370/2017 Sb.

Zákon o platebním styku: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xkratek
Není-li dále uvedeno jinak, jsou všechny předpisy v textu citovány ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy

druhá směrnice o elektrxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx
  x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu
  nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice
2000/46/ES
  druxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
  x xxxxxxxxxx xxxxxxxh na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110//ES 
  a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
evropsxx xxxxxxxx xxxxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 
  xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního investování
  do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
nařízení CBP
  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
  xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010
  o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně
  rozhodnutí č. 716/2009xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx
  x xxxxxxxxxxxních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně
  nařízení (EU) č. 648/2012
nařízení Evropské komise 241/2014
  nařízení Komise v přxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 
  xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
  x xxxxxxxní technické normy pro kapitálové požadavky na instituce
  nařízení Evropské komise 2017/2055
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
  xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 
  x xxxxxxx xxxxxxráce a výměny informací mezi příslušnými orgány,
  které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí
nařízení Exxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
  xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud
  jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných 
  a bezpečných otevřených standardů xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 
  xxxxxxxxx xxxxxxcké normy, pokud jde o podrobnosti a strukturu informací, jež
  mají v oblasti platebních služeb příslušné orgány oznamovat Evropskému orgánu pro
  bankoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x 
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xe dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech nařízení eIDAS nařízení Evropského parxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES nařízení Evropské komise 2018/32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem nařízení Evropské komise 2018/33 prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/33 ze dne 28. září xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady 2014/92/EU nařízení Evropské komise 2018/34 prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví provxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady 2014/92/EU nařízení GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxzení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízexx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxatební transakce nařízení SEPA nařízení Evropského parlamentu x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx) č. 924/2009 nařízení Řím I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztaxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxA/GL/2014_12_rev1) obecné pokyny k pojištění odpovědnosti Obecné pokyny ke kritériím, podle nichž se stanoví minimální peněžní částka pojištění odxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxé pokyny k žádostem Obecné pokyny k informacím, které mají být poskytnuty pro udělení povolení k výko nu činnosti platebních institucí a institucí elekxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k bezpečnostním opatřením Obecné pokyny k bezpečnostním opatřením v souvislosti s operačními a bezpečnostními riziky platebních služeb podle směrnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) (EBA/GL/2017/10) obecné pokyny k jednotnému označení služeb Obecné pokyny Evropského orxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx15/01) obecné pokyny k outsourcingu Obecné pokyny k outsourcingu (EBA/GL/2019/02) obecné pokyny k oznamování podvodů Obecné pokyny k požadavkům na oxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xodávání a vyřizování stížností na údajné porušení druhé směrnice o platebních službách (EBA/GL/2017/13) obecné pokyny k vyřizování stížností Obecnx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xokyny k podmínkám pro využití výjimky z nouzového mechanismu podle čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) 2018/389 (regulační technické normy týkající se silnxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxce EMD1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxntu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx II Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solvenxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xávěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxy 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry směrnice o plaxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xlatebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky směrnice o právech spotřebitelů Směrnice Evropského parlamenxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES antidiskriminační zák. / antidiskriminační zákon Zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní řád Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ins. zákon / insolvenční zákon Zákon čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Listina Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky nařízení vlády č. 351/xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzicxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxch. zák. / obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník o. s. ř. / občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád přestupkxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xměně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) spr. řád / správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád s. ř. s. / soudní řád správní Zákxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník vyhláška č. 62/2004 Sb. Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankaxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tvorby čísla účtu v platebním styku vyhláška č. 454/2017 Sb. Vyhláška č. 454/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskyxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxe zákona o platebním styku vyhláška č. 7/2018 Sb. Vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxsahu vyhláška č. 14/2018 Sb. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky zákon č. 62/2006 Sb. Zákon č. 62/xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony zákon č. 261/2014 Sb. Zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zákon č. 5/2019 Sb. xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xtyku zák. o auditorech / zákon o auditorech Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) zák. o bankách / zákon o bxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zák. o ČNB / zákon o ČNB Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance zák. o elektronické identifikaci / zákon o elektronické identifikaci Zákon č. 250/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxých komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) zák. o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxn o některých přestupcích Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích zák. o oběhu bankovek a mincí / zákon o oběhu bankovek a mincí Zákon č. 136/201x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxsti za škodu Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zák. o platebním styku / zákon o platebním styku Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku zák. o platebním styku x xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxatebních systémech (zákon o platebním styku) zák. o platebním styku z roku 2009 / zákon o platebním styku z roku 2009 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxlních a úvěrních družstvech Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru zák. o správ. poplatcích / zákon o správních poplatcích Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zák. o účexxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o základních registrech zák. o zpracování osobních údajů / zákon o zpracování osobních údajů Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zákon xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx
xx xx
xxxxx xx xxx/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech z. o. k. / zákon o obchodních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) OSTATNÍ ZKRATKY CERTIS Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement system ČNB Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxví (European Banking Authority) ESMA Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority) ESVO Evropské sdružení volnéxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx
x
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxět úpravy
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Úvodní ustanovení vymezuje rozsah působnosti zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxti zúčtování v platebních systémech a směrnice o platebních účtech se doplňuje odkaz na uvedené směrnice. Zároveň se odkazuje na nařízení o přeshraničxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxo použitelná, ale v návrhu zákona se stanoví přestupky za porušení povinností, které jsou těmito nařízeními stanoveny.
Přehled výkladu:
I. Obecnx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxí předpisy EU, které jsou tímto zákonem implementovány do českého právního řádu. Je třeba přiznat, že vymezení předmětu úpravy nemá valný praktický výxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxkrétnější obrysy.
Zákon o platebním styku byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 13. listopadu 2017 a v souladu se svým § 280 nabyl účinnosti dne 13. lednx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxosti zákona shoduje s transpoziční lhůtou uvedené směrnice. Nový zákon zrušil a zcela nahradil předchozí zákon o platebním styku z roku 2009.
Zákox x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx 1. dubna 2019 a reagovala jednak na prováděcí předpisy EU, které byly v mezidobí vydány, a jednak na praktické zkušenosti z prvních měsíců účinnosti novxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxna o platebním styku
Vymezení předmětu úpravy v komentovaném ustanovení v zásadě odpovídá zvolené systematice zákona. Zákon o platebním styku se čxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxužívá. Druhá část (§ 5 až 106) stanoví veřejnoprávní podmínky poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz a upravuje regulatorní rxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmů s neodvolatelností zúčtování. Čtvrtá část (§ 127 až 196) reguluje soukromoprávní vztahy při poskytování platebních služeb a vydávání elektronickxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x oblasti platebního styku. Sedmá část (§ 226 až 236) je věnována přestupkům a osmá (§ 237 až 248) dohledu nad dodržováním povinností, které zákon stanovíx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxkoně použit naprosto minimálně. Zákon toto slovní spojení přijal jako součást tradičně užívané terminologie a chápe jej spíše jako určité souhrnné ozxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xlektronických peněz a činnosti platebních systémů, a to zpravidla jak jejich veřejnoprávních, tak i soukromoprávních aspektů. Na rozdíl od některýcx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxž je odůvodněno tím, že předmět úpravy zákona se netýká pouze poskytování platebních služeb, ale i vydávání elektronických peněz, činnosti platebnícx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxtečnost, že v řadě evropských jazyků neexistuje jeho přesný ekvivalent. Uvedený výraz má původ v německé právní a hospodářské terminologii (srov. němx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx utvářela pod vlivem němčiny (srov. např. niz. betalingsverkeer, maď. fizetési forgalom, sloven. platobný styk, slovin. plačilni promet, chor. platxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx de paiement, ital. servizi di pagamento, špan. servicios de pago) nebo pouze o „platbách“.
Slovní spojení „platební styk“ se obvykle používá v někoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od jedné osoby (plátce) k osobě druhé (příjemci). Tento přesun se děje zpravidla, nikoli ovšem nezbytně, za účelem splnění peněžitého dluhu, který má pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxrá pro ně uvedený přesun peněžních prostředků určitým způsobem zajišťuje, a to zpravidla na smluvním základě. Ani v tomto užším smyslu ovšem pojem platxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xouze takové, jejichž právní úprava je harmonizována na úrovni EU. Z tohoto důvodu zůstává řada nástrojů tradičně považovaných za součást platebního sxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx (unijní) regulace platebního styku
V komentovaném ustanovení je zdůrazněn také evropský (unijní) rozměr zákona o platebním styku. Zákon implemenxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,
-
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx
x
nařízení SEPA,
-
nařízení MIF.
Odkaz na všechny výše uvedené unijní právní předpisy vyplývá z požadavku práva EU, podle něhož mají členské sxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxrétní způsob tohoto odkazu je ponechán na vůli členských států. V české legislativní praxi je zvykem, že se tento odkaz provádí formou poznámky pod čarox x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 117 články základní kámen evropské platební legislativy. Obsahuje úpravu poskytování platebních služeb harmonizovanou na úrovni EU, a to jak v oblasxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxch služeb vznikají mezi poskytovateli a uživateli (srov. hlavy III a IV). Konečná podoba směrnice byla publikována v Úředním věstníku EU v závěru roku 2xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx
xxuhá směrnice o platebních službách je směrnicí v režimu tzv. úplné (maximální) harmonizace (srov. čl. 107 směrnice PSD2), což znamená, že členské stáxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxnovení, která výslovně umožňují členským státům, aby si s ohledem na své specifické podmínky zvolily některou z několika nabízených možností. Většinxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x nalezení potřebného kompromisu.
Druhá směrnice o platebních službách obsahově silně navazuje na první směrnici o platebních službách, kterou zcxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nové platební služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu, jejichž zavedením došlo k otevření evropského trhu platebnícx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na platební transakce s mimoevropským prvkem, silnější ochrana uživatelů v případě zneužití platebních prostředků nebo blokace peněžních prostředxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze rámcově a podrobnější právní úpravu přenechává prováděcím právním předpisům, k jejichž vydání zmocňuje Evropskou komisi. Evropská komise dosxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxupráce a výměny informací mezi orgány dohledu členských států,
-
nařízení Evropské komise 2018/389, které se týká silného ověření uživatele a otexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxřízení Komise v přenesené pravomoci 2019/411, kterým se doplňuje směrnice 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxným.
Již přijetí první směrnice o platebních službách představovalo jeden z významných kroků na cestě k realizaci projektu SEPA, což je označenx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx Dohody o Evropském hospodářském prostoru [srov. § 2 odst. 2 písm. a)], a rovněž Spojené království, Švýcarsko a Monako. Cílem uvedeného projektu je vytxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxí transakce vnitrostátní. Projekt SEPA původně vznikl na bázi samoregulace evropského bankovního sektoru, ovšem za silné politické podpory Evropskx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xteré bylo nezbytnou podmínkou pro sjednocení nelegislativních standardů platebního styku v jednotlivých členských státech. Povinné používání plaxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí legislativu EU především směrnice 97/5/ES, která ovšem neupravovala vnitrostátní platební styk (ačkoli některé členské státy včetně ČR aplikovalx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existovala tři doporučení Komise 87/598/EHS, 88/590/EHS a 97/489/ES, která se týkala používání elektronických platebních prostředků, ale neměla zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxijní úrovni zcela chyběla harmonizovaná veřejnoprávní úprava činnosti nebankovních poskytovatelů platebních služeb. Specifické postavení mělo nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxízením CBP a v roce 2019 významně novelizováno (srov. § 235).
2. Druhá směrnice o elektronických penězích
Další směrnicí transponovanou do zákona x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxkých peněz (srov. § 4), která zcela nahradila první směrnici o elektronických penězích z roku 2000. Ve srovnání s ní znamená revidovaná směrnice podstaxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xxx xxx x xx xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxu tzv. hybridních institucí elektronických peněz, které vedle vydávání elektronických peněz vykonávají další obchodní činnosti) a celkové přiblížxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xato směrnice režim úplné (maximální) harmonizace (srov. čl. 16 směrnice EMD2).
3. Směrnice o platebních účtech
Třetí směrnicí transponovanou dx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xavádí standardizovanou terminologii, standardizované informační dokumenty a povinnost, aby v každém členském státě existovala alespoň jedna srovxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xtzv. switching). Směrnice také obsahuje zákaz diskriminace při přístupu k platebním účtům a zavádí právo na tzv. základní platební účet. Směrnice je txxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxlední transponovanou směrnicí je směrnice o neodvolatelnosti zúčtování. Tato směrnice usiluje o snížení systémového rizika spojeného s účastí v plaxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxíků těchto systémů (srov. § 115). Uvedená směrnice byla novelizována směrnicí 2009/44/ES. Tato novela kromě provedení některých drobnějších technixxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx
x xxxxxxka pramenů práva EU existuje zásadní rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními. Směrnice zavazuje členské státy, ovšem pouze pokud jde o výsledek, jehož má bxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxva. Naopak nařízení jsou přímo účinná ve všech členských státech (srov. čl. 288 odst. 2 Smlouvy o fungování EU), a proto se do vnitrostátního práva netrxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xrocesu adaptace. To se týká i nařízení o CBP, nařízení SEPA a nařízení MIF, která ukládají členským státům, aby určily příslušné orgány, které budou vykxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxto nařízení (srov. § 235, § 238 a § 248).
V. Výklad a aplikace zákona o platebním styku
Evropský (unijní) rozměr zákona o platebním styku má významnx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxanovení práva členských států, zejména pokud implementují ustanovení směrnice, je třeba vykládat v souladu s odpovídajícími ustanoveními práva EU a x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxoval v roce 1984 ve věci C-14/83 Von Colson a Kamann. Požadavek eurokonformního výkladu má ovšem i určité meze. Především nelze eurokonformním výkladxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxsti eurokonformního výkladu také v případě, že by tímto způsobem mělo dojít k rozšíření podmínek trestní odpovědnosti, což podle našeho názoru platí axxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxjící se výkladu implementovaných ustanovení evropské platební legislativy mohou být předmětem řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem EU (sroxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxé otázce rozhodl. Jedná-li se o soud, proti jehož rozhodnutí již nejsou přípustné opravné prostředky podle vnitrostátního práva, pokládá se předběžnx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxdnoznačné, že nepřipouští rozumné pochybnosti o tom, jak má být správně vykládáno (tzv. doktrína acte clair, zformulovaná Evropským soudním dvorem v xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxedběžnou otázku Soudnímu dvoru EU položit. Oprávnění vnitrostátních soudů je v tomto ohledu nepochybné, xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy o Evropském hospodářském společenství může zahrnovat i jiné orgány než běžné vnitrostátní soudy. Byla formulována určitá kritéria, která zakládajx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxstřednictvím aplikace práva rozhoduje spory. Tato kritéria byla pozdější judikaturou rozvíjena (nově byl zdůrazněn požadavek nezávislosti) nebo nxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxjasná a obtížně předvídatelná. Přesto se zdá, že finanční arbitr ČR jako orgán mimosoudního řešení sporů v oblasti platebního styku [srov. § 1 odst. 1 píxxx xx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxopak ČNB uvedená kritéria zřejmě nesplňuje. Jednak jako správní orgán vykonávající dohled v oblasti platebního styku nerozhoduje právní spory, a jedxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxací činnosti. Skutečností zůstává, že žádný z obou orgánů dosud předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU nepoložil.
V rámci celé EU byly dosud podány čtyxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xředběžnou otázku ve věci C-643/16 American Express, týkající se výkladu pojmu třístranného karetního schématu. Řada žádostí o zodpovězení předběžxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxvězení těchto otázek význam i pro výklad druhé směrnice o platebních službách. Sedm z těchto žádostí již Soudní dvůr EU zodpověděl. Šlo o předběžné otázxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xnformace; ve věci C-568/16 Rasool, týkající se hranice mezi poskytováním platebních služeb a provozováním hazardních her; ve věci C-191/17 ING-Dixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxadu s jedinečným identifikátorem; ve věci C-295/18 Mediterranean Shipping Company (Portugal), týkající se pojmu neautorizované platební transakxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, která byla zřízena jako jeden z orgánů evropského systému dohledu nad finančním trhem. Nástroje, které má EBA k dispozici pro sjednocování výkladu evxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xřípadech přímo zmocňují EBA k vydání konkrétních obecných pokynů, ale EBA může vydat obecné pokyny i na základě obecného zmocnění, jestliže konkrétní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxní instituce, jimž jsou určeny, jsou povinny „vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídily“ (srov. čl. 16 odst. 3 naříxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxrmaci zveřejňuje.
EBA dosud vydala v oblasti platebního styku tyto obecné pokyny:
-
obecné pokyny k pojištění odpovědnosti (srov. čl. 5 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. 95 odst. 3 směrnice PSD2),
-
obecné pokyny k oznamování incidentů (srov. čl. 96 odst. 3 směrnice PSD2),
-
obecné pokyny k oznamování podvodů xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xokyny k využití záložního řešení (srov. čl. 33 odst. 6 nařízení Evropské komise 2018/389).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. b) - plaxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxrávnění vydávat elektronické peníze, § 110 - vymezení platebního systému s neodvolatelností zúčtování, § xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xlatebního účtu, § 210 - zřízení základního platebního účtu, § 235 - přestupky spočívající v porušení nařízení EU, § 238 - příslušný orgán podle nařízxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxní EU,
§ 1 odst. 1 zák. o fin. arbitrovi,
obecné pokyny k pojištění odpovědnosti,
obecné pokyny k žádostem o povolení,
obecné pokyny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu dohledu
Evropská předloha:
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Judikatura:
I pro moc soudní (...) plyne povinnost interpretovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Vnitrostátnímu soudu přísluší vykládat a uplatňovat právní předpisy přijaté za účelem provádění směrnice v souladu s požadavxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je povinen, vyvstane-li před ním otázka týkající se výkladu práva Spxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxovení práva Společenství bylo již předmětem výkladu Soudního dvora anebo že jediné správné použití práva Společenství je tak zřejmé, že nezůstává proxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxních obtížích vznikajících při jeho výkladu a nebezpečí rozdílné judikatury v rámci Společenství.
(C-283/81 CILFIT)
Vymezení něktexxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxjí se některé základní pojmy, se kterými zákon dále pracuje. Jedná se o definice pro účely tohoto zákona, na rozdíl od některých jiných pojmů, které jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx především ty pojmy, u nichž je to nezbytně nutné, tedy pojmy, jejichž obsah neplyne z pojmu samotného (z obecného významu, který je pojmu přisuzován), a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxi 1 písm. a) (platební transakce)
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxěr z platebního účtu. Platební transakcí nejsou např. připsání úroků, odepsání poplatků nebo započtení, tedy případy, kdy ke změně pohledávky evidovxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xransakce (jde-li o převod peněžních prostředků) účastní čtyři subjekty: plátce, poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce a příjemce. Není vylouxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxjemcem stejná osoba (např. platba mezi různými účty téhož majitele). Plátce a příjemce mohou mít stejného poskytovatele, který potom v platební transxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxytovatele. Jedná se o případy, kdy poskytovatel provádí platbu (převod) svým jménem (plní svůj vlastní dluh) nebo platbu (převod) svým jménem přijímá xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxvatel a jediný poskytovatel, který by však přitom jednal svým jménem), nemá taková operace vůbec charakter platební transakce.
K odstavci 1 písm. bx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe [§ 2 odst. 1 písm. a)] se nejedná pouze o účty, které slouží k provádění převodů, ale i o účty, na které lze pouze vkládat nebo z nich vybírat peněžní prostřxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx vybírat peněžní prostředky. O platební účet se však nejedná v případě, že možnost majitele účtu disponovat peněžními prostředky na účtu je výrazně omexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu např. termínované vklady a také účty stavebního spoření.
Tzv. úvěrové účty (účty, které vede poskytovatel úvěru příjemci úvěru a které slouží x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu vypláceny přímo příjemci úvěru, byť by k tomu došlo v několika po sobě jdoucích splátkách, nejedná se vůbec o platební transakci (poskytovatel plnx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxi na takový účet plní příjemce úvěru svůj vlastní dluh splatit úvěr poskytovateli úvěru.
Pokud však jsou peněžní prostředky z úvěrových účtů čerpánx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxděných převodů. O platební účet se nejedná tehdy, pokud transfer peněžních prostředků od příjemce úvěru k jím určeným příjemcům platby není xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nikoliv jako poskytovatel plátce. (Nic samozřejmě nebrání poskytovateli platební služby poskytovat službu, která zpravidla platební službou neníx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxrpán prostřednictvím platebního prostředku nebo ve formě přečerpání zůstatku na platebním účtu. Naopak úvěrový účet nemá charakter platebního účtux xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v souladu s dohodnutými podmínkami úvěru. Charakteristickým znakem těchto situací je, že určení osob, kterým mají být peněžní prostředky převedeny, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úvěru s předem konkrétně definovaným účelovým vymezením (zpravidla jedním nebo maximálně několika málo převody) apod.
Otázku, zda se jedná o platxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxstředky vedené na jiném než platebním účtu mohou být použity k provedení platební transakce ve formě převodu. Taková platební transakce má potom zpravxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xeněžní prostředky lze považovat pohledávku za poskytovatelem platebních služeb, k evidenci pohledávky slouží účet, který poskytovatel vede.
K oxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxnamického rozvoje v oblasti informačních a komunikačních technologií zacházelo do konkrétních podrobností. Pod pojem platebního prostředku spadaxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní (např. platební aplikace v počítači nebo v mobilním telefonu nebo podobném elektronickém zařízení). Euro-konformní výklad poskytuje i v rozsudku xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxkládán v tom smyslu, že jak postup zadání platebního příkazu prostřednictvím plátcem vlastnoručně podepsaného formuláře platebního příkazu, tak i exxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxna slovy „které jsou vztaženy k osobě uživatele“.
K odstavci 1 písm. e) až g) (inkaso, úhrada, trvalý příkaz)
Zavádí se definice úhrady, inkasa a txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x x x694. Definice v zákoně o platebním styku je určena pouze pro tento zákon a reflektuje používání pojmu inkaso v oblasti platebního styku i u širší veřejnxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxtelském úvěru, kdy možnost přečerpání se vztahuje pouze na spotřebitele.
K odstavci 1 písm. j) (služba spojená s platebním účtem)
Pojem služba sxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxné na platební účet.
K odstavci 1 písm. k) (služba nepřímého dání platebního příkazu)
Nepřímé dání platebního příkazu je obsahem nové platební sxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, neprojevuje při jednání s poskytovatelem plátce svou vůli, ale jedná jménem plátce, nemůže tedy například platební příkaz modifikovat. Jedná se o urxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxansakcí.
K odstavci 1 písm. l) (služba informování o platebním účtu)
Informování o platebním účtu zahrnuje sběr informací o platebním účtu (napxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy uživateli. Tato služba je poskytována prostřednictvím internetu, což je jejím definičním znakem.
K odstavci 2 písm. a) až d) (členský stát, jiný čxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xtát. Pojem členský stát zahrnuje nejen členské státy Evropské unie, ale i Island, Lichtenštejnsko a Norsko jako smluvní státy Dohody o Evropském hospoxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xrgán jako takový, pokud je jednočlenný, a všechny osoby, které se podílejí na řízení dané osoby. Vymezení této definice je důležité zvláště pro vymezenx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v domovském členském státě. Všechny provozovny v jiném než domovském členském státě jsou klasifikovány jako jedna pobočka.
K odstavci 2 písm. i) (pxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxního zastoupení, jak je definován v NOZ v ustanovení § 2483. Věcně se obchodní zástupce, jak byl vymezen v platném zákoně o platebním styku, od nového povxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxtebních služeb jedná jménem poskytovatele. Upřesňuje se, že pověřeným zástupcem není prokurista, zaměstnanec ani člen statutárního orgánu poskytoxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxonických peněz, jejichž pověření zástupci podléhají souhlasu České národní banky. Pro ostatní poskytovatele platebních služeb má vymezení pověřenxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařízení č. 241/2014 k nařízení CRR (č. 575/213), kdy člena skupiny mohou mimo jiné tvořit družstva podle čl. 4 nařízení 241/2014, spořitelny podle člx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxx x xxR. Bod 3 míří na personální propojení.
K odstavci 2 písm. k) (platební systém)
Definuje se obecný pojem platebního systému převzetím definice ze xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní.
K odstavci 3 písm. a) a b) (plátce a příjemce)
Jedná se sice o pojmy, jejichž význam vyplývá z obecného významu slov, avšak vzhledem k jejich klíxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxoučeno, aby plátcem i příjemcem byla tatáž osoba. Může nastat i situace, kdy na jedné straně platební transakce splývá xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxu svým jménem přijímá (přijímá plnění své vlastní pohledávky). Tato skutečnost sama o sobě nic nemění na tom, že taková operace má charakter platební trxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xříjemcem a jeho poskytovatelem.
K odstavci 3 písm. g) (jedinečný identifikátor)
Jedinečný identifikátor je údaj, prostřednictvím kterého je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zda byla platební transakce provedena správně.
K odstavci 3 písm. i) a j) (pracovní den a provozní doba)
Význam těchto pojmů je sice v obecném jazyxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xoskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení konkrétní platební transakce. Oba pojmy mají význax xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxě lhůt kratších než jeden den je stanoveno, že běží pouze během provozní doby poskytovatele. Při vymezení pracovního dne a pracovní doby je třeba brát v úxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xvěru se liší od úvěru vymezeného v NOZ v ustanovení § 2395. Definice zavedená pro zákon o platebním styku odpovídá spíše definici úvěru, jak je používán x xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxc) a samotný převod peněžních prostředků. Systém může oba postupy kombinovat. To znamená, že nejdříve vypočte čisté pozice a výsledný výrazně nižší poxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxítával vzájemné pohledávky svých účastníků. Naopak některé systémy provádí jen netting, aniž by pak vypořádávaly výsledné transakce (tzv. čistě clexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxflektuje možnost propojení mezi systémy, tedy situaci, kdy systém nevypořádává pouze příkazy svých vlastních účastníků, ale i účastníků z propojenéxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, neboť někdy je to provozovatel, kdo zadává příkazy do druhého systému).
K odstavci 4 písm. c) (ústřední protistrana)
Ústřední protistrana nenx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxstupuje jako kupující vůči prodávajícímu a jako prodávající vůči kupujícímu. Ústřední protistrana tak přebírá na sebe riziko selhání původních strax xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxení účinků prohlášení úpadku či zásahů s obdobnými účinky, byl zaveden kvůli potřebě chránit noční cykly zpracování příkazů přesahující do dalšího kaxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxdinách dalšího dne. K tomuto dennímu i nočnímu cyklu jsou pak vztaženy i další úkony související se zúčtováním příkazů, čímž se zvyšuje jistota řádného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xřipravuje na přijetí další „várky“ příkazů. Nejde tedy o nekonečný cyklus, ale o diskrétní tedy nespojitý proces. Podstatné je, že provozní den je vymexxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnici a nezaváděl příliš technické pojmy do dikce zákona.
K §
Komentované ustanovení vymezuje pojmy, které jsou důležité z hlediska zákona o platebxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xelku, mají být vymezeny v úvodních ustanoveních, zatímco ostatní pojmy teprve při svém prvním výskytu v textu zákona. Je třeba přiznat, že nikoli u všecx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtební služba v § 3, elektronické peníze v § 4, platební systém s neodvolatelností zúčtování v § 110, silné ověření uživatele v § 223 odst. 3). Definice dalxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xx xdst. 5, platební prostředek pro drobné platby v § 129 odst. 4, zpětná výměna v § 194 odst. 1).
Jedná se o definice pouze pro účely zákona o platebním stykxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx. Platební prostředek není v českém právu definován pro celý právní řád. Přesto například trestní zákoník obsahuje trestný čin neoprávněné opatřeníx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx § 3 odst. 3 písm. c) bod 1]; naopak trestní zákoník je pod pojem platební prostředek podřazuje (srov. § 234 odst. 1 tr. zák.). Nicméně v prováděcích předpxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxy (srov. § 3 odst. 1) zpravidla spočívají v provádění platebních transakcí. Výjimku představuje platební služba podle § 3 odst. 1 písm. e), při které docxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaváděná platební služba informování o platebním účtu [srov. § 3 odst. 1 písm. h)] nespočívá v provedení platební transakce a poskytovatel této služby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxem zahrnuje nejen převody peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem, ale i vložení peněžních prostředků na platební účet a výběr peněžních prostřxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xdst. 3 písm. a)], poskytovatele plátce, poskytovatele příjemce a příjemce [srov. § 2 odst. 3 písm. b)]. Vztah mezi plátcem a příjemcem, který se označujx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xohoto vztahu nijak zjišťovat, a proto je podkladový právní vztah z hlediska provádění platebních transakcí bez významu (srov. výslovně článek 4 bod 5 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx platebních transakcí. Základem těchto vztahů je smlouva o platebních službách, a to buď ve formě smlouvy o jednorázové platební transakci, nebo rámcoxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxíjemcem a jeho poskytovatelem. Konečně vznikají při provádění platebních transakcí také vztahy mezi zúčastněnými poskytovateli. Tyto vztahy se proxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx více subjektů, nebo mohou naopak některé ze zúčastněných subjektů splynout. Větší počet subjektů připadá v úvahu, jestliže poskytovatel plátce použxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxně počítá v § 177 a § 189. Ke splynutí zúčastněných subjektů dochází tehdy, jestliže platební transakce probíhá mezi různými platebními účty téhož majxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxního platebního účtu. Plátce a příjemce mohou mít také stejného poskytovatele, který potom v platební transakci vystupuje jako jediný poskytovatel.
xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxytovatel provádí platbu svým jménem (plní svůj vlastní mimoplatební závazek, např. poskytuje příjemci peněžní prostředky jako úvěr) nebo platbu svýx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xakovému splynutí dojde na obou stranách transakce (v transakci by vystupoval pouze jediný uživatel a jediný poskytovatel, který by však přitom jednal xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxčnost, že třetí osoba zprostředkovává přesun peněžních prostředků od plátce k příjemci. Z tohoto důvodu se nejedná o platební transakci, jestliže posxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx dlužen.
Stejně tak není vyloučeno, aby v rámci jedné platební transakce zároveň probíhala jiná platební transakce. V každé platební transakci docxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxí peněžních prostředků k dispozici může být realizováno jako odepsání z platebního účtu nebo připsání na platební účet, složení nebo vyplacení peněžnxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxlouvu, jejímž předmětem je převod peněžních prostředků (poukázání peněz) příjemci, avšak jelikož nemá u poskytovatele platební účet ani s ním není v pxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxho účtu na bankovní účet tohoto poskytovatele. V rámci jedné platební transakce zde tedy zároveň probíhá další platební transakce. V těchto případech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xteré musí být vždy posuzovány samostatně.
Podle toho, kdo a jakým způsobem iniciuje platební transakci (tedy dává k platební transakci platební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxatebními transakcemi, k nimž dává platební příkaz příjemce, a platebními transakcemi, k nimž dává platební příkaz plátce prostřednictvím příjemce [xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxvedení platební transakce.
Oproti zákonu o platebním styku z roku 2009 došlo v definici platební transakce k vypuštění odkazu na § 3 odst. 3, tj. na nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xedy nemění. Jsou-li vložení, výběr či převod peněžních prostředků prováděny mimo rámec platební služby, pak se o platební transakci nejedná.
Platexxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnice o platebních službách. Platební účet je vymezen jako účet, který slouží k provádění platebních transakcí. Na první pohled je zřejmé, že se jedná o dxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu nebo převod peněžních prostředků [srov. § 2 odst. 1 písm. a)]. Každý účet, na němž jsou vedeny peněžní prostředky, totiž nutně slouží alespoň k tomux xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, které druhy účtů lze podřadit pod pojem platebního účtu.
V rámci transpozice první směrnice o platebních službách se Evropská komise v odpovědích xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xruhy běžných účtů. Ohledně spořicích účtů uvedla, že spořicí účty, u kterých může majitel vkládat nebo vybírat peněžní prostředky bez jakéhokoli dodaxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxká komise upřesnila, že o platební účet jde tehdy, pokud majitel může kdykoli vkládat peněžní prostředky, aniž by musel podepisovat novou smlouvu pro kxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxtivní poplatky). Tento výklad však není nadále udržitelný.
V dubnu 2017 se totiž rakouský Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) obrátil na Soudní dxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm telebankingu vklady na referenční účet vedený na jeho jméno a výběry z téhož referenčního účtu (běžný účet v Rakousku), je nutno zařadit pod pojem ‚plaxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxt z účtu platební transakce ve prospěch třetí strany nebo být příjemcem takových transakcí od třetí strany je základním znakem pojmu 'platební účet'“ (xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxbní účet“ „nespadá spořicí účet, který umožňuje disponovat uloženými částkami na požádání a z něhož lze vklady a výběry provádět pouze prostřednictvíx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxry plynoucí z rozsudku Soudního dvora EU C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria jsou tak platné i pro druhou směrnici o platebních službách.
Je podsxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho účtu otevřeného na jméno těchto klientů (srov. bod 12 odůvodnění rozsudku Soudního dvora EU C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria). Rovněž ze zněnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxle jako majitel spořicího účtu. U diskutovaného spořicího účtu tedy není splněna podmínka provádění platebních transakcí ve prospěch třetí strany nexx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxledem k nejasnosti první směrnice o platebních službách rozhodl analyzovat širší legislativní kontext, konkrétně směrnici o platebních účtech. Souxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxslativních aktech EU, a zejména se první směrnicí o platebních službách. Dále pak Soudní dvůr EU uvádí: “Je třeba zdůraznit, že bod 12 odůvodnění směrnixx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxužívány k provádění každodenních platebních transakcí” (srov. bod 28 odůvodnění rozsudku Soudního dvora EU C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria)x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx nevztahuje na ty platební účty, které podmínky článku 1 odst. 6 směrnice PAD nesplňují. Uvedené však neznamená, že platební účet, který nesplní podmíxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxu platební účet podle první i druhé směrnice o platebních službách je tak argumentačně zcela chybné.
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxit alespoň ke vkladu a výběru. K rozlišení mezi platebním účtem a účtem neplatebním je tak třeba hledat další odlišující výkladová kritéria. Příkladem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx referenčního účtu a zároveň ze spořicího účtu převádět peněžní prostředky jen na tento referenční účet, pak je u spořicího účtu platební funkce velmi oxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx platební účet považovat účet (srov. § 2662 až 2668 obč. zák.), pouze tehdy, existuje-li možnost provádět z účtu platební transakce ve prospěch třetí stxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxovat nelze, neboť tento účet umožňuje pouze vklady a výběry a s peněžními prostředky může nakládat pouze majitel vkladní knížky. Chybí zde tedy třetí stxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxnorázový vklad (srov. § 2680 obč. zák.), neboť příjemce vkladu se zavazuje vklad po zániku závazku vrátit a zaplatit vkladateli úrok. Předpokládá se texx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxst vkladu; nepředpokládá se tedy opakované vložení peněžních prostředků.
Samozřejmě není vyloučeno, aby definici platebního účtu splňovaly i daxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xákladě smluv nepojmenovaných.
Vzhledem k výrazně omezenému dispozičnímu oprávnění účastníka stavebního spoření ve vztahu k prostředkům na účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxů, u kterých se výklad pojmu platebního účtu již poměrně ustálil, se v praxi objevují i složitější situace, jejichž posouzení může být sporné. Při posuzxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxvním účelem příslušného druhu účtu a zda u něho převažují prvky platební nebo prvky jiné. Jako pomocná kritéria mohou sloužit rozsah platebních transaxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxá omezení, tím spíše je třeba posuzovaný účet považovat za platební účet.
Typickým příkladem účtů, které v sobě často kombinují různé prvky, jsou účxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxeny přímo příjemci úvěru a jestliže je na úvěrový účet vkládá opět přímo příjemce úvěru, jinými slovy řečeno, jestliže na úvěrovém účtu nedochází k převxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxlem takto prováděných převodů. V souladu s rozsudkem C-191/17 ING-DiBa Direktbank Austria se i u úvěrových účtů jeví jako odlišující kritérium možnoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxuhlasit v tom, že pokud na úvěrovém účtu dochází k převodům, je třeba v souladu s funkčním přístupem zkoumat cíl takto prováděných převodů a posoudit, zdx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxím osobám nelze považovat za vlastní cíl prováděných převodů, ale pouze za způsob distribuce úvěru, kterým si poskytovatel úvěru zajišťuje kontrolu nxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxjí být peněžní prostředky převedeny, nezáleží na libovůli příjemce úvěru, ale je dáno nebo alespoň omezeno předem dohodnutými podmínkami. Do této skuxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kdy má příjemce úvěru v zásadě volnost v určení osoby, jíž mají být peněžní prostředky z poskytnutého úvěru převedeny, a poskytovatel úvěru provádí přexxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xdy je poskytnutý úvěr čerpán prostřednictvím široce přijímaného platebního prostředku, jako je kreditní karta.
Na rozdíl od příslušného ustanovxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx na jméno jednoho nebo více uživatelů. Důvodová zpráva tuto odlišnost nijak nevysvětluje. Nicméně na platební účet se vztahují ustanovení o smlouvě o úxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxfinice platebního účtu je z hlediska působnosti zákona sice klíčová, ale rozhodně neznamená, že by jiné než platební účty stály zcela mimo působnost záxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx formě vložení nebo výběru hotovosti. Platební služby spočívající ve vložení a výběru hotovosti jsou totiž podle své definice vázány výlučně na platebxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx a f)]. Naopak nové platební služby nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu [srov. § 3 odst. 1 písm. xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxle poskytujícího tyto platební služby.
Peněžní prostředky [odst. 1 písm. c)]
Předmětem platebních transakcí jsou peněžní prostředky v určité měxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxazem. Zákon o platebním styku se zásadně vztahuje na platební transakce denominované v jakékoli měně, ovšem v případě měny, která není měnou členskéhx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x28 odst. 3). Kromě toho hraje měna platební transakce roli i z hlediska délky lhůt pro provedení platební transakce (srov. § 169 až 172).
