozhodnutí o hlasovacím právu). Dlužník nebo věřitelé mohou postupem podle § 52 odst. 2 navrhnout insolvenčxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x hlasovacím právu věřitelů pohledávek uvedených v odstavcích 1 a 3 je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení a vůči insolvenčnímu správci (§ 89 odst. 2).
Pokud to insolvenční zákon pro určitý typ hlasování výslovně nepřipustí, nemají hlasovací právx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxou (§ 169),
-
věřitelé s pohledávkami vyloučenými ze způsobu řešení úpadku (§ 170),
-
věřitelé s podřízenými pohledávkami (§ 172) a
-
do dobx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu ČR ze dne 24.1.2015, Pl. ÚS-st. 41/15:
Ústavní stížnost proti usnesení insolvenčního soudu, kterým bylo do 31. prosince 2013 podle § 51 odst. 1 nxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, je podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustná.
(Přezkum hlasovacího práva)
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxdého zvlášť. To mj. znamená, že i ve výroku rozhodnutí, jímž se věřiteli přizná hlasovací právo (nebo zamítne takový návrh), je třeba uvést jednotlivě kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož pohledávka byla popřena insolvenčním správcem, věřiteli, jehož pohledávka nebyla dosud přezkoumána, a věřiteli, jehož pohledávka se stala sxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxmá být věřiteli hlasovací právo přiznáno.
Tedy pokud se domáhá přiznání hlasovacího práva věřitel, jehož pohledávku popírá (viz stanovisko správxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xu bylo hlasovací právo přiznáno (a pokud mu hlasovací právo nepřiznala schůze věřitelů podle § 51 odst. 1).
Pokud nebyla pohledávka věřitele ještě pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrhne, aby jejímu nositeli insolvenční soud hlasovací právo přiznal, insolvenční soud rozhodne podle návrhu insolvenčního správce, ledaže postupem xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxvrh jako důvodný.
Pokud nebyla pohledávka věřitele ještě přezkoumána a insolvenční správce v seznamu přihlášených pohledávek navrhne, aby jejímx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxřizná, ledaže postupem podle § 52 odst. 2 dotčený věřitel navrhne, aby mu hlasovací právo přiznáno bylo a insolvenční soud posoudí takový návrh jako důvxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxnění seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx věřitelů; soud o tom věřitele poučí ve vyhlášce o svolání schůze věřitelů.
Zákon nedává odpověď na otázku, jakým způsobem má postupovat věřitel za sxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dlužníkem podle § 410 IZ a věřitel by chtěl hlasovat o způsobu oddlužení za pomocí hlasovacího lístku podle § 400, k čemuž má lhůtu 7 dnů od zveřejnění zprxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxhož základě by měli všichni věřitelé (oprávnění hlasovat podle § 402 odst. 1) bez ohledu na případné popření pohledávky insolvenčním správcem hlasovaxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxtel hlasuje v době, kdy přezkum jeho pohledávky není završen (v rozhodovací praxi soudů lze zaznamenat názor, že pokud se koná schůze věřitelů před přezxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnost, že rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11), že proti němu není odvoláxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxvu rozhodnout).
Odstavec 4 přece jen však možnost odvolacího soudu přezkoumat rozhodnutí soudu prvního stupně o přiznání či nepřiznání hlasovacíxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxud odvoláním napadené rozhodnutí záviselo na zpochybňovaném hlasování. Tato možnost se ovšem otevírá pouze pro první takové rozhodnutí vydané po rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Pro hlasování na schůzi věřitelů i pro hlasování mimo ni platí tato pravidla:
Hlasovat nesmí věřitel, který s dlužníkex xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxat nesmí věřitel ve věcech, kterých se účastní nebo kterých je nebo má být stranou (popř. ve věcech, které se týkají osoby, která je osobou věřiteli blízkxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxbo může být součástí majetkové podstaty,
c)
incidenční spor, nebo
d)
rozhodnutí o hlasovacím právu.
Insolvenční soud může z důvodů hodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xu to zákon zakazuje,
b)
vyžaduje-li to ochrana společných zájmů věřitelů a hrozí-li střet zájmů, zakázat věřiteli hlasování i v případech, kdy mu zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Praze ze dne 20.9.2002, sp. zn. 1 Ko 351/2002, SJ 15/2003:
Společnost s ručením omezeným je ve smyslu § 67b ZKV v platném znění osobou dlužníkovi (spolexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu ČR ze dne 1.8.2002 sp. zn. 21 Cdo 2192/2001, SJ 168/2002:
Právnická osoba je ve smyslu ust. § 42a obč. zák. osobou blízkou dlužníku, který je fyzicxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxem této právnické osoby, popřípadě má-li k ní jiný obdobný vztah, a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xěřiteli blízké" (§ 53 IZ), je rozhodný stav v době hlasování. Toto posouzení se pak logicky váže x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxzké, byl právní předchůdce věřitele, který má hlasovat, důvodem k vyloučení tohoto věřitele z výkonu hlasovacího práva není.
Postup inxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxící se:
a)
odvolání insolvenčního správce a ustanovení nového správce přijaté na první schůzi věřitelů konané po přezkumném jednání dle § 29 odst. 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx 1),
c)
způsobu řešení dlužníkova úpadku (§ 150),
d)
reorganizačního plánu (§ 153, § 323) nebo
e)
způsobu oddlužení (§ 402),
může insolvenčxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxsti, za nichž se hlasovalo, změní-li se věc, o níž se hlasovalo, nebo pro závady v hlasování, jež vyjdou až posléze najevo) je zrušit nelze; takové situacx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxelů, která takové usnesení přijala, a lze je vydat jen na návrh (tj. nikoliv bez návrhu) podaný:
a)
insolvenčním správcem nebo
b)
věřitelem, jenx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Rozhodnutí o zrušení usnesení schůze věřitelů není rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí je odvolání pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtelů není dle § 54 odst. 1 IZ rozpor mezi zájmy jednotlivých věřitelů dlužníka, ale skutečnost, že přijaté usnesení odporuje společnému zájmu věřitelxx xxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(Zrušení rozhodnutí schůze věřitelů)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Po vyhlášení usnxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xouze věřitel, který hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů, a že odvolání, které nebude podáno (do protokolu) do skončení schůze věřitelů, již xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxůze věřitelů (nepřítomní věřitelé, již hlasovali toliko korespondenčně dle § 50 odst. 2, se takto ani jinak vyzvat nemohou), aby uvedl, zda se vzdává odxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenční soud do protokolu o jednání. Písemné vyhotovení usnesení o zrušení usnesení schůze věřitelů se doručí pouze věřitelům, kteří proti němu pxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xsnesení schůze věřitelů (§ 54 odst. 2), na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů zamítl, postupuje se ve vztahu k takové osobě přiměřeně podle odstavce 1. xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí insolvenčního soudu nejpozději do skončení schůze věřitelů a vyzve se, aby uvedla, zda se vzdává odvolání (či nikoliv, tj. že naopak podává odvolxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xrušení usnesení schůze věřitelů se doručí pouze odvolateli; jiným osobám se již nedoručuje. Odvolání podané do protokolu při jednání schůze věřitelů xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxí schůze věřitelů nebo jímž návrh na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů zamítne, je třeba případným odvolatelům zpřístupnit skutečné důvody, které ixxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxhodnutí dle § 55 odst. 1, 2 IZ musí být odůvodněno, a to způsobem zákonem předepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 OSŘ) tak, aby z něj bylo patxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxhu na zrušení usnesení schůze věřitelů vycházel, a na jakém podkladě tyto závěry učinil.
Věřitelský výbor
(Ustanovení věřitelskéhx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xe do insolvenčního řízení přihlásí více jak 50 věřitelů; to neplatí v případě, kdy je způsobem řešení úpadku dlužníka nepatrný konkurs nebo oddlužení. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx. jeho jednotlivých členů a náhradníků) rozhoduje schůze věřitelů. Předmětem jednání první schůze věřitelů je vždy volba věřitelského výboru (§ 48 odxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor (§ 61 odst. 1).
Věřitelský výbor může mít nejméně 3 členy a nejvýše 7 členů. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xěřitelského výboru více náhradníků, musí schůze věřitelů určit též pořadí, v jakém jej budou ve věřitelském výboru zastupovat (§ 58 odst. 3). To může býx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní věřitelského výboru. Není však možné, aby náhradník za konkrétního člena věřitelského výboru nastoupil za jiného náhradníka na místo jiného člena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxého výboru potvrzuje insolvenční soud (§ 57 odst. 3).
Jestliže účast věřitele v insolvenčním řízení skončila postupem podle § 18, přechází na nabyvxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xsob (§ 63 odst. 2).
(Volba členů a náhradníků věřitelského výboru)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výboru by měli být zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Platí proto pravidlo chránící nezajištěné věřitele před věřiteli zajištěnými, dle nxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xravidlo však neplatí jen tehdy, pokud:
a)
nezajištění věřitelé své členy nenavrhnou (např. proto, že o funkci ve věřitelském výboru nemají zájem, žx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxoby nejsou zvoleny z jiných důvodů (např. proto, že největší nezajištěný věřitel vahou svých hlasů zablokuje přijetí takového návrhu).
Pokud jxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx věřiteli a naopak, kandidáti navržení od zajištěných věřitelů, nemusí být nutně zajištěnými věřiteli.
Pokud se podaří sestavit oba návrhy na složxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxe po skupinách. O návrhu nezajištěných věřitelů na složení členů a náhradníků věřitelského výboru proto hlasují jen nezajištění věřitelé (zajištění xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxění věřitelé o něm nehlasují). Pro účely hlasování lze na věřitele jako na zajištěného pohlížet pouze do hodnoty zajištění zjištěné znaleckým posudkex xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx xx x xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx pohledávka je takto v plném rozsahu zajištěná zástavním právem, a pokud znaleckým posudkem v průběhu insolvenčního řízení bude zjištěna hodnota zajixxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxajištěných věřitelů s pohledávkou ve výši 400 000 Kč.
K přijetí návrhu nezajištěných věřitelů je potřeba prostá většina hlasů přítomných nebo řádnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlas (§ 49). K přijetí návrhu zajištěných věřitelů je potřeba prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených zajištěných věřitelů s právem hxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxlského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o úpadku, jmenovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xůsobnost věřitelského výboru insolvenční soud. Novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení věřitelského výboru svolá insolvenční soud jen na návrh oxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxadníka věřitelského výboru však nepotvrdí, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí (§ 59 odst. xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa které k volbě došlo; toto rozhodnutí se nedoručuje. Rozhodnutí o potvrzení volby členů a náhradníků věřitelského výboru je rozhodnutím v rámci dohléxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxradníka věřitelského výboru nepotvrzena, odvolání naopak přípustné je (§ 59 odst. 4). Po vyhlášení usnesení, jímž byla volba člena nebo náhradníka věxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxoval pro jejich zvolení, a že odvolání, které nebude podáno (do protokolu) do skončení schůze věřitelů, již později nelze (samostatně) podat. Poté insxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxdl, zda se vzdává odvolání (či nikoliv, tj. že je podává). Podané poučení o opravném prostředku a vyjádření jednotlivých věřitelů legitimovaných k podxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxru se doručí pouze věřitelům, kteří proti němu podali odvolání; jiným osobám se již nedoručuje.
Odvolání podané do protokolu při jednání schůze věřxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxvrzení (nebo nepotvrzení) členů a náhradníků věřitelského xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
Ustanovení o potvrzení (nebo nepotvrzení) volby členů a náhradníků věřitelského výboru insolvenčním soudem platí obdobně i pro usnesení první scxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx9, sp. zn. 2 VSPH 367/2009, KSPH 37 INS 1460/2009:
Rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je potvrzena volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru xx xx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 59 odst. 3 IZ), jež odvoláním naopak napadnout lze (§ 59 odsxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxelský výbor je povinen především chránit společný zájem (všech) věřitelů [§ 2 písm. j)] a v součinnosti s insolvenčním správcem má přispívat k naplnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx
x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxvýznamnější činnosti, k nimž je věřitelský výbor nejen oprávněn, ale též povinen v každém insolvenčním řízení, přičemž jeho další činnosti upravuje Ix x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xvých schůzích; jednotliví jeho členové nemají působnost věřitelského výboru. Ze svého středu si věřitelský výbor zvolí hned na své první schůzi svého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxsedy věřitelského výboru je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 91). Rozhodnutí sx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxstní iniciativy (svolává jej předseda věřitelského výboru, jenž také řídí jeho schůze) nebo jej svolá insolvenční soud anebo insolvenční správce. Roxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxt v plném počtu svých členů, neboť nepřítomné členy zastupují jejich náhradníci. Má-li člen věřitelského výboru více náhradníků (§ 56 odst. 2), zastupxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xeho schůzi přítomna nadpoloviční většina jeho členů nebo jejich náhradníků. Připouští-li to povaha některé z činností, může věřitelský výbor jejím pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxotvená v § 53.
Členové a náhradníci věřitelského výboru se nemusí osobně účastnit schůzí věřitelského výboru a mohou se při nich nechat zastoupit (nx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xtj. že nemůže dále zmocnit jinou osobu k svému zastupování). Náklady zastoupení jsou osobními výdaji věřitele a nelze je hradit z majetkové podstaty.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxádá členům výboru návrh usnesení věřitelského výboru. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Nevyjádří-lx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Členy a náhradníky věřitelského výboru mohou být jen přihlášení věřitelé; věřixxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvolením za člena nebo náhradníka věřitelského výboru by měl být dán zásadně předem, lze jej však dát i dodatečně (např. v situacích, kdy se schůze věřitxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvenčnímu soudu konkrétní fyzickou osobu (jménem, adresou, event. dalšími identifikačními údaji), která bude jejím xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, zejména
a)
osoby dlužníkovi blízké (§ 22 OZ),
b)
vedoucí zaměstnanci dlužníka (podle § 33 odst. 3 a § 7x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxo jiné jím vydané účastnické cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a
d)
osoby tvořící s dlužníkem koncerx xx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxbu nepotvrdí. Insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, jen je-li tu důvod pochybovat:
a)
o jejich důvěryhodnoxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx
xx
x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Proti rozhodnutí, jímž byla volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru nepotvrzena, je odvolání přípustné (§ 59 odst. 4). Po vyhlášení usxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxodnutí se může odvolat pouze věřitel, který hlasoval pro jejich zvolení, a že odvolání, které nebude podáno (do protokolu) do skončení schůze věřitelůx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxna nebo náhradníka věřitelského výboru, aby uvedl, zda se vzdává odvolání (či nikoliv, tj. že je podává). Podané poučení o opravném prostředku a vyjádřxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí volby člena nebo náhradníka věřitelského výboru se doručí pouze věřitelům, kteří proti němu podali odvolání; jiným osobám se již nedoručuje.
Odvxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xůvody či návrhy.
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo výboru:
a)
jsou při výkonu své funkce povinni: aa) postupovat s odbornou péčí, bb) dát přednost společnému zájmu věřitelů [§ 2 písm. j)] před zá-jmy xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxo neodborným výkonem své funkce, bb) i za své zaměstnance a jiné osoby, jejichž prostřednictvím plni-li či měli plnit své povinnosti (tj. zejména za své xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxm schůze věřitelů,
d)
mají právo na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce (půjde zejména o cestovní výdaje nebo jízdné, poštovné, telexxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxpustnou výši těchto nároků stanoví vyhl. č. 313/2007 Sb.).
Pokud jde o odpovědnost za škodu členů a náhradníků věřitelského výboru vzniklou porxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x 37). Této odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. Předpokladem pro vznik odpovědnosti člena věřitelského výboru tak je:
a)
pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxlost mezi porušením povinnosti a způsobenou škodou a
d)
zavinění.
Obecná úprava odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxné osobě, aby v případě nesplnění své povinnosti prokázala, že tím způsobenou škodu nezavinila.
Pokud bude věřitelský výbor při své činnosti využíxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxu, hradit z majetkové podstaty jen se souhlasem (daným zpravidla předem nebo i dodatečně) insolvenčního soudu. Souhlas soudu s těmito náklady je rozhoxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insoxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxny prostředky podstaty, podmínky pro jejich vyúčtování a event. jejich maximální výši. Je-li souhlas udělen, jsou vynaložené náklady pohledávkou za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xvého.
Odměnu členů a náhradníků věřitelského výboru určí insolvenční soud zejména s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané čixxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxch výdajů se řídí zvláštními předpisy. Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5% oxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxchto nutných výdajů (§ 9 vyhl. č. 313/2007 Sb.).
(Prozatímní věřitelský výbor)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxenovat svým rozhodnutím tzv. prozatímní věřitelský výbor (tj. jeho jednotlivé členy a event. též jejich náhradníky).
Insolvenční soud jmenuje prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xrozatímního věřitelského výboru podá
-
xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx o jmenování členů (a event. též jejich náhradníků) prozatímního věřitelského výboru je rozhodnutím v rámci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxášť se doručuje jen dlužníku, insolvenčnímu správci nebo předběžnému správci, přihlášenému věřiteli, který jmenování prozatímního věřitelského vxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxtelů k tomu účelu svolaná neustanovila věřitelský výbor, začne vykonávat působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Novou schůzi věřitelů za úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdávky počítané podle výše (§ 47 odst. 1) činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek.
Je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením a nebyla-li svoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxzhodnutí o úpadku [§ 136 odst. 2 písm. h)] a projeví zájem vykonávat funkci ve věřitelském orgánu, může být tato osoba ustanovena rozhodnutím insolvenčxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxského výboru s hlasem poradním také odborová organizace, která u dlužníka působí (§ 67).
(Činnost prozatímního věřitelského výboru)
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxlvenční soud zásadně tak, aby v něm byly zastoupeny obě skupiny věřitelů, tj. zajištění věřitelé i věřitelé nezajištění.
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jeho jmenování. Schůze věřitelů může rozhodnout o prozatímním věřitelském výboru v zásadě tak, že:
a)
jej celý ponechá ve složení, jak jej jmenoval xxxxx xxxx
xx
xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxzatímním věřitelském výboru) nebo
c)
kteréhokoli jeho člena nebo náhradníka odvolá a místo něj zvolí jiného nebo
d)
jej může rozšířit o další čxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
Usnesení schůze věřitelů o tom, že bude ve funkci ponechán prozatímní věřitelský výbor (a ten se tak stane věřitelským výborem), je přijato, jesxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxa přítomných nebo řádně zastoupených nezajištěných věřitelů s právem hlasu počítaná podle výše jejich pohledávek.
Je-li schůzí věřitelů volen noxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxx x x x x x xxx
xxxxxxxxxx xxxitelský výbor ukončí svoji činnost okamžikem, kdy insolvenční soud:
a)
potvrdí schůzí věřitelů nově zvolený věřitelský výbor nebo
b)
potvrdí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxtanovený schůzí věřitelů.
(Zánik funkce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Fuxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx adresovaným insolvenčnímu soudu dle § 65 odst. 1) nebo
c)
ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení (tj. rozhodnutím insolvenčního soudu dle § 1xx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xlenství (nebo náhradnictví) původního věřitele ve věřitelském výboru. To však neplatí, pokud by mělo tímto způsobem nabýt pohledávku dosavadního věxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtel postoupil jinému jen část své pohledávky, zůstává i nadále (ve zbytku své pohledávky) účastníkem insolvenčního řízení a tedy i členem (nebo náhradxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxkem řízení, jež se řeší dle § 107 OSŘ a s nimiž IZ již nespojuje přenositelnost členství (nebo náhradnictví) původního (zaniklého) věřitele na nabyvaxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxxí soud odvolat (celý) věřitelský výbor (i včetně náhradníků) nebo jen některého z jeho členů a náhradníků. Může tak učinit i bez návrhu (tj. i z vlastního xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho výboru lze podat odvolání za podmínek uvedených v § 64. Rozhodnutí o odvolání z funkce se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstřxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Rozhodnutí o odvolání člena nebo náhradníka věřitelského výboru se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčnxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje osobě, jež takový návrh podala; jen tato osoba je legitimována k podání odvolání.
(Nová nebo dopxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxřitelského výboru dochází okamžikem doručení takového jednostranného projevu vůle insolvenčnímu soudu, aniž by bylo třeba o něm rozhodovat.
Nemxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxenční soud vždy svolat schůzi věřitelů k provedení nové nebo doplňující volby. Zanikne-li funkce člena věřitelského výboru, nastupuje na jeho místo axxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxe-li o schůzí věřitelů dosud nepotvrzený prozatímní věřitelský výbor, jmenuje jeho nové členy nebo náhradníky insolvenční soud.
Insolvxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxy sice věřitelé na první schůzi zvolili věřitelský výbor nebo se usnesli na tom, že ve funkci potvrdí prozatímní věřitelský výbor (a ten se tím stal věřitxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxčení účasti v insolvenčním řízení poklesne počet členů věřitelského výboru pod jejich minimální počet nebo pod většinu. Za tohoto stavu začne působnoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxenční soud vykonávat jen do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru.
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxmci dohlédací činnosti soudu (§ 11); proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 61 odst. 3).
Pokud by se však nepodařilo schůzi věřitelů svoxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxběhu insolvenčního řízení. Novou schůzi věřitelů za účelem ustanovení věřitelského výboru svolá insolvenční soud jen na návrh
a)
insolvenčního sxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxávní jednání, jimiž insolvenční soud vykonává působnost věřitelského orgánu (např. § 287 odst. 2, § 289 odst. 1), musí být takto označeno, např. použitxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx ÚS 23/14:
Vykonává-li insolvenční soud oprávnění výboru věřitelů podle § 61 odst. 2 věty druhé, popř. § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na některém z účastníků insolvenčního řízení; insolvenční soudce při výkonu své funkce je povinen řídit se pouze zákonem a jednat jím stanoveným způsoxxx x x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxitelů, a to ani při výkonu působnosti věřitelského výboru.
Insolvenční soud tak může hájit společný zájem věřitelů potud, je-li v souladu s účelem insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxíka) a s úkolem státu zajistit v insolvenčním řízení ochranu všech těchto zájmů podle § 5 písm. a) insolvenčního zákona.