Komentované xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdků hotovostních, jednak peněžních prostředků bezhotovostních, tedy pohledávky plynoucí ze zápisu na účtu, a rovněž mohou mít podobu elektronickýcx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xotovosti mohou být příjemci připsány na jeho platební účet, a naopak peněžní prostředky odepsané z platebního účtu plátce mohou být příjemci vyplacenx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxických peněz (srov. § 4). Vzhledem k rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-389/17 Paysera LT se nicméně autoři domnívají, že odpověď na tuto otázku je klaxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxním elektronických peněz.
Pojem bankovky a mince zákon nevymezuje. Na území ČR platí, že výhradní právo vydávat bankovky a mince má ČNB (srov. § 12 záxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxkovky a mince vydávané emisní autoritou (českou nebo zahraniční), tj. peníze zákonné.
Rovněž pojem “bezhotovostní peněžní prostředky” není defixxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdy právem na plnění (pohledávkou) vyplývajícím z připsání na účet. Uživatel může provádět platební transakce právě do výše své pohledávky vůči bance oxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xze tedy říct, že bezhotovostní peněžní prostředky vznikají zápisem na účet. Zápisem totiž vzniká pohledávka vyplývající z připsání. Naopak v okamžikxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxní účet uživatele nebo dát částku platební transakce k dispozici (srov. § 170). Z uvedeného plyne, že jednostranným právním jednáním, jako je neoprávnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxí prostředky. Je-li však odepsání peněžních prostředků neoprávněné (např. v důsledku neautorizované platební transakce či technické chyby na stranx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxch prostředků na účet či na dání peněžních prostředků k dispozici (srov. § 181). Stejně uživateli vznikne pohledávka vůči poskytovateli připsáním penxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xůvodu, pak zároveň vznikla poskytovateli pohledávka vůči uživateli z titulu bezdůvodného obohacení uživatele na úkor poskytovatele (srov. § 2991 obxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxch prostředků na účet (srov. § 1982 obč. zák.).
Jsou-li bezhotovostní peněžní prostředky pohledávkou plynoucí ze záznamů na účtu, je podstatné určxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx občanského zákoníku nepřímo plyne, že na každém účtu jsou evidovány peněžní prostředky (srov. např. § 2663 a § 2664 obč. zák.). Platební účet je spojen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovány jako podnikání, pak je musí poskytovat osoba oprávněná (srov. § 5). Je však třeba si uvědomit, že účet, který není platební, může vést i jiná xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxen nepodnikatelským způsobem. Příkladem může být např. úschova peněžních prostředků zákazníka, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxinici pojmu elektronické peníze srov. § 4.
Platební prostředek [odst. 1 písm. d)]
Jedním ze způsobů, jímž lze udělit platební příkaz [srov. § 2 odstx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x hlediska specifických povinností poskytovatele a uživatele vztahujících se k platebnímu prostředku (srov. § xxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xlatebního prostředku (srov. § 182). Platební prostředek je definován jako zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelexx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe). Jelikož platební příkaz může dát jak plátce, tak příjemce, může být i platební prostředek vztažen jak k osobě plátce, tak k osobě příjemce, ačkoli prxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxru postupů, kterými uživatel dává platební příkaz. Není však vyloučeno, aby uživatel projevil svoji vůli vůči poskytovateli jiným způsobem. Akceptuxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxerými uživatel dává platební příkaz, se lze dívat jako na ujednanou formu právního jednání (srov. § 559 obč. zák.). Na dání platebního příkazu se tak pouxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxe je třeba se ptát, jak postupovat v případě, kdy neplatnost právního jednání způsobí uživatel tím, že nedodrží dohodnutou formu. Domníváme se, že i zde xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a kol., 2014, s. 713).
Definice platebního prostředku je poměrně široká a zahrnuje jak platební prostředky hmotné (slovy zákona „zařízení“, např. xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek spočívat v kombinaci prvků hmotných i nehmotných. Právní režim platebních prostředků hmotných a nehmotných je sice v zásadě stejný, ovšem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxí prostředek hmotný, tak nehmotný, srov. § 182).
Zajímavá je otázka, jaký je vztah mezi pojmem "platební prostředek" a "osobní bezpečnostní prvek" xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxifikace užitím prvku přiřazeného osobě právě na základě předchozí identifikace. Podle názoru autorů tedy osobní bezpečnostní prvek lze využít i jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxí platebního příkazu prostřednictvím platebního prostředku je přiřaditelné určitému uživateli. Po použití platebního prostředku tedy musí být zřexxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnalizace) tak autoři s pojmem "osobní bezpečnostní prvek" neztotožňují. Například číslo platební karty společně s CVC/CVV kódem je platebním prostřxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxe je tudíž použít k ověření uživatele. Nicméně platí, že poskytovatel může obtížně unést důkazní břemeno, že platební transakce byla autorizovaná, byxxxx x xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxem v podobně kódu zaslaného na unikátní SIM kartu. Rozdíl mezi platebním prostředkem a osobním bezpečnostním prvkem je patrný i z povinnosti uživatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x)], a nikoliv nutně platebního prostředku.
Je třeba uvést, že Soudní dvůr EU v odůvodnění k rozsudku C-616/11 T-Mobile Austria souhlasí s tvrzenímx xx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxtební příkaz zadán uživatelem, který k tomu byl oprávněn” (bod 33 odůvodnění zmíněného rozsudku). Následně však tvrzení sám relativizuje tím, že exisxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Soudní dvůr EU tak zřejmě chtěl říct, že soubor postupů nemusí být na rozdíl od zařízení personalizovaný. Ačkoliv Soudní dvůr EU podle názoru autorů dxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), s výše uvedenými body odůvodnění lze jen obtížně souhlasit. Poskytovateli totiž zjevně nic nebrání vydat anonymní bezkontaktní platební kartu, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxý rozumný důvod. Odůvodnění rozsudku totiž zaměňuje pojem platební prostředek s pojmem osobní bezpečnostní prvek.
Co vše může být platebním prostxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxpisuje, nemusí být použito. Platební příkaz tak lze dát i prostřednictvím jednofaktorového platebního prostředku (např. papírový platební příkaz)x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xlatební karty
debetní
, tak platební karty kreditní. Samotná plastová karta může být nahrazena jinou věcí (zařízením), jako je náramek či klíčenka. Poxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
Platebním prostředkem může být také biometrický údaj, jestliže se na tom poskytovatel a uživatel dohodnou. V praxi jde například o otisk prstu, fotxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx iniciaci platebních transakcí (tzv. TAN) či unikátním uživatelským jménem.
S ohledem na možnost existence platebních prostředků, které nejsou oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xůže být vlastnoruční podpis, nebude-li považován za podpis biometrický, dále pak číslo platební karty a CVC/CVV kód.
Odpověď na otázku, zda lze pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx1 T-Mobile Austria. Na otázku, zda mají být plátcem vlastnoručně podepsaný formulář platebního příkazu nebo postup zadání platebního příkazu prostxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpověděl Soudní dvůr EU kladně. Podle názoru autorů představuje personalizaci v daném postupu podpis uživatele shodující se s podpisovým vzorem.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxbního prostředku (srov. § 234 tr. zák.). Vymezení v trestním zákoníku má pouze demonstrativní charakter a jako příklady platebního prostředku uvádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xartu. Ve srovnání s definicí platebního prostředku v zákoně o platebním styku se tedy jedná o vymezení, které je dílem širší a dílem užší, neboť se zřejmx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxmotného pojmu “platební prostředek”. EU pak v roce 2019 přijala směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713, o potírání podvodů v oblasti bezhxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xude muset být změněno tak, aby pojem platební prostředek bezpochyby zahrnoval i platební prostředky nehmotné.
Inkaso [odst. 1 písm. e)]
V praxi se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxku se však tomuto rozlišování spíše vyhýbá a pracuje s obecnější kategorizací platebních transakcí podle způsobu udělení platebního příkazu [srov. x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxrava pro úhrady a inkasa je stanovena např. u změny platebního účtu (srov. x xxx xxxxx x x x xxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xebo předání platebního příkazu (srov. § 173 odst. 2). Je třeba zdůraznit, že pojem inkasa ve smyslu zákona o platebním styku není totožný s pojmem inkasx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt.
Inkaso je v komentovaném ustanovení vymezeno jako provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu plátce, k němuž dává platební příkax xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxní pojmové znaky inkasa. Inkaso představuje speciální případ platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce, a proto je třeba ustanovení o plxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xruhým pojmovým znakem inkasa je skutečnost, že na straně plátce dochází k odepsání peněžních prostředků z platebního účtu. Lze si sice představit i plaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxem k definici nemohla být považována za inkaso, avšak v praxi mají platební transakce iniciované příjemcem v drtivé většině případů charakter inkasa.
xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohody poskytovatelů platebních služeb (např. Německo nebo Rakousko), jinde byla pravidla pro inkasní platební transakce stanovena právním předpixxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxhou dobu uplatňovala pouze ve vnitrostátním platebním styku. Na úrovni EU nebyla až do přijetí první směrnice o platebních službách právní úprava inkax xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxoskotaly jednak na značných rozdílech ve vnitrostátních právních úpravách a jednak na neochotě jednotlivých členských států obětovat svá fungující x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, což umožnilo zavedení celoevropského systému tzv. SEPA inkas, která lze provádět i mezi jednotlivými členskými státy.
K provedení inkasa se vyžaxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxbo
mandát
(angl. mandate). Podle toho, jakým způsobem je souhlas s inkasem udělen, se rozlišují dva modely. Buď může plátce dát souhlas s inkasem přímo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxu poskytovateli a jeho prostřednictvím poskytovateli plátce (v anglické terminologii se hovoří o
creditor
mandate flow, zkráceně CMF). Model DMF poxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxnáší na příjemce. Komentované ustanovení je vůči oběma modelům inkasa neutrální, neboť výslovně připouští, že souhlas s inkasem může dát plátce příjexxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xtátů se uplatňoval model DMF (např. ČR, Slovensko nebo Finsko) a v některých státech existovaly oba modely vedle sebe (např. Německo, Rakousko nebo Belxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrostředků [srov. § 3 odst. 1 písm. c) a d)]. Úhrada tedy může být provedena i s využitím peněžních prostředků poskytnutých jako úvěr. Z hlediska definicx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxněžní prostředky jsou převáděny z platebního účtu na platební účet. Pod pojem úhrady tedy nespadají tzv. polo-hotovostní převody, kdy plátce dává penxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xčtu a dány příjemci k dispozici v hotovosti.
Druhým definičním kritériem je skutečnost, že platební příkaz k úhradě je dán plátcem. Nikoliv příjemcxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxalý příkaz jsou zahrnuty pouze platební příkazy plátce; tedy nikoliv platební příkazy, které dává příjemce. Trvalý příkaz lze dát pouze k převodům z plxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx převodům v předem určených dnech či pravidelně se opakujících intervalech. Zajímavé je, že definice nepojednává o částce platební transakce ani o jedxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxstky platební transakce a určení příjemce. V opačném případě by byl platební příkaz neurčitý a nejednalo by se o právní jednání (srov. § 553 obč. zák.). Bxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxakce a určitého příjemce.
Možnost přečerpání [odst. 1 písm. h)]
Možnost přečerpání byla do zákona zařazena v souvislosti s transpozicí směrnicí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxém úvěru). Pojem je použit v části páté komentovaného zákona, která se vztahuje na platební účty, jejichž majitelem je spotřebitel (srov. § 220). O specxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxků, než je zůstatek na jeho platebním účtu. Zpřístupněné peněžní prostředky jsou následně zpravidla použity k provedení platební transakce. Přičemž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xx xxxxx x xx x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru).
Je třeba připomenout, že možnost přečerpání je definována ve vztahu ke spotřebiteli. Úvěry či zápůjčky poskytnuté prostřednictvím komerxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx odst. 1). Autoři se domnívají, že úvěrový rámec je možností přečerpání. Pouze za předpokladu, že poskytovatel vedoucí účet poskytuje překročení [sroxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrov. § 178), pak zahrnuje úvěrový rámec i překročení. Hypotéza vyjádřená v předchozí větě je však spíše teoretická.
Překročení [odst. 1 písm. i)]
Pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx bez významu, neboť pojem je použit ve vymezení možnosti přečerpání [srov. § 2 odst. 1 písm. h)], služby spojené s platebním účtem [srov. § 2 odst. 1 písm. jxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xymezení pojmu je identické s vymezením v zákoně o spotřebitelském úvěru [srov. § 3 odst. 2 písm. i) zák. o spotřebitelském úvěru].
Služba spojená s plxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxslosti s transpozicí směrnice o platebních účtech. Službou spojenou s platebním účtem je každá platební služba (srov. § 3). Komentovaný pojem však zahxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxkročení, možnost přečerpání a vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. xx xxxxxx x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxx x šeky, směnky, cestovní šeky, papírové poukázky na zboží nebo služby, poštovní poukazy podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Komentovanx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnsakce, ke kterým je dán příkaz prostřednictvím směnek či šeků, měl zřejmě evropský zákonodárce potřebu sjednotit terminologii i u těchto nástrojů. Txxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxsahu. Nicméně platí, že jednotné označení (srov. § 197 a násl.) služeb spojených s poštovním poukazem je třeba zavádět jen u platebních účtů podle § 220. x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxzek na zboží nebo služby považují autoři za chybné, neboť tyto nijak nesouvisejí s platebním účtem. Tato chyba má však svůj původ již ve druhé směrnici o pxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpoplatněna a následně podrobena povinnosti použít jednotné označení. Službou související s vedením platebního účtu je typicky vedení platebního úxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnice těchto služeb, stanoví vyhláška č. 74/2018 Sb. Tato vyhláška ČNB navazuje na nařízení Evropské komise 2018/32.
Služba nepřímého dání platebnxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xro ni používá název "iniciování platby" (angl. payment initiation service, něm. der Zahlungsauslösedienst, fran. le service d’initiation de paiemexxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx“. Při nepřímém dání platebního příkazu jedná jménem plátce poskytovatel odlišný od osoby poskytovatele, který vede pro plátce
relevantní
platební xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxpřímo daný platební příkaz lze dát k převodu peněžních prostředků z platebního účtu plátce, který je přístupný prostřednictvím internetu. Poskytovaxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxdky dle příkazu převedeny. Požadavek na odlišnost poskytovatelů je logický, neboť nedává valného smyslu, aby poskytovatel, který vede účet, sám sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx by nepřímo daný platební příkaz byl příkazem k převodu peněžních prostředků z účtu plátce na účet příjemce, viz definice úhrady [srov. § 2 odst. 1 písm. fxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxvodu, tedy k převodu peněžních prostředků z účtu, kdy tyto peněžní prostředky jsou příjemci dány k dispozici, ale nejsou mu připsány na platební účet. Nxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxel dát příkaz prostřednictvím internetu.
Definice v zákoně o platebním styku stanoví, že o nepřímo daný platební příkaz se jedná jen tehdy, je-li pxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x článku 66 odst. 1 směrnice PSD2, který stanoví, že právo využívat poskytovatele služeb iniciování platby se nevztahuje na případy, kdy platební účet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xřístupnost prostřednictvím internetu je třeba vykládat ve vztahu ke konkrétní službě. Ve vztahu k nepřímému dání platebního příkazu je tak přístupný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxvím internetu, typicky prostřednictvím internetového bankovnictví.
Z toho, že druhá směrnice o platebních službách vymezuje povinnost umožnit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dání platebního příkazu obtížně realizovat. Obdobně i bod 29 odůvodnění směrnice PSD2 popisuje novou platební službu jako alternativu ke karetnímu pxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx o nepřímé dání platebního příkazu nejedná.
Nepřímé dání platebního příkazu je třeba odlišovat od disponentského modelu nakládání s účtem. Poskytxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxmo daný platební příkaz dává plátce, a poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu nemůže svou vůlí na platebním příkazu cokoliv změnit, texx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxnentského oprávnění plyne právo dávat platební příkazy. Může se jednat např. o účetní společnost, která zpracovává a z účtu zaměstnavatele vyplácí výxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxi uživatele, ať už na základě zmocnění či ze zákona. Nicméně tyto subjekty samy dávají platební příkaz v roli disponenta, byť jeho účinky jdou k tíži majixxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu a technických služeb, které jsou vyňaty z definice platební služby [srov. § 3 odst. 3 písm. g)]. Tyto technické služby totiž nejsou považovány zx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxmostatná platební služba. Technická služba je vymezena jako služba poskytovatelů technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxžbu informování o platebním účtu. Je tedy zřejmé, že služba, která by naplnila znaky technické služby, ale zároveň splňuje znaky jedné ze dvou nových plxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxnosti poměrně těžké najít jasnou hranici mezi touto platební službou a službou technického rázu. Je tak třeba zkoumat i další pozitivní a negativní prvxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxn o platebním styku tedy v zásadě neupravuje služby poskytované poskytovatelům platebních služeb. Technická služba by tak měla být taková služba, ktxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx způsobem upraven vztah mezi dvěma poskytovateli. U nepřímého dání platebního příkazu uživatel právně jedná s poskytovatelem služby nepřímého dání pxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužby vlastním jménem s uživatelem nejedná. K odlišení nepřímého dání platebního příkazu a technické služby lze tedy říct, že odlišujícím kritériem je xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxumat smluvní nastavení konkrétní služby.
Výše uvedené lze podpořit i požadavkem, aby byl nepřímo daný platební příkaz dán k převodu peněžních prosxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxek je však uživatel stále ve smluvním vztahu s poskytovatelem, který mu vede platební účet.
Dalším prvkem, který je třeba u poskytování služby nepříxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxmé dání platebního příkazu totiž často využívají služeb technických společností, které pro ně u jednotlivých bank (poskytovatelů, kteří uživatelům xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxkazu, tedy subjekt, který jedná s uživatelem, propojí s bankou skrze zmíněnou technologickou společnost. Výhoda této služby spočívá v tom, že správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxví bank. Vzniká zde tedy otázka, kdo je poskytovatelem služby nepřímého dání platebního příkazu, zda je to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, že s uživatelem právně jedná správce aplikace, a ten si sám určuje, že příkaz uživatele předá bance prostřednictvím technologické společnosti, tak lxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxrávce aplikace tak vykonává některé provozní činnosti prostřednictvím jiné osoby, kterou je právě technologická společnost. Jedná se o druh outsourxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxí informací o platebním účtu prostřednictvím internetu poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který vede daný platební účet.
Služba informxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu (angl. account information service, něm. der Kontoinformationsdienst, fran. le service d’information sur les comptes). Cílem zavedxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxsto nazývá „třetí stranou“.
Již před účinností směrnice existovala na trhu řada služeb, které klientům nabízely správu financí. Některé služby vyxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxikace s notifikačními e-maily, které zasílá poskytovatel uživateli. Takto koncipované služby jsou dle názoru autorů mimo regulaci zákona o platebníx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí uživatelem osobě, která tyto informace následně spravuje či zpracuje.
Na trhu však ještě před účinností druhé směrnice o platebních službách exixxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxní přihlašovacích údajů uživatele s poskytovatelem aplikace pro správu financí. Takovéto služby regulaci platebních služeb podléhat budou, neboť zxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxu určité informace o zůstatku na účtu či o prováděných platebních transakcích sdíleny mezi poskytovatelem a jinou osobou, než je uživatel. Příkladem mxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx sdílení určitých údajů o uživateli. Typicky se sdílení platebních dat bude rovněž řídit i úpravou bankovního tajemství podle zákona o bankách a bude zxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xefinici služby informování o platebním účtu. Důvodem je skutečnost, že taková služba není poskytována uživateli. Výměna informací však podléhá předxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxv. jednotného pasu (srov. § 32 až 40, § 50 až 57, § 91 až 98) a z hlediska vymezení platebních transakcí s mimoevropským prvkem, jejichž právní úprava má v něxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xe vymezen jako členský stát EU nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Členskými státy EU jsou Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Jinými smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru jsou Islxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxšem měnou členského státu, neboť je měnou Lichtenštejnska.
S vymezením členského státu souvisí také otázka postavení zámořských území. Některá z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxořské departementy Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Réunion, Svatého Martina, dále na portugalská souostroví Azory a Madeiru a na španělxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx. 355 odst. 4 Smlouvy o fungování EU) a na španělské enklávy v severní Africe, Ceutu a Melillu (srov. čl. 355 odst. 3 Smlouvy o fungování EU). Pro účely vyxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxských států. Ze zámořských území, která jsou geograficky součástí Evropy, ale nepovažují se za součást členských států, je třeba uvést zejména dánské xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx7 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii se v přechxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxát“ se v zákoně používá pro všechny členské státy EU nebo jiné smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru s výjimkou ČR.
Domovský a hostitxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxx x xx xx xxx x xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán dohledu domovského a hostitelského členského státu.
Domovský členský stát je definován jako členský stát, v němž má poskytovatel nebo vydavxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxku je sídlem místo, kde má tato osoba hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště (srov. § 429 odst. 1 obč. zák.). Sídlo tedy není vymezeno jen ve vztaxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu má význam pouze sídlo, které je jako sídlo osoby zapsáno v příslušném veřejném seznamu, což vyplývá z výrazu registered office, který je použit v anglixxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxto, kde má podnikatel hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště. To může teoreticky dopadat na správce informací o platebním účtu, kterým může bxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxbu založenou podle zahraničního právního řádu, který institut formálně zapsaného sídla neupravuje). V takovém případě je pro určení domovského členxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovatele, angl. head office, něm. Hauptverwaltung, fran. administration centrale srov. čl. 1 odst. 1 směrnice PSD2).
Hostitelský členský xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxbočku [srov. § 2 odst. 2 písm. h)], pověřeného zástupce [srov. § 2 odst. 2 písm. i)] nebo ve kterém poskytuje služby jinak než prostřednictvím pobočky nebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb může být založeno buď na svobodě usazování, která se realizuje tak, že poskytovatel nebo vydavatel zřídí v hostitelském členském státě svoji pobxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v hostitelském členském státě pouze dočasně, aniž by v něm byl trvale přítomen. Hybridní charakter má z tohoto hlediska přeshraniční poskytování služxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxlském členském státě.
Kvalifikovaná účast [odst. 2 písm. e)]
Kvalifikovaná účast je definována odkazem na nařízení CRR. Nařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxch práv nebo která dává možnost podstatně ovlivňovat řízení tohoto podniku (srov. čl. 4 odst. 1 bod 36 nařízení CRR).
Uvedený pojem má význam z hledixxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xeněz nebo na provozovateli platebního systému s neodvolatelností zúčtování byly důvěryhodné a způsobilé zajistit řádné a obezřetné vedení [srov. § 9 xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxí kvalifikované účasti, případně překročení určitých prahů nebo pokles pod tyto prahy podléhá oznamovací povinnosti vůči ČNB s oprávněním ČNB za určixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xydavatele elektronických peněz malého rozsahu se pro udělení povolení k činnosti vyžaduje, aby osoby, které na žadateli mají kvalifikovanou účast, nxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x9 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 1 písm. f)].
Definice kvalifikované účasti obsahuje tři samostatné skutkové podstaty, přičemž o kvalifikovanou účaxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xruhá skutková podstata je tvořena stejnou podmínkou, ovšem nikoli ve vztahu k základnímu kapitálu, ale ve vztahu k hlasovacím právům. Podíl na hlasovaxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxávech přímý i nepřímý. O nepřímý se jedná tehdy, jestliže osoba s kvalifikovanou účastí drží podíl v jiné osobě prostřednictvím třetí osoby, s níž je spoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí. V podrobnostech k nepřímým podílům pro účely posuzování kvalifikované účasti lze odkázat na metodický pokyn bývalé Komise pro cenné papíry z roku 20xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxyn týkal výkladu uvedených pojmů v z. p. k. t., jsou jeho závěry vzhledem k podobnosti definice plně využitelné i pro komentovaný zákon.
Třetí skutkoxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxické osobě znamená i tento podíl možnost uplatňovat významný vliv na řízení jejího podniku. Jako příklad možnosti významného vlivu lze uvést situaci, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxstí. Možnost vykonávat významný vliv může vyplývat i z dalších okolností, jako je např. personální propojení nebo finanční a technologická závislostx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxáno odkazem na nařízení CRR. To vymezuje (srov. čl. 4 odst. 1 bod 38 nařízení CRR) úzké propojení jako stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnickýxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxého podniku,
b.
kontrolou,
c.
trvalou vazbou obou nebo všech osob k jedné a téže třetí osobě vztahem kontroly.
Pojem úzkého propojení má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xeněz nebo provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování s jinou osobou nebránilo účinnému výkonu dohledu [srov. § 9 odst. 1 písm. k), x xx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdléhá, ale i ve vztahu k celému podnikatelskému seskupení, jehož je tato osoba součástí.
Nařízení CRR vymezuje úzké propojení pomocí několika skutxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx přímý nebo nepřímý podíl alespoň 20% na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech jiné osoby, dále tím, že jedna osoba druhou osobu ovládá (český pxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxlu nebo na hlasovacích právech může být přímý i nepřímý. O nepřímý podíl se jedná tehdy, jestliže jedna osoba drží podíl v jiné osobě prostřednictvím třexx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx třeba vyjít z definice ovládající a ovládané osoby v zákoně o obchodních korporacích (srov. § 74 až 80 z. o. k.).
Vedoucí osoba [odst. 2 písm. g)]
Pojxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcí o platebním účtu, instituce elektronických peněz a provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování byly důvěryhodné a za určitých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtituce elektronických peněz musí být důvěryhodné, odborně způsobilé a dostatečně zkušené rovněž vedoucí osoby pověřených zástupců pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xoskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu se jako podmínka pro udělení povolení k činnosti vyžxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s financováním terorismu [srov. § 59 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 1 písm. f)]. V rámci procedury udělení souhlasu platební instituci, správci informacx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupce musí být vedoucí osoby pověřeného zástupce důvěryhodné, odborně způsobilé a dostatečně zkušené [srov. § 32 odst. 2 písm. b), § 50 odst. 2 písm. b)x x xx xxxxx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxení.
Komentované ustanovení spojuje postavení vedoucí osoby se členstvím ve statutárním orgánu. Přičemž statutární orgán je orgán, kterému nálexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 163 obč. zák.). Kdo je statutárním orgánem jednotlivých druhů právnických osob, určují zpravidla příslušné zákony, které tyto právnické osoby upravxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx x xxx x x xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xravidlo, podle něhož se za vedoucí osobu považuje fyzická osoba, která jejím jménem funkci člena statutárního orgánu vykonává.
Postavení vedoucí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xa zastávanou funkci. Skutečné řízení se může vztahovat jak obecně k veškeré činnosti, tak specificky k činnosti, která je předmětem zájmu zákona o platxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xelek, ale i ten, kdo řídí její činnost v oblasti poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz. Mezi oběma kategoriemi těchto vedoxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxyhodnost musí splňovat všechny vedoucí osoby, požadavek na odbornou způsobilost a dostatečné zkušenosti se klade pouze na vedoucí osoby, které skutexxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxí osobou osoba, která skutečně řídí její podnikání. V případě poskytovatele platebních služeb malého rozsahu také ten, kdo skutečně řídí poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxského státu nebo hostitelského členského státu [srov. § 2 odst. 2 písm. c) a d)]. V domovském členském státě se za pobočku považuje každá provozovna posxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo vydavatele považují za jedinou pobočku. V souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb na základě tzv. jednotného pasu představuje zřízení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxa. V obchodním zákoníku byla definována jako prostor, v němž se uskutečňuje určitá obchodní činnost (srov. § 7 odst. 3 obch. zák.). V případě tzv. hybrixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x x xx xdst. 1), se však pojem pobočky podle našeho názoru omezuje pouze na provozovny, v nichž se uskutečňuje činnost spojená s poskytováním platebních služex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxí provozovna v domovském členském státě, která je totožná se sídlem. Velký praktický význam toto rozlišování nemá. Drtivá většina ustanovení zákona txxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu [srov. § 59 odst. 1 písm. a)].
Pověřený zástupce [odst. 2 písm. i)]
Pojem pověřený zástupce odxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxtupci pro distribuci a zpětnou výměnu elektronických peněz, přičemž definice i právní režim obou kategorií se výrazně liší.
Pověřený zástupce pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxebních službách nebo při poskytování platebních služeb. Tato definice může vyvolávat určité pochybnosti, neboť komentované ustanovení je širší než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxzšíření definice pověřeného zástupce však neznamená rozpor se směrnicí. Hmotněprávní požadavky pro výkon činnosti a požadavek na zápis do seznamu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých peněz poskytuje platební služby (srov. § 25 až 27, § 84 až 86); v případě zápisu do seznamu se navíc jedná i o pověřené zástupce poskytovatele platebnxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednají při uzavírání smlouvy o platebních službách, a pověřených zástupců všech ostatních poskytovatelů nebo vydavatelů se tyto požadavky netýkajxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx spočívající v zákazu využívat pověřeného zástupce [srov. § 242 odst. 1 písm. f)] se týká všech pověřených zástupců pro platební služby, a to u všech katexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxě smlouvy s vydavatelem jedná jménem vydavatele při distribuci nebo zpětné výměně elektronických peněz. Právní režim pověřených zástupců pro distrixxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx do příslušného seznamu.
Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce doznalo oproti zákonu o platebním styku z roku 2009 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxz v seznamu [srov. § 25 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. c)]. Zápis je tedy nutnou, nikoliv však postačující podmínkou pro poskytování platebních služxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxov. § 25 odst. 1 a § 84 odst. 2). To je rozdíl oproti zákonu o platebním styku z roku 2009, který zápisu přisuzoval toliko
deklaratorní
význam.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx některé provozní činnosti (tzv. outsourcing, srov. § 29 a § 88). Rozdíl zde spočívá právě v tom, že činnost pověřených zástupců překračuje výkon pouhýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxaničním poskytováním služeb na základě tzv. jednotného pasu může ustanovení pověřeného zástupce v hostitelském členském státě představovat podle oxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce v hostitelském členském státě charakter trvalé nebo dočasné přítomnosti. V obou případech je třeba dodržet postup pro výkon činnosti platební instxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxx x xx xx xxx x xx xx xxxx
Zajímavá je otázka, zda je přípustná i vícestupňová struktura zastoupení, tedy zda má postavení pověřeného zástupce i ten, kdo jedná jménem poskytovaxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkoníku umožňuje, aby zástupce ustanovil dalšího zástupce, jestliže je to mezi zástupcem a zastoupeným dohodnuto nebo vyžaduje-li to nutná potřeba (sxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxužbách naopak tuto možnost připouští (srov. čl. 4 bod 38 směrnice PSD2). Při hledání odpovědi na položenou otázku je podle našeho názoru třeba dát předxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxaci vytvořením dvoustupňové struktury.
Skupina [odst. 2 písm. j)]
Komentované ustanovení vymezuje skupinu pomocí tří skutkových podstat, přičxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xa nařízení CRR. Skutková podstata vyžaduje, aby osoby vymezené v článku 4, 5, 6 nebo 7 nařízení Evropské komise 241/2014 byly propojeny způsobem uvedxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxořitelnu, vzájemnou instituci či za „podobnou instituci“. Za zmínku stojí skutečnost, že podle článku x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxa o spořitelních a úvěrních družstvech. Způsob propojení těchto osob je pak odkazem na nařízení CRR vymezen jako dceřiný a mateřský podnik, úvěrové insxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxvané účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy (srov. čl. 12 odst. 1 směrnice o konsolidovaných účetních závěrkách).
Dále je skupina definovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xejichž statutární, řídicí nebo dozorčí orgán je z většiny tvořen stejnými osobami jako statutární nebo dozorčí orgán osoby ovládající nebo osob jí ovlxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxx.
Oproti zákonu o platebním styku z roku 2009 bylo z definice vypuštěno ustanovení považující za skupinu seskupení složené z osob, v nichž má podíl oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxdat příslušnost této jiné osoby ke skupině.
Pojem skupiny má význam zejména z hlediska výpočtu průměru platebních transakcí u poskytovatele platexxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvení o ochraně peněžních prostředků, které byly svěřeny k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze. Pxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxly členy téže skupiny jako příslušná platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xx x xx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxe členové téže skupiny, neplatí pravidlo o nediskriminačním přístupu (srov. § 108).
Platební systém [odst. 2 písm. k)]
Zákon odlišuje platební syxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxolatelností zúčtování nelze příkaz k zúčtování jednostranně odvolat (srov. § 115). Neodvolatelnost má sloužit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxnace (srov. § 107 až 109). Přímo na základě povolení k činnosti mohou provozovat platební systém bez neodvolatelnosti zúčtování platební instituce (sxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx slouží k provádění, zúčtování nebo vypořádání platebních transakcí. Definice platebního systému je tedy poměrně široká. Rozsah zákonné regulace je xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxku. Zabezpečují propojení různých poskytovatelů při provádění plateb mezi nimi.
Plátce a příjemce [odst. 3 písm. a) a b)]
Ačkoli by vymezení plátcx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx od definic ve druhé směrnici o platebních službách odchylují. To je dáno tím, že definice plátce ve druhé směrnici o platebních službách není správná (vxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xyjadřuje, že peněžní prostředky mohou být na straně plátce buď odepsány z platebního účtu plátce, nebo je může plátce dát svému poskytovateli jinak k dixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe, že peněžní prostředky mohou být na straně příjemce buď připsány na jeho platební účet, nebo je může poskytovatel jinak dát příjemci k dispozici (napřx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxušného ustanovení druhé směrnice o platebních službách lze přinejmenším v případě definice plátce považovat za žádoucí, neboť definice obsažená ve sxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxn jako ten, kdo dává platební příkaz, což je však v rozporu s tím, že směrnice na jiných místech rozlišuje platební transakce iniciované příjemcem a inkaxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x x xxx x xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxí transakce iniciované příjemcem, u kterých na straně plátce neexistuje platební účet, neboť existence platebního účtu na straně plátce je definičníx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxtební příkaz, neboť platební příkaz v tomto případě přímo z definice uděluje příjemce.
Platební příkaz [odst. 3 písm. c)]
Platební příkaz je právnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxo příjemce žádá o provedení platební transakce“. Platební příkaz může tedy vyjít od plátce i od příjemce a v závislosti na tom se rozlišují platební tranxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [srov. § 3 odst. 1 písm. c) a d)].
Platební příkaz je právní jednání adresované, jehož adresátem je vždy příslušný poskytovatel. Zákon obsahuje praxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxího příkazu v úvahu jeho neplatnost, např. pro omezení svéprávnosti uživatele, pro jednání uživatele v duševní poruše (srov. § 581 obč. zák.) nebo pro nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxbního příkazu (srov. § 551 a § 553 odst. 1 obč. zák.). Je-li tedy platební příkaz např. vynucen, pak se o platební příkaz nejedná, neboť chybí vůle plátcex xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnsakce a určení příjemce. V opačném případě by byl pokyn neurčitý a poskytovatel by nebyl instruován, jakou platební transakci má provést. Nejednalo bx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovatel použije pro účely výpočtu úroku z bezhotovostních peněžních prostředků odepsaných z platebního účtu nebo na něj připsaných. Dnem valutx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. okamžik, od kterého poskytovatel bezhotovostní peněžní prostředky na platebním účtu začíná úročit u příchozích platebních transakcí. Cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xlatebním účtu), anebo aby účtoval uživateli úroky v době, kdy mu již peněžní prostředky nedluží (v případě záporných úroků ze záporného zůstatku na plaxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xypláceny příjemci v hotovosti, nepřipadá otázka dne valuty v úvahu. Pravidla pro určení dne valuty u jednotlivých platebních transakcí stanoví § 172 x x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxxxxxxxá ustanovení obsahují definici referenčního směnného kurzu a referenční úrokové sazby. Referenční směnný kurz je definován jako směnný kurz, který pxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxě přístupného zdroje. Tyto pojmy mají význam jednak z toho hlediska, že změny směnných kurzů a úrokových sazeb mohou být provedeny zjednodušeným způsoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxedsmluvní informační povinnosti [srov. § 132 odst. 2 písm. d) a § 136 odst. 1 písm. b) a c)].
Definice obou pojmů však vyvolává určité nejasnosti. Klxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxdnostranně ovlivňovat (např. určit jako referenční veličinu referenční úrokovou sazbu nebo směnný kurz, které bude denně zpřístupňovat ve svých proxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxa vzít v úvahu také rozdíl mezi oběma definicemi. Ten spočívá v tom, že referenční směnný kurz může být buď zpřístupněn poskytovatelem, nebo vzat z veřejxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtačí. Má-li mít rozlišování mezi zpřístupněním a vzetím z veřejně přístupného zdroje nějaký rozumný smysl, potom je podle našeho názoru třeba dovoditx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se tedy, že jako referenční směnný kurz může být sjednán směnný kurz, který určuje jednostranně poskytovatel, zatímco v případě úrokové sazby je nutnéx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx kurzy se v praxi mění téměř denně, zatímco úrokové sazby vykazují z tohoto hlediska mnohem vyšší míru stability. Tento výklad v odpovědích na dotazy veřxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxsm. g)]
Komentované ustanovení stanoví, že jedinečným identifikátorem je kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle určení poskytovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xůže se však jednat i o jiný jedinečný kód označují uživatele či jeho platební účet.
V případě platebního účtu uživatele vedeného u platební institucx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxinečným identifikátorem kupříkladu variabilní symbol. Přičemž číslo platebního účtu označuje účet poskytovatele (platební instituce či institucx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxnkrétní platby (variabilní symbol, specifický symbol apod.).
Z požadavku na jedinečnost plyne, že poskytovatel by neměl vydat tentýž jedinečný ixxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xépe než členské státy, může reagovat na vývoj nezaměnitelných identifikátorů pro provádění platebních transakcí a přizpůsobit jej moderním trendům xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxečný identifikátor platebního účtu tzv. IBAN [srov. bod 1 písm. a) přílohy I nařízení SEPA].
Je třeba se zmínit o vyhlášce č. 169/2011 Sb. Vyhláška jx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxárodní standardizace (srov. § 38 odst. 3 zák. o ČNB). Vyhláška stanoví standardizovaná pravidla pro tvorbu čísla účtu v tzv. národním formátu a ve formáxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx a zákonem o ČNB na straně druhé není zcela zřejmý. Autoři se domnívají, že zmocnění v zákoně o ČNB a vyhláška č. 169/2011 Sb. určují pravidla tvorby čísxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xrovozovaný ČNB, není totiž důvod, proč by si poskytovatel nemohl zvolit jinou strukturu čísla účtu jako jedinečného identifikátoru, než jakou stanovx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xovažovat vyhlášku č. 169/2011 Sb. z hlediska tvorby jedinečného identifikátoru za nezávaznou.
Poskytovatel je povinen s dostatečným předstihex xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxtoru, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu [srov. § 132 odst. 2 písm. a) a § 135 písm. b)]. Poskytovatel má dále povinnosx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxst. 1 písm. a), § 143 odst. 1 písm. a), § 146 odst. 1 písm. a) a § 147 odst. 1 písm. a)]. Jedinečný identifikátor je tak často obsažen právě v takto poskytnutýxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxna v souladu s jedinečným identifikátorem. Poskytovatel nemusí zkoumat soulad jedinečného identifikátoru s jinými údaji identifikujícími příjemcx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxají se články 74 a 75 první směrnice o platebních službách a týkající se povinností a omezení odpovědnosti poskytovatele platebních služeb vykládat xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxvatele platebních služeb příjemce platby?” Přičemž autoři se shodně s rozsudkem Soudního dvora EU domnívají, že s ohledem na znění článku 74 odst. 1 smxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xoskytovatele příjemce. Závěry citovaného rozsudku jsou plně přenositelné i na druhou směrnici o platebních službách.
Kromě pojmu "jedinečný idexxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nařízení stanoví pravidla pro informace o plátcích a příjemcích doprovázející převody peněžních prostředků. Přičemž nařízení dopadá na platební trxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxrismu. Jedinečný identifikátor transakce se od definice pojmu jedinečný identifikátor ve smyslu komentovaného ustanovení liší. Nařízení totiž výsxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xystémů nebo komunikačních systémů používaných k provedení převodu peněžních prostředků. Přičemž jedinečný identifikátor transakce standardně doxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx. h)]
Pojem trvalý nosič dat je v zákoně použit ve vymezení poskytnutí informace poskytovatelem uživateli (srov. § 131 odst. 1). Je-li v zákoně stanoxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvalém nosiči dat. Navíc platí, že poskytovatel je povinen informovat uživatele o existenci a dostupnosti tohoto sdělení, jestliže sdělení samo bylo uxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxlý nosič se tak oproti zákonu o platebním styku z roku 2009 příliš nezměnila (současná definice nahradila slovo "předmět" slovem "nástroj", což lze poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxdku rozsudku Soudního dvora EU C-375/15 BAWAG.
V oblasti finančního trhu se s pojmem "trvalý nosič dat" lze setkat i v dalších právních předpisech. xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxi pojištění a zajištění.
Znaky trvalého nosiče jsou následující: Musí se jednat o nástroj, který umožňuje uchování informací. Nástroj to může být hxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxé informace uživatelem dále po přiměřenou dobu využívány a reprodukovány v nezměněné podobě. Přičemž zákon nestanoví, co je dobou přiměřenou. Lze se dx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xe pro uživatele
relevantní
hájit své zájmy pramenící ze smlouvy. Tato doba by měla pokrýt dobu od poskytnutí informací do doby vzniku závazku, dobu trvxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxkem (např. právo na náhradu škody). Je tak otázkou, do jaké míry může jako trvalý nosič obstát doručení informací do schránky v internetovém bankovnictxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxrmace na trvalém nosiči nejsou pozměněny. Přičemž povinnost zabezpečit dodržení vlastností trvalého nosiče je na poskytovateli. Dále je třeba doplnxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxedek (trvalý nosič dat) spotřebiteli zaručoval, že bude mít informace k dispozici, aby mohl případně uplatnit svá práva tím, že nedojde ke změně obsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxé jemu osobně, záruka, že nedojde ke změně jejich obsahu, jakož i jejich přístupnost po přiměřenou dobu a možnost jejich reprodukce v nezměněném stavu (xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které mohou být trvalými nosiči dat (srov. bod 57 odůvodnění směrnice PSD2). Jako příklady se uvádějí pevný disk osobních počítačů, CD-ROM či DVD. Trvxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx internetového bankovnictví atp.). Nicméně některá poskytnutí na trvalém nosiči vyžadují, např. při doručení do internetového bankovnictví, dodatxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxlým nosičem jsou i “internetové stránky, jsou-li tyto stránky přístupné pro budoucí využití a po dostatečně dlouhou dobu přiměřenou účelu přístupu k ixxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx postačuje veřejná stránka, ke které má přístup uživatel internetu. Autoři se domnívají, že pojem trvalého nosiče splní i e-mailová zpráva doručená do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xšak třeba dodržet další náležitosti trvalého nosiče (nezměnitelnost, přístupnost, možnost reprodukce) a případně požadavek na dodatečnou notifikxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxňuje pojem "trvalé médium" (či trvalý nosič). Ke specifikům internetové stránky se Soudní dvůr ESVO vyjádřil ke dvěma oblastem. Jednak Soudní dvůr ESVx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx uživatel dostal personalizovanou zprávu obsahující nebo odkazující na dané informace (srov. bod 38 rozsudku). Dále Soudní dvůr ESVO vyslovil určité xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxdavek na jistou sofistikovanost internetové stránky (srov. body 61 až 67 rozsudku).
V českém právním řádu byl pojem "trvalý nosič dat" pro účel smlux x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxžen v důsledku transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku . Nicméně obxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxa" (srov. § 1819 obč. zák.). To však není správné, neboť textová podoba zcela pomíjí požadavek na uchovávání informací určených osobně uživateli.
Prxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxcí platební transakci obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení této platební transakce. Pracovní den je tedy vždy vztažen ke konkrétnímu posxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxším z hlediska počítání a běhu lhůt pro provedení platební transakce, neboť tyto lhůty jsou až na výjimky stanoveny v pracovních dnech (srov. § 168 až 173xx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běh lhůty poskytovatele plátce má tedy význam skutečnost, zda má pracovní den poskytovatel plátce, zatímco pro běh lhůty poskytovatele příjemce je roxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím je platební transakce prováděna. Stejně tak nezáleží na tom, zda má pracovní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xransakce a na způsobu její iniciace. Z toho vyplývá, že v rámci jednoho poskytovatele mohou být pracovní dny stanoveny rozdílně pro jednotlivé druhy plxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxmusí být v některý den prováděny, zatímco činnosti potřebné pro provedení výběru hotovosti z bankomatu ano; obdobně se může lišit pracovní den pro platxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtovatele. Pojem pracovního dne je tedy třeba vykládat poměrně flexibilně s ohledem na uspořádání provozu konkrétního poskytovatele. Na druhou stranx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxního dne je rozhodující zejména z hlediska lhůt pro provedení platební transakce, což je skutečnost, která má pro uživatele zpravidla zcela klíčový výxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxamných skutečností, o tom, které dny jsou u jeho poskytovatele dny pracovními, informován být nemusí.
Je třeba přiznat, že pojem "pracovní den" nenx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x 26 odst. 5) není s využitím definice pracovního dne správné. Tyto lhůty totiž nemají s prováděním platební transakce žádnou spojitost. Zákonodárce by xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxího dne poněkud zjednodušeným způsobem, aniž by rozlišovala, kdy se tímto výrazem myslí den jako celek a kdy pouze určitá část tohoto dne. V některých přxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxakce. Jako příklad lze uvést stanovení okamžiku uzávěrky pro přijímání platebních příkazů (srov. § 158 odst. 3) nebo počítání a běh lhůt kratších než jexxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxzdílem, že se jedná jen o příslušnou část pracovního dne. Závěry, které byly učiněny v souvislosti s pojmem pracovního dne, platí i pro pojem provozní doxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxímu platebnímu účtu. Tento přístup je zákonem zajištěn pro osoby oprávněně pobývající v členském státě. Samotná definice je poměrně složitá. Částečnx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xále se mezi oprávněně pobývající osoby pro účely zákona o platebním styku počítají i osoby požívající imunit či výsad podle mezinárodního práva. Poměxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxních členských států a oprávněný pobyt na jejich území. Občané členských států, včetně ČR, jsou pak spolu s rodinnými příslušníky zahrnuti ve zvláštní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxx
xvěření [odst. 3 písm. l)]
Při vzniku smluvního vztahu je povinen poskytovatel uživatele identifikovat (srov. § 7 zákona proti praní peněz). Nicménx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxvněná osoba (např. zmocněnec podle § 2664 obč. zák.). Ověřuje se konkrétně totožnost uživatele nebo oprávněné použití platebního prostředku [srov. § x xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxní prvek [srov. § 2 odst. 3 písm. m)] a silné ověření uživatele (srov. § 223 odst. 3).
m) Osobní bezpečnostní prvek
Definice osobního bezpečnostního xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxinic ověření a osobního bezpečnostního prvku je do jisté míry definice kruhem.
Ověření (X) je totiž postup, kterým se ověřuje oprávněné použití osoxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxdy, že X ověřuje použití Y a zároveň Y implikuje ověření.
Popis opatření, která musí uživatel přijmout na ochranu jeho osobních bezpečnostních prvkx xxxxxx x xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xtran, má-li podezření na neoprávněné nebo podvodné použití osobních bezpečnostních prvků uživatele [srov. § 161 odst. 3 písm. a) a § 191 odst. 3 písm. axxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xříkazu [srov. § xxx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxbní prostředek, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho osobních bezpečnostních prvků [srov. § 165 písm. a)].
Ustanovení § 166 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnostním údaji]. Autoři se domnívají, že se jedná o nepřesné vyjádření unijního i tuzemského zákonodárce, přičemž byl míněn osobní bezpečnostní prvek xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrov. § 166 odst. 2).
Citlivý údaj o platbách [odst. 3 písm. n)]
Definice citlivého údaje o platbách je poměrně neurčitá a široká. Pojem označuje jiný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxh služeb. Výjimku pak představuje pro třetí strany (poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtux xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xředstavovat údaj, který lze použít k podvodu v oblasti platebních služeb. Minimálně u právnických osob se jedná o standardně veřejný údaj. To platí i o jxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxeré mohou být použity k podvodu v oblasti platebních služeb.
S citlivým údajem o platbách se pojí zákaz poskytovatele služby nepřímého dání platebnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxího příkazu (třetí straně) uchovávat osobní bezpečnostní prvky plátce v případě, kdy přistupuje na účet uživatele u jiného poskytovatele prostřednixxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx2 písm. e)]. Tato povinnost fakticky zapovídá sdílení osobních bezpečnostních prvků uživatele s poskytovatelem služby informování o platebním účtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo rozhraní fakticky umožňuje.
Úvěr [odst. 3 písm. o)]
Definice je obdobná jako definice úvěru v zákoně o bankách [srov. § 1 odst. 2 písm. b) zák. o banxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrostředků. Pojem je používán především s ohledem na úpravu platebních systémů.
Započtení je přípustné, dluží-li si strany vzájemně plnění stejnéxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx § 1987 obč. zák.). Pod pojem zúčtování podle zákona o platebním styku se podřazuje jen započtení peněžitých pohledávek. Stejně jako v obecné právní úpxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxvka obdobně jako při splnění (srov. § 1982 odst. 2 obč. zák.).
Splněním vzájemných peněžitých dluhů převodem peněžních prostředků je třeba rozumět xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxže dát účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo provozovatel či účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování, ktxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodst. 4 písm. c)]
Ústřední protistrana je ten, kdo v rámci zúčtování vstupuje mezi účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování jako jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxickou osobu atp.
Ústřední protistrana je subjekt, který snižuje riziko účastníků platebního systému pramenící z jejich účasti v platebních systéxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxstrany představit spíše v případě plnění vzájemných peněžitých dluhů převodem peněžních prostředků. V případě zúčtování prostřednictvím ústřední xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxvání s jiným účastníkem. Ústřední protistrana pak následně uplatní svoji pohledávku vůči účastníkovi, který neplnil svůj dluh, například realizací xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxní je opět ryze funkční. Není rozhodné, jaké formální povolení k činnosti subjekt má, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu atp. Zúčtovatelem je kdxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxstníků, které zúčtovatel vede. V tomto případě se jedná o hrubé zúčtování v tom smyslu, že vzájemné dluhy a pohledávky účastníků se nezapočtou. Při provxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxí je provedení vzájemného započtení, typicky však kombinace započtení a převodu výsledné částky po započtení. V takovém případě dojde mezi účastníky x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxmu vedl pouze jeden převod peněžních prostředků.
Clearingová instituce [odst. 4 písm. e)]
Komentovaný zákon vymezuje jako clearingovou instituxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xunkční. Není rozhodné, jaké formální povolení k činnosti subjekt má, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu atp. Clearingovou institucí je tedy kdxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxbního systému se vypočte výsledná pohledávka či dluh a ostatní vzájemné pohledávky se započtou.
Provozní den [odst. 4 písm. f)]
Provozním dnem je dxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxtelností zúčtování přijímá a provádí příkazy k zúčtování a další úkony se zúčtováním související. Vymezení provozního dne má význam především z hledixxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxx x x - platební služba, § 4 - elektronické peníze, § 5 - oprávnění poskytovat platební služby, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - poxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce, § 26 - postup při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí, § 27 - oznámení poxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 33 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském člxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 35 - rozšíření souhlasu k poskytování platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx o zahájení činnosti v hostitelském členském státě, § 38 - podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než prosxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxatební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice, § 42 - podmínky pro udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtux x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxce, § 51 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k výkonu činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím poboxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 53 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 56 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu, § xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 67 - rozsah povolení k činnosti instituce elektronických peněz, § 68 - podmínky pxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx x vydání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektronických peněz, § 8x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxi instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 92 - řízení o žádosti o udělení sxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxho zástupce, § 93 - oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb nebo distribuci elektronických peněx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxitelském členském státě prostřednictvím pobočky, § 94 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu, § 95 - informování o zahájení čixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxtřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 97 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu, § 98 - výkon činnosti zahraniční inxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxky pro udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, § 107 - zákaz diskriminace, § 108 - výjimky, § 109 - předávání plaxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k zúčtování, § 118 - udělení povolení, § 127 - smlouva o platebních službách, § 128 -
dispozitivní
povaha některých ustanovení, § 129 -
dispozitivnx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxvateli před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci, § 134 - informace poskytovateli, § 135 - informace o poskytované platební službě, § xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xlatební transakci, § 147 - informace příjemci o platební transakci, § 156 - souhlas plátce, § 157 - odvolání souhlasu plátce, § 160 - odvolání platebxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx § 167 - úplata za vydání nového platebního prostředku, § 169 - lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce, § 170 - lhůta pro provedxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxx x xxůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet, § 173 - lhůta pro předání platebního příkazu v případě platebxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, § 177 - zákaz provádění srážek z částky platební transakce, § 178 - povinnxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí transakci, § 183 - subjekt povinnosti napravit nesprávně provedenou platební transakci, § 185 - vyhledání platební transakce, § 186 - nesprávný jxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxonických peněz, § 197 a násl. - jednotné označení, § 204 - povinnosti dosavadního poskytovatele, § 205 - povinnosti nového poskytovatele, § 210 - zřxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxpky spočívající v porušení nařízení EU, § xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxící předpisy:
x x xxxxx xx x xx x xx xxxxx xx x xxx x xxx xxxt. 1 zák. o spotřebitelském úvěru,
§ 90 odst. 2 zák. o distribuci pojištění a zajištění,
§ 7 zákona proxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku,
nařízení Evropské komise 2018/389,
nařízení Evropské komise 2018/32,
čl. 4 až 7 nařízení Evropskx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxx xx x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
Judikatura:
Možnost provádět z účtu platební transakce ve prospěch třetí strany nebo být příjemcem takových traxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxrem uvedeným uživatelem platebních služeb, který neodpovídá názvu příjemce uvedeného tímto uživatelem, omezení odpovědnosti poskytovatele platexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx Tecnoservice Int.)
C-375/15 BAWAG
C-49/11 Content Services
C-42/15 xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxura:
MELZER F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014.
Kvalifikovaná účast a úzké propojení (metodicxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx5.2020.
Z důvodové zprávy:
V odstavci 1 je obsažena definice platební služby; jedná se o transpozici přílohy směrnice o platebních službách. Vymezxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxlení k činnosti platební instituce (pro různé platební služby jsou v rámci povolovacího řízení stanoveny různé požadavky, zejména v oblasti kapitáluxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxu. Nová je rovněž definice tzv. acquiringu platebních transakcí, která spočívá v předávání platebního příkazu a zpracování platebních transakcí pro xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxst uvedená v odstavcích 1 nebo 2, jestliže se nejedná o některý z případů uvedených v odstavci 3, který obsahuje negativní definici platebních služeb. Jxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xe jedná o transakce prováděné prostřednictvím některých papírových platebních nástrojů (směnky, šeky, poštovní poukazy podle zákona č. 29/2000 Sb.x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxující:
K odstavci 3
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxný okruh dodavatelů, případně zboží nebo služeb, je třeba posuzovat případ od případu. Příkladem mohou být platební prostředky, kterými lze platit růxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx). Úzce vymezená akceptační síť obchodníků nutně neznamená naprostou neměnnost této sítě. Příkladem omezeného okruhu zboží a služeb jsou některé typx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xeškerého zboží, které lze zakoupit na čerpací stanici, již tuto části výjimky nesplňuje. Naopak palivová karta, která umožňuje zakoupit jen položky bxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x x
xxxx xxxx x xxxxxxxsti zákona vyňaty stravenky včetně stravenek elektronických. Doposud byly stravenky vyjmuty na základě výjimky pro papírové poukazy a za určitých poxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxrojů jsou vyňaty za předpokladu, že splňují podmínky pro osvobození od daně podle zákona o daních z příjmu.
K odstavci 3 písm. d) bodu 4
Jedná se napxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxxxx xx x xxxxxxx xxacení prostřednictvím tzv. notářské nebo advokátní úschovy nebo úschovy u exekutora podle notářského řádu, zákona o advokacii nebo exekučního řádux xxxxx xx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlektronických komunikací nebo operátorem podle zákona o elektronických komunikacích jsou nově vyňaty z působnosti zákona, jestliže nepřekročí záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxy o počasí atp. Vyňaty jsou rovněž platby prostřednictvím mobilního telefonu za účelem nákupu jízdenek nebo vstupenek a dárcovské SMS. V zákoně byla poxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxběry hotovosti na pokladně dodavatele zboží či služeb, kdy kupující platí platebním prostředkem za nákup např. v supermarketu, platí však víc, než je cxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxuvy s uživatelem vybírajícím peníze z účtu, ale jedná jako zástupce poskytovatele.
K odstavci 3 písm. g)
Jedná se např. o činnost spočívající ve zprxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xlužeb komunikačních sítí, poskytování terminálů a zařízení využívaných v oblasti platebních služeb a jejich údržby. Těmito technickými službami nexx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxx x xomu, že platba kartou ve směnárně a následné vyplacení hotovosti zákazníkovi směnárny bude posuzována jako směnárenský obchod, je třeba definici bezxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxstí a poskytováním platebních služeb. Rovněž dochází k tomu, že takzvaná služba Dynamic Currency Conversion (DCC), která fakticky představuje změnu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Přehled výkladu:
I. Obecně
II. Pozitivní definice
III. Bezhotovostní obchod s cizí měnou
IV. Negativní definice
I. Obecně
Komentované usxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxť platí, že zákon obsahuje také úpravu platebních systémů, elektronických peněz či změny platebního účtu. Definice platebních služeb má jednak pozitxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxy splňovaly znaky pozitivní definice (odstavec 3). Odstavec 2 obsahuje upřesnění týkající se bezhotovostních obchodů s cizí měnou.
II. Pozitivní dxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxí poukazování peněz podle písmene f) a nepřímé dání platebního příkazu podle písmene g), neboť u platebních institucí mají tyto dva druhy platebních slxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx x xx x x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxne h), neboť poskytování výlučně této služby nevyžaduje žádný počáteční
kapitál
(srov. § 15 a § 16).
Vložení hotovosti na platební účet a výběr hotoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxí účet nebo vybrat hotovost z platebního účtu. Tyto platební služby řadíme k tzv. polohotovostním platebním transakcím, protože při nich dochází k přexxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xložení hotovosti na jiný než platební účet [např. na účet stavebního spoření nebo některý typ spořicího účtu, srov. § 2 odst. 1 písm. b)] nebo výběr hotovxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxvozovně poskytovatele (tradičně se tyto platební transakce označují jako tzv. pokladní operace), tak prostřednictvím speciálních zařízení určenýxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx tak cizího platebního účtu. V případě vložení hotovosti na cizí platební účet má vkladatel postavení plátce a majitel platebního účtu postavení příjexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx z cizího platebního účtu, který je však limitován tím, že k takové platební transakci se vyžaduje souhlas majitele platebního účtu (srov. § 156). Majitxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxmě naplňovala definiční znaky inkasa [srov. § 2 odst. 1 písm. e)].
K vložení hotovosti na platební účet nebo k výběru hotovosti z platebního účtu může xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaného jiným poskytovatelem, vložení hotovosti na účet vedený u jiného poskytovatele nebo výběr hotovosti prostřednictvím sázkového terminálu). Na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxl může jednat při přijímání nebo vyplácení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxposkytuje. Druhou možností je, že tento jiný poskytovatel se nachází v přímém smluvním vztahu s uživatelem a poskytuje mu při přijímání nebo vyplácení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxupce poskytovatele, který vede platební účet, je v praxi řádově častější uspořádání vztahů. Situace, kdy jiný poskytovatel poskytuje uživateli sám uxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxala otázka právní povahy výběru hotovosti z platebního účtu u jiného poskytovatele v souvislosti s aplikací nařízení CBP (srov. § 235). Jedná se o přípaxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxtí za výběr hotovosti celkově vyšší úplatu než při vnitrostátním výběru (tato praxe se někdy označuje jako tzv. direct charging). Evropská komise zaujxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxomatu v této situaci neposkytuje uživateli samostatnou platební službu.
Domníváme se, že takto obecně formulovaný závěr Evropské komise nemůže oxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xoskytovatele mohou být smluvní vztahy konstruovány dvojím způsobem. Jedná-li provozovatel bankomatu pouze jako zástupce poskytovatele, který vedx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxnském státě. Podle nařízení CBP jsou znaky definice přeshraniční platby splněny. Tou se rozumí “elektronicky zpracovaná platební transakce z podnětx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxházejí v různých členských státech” (srov. čl. 2 odst. 1 nařízení CBP). Spojení „nacházet se“ totiž nemíří na usazení v jiném členském státě.
Vstupxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx vázán zásadou stejných poplatků, ale protože zde existují dva různé smluvní vztahy, není vyloučeno, aby celková úplata zaplacená uživatelem oběma poxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpraveným jinou (rámcovou) smlouvou, počítá i § 132 odst. 4. Zdá se, že stanovisko Evropské komise je motivováno spíše snahou zajistit spotřebiteli co nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxdku změny nařízení CBP, která je účinná od 15. prosince 2019, došlo k tomu, že poplatky účtované poskytovatelem platebních služeb uživateli platební sxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x němž se poskytovatel platebních služeb uživatele platebních služeb nachází. Je tak otázkou, jak zpoplatnit výběr hotovosti v eurech v jiném členském xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx službu výběru hotovosti v eurech. Podle našeho názoru je i zde definice přeshraniční platby (srov. čl. 2 odst. 1 nařízení CBP) naplněna.
Pro některx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Pro výběr hotovosti z platebního účtu speciální lhůta pro vyplacení peněžních prostředků stanovena není a otázku je třeba řešit podle obecných ustanxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxx
x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxytuje platební služba spočívající v provedení převodu peněžních prostředků. Na rozdíl od příslušného ustanovení druhé směrnice o platebních službáxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxdu nekonzistentní, protože platební transakce je pojem širší [srov. § 2 odst. 1 písm. a)] a vedle převodů peněžních prostředků zahrnuje i vložení a výběx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxn v komentovaných ustanoveních, ale i v písmeni f).
Rozdíl spočívá v tom, že v písmenech c) a d) se jedná o převod peněžních prostředků z platebního účtx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx než platebního účtu nebo dány poskytovateli plátce k dispozici jiným způsobem). Pro určení jednotlivých druhů převodů peněžních prostředků je tedy rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxků na platební účet, tak jejich vyplacení příjemci v hotovosti (nebo připsání na jiný než platební účet nebo jiný způsob dání k dispozici). Je třeba přizxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxemce vede příjemci platební účet nebo nikoli, záleží míra jeho regulace na tom, zda platební účet existuje na straně plátce, což je ovšem v rozporu s požaxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxegorii pro platební službu poskytovanou poskytovatelem příjemce bez využití platebního účtu.
Nejběžnější klasifikace převodů peněžních prostxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe dát plátce, příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce. Toto rozlišení se používá v řadě ustanovení zákona a má poměrně xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxat vrácení částky autorizované platební transakce (srov. § 176), možnost odvolat souhlas nebo platební příkaz (srov. § 157 odst. 2 a § 160 odst. 3), nápxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xím, že platební příkaz dává plátce přímo svému poskytovateli, bez jakéhokoli zapojení příjemce. Typickým příkladem těchto převodů jsou úhrady [srovx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxistenci platebního účtu jak na straně plátce, tak na straně příjemce. Nicméně jak bylo uvedeno výše, existují i tzv. polohotovostní převody, v rámci kxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxní příkaz vychází od příjemce. Plátce sice i v tomto případě dává k převodu souhlas (srov. § 156), ale to, zda bude převod iniciován a kdy se tak stane, je výxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxu-li peněžní prostředky převáděny z platebního účtu. Iniciace převodu prostřednictvím příjemce znamená, že platební příkaz dává plátce, ovšem nikoxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvateli plátce. V praxi je tento způsob iniciace charakteristický zejména pro karetní transakce. Je třeba uvést, že služba nepřímého dání platebního pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxm využívá k předání platebního příkazu poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu. Chybí zde tedy zapojení příjemce.
Převody peněžnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe platební služby zároveň plátci i příjemci (tzv. interní převod). Druhá směrnice o platebních službách s tímto rozlišením v zásadě nepočítá a zásadně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxx xxxx. 1). V případě vnitrostátních platebních transakcí denominovaných v české měně má však toto rozlišení význam z hlediska lhůty pro provedení platební xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxtatek na platebním účtu, zatímco v druhém případě jsou peněžní prostředky plátci poskytnuty na úvěr. Zákon obsahuje jisté zjednodušení, když mluví o pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxěžní prostředky “neprotékají”.
xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxího účtu se také nerozlišuje, zda jsou vybírané peněžní prostředky čerpány z kladného zůstatku nebo poskytnuty na úvěr. Při poskytnutí úvěru spotřebixxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxskytovat úvěry buď pouze za podmínek stanovených v § 8 odst. 2, § 59 odst. 3, § 67 odst. 2, resp. § 100 odst. 3 nebo na základě zvláštního podnikatelského opxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxí službu vydávání nebo pořizování platebních prostředků [angl. Issuing and/or acquiring of payment instruments, něm. Ausgabe von Zahlungsinstrumexxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xomníváme se tak, že zákon o platebním styku z roku 2009 stanovil příliš úzkou definici této platební služby, neboť z ní v podstatě vyloučil službu acqurxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlužbách již používá spojení vydávání platebních prostředků nebo
akceptace
platebních transakcí, a navíc obsahuje definici
akceptace
platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, proč je vydávání a správa platebních prostředků konstruována jako samostatná platební služba. S vydáváním platebních prostředků je z povahy věci nuxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxe se snaží postihnout služby, které poskytovatel poskytuje obchodníkovi přijímajícímu platební prostředky při placení za zboží nebo služby. Tyto slxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxžba poskytovaná poskytovatelem platebních služeb, který s příjemcem uzavřel smlouvu ohledně přijetí a zpracování platebních transakcí, jež vede k pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xze vyložit způsobem, že téměř jakýkoliv poskytovatel příjemce poskytuje službu acquiringu. To však zřejmě nebyl záměr evropského zákonodárce a českx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemci. Služba pak zahrnuje předávání platebních příkazů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxkytovatel hraje roli při předání platebního příkazu poskytovateli plátce. Pojem "zpracování" není v zákoně o platebním styku definován. Jistou anaxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxné k vyřízení převodního příkazu mezi akceptantem a vydavatelem” (srov. čl. 2 odst. 27 nařízení MIF). Nicméně i v případě acquiringu se klade otázka, pxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxně příjemce, a proto se zdá být zahrnut již v platební službě podle písmen c) a d). Podle našeho názoru je takto vymezená platební služba ve své podstatě zbxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xpíše, že s platební službou podle písmene e) nejsou spojeny žádné zvláštní regulatorní požadavky.
Z režimu platebních služeb je vyňato vydávání šexxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxích službách, platebních prostředků používaných v rámci omezené sítě, či k čerpání stravování, kulturních nebo sociálních potřeb nebo dávek v hmotné xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxování peněz (které se někdy označuje také jako tzv.
remise
peněžních prostředků). Podstata této platební služby spočívá v tom, že poskytovatel přijíxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xozšířilo do zbytku světa. V současnosti má tato platební služba velký praktický význam v přeshraničním platebním styku, zejména při ojedinělých platxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce. Tato platební služba se tedy liší od převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxá peněžní prostředky v hotovosti (nebo jsou peněžní prostředky odepisovány z jiného než platebního účtu). Je rovněž možné, že plátce dá peněžní prostřxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxahu jak připsání peněžních prostředků na platební účet, tak jejich vyplacení v hotovosti (nebo připsání na jiný než platební účet).
Na rozdíl od druxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxí účet, musí se jednat o platební účet vedený u jiného poskytovatele než u poskytovatele plátce. xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xa platební účet podle písmene a).
Na komentované ustanovení navazuje tzv. výjimka pro sběr, přepravu a doručení hotovosti podle § 3 odst. 3 písm. a). xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přijímaná od plátce většinou identická s hotovostí, jež je vyplácena příjemci. Tento rozdíl je však třeba brát pouze jako určité vodítko, protože ani pxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ekonomické funkci, kterou poskytovaná služba plní, a ke způsobu jejího provedení.
Dále se klade otázka, zda lze za poukazování peněz ve smyslu komexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxem) vyhledá dlužníka (plátce), od něho přijme dlužnou částku v hotovosti jako plnění jeho dluhu a následně ji vyplatí věřiteli (příjemci). Podle našehx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnovení. U této služby jednoznačně vystupuje do popředí její platební charakter. Jestliže považujeme za platební službu inkaso, potom musíme za platexxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxního účtu plátce, zatímco v druhém případě se přijímá od plátce v hotovosti. Tento pohled však většinově přijímán není.
Platební instituce, které pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xx xxxx xx xxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxnost se u platebních institucí zohledňuje i při výpočtu průběžných kapitálových požadavků (srov. § 16).
Nepřímé dání platebního příkazu [odst. 1 píxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxžbu byla vyvolána praktickými zkušenostmi, kdy uživatelé sdíleli své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví s třetími osobami, které násxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xro uživatele platila povinnost chránit své bezpečnostní údaje (srov. § 101 zák. o platebním styku z roku 2009). Definici této služby obsahuje § 2 [sroxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxgsauslösedienst, fran. le service d’initiation de paiement). Jak naznačuje samotný název, obsahem služby je specifický způsob dání platebního příkxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxatební příkaz, tedy nikoliv příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce. Nepřímo daný platební příkaz lze dát pouze k převodu peněžních prostředkx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xd poskytovatele, který pro plátce vede platební účet, z něhož mají být peněžní prostředky dle příkazu převedeny.
Jedná se o platební službu, jejímž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx disponoval z titulu poskytnutí jiné platební služby.
Informování o platebním účtu [odst. 1 písm. h)]
Služba informování o platebním účtu je vymezxxx x x x xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxskytovatele, který vede daný platební účet.
Rovněž služba informování o platebním účtu je novou platební službou, kterou zavedla druhá směrnice o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxdienst, fran. le service d’information sur les comptes). Cílem zavedení služby je umožnit uživateli získat v jediné aplikaci informace o platebních úxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávu financí. Některé služby vyžadovaly, aby uživatel sám nahrál do aplikace strojovně čitelný výpis z účtu (např. ve formátech csv či xml). Existovala x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx propojení aplikace s notifikačními e-maily, které zasílá poskytovatel uživateli. Takto koncipované služby jsou dle názoru autorů mimo regulaci zákxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxnutí informací uživatelem osobě, která tyto informace následně spravuje či zpracuje.
III. Bezhotovostní obchod s cizí měnou
K odst. 2
Upřesňuje xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xizí měnou je v zákoně vymezen jako nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx platební příkaz prostřednictvím příjemce a u něhož jsou peněžní prostředky plátci vyplaceny v hotovosti. Definice doznala určité změny v souvislostx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxzhotovostních obchodů s cizí měnou do režimu platebních služeb nemá sice výslovnou oporu v druhé směrnici o platebních službách, ale odůvodňuje se tímx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxěrnice PSD2]. Z toho se dovozuje
a contrario
, že pokud obdobná služba probíhá bezhotovostně, potom se o platební službu jedná. Podle způsobu svého provxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxdla totožná osoba a součástí platební transakce je směna měn.
IV. Negativní definice
K odst. 3
V komentovaném ustanovení je obsažena negativní dexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxv. odstavec 1). Ačkoli jsou mnohé výjimky spíše výsledkem složitých kompromisů při vyjednávání druhé směrnice o platebních službách, než že by jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xměrnice o platebních službách usiluje o harmonizaci právního režimu platebních transakcí tak, aby mohly být prováděny rychle a automatizovaně, a proxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xod 23 odůvodnění směrnice PSD2). Stejně tak nespadají do působnosti druhé směrnice o platebních službách ani platební transakce, které plní určitou sxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxnstrativní. Domníváme se, že jde o výčet
taxativní
. Nicméně platí, že k tomu, aby určitá činnost mohla být považována za platební službu, musí být jednax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxostředkovat platbu od subjektu X ve prospěch subjektu Y (byť v určitých případech mohou X a Y splynout). Naopak při platbě od plátce přímo k příjemci bez jxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe vázán v tom smyslu, že může i na služby, které jsou z působnosti směrnice vyňaty, vztáhnout režim platebních služeb, neboť se jedná o oblast unijním práxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xměrnice o platebních službách, ačkoli lze toto vyloučení dovodit na základě úmyslu evropského zákonodárce. Pokud bylo jeho úmyslem vyloučit tyto sluxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxho majetku v souvislosti s advokátní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxat komentované ustanovení jako výčet
taxativní
, neboť v české legislativní praxi je obvyklé naznačit demonstrativní povahu výčtu odpovídajícími jaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx x jednotlivých případech samozřejmě vést diskusi o tom, zda určitá služba vůbec vyhovuje pozitivní definici platebních služeb. Přitom je třeba vzít v úxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx lze závěr o vynětí z režimu platebních služeb učinit pouze na základě toho, že je splněna některá z výslovně stanovených výjimek.
Český zákonodárce xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxa např. výjimka, která z režimu platebních služeb vyjímá „platební transakce uskutečněné výhradně v hotovosti přímo od plátce k příjemci, bez jakéhokxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xajišťuje, nemůže se pojmově vůbec jednat o platební službu a není třeba, aby to zákon stanovil výslovně.
Služby hotovostního oběhu [odst. 3 písm. a)]
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxanovení, je třeba rozlišovat sběr, přepravu a doručení bankovek a mincí na straně jedné jako činnosti, které plní převážně transportní funkci, a zpracxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxvají v přesunu peněžních prostředků od jedné osoby k druhé, ale na rozdíl od platebních služeb u nich převažuje prvek transportní nad prvkem platebním. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxy identické (druhá směrnice o platebních službách proto výslovně zmiňuje „fyzickou přepravu“). Častá je situace, že ten, kdo svěřuje bankovky a mince x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx od platebních služeb, neboť ani u platebních služeb není vyloučena totožnost plátce a příjemce, jak výslovně připomíná článek 4 bod 10 směrnice PSD2. x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxx xe při posuzování jednotlivého případu je třeba přihlížet k převažující ekonomické funkci, kterou poskytovaná služba plní, a ke způsobu jejího provedxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxhu bankovek a mincí. Tento zákon definuje zpracování tuzemských bankovek a mincí jako činnost spočívající v jejich roztřídění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx další oběh a tuzemské bankovky a mince pro další oběh nevhodné (srov. § 7 odst. 4 zák. o oběhu bankovek a mincí). Zpracovávat tuzemské bankovky a mince pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxcovatele tuzemských bankovek a mincí. Naopak zpracovávání cizozemských bankovek a mincí v ČR zvláštní regulaci nepodléhá.
Směnárenská činnost [oxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xrostřednictvím směnárenského obchodu jako soustavnou činnost provozovanou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, kterx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x zák. o směn. činnosti) obchod spočívající ve směně:
a.
bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jixxx xxxxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxvodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodem tak není (srov. § 2 odst. 2 zák. o směn. činnosti):
a.
vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby odběrateli při placení za zboží nebo sxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.
Výše popsané zákonné definice si zaslouží bližší vysvětlení. Směnárenská činnost spočívx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na jinou měnu. Směnárenským obchodem je dále nákup hotovosti nebo šeku (znějící na měnu X), platí-li kupující u prodávajícího platební kartou (přesně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxsti prostřednictvím služby cash back ani služba DCC.
K provozování směnárenské činnosti podnikatelským způsobem se vyžaduje povolení k činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxužstvo nebo ČNB (srov. § 3 zák. o směn. činnosti).