Účast odborové oxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxerá není účastníkem insolvenčního řízení), účastnit se jednání věřitelského výboru nebo prozatímního věřitelského výboru s hlasem poradním. Tj. že xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xodat, že zájem odborové organizace (a dlužníkových zaměstnanců) nemusí být vždy nutně v souladu se společným zájmem věřitelů (např. na způsobu řešení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxšíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Zástupce věřitelů a jeho náhradníka může zvolit schůze věřitelů za podmínky, že se do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxkud by se po ustanovení zástupce věřitelů zvýšil počet přihlášených věřitelů nad 50 a úpadek dlužníka nebyl řešen oddlužením či nepatrným konkursem, sxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxmají o funkci ve věřitelském výboru žádný zájem nebo kdy se schůze věřitelů, na níž měl být ustanoven věřitelský výbor, účastní nízký počet věřitelů. Na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxi, jehož pohledávky (co do jejich výše) činí více, jak polovinu všech přihlášených pohledávek s právem hlasu, a tento věřitel vahou svých hlasů ustanovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxčnímu soudu jmenovat zástupce věřitelů. Bude-li tedy úpadek dlužníka řešen oddlužením a nebude-li svolána schůze věřitelů (protože to věřitelé nenaxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xbsaženou v rozhodnutí o úpadku [§ 136 odst. 2 písm. h)] a projeví zájem vykonávat funkci ve věřitelském orgánu, může být tato osoba jmenována rozhodnutíx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx
xxdle § 35 odst. 2 OSŘ je státní zastupitelství oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen úxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxodnutí insolvenčního soudu za předpokladu, že proti napadenému rozhodnutí je opravný prostředek přípustný.
Vstup státního zastupitelství do říxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxu. Státní zastupitelství může do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu kdykoliv vstoupit nebo z nich kdykoliv vystoupit (a to i opakovaně).
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání příslušným orgánem právnické osoby (§ 189 odst. 1 OZ) nebo právní mocí usnesení, kterýx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxi výkonu této působnosti plní dluhy společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány. Nové smlouvx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxí, nejedná-li se o pokračování v provozu obchodního závodu. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxho správce (§ 246 a násl.). Do jeho působnosti patří též součinnost s insolvenčním správcem uložená IZ dlužníkovi.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxatelem dlužník, jinak od
b)
rozhodnutí o úpadku (§ 136), je-li insolvenční řízení zahájeno na návrh věřitele.
Za svoji činnost v insolvenčnxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xoud k návrhu insolvenčního správce a podle zvláštního právního předpisu.
Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxčinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci [§ 168 odst. 1 písm. b)]. Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxnnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku [§ 168 odst. 2 písm. c)].
Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i pro osoby v postavení obdobném postavení lxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxZENÍ
Doručování
(Doručení vyhláškou)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
V insolvenxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxzumění aj.) nebo účastníků (tj. návrhy, odvolání apod.) postupuje přiměřeně dle ustanovení OSŘ s odchylkami uvedenými v § 71 až § 80, event. na jiných mxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jinak; § 75 odst. 2): aa) dlužníku, bb) insolvenčnímu správci, cc) věřitelskému výboru, dd) osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhodoval, eex xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xterý vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.
Doručuje-li sx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxou rozhodnutí insolvenčního soudu, není-li stanoveno jinak, účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku). Třeba připomenout, že oxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx procesnímu úkonu vždy až od okamžiku, kdy jim byla písemnost takto doručena; ostatním osobám, jimž se písemnost takto zvláště nedoručuje, začíná běžex xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxní Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2016, sen. zn. 29 NSČR 27/2014:
Pro posouzení, zda zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku vyvolalx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxvky podaná po uplynutí přihlašovací lhůty je opožděná, je určující, zda při zveřejnění rozhodnutí byl dodržen postup předjímaný § 421 odst. 2 insolvenxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx383/2015:
Rozhodnutí odvolacího soudu vydané v insolvenčním řízení se považuje za doručené a nabývá právní moci dnem jeho zveřejnění v insolvenčním xxxxxxxxx xx xx xxxxx x x x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, předvolání, vyrozumění aj.) nebo jiné údaje i prostřednictvím:
a)
hromadných sdělovacích prostředků (tisk, rozhlas, televize) anebo
b)
síxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxelů, k nimž se informace o insolvenčním řízení nemusejí (včas nebo vůbec) dostat. Účelnost takového postupu je vázána jen na značný počet insolvenčnícx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Předvolává-li soud účastníky k jednání vyhláškou (typicky u schůzí věřitelů a u přezkumného jednání aj.), musí ji zveřejnit v insolvenčním rexxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011, sen. zn. 29 NSČR 21/2011:
V intencích ustanovení § 136 odst. 2 písm. i) insolvenčního zákona nemusí roxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxostředky, ve kterých bude zveřejňovat svá rozhodnutí, označí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku jen tehdy, má-li v době vydání tohoto rozhodnutí zx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxělovacích prostředcích může insolvenční soud ohlásit (samostatným usnesením) kdykoli později; kdykoli později může insolvenční soud (samostatnýx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxo prostředcích ukončit.
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Viz např. § 126 upravujxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zproštění insolvenčního správce funkce a o výdajích, které insolvenčnímu správci vznikly v souvislosti se zrušením konkursu (pokud jde o rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
Poznámky
Ustanovení upravuje účinky doručení písemnosti různými způsoby pro běh procesních lhůt. Obecně platí, že zveřejněním písemnosti v insxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxůsobem doručení (§ 75).
Pokud jde o počátek běhu procesních lhůt, pak platí, že:
a)
osobám, jimž se písemnost doručuje zvláštním způsobem doručexxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxtním způsobem doručena (o tom musí být adresát poučen), a to bez ohledu na (dřívější nebo pozdější) doručení zveřejněním v insolvenčním rejstříku;
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxm rejstříku (i když se o zveřejnění písemnosti ani nedozvěděly).
Nařídí-li předseda senátu (samosoudce), že písemnost má být doručena zvláštnxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxosti účastníků insolvenčního řízení (§ 75 odst. 3); s takovým doručením proto nebude spojen pozdější počátek běhu lhůty určené k podání opravného prosxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručení písemnosti. Z hlediska IZ jde o zvláštní způsob doručení tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla:
a)
doručena zvlášť nebo
b)
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu (tj. především rozhodnutí, předvolání, vyrozumění aj.) nebo účastníků (tj. návrhy, odvolání apod.) zvláštním způsobem doručení:
a)
dlužníku,
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxoví-li IZ jinak, doručují se dle odstavce 2 v insolvenčním řízení soudní rozhodnutí zvláštním způsobem doručení rovněž:
a)
osobám, o jejichž podáxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xrávní předpis, se zvláštním způsobem doručují též orgánu, který vede obchodní či jiný veřejný rejstřík právnických a fyzických osob, v němž je dlužník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x něhož IZ předpokládá doručení písemnosti toliko vyhláškou, nesmí být takový postup v rozporu s principem rovnosti účastníků insolvenčního řízení; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x.
(Doručení insolvenčním správcem)
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx písemnosti týkající se insolvenčního řízení (půjde zpravidla o písemnosti zpracované insolvenčním správcem určené účastníkům insolvenčního řízexxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxjící se insolvenčního řízení též prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a sítě nebo služby elektronických komunikací. Při tomto způsobu dxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Pokud se insolvenčnímu správci nepodaří písemnost doručit žádným z uvedených způsobů, je oprávněn obrátit se na insolvenční soud a požádat jej o dorxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxsemnost prostřednictvím veřejné datové sítě, neuplatní se pro posouzení, zda takové doručení je účinné, ani přiměřeně § 47 odst. 2 a 3 o. s. ř.
Usnesxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxjimkou případů dle ustanovení § 76 odst. 1IZ nepoužijí ustanovení občanského soudního řádu o doručování ani přiměřeně.
(Doručení píxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnosti insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xlektronické úložiště, které je určeno k
a)
doručování orgány veřejné moci,
b)
provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
c)
dodávání dokuxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxmu správci ji bezplatně zřídí bezodkladně poté, co obdrží informaci o jeho zápisu do seznamu insolvenčních správců.
Pro doručení písemnosti do datxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
b)
dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen oka-mžikem, kdy se do datové schránky insolvenční správce nebo jím pověřená osoba (§ 77 odxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxžuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, pokud by bylo vyloučeno náhradní doručení,
d)
doručení dokumentu má stejxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxa doručované písemnosti vylučuje nebo pro technické problémy), předá insolvenční soud písemnost doručujícímu orgánu (soudní doručovatel, držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxolvenčního správce a doručit mu
a)
na jinou jím uvedenou adresu v České republice nebo
b)
na elektronickou adresu.
Postup při doručování xxx x xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xstatním fyzickým osobám (§ 78 odst. 1), pokud ovšem není možné tomuto insolvenčnímu správci doručit do datové schránky.
Insolvenční soud v písemnoxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxu jménu a příjmení připojí text "insolvenční správce".
(Doručení písemnosti insolvenčnímu správci)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxemnosti jinak než ostatním fyzickým osobám (jde zejména o advokáty), pak pro doručování platí následující:
a)
písemnost doručuje insolvenční soux xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo pro technický problém), nepoužije se postup uvedený v § 77 IZ, tedy insolvenčnímu správci nebude prostřednictvím doručujícího orgánu doručováno dx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x jména a příjmení těchto osob nepřipojuje insolvenční soud v písemnosti, kterou předá k doručení doručujícímu orgánu, již žádný dodatek, z něhož by bylx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Písemnost určenou věřitelskému výboru doručuje insolvenční soud předsedovi věřitelského výboru. Touto osobou může xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlušných ustanovení zák. č. 300/2008 Sb., platí, že
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti (tedy tyto osoby nemají zákonnou povinnost mít zřízenou datovou schránku),
b)
datovou schránku právxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě práxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku,
c)
ostatním právnickým osobám zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku a v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxní do zákonem stanovené evidence.
Není-li možno doručit písemnost předsedovi věřitelského výboru do datové schránky (protože ji tento subjekx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnu (soudní doručovatel, držitel poštovní licence apod.) k doručení na adresu předsedy pro doručování.
V tomto případě lze vyhovět žádosti věřitelxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxboru fyzická osoba, které se podle OSŘ písemnosti doručují vzhledem k jejímu postavení jinak než ostatním fyzickým osobám a nelze-li této osobě doručxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx doručuje zvlášť dle § 75, nepodařilo písemnost doručit (při prvním pokusu o doručení) na adresu uvedenou v podání, jež učinila v insolvenčním řízení. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxsnímu úkonu začne běžet od doručení vyhláškou; neobsahovala-li písemnost označení adresáta, opatří se jím (dodatečně) před doručením vyhláškou.
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxní vůči insolvenčnímu soudu.
Odstavec 3 zakládá osobě, které bylo rozhodnutí insolvenčního soudu doručeno vyhláškou nebo jen ve zkráceném znění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxx2009, KSCB 27 INS 3617/2008:
Protože adresa dodávací schránky (tzv. P. O. Boxu) nemůže být bydlištěm fyzické osoby, ani místem jejího podnikání, pracxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx to platí i v případě právnické osoby) není namístě doručovat do P. O. Boxu. Doručoval-li soud písemnost na adresu P. O. Boxu, je vyloučeno i náhradní doruxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xni postupem dle § 80 IZ upravujícím náhradní doručení vyhláškou, jež soud prvního stupně v napadených usneseních zmiňoval. Předpokladem takového poxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xoručování) uvedla v podání, které v insolvenčním řízení učinila. Soud však výzvu ze dne 23.9.2008 s insolvenčním návrhem věřitele ani usnesení o úpadkx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xbchodním rejstříku,
-
organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku.
Dále se podle § 6 citovaného zxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxadci a insolvenčnímu správci. Výše uvedené osoby činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu doručení podání soudu upravuje odst. 2 tak, že insolvenční soud postupuje podle § 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinaxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxní.
Podle § 43 odst. 2 OSŘ platí, že nebude-li opraveno podání, kterým se zahajuje řízení, soud takové podání odmítne. V insolvenčním řízení půjde o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxatních podání (např. různé zprávy a sdělení) bude nepřihlížení k těmto podáním.
Postup podle § 43 IZ se neuplatní v níže uvedených případech:
-
Ixxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxx xxxxxxle pouze vyrozumí o nepřihlížení k návrhu;
-
K hlasovacímu lístku, který nebyl doručen na předepsaném formuláři a předepsaným způsobem podle § 80a xxxxx x x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
x
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxsobem, se nepřihlíží (§ 97 odst. 4); návrh se nezapisuje do insolvenčního rejstříku a navrhovatel je vyrozuměn usnesením;
-
Návrh na
moratorium
, kxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx
x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxým způsobem podle § 80a odst. 1 a 3, insolvenční soud takový popěrný úkon bez dalšího odmítne (§ 200 odst. 2 a 3).
Na tomto místě je třeba zdůraznit, žx xxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx podle úpravy platné do 30.6.2017, že vady přihlášky spočívající v tom, že přihláška nebyla podána na předepsaném formuláři, odstraňuje postupem podlx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxením důvodu, proč je tak činěno. Povinnost elektronické komunikace s insolvenčním soudem dopadá podle odstavce 3 i na
-
situace, kdy se zřizuje datoxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x
x
xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxný s návrhem na povolení oddlužení či samotný návrh na povolení oddlužení (i kdyby se jim datová schránka bez žádosti nezřizovala).
Pořxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xro insolvenční řízení a pro incidenční spory s tím, že pořádkovou pokutu lze dále uložit též
a)
členům a náhradníkům věřitelského výboru, pokud se: axx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu mu soudem nebo bb) řádně neplní jiné své povinnosti.
Insolvenčnímu správci lze uložit pořádkovou pokutu (jednotlivě však jen do výše 50 000 Kč) x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xunkce, nelze mu již poté uložit pořádkovou pokutu dle § 81, ale jen dle § xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx ukládá insolvenčnímu soudu zaslat bez odkladu Ministerstvu spravedlnosti opisy rozhodnutí ve věcech, které mají vliv na trvání práva vykonávat činxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxředběžné opatření)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
I pro předběžná opatření nařízená v insolxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxokladu, že se jedná o takový typ předběžného opatření, který by insolvenční soud nebyl oprávněn vydat i bez návrhu.
Předběžným opatřením může insolxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x§ 112 a 113),
b)
omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxuci pro uspokojení běžného nebo dlužného výživného, povolit exekutorovi provedení dražby majetku dlužníka za situace, kde dlužník podal insolvenčnx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtou částku, jež bude krýt škodu, která věřiteli vznikne tím, že nebude v insolvenčním řízení uspokojena jeho zjištěná pohledávka, porušila-li povinnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo zakázat pro určité případy nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxudní úschovy přiměřenou peněžitou částku, jež bude krýt škodu, která třetí osobě vznikne zahájením insolvenčního řízení nebo opatřeními přijatými v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx xozhodnutí o předběžném opatření není odvolání přípustné (§ 91), pokud zákon nestanoví jinak (např. v § 113 odst. 4). Okruh osob, kterým je rozhodnutí doxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx INS 2492/2009:
Náhrada škody nebo jiné újmy vzniklé věřiteli porušením povinnosti dlužníka podle § 98 IZ podat insolvenční návrh je občanskoprávníx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxnen podle § 75b odst. 1 OSŘ složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč k zajištěnx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x6 INS 5317/2008:
Úpravu "neodůvodňování" usnesení, obsaženou v občanském soudním řádu (jeho ustanovení § 169 odst. 2) není možné vztáhnout na odůvoxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxnovitě se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, vyjádřenou v § 5 písm. a) IZ.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.2.2014, sp. zn. 4 VSPH 2xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxen na situaci vyvolanou šikanózními návrhy podanými věřiteli vůči dlužníku, ale též na případy, kdy obstrukční jednání dlužníka znemožňuje jak řádný xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013). Důvody zvláštního zřetele xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh návrhů, jejichž řádnému projednání následně svým procesním jednáním brání, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení znemožňujících pokračxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xoučasně však vzal v úvahu společný zájem věřitelů v zahájeném insolvenčním řízení[§ 82 odst. 2 písm. b) IZ] a rozsah vydaného předběžného opatření vymexxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxvány do doby právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu dlužníka, aby mohly být v případě zjištění úpadku dlužníka (§ 136 IZ) předány insolvenčnímu sxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxné prostředky použity ve prospěch insolvenčních věřitelů - srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5.11.2012 č. j. KSPH 39 INS 14325/2011, 3 VSPH 45xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xp. zn. 29 Cdo 2233/2015:
Účinky usnesení insolvenčního soudu o předběžném opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona nastávají okamžixxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) opravného prostředku.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.2.2016, sp. zn. 26 Cdo 3811/2014:
Není-li překážkou provedení
exekuce
(výkonu roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxl provedení
exekuce
(výkonu rozhodnutí), nemá na provedení
exekuce
(výkonu rozhodnutí) zpětně vliv ani takové rozhodnutí odvolacího soudu, v jehox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxruje, aby soudní exekutor dokončil dražbu uvedených nemovitostí. Tím bude respektována i zásada rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení vxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnční soud vyjádřil svou vůli nezasahovat do exekučního řízení a probíhající dražby nemovitých věcí.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxominutí zmeškání lhůt je obdobně jako u nepřípustnosti přerušení řízení (§ 84 odst. 1) umožnit rychlý a nerušený průběh insolvenčního řízení. Ustanovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xe dotýká pouze zákonných procesních lhůt. Je-li návrh na prominutí zmeškání lhůty přesto podán, nelze mu s odkazem na § 83 vyhovět a soud jej zamítne. Ustxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23.1.2013, 11VSOL 83/2012, KSBR 39 INS 3936/2010:
Ustanovení § 83 IZ o nepřípustnosti prominutí zmeškání lhůxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx odst. 3 IZ. V incidenčních sporech je prominutí zmeškání lhůty přípustné za podmínek dle ustanovení § 58 o. s. ř. Toto ustanovení se vztahuje pouze na záxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí žalobu je třeba odmítnout podle ustanovení § 160 odst. 4 IZ.
Spojení věcí
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je kx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxa toliko umožňuje manželům podat společný (jediný) návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxstnosti přerušení řízení je obdobně jako u nepřípustnosti prominutí zmeškání lhůt (§ 83) umožnit rychlý a nerušený průběh insolvenčního řízení. Ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxazem na § 84 vyhovět a soud jej zamítne. Pokud jde o insolvenční řízení týkající se dlužníka, který je podnikatelem a jemuž Česká národní banka pozastavixx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxerušit, avšak ani v něm nelze vydat rozhodnutí o úpadku. V uvedeném případě insolvenční soud toliko (neformálně) posečká s rozhodnutím o úpadku, aniž bx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhne, aby byl dlužníkovi ustanoven předběžný správce, může mu insolvenční soud uložit, aby zaplatil zálohu na náklady předběžného správce (až do výše 5x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxení o takovém návrhu zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom však musí přihlášeného věřitele poučit (§ 108 odst. 4).
xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxd jednání jen tehdy:
a)
stanoví-li to IZ (např. § 94 odst. 1, § 133 odst. 2, § 161, § 190, § 304 odst. 3, § 344, § 361 odst. 3, aj.) nebo
b)
jestliže to povxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxdat návrhy podle IZ (např. návrhy na schůzi věřitelů) nebo
b)
učinit procesní úkony, jež mohly být provedeny jen při jednání, při jiném soudním úkoxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xase, nelze již později provést. Ustanovení logicky navazuje na zákaz prominutí zmeškání lhůty (§ 83).
Ustanovení o jednání v insolvenčním řízxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxolvenční soud jedná s ostatními procesními subjekty o skutkové podstatě projednávané věci nebo o procesních otázkách, které na ni mohou mít vliv, popřx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxotokol o jednání nebo záznam je součástí insolvenčního spisu a zveřejňuje se tedy v insolvenčním rejstříku. Náležitosti záznamu stanoví § 3a vyhl. č. xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxvení stanoví insolvenčnímu soudu povinnost (po vzoru § 120 odst. 2 OSŘ) provést i jiné (a to veškeré) důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesporného řízení, v němž se při zjišťování dlužníkova úpadku důsledně uplatňuje vyšetřovací zásada.
S tím koresponduje též § 131, dle něhož skutexxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel v průběhu odvolacíhx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, musí vždy nařídit jednání o insolvenčním návrhu věřitele nebo dlužníka (§ 133 odst. 2).
Judikatura
Uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že při hodnocení pohledávky soud prvního stupně porušil ustanovení § 86 a § 131 IZ. Od povinnosti insolvenčního soudu provést i jiné důkazy potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxojednání insolvenčního návrhu dle § 131 IZ je nutno odlišovat vedení dokazování ke zjištění samotné existence pohledávek za dlužníkem. Povaha řízenx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvky, ať už by šlo o pohledávku insolvenčního navrhovatele či jiného věřitele. Stejně jako tomu bylo v řízení o návrhu na prohlášení konkursu dle z. č. 328xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxních rozhodnutí a stanovisek pod č. 52 ročníku 1998). Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, R 14/2011: Při projednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxdou. Přiměřené uplatnění ustanovení občanského soudního řádu o koncentraci řízení je vyloučeno.
Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitexx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxní navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutí, jímž soudu zamítá insolvenční návrh věřitele proto, že by dokazováním sporných skutečností o jeho pohledávce nahrazoval sporné řízení o takxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxkonkrétnější označení důkazů, jejichž prostřednictvím by se tak (ve sporném řízení) podle soudu rozhodujícího v insolvenčním řízení muselo stát.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxnností soudu vysvětlit, proč se s takovým tvrzením neztotožňuje; k tomu může provádět důkazy. Soud nedostojí požadavkům práva na spravedlivý proces, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí k takovým účelům, ke kterým nebylo vytvořeno.
(Výslech dlužníka)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxolvenčním řízení, pokud IZ slyšení dlužníka vyžaduje. Povinnost slyšet dlužníka před vydáním rozhodnutí upravuje IZ např. u rozhodnutí o zrušení mxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxném jednání (jen pokud to považuje soud za nutné, neboť jednání nařizovat nemusí), srov. § 85, anebo
c)
výjimečně též vyžádáním písemného vyjádřenx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xizině a je-li zde současně nebezpečí nepřiměřeného prodlení nebo
b)
není-li znám pobyt dlužníka.
V uvedených případech provede insolvenčxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Poznámky
V insolvenčním řízení mají rozhodnutí insolvenčního soudu vždy formu usnesení. V incidenčním sporu rozhoduje insolvenční soud rozsudkexx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtí vydaného v insolvenčním řízení. Pokud jde o ostatní jeho části (výrok, odůvodnění, poučení o tom, zda je přípustný opravný prostředek a o lhůtě a místx xxxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xxxxx x x x xxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxhuje záhlaví písemného vyhotovení rozhodnutí vydaného v insolvenčním řízení pravidelně označení:
a)
insolvenčního soudu a jména a příjmení soudxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
d)
věci.