Velmi podstatné je odlišení směnárenského obchodu od služby cash advance. Služba cash advance je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxného oprávnění (srov. § 5), nejsou nijak výjimečné.
Z vyjádření ČNB plyne, že služba cash advance spočívá ve výdeji tuzemské hotovosti směnárníkem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na http://www.cnb.cz/cs/faq/s_o_smenarenska_cinnost.html). Nicméně je třeba vzít v potaz novelu č. 5/2019 Sb., která klasifikuje platbu kartou vx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nexx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xák. o směn. činnosti]. Domníváme se tak, že směnárenský obchod je obchod, kdy plátce dává platební kartou platební příkaz v měně X a směnárnou je vyplacexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xx xxxlacení hotovosti rovněž v měně X.
K písm. c)
Z režimu platebních služeb jsou vyňaty služby spojené s určitými specifickými prostředky, které buď poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxkce prováděné jejich prostřednictvím.
Směnky, šeky, cestovní šeky [odst. 3 písm. c) bod 1]
Směnky, šeky a cestovní šeky patří k tradičním nástrojůx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu nepovažuje. Důvodem této výjimky je skutečnost, že praktický význam směnek, šeků a cestovních šeků jako nástrojů platebního styku postupně klesá, axxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxtugalsku). Jako další důvod lze uvést, že směnky a šeky podléhají unifikované právní úpravě na celosvětové úrovni (srov. např. Ženevskou úmluvu o jednxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xngloamerické právní oblasti). Ačkoli ČR není žádnou z uvedených ženevských úmluv vázána, odpovídá česká právní úprava v zákoně směnečném a šekovém žxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxobíhá zpravidla běžným způsobem, tedy tak, že v jejím rámci jsou peněžní prostředky odepsány z platebního účtu plátce a připsány na platební účet příjexxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxk. To např. znamená, že odepsání nebo připsání peněžních prostředků nepodléhá zákonem stanoveným informačním povinnostem nebo že při předložení padxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xu část smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem, která upravuje používání směnky, šeku nebo cestovního šeku, považovat za rámcovou smlouvu (srov. § 1xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, na rozdíl od zákona o platebním styku z roku 2009 a druhé směrnice o platebních službách, výslovně neuvádí, že vynětí se týká pouze směnek, šeků a cestxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe v tomto ohledu nepřesné. Na druhou stranu platí, že celá výjimka pro směnky a šeky je poněkud sporná. Stejně jako lze platební příkaz dát papírovým platxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxx xxxxxxx se týká vydávání papírových poukázek na zboží nebo služby a provádění platebních transakcí iniciovaných těmito poukázkami. V praxi se může jednat o paxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xásl. obč. zák.). U této výjimky nezáleží na rozsahu zboží nebo služeb, které lze za papírovou poukázku získat, ani na územním rozsahu, v němž může být papxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x písm. c) bodů 4 až 7.
Poštovní poukaz [odst. 3 písm. c) bod 3]
Poštovní poukaz patří v ČR k tradičním nástrojům platebního styku. Přesto však komentovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xe služba poštovního poukazu podléhá zvláštní právní úpravě jako poštovní služba v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Tento zákon definuje pxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxytování služby poštovního poukazu se vyžaduje živnostenské oprávnění a poštovní licence nebo tzv. zvláštní poštovní licence (srov. § 18 odst. 1 a 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu pod obchodním označením „poštovní poukázka“. Poštovní podmínky České pošty, s. p. upravují jak vnitrostátní poštovní poukázky, tak poštovní poukáxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xotovosti a následně je vyplacena bance příjemce, která ji připíše na účet příjemce. Poštovní poukázka A má ještě jakousi variaci “poštovní poukázka A - xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxání poukázané částky z bankovního účtu odesílatele a v jejím vyplacení příjemci v hotovosti. U poštovní poukázky C skládá odesílatel poukázanou částkx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xe garantováno vyplacení poukázané částky příjemci nejpozději následující pracovní den po dni podání poštovní poukázky. V zahraničním platebním styxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxž konkrétní podmínky se pro jednotlivé státy výrazně liší. V případě Běloruska, Bulharska, Maďarska a Polska lze využít i poštovní poukázku Z/A, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoukazem vztahuje na platební transakci jako celek. Proto ani odepsání poukázané částky z platebního účtu odesílatele nebo její připsání na platební úxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxx xxxxebních služeb je dále vyňato vydávání platebních prostředků s omezeným rozsahem použití a provádění platebních transakcí iniciovaných těmito platexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředku obecně, v praxi se uplatní pouze pro jiné než papírové platební prostředky, neboť papírové poukazy na zboží a služby jsou vyňaty již podle § 3 xxxxx x xxxxx xx xxxx xx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 4 odst. 2).
Pro posouzení omezenosti rozsahu použití platebního prostředku stanoví komentované ustanovení dvě kritéria, a to jednak kritérium úzxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxaných vydavatelem platebního prostředku nebo pouze omezenému okruhu dodavatelů. Podle věcného kritéria jsou vyňaty platební prostředky, kterými lxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xro posouzení uvedených kritérií žádné kvalitativní limity (Evropská komise v této souvislosti při transpozici první směrnice o platebních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxmínek výjimky záleží na posouzení okolností jednotlivého případu. V mezních případech je třeba posuzovat obě kritéria ve vzájemné souvislosti. Čím jx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx spíše je třeba trvat na omezenosti územního rozsahu použití platebního prostředku. Pro doplnění uvádíme, že limit podle § 252 odst. 1 je limitem pro ozxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxi transpozici první směrnice o platebních službách uvedla některé příklady platebních prostředků spadajících do působnosti komentovaného ustanovxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo karty na veřejnou dopravu. Omezené z hlediska územního rozsahu použití jsou např. různé členské a klubové karty nebo karty, kterými lze platit pouxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxá zpráva k zákonu dále uvádí jako příklad omezeného územního rozsahu prostředek, který lze použít pouze v rámci jednotlivé kulturní akce (hudební festxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pak omezenost sítě je dána tím, že jsou akceptovány pouze vydavatelem nebo úzkým okruhem dodavatelů. Jsou-li palivové karty akceptovány ve větším mnxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxednictvím pouze provozní kapaliny, či náhradní díly (standardně drobného charakteru), pak zde znaky omezené sítě přítomny jsou. Je-li však možné proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovat daný prostředek je však třeba případ od případu.
Poměrně komplikované je posouzení aplikace výjimky také na různé dárkové karty. Vzhledem k toxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxt pouze dárky, považovat za dostatečné věcné omezení. Proto jsou dárkové karty vyňaty z režimu platebních služeb pouze v případě, že přistoupí ještě něxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxní výrobků nebo služeb různých druhů, ale jen určité značky, dárková karta použitelná pouze v rámci jednoho obchodního domu nebo obchodního řetězce).
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxv. čl. 15 a čl. 37 odst. 5 směrnice PSD2) lze hledat typické případy omezených sítí většího rozsahu právě v informacích publikovaných národními dohlexxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xNB způsob, jakým tyto platby provádí, jestliže objem těchto plateb za posledních 12 měsíců poprvé přesáhne částku odpovídající 1 000 000 €. Následně má xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxe popis těchto činností (dostupné na https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/platebni-styk/.galleries/pravni_predpisy/download/seznam_pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxostředně související s provozem vozidla (např. paliva, maziva, provozní kapaliny a opravy) v sítích více provozovatelů čerpacích stanic.
2.
Vydxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx čerpací karty.
3.
Platby za digitální obsah v rámci online her nabízených provozovatelem jedné sociální sítě při použití speciálního herního účtx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxsm. c) bodem 4, lze brát výše uvedené činnosti jako činnosti spadající pod výjimku pro omezenou síť.
Elektronické stravenky [odst. 3 písm. c) bod 5]
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro omezenou síť (omezený okruh zboží a služeb). Tyto výjimky obsahuje i komentovaný zákon. Nicméně současná právní úprava převzala po vzoru druhé směxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxem pro zvláštní sociální nebo daňové účely za účelem pořízení konkrétního zboží nebo služeb od dodavatelů, kteří mají obchodní smlouvu s vydavatelem [xxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxze k vnitrostátní platbě,
b.
jejichž prostřednictvím lze zaplatit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxi nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů,
c.
za podmínky, že nepeněžité plnění je poskytováno na záklaxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xýjimku aplikovat. Prostředek musí být určen pouze k zaplacení stravování, které je osvobozeno od daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [sxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxavování, které nespotřebuje na pracovišti, není možné zabránit stejné situaci v případě elektronické stravenky. To by však nemělo mít vliv na aplikacx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu je, že stravování je poskytováno na základě smlouvy mezi dodavatelem a tím, kdo prostředek vydal. V praxi se objevila otázka, jak posoudit existenci sxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxstupuje jak vydavatel, tak příjemce, je podle našeho názoru i zde podmínka existence smlouvy splněna.
Benefit karty [odst. 3 písm. c) bod 6]
Jedná sx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výjimku pro prostředky platné pouze v jednom členském státě, regulované vnitrostátním nebo regionálním veřejným orgánem pro zvláštní sociální nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxx xměrnice PSD2]. V případě papírových poukázek lze i zde aplikovat výjimku podle odstavce 3 písm. c) bodu 2. V některých případech lze uvažovat i o omezené xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdek musí být určen pouze k zaplacení nepeněžitého plnění podle § 6 odst. 9 písm. d) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Podle § 6 odst. 9 písm. d) zák. x xxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxx xýt poskytováno z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutí:
1.
pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení,
2.
poříxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
4.
použití "zařízení péče o děti pxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxk na kulturní nebo sportovní akce,
6.
příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50% ploxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xbjevila otázka, jak posoudit existenci smlouvy v případech, kdy jsou benefit karty vydávány v rámci karetní asociace. Vzhledem k existenci pravidel kxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx [odst. 3 písm. c) bod 7]
Jedná se o novou výjimku, zákon o platebním styku z roku 2009 obdobné ustanovení neobsahoval. Dávku v hmotné nouzi lze vyplatix xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xude-li možné prostřednictvím této poukázky dát příkaz pouze k vnitrostátní platbě, pak vydání poukázky ani platba prostřednictvím poukázky prováděxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxm. c) bodu 2. Stejně tak je možné uvažovat o aplikaci výjimky pro omezenou síť [srov. odstavec 3 písm. c) bod 4].
K písm. d)
V písmenu d) je obsažen poměrxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxrý uvedené platební transakce sledují.
Platební transakce mezi poskytovateli [odst. 3 písm. d) bod 1]
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x nichž plátcem i příjemcem je poskytovatel nebo jeho obchodní zástupce. Komentované ustanovení sice hovoří o poskytovatelích, ale nepochybně má na myxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxo vzato v úvahu, že zákon na rozdíl od směrnice používá výraz „poskytovatel“ převážně jako soukromoprávní označení smluvní strany, nikoli jako označexx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxfinici poskytovatele platebních služeb v článku 1 odst. 1 směrnice PSD2 je proto třeba poskytovatelem ve smyslu komentovaného ustanovení rozumět osxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxění za situace, kdy platební styk byl téměř výlučně doménou bank a spořitelních a úvěrních družstev a kdy bylo vhodné nepodrobovat platební transakce pxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxožňují, aby platební služby poskytovaly i jiné osoby, pro které může poskytování platebních služeb představovat pouze jednu z několika obchodních čixxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxurdním důsledkům.
Jako příklad lze uvést platební transakci, ve které cestovní kancelář převádí peněžní prostředky ze svého bankovního účtu na baxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xlatební služby (např. službu poukazování peněz) a že mobilní operátor zároveň poskytuje svým klientům platební služby (např. placení mobilním telefxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxvní kanceláře ani mobilního operátora při poskytování platebních služeb. Kdyby však cestovní kancelář využívala služby jiného mobilního operátorax xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě stanovené zákonem.
Z uvedeného příkladu vyplývá nejen to, že komentované ustanovení vede k absurdním důsledkům, ale i to, že v praxi je v řadě pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xároveň oprávněni poskytovat platební služby, případně zda jsou obchodním zástupcem osoby oprávněné poskytovat platební služby. Zjistit a ověřit tuxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xádném právním vztahu, je to většinou zcela nemožné, a to tím spíše, že druhý uživatel je pro účely platební transakce identifikován pouze pomocí jedinexxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxáděné v rámci podnikatelského seskupení bez účasti nebo zprostředkování osoby stojící mimo toto podnikatelské seskupení. Tato výjimka se někdy oznaxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxti I hlavy I z. o. k. Díl 9 se uplatní na poměrně široký okruh vazeb mezi osobami. Přitom druhá směrnice o platebních službách v příslušné výjimce pojednáxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxD2]. Eurokonformní výklad by tak spíše vedl k aplikaci výjimky na platby mezi ovládající a ovládanou osobou, potažmo platby mezi dvěma osobami ovládanxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxatí totiž pouze za předpokladu, že mezi ovládající a ovládanou osobou nijak nezasahuje poskytovatel, který není členem skupiny. Platí však, že platba xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obecně, a nejen v případě podnikatelského seskupení.
Platební transakce v rámci platebního nebo vypořádacího systému [odst. 3 písm. d) bod 3]
Z rexxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Důvodem je specifický charakter uvedených platebních transakcí a skutečnost, že tyto právní vztahy jsou částečně upraveny již směrnicí o neodvolatexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxx x x xxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxximka se však uplatní nejen pro platební systémy s neodvolatelností zúčtování a vypořádací systémy s neodvolatelností vypořádání, ale vzhledem k obecxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
xpráva cenných papírů [odst. 3 písm. d) bod 4]
Komentované ustanovení vyjímá z režimu platebních služeb platební transakce prováděné v rámci správy cxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxém znění směrnice se používají výrazy angl. securities asset servicing, něm. Bedienung von Wertpapieranlagen a fran. service d'actifs et de titres. Axx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxst s doplňkovou investiční službou úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka [srov. § 4 odst. 3 písm. a) z. p. k. t.]. Nicméně platí, že výjimxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxé výplatu dividend, výnosů nebo jiných příjmů.
Správa xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) a exekučního řádu. Míněna je tedy advokátní, notxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxní nebo notářské úschovy s tím, že advokát nebo notář je podle smlouvy povinen při splnění stanovených podmínek vyplatit tyto peněžní prostředky příjexxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxanspozici první směrnice o platebních službách zaujala stanovisko, že nebylo cílem evropského zákonodárce podrobit tyto vztahy režimu platebních sxxxxxx x xx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z roku 2009 u negativního vymezení platebních služeb výslovné ustanovení týkající se advokátní a notářské úschovy. Významným argumentem byla v této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxry ČR. Komentovaný zákon rozšířil výjimku i na exekutorskou úschovu, neboť výše uvedené argumenty platí pro její vynětí analogicky.
Obchodní zastoxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxbo prodeji zboží nebo poskytování nebo čerpání služeb, nebo osobou, která na účet plátce nebo příjemce zprostředkovává takový nákup, prodej, poskytoxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxací se skrývá tzv. výjimka pro obchodní zástupce. Zákon se však na rozdíl od druhé směrnice o platebních službách tomuto výrazu v uvedeném kontextu vyhýxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xopadá na případy, kdy mezi plátce a příjemce sice vstupuje třetí osoba, která pro ně určitým způsobem zajišťuje přesun peněžních prostředků od plátce k xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxní této smlouvy jedná jménem jedné ze smluvních stran, nebo tak, že uzavření této smlouvy pro jednu smluvní stranu zprostředkovává. Je třeba zdůraznitx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxovat nelze. To platí obdobně při zprostředkování uzavření smlouvy. To je zásadní rozdíl oproti zákonu o platebním styku z roku 2009. Důvod změny je spoxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxkovaly převod peněžních prostředků. Bude-li taková platforma xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xlužbu a pro svoji činnost potřebuje příslušné oprávnění.
Digitální obsah [odst. 3 písm. e)]
Výjimka pro digitální obsah doznala oproti úpravě v záxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxunikací nebo operátor ve smyslu zákona o elektronických komunikacích [srov. § 2 písm. e) a n) zák. o elektronických komunikacích]. Další podmínkou jxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x. Pojem „koncový uživatel“ komentovaný zákon nijak nedefinuje. Pojem je přitom z pohledu limitů zásadní. Domníváme se, že pojem je třeba vykládat ve smxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxzici několik SIM s různým telefonním číslem, pak je koncovým uživatelem držitel jednotlivé SIM, byť právně jsou všechny SIM používány na účet a jménem pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je skutečnost, že:
-
provedení platby slouží k zaplacení za digitální obsah nebo datové služby, nebo
-
platba je prováděna prostřednictvím elexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdefinuje. Přitom druhá směrnice o platebních službách za digitální obsah považuje „zboží nebo služby, které jsou vytvořeny a dodány v digitální podobxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xlužeb“ (srov. čl. 4 bod 43 směrnice PSD2). Rovněž pojem „hlasové služby“ není vymezen. Domníváme se, že jde především o zpoplatněné telefonní linky (nxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xteré za něj považuje technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln [sxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxh obvyklém jazykovém významu. Co se týče charitativního účelu, jeho příkladem jsou dárcovské SMS.
V rámci transpozičních skupin ke druhé směrnici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxe použít i průměr za určité xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxm telefonem tedy mohou nastat tři různé situace. Jednak může být předplacený zůstatek kreditu mobilního telefonu použit pouze k zaplacení služeb poskxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxních prostředků mezi dvěma osobami [uživatel platí přímo mobilnímu operátorovi svůj vlastní dluh mimoplatební povahy bez zprostředkování třetí osoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xteré však spadají do rozsahu výjimky pro tzv. digitální obsah. V takovém případě se podle komentovaného ustanovení rovněž nejedná o platební službu. A xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxřadit nelze. V takovém případě se jedná o platební službu.
Podle § 252 odst. 2 osoba, která začne provádět platby uvedené v § 3 odst. 3 písm. e), oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnávaných v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) [srov. § 252 odst. 3]. Seznam obsahuje popis této činnosti (dostupné na https://www.cnb.cz/export/sites/cnbxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za digitální obsah, hlasové a další služby (zejména jízdné, vstupenky, rezervace vstupů, dary na dobročinné účely, parkovné, regulační poplatek ve zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxem k tomu, že ČNB má uveřejnit popis činností vykonávaných v souladu s § 3 odst. 3 písm. e), lze brát výše uvedenou činnost jako činnost spadající pod výjimxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxv. služby cash back (bod 1) a o vyplacení hotovosti tzv. nezávislým provozovatelem bankomatu (bod 2). V obou případech je výjimka omezena právě jen na slxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxžimu platebních služeb podléhají.
Druhá směrnice o platebních službách zavedla pro provozovatele nezávislých bankomatů explicitní povinnost ixxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Informační povinnost česká právní úprava výslovně nepřijímá. Nicméně platí, že právní jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxvního konsenzu. Povinnost domluvit se na úplatě tak plyne z obecného práva. Dále platí, že na výběr z nezávislého bankomatu mimo režim platební služby sx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxžby (srov. § 16 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele).
I když ten, kdo vyplácí hotovost, neposkytuje uživateli podle komentovaného ustanovení platexxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxtě předem informován, nemohl by ohledně ní vzniknout smluvní konsenzus, a tedy ani povinnost uživatele úplatu zaplatit.
Cash back [odst. 3 písm. f) bxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Tato služba je nejčastěji poskytována v souvislosti s placením kartou u obchodníka. Spočívá v tom, že obchodník vyplatí zákazníkovi při placení kartxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxná za odebrané zboží nebo čerpanou službu, tak částka vyplacená zákazníkovi v hotovosti. Služba vyplacení hotovosti poskytovaná obchodníkem zákaznxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
Nezávislí provozovatelé bankomatů [odst. 3 písm. f) bod 2]
Tato výjimka se někdy označuje také jako výjimka pro tzv. nezávislé provozovatele bankoxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu, jestliže tato osoba neposkytuje jiné platební služby. Je třeba přiznat, že smysl uvedené výjimky je nejasný, přičemž se nabízejí minimálně dva různx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxředku, jak požaduje komentované ustanovení, potom sám není s uživatelem v žádném smluvním vztahu a již z toho vyplývá, že mu sám nemůže poskytovat platexxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxení je ve druhé směrnici o platebních službách celá řada. Navíc, jestliže provozovatel bankomatu jedná při vyplacení hotovosti jménem vydavatele plaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxy nebo nikoli, takže ani dovětek komentovaného ustanovení v takovém případě příliš mnoho smyslu nedává. Autoři se kloní k tomuto výkladu.
Druhý možxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxmá být přeceňován. Při tomto výkladu se tedy uvedená výjimka týká i případů, kdy provozovatel xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xransakce. Tato služba je však na základě komentovaného ustanovení z režimu platebních služeb vyňata, jestliže provozovatel bankomatu neposkytuje jxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxtebních služeb a ani nemusí dodržovat povinnosti vyplývající ze smlouvy o jednorázové platební transakci, např. informační povinnost nebo odpovědnxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxí hotovost ve správné výši. Některé situace lze samozřejmě vyřešit i mimo režim platebních služeb podle obecné právní úpravy, ale není jasné, proč má míx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“.
Technické služby [písm. g)]
Z režimu platebních služeb jsou vyňaty služby poskytovatelů technických služeb, kteří podporují poskytování plaxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xechnických služeb je skutečnost, že jsou poskytovány nikoli uživatelům, ale poskytovatelům v souvislosti s tím, že oni poskytují platební služby užixxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxývá, že i tato výjimka je do značné míry nadbytečná, protože pokud poskytovatelé technických služeb nevstupují do smluvního vztahu s uživateli, nemohxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s provozem sítě bankomatů nebo se zpracováním informací nebo různé další služby označované jako back office.
Jestliže uvedené technické služby vyxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. outsourcing), který podléhá oznamovací povinnosti vůči ČNB (srov. § 29 a § 88). Zákon výslovně stanoví, že činnost, která naplní znaky služby nepřímxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xozitivní definice těchto platebních služeb, pak je třeba je považovat za platební služby i přes případné naplnění části komentované negativní části dxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xěkterých platebních tlačítek, která mohou být uživateli poskytována poskytovatelem vedoucím účet s využitím poskytovatele technických služeb.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce, § 15 - počáteční
kapitál
, x xx x
xxxxxxx
x x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xiné osoby, § 127 - smlouva o platebních službách, § 132 - informace uživateli před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci, § 156 - souhlax xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxe, § 170 - lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce, § 171 - lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatxxx x xxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnsakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, § 181 - povinnost napravit neautorizovanou platební transakci, § xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkci, § 235 - přestupky spočívající v porušení nařízení EU, § 252 - oznamovací povinnost o způsobu provádění plateb v rámci omezené sítě nebo prostřednxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 81, § 86 až 89 zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
x xx x xx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxxx x xxxx xx xxxxx006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon),
§ 8 odsxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxx x xx xx xx xxx
xxx x xxxxx xx směrnice o právech spotřebitelů,
čl. 2 odst. 1 nařízení CBP,
čl. 2 odst. 27 nařízení MIF,
směrnice SFD,
Ženevská úmluva o jednotném směnečném zákxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx xx xxx x xxx x x xx, čl. 15, čl. 37 odst. 5, příloha I směrnice PSD2
Literatura:
LEIXNER, I. Zahlungsdienstegesetz. Kurzkommentar. Wien: Verlag Österreich, 200xx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxeuropa.eu.
Stanovisko České národní banky k zákonu o směnárenské činnosti, dostupné na http://www.cnb.cz/cs/faq/s_o_smenarenska_cinnost.hxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx x institucích elektronických peněz se definují elektronické peníze.
Obecně
Komentované ustanovení vymezuje elektronické peníze jako jednu z poxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxci tohoto pojmu (odstavec 2).
K odst. 1
Zákon vymezuje pojem elektronických peněz jako peněžní hodnotu, která musí splňovat čtyři podmínky. Ke splxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxíze.
Peněžní hodnota tedy musí:
-
představovat pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal,
-
být uchovávána elektronicky,
-
být vydávána při přxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxárce převzal definiční znaky elektronických peněz z předchozí právní úpravy (srov. § 4 zák. o platebním styku z roku 2009), protože novou evropskou prxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxe provedl, spočívá v odlišné formulaci podmínky pod poslední odrážkou, kdy předchozí právní úprava v zákoně o platebním styku z roku 2009 předpokládaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnovení postačuje přijímání peněžní hodnoty jednou třetí osobou odlišnou od jejího vydavatele, což je i v souladu se zněním příslušného ustanovení v drxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxnickou osobou, než je vydavatel elektronických peněz“).
Jak je patrné ze samotného označení definovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxníze mají podobu elektronického záznamu, což je odlišuje od peněz ve fyzické podobě, tedy od bankovek a mincí.
Mnohá úskalí však přináší snaha o odlixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxadě splňují všechny výše vyjmenované definiční znaky elektronických peněz (odhlížíme např. od možnosti, že bezhotovostní peněžní prostředky mohou xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxy elektronických peněz, přičemž banky jsou oprávněné nejen k přijímání vkladů, ale také k vydávání elektronických peněz. Samotná definice tedy nedávx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xlužbách nemohlo vnést do této problematiky posun, protože byla zachována dualita právní úpravy platebních služeb podle druhé směrnice o platebních sxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx elektronických peněz od bezhotovostních peněžních prostředků. I když se autoři komentáře domnívají, že tyto rozdíly jsou založeny na ryze formálnícx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxa se rozhodne poskytovat platební služby s elektronickými penězi, anebo s bezhotovostními peněžními prostředky, a podle své volby požádá ČNB o přísluxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxředky shodnému právnímu rámci.
Počátky těchto výkladových obtíží sahají ještě do doby před přijetím první směrnice o platebních službách, tedy přxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx o bankách] nebo spořitelními a úvěrními družstvy [srov. § 1 odst. 2 písm. a) zák. o spoř. a úvěr. družstvech]. Tento princip byl oslaben přijetím zákona xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxkém právním řádu se objevily nové kategorie osob oprávněné vydávat elektronické peníze, kterými byly instituce elektronických peněz (srov. § 18b zákx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxžních prostředků od veřejnosti vydávat elektronické peníze. Tyto přijaté peněžní prostředky neprodleně vyměněné za elektronické peníze se formálnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxnalo. Instituce elektronických peněz byla zařazena do kategorie úvěrových institucí a ve stanoveném rozsahu se na ni vztahoval zákon x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxkona o platebním styku z roku 2009, která nejasnosti v povaze elektronických peněz dále prohloubila. Byly zavedeny nové kategorie osob, kterými byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx Těmto osobám zákon umožnil přijímat peněžní prostředky od uživatelů a provádět s nimi předem neurčené platební transakce (tedy i vklady na platební účxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžních prostředků samozřejmě blíží právní podstatě přijímání vkladů.
K prohloubení nejasností pak přispěla druhá směrnice o elektronických xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxm držení držitel elektronických peněz (card-based e-money), ale také může mít nehmotnou podobu v podobě záznamu na virtuálním účtu dostupného pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xebo magnetickém proužku, a držitel elektronických peněz platí za zboží a služby prostřednictvím terminálu obchodníka protáhnutím, přiložením nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxzí zadáním přístupových údajů k tomuto účtu (např. PayPal). Rozdíl mezi elektronickými penězi a bezhotovostními peněžními prostředky se tímto ještě xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxněz, tedy bankovek a mincí, a jako takové jsou natolik spjaty se svým hmotným nosičem (čipová karta nebo paměť počítače, srov. bod 3 odůvodnění první směxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxch prostředků přijatých proti vydání elektronických peněz obdobně jako při ztrátě bankovek a mincí, což si však stěží lze představit v případě tzv. serxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx směrnice o elektronických penězích tuto myšlenku vyjadřovala, i když pouze v bodě 3 svého odůvodnění („elektronické peníze lze považovat za elektronxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxutečňování elektronických plateb v omezené výši“). V druhé směrnici o elektronických penězích již však oporu pro toto řešení nenalézáme vůbec.
Odxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xydavatel elektronických peněz nesmí jejich držiteli poskytovat úroky ani xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xročeny jsou. Výjimku tvoří pouze peněžní prostředky přijímané poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu (srov. § 65 odst. 2). Zákonodárce chtxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xkolností jevit i skutečnost, že na elektronické peníze se vztahuje zpětná výměna, zatímco s peněžními prostředky na účtu obdobné právo spojeno není a pxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxt o zásadní problém, protože poskytovatelé umožňují zpravidla vybrat peněžní prostředky z platebního účtu za stejných podmínek, za jakých probíhá zpxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxch zpětnou výměnou klademe, jsou tak spíše teoretické. Z materiálního hlediska není rozdíl mezi elektronickými penězi a bezhotovostními peněžními pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxentovaného zákona, který výslovně stanoví, že peněžní prostředky přijaté platební institucí k provedení platební transakce nejsou vkladem ani elekxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxtřeby praktického života pomohlo oddělit elektronické peníze od bezhotovostních peněžních prostředků, je tzv. teorie uzavřeného okruhu.
Tato txxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxatebních transakcí, nikoli za účelem provedení jedné platební transakce. Zákonodárce tedy předpokládá, že elektronické peníze budou v oběhu mezi osxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxímá elektronické peníze, a nikoliv jinou podobu peněžních prostředků. Pokud osoba odlišná od vydavatele přijme elektronické peníze, musí z povahy věxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jedná o peněžní hodnotu představující pohledávku za vydavatelem uchovávanou elektronicky a osoba odlišná od vydavatele, která elektronické peníze xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxeném okruhu a nezanikají po provedení jediné platební transakce. Osoba odlišná od vydavatele přijetím elektronických peněz vstupuje do právního posxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxíze na jinou podobu peněžních prostředků (srov. § 194 až 196).
Popsaná teorie sice zužuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xává smysl kontextu dalších ustanovení komentovaného zákona.
V § 196 se hovoří o osobě přijímající elektronické peníze, která není spotřebitelemx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xříjemce této platební transakce, praktický význam tohoto ustanovení by se omezil pouze na případy, kdy se prvním držitelem vydaných elektronických pxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtitucí nebo poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, která předpokládá existenci předplacených platebních služeb (srov. § 21 a násl. a § 65 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkcí s elektronickými penězi, by pak nutně vedlo k závěru, že institut ochrany peněžních prostředků přijatých od uživatelů je nadbytečný.
I v teorii xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxde potřeba, aby na začátku existovalo rozhodnutí, na základě kterého bude peněžní hodnota považována buď za elektronické peníze, anebo za bezhotovosxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ČNB požádá.
Zdá se však, že ani teorie uzavřeného okruhu nenajde širší podporu. Soudní dvůr EU v rozhodnutí ve věci C-389/17 Paysera LT UAB dovodil, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xýši odpovídající jejich jmenovité hodnotě na bankovní účet třetí osoby, a stejně tak provedení platební transakce, kdy kupující na pokyn prodávajícíxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxele), a to ve výši odpovídající jmenovité hodnotě obdržených peněžních prostředků. Soudní dvůr EU tedy vychází z toho, že elektronické peníze neobíhaxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxm jsou také elektronické peníze), ale naopak na základě provedené platební transakce mění elektronické peníze svoji podobu na bezhotovostní peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxh peněz (vydáním elektronických peněz).
Na závěr dodáváme, že elektronickými penězi nejsou virtuální měny, které zažívají v posledních letech vexxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxablecoins, jejichž hodnota bude navázána na koš měn, nebude definice elektronických peněz zřejmě naplněna z důvodu kolísání hodnoty, a tím pádem promxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx definici platebních služeb. Stejná legislativní technika je použita ve druhé směrnici o elektronických penězích. Přijetím druhé směrnice o platebnxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxeba považovat za odkazy na druhou směrnici o platebních službách. A protože ve druhé směrnici o platebních službách došlo k věcnému posunu, pokud se jedxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxoty, které by jinak splňovaly pozitivní definici elektronických peněz, nejsou nově považovány za elektronické peníze a naopak.
Shodně s předchozx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xřetích osob, které tuto peněžní hodnotu přijímají, nebo v omezeném okruhu zboží a služeb, které lze touto peněžní hodnotou zaplatit, anebo slouží k zapxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o platebních službách není elektronickými penězi peněžní hodnota, kterou lze platit vnitrostátně a která je určena pouze k zaplacení stravování nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, za podmínky, žx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hodnota, kterou lze platit vnitrostátně a které jsou určeny pouze k výplatě dávek podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi [srov. § 3 odst. 3 pxxxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxtronického komunikačního zařízení za účelem zaplacení za vstupenky nebo jízdenky nebo za charitativním účelem v rámci stanoveného limitu [srov. § 3 oxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe omezena ve smyslu výše uvedených ustanovení. Pokud by existovala byť jen potenciální možnost platit mimo omezenou síť, na jiné než vymezené účely, přxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xymezené účely, vnitrostátně a v rámci stanovených limitů.
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xeněz blíže vymezila. K přijetí takových prováděcích předpisů však dosud nedošlo.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. c) - peněžní prostřexxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlatebních služeb malého rozsahu, § 193 - smlouva o vydání elektronických peněz, § 194 - zpětná výměna elektronických peněz, § 195 - informace držitexx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxedpisy:
§ 1 odst. 2 zák. o spoř. a úvěr. družstvech
Evropská předloha:
čl. 2 bod 2, čl. 14 odst. 2 směrnice EMD2,
čl. x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xako jsou transakce, o něž jde ve věci v původním řízení, představují činnosti spojené s vydáváním elektronických peněz ve smyslu tohoto ustanovení, poxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxST DRUHÁ
OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xaxativně vymezuje osoby oprávněné poskytovat platební služby jako podnikání. Na toto ustanovení navazuje příslušný přestupek, který postihuje neoxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxlad banky, které musí mít ve své licenci podle zákona o bankách povoleno poskytovat platební služby), Česká národní banka může poskytovat platební slxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxské národní bance dohled.
Poskytování platebních služeb podnikatelským způsobem je tzv. regulovanou činností na finančním trhu, a proto mohxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe komentované ustanovení celkem 13 kategorií osob oprávněných poskytovat platební služby podnikatelským způsobem. Uvedené kategorie byly převzatx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxničního správce informací o platebním účtu [písmeno k)] a také o držitele poštovní licence [písmeno l)]. Na komentované ustanovení navazuje následujxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb vyžaduje pouze tehdy, je-li tato činnost vykonávána jako podnikání. Pojmové znaky podnikání lze odvodit z definice podnikatele v občanskéx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (srov. § 420 odst. 1 obč. zák.). Platební služby jsox xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenskému způsobu se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pojmové znaky podnikatele podle občanského zákoníku se v podstatě shodují s pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat platební služby je třeba odlišovat od pojmu poskytovatele (platebních služeb). Osobou oprávněnou poskytovat platební služby je ten, komu bylo uxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxentovaném ustanovení, a to bez ohledu na to, zda platební služby skutečně poskytuje nebo nikoli. Poskytovatelem je naproti tomu ten, kdo platební služxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxmy důsledně rozlišuje. Zatímco např. ustanovení části čtvrté upravující vzájemná práva a povinnosti při poskytování platebních služeb ukládají povxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí služby.
Poskytuje-li platební služby jako podnikatel osoba, která nespadá do žádné z kategorií osob oprávněných poskytovat platební služby, jdx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxní podle § 9 odst. 1 zák. o některých přestupcích, takže jejich jednočinný souběh je vyloučen. Neoprávněné poskytování platebních služeb podnikatelxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxávněně poskytovány ve větším rozsahu (srov. § 251 tr. zák.).
K písm. a)
Banky jsou oprávněny poskytovat platební služby na základě § 1 odst. 3 písm. cx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů. Jedinou podmínkou je, aby banka měla poskytování platebních služeb povoleno v bankovní licenci, což je však pravidlem.
K písm. b)
Zahraničxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí uděleného jim v jejich domovském státě, aniž musejí žádat ČNB o udělení bankovní licence. Činnosti, na které se vztahuje tzv. jednotná licence, zahrnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvání platebních služeb již na základě oprávnění uděleného jí v jejím domovském členském státě a aby byla splněna oznamovací povinnost vůči orgánu dohlxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x x xx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx činnost pouze prostřednictvím pobočky a pouze tehdy, jestliže jim ČNB udělí bankovní licenci (srov. § x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxovní licenci.
Obdobný režim jako zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě mají tzv. oprávněné finanční instituce, což jsou zahraniční finxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxdovaném základě. I tyto osoby jsou oprávněny poskytovat v ČR platební služby na základě tzv. jednotné licence (srov. § 5e zák. o bankách), jsou-li k poskxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxstva (označovaná také jako družstevní záložny, srov. legislativní zkratku zavedenou v § 1 odst. 1 zák. o spoř. a úvěr. družstvech) jsou oprávněna poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xteré mohou spořitelní a úvěrní družstva vykonávat nad rámec přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Obdobně jako v případě bank je i zde podmínkou, aby spxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxy členům spořitelního a úvěrního družstva. Tato podmínka představuje u některých platebních služeb poměrně významné omezení, neboť v praxi znamená, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. v případě poukazování peněz nebo služby nepřímého dání platebního příkazu.
K písm. d)
Instituce elektronických peněz (srov. § 66) jsou oprávněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx povolení k činnosti [srov. § 67 odst. 1 písm. b) a c)].
K písm. e)
Zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě mají tzxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xusejí žádat ČNB o udělení povolení k činnosti. Činnosti, na které se vztahuje tzv. jednotný pas, zahrnují i poskytování platebních služeb, a to jak platxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxhraniční instituce elektronických peněz byla oprávněna k poskytování dané platební služby již na základě oprávnění uděleného jí v jejím domovském člxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxckých peněz malého rozsahu (srov. x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na něž se vztahuje jejich povolení k činnosti [srov. § 67 odst. 1 písm. b) a c)]. Od institucí elektronických peněz se liší v tom, že pro obě skupiny platexxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxatel elektronických peněz malého rozsahu oprávněn pouze tehdy, jestliže průměr jím vydaných elektronických peněz v oběhu nepřevýší částku odpovídaxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxy, jestliže měsíční průměr částek jím provedených platebních transakcí netýkajících se elektronických peněz nepřevýší 3 000 000 €.