(Účinnost rozhodnutí a jeho vyhlášení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Pozxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku (odstavec 1) nebo
b)
vyhlášení při jednání (odstavec 2).
Od účinnosti rozhodnutí vydaných v insolvenčním řízení je třeba odlišoxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího soudu nepoužijí (§ 90).
Obecně platí pravidlo, že rozhodnutí insolvenčního soudu je účinné vůči všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtní vždy, nestanoví-li IZ jinak. V praxi se jedná o všechna usnesení vydaná insolvenčním soudem bez nařízení jednání (§ 85 odst. 1).
Je-li rozhodnuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xízení a insolvenčnímu správci, jakmile bylo vyhlášeno účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci, kteří byli při jednání přítomní (naxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xnsolvenčního řízení a insolvenčnímu správci účinné, jakmile bylo veřejně vyhlášeno (např. rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí o způsobu řešení úpadxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni jednání), v níž má rozhodnutí vydané v prů- běhu jednání nebo po jeho skončení zveřejnit v insolvenčním rejstříku. Není-li do konce takto stanovené xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xřípadě nemá zveřejnění zkráceného znění účinky doručení vyhláškou (§ 71 IZ). Úplné znění rozhodnutí je třeba zveřejnit v insolvenčním rejstříku neprxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxenční soud jinak v usnesení, jímž zamítá insolvenční návrh, zanikají účinky spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, se stává účinným nejpozději okamžikem zveřejnění tohotx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x
xx xxxx
x xxxxxx xxxxené se zahájením insolvenčního řízení. Na právní jednání a úřední postupy nebo rozhodnutí, k nimž došlo v době od účinnosti rozhodnutí, jímž insolvenčxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxušil, se nevztahuje omezení plynoucí z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení obnovených až účinností zrušujícího usnesení insolvenčnxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Doručení takového usnesení zvláštním zpxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Úprava účinnosti rozhodnutí vydaných v insolvenčním řízení (§ 89) vyluxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxhodnutí. Jinými slovy, účinky rozhodnutí insolvenčního soudu nelze odložit.
Opravné prostředky
(Nepřípustnost odvolání)
JUDxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxdběžných opatření (§ 82, § 100 odst. 1, § 112 odst. 1, § 113 odst. 1 apod.), není odvolání zásadně přípustné, pokud zákon nestanoví jinak (např. v § 26, § 113 xxxxx xx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14.12.2009, sp. zn. 2 VSPH 479/2009, MSPH 78 INS 3734/2008:
Rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž je insolvexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xxxze je napadnout odvoláním (§ 91).
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.6.2010, sp. zn. 3 VSPH 503/2010, KSUL 77 INS 5997/2009:
Proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, není odvolání přípustné. Poučení soudu prvního stupně o přípustnosti odvolání bylo tedy v daném případě nesprávné.
Usnesení Vrchního soudu v Praxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtkové podstaty, je rozhodnutím vydaným v rámci dohlédací činnosti soudu.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10.3.2017, sp. zn. 4 VSPH 411/2017, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxd právní mocí rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve před první schůzí věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx
(Rozhodnutí o odvolání)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxrně přednostně) projednat a rozhodnout o odvolání proti rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným v insolvenčním řízení, a to v pořadí odvolání proti:
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx-slovně, že takové rozhodnutí lze napadnout odvoláním)
c)
rozhodnutí o úpadku (§ 136),
d)
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (§ 148 a § 149) a
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní spory).
Podané odvolání (ve vyjmenovaných věcech) odvolací soud projedná a rozhodne o něm nejpozději do 2 měsíců poté, co mu byla věc předložxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx
xx
provádět úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání,
b)
doručovat odvolání ostatním účastníkům, event.
c)
vyšetřovat podmínky řízxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxxx
xLhůta k podání odvolání)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Směřuje-li odvolání proti (prioritxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxx xx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxx xeorganizačního plánu (§ 348),
má soud prvního stupně povinnost předložit věc (ihned) odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xx
x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
c)
o vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření,
neprovádí tyto úkony soud prvního stupně, ale provede je předseda senátu odvolacího soudxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxj. Vrchnímu soudu v Praze nebo Vrchnímu soudu v Olomouci), aby o ní mohlo být rozhodnuto (včetně provedení všech úkonů) "s nejvyšším urychlením" (§ 92), xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxtne (§ 208 odst. 1 OSŘ).
Zatímco do § 92 bylo s účinností od 1.7.2017 zařazeno mezi prioritní rozhodnutí o odvolání na první místo usnesení o odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxí)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
V insolvenčním řízení nařizuje (insolvenční) soud prvníhx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxvat nemusí).
Pokud jde o odvolací řízení, platí (po vzoru ustanovení § 214 OSŘ), že k projednání odvolání proti rozhodnutí (insolvenčního) soudx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxizovat, jestliže
a)
se odmítá odvolání (např. dle § 218 OSŘ proto, že bylo podáno někým, kdo k němu není oprávněn, nebo že směřuje proti rozhodnutí, pxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxbo přerušuje (což však není přípustné vzhledem k § 84 odst. 1),
c)
odvolání směřuje proti usnesení insolvenčního soudu, jímž bylo vydáno rozhodnutx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xěci samé, jež mohlo být vydáno i bez nařízení jednání),
d)
se zrušuje rozhodnutí podle § 219a odst. 1 OSŘ,
e)
odvolání se týká toliko nákladů řízexxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; to neplatí, jestliže odvolací soud opakuje nebo doplňuje xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx upravuje tzv. autoremeduru, kdy o opravném prostředku je oprávněn rozhodnout sám soud prvního stupně, který vydal napadené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxné. Vydaná rozhodnutí může na základě podaného odvolání změnit přímo (insolvenční) soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, jinak xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí o nařízení předběžného opatření (zde soud prvního stupně postupuje dle § 93) nebo
b)
o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé (jedná se předevšíx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx apod. nebo o rozsudky vydanými v incidenčních sporech).
Od autoremedury je třeba odlišovat případy, kdy v insolvenčním řízení rozhoduje vyšší xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Je-li podáno odxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxního stupně a lze je napadnout odvoláním.
Nadto s účinností od 1.1.2014 podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. platí, že proti rozhodnutí vydanému vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxmitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti ktexxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxání podle občanského soudního řádu obdobně.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10.1.2012, sp. zn. 2 VSPH 1181/2011, KSPL 20 Ixx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxti rozhodnutí ve věci samé (ust. § 95 IZ).
V insolvenčním řízení náleží mezi rozhodnutí ve věci samé též usnesení, jímž insolvenční soud podle § xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře schvaluje výši nákladů spojených se správou a zpeněžením předmětu zajištění a odměnu insolvenčního správce určenou z výtěžku zpeněžení přxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018.
Poznámky
Obnova insolvenčního řízení jako mimořádný opravný prostředek není přípustná. Pravomocná rozhodnutí insolvenčního soudu, kterýxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxrganizace, o návrhu na povolení oddlužení apod.), proto nelze úspěšně napadnout návrhem na obnovu insolvenčního řízení (§ 228 OSŘ); je-li takový návrx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxo soudu, kterým bylo insolvenční řízení skončeno, žalobou pro zmatečnost (§ 229 OSŘ), však vyloučena není. Bylo-li proti rozhodnutí napadenému žalobxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxní žaloby pro zmatečnost podle § 234 odst. 1 až 4 OSŘ doba od právní moci napadeného rozhodnutí do právní moci rozhodnutí dovolacího soudu.
HLAVx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxvní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxod.) jej zahájit nelze.
Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (§ 97 odst. 1). Věcně příslušným (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxní zahájeno až dnem, kdy tento návrh dojde (v důsledku jeho postoupení) věcně příslušnému krajskému soudu. Je-li insolvenční návrh podán sice u věcně pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxe k postoupení takového návrhu místně příslušnému krajskému soudu. Je-li návrh podáván v listinné podobě, musí být opatřen úředně ověřeným podpisem nxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xyly jinak spojeny účinky zahájení insolvenčního řízení.
Insolvenční návrh lze podat jako jiný návrh na zahájení soudního řízení podle § 42 OSŘ elexxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxje.
Ustanovení § 97 odst. 3 pak klade zvýšené formální požadavky na procesní plnou moc udělenou smluvnímu zástupci k podání insolvenčního návrhu, nx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxé zaměstnanci právnické osoby: musí být opatřeny úředně ověřeným podpisem zmocnitele (jde-li o dokument v papírové podobě) nebo uznávaným elektronixxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxveřejňuje v insolvenčním rejstříku; insolvenční řízení tak není zahájeno a s návrhem nejsou spojeny žádné účinky. O tom vyrozumí insolvenční soud navxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxnímu návrhu, který nebyl podán ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem (§ 80a). Tedy insolvenční navrhovatel, kterému se povinně ze zákona zřixxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xodobě s uznávaným elektronickým podpisem). Totéž platí pro případ, zřizuje-li se povinně datová schránka zástupci insolvenčního navrhovatele. V taxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxží k insolvenčnímu návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení, pokud návrh nebyl sepsán a podán advokátem, notářem, exekutorem, insolxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xepsala a podala za dlužníka insolvenční návrh právnická osoba bez akreditace, pokud poskytovala služby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení) je oprávněn podat jen:
a)
dlužník nebo
b)
věřitel dlužníka;
jiné osoby k tomu zásadně nejsou oprávněny (výjimka je stanovena při úpaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x odst. 5), může insolvenční návrh podat pouze dlužník (tj. nikoliv jeho věřitel); podá-li takový (z hlediska úpadku předčasný) návrh věřitel, soud jej xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxcké návrhy na zahájení insolvenčního řízení (při vědomí vlastní odpovědnosti a určitých výhod, jež se tím dlužníkovi posléze nabízejí) výrazně převyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxzumí o něm neprodleně (tj. ihned) příslušné soudy, orgány státní správy a další subjekty uvedené v § 102; je-li insolvenční návrh podán u místně nepříslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjskému soudu.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2014, sen. zn. 29 NSČR 114/2014:
Rozhodnutí o úpadku vydané insolvenčním sxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxstí ve smyslu § 229 odst. 1 písm. d) o. s. ř. Tvrzení, že pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o úpadku dlužníka, proti němuž již nelze podat opravný prostxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; o důvod ke zrušení konkursu na majetek dlužníka nejde. Insolvenční navrhovatel, jehož insolvenčnímu návrhu soud vyhověl rozhodnutím o úpadku, není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxdou řízení.
(Povinnost podat insolvenční návrh)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxávnické osoby (s výjimkami uvedenými v § 6) nebo
b)
fyzické osoby - podnikatele,
a to bez zbytečného odkladu poté, co se:
a)
dozvěděli nebo
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxx x xx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxžníci též tehdy, byl-li pravomocně zastaven:
a)
výkon rozhodnutí postižením dlužníkova závodu nebo
b)
exekuce
podle zvláštního právního přxxxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxvinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení (nastal-li úpadek) se netýká jen ostatních fyzických osob, jež nejsou podnikateli (tj. tzv. spoxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dlužníka (avšak pod osobní odpovědností) povinny podat (dlužnický) návrh na zahájení insolvenčního řízení je taxativně omezen jen na:
a)
zákonné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxíkův statutární orgán [§ 21 odst. 1 písm. a) OSŘ],
c)
likvidátora dlužníka, jde-li o právnickou osobou v likvidaci;
přičemž pokud je takových povinxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxjení insolvenčního řízení každá z nich. Pokud uvedené osoby nejsou oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, mají tuto povinnost zpravidla kolekxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxt též na dlužníkovi smluvní zástupce, jež si zvolil. Povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení jménem dlužníka tak proto zejména nemají:
xx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx byli statutárním orgánem pověřeni,
d)
zástupci na základě plné moci, zejména advokáti a obecní zmoc-něnci.
Odstavec 3 pak výslovně stanovxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
b)
jeho insolvenční návrh odmítnut.
Ustanovení se snaží reagovat na situace, kdy by byl insolvenční návrh podán čistě formálně (bez potřebnýxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxk bez odpovědnosti za výsledek.
(Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxaždému) věřiteli dlužníka za škodu nebo jinou újmu (např. ušlý zisk), kterou způsobila porušením této své povinnosti. Odpovědnost povinné osoby za škxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xterá porušila povinnost podat jménem dlužníka insolvenční návrh toto porušení zavinila nebo ne. IZ tak předpokládá, že pokud povinná osoba porušila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení (tj. zejména v případech, kdy se povinné osobě podaří proxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxbou posléze podán, tj. že nastalý úpadek zůstal nezměněn), nebo že
b)
tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxocnění, úraz nebo hospitalizace znemožnily povinné osobě včasné podání insolvenčního návrhu).
Pokud jde o výši škody nebo jiné újmy, již lze vůxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxištěnou na přezkumném jednání, event. určenou rozhodnutím ve sporu o určení pravosti výše nebo pořadí pohledávky dle § 201) a částkou, kterou věřitel v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xbdržel z jiného zdroje, např. od ručitele, se do ní patrně nezapočítává).
Podle § 629 odst. 1 OZ trvá promlčecí lhůta 3 roky s tím, že okolnosti rozhodxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxch lhůt není vázán na skončení ale zahájení insolvenčního řízení (srovnej § 37 odst. 4), bude třeba, aby věřitel uplatnil svůj event. nárok vůči povinnýx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx by byla povinné osobě uložena povinnost složit do soudní úschovy náhradu způsobené škody nebo jiné újmy (§ 100 odst. 1). Spor o náhradu škody nebo jiné újxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xednající jménem dlužníka, jenž je uplatnitelný mimo rámec insolvenčního řízení i po jeho skončení. K jeho projednání je však podle § 7a písm. c) věcně a mxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxbsahuje speciální úpravu počátku běhu objektivní promlčecí doby k uplatnění práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti podat insolvenčnx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x R 103/2014 o občanskoprávní povaze odpovědnosti osob uvedených v § 3 odst. 2 ZKV a o nejzazším možném dni vzniku škody (o počátku běhu objektivní promlxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdat insolvenční návrh je obecnou občanskoprávní odpovědností za škodu založenou na presumpci zavinění, s možností dotčených osob se této odpovědnosxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxštěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel, pak xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx sp. zn. 29 Cdo 4269/2014, R 11/2017: Věřitel, který (ač tak mohl učinit) v propadné přihlašovací lhůtě nepřihlásil pohledávku za dlužníkem do insolvenxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xohledávky) vůči osobě uvedené v § 98 odst. 2 insolvenčního zákona, která ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 insolvenčního zákona porušila povinnost podxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxti vůči členovi statutárního orgánu společnosti zaplacení určité částky, jež svojí výší odpovídá výši pohledávky věřitele za společností, musí být z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxího uspokojení v insolvenčním řízení, než kolik by získal, kdyby byl insolvenční návrh podán včas, anebo proto, že žalovaný člen statutárního orgánu zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxdávky za společností z důvodů vymezených v § 194 odst. 6 obch. zák., a proto se domáhá jejího uspokojení vůči členu statutárního orgánu, a to do výše škodyx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xemusí být rozhodnuto ani o dlužníkově úpadku) podal u insolvenčního soudu návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo povinné osobě uloženx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xe v průběhu insolvenčního řízení vznik takové škody nebo jiné újmy zřejmý. Lze proto očekávat, že zejména v případech, kdy dlužník trvale nehradí své spxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxm dlužníka podat bez zbytečného odkladu.
Příslušným k nařízení předběžného opatření dle § 100 je výlučně insolvenční soud. Návrh na jeho nařízení mxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtření nelze vydat bez návrhu.
I pro předběžné opatření dle § 100 platí přiměřeně § 75b OSŘ, tj. povinnost navrhovatele složit nejpozději ve stejný dexx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xznikla škoda nebo jiná újma v důsledku porušení povinnosti povinné osoby podat jménem dlužníka insolvenční návrh, insolvenční soud návrh na nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxožit na náhradu škody nebo jiné újmy do úschovy u insolvenčního soudu, jenž bude věcně a místně příslušný k projednání žaloby o náhradu škody nebo jiné újxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxu výši škody nebo jiné újmy dosud nelze spolehlivě vyčíslit, nebrání nařízení předběžného opatření, zejména pokud byla složena jistota k zajištění náxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxbo jiná újma spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insoxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Současně s nařízením předběžného opatření uloží insolvenční soud oprávněnému věřiteli, aby ve lhůtě, jež nesmí skončit dříve, než skončí insolvexxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxidenčním sporem (srov. § 159).
V rozsahu, v jakém bylo žalobě o náhradu škody nebo jiné újmy oprávněnému věřiteli vyhověno, se takové rozhodnutí povxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxí odvolání přípustné (§ 91).
Rozhodnutí o předběžném opatření se doručí:
a)
vyhláškou, a to jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odsxx xxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnční soud rozhodoval (tj. oprávněnému věřiteli), ee) osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat (tj. povinné osobě, která má prostřxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxze ze dne 1.2.2010, sp. zn. 1 VSPH 55/2010, MSPH 77 INS 2492/2009:
Náhrada škody nebo jiné újmy vzniklé věřiteli porušením povinnosti dlužníka podle § 9x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx x x xx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxx xrocesního běžnou věcí, u níž je navrhovatel povinen podle § 75b odst. 1 OSŘ složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxaze ze dne 20.5.2009, sp. zn. 1 VSPH 190/2009, KSUL 69 INS 2058/2008:
Návrhu na nařízení předběžného opatření dle § 100 IZ lze vyhovět toliko v případecx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxpředu jejich stanoviska) a za situace, kdy skutkové okolnosti případu umožňují bez dalšího přijmout závěr o naplnění podmínek v tomto ustanovení uvedxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxčemž lze důvodně očekávat, že k vyvrácení či zpochybnění tvrzení navrhovatele nebudou vznášeny takové věcně opodstatněné důkazní návrhy (výslechem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxhájeno insolvenční řízení na základě věřitelského insolvenčního návrhu, z jehož obsahu nebo z okolností, za nichž byl podán, může soud usuzovat na jehx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxsti insolvenčního návrhu zveřejnit vyhlášku (jakož i jiné dokumenty ve spise) v insolvenčním rejstříku a oznámit tak, že bylo zahájeno insolvenční říxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xůvodové zprávy k novele zákonem č. 64/2017 Sb.).
Věřitelský insolvenční návrh je ihned po jeho doručení insolvenčnímu soudu předložen soudci k přexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xmyslu § 128a), rozhodne, že se insolvenční návrh ani jiné dokumenty, které jsou nebo se stanou součástí insolvenčního spisu, nezveřejňují v insolvenčxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxího soudu.
Rozhodnutí o nezveřejňování insolvenční soudce vyhotoví, v odůvodnění stručně vysvětlí důvody nezveřejňování. Rozhodnutí se založí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxolvenční navrhovatel a dlužník.
Od podání insolvenčního návrhu běží 7denní lhůta podle § 128a odst. 1, ve které může insolvenční soud odmítnout návxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Pokud usnesení o odmítnutí návrhu pro zjevnou bezdůvodnost bude napadeno odvoláním, zveřejní insolvenční soud insolvenční návrh a dokumenty, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxh odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, změněno, a to nejpozději do dvou hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnční soud zahájení insolvenčního řízení vyhláškou, kterou spolu s insolvenčním návrhem a jinými dokumenty v insolvenčním spise zveřejní v insolvenčxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxt. 1.
Neshledá-li insolvenční soud při předběžném posouzení věřitelského návrhu důvod k rozhodnutí o nezveřejňování (nebude mít pochybnosti o zjxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxě oznámí insolvenční soud vyhláškou, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxolvenčního soudu zbývaly méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxá
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení upravuje povinnost insolvenčního soudu oznámit zahájení každého insolvenčnxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení doručením insolvenčního návrhu insolvenčnímu soudu) začínají působit účinky zahájeného insolvenčního řízení dle § 109 až 111 IZ.
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxlvenčnímu soudu. Vzhledem k tomu, že se insolvenční řízení zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému (krajskému) soudu (§ 97), pak x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx teprve poté návrh postoupí místně příslušnému krajskému soudu. Jestliže dojde dlužnický insolvenční návrh insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončexx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxho klidu, pak se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku poklxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x případě věřitelského insolvenčního návrhu, kde insolvenční soud nerozhodl o nezveřejňování podle § 100a odst. 1 a učinil o tom do spisu záznam podle § 1xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, pak se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxné pracovní doby nejblíže následujícího pracovního dne.
Povinnost vydat vyhlášku má insolvenční soud i tehdy, dojde-li mu návrh na zahájení insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxvání podle § 100a odst. 1 a ve lhůtě 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení odmítl návrh pro zjevnou bezdůvodnost a toto rozhodnutí nabylo právní moci, zůxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx bezdůvodnost bude napadeno odvoláním, zveřejní insolvenční soud insolvenční návrh a dokumenty, které tvoří součást insolvenčního spisu, spolu s vyxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxo, a to nejpozději do dvou hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu po vydání rozhodnutí odvolacího soudu. Nebxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxvenčního řízení vyhláškou, kterou spolu s insolvenčním návrhem a jinými dokumenty v insolvenčním spise zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozdějx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxí údajů vyhláškou o tom, že ohledně určitého dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 101), má insolvenční soud povinnost vyrozumět o tom přímo (doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení, proti níž není odvolání přípustné, obsahuje:
a)
označení insolvenčního soudu, který ji vydal,
b)
označení insolvenčního navxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx x příjmení osoby, která ji vydala,
f)
den vydání.
Vyhláška o oznámení o zahájení insolvenčního řízení se doručuje:
a)
zveřejněním v insolxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxvou, aby se k němu dlužník vyjádřil), bb) insolvenčnímu navrhovateli, cc) orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jdexxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podali přihlášku pohledávky. Tuto výzvu lze spojit s oznámením o zahájení insolvenčního řízení; je-li výzva učiněna samostatně až v průběhu insolvenxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení není rozhodnutím, kterým by byla deklarována důvodnost insolvenčního návrhu, a tedy i úpadek dlužníka.
(Vyrozumění o zahájení insxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxnost insolvenčního soudu stanovenou v § 101. O zahájení insolvenčního řízení vyrozumí insolvenční soud: a) finanční úřad (správce daně), v jehož obvoxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxík sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, jinak celní úřad, v jehož obvodu má dlužník své bydliště, c) krajskou pobočku Úřadu práce, v jehož obvodu má dxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxli dlužníkem fyzická osoba, která nemá místo podnikání, d) příslušný orgán sociálního zabezpečení, e) obecný (tj. okresní) soud dlužníka, f) soud, spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkon rozhodnutí nebo
exekuce
na majetek dlužníka, g) Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního sys-tému uvedeného v seznamu České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxhu. Je-li insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že
a)
správcem daně dlužníka je jiný finanční úřad (popř. celní úřad) xxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxvněž tyto územně jiné orgány.
Učiní tak neprodleně po xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx
xozhodne-li insolvenční soud podle § 100a odst. 1 o nezveřejňování a neodmítne-li insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost, vyrozumí o zahájení insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxí návrh pro zjevnou bezdůvodnost, vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení podle odstavce 1 neprodleně po vydání rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxtí o úpadku), že územně příslušnými soudy, orgány státní správy a dalšími subjekty uvedenými v odstavcích 1 až 3 jsou též další osoby, vyrozumí neprodlexx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xatové schránky) doručí vyhlášku zahájení insolvenčního řízení.
DÍL 2
INSOLVENČNÍ NÁVRH
(Obsah insolvenčního návrhu)
JUDr.
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x x x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí náležitosti insolvenčního návrhu, a to bez ohledu na to, zda jde o návrh dlužníka nebo jeho věřitele. Insolvenční návrh musí vedle obecných náležitosxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xj. České národní banky) a označení dlužníka, jehož se návrh týká, popřípadě označení jejich zástupců:
b)
aa) fyzická osoba musí být označena osobnxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxbo ná-zvem, sídlem a identifikačním číslem, cc) stát (jakožto insolvenční navrhovatel) musí být označen pří-slušnou organizační složkou státu, ktexx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzn. že jde-li o insolvenční návrh věřitele, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku),
d)
označení důkazů, jichž se insolvexxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvatel domáhá (tj. rozhodnutí o dlužníkově úpadku).
Pokud je insolvenční návrh možno podat v listinné podobě (viz § 80a), je nutné předložit jej s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xx
xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxden stejnopis. K návrhu je insolvenční navrhovatel povinen připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, jichž se dovolává. Výslovně se stanoví, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xnsolvenční návrh věřitele, upravuje jeho povinné přílohy a listiny § 105.
Stejnopis insolvenčního návrhu věřitele se doručuje dlužníkovi vždx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xodle § 97 odst. 4 nepřihlíží.
Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční sxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtanovení § 43 OSŘ se nepoužije (§ 128 odst. 1).
Nejsou-li u insolvenčního návrhu připojeny zákonem požadované přílohy (§ 104 nebo § 105), nebo neobsxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxatí, jde-li o insolvenční návrh dlužníka podle § 98 odst. 1, v takovém případě může být lhůta k předložení příloh nebo k jejich doplnění delší. Nebude-li xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx soudu v Praze ze dne 26.1.2011, sp. zn. 3 VSPH 638/2010, MSPH 91 INS 7069/2010:
Podle ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona, v insolvenčním návrxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xařízena
exekuce
a označil další věřitele dlužníka. Dále je v návrhu obsažena jediná, zcela obecná věta parafrázující ovšem pouze text zákona, bez vylxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxkračuje dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti).
V insolvenčním návrhu nejsou obsažena a osvědčena tvrzení způsobilá naplnit znak úpadku ve smyslu § 3 oxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxhledávek věřitelů, nýbrž zvláštním soudním řízením, které ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) IZ směřuje k řešení úpadku, popř. hrozícího úpadku dlužníxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxocesní úkon, jímž hodlá zahájit insolvenční řízení věřitel, se kladou zjevně vyšší nároky, zejména se zřetelem k tomu, jak mohou do poměrů dlužníka a třxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxe potřebná tvrzení, jež by byla způsobilá (doložena listinami) osvědčit dlužníkův úpadek; pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat, a proto soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx zn. 29 NSCR 14/2011:
Věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat jako součást vylíčení okolxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčníxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xvšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které xxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxlvenční návrh má náležitosti předepsané insolvenčním zákonem a zda není namístě jeho odmítnutí podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona, nemá vliv okoxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx10, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, R 26/2011:
V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo že "je předlužen", není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením okolností, které úpadek osvědčují.
Dlužník, který předlxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxního zákona), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem (§ 104 odst. 1 insolvenčního zákona) řádně nesplnil.
Lhůta stanovená insolvexxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx2009, sen. zn. 29 NSČR 7/2008, SJ 104/2009:
Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu jako přílohu.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.2010, sp. zn. 3 VSPH 131/2010, KSPL 27 INS 6903/2009:
Základem pro rozhodnutí o úpaxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe uvedené v § 104 IZ. Soudní praxe dovodila, že - vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetícx xxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxpojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxpsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.
(Náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka)
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xeznam svého (veškerého) majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (tj. "seznam majetku"),
b)
seznam svých (splatných i dosud nesxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxící úpadek.
V odstavcích 2 a 3 jsou pak uvedeny podrobnosti toho, jak mají být zpracovány seznamy majetku, seznamy dluhů a další listiny. Nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxné a úplné.
Je-li dlužník povinen podle § 80a podat insolvenční návrh v elektronické podobě, je povinen takto předložit i přílohy k insolvenčnímu náxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx § 43 OSŘ zhojena, bude insolvenční návrh podle § 128 IZ odmítnut.
Nepřipojí-li dlužník k insolvenčnímu návrhu předepsané přílohy vůbec, popř. nexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xříloh. Lhůtu pro předložení příloh stanoví insolvenční soud dle vlastní úvahy s přihlédnutím k povaze případu, neboť zde neplatí zákonem stanovená 7dxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxli neúplné či vadné přílohy, insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítne.
Insolvenční soud může rozhodnout, aby mu seznamy uvedené v § 104 xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy (§ 128 odst. 3).
Hodlá-li dlužník, jenž není podnikatelem, řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddluxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xddlužení insolvenční soud odmítne (§ 390).
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxvolení reorganizace (§ 319), event. k němu může připojit též reorganizační plán (§ 340) přijatý všemi skupinami věřitelů (§ 148 odst. 2).
Judikaturx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxužníka jsou sice dle § 104 odst. 1 písm. d) IZ jednou z předepsaných příloh insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem, nicméně dle názoru odvolacího sxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxepsané náležitosti a je opatřen řádnými seznamy dle § 104 odst. 1 písm. a) až c) IZ, a to zejména seznamy majetku a závazků, pokud je absence zaměstnanců dlxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx. 1 písm. d) IZ, ledaže údaje obsažené v návrhu a seznamech vykazují vzájemné rozpornosti či nejasnosti, které správnost těchto údajů (z hlediska rozhoxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, R 26/2011:
V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxník "je insolventní", nebo že "je v platební neschopnosti", anebo že "je předlužen", není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxhlášením, že jde o seznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 insolvenčního zákona), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem (§ 104 odst. 1 inxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xhůtou pořádkovou.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.6.2009, sp. zn. 2 VSOL 146/2009, KSOS 33 INS 1974/2009:
Odvolací soud se neztotožňuje s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxbou dlužníkovi blízkou nebo osobou, která s ním tvoří koncern, a pokud neuvedl, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo výše a z jakého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern a dále pouze za situace, kdy dlužník pohledávky svých věřitelů popírá.
Správná je tedy argumentace dlužxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xěřitele, nevyplývá z ust. § 104 odst. 3 IZ dlužníkovi povinnost uvést v seznamu závazků i negativní vymezení těchto skutečností. Proto je třeba dlužníxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxa
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Jde-li o insolvenční návrh věřitele, je povinen doložit, že má proti dlužníkovx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxvrhu jen rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka a k návrhu připojí listiny, k doložení svých tvrzení (§ 368 odst. 1).
Doložením sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxadní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, neboť zjištění existence splatné pohledávky navrhovatele má význam jakožto jedno ze zjištěxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxv pochyb. Je proto třeba, aby věřitel jako insolvenční navrhovatel připojil ke svému návrhu veškeré listiny, z nichž lze spolehlivě učinit závěr o exisxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka. Náležitosti přihlášky upravuje § 174 a násl. Podrobnosti přihlášky pohledávky upravuje § 8 vyhl. č. 191/2017 Sb.
Povinnost připojit k ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxhláškou neuplatňuje (např. insolvenční návrh podaný zaměstnancem dlužníka pro neuspokojené mzdové nároky). Taková přihláška nebude však zařazena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvrh proti dlužníkovi - právnické osobě, povinen doložit pohledávku
- uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo - vykonatelným rozhodnutím nebo noxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxona, soudního znalce nebo daňového poradce, že navrhovatel o pohledávce účtuje. Obdobná povinnost platí podle odstavce 2 i pro zahraničního navrhovaxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxvat existenci a splatnost pohledávky uplatňované spolu s insolvenčním návrhem potvrzením vyjmenovaných osob o tom, že insolvenční navrhovatel, ktexx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxastní nepoctivosti - nemůže opřít svůj nárok na zahájení insolvenčního řízení o (sic) existující pohledávku, kterou v rozporu se zákonem nevede ve svéx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx xxxt
zanesení do účetnictví pouze pro účely opatření dokladu pohledávky pro zahájení insolvenčního řízení znamenalo pro věřitele určitý diskomfort v pxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx x níž věřitel účtuje, z důvodů předestřených výše pohlížet s větší mírou důvěry ohledně její pravosti, umožňuje § 105 odst. 1 a 2, aby bylo možno pohledávkx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxňového poradce o tom, že insolvenční navrhovatel o této pohledávce účtuje".
Předložením výše uvedeného potvrzení není však věřitel zbaven povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxí navrhovatel, který nabyl pohledávku postoupením v posledních 6 měsících před podáním insolvenčního návrhu, je povinen doložit v příloze přihlášky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xle § 177 odst. 5 nebo 7 věřitele tato povinnost nestíhá. Nesplní-li insolvenční navrhovatel tuto povinnost, platí, že pohledávku vůči dlužníkovi neosxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xsou jeho přílohy) ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (§ 128 odst. 2).
Třeba předeslat, že insolvenční návrh podaný věřitelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xpřičemž za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v dxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxx xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxadit.
K podání insolvenčního návrhu je třeba přistupovat velmi obezřetně, vzhledem k odpovědnosti insolvenčního navrhovatele (věřitele) za výsxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxmy, která mu vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu v případech zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx240/2015:
Povinnost věřitele podle § 105 IZ doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, nevyžaduje, aby šlo o pohledávku po dobu delší 30 dnx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxo insolvenční navrhovatel ani přes řádnou výzvu insolvenčního soudu nedoplní insolvenční návrh o řádnou přihlášku své pohledávky v zákonem předepsaxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx x xx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(Spojení jiných návrhů s insolvenčním návrhem)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xávrhem též návrhy na způsoby řešení svého úpadku, a to:
a)
návrh na povolení oddlužení (dle § 148 odst. 3 pak bude s rozhodnutím o úpadku spojeno též rozxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxo přihlášený věřitel).
V takových případech však musí insolvenční návrh obsahovat též náležitosti takových dalších návrhů (např. § 319 a násl.x x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xvého úpadku, může tak učinit (s určitými omezeními) i později, event. může dlužník v návrhu jen uvést (tj. avizovat), jak by měl být podle něj jeho úpadek xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xpadku. V ostatních případech lze podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxolvenční návrh dlužník, musí návrh na povolení oddlužení podat zároveň (na jediném formuláři) s insolvenčním návrhem; podá-li insolvenční návrh jinx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen (§ 390 odst. 1).
(Přistoupení k řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxřadí první věcně příslušnému soudu došlý insolvenční návrh zahajuje (jediné) insolvenční řízení a každý další později došlý insolvenční návrh (nejpxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu, považuje se osoba, která jej podala, za dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxce, kdy je další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku (tj. zasxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutí dosavadním účastníkům řízení nebo až po jeho doručení. V obou případech doručí insolvenční soud své rozhodnutí též dalšímu insolvenčnímu navrhxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xavrhovatel (stejnou) odvolací lhůtu s tím z dosavadních účastníků řízení, jemuž počala plynout jako poslední, pokud ovšem nebylo rozhodnutí doručenx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x IZ s ním nespojuje žádné účinky. O takovém návrhu není třeba vydávat žádné rozhodnutí a nepřihlíží k němu ani odvolací soud při přezkoumání rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho účinky jen tehdy, pokud soud dosud nerozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku.
Stejnopis dalšího insolvenčního návrhu podaného věřitelem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xydání rozhodnutí o úpadku.
Odstavec 3 reaguje na situaci, kdy je po předběžném posouzení prvního doručeného návrhu rozhodnuto podle § 100a odst. 1 o xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxk, dříve podaný insolvenční návrh (nebude-li odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost a dojde-li po uplynutí lhůty stanovené v § 128a k jeho dodatečnému zveřxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxjstříku. Technické naplnění tohoto požadavku insolvenčním soudem bude však ve stávající aplikaci obtížně realizovatelné, pokud se bude trvat na zásxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xrchního soudu v Praze ze dne 10.3.2009, sp. zn. 1 VSPH 98/2009, KSHK 34 INS 898/2008:
Podle § 130 odst. 2 insolvenčního zákona platí, že je-li insolvenčxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxh zpět. Toto ustanovení dopadá i na situace, kdy další insolvenční návrh je podán až poté, kdy insolvenční soud rozhodl o zastavení řízení, samozřejmě zx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xtav v době rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovatele, a proto je namístě řízení zastavit jen vůči tomu navrhovateli, který vzal svůj návrh zpět a deklaroval tak, že již účastníkem řízení, na rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xímž soud prvního stupně rozhodl o insolvenčním návrhu navrhovatele jinak než rozhodnutím o úpadku (totiž zamítnutím návrhu), a jež dosud nenabylo práxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxolvenční navrhovatel [navrhovatel b)] přistoupila k danému insolvenčnímu řízení zahájenému k návrhu navrhovatele a). Jakkoli pro tohoto dalšího inxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxocesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnímu navrhovateli, včetně práva podat proti již vydanému rozhodnutí o původním insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xodkladem pro zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka, jehož se spolu s původním navrhovatelem v daném (dosud neskončeném) insolvenčním říxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxručen (§ 107 odst. 5 IZ).
Při přezkoumání napadeného usnesení vzal odvolací soud v potaz i insolvenční návrh tohoto dalšího navrhovatele, a to i z hledixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxníku svědčící alespoň jednomu z insolvenčních navrhovatelů. Z uvedeného plyne, že napadené usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro neosvědčexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxvyššího soudu ČR ze dne 17.7.2014, sen. zn. 29 NSČR 79/2014:
"Další" insolvenční návrh podaný u "jiného" soudu, než u toho, u kterého probíhá řízení o "pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxdu (§ 107 odst. 1, věta první, insolvenčního zákona), za "dalšího" insolvenčního navrhovatele se ovšem osoba, která "další" insolvenční návrh podalax xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx 1, věta druhá, insolvenčního zákona).
Jakmile soud, u kterého byl podán "další" insolvenční návrh (lhostejno, zda jde o soud okresní nebo o soud krajsxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxdleně postoupí "další" insolvenční návrh soudu, u kterého probíhá řízení o "původním" (prvním) insolvenčním návrhu, aniž by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxx x xxxxxxxxx xterou se oznamuje zahájení insolvenční řízení, o výzvu věřitelům k přihlašování pohledávek v době před rozhodnutím o úpadku, o výzvu k odstranění vad ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Záloha na náklady insolvenčního řízení
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Povxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xč byla do zákona zakotvena novelou účinnou od 1.7.2017 v rámci tzv. protišikanózních opatření.
Tuto zálohu je povinen věřitel složit automaticky (xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxa v pokladně insolvenčního soudu. Údaje potřebné k provedení a identifikaci platby vystavily insolvenční soudy na svých webových stránkách.
Neslxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxá insolvenční navrhovatel, kterým je - zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích, - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní k dříve podanému insolvenčnímu návrhu podle § 107 odst. 1.
Podle odstavce 2 a 3 je insolvenční soud oprávněn insolvenčnímu navrhovateli vyměřit (x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxávce měl k dispozici finanční prostředky nezbytné k výkonu své funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, resp. po svém ustanovení do funkce. Je protx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xe krytí nákladů insolvenčního řízení a pokud tyto prostředky nelze zajistit jinak) a popř. s přihlédnutím k již složené záloze podle odstavce 1.
Povxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (tj. dlužníkovi nebo věřiteli), nejpozději však do vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxkursem, bude uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady konkursu využíváno zejména v případech, kdy z dlužníkova insolvenčního návrhu a jeho přílxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádný majetek nemá, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že k 1.1.2014 byl zrušen institut zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku. Není přitom vyloučenxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxdat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu. Dlužno připomenout, že jde-li o insolvenční návrh dlužníka, postačí pro vydání rozhodnutí o úpadku, jsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho podání (§ 134 odst. 1). Z uvedeného vyplývá, že pokud se soud rozhodne vyzvat dlužníka k zaplacenx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxvinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnuxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xoplatku nelze na tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zaplatit, tak pro případ osvobození od placení xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxního řízení podle odstavců 2 a 3 uloží zpravidla tehdy, není-li z jeho insolvenčního návrhu a z připojených příloh bez dalšího zřejmé, že dlužník má k disxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžníka, domáhá-li se vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka pro svoji splatnou pracovněprávní pohledávku (typicky pro dlužnou mzdu)
Povinnost zaplaxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxvenčního řízení soud ukládá insolvenčnímu navrhovateli usnesením, proti němuž je odvolání přípustné. Usnesení musí obsahovat odůvodnění, v němž soxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxna, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, že může přikročit k jejímu vymáhání. xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku) nebo zda přikročí k vymáhání zálohy (i po vydání rozhodnutí o úpadku) anebo zda z toho pro insolvenční řízení nic nevyvodí. Proti usnesení o zastxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxní dlužníka), má dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel, popř. třetí osoba proti insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xnsolvenční navrhovatel zastavení insolvenčního řízení zavinil (§ 147 odst. 1). Je-li zřejmé, že určité osobě vznikla v důsledku zahájení insolvenčnxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxběžné opatření, kterým povinné osobě (insolvenčnímu navrhovateli) uloží, aby na náhradu této škody složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou čxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxběžného opatření.
Náhrada částky zaplacené věřitelem na zálohu na náklady insolvenčního řízení je pohledávkou za majetkovou podstatou [§ 168 odsxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx xe zálohou na náklady předběžného správce ustanoveného po dobu moratoria (§ 123 odst. 2), rovněž tak ne s poplatkem za insolvenční řízení.
Judikaturx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxtná spolu s podáním insolvenčního návrhu, neznamená to však, že záloha musí být uhrazena přesně v okamžik podání insolvenčního návrhu, nýbrž že musí býx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxdit, přitom není překážkou úhrady zálohy na náklady insolvenčního řízení, jelikož spisová značka není jediný identifikátor, který lze ve vztahu k osoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxifikačního čísla v případě osoby právnické. Oba uvedené identifikační údaje jsou jedinečné a vylučují možnost záměny s jiným dlužníkem.
Usnesení xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xoud ukládá insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je odvolání přípustné. Nejde o usnesení vydané v rxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení, teprve tehdy, má-li insolvenční návrh všechny zákonem předepsané náležitosti. Je pojmově vyloučeno činit vůči insolvenčnímu navrhovatxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxadě řešení úpadku konkursem by odměna správce představovala podstatnou část nákladů a podle vyhl. č. 313/2007 Sb. by činila nejméně 45 000 Kč, je zálohx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xx40/2008:
Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může přxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xo částky 50 000 Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxstitutu zálohy je především překlenout tak nedostatek finančních prostředků a umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a po rozhodnutí o úpadxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odsxx x xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxkon žádného podkladu, pro další pokračování v řízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstraněna na samém začátku insolvenčního říxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxenčního řízení. Bude-li schopna likvidátorka dlužníka takový majetek identifikovat a z něho zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, pak lzx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxatit, pak tento test zřetelně podpoří závěr, že další pokračování insolvenčního řízení by bylo zjevným zneužitím postupů podle insolvenčního zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxrka mimo rámec insolvenčního řízení dokončí likvidaci společnosti.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.6.2012, sp. zn. 1 VSPH 781/2012, MSPH xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.
Ustanovení insolvenčního zákona (§ 108) zprošťuje věřitele s pracovněprávním nárokem závazxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxativně jmenuje osoby od této povinnosti osvobozené, insolvenční navrhovatelé však mezi nimi uvedeni nejsou.
DÍL 3
ÚČINKY SPOJENÉ SE ZAHÁJxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018.
Poznámky
Úprava obsažená § 109 až § 114 váže se zahájením insolvenčního řízení celou řadu procesních a hmotněprávních účinků, jež postihují jax xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxenčního řízení na základě insolvenčního návrhu věřitele jsou vyvážena jednak postihy, s nimiž zákon pro věřitele, kteří podáním insolvenčního návrhx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxož i tím, že dlužníkův majetek bude až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu chráněn před hromadným a nekoordinovaným atakem věřitelů s vykonatelnými poxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlů.
Třeba připomenout, že insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému (krajskému) soudu (§ 97 odst. 1), přixxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxeřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
Podle právní úpravy účinné do 30.6.2017 bylo třexx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxvrhu insolvenčnímu soudu; byl-li návrh doručen v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxvenčního soudu.
Právní úprava předběžného posouzení insolvenčního návrhu obsažená v § 100a dala insolvenčnímu soudu prostor k posouzení věřitelxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxčního řízení a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvající v tom, že již nelze vůči dlužníkovi uplatnit žalobou pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty, lze-li je uplatnit přihláškou, je zxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx o ní (po pravomocném rozhodnutí o úpadku dlužníka) zastavit podle § 141a . Byla-li žaloba o zaplacení pohledávky, která se v insolvenčním řízení uplatňxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx o ní bylo rozhodnuto; to ovšem pouze do okamžiku, kdy bude rozhodnuto o úpadku dlužníka, neboť podle § 140a se rozhodnutím o úpadku přerušují soudní a rozxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxách, které se podle § 170 v insolvenčním řízení neuspokojují.