K písm. g)
Plaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx
x xxxm. h)
Zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě mají tzv. jednotný pas, což znamená, že jsou oprávněny vykonávat v ČR určité činnxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxuje tzv. jednotný pas, zahrnují i poskytování platebních služeb. Podmínkou v tomto případě je, aby zahraniční platební instituce elektronických penxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxcí povinnost vůči orgánu dohledu domovského členského státu (srov. § 40).
K písm. i)
Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (srov. § 58 odxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxtitucí se liší v tom, že se pro platební služby uplatňují určitá kvantitativní omezení (srov. § 58 odst. 2 a 3). Poskytovat platební služby je poskytovaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx x.
K písm. j)
Správci informací o platebním účtu jsou oprávněni poskytovat pouze službu informování o platebním účtu (srov. § 41).
K písm. k)
Zahxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xinnosti, na které se vztahuje tzv. jednotný pas, zahrnují pouze poskytování služby informování o platebním účtu. Podmínkou v tomto případě je, aby zahxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx domovském členském státě a aby byla splněna oznamovací povinnost vůči orgánu dohledu domovského členského státu (srov. § 57).
K písm. l)
Držitelé xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxvním poukazem [srov. § 20 zák. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách]. V takovém případě jsou držitelé poštovní licence oprávněni poskytovat všechny pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxím poukazem je služba poštovní, nikoli služba platební [srov. § 3 odst. 3 písm. c) bodu 3]. Souvislost mezi touto poštovní službou a oprávněním držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která dovoluje poskytovat platební služby „poštovním žirovým institucím“ [srov. čl. 1 odst. 1 písm. c) směrnice PSD2], ale zároveň nechtěl výkon téxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxnost se po věcné stránce poskytování platebních služeb blíží, tedy na ty, jejichž poštovní licence výslovně obsahuje dodání peněžní částky poštovním xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh v bankovním sektoru vést účty a poskytovat další bankovní služby svým zaměstnancům a právnickým osobám. Pod poskytování dalších bankovních služeb lxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx rozpočtových pravidel. Podle rozpočtových pravidel vede ČNB tzv. souhrnné účty státní pokladny a účty podřízené státní pokladně, přičemž k nim zároxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxtanovení zákona, která ukládají povinnost poskytovatelům nebo osobám oprávněným poskytovat platební služby (výjimku snad lze připustit ohledně ozxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx dohled sama nad sebou (srov. výslovně § 44c zák. o ČNB). Případné porušení těchto povinností ovšem může mít následky v rovině soukromého práva a stejně txx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x platební služba, § 6 - oprávnění vydávat elektronické peníze, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 40 - výxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xinnosti zahraničního správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě v České republice, § 58 - poskytovatel platebních služeb malxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice, § 99 - vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, § 234 odstx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxtář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.sxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxy:
Ustanovení § 6 je obdobné k ustanovení § 5 ve vztahu k vydávání elektronických peněz. I v tomto případě je neoprávněné vydávání elektronických pexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxtování platebních služeb tzv. regulovanou činností na finančním trhu, a proto mohou tuto činnost vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli příslušnxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxdávat elektronické peníze podnikatelským způsobem. Uvedené kategorie byly beze změn převzaty z předchozí právní úpravy (srov. § 6 zák. o platebním stxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxužby (srov. komentář k tomuto ustanovení).
Stejně jako v případě platebních služeb platí, že veřejnoprávní oprávnění se k vydávání elektronickýcx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx od pojmu vydavatele (elektronických peněz). V podrobnostech srov. komentář k § 5.
Všech sedm kategorií osob oprávněných vydávat elektronické penxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxávat elektronické peníze lze proto v podrobnostech odkázat na komentář k § 5.
Vydává-li elektronické peníze jako podnikatel osoba, která nespadá dx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xč. Tento přestupek je v poměru speciality k přestupku na úseku podnikání podle § 9 odst. 1 zák. o některých přestupcích, takže jejich jednočinný souběh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxho podnikání, k čemuž se však vyžaduje, aby platební služby byly neoprávněně poskytovány ve větším rozsahu (srov. § 251 tr. zák.).
Související ustaxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxosti instituce elektronických peněz, § 98 - výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxaha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014x
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení definuje platební instituci jako osobu oprávněnou poskytovat platební služby na základě povolxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxzsahu. Platební instituce nesmí přijímat vklady od veřejnosti, což je činnost, která zůstává vyhrazena bankám, resp. spořitelním a úvěrním družstvůxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxady od veřejnosti je jedním z klíčových faktorů odlišujících činnost bank a platebních institucí. Další rozdíl je v omezení pro platební instituce posxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Komentované ustanovení obsahuje definici platební instituce jako jedné z kategorií osob oprávněných poskytovat platební služby (srov. § 5). xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx ustanovení definován pro účely celého právního řádu, což znamená, že uvedená definice se bez dalšího uplatní i tehdy, jestliže tento pojem používají jxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxh xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxijímáním vkladů od veřejnosti ani s vydáváním elektronických peněz (srov. bod 10 odůvodnění směrnice PSD1). Od bank a spořitelních a úvěrních družstex xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxektronické peníze. Ve skutečnosti je však tento rozdíl spíše formální, protože přijímají-li platební instituce peněžní prostředky k provedení platxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh peněz při vydávání elektronických peněz (srov. § 21). Konečně od poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu se platební instituce liší v tom, že xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxerá je oprávněna poskytovat platební služby na základě povolení k činnosti platební instituce, které jí udělila ČNB. Z takto formulované definice vypxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxatební instituce. Nezáleží na tom, zda platební instituce skutečně poskytuje platební služby nebo nikoli. Skutečnost, že platební instituce po určixxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxm až do dne nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti jde o platební instituci.
Povolení k činnosti platební instituce je indivxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxné v povolení k činnosti a vykonávat některé další činnosti (srov. § 8). O žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce rozhoduje ČNB ve spráxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vede ČNB [srov. § 249 odst. 1 písm. a)]. Ze seznamu platebních institucí také vyplývá, které platební služby je platební instituce oprávněna poskytovax xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxodnutí o udělení povolení k činnosti.
Související ustanovení:
§ 5 - oprávnění poskytovat platební služby, § 8 - rozsah povolení k činnosti platxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Evropská předloha:
čl. 4 bod 4 směrnice PSD2
[Rozsah povolení k činnosti platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě svého povolení k činnosti, aniž by k tomu potřebovala jiné veřejnoprávní oprávnění. Vedle platebních služeb (vymezených v ustanovení § 3) sx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xlužby bezprostředně zajišťující provádění platebních transakcí, služby provádění směny měn, poskytování úschovy nebo uchovávání a zpracování infxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxskytování úvěru považovat za činnost související s poskytováním platebních služeb. Takový úvěr je poté pouze úvěrem doplňkovým k poskytování platebxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxacen do jednoho roku [v souladu s požadavkem čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice], pokud je úvěr poskytnut v České republice, tato podmínka na něj neplatí. Pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx ochranu svěřených peněžních prostředků. Pro účely zákona se zavádí obdobná definice úvěru, jaká je obsažena v zákoně o bankách.
Uvedené ustanovenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxv. „hybridní“ platební instituce, pro něž bude poskytování platebních služeb představovat jen jednu z několika provozovaných činností. Jinými činnxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. telekomunikační činnosti). Taková činnost podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) nesmí představovat podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu platexxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxích operátorů představují platební služby pouze vedlejší složku jejich činnosti.
Komentované ustanovení vymezuje činnosti, které je platexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z předchozí právní úpravy (srov. § 8 zák. o platebním styku z roku 2009), přičemž definice úvěru byla přesunuta do ustanovení vymezujícího některé pojxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxakce, který byl dříve formulován jako podmínka pro to, aby poskytnutí úvěru bylo považováno za činnost související s poskytováním platebních služeb, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxebních služeb, nebo na základě jiného veřejnoprávního oprávnění.
K odst. 1
Povolení k činnosti platební instituce bez dalšího neumožňuje platebxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xýčet těchto platebních služeb je třeba uvést ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti (srov. § 10 odst. 3) a zapisuje se také do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxsu měnit, k čemuž slouží instituty rozšíření nebo zúžení povolení k činnosti platební instituce (srov. § 14 a § 245).
Povolení k činnosti platební ixxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx související s poskytováním nikoli všech druhů platebních služeb, ale pouze těch platebních služeb, na něž se vztahuje povolení k činnosti platební inxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako jejich příklad uvádí „zajištění provedení platebních transakcí, směnárenské služby, úschova a dále zpracování a uchovávání dat” [srov. čl. 18 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxrmulovanému ustanovení v zákoně o bankách [srov. § 1 odst. 3 písm. r) zák. o bankách]. V něm se uvádí: „Česká národní banka má za to, že cílem ustanovení umxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činností, ale i další aktivity, pokud ovšem s hlavními činnostmi souvisejí, tedy zejména pokud souvisejí s konkrétními bankovními službami. Hlavní bxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti nebudou typicky odpovídat vymezení živností, případně dalších podnikatelských oborů, ale budou užší, neboť budou navíc zahrnovat dodatečxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx1, www.cnb.cz).
Platební instituce jsou přímo na základě svého povolení k činnosti oprávněny provozovat platební systém [srov. § 2 odst. 2 písm. k)xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s neodvolatelností zúčtování na základě povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, jestliže splní podmínky, které se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti platební instituce, mohou platební instituce vykonávat i další podnikatelské činnosti, jestliže je jim k jejich výkonu uděleno příslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxtanovení v druhé směrnici o platebních službách [srov. čl. 18 odst. 1 písm. c) směrnice PSD2] sice nestanoví výslovně, ale možnost existence hybridníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro udělení povolení k činnosti platební instituce skutečnost, že případné podnikání žadatele spočívající v jiné činnosti než v poskytování platebnxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxence hybridních platebních institucí se platební instituce odlišují od bank a spořitelních a úvěrních družstev, které mohou další podnikatelské činxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxx o bankách, § 3 odst. 1 a 2 zák. o spoř. a úvěr. družstvech), a také od obchodníků s cennými xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xx xx xx xx xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky, za nichž se poskytování úvěrů považuje za činnost související s poskytováním platebních služeb, takže platební instituce může při splnění těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xez splnění uvedených podmínek, jestliže jí je k tomu uděleno jiné veřejnoprávní oprávnění. Takovým oprávněním je oprávnění k činnosti nebankovního pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxní, jestliže jde o jiný než spotřebitelský úvěr. Úvěrem se zde rozumí jakákoli forma dočasně poskytnutých peněžních prostředků [srov. § 2 odst. 3 písm. xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtnutí peněžních prostředků.
První podmínkou je, aby úvěr souvisel s platební službou převod peněžních prostředků z platebního účtu na úvěr nebo s pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx svého povolení k činnosti poskytovala úvěry v souvislosti s platební službou výběr hotovosti z platebního účtu [srov. § 3 odst. 1 písm. b)], pro což však xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxe PSD2].
Druhou podmínkou je, aby
kapitál
platební instituce byl přiměřený celkové částce poskytnutých úvěrů. Jde o podmínku velmi vágní. K přiměxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxi dosud nijak neupřesnila. V každém případě však platí, že vyloučení možnosti poskytovat úvěry z důvodu, že
kapitál
platební instituce není přiměřenx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxjistotě, protože názor ČNB na splnění této podmínky se manifestuje teprve ve chvíli, kdy ČNB rozhoduje o tom, že platební instituce poskytuje úvěry neoxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxálové přiměřenosti (srov. § 16 odst. 3), případně při mimořádném zvýšení kapitálové přiměřenosti až o 20% na základě vyhodnocení řídicího a kontrolníxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xvěrů, nikoli při vnitrostátním poskytování úvěrů.
Poskytuje-li platební instituce spotřebitelský úvěr jako podnikatel, je poskytovatelem spoxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxají povinnosti poskytovatelům spotřebitelského úvěru. Poskytuje-li platební instituce spotřebitelský úvěr jako podnikatel v rámci činností souvxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkytovatelům platebních služeb, tak ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, která ukládají povinnosti poskytovatelům spotřebitelského úvěru, x xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxupek podle zákona o platebním styku. Jde-li o poskytování spotřebitelského úvěru, připadá v úvahu postih za přestupek neoprávněného poskytování spoxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx než spotřebitelského úvěru, což je ohlašovací živnost volná, připadá v úvahu postih za přestupek neoprávněného provozování živnosti volné podle § 63 xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxí podle § 9 odst. 1 zák. o některých přestupcích, takže jejich jednočinný souběh je vyloučen. Neoprávněné poskytování úvěrů podnikatelským způsobem xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxtším rozsahu (srov. § 251 tr. zák.).
K odst. 3
Platební instituce nesmí poskytovat úvěry z peněžních prostředků, které jí uživatelé svěřili k provexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe i pro úvěry, které platební instituce poskytuje na základě jiného veřejnoprávního oprávnění. Smyslem uvedeného zákazu je, aby se platební institucx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxjatých vkladů.
Praktický smysl tohoto zákazu závisí na tom, jakou formu ochrany peněžních prostředků, které jí uživatelé svěřili k provedení platxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxé instituce, investování do likvidních aktiv s nízkým rizikem, nebo sjednání pojištění nebo srovnatelného zajištění (srov. § 22). Chrání-li platebnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxe platební instituce chrání přijaté peněžní prostředky prostřednictvím pojištění nebo srovnatelného zajištění. Poruší-li platební instituce uvexxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxazu (srov. § 242).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 3 písm. o) - úvěr, § 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xlatební instituce, § 16 -
kapitál
, § 22 - způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených platební instituci, § 110 - vymezení platebního systému s nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xapisované do seznamů
Související předpisy:
§ 3, § 9, § 10, § 157 odst. 1 zák. o spotřebitelském úvěru,
x x xxxxx x x x xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xx xx xx xxx
x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Evropská předloha:
čl. xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxl 2
Povolení k činnosti platební instituce
Udělení povolení k činnosti platební instituce
[Podmínky pro udělení povolení k činnosti platexxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxěluje Česká národní banka na základě žádosti. Pro udělení povolení k činnosti musí žadatel splňovat řadu kvalitativních i kvantitativních obezřetnoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx formulaci těchto požadavků snaží v rámci možností používat obdobná vyjádření, jaká se používají v ostatních zákonech upravujících finanční trh. Novx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxenou platební transakcí či se zneužitím informací o platebním účtu. Novou podmínkou, aby mohlo být uděleno a následně zachováno povolení k činnosti plxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxmezit tzv. regulatorní arbitráži, kdy si poskytovatelé vybírali své sídlo dle zvoleného regulatorní režimu, aniž by v dané zemi poskytovali platební xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní je zabránit situaci, kdy poskytovatel žádá o licenci ve státě, kde platební služby vůbec neplánuje poskytovat či v konečném důsledku vůbec neposkytxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxje jen na vedoucí osoby, které skutečně řídí činnosti platební instituce v oblasti poskytování platebních služeb. Naopak ustanovení § 9 odst. 1 písm. nx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Odborná způsobilost je podle názoru České národní banky kritériem zohledňujícím znalosti, dostatečné zkušenosti na finančním trhu (odborná praxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilosti Česká národní banka vychází z podkladů předložených žadatelem, vlastních zjištění (např. informací zjištěných při výkonu dohledu apod.), x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdně z dalších skutečností, které má v daném případě k dispozici.
Důvěryhodnost je kritériem zohledňujícím dodržování právních a etických pravidexx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtění (např. informací zjištěných při výkonu dohledu apod.), případně z dalších skutečností, které má v daném případě k dispozici.
Ustanovení § 9 odxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxost vyplývá z mezinárodní smlouvy (srov. různé mezinárodní smlouvy zaručující zahraničním subjektům režim tzv. národního zacházení).
Komexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xsrov. § 9 odst. 1 a 2 zák. o platebním styku z roku 2009), avšak byly rozšířeny o dvě nové podmínky, z nichž první se týká povinnosti pojištění nebo srovnaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxc 1 písm. d)] a druhá se týká provozování alespoň části podnikatelské činnosti v ČR [odstavec 1 písm. l)]. Na komentované ustanovení navazuje následujíxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxce 1 písm. a), b) a n) a odstavce 2 obdobně použije i v případě rozšíření platebních služeb, na něž se vztahuje povolení k činnosti platební instituce (sroxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xe zakládá právo platební instituce poskytovat platební služby uvedené v povolení k činnosti a vykonávat některé další činnosti (srov. § 7 a § 8). Zárovxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe přestává být platební institucí teprve dnem zániku povolení k činnosti (s výjimkou vyplývající z § xx xxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce jsou skutečnosti, které musí být splněny, aby ČNB mohla žádosti o udělení povolení k činnosti vxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xusí ČNB žádost o udělení povolení k činnosti zamítnout. Z procesního hlediska přitom stačí, aby bylo v řízení zjištěno nesplnění jenom jediné podmínkyx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxhny uvedené podmínky splněny, má žadatel na udělení povolení k činnosti právní nárok.
Ačkoli ve správním řízení obecně platí, že pro rozhodování spxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti platební instituce platí tato zásada s určitou modifikací. Některé podmínky pro udělení povolení k činnosti jsou v komentovaném ustanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxadu, kdy o udělení povolení k činnosti platební instituce žádá ten, kdo již platební služby poskytuje na základě jiného veřejnoprávního oprávnění). Pxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxuce bude tyto podmínky splňovat, až začne vykonávat činnost.
Podmínky pro udělení povolení k činnosti je třeba odlišovat od náležitostí žádosti (sxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k tomu, že ČNB pomůže žadateli nedostatky odstranit, nebo jej k jejich odstranění alespoň vyzve (srov. § 45 odst. 2 spr. řádu), a nedojde-li k odstraněnx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx
Někdy se ovšem rozdíl mezi podmínkami pro udělení povolení k činnosti a náležitostmi žádosti v praxi stírá. Stává se, že ČNB v rámci výzvy k odstranění nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxkoli by striktně vzato zjištění, že některá z podmínek pro udělení povolení k činnosti není splněna, mělo mít bez dalšího za následek zamítnutí žádosti xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxejnosti a že správní orgán dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje (srov. § 4 odst. 1 a § 6 odst. 2 spr. řádu).
x xxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb malého rozsahu, jímž může být i fyzická osoba (srov. § 58). Platební instituce má zpravidla právní formu obchodní
korporace
, ale není vyloučeno, abx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxsti o udělení povolení k činnosti přiložit zakladatelské právní jednání a výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence podnikatelů [srov. § 3 odxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxtovaného ustanovení, ale ze skutečnosti, že účastníkem řízení o udělení povolení k činnosti může být pouze ten, kdo má právní osobnost. Vyhláška č. 1/2xxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx č. 1/2018 Sb.], což může naznačovat, že žádost lze podat i v opačném případě, tedy když právnická osoba dosud nevznikla, avšak tento názor nepovažujeme xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxčně § 6 odst. 5 zák. o směnárenské činnosti, ale ani tam není budoucí směnárník účastníkem řízení před svým vznikem) a jednak oprávnění jednat za právnixxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxle hmotného práva, takže ustanovení hmotného práva, která jinak umožňují, aby zakladatelé jednali za založenou právnickou osobu i před jejím vznikem xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxatební instituce podali jménem právnické osoby její zakladatelé před jejím vznikem, ačkoli citované ustanovení vyhlášky č. 1/2018 Sb. naznačuje, žx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx rozumí sídlo ve formálním smyslu, tedy adresa zapsaná ve veřejném rejstříku (srov. § 429 odst. 1 obč. zák.). Skutečným sídlem je třeba rozumět místo, z nxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuarters, něm. Hauptvewaltung, fran. administration centrale, srov. čl. 11 odst. 3 směrnice PSD2). K posouzení podmínky sídla a skutečného sídla musx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx sídlo [srov. § x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xinnost v ČR jako zahraniční platební instituce na základě povolení k činnosti uděleného orgánem dohledu jejich domovského členského státu (tzv. jednxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, zavazuje ČR, aby umožnila poskytovat platební služby v ČR i těmto osobám (srov. odstavec 2).
Požxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxna je zajištěna obecným pravidlem, podle něhož se při odlišnosti sídla a skutečného sídla může každý dovolat kteréhokoli z nich (srov. § 137 a § 429 odstx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xomu, aby žadatel formálně umístil své sídlo do toho členského státu, který má z jeho pohledu nejvhodnější regulatorní režim, třebaže by k tomuto státu jxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xlatebních služeb [srov. písmeno l)].
K písm. c)
Minimální počáteční
kapitál
platební instituce je stanoven v závislosti na poskytovaných platexxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxx xx xxxxx xx xxx x x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která poskytuje výlučně službu informování o platebním účtu. Počáteční
kapitál
je vymezen pomocí odkazu na nařízení CRR a zahrnuje kapitálové nástxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxsledek hospodaření a ostatní fondy (srov. § 15). K posouzení této podmínky musí žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti uvést výši počátečního kxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx institucí poskytujících službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu informování o platebním účtu. Tyto platební instituce musí zajistit, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtební účet právo na plnění vyplývající z povinnosti nahradit neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xinnosti přiložit pojistnou smlouvu nebo její návrh nebo obdobný dokument o poskytnutí zajištění a musí v ní uvést výpočet minimálního limitu pojistnéxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe včetně rozpočtu na první tři účetní období a skutečnost, že obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty. Obchodní plán je základní straxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnek pro udělení povolení k činnosti. Vyhláška č. 1/2018 Sb. definuje obchodní plán jako skutečně zamýšlený podnikatelský plán zpracovaný ve formátu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxpis plánovaného způsobu jejich dosažení, charakteristiku cílové skupiny klientů a obchodní sítě, a základní východiska a předpoklady, na kterých je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx x/2018 Sb.]. K posouzení této podmínky musí žadatel k žádosti o udělení povolení k činnosti přiložit obchodní plán, jehož součástí je i komentář, který mx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xb.]. Některé další předepsané součásti komentáře k obchodnímu plánu však vyvolávají pochybnosti. Není jasné, proč by součástí komentáře k obchodnímx xxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxti má tato náležitost žádosti sloužit, zvlášť když návrh smlouvy o jednorázové platební transakci se v rámci komentáře k obchodnímu plánu nevyžaduje. xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, personální a organizační předpoklady, které jsou vhodné z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb. Věcné, technické, personxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x x xx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xůže splnit obě uvedené podmínky stejnými skutečnostmi. Při posuzování těchto požadavků opět hraje klíčovou roli obchodní plán. Z obchodního plánu by xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtérium pro posouzení, zda jsou tyto předpoklady vhodné z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb. K posouzení této podmínky musx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xočet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis zamýšleného využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x až 7 vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. g)
Podmínkou pro udělení povolení k činnosti je existence řídicího a kontrolního systému platební instituce a jehx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xnstituce, jehož účelem je zajistit, že platební instituce vykonává činnosti řádně a obezřetně (srov. § 19). V praxi je řídicí a kontrolní systém chápán xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxcí a kontrolní systém platební instituce zahrnovat. Těmito součástmi jsou např. systém řízení rizik, systém vnitřní kontroly, systém vnitřní a vnějšx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a kontrolní systém a jeho jednotlivé součásti je upraven vyhláškou č. 7/2018 Sb. (srov. § 2 až 18 vyhl. č. 7/2018 Sb.). K posouzení této podmínky musí žadxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřních předpisů [srov. § 3 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. h)
Komentovaná podmínka se netýká platebních institucí poskytujících sxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxtu (na úvěr), protože u těchto platebních služeb z povahy věci nepřipadá v úvahu přijímání peněžních prostředků od uživatelů. Jako způsob ochrany peněxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxv s nízkým rizikem, nebo sjednání pojištění nebo srovnatelného zajištění (srov. § 22). K posouzení této podmínky musí žadatel v žádosti o udělení povolxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich návrh [srov. § 3 odst. 4 písm. e) vyhl. č. 1/2018 Sb.].
K písm. i)
Zákon počítá s existencí platebních institucí, které vedle poskytování platxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvající v jiné činnosti než v poskytování platebních služeb nepředstavuje podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu platební instituce ani nemůže bráxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxní instituce pro nesplnění této podmínky by mělo představovat krajní prostředek; ne každá hrozba je podstatná, a ne každá komplikace je bráněním. K posxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx x. 1/2018 Sb.].
K písm. j)
Kvalifikovanou účast na platební instituci mohou mít pouze osoby, které jsou důvěryhodné a způsobilé z hlediska potřeby zxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxst ve výši alespoň 10% na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech nebo ovládání [srov. § 2 odst. 2 písm. e)]. Důvěryhodnost a způsobilost osob majxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrvání povolení k činnosti platební instituce k nabytí kvalifikované účasti, k jejímu zvýšení nad stanovené prahy nebo k ovládnutí platební instituce xxxxxx x xxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xož je však velmi obecné a pro praxi málo využitelné vymezení. Požadavek způsobilosti zajistit řádné a obezřetné vedení platební instituce není v zákonx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxím styku z roku 2009, ale podle našeho názoru je použitelné i při výkladu komentovaného ustanovení, s čímž ostatně počítá i důvodová zpráva (srov. úředxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtář k § 261.
K posouzení podmínky důvěryhodnosti a způsobilosti zajistit řádné a obezřetné vedení platební instituce musí žadatel v žádosti o udělexx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxgický záměr, doklady k posouzení důvěryhodnosti, výpis z obchodního rejstříku, doklady související s nabytím kvalifikované účasti, informace o finxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x doklady prokazující původ finančních zdrojů na nabytí kvalifikované účasti [srov. § 3 odst. 2 písm. i) a j) vyhl. č. 1/2018 Sb.]. ČNB si k posouzení podmxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx
x xxxxx xx
xxxx xxxxxxení platební instituce s jinou osobou nesmí bránit účinnému výkonu dohledu nad činností platební instituce. Je-li platební instituce úzce propojena x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomocí odkazu na nařízení CRR a znamená situaci, kdy jsou dvě nebo více osob propojeny účastí ve formě „vlastnictví“ nejméně 20% hlasovacích práv xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxušeně lze říct, že úzké propojení podobně jako kvalifikovaná účast vyjadřuje vazbu platební instituce na další osoby, ovšem na rozdíl od kvalifikovanx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxpicky „dcer“ nebo „sester“ platební instituce. Proto se také v případě osob s úzkým propojením nezkoumá jejich důvěryhodnost a způsobilost, ale právě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvaha nebo činnost úzce propojené osoby nebo právní řád jiného než členského státu, jímž se tato osoba řídí, brání poskytovat informace, které jsou potřxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx platební instituce, musí žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti uvést údaje o osobách s úzkým propojením a popis struktury skupiny a způsobu prxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxním osoba se sídlem v jiném členském státě, uvádí se i informace o tom, zda bylo zahraničním orgánem dohledu této osobě uděleno oprávnění k činnosti na fixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu [srxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xR alespoň část svého podnikání týkajícího se poskytování platebních služeb, má zabránit regulatorní arbitráži a zneužívání práva na usazení (srov. bxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xnstituce umístil své sídlo do toho členského státu, který měl z jeho pohledu nejvhodnější regulatorní režim, ačkoli v tomto státě vůbec neprovozoval čxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxečné, tedy místo, z něhož je platební instituce skutečně řízena, ale provozování alespoň části činnosti v domovském členském státě se nevyžadovalo. Kxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xe platebních služeb byla provozována v ČR. O jak velkou část má jít, komentované ustanovení nijak nespecifikuje, a proto je třeba vycházet z toho, že posxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí této podmínky musí žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti uvést v rámci komentáře k obchodnímu plánu, jakou část platebních služeb vyčíslenox xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovány i v jiném státě [srov. § x xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxonného zmocnění, protože i kdyby byl objem služeb poskytovaných v ČR sebemenší, nemůže to být důvodem pro zamítnutí žádosti o udělení povolení k činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xteré splňují stanovené požadavky. Komentovaná ustanovení přitom rozlišují mezi vedoucími osobami obecně a vedoucími osobami v oblasti poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxkytování platebních služeb vykonávají další podnikatelské činnosti (srov. § 8), takže mohou mít vedle vedoucích osob řídících poskytování platebníxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxvek důvěryhodnosti, požadavek odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností se klade pouze na vedoucí osoby v oblasti poskytování platebních služxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx velmi obecné a pro praxi málo využitelné vymezení. Požadavek odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností není v zákoně definován vůbec. Při výklaxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxovení zákona o platebním styku z roku 2009, ale podle našeho názoru je použitelné i při výkladu komentovaného ustanovení, s čímž ostatně počítá i důvodxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxvěryhodnosti srov. komentář k § 261.
Odborná způsobilost je kritériem zohledňujícím znalosti, dostatečné zkušenosti na finančním trhu, manažerxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xagisterského studijního programu. Přihlíží se i k odborným zkouškám nebo odborným kurzům využitelných pro výkon její funkce. Za dostatečné zkušenosxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxcké osobě, kde lze získat zkušenosti přiměřené pro vedení platební instituce.
K posouzení podmínky důvěryhodnosti musí žadatel v žádosti o udělenx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxických osob za posledních 10 let [srov. § 3 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 1/2018 Sb.]. ČNB si k posouzení podmínky důvěryhodnosti sama vyžádá výpis z evidence Rxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a za každou takovou vedoucí osobu údaje o odborné praxi a údaje o vzdxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxa poskytovat platební služby v ČR i osobám se sídlem v jiném než členském státě, a to za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v ČR (tzv. režim národního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxrov. čl. 10 Ústavy). V praxi uvedený závazek nejčastěji vyplývá z mezinárodních dohod o volném obchodu. Je-li tomu tak, nemusí žadatel o udělení povolexx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xusí ovšem splnit všechny ostatní podmínky pro udělení povolení k činnosti. V žádosti o udělení povolení k činnosti musí žadatel označit mezinárodní smxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxí instituce nedisponuje jednotným evropským pasem, takže nemůže vykonávat činnost v ostatních členských státech (srov. § 32 a § 38).
Podmínkou prx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce sídlo, nebránil účinné ochraně peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce. Tato podmínka je splněna, jestliže cizí právní řád xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
xx xxxx xxxetek způsobem obdobným jako český právní řád (srov. § 267b odst. 1 o. s. ř. a § 207 ins. zákona). Tato podmínka však vyvolává pochybnosti, protože i kdybx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxonem (srov. čl. 10 Ústavy). Z tohoto úhlu pohledu se vlastně celé komentované ustanovení jeví jako nadbytečné (shodně k obdobnému ustanovení v zákoně o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxá účast, § 2 odst. 2 písm. f) - úzké propojení, § 2 odst. 2 písm. g) - vedoucí osoba, § 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxjů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 13 - platební instituce po zániku povolení k činnosti, § 14 - rozšíření povoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxádnutí, § 19 - řádný a obezřetný výkon činnosti platební instituce, § 20 - prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce, § 22 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxém členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 38 - podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském sxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017.
Úřední sdělení ČNB k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilostx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xtav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
O žádosti o povolení k činnosti platební instituce se rozhoduje ve správním řízení. Ustanovenx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxdání rozhodnutí během přerušení neběží. Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce lze podat pouze elektronicky. Vyhláška České národnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělení povolení k činnosti platební instituce. Má podobu odchylek od obecné právní úpravy ve správním řádu, pokud jde o náležitosti a způsob podání žáxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xrávní úpravy (srov. § 9 odst. 3 a § 10 zák. o platebním styku z roku 2009), novinkou je, že žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce lze nynx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxrý upravuje podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce. Komentované ustanovení se obdobně použije i v případě rozšíření platebních xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx x x x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxlení k činnosti platební instituce. Dnem, kdy žádost dojde ČNB jako příslušnému správnímu orgánu, je zahájeno správní řízení o této žádosti (srov. § 44 xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxstřednictvím datové schránky (srov. § 18 zák. o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů) nebo podání s uznávaným elektronickým podpisem, tedy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm (srov. § 6 zák. č. 297/2016 Sb.). Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce nelze prozatím podat prostřednictvím elektronické aplikacx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxob podání připouští a považuje jej za elektronické podání.
K obdobnému ustanovení v zákoně o spotřebitelském úvěru (srov. § 11 odst. 1 zák. o spotřexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx metodiku k podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, s. 4, www.cnb.cz). S tímto závěrem nexxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xoužití podpisu (obyčejný e-mail), jestliže je do pěti dní potvrzena nebo doplněna prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým pxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxnost nijak nevylučuje. Navíc i pro vady žádosti spočívající v nedodržení předepsané formy platí obecný postup odstraňování vad žádosti spočívající v xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povolení k činnosti platební instituce jsou jednak obecné náležitosti žádosti podle správního řádu (srov. § 37 odst. 2 a § 45 odst. 2 spr. řádu) a jednxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxvědčujících splnění těchto podmínek. Zvláštní náležitosti jsou podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/2018 Sb., k jejímuž vydání komentované ustanoxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxklady, které tyto informace obsahují (srov. § x xxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xsobě, a v případě, že hodlá využívat pověřeného zástupce (srov. § 3 odst. 5 a 6 vyhl. č. 1/2018 Sb.). Některé ze zvláštních náležitostí žádosti o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokládá (srov. komentář k § 9 odst. 1).
EBA vydala obecné pokyny k žádostem o povolení, v nichž je podrobně popsáno, které informace mají být orgánu doxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx
xxxde-li žadatel v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost, jde o přestupek podle § 234 odxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxt. 3 písm. a) a b) zák. o některých přestupcích, takže jejich jednočinný souběh je vyloučen.
Řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti platebnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxatcích]. Správní poplatek lze platit pouze převodem na účet ČNB, nikoli tedy kolkovými známkami. Správní poplatek je splatný přijetím žádosti (srov. x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxzve žadatele k zaplacení správního poplatku do 15 dní od doručení výzvy a sdělí mu tzv. platební instrukci, tedy číslo účtu, na který je třeba správní popxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xšak správní poplatek zaplacen před uplynutím lhůty pro podání odvolání (rozkladu) proti rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zastavení řízenx xx xxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxi o udělení povolení k činnosti platební instituce je rozklad, o němž rozhoduje bankovní rada ČNB na základě návrhu rozkladové komise, kterým však není xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xom smyslu, že v něm nelze přihlížet k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, jestliže je žadatel mohl uplatnit dříve (srov. § 82 odst. x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxo trpí jinými podstatnými vadami, které brání pokračovat v řízení, obsahuje komentované ustanovení zvláštní úpravu běhu této lhůty spočívající v tomx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxti lhůta pro vydání rozhodnutí neběží vůbec, zatímco podle obecné právní úpravy musí správní orgán, má-li zabránit běhu lhůty, rozhodnout o přerušení xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xe požadavek unijní legislativy (srov. čl. 12 směrnice PSD2), aniž je nucena vydávat rozhodnutí o přerušení řízení.
Komentované ustanovení předsxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxoužijí. Z téhož důvodu se nepoužijí ani obecná ustanovení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí podle § 71 odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 spr. řádu. xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xýslovně požaduje, aby rozhodnutí bylo žadateli ve stanovené lhůtě oznámeno (srov. článek 12 směrnice PSD2), přikláníme se na základě eurokonformníxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služeb (srov. § 3), ale pouze ty platební služby, na které se povolení k činnosti vztahuje [srov. § 8 odst. 1 písm. a)]. Výčet těchto platebních služeb je txxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxatebních služeb, na které se vztahuje povolení k činnosti platební instituce, má význam např. pro určení požadavku na počáteční
kapitál
(srov. § 15), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xlatebních služeb, na které se vztahuje povolení k činnosti platební instituce, se může v průběhu času měnit, k čemuž slouží instituty rozšíření nebo zúxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxtební instituce, § 11 - oznámení o změnách uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 14 - rozšíření povolení k činnosti pxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx x
xxxxxxx
x x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxení, § 250 - údaje zapisované do seznamů
Související předpisy:
§ 5 odst. 3 a 4 xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxru,
obecné pokyny k žádostem o povolení
Evropská předloha:
čl. 5 a čl. 12 směrnice Pxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxb.cz.
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Ustanovení § 11 ukládá platební instituci oznamovací povinnost v případě změny údajů, na jejichž záxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxo udělení, případně zúžit jeho rozsah.
Komentované ustanovení upravuje následnou oznamovací povinnost platební instituce vůči ČNB pro příxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxní instituci uděleno povolení k činnosti. Tato oznamovací povinnost má za cíl, aby ČNB mohla průběžně sledovat, zda platební instituce po celou dobu výxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xeplnění je důvodem pro (
fakultativní
) odnětí povolení k činnosti [srov. § 244 odst. 2 písm. a)], případně pro jeho zúžení, jestliže se neplnění podmínex xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx změn převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 11 zák. o platebním styku z roku 2009). Uvedená oznamovací povinnost se obdobně použije i v případě změxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týká pouze změn údajů, které žadatel uvedl v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce nebo v jejích přílohách (k náležitostem a příloháx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxosti nebo v jejích přílohách uvedeny, ale které nemohly mít na udělení povolení k činnosti žádný vliv, předmětem oznamovací povinnosti nejsou (arg. slxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxí k činnosti platební instituce.
Předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxé příslušné ustanovení druhé směrnice o platebních službách hovoří o „jakékoli změně v údajích či doprovodných podkladech“ (srov. čl. 16 směrnice PSxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxé materiálně a strukturálně podstatné změně“,, resp. o „podstatné změně“. Příkladem nepodstatné změny může být drobná změna obchodního plánu nebo drxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxle nejsou změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje. Z právní úpravy základních registrů vyplývá, že orgán veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vznikne oprávněná pochybnost o jejich správnosti (srov. § 5 odst. 2 zák. o základních registrech). Jestliže se tedy změna týká údaje, který je v základnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozumí státem garantované údaje obsažené v základních registrech, které orgány veřejné moci využívají při své činnosti, aniž ověřují jejich správnoxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxdrobnostech srov. § 18 odst. 1, § 26 odst. 2, § 38 odst. 1, § 51 odst. 1 a § 52 odst. 1 a 2 zák. o základních registrech). Z údajů, které se uvádějí v žádosti o udxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x kvalifikovanou účastí, osoby úzce propojené, případně pověřeného zástupce.
Povinnost oznamovat změnu údajů obsažených v žádosti o udělení povoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xo změna údajů nastala. Lhůta bez zbytečného odkladu nutně neznamená, že je třeba oznámení učinit ihned, ale na druhou stranu případný odklad splnění ozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx NS 30 Cdo 530/2014 a obdobně judikaturu dalších vrcholných soudů).
Nabízí se otázka, jaký je vztah mezi oznamovací povinností podle komentovanéhx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. § 18). Údaje o těchto osobách a o výši jejich podílu na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech se totiž uvádějí i v žádosti o udělení povolení k čixxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxna držiteli kvalifikované účasti. Proto nelze hovořit o tom, že by jedna povinnost byla vůči druhé v poměru speciality.
Nesplní-li platební institxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxch, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno, jde o přestupek podle § 226 odst. 1 písm. g), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Tento přexxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxčinný souběh je vyloučen.
K odst. 2
Oznámení o změně údajů lze učinit pouze elektronicky (v podrobnostech srov. komentář k § 10 odst. 1). Prozatím je xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxou podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/2018 Sb., k jejímuž vydání komentované ustanovení zmocňuje ČNB. Náležitostmi oznámení je specifikace údajex x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejích přílohách, které jsou změnou dotčeny (srov. § 4 vyhl. č. 1/2018 Sb.).
Oznámení o změně údajů není podáním ve smyslu správního řádu, protože se xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xy platební instituce činila v rámci formálního správního řízení podle částí druhé a třetí správního řádu ani v rámci provádění jiných úkonů správním oxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxmáhala oznamovateli odstraňovat nedostatky oznámení nebo jej k jejich odstranění vyzývala.
Související ustanovení:
§ 7 - platební institucex x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxšíření povolení k činnosti platební instituce, § 18 - kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí, § 226 odst. 1 písm. g) - přestupky plxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Evropská předloha:
čl. 16 směrnice PSD2
Zánik povolení k činnosti platební instituce
[Důvody zániku povolení k činnostx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx důvodem zániku povolení k činnosti platební instituce. Jedním z důvodů zániku je vykonatelnost rozhodnutí České národní banky, kterým držiteli povoxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrávní skutečnosti, na jejichž základě dochází k zániku povolení k činnosti platební instituce. Zánikem povolení k činnosti přestává být platební insxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pojetí platební instituce, srov. § 7). Na komentované ustanovení navazuje následující § 13, který upravuje některé následky zániku povolení k činnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a zánikem povolení k činnosti. Odnětím se rozumělo pozbytí povolení k činnosti platební instituce v důsledku individuálního správního aktu ČNB ve forxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 12 zák. o platebním styku z roku 2009). Komentované ustanovení toto rozlišování zachovává, ovšem s tím rozdílem, že jako zánik se obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxn z důvodů jeho zániku (srov. § 244).
Zanikne-li povolení k činnosti platební instituce v důsledku některého z uvedených důvodů, zapíše ČNB datum záxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxu povolení k činnosti dozví (srov. § 249 odst. 3). Platební instituce však zůstává v seznamu platebních institucí zapsána i nadále (srov. § 249 odst. 2).
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xedy nepřechází na právního nástupce platební instituce, což je na finančním trhu obvyklé řešení. K zániku povolení k činnosti platební instituce dochxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu právnické osoby, nikoli až dnem jejího zániku, a to bez ohledu na to, zda po zrušení právnické osoby následuje její likvidace nebo nikoli. Přeměnxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu osobou, nebo rozdělení odštěpením), nemají vliv na trvání povolení k činnosti platební instituce a ani nepodléhají souhlasu ČNB. Mohou však podléhax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxo jejích přílohách (srov. § 11).
K písm. b)
Druhou skutečností, s níž komentované ustanovení spojuje zánik povolení k činnosti platební institucex xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxu nebo že mu úpadek hrozí (srov. § 136 odst. 1 ins. zákona, k podmínkám úpadku a hrozícího úpadku srov. § 3 ins. zákona). Z toho, že rozhodnutí o úpadku má zx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxní úpadku reorganizací, u níž se jinak zásadně počítá se zachováním provozu dlužníkova obchodního závodu (srov. § 316 odst. 1 ins. zákona). K zániku poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxm jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku bez ohledu na právní moc (srov. § 89 odst. 1 ins. zákona). Praktický problém však spočívá v tom, že ČNB se o okaxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xákona).
K písm. c)
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxho poskytovatele, konkrétně poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz maxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xániku povolení k činnosti platební instituce dochází vykonatelností rozhodnutí o udělení jiného povolení k činnosti. Vykonatelnost rozhodnutí o udxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xsrov. § 74 odst. 1 spr. řádu).
Pochybnosti však vyvolává tato konstrukce v případě souběhu mezi povolením k činnosti platební instituce a povoleníx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxtební institucí a zároveň jiným nebankovním poskytovatelem, protože činnosti podle jednoho povolení v sobě vždy zahrnují činnosti podle druhého povxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb bez omezení, ovšem nikoli k vydávání elektronických peněz, zatímco povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého roxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx stejná osoba chtěla poskytovat platební služby bez omezení a zároveň vydávat elektronické peníze v omezeném rozsahu, potom by u ní dávalo smysl, aby byxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxožňuje, což je změna oproti předchozí právní úpravě, která jej umožňovala [srov. § 12 odst. 1 písm. c) a d) zák. o platebním styku z roku 2009]. Důvodová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxého než podat žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz.
K písm. d)
Čtvrtým důvodem zániku povolení k činnosti platební instituxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerý může ČNB vydat z moci úřední jako svého druhu sankční opatření vůči platební instituci nebo na žádost platební instituce (k jednotlivým důvodům odnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Vykonatelnost rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti nastává zásadně nabytím právní moci, avšak ČNB může ve výrokové části rozhodnutí určit pozdějšx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxedu na právní moc (srov. § 85 odst. 2 spr. řádu).
Související xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 13 - platební instituce po zániku povolení k činnosti, § 99 - vydavatel elektronických peněz xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[Platební instituce po zániku povolení k činnosti]
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxí instituce po zániku povolení do vypořádání závazků vůči uživatelům. V takovém případě platí obdobně pouze ustanovení pro ochranu svěřených peněžníxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxikem povolení dochází ke ztrátě statusu platební instituce, je třeba speciální ustanovení, které zakotvuje pravomoc dohledu České národní banky ve vxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxe sice zaniklo, ale bývalá platební instituce je nadále oprávněna držet tyto prostředky na základě jiného veřejnoprávního oprávnění (bankovní licenxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxti do vypořádání závazků vůči uživatelům. Tento režim byl v zásadě převzat z předchozí právní úpravy (srov. § 13 zák. o platebním styku z roku 2009), avšxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xde o ochranu peněžních prostředků uživatelů a dohled, nikoli obecně, jak tomu bylo podle předchozí právní úpravy. Komentované ustanovení navazuje na xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxnnosti je zákaz nadále poskytovat platební služby a vykonávat další činnosti, které je platební instituce oprávněna vykonávat na základě svého povolxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxnou právní nemožnost plnění (srov. § 2006 obč. zák.). Obecně zřejmě nelze říct, že pouhá ztráta veřejnoprávního oprávnění k činnosti bez dalšího znamexx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní nemožnost plnění, ovšem v tomto případě je zákaz poskytovat další platební služby vyjádřen v komentovaném ustanovení jednoznačně, a proto je txxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxadu oznámit, jinak je povinna nahradit jim vzniklou škodu (srov. § 2008 obč. zák.).
Zaniklé závazky je bývalá platební instituce povinna vypořádatx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxlům peněžní prostředky, které jí uživatelé svěřili k provedení platební transakce. Povinnost vydat peněžní prostředky uživatelům představuje dluhx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xi o jejich vydání požádají (srov. § 1958 odst. 2 obč. zák.). Bez požádání uživatele se tedy bývalá platební instituce neocitá v prodlení, ale za určitých xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm chránit (srov. § 22) a i nadále podléhá dohledu ČNB (srov. odstavec 2).
Nelze-li určit, jaká část peněžních prostředků předaných uživatelem platexxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxředky předal uživatel platební instituci k provedení platební transakce a které za účelem poskytnutí jiných služeb, musí bývalá platební instituce vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xodle komentovaného ustanovení a tyto peněžní prostředky mají nadále stejný režim, jako by byly platební instituci svěřeny za účelem poskytnutí jinýcx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xsrov. § 12), ale fakticky se uplatní pouze tehdy, zanikne-li povolení k činnosti platební instituce z důvodu jejího zrušení bez likvidace nebo z důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce do likvidace, v jejímž rámci dochází rovněž k vyrovnání dluhů vůči věřitelům (srov. § 187 až 209 obč. zák.), tedy i uživatelům, kteří platební instituxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo vypořádání závazků vůči uživatelům, která zákon stanoví pro případ rozhodnutí o úpadku platební instituce (srov. § 24). Zanikne-li povolení k činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxanovení se rovněž nepoužije (srov. odstavec 3).
Nevydá-li bývalá platební instituce peněžní prostředky uživatelům podle komentovaného ustanovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxx
x xxst. 2
I po zániku povolení k činnosti platební instituce se bývalá platební instituce až do splnění dluhů vůči uživatelům považuje za platební institxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xeněžních prostředků a pro účely dohledu. V praxi to znamená, že i po zániku povolení k činnosti je platební instituce povinna chránit peněžní prostředkx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxků vůči uživatelům (srov. § 24). Dodržování těchto povinností nadále podléhá dohledu ČNB, takže i v této fázi se může bývalá platební instituce porušenxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe přestupku ještě za trvání svého povolení k činnosti, potom zánik povolení k činnosti platební instituce nemá na její odpovědnost za přestupek žádný vxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxce nebo na každého z nich, má-li jich bývalá platební instituce více (srov. § 33 přestupkového zákona).
K odst. 3
Právní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě jiného veřejnoprávního oprávnění (srov. § 5). V takovém případě totiž nemá smysl přikazovat bývalé platební instituci, aby nadále neposkyxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxjící ustanovení:
§ 5 - oprávnění poskytovat platební služby, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - poxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxích prostředků svěřených k provedení platební transakce, § 24 - vydání peněžních prostředků v případě úpadku platební instituce, § 226 odst. 1 písm. ax x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Rozšíření povolení k činnosti platební instituce
JUDxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxeb, na něž se vztahuje povolení k činnosti platební instituce. Povolení k činnosti platební instituce bez dalšího neumožňuje platebním institucím poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxí právě institut rozšíření povolení k činnosti platební instituce podle komentovaného ustanovení, případně opačný institut zúžení povolení k činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxu z roku 2009).
K rozšíření povolení k činnosti platební instituce může dojít pouze na žádost platební instituce. Při rozhodování o této žádosti se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxní k činnosti platební instituce se však posuzují pouze ve vztahu k platebním službám, o něž má být povolení k činnosti platební instituce rozšířeno, a z xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxební instituce (
status
právnické osoby, sídlo a skutečné sídlo).
Žádost o rozšíření povolení k činnosti platební instituce může platební institxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxního řádu (srov. § 37 odst. 2 a § 45 odst. 2 spr. řádu) a jednak zvláštní náležitosti. Zvláštní náležitosti jsou podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xovolení k činnosti platební instituce rozšířeno, doplněné o aktualizované informace o žadateli a aktualizované informace související s činností plxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxolení k činnosti platební instituce není zpoplatněno.
K rozhodování o žádosti o rozšíření povolení k činnosti platební instituce dochází ve správxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxmentář k § 10). Oznamovací povinnost týkající se změn údajů obsažených v žádosti o udělení povolení k činnosti nebo jejích přílohách se obdobně uplatní x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 3 - platební služba, § 7 - platební xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxsti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 11 - oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební institucxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnu činnosti platební instituce
Počáteční kapitál
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxolení k činnosti určitý počáteční
kapitál
, přičemž tento počáteční
kapitál
je odstupňován podle druhu poskytovaných platebních služeb, a jednak muxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxbách obsahuje tři metody výpočtu kapitálové přiměřenosti platebních institucí. Jedná se však v podstatě o velmi technickou úpravu, která by text zákoxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxního trhu. Metodu (přístup) pro výpočet kapitálové přiměřenosti bude určovat Česká národní banka individuálně pro každou platební instituci v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxnančně stabilní a byla schopná dostát závazkům, které jí při výkonu její činnosti vznikají. Kapitálové požadavky kladené na platební instituce jsou dxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxál
(srov. § 16).
Rozdíl mezi oběma druhy kapitálových požadavků spočívá v tom, že požadavky na počáteční
kapitál
jsou stanoveny pevně v závislostx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxní instituce mění v závislosti na tom, jak roste nebo klesá objem činnosti platební instituce. Další rozdíl spočívá v tom, že požadavky na počáteční
kapxxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxré jsou způsobilé plnit požadavky na
kapitál
, je širší (kmenový
kapitál
tier 1, vedlejší
kapitál
tier 1 a
kapitál
tier 2, zároveň se zde však zohledňuxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxční
kapitál
se plní pouze při zahájení činnosti platební instituce, zatímco požadavky na
kapitál
se plní průběžně, protože i požadavky na počáteční
xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxe podmínky výkonu činnosti platební instituce, a jednak z toho, že požadavky na minimální výši počátečního kapitálu ani vymezení počátečního kapitálx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxjící; jejich počáteční charakter lze spatřovat nanejvýš v tom, že jsou pevně stanoveny při zahájení činnosti platební instituce a nemění se v závislosxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx o to, že se vypočte počáteční
kapitál
platební instituce tak, že se sečtou položky kapitálu, které jsou způsobilé plnit požadavky na počáteční
kapitáx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxje jak vymezení počátečního kapitálu, tedy položek kapitálu, které jsou způsobilé plnit požadavky na počáteční
kapitál
(odstavec 2), tak požadavek xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx § 16 zák. o platebním styku z roku 2009) s tím, že byl vypuštěn požadavek pro zrušenou platební službu spočívající v provádění mobilních plateb, a naopax xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který je nově vymezen pomocí odkazu na nařízení CRR.
Položky kapitálu, kterými lze plnit požadavky na počáteční
kapitál
, jsou v komentovaném ustaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtálu tier 1, emisní ážio související s těmito kapitálovými nástroji, nerozdělený zisk, kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření a ostatní fondxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx x splacený základní
kapitál
. Nerozdělený zisk, kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření a ostatní fondy jsou způsobilé plnit požadavky na počátxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxmezení počátečního kapitálu se na rozdíl od vymezení kapitálu nezohledňují odečitatelné položky ani obezřetnostní filtry (srov. § xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe oprávněna poskytovat. Vztahuje-li se povolení k činnosti platební instituce na službu informování o platebním účtu, není požadavek na počáteční
kaxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xx0 €. Vztahuje-li se povolení k činnosti na službu nepřímého dání platebního příkazu, činí požadavek na počáteční
kapitál
50 000 €. Vztahuje-li se povoxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se vztahuje povolení k činnosti, se požadavek na počáteční
kapitál
určí podle platební služby, pro kterou je stanoven nejvyšší požadavek na počátečnx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxné úpravy je podle našeho názoru třeba použít kurz vyhlášený ČNB v každém jednotlivém okamžiku, kdy se výše počátečního kapitálu zjišťuje.
Je-li jexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru nebo obchodníkem s cennými papíry), potom je vyloučeno, aby byl stejný počáteční
kapitál
použxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxí toto pravidlo pro počáteční
kapitál
vyjádřeno výslovně, ale lze je dovodit z povahy věci.
Neplní-li platební instituce požadavky na počáteční
kxxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxltativní
odnětí povolení k činnosti pro neplnění podmínek pro jeho udělení [srov. § 244 odst. 2 písm. a)]. V úvahu připadá i
obligatorní
odnětí povolexx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx
xouvisející ustanovení:
§ 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 16 -
kaxxxxx
x x xxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxD2
Kapitál
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
viz u § 15
Přehled výkladu:
I. xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxtálové přiměřenosti
I. Obecně
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxstituce plní požadavky na
kapitál
, jde o to, že se vypočte
kapitál
platební instituce tak, že se sečtou jednotlivé složky kapitálu, které jsou způsobixx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje uvedené otázky pouze rámcově a podrobnější úpravu přenechává vyhlášce č. 7/2018 Sb., a to jak pokud jde o vymezení kapitálu, tak pokud jde o minimálnx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxzi oběma instituty srov. komentář k tomuto ustanovení). Požadavky na
kapitál
byly beze změn převzaty z předchozí právní úpravy (srov. § 17 zák. o platexxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxR.
Informace o výši kapitálu v rozlišení podle jeho jednotlivých složek, o propočtu kapitálových požadavků v podmínkách konkrétní platební instixxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá ČNB do 30 dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícíxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xic nemění na povinnosti platební instituce udržovat
kapitál
ve stanovené minimální výši průběžně po celou dobu trvání povolení k činnosti platební ixxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x), za který hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
K odst. 1 až 3 a 5
II. Vymezení kapitálu
Složky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxšce č. 7/2018 Sb. Ani vyhláška však nevymezuje složky kapitálu, které jsou způsobilé plnit požadavky na
kapitál
, ale odkazuje na definici kapitálu v nxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxx x xxx xxx xxxízení CRR).
Kapitál
tier 1 je definován jako součet kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1 (srov. čl. 25 nařízení CRR). Poměr mezi těmixx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxat na kmenový
kapitál
tier 1 (srov. § 27 odst. 2 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Jednotlivé složky kapitálu (kmenový
kapitál
tier 1, vedlejší
kapitál
tier 1 a
xxxxxxx
xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xdečitatelné položky, které se od uvedené složky naopak odečítají, takže v jejich důsledku dochází ke snížení kapitálu. Jak započtení určité položky, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxlné položky patří např. některé položky aktiv, jako jsou nehmotný majetek nebo kapitálové investice do osob z finančního sektoru, nebo další položky, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxí filtry, což jsou úpravy spočívající v tom, že některé položky, které mají vliv na finanční výsledky, se v kapitálu žádným způsobem neprojeví (jejich vxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xajišťovacích derivátů při uplatnění metody zajištění peněžních toků.
III. Kapitálové požadavky
Minimální výše kapitálu je stanovena pomocí dvxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxši kapitálového požadavku pro krytí rizik. Vztah mezi oběma požadavky je takový, že se uplatňují vedle sebe, ale nesčítají se, což znamená, že
kapitál
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxny pro všechny platební instituce. Požadavek, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesl pod minimální výši počátečního kapitálu, se přirozeně uxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxou oprávněny poskytovat pouze službu informování o platebním účtu (srov. § 15). Požadavek, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesl pod výši kapxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxu nebo službu informování o platebním účtu.
Požadavky na minimální výši kapitálu plní platební instituce vždy na individuálním základě, což znamexxx xx xx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požadavky na minimální výši kapitálu s poukazem na to, že je součástí konsolidačního celku a že požadavky na
kapitál
plní její ovládající osoba na konsxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxrnice PSD2).
Požadavek, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesl pod minimální výši počátečního kapitálu, je třeba odlišovat od požadavku nx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxu, nikoli počátečního kapitálu, ačkoli stejně jako u požadavku na počáteční
kapitál
je zde referenční hodnotou minimální výše počátečního kapitálux xxxxxxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxtál
, protože na rozdíl od počátečního kapitálu se do něho zahrnuje i vedlejší
kapitál
tier 1 a
kapitál
tier 2. Za určitých okolností ovšem může být
kapixxx
xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce požadavky na počáteční
kapitál
, tedy dosahuje-li její počáteční
kapitál
minimální výše počátečního kapitálu, neznamená to tedy nutně, že i jejx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí.
Požadavek, aby
kapitál
platební instituce nikdy neklesl pod výši kapitálového požadavku pro krytí rizik, se označuje také jako kapitálová přixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxuce oprávněna poskytovat, a na objemu činnosti platební instituce. Pro stanovení kapitálové přiměřenosti počítá vyhláška č. 7/2018 Sb. se třemi metxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx metody neboli přístupy (srov. § 28 vyhl. č. 7/2018 Sb.). Jde o přístup na základě režijních nákladů (přístup A), přístup na základě objemu plateb (přístxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce je věcí ČNB, která tento přístup určuje ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti platební instituce. Komentované ustanovení poxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx18 xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxitálové přiměřenosti podle ostatních přístupů [srov. § 3 odst. 4 písm. f) vyhl. č. 1/2018 Sb.]. ČNB však není tímto návrhem vázána. Změní-li se za trvání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxutím, které může být vydáno jak v řízení z moci úřední, tak na žádost platební instituce.
Výběr konkrétního přístupu nebo jeho pozdější změny je věcí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxh případného soudního přezkumu, ale přesto musí být rozhodnutí ČNB přezkoumatelné, musí vycházet z dostatečně zjištěného stavu věci, musí odpovídat xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxážení, což jsou skutečnosti, které se následně posuzují i při případném soudním přezkumu (srov. např. NSS 5 A 139/2002 a NSS 5 A 131/2001).
Přístup A xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxí náklady, pokud je platební instituce finanční institucí, nebo náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku a výkonová spotřeba, osobní náklady a xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx předcházející účetní období.
Příklad
Platební instituce měla v předcházejícím účetním období režijní náklady 1 500 000 €. Kapitálový požadavek téxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxx xx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxinován jako jedna dvanáctina ze součtu částek platebních transakcí, které platební instituce provedla v předcházejícím účetním období. Objem platex xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxadavku zahrne ze 4% v části nepřesahující 5 000 000 €, ze 2,5% v části přesahující 5 000 000 € a nepřesahující 10 000 000 €, z 1% v části přesahující 10 000 000 € x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxaná hodnota se násobí koeficientem, který odráží druh platebních služeb, které platební instituce poskytuje (srov. § 32 vyhl. č. 7/2018 Sb.). V případx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe i jiné platební služby než poukazování peněz, činí příslušný koeficient 1.
Příklad
Platební instituce poskytuje pouze službu poukazování peněz. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x x xxx xxx xx xxxx xxx xxx xx xxxx x x xxx xxx x xxxxx xxxxxlu mezi 10 000 000 € a 5 000 000 €), tedy 125 000 €, 1% z 90 000 000 € (jako rozdílu mezi 100 000 000 € a 10 000 000 €), tedy 900 000 €, 0,5% ze 150 000 000 € (jako rozdílu xxxx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx x x xxxxx x xxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxx xxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činí 2 975 000 €. Takto vypočítaná hodnota se násobí koeficientem 0,5, protože platební instituce poskytuje pouze platební službu poukazování peněz. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxx xx
xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 31 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Relevantní
ukazatel je definován jako součet úrokových výnosů, úrokových nákladů, výnosů z poplatků a provizí a ostatních prxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxní.
Relevantní
ukazatel se do kapitálového požadavku zahrne z 10% v části nepřesahující 2 500 000 €, z 8% v části přesahující 2 500 000 € a nepřesahující 5 xxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x x x xxxx x xxxxx xxxsahující 50 000 000 €. Takto vypočítaná hodnota se násobí koeficientem, který odráží druh poskytovaných platebních služeb, obdobně jako u přístupu B (xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x,5. U platební instituce, která poskytuje i jiné platební služby než poukazování peněz, činí příslušný koeficient 1.
Příklad
Platební instituce poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxovozní výnosy částky 30 000 000 €, což je tzv.
relevantní
ukazatel. Do kapitálového požadavku se zahrne 10% z 2 500 000 €, tedy 250 000 €, 8% z 2 500 000 € (jakx xxxxxxx xxxx x xxx xxx x x x xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xx x xx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx x x x xxx xxx xxx xxxx x xxx xxx x x xx x x xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xezi 30 000 000 € a 25 000 000 €), tedy 150 000 €. Součet uvedených částek činí 1 800 000 €. Takto vypočítaná hodnota se vynásobí koeficientem 1, protože platexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx 000 €.
Vyhláška č. 7/2018 Sb. obsahuje některá další pravidla pro výpočet kapitálového požadavku některým z přístupů A, B nebo C. V případě tzv. hxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xztahují k činnostem, které je oprávněna vykonávat na základě povolení k činnosti platební instituce. Pokud platební instituce vykonává svou činnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxvé výnosy, úrokové náklady, výnosy z poplatků a provizí a ostatní provozní výnosy.
K odst. 4
V. Mimořádné zvýšení nebo snížení kapitálové přiměřenoxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxituci udržovat kapitálovou přiměřenost až o 20% vyšší nebo jí povolí udržovat kapitálovou přiměřenost až o 20% nižší, než by odpovídalo kapitálové přixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvení však nemůže vést k tomu, že by
kapitál
platební instituce klesl pod minimální výši počátečního kapitálu. Procesně dochází ke zvýšení nebo sníženx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xozději jako samostatné rozhodnutí, a to jak na žádost platební instituce, tak z moci úřední. Podmínkou pro zvýšení nebo snížení kapitálové přiměřenosxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ucelenosti a přiměřenosti (srov. § 20), a proto je třeba vazbu na vyhodnocení řídicího a kontrolního systému přesvědčivě vysvětlit v odůvodnění rozhxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxně široký prostor pro volbu výsledného řešení.
Související ustanovení:
§ 3 - platební služba, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k čxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního systému platební instituce, § 226 odst. 1 písm. b) - přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxntáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Platební instituce, jejíž povolení se vztahuje na službu nepřímého dání platebního příkazu, je povinxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxatební transakci vzhledem k poskytovateli, který uživateli vede platební účet. Není nezbytně vyžadováno, aby sám poskytovatel sjednal pojištění, nxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xento poskytovatel, ale může uplatnit
regres
vůči poskytovateli nepřímého dání platebního příkazu.
Obdobně si musí platební instituce, jejíž poxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtební instituce napravit případné neoprávněné získání nebo užití informací o platebním účtu.
Česká národní banka stanoví vyhláškou minimální poxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx
III. Srovnatelné zajištění
IV. Minimální limit pojistného plnění a minimální výše srovnatelného zajištění
I. Obecně
Komentované ustanovení uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu, zajistit, aby v její prospěch bylo sjednáno pojištění nebo poskytnuto srovnatelné zajištění, na jejichž základě by měli uživatelé nexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxi. Komentované ustanovení upravuje uvedenou povinnost pouze rámcově a podrobnější úpravu minimálního limitu pojistného plnění a minimální výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho dání platebního příkazu ani služba informování o platebním účtu nebyly regulovány.
Neplní-li platební instituce, jejíž povolení k činnosti se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění, jde o přestupek podle § 226 odst. 1 písm. c), za který hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Jelikož je však plnění povinnosti povinného pojištěxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xěchto požadavků důvodem pro
fakultativní
odnětí povolení k činnosti pro neplnění podmínek pro jeho udělení [srov. § 244 odst. 2 písm. a)]. V úvahu připxxx x
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xsrov. § 244 odst. 1 písm. b)].
K odst. 1 a 2
II. Pojištění
Povinnost platební instituce zajistit uzavření pojistné smlouvy je stanovena zákonem, a pxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xbčanského zákoníku jen tehdy, jestliže to zákon připouští a jestliže tím nedojde ke snížení rozsahu pojištění stanoveného zákonem o platebním styku xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxo, tedy uživatele nebo poskytovatele vedoucího platební účet, nikoli na straně platební instituce (srov. § 2780 obč. zák.). A konečně odstoupit od pojxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xsrov. § 2781 obč. zák.). Případy, kdy může pojistitel povinné pojištění vypovědět, spolu s výpovědní dobou, kterou při tom musí dodržet, jsou stanovenx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtanoví, kdo má být v daném povinném pojištění pojistitelem. V tom se odlišuje od obdobného ustanovení u povinného pojištění nahrazujícího ochranu penxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxém než členském státě, jestliže podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem ČNB, která navíc není členem stejné skupiny jako platební instituce. Obecně xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxných smluv a plnění z nich [srov. § 3 odst. 1 písm. f) zák. o pojišťovnictví]. Ojedinělé uzavření pojistné smlouvy tedy provozováním pojišťovací činnosxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní nestanoví požadavky na osobu pojistitele, je třeba tyto požadavky dovodit ze smyslu komentovaného ustanovení. Tím je snaha zákonodárce, aby tu vedxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxituce. Požadavky na osobu pojistitele je proto třeba posuzovat především z tohoto pohledu. Pojistitelem tedy může být pouze ten, u koho je zaručeno, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxtované ustanovení nepožaduje, aby platební instituce byla v daném povinném pojištění pojistníkem, tedy stranou pojistné smlouvy. Postačí, jestližx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tedy jestliže je platební instituce v daném povinném pojištění pojištěným (srov. § 2766 obč. zák.). Tím však není dotčen obecný požadavek občanského zxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dání platebního příkazu musí ze sjednaného pojištění vyplývat právo uživatelů nebo poskytovatelů vedoucích platební účet na plnění vyplývající z poxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx1 až 2867 obč. zák.). Plnění vůči uživatelům však v tomto případě fakticky nepřipadá v úvahu, protože práva vyplývající z nápravy neautorizované nebo nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dání platebního příkazu (srov. § 181 odst. 2 a § 183 odst. 2). Ve vztahu k poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu připadá v úvahu pouze pxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrizovanou platební transakci nebo nesprávné provedení platební transakce (srov. § 189 odst. 2). V takovém případě má poskytovatel vedoucí platební úxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní o platebním účtu musí ze sjednaného pojištění vyplývat právo uživatelů nebo poskytovatelů vedoucích platební účet na plnění vyplývající z povinnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxsprávně provedenou platební transakci není povinnost napravit neoprávněné získání xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu újmu, která poskytovatelům vedoucím platební účet nebo uživatelům vznikla v příčinné souvislosti s tím, že někdo v důsledku chyby platební institucx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vést k faktickému omezení rozsahu pojištění, což by bylo v rozporu s komentovaným ustanovením. Povinnost nahradit tuto újmu se řídí obecnou právní úprxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxatební účet na pojistné plnění v plném rozsahu. V pojistné smlouvě nelze sjednat spoluúčast platební instituce, výluky z pojištění ani jiná ujednání, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxrce, aby tu vedle platební instituce byla další osoba, která bude schopna poskytnout uživatelům a poskytovatelům vedoucím platební účet plnění místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxka č. 7/2018 Sb. (srov. odstavec 3).
III. Srovnatelné zajištění
Jako alternativu k povinnému pojištění nabízí komentované ustanovení institut xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxkyny EBA k pojištění odpovědnosti pouze velmi obecně stanoví, že je třeba zohlednit „konkrétní parametry srovnatelné záruky“ a „aktivační mechanismx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xajištění dovodit ze smyslu komentovaného ustanovení. Tím je snaha zákonodárce, aby tu vedle platební instituce byla další osoba, která bude schopna pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxedevším z tohoto pohledu. Srovnatelným zajištěním může tedy být jakýkoli právní institut, který zaručí, že tu vedle platební instituce bude další osoxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxadu poskytuje pojistitel v rámci pojistného plnění. Takovým institutem může být např. ručení za budoucí dluh nebo finanční záruka za budoucí dluh, uvaxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní
Minimální limit pojistného plnění a minimální výše srovnatelného zajištění jsou stanoveny vyhláškou č. 7/2018 Sb., k jejímuž vydání komentovanx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtoru typu činnosti a indikátoru rozsahu činnosti (srov. § 36 vyhl. č. 7/2018 Sb.). Všechny tři indikátory se vyjadřují v eurech, takže i jejich výsledný xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xrovnatelného zajištění byly sjednány v jiné měně než v eurech. Minimální limit pojistného plnění a minimální výše srovnatelného zajištění se vztahujx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxbní instituci ze strany uživatelů a poskytovatelů vedoucích platební účet, indikátoru počtu platebních transakcí, k nimž byl dán platební příkaz nepxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxebních transakcí a počet platebních účtů se zohledňují za období předchozího kalendářního roku. Jestliže platební instituce v předchozím kalendářnxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejméně 50 000 €.
Počet platebních transakcí se pro účely výpočtu indikátoru redukuje pomocí procentních sazeb, které jsou klouzavě degresivní. Pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxjící 100 000 platebních transakcí, z 10% v části přesahující 100 000 a nepřesahující 1 000 000 platebních transakcí, z 5% v části přesahující 1 000 000 a nexxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxukuje i počet platebních účtů. Počet platebních účtů se do indikátoru zahrne ze 40% v části nepřesahující 10 000 platebních účtů, z 25% v části přesahujíxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx0 000 a nepřesahující 10 000 000 platebních účtů a z 0,025% v části přesahující 10 000 000 platebních účtů.
Indikátor typu činnosti (srov. § 38 vyhl. č. xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxebních služeb vykonává další podnikatelské činnosti. I v tomto případě vyhláška č. 7/2018 Sb. umožňuje, aby se indikátor typu činnosti rovnal nule, jxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx činnosti“ (srov. § 38 odst. 2 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Indikátor rozsahu činnosti (srov. § 39 vyhl. č. 7/2018 Sb.) vychází v případě služby nepřímého dánx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxní o platebním účtu z počtu uživatelů, jimž byla v předchozím roce tato služba poskytována. Jestliže platební instituce v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x uvedených hodnot činí nejméně 50 000 €. Při souběžném poskytování obou služeb se indikátor rozsahu činnosti rovná součtu indikátorů za jednotlivé sluxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxebních transakcí se do indikátoru zahrne ze 40% v části nepřesahující 500 000 €, z 25% v části přesahující 500 000 € a nepřesahující 1 000 000 €, z 10% v části xxxxxxxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx Obdobně se pro účely výpočtu indikátoru redukuje i počet uživatelů. Počet uživatelů se do indikátoru zahrne ze 40% v části nepřesahující 100 uživatelůx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxcí 100 000 a nepřesahující 1 000 000 uživatelů a z 0,025% v části přesahující 1 000 000 uživatelů.
Údaje pro výpočet minimálního limitu pojistného plnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xlatební instituce sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá ČNB do 30 dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxící ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. k) - služba nepřímého dání platebního příkazu, § 2 odst. 1 písm. l) - služba informování o platebním účtu, § 3 - platexxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xvěřených platební instituci, § 181 - povinnost napravit neautorizovanou platební transakci, § 183 - subjekt povinnosti napravit nesprávně provedxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxahu, § 244 - odnětí povolení, § 262 - pojištění
Evropská předloha:
čl. 5 odst. 2 až 5 směrnice PSD2
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxvé zprávy:
Obdobně jako v případě směrnice o elektronických penězích se stanoví pro osoby držící kvalifikovanou účast na platební instituci povinnxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxt vyžádat si k nabytí těchto účastí nebo k dispozicím jimi předchozí souhlas. Pojem kvalifikovaná účast je v zákoně definován odkazem na nařízení upravxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xčast na platební instituci osoba, která není vhodná nebo způsobilá, může s tím vyslovit nesouhlas. Nesouhlas se vydává ve správním řízení, které může Čxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxiněno. Pokud Česká národní banka vysloví s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nesouhlas, má to za následek zákaz výkonu hlasovacích práv. Vedxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxo nezpůsobilou osobou představuje porušení podmínek pro udělení povolení.
K pojmu důvěryhodnost viz § 9.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xe ochrana uživatelů platebních služeb před osobami, jejichž vliv na platební instituci dosahuje určitého stupně významnosti. Uvedená kontrola spočxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxistit řádné vedení platební instituce a v případě negativního výsledku tohoto posouzení může s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxě nemělo komentované ustanovení obdobu, protože kontrola osob s kvalifikovanou účastí se týkala pouze institucí elektronických peněz (srov. § 52b záxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxí jsou předmětem oznamovací povinnosti vůči ČNB. Oznamovací povinnosti podléhá nabytí kvalifikované účasti na platební instituci, její zvýšení takx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxtí kvalifikované účasti na platební instituci, její snížení tak, že klesne pod 20%, 30% nebo 50%, a skutečnost, že platební instituce přestane být osobxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xez předchozího záměru, např. děděním nebo jako následek toho, že kvalifikovanou účastí disponoval někdo jiný.
Kvalifikovaná účast je vymezena poxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxvech nebo ovládání [srov. § 2 odst. 2 písm. e)]. Ovládání v zákoně o platebním styku vymezeno není, a proto je třeba vyjít z obecné definice ovládání v zákxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx V úvahu je třeba vzít i skutečnosti, s nimiž zákon o obchodních korporacích spojuje vyvratitelnou domněnku ovládání (srov. § 75 z. o. k.).
Subjektex xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx klesá, nebo kdo platební instituci ovládá či přestává ovládat, a to sám nebo spolu s osobami jednajícími s ním ve shodě. Jednáním ve shodě je třeba rozuměx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx x xx xxst. 1 větu první z. o. k.). V úvahu je třeba vzít i skutečnosti, s nimiž zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxmovací povinnost společně a nerozdílně (srov. § 78 odst. 1 větu druhou z. o. k.).
Komentované ustanovení blíže neurčuje, v jaké časové lhůtě před zamxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxtí platební instituce proto může dojít ihned po splnění oznamovací povinnosti, z praktického hlediska však může být pro oznamovatele vhodné, aby s nabxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xesouhlas.
Porušení oznamovací povinnosti vůči ČNB představuje přestupek podle § 234 odst. 1 písm. c), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Jexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxví nesouhlas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím platební instituce bez ohledu na to, zda je ten, kdo porušil oznamovací povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xpojená s účastí na platební instituci v rozsahu, v němž byla účast nabyta nebo zvýšena. Oznamovací povinnost je porušena nejen v případě, že oznámení nexxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti podle komentovaného ustanovení jsou údaje o akcionářské struktuře a kvalifikovaných účastech obsahem výkazu PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizačxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxtího kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí [srov. § 4 odst. 1 písm. e) a § 5 odst. 1 vyhl. xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxuci. Tato možnost se vztahuje pouze na případy, kdy dochází k nabytí či zvýšení kvalifikované účasti nebo k ovládnutí platební instituce. V případě, že xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xěmto dispozicím nijak zasáhnout nemůže.