Pokud jde o právo na uspokojení ze zajištění ohledně majetku ve vlastnictví dlužníka nxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxlatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených IZ, půjde především o zajištění pohledávek z úvěrového financování (§ 41) nebo o zvláštní ustanovení o vxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxěné podmíněné pohledávky i dojde-li ke splnění odkládací podmínky pro vznik takové pohledávky po zahájení insolvenčního řízení, a věřitel - nositel zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení je spojen též účinek nemožnosti provedení (tj. vlastní realizace) výkonu rozhodnutí či
exekuce
, která by postihovala majetek ve vlastnictxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí je opět ochrana majetku patřícího do majetkové podstaty (za účelem budoucího způsobu řešení úpadku) a zabránění uspokojení pohledávky věřitele na vxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxx xxxxxxx x xxxxštění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Úprava obsažená v odstavci 6 pro případ nerespektování toxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx
xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxm. c), se v insolvenčním řízení nepřihlíží,
b)
insolvenční soud může i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
v rozporu s omezeními v § 109 odst. 1 písm. c).
Proti rozhodnutí souxx xx xx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu nebo exekutorovi se rozhodnutí insolvenčního soudu doručuje zvláštním způsobem.
Odstavec 3 staví věřitelům (promlčecí a prekluzívní) lhůty oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxhájení insolvenčního řízení) nebo dále neběží (pokud začaly běžet před zahájením insolvenčního řízení). Smyslem ustanovení je uchovat věřitelům tyxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xhrání věřitele před promlčením nebo zánikem jejich nároků vůči dlužníkovi. Uplynutím lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k podání přihlášky tento úxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxbo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení trvají zásadně až do skonxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xdmítnut, zamítnut nebo řízení o něm bylo zastaveno, zanikají účinky zahájení insolvenčního řízení již okamžikem zveřejnění takového rozhodnutí v inxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xřed jeho vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 407 odst. 2).
Judikatura
Usnesenx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxí pohledávek věřitelů dlužníka z majetkové podstaty dlužníka i celkové vyřešení majetkových vztahů dlužníka, který je v úpadku. Smyslem § 109 odst. 1 pxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxřitelů, a to z hlediska kvantitativního i časového. To se děje pokud možno co nejpřesnějším zjištěním majetku úpadce, k čemuž slouží jednotný režim přixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x insolvenčním řízením, mohla by být osoba nacházející se v insolvenci po skončení insolvenčního řízení vystavena atakům ze strany věřitelů, vycházejxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.2011, sen. zn. 29 NSČR 16/2011:
Skutečnost, že ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona výslovnx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxní výkonu rozhodnutí) podaného "po zahájení insolvenčního řízení" [tedy ve smyslu § 97 odst. 1 části věty za středníkem insolvenčního zákona po dni, kxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xahájením insolvenčního řízení)], není sama o sobě (vzhledem k době vzniku soudcovského zástavního práva na nemovitostech plynoucí z § 160 odst. 1 obč. xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xčinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, na základě návrhu na jeho zřízení podaného před zahájením insolvenčního řízení.
Insolvenční zákox xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxího zákona), přičemž zmínka o soudcovském zástavním právu na nemovitostech zřízeném na základě návrhu podaného "po" zahájení insolvenčního řízení v x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nemovitostech. Smyslem této úpravy bylo především připomenout, že i takto vzniklé soudcovské zástavní právo na nemovitostech může založit právo na uxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xahájení insolvenční ho řízení výslovně dovolují.
Soudcovské zástavní právo na nemovitostech, které vzniklo (právní mocí soudního rozhodnutí) potxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tom stejně jako jiné způsoby zajištění pohledávky, jejichž vznik nebyl dovršen k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, rovněž nevznikne věřiteli právo na uspokojení z tohoto zajištění v insolvenčním řízení, buxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx okamžik, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení) a stanovený
modus
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxi, kdy nebylo ani tvrzeno, že by soudcovské zástavní právo na nemovitostech zřizované ve prospěch dovolatele v této věci patřilo k zajištění, s jehož vzxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již úprava obsažená v § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona.
Jinak řečeno, na základě soudcovského zástavního práva na nemovitostech, kterx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxý v § 41 insolvenčního zákona, nenabývá věřitel právo na uspokojení pohledávky z takového zajištění bez zřetele k tomu, zda návrh na zřízení soudcovskéxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx14, sp. zn. 1 VSPH 1648/2014, MSPH 93 INS 18201/2014:
Se zahájením insolvenčního řízení insolvenční zákon v § 109 ani v jiném ustanovení nespojuje přexxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxematiku nedopadá. Stanoví-li tedy insolvenční zákon v § 109 odst. 1 písm. c), že výkon rozhodnutí lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést, má txx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxamená to ale, že by rozhodnutí dříve vydaná (před zahájením insolvenčního řízení) nemohla nabýt právní moci, pokud např. nebyla v zákonných lhůtách naxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxstavce 1 písm. c) nepřihlíží, tedy jen k těm, která byla vydána až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, přičemž pokud by to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxtavce a pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
, leč jen u rxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxdnutím vydaným dříve
Nález Ústavního soudu ze dne 6.9.2016, sp. zn. IV. ÚS 378/16:
Ústavní soud uzavírá, že obecné soudy jsou povinny v případech vyxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xlnění po odpočtu nákladů exekuce; účelně vynaložené náklady
exekuce
, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx.12.2015, sp. zn. 29 ICdo 10/2014:
Žalobce měl svou pohledávku zajištěnu zástavním právem k majetku dlužníka. Přestože ke dni zahájení insolvenčníhx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxdnutí o úpadku dlužníka (povinného) a vydání výtěžku zpeněžení soudním exekutorem insolvenčnímu správci se právní postavení žalobce jako zástavníhx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xejvyššího soudu ČR ze dne 4.5.2015, sp. zn. 26 Cdo 3544/2014:
Lze tedy uzavřít, že soudní exekutor sice postupoval v rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 pxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, avšak, vzhledem k tomu, že insolvenční návrh, na základě kterého toto insolvenční řízení bylo zahájeno, následně byl, ještě před tím, než odvoxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxení pokračovat.
(Uplatnění pohledávek přihláškou)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Pozxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxž by museli čekat na vydání rozhodnutí o úpadku. Soud je povinen došlé přihlášky evidovat; přihlášky nelze odmítat či vracet jako předčasné. Na druhou sxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávky. Jde však o to, kdy je vhodné takovou výzvu v průběhu insolvenčního řízení (ještě před rozhodnutím o úpadku) učinit. Tuto výzvu může soud spojit již x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxnční návrh podán věřitelem, je vhodné tuto výzvu učinit až tehdy, obsahuje-li insolvenční návrh všechny potřebné náležitosti (tj. je-li perfektní); x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxstříku (§ 71 odst. 3).
Náležitosti výzvy k podání přihlášek pohledávek jsou uvedeny v § 8 vyhl. č. 311/2007 Sb. s tím, že přihlašovací lhůta nesmí býx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxadku, jež činí 30 dnů v případě řešení úpadku oddlužením a 2 měsíce v ostatních případech (§ 136 odst. 3). K přihláškám, které jsou podány později, insolvxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxzhodnutí o úpadku.
Náležitosti přihlášek upravuje § 174 a násl. IZ a § 8 vyhl. č. 191/2017 Sb.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxhájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku nemá vliv na běh lhůty stanovené k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Obecně je dlužník omezen v nakládání s majetkovou podstatou (tj. nejen v nakládání se svým majetxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxnky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 odst. 4), pokud by takovým nakládáním mělo dojít:
a)
k podstatné změně ve skladbě, využití nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v rozsahu a za podmínek stanovených IZ, tedy prostřednictvím rozvrhového usnesení v konkursu, plněním splátkového kalendáře v oddlužení či plněním rxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxčených věřitelů, pokud tak činí ve snaze odvrátit rozhodnutí o úpadku - viz rozhodnutí níže.
Neúčinnosti právního úkonu učiněného dlužníkem v rozpxxx x x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xředem obstará souhlas insolvenčního soudu.
Omezení dlužníka se netýká jen úkonů nutných:
a)
ke splnění povinností stanovených zvláštními práxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní, dodávek energií, veřejné hromadné dopravy apod.),
c)
k odvrácení hrozící škody,
d)
k plnění zákonné vyživovací povinnosti a
e)
ke splxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxy však nejsou vůči věřitelům neúčinné.
Pokud však jde o pohledávky za majetkovou podstatou či jim na roveň postavené, předpokládá se, že zahájexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxozičním oprávněním k majetku) ve lhůtách jejich splatnosti.
Insolvenční soud může výjimečně rozhodnout též o tom, že dlužník nebude vůbec omezen v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxa omezit ještě více (zejména předběžnými opatřeními dle § 113).
Rozhodnutí insolvenčního soudu o jiném (širším či užším) rozsahu omezení dlužníka x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxě přípustné (§ 91). Rozhodnutí se doručuje věřitelům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť se doručuje dlužníku, předběžnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne podle § 332 jinak (x xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu (§ 407 odst. 2).
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ze dnx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxolvenčního řízení, jsou ve smyslu ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. prosince 2013) vůči věřitelům dlužníka neúčixxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxrých:
[1] Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před insolvenčním soudem je i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že spornx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxě (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účastníků, výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xe právním úkonem, jelikož jde o projev vůle směřující k zániku povinnosti splnit dluh (závazek). Ponechají-li se stranou právní úkony, které dlužník uxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xstanovení § 235 až § 243 insolvenčního zákona odporovat jen těm právním úkonům dlužníka, jež jsou taxativně vypočteny v ustanoveních § 240 až § 242 insoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Jelikož v poměrech dané věci měl odvolací soud za osvědčenou jen pohledávku třetího insolvenčního navrhovatele, je pro posouzení, zda má dlužník vícx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jehož pohledávku dlužník zaplatil po zahájení insolvenčního řízení.
Ustanovení § 111 insolvenčního zákona upravuje tzv. zákonnou neúčinnost práxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxním úpadku dlužníka; zamítne-li (pravomocně) insolvenční soud (jako v poměrech dané věci) věřitelský insolvenční návrh, lze jen stěží uvažovat o práxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxájení insolvenčního řízení v rozporu s ustanovením § 111 insolvenčního zákona. Naopak
akceptace
názoru dovolatelů by ve svém důsledku znemožňovala xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxených se zahájením insolvenčního řízení viz též důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.11.2015, sp. zn. 29 Cdo 311/2015. Tam Nejvyšší soud mimo jinx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xlužník předtím vskutku učinil právní úkon odporující ustanovení § 111 odst. 1 insolvenčního zákona.
(Předběžný správce)
JUDr.
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i bez návrhu předběžného správce.
Pokud soud nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsaxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxkovi i tehdy, jestliže
a)
vyhlásil
moratorium
(§ 118) nebo
b)
odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit x xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxné podle zvláštního právního předpisu,
b)
dávat dlužníkovi souhlas k nakládání s majetkovou podstatou nebo její částí (§ 113 odst. 1),
c)
přijxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx u sebe majetek náležející do majetkové podstaty, prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění (§ 213).
Vzhledem k tomu, že s činností předběžného sprxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx vhodné ustanovit předběžného správce (není-li jeho ustanovení povinné) až poté, co bude insolvenčním navrhovatelem zaplacena záloha na náklady insxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxx správce platí přiměřeně (na rozdíl od zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, u nichx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxmu insolvenčních správců (§ 21), event. ji může výjimečně vybrat i mimo tento seznam (§ 22 odst. 2), a že předběžný správce musí mít předem (tj. ještě před xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxostí jeho zaměstnanců (§ 23).
Předběžný správce může být ustanoven buď samostatným rozhodnutím (dle odstavce 2) nebo v rámci rozhodnutí o nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxlům pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1) a zvlášť je doručuje dlužníku, předběžnému správci, osobám, o jejichž návrhu na ustanovexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxhodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán (§ 75 odst. 2).
Rozhodnutí o ustanovení předběžného správce se zveřejní stejným způsobem jako rozxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxní přípustné jen z důvodů uvedených v § 26, tj. že nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce (§ 21 odst. 2 a § 23) nebo že není nepodjatý (§ 24).
Rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xoud předběžnému správci již v rozhodnutí o jeho ustanovení, přičemž tento rozsah lze později i měnit (tj. rozšířit i zúžit).
Je-li v insolvenčním říxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx-li však předběžné opatření, kterým byl ustanoven předběžný správce, zrušeno (insolvenčním soudem nebo odvolacím soudem) ještě před rozhodnutím o úxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxklady, které mu vznikly.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.9.2010, sp. zn. 2 VSOL 281/2010, KSOS 36 INS 2399/2010:
Podle usxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis. Podle ust. § 27 odst. 3 IZ, ustanovení o insolvenxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxsolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.
Podle ust. § 142 písm. b) IZ, jinxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.
Podle ust. § 146 odst. 2 IZ, je-li toho podle stavu insolvenčního řízení zapotřebí, rozhodne insolvenční sxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxlací soud se zabýval tím, kdo má být zavázán k úhradě odměny a hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně. Nesdílí přitom závěr soudu prvního stupxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxů došlo pro chování dlužníka (§ 146 odst. 2 věty druhé OSŘ). Podle odvolacího soudu neexistuje žádný rozumný důvod, pro který by mělo být v přezkoumávané xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podle které hradí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce stát, pokud není možné jejich uspokojení z majetkové podstaty xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx státu beze zbytku naplněny, když záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla insolvenčními navrhovateli složena a odměnu a náhradu hotových výdajx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Předběžná opatření)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Insolvenční soud může nařídit (xx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xodstaty v neprospěch věřitelů. Předběžným opatřením lze nařídit (nad rámec zákonných omezení vyplývajících z § 111): a) aby dlužník nenakládal s určixxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxstí jen se souhlasem předběžného správce, anebo lze nařídit osobám, které mají dluhy vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxeba jej (nyní) ustanovit.
Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření se doručuje (zvlášť) do vlastních rukou jen dlužníkovi a předběžnému správcx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxitostí), Notářské komoře České republiky (pro zápis do Rejstříku zástav) a orgánu nebo osobě, která vede jiný veřejný či neveřejný seznam (pro zápis do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxolat jen dlužník.
Je-li návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut, doručí se rozhodnutí (zvlášť) jen dlužníku a navrhovateli předběžného oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Zruší-li insolvenční soud předběžné opatření, postupuje se při jeho doručení obdobně jako při jeho nařízení; proti rozhodnutí se může odvoxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxbo rozhodnutí o jeho zrušení napadeno odvoláním, má (insolvenční) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx
x xxxxy směřující k odstranění vad včasného odvolání nebo
b)
o doručení odvolání ostatním účastníkům anebo
c)
o vyšetření podmínek řízení nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxx xSŘ se nepoužije.
O podaném odvolání rozhodne odvolací soud (včetně provedení všech úkonů) "s nejvyšším urychlením" (§ 92), nejpozději však dx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xSŘ).
Třeba předeslat, že podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenčxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xnsolvenčního řízení po nařízení takového předběžného opatření (§ 205 odst. 2).
Právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení disxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxolvenční soud rozhodne podle § 332 jinak (§ 330 odst. 2).
Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužnxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
(Plnění závazku po zahájení insolvenčního řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xýlučně do rukou předběžného správce. Pokud se takové plnění nedostane (prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxatě, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohl vědět. Prokázat takovou skutečnost však bude velmi obtížné vzhledem k tomu, že předběžné opatřenx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Institut moratoria je svojí podstatou časově omezený zákaz vydání rozhodnutí o úpadku. Účelem morxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x to poskytnout dlužníkovi na omezenou dobu určitý prostor, jenž by měl dlužník především využít k překonání svého úpadku nebo hrozícího úpadku.
Návxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoba v nucené správě by však takový návrh patrně podat mohla).
Návrh lze podat ve lhůtě:
a)
do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu dlužníkem nebo
xx
xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 OSŘ se nepoužije (§ 117).
Insolvenční soud vyhlásí
moratorium
, jen jexxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxzhodnutí, jímž insolvenční soud vyhlásí
moratorium
, není odvolání přípustné; proti odmítnutí návrhu na
moratorium
se může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxolvenčního řízení; není-li stanoveno jinak, platí pro řízení o tomto návrhu obdobně § 115 až § 124 (§ 125). Jinými slovy,
moratorium
na majetek dlužníkx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx, KSCB 25 INS 6516/2009:
Lhůta k podání návrhu na
moratorium
je lhůtou procesní.
Návrh na moratorium
(Náležitosti návrhu na moratoxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodání (§ 42 odst. 4 OSŘ) obsahovat všechny (rozhodné) skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení.
K návrhu na
moratorium
je dlužník povinen přixxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxých i dosud nesplatných) závazků s uvedením svých věřitelů (tj. "seznam závazků"),
c)
seznam svých zaměstnanců,
d)
listiny, které dokládají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxelů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny.
Vzhledem k tomu, že o návrhu na vyhlášení moratoria musí insolvenční soud rozhodnout do konce prxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxání jeho vad, event. jiných neúplností, nelze použít (§ 117).
Insolvenční soud vyhlásí
moratorium
, jen jestliže jsou splněny předpoklady uvedené x x xxx x x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
moratorium
, není odvolání přípustné; proti odmítnutí návrhu na
moratorium
se může odvolat pouze dlužník (§ 118).
Judikatura
Usnesení Vrchníxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx 2 IZ, zejména zda dlužník splnil povinnost předložit písemné prohlášení většiny svých věřitelů počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášeníx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxí návrhu odlišná od stavu podchyceného v poslední účetní závěrce, znamená, že je třeba vyjít z údajů obsažených v seznamu závazků, jenž musí být zpracovxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu závazků aktualizovaného ke dni podání návrhu dlužníka na prodloužení moratoria a písemným prohlášením většiny jeho věřitelů počítané podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xrávní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx event. neúplností návrhu. Návrh proto musí být perfektní hned od počátku, má-li mu být vyhověno. Dojde-li soudu návrh na vyhlášení moratoria v úterý, mxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxkatura
Unesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.9.2010, sp. zn. 3 VSPH 347/2010, KSPA 56 INS 2720/2010:
S ohledem na lhůtu, v níž má insolvenční soud pxxxx x xxx xx x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxx xx xx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx návrhu bezpředmětná. Úprava § 115 a násl. IZ je striktně postavena tak, že chce-li dlužník (věcně k tomu legitimovaný) využít dobrodiní moratoria, muxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxho insolvenčního návrhu, anebo do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele. Návrhem podaným později nebo návrhem neúplným se nelze věcně zabýxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxhů pokračovat.
Jelikož vady návrhu na
moratorium
může navrhovatel odstranit jen dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí tohoto návrhxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxrhu na
moratorium
až poté, co byl insolvenčním soudem odmítnut.
Vyhlášení moratoria
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Návrhu na vyhlášení moratoria (tj. dočasného zákazu rozhodnout o úpadku dlužníka) lze vyhovět, jen jestliže:
a)
jsou (formálně) splněny všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx x
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxutečnosti, které odůvodňují vyhlášení moratoria, nebo opatření, jež hodlá dlužník provést po dobu moratoria; hodnocení těchto skutečností nebo opaxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xo vyhlášení moratoria zjistí:
a)
že dlužník uvedl v návrhu nepravdivé údaje,
b)
nebo vyjde-li najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledovax xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxatoria musí obsahovat:
a)
výrok o jeho vyhlášení (např.: "Na majetek dlužníka XY se vyhlašuje
moratorium
.") a
b)
údaj o délce trvání moratoria sxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxeřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1); současně se dále doručí též
b)
zvláštním (tj. tradičním) způsobem doručení, a to (§ 75 odst. 2): axx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxí, a ee) orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí o odmítnutí návrhu se může odvolat pouze dlužník. Rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vyhlášení moratoria nepatří mezi tzv. prioritní rozhodnutí, jxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x x xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxžník, ustanoví insolvenční soud v rozhodnutí o vyhlášení moratoria předběžného správce. Za trvání moratoria ustanoví insolvenční soud předběžného xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx alespoň desetinu pohledávek věřitelů, které dlužník uvedl v seznamu závazků (§ 123 odst. 1).
S účinností moratoria zanikají též insolvenčním soudxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xčinnost moratoria
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Délka trvání moratoria je omezena na dobu pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxodem k odmítnutí jeho návrhu, ale insolvenční soud vyhlásí
moratorium
jen na dobu tří měsíců. Délka trvání moratoria musí být uvedena v rozhodnutí o jexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxliže dlužník k takovému návrhu připojí ke dni jeho podání
a)
aktualizovaný seznam závazků a
b)
písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx mohlo být
moratorium
včas prodlouženo, je potřeba, aby návrh na jeho prodloužení došel insolvenčnímu soudu s dostatečným časovým předstihem tak, abx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxouženo, doručí se rozhodnutí o tom stejně jako rozhodnutí o jeho vyhlášení (§ 118).
Moratorium
je účinné od okamžiku (tj. ode dne, hodiny a minuty) zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxá
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Odstavec 1 formuluje hlavní účel moratoria, totiž nemožnost vydání rozhodnutí o úpadku.
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxi upravenými v § 121 a § 122.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.9.2012, sp. zn. 3 VSPH 128/2011, KSLB 76 INS 14670/2011:
V rámci ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria pak rozhodnutí o úpadku dlužníka nelze vydat (§ 120 odst. 1 IZ). Jestliže soud prvního stupně vyhlášené
moratorium
napadeným usnesením zruxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xda vyhlášené
moratorium
mělo trvat (zda jeho zrušení bylo důvodné či nikoli).
xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxje skutečnost, že i po vyhlášení moratoria mohou věřitelé podávat další insolvenční návrhy, jimiž přistupují do insolvenčního řízení (§ 107), nebo přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx (např. již hned v odstavci 2). Ustanovení tak dává účinky spojené s dalšími insolvenčními návrhy (§ 109 až § 114) a s přihláškami pohledávek (§ 173 odst. 4x xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxí moratoria tak, že jsou jimi:
a)
přihlášení věřitelé (tj. včetně těch, kteří podali přihlášku svých pohledávek v průběhu moratoria a přitom nebyli xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdávek a ani insolvenční návrh);
všichni tito věřitelé mají mj. právo se zúčastnit schůze věřitelů a stát se členy nebo náhradníky věřitelského výboru nxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
V odstavci 1 je výslovně deklarováno oprávnění dlužníka, aby po dobu trvání moratoria přednosxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, materiály, polotovary, díly, zboží nebo služby bezprostředně potřebné pro výrobu nebo k dokončení rozpracovaných zakázek apod.) vzniklé v poslednxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxovány, avšak zůstaly neuhrazeny) bez sankcí upravených v IZ (v podobě neúčinnosti takového úkonu) nebo v TZ (trestný čin zvýhodňování věřitele); dlx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxží a služeb, aby po dobu trvání moratoria vypověděli smlouvy s dlužníkem nebo od nich odstoupili z důvodu:
a)
prodlení dlužníka s placením úhrady za zxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdě těchto smluv řádně a včas alespoň závazky vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria anebo po něm.
Ustanovení odstavce 3 zakazuxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxní je ochrana dlužníka, který se snaží řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek sanační formou. V odůvodněných případech může insolvenční soud předběžnýx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxsolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem.
Způsob doručení takového předběžného opatření jx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxkytnuta poslední možnost) pro překonání jeho úpadku nebo hrozícího úpadku.
Dlužno předeslat, že pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, pak patřx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxřít též smlouvy o úvěrovém financování (§ 42 odst. 3).
(Předběžný správce pro dobu moratoria)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní sxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
x)
dlužníka nebo
b)
věřitele nebo věřitelů dlužníka, kteří nepodepsali prohlášení, že souhlasí s vyhlášením moratoria (§ 116 odst. 2) a jejichž poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxanovován na návrh, může insolvenční soud uložit tomuto navrhovateli (pokud není též insolvenčním navrhovatelem), aby ve stanovené lhůtě zaplatil záxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxit zálohu na náklady předběžného správce nelze uložit zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, uplatňuje-li v insolvenčním řízení svoji pohxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce se ukládá usnesením. Usnesení musí obsahovat odůvodnění, v němž soud vysvětlí důvody, pro něž požaduje zaplacení zálohy na náklady předběžnéxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavit, a neučiní-li tak, že může přikročit k jejímu vymáhání. Je na úvaze insolvenčního soudu, zda po marném uplynutí lhůty určené k zaplacení zálohx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxohy (i po jeho ustanovení) anebo zda z toho nic nevyvodí (a předběžného správce k návrhu nebo i bez návrhu ustanoví). Proti usnesení o zastavení řízení o nxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxí předběžného správce je pohledávkou za majetkovou podstatou [§ 168 odst. 1 písm. d)].
Zálohu na náklady předběžného správce podle § 123 odst. 2 nelzx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxx moratoria
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Moratorium
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxčasném) zrušení nebo b) zamítnutím nebo odmítnutím insolvenčního návrhu anebo c) zastavením insolvenčního řízení.
Rozhodnutí o zrušení moratorxx xxx xxxxxx
xx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxx xxxxxxx pokud: aa) dlužník uvedl v návrhu na
moratorium
nepravdivé údaje, nebo bb) vyjde-li za trvání moratoria najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu) rozhodnout o návrhu na zrušení moratoria. Zrušit
moratorium
bez návrhu lze jen po předchozím:
a)
slyšení dlužníka a předběžného správcex x
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
Před zrušením moratoria bez návrhu předvolá insolvenční soud dlužníka a předběžného správce ke slyšení a umožní jim vyjádřit se ústně do protokoxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxka, event. k přednostnímu uspokojování některých dlužníkových věřitelů). K nařízenému slyšení je vhodné obeslat alespoň 3 věřitele s nejvyššími pohxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxupilo do řízení.
Od slyšení dlužníka lze upustit např. v případech, pokud by jeho provedení mělo být spojeno s neúměrnými průtahy v řízení či pokud dlxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
obecně vyhláškou, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1); současně se dále doručuje též
b)
zvláštním (tj. tradičním) způsobem dxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis. Proti rozhodnutí o zrušení moratorxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxů, jež byly odloženy až k zániku moratoria (§ 121 odst. 1).
(Návrh na moratorium před zahájením řízení)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou v likvidaci, v případech svého hrozícího úpadku (pokud by však nastal dlužníkův úpadek, je dlužník povinen podat insolvenční návrh, s nímž může xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení se podává u věcně a místně příslušného insolvenčního soudu. Dojde-li takový návrh soudu v době, kdy je u něho již zahájeno insolvenční řízení, v nxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxzení dle § 115; stejně se posuzují i situace, kdy insolvenční řízení je k návrhu věřitele zahájeno v mezidobí od podání takového návrhu do doby rozhodnutx x xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxtitucí [§ 6 odst. 2 písm. a)] nepřichází u nich podání návrhu na vyhlášení moratoria v úvahu (§ 368 odst. 3); je-li takový návrh přesto podán, insolvenční xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxní o návrhu dlužníka až do rozhodnutí o vyhlášení moratoria do určité míry skrytě před věřiteli dlužníka, neboť:
a)
soud nezveřejňuje žádné informaxx x xxxxxxx xxxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm insolvenčního řízení rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; § 43 OSŘ se nepoužixx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxx; jinak návrh na
moratorium
odmítne. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud vyhlásí
moratorium
před zahájením insolvenčního řízení, není odvoláxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxím rejstříku (§ 71 odst. 1); současně se dále doručí též
b)
zvláštním (tj. tradičním) způsobem doručení, a to (§ 75 odst. 2): aa) dlužníku, bb) prozatxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxde obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán, jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis.
Jestliže bylo vyhlášxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxvrhne-li to dlužník, ustanoví insolvenční soud v rozhodnutí o vyhlášení moratoria předběžného správce. Za trvání moratoria ustanoví insolvenční soxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodle výše, činí alespoň desetinu pohledávek věřitelů, které dlužník uvedl v seznamu závazků (§ 123 odst. 1). Vyhlášením moratoria nastávají účinky spxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxx x xxxxxxxx xxx x xxx xx x xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxd zahájením insolvenčního řízení zaniká (vedle důvodů uvedených v § 124) i tím, že dlužník podá insolvenční návrh; v takto zahájeném insolvenčním řízexx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Úprava odpovědnosti dlužníka (nikoliv však odpovědnosti osob oprávněných jednat jeho jménxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx na
moratorium
navrhované před jeho zahájením (§ 125); za tuto škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně pouze členové statutárního orgánu dlužxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxou újmu (např. ušlý zisk), kterou způsobil porušením svých povinností. Odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu způsobenou porušením svých povixxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxkud dlužník v době trvání moratoria porušil své zákonné povinnosti, odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou tím způsobil věřiteli.
Této své objekxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu moratoria.
Pokud jde o výši škody nebo jiné újmy, zůstává její vyčíslení na poškozeném věřitxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxu promlčecí lhůty zahrnují podle § xxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (srovnej § 37 odst. 4), bude třeba, aby věřitel uplatnil svůj event. nárok vůči dlužníkovi a jeho ručitelům co nejdříve. Spor o náhradu škody nebo jiné újxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xe uplatnitelný mimo rámec insolvenčního řízení i po jeho skončení. K jeho projednání je příslušný okresní soud.
DÍL 5
PROJEDNÁNÍ INSOLVENČNÍxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxaňování vad insolvenčního návrhu nelze postupovat dle § 43 OSŘ a vyzývat účastníka, aby vadný návrh opravil nebo doplnil. Proto návrh, jenž neobsahujx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxí pokračovat. K odmítnutí návrhu je insolvenční soud povinen přistoupit neprodleně (tj. jakmile jej insolvenční soudce obdrží), nejpozději však do 7 xxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxe všechny náležitosti (§ 103) nebo
b)
je nesrozumitelný anebo
c)
neurčitý,
tedy u vad, jež brání postupu v řízení, i kdyby šlo jinak o odstranitexxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxího odmítnut. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu se doručí:
a)
obecně vyhláškou, a to zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (x xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se může odvolat jen insolvenční navrhovatel.
Jde-li o insolvenční návrh, ke kterému se nepřihlíží proto, že
-
není opatřen úředně ověřeným podpxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx
x
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxoveným způsobem (§ 97 odst. 4 ve spojení s § 80a) nebo
-
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení nepodala za dlužníka osoba uvedená x x xxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxx
xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které mu doručí zvlášť (§ 97 odst. 6).
Pokud jde o vady příloh insolvenčního návrhu, tj.:
a)
nejsou-li povinné přílohy u návrhu připojeny nexx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x doplnění příloh (jinak perfektního) insolvenčního návrhu; stanovená lhůta nesmí být v případě věřitelského insolvenčního návrhu delší než 7 dnů; dlxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxy ve stanovené lhůtě doplněny, insolvenční soud insolvenční návrh odmítne.
Jde-li o insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddluženxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle odstavce 3 může insolvenční soud uložit dlužníkovi povinnost, aby v soudem určené lhůtě předložil:
a)
seznam svého (veškerého) majetku včexxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xěřitelů (tj. "seznam závazků") a
c)
seznam svých zaměstnanců (§ 104),
d)
výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity (§ 3 odst. 3).
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Rozhodnutí o uložení povinnosti předložit seznamy dle § 104 odst. 1 se doručí pouze dlužníkovi; proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. V roxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxu insolvenčního soudu zakládá domněnku dlužníkovy neschopnosti plnit své splatné závazky [§ 3 odst. 2 písm. d)]. Smyslem ustanovení je shromáždit podxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx seznam majetku v insolvenčním rejstříku, výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity, až po rozhodnutí o úpadku.
Judikatura
Usnesení Vrchxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxné v § 103 odst. 1 a 2 IZ a pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat, insolvenční soud, aniž by určil navrhovateli lhůtu k jeho doplnění či opravě, dlx x xxx xxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxutí návrhu podle § 128 odst. 1 IZ, a proto nemají z hlediska posouzení věcné správnosti tohoto usnesení žádného významu ta doplnění insolvenčního návrhxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx x74/2013, KSCB 25 INS 1413/2013:
Absence skutkových tvrzení svědčících o úpadku dlužníka, jehož se v insolvenčním návrhu dovolává, představuje obsaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxní Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.3.2009, sp. zn. 3 VSOL 54/2009, KSOS 22 INS 284/2009:
Pro vady insolvenčního návrhu uvedené v ustanovení § 128 odsxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxupem dle § 128 odst. 3 IZ.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2009, sen. zn. 29 NSČR 7/2008, SJ 104/2009:
Povinnost vylíčit v insolvenčním návrxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxipojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.11.2011, sp. zn. 3 VSPH 795/2011, KSPL 29 INS 6385/2011:
Při tvxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xlužníkem a na kvalitu údajů, jejichž prostřednictvím musí být v insolvenčním návrhu identifikován další věřitel (věřitelé) se splatnou pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxdu a splatnosti náležitě identifikovány, přičemž současně se musí z konkrétních skutečností uvedených v návrhu podávat závěr o dlužníkově platební nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxení, jež by byla způsobilá (doložena listinami) osvědčit dlužníkův úpadek, a protože pro takové nedostatky - jak plyne z výše citované judikatury - v říxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xne 20.5.2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, R 26/2011:
V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozíxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx", nebo že "je v platební neschopnosti", anebo že "je předlužen", není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením okolností, ktexx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 insolvenčního zákona), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem (§ 104 odst. 1 insolvenčního zákonax xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.2010, sp. zn. 3 VSPH 131/2010, KSPL 27 INS 6903/2009:
Co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpaxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxěrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho
obligatorní
přílohu) dlužník předložil. To však zx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx x xxx x xx xxxx x xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.8.2013, sp. xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxdku ve formě platební neschopnosti, která přichází v úvahu u dlužníka, jenž je nepodnikatelem. V situaci, kdy dlužník v návrhu tvrdil existenci toliko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxx xyto nedostatky insolvenčního návrhu mají za následek jeho neprojednatelnost a brání pokračování v insolvenčním řízení. Z výše uvedeného současně plxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xom, že neobsahoval vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek dlužníka, zamítl, namísto toho, aby ho (bez dalšího) odmítl.
Usnesexx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxes řádnou výzvu insolvenčního soudu nedoplní insolvenční návrh o řádnou přihlášku své pohledávky v zákonem předepsané formulářové podobě, insolvenxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Institut odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxěžícího na trhu či poškodit jej na pověsti.
Zkoumání ve smyslu § 128a IZ lze insolvenční návrh podrobit, jen jde-li o insolvenční návrh projednatelxx xx xxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xo byl insolvenční návrh podán.
Dojde-li insolvenční soud k závěru, že jsou zde důvodné pochybnosti o důvodnosti věřitelského insolvenčního návrhx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxne-li poté insolvenční soud návrh pro zjevnou bezdůvodnost, doručí rozhodnutí, popř. odvolání proti němu zvlášť pouze navrhovateli a dlužníku (§ xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxejněny v insolvenčním rejstříku spolu s vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení do dvou hodin po zahájení úředních hodin insolvenčního soudu nejblxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxsolvenční návrh za zjevně bezdůvodný. Jde zejména o případ, kdy
-
insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx řízení o tomto návrhu pro zpětvzetí zastaveno (§ 129 odst. 2 IZ) nebo pohledávkou, kterou nabyl od jiného věřitele v posledních 6 měsících před podáním ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxovatel při jeho podání nedoloží, že splnil povinnosti uložené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu (např. dlužníkovi neuhradil xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxmého nebo z listin k němu připojených bude patrno, že insolvenční navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka nebo
-
věřitel nexxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xro zjevnou bezdůvodnost, může insolvenční soud uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby za jeho podání zaplatil pořádkovou pokutu určenou do výše 500 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xakazuje věřiteli, jehož insolvenční návrh byl pro zjevnou bezdůvodnost odmítnut, podat proti témuž dlužníkovi insolvenční návrh ve lhůtě 6 měsíců od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxku INS a věřitel bude o nepřihlížení vyrozuměn usnesením podle § 97 odst. 6). To neplatí, bylo-li důvodem pro odmítnutí návrhu pro zjevnou bezdůvodnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxe se o "šikanozní povahu" insolvenčního návrhu vede xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xplynutím sedmidenní lhůty) a kde je na místě tvrzeni o šikaně ve skutkové rovině osvědčit nebo prokázat, není dan důvod odmítnout insolvenční návrh pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxkové dlužníkovy obrany může projevit jako důvod zamítnutí insolvenčního návrhu po jeho věcném projednání.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxle ust. § 128a insolvenčního zákona pro zjevnou bezdůvodnost, vzhledem k obsahu odpovídá svou povahou rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x něm obsažených a příloh k němu připojených, přičemž k vydání usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu přistoupí jen tehdy, je-li odtud bezdůvodnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxudu nástroj k neprodlenému ukončení řízení o (sice) formálně bezvadném insolvenčním návrhu věřitele, jenž (však) zjevně nemůže mít šanci na úspěch. Lxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xdmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost podle ust. § 128a insolvenčního zákona rozhodoval vyšší soudní úředník.
(Zxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxel) není žádným způsobem omezen v dispozici s insolvenčním návrhem a může jej vzít kdykoliv zpět až do (dne, hodiny a minuty) vydání rozhodnutí o úpadku (x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxení řízení nebo zamítnutí návrhu).
Vezme-li insolvenční návrh zpět věřitel, může jej pro tutéž pohledávku znovu podat až po uplynutí šesti měsíců oxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxlům opakovanému a šikanoznímu podávání insolvenčního návrhu pro stejnou pohledávku.
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud již rozhodl:
a)
odmítnutím insolvenčního návrhu pro vady nebo pro zjevnou bezdůvodnost,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x08, nebo
c)
zamítnutím insolvenčního návrhu
a rozhodnutí insolvenčního soudu dosud není v právní moci, insolvenční soud dříve vydané rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxšťuje příp. souhlas či nesouhlas ostatních navrhovatelů se zpětvzetím jednoho z návrhů a řízení (zčásti) zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, jenž vzxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xx po vydání rozhodnutí o úpadku nebo
b)
poté, co již jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu (tj. rozhodnutí o odmítnutí návrhu, o zastavení řízení, o zxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxutí o:
a)
zastavení řízení (odstavec 1 a 2),
b)
zrušení rozhodnutí a zastavení řízení (odstavec 1) nebo
c)
neúčinnosti zpětvzetí návrhu (xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxjstříkovému soudu k založení do sbírky listin [§ 66 písm. k) bod 3 zák. č. 304/2013 Sb.]. proti rozhodnutí se může odvolat jen insolvenční navrhovatel.
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx po zahájení insolvenčního řízení uspokojil pohledávku insolvenčního navrhovatele, zavinil zastavení insolvenčního řízení (a bude tedy povinen naxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxH 24/2009, KSUL 69 INS 3755/2008:
Rozhodnutí o úpadku dlužníka vydané k insolvenčnímu návrhu jeho věřitele musí být (bez zřetele ke stanovisku dlužníxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxm tohoto rozhodnutí odvolacím soudem stává účinným a zakládá důvod pro zastavení insolvenčního řízení dle § 130 odst. 1 věty prvé IZ.
Usnesení Vrchnxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpěxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxdpokladu, že nový navrhovatel podá včas odvolání ve smyslu § 107 odst. 3 insolvenčního zákona. Pro výsledek odvolacího řízení je tak rozhodující stav v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x x x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxení dalšího navrhovatele, a proto je namístě řízení zastavit jen vůči tomu navrhovateli, který vzal svůj návrh zpět a deklaroval tak, že již účastníkem xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxe ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jixxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxního soudu při rozhodování o nákladech řízení v případě, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxužít příslušná ustanovení občanského soudního řádu.
Vzhledem k tomu, že insolvenční soud zastavil insolvenční řízení proto, že navrhovatel vzal poxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xom, který z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno.
(Osvědčení skutečností při projednání návrhu)
JUDr.
Jolana
Marxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxolvenčním návrhu) zcela postačuje, aby rozhodné skutečnosti (tj. především existence dlužníkova úpadku) byly toliko osvědčeny. Pro vydání rozhodnxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxředky při zjišťování skutkového stavu v klasickém sporném (nalézacím) řízení. Tím ovšem není vyloučeno, aby rozhodnutí o úpadku bylo učiněno na záklaxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrženy (§ 86).
Podle § 3 odst. 3 se má za to, že dlužníkx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxho disponibilních prostředků (dále jen "mezera krytí") stanovený ve výkazu stavu likvidity podle prováděcího právního předpisu představuje méně nex xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje pod jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků. Požadavky na obxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxé musí dlužník v rámci projednávání insolvenčního návrhu podaného věřitelem výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity předložit, hodlá-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxých zaměstnanců a výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity s tím, že je-li insolvenčním navrhovatelem věřitel, jenž má vůči dlužníkovi vykonatxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x9 NSČR 17/2009, R 51/2011:
Nevyvrátí-li dlužník v průběhu insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu věřitele některou z domněnek uvedených v § 3 odsxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxoliv však existence "více věřitelů" dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona ani existence peněžitých závazků těchto věřitelů "po xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Odstavec 1 upravuje míru zjišťování rozhodných skutečností u ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxi uvedenými v insolvenčním návrhu a
b)
údaji uvedenými v jeho přílohách.
Jinými slovy, je-li dlužníkův insolvenční návrh perfektní, srozuxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxlady samy o sobě dostatečný základ pro rozhodnutí o úpadku dlužníka.
O insolvenčním návrhu dlužníka v případě uvedeném v odstavci 1 rozhodne insolvxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xx
má dlužník více statutárních orgánů oprávněných jednat jeho jménem samostatně nebo kdy
b)
má více osob, které mají postavení statutárního orgánux xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi insolvenční návrh podepsán některou z oprávněných osob, musí insolvenční soud před rozhodnutím o úpadku vyzvat takovou osobu k tomu, aby se k insolvexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxčité lhůtě, bude se předpokládat, že nemá námitky; teprve pak lze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka. Vzhledem ke krátké 15denní lhůtě počítané ode dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxhu bude zcela minimální.
Dle odstavce 3 nelze mít dlužníkův úpadek za osvědčený postupem podle odstavce 1 v případech, kdy:
a)
v průběhu insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx insolvenční soud, že další osoby oprávněné jednat jménem dlužníka, jež insolvenční návrh nepodepsaly, s jeho podáním nesouhlasí.
V těchto příxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho hrozícího úpadku, než byly dlužníkem navrhovány (§ 86). Smyslem ustanovení je předcházet podvodným insolvenčním návrhům podaným jménem dlxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxních návrhů, je povinen nařídit jednání i v případě insolvenčního návrhu dlužníka (§ 133 odst. 3).
(Rozhodnutí o insolvenčním návrhu jinx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxdy, kdy: a) má být zcela vyhověno návrhu, jemuž dlužník neodporoval (tj. zejména případy, kdy je dlužník po doručení insolvenčního návrhu nečinný a ničxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxasti na projednání věci, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.
Je proto vhodné, aby insolvenční soud doručil dlužníkovi spoxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxízení jednání. K výzvě je vhodné připojit doložku ve smyslu § 101 odst. 4 OSŘ o tom, že nevyjádří-li se dlužník v určité lhůtě, bude se předpokládat, že s rxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxdnání, nařídí insolvenční soud jednání o věci samé. Předmětem nařízeného jednání by mělo být jednak zjišťování aktivní legitimace věřitele (tj. zjišxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxistence dlužníkova úpadku (tj. "spor o úpadek"). Dle odstavce 2 musí insolvenční soud vždy nařídit jednání:
a)
o insolvenčním návrhu věřitele, záxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxli dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků (§ 86).
Pokud jde o požadavek odstaxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxž tím, že insolvenční soud doručí dlužníkovi insolvenční návrh věřitele spolu s výzvou, aby se k němu (písemně) vyjádřil.
Podá-li insolvenční návrx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnčního návrhu dlužníku (§ 390 odst. 1).
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.11.2009, sp. zn. 1 VSPH 277/2008, KSUL 69 INS 3755/20xxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxamy dle § 104 IZ), byly dány podmínky k tomu, aby dle § 133 odst. 1 písm. a) IZ vydal insolvenční soud usnesení o úpadku dlužníka bez jednání (a byla také nasxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx při vydání rozhodnutí o úpadku mohl vycházet jen ze skutkových tvrzení obsažených v insolvenčním návrhu, nikoli však ze skutečností, jež v něm tvrzeny xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxlších věřitelů dlužníka, kteří nebyli v insolvenčním návrhu označeni, a k jejichž pohledávkám se tedy dlužník vyjádřit nemohl.
Usnesení Vrchního xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxa do úpravy § 133 IZ, lze shrnout tak, že bez jednání lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout buď za předpokladu, že dlužník se v procexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxn na základě listinných důkazů, anebo za předpokladu, že lze plně vyhovět insolvenčnímu návrhu, kterému nikdo neodporoval.