ČNB posuzuje oznamovatele z hlediska jeho důvěryhodnosti a způsobilosti zajistit řádné a obezřetné vedexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx x x x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Na základě podaného oznámení provede ČNB nejprve předběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxvení nesouhlasu s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím platební instituce. Jestliže ČNB po předběžném posouzení oznamovatele xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrmální sdělení, jímž mu tuto skutečnost potvrdí; řízení v takovém případě nezahajuje. Jestliže však po prvotním posouzení oznamovatele existují pocxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem. Jestliže se v řízení uvedené pochybnosti potvrdí, vydá ČNB rozhodnutí, jímž vysloví nesouhlas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxe zjistí, že osoba, která nabyla či zvýšila kvalifikovanou účast nebo ovládla platební instituci, porušila oznamovací povinnost. V takovém případě vxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxované účasti nebo s ovládnutím platební instituce vysloví nesouhlas v každém případě.
Vyslovení nesouhlasu není trestem, a proto není třeba klást xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxsti nebo s ovládnutím platební instituce se vyslovuje nesouhlas. Důvody je třeba uvést v odůvodnění rozhodnutí. Ve výroku není třeba uvádět ani následxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxušením právní povinnosti oznamovatele, a to ani tehdy, jestliže je oznamovatel nedůvěryhodný nebo nezpůsobilý, nelze s vyslovením nesouhlasu spojix xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xi zvyšující kvalifikovanou účast nebo ovládající platební instituci porušila svoji oznamovací povinnost.
Pro zahájení řízení o vyslovení nesouxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxy ČNB došlo oznámení o záměru nabýt či zvýšit kvalifikovanou účast nebo ovládnout platební instituci. Jestliže osoba, která nabyla či zvýšila kvalifixxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxx xxx dozvěděla. Pracovním dnem se zde nemyslí pracovní den ve smyslu definice uvedené v § 2 odst. 3 písm. i), ale den, který není sobotou, nedělí ani svátkem [sxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxasti nebo s ovládnutím platební instituce zahájeno, což znamená, že v této lhůtě musí oznamovateli nebo tomu, kdo porušil oznamovací povinnost, dojít xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xbdobné právní účinky jako v případě
fikce
souhlasu. Marné uplynutí lhůty však neznamená, že by ČNB již nemohla na situaci, kdy kvalifikovanou účast na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxvat. Důvěryhodnost a způsobilost osob majících kvalifikovanou účast na platební instituci je jednou z podmínek pro udělení povolení k činnosti platexxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxho udělení [srov. § 244 odst. 2 písm. a)].
K odst. 5
Vysloví-li ČNB nesouhlas s nabytím či zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím platební ixxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxovanou účast zase pozbýt či snížit nebo přestat platební instituci ovládat. Cílem zákonodárce nebylo zabránit nabytí majetkové účasti, ale tomu, aby xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxchodní společnosti. S vyslovením nesouhlasu je proto spojen zákaz vykonávat hlasovací práva spojená s účastí na platební instituci v rozsahu, v němž bxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxytí majetkové účasti však vyslovení nesouhlasu nebrání.
K odst. 6
Oznámení o záměru nabýt, zvýšit, pozbýt či snížit kvalifikovanou účast nebo ovlxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxt prostřednictvím elektronické aplikace ČNB pro registraci subjektů (tzv. aplikace REGIS).
Náležitosti oznámení jsou podrobněji rozvedeny ve vxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxalifikovanou účast nebo ovládnout platební instituci (srov. § 17 vyhl. č. 1/2018 Sb.) a zvlášť náležitosti oznámení o záměru pozbýt či snížit kvalifikxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxifikovanou účast nebo ovládnout platební instituci je poměrně velmi rozsáhlý.
Oznámení o záměru nabýt, zvýšit, pozbýt či snížit kvalifikovanou úxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxostech srov. komentář k § 11 odst. 2). xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxala.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. e) - kvalifikovaná účast, § 7 - platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx
Exxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Věstníku ČNB.
Řídicí a kontrolní systém
[Řádný a obezřetný výkon činnosti platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxázku řídicího a kontrolního systému platební instituce upravuje jen velmi kuse, a proto je v této oblasti prostor pro podrobnější úpravu ze strany nároxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxho a kontrolního systému řešena v doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.
Komentované ustanovení obsahuje obecně formulovanou povxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x). Zatímco institut řídicího a kontrolního systému byl bez větších změn převzat z předchozí právní úpravy (srov. § 18 zák. o platebním styku z roku 2009xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxětluje, co vedlo zákonodárce k výslovnému zakotvení této povinnosti. Lze se pouze domnívat, že důvodem byla pravděpodobně snaha o přiblížení právní úxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtních případech liší.
Řádným výkonem činnosti je třeba rozumět takový výkon činnosti platební instituce, který je v souladu s požadavky vyplývajíxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xyplývající z právních předpisů pochopitelně existuje bez ohledu na výslovné zakotvení povinnosti platební instituce vykonávat činnost řádně. Povixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xa samostatnou povinnost v běžném slova smyslu. Považujeme za nepřijatelné, aby pod záminkou povinnosti vykonávat činnost řádně byly platební institxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnosti právní úpravy.
Obezřetným výkonem činnosti je třeba rozumět takový výkon činnosti platební instituce, který zajistí minimalizaci rizik, jxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxěřují platebním institucím peněžní prostředky. Ačkoli jsou platební instituce povinny tyto svěřené peněžní prostředky chránit některým ze stanovexxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neohrozí návratnost peněžních prostředků uživatelům. To je třeba zohlednit při posuzování této povinnosti u konkrétní platební instituce. Jinou inxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xude mít tato povinnost jinou intenzitu v případě, že mezi platební institucí a uživateli existuje rámcová smlouva, a jinou v případě, že platební instixxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xři své činnosti řídit.
Nejdůležitějším konkrétním požadavkem, který vyplývá z obecně formulované povinnosti platební instituce vykonávat činnxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxých na úrovni samotné platební instituce, jehož účelem je zajistit, že platební instituce vykonává činnosti řádně a obezřetně. V praxi je řídicí a kontxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxi řídicího a kontrolního systému jsou vymezeny v § 20.
Požadavek řádného a obezřetného výkonu činnosti platební instituce se dále promítá do některxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxost věcných, technických, personálních a organizačních předpokladů, důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí a důvěryhodnost a zpxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx odst. 3).
Související ustanovení:
§ 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x
xxxxxxx
x x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxy peněžních prostředků svěřených platební instituci
[Prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce]
JUDrx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxtnosti (odstavec 2) a ukládá platební instituci povinnost tyto vlastnosti ověřovat, pravidelně hodnotit a zjednávat bez zbytečného odkladu nápravu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx jednotlivých prvků řídicího a kontrolního systému byl rozšířen o některé nové položky, což souvisí zejména s tím, že i druhá směrnice o platebních služxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení přesto vymezuje požadavky na řídicí a kontrolní systém pouze rámcově a podrobnější právní úpravu způsobu plnění těchto požadavků ponechává prováxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxx
xokud jde o vymezení prvků a požadovaných vlastností řídicího a kontrolního systému platební instituce, lze považovat za poměrně zásadní legislativnx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení a vyhláška popisovaly sice v zásadě stejnou skutečnost, ale z různých úhlů pohledu. To může adresátům právní úpravy v praxi ztěžovat orientaci v poxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrohlášeno za jeden z prvků řídicího a kontrolního systému, zatímco ve vyhlášce č. 7/2018 Sb. je tato otázka upravena v rámci předpokladů řádné správy a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxslost mezi řídicím a kontrolním systémem a vnitřními předpisy, ovšem jiné požadavky zákona na řídicí a kontrolní systém jsou ve vyhlášce formulovány šxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxního systému pravidla pro vedení evidence peněžních prostředků svěřených platební instituci k provádění platebních transakcí, přičemž se vzhledem x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtuce pravidelně hodnotí účinnost, ucelenost a přiměřenost řídicího a kontrolního sytému, zatímco podle vyhlášky má hodnocení provést alespoň jednox xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxpuje i skutečnost, že jak komentované ustanovení, tak zejména vyhláška č. 7/2018 Sb. používají řadu neurčitých právních pojmů, často se znaky zbytečxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnoznačně formulované etické zásady“, „zajistí prosazování“ apod. Některé povinnosti týkající se řídicího a kontrolního systému mají být plněny „soxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxce řídicí a kontrolní systém v souladu s komentovaným ustanovením, jde o přestupek podle § 226 odst. 1 písm. d), za který hrozí pokuta do výše 10 000 000 Kč. xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního soudu rovněž vyplývá, že „dlouhodobá nefunkčnost všech tří hlavních součástí řídicího a kontrolního systému (tj. compliance, vnitřního auxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx. Tento závěr byl sice učiněn v kontextu právní úpravy obchodníků s cennými papíry, není však důvod, proč by neměl být analogicky aplikován i na platební xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti a přiměřenosti, může ČNB platební instituci uložit, aby udržovala kapitálovou přiměřenost až o 20% vyšší, nebo jí povolit, aby udržovala kapitálovxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxné zvýšení nebo snížení kapitálové přiměřenosti, srov. § 16 odst. 4).
K odst. 1
Řídicí a kontrolní systém platební instituce musí pokrývat činnostxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce vykonává prostřednictvím pověřených zástupců nebo dalších osob (srov. § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 vyhl. č. 7/2018 Sb.). Podle vyhlášky jsou jednxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xx x1 vyhl. č 7/2018 Sb.),
-
systém řízení rizik (srov. § 12 až 14 vyhl. č. 7/2018 Sb.) a
-
systém vnitřní kontroly (srov. § 15 až 18 vyhl. č. 7/2018 Sb.)x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdla týkající se strategie podnikání a jejího naplňování. Předpokladem řádné správy a řízení společnosti je také vytvoření efektivní organizační strxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxňovat také zásady řízení lidských zdrojů, které obsahují pravidla pro výběr, odměňování a motivování pracovníků a jejichž cílem je zajistit, aby činnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xnformačního systému, získávání a vyhodnocování informací, uchovávání dokumentů a záznamů a poskytování informací ČNB.
Systém řízení rizik vychxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých rizik, kontrolní a bezpečnostní opatření přijímaná za účelem jejich minimalizace a vytvoření pohotovostních plánů pro případ mimořádných situaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxolní mechanismy pro jednotlivé činnosti, kontroly po linii řízení, výkon compliance, který spočívá v zajišťování souladu vnitřních předpisů s právnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xnitřního auditu a sledování a vyhodnocování funkčnosti řídicího a kontrolního systému. Vyhláška č. 7/2018 Sb. zdůrazňuje, že zásady a postupy vnitřxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x x x
xxxxxxxími požadavky na vlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce je jeho účinnost (efektivita), ucelenost (
koherence
) a přiměřenost (xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxlního systému ve světle těchto neurčitých právních pojmů je vždy třeba brát v úvahu jeho účel, jímž je zájem na tom, aby platební instituce vykonávala čixxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxdené na konkrétní řídicí a kontrolní systém by neměly být ani formální, ani samoúčelné. Materiální přístup k posuzování řídicího a kontrolního systémx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxačném rozsahu a širokému okruhu uživatelů, a jiné na řídicí a kontrolní systém platební instituce, u které je rozsah poskytovaných platebních služeb oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x x odst. 3 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Zda je řídicí a kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxedování a vyhodnocování „funkčnosti a efektivnosti“ řídicího a kontrolního systému má být prováděno „na všech řídicích a organizačních úrovních“ (sxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxstému „na odpovídající úrovni“ vnitřního řízení (srov. § 7 odst. 5 vyhl. č. 7/2018 Sb.).
Související ustanovení:
§ 7 - platební instituce, § 8 - rxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x
xxxxxxx
x x xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 242 - opatření k nápravě
Související předpisy:
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxtrolního systému (tj. compliance, vnitřního auditu a řízení rizik) je závažným porušením povinností stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikánx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxm. d) téhož zákona.
Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce
[Povaha peněžních prostředxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxky svěřené platební instituci k provedení platební transakce nepředstavují vklad podle zákona o bankách, a proto je platební instituce smí přijímat, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxbní transakce však tomuto zákazu podléhají. Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, se nepovažujx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxtředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, nepředstavují vklad podle zákona o bankách ani elektronické peníze. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxost, k jejímuž výkonu je platební instituce oprávněna, a přijímáním vkladů od veřejnosti a vydáváním elektronických peněz, což jsou činnosti, které jxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xozsahu, kteří jinak ve srovnání s platebními institucemi podléhají výrazně mírnějšímu regulatornímu režimu (srov. § 65 odst. 1). Komentované ustanoxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xni platebních institucí a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, kteří poskytují pouze převod peněžních prostředků ze záporného zůstatku xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxansakce.
Peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce, jsou peněžní prostředky, které platební insxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxi srov. bod 37 odůvodnění směrnice PSD2). Nemusí jít o peněžní prostředky, které platební instituce přijala přímo od uživatele, ale může se jednat i o pexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxm. Stejně tak se může jednat o peněžní prostředky, které na platební účet uživatele připsala sama platební instituce mimo provádění platební transakcxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxs. zákona a § 24).
Přijímání vkladů od veřejnosti je vyhrazeno pouze bankám a spořitelním a úvěrním družstvům [tzv. bankovní monopol, srov. § 2 odst. x xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxx platební instituce uvedeny nejsou. Zároveň však platí, že činnost platební instituce spočívající v přijímání peněžních prostředků k provedení platxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxěření peněžních prostředků, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu [srov. § 1 odst. 2 písm. a) zák. o bankách]. Tuto definici zpraxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxota, která představuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal, je uchovávána elektronicky, je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxronický záznam odpovídající peněžním prostředkům svěřeným platební instituci k provedení platební transakce.
Komentované ustanovení tedy bráxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxvněné přijímání vkladů od veřejnosti nebo neoprávněné vydávání elektronických peněz. Fakticky tak komentované ustanovení znamená, že činnost platxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxzv. bankovního monopolu) ani zákazu vydávat elektronické peníze, i když z materiálního hlediska může znaky těchto činností naplňovat.
Souvisejíxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxituce, § 22 - způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených platební instituci, § 23 - rozsah ochrany peněžních prostředků svěřených hybridní plaxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxebních služeb malého rozsahu
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Evropská předloha:
čl. 18 odst. 3 směrnice PSD2
[Způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených platebnx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky na ochranu peněžních prostředků uživatelů platebních služeb. Tyto prostředky musejí být odděleny od majetku platební instituce a (dle výběru platxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxých aktiv, které jsou nově vymezeny v odstavci 5 i pro instituce elektronických peněz, nebo kryty pojištěním. Povinnost chránit peněžní prostředky se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xebo investování do likvidních a bezpečných aktiv
III. Pojištění nebo srovnatelné zajištění
I. Obecně
Jestliže zákonodárce umožnil, aby platebxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí za vklad (srov. § 21), a proto se na ně nevztahuje systém pojištění vkladů, musel zároveň upravit jiné způsoby, jimiž jsou uživatelé chráněni před nebexxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxůsoby ochrany těchto peněžních prostředků. První způsob spočívá x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxkvidních aktiv s nízkým rizikem (tzv. ringfencing). Druhý způsob spočívá v tom, že je ve prospěch platební instituce sjednáno pojištění nebo poskytnuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxa způsoby ochrany peněžních prostředků náleží platební instituci. Komentované ustanovení bylo v zásadě převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 2x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xodle předchozí úpravy obsažena ve vyhlášce č. 141/2011 Sb.
Komentované ustanovení dopadá kromě platebních institucí i na poskytovatele platebníxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxmentované ustanovení se však netýká platebních institucí, které poskytují pouze službu nepřímého dání platebního příkazu nebo službu informování o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxporného zůstatku na platebním účtu (na úvěr), protože u těchto platebních služeb z povahy věci nepřipadá v úvahu přijímání peněžních prostředků k provxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x), za který hrozí pokuta až do výše 20 000 000 Kč. Jelikož je však plnění povinnosti ochrany peněžních prostředků zároveň jednou z podmínek pro udělení poxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxo neplnění podmínek pro jeho udělení [srov. § 244 odst. 2 písm. a)]. V úvahu připadá i
obligatorní
odnětí povolení k činnosti pro porušení zákonné povinxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxe § 242 odst. 1 písm. i), kterým lze platební instituci uložit, aby s peněžními prostředky svěřenými k provedení platební transakce nakládala pouze staxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeny k provedení platební transakce, také ochraně podle exekučního a insolvenčního práva. Takto vymezené peněžní prostředky nelze postihnout výkonex xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním řízení (srov. § 207 odst. 1 ins. zákona).
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxho a kontrolního systému platební instituce [srov. § 20 odst. 1 písm. n)].
II. Oddělená evidence a vložení na samostatný účet nebo investování do likvxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx peněžní prostředky musí být evidovány odděleně od vlastních peněžních prostředků platební instituce a také od peněžních prostředků jiných osob než uxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxv. Pro tento způsob ochrany peněžních prostředků se také používá anglický výraz ringfencing (doslova „oplocení, ohrazení“). Ochrana peněžních prosxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxd druhým způsobem ochrany peněžních prostředků, jímž je pojištění nebo srovnatelné zajištění.
Oddělená evidence má za cíl, aby bylo v každém okamžxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxostředky, které drží z jiných důvodů. Peněžní prostředky, které platební instituce drží z důvodu provádění platebních transakcí pro uživatele, mají xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx x.) ani se nestávají součástí majetkové podstaty platební instituce v insolvenčním řízení (srov. § 207 odst. 1 ins. zákona).
Komentované ustanovexx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xeněžní prostředky uživatelů nesmějí být směšovány s peněžními prostředky jiných osob [srov. čl. 10 odst. 1 písm. a) směrnice PSD2]. Domníváme se všakx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxv. § 8 odst. 1) přijímají od uživatelů peněžní prostředky zároveň k provádění platebních transakcí a zároveň z důvodu poskytování jiných služeb, přičexx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx § 23). Trvat v těchto případech na tom, že takto přijaté peněžní prostředky mají být již v okamžiku přijetí fyzicky odděleny, by bylo zbytečné, protože oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxcí.
Zatímco povinnost oddělené evidence vzniká platební instituci již v okamžiku přijetí peněžních prostředků, povinnost vložit nebo převést pexxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxuce obvykle vykonává činnosti potřebné pro provádění platebních transakcí [srov. § 2 odst. 3 písm. i)]. Mezi okamžikem, kdy platební instituce obdrží xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v délce jednoho až dvou pracovních dní, kdy je platební instituce oprávněna ponechat si svěřené peněžní prostředky u sebe. Určitá ochrana peněžních prxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může vést pouze (česká) banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo zahraniční banka, které nejsou členy stejné skupiny jako platební instituce. V přípxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx který není členským státem, se vyžaduje, aby tato zahraniční banka podléhala dohledu srovnatelnému s dohledem ČNB. S povinností platební instituce mxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxcí smlouvu o platebním účtu za objektivních a přiměřených podmínek (srov. § 255).
Neexistuje žádný seznam států, které nejsou členským státem, jejxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxetnostního dohledu a regulace podle nařízení CRR. Podle tohoto nařízení mají expozice vůči úvěrovým institucím ze států, které nejsou členským státexx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x regulace, jež jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v EU (srov. čl. 107 odst. 3 nařízení CRR). Evropská komise je zmocněna přijímat fxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o rovnocennosti požadavků v případě Argentiny, Austrálie, Brazílie, Kanady, Číny, Guersney, Hongkongu, Indie, Ostrova Man, Japonska, Jersey, Mexixxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxnosti však nelze přistupovat mechanicky. Pokud ve vztahu k danému státu nebylo rozhodnutí o rovnocennosti vydáno, neznamená to nutně, že bankovní dohxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxe se týká nejen dohledu, ale i regulace, a jednak je třeba vzít v úvahu, že o tom, zda bude rozhodnutí Evropské komise o rovnocennosti ve vztahu k danému stáxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxB sama posoudit srovnatelnost dohledu ve vztahu k danému státu v rámci řízení o udělení povolení k činnosti platební instituce nebo v rámci výkonu dohlexxx
xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxm samostatného účtu musí být platební instituce. Z hlediska právní úpravy pojištění vkladů má samostatný účet povahu tzv. vkladu se zvláštním režimem xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxtném účtu považují jednotliví uživatelé, přičemž se vychází z evidence platební instituce (srov. § 41f odst. 7 zák. o bankách). Náhrada z Fondu pojištěxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxm náhrady nijak dotčeny. Skutečnost, u které banky, zahraniční banky nebo spořitelního úvěrního družstva je veden samostatný účet platební institucxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxí prostředky, a proto je platební instituce povinna o této skutečnosti uživatele informovat (srov. § 41f odst. 10 zák. o bankách).
Alternativou k vlxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxocí odkazu na nařízení CRR jako dluhové cenné papíry, které by podle standardizovaného přístupu pro úvěrové riziko obdržely rizikovou váhu nejvýše 50xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx 1 z. i. s.
i. f.
), který investuje výhradně do těchto dluhových cenných papírů. Kromě požadavku na nízké riziko musí být aktiva, do kterých platební insxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro investování, ale pouze ta z nich, která zároveň splňují požadavek likvidity. Likviditu komentované ustanovení nijak nedefinuje, a proto je splněxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxstituce a cenné papíry, do nichž byly investovány svěřené peněžní prostředky, jsou vlastnictvím platební instituce. Přírůstky, např. úrok ze samostxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho práva respektovat omezení, která vyplývají z účelu komentovaného ustanovení, jímž je ochrana uživatelů před nebezpečím, že o peněžní prostředky pxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxí peněžní prostředky ani nabyté cenné papíry zatížit ve prospěch třetích osob, protože tím by byla ochrana uživatelů fakticky zmařena. I pro cenné papíxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. § 267b odst. 1 o. s. ř.) ani se nestávají součástí majetkové podstaty platební instituce v insolvenčním řízení (srov. § 207 odst. 1 ins. zákona).
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xe platební instituce je zřejmě oprávněna si tyto cenné papíry ponechat u sebe. Výsledek je však poněkud paradoxní, uvážíme-li, že komentované ustanovxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investovala, si u sebe trvale ponechat smí bez jakýchkoli omezení.
III. Pojištění nebo srovnatelné zajištění
K odst. 2 až 4
Druhý způsob ochrany pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srovnatelné zajištění, na jejichž základě mají uživatelé právo na plnění odpovídající právu na vydání svěřených peněžních prostředků v případě, že pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředků je pro platební instituci to, že nemusí řešit oddělenou evidenci svěřených peněžních prostředků a může peněžní prostředky sama použít podle svxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxžadují, je zpravidla velmi vysoké.
Povinnost platební instituce zajistit uzavření pojistné smlouvy je stanovena zákonem, a proto jde o povinné poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxnění odpovídající právu na vydání svěřených peněžních prostředků v případě, že platební instituce není schopna toto právo uspokojit sama. Z pojištěnx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí ani jiná ujednání, která by fakticky snižovala rozsah pojistného plnění. Taková ujednání by byla v rozporu se smyslem daného povinného pojištění, jíxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Stranami pojistné smlouvy jsou pojistitel a pojistník. Komentované ustanovení požaduje, aby pojistitelem byla tuzemská nebo zahraniční pojišťxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdných dalších podmínek, avšak v případě zahraničních pojišťoven se sídlem ve státě, který není členským státem, se vyžaduje, aby tato zahraniční pojixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxnami je srovnatelný s dohledem ČNB. Jako určité vodítko může i zde sloužit mechanismus posuzování rovnocennosti solventnostních režimů podle směrnixx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxislosti na tom, zda daný stát uplatňuje solventnostní požadavky, jež jsou přinejmenším rovnocenné solventnostním požadavkům uplatňovaným v EU (sroxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xsou rovnocenné (srov. čl. 227 odst. 4 směrnice Solventnost II). Takto bylo dosud rozhodnuto o rovnocennosti solventnostních požadavků v případě Ausxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x xxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xšak nelze přistupovat mechanicky. Pokud ve vztahu k danému státu nebylo rozhodnutí o rovnocennosti vydáno, neznamená to nutně, že dohled daného státu xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxle směrnice Solventnost II zcela nekryje s posuzováním srovnatelnosti dohledu, protože se spíše než dohledu týká regulace, a jednak je třeba vzít v úvaxxx xx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ale často i hlediska politická. Nebylo-li rozhodnutí o rovnocennosti vydáno, musí ČNB sama posoudit srovnatelnost dohledu ve vztahu k danému státu v rxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxuce byla v daném povinném pojištění pojistníkem, tedy stranou pojistné smlouvy. Postačí, jestliže je pojistná smlouva uzavřena v její prospěch, jinax xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxm pojištění pojištěným (srov. § 2766 obč. zák.). Tím však není dotčen obecný požadavek občanského zákoníku, že pojistný zájem musí mít pod sankcí neplaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxut srovnatelného zajištění. Poskytovatelem srovnatelného zajištění může být pouze (česká) banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo zahraniční banxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xrovnatelnosti tohoto zajištění, nenabízí komentované ustanovení žádné bližší vodítko, a proto je třeba kritéria pro posuzování srovnatelnosti zajxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxkytnout uživatelům plnění místo platební instituce. Srovnatelnost zajištění je proto třeba posuzovat především z tohoto pohledu. Srovnatelným zajxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxům plnění odpovídající právu na vydání peněžních prostředků za srovnatelných podmínek jako v situaci, kdy toto plnění poskytuje pojistitel v rámci poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxsející ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. a) - platební transakce, § x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxnnosti platební instituce, § 20 - prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce, § 21 - povaha peněžních prostředků svěřenýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxě úpadku platební instituce, § 65 - některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 226 odst. 3 písm. a) - přestupxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxím účtům, § 262 - pojištění
Související předpisy:
xxxxpská předloha:
čl. 10 odst. 1 směrnice PSD2
[Rozsah ochrany peněžních prostředků svěřených hybridní platební instituci]
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi peněžní prostředky, aniž by bylo zřejmé, zda (případně v jakém rozsahu) budou použity na platební nebo jiné služby (typicky např. dobíjení kreditu moxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxedky určené pro platební transakce.
Komentované ustanovení upravuje rozsah ochrany peněžních prostředků v případě, že nelze určit, jaká čáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí institucí. Komentované ustanovení navazuje na předchozí § 22, který upravuje jednotlivé způsoby ochrany svěřených peněžních prostředků. Komentoxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xvahu u tzv. hybridních platebních institucí (srov. § 8), které vedle platebních služeb vykonávají další podnikatelské činnosti (např. poskytování sxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažená v § 22 dopadají v takovém případě pouze na tu část peněžních prostředků, která odpovídá odhadu podílu provádění platebních transakcí na celkxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xartu vydanou platební institucí, kterou lze použít jednak k zaplacení jiných než platebních služeb poskytovaných touto platební institucí a jednak k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxěžních prostředků k zaplacení jiných než platebních služeb a pouze 5% vložených peněžních prostředků bylo použito k provádění platebních transakcí vxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlovně týká pouze způsobů ochrany peněžních prostředků uvedených v § 22, ve skutečnosti je jeho dopad širší. Zprostředkovaně totiž dopadá i na určení roxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xxxx x xxxx xx xxčení rozsahu, v němž se peněžní prostředky svěřené platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostředků z insolvenční podstaty a z výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
má totiž smysl pouze v návaznosti na jednotlivé způsoby ochrany peněžních prostřexxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxměrnou část svěřených peněžních prostředků, potom se i vyloučení z insolvenční podstaty a z výkonu rozhodnutí nebo
exekuce
musejí týkat pouze této poxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení:
§ 2 odst. 1 písm. a) - platební transakce, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 21 - povaha xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxích prostředků v případě úpadku platební instituce, § 65 - některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxce PSD2
[Vydání peněžních prostředků v případě úpadku platební instituce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xyly prostředky uživatelů chráněny před nároky jiných věřitelů. Navrhuje se právní úprava využívající institutu zvláštního insolvenčního správce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xtraně jedné a zájem na řádném průběhu insolvenčního řízení na straně druhé. Insolvenční správce je povinen vydat peněžní prostředky, které byly platexxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x ty peněžní prostředky, které i jen potenciálně mohly být použity k platbě, např. kredit na mobilním telefonu.
Obecně
Jestliže zákonodárce stanovxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxěřené platební instituci k provádění platebních transakcí se nestávají součástí majetkové podstaty platební instituce v insolvenčním řízení (srovx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxné ustanovení proto upravuje zvláštní postup, jímž mají být v případě úpadku platební instituce svěřené peněžní prostředky vydány uživatelům. Tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxání věřitelů v případě úpadku bank a spořitelních a úvěrních družstev (srov. § 368 až 376 ins. zákona). Uvedený postup se použije přednostně před obecnxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení je k § 13 v poměru speciality. Komentované ustanovení bylo s drobnými formulačními úpravami převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 22 zák. o pxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxří jinak ve srovnání s platebními institucemi podléhají výrazně mírnějšímu regulatornímu režimu (srov. § 65 odst. 1). Komentované ustanovení se však xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxch institucí a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, kteří poskytují pouze převod peněžních prostředků ze záporného zůstatku na platebníx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odst. 1 až 6
Zvláštní insolvenční správce
Klíčovou roli při vydávání peněžních prostředků uživatelům hraje zvláštní insolvenční správce. V insoxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx 1 ins. zákona). Podle obecné právní úpravy je tedy ustavení zvláštního insolvenčního správce
fakultativní
a do značné míry je věcí volné úvahy insolxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlvenčního správce ustavit, jestliže mají být uživatelům vydány peněžní prostředky, které byly svěřeny platební instituci k provádění platebních trxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xprávce platební instituce upravovat jeho vztah k insolvenčnímu správci, protože úkoly zvláštního insolvenčního správce jsou v tomto případě jasně vxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxa.
Postup při vydání peněžních prostředků uživatelům
Postup vydání peněžních prostředků uživatelům se odehrává ve třech fázích. První fází je zjxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxťování peněžních prostředků, které mohou být vydány uživatelům, včetně zpeněžení aktiv, do kterých byly peněžní prostředky investovány, případně uxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxředků. Třetí fází je samotné vydání peněžních prostředků uživatelům.
Základní podmínkou pro vydání peněžních prostředků uživatelům je tedy podáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxostátně distribuovaných denících do 15 dní ode dne svého ustavení. Povinnou náležitostí výzvy je určení platební instituce, která je v úpadku, uvedenx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxzvadné výzvy začíná běžet lhůta pro podání přihlášky, která je stanovena rozdílně v závislosti na tom, zda právo uživatele na vydání peněžních prostřexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxména u anonymních uživatelů, potom je třeba, aby uživatel podal přihlášku ve lhůtě tří měsíců ode dne uveřejnění výzvy a aby své právo na vydání peněžnícx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xestliže právo uživatele z evidence platební instituce naopak vyplývá, potom je třeba, aby uživatel podal přihlášku ve lhůtě šesti měsíců ode dne uveřexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxiže přihláška před jejím uplynutím dojde adresátovi.
Podáním včasné přihlášky a v případě, že právo uživatele nevyplývá z evidence platební instixxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxu ochrany peněžních prostředků zvláštní insolvenční správce k uspokojení této pohledávky použije peněžní prostředky na samostatném účtu, výtěžek zxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xrovnatelného zajištění. Pro případ, že tyto zdroje nepostačují k plnému uspokojení všech uživatelů, kteří mají na vydání peněžních prostředků právox xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
Komentované ustanovení obsahuje zvláštní pravidlo pro případ, že nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných uživatelem platební insxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xředal uživatel platební instituci k provedení platební transakce a které za účelem poskytnutí jiných než platebních služeb. Komentované ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platebních transakcí. Toto pravidlo je však do značné míry relativizováno tím, že zdrojem pro uspokojení práv uživatelů mohou být i zde pouze peněžní pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrávo na pojistné plnění nebo na plnění ze srovnatelného zajištění. Jestliže tedy hybridní platební instituce může použít uvedené způsoby ochrany penxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdků bude v konečném důsledku zpravidla pouze poměrné.
Výslovně je stanoveno, že v rozsahu, v němž právo uživatele na vydání peněžních prostředků nexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxškání lhůty pro podání přihlášky
Klade se otázka, jaké následky jsou spojeny s marným uplynutím lhůty pro podání přihlášky. Podle našeho názoru je nexxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xby se uživatel domáhal uspokojení svého práva v insolvenčním řízení. Reálná možnost dosáhnout uspokojení v insolvenčním řízení závisí ovšem na tom, zxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xízení činí dva měsíce od vydání rozhodnutí o úpadku [srov. § 136 odst. 2 písm. d) ins. zákona], takže po uplynutí lhůt podle komentovaného ustanovení jix xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxh prostředků nebylo uspokojeno postupem podle komentovaného ustanovení, se příslušná pohledávka považuje za včas a řádně přihlášenou v insolvenčníx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtupem podle komentovaného ustanovení a jeho právo bylo uspokojeno pouze poměrně pro nedostatek peněžních prostředků. Mírnější výklad spočívá naopax x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxmentovaného ustanovení nepřihlásil vůbec.
Ve prospěch přísnějšího výkladu hovoří především systematický výklad komentovaného ustanovení, prxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxdě nedostatku peněžních prostředků. Argumentem ve prospěch přísnějšího výkladu mohou být i komplikace, které by v insolvenčním řízení vznikly, kdybxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxe u neanonymních uživatelů, protože pouze u nich lze výši jejich pohledávky zjistit z evidence platební instituce. Ve prospěch mírnějšího výkladu naoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxínkou, že právo uživatelů nebylo uspokojeno postupem podle komentovaného ustanovení, nikoli s podmínkou, že se uživatelé o vydání peněžních prostřexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xomentované ustanovení v řadě rysů zjevně inspirováno a podle níž se pohledávky vyplývající z účetnictví dlužníka rovněž považují za přihlášené, aniž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtými modifikacemi. Nepřihlásí-li se uživatel o vydání peněžních prostředků podle komentovaného ustanovení, měla by se podle našeho názoru jeho pohlxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže však pohledávka a totožnost uživatele nevyplývá z evidence platební instituce, potom pohledávku uživatele za přihlášenou považovat nelzxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřování okruhu věřitelů kdykoli během insolvenčního řízení. Jsme si rovněž vědomi, že na rozdíl od právní úpravy úpadku bank a spořitelních a úvěrních dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx x xxxx xxkona). To však není specifikum některé z uvedených výkladových variant a tento problém je třeba řešit bez ohledu na to, ke které z nich se přikloníme. Při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxí peněžních prostředků uživatelům při zrušení konkurzu pro nedostatek majetku
K odst. 7
Jestliže byl konkurz zrušen proto, že majetek platební insxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xby postupoval obdobně jako zvláštní insolvenční xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xajištění a poměrné uspokojení práv účastníků. Cílem je, aby vydání peněžních prostředků uživatelům mohlo proběhnout i v případě, že platební instituxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxkurzu pro nedostatek majetku je tu osoba likvidátora. Obecná právní úprava likvidace právnických osob však stanoví, že v případě zrušení konkurzu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxpadě zrušení konkurzu pro nedostatek majetku vstupuje platební instituce do likvidace, je jí povolán likvidátor podle obecné právní úpravy, avšak texxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxdání peněžních prostředků uživatelům podle komentovaného ustanovení probíhá paralelně se zjišťováním a zpeněžováním majetkové podstaty v insolvexxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xměřující k vydání peněžních prostředků uživatelům podle komentovaného ustanovení. V takovém případě by měl likvidátor navázat tam, kam ve svém postuxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx § 65 odst. 1), z logiky věci nepřipadá vstup do likvidace a povolání likvidátora v úvahu u poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, který je fyzixxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxtovatel platebních služeb malého rozsahu, a to obecným postupem, který se použije při zániku jeho povolení k činnosti (srov. § 63).
Související ustxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxu povolení k činnosti platební instituce, § 13 - platební instituce po zániku povolení k činnosti, § 21 - povaha peněžních prostředků svěřených platexxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxidní platební instituci, § 58 - poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, § 63 - poskytovatel platebních služeb malého rozsahu po zániku povolxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Podle přxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxem oznámila České národní bance. K využití služeb pověřeného zástupce nebylo třeba souhlasu České národní banky. Z textu druhé směrnice o platebních sxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxí. Směrnice dále stanoví, že pověřený zástupce nemá být do seznamu zapsán, jestliže orgán dohledu (Česká národní banka) zhodnotí, že podmínky pro zápix xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o souhlas s poskytováním platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce. Souhlas může být udělen jen vzhledem k těm platebním službám, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xdělen ke všem platebním službám, které je oprávněna poskytovat platební instituce.
Souhlas bude udělen v rámci správního řízení. Odchylky od spráxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xdajů uvedených v žádosti. Na rozšíření platebních služeb, na které se vztahuje souhlas s poskytováním platebních služeb prostřednictvím pověřeného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxré je oprávněna vykonávat na základě povolení k činnosti platební instituce) prostřednictvím pověřeného zástupce. Komentované ustanovení bylo v záxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť zákon nově hovoří o pověřeném zástupci, nikoli o obchodním zástupci, což má zabránit záměně s obchodním zástupcem podle občanského zákoníku, a xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxstitucí k příslušné platební instituci, což ČNB provádí ve zjednodušeném řízení na základě oznámení platební instituce. Na komentované ustanovení nxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx na základě smlouvy s platební institucí jedná při uzavírání smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jménem platební insxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu platební instituce [srov. § 2 odst. 2 písm. i)]. Požadavkům komentovaného ustanovení nepodléhají všichni takto definovaní pověření zástupcix xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxslušné platební instituci (srov. § 250 odst. 4). Naopak pověření zástupci, prostřednictvím kterých platební instituce pouze uzavírá smlouvy o platexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Komentované ustanovení dopadá pouze na poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce v ČR. Chce-li platební instituce poskxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh služeb v jiném členském státě. V takovém případě se vyžaduje souhlas ČNB, pro jehož získání jsou však stanoveny prakticky totožné podmínky, takže rozxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxt. 2 a § 33).
První podmínka pro poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce spočívá v tom, že pověřený zástupce má vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxvání terorismu.
Druhá podmínka pro poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce spočívá v tom, že pověřený zástupce sám, jxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxvání platebních služeb [k definici vedoucí osoby srov. § 2 odst. 2 písm. g)].
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxi obecné a pro praxi málo využitelné vymezení. Požadavek odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností z hlediska řádného a obezřetného poskytovánx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxe odvolává na odpovídající ustanovení zákona o platebním styku z roku 2009, ale podle našeho názoru je použitelné i při výkladu komentovaného ustanovxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxdnosti srov. komentář k § 261. V podrobnostech k pojmu odborná způsobilost srov. komentář k § 9 odst. 1 písm. m) a n).
Splnění těchto dvou podmínek nemxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxstupce tyto dvě podmínky splňuje [srov. § 19 odst. 1 písm. c) vyhl. č. 1/2018 Sb.]. ČNB splnění těchto podmínek před zápisem pověřeného zástupce do seznaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnictvím pověřených zástupců, kteří splňují uvedené podmínky, je tedy odpovědností platební instituce. Není-li některá z těchto podmínek splněna, zxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxřenými zástupci, a to v řízení o udělení povolení k činnosti platební instituce v rámci zkoumání splnění podmínky vhodných personálních a organizačníxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxlení povolení k činnosti předložit informace týkající se např. kontroly pověřených zástupců, jejich školení, poskytování podkladů pověřenými zástxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxx x vyhl. č. 1/2018 Sb.). Systém výběru pověřených zástupců a kontrola jejich činnosti rovněž tvoří prvky řídicího a kontrolního systému platební institxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxočívá v tom, že pověřený zástupce je zapsán do seznamu platebních institucí u příslušné platební instituce. Ke vzniku oprávnění využívat pověřeného zxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxmu by měl uplynout zcela minimální časový úsek (srov. x xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxí být splněny, aby platební instituce mohla poskytovat platební služby prostřednictvím pověřeného zástupce.
Poskytuje-li platební instituce pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxle § 226 odst. 1 písm. e), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. V úvahu připadá také uložení opatření k nápravě podle § 242 odst. 1 písm. f), podle něhox xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxm. g) - vedoucí osoba, § 2 odst. 2 písm. i) - pověřený zástupce, § 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxi zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí, § 27 - oznámení pověřeného zástupce, § 28 - oznámení o změně údajů uvedených v oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xástupce, § 33 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x x50 - údaje zapisované do seznamů, § 261 - důvěryhodnost, § 268 - poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxstupce do seznamu platebních institucí
[Postup při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí]
JUDr.
Jiří
Beran
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce do seznamu platebních institucí k příslušné platební instituci. V předchozí právní úpravě obdobné ustanovení obsaženo nebylo, protože obcxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx x xxxtebním styku z roku 2009). Na komentované ustanovení navazuje následující § 27, který upravuje postup při podávání oznámení pověřeného zástupce, na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xnstituci se provádí na základě oznámení pověřeného zástupce, které může podat pouze platební instituce, k níž má být pověřený zástupce zapsán do seznaxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxužijí ustanovení části druhé a třetí správního řádu, tedy ustanovení upravující formální správní řízení. To však podle našeho názoru neznamená, že by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxupce má bezprostřední vliv na to, zda platební instituce je nebo není oprávněna poskytovat platební služby prostřednictvím tohoto pověřeného zástupxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxy na základě jiných právních skutečností. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani to, že okruh skutečností, které ČNB přezkoumává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k činnosti platební instituce na žádost [srov. § 244 odst. 1 písm. a)], u něhož přitom nelze pochybovat, že jde o rozhodnutí ve správním řízení.
Lze texx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxdené v komentovaném ustanovení se na tento postup nepoužijí ustanovení částí druhé a třetí správního řádu. Použijí se tedy pouze ustanovení o základníxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xádu. Ustanovení části druhé a třetí správního řádu se použijí pouze v tom rozsahu, v němž se jich část čtvrtá správního řádu dovolává (srov. § 154 spr. xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do registru za pouhý evidenční úkon, při němž se postupuje podle části čtvrté správního řádu (srov. Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr, 20xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podaného platební institucí ze strany ČNB se omezuje pouze na dvě skutečnosti. ČNB zkoumá, zda údaje uvedené v oznámení umožňují identifikovat osoby uxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxctvím pověřeného zástupce poskytovat. Je-li výsledek přezkumu uvedených skutečností kladný, zapíše ČNB pověřeného zástupce do seznamu platebních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxtupce do seznamu platebních institucí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dní ode dne dojití oznámení. Lhůta bez zbytečného odxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxde o odklad zbytečný, a to s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu (srov. např. NS 30 Cdo 530/2014 a obdobně judikaturu dalších vrcholných soxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxinice uvedené v § 2 odst. 3 písm. i), ale den, který není sobotou, nedělí ani svátkem [srov. analogicky např. § 40 odst. 1 písm. c) spr. řádu].
Bez ohledx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxech neprovedení zápisu. Důvodem pro neprovedení zápisu může být xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xlatební instituce prostřednictvím pověřeného zástupce poskytovat. Informace o provedení nebo neprovedení zápisu se předává elektronicky, tedy prxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxtů). Informaci je třeba předat neprodleně, což je zřejmě třeba vykládat jako velmi krátký časový úsek v řádu hodin nebo maximálně následující pracovní xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu platebních institucí není zpoplatněn.
Proti informaci o neprovedení zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podání žaloby ve správním soudnictví, neboť neprovedení zápisu je „úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mnohem praktičtější je, aby platební instituce znovu podala oznámení pověřeného zástupce s přihlédnutím k důvodům, které ČNB uvedla v informaci o nepxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může se platební instituce domáhat ochrany před nečinností u bankovní rady ČNB jako nadřízeného správního orgánu (srov. § 80 spr. řádu). Není vyloučexx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovení:
§ 2 odst. 2 písm. i) - pověřený zástupce, § 7 - platební instituce, § 25 - poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupcxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xapisované do seznamů
Související předpisy:
§ 40 odst. 1, § 80, § 154, § 177 xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx x xx xx xx xxx x x xx xxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx18 Sb.
Literatura:
SLANINA, J., JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., WACHTLOVÁ, L., FLÍDR, J. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. Praha: C. H. Beckx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxz u § 25
Komentované ustanovení upravuje formální i obsahové náležitosti oznámení pověřeného zástupce platební instituce. V předchozí právxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že zápis obchodního zástupce do seznamu platebních institucí navazující na toto oznámení měl pouze
deklaratorní
povahu (srov. § 136 odst. 2 zák. o plxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxatebních institucí.
Oznámení pověřeného zástupce může podat pouze platební instituce, k níž má být pověřený zástupce zapsán do seznamu platebnícx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxřních kontrolních mechanismů z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx platební instituce v rámci oznámení pověřeného zástupce prohlásit, že pověřený zástupce tyto dvě podmínky splňuje [srov. § 19 odst. 1 písm. c) vyhl. č. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 26).
Oznámí-li platební instituce pověřeného zástupce, který nesplňuje uvedené podmínky, nejde o přestupek. Bude-li však platební instituce prxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxst. 1 písm. e), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč.
Oznámení pověřeného zástupce může platební instituce podat pouze prostřednictvím elektxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxného zástupce jsou jednak obecné náležitosti podání podle správního řádu (srov. § 37 odst. 2 spr. řádu) a jednak zvláštní náležitosti. Zvláštní nálexxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxje o osobě pověřeného zástupce a o každé vedoucí osobě pověřeného zástupce, uvedení platebních služeb, které bude platební instituce poskytovat prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh mechanismů z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dále podmínxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx jak přistupovat k oznámení pověřeného zástupce, které neobsahuje stanovené náležitosti. V praxi elektronická aplikace ČNB pro registraci subjektů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxení vyvolává pochybnosti. Oznámení pověřeného zástupce je podáním ve smyslu správního řádu. Proto i pro vady tohoto oznámení platí obecný postup odstxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxo ustanovení se na základě § 177 odst. 2 a § 154 odst. 1 spr. řádu použije i tehdy, když jsou jinak ustanovení částí druhé a třetí správního řádu vyloučenxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xést k tomu, že zápis pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí nebude proveden např. z důvodu chybějícího prohlášení platební instituce. Txxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x postup při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí, § 28 - oznámení o změně údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce, § 226 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
[Oznámení o změně údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce]
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnou oznamovací povinnost platební instituce vůči ČNB pro případ, že dojde ke změně údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce. Tato oznamovací poxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxstupce splňuje podmínky, za kterých lze platební služby tímto způsobem poskytovat, protože jejich případné neplnění je důvodem pro (
fakultativní
) zxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxtního pověřeného zástupce. Komentované ustanovení se proto neuplatní, jestliže má být činnost platební instituce rozšířena o dalšího pověřeného záxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xředmětem oznamovací povinnosti nejsou změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako referenční údaje (v podrobnostech srov. komentář x x xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo zástupce nebo jeho vedoucích osob.
Povinnost oznamovat změnu údajů obsažených v oznámení pověřeného zástupce je oznamovací povinností následnxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx učinit ihned, ale na druhou stranu případný odklad splnění oznamovací povinnosti je třeba posoudit z toho hlediska, zda nejde o odklad zbytečný, a to s pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxím řízení a obdobně judikaturu dalších vrcholných soudů).
Oznámení o změně údajů může platební instituce podat pouze prostřednictvím elektronicxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xsou podrobněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/2018 Sb., k jejímuž vydání komentované ustanovení zmocňuje ČNB. Náležitostmi oznámení je specifikace údajxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsán, nemá-li být údaj zrušen bez náhrady, a uvedení změny rozsahu platebních služeb, které bude platební instituce poskytovat prostřednictvím pověřxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xohlo týkat toho, že došlo ke změně v pravdivosti prohlášení, že pověřený zástupce splňuje podmínku vhodného nastavení vnitřních kontrolních mechanixxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xověřený zástupce splňuje podmínku důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečných zkušeností sebe a svých vedoucích osob (srov. § 25). I tyto zmxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xeznamu platebních institucí (srov. § 246 odst. 1).
Oznámení o změně údajů není podáním ve smyslu správního řádu, ale pouhým plněním oznamovací povixxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xedostatky oznámení nebo jej k jejich odstranění vyzývala.
Nesplní-li platební instituce povinnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxx. g), za který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Tento přestupek je v poměru speciality k přestupku proti pořádku ve státní správě podle § 2 odst. 3 písm. ax x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxce, § 7 - platební instituce, § 25 - poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce, § 26 - postup při zápisu pověřeného zástupcx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxích služeb malého rozsahu, § 246 - zrušení zápisu pověřeného zástupce
xxxxx xxxxerých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
V sxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxtování platebních služeb jiné osobě (tzv. outsourcing). Tato možnost podléhá oznamovací povinnosti ze strany platební instituce; kromě toho jsou stxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xy mohla podstatně narušit plnění povinností platební instituce podle tohoto zákona. Za určitých okolností se tedy může jednat například o samotné proxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxt splněny, jestliže platební instituce svěřuje výkon provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb jiné osobě. Svěřením výkoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní instituce dostat mimo dohled ČNB nebo může být tento dohled ztížen, a proto je svěření výkonu provozních činností jiné osobě vázáno na splnění určitýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb se vyžaduje předchozí oznámení ČNB (odstavce 1 a 4). V případě svěření činnosti, která se z hlediska poskytování platebních služeb kvalifikuje jakx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpravami převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 26 zák. o platebním styku z roku 2009).
Svěření určité činnosti jiné osobě se běžně označuje jakx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xblasti platebního styku, ale podle našeho názoru je využitelné i při výkladu komentovaného ustanovení. ČNB pod pojmem „poskytovatel outsourcingu“ rxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx poskytovatelem finančních služeb), včetně jiných osob v rámci téhož podnikatelského seskupení, jejichž prostřednictvím poskytovatel finančních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlužeb a jinou osobou za účelem výkonu určitých činností poskytovatele finančních služeb prostřednictvím jiné osoby.“ [srov. přílohu č. 1 bod 1 písm. rx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx10 Věstníku ČNB].
Komentované ustanovení dopadá pouze na svěření provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb. Tím je třexx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxicky vykonávala sama. Za provozní činnosti vztahující se k poskytování platebních služeb proto nelze považovat např. právní služby, daňové poradensxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžeb činnosti, které sice mají úzkou vazbu k poskytování platebních služeb, ale platební instituce je z faktických důvodů nemůže vykonávat sama a zpravxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxatební instituce svěřila výkon provozních činností xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx určité dohledové pravomoci. ČNB může v rámci dohledu nad platební institucí vykonat kontrolu na místě i u osoby, které platební instituce svěřila výkox xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnosti, zejména povinnost poskytnout součinnost potřebnou pro výkon kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxností vztahujících se k poskytování platebních služeb prostřednictvím jiné osoby, nebo aby tyto činnosti prostřednictvím jiné osoby nevykonávala. xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxerým platební instituce svěřila výkon provozních činností vztahujících se k poskytování platebních služeb, se nezapisují do seznamu platebních insxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x x xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxaného ustanovení, ale také z právní úpravy požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce ve vyhlášce č. 7/2018 Sb. Řídicí a kontrolní systxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost jejich kontroly platební institucí, plnění informačních povinností vůči ČNB, výkon dohledu včetně případné kontroly skutečností podléhajxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, na jejímž základě dochází ke svěření výkonu provozních činností, musí být uzavřena způsobem umožňujícím zachycení jejího obsahu (srov. § 3 odxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch zástupců je sice rovněž založena na tom, že jim platební instituce svěřuje výkon určité činnosti, ale v jejich případě jde nikoli o provozní činnost, xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxích službách nevyvolává výkladové problémy, hranice mezi provozní činností a vlastním poskytováním platebních služeb nemusí být vždy ostrá. Ani Evrxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xvést jednoznačné kritérium odlišující svěření provozních činností jiné osobě a činnost pověřených zástupců a odkázala na to, že hranici mají hledat oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxces directive“, s. 330, naposledy aktualizováno xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd-interpretation-law_en). Uvedená otázka však dosud nebyla s konečnou platností vyřešena ani ze strany orgánů dohledu členských států.
V každém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxat podstatu poskytnuté platební služby, potom jde zpravidla o poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce, a nikoli o svěřenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxně omezená tak, že funkce uvedené osoby je v podstatě redukována na pouhého posla, potom jde zpravidla o svěření provozní činnosti jiné osobě, a nikoli o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxskytování platebních služeb se vyžaduje, aby to platební instituce oznámila ČNB. Nezáleží na tom, zda jde o významnou provozní činnost, nebo nikoli, oxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxvení používá slova „hodlá svěřit“ a že smyslem oznámení je, aby ČNB mohla na svěření výkonu provozních činností jiné osobě zareagovat při výkonu dohledxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx svěřit výkon provozních činností jiné osobě může platební instituce podat pouze elektronicky (v podrobnostech srov. komentář k § 10 odst. 1). Prozatíx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxněji rozvedeny ve vyhlášce č. 1/2018 Sb., k jejímuž vydání komentované ustanovení zmocňuje ČNB. Vyhláška v rámci náležitostí oznámení výslovně požadxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxního systému, návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a třetí osobou, popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému, popis změn v orgaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu provozní činnosti (srov. § 20 vyhl. č. 1/2018 Sb.).
Oznámení o záměru svěřit výkon provozní činnosti jiné osobě není podáním ve smyslu správního řxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xNB pomáhala oznamovateli odstraňovat nedostatky oznámení nebo jej k jejich odstranění vyzývala.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx který hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Uvede-li platební instituce v oznámení nesprávný údaj nebo zatají-li některou skutečnost, nejde o přestupek xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx. a) nebo b) zák. o některých přestupcích.
K odst. 2 a 3
Svěřit výkon významných provozních činností jiné osobě může platební instituce pouze při sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxlmi obecnou, která používá řadu neurčitých právních pojmů, takže obsah definovaného pojmu příliš nepřibližuje. Významná provozní činnost je vymezexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxné komentovaným zákonem. Rozhodnutí o tom, zda je určitá provozní činnost významná, je tedy výsledkem poměrně komplexního posouzení, které musí provxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxhu provozní činnosti a její vztah k plnění zákonných povinností platební instituce, a to zejména povinností vůči uživatelům, a jednak svoji schopnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxá. Z uvedeného vyplývá, že závěr o tom, zda určitá provozní činnost je významná nebo nikoli, nelze činit paušálně bez ohledu na konkrétní podmínky výkonx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxplňování bankomatů hotovostí, provoz informačních systémů zaznamenávajících provedené platební transakce, rozesílání výpisů z účtů apod.
Prvxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému platební instituce. Obecně platí, že řídicí a kontrolní systém platební instituce má plnit stanovené funkce také v případě svěření výkonu proxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxmné provozní činnosti, ale i v případě svěření jakékoli činnosti, a je tedy excesivní ve vztahu ke komentovanému ustanovení. Jde o jeden z příkladů tohox xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xystém stanovené požadavky, potom svěřením významné provozní činnosti jiné osobě k podstatnému zhoršení jeho fungování dojít nemůže.
Druhou podmxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxí platební instituce. Řídicí a kontrolní systém platební instituce má být nastaven tak, aby svěření výkonu provozní činnosti jiné osobě neomezilo výkxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxost, a to včetně kontroly na místě v jiném členském státě (srov. § 241 odst. 1 a 2). Snížení možnosti ČNB vykonávat dohled by mohlo spočívat v tom, že od osoxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xízení, protože se nejedná o osobu podléhající jejímu dohledu (srov. § 237 odst. 3), je však otázkou, zda se jedná o omezení podstatné, když zůstává zachoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. § 10 odst. 3 kontrolního řádu), přinejmenším v případě kontroly vykonávané v ČR. Snížení možnosti ČNB vykonávat dohled by však mohlo být podstatxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxnkou pro svěření významné provozní činnosti jiné osobě je skutečnost, že tím nedojde k přenesení odpovědnosti osob vykonávajících obchodní vedení na xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxněny podmínky uvedené v komentovaném ustanovení, jde o přestupek podle § 226 odst. 1 písm. f), za který hrozí pokuta až do výše 10 000 000 Kč. V úvahu připadx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxahujících se k poskytování platebních služeb prostřednictvím jiné osoby nebo aby tyto činnosti prostřednictvím jiné osoby nevykonávala.
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 237 - orgán a předmět dohledu a kontroly, povinnost součinnosti, § 241 - kontrola na místě, § 242 - opatxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxB k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti - základní informace, částka 18/2010 Věstníku České nárxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxora 2011, https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-1-directive-2007-64-ec/implementation/guidance-implementation-and-intxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
Stanoví se pravidelná informační povinnost platební instituce vůči České národní bance. Ustanovení obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnost platební instituce vůči ČNB (tzv. vykazovací povinnost nebo reporting). Smyslem komentovaného ustanovení je, aby ČNB měla k dispozici dostatečxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxvní úpravu výkaznictví v zákoně o ČNB (srov. § 41 zák. o ČNB). Komentované ustanovení bylo bez věcných změn převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 2x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxle platebních služeb malého rozsahu, kteří jinak ve srovnání s platebními institucemi podléhají výrazně mírnějšímu regulatornímu režimu (srov. § 49 xxxxx x x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxormací zmocňuje ČNB. Obdobné zmocnění je obsaženo v rámci obecné právní úpravy výkaznictví v zákoně o ČNB (srov. § 41 odst. 3 zák. o ČNB). Obě zmocnění se x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je třeba odlišovat od povinnosti platební instituce poskytnout ČNB při výkonu dohledu požadované informace a potřebná vysvětlení; v tomto případě toxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxx
xxxxxx x xxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Sb. předkládá platební instituce tyto výkazy (srov. § 4 odst. 1 vyhl. č. 454/2017 Sb.):
-
výkaz PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha“,
-
výkaz PLxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxtivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“,
-
výkaz PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře“ .
Vztahuxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxatební instituce i výkaz PLT(ČNB) 80-04 „Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění“ (srov. § 4 odst. 6 vyhl. č. 454/2017 Sb.). Vztahuje-li se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxelských a jiných úvěrech“ (srov. § 4 odst. 7 vyhl. č. 454/2017 Sb.).
Platební instituce sestavuje výkazy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a pxxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxdají ČNB do 10. února následujícího kalendářního roku (srov. § 5 odst. 1 vyhl. č. 454/2017 Sb.). Platební instituce předkládá výkazy ČNB v elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxx x. 454/2017 Sb.).
Nesplní-li platební instituce pravidelnou informační povinnost podle komentovaného ustanovení, jde o přestupek podle § 226 odsxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxm domníváme se, že odpovědnost za přestupek by měla být vyvozována pouze v případě, že platební instituce nepředloží ve stanovené lhůtě výkaz vůbec (shxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx i prováděcí vyhláška (srov. § 7 vyhl. č. 454/2017 Sb.), nebo požadavkem ČNB na opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu, s čímž počítá obecná právní úprxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byla za předložení chybného výkazu vyvozena odpovědnost za přestupek.
Související ustanovení:
§ 7 - platební instituce, § 8 - rozsah povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxskytovatele platebních služeb malého rozsahu, § 226 odst. 3 písm. b) - přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Literatura:
RÝDL, T., BARÁK, J., SAŇA, L., VÝBORNÝ, P. Zákon o České národní bance. Komentář. Praha: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxentního poskytování platebních služeb se platební instituci ukládá povinnost uchovávat po dobu 5 let veškeré
relevantní
dokumenty a záznamy. Stejnx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvávat dokumenty a záznamy (tzv. archivační povinnost). Komentované ustanovení bylo bez věcných změn převzato z předchozí právní úpravy (srov. § 28 záxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xlatebních služeb malého rozsahu, kteří jinak ve srovnání s platebními institucemi podléhají výrazně mírnějšímu regulatornímu režimu (srov. § 49 odsxx x x x xx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x x xx 40). Může být sporné, zda jsou tedy z archivační povinnosti vyloučeny dokumenty a záznamy, které se týkají plnění soukromoprávních povinností platebxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xblasti platebního styku podle části šesté. Kloníme se k názoru, že předmětem archivační povinnosti jsou i tyto dokumenty a záznamy, protože součástí čxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat dokumenty a záznamy týkající se její povinnosti poskytovat platební služby řádně a obezřetně, nutně to znamená, že musí uchovávat dokumentx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xanikne-li v této době povolení k činnosti platební instituce, má tuto povinnost i nadále bývalá platební instituce. Zanikne-li v této době platební inxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxných zákonech (srov. např. § 31 odst. 4 zák. o účetnictví) neřeší komentované ustanovení situaci, kdy platební instituce zanikne bez (univerzálního) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxrana případných archiválií je zajištěna tím, že při zániku původce bez právního nástupce se z moci úřední provádí výběr archiválií mimo skartační řízexx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xpracování osobních údajů, které jsou obsaženy v dokumentech a záznamech, na něž se archivační povinnost vztahuje [srov. čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízenx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiných zákonů jsou vzájemně nezávislé a uplatňují se vedle sebe. V úvahu zde připadá např. obecná archivační povinnost podnikatelů zapsaných v oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxikají platební instituci např. ze zákona o účetnictví, podle něhož jsou účetní jednotky povinny uchovávat účetní písemnosti. Jiná archivační povinnxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo záznamy podle komentovaného ustanovení, jde o přestupek podle § 226 odst. 3 písm. c), za který platební instituci hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kčx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtlivého dokumentu nebo záznamu. Neuchovává-li dokumenty nebo záznamy podle komentovaného ustanovení právní nástupce platební instituce nebo bývaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxituce, § 19 - řádný a obezřetný výkon činnosti platební instituce, § 49 - některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu, § 65 - nxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxle platebních služeb malého rozsahu
Související předpisy:
§ 11 odst. 3 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxhraniční platební instituce v hostitelském členském státě
Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvím poboxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xověřeného zástupce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáře je ke dni 15.5.2020.
Z důvodové zprávy:
Nově je k poskytování platebních sluxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxuze oznamovala. Ustanovení § 32 stanovuje podmínky pro udělení souhlasu. Souhlas se může vztahovat jen na ty platební služby, které má platební instixxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxdenými v ustanovení § 33. Pozdější změna údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu musí být oznámena České národní bance. Na žádost o rozšíření souhlxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxkých peněz) disponuje tzv. jednotným evropským pasem, což znamená, že na základě povolení k činnosti uděleného ČNB může poskytovat platební služby i v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxropským pasem nedisponuje. Využívat jednotný evropský pas však není možné bez dalšího, vždy se vyžaduje jisté zapojení orgánů dohledu domovského i hoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxem má platební instituce činnost v hostitelském členském státě vykonávat. Má-li platební instituce vykonávat činnost v hostitelském členském státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xlenského státu (srov. § 36); následně je orgán dohledu hostitelského členského státu prostřednictvím orgánu dohledu domovského členského státu infxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, postačí oznámení orgánu dohledu domovského členského státu (srov. § 38), k něxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce na straně jedné a jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce na straně druhé neoxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxnském státě se rozumí obchodní závod nebo jeho část [srov. § 2 odst. 2 písm. h)]. Zřízení pobočky v hostitelském členském státě proto vždy představuje trxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxstavovat buď trvalou, nebo dočasnou formu přítomnosti, a tedy podle okolností buď výkon svobody usazování, nebo volný pohyb služeb.
Komentované uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxební instituce oprávněna vykonávat na základě povolení k činnosti platební instituce) prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce v hostitelxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxmení orgánu dohledu domovského členského státu (srov. § 24 a § 29 zák. o platebním styku z roku 2009), ačkoli i podle předchozí právní úpravy mohl orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxbočky v hostitelském členském státě zakázal (srov. § 135d odst. 2 zák. o platebním styku z roku 2009). Na komentované ustanovení navazuje následující x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxtupce v hostitelském členském státě. Komentované ustanovení se obdobně použije i v případě rozšíření platebních služeb, na něž se vztahuje souhlas k pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxí platebních služeb prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce v hostitelském členském státě je individuální správní akt ČNB ve formě konstitxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x závislosti na tom, zda má platební instituce vykonávat činnost v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky (odstavec 1), nebo pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxvím pobočky spočívá v tom, že obchodní plán týkající se pobočky je podložen reálnými ekonomickými propočty. Tato podmínka je formulována stejně jako pxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxbnostech lze proto odkázat na komentář k § 9 odst. 1 písm. e). K posouzení této podmínky musí platební instituce k žádosti o souhlas k poskytování platebnxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo rozpočtu na první tři účetní období [srov. § 21 odst. 1 písm. d) vyhl. č. 1/2018 Sb. a čl. 6 odst. 1 písm. k) nařízení Evropské komise 2017/2055].
Druxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxrolního systému (srov. § 20) jsou vhodné z hlediska řádného poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky. K pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxbočky přiložit popis organizační struktury pobočky, mechanismů pro správu a řízení a vnitřních kontrolních mechanismů pobočky, včetně správních poxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx x xxx x xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx/2055].
K odst. 2
Podmínky pro udělení souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce v hostitelském členském stxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxech lze proto odkázat na komentář k § 25.
K odst. 3
Příslušné ustanovení druhé směrnice o platebních službách, které upravuje využívání tzv. jednotxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho pasu vztahuje i na další činnosti, k jejichž výkonu je platební instituce oprávněna na základě povolení k činnosti platební instituce (srov. § 8). Koxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe, třebaže pouze ve vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxty mohou v tomto ohledu zastávat doslovný výklad směrnice, podle něhož se jednotný evropský pas vztahuje pouze na platební služby (výslovně např. důvoxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxrvices Regulations 2017 and the Electronic Money Regulations 2011“).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. a) - členský stát, § 2 odst. 2 písmx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxí instituce, § 8 - rozsah povolení k činnosti platební instituce, § 9 - podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce, § 20 - prvky a vlasxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 34 - xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pověřeného zástupce, § 35 - rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky, § 36 - ixxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xýkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 39 - informování orgáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxvím pověřeného zástupce, § 270 - poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky
Související předpisy:
xxx x xxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xiteratura:
Důvodová zpráva k rakouskému zákonu o platebních službách.
Úřední sdělení ČNB k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilostx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxctronic Money Regulations 2011“.
[Řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x § 32
Komentované ustanovení upravuje některé procesní aspekty řízení o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xpůsob podání žádosti (odstavec 1), lhůtu pro vydání rozhodnutí (odstavec 2) a náležitosti rozhodnutí (odstavec 3). Komentované ustanovení nemělo v pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx § 24 a § 29 zák. o platebním styku z roku 2009), ačkoli i podle předchozí právní úpravy mohl orgán dohledu domovského členského státu reagovat na oznámexx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxl (srov. § 135d odst. 2 zák. o platebním styku z roku 2009). Komentované ustanovení navazuje na předchozí § xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxém členském státě. Komentované ustanovení se obdobně použije i v případě rozšíření platebních služeb, na něž se vztahuje souhlas k poskytování platebxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxx x x x
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xoskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce může platební instituce podat pouze exxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxbjektů (tzv. aplikace REGIS).
Žádost o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x-mail), jestliže je do pěti dní potvrzena nebo doplněna prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem (srov. § 37 odst. 4 vxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxíc i pro vady žádosti spočívající v nedodržení předepsané formy platí obecný postup odstraňování vad žádosti spočívající v tom, že správní orgán žadatxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce jsou jednak obecné náležitosti žádosti podle správníxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení k činnosti platební instituce včetně dokladů osvědčujících splnění těchto podmínek. Zvláštní náležitosti jsou podrobněji rozvedeny ve vyxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě, uvedení hostitelského členského státu a výčet platebních služeb, na něž se má souhlas xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxti o udělení povolení k činnosti platební instituce jsou podrobněji rozebrány u podmínek pro udělení souhlasu, jejichž splnění se těmito náležitostmx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxm státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxže ten se týká pouze žádosti o udělení povolení, přičemž zákon o platebním styku terminologicky rozlišuje mezi povolením a souhlasem. V úvahu však přixxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxá nebo podnikající fyzická osoba, která uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají a za který hrozí pokuta až do xxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x
xxxxxxxxivní
) odnětí souhlasu [srov. komentář k § 247 odst. 2 písm. c)].
Řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském čxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce orgán dohledu hostitelského členského státu a zxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxdosti o udělení souhlasu (srov. § 36).
Opravným prostředkem proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxx. 2
Lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxosti o udělení povolení k činnosti platební instituce neobsahuje komentované ustanovení zvláštní pravidlo o běhu lhůty v případě, že žádost nemá předxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxžitelném nařízení Evropské komise 2017/2055, kterým se doplňuje druhá směrnice o platebních službách, pokud jde o regulační technické normy v oblastx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodle něho lhůta podle článku 28 odst. 3 prvního pododstavce směrnice PSD2, tedy lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu k poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxt. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxí mezi příslušnými orgány“ (srov. čl. 28 odst. 5 směrnice PSD2), může nad rámec zákona prodlužovat lhůtu pro vydání rozhodnutí ČNB ve vztahu k platební xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x a 3 spr. řádu, která se tedy v tomto případě nepoužijí. Z téhož důvodu se nepoužijí ani obecná ustanovení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí podlx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxrné. Vzhledem k tomu, že unijní
legislativa
výslovně požaduje, aby rozhodnutí bylo žadateli ve stanovené lhůtě oznámeno (srov. čl. 28 odst. 3 první pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxkytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce se rozhoduje ve správním řízení podle čáxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xd obecné právní úpravy správního řízení, které se týkají zejména povinnosti písemně vyhotovit rozhodnutí a oznámit je platební instituci. V případě, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně vyhotovit, řádně je odůvodnit, oznámit je platební instituci a platební instituce má právo proti němu brojit opravnými prostředky.
První xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xoho ČNB pouze provede zápis pobočky nebo pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí k příslušné platební instituci, a platební instituci o txx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xlatební instituce zpřístupněnu (srov. § 17 odst. 1 zák. o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Informaci je třeba předat neprodleně, což jx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxstupce proveden.
S možností, že se rozhodnutí písemně nevyhotovuje, stanoví-li tak zvláštní zákon, počítá obecná právní úprava správního řízeníx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxněž vyplývá, že odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán plně vyhoví všem účastníkům (srov. § 67 odst. 4 spr. řádu), což je v případě pozitivního rxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xstanovení je nepochybně zjednodušení procesního postupu ČNB v případě, že žádosti o udělení souhlasu vyhoví. Tento cíl by byl popřen, jestliže by se na xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxanoví-li komentované ustanovení, že ČNB žadatele neprodleně elektronicky informuje o zápisu pobočky nebo pověřeného zástupce do seznamu platebnícx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx § 67 odst. 2 spr. řádu. Pozitivní rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxívá v tom, že provedením zápisu pobočky nebo pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí k příslušné platební instituci nabývá rozhodnutí o uxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxstliže proti němu nelze podat odvolání (srov. § 73 odst. 1 spr. řádu). Stejným okamžikem nabývá rozhodnutí o udělení souhlasu i vykonatelnosti (srov. x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxí platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, vzniká platební instituci právo poskytovat plxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxitutivní
povahu (srov. výslovně čl. 28 odst. 3 druhý pododstavec směrnice PSD2).
K odst. 4
Souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelskxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xlužeb (srov. § 3 odst. 1), ale pouze ty platební služby, na které se souhlas vztahuje. Výčet těchto platebních služeb je třeba uvést v zápise pobočky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v průběhu času měnit, k čemuž slouží institut rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím poboxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx jej dovodit na základě analogické aplikace § 245 a § 247.
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. a) - členský stát, § 2 odst. 2 písm. d) - hostitexxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, § 32 - podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 35 - rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelskxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v hostitelském členském státě, § 245 - zúžení povolení, § 247 - odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupcx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§ 17 odst. 1 zák. o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
§ 2 odst. 3 zák. o nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce]
JUDr.
Jiří
Beran
Právní stav komentáxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xůči ČNB pro případ, že dojde ke změně údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxhla průběžně sledovat, zda platební instituce po celou dobu výkonu činnosti v hostitelském členském státě splňuje podmínky pro udělení souhlasu k posxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxvodem pro (
fakultativní
) odnětí tohoto souhlasu [srov. § 247 odst. 2 písm. b)]. Komentované ustanovení nemělo v předchozí právní úpravě obdobu, protoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto oznámení stanovena nebyla (srov. § 24 a § 29 zák. o platebním styku z roku 2009). Uvedená oznamovací povinnost se obdobně použije i v případě změxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxeného zástupce nebo jejích přílohách (srov. § 35).
Souhlas k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočkx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xlatebních služeb. Komentované ustanovení se proto neuplatní, jestliže má být činnost platební instituce rozšířena o další hostitelský členský stát xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxky nebo pověřeného zástupce. Komentované ustanovení se rovněž neuplatní, jestliže má být činnost platební instituce vykonávaná prostřednictvím téxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxst o rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (srov. § 35)x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxtitelském členském státě prostřednictvím pobočky, nebo pověřeného zástupce, nebo v jejích přílohách (k náležitostem a přílohám žádosti srov. § 33 odxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxy, ale které nemohly mít na udělení souhlasu žádný vliv, předmětem oznamovací povinnosti nejsou. Příkladem mohou být změny kontaktního e-mailu osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech jako referenční údaje (v podrobnostech srov. komentář k § 11 odst. 1). Z údajů, které se uvádějí v žádosti o udělení souhlasu k poskytování plxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxentifikační údaje platební instituce, pověřeného zástupce, jeho vedoucí osoby, případně osoby odpovědné za vedení pobočky.
Předmětem oznamovaxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx našeho názoru dovodit z účelu komentovaného ustanovení. Také příslušné ustanovení druhé směrnice o platebních službách hovoří o „jakékoli významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxmovat změnu údajů obsažených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nastala. Lhůta bez zbytečného odkladu nutně neznamená, že je třeba oznámení učinit ihned, ale na druhou stranu případný odklad splnění oznamovací povxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxx2014 a obdobně judikaturu dalších vrcholných soudů).
Oznámení o změně údajů lze učinit pouze elektronicky (v podrobnostech srov. komentář k § 10 oxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxitosti oznámení je specifikace údaje, k jehož změně dochází, doplněná podle povahy změny o aktualizované informace uvedené v žádosti o udělení souhlaxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xádu, ale pouhým plněním oznamovací povinnosti (v podrobnostech srov. komentář k § 11 odst. 2). Proto v případě vadného oznámení nepřipadá v úvahu, aby Čxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxit bez zbytečného odkladu ČNB změnu údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxx xč. Tento přestupek je v poměru speciality k přestupku proti pořádku ve státní správě podle § 2 odst. 3 písm. a) a b) zák. o některých přestupcích, takže jxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu a žádala jej o stanovisko k oznámení. Tuto skutečnost lze považovat za určitý transpoziční
deficit
komentovaného ustanovení, protože z přísluxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxstitelského členského státu i o podání oznámení o změně údajů (srov. čl. 28 odst. 2 a 4 směrnice PSD2). Uvedenou povinnost ČNB lze nicméně dovodit z čláxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxe zohlednit při vydání rozhodnutí, protože na základě oznámení o změně údajů neprobíhá správní řízení, v němž by bylo možno rozhodnutí vydat; může je zoxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce z moci úřední (srov. § 247).
Související ustanovení:
§ 2 odst. 2 písm. a) - členský stát, § 2 odst. x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce, § 33 - řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních slxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxstitelském členském státě prostřednictvím pobočky, § 36 - informování orgánu dohledu hostitelského členského státu,