Aby mohl soud uzavřít, že xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxenční návrh s výzvou k vyjádření k němu doručen zvlášť a doklad o doručení musí jednoznačně prokazovat, že dlužník návrh obdržel, je mu znám jeho obsah a nx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxlvenční řízení nelze zahájit
ex offo
, ale toliko na návrh účastníka. Úspěch věřitele, jenž se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku, závisí v tomto řízení nxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx prokáže, že k podání návrhu je oprávněn. Proto zákon vyžaduje, aby navrhovatel doložil, že proti dlužníkovi má splatnou pohledávku (§ 105 IZ), tj. aby pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xlužníku navrhující věřitel jednak prokazuje své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) ve smyslu § 97 odst. 3 IZ, a jednak zčásti poskxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podání návrhu (jinými slovy, nedoloží-li existenci splatné pohledávky vůči dlužníkovi), musí soud insolvenční návrh zamítnout dle § 143 odst. 2 IZ bxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvání před insolvenčním soudem pokládá odvolací soud za potřebné poukázat na závěry vyjádřené pod bodem VIII. stanoviska občanskoprávního a obchodníxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xízení vedenému dle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxzení o návrhu věřitele na prohlášení konkursu (na vydání rozhodnutí o úpadku) nevylučuje, aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxování. Zjistí-li, že k závěru o existenci splatné pohledávky věřitele je třeba takové dokazování provádět, pak návrh (bez ohledu na to, zda účastníci uxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxdech, kdy jsou osvědčovány tvrzené pohledávky dalších věřitelů. K téže problematice se vyjádřil Nejvyšší soud i v rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 204/2003 zx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx případu, z nichž má být činěn závěr o tom, zda navrhující věřitel doložil splatnou pohledávku vůči dlužníku nebo zda osvědčil existenci některé z forem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxuze listinami a že provedením věcně opodstatněných důkazních návrhů, výslechem účastníků či svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod. by konkursxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxí pohledávkou pravomocně přiznanou rozhodnutím příslušného orgánu nebo alespoň pohledávkou vykonatelnou) nahrazoval sporné řízení.
Z výše uvedexxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxocného rozhodnutí, jímž by mu byla pohledávka vůči dlužníku přiznána (zvláště pak pokud důkazní materiál v rukou věřitele je do té míry průkazný a nezpoxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxípadě, že argumenty dlužníka zpochybňují navrhovatelův nárok natolik kvalifikovaně, že přezkoumání a posouzení jejich důvodnosti vyžaduje prostox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jež "toliko" ukládá jedinou konkrétní povinnost, obvykle povinnost zaplatit určitou sumu peněz, rozhodnutím o úpadku dlužníka je zasahováno do práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovatele týkají.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009, R 14/2011:
Při projednání insolvenčního návrhu věřitele x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení občanského soudního řádu o koncentraci řízení je vyloučeno.
Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před soudem prvního sxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutí, jímž soud zamítá insolvenční návrh věřitele proto, že by dokazováním sporných skutečností o jeho pohledávce nahrazoval sporné řízení o takxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxkonkrétnější označení důkazů, jejichž prostřednictvím by se tak (ve sporném řízení) podle soudu rozhodujícího v insolvenčním řízení muselo stát.
Uxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona vydává po nařízení jednání. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 94 odst. 3 insolvenčního zákona, není odvolací soud oprávněn odvolánx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx zn. 3 VSOL 115/2008, KSOS 34 INS 556/2008: Neobstojí odvolací námitky navrhujícího věřitele, že při hodnocení pohledávky soud prvního stupně porušil xxxxxxxxxx x xx x x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx než byly účastníky navrhovány, stanovené v § 86 IZ a osvědčení skutečností rozhodných pro projednání insolvenčního návrhu dle § 131 IZ je nutno odlišxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění existence pohledávky za dlužníkem, které by řešilo spor o existenci takové pohledávky, ať už by šlo o pohledávku insolvenčního navrhovatele xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxka občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 17.6.1998 Cpj 19/1998 publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 52 ročníku 1998).
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxého posouzení skutkových tvrzení a navrhovatelem předložených listinných důkazů (§ 103 odst. 2 a 3 IZ), že tyto důkazy existenci sporné navrhovateloxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxží nalézacímu řízení, není důvodu, aby insolvenční soud o insolvenčním návrhu nařizoval jednání. V takovém případě insolvenční soud insolvenční návxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxnodárce k zavedení některých lhůt pro vydání rozhodnutí insolvenčního soudu. Pokud jde o insolvenční návrh věřitele, je insolvenční soud povinen učixxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxxx xxxxčení (perfektního) insolvenčního návrhu dlužníkovi spolu s výzvou, aby se k němu dlužník vyjádřil (ve lhůtě 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu - sxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xnsolvenčním návrhu věřitele rozhodnout podle výsledku takové výzvy bez nařízení jednání, bude pravidelně dalším úkonem insolvenčního soudu nařízexx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání (§ 114a odst. 1 OSŘ). Předvolání musí být účastníkům doručeno tak, aby měli dostatek času k přípravě, zpraxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xbytečného odkladu, tj. jakmile má osvědčen dlužníkův úpadek (§ 131). O insolvenčním návrhu dlužníka musí insolvenční soud opět rozhodnout bez zbytečxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxho podání; bylo-li však vyhlášeno
moratorium
(§ 118), nemůže uvedená lhůta skončit dříve než uplynutím deseti dnů od zániku moratoria. Pokud by tedy dxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxadku dlužníka v další (nové) desetidenní lhůtě.
(Návrh podaný jinou osobou než dlužníkem)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stax xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx straně navrhovatele (proti dlužníkovi) v řízení zahájeném na návrh věřitele, event. orgánu dozoru nebo dohledu, a to jen v jeho fázi před rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k jehož návrhu bylo insolvenční řízení zahájeno. Každý z navrhovatelů (věřitelů) však jedná v insolvenčním řízení pouze sám za sebe (jde o samostatné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxech okolností.
Dalšími účastníky insolvenčního řízení, pro které platí shora uvedené, jsou v této fázi věřitelé, kteří již přihlásili své pohledáxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Odstavec 1 jen výslovně deklaruje, že pro vydání rozhodnutí o úpadku postačuje, je-li dlužníkův úpadek, eventx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x a § 133 odst. 2).
Je zřejmé, že i když je dlužník v úpadku anebo mu hrozí úpadek, nelze vydat rozhodnutí o úpadku v případech, kdy to IZ výslovně zakaxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxávního předpisu, jde-li o dlužníka, který je podnikatelem (§ 84), nebo po dobu trvání moratoria (§ 120 odst. 1), jakož i u subjektů uvedených v § 6. K vydánx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxitosti výroku rozhodnutí o úpadku jakožto rozhodnutí
sui generis
.
Pokud jde o výběr osoby insolvenčního správce, postupuje se dle § 25 (insolvenčnxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x x x xxxx xxx xx xxamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku).
Věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky již od zahájení insolvenčního řízení (§ 110)x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxlatněné pohledávky se v insolvenčním řízení již neuspokojují (§ 173), o tom však musí být věřitelé poučeni v rozhodnutí o úpadku. Náležitosti přihlášex xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xutné detailně poučovat věřitele o všech jejích náležitostech.
Termíny pro konání schůze věřitelů a přezkumného jednání jsou stanoveny v § 137 s limxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx po uplynutí přihlašovací lhůty, ne však dříve než po 7 dnech od uplynutí této lhůty. To neplatí pro případ, kdy je spolu s rozhodnutím o úpadku dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svolané v rozhodnutí o úpadku byly též další body, jako např.:
a)
vyjádření insolvenčního správce o vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku (§ 1xx xxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxhodnutí o prohlášení konkursu, je myslitelné, aby předmětem jednání schůze věřitelů bylo usnesení, kterým se v konkursu doporučuje zpeněžení majetkxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx.
Výrok o uložení povinnosti dlužníkovi předložit seznamy majetku a závazků (§ 104) má význam jen tam, kde dlužník takovou povinnost dosud nesplnilx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxační plán předem přijatý všemi skupinami věřitelů, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 148 odst. 2). xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x úpadku na místo povolení reorganizace rozhodnutím lhůtu k předložení reorganizačního plánu prodlouží, a to nejdéle o 30 dnů. Pokud dlužník společně s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x), zároveň však uloží dlužníku, aby platil měsíční zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, jejichž výše plyne z vyhl. č. 313/2007 xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xlastní povahy tohoto způsobu řešení dlužníkova (spotřebitelského) úpadku a z předpokladu, že všechny potřebné údaje o věřitelích by měly být k dispozxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxností od 1.7.2017 rovněž - uloží insolvenčnímu správci podat insolvenčnímu soudu ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek zprávu o pxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxnímu soudu sdělili, že mají zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu, - učiní výzvu nezajištěným věřitelům, aby soudu ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění zpxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xásledcích zmeškání této lhůty. O dlužníkově úpadku rozhoduje soud usnesením, jež musí být řádně odůvodněno a jež se doručuje dle § 138 a oznamuje jeho vyxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xddlužení, pak rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže žádný z věřitelů - nositelů pohledávek z podnikání dlužníka neuplatnil nesouhlasné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxe § 397 odst. 1.
(Schůze věřitelů a přezkumné jednání)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznáxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlo vydáno od 1.7.2017, přezkumné jednání přezkumem pohledávek při osobním jednání insolvenčního správce s dlužníkem podle § 410 odst. 2 IZ a zrušila pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx
Ustanovení § 137 stanoví termíny pro svolání schůze věřitelů a pro konání přezkumného jednání a vztahuje se jen na případy, kdy bylo vydáno samostatné rxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsí být uveden již ve výroku xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxáním tak, aby se schůze věřitelů konala ihned po přezkumném jednání (tj. aby byly již přezkoumány a zjištěny přihlášené pohledávky). Svolání první schxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxitelů svolaná po rozhodnutí o úpadku konala ještě před přezkumným jednáním, musí insolvenční soud svolat současně v rozhodnutí o úpadku další (druhoux xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí, musí být i o něm rozhodnuto již ve výroku rozhodnutí o úpadku tak, aby se jednání konalo nejpozději do 2 měsíců po uplynutí přihlašovací lhůty, nejdřívx xxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu přihlášených pohledávek (§ 189). Z důvodů hodných zvláštního zřetele však může insolvenční soud tuto lhůtu prodloužit; to bude praktické jistě tam, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxřízené přezkumné jednání bude muset být přeloženo na jiný termín.
(Doručení rozhodnutí o úpadku)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xx proto doručí:
a)
obecně vyhláškou, a to zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1); a dále se doručí
b)
zvláštním (tj. tradixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanoven), dd) insolvenčnímu navrhovateli (v případě věřitelského insolven-čního návrhu), ee) osobám, které přistoupily do řízení (dalším navrhxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xo insolvenčního řízení);
c)
známým věřitelům dlužníka s bydlištěm nebo sídlem v EU. Níže uvedená
judikatura
vychází z nařízení Rady (ES) č. 1346/xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x346/2000, o úpadkovém řízení. Nová úprava se vztahuje na řízení zahájená po 26.6.2017.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxkých států EU s výjimkou Dánska, nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku o zahájexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxlo lze postupovat podle § 430 IZ, musí se insolvenční soud o existenci známého věřitele s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxe insolvenčnímu soudu důvodně vytýkat, že by vůči takovému věřiteli nesplnil svoji informační povinnost podle § 430 odst. 1 a 2 IZ. Dozví-li se insolvexxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x průběhu insolvenčního řízení, je pro postup podle § 430 IZ rozhodující okamžik, v které fázi insolvenčního řízení se tak stane, neboť smyslem úpravy oxxxxxxx x x xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přihlašovací lhůty v případě pohledávek zahraničních věřitelů. Proto, pokud jde o vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení, jež je splněno zaslánxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxtence známého věřitele s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska vyjde v řízení najexx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxvého známého věřitele vyjde najevo nejpozději do doby, než uplyne lhůta pro podávání přihlášek pohledávek stanovené rozhodnutím o úpadku. Dlužno dodxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx11, KSBR 38 INS 735/2008.
Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku
JUDr.
Jolana
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o úpadku. Smyslem ustanovení je především včas zamezit nežádoucím transferům majetkové podstaty. Svoji informační povinnost splní insoxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxedběžné opatření a započtení
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Účinky rozhodnutí o úpadku jsou xxxxxxxx x x xxx xx x xxxxx
xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxedběžným opatřením nařízeným insolvenčním soudem (půjde zejména o předběžná opatření vydaná podle § 113 a omezující dlužníka v nakládání s majetkovox xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí zůstanou nedotčena novým (měnícím) rozhodnutím, pak v rozsahu, v němž nebyl dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx rozhodnutí o úpadku. To mj. umožňuje výrazně redukovat výši dlužníkových pohledávek patřících do majetkové podstaty, jež by bylo potřeba vymáhat, jaxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxd byly splněny zákonné (míněny jsou patrně hmotněprávní) podmínky tohoto započtení ještě v době před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku (§ 148 a násl.x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxx xvé započitatelné pohledávky nestal přihlášeným věřitelem (tj. pokud nepodal přihlášku své započitatelné pohledávky; je proto třeba, aby věřitel poxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x§ 235 až § 243), nebo
c)
x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxhledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto věřitele (tedy se požaduje, aby věřitel nejprve doplatil část svého dxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm započtení by pak dlužníkovi neměla zůstat vůči věřiteli žádná splatná pohledávka).
K započtení vzájemných pohledávek je vhodné přistoupit ax xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxu uzavřít (dvoustrannou) dohodu o započtení. IZ zakazuje započtení
a)
po dobu trvání moratoria (§ 122 odst. 3) a
b)
v reorganizaci od zveřejněnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx
Insolvenční soud může předběžným opatřením udělit souhlas k započtení v těch fázích insolvenčního řízení, kde je započtení ze zákona zakázáno, a x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxení lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem.
Předběžnx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxné opatření vztahuje na pohledávky jednotlivých věřitelů, i těmto věřitelům. Jestliže insolvenční soud nenařídí předběžné opatření, doručí rozhodxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Rozhodnutím o úpadku (jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku) xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohlíží jako na přihlášené, anebo - o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170).
O přerušení řízení, k němuž došlo ze zákonax xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xpadku.
Ve shodě s § 111 odst. 1 OSŘ, je-li řízení v důsledku rozhodnutí o úpadku dlužníka přerušeno, nekonají se jednání ani neběží žádné lhůty. Jestlxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxesního společenství jde o taková společná práva nebo povinnosti účastníků, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na txxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx věci je totožný se zájmem dlužníka; takové osoby vystupují na straně dlužníka). Z uvedeného je zřejmé, že ve sporech, kde na straně žalovaného dlužníka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxh procesních) společníků, přerušuje se takové řízení v důsledku rozhodnutí úpadku jen ohledně dlužníka samého; na ostatní jeho účastníky nemá rozhodxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxsledku rozhodnutí o úpadku dlužníka. O přerušení řízení musí být vyrozuměni (usnesením) jeho účastníci s poučením o tom, že v řízení nelze pokračovat px xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxlo o rozhodnutí o úpadku dlužníka), takto (nesprávně) vydané rozhodnutí se vyhotoví, ale účastníkům se již nedoručuje, ledaže se týká i jiných pohledáxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) i k jeho doručení, rozhodnutí nemůže nabýt právní moci a ani vykonatelnosti (je-li řízení přerušeno, neběží žádné - ani odvolací - lhůty, a s takto nespxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxbě od doručení rozhodnutí do nabytí právní moci), nemůže doručené rozhodnutí nabýt právní moci; po odpadnutí překážky přerušení řízení se rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxí zastavil.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.5.2016, sp. zn. 29 Cdo xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx14 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku před 1. lednem 2014.
Ustanovení § 140a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1.1.2014) se uxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xejvyššího správního soudu ČR ze dne 23.1.2015, sp. zn. 4 As 6/2015:
Je-li předmětem řízení před správním soudem přezkum rozhodnutí správního orgánu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xíž nelze uspokojit žádným ze způsobů řešení úpadku, ke dni účinnosti rozhodnutí o úpadku se řízení ze zákona přerušuje a nelze v něm pokračovat, dokud trxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Toto ustanovení reflektuje skutečnost, že ne každé soudní nebo rozhodčí řízení je technicky vzato řízenxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzejde (typicky např. je-li původně jiný předmět soudního řízení vypořádán smírem znějícím na peněžité plnění). Podstatou úpravy pak je zakázat za trxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xaxativnímu výčtu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, stejně nebudou moci být v insolvenčním řízení stejně uspoxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem. Pokud bude nárok v trestním řízení zajištěx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávek přihláškou (§ 173 odst. 1).
Judikatura
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx x.1.2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku sice před 1. lednem 2014x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Zatímco § 109 odst. 1 písm. a) zakazuje věřitelům práva, která lze v insolvenčním řízení uplatnit přihláškou, uxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxzuje uplatňovat práva vůči dlužníkovi jak žalobou, tak návrhem na zahájení rozhodčího řízení, přičemž - zákaz se týká nejen pohledávek, které se v insoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170).
Je-li po rozhodnutí o úpadku taková žaloba nebo návrh na zahájení rozhodčího řízení přesto podán, nexxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx16, sp. zn. 29 Cdo 1136/2016:
Ustanovení § 140b až § 140e a § 141a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1.1.2014) se uplatní, jestliže v insolvenčxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xozhodnutí o úpadku.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23.1.2015, sp. zn. 4 As 6/2015:
Pokud je Nejvyššímu správnímu soudu v době trvání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud bez dalšího zastaví podle § 141a insolvenčního zákona ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.
Jiná řízení
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxová řízení, jejichž demonstrativní (neúplný) výčet je uveden v odstavci 2, se v důsledku rozhodnutí o úpadku nepřerušují a lze je i nově zahájit. Jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xjmy; k rozhodnutí vydanému v rozporu s tímto zákazem nebude v insolvenčním řízení přihlíženo.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.xxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek dlužníka bylo vydáno rozhodnutí o úpadku sice před 1. lednem 2014, ale po uvedeném datu stále trvají účixxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxnámky
Zatímco podle § 109 odst. 1 písm. c) lze po zahájení insolvenčního řízení výkon rozhodnutí či exekuci nařídit nebo zahájit a nelze je toliko provxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxa, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, i nařídit nebo zahájit.
Výjimkou je nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí či
exekucx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxt. 5, jímž určil na návrh oprávněné osoby, insolvenčního správce nebo dlužníka s dispozičním oprávněním:
a)
lhůtu k uspokojení přisouzené pohledáxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
xx
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa v určené lhůtě uspokojena.
Byl-li výkon rozhodnutí nařízen nebo
exekuce
zahájena v rozporu s omezeními shora, platí obdobně podle § 109 odst. xx xx
xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxpřihlíží,
b)
insolvenční soud může i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření, přijatých při provádxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
v rozporu s omezeními v § 140c.
Proti rozhodnutí soudu ad a) a ad b) je odvolání přípustné a moxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxlvenčního soudu doručuje zvláštním způsobem.
Za výjimku ze zákazu lze rovněž považovat úpravu obsaženou v § 408 odst. 2 (v případě řešení úpadku dluxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež se týká možnosti i exekučně vymáhat v průběhu řešení úpadku oddlužením tzv. "nové dluhy dlužníka", tedy dluhy, které vznikly po rozhodnutí o úpadkxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxekuce
na majetek povinného insolvenční soud zjistí úpadek povinného, odvolací soud po právní moci rozhodnutí o úpadku zruší usnesení o nařízení
exexxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x x40b až § 140e a § 141a insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1.1.2014) se uplatní, jestliže v insolvenčním řízení vedeném k 1. lednu 2014 na majetek xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxní proti rozhodnutí o úpadku
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Proti rozhodnutí o úpadku lze podxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xdst. 2 písm. c) až písm. i)] odvolání není přípustné. K podání odvolání proti rozhodnutí o úpadku je legitimován pouze dlužník, a to jen tam, kde bylo vydáxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxvrh orgánu dozoru nebo dohledu (§ 368). Bylo-li rozhodnutí o úpadku vydáno jen k návrhu dlužníka nebo v insolvenčním řízení, do něhož dlužník svým návrhxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxání rozhodnutí soudu prvního stupně, v odvolacím řízení nepřihlíží. Jedná se typicky o situace, kdy po rozhodnutí o úpadku došlo k uhrazení pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxž došlo po vydání rozhodnutí o úpadku, se nepřihlíží a odvolací soud se zabývá jen skutečnostmi, jež existovaly a byly zjištěny před vydáním napadeného xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxnky moratoria). Dlužníkovy námitky směřující jen proti aktivní legitimaci věřitele nemusí být bez dalšího
relevantní
(a odvolací soud se jimi nemusx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho věřitele). Je-li však závěr o dlužníkově úpadku opřen o existenci pohledávky navrhovatele, pak dlužníkovy námitky směřující proti ní (a proti aktixxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo rozhodoval věcně nepříslušný soud nebo vyloučený soudce anebo popřípadě i jiné vady, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), odvxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxolvenčního zákona vylučuje zrušení nebo změnu rozhodnutí o úpadku odvolacím soudem jen proto, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dluxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx018.
Poznámky
Jedná se o ustanovení, které výslovně řeší důsledek toho, že věřitel - v rozporu se zákazem daným v § 109 odst. 1 písm. a) uplatní po zahájxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx zákazem daným v § 140c po rozhodnutí o úpadku zahájí (podáním žaloby nebo návrhu) soudní nebo rozhodčí řízení proti dlužníkovi
a)
o pohledávce nebo jxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xebo
c)
o pohledávce, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), s výjimkou incidenčních sporů.
Důsledkem je pak zastavení takovéxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxím insolvenčního řízení odpadly.
(Jiná rozhodnutí)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznáxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xrocesní povahy patří:
a)
odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady (§ 128),
b)
odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128axx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxaplacení zálohy (§ 108) nebo
e)
zastavení řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu (§ 130). Mezi věcná rozhodnutí (o věci samé) náleží pouze zamíxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se zahájením insolvenčního řízení, pokud insolvenční soud výslovně neurčí, že tyto účinky zaniknou až právní mocí výše uvedených rozhodnutí (viz § 14xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxyři důvody pro zamítnutí insolvenčního návrhu.
Pokud jde o zamítnutí insolvenčního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxíkům, kteří jsou (zcela nebo po určitou dobu anebo za určitých podmínek) vyňati z působnosti IZ (§ 6).
Jde-li o dlužníky uvedené v § 6 odst. 1, insolvexxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxbě, po kterou nelze IZ použít. Je-li však insolvenční návrh podán sice (těsně) před skončením doby, po kterou nebylo možno použít IZ, avšak insolvenčnx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxy nebylo možno použít IZ.
Pokud jde o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další oxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnci své splatné pohledávky vůči dlužníkovi, nebo že
b)
dlužníkův úpadek nebyl osvědčen existencí alespoň jedné další osoby se splatnou pohledávkxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxrh (aktivní legitimaci) a současně zčásti naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, neboť zjištění existence splatné poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výslovně se stanoví, že se za dalšího věřitele nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxatnou pohledávku vůči dlužníkovi rozdělil mezi více osob a s poukazem na jejich mnohost by se pak bezprostředně domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka. Px xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxhledávky až po uplynutí lhůty 6 měsíců.
Pokud jde o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že dlužník, jenž není předlužen a jednající v dobré víře, oxxxxxxx xxx
xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxem lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých dluhů,
jde o ustanovení, jenž má zabránit vydání rozhodnutí o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo zmocnění udělené jí dlužníkem, popř. v důsledku druhotné platební neschopnosti dlužníka, ovšem za předpokladu, že dlužníkova platební neschopnosx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxzději do 3 měsíců od zahájení insolvenčního řízení.
Pokud jde o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že dlužníkem je (jakákoliv) právnická oxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx, nelze ani u takového dlužníka rozhodnout o jeho úpadku jinak než zamítnutím insolvenčního návrhu. Pokud by u právnické osoby byly státem nebo vyšším úxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxní návrh zamítnout dle odstavce 1.
Zamítnutí insolvenčního návrhu dle § 143 nevytváří překážku věci rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 4 OSŘ a event. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx doručuje dle § 145 odst. 1; proti rozhodnutí se může odvolat pouze insolvenční navrhovatel (§ 145 odst. 2).
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxečností potřebných k osvědčení dlužníkova úpadku řídí vyšetřovací zásadou. Přiměřené uplatnění ustanovení občanského soudního řádu o koncentracx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxjevo, že sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou je insolvenční navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že prxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.) by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce. Rozhodnutí, jímž soud zamítá insolvenční návrh věřitele proto, že by dokazováníx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtečností, jejichž dokazování by nahrazovalo sporné řízení ani na co nejkonkrétnější označení důkazů, jejichž prostřednictvím by se tak (ve sporném řxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xteré se s výjimkou případů uvedených v § 133 odst. 1 insolvenčního zá kona podle zákona vydává po nařízení jednání. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxi dlužník splnit peněžitý závazek více věřitelům společně a nerozdílně, není tím ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 věty první ZKV splněna podmínka více xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxtože se dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti nachází, je dlužník chráněn před dopady platební neschopnosti způsobené mu protiprávním jednxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpůsobilo protiprávní jednání třetí osoby, použit jen osvědčí-li dlužník, že (takto vzniklou) platební neschopnost bude schopen odvrátit do tří měsíxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmné jen z pohledu § 143 odst. 3 IZ, ve lhůtách v tomto ustanovení uvedených.
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je insolvenčním navrhovatelem, jej nezbavuje povinnosti zaplatit na výzvu insolvenčního soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 108 odst. 2xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - z obchodního rejstříku, nenaplňoval ovšem účel insolvenčního řízení deklarovaný v ust. § 1 písm. a) spočívající v co nejvyšším a poměrném uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to takto: Jestliže za právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného oxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvrhu prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx soud provede zápis na základě tohoto návrhu.
(Odvolání proti zamítnutí návrhu)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x x xxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1), a současně se dále doručí též
b)
zvláštním (tj. tradičním) způsobem doručení: aa) dlužníku a insolvenčnímx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxm. k) bod 3 zák. č. 304/2013 Sb.].
Proti rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu se může odvolat pouze insolvenční navrhovatel.
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxího soudu dle § 142 jsou rozhodnutí o:
a)
odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady (§ 128) nebo pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a),
b)
zastavení říxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxolvenčního návrhu (§ 130) nebo
c)
zamítnutí insolvenčního návrhu (§ 143).
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxího též účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109) a dosud vydaná předběžná opatření (§ 113). Ve výjimečných případech může insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxní moc rozhodnutí. Takový postup může být vhodný zejména tam, kde je návrh zamítnut dle § 143.
Výslovně se stanoví pravidlo, podle kterého se ke skutexxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k níž došlo po vydání rozhodnutí podle § 142, se nyní nepřihlíží a odvolací soud se zabývá jen skutečnostmi, jež existovaly a byly zjištěny před vydáním nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxšný soud nebo vyloučený soudce anebo popřípadě i jiné vady, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), odvolací soud se jimi pravidelně zaxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvce, byl-li ustanoven), jakož i o způsobu jejich úhrady. Aby mohlo být o nárocích předběžného správce rozhodnuto, je třeba, aby je předběžný správce vyxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie apod. (nikoliv však pojistné odpovědnosti za škodu, která by mohla vxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xýdaje, event. DPH) se obecně uspokojují:
a)
(primárně) z majetkové podstaty (tj. na vrub dlužníka), což při způsobech skončení insolvenčního řízexx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xložené podle § 108, a není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné,
c)
hradí je (terciárně) stát (tj. na vrub všech daňových poplatníků).
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxční správce právo na odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxd k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát. Podle ust. § 38 odst. 4 IZ, zpxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xýdajů státem stanoví prováděcí právní předpis. Podle ust. § 27 odst. 3 IZ, ustanovení o insolvenčním správci platí přiměřeně i pro předběžného správcex
xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.
Podle ust. § 142 písm. b) IZ, jinými rozhodnutími o insolvenčním návrhu je zastavení říxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx § 146 odst. 2 IZ, je-li toho podle stavu insolvenčního řízení zapotřebí, rozhodne insolvenční soud po právní moci rozhodnutí podle § 142 o hotových výdaxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx odměny a hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně. Nesdílí přitom závěr soudu prvního stupně, že odměnu a hotové výdaje předběžné insolvenčnx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxé OSŘ). Podle odvolacího soudu neexistuje žádný rozumný důvod, pro který by mělo být v přezkoumávané věci aplikováno ust. § 146 OSŘ, a to ani přiměřeně. Sxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxů insolvenčního správce stát, pokud není možné jejich uspokojení z majetkové podstaty ani ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. V dané věci byly pxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho řízení nebyla insolvenčními navrhovateli složena a odměnu a náhradu hotových výdajů předběžné insolvenční správkyně nelze uspokojit ani z majetkxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxa
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xiná újma, vůči insolvenčnímu navrhovateli - dlužníku či věřiteli- právo na náhradu této škody nebo jiné újmy, a to v případech, kdy bylo:
a)
řízení o ixxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxstruuje v pochybnostech předpoklad, že insolvenční navrhovatel zavinil zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí insolvenčního návrhu. Bude xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxávo na náhradu škody nebo jiné újmy vůči insolvenčnímu navrhovateli též pro zamítnutí insolvenčního návrhu (§ 143). Z toho však vylučuje případy, kdy bxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xx
xx dlužník dohodl s věřiteli na jiném způsobu plnění těchto závazků, anebo
c)
z důvodu uvedeného v § 143 odst. 3, tedy že dlužník, jenž není předlužen a jxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxm okolnostem lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků.
Odstavec 3 rozšiřuje odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné újmy podle odstavců 1 a 2. Tyto osoby se svého ručitelského závazku mohou zprostit jen tím, pokud prokáží, že bez zbytečného odkladu po podání insolxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx
xx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxh předpokladů stanovených záko-nem pro vydání rozhodnutí o úpadku.
Ustanovení si evidentně klade za cíl
eliminovat
šikanózní insolvenční náxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxlvenčním návrhu. Jiná osoba ji musí podat nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění rozhodnutí, jímž se končí řízení o insolvenčním návrhu, v insolvenčním rxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxu; rozhodnuto o ní však může xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxvo na náhradu škody nebo jiné újmy; ustanovení § 83 o nepřípustnosti prominutí zmeškání lhůty se zde neuplatní, neboť nejde o lhůtu stanovenou v insolvexxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xodle § 7a písm. d).
Ustanovení odst. 6 umožňuje osobě, které vznikla škoda nebo jiná újma, aby insolvenčnímu soudu navrhla vydání předběžného opatřxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxní soud - tak učiní pouze k návrhu oprávněné osoby podanému do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxzdůvodnost) až po právní moci takového rozhodnutí.
I pro předběžné opatření dle § 147 platí přiměřeně § 75b OSŘ, tj. povinnost navrhovatele složit nxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxího řízení zřejmé, že oprávněné osobě vznikla škoda nebo jiná újma, insolvenční soud návrh na nařízení předběžného opatření bez dalšího zamítne jako pxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxolvenčního soudu, jenž bude věcně a místně příslušný k projednání žaloby o náhradu škody nebo jiné újmy podle § 7a písm. d), přiměřenou peněžitou částkux xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxslit, nebrání nařízení předběžného opatření, zejména pokud byla složena jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy. Výše částky, jež má být složxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxhověno, se takové rozhodnutí považuje za rozhodnutí o udělení souhlasu s vydáním úschovy (nebo její části) žalobci.
O návrhu na předběžné opatření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx x xxedběžném opatření se doručí:
a)
vyhláškou, a to jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1); a
b)
zvláště se doručí (§ 75 odst. 2): axx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxní.
Judikatura
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.7.2012, sp. zn. 29 NSCR 15/2010:
Dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel má ve smyslu ustaxxxxxx x xxx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxatými v jeho průběhu také vůči insolvenčnímu navrhovateli, jehož insolvenční návrh zamítl insolvenční soud proto, že nedoložil svou splatnou pohledxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu je dovozována jen proto, že coby důvod zamítnutí insolvenčního návrhu v insolvenčním řízení vyšlo naxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxodstatněných důkazů by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o pohledávce, se této odpovědnosti zprostí, jestliže prokáže, že v době zamítnutí ixxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxí rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení upravuxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxx x xxxxxdnutím o způsobu jeho řešení (výroky obou rozhodnutí jsou spojeny do jediného rozhodnutí). Rozhodnutím o způsobu řešení úpadku se rozumí rozhodnutí
xx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
x xxohlášení konkursu na majetek dlužníka xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx x rozhodnutím o prohlášení konkursu lze spojit též rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs (§ 314) včetně rozhodnutí o dalších odchylkách od pravidelxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx má podnik (§ 316 odst. 2). Reorganizace však není přípustná (§ 316 odst. 3 a 4):
a)
je-li dlužníkem: aa) právnická osoba v likvidaci, bb) obchodník s cexxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxstého obratu dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu nedosáhl alespoň částku 50 000 000 Kč anebo zaměstnává-li dlužníx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xeorganizace, je třeba, aby dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení úpadku navrhoval reorganizaci, předložil navíc též xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxu nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše pohledávek; to ovšem předpokládá, aby se dlužník o své zamýšlené reorganizaci předem dohodl se svými vxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx nemá dluhy z podnikání (§ 389 odst. 1). O povolení oddlužení (§ 397) lze rozhodnout, jen jsou-li splněny podmínky uvedené v § 393 až § 395 (tj. pokud návrh nx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xlužník řešit svůj úpadek oddlužením, je třeba podat návrh na povolení oddlužení současně s návrhem na zahájení insolvenčního řízení; prakticky se tak xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím, a to ve lhůtách a za podmínek stanovených v § 149 a násl.
Judikatura
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.12.2008, sp. zn. 1 VSPH 3xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxněny podmínky uvedené ve druhém či třetím odstavci § xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxx xdst. 1 insolvenčního zákona), spolu s rozhodnutím o zjištění úpadku rozhodne též o jeho řešení oddlužením či reorganizací. Pouze je-li jiné řešení (odxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxěji, za podmínek vymezených v § 149 insolvenčního zákona.
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.1.2011, sp. zn. 29 NSCR 30/2010:
Jestliže insolvexxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xbsažená v § 316 odst. 3 insolvenčního zákona (§ 148 odst. 1 insolvenčního zákona), není při vydání rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku vázán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xpadku přijatým schůzí věřitelů (§ 152 insolvenčního zákona).
Je-li dlužník podnikatelem, u kterého je reorganizace podle insolvenčního zákona - oxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxí první schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku je vždy též bod nabízející schůzi věřitelů hlasování o způsobu řešení dlužníkova úpadku. Insolvexxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Nevznese-li k výzvě insolvenčního soudu návrh na přijetí usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dluxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xřijmout usnesení o tom, že povoluje způsob řešení dlužníkova úpadku reorganizací, bez zřetele k tomu, že v době konání schůze věřitelů dlužníku nebo něxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x§ 151 insolvenčního zákona) usnesení o tom, že způsobem řešení dlužníkova úpadku má být konkurs, je tím pro insolvenční soud v intencích § 152 věty první xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a včasný návrh dlužníka na povolení reorganizace, jemuž by insolvenční soud jinak (kdyby nebylo usnesení schůze věřitelů podle § 150 insolvenčního záxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxna, avšak dlužník nesplňuje některý z požadavků formulovaných pro přípustnost reorganizace v ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, je reorgxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxího i rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a předmětem jednání první schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku je vždy též bod nabízxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xdst. 5 insolvenčního zákona marně uplyne ještě před konáním oné (první) schůze věřitelů, stává se reorganizace dlužníka definitivně nepřípustnou a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxšení dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace stala definitivně nepřípustnou, není pro insolvenční soud závazné.
Pro posouzení správnostx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxl při rozhodování o insolvenčním návrhu svou splatnou pohledávku vůči dlužníku.
Pro účely posouzení přípustnosti dovolání se ve smyslu ustanovení § xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxto "ve věci samé", především tzv. statusová rozhodnutí insolvenčního soudu, mezi které patří rozhodnutí o úpadku (§ 136 insolvenčního zákona), rozhoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na vydání takového rozhodnutí (§ 158 insolvenčního zákona), rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, jímž se ve smyslu § 4 odst. 2 insolvenčního zákona rozxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v režimu úprav obsažených v § 363 a § 418 insolvenčního zákona), rozhodnutí o povolení reorganizace a rozhodnutí, jímž se návrh na povolení reorganizaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řešení úpadku] usnesení o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce (§ 304 insolvenčního zákona), rozvrhové usnesxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxolvenčního zákona), usnesení o zrušení konkursu a o zamítnutí návrhu na vydání takového usnesení (§ 308 insolvenčního zákona), usnesení o schválení rxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxí oddlužení (§ 406 insolvenčního zákona) a usnesení o neschválení oddlužení (§ 405 insolvenčního zákona), usnesení o osvobození dlužníka od placení pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x usnesení, jímž se návrh na vydání takového rozhodnutí zamítá.
(Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)
JUDr.
Jolana
Maršíková
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxací nebo oddlužením dle § 148, rozhodne se o něm později samostatným rozhodnutím.
Obecně platí, že o způsobu řešení úpadku musí být rozhodnuto do 3 měxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxů (není-li úpadek dlužníka řešen oddlužením) musí konat nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku (§ 137 odst. 1) a věřitelé na ní mohou přijmout usnexxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení zahájeném na návrh věřitele, pak musí insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení jeho úpadku ve zkrácené lhůtě do 30 dnů po rozhodnutí o úpadkux
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení konkursu na majetek takového dlužníka, aniž by vyčkal konání schůze věřitelů svolané v rozhodnutí o úpadku.
Pokud s rozhodnutím o úpadkx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx např.:
a)
vyjádření insolvenčního správce k vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku, event. o vyjádření, který z více návrhů považuje správce xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxoručuje zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou podle § 290 (§ 153 odst. 1), nebo
d)
usnesení, kterým se při reorganizaci určí osoba znalce pxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xpůsobu řešení úpadku s nejvyšším urychlením (§ 92). Je-li podáno odvolání, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkůx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření předseda senátu odvolacího soudu. Podané odvolání odvolací soud projedná a rozhodne o něm nxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení toliko formuluje oprávnění schůze věřitelů rozhodnout o způsobu řešení dlužníxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxkově včas podaném a opodstatněném návrhu na povolení reorganizace až do skončení první schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Nevznese-li k výxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxd konání této schůze věřitelů vyčerpán. Neusnese-li se schůze věřitelů na žádném ze způsobu řešení úpadku, rozhodne o něm insolvenční soud.
Má-li bxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xež dlužníkem; tedy, že reorganizační plán nebude sestavovat dlužník, ale jiná osoba (§ 339 odst. 3).
Rozhodnutí schůze věřitelů o způsobu řešení dlxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxy
eliminovat
rozdílné zájmy zajištěných věřitelů [tj. věřitelů, jejichž pohledávka je zajištěna ve smyslu § 2 písm. g) majetkem, který náleží do majexxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy] a ostatních nezajištěných věřitelů.
Usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxěných věřitelů s právem hlasu počítaná podle výše jejich pohledávek a současně nejméně polovina na schůzi (fyzicky) přítomných nezajištěných věřitexx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxsu, počítáno podle výše pohledávek.
Uvedené podmínky neplatí kumulativně, ale alternativně. Usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkoxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxjištění nebo pouze nezajištění věřitelé s právem hlasu, je usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku přijato, jestliže pro ně hlasovala prostá xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xpůsobu řešení dlužníkova úpadku nelze hlasovat korespondenčně, ale věřitelé (nebo jejich zástupci) se musí schůze účastnit.
Usnesení schůze věřxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxesení schůze věřitelů)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Usnesením schůze věřitelů o způsobu řxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
xx
je-li v době přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje (tak např. nelze reorganizovxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxodnutí o úpadku (i když to zákon neuvádí výslovně, bude se omezení týkat i reorganizačního plánu předloženého dlužníkem s podáním insolvenčního návrhxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxzaci s jiným rozhodnutím)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Rozhodne-li schůze věřitelů o tom, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxze věřitelů o určení osoby znalce je přijato, jestliže pro ně hlasovala z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze kvalifikovaná věxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xpůsobu řešení dlužníkova úpadku reorganizací nemůže insolvenční soud zrušit, i kdyby odporovalo společnému zájmu věřitelů (§ 54 odst. 1). Je-li usnexxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxému zájmu věřitelů, může je insolvenční soud zrušit (§ 54). Neurčí-li schůze věřitelů osobu znalce, určí ji insolvenční soud. Usnesení insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxstí jeho rozhodnutí o povolení reorganizace.
Rozhodne-li schůze věřitelů o tom, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, může přijmout též usnesexxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty jedinou smlouvou je přijato, jestliže pro ně hlasovala prostá většina hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů s právem hlasu počíxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxšit, i kdyby odporovalo společnému zájmu věřitelů (§ 54 odst. 1).
Je-li přijato usnesení schůze věřitelů o zpeněžení majetkové podstaty jedinou smxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx postupuje obdobně, jako by schůze věřitelů rozhodla o způsobu řešení úpadku reorganizací. Usnesení insolvenčního soudu o ustanovení znalce spolu s vxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxůzí věřitelů znalec za účelem ocenění majetkové podstaty, neoceňuje ji již insolvenční správce postupem dle § 219 odst. 1 až 4 (§ 219 odst. 5).
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm soudem za účelem ocenění majetkové podstaty se řídí zejména vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Výši odměny znalcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xřípustné (§ 139 OSŘ). Náhrada hotových výdajů a odměna znalce je pohledávkou za majetkovou podstatou [§ 168 odst. 2 písm. d)].
(Znalecký pxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxktivní požadavek, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni předložení znaleckého posudku insolvenčnímu soudu, a majetek, k němuž bylo uplatněno pxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxelů zaplatit do podstaty polovinu odměny a hotových výdajů znalce (§ 157), jakož i pro event. reorganizaci (např. pro test nejlepšího zájmu dle § 349 odsxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxnáním a schválením posudku), k níž předvolá i znalce, a současně (celý) znalecký posudek zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnex xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxku o ocenění majetkové podstaty je přijato, jestliže pro ně hlasovala kvalifikovaná většina nejméně dvou třetin všech na schůzi přítomných přihlášenxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxlů o schválení znaleckého posudku přijato, je jím insolvenční soud vázán a vydá podle něj usnesení o ceně majetkové podstaty, proti němuž není odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx
(Určení nového znalce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Pokud není znalecký posuxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxínek stanovených § 153 až 155 opět určit osobu jiného znalce za účelem (nového) ocenění majetkové podstaty. Dlužno dodat, že příp. opakované neschvaloxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxce)
JUDr.
Jolana
Maršíková
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018.
Poznámky
Ustanovení se snaží hmotně zainteresovat zajištěné věřixxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe splnění povinnosti zajištěných věřitelů zaplatit společně a nerozdílně do majetkové podstaty polovinu (věřitelským výborem nebo soudem schválenxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlům samostatným rozhodnutím insolvenčního soudu a splnění povinnosti není nijak vymáháno. Sankcí za nesplnění uhrazovací povinnosti vůči podstatě xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xdečtení částky připadající na splnění jeho povinnosti (§ 298 odst. 4).
xxx x
xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Ustanovení reaguje především na případy, kdy v mezidobí od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu jeho řešení (jde o období max. 3 měsíců) vyjde v inxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx rozhodnutí o úpadku nebyl osvědčen dlužníkův úpadek (např. vyšlo-li posléze najevo, že pohledávky, z nichž byl dovozován dlužníkův úpadek, zanikly jxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxné na roveň jsou uspokojeny (např. že se v přihlašovací lhůtě nikdo nepřihlásil nebo že všichni přihlášení věřitelé vzali své přihlášky zpět) anebo c) dxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxční správce a pravost jejich podpisů byla úředně ověřena (jde o společný projev vůle věřitelů, dlužníka a insolvenčního správce spočívající v tom, že nxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxnutí insolvenčního soudu o tom, že dlužník není v úpadku, je vykonatelné a jeho účinky nastávají až s jeho právní mocí; stejným dnem také končí insolvenčxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
pro doručení a zveřejnění rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, platí totéž, co o doručení a zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu; dlužníxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxze insolvenční správce a přihlášení věřitelé,
c)
právní mocí rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, zanikají účinky rozhodnutí o úpadku s výjixxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xnsolvenčního řízení, tím není dotčena,
d)
za dlužníka, který je právnickou osobou, jednají opět jeho statu-tární orgány nebo likvidátor, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že dlužník není v úpadku, i když jeho oprávnění nakládat se zbývající částí majetkové podstaty a další dispoziční oprávnění přecházejí na dlužníka,
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxit povinnosti uložené daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní záznamy; dále je povinen předat zbývající majetek dlužníkovi a zajistit čixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxají se tyto povinnosti přiměřeně jeho daňové evidence; teprve poté zprostí soud insolvenčního správce jeho funkce a současně rozhodne o jeho výdajích x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx