183/2006 Sb.

Stavební zákon: Praktický komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxxx
xxxx Ing.
Ján
Bahýľ
Ing. arch.
Eva
Hamrlová
JUDr.
Stanislava
Neubauerová
Mgr.
Pavel
Půček
Mgr.
Martin
Studnička
JUDr.
Jana
Vxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xvodní ustanovení vymezuje předmět úpravy stavebního zákona prostřednictvím výčtu okruhů otázek, které jsou touto normou regulovány. Rozlišení do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxné ustanovení obsahuje demonstrativní výčty obsahů těchto tří množin, čímž také do značné míry popisuje i následnou systematiku stavebního zákona.
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxména cíle a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxání vlivů na udržitelný rozvoj území, jako jeden z cílů územního plánování, rozhodování v území (§ 76 a násl. stavebního zákona), možnosti sloučení posxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxastruktury, evidenci územně plánovací činnosti (§ 162 až § 166 stavebního zákona) a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost (§ 24 stavebnxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů, politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje, podmínky sloučení postupů při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxidence územně plánovací činnosti a kvalifikační podmínky pro územně plánovací činnost." Systematicky se do množiny územního plánování řadí také úzexxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxst regulace výstavby a s ní spojených záležitostí. Patří sem zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení (§ 103 a násl. stavebníxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch úřadů (§ 132 a násl. stavebního zákona), postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů (§ 117 až § 118 a § 143 až § 151 stavebního zákona), soustavu xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxi předchozí právní úpravě zavádí stavební zákon významný institut autorizovaného inspektora, nově jsou ve stavebním zákoně také upraveny povinnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
Tento stavební zákon již oproti stavebnímu zákonu z roku 1976 neobsahuje řízení o vyvlastnění, ale pouze vymezuje účely vyvlastnění (§ 170 stavexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Základní pojmy
Právní stav komentáře je ke dni 1xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxavou buď nově zaváděny, jako např. veřejná infrastruktura, veřejně prospěšné opatření, zastavěné území, nezastavěné území, zastavitelná plocha, nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxavadní praxi.
Ustanovení nově upravuje též definice některých pojmů stavebního řádu, které jsou v současné praxi používány, avšak nedefinovány, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxení § 2 odstavce 4 deklaruje pojem "stavba" jako legislativní zkratku zahrnující změny dokončených staveb, tj. nástavby, přístavby a stavební úpravxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xlnící funkci stavby se považuje za stavbu (§ 2 odst. 3). Absence přímého vyjádření vyvolávala pochybnosti při posuzování, zda výrobek plnící funkci stxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxbní zákon používá termín "výrobek, který plní funkci stavby" s ohledem na to, že pro bydlení, rekreaci i další účely se s rozvojem nových technologií zaxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx které lze koupit a na pozemku pouze smontovat (stejně jako např. skříň) nebo mohou být na pozemek vcelku dovezeny, např. mobilní domy "mobilheimy". Legxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxobku x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxb byly u těchto výrobků posuzovány ze stejných hledisek jako "klasické" stavby, neboť účinky jejich existence a užívání jsou v podstatě shodné jako účixxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe některých základních pojmů, které jsou v právní úpravě územního plánování a stavebního řádu používány. Smyslem takového ustanovení, které má normaxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x x. Jednotný výklad těchto pojmů přispívá k jednotnému výkonu veřejné správy v regulované oblasti; zahrnuje jak pojmy, které je možné řadit do kategorie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzení. Tento typ (výkladový) zákonného ustanovení mívá tendenci "bobtnat" (v návaznosti na nedostatky zjištěné praktickou aplikací zákona, či v návaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb., jíž došlo ke korekci některých definic (např. pojmů "nezastavitelný pozemek", "plocha", "stavba") a k rozšíxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxupováno od pojmů spadajících spíše do oblasti územního plánování k pojmům využívaným spíše v oblasti stavebního řádu, což odráží systematiku stavebnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxpisů (zejména vyhlášek), k jejichž vydání je komentovaný zákon podkladem, resp., k jejichž vydání jsou tímto zákonem dána zmocnění příslušnému orgánx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxeden, avšak (obsahově) jiným způsobem, přednost by měla zákonná právní úprava. To samozřejmě obecně nebrání využití výkladových ustanovení u pojmů "xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xstatními pojmy a jejich zákonnými definicemi. Pro porozumění některým definičním vymezením vybraných pojmů (např. "nezastavěné území" je blíže vymxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xyužívá. To sice není na první pohled příliš "uživatelsky příjemné", nicméně jde o běžný způsob legislativní techniky, zabraňující dalším případným nxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxiž komentovaný zákon dále pracuje (zde "intravilán", "ministerstvo", "bezbariérové užívání stavby"), což na uživatele právní úpravy klade nároky sxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxjich změny (k pojmu "změna stavby" viz komentář k § 2 odst. 5 a 6). Koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území patří mezi cíle územního plánováxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xzemního plánování a územního rozhodování (§ 25, § 30). Realizace změn v území je pak výsledkem územního plánování, když prověřování a posuzování potřexxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxch provádění [§ 19 odst. 1 písm. c), e), f)].
Změny v území jsou předmětem územního rozhodování, když mezi typy územních rozhodnutí se řadí rozhodnutx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxmní rozhodnutí vyžadují [§ 79, § 80], neboť je zřejmé, že územně rozhodovacímu procesu (v širším slova smyslu) nebudou podléhat jakékoli změny v území, xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxžití území) poskytována územně plánovací informace (§ 21).
Stavební pozemek je vymezen jako pozemek, který má sloužit k umístění stavby. Může se přxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxovena územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, který územní rozhodnutí nahrazuje. Stavební pozemek je v územním rozhodnutí (regulačním plánu) vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxavní napojení, odvádění srážkových vod, nakládání s odpady apod.). Použití tohoto termínu značí pozemek nezastavěný [srov. s pojmem "zastavěný stavxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxhož evidenci je veden jako stavební parcela, resp. jako pozemková parcela. V případě pozemkové parcely se bude jednat o pozemek zpravidla pod společnýx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxý je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem" a pozemky dále člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxová parcela", pod níž spadá "pozemek, který není stavební parcelou". V katastru nemovitostí jsou evidovány veškeré pozemky v podobě parcel [§ 3 odst. 1 xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxý stavební pozemek". Zastavěné stavební pozemky jsou zahrnovány (tj. musí být zahrnuty) do zastavěného území vně intravilánu [§ 58 odst. 2 písm. a)]. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxmek není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu katastrálního zákona, ale musí vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu stanoven v § 2 odst. 1 písm. c) stavebxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxné území" je jedním ze základních pojmů územního plánování. Rozumí se jím území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona. Za situxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxostí; takové vymezení zastavěné části obce se označuje jako intravilán (jde o tehdejší obdobu hranice zastavěného území).
Účelem vymezení zastavxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxnnou funkci ve vztahu k území nezastavěnému [viz komentář k § 2 odst. 1 písm. f)]. "Veřejný zájem na využití území je soustředěn na racionální využívání zxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxého procesu jejich přeměny. (...) Právě diferenciace procesních postupů v zastavěném a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného území je poxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx976 Sb.)" (cit z rozsudku NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, 1795/2009 Sb. NSS).
Zastavěné území se vymezuje v územním plánu (resp. jeho změnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem, případně požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánovánxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxlem jejich územního rozvoje postačovat. Postup pro vymezení zastavěného území je formalizován (podrobněji viz komentář k § xx x x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxst. 3). Podmínkou pro vymezení zastavěného území samostatným postupem podle § 59 je neexistence jakékoliv platné územně plánovací dokumentace typoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx-li záměr v zastavěném území, může být vedeno zjednodušené územní řízení (§ 95) nebo může být na místo územního rozhodnutí vydán územní souhlas (§ 96). Mxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxému, do nějž je možné v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro definované účely (§ 18 odst. 5).
Vymezení pozexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jako nezastavěná území jsou chráněny i nezastavitelné pozemky, neboť je veřejným zájmem přednostní (hospodárné) využití zastavěného území (§ 18 odsxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxami v jeho využití do doby vydání územního plánu, kterým lze na základě posouzení všech potřebných souvislostí v území obce stanovit potřebné podmínky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxo plánu pro území konkrétní obce dojde, nelze zastavět pozemky (jakéhokoli rozsahu) veřejné zeleně a parku, jež slouží obecnému užívání, jakož ani v inxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxdělské (novela č. 350/2012 Sb.). Výjimečně je možné na nezastavitelný pozemek umístit technickou infrastrukturu, to však jen způsobem, který neznemxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx pojem "zastavěné území" [§ 2 odst. 1 písm. d)] ani "zastavitelná plocha" [§ 2 odst. 1 písm. j)]. Nezastavěnému území poskytuje právní úprava ochranu (§ 1x xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, prx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxí podmínky jeho využití pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxem takového nezastavěného území. Umístění těchto staveb, zařízení a jiných opatření, včetně staveb souvisejících, lze však v nezastavěném území výsxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxadech. "Plochou" se rozumí část území tvořená jedním či více pozemky nebo jen částí pozemku. Plochy jsou vymezovány v politice územního rozvoje, zásadxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxající nebo požadovaný způsob jejich využití a jejich význam. Obecné i podrobné požadavky na vymezování ploch v územním plánu stanoví prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxhy dopravní infrastruktury, plochy veřejných prostranství) či podle významu (např. plochy zastavitelné, plochy územních rezerv). Obecným požadavxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxích cest a v případě potřeby tvorba cest nových (§ 2 odst. 5 vyhlášky).
Zákon rozlišuje plochu nadmístního či republikového významu [§ 2 odst. 1 písm. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx]. Dále se vymezuje pojem "zastavěná plocha pozemku či stavby" (§ 2 odst. 7), "zastavitelná plocha" [§ 2 odst. 1 písm. j)], či "zvláštní plocha" (§ 2 odst. xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxí území více obcí, popřípadě území více krajů. V případě hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského významu (xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxtských částí).
Dle judikatury Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudky NSS ze dne 20.5.2010, čj. 8 Ao 2/2010-644, či ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx perspektivu pohledu omezenou na regulované území obce, nýbrž je nutno vycházet i z funkčního ovlivnění sousedních obcí a z toho, zda toto ovlivnění je sxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx č. 350/2012 Sb.) být jakožto záležitost nadmístního významu - pokud s tím krajský úřad souhlasí - též součástí územního plánu (§ 43 odst. 1). Jak přitom vxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxamu, není důvod rozlišovat mezi záležitostmi nadmístního významu, jež nemají zároveň republikový význam, a záležitostmi republikového významu vymxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2.] nebo opatření nestavební povahy. V případě koridorů, které svxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxkteru.
Z judikatury správních soudů vyplývá, že územní plán musí při stanovení podmínek umísťování staveb v území zohlednit dostatečnost šířky koxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdorů pro dopravní a technické infrastruktury je lze přitom uplatňovat již v nadřazené územně plánovací dokumentaci, když "míra podrobnosti, v níž je vxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxaných prvků. Specifická míra vymezení této infrastruktury se projevuje již na úrovni politiky územního rozvoje, kdy je vymezena skrze plochy a koridoxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxx 39 a násl.).
V případě pojmu "zastavitelná plocha" se jedná o typ plochy, která je určena k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvojex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxné do zastavitelných ploch je možné využití zjednodušených postupů územního rozhodování (§ 95, § 96).
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xalší zastavitelné plochy, nad rámec těch, jež jsou v platném územním plánu již vymezeny, vymezit změnou územního plánu pouze na základě prokázání nemoxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxx011-87, publ. pod č. 2741/2013 Sb. NSS, nelze popřít, "že vymezení nových zastavitelných ploch je oprávněním obce, která změnou územního plánu reagujx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xýt pouze formální, ale musí být komplexní a obsahovat vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení.
Pojmem veřejná infrastruktura se rozuxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxké vybavení a 4. veřejné prostranství. V případě prvních tří kategorií zákon uvádí příkladmý výčet objektů (ad 1/ např. stavby pozemních komunikací, dxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxemky sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu). Veřejné prostranství je pak definováno jednak odkazem na zákon o obecním zřxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru) a jednak požadavkem na zřízení či užívání takového objektu vx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxechny skupiny tohoto pojmu. Právě účel užívání těchto objektů je mj. důvodem, proč lze výjimečně umísťovat stavby a zařízení dopravní a technické infrxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xedním z úkolů územního plánování [§ 19 odst. 1 písm. c)]. V rámci územního rozhodování je pak řešeno napojení stavby (území) na dopravní a technickou infxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud v rozsudku ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526, 2698/2012 Sb. NSS, bod 40 a násl. Poukázal na odlišnosti v podrobnosti vymezování dopravní a txxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx již z rozdílu mezi velikostí jednotlivých celků, kterými jsou dané prvky vymezovány. Zatímco ostatní prvky územního plánování jsou v nejvyšších nástxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xejvyšší úrovně nástrojů územního plánování vymezována pomocí ploch a koridorů. (...) oblast je větší celek než plocha. V případě vymezování jakýchkoxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxhá oproti ostatním regulovaným prvkům specifické regulaci, kdy její část může být již na úrovní xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxona z roku 2006) tak dochází k pronikání takto vymezených koridorů do nižších stupňů územně plánovacích nástrojů, které jej mohou pouze zpřesňovat. Pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxktury je podmíněna specifickými potřebami při jejím plánování. [46] Jedna ze specifických potřeb vychází především ze skutečnosti, že pro vymezovánx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Dalším specifikem dopravní a technické infrastruktury je její stavebnětechnická povaha. Dopravní a technické stavby jsou typickými představiteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxní se tedy podstatně liší např. od vymezení nadregionálního biocentra či plochy smíšeně výrobní, kde není ani dopředu známo jejich reálné vytížení, a txxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xechnické infrastruktury se projevuje i ve vzájemném průmětu jednotlivých stupňů územního plánování. Obecně mají být v nejvyšších stupních jednotlixx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxek. V případě koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury však již k dalšímu členění nedochází. [50] V případě vymezování ploch a koridorů dopxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxgulované nástroji územního plánování podléhají shodné míře podrobnosti v celé své ploše, dopravní a technická infrastruktura vzhledem k výše uvedenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxveb nutné zajistit jejich přesnou návaznost."
Pojem veřejně prospěšná stavba úzce souvisí s pojmem "veřejná infrastruktura" [§ 2 odst. 1 písm. k)]x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx územního rozvoje, územní plán, regulační plán), jejímž určením je rozvoj nebo ochrana území obce, kraje nebo státu.
Povaha veřejně prospěšné stavxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xoci úřední (§ 94 odst. 3). K pozemku určenému pro veřejně prospěšnou stavbu a ke stavbě na tomto pozemku má oprávněná osoba (obec, kraj, stát) předkupní pxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§ 101 odst. 1).
V rámci řízení o vydání stavebního povolení není stavebník podzemních staveb povinen prokazovat vlastnické právo nebo právo založxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxkčně xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxen (§ 110 odst. 6). Ve vztahu k institutu vyvlastnění pak stavební zákon stanoví, že pro potřeby realizace některých veřejně prospěšných staveb nebo jxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx dne 9.12.2010, čj. 5 Ao 6/2010-65, 2353/2011 Sb. NSS, podle něhož je veřejně prospěšnou stavbou ve smyslu komentované definice stavba určená k odvodněxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxžování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví. Toto opatření je vymezeno ve vydané územně plánoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxemní rozhodnutí v řízení o umístění veřejně prospěšného opatření (§ 94 odst. 3). Ve vztahu k institutu vyvlastnění pak stavební zákon stanoví, že pro pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x§ 170 odst. 1).
Pod termínem územně plánovací dokumentace se prostým výčtem vymezuje seznam územně plánovacích dokumentů - zásady územního rozvojx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxvací dokumentaci není řazena politika územního rozvoje, která má odlišnou povahu - je základním strategickým (a zároveň politickým) nástrojem územnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedstavují soustavu konkretizujících nástrojů územního plánování (srov. usnesení NSS ze dne 19.11.2009, čj. 9 Ao 3/2009-59, 2009/2010 Sb. NSS). Za zmxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxizovatel je stěžejním subjektem působícím na úseku územního plánování. Jde vždy o orgán veřejné moci, jehož konkrétní pravomoci jsou zákonem dále spexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxo obrany. Úkolem pořizovatele je "pořídit" (tj. vést proces vedoucí ke vzniku a vydání) územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, vymxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxatel". Tímto označením se rozumí osoba, která je držitelem oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx podnikatel může jako zhotovitel provádět stavbu, je přitom povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k nimž je třeba zvláštní oprávnění, vykonávali poxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxutečnění nevyžaduje stavební povolení (§ 128). V případě, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby její neodkladné odstranění (stavba hrozí zříceníxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxavby nebo nutné zabezpečovací práce zajistí stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven; takxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x). Při porušení zákonem stanovených povinností má stavební podnikatel též deliktní odpovědnost (§ 181 odst. 1).
Dalším subjektem stavebního právx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxdení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a 2. osoba, která svůj stavební záměr již realizuje (a to i neoprávněně). Pod texxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxumí též investor a objednatel stavby.
Vymezení pojmu stavebník se věnovala
judikatura
správních soudů. Tu v rozsudku ze dne 3.8.2016, čj. 1 As 170/xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxm první a druhé části definice je vymezit pojem "stavebník" pro účely těch procesů podle stavebního zákona, jejichž cílem je vznik veřejného subjektivxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stává stavebníkem pro účely daného řízení, resp. procesu. Stavební zákon oproti § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu pouze doplňuje podmínku, že stavxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxby v rámci inženýrské činnosti, měl by být vybaven plnou mocí, žádost podat objednatelovým jménem a jako stavebník by v žádosti měl být označen objednatxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxí provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti". Po vzniku veřejného subjektivního práva pxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxsah definice stavebníka (srov. rozsudek NSS ze dne 20.5.2015 čj. 10 As 14/2015-59). "Její praktický význam spočívá jednak v tom, že demonstrativně, rexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxezení osoby provádějící pro sebe stavbu vyžadovalo složité svědecké dokazování, zatímco k identifikaci investora či objednatele zpravidla postačí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx definice, a tudíž jsou pro něj závazné nejen požadavky, jež na stavebníka klade stavební zákon, nýbrž i podmínky vydaného stavebního povolení, příp. jxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxu až po skončení stavebního řízení či korespondujícího zjednodušeného procesu, přičemž se jedná o zvláštní zákonné ustanovení ve smyslu § 73 odst. 2 věxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxu Nejvyšší správní soud (v rozsudku ze dne 3.8.2016 čj. 1 As 170/2016-36) uvedl, že "(ú)prava § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona nevylučuje, aby se v pxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx.2015, čj. 10 As 14/2015-59 je stavebníkem též investor dle § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (cit. "ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného uxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxvebník má ve vztahu k přípravě a realizaci stavby řadu povinností (viz např. § 104, § 108, § 152), jejich porušení má za následek vznik deliktní odpovědnoxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxorný dozor nad prováděním stavby svépomocí. Stavební dozor může vykonávat osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonickéhx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxdnikatel jako zhotovitel provádět stavbu, je přitom povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k nimž je třeba zvláštní oprávnění, vykonávali pouze držxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxík sám pro sebe provádět svépomocí, avšak xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxávající stavební dozor jsou vymezeny v § 153 odst. 3 a 4, stanoví se její odpovědnost (solidární se stavebníkem) za vymezené požadavky při provádění stxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx
Pojem "obecné požadavky na výstavbu" v podstatě pouze shrnuje oblasti podzákonné právní úpravy, v níž jsou stanoveny požadavky na výstavbu. Tento pxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na stavby stanovené prováděcími právními předpisy (viz vyhláška č. 268/2009 Sb.) a 3. obecné technické požadavky zabezpečující tzv. bezbariérové užxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopnosxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjektům při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb. Přitom výjimku z obecných požadavků na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jsou stavbami veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií; stavbou je nejen hotové dílo, ale též proces stavění. Není-lx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx84).
Vzhledem k tomu, že tato definice je velmi vágní, je úkolem stavebního úřadu, aby v konkrétním případě posoudil, jestli má co do činění se stavebxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxsí pro svůj závěr opatřit dostatečné informace (§ 3 správního řádu). Svůj úsudek pak musí řádně odůvodnit. Na tomto závěru se veřejný ochránce práv (sroxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x rozsudku ze dne 5.6.2001, čj. 31 Ca 241/2000-20, uvedl: "Určení toho, zda něco stavbou je nebo není, závisí z pohledu stavebního zákona na správním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daná obecně uznávanou doktrínou a příslušnou judikaturou. Pokud pak jde o pojem stavba z hlediska stavebního zákona, vždy byla a je chápána jako výsledxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xytvoří nový stavební objekt." Rovněž NSS v rozsudku ze dne 27.4.2006, čj. 1 Afs 124/2005-61, potvrdil, že: "Stavební zákon nedefinuje pojem stavby vyxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledek záměrné lidské činnosti, jehož provedení vyžaduje určitou míru stavebnětechnických znalostí a dovedností."
Podle názoru odborné litexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx 4 As 78/2016-26, odkázal i NSS, se o stavbu jedná, jsou-li kumulativně splněny všechny následující znaky. Stavební dílo musí být:
-
výsledkem záměrxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xíru odborných znalostí ze strany toho, kdo stavbu provádí,
-
realizované k plnění zamýšleného, nikoliv nahodilého, účelu.
KS v Hradci Králxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xtavebnětechnických znalostí a dovedností. Stavba může podle něj vzniknout nejen tzv. mokrým procesem (zděním nebo litím), ale i pracemi pouze tesařsxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx x. ÚS 531/05, další znak, který by měl pojem "stavba" obnášet. ÚS dospěl k závěru, že pro stavební činnost ve smyslu stavebního zákona je charakteristicxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní využití území, životní prostředí). Právě toto dotčení veřejných zájmů legitimizuje existenci veřejného stavebního práva a tedy i stavebního zákoxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxnějších důvodů sporná. Tímto způsobem lze zamezit nejen neúnosné zátěži pro veřejnou správu, ale rovněž excesivnímu omezení soukromých osob, k němuž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx stavbu je považován rovněž výrobek plnící funkci stavby. Oproti stavbě nevzniká takový výrobek za použití stavební nebo montážní technologie, nýbrž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxnkci stavby jsou jejich shodné účely; výrobek je totiž na určitém pozemku umístěn právě proto, aby zastával funkci, k jejímuž plnění by jinak musela být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxky (rozsudek MS v Praze ze dne 8.12.2010, čj. 10 Ca 280/2008-78).
Dočasnou je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Je přitom xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x2 odst. 1 stavebního zákona), územním souhlasu (pro nějž se § 92 odst. 1 použije přiměřeně - § 96 odst. 4), souhlasu s provedením ohlášeného stavebního zxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxtostem stavebního povolení - § 18e a § 18c vyhlášky o podrobnější úpravě stavebního zákona), rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (pro nějž se § 115 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí není sice údaj o tom, zda je stavba trvalou, či dočasnou [§ 16 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 1 a 2 vyhláškx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xtaveb], s níž stavební úřad vyslovuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy souhlas. Lze tedy hovořit o tom, že i v takovém případě, při uzavření veřejnopráxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xtanoví certifikát autorizovaného inspektora [§ 18g odst. 1 písm. b) vyhlášky o podrobnější úpravě stavebního zákona], xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxbní úřad předem omezí dobu jejího trvání". To, že je stavba dočasnou, však plyne z certifikátu, s nímž stavební úřad vyslovuje souhlas tím, že proti němu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxst. 5 písm. b)]. Omezená doba trvání stavby proto posouzením stavebního úřadu prvního nebo druhého stupně prochází. Účinky údaje o trvání stavby, ať už xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxedpokládá, oba úkony závazným způsobem omezují. Není proto důvod nepovažovat za stavbu dočasnou i tu, o níž to autorizovaný inspektor ve svém certifikxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxklamním účelům, je označena jako "stavba pro reklamu". Od ní odlišné je podle stavebního zákona "reklamní zařízení". Podle § 3 odst. 2 se jedná o inforxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xojmů je významné z hlediska povolovacích procesů; zatímco reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťované mimo ochranná pásma pozemních komunixxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxduje vydání stavebního povolení a nemusí být ohlášeno [§ 103 odst. 1 písm. e) bod 15.], zatímco stavba pro reklamu ohlášena být musí [§ 104 odst. 1 písm. exxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xde stavební zákon používá pojem "stavba", rozumí se tím podle okolností i "její část" a "změna dokončené stavby" (k tomuto pojmu viz níže). Vlastník prxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx tomu srov. zprávu o šetření veřejného ochránce práv ze dne 19.12.2013, sp. zn. 4123/2013/VOP). Stavební úřad také může podle § 129 odst. 1 písm. b) stavexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnného domu jako takového; stejně tak může nařídit odstranění nepovoleného zateplení, jímž byl změněn vzhled stavby, která byla zateplena (k tomu srovx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxustné, aby stavebník požádal o dodatečné povolení pouze jedné části ze stavebního celku, který předtím nepovoleně zhotovil, pokud je možné povolit tuxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xřičemž tento pojem je pak součástí obecného pojmu "stavba". Z výrazu "změna dokončené stavby" lze dovodit, že při jejím provádění je určitá, již dokončxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Podle rozsudku NSS ze dne 17.2.2012, čj. 5 As 13/2011-97, "jde nejčastěji o nástavbu podlaží či části podlaží na stávající budovu. Stavební zákon nestxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxysů stavby. Nástavbou je i zvýšení samostatného komínu, stožáru (pokud je stavbou) apod. Podle ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona se pod pojmem sxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ke zvýšení absolutní výšky budovy, došlo však k navýšení stavby o rozdíl mezi střechou valbovou a plochou."
-
Přístavbou se stávající stavba půdorxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxikla přistavěním samostatná nová stavba. Opět lze citovat z výše uvedeného rozsudku NSS, podle něhož: "Významná je zde podmínka provozního propojení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxopojením se rozumí zejména otvor mezi původní stavbou a nově vzniklou částí; typicky dveře, okno." Podle rozsudku NSS ze dne 27.6.2007, čj. 3 As 72/2006xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxou-li stavby (jejich části) jakýmkoli způsobem průchozí (dveřmi, chodbou, přístupem z jedné části stavby na plochou střechu druhé apod.), je nutno vyxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxší půdorysné i výškové ohraničení stávající stavby měněno. Jedinou výjimkou je zateplení pláště stavby, v jehož důsledku může k půdorysnému rozšířenx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx uvedl, že "odstranění převážné většiny původní stavby až do základů a následnou realizaci nové stavby s využitím několika fragmentů stavby původní nexxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx ke změně technických parametrů výtahu původního, např. kvůli zvýšení nosnosti nebo změně druhu a typu vodítek (zpráva o šetření ze dne 24.9.2009, sp. zxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xástavba spojena x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xakovém případě zůstat v zásadě zachována. Může se zvětšit její výška (nebo výška části stavby) či půdorys, nebo se může změnit vnitřní uspořádání stavbx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxeny i bourací práce, včetně trvalého odstranění některých částí stavby, ovšem v kvantitativně omezeném rozsahu. Stavbu, která po odstranění původní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa stavbou zcela novou, byť postavenou na stejném místě, a to i v případě, že nová stavba má obdobné parametry a plní obdobnou funkci jako stavba původní. Žx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxva o šetření ze dne 18.5.2015, sp. zn. 3495/2014/VOP).
Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s povolením, které podle stavebního zákona k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxíka, jehož úmyslem je při provádění stavby se od povolení nebo stavební dokumentace odchýlit, označuje stavební zákon jako "změnu stavby před dokončxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxí, rozšíření, změně dispozičního řešení stavby atd.), nebo od některých podmínek povolení (stavebník hodlá pokračovat ve stavební činnosti po uplynxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad o souhlas nebo povolení, případně aby se dohodl se stavebním úřadem na změně veřejnoprávní smlouvy, nebo nechal změnu stavby před dokončením posoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxl potřebné oprávnění, může její legalizace dosáhnout buď postupem podle § 121 odst. 1 stavebního zákona jako v případě tzv. nepodstatné odchylky, zazxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx v rozsudku ze dne 20.5.2010, čj. 7 As 17/2010-101).
Právní předpisy znají hned několik definic pojmu "zastavěná plocha pozemku". Odlišné jsou defixxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxichází proto s vlastní definicí "zastavěné plochy pozemku". Ke způsobu, jakým bude pro účely stavebního zákona vypočtena nejen zastavěná plocha pozxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jediné přístavby, tzv. spojnice mezi původně samostatnými stavbami [§ 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona], dochází k půdorysnému rozšíření stavby rxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxní odstupových vzdáleností od sousedních pozemků a staveb.
Sdělení ze dne 1.2.2016, sp. zn. 7534/2015/VOP Správní praxe obecně dovozuje, že volně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxjmů stavební činnost, stavba a zařízení si nelze představit, že by stavební úřad projednával a povoloval navršení (nikterak velkých) kamenů či vysazexx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou [ustanovení § 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona], přičemž není rozhodné, zda je přístavxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxozně propojen s budovou, rozšiřuje zastavěnou plochu budovy a je přístavbou budovy (ustanovení § 2 odst. 7 stavebního zákona).
Zpráva o šetření ze dxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxbo typu vodítek) není údržbou stavby (§ 3 odst. 4 stavebního zákona), nýbrž změnou stavby (§ 2 odst. 5 písm. c/ stavebního zákona). Stavební povolení nebx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx odst. 1 písm. h/ stavebního zákona).
Stanoviska MMR
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 31xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxního významu, jež nemají zároveň republikový význam, a záležitostmi republikového významu vymezenými v politice územního rozvoje.
Rozsudek NSS xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx15-33
"Hlavním úkolem první a druhé části definice je vymezit pojem ‚stavebník' pro účely těch procesů podle stavebního zákona, jejichž cílem je vznix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxlašuje stavbu, se tedy stává stavebníkem pro účely daného řízení, resp. procesu. Stavební zákon oproti § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu pouze doplxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxl pro objednatele stavby v rámci inženýrské činnosti, měl by být vybaven plnou mocí, žádost podat objednatelovým jménem a jako stavebník by v žádosti měx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti". Po vzniku veřejného suxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxebníkem "rozumí též investor a objednatel stavby", již danou myšlenku pouze rozvádí a rozšiřuje tak dosah definice stavebníka (srov. rozsudek Nejvyšxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxje typické stavebníky, jednak v tom, že usnadňuje při realizaci dozorových oprávnění identifikaci osoby stavebníka tam, kde by nalezení osoby provádxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Z toho vyplývá závěr, že "[k]dokoliv, kdo stavbu pro sebe buduje, se stává ze zákona stavebníkem na základě třetí, resp. čtvrté části definice, a tudíž jxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxjícího veřejné subjektivní právo stavby na daném místě. Lze tedy říci, že třetí a čtvrtá část definice stavebníka nabývají na významu až po skončení staxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, podle níž pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených zákonem v rozsahu v něm uvedeném".
Rozsudek NSS ze dne 20.5.xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona").
Rozsxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxojích územního plánování ve srovnání s jinými regulovanými prvky. "Rozdílná míra podrobnosti vychází již z rozdílu mezi velikostí jednotlivých celkxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxím pomocí oblastí, případně rozvojových os, určitá část dopravní a technické infrastruktury je již od nejvyšší úrovně nástrojů územního plánování vyxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx míru podrobnosti oproti vymezování ploch a koridorů. (...) dopravní a technická infrastruktura podléhá oproti ostatním regulovaným prvkům specifixxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxupně (viz § 36 odst. 5 a § 43 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006) tak dochází k pronikání takto vymezených koridorů do nižších stupňů územně plánovacíxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxování, v případě dopravní a technické infrastruktury je podmíněna specifickými potřebami při jejím plánování. [46] Jedna ze specifických potřeb vycxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxmu, jakého má daný koridor dosáhnout. (...) [48] Dalším specifikem dopravní a technické infrastruktury je její stavebnětechnická povaha. Dopravní a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nad šířkou a výškou; (...) Potřeba jejího vymezení se tedy podstatně liší např. od vymezení nadregionálního biocentra či plochy smíšeně výrobní, kde nxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxecifická stavebnětechnická povaha dopravní a technické infrastruktury se projevuje i ve vzájemném průmětu jednotlivých stupňů územního plánováníx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xtupních členit a zpřesňovat dle místních podmínek. V případě koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury však již k dalšímu členění nedocházxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxmezeny v celé své ploše. Ačkoliv ostatní prvky regulované nástroji územního plánování podléhají shodné míře podrobnosti v celé své ploše, dopravní a txxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxncových bodů je vzhledem k charakteru těchto staveb nutné zajistit jejich přesnou návaznost."
Rozsudek NSS ze dne 17.2.2012, čj. 5 As 13/2011-97
Pxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxěny stavby (přístavbu a nástavbu), u kterých stavební zákon z roku 2006 v § 81 (na rozdíl od stavební úpravy) vyžaduje rozhodnutí x xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxzení nových zastavitelných ploch je oprávněním obce, která změnou územního plánu reaguje na aktuální situaci v daném území. Vždy je ale nutné, aby obec xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxýšlet si vlastní definici tohoto pojmu s poukazem na skutečnost, že stavební pozemek není zastavěn žádnou stavbou ve smyslu katastrálního zákona, ale xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx porovnat."
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, 1795/2009 Sb. NSS
"Veřejný zájem na využití území je soustředěn na racionální využxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xevratného procesu jejich přeměny. (...) Právě diferenciace procesních postupů v zastavěném a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného úzexx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xč. 50/1976 Sb.)" Nezastavitelný pozemek je "chráněný před změnami v jeho využití do doby vydání územního plánu, kterým lze na základě posouzení všech pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxněny do zastavitelných ploch".
Rozsudek NSS ze dne 27.6.2007, čj. 3 As 72/2006-83
Vzájemným provozním propojením ve smyslu § 139b odst. 3 písm. b) sxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xterému je přístavba užívána, není pro posouzení vzájemného provozního propojení rozhodující.
Rozsudek NSS ze dne 16.1.2004, čj. 5 A 23/2000-45
Jxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xxxxxxe, že se jedná o stavbu z hlediska jejího umístění, stavebnětechnických požadavků i jiných hledisek zcela shodnou se stavbou původní. Pro účely požadoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxavebního úřadu (případně jiného orgánu, který působnost stavebního úřadu vykonává).
Rozsudek KS v Praze ze dne 31.5.2016, čj. 45 A 71/2014-84
Staxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxteru na stejném místě s využitím ponechaných částí základových konstrukcí původní stavby, není změnou dokončené stavby ve smyslu § 2 odst. 5 stavebníhx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxnými požadavky na výstavbu, zejména s § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Rozsudek KS v Brně ze dne 16.3.2016, čxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxeno nevznikly s použitím stavební nebo montážní technologie, ale jiné průmyslové, např. strojírenské technologie. Výrobek plnící funkci stavby je zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxzumět tak, že se jedná o výrobek, který plní takovou funkci, jakou obvykle plní stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006. Nejpodstatnějxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xístě trvale nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem může být např. i silniční vozidlo.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xařízení, staveniště a údržba stavby. Zdůrazňujeme, že jde o definice pojmů výlučně pro potřeby stavebního zákona, resp. pro úkony subjektů postupujíxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a současně příkladným výčtem stanoví, jaké činnosti je možné považovat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxu změnu vzhledu prostředí nebo podstatnou změnu odtokových poměrů jsou terénními úpravami ve smyslu stavebního zákona. K naplnění definice terénnícx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxladní definice terénních úprav je třeba interpretovat i zákonodárcem uvedený demonstrativní výčet terénních úprav tj. jen taková plocha, navážka, nxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xení hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem. Posouzení, zda konkrétní činnost je terénní úpravou ve smyslu odst. 1, je vždy výsledxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu NSS ze dne 22.4.2014, čj. 8 As 37/2011-154.
Zařízení, obdobně jako pojem terénní úpravy, zákonodárce definuje v pozitivním i negativním smyslu. Zx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxat definici pojmu stavba dle § 2 odst. 3 stavebního zákona. Výslovně je deklarováno, že pokud bude mít zařízení plochu větší než 8 m2 jde o stavbu pro reklaxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xtanovisko má povahu opatření, tj. tzv. jiného úkonu podle části IV. správního řádu.
Staveniště je definováno jako místo, na kterém se provádí stavbx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiná stavba nebo jejich části, které vymezí stavební úřad. Stavební úřad tak činí ve výroku rozhodnutí např. územního rozhodnutí o umístění stavby.
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xrodloužila její uživatelnost. Zákonodárce klade důraz na smysl, účel údržby. Povinnost udržovat stavbu je jednou ze základních povinností vlastníkxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxinnost neplní a neplnění této povinnosti ohrožuje veřejné zájmy jako je ohrožení životů či zdraví osob nebo zvířat, je stavební úřad oprávněn vlastníkxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxlady (§ 139 stavebního zákona).
V odst. 5 zákonná úprava upřesňuje, že stavební činnost, která je stavbou, změnou dokončené stavby, terénní úpravoxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo k znehodnocení stavby a co nejdéle se prodloužila její uživatelnost. Z povahy věci tedy nxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xvěřené projektové dokumentace, potažmo od dokumentace skutečného provedení stavby.
Zpráva o šetření ze dne 12.10.2015, sp. zn. 8114/2014/VOP Odxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x materiálu, byť v místě, kde stával původní, zchátralý plot, je třeba požádat stavební úřad předem o územní souhlas. Jelikož tak stěžovatel nepostupovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxého soudu, že prováděné stavební práce neměly charakter udržovacích prací. V podkroví byly vybourány zcela nové okenní otvory... Byl zbudován zcela nxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxy i umístění, což mimochodem vede i ke změně celkového tvaru střechy (...)
Uvedené stavební práce rozhodně nesměřují k zabezpečení dobrého stavebníhx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxé dokumentaci (resp. dokumentaci skutečného provedení stavby), a proto se již pojmově nemůže jednat o udržovací práce. Tyto stavební práce je nutno poxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxdními principy pro výkon veřejné správy podle nového správního řádu, zejména s požadavkem, že veřejná správa je službou veřejnosti, klade návrh zákonx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx možnost zvolit odpovídající postup s cílem, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány na straně jedné, ale současně, aby byla zaručena přiměřená ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxto vydání správního rozhodnutí (§ 161 odst. l správního řádu) a vytváří tak prostor pro řešení bezrozporových případů, které je tak přímo v rukou žadatexx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx souvisí s principem, že veřejná správa je službou veřejnosti, je zavedení koordinovaného stanoviska (koordinovaného závazného stanoviska), jež muxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xo znamená, že žadatel nebude povinen obcházet jednotlivé organizační útvary dotčeného orgánu a naopak tento orgán bude povinen na základě jedné žádosxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxahou úvodním ustanovením, a také je tak i výslovně označeno, v němž stavební zákon ve spojení s režimem výkonu veřejné správy na upravovaných úsecích čxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jimiž se příslušné správní orgány v rámci postupů v režimu stavebního zákona řídí. Tato pravidla navazují na základní zásady činnosti správních orgáxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xásadu racionality v činnosti správních orgánů ukládá orgánům územního plánování a stavebním úřadům při výkonu působnosti podle stavebního řádu, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxo zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. To koresponduje celkovému zxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnného domku (stavba pro bydlení do 150 m2 celkové zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, mohou orgány územního plánování a stavební úřady namísto vydání správního rozhodnutí uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu (jako tzv. subordxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
V dané souvislosti se nabízí poznamenat, že mimo uvedené příklady stavební zákon předpokládá využití institutu veřejnoprávní smlouvy dále takx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxomoci stavebního úřadu určitým obecním úřadem pro potřeby jiné obce (jako tzv. koordinační veřejnoprávní smlouvu), a dále rovněž pro převedení práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Při uzavírání těchto veřejnoprávních smluv se postupuje podle příslušných ustanovení správního řádu o veřejnoprávních smlouvách (§ 159 až 170), s xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxje zjednodušení příslušných, jinak obvyklých či klasických, postupů.
Zvláštní pozornost toto ustanovení v uváděných souvislostech věnuje také xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxné součinnosti. Podle citované úpravy obsažené ve správním řádu jsou dotčenými správními orgány jednak ty správní orgány, o kterých to v příslušných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k vydání závazných stanovisek, jak je má na mysli § 149 správního řádu, popř. které jsou příslušné k vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xzemního samosprávného celku na samosprávu. Tady je tomu tak bez ohledu na to, zda tak stanoví, či nestanoví, zvláštní zákon.
Posláním dotčených orgxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx a potřeby zpravidla vydávají právě na základě vždy příslušných právních předpisů závazná stanoviska či stanoviska.
Závazná stanoviska dotčené oxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo inspektora. Tato závazná stanoviska nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Pro řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxené orgány pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona. I v tomto případě platí, že stanoviska nejsou samostatnxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xydání politiky územního rozvoje a dále pro všechny případy vydání opatření obecné povahy podle stavebního zákona) závazná. Společně pro závazná stanxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné povahy nebo jiného úkonu orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze samostatně napadnout řádnými opravnými prostředky. Nezákonné závazné stanovisko však lze zruxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx soudního přezkoumání závazných stanovisek potom podle ustálené judikatury taktéž obdobně jako před správními orgány platí, že soudně je rovněž samoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiska nebo stanoviska, s nímž stavební zákon výslovně počítá a jehož existenci toto zákonné ustanovení také zavedlo, je tzv. koordinované stanoviskox xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx směrech ochrany jeden a tentýž orgán. To přichází v praxi v úvahu zejména na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, příp. na úrovni krajskýxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxecializované odbory. V takových případech potom platí, že namísto více jednotlivých závazných stanovisek nebo namísto více jednotlivých stanovisex xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdůrazňuje, že takto postupovat lze pouze v případě, kdy jednotlivé požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů nejsou v rozporu. Z procedurálníhx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxměřeně použijí ustanovení správního řádu o společném řízení (§ 140).
Stavební zákon v souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadných protichůdných stanovisek. K tomu toto zákonné ustanovení stanoví, že jak u závazných stanovisek, tak u stanovisek, platí, že pokud by byla protxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxvzájem, tak také pro rozpory mezi orgány územního plánování či stavební úřady a dotčenými orgány s jejich závaznými stanovisky či stanovisky.
Stavxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxzporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, týkajících sx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxkami. Tak zejména platí, že v případě bezvýslednosti dohodovacího řízení musí být zpráva o jeho průběhu spolu s návrhy jednotlivých ústředních správnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx se nepoužijí na řešení rozporů s územními samosprávnými celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu. To bude v režimu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxjí, resp. vydávají, v samostatné působnosti.
K uvedeným základním pravidlům výkonu veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu jx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxního řádu. Mimo to je třeba poznamenat, že z obsahu stavebního zákona rovněž vyplývá, že počítá ještě s některými dalšími zvláštními pravidly výkonu vxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x režimech postupů podle stavebního řádu. O těchto pravidlech či zvláštnostech bude již pojednáno přímo v rámci komentářů k ustanovením o jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. 2 As 75/2009-113
Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., nebox xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. s.
Rozsudek NSS ze dne 30.9.2009, čj. 6 Ao 4/2009-104
Vysloví-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxzanost dotčeného orgánu jeho předchozím stanoviskem), pokud následně nesouhlasí se zvoleným věcným řešením podle § 50 citovaného zákona.
Rozsuxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nevydává tam, kde platný územní či regulační plán pro zastavitelnou plochu mimo zastavěné území staxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxnem ochrany přírody se s ohledem na závaznost stanovisek uplatňovaných v územním plánování podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006 a prexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xtavebního úřadu není stanoviska dotčených orgánů státní správy přezkoumávat. Stavební úřad je stanoviskem vázán (§ 89 ve vazbě na § 4 stavebního zákoxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xak povinen zajistit soulad jednotlivých stanovisek navzájem, ale je rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxstění stavby) při kumulaci všech dopadů plynoucích z těchto odborných stanovisek v jejich celku. Dopady předpokládaného umístění stavby dle návrhu a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xepříznivými účinky hluku, stejně tak požadavky na kvalitu ovzduší stanovené v zájmu ochrany zdraví. Stavební úřad je povinen vyhodnotit dané vlivy ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxy, pokud jde o účinky samotné stavby jako takové, sice jednotlivě nevykazují nadlimitní či nepřípustné hodnoty, ale stavbu je navrhováno umístit do úzxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xe dne 29.5.2012, čj. 63 A 1/2012-54
K územně plánovací dokumentaci vydávají orgány státní správy lesa stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) stavebníxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
Usnesení KS v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 16.7.2009, čj. 52 Ca 12/2009-82
Závazné stanovisko vydané dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxku 2006, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 149 odst. 1 správního řádu z roku 2004), přičemž je lze ve správním řízení napadnout pouze v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxného stanoviska vydaného dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, mohou vůči účastníkům správního řízení, v němž je vydáváno rozhodxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxo je samostatná žaloba proti závaznému stanovisku nepřípustná [§ 68 písm. e), § 70 písm. a), § 65 odst. 1 s. ř. s.]. Věcné námitky proti závaznému stanovisxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xo až po vyčerpání řádných opravných prostředků, tj. odvolání podanému proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně směřujícímu proti obsahu závaznéhx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx7.
Důvodová zpráva
Zákon upravuje ve věcech územního plánování
kompetence
jednotlivých orgánů obcí a krajů, Ministerstva pro místní rozvoj a Minxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxní právní předpis veřejného stavebního práva, je autoritativně realizován v podmínkách organizace veřejné správy, která v předchozím období, a to zexxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xýznamnou otázku příslušné organizační a s ním spojené kompetenční řešení veřejné správy na daném úseku či úsecích. V podmínkách nynější právní úpravy xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxle stavebního řádu potom přísluší zabezpečovat stavebním úřadům. Nynější právní úpravou přitom bylo zvoleno řešení, které zřetelněji než dříve odděxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona, vykonávají orgány obcí, orgány krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany. Z § 10 odst. 2 potom ještě vyplývá, že ve vztahu k územx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxn orgánů přitom přísluší jmenovitě vymezené úkoly, přičemž těžiště úkolů při územním plánování spočívá na úrovni obcí a úrovni krajů. Tyto svou povahox xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx na předmětném úseku, ale také s ohledem na rozdíly v působnostech a pravomocech jednotlivých orgánů obcí a jednotlivých orgánů krajů. Přitom důležitox xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxního významu. To reflektuje i
judikatura
, která stanoví, že Obec nemůže ve svém územním plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není vymezena x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxí závěr byl od nabytí účinnosti zákona č. 350/2012 Sb., poněkud modifikován xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxstí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 (zaujímanému k návrhu územního plánu) z důvodu významných negativních vlivů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxc nutno rozlišovat, zda se jedná o obec tzv. běžnou, nebo o obec s tzv. rozšířenou působností. T. č. je z celkového počtu 6 258 obcí u nás 205 obcí s rozšířenox xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxstí, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud jde o vzájemné vztahy mezi orgány územního plánování, obecně platí, že ze vždy vyšší úrovně orgánů územníhx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxvebního zákona výslovně předepisuje, že orgány kraje mohou zasahovat do činnosti orgánů obcí jen v zákonem stanovených případech, a to pouze v záležixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxavebního zákona zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v zákonem stanovených případech, a to pouze v záležitostech týkajících se rozvoje úzexx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxážně realizují jako výkon státní správy, nicméně na úrovni obcí a krajů mají některé úkony v územním plánování samosprávný charakter. Zákonná úprava v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxkou případů, kdy zákon stanoví, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce či kraje. V takových případech se jedná o působnost samostatnou. To nepřímo korxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xx samostatné působnosti zastupitelstev již příslušné postupy nejsou svěřeny zákonem o obcích či zákonem o krajích, ale jsou takto svěřeny přímo stavexxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkon v § 6 odst. 6 písm. d) stanoví, že rada obce uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu sousxxxx xxxxx x x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxvisející ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 30.3.2012, čj. x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x odst. 4 ve spojení s § 36 stavebního zákona z roku 2006] plochy pro jejich umísťování jako plochy nadmístního významu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h) téhox xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxena v zásadách územního rozvoje [§ 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)] nebo v územním plánu velkého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxí souvislost a shodné funkční určení, pokud svým využitím podstatně a skutečně ovlivní území jiné obce.
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
Orgány xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxce. Základním článkem výkonu působnosti při pořizování územně plánovací dokumentace jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Rozsah úkolů, jxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xbecní úřady pro výkon činnosti pořizovatele určuje svým nařízením kraj.
Komentář
Do působnosti orgánů obcí ve věcech územního plánování příslušx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxů a územních rozhodnutí, vymezení zastavěného území a územních opatření, a s tím souvisejících úkonů.
Pravomoc pořizovat územní plány obcí a regulxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxsp. obecním úřadům všech obcí bez rozdílu, nýbrž je svěřuje toliko obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které potom zpravidla zabezpečují příxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxuje jako úřady územního plánování (úřady územního plánování plní však i takové úkoly, jako např. podávání návrhu krajskému úřadu na vložení dat do evidxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxozí právní úprava (před přijetím a nabytím účinnosti nynějšího stavebního zákona) přitom svěřovala územní plánování obecním úřadům všech obcí bez roxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xzemně plánovací podklady, územní plán a regulační plán. To také mnohé obce využívaly, takže nyní se
de facto
zákonem generalizuje stav, který se dříve x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx vymezení zastavěného území, další, či jiné, obecní úřady, jako úřady pořizovatelské, nyní pořizovat toliko výjimečně, a to jen tehdy, pokud zajistí sxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxonávat i pro další obce ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Ostatní obecní úřady potom všem pořizovatelským obecním úřadům bez roxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xůsobností ve věcech územního plánování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxe o obecné stavební úřady (§ 13). To souvisí s jejich příslušností k územnímu rozhodování, které je ve smyslu koncepce úpravy územního plánování ve stavxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxeciálním, vojenským a tzv. jiným stavebním úřadům územní rozhodování nepřísluší.
Zastupitelstvům všech obcí stavební zákon svěřuje zejména roxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxnu. V této souvislosti není bez zajímavosti, že vzdor této úpravě ve stavebním zákoně, která výslovně stanoví, že vydávání územního plánu přísluší zasxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx opatření obecné povahy, jehož zrušení nebo zrušení jeho části je navrhováno,
judikatura
dovodila, že odpůrcem v řízení o zrušení územního plánu jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx2009, čj. 1 Ao 1/2009-120. Zastupitelstvo obce přitom pro potřeby pořizování územních plánů a regulačních plánů, jež pro příslušné obce zabezpečují úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x daným úřadem územního plánování. Pro působnost zastupitelstev obcí ve věcech územního plánování s ohledem na výslovnou dikci § 5 odst. 2 přitom vždy pxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxy plyne, že radám všech obcí, a dále v obcích, kde se rada nevolí, pak jejich zastupitelstvům, přísluší zejména vydávat vymezení zastavěného území, schxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxuvy s jiným pořizovatelským obecním úřadem, uplatňovat námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územnímu plánu sousední obce a vydávat územnx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxí platí, že tato jejich působnost převážně spadá do působnosti přenesené. Samostatné působnosti dané zákonné ustanovení výslovně podřazuje toliko uxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx působnost u obcí, kde se rada nevolí a kde ji potom vykonává zastupitelstvo dané obce. Tady zřejmě automaticky režim § 5 odst. 2 uplatnit nelze, a bude prxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xákonodárce předepsal xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xx x xxxl., § 61 a násl., § 76 a násl., § 96, § 97 a násl., § 162
Související právní předpisy
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xudikatura
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21.7.2009, čj. 1 Ao 1/2009-120
Odpůrcem v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s. o zrušení územního plxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxí
referendum
pravomocí zastupitelstva obce v samostatné působnosti schvalovat územní plán obce ve smyslu § 6 odst. 5 stavebního zákona (č. 183/2006 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Orgány kraje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Působnost xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxosti, které souvisejí s pořizováním územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a s vydáváním územního rozhodnutí v případech, kdy si xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxluší zejména
agenda
zásad územního rozvoje, regulačních plánů pro plochy a koridory nadmístního významu a souvisejících územně plánovacích podklaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených nástrojů územního plánování na úrovni a pro územní obvody krajů, a v tomto směru tak krajské úřady plní funkci, kterou pro potřeby obcí plní úřxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xůsledku znamená, že na každý krajský úřad v územním plánování připadá toliko jeden kraj, zatímco u úřadů územního plánování na každý z nich připadá v průxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy přichází v úvahu jen v územních řízeních a v řízeních podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkajx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtupují jako dotčené orgány v územních řízeních o záměrech, které vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Výkon působnosti krajských úřadů ve vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxčné míry obdobná jako role zastupitelstev obcí v územním plánování na jejich úrovni. Zastupitelstvům krajů tak stavební zákon svěřuje zejména schvaxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxpadech, ve kterých tak stanoví zákon. Pro rozhodování zastupitelstev krajů ve věcech územního plánování, také obdobně jako u zastupitelstev obcí, a rxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xamostatnou.
Radám krajů ve věcech územního plánování stavební zákon svěřuje jen dva typové okruhy otázek. Podle výslovné dikce právní úpravy radxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x územní opatření o stavební uzávěře. Pokud jde o působnost, ve které přísluší radám krajů tyto úkoly vykonávat, tady zákonná úprava jmenovitě diferencxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx x xxx x xxx x xxx x xx x xxxxxx x xx x xxxxxx x xx x xxsl., § 96, § 97 a násl., § 162
Judixxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxté varianty relevantním podkladem podle § 37 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006 být nemůže. Zmiňované usnesení nepředstavuje ani závazný pokyn ve sxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxsobnost na území hlavního města Prahy
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
V návaznosti na zákon o hlavním městě Praze stanoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxenou část území hlavního města Prahy.
Komentář
Stavební zákon při vymezování působnosti ve věcech územního plánování na úrovni územních samospxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxy obdobné postavení jako statutární města, a to zejména ta, která jsou územně členěná, i když na straně druhé se od statutárních měst svým postavením výrxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvě obsažené v zákoně o obcích, hlavní město Praha se co do svého právního postavení řídí svébytným zákonem (zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxtavení samosprávného kraje.
Mnohá ze specifik hlavního města Prahy se také promítají do režimu územního plánování. Pro hlavní město Praha tak předxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxán se pořizuje a vydává pro celé území hlavního města Prahy - § 43 odst. 4), pořizovaného magistrátem hlavního města Prahy (dále jen "magistrát") a vydávxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavního města Prahy (§ 43 odst. 4), zpravidla pořizovaných úřady územně příslušných městských částí a vydávaných jejich zastupitelstvy. To u územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxerému je současně přiznáno postavení kraje, přichází v územním plánování v úvahu ještě jedna zvláštnost, a to, že se pro území hlavního města Prahy taktxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxrát, a vydává je zastupitelstvo hlavního města Prahy. Tyto zásady územního rozvoje jsou potom, přes svoji specifickou funkci (kdy zejména postrádají xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xzemnímu plánu hlavního města Prahy. V případě event. územních plánů pro vymezené části území hlavního města Prahy je potom za "nadřazenou" územně plánxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxerativu zákona (§ 43 odst. 5), podle něhož je územní plán hlavního města Prahy závazný též pro územní plán vydaný pro vymezenou část území hlavního města xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx hlavního města Prahy rozumí plochy celoměstského významu [§ 2 odst. 1 písm. h)].
Jednou z obecných zásad územního plánování je přitom posuzování náxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxění koordinace využívání území, a to zejména s ohledem na širší územní vztahy. Těmito orgány jsou obecně u územních plánů územně příslušné krajské úřadx xx xx xxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x ohledem na výše uvedené pro postupy v územním plánování výslovně stanoveno právě předmětné zákonné pravidlo, podle něhož platí, že pokud pro území hlaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxzování zásad územního rozvoje hlavního města Prahy). V případě, kdy pro vymezenou část území hlavního města Prahy pořizuje územní plán úřad městské čáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxmětných územních plánů zjistí příp. nedostatky, výslovně na to pořizovatele upozorní a řízení o předmětných územních plánech lze zahájit až po potvrzxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx x xx x xxx x xxx x x1 a násl., § 43 a násl., § 61 a násl., § 76 a násl., § 96, § 97 a násl., § 162, § 164, § 194
Související právní předpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxšení zásad územního rozvoje Středočeského kraje (§ 101a odst. 1 s. ř. s.).
Rozsudek NSS ze dne 13.3.2014, čj. 6 Aos 1/2013-53
Kód míry využití území v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnu stávajícího kódu lze provést pouze v souladu s § 188 odst. 3 větou první stavebního zákona z roku 2006.
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 11.xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xx xx).
Zrušen zákonem č. 350/2012 Sb.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Jako zvláštní orgán na úseku územního plánovánxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pro udržitelný rozvoj území, a to vždy jen pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Tu mohl zřizovat starosta té které obce s rozšíxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xůsobností) územně analytické podklady a vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj a vydávat k nim pořizovateli své stanovisko, popř. své xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxosvědčily, a působení těchto rad obcí pro udržitelný rozvoj bylo vyhodnoceno jako nikoliv přínosné. K posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území docxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxjí do územních plánů či regulačních plánů a také do jejich příp. změn.
Ministerstvo obrany
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxávní úpravou výkonu veřejné správy na úseku vojenských újezdů a s návrhem na úpravu nástrojů územního plánování.
Komentář
Ministerstvo obrany jex xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxasně také ústředním správním úřadem pro správu vojenských újezdů. V těchto souvislostech má Ministerstvo obrany specifické postavení, přičemž v jehx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxch vojenských újezdů.
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úřadům přísluší přípravné a pořizovatelské úkoly, Ministerstvo obrany potom návazně předmětné nástroje územního plánování projednává a vydává.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxna (Jihomoravský kraj), vojenský újezd Hradiště (Karlovarský kraj) a vojenský újezd Libavá (Olomoucký kraj). Do konce r. 2015 existoval ještě vojensxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xástrojů nejčastěji územní plány a regulační plány, ty však na rozdíl územních plánů a regulačních plánů obcí, které jsou pořizovány v přenesené působnxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxvisející ustanovení
- § 2, § 16, § 26 a násl., § 162 a násl.
Související právní předpisy
- Zákon č. 222/1999 Sb., o zajixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx x xxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxi Ministerstva pro místní rozvoj vycházejí z jeho postavení jako ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování. Zvláštní působnost vykonáxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxnnosti.
Komentář
Toto zákonné ustanovení vymezuje nejzákladnější úkoly či okruhy působností Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního spxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xro místní rozvoj, podobně jako další dotčená ustanovení stavebního zákona, přitom pracuje jen s legislativní zkratkou "ministerstvo", zavedenou hnxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxo plánování, takto stavební zákon řadí zejména výkon státního dozoru ve věcech územního plánování, pořizování politiky územního rozvoje včetně k toxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxcech územního plánování nemůže být již z povahy věci, jde-li o nejzákladnější úkoly, úplný, a proto je daný výčet doplněn podpůrným dovětkem, že ministxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x7 odst. 9 a 10), přezkoumávání opatření obecné povahy vydané orgány kraje (§ 192 odst. 2), a zejména pak vydávání prováděcích vyhlášek ve smyslu zákonnxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metodické podpory při uplatňování soudobých poznatků územního plánování, směrované k níže postaveným orgánům územního plánování, stejně jako orgaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxem je jeho povinností zřídit příslušnou organizační složku státu, příp. těmito činnostmi pověřit již existující odborně způsobilou organizační sloxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu výstavby a architektury, a to jako rozpočtová organizace, a který byl výkonem předmětných činností, presumovaných v § 11 odst. 3, pověřen od 1.1.2007 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takto dnes tudíž vyplývá přímo ze stavebního zákona.
Související ustanovení
- § 2, § 5, § 8, § 31 a násl., § 36 a násl., § 162 a násl., § 171, § 186, § 19xx x xxxx x xxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxmezuje působnost Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního úřadu ve věcech stavebního řádu, a to zejména z důvodů potřeby kontroly výstavby státxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx selhání objektů nebo konstrukcí nebo kdy dojde k zaviněné havárii.
Komentář
Ministerstvo pro místní rozvoj je ve smyslu § 14 zákona č. 2/1969 Sb., vx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xěcech stavebního řádu.
Stavební zákon na tomto místě, a to do značné míry obdobně jako v případě bezprostředně předchozího zákonného ustanovení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx jedná o úkoly či
kompetence
dozorové, koncepční, řídicí a koordinační. Přitom zřejmě k jeho nejvýznamnějším kompetencím v tomto směru náleží vést syxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxt a navrhovat opatření k zabránění jejich opakování, stejně jako jinou jeho významnou kompetencí je, že si pro sebe může vyhradit zjišťování stavebnětxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxo svou povahou rámcové vymezení úkolů či kompetencí ministerstva ve věcech stavebního řádu je potom dále ve stavebním zákoně zpravidla ještě vymezenx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxkázat mj. na činnosti spojené se jmenováním a odvoláváním autorizovaných inspektorů (kde jsou některá oprávnění svěřena přímo ministru pro místní roxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxch územního plánování je třeba výslovně i u úkolů či kompetencí ministerstva ve věcech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při vymezování působnosti ministerstva jako ústředního správního úřadu ve věcech stavebního řádu dále, a to taktéž jako při vymezování jeho působnosxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb. To koresponduje i záměru § 12 odst. 2 písm. c) pověřit přxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxpadě naplnění režimu § 11 odst. 3, Ústavu územního rozvoje, se sídlem v Brně, a to na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 5 a 6/2009 ze dne 21.9xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ve spojení s tím pak Ústavu územního rozvoje přísluší z pověření odboru územního plánování MMR a odboru stavebního řádu MMR zajišťovat jednotné systémxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxisející ustanovení
Související právní předpisy
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xteré vykonávají úplnou pravomoc stavebních úřadů, včetně územního rozhodování, na speciální stavební úřady a na stavební úřady vojenské a jiné.
Koxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxách tradičně rozlišuje mezi tzv. obecnými stavebními úřady, dále zná či vymezuje tzv. speciální stavební xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní úpravu předchozí.
Stavební úřady jsou podle aktuálního znění právní úpravy spojovány především s rozhodováním či jinými procedurálními postuxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxní zákon současně svěřuje (s určitými výjimkami) také působnost ve věcech územního rozhodování.
Činnost stavebních úřadů je svou povahou a zaměřxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxsenou působnost obcí či krajů.
Obecnými stavebními úřady jsou obecní úřady či městské úřady, které tuto působnost vykonávaly ke dni 31.12.20124), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxm městě Praze a v územně členěných statutárních městech jsou potom stavebními úřady jejich magistráty (z titulu výkonu působnosti obecního úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxích).
Do náplně činnosti obecných stavebních úřadů náleží zjednodušeně řečeno vše, co z působnosti a pravomoci stavebních úřadů stavební zákon, pxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx lze uvést, že obecné stavební úřady zejména, či např. přijímají žádosti o územní souhlasy a tyto vydávají, přijímají žádosti o územní rozhodnutí, vedox xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy s jejich ohlášením, přijímají žádosti o stavební povolení, vedou stavební řízení a vydávají stavební povolení, přijímají oznámení záměrů o užívání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxv, udržovacích prací, či neodkladných zabezpečovacích prací, nařizují vyklizení staveb, nařizují odstranění staveb, provádí státní stavební dohlxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvá na úrovni obcí, resp. na úrovni obecních či městských úřadů, a to jako stavebních úřadů I. stupně. Obecní úřad není v každé obci, jejich existence, lokxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xbecních či městských úřadů, které jsou obecnými stavebními úřady.5) Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít veřejnoprávnx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávním xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx
xxčet obecních a městských stavebních úřadů, stejně jako jejich správní obvody, nejsou neměnné. Podle aktuálního znění právní úpravy může ke změnám v soxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxenat, že podle předchozího stavebního zákona bylo nový stavební úřad možné zřídit jen cestou zákonné změny. Nyní platí, že kraj může po projednání s mixxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxdmínky pro řádný výkon své činnosti a bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod. Takto lze stavební úřad určit vždy jen ke dni 1. ledna, z poxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xůsobnosti tomu obecnímu úřadu, který dosud tuto působnost vykonával a nadále nesplňuje podmínky pro řádný výkon své činnosti. Tato nařízení kraje jsox xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxx xravomocí krajů měnit či dotvářet soustavu či strukturu obecních či městských stavebních úřadů je třeba také poukázat na s tím související povinnost krxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Tato povinnost krajů byla založena zákonem č. 142/2012 Sb., s účinností od 1.7.2012, a to ve spojení se změnou zákonů v souvislosti se zavedením základxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxné úrovni, tzn., že si nejsou instančně a ostatně ani nijak jinak vzájemně podřízeny či nadřízeny. Současně přitom podle současného znění právní úpravx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxřeným obecním úřadem, či v obcích s rozšířenou působností, shodnou působností a pravomocí. Jen v jednotlivých případech z tohoto pravidla činí stavebxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xtavebního zákona, které je navazujícím řízením podle zákona o posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí. V tomto případě pxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxířenou působností je v této souvislosti souvztažně také založena příslušnost k postupům spojeným s kolaudací takové stavby, jakož i s příp. povolovánxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xx změnami zákonné úpravy posuzování vlivů na životní prostředí.
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a z pověření krajského úřadu vykonávaly "část pravomoci stavebního úřadu", jak s tím počítal § 124 starého stavebního zákona.6)
Krajské úřady v posxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxuší jim také přezkoumávat jejich rozhodnutí jako stavebních úřadů I. stupně v odvolacích nebo přezkumných řízeních. Krajské stavební úřady mimo to moxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx o opatření nebo stavbu, která by se měla uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více obecních či městských stavebních úřadů (v rámci téhož kraje), a pak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxl rozhodovat vždy, pokud by zejména s ohledem na okolnosti posuzované věci nedospěl k závěru, že je vhodnější stanovit, že řízení v takovémto případě prxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo úřadu, ta v rozhodující míře souvisí s jeho postavením jako ústředního správního úřadu ve věcech stavebního řádu (§ 12). Ministerstvo přitom mj. vystxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnčně podřízený obecný stavební úřad. V takových případech potom ministerstvo přezkoumává rozhodnutí krajských stavebních úřadů a také stavebního úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxelizací stavebního zákona provedenou zákonem č. 350/2012 Sb., potom s účinností od 1.1.2013 ministerstvu jako obecnému stavebnímu úřadu ještě "novxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxek tam stanovených. V těchto případech potom ministerstvo vystupuje v daných řízeních jako obecný stavební úřad I. stupně a proti jeho rozhodnutí by pax xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xbcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 27.5.2015, čj. 8 As 192xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxnutí běží až od provedení
delegace
podle § 131 odst. 4 správního řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 17.1.2014, čj. 5 As 140/2012-22
Za akt věnovánx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxnou stavbu jako komunikaci, jestliže o těchto žádostech rozhodoval obecný stavební úřad (§ 13 stavebního zákona z roku 2006, § 117 stavebního zákona x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xoku 1976, § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebníx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost. Všeobecně kritizovaná nízká úroveň činnosti stavebních úřadů však vyžaduje opatření, resp. doplnění § 13a, kterým se u nově přijímaného zamxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí a stavebního xxxxx x xxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xrávnického směru nebo
-
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo
-
střední vzdělání s maturitní zkoxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxaxe) a jejich odstupňování odpovídají složitosti, odpovědnosti a namáhavosti správních činností na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx xx x5. platovou třídu kategorie 2.10.32 Referent územního plánování a stavebního řádu.
Povinnost úředníka prokázat zvláštní odbornou způsobilost pxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx zákonné ustanovení bylo do textu stavebního zákona vloženo až jeho novelizací provedenou zákonem č. 350/2012 Sb., s účinností od 1.1.2013. Předchozx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxlo a stanovení kvalifikačních požadavků na tyto osoby, resp. zaměstnance, bylo spojováno jen s postavením zaměstnanců obecních, městských a krajskýxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxnících územních samosprávných celků. Tzn., že ani po zavedení těchto požadavků není povinnost těchto zaměstnanců prokázat zvláštní odbornou způsobxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že nynější stavební zákon stran zakotvení a úpravy kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro potřeby výkonu úřední činnosti ve své působnosti nepoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xvé účinnosti (§ 24).
Zavedení právní úpravy v nyní komentovaném zákonném ustanovení si přirozeně vyžádalo také nastavení příslušného přechodovéxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxisterstva xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnnosti v jejich přenesené působnosti). Zatímco v případě zaměstnanců ministerstva jako obecného stavebního úřadu platí, že kvalifikační požadavky xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xdo tuto činnost vykonával ke dni nabytí účinnosti daného "novelizačního" zákona (tj. ke dni 1.1.2013), v případě zaměstnanců na úrovni obecných stavexxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxho zákona splňuje úředník takto příslušného obecného stavebního úřadu, který danou činnost vykonával ke dni nabytí účinnosti předmětného "novelizxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxbytí účinnosti tohoto ("novelizačního") zákona, nebo měl osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části, v souladu s nímž mohl tuto činnosx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxož mohl tuto činnost vykonávat. Požadované kvalifikační požadavky dále splňuje také fyzická osoba, která měla k rozhodnému datu příslušné osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a to i když předmětnou činnost bezprostředně nevykonávala.
Při porovnání takto ve své podstatě "nově" zavedené úpravy stanovící kvalifikační požxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti si lze povšimnout, že obě tyto svou podstatou obdobně motivované úpravy se v některých svých aspektech do určité míry liší. Snad nejpodstatněxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuští možnost udělení výjimek z kvalifikačního požadavku na vzdělání, a to bez jejich časového omezení (§ 195), úprava kvalifikačních požadavků pro výxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxojení s kvalifikačními požadavky kladenými na zaměstnance zařazované do obecných stavebních úřadů, a to jen u územních samosprávných celků, stavebnx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Tady podle přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb., jak již bylo výše poznamenáno, platíx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, musel pro to, aby splňoval požadoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxbný časový pardon, a to rovněž pro získání souběžně požadované odborné způsobilosti podle zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xovněž platí, resp. platilo, a to pro zaměstnance, kteří nastoupili či nastoupí nově po nabytí účinnosti "novelizační" úpravy (dovozeno srovnáním s obxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, mohou příslušné činnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řáxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxahu, avšak takto mohou dané činnosti vykonávat vždy maximálně jen po dobu 18 měsíců. Daná právní úprava takto zvoleným řešením (citované přechodné ustxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdmětných činností na stavebních úřadech plně kvalifikovanými zaměstnanci ve smyslu novelizované právní úpravy, a to při současném nepochybně žádouxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Související právní předpisy
- Nařxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Důvodová zpráva
Pro případy, že ministerstvo využije svého oprávnění podle § 12 odst. 2 písm. a), se stanoví povinnost stavebních úřadů a správních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxch stavebních úřadů mj. náleží také zjišťování, a do jisté míry i objasňování, příp. příčin závad, poruch, nebo havárií staveb. Primárně jsou k tomuto zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
Vzhledem k tomu, že se jedná o otázky zásadního významu, stavební zákon ve spojení s tím ukládá jmenovité povinnosti i dalším dotčeným subjektům. Jde sxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí, dále osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, ale stejně tak i sami stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám.
Z uvedeného plyne, že předmětná zjištění se mají souběžnx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxhnických příčin havárií staveb nebo účast při něm vyhradit pro sebe, a to podle uvedené zákonné dikce za splnění podmínky, že se dané havárie svým rozsahxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxrstvo využije svého oprávnění podle § 12 odst. 2 písm. a), nicméně kdy ale současně § 14 potřebuje, aby mu k jeho dalšímu úspěšnému postupu byla poskytovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxněny na šetření předmětné havárie. V případě obsahu či režimu § 14 se tak jedná o zcela speciální ustanovení stavebního zákona, který stanoví pro daný úxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx tj. do 1.1.2013, tento závazný rámec pravidel v § 14 omezoval na úpravu obsaženou v jeho dnešním odst. 1. Citovanou novelizací byla daná úprava rozšířexx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxtechnické prevence ministerstva, a povinností stavebních úřadů průběžně předávat příslušné
relevantní
informace ke zpracování provozovateli toxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnisterstva a jiných stavebních xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli systému stavebnětechnické prevence ministerstva je zákonnou úpravou výslovně svěřen prováděcímu předpisu, k čemuž byla využita novxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xřady, které vykonávají podle zvláštních předpisů tuto působnost pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a pro vodní díxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tzv. obecných stavebních úřadů na straně jedné, a vojenských a jiných stavebních úřadů, dále, a to obdobně jako stavební zákon předchozí, rovněž s tzvx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxisí s vybranými skupinami či druhy staveb, jejichž povolování vyžaduje posouzení specifických požadavků, k nimž je třeba zvláštních odborných znaloxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxích předpisů u staveb leteckých, staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtavení speciálního stavebního úřadu pro tyto stavby upraveno zákonem o civilním letectví a speciálním stavebním úřadem podle tohoto zákona je Úřad prx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxích stavebních úřadů pro tyto stavby upraveno zákonem o dráhách a speciálními stavebními úřady jsou drážní správní úřady. Postavení drážních správnxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvy a současně také platí, že působnost drážních správních úřadů v zákonem stanoveném rozsahu vykonávají také obce v přenesené působnosti. Těžiště půsxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xpeciálních na území hlavního města Prahy vykonává působnost speciálního stavebního úřadu samo hlavní město Praha v přenesené působnosti. Dále pak u sxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxaveno zákonem o pozemních komunikacích a speciálními stavebními úřady na tomto úseku jsou potom příslušné tzv. silniční správní úřady. Ve věcech dálxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxnost speciálních stavebních úřadů jako silničních správních úřadů krajským úřadům a ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxečně pak u staveb vodních děl je postavení speciálních stavebních úřadů pro tyto stavby upraveno vodním zákonem a speciálními stavebními úřady na tomxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxch úřadů krajským úřadům, a u ostatních staveb vodních děl (resp. u těch, u kterých danou působnost zákon nesvěřuje jiným orgánům) přísluší působnost sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxciálních stavebních úřadů je také to, že platná právní úprava u nich výslovně vylučuje pravomoc v územním rozhodování. Speciální stavební úřady tak nexxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx popř. ve společném územním a stavebním řízení, a stejně tak nemohou vydávat ani územní souhlasy. Tato rozhodnutí a souhlasy přísluší vydávat obecným sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxvání pro potřeby těchto staveb spadá do pravomoci obecných stavebních úřadů, zatímco do pravomoci speciálních stavebních úřadů spadá až povolovací axx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe stejnopis písemného vyhotovení tohoto územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci také příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu jako stavxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xtavebnímu úřadu (§ 96 odst. 4).
Za této situace, kdy územní řízení a věcně navazující stavební řízení nevede jeden a tentýž stavební úřad, což je typixxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání, je třeba naplnění požadavku takové souladnosti zajistit jinak. Právní úprava proto stanoví, že speciální stavební úřady mohou stavební povolenx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxhodnutí, nebo územní souhlas. Takovýto souhlas obecného stavebního úřadu potom dokládá, že byly dodrženy podmínky vzešlé z výsledků územního rozhodxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxlas je svou povahou i formou úkonem podle části čtvrté správního řádu, a při jeho vydávání se proto postupuje podle § 154 až 158 uvedeného zákona. Stavebxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxdy nevydávají. Pro tyto případy stavební zákon předepisuje tzv. vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xřitom platí, že postupují podle stavebního zákona, přirozeně s takovými příp. odlišnostmi, které u jednotlivých režimů speciálních staveb stanoví pxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxona, který v tomto směru žádnou instrukci neobsahoval, také stanoví pravidlo pro případ, že by nebylo jednoznačné, resp. by vznikly pochybnosti o tom, xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xro určení příslušnosti stavebního úřadu vždy názor či stanovisko speciálního stavebního úřadu. Ve své podstatě jde o vcelku logické pravidlo řešení txxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stavbu "speciální", či nikoliv) je již z povahy věci odborně způsobilý právě příslušný speciální stavební úřad.
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2014, čj. 1 Ax xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxo řádu z roku 2004.
Rozsudek NSS ze dne 26.6.2014, čj. 9 As 22/2014-30
Byla-li předmětem ohlášení před stavebním úřadem do 31.12.2012 stavba, o jejxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxbního zákona z roku 2006.
Rozsudek NSS ze dne 17.1.2014, čj. 5 As 140/2012-22
Za akt věnování komunikace obecnému užívání nelze považovat samotnox xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh rozhodoval obecný stavební úřad (§ 13 stavebního zákona z roku 2006, § 117 stavebního zákona z roku 1976), a nikoli příslušný silniční správní úřad jxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xomunikacích).
Usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxního úřadu - o zřízení věcného břemene podle § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je příslušný soud ve správním soudnictví. Ustaxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté občanského soudního řádu, se zde nepoužije.
Rozsudek KS v Ostravě ze dne 3.6.2014, čj. 22 A 141/2012-51
Rozhodnutí o povolení stavby dešťové kxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxu [§ 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona z roku 2006], za situace kdy oba "úřady" jsou toliko různými odbory téhož městského úřadu, trpí vadou v podobě rxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxvního řádu z roku 2004.
Rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 4.3.1997, sp. zn. 16 Ca 492/96
Obecný stavební úřad nemůže povolit stavbu, jejíž povolení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxciálního stavebního úřadu. Nicméně je důležité, aby tento zvláštní zákon upravoval organizační stránku, tedy orgány na tomto úseku působící.
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xůsobnost u vyjmenovaných druhů staveb sloužících zvláštním účelům (stavby vojenské správy mimo území vojenských újezdů, stavby pro bezpečnost státxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nevykonávají pravomoci na úseku územního rozhodování.
Rozšiřuje se
kompetence
Ministerstva průmyslu a obchodu pro stavby související s nakláxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxově označené jako "vojenské" a dále "jiné" stavební úřady. Jde tak v podstatě o dvě podskupiny těchto "zvláštních" stavebních úřadů, přičemž v rámci drxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xravomocech také ještě liší.
Tyto stavební úřady jako celek se svým posláním převážně blíží speciálním stavebním úřadům, neboť pro ně také převážně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxadavků, k nimž je třeba mj. zvláštních odborných znalostí, příp. i posouzení zvláštních veřejných zájmů.
Pokud jde o vojenské stavební úřady, k těm xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxx který mj. vymezuje působnost újezdních úřadů na úseku územního plánování, bylo poznamenáno, že podle aktuálně platné právní úpravy jsou na našem územx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxovarský kraj) a vojenský újezd Libavá (Olomoucký kraj). Do konce r. 2015 existoval ještě vojenský újezd Brdy (Středočeský kraj).
Z dikce dané právnx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xtavby vydávat jak územní rozhodnutí či územní souhlas, tak také stavební povolení, popř. aprobovat ohlášení stavby.
Tímto specifikem se potom tytx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonem č. 350/2012 Sb., od většiny z nich.
K tzv. jiným stavebním úřadům daná právní úprava řadí v prvé řadě Ministerstvo obrany, a to pro stavby důlxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro stavby pro účely Vězeňské služby a také Ministerstvo průmyslu a obchodu pro stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivníxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxady společně platí, a to obdobně jako v případě speciálních stavebních úřadů (§ 15), že disponují působností stavebních úřadů s výjimkou pravomoci ve vxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxedené tzv. jiné stavební úřady potom rozhodují "toliko" v otázkách či věcech upravených stavebním řádem.
Jiné řešení však zákonodárce zřejmě xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x50/2012 Sb. a které jsou představovány obvodními báňskými úřady a jimž přísluší působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech pro jmenovitě ozxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxdy disponují i pravomocemi v územním rozhodování. Ostatně i ke stanovení samotných dobývacích prostorů dochází vydáním příslušných územních rozhodxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xvedených vojenských stavebních úřadů.
V případě první podskupiny tzv. jiných stavebních úřadů (tj. shora uvedených ministerstev) zákon výslovnx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx určité stavby stavební povolení vydat i bez těchto aktů územního rozhodování. Jmenovitě se tato výjimka vztahuje na stavby v uzavřených prostorech exxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo, které již takto jasné či jednoznačné není. Uvádí se v něm, že "u ostatních staveb zajistí stavební úřad vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxího, zatímco, v případě staveb v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se jimi výškové uspořádání prostoru mění, je třeba zajistit alespox xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovení potom zůstává otázka, zda a jak má být zajišťován soulad stavebního povolení u takto povolovaných staveb, s předcházejícími územními rozhodnutxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxlo analogicky platit to, co je stanoveno v případech staveb povolovaných speciálními stavebními úřady, a to, že "Povolení pro stavby mohou vydat jen se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry úxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxuje také (a to rovněž na rozdíl od předchozího stavebního zákona) na situace, kdy není na první pohled zřejmé či jednoznačné, zda je dána působnost uváděxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxto potencionálních případů svěřuje ústředním správním úřadům na vždy daném úseku.
xouvisející právní předpisy
- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské sprxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxtující stavby slouží určitému účelu užívání (např. areály školské, vnitrobloky) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x němž jsou případně umisťovány další stavby. Jen vnitroblok v tomto smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujícxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xozhodovat podle stavebního zákona o stavbách vojenské správy mimo území vojenských újezdů, je Ministerstvo obrany.
Vyhrazení pravoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxhnicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí v jejich okolí. Pak vykonává x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxi k vydání územního rozhodnutí pro některé stavby.
Komentář
Kromě zákonem provedeného rozlišení pravomocí obecných stavebních úřadů, speciálnxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxomoci stavebního úřadu prvního stupně nadřízeným stavebním úřadem, s nímž stavební zákon počítá pro specifické případy či situace.
Podle aktuálxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch skupinách případů.
Stavební zákon tak především počítá s vyhrazením pravomoci stavebního úřadu prvního stupně nadřízeným stavebním úřadem (xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí. V úvahu přitom přichází buďto vyhrazení pravomoci stavebního úřadu pxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxé právní úpravy ve spojení s povahou věci lze dovodit, že takovéto příp. vyhrazení pravomoci stavebního úřadu (jedná se "možnost") se zřejmě neomezuje xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx u speciálních stavebních úřadů, vojenských stavebních úřadů a z tzv. jiných stavebních úřadů potom i u báňských úřadů. U obecných stavebních úřadů by txxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxal sám krajský úřad (§ 13 odst. 6), by nadřízeným stavebním úřadem bylo ministerstvo, ve statutárních městech by takovým nadřízeným stavebním úřadem bxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxřízený stavební úřad jmenovitě vyhradil pravomoci ve věcech ohlášení a povolení staveb, včetně změn staveb před jejich dokončením, k čemuž stanoví, žx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxného užívání stavby a zkušebního provozu.
Druhá a třetí skupina případů potom míří na vyhrazení pravomoci ve věcech územního rozhodování, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxavomoc ve věcech územního rozhodování nepřísluší.
Ve zmiňované druhé skupině případů jde o situace, kde v roli nadřízeného stavebního úřadu vystuxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxout i na postavení magistrátu hlavního města Prahy, a tady platí, že vyhrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně v tomto právním režimu je možnx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xa životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto případy přitom stavební zákon, do určité míry obdobně jako u skupiny předchozí, stanoví, žx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxrazovat) současně přísluší k dotčeným stavbám také pravomoc ve věcech ohlášení či povolení staveb, včetně změn staveb před jejich dokončením, a rovněx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xákon míří jako na nadřízený stavební úřad na ministerstvo, pro které podle nyní komentovaného ustanovení platí, že si může vyhradit pravomoc stavebnxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxveb s vlivem na území sousedních států. I tady zřejmě platí, že k takovému vyhrazení pravomoci může docházet tehdy, pokud nebyla daná pravomoc ministerxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadů - pokud by takovými opatřeními či stavbami byly stavby na rozmezí dvou či více krajů).
K vyhrazení pravomoci stavebního úřadu prvního stupně nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxní postup nestanoví, je za situace, kdy § 192 odst. 1 obecně počítá s podpůrným využitím správního řádu, třeba ve všech shora popsaných případech vyhraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxět příslušného správního orgánu nebo na požádání účastníka věc usnesením převzít místo podřízeného správního orgánu a rozhodnout jako správní orgán xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jen s použitím mimořádných odborných znalostí, nebo jde-li o řízení s velkým počtem účastníků (§ 144), nebo u věci, u níž lze mít důvodně za to, že výrazně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx právní předpis) je myšlena tak, že v případě postupů podle nyní komentovaného ustanovení stavebního zákona nemusí být vyhrazení pravomoci nutně vázxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, na které možnost převzetí věci váže citované ustanovení správního řádu. Z § 17 stavebního zákona lze naopak zřetelně dovodit, že nadřízený stavební xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx komentovaného ustanovení stavebního zákona dopadá beze zbytku, je to, že vyhrazení pravomoci stavebního úřadu by mělo být provedeno usnesením.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxle územního plánování
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Základním cílem územního plánování je vytváření předpokladů prx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx vývoj názorů na pojetí "udržitelného rozvoje".
Územní plánování v souladu s udržitelným rozvojem usměrňuje změny v území, koordinuje a harmonizuxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxfrastruktury v území. Územní plánování soustavně a trvale konkretizuje a koordinuje veřejný zájem na využití území, který je soustředěn na racionálnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxemí musí být vycházeno z možností území a ochrany jeho hodnot. Podmínky pro změny v území se stanovují jednotlivými nástroji územního plánování, zejméxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxdinace s dalšími činnostmi a bez koordinace činností a zodpovědností mezi státem, regionální a místní správou.
Protože se jedná o velmi komplexní pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xozvoje včetně firem a občanů, vyžaduje udržitelný prostorový rozvoj sídel širokou participaci a podporu všech rozhodujících aktérů.
Územní plánxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxitom ve vztahu k udržitelnosti chápat současně jako půdu, tedy substrát úrodnosti, jako nositele dalších přírodních zdrojů (vody, nerostných surovixx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxchny další činnosti, na nichž záleží udržitelnost rozvoje.
V souladu s Evropskou direktivou 2001/42/EC bylo do naší praxe v roce 1992 zavedeno posoxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xopadem důsledků jejich realizace na životní prostředí.
Stavební zákon integruje hodnocení a posouzení vlivu na životní prostředí v maximální míxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xlivu na životní prostředí
ex ante
také monitoring
ex post
.
Za obecné cíle aplikovatelné do praxe územního plánování lze považovat
-
udržitelnox xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxru ekonomického rozvoje,
-
soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony, dostupnost infrastruktur a prostupnost vyjádřenou jako dosažitelnxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxšení lze konstatovat, že cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Ten je chápán jako zajištění souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxtou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů v horizontálních i vertikálních rovinách. Definici pojmu "veřejný zájem" stavební zákon pochxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní projednávané věci.
Současně je pak třeba mít na zřeteli, že v podmínkách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx"
Literatura
Principy a pravidla územního plánování, Ústav územního rozvoje (Ing. Alena Navrátilová, Ing. arch. Naděžda Rozmanová a kolektxxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxečení veřejného zájmu na harmonickém vývoji území a jsou zmocněním pro výkon veřejné správy na tomto úseku. Specifické úkoly jsou zaměřeny na zjišťováxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na jejich řešení. V rámci snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrox xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxřských změn. Nástroje územního plánování, zejména územně plánovací dokumentace, vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z vxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xímž se rozumí vyvážený vztah územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. Z tohoto důvodu se stanoví úkox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxocení vlivů na udržitelný rozvoj území také součástí územního plánu. Toto vyhodnocení zahrne vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ve smysxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxou doplněna o posouzení vlivů na hospodářský a sociální "pilíř" udržitelného rozvoje a o hodnocení vyváženosti vztahu těchto pilířů. Účelem je dosažexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxna. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území tak vytvoří rámec pro návrh řešení politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace a budx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xnterakcí hmotné struktury, přírodních i civilizačních hodnot a všech činností v území, včetně vyhodnocení veškerých ekonomických, sociálních, ekoxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxkčních složek, do nichž se promítají nároky, potřeby a veškeré činnosti obyvatel. Soustava funkčních složek zahrnuje zejména funkce: výrobu a skladoxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xospodářství.
Kvalita a vyváženost funkčních složek v území a jejich vzájemné vazby jsou zásadními faktory udržitelného rozvoje území, neboť výraxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxje (ekonomické, legislativní), které je nutno využít pro usměrňování potřeb, nároků a rozvoje funkčních složek do podoby vhodné pro rozvoj území, do pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxování hodnot území.
Stavební zákon v § 18 vymezuje cíl územního plánování a v § 19 úkoly územního plánování. Cílem je vytváření předpokladů pro výxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxinují orgány územního plánování veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
Úkolem územního plánovxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Související ustanovení
Literatura
Principy a pravidla územního plánování, Ústav úzxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
Zveřejňování písemností
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Obecná úprava obsažená ve správnxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxrava ve stavebním zákonu se výslovně vztahuje i na další písemnosti v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace.
Rozsáhlé písemnosti v rámxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx vyvěšovat na "fyzické" úřední desce. Nestanoví-li stavební zákon jinak, použije se proto správní řád, podle nějž na úřední desce postačí vyvěsit pouxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozsahu.
Pořizovatel je povinen umožnit každému seznámit se s návrhem zadání územně plánovací dokumentace, návrhem této dokumentace nebo zprávy x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxých opatření obecné povahy podle stavebního zákona. Ustanovení ukládá příslušným orgánům územního plánování pomocí veřejné vyhlášky vyvěšované na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxnovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování. Ustanovení neupravuje doručování návrhu územně plánovací dokumentace ani vydané územně plánovxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxání (i zadání pro změnu či aktualizaci) územně plánovací dokumentace, tedy pokynu, z něhož návrh územně plánovací dokumentace vychází.
Veřejnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxrbu samotného návrhu opatření obecné povahy. Právní úprava se tak odlišuje od obecné úpravy obsažené v § 172 odst. 1 správního řádu, podle níž se doručujx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvním orgánům použitím demonstrativního výčtu prakticky uložil, aby veřejnost a správní orgány seznámili se všemi písemnostmi, které se zadání územnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxxx xx xxxxx xx x xx x xxx x xxx x xxx x xxx x xx
Územně plánovací informace
Pxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xemovitostí, investorům, projektantům) o možnostech změn v území a podmínkách vydání konkrétního rozhodnutí nebo opatření v území, vycházející z odbxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxběžných informací podle správního řádu.
Komentář
Územně plánovací informace jsou poskytovány krajskými úřady, úřady územního plánování, obecxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxě plánovací informace formu rozhodnutí ani usnesení a dle judikatury NSS je její význam toliko informativní, jedná se o kvalifikované vyjádření podle x xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je žádost, ve které musí být uvedeny konkrétní požadavky v souvislosti s konkrétním záměrem na využití území. Územně plánovací informace se poskytují x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxdmínek využívání území a změn jeho využití vyplývajících z územně plánovacích podkladů, tj z územně analytických podkladů obce a kraje a ze zpracovanýxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxně plánovací informaci se uvedou všechny podmínky, které se vážou k území dotčenému zamýšleným záměrem.
b)
Podmínek vydání regulačního plánu vypxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů, jejichž stanoviska bude správní orgán vyžadovat pro vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí. Okruh dotčených orgánů vymezuje vždy spráxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxhž stanovisko bude třeba k územnímu souhlasu doložit. Územní souhlas, jako zjednodušující postup při umisťování záměrů, lze využít pouze v zákonem stxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxsahové podrobnosti žádosti o územně plánovací informaci jsou uvedeny v ustanovení § 2 vyhlášky o podrobnější úpravě stavebního zákona. Žadatel kromě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxou infrastrukturu a to včetně zobrazení celkové situace v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí. V případě, žx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxormace, vyzve příslušný správní orgán žadatele postupem dle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu k doplnění žádosti. Pokud žadatel vady žádosti neoxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxzena na 1 rok s tím, že v této lhůtě ji může příslušný správní orgán změnit v případě, že se změnily podmínky, za nichž byla vydána. Vydaná územně plánovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxatelná postupem dle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu orgánem, který ji vydal.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
Rozsudek NSS ze dne 25.9.2015, čj. 4 As 81/2015-120
Krajský soud v tomto směru správně poukázal na to, že legitimní očekávání navrhovatele by mohl zaxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx k jejímuž závaznému řešení fakticky neměla jakoukoli pravomoc.
Rozsudek NSS ze dne 25.10.2012, čj. 4 As 1/2012-26
Územně plánovací informace xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx správním řízení
a priori
vyloučit. Stěžovatelé nesprávně zveličují význam institutu územně plánovací informace. Ten je však skutečně toliko inforxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxce dne 31.3.2009, která pozbyla platnosti dne 30.3.2010. Stavební úřad nicméně dne 17.2.2010 vydal novou územně plánovací informaci. Správní orgány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx se všemi zákonnými požadavky, totiž nevyšel z obsahu územně plánovací informace, která má toliko podkladový a informativní charakter a neplní tak funxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxvbu schvalovanou v režimu dodatečného povolení stavby, tedy stavbu, která byla zrealizována bez příslušného povolení, a až následně žalobce požádal xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxměla by tato skutečnost vliv na legitimní očekávání žalobce, neboť stavebník, než začne stavbu realizovat, je povinen mít potřebné pravomocné stavebxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxsledné řízení o dodatečném povolení stavby nadbytečné. Tak tomu není. Žalobce se tedy nemůže za situace, kdy stavbu vystavěl bez takového povolení, doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxudek KS v Ústí nad Labem ze dne 8.10.2014, čj. 15 A 108/2013-138
Územně plánovací informace zakotvená v ustanovení § 21 stavebního zákona slouží k tomux xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi tak nelze zaměňovat s vydanou územně plánovací dokumentací, jejíž soulad s navrhovaným umístěním stavby posuzuje příslušný stavební úřad dle § 90 píxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům na její pořizování. Pro správní řízení vedená podle stavebního zákona platí ustanovení o veřejném ústním jednání tak, jak jsou upravena v xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxecifickou odchylkou od vedení řízení v písemné formě, kterou předpokládá v § 172 odst. 3 správní řád.
Pořizovatele stavební zákon opravňuje nařídxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx územně plánovací dokumentace. Větší množství veřejných projednání, spojené obvykle i se změnou místa jejich konání je praktickým vyjádřením dobré sxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xokumentace nezakládá pluralitu procesního stádia pořizování územně plánovací dokumentace. Následná či souběžná veřejná projednání v jiném čase anxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xednotnosti. S ohledem na princip subsidiarity není jednotností představovaného návrhu dotčena možnost přizpůsobení obsahu prezentace a zejména dixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xosledního z nařízených veřejných projednání.
Požadavek na vedení písemného záznamu z veřejného projednání je odrazem písemného vedení řízení o nxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdnání pořídí i jiný záznam zachycující obsah jednotlivých vystoupení.
Na požadavek vedení písemného záznamu veřejného projednání navazuje povixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, námitek či připomínek. S ohledem na povinnost pořizovatele vypořádat se se všemi podáními a rozhodnout o námitkách je nezbytná dostatečná identifikxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xokumentace.
Komentované ustanovení dále požaduje doplnění záznamu veřejného projednání o stanoviska, námitky a připomínky podané u pořizovatexx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxanoviska, námitky a připomínky. K tomu je vhodné poznamenat, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxojednání.
Smyslem veřejného projednání je jednak seznámení veřejnosti s návrhem nad rámec jeho znění vystaveného k nahlédnutí a vyložení dokumenxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxumentace, již může podle § 158 odst. 1 stavebního zákona vykonávat pouze fyzická osoba - projektant, jenž získal oprávnění k projektové činnosti ve výxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxat polovinu časového prostoru vyhrazeného pro veřejné projednání, aby byla umožněna veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxě plánovací dokumentace. Dle judikatury nad zákonné vymezení obsahu veřejného projednání lze v jeho konání spatřovat možnost k vyloučení pochybnostxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxitelné možností podání námitek a jejich vypořádáním.
Související ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xdst. 1 stavebního zákona nařizuje pořizovatel, který také odpovídá za sepsání písemného záznamu a řádný průběh. Je ovšem na obci, která územní plán vyxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní veřejnosti s návrhem nad rámec jeho znění vystaveného k nahlédnutí a vyložení dokumentace projektantem, jednak shromáždění připomínek a námitek. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnoucích z připomínek a námitek. Nelze proto obecně tvrdit, že nekonání veřejného projednání by bylo plně zhojitelné možností podání námitek a jejich vxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe o změnu velmi stručnou, zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx práva by nebyla ani v případě porušení postupu při veřejném projednání návrhu natolik dotčena, že by to mělo být důvodem ke zrušení změny č. 2. Stěžovatex xxx x xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx vypořádal.
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace (zakotvenxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy, na němž bude zajištěna účast projektanta (§ 22 odst. 4 stavebního zákona), druhou fázi by pak měla představovat veřejná diskuse spojená s ústním předxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na zpracování opatření obecné povahy (§ 22 odst. 3 stavebního zákona). Výsledek veřejného projednání by pak měl pořizovateli územně plánovací dokumexxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxosti při koncipování výsledného opatření obecné povahy.
Podle Nejvyššího správního soudu jsou obě zmíněné fáze veřejného projednání stejně důležixxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxní by neměl být výhradně monolog pořizovatele, resp. zpracovatele územně plánovací dokumentace, nýbrž právě vzájemný dialog mezi těmito subjekty a dxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxá zpráva
Účelem této úpravy je možnost zajistit laické veřejnosti účast na projednávání územně plánovací dokumentace a v územním řízení, a to prostřxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x řízení o vydání regulačního plánu.
Kromě zabezpečení přístupu k informacím na základě naplnění požadavků Aarhuské úmluvy, přístup k právní ochraxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxání veřejnosti jí zvoleným zástupcem veřejnosti, který je oprávněn zúčastňovat se i dílčích jednání při pořizování územně plánovací dokumentace. Záxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xčast veřejnosti.
Komentář
Komentované ustanovení obecně zavádí do řízení o pořízení návrhu územně plánovací dokumentace institut zástupce
sui xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xomentáře se neztotožňuje s extenzivním výkladem přímé účasti zástupce veřejnosti na všech úkonech pořizovatele ve správním řízení, neboť dle obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx shodnou připomínku a tuto uplatnit kdykoliv v průběhu řízení (ačkoliv její účinky budou odvislé od fáze řízení, v níž byla podána) a není důvodné zpochyxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxřejnosti na jednotlivých úkonech je právě umenšené následnými procesními kroky při pořizování opatření obecné povahy, jež navazují na fázi společnéxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxmitky proti návrhu opatření obecné povahy.
Dále komentované ustanovení uvádí předpoklady pro to, aby se osoba, fyzická či právnická, mohla stát záxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxůsobilost zástupce k právním jednáním. Za zastoupení veřejnosti se potom považuje věcně shodná připomínka zákonem stanoveného počtu obyvatel obce čx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxeny základní identifikační údaje zmocnitelů, zmocněnce a připomínka, jež má být zástupcem předložena. Zástupce veřejnosti musí na téže podpisové lixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx
Z hlediska zastoupení veřejnosti při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace je zástupce veřejnosti omezen rozsahem zmocnění obsaženým x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxhodnuto a toto rozhodnutí publikováno v územně plánovací dokumentaci. K tomu
recentní
judikatura
dále dovodila, že zástupce veřejnosti je oprávněx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxe veřejnosti může podat coby "zástupce veřejnosti" námitku, k níž nebyl zmocněn. S ohledem na znění stavebního zákona se autor domnívá, že pokud zmocnxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxtky anebo jako s připomínkou jiné osoby.
O tom, zda osoba prohlašující se zástupcem veřejnosti splňuje podmínky, rozhodne v případě pochybností spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva zástupce veřejnosti.
Související ustanovení
Související předpisy
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx pro přiznání aktivní legitimace k podání návrhu dle § 101a s. ř. s. nemůže být určující povaha subjektu (forma). Rozhodné je, zda se jedná o subjekt právxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxány fyzickou či právnickou osobou na základě zvláštní konstrukce účastenství. V obou variantách mohou tvořit "dotčenou veřejnost" takto prezentovaxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ale členy spolku mohou být jakékoli osoby, které třeba ani nemají žádný vztah k území, a rozhodný je zde sledovaný účel spolku a vztah spolku k dotčenému úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řízení o pořízení příslušného opatření obecné povahy toliko připomínky (srov. např. § 39 odst. 2 či 52 odst. 3 stavebního zákona), naopak zástupce veřxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxtníkům nemovitostí dotčeným regulací. Toto oprávnění je podepřeno, na rozdíl od spolku, značnou mírou legitimity, dosažením § 23 Zástupce veřejnosxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Dotčení právní sféry nelze redukovat na dotčení vlastnických či jiných věcných práv. Zástupci veřejnosti tak lze při ochraně zájmů skupiny osob proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xy, kteří uplatnili věcně shodnou připomínku. Dotčení právní sféry tak namítá jménem podstatné části obyvatel regulovaného území a námitka jím podaná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxě plánovací činnost
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Stavební zákon nastavuje kvalifikační požadavky pro výkon úzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Je nutné, aby úředníci zabezpečující územně plánovací činnost byli kvalifikovanými a profesionálními partnery zpracovatelům územně plánovací dokxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxtanovení zákona, které se váže na vydávání územně plánovací dokumentace podle správního řádu) klade na výkon územně plánovací činnosti další vysoké nxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxx xxxdy, které jsou oprávněny pořizovat zejména územní plány, regulační plány, územně plánovací podklady, vymezení zastavěného území. Stavební zákon pxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je umožněno zabezpečit výkon územně plánovací činnosti i dalšími obcemi, avšak v omezeném rozsahu. Stavební zákon stanovuje v § 7 rozsah územně pláxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xředpokladem pro vykonávání územně plánovací činnosti je osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o úřednících a splnění kvalifikačníxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxého celku, který vykonává správní činnosti stanovené vyhláškou o zvláštní odborné způsobilosti. Takovou činností je dle § 1 odst. 1 písm. j) územní plxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního právního předpisu (autorizační zákon), splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Pokud bude autorizovaný architekt vykonxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxalifikační požadavky vzdělání splňuje fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xro autorizaci pro územní plánování určuje Česká komora architektů v souladu s § 7 Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro autorizaci Autorizačxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxky uděluje ministerstvo pro místní rozvoj na základě žádostí, v níž se dokládá splnění kvalifikačních požadavků odpovídající praxe, osvědčení zvlášxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm uznaným pro autorizaci v oboru územní plánování a na 3 roky pro osoby s vysokoškolským vzděláním příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru úzexxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx úředník, který vykonával ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a má přísxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xtavební zákon předpokládá a umožňuje přijímat na obecní a krajské úřady zájemce o výkon územně plánovací činnosti bez splnění kvalifikačních požadaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxní požadavky splnit.
Související ustanovení
xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxcí podklady
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Stavební zákon změnil oproti stavebnímu zákonu z roku 1976 druhy územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxe, které určil k prověření a posouzení řešení vybraných problémů v území. Stavební zákon změnil, zjednodušil druhy územně plánovacích podkladů a souxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxuzení jejich aktuálnosti a zaevidování do evidence územně plánovací činnosti. V souvislosti s urbanistickými studiemi byla učiněna výjimka, podle nxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxizovány. ÚAP se povinně pořizují. ÚAP jsou podkladem pro pořizování politiky územního rozvoje a její aktualizace, pro pořizování územně plánovací doxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtace na udržitelný rozvoj a pro poskytování územně plánovacích informací. ÚAP jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů zejména v územích obcíx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxmacemi, které lze získat od veřejné správy a vlastní činností pořizovatele. Při zpracování územně plánovací dokumentace na ÚAP navazují doplňkové prxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx jako technickou pomoc při zpracování zejména úplné aktualizace ÚAP smluvně zajistit spolupráci odborného pracovníka na úseku územního plánování, nxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxíků příslušné odbornosti. Odpovědnost za zpracování ÚAP a jejich aktualizaci však vždy nese úřad územního plánování, resp. krajský úřad.
Územní sxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxí rozvoj, krajské úřady, úřady územního plánování a městské či obecní úřady využívají územní studii k prověření vybraných problémů obvykle v podrobněxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxady ověřují územní studií veškeré záležitosti, které obsahují jimi pořizované dokumentace, tzn. MMR ověřuje celorepublikové záměry, krajské úřady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xákona, kterou vykonávají fyzické osoby s oprávněním k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Pořízení územní studie je výkonem přenesené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxem samosprávy přípustné.
Při územně plánovací činnosti jsou kromě územně plánovacích podkladů využívány podklady zpracované a vydané orgány veřxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdy.
Související ustanovení
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxcké podklady (ÚAP) zjišťují a hodnotí stav a vývoj území; jsou průběžně pořizovány, resp. aktualizovány. ÚAP zajišťují trvalé a aktuální informace o úxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxualizací a pro pořizování územních studií. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxích úřadů zejména v území obcí, které nemají platný územní plán. ÚAP jsou slovy minulé právní úpravy průzkumy a rozbory, které zabezpečuje pořizovatelx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xprávy a vlastní činností pořizovatele. Při zpracování územně plánovací dokumentace na ÚAP navazují doplňkové průzkumy a rozbory. ÚAP obsahují:
a)
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxmí a zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxí, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území.
Povinný (minimální) výčet sledovaných jevů pro tvorbu ÚAP je obsažen v přílozx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x.
b)
rozbor udržitelného rozvoje území v textové části obsahuje vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území.
Veškeré rozbory a analýzy směřují k určení problémů k řešení v územně plánovací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínex xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xále na výkrese problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (problémový výkres). Podle potřeby lze zhotovovat další výkresy.
Měřítko výkrexx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xro pořizování územních plánů a v případě ÚAP krajů pro pořizování zásad územního rozvoje).
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xihomoravského kraje (2011) neobsahují žádné návrhy opatření, jak se s existující nadlimitní hlukovou zátěží v území vyrovnat, soud uvádí, že takové nxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxlémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Územně analytické podklady tedy slouží k rozboru a popisu situace v území, nikoliv k navrhování opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
K odst. 1:
Územně analytické podklady (ÚAP) pořizují úřady územního plánování pro své správní obvody v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizováxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úřady pro území vojenského újezdu v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Územně analytické podklady se xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxní zejména úplné aktualizace ÚAP smluvně zajistit spolupráci odborného pracovníka na úseku územního plánování, nejlépe autorizovaného architekta xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnost za zpracování ÚAP a jejich aktualizaci však vždy nese úřad územního plánování, resp. krajský úřad.
K odst. 2:
Obsahem podkladů pro rozbor udržxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxývající z průzkumů území prováděných zpravidla pořizovatelem ÚAP a další dostupné informace, například statistické údaje.
Údaje o území nevznikxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx k určité části území) vzniklých nebo zjištěných zejména na základě právních předpisů; o záměrech na provedení změn v území. Údaje o území zahrnují i infxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxrý je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky o územně analytických podkladech.
K odst. 3 a 4:
Poskytovatelem údajů o území je orgán veřejné správy nebo jím zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxrové (pokud to povaha údaje o území umožňuje) formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění s tím, že vlastník technické infrastruktury je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xodat aktualizované údaje o území. Při vzniku nových údajů o území jsou poskytovatelé údajů rovněž povinni je neprodleně dodat pořizovatelům ÚAP.
Pxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxlnost jimi poskytnutých údajů o území, a to i při každé jejich úplné aktualizaci, tj. ve dvouletých cyklech. Poskytovatel údajů, který neposkytne spráxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci ÚAP.
Správního deliktu, tj. přestupkxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xebo podle § 27 odst. 3. Pokutu lze za přestupek uložit ve výši do 200 000 Kč.
Správního deliktu se dopustí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxo zákona. Pokutu lze za správní delikt uložit ve výši do 500 000 Kč.
K odst. 5:
Poskytovatelé údajů poskytují údaje o území zdarma. Pouze vlastník dopxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejvýše však do výše nákladů na pořízení kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli.
Právem poskytovatelů údajů je vyžádat si ÚAP od pořizxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxk do ceny nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na jejich doručení žadateli. Tuto úhradu nelze žádat od orgánů veřejné správy a jimi zřízxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxý byl upraven pro potřeby 4. úplné aktualizace ÚAP obcí a krajů.
xxxxxxxzace územně analytických podkladů
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Pořizovatel provádí průběžnou aktualizaci územně analytxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlně poskytnuté údaje o území do databáze ÚAP, včetně jejich kontroly.
Současně se průběžně provádí průzkumy území a přebírají se
relevantní
části x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxemně plánovacích dokumentací jsou dle metodického návodu odboru územního plánování MMR ze dne 9.5.2016 "Pořizování aktualizací územně analytickýcx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxlnost zejména datové části ÚAP a tuto aktualizovanou datovou část poskytnout bezodkladně též všem stavebním úřadům ve své působnosti, přičemž graficxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx x x xxx xtavebního zákona vyplývá, že územně analytické podklady jsou podkladem nejen pro pořizování územně plánovacích dokumentací, ale též pro poskytováxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxvení odpovídá nejen povinnost poskytovatelů údajů o území, kteří údaje o území poskytují bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, ale též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Nejpozději 18 měsíců od poslední úplné aktualizace ÚAP pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o aktualizaci ÚAP poskytovxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.
Krajský úřad zpracovává úplnou aktualizaci ÚAP kraje s využixxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nové údaje o území, aktualizované nebo nové údaje o území poskytovatel údajů pořizovateli bezodkladně předá spolu s novým vyplněným a potvrzeným paspxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
x
x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx posledního poskytnutí; v pasportu údajů o území poskytovatel údajů potvrdí, že od doby, kdy příslušné údaje o území poskytl naposledy, nedošlo k jejicx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xdajů o území);
-
též oznámí pořizovateli své případné záměry v území (včetně záměrů na vymezení zastavitelných ploch).
V rámci úplné aktualxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx:
-
kontrolu úplnosti a aktuálnosti stávajících údajů o území obsažených v ÚAP s důrazem na doplnění chybějících dat (zejména technické a dopravní ixxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ohledem na obsah sledovaných jevů podle přílohy č. 1 vyhlášky o územně analytických podkladech;
-
kontrolu úplnosti a aktuálnosti záměrů v území a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxborů a zjištění a vyhodnocení případných rozdílů oproti údajům x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxení zajišťuje pořizovatel ÚAP. Při zpracování doplňujících průzkumů a rozborů je proto nutná součinnost zpracovatele doplňujících průzkumů a rozboxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;
-
zjištění problémů k řešení, stanovení požadavků na jejich odstranění nebo omezení, s jasným určením, která územně plánovací dokumentace (příxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxných údajů o území a doplněných záměrů na provedení změn v území a revidovaných a doplněných problémů k řešení.
Metodika
Metodický návod odboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxualizace ÚAP obcí a krajů.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxlné aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) je především seznámení jednotlivých obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se zjišxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxěným problémům k řešení, umožní dotazy a uplatnění připomínek (lhůtu a způsob vypořádání právní předpisy neupravují). Má se za to, že pokud se zástupce xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxe výsledku projednání s obcemi ve svém správním obvodu a bezodkladně je zašle krajskému úřadu.
Součástí úplné aktualizace ÚAP je doklad o jejím projxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxštěných problémů s obcemi je nezbytné v takovém předstihu, aby jeho výsledky byly zapracovány do pořizované úplné aktualizace ÚAP před jejich předáníx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxzboru udržitelného rozvoje území, resp. jeho aktualizace. Součástí úplné aktualizace ÚAP kraje je doklad o jejím projednání v zastupitelstvu kraje dxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxý úřad zašle úplnou aktualizaci ÚAP kraje Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu životního prostředí, a to do 6 měsíců od lhůty stanovené pro jejxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Územní studie
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Územní studie je nástrojem určeným k prověřenx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxí plán. MMR, krajské úřady, úřady územního plánování a městské či obecní úřady využívají územní studii k prověření vybraných problémů obvykle v podrobxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxudie krajské úřady, obecní a městské úřady ověřují územní studií veškeré záležitosti, které obsahují jimi pořizované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxovatelé obvykle volí měřítko grafické části územní studie podrobnější než je měřítko územně plánovací dokumentace, pro niž se stane podkladem.
Úzxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxorové uspořádání území. Oborové studie zpravidla prověřují pouze technické parametry záměrů a možný průchod územím.
K odst. 2:
Obsah, rozsah, cíx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxytuje pořizovatelům rozsáhlé možnosti. Obsah, rozsah, cíle a účel určuje pořizovatel v zadání.
Zadání územní studie má být stručné a oproštěné od zxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxnění účelu pořizované územní studie:
a)
Cíle a účel pořízení územní studie: Územní studie řeší vybrané problémy v území. V této části zadání bude vyjxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
-
územní studii sloužící jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace nebo její aktualizace či změny (§ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxie pořizována na základě podmínky uvedené v územním plánu či nikoliv.
b)
Rozsah řešeného území: Řešené území se vymezuje popisem jeho hranice nxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxpovými díly, polohopisným a výškopisným zaměřením řešeného území, a to v závislosti na rozsahu řešeného území, požadovaném obsahu a podrobnosti územxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxích na řešení územní studie se nejprve uvede, zda je požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a v jakém rozsahu. V této části zadání se uvádxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxny).
V případě, že jako první etapa je požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, je vhodné, aby si pořizovatel vyhradil právo upřesnit po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxí, doporučení k převzetí některých částí návrhu do územně plánovací dokumentace nebo její změny), jaké výkresy pořizovatel požaduje, názvy výkresů a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (a to i ve vztahu k předání případné první etapy - doplňujících průzkumů a rozborů) a požadavky předání na CD nosičích.
e)
Další požadavky: Napříklax xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxvána). Zákon nevyžaduje (ale ani nevylučuje) konzultace územní studie s dotčenými orgány, orgány samosprávy, s vlastníky pozemků, případně s veřejnxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx xx kterou vykonávají fyzické osoby s oprávněním k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Pořízení územní studie je výkonem přenesené působnxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsprávy přípustné.
K odst. 4:
Na závěr pořizovatel územní studie schvaluje možnost jejího využití podle § 25 a vkládá data o této studii do evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx
xxtodický pokyn odboru územního plánování MMR a ÚÚR z října 2015 "Zadání územní studie - osnova zadání"
Díl 2
Politika územního rozvoje
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlasti územního plánování, který řeší území celého státu v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. PÚR stanovuje od obecných cxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxoje z politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, do společného dokumentu, ktexxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxě zabývaly otázkou, zda je PÚR opatřením obecné povahy či nikoliv. Oba soudy opakovaně shledaly, že PÚR není opatřením obecné povahy. Ve svých rozsudcíxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxka má vyjadřovat rozvojové záměry státu v mezinárodním kontextu a vytvářet základ pro regionální politiku na úrovni státu, a to vše v potřebné míře obecxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xravidla vztahující se ke konkrétní situaci, ale stanovit obecné rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost, zajistit koordinaci územně pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxání např. se zásadami územního rozvoje - tak nízká, že již je namístě hovořit o obecnosti předmětu regulace (ve smyslu protikladu ve vztahu ke "konkrétnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxho veřejnosprávního působení. Na druhou stranu je však třeba připomenout, že na přípravě návrhu politiky územního rozvoje participuje veřejnost proxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtů, ale o interní předpis, který však s ohledem na účast veřejnosti při jeho vzniku, jež je zákonem formalizována, nese i určitý přesah nad rámec samotné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xzemního rozvoje je koncepčním (nikoli realizačním) nástrojem územního plánování a představuje tak základní referenční rámec, který je závazný potuxx xx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxodování v území. Neznamená to však, že politikou vytýčený úkol bude nutně naplněn. Jedná se o určité (strategicky jistě velmi důležité) vodítko, jakým xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxího působení.
Závaznost záměrů vyjádřených v PÚR pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních a regulačních plánů a pro rozhodování x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xolitice obsažených záměrů, a to bez dalšího hodnocení jejich dopadů či zvažování možných variant. Takový postup by byl v rozporu se zvláštními právnímx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xráva. Závaznost obecně formulovaných záměrů politiky pro územně plánovací dokumentaci je nutno vyložit jako závaznost příslušných územních orgánů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoli faktickou realizaci tohoto záměru. Pokud by obecné záměry vyjádřené v PÚR, samy o sobě, bez ohledu na jejich obsahové vymezení znamenaly pro přísluxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvoje, územního plánu či regulačního plánu, smysl.
Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace. Úxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezené politikou. Soulad územně plánovací dokumentace s politikou územního rozvoje je hodnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného projednání a projednání návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. Soulad územně plánovací dokumentace s politikou úxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxumává její soulad s politikou územního rozvoje zastupitelstvo kraje nebo obce.
Mezi politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje je příxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x x xx xxxxx x je vyslovena závaznost politiky územního rozvoje i pro územní plán.
Judikatura
správních soudů se od přímé vazby odchylovala, činila velké obtíže poxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Pořizovatelé jsou povinni následně aktualizovat zásady územního rozvoje a změnit územní plány. Není důvodné, aby byly nejprve uvedeny do souladu s akxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxl již ve fázi zpracování zadání územního plánu má za úkol v zadání upřesnit požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, obdobně je tomu při zpracxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x x xx x xxxxxxxx x xxxxně analytických podkladech). xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx 7). Před vydáním územního plánu pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje (§ 53 odst. 4 písm. a). Zastupitelstvx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxhválenou politikou územního rozvoje (§ 54 odst. 5). Zpráva o uplatňování územního plánu mimo jiné obsahuje vyhodnocení souladu územního plánu s politxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxoje.
Přímá vazba mezi politikou územního rozvoje a územním plánem byla potvrzena rozsudky Krajského soudu v Brně, Nejvyššího správního soudu a Ústxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxzvoje vycházet a dále že vymezení územní rezervy při neexistenci zásad územního rozvoje není nezákonné. Soud mimo jiné konstatoval, že i samotná právnx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxšeny v zásadách územního rozvoje; tyto záležitosti nadmístního významu mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxi, které bylo skončeno usnesením Ústavního soudu ze dne 25.11.2015, sp. zn. I. ÚS 2152/15, jímž byla ústavní stížnost proti tomuto rozsudku odmítnuta jxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxi republikového významu vyplývající z platné politiky územního rozvoje, které dosud nebyly zpřesněny a konkretizovány v zásadách územního rozvoje, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxho rozvoje zasáhla do práv a povinností jednotlivců, tj. např. aby mohl být určitý záměr v území umístěn, musí být převzat a konkretizován závazným spráxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxené osoby bránit u soudu návrhem na zrušení opatření obecné povahy. Pro úroveň ochrany práv dotčených vlastníků nemovitostí proto nehraje žádnou roli xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxpem podle § 43 odst. 1 věty druhé stavebního zákona konkretizována v územním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásadách územního rozvoje.
Polixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xzemí prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxně plánovací dokumentaci. Přímou vazbou si stát zabezpečuje přednostní prosazení záměru celostátního nebo mezinárodního významu. Bude se však jednxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxředními správními úřady, je schvalovaná vládou, je tedy závazná pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady.
xxxxxxxxxx
Usnesení ÚS ze dne 25.11.2015, sp. zn. I. ÚS 2152/15
Stran zákonnosti vymezení územní rezervy Ústavní soud připomíná, že není povolán k hodnocení poxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xzemní rezervy v územním plánu při neexistenci zásad územního rozvoje neporušuje v posuzovaném případě stavební zákon ani jiný právní předpis.
Usxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy a jsou přijímány vládou ve formě jejího usnesení, nelze hovořit o správním uvážení při jejich přijímání a tudíž ani o možnosti soudního přxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xáležitost republikového významu nejprve konkretizována a vymezena v zásadách územního rozvoje a (fakultativně) teprve poté v územním plánu nebo zda xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Rozsudek xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xeexistenci zásad územního rozvoje není nezákonné.
Rozsudek KS v Brně ze dne 6.8.2015, čj. 63 A 5/2015-116
Byl zvolen za situace, kdy neexistují zásxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxstního významu.
Obsah politiky územního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Cílem územně plánoxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel. Stavební zákon stanovuje obsah politiky územního rozvoje, který se následně zpřesňxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxraniční a mezinárodní dokumenty, které mají územní průmět.
Politika územního rozvoje v republikových prioritách územního plánování v úrovni podxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxa 23 priorit územního plánování, které se věnují urbanistickým zásadám ochrany a rozvoje území.
Prostorové uspořádání území státu v přeshraničníxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxlastmi jsou ucelená urbanizovaná území, která zahrnují jedno nebo více center osídlení a urbanizované zázemí. Tento celek je charakterizován vysokox xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxr se zvýšenými požadavky na využití území a jeho změny, v němž se soustřeďují činnosti a veřejná infrastruktura mezinárodního, celostátního, nadregixxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxojením sídel, zejména měst a sídel městského typu, k rozmístění a struktuře obyvatelstva podle výsledků sčítání lidí, bytů a domů, k dopravní infrastrxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxdstavují územní zdroj urbanizace rozvojové oblasti a podnět k intenzivní urbanizaci přilehlého okolí. V prostoru rozvojové oblasti může působit silxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxanizační působení. Některá centra osídlení, která leží v blízkosti dominantních velkoměst, jsou vedlejšími centry. Centra osídlení vykonávají zárxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlasti. Rozvojové osy mohou rovněž vzniknout mezi samostatnými centry osídlení. Sídla v rozvojové ose zpravidla vytvářejí kooperující systémy a jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvky na využití území a jeho změny.
Specifické oblasti jsou oblasti, v nichž se dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje územíx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xakticky se jedná na jedné straně o oblasti strukturálně postižené v důsledku ekonomické transformace nebo dlouhodobě zaostávající či oblasti se zhorxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje. Vymezení dopravxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxezení dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu, nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, zachází s xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxoval, že není možné, aby o mezinárodním dopravním koridoru procházejícím skrze celé území státu rozhodovaly jednotlivé kraje či obce. Nelze ani pomíjxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxt tyto trasy do územně plánovací dokumentace pro celé území státu by stát neměl nástroj, jak těmto dohodám, při respektování vnitrostátní regulace, doxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxování, která je v působnosti subjektu oprávněného o takových věcech rozhodovat, tj. vlády. Partnerem pro diskuzi ohledně jeho vymezení mohou také být xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxamu nebo plochy a koridory, které svým významem přesahují území jednoho kraje, vymezeny již v politice územního rozvoje, jež je vydávána na základě usnxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxh změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika.
K odst. 2:
Soxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxoví rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlixx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxo rozvoje předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlem vyhodnocení je zajistit, aby politika územního rozvoje naplňovala uvedené předpoklady.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxcím skrze celé území státu rozhodovaly jednotlivé kraje či obce. Nelze ani pomíjet tu skutečnost, že při plánování mezinárodních dopravních staveb jsxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxt neměl nástroj, jak těmto dohodám, při respektování vnitrostátní regulace, dostát.
Jedná-li se tedy o koridor mezinárodního či národního významu, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxodovat, tj. vlády. Partnerem pro diskuzi ohledně jeho vymezení mohou také být jen představitelé jednotlivých států. V souladu s tím jsou plochy a koridxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xraje [§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona], vymezeny již v PÚR, jež je vydávána na základě usnesení vlády.
Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxstní rozvoj za součinnosti ministerstev, ústředních správních úřadů a krajů, jejichž zástupci jsou členy konzultačního a koordinačního výboru.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxí relevantních podkladů; posuzuje a projednává předkládané materiály, zejména rozpracovanou politiku územního rozvoje a vyhodnocení vlivů politixx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxedložení koordinačnímu výboru.
Koordinační výbor zejména rozhoduje o problémech zjištěných při práci konzultačního výboru, které přesahují odxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxí zjištěných problémů k předložení vládě České republiky.
K odst. 2:
Podklady pro politiku územního rozvoje jsou územně plánovací podklady, poříxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxně plánovací dokumentace krajů. Využívány jsou dokumenty určené k podpoře regionálního rozvoje pořízené ministerstvem pro místní rozvoj. Využívánx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxiky, strategie, koncepce, plány, programy veřejné správy. Politika územního rozvoje je dokumentem, který koordinuje záměry státu v mezinárodních sxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj, zejména její části - vyhodnocení vlivů na životní prostředí - je zpráva o stavu životního prostředí.
K odsxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxředí a na lokality
NATURA
2000, projednaná a dohodnutá v konzultačním případně koordinačním výboru, se projednává způsobem a podle lhůt stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxx Aarhuské úmluvy veřejnost. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí se politika územního rozvoje zasílá sousedním zemím.
Ministerstva, ústřednx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsy, proto jsou jejich stanoviska pro politiku územního rozvoje závazná. Obce a veřejnost uplatňují připomínky, které se vyhodnotí a případně se v polixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxání zašle Ministerstvu životního prostředí jako podklady pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prosxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxopsky významné lokality nebo ptačí oblasti, se postupuje podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvedená Ministerstvem žxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxvisející ustanovení
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Ustanovení § 34 stanovuje podklady, které se předkládají vládě společně s návrhem poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxním, jak byla stanoviska v politice zohledněna. Obdobně jsou ve zprávě obsaženy připomínky obcí, veřejnosti a vyjádření sousedních států a výsledky kxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxení vlivů politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, která nemá stavebním zákonem ani prováděcí vyhláškou stanovený obsah, pouze přílohx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxržitelný rozvoj se provádí v samostatných částech - posuzování vlivů politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, hodnocení vlivů politiky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území Ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, k němuž ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje sdělení, jak bylo zohledněno.
Vláda schvxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xznámeno ve Sbírce zákonů.
Související ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Průběžně je po schválení politiky územního rozvoje nebo její aktualizace Ministerstvem pro místní rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxních je průběžně prověřováno plnění termínů a úkolů ministerstvy, ústředními správními úřady a kraji, průběžně lze uplatňovat návrhy na aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxí rozvoj zpracovává každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje ve spolupráci s ministerstvy, ústředními správními úřady a kraji. Úkoxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxelem zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje je vyhodnotit její uplatňování a poskytnout vládě podklad pro rozhodnutí o aktualizaci platné poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxní doposud platné politiky územního rozvoje. S ohledem na účel politiky územního rozvoje je vyhodnocení jejího uplatňování zaměřeno na plnění úkolů úxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na provádění koordinace odvětvových a meziodvětvových koncepcí, politik, strategií a dalších dokumentů; na koordinaci rozvojových záměrů, tj. zámxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxtury, které svým významem, rozsahem nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů.
Při zpracování zprávy o uplatňování politiky územníhx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v mezinárodních a republikových souvislostech, zejména dokumenty určené k podpoře regionálního rozvoje. Dále jsou využívány výstupy územně plánovxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxty, které souvisí a mohou ovlivnit územní rozvoj ČR a dokumenty sousedních států, usměrňujících jejich územní rozvoj; zprávy o stavu životního prostřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a veřejnosti.
Obsah zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje stanovuje stavební zákon. Ze zprávy vyplyne závěr, že je nebo není potřeba aktuxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxemního rozvoje se projednává dle stavebního zákona. Ministerstvo životního prostředí v rámci projednání zprávy uplatní stanovisko, zda má být aktuaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxamného negativního vlivu na území
NATURA
2000. Ministerstvo pro místní rozvoj na závěr projednání vyhodnotí připomínky, oprávněné požadavky promíxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxzení aktualizace politiky územního rozvoje nebo o pořízení nové politiky územního rozvoje. Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje po jejím sxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtup pořízení aktualizace politiky územního rozvoje. Stavební zákon stanovuje i možnost pořízení aktualizace politiky územního rozvoje z důvodu naxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxí zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje.
Související ustanovení
- § 11, § 18, § 19, § 33, § 34, příloha
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xzemního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Koncepčně novým nástrojem územního plánování jsou zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmí kraje. Významná při jejich tvorbě je skutečnost, že se zpracovávají pro celé území administrativně určeného (vymezeného) území, které prošlo svým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těžební oblasti ...).
Východiskem pro navržení dalšího rozvoje území je jeho poznání. První fází zpracování ZÚR (nebo podkladů sloužících pro jejxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx slovy řečeno o analýzu dynamického a proměnlivého komplexu funkčních sídelních vztahů propojujících v různé kvalitě a intenzitě jednotlivá místa zkxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxdavků formulovaných státem, zastupovaným dotčenými orgány, a samosprávou kraje a obcí s využitím územně plánovacích podkladů (územně analytických xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xyužívají k dalšímu dotváření koncepce prostředky stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. ZÚR vychází z politiky územního rozvoje. xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxkou územního rozvoje. Nově stavební zákon (zákonem č. 350/2012 Sb.) stanovil zásadu, že ZÚR mohou obsahovat i záležitosti týkající se rozvoje státu nxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xÚR regulují území v různé míře podrobnosti, a to od stanovení priorit územního plánování kraje k upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvojx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xzemí podstatné pro tvorbu následných územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Jedná se o priority územního plánování kraje pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxdrobněji je vyjádřena sídelní struktura, resp. uspořádání území kraje, a to vymezením rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí. Oxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxikového a nadmístního významu a územní systém ekologické stability jsou vymezeny v podrobnosti ploch nebo koridorů nebo územními rezervami. Plochy nxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy neznamenají stavební uzávěry. V nich je možno činit změny v území, ovšem s výjimkou těch, které by znemožnily či podstatně ztížily budoucí využití úzexx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxené lhůtě prověřeno a plnění tohoto úkolu uloženého ZÚR sledováno ve zprávě o uplatňování ZÚR. V návaznosti na zprávy o uplatňování ZÚR by pak mělo dojít xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a koridorů veřejné infrastruktury a územního systému ekologické stability. Míra podrobnosti jejich vyjádření se v jednotlivých nástrojích územníhx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xzemního plánování vymezována pomocí ploch a koridorů. Dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxzvoje vymezena pomocí koridorů. Vzhledem k závaznosti vyšších nástrojů územního plánování pro nižší stupně (viz § 36 odst. 5, § 43 odst. 5 stavebního záxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xakto vysoká míra konkretizace daných záměrů je vlastní spíše nižším nástrojům územního plánování, v případě dopravní a technické infrastruktury je pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxje představuje zásah do vlastnického práva k pozemku, který je do ploch a koridorů pro biocentra nebo biokoridory zahrnut. Již v této fázi územního plánxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupovat v dohodě s vlastníkem pozemku ukládají ustanovení až ve vztahu k samotné realizaci konkrétních kroků. Dohoda s vlastníkem pozemku není vyžadovxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní, který minimalizuje počet osob potenciálně dotčených na právech, a požadavkem ponechání dostatečného prostoru, který v nižších stupních územně pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxřka koridoru naopak poskytuje nástrojům územního plánování nižšího stupně určitou volnost pro zohlednění konkrétních místních podmínek. Význam mixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxeny v samotných zásadách územního rozvoje. Vymezení mimoúrovňových křižovatek je nutno chápat jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu.
Měřítkx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí, je z hlediska předběžné opatrnosti pořizovatelské praxe potřebné mít k dispozici podrobnější prověření, v němž je záměr zkoumán jak z hledisek územxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxtup - záměry před jejich zapracováním do ZÚR prověřit oborovou nebo územní studií, jejímž cílem je mimo jiné navrhnout vymezení rozsahu plochy nebo korxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x délce procesu tvorby zásad územního rozvoje a dynamickému procesu výstavby je pochopitelné, že mapové podklady použité pro tvorbu zásad územního rozxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx takovou vadou, která by byla v rozporu se smyslem územního plánování.
Současně se ZÚR se zpracovává vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj územxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxílohy ke stavebnímu zákonu.
Koncepce vytvářené na úseku územního plánování představují zejména s ohledem na svoje dopady do území, a tím i života jexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxou či mohou být takovou koncepcí dotčeni, jsou s ohledem na právní formu těchto koncepcí (s výjimkou politiky územního rozvoje se jedná o opatření obecnx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xx xýkají posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. (Bahýľová, L., Kocourek, T., Vomáčka, V.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrostředí (včetně vlivů na lidské zdraví), vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytickýcx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxce na životní prostředí, který je rámcově popsán v příloze stavebního zákona. I když se posuzovatelé SEA vypořádají s většinou bodů přílohy stavebního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných. NSS se v roxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí) je podle bodu 5 přílohy ke stavebnímu zákonu z roku 2006 (bod 6 přílohy ke stavebnímu zákonu z roku 2012 ...) součástí hodnocení SEA (Stratexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxologie, 2) zjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být negativně ovlivněny, 3) identifikaci a popis možných kumulativních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxých vlivů. Hodnocení probíhá v úrovni hrubého odhadu plánované zátěže v úrovni kvalifikovaného odhadu. Nejvíce problémů i nadále v praxi činí vytvořexx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx aby ve vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů byly výslovně zapracovány veškeré záměry obsažené v zásadách územního rozvoje a jejich možné hxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxxem na povahu a rozsah záměrů, k jejichž kombinaci dochází, nebo v důsledku zjištění učiněných v rámci řádně prováděného procesu pořizování zásad územnxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxpce event. návrh koncepce obsahující variantní řešení jednotlivých ploch a koridorů. Taková povinnost může být stanovena dotčeným orgánem na úseku pxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x koridorů, posouzení vlivů ZÚR na životní prostředí může být založeno na hodnocení jednotlivých koridorů event. jejich dílčích úseků. NSS takový postxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxady, a učinit rozhodnutí o výběru varianty. Posouzení musí být zaměřeno na vlivy všech ploch a koridorů obsažených v návrhu ZÚR, včetně jejich vzájemnéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxhodnocení vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti prochází hodnocením dle metodiky zpracované MŽP. Hodnocení probíhá v podrobnosti Zxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxrých záměrů přesně kvantifikovat jejich možný negativní vliv na území zařazená do soustavy
NATURA
2000. Hodnocení vlivů konkrétních dílčích záměrů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxhy, volně žijící ptáci) je otázkou komplexní. K jeho provedení je nezbytné disponovat celou řadou podrobných informací o konkrétní podobě daného záměxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxtelnost návrhu ZÚR z hlediska životního prostředí je ověřována posuzovateli SEA a hodnotiteli
NATURA
, výsledkem hodnocení SEA a
NATURA
2000 je návrh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxch uložit prověření změn jejich využití územní studií. Pořízení územní studie není na rozdíl od územního plánu podmínkou pro rozhodování v území. Územxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxvěření územní studií jsou záměry celorepublikového významu, které jsou zpřesňovány a rozvíjeny v nadmístních souvislostech. Územní studií je vhodnx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xraje - např. územní systém ekologické stability, cílové charakteristiky krajiny, dopravu jako celek nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxe v ZÚR, tato možnost tedy nemusí být využita. A obráceně územní studie pro záměry celorepublikového či nadmístního významu může být pořízena i v případxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxvalující orgán (zastupitelstvo kraje) schválením ZÚR schvaluje závazek kraje územní studii pořídit a tedy uvolnit pro ni finanční prostředky. Podmíxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xegativních kumulativních a synergických vlivů.
Zásady územního rozvoje mohou využít další možnosti stanovené stavebním zákonem a uložit pro plxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xe bude jednat o vymezení plochy nebo koridoru podstatně menšího rozsahu než tomu je u územní studie. Dopady do území jsou velmi výrazné, proto bude vždy vxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo plánu krajem čeká na své příležitosti.
K odst. 3:
Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podroxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxými jsou koordinovány záměry procházející územím více obcí. Zákon vylučuje, aby prostřednictvím zásad územního rozvoje kraj intervenoval do pravomxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxb mezi jednotlivými obcemi a takových změn v území, které mají dopad do správního území více obcí.
ZÚR naplňují princip subsidiarity (požadavek efexxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxkumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury.
K naplnění cílů územního plánování zakotvených v § 18 stavexxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxiky. Zvláštními zákony (např. zákon o ochraně přírody a krajiny) je určena minimální míra ochrany jednotlivých zájmů, kterou kraj v rámci územního pláxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxáněných zvláštními zákony přísnější kritéria. Omezení jakéhokoliv jiného zájmu či aktivity v území musí být úměrné ohrožení předmětných hodnot.
K xxxxx xx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxodnění. Dokumentace ZÚR má stejně jako v minulosti textovou a grafickou část. Odůvodnění je dokumentováno rovněž textovou a grafickou částí. Náležitxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí jsou uvedeny v části stavebního zákona věnované přezkoumání návrhu ZÚR krajským úřadem (§ 40 stavebního zákona).
Judikxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xít kraj při přijímání územně plánovací dokumentace možnost zohlednit specifika svého území oproti jiným částem republiky. Zvláštními zákony (např. xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx snížit. Dospěje-li však k závěru, že zvláštní podmínky jeho území vyžadují intenzivnější ochranu, může přijmout pro ochranu hodnot chráněných zvlášxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí kraje, kterým se zpřísňuje ochrana určitého zájmu v rámci zásad územního rozvoje nad zvláštním zákonem stanovený rámec, je přesvědčivé odxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xx.10.2013, čj. 7 Aos 3/2013-30
Stanovení biokoridoru v zásadách územního rozvoje představuje zásah do vlastnického práva k pozemku, který je do biokoxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xeřejné správy na předmětném pozemku nepovolí (je-li povolení vyžadováno) činnost, která se neslučuje s fungováním biokoridoru.
Rozsudek NSS ze dxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy obsažené v zásadách územního rozvoje a jejich možné hromadné a skupinové vlivy na životní prostředí v kombinaci s každým dalším záměrem, který je v zásxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxí
vlivy tohoto druhu vůbec přicházejí v úvahu, a to buď s ohledem na povahu a rozsah záměrů, k jejichž kombinaci dochází, nebo v důsledku zjištění učiněnxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx záměru v kombinaci s dalšími záměry vymezenými v zásadách územního rozvoje je třeba dbát zásady minimalizace soudních zásahů do územně plánovací dokuxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxa bylo zohledněno v navazujících rozhodovacích procesech. Správní soudy nejsou povolány k tomu, aby hodnotily odbornou stránku věci, neboť takový přxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxnují odpovídajícím vzděláním a erudicí a které pořizovatel zpracováním odborných podkladů pověří. Je proto namístě, aby správní soudy při přezkumu oxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx je vymezována dopravní a technická infrastruktura, se v jednotlivých nástrojích územního plánování liší od míry podrobnosti vymezení ostatních regxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xjištění a popis stavu životního prostředí a složek, které by mohly být negativně ovlivněny, identifikaci a popis možných kumulativních a synergickýcx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxceptovatelné, případně za jakých podmínek), vymezení kompenzačních opatření a stanovení pravidel monitorování kumulativních a synergických vlivxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxudii nebo regulační plán stanovenou v ZÚR (viz § 36 odst. 2 stavebního zákona) lze za určitých okolností považovat za
relevantní
opatření ke kompenzacx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xostatečných zjištěních a musí být v určité míře konkrétní. Zdejší soud odkazuje na stanovisko Evropské komise ke směrnici SEA, s nímž se plně ztotožňujxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstroj) není možné, aby území, na němž jsou překračovány veřejnoprávní limity imisí znečištění ovzduší a nejvyšší přípustné hodnoty hluku, bylo
a prioxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxkterých oblastech, přičemž nelze vyloučit ani zhoršování situace v důsledku absence koncepčního řešení zatíženého území. To je v rozporu se samotným xxxxxxx xxxx
xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vědám.
Povinnost navrhovat varianty v rámci každé SEA ovšem směrnicí uložena není. Čl. 5 odst. 1 směrnice SEA byl transponován do českého právního řádx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxního rozvoje) nemá povinnost předložit k posouzení vlivů na životní prostředí variantní návrh koncepce (event. návrh koncepce obsahující variantní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxnotlivé plochy a koridory nastává tehdy, jestliže tento požadavek obsahuje schválené zadání zásad (požadavek může uplatnit MŽP).
Vymezení územní rxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxh, které by znemožnily či podstatně ztížily budoucí využití území způsobem, pro nějž má být území prověřeno. Pokud jde o další rozvoj území zahrnutého dx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxtními potřebami rozvoje a "vyblokováním" části území pro případnou realizaci záměru. Územní rezerva by nadto neměla mít trvalý charakter, její využixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xa zprávy o uplatňování ZÚR by pak mělo dojít ke zformulování konečného rozhodnutí o využití tohoto území a k aktualizaci ZÚR.
Nejvyšší správní soud konxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxochy a koridory nadmístního významu a územní rezervy. Navrhovatelé mají pravdu v tom, že posouzení vlivů ZÚR na životní prostředí je založeno na hodnocxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxklady, a učinit rozhodnutí o výběru varianty. Posouzení musí být zaměřeno na vlivy všech ploch a koridorů obsažených v návrhu ZÚR, včetně jejich vzájemxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxud má za vcelku pochopitelné, že na úrovni zásad územního rozvoje nebylo možné v případě některých záměrů přesně kvantifikovat jejich možný negativní xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnosti konkrétního území a je tedy nutné, aby byly také vymezeny v samotných zásadách územního rozvoje.
Šíře dané plochy či koridoru by měla být kompromxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxoru, který v nižších stupních územně plánovacích nástrojů umožňuje variantní řešení a upřesnění daného záměru.
Zakreslení napojení na stávající sixxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxního rozvoje, ale pro územní plány jednotlivých obcí.
Soud se neztotožnil ani s námitkou, že základním parametrem pro vyhodnocení vlivů záměru dopraxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmentu a Rady č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě nemají přímý účinek a nelze se jich dovolávat v řízexxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxhopitelné, že mapové podklady použité pro tvorbu zásad územního rozvoje nebudou nikdy zcela aktuální.
Návrh zásad územního rozvoje
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxký úřad a projektant. V praxi se jedná o 2 týmy. Na jedné straně stojí veřejná správa, úředníci s oprávněním k výkonu činnosti v oblasti územního plánovánxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxlský tým, projektanti způsobilí vykonávat vybrané projekční práce (např. urbanista, dopravní inženýr, hodnotitelé vlivů koncepce na životní prostxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xozvoje smí zpracovat jen autorizovaný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xeprobíhal pouze v ateliéru architekta. Do přípravy je vhodné zapojit jak dotčené orgány, tak obce, resp. aktéry, s nimiž se dokument následně projednáxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xjistí přístup k jejich řešení. K návrhu ZÚR pořizovatel zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Podle znění stavebního zákona, které naxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xásady územního rozvoje jsou důležitým nástrojem územního plánování, kterým je prováděna regulace možných způsobů využití území kraje. Jedním z hlavxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Kraj při vydávání určuje obsah zásad územního rozvoje podle specifxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a zvláštností území.
Pokud mají být naplněny cíle územního plánování zakotvené v § 18 stavebního zákona, musí mít kraj při přijímání územně plánovaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých zájmů, kterou kraje v rámci územního plánování nemůže snížit. Dospěje-li však k závěru, že zvláštní podmínky jeho území vyžadují intenzivnější ocxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxčitého zájmu nad zákonem stanovený rámec je přesvědčivé odůvodnění.
Zásady územního rozvoje vyjadřují kompromis mezi zájmy kraje, zájmy dotčenýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxk, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (viz § 18 odst. 2 stavebního zákona).
Příprava návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xokument. Protože je proces přípravy ZÚR dynamický, obsah návrhu dokumentace se proměňuje v čase tak, jak tento proces prochází jednotlivými fázemi. Zx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ze schváleného zadání (zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje) vycházel.
K odst. 2:
Ve společném jednání se ověřuje přijatelnost návrhu ZÚR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xtavebnímu zákonu speciálními. Dotčené orgány vydávají pro postupy podle stavebního zákona stanoviska, jež jsou závazným podkladem pro opatření oxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxjich pořizování.
Stanoviska dotčených orgánů vydávaná jako závazný podklad pro opatření obecné povahy podle stavebního zákona nejsou samostatxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xěl alespoň v základní rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude mít příslušná obec či kraj, o jejíž úzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xožné přezkoumat ve správním soudnictví v rámci řízení o zrušení opatření obecné povah.
Zásady územního rozvoje musí vytvářet podmínky pro ochranu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxně jako ochrana veřejných zájmů se odehrává primárně prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů a prostřednictvím vyhodnocení vlivů na udržitelnx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxírat (výběr varianty je kompetencí zastupitelstva kraje na návrh pořizovatele). Mezi stanovisky dotčených orgánů navzájem nebo mezi stanoviskem doxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxmné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, kterými si pořizovatel ověří a dohodne s dotčenými orgány potřebnost a rozsah úprav dokumentu.
K odstx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxemí již ve fázi společného jednání. Ústní jednání se pro veřejnost nekoná, veřejnost je v této fázi informována o přípravě dokumentu, k němuž každý může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxti ve smyslu Aarhuské úmluvy. Uplatněné připomínky jsou pro pořizovatele testem přijatelnosti navrhovaného řešení.
Účast veřejnosti při rozhodxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxace v dostatečném časovém předstihu ke zvážení celé problematiky. Nezbytnou podmínkou účasti je totiž informovanost. Je proto nezbytné dát veřejnosxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účast musí probíhat podle předem stanoveného časového rámce. (více - www.ucastverejnosti.cz)
K odst. 4:
Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsterstev a krajské hygienické stanice. Projednání je obvykle vedeno samostatně.
K odst. 6:
Návrh zásad územního rozvoje posuzuje Ministerstvo žxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxuzení předávány zásady územního rozvoje, vyhodnocení vlivů zásad na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledkx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xosuzování vlivů na životní prostředí. Stavební zákon však v § 19 odst. 2 a ve své příloze obsahuje zvláštní úpravu náležitostí posouzení vlivů územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxící se posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Příloha ke stavebnímu zákonu tak je vůči příloze č. 9 zákona o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxumentace na životní prostředí vydávané podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je stanoviskem dotčeného orgánu, které však není při schxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xřezkumu následného rozhodnutí správního orgánu, tedy v rámci soudního přezkumu opatření obecné povahy.
Právní předpisy týkající se posuzování vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxjde o projev formalismu. Naopak soud se snaží maximálně zohlednit hledisko obsahové. Jestliže účelem procedury posuzování vlivů územního plánu na žixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xodržet.
K odst. 7:
Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že zásady územního rozvoje mají významný negaxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xřírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
K odst. 8 a 9:
Návrh zásad úzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxtní koordinace využívání území. Ministerstvu jsou pořizovatelem k posouzení předávány zásady územního rozvoje, vyhodnocení vlivů zásad na udržitexxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxozornit na nedostatky. Pokud ministerstvo upozorní na nedostatky, o potvrzení o odstranění nedostatků se žádá až je dokumentace upravena dle výsledkx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx x8.5.2014, čj. 9 Ao 6/2011-267
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xohlednit specifika svého území oproti jiným částem republiky. Zvláštními zákony je určena minimální míra ochrany jednotlivých zájmů, kterou kraje v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ochranu hodnot chráněných zvláštními zákony přísnější kritéria. Nutnou součástí rozhodnutí kraje pro zpřísnění ochrany určitého zájmu nad zákonem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxrh zásad územního rozvoje byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž toliko pokyn, aby návrh ze schváleného zadání vycházel.
Podle § 4 odst. 2 pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxladem opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona.
Stanoviska dotčených orgánů vydávaná jako závazný podklad pro opatření obecné povahy poxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxné povahy.
Obsah stanoviska by tedy měl alespoň v základní rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění správního rozhodnutí. Jedině tak bude xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxoviska a současně jedině tak jej bude možné přezkoumat ve správním soudnictví v rámci řízení o zrušení opatření obecné povahy.
Zásady územního rozvojx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato stanoviska se tedy nutně budou pohybovat na vyšší úrovni obecnosti, než stanoviska uplatňovaná např. v průběhu pořizování územních plánů nebo v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxí návrhu zásad územního rozvoje (ZÚR) ve společném jednání.
Praxí ověřeným přístupem je písemné vyhodnocení každého stanoviska dotčeného orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxhodne potřebnost případných úprav dokumentu. Praxí ověřeným přístupem je i písemné vyhodnocení každé připomínky podané obcí a veřejností a připomínxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánů nebo mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem je nutné jejich vyřešení postupy podle správního řádu (§ 136 odst. 6).
K odst. 2:
Nezbytným krokem v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovisek dotčených orgánů, po vyřešení případných rozporů, po vyhodnocení připomínek obcí, veřejnosti a sousedních krajů, která obdržel v rámci sxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xtanoviska ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, které nemusí být zcela respektováno. Pokud není stanovisko Ministersxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxty řešení je kompetencí zastupitelstva kraje.
Na závěr etapy společného jednání upraví projektant zásady územního rozvoje podle požadavků vyplýxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxjů, výsledku mezistátních konzultací a výběru výsledné varianty řešení. Projektant v úpravě zohlední i stanovisko ministerstva pro místní rozvoj a sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxní, které lze analogicky aplikovat i na úpravu ZÚR. Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území uvádí: Pokud úprxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vymezení nových zastavitelných ploch, změna koncepce řešení atd.), pořizovatel zajistí odpovídající úpravu či doplnění "vyhodnocení vlivů ÚP na udxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Tyto úpravy budou předmětem projednání postupem podle § 52 stavebního zákona (veřejné projednání), kde se projeví jako "části řešení, které byly ox xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se nový návrh zásad územního rozvoje. Pro nový návrh ZÚR je nutné zpracovat pokyny, které navrhne pořizovatel a předloží je ke schválení zastupitelstvx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxemního rozvoje na udržitelný rozvoj území a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Rozsah pokynxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxuzování územního plánu (dále jen "ÚP") z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území a úprava či doplnění "vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj územxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení o zásadách územního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x to z § 172 a následujících. Povinností stanovenou stavebním zákonem je veřejné projednání návrhu zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgány, obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a sousední kraje.
Potřeba přiměřeného, účinného a včasného informování veřejnosti, jaxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxřizování územně plánovací dokumentace vyplývají z čl. 6 Aarhuské úmluvy.
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentacx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxast projektanta, druhou část by pak měla představovat veřejná diskuze spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxojednání by pak měl pořizovateli ZÚR poskytnout cenné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxsledného opatření obecné povahy. Oběma částem veřejného projednání by měl být věnován srovnatelný časový prostor.
Oznámení o projednání zásad úzxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxškou v souladu s § 25 a § 26 správního řádu.
Podle § 26 odst. 1 správního řádu každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě příxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxup.
K odst. 2:
Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. Dotčené orgány a mixxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxité míry obecnosti vyplývající z malého měřítka zpracované dokumentace.
K uvedenému lze dodat, že Ústavou a Listinou základních práv a svobod dekxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxe kterého je podání obsahující výhrady proti návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno jako připomínka či námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu), nexx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxk - odpůrce námitky navrhovatele v odůvodnění opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxřádáním těch námitek, které byly posouzeny jako připomínky.
K odst. 3:
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnutx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xořizování ZÚR.
K odst. 4:
Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx tedy nutné i v případě pořizování zásad územního rozvoje klást stejné požadavky jako x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxuje kraj podané námitky za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo proč považuje předestírané skutečnosti za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provexxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Podatelé námitek mohou mít na jejich vypořádání různé nároky. K nutnosti samostatného vypořádání uplatněných námitek zaujal NSS stanovisko, že vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný správní orgán o námitkách rozhodnout. Je nutné rozhodnout přezkoumatelným způsobem o vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádání námitek odděleně po jednotlivých bodech (je-li zformulován v podaných námitkách) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxtu odůvodnění. Pokud spolu více námitek věcně souvisí, je kraj oprávněn zvolit si sám způsob jejich vypořádání, tedy např. uvážit, zda každá námitka bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx připomínek doručí pořizovatel dotčeným orgánům a ministerstvu pro místní rozvoj a vyzve je, aby k nim uplatnily stanoviska. Uvedená právní úprava je úxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxých orgánů.
Pokud dle vyhodnocení výsledků veřejného projednání je nezbytné upravit návrh zásad územního rozvoje před jejich vydáním, krajský úřxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxat námitku nebo do veřejných zájmů chráněných zvláštními zákony.
K odst. 5:
Stavební zákon připouští situaci, že je nutné podstatně upravit návrx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxrhu zásad územního rozvoje pro společné jednání. Pokud taková situace nastane, stavební zákon stanovuje proceduru opakovaného veřejného projednáxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxcovat. Stavební zákon umožňuje část zásad územního rozvoje přepracovat a část zásad územního rozvoje, která splňuje požadavky na vydání, vydat samoxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Nad rámec věci Nejvyšší správní soud poznamenává, že na věci nic nemění ani ústavní úxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxu s článkem 41 odst. 1 domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí. Prováděcími zákony je přitom třeba rozumět právě složkové zákony xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní znaky správního rozhodnutí. Na jeho odůvodnění je tedy nutné i v případě pořizování zásad územního rozvoje klást stejné požadavky jako v případě typxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxné námitky za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo proč považuje předestírané skutečnosti za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxím předpisu; ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním posxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxou fází: první část by mělo tvořit odborné informování veřejnosti o připravovaném opatření obecné povahy, na němž bude zajištěna účast projektanta, dxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxřeními dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na zpracování opatření Obě zmíněné fáze veřejného projednání jsou stejně důlxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy.
Právní stav komxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxocesem pořízení dokumentace. Příprava ZÚR probíhá na jedné straně v etapách, které jsou připravovány projektantem v úzké součinnosti pořizovatele a xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xzemního rozvoje, která je pro ZÚR závazná (§ 31 odst. 4 stavebního zákona), s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona). Úkolem pořixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdy územního rozvoje z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování není pouhou formální záležitostí, ale naopak nutnou podmínkou pro to, aby obcex xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxlad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xahájením společného jednání a veřejného projednání. Stejně tak tomu je před jejich vydáním po případné úpravě dokumentace po veřejném projednání, tzxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxkon, jeho prováděcí předpisy a zvláštní právní předpisy vztahující se k zásadám územního rozvoje.
K odst. 2:
Při zpracování odůvodnění ZÚR se vychxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých etap pořizování dokumentace, tj. zadání (nebo zpráva o uplatňování ZÚR), společné jednání, veřejné projednání, které jsou požadovány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxe o splnění zadání (nebo zprávy o uplatňování ZÚR), výsledek přezkoumání návrhu ZÚR podle odst. 1, informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitexxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxledněny. V případě, že některé z požadavků nebo podmínek nelze zohlednit, uvedou se závažné důvody, pro které zohlednění nebylo možné. V odůvodnění náxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxska širších vztahů, vyhodnocení splnění podmínek z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi, výčet zálxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxý odhad záborů zemědělského půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu, rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínekx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtupitelstvu návrh na zamítnutí ZÚR.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xrávní názor navrhovatelů o nutnosti samostatného vypořádání uplatněných námitek v rozhodnutí o námitkách nemá oporu v žádném právním předpisu; ustaxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxý správní orgán o námitkách rozhodnout. Ze shora citované judikatury pak pouze vyplývá, že je nutné rozhodnout přezkoumatelným způsobem o všech podanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněného subjektu na vypořádání námitek odděleně po jednotlivých bodech (je-li zformulován v podaných námitkách) a vypracovat odůvodnění rozhoxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx více námitek věcně souvisí, je odpůrce oprávněn zvolit si sám způsob jejich vypořádání, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 18.1.2011, čj. NSS 1 Ao 2/2010-185
Povinnost odůvodnit územní plán nebo jeho změnu z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování není pouhox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxa územním plánem či jeho změnou nedochází k takovému ohrožení.
Usnesení NSS ze dne 27.10.2010, čj. 2 Ao 5/2010-24
Rozhodnutí o námitkách lze po stráxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxanoveních § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaného ustanovení je též zřejmé, že materializovaný výstup vypořádání uplatněné námitky splňuje fxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxk NSS ze dne 23.9.2009, čj. NSS 1 Ao 1/2009-185
Podle § 172 odst. 5 správního řádu se rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, uxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx které by se této osobě např. i samostatně doručovalo.
Vydání zásad územního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxdává v samostatné působnosti. Návrh na vydání zásad územního rozvoje předkládá zastupitelstvu krajský úřad. Zastupitelstvo kraje před vydáním ověřxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxiskem Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo kraje není oprávněno stanoviska dotčených orgánů po věcné stránce přezkoumávat či měnit, a xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxrbě zásad územního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxd územního rozvoje zastupitelstvem krajskému úřadu na rozdíl od zastupitelstva obce, které může v případě nesouhlasu s předloženým návrhem územního xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxtupu zastupitelstva obce a kraje při přijímání územně plánovací dokumentace by měla být analogická.
Pro zákonnost procesu schvalování územně pláxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxkladů je totiž ryze věcí politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkonu jejich zasxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prokázat fakt, že si zastupitelé dané podklady v jejich úplnosti prostudovali a seznámili se s jejich obsahem. Na zákonnost ZÚR tedy rozsah podkladů, kxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xejich vydání jsou formální náležitosti vyplývající ze správního řádu, a to jejich publikace veřejnou vyhláškou, kterou se oznamuje jejich vydání. Vyxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Nabývají v souladu s § 173 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu účinnosti patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy vydal.
Zásady územního rozvoje, textová i grafická část se opatří záznamem o účinnosti, jeho obsah stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebnxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxjich působnosti. Zásady územního rozvoje se předávají Ministerstvu pro místní rozvoj a v souladu s § 164 odst. 2 stavebního zákona se zveřejní způsobex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxto údaj.
K odst. 3 a 4:
Přezkum zásad územního rozvoje nadřízeným orgánem
Soulad zásad územního rozvoje s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxení obecné povahy je zvláštním řízením podle části šesté správního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx územního plánování, tj. ministerstvo pro místní rozvoj dle § 192 odst. 2 stavebního zákona. Posuzuje soulad vydaných zásad územního rozvoje s právnímx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx nemůže měnit zásady územního rozvoje podle § 97 odst. 3 správního řádu. Svojí činností by zasahoval do působnosti krajského úřadu.
Správní řád umoxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho výsledkem může být změna nebo zrušení rozhodnutí o námitkách. Přezkum rozhodnutí o námitkách vede nadřízený orgán územního plánování. Změna nebx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxoje vydané jako opatření obecné povahy může ten, kdo tvrdí, že byl jeho vydáním zkrácen na svých právech, napadnout u soudu.
NSS zvolil při posuzovánx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx. 1 a 2 s. ř. s.:
1)
Přezkum pravomoci správního orgánu vydávat opatření obecné povahy. Pravomoc správního orgánu obecně spočívá zejména v jeho opráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti. Správní orgán postupuje v mezích své působnosti, jestliže prostřednictvím opatření obecné povahy upravuje okruh vztahů, ke kterým je zákonem zxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxkonem stanoveným postupem (procesní postup správního orgánu při vydávání opatření obecné povahy).
Zatímco výše uvedená kritéria daného algoritmu jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxatření obecné povahy.
4)
Přezkum obsahu opatření obecné povahy z hlediska rozporu opatření obecné povahy (nebo jeho části) se zákonem - zde hmotnxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxnost.
5)
Za závěrečný krok algoritmu (testu) považuje soud přezkum obsahu napadeného opatření obecné xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxud chápe obecnou přiměřenost právní regulace. Soud se proto v rámci přezkumu souladu opatření obecné povahy se zákonem věnuje též otázkám, zda napadenx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxisí a zda cíle nelze lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem (kritérium potřebnosti), zda opatření obecné povahy omezuje své adresáty co nejmxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xkritérium proporcionality v užším slova smyslu).
Při přezkumu je třeba dbát zásady minimalizace soudních zásahů do územně plánovací dokumentxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxnkrétního řešení je na pořizovateli územně plánovací dokumentace a osobách, které k tomu disponují odpovídajícím vzděláním a erudicí a které pořizovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxť obezřetně.
Rozšířený senát NSS se zabýval tím, zda je podání námitek či připomínek v průběhu pořizování územního plánu (analogicky lze dovodit i pxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části neuplatnil námitky či připomínky ve fázích přípravy opatření obecné povahxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxmítnout pro nedostatek procesní legitimace.
Procesní pasivita navrhovatele ve fázích správního řízení předcházejícího přijetí opatření obecnx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx okolnostem případu, a to při zkoumání procesního postupu správního orgánu, při hodnocení případného rozporu opatření obecné povahy s právními předpxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxí opatření obecné povahy podle návrhu způsobilo újmu na jejich vlastních právech.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx-105
Soud toliko přezkoumává, zda posouzení má zákonem požadované náležitosti, zda je srozumitelné a logicky konzistentní a zda bylo zohledněno v naxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxmentace je zcela irelevantní, jaké podklady měli zastupitelé při schvalování rozhodnutí o námitkách k dispozici. Případná neúplnost podkladů je totxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxho mandátu.
Rozsudek NSS ze dne 27.9.2005, čj. 1 Ao 1/2005-98
NSS zvolil při posuzování souladu opatření obecné povahy se zákonem následující algoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxtření obecné povahy. Přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. Přezkum otxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxezkum obsahu opatření obecné povahy z hlediska rozporu opatření obecné povahy (nebo jeho části) se zákonem - zde hmotným právem. Za závěrečný krok algoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxmního rozvoje
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Úkolem krajského úřadu po vydání zásad územního rozvoje je sledování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtavebním zákonem je pořízení návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období. Obdobně je nastaven proces vyhodnocování aktuáxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se vyhodnocují změny podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány, vyhodnocují se případné nepředpokládané negativní dopady ZÚx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx soulad s politikou územního rozvoje (zejména s aktualizací nebo novou politikou územního rozvoje vydanou po ZÚR); popíší se požadavky a podmínky pro zxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxěž požadavky na případné zpracování variant řešení. Dále návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje návrhy na eliminaci, minimalizaxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje se projednává s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj, se sousedními kraji, dotčenýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xÚR. Obdobně jako u ostatních územně plánovacích dokumentací dotčené orgány uplatňují v této fázi "pouze" požadavky k aktualizaci zásad územního rozvxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxde aktualizace ZÚR vyžadovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Dalším stanoviskem je stanovisko orgánů ochrany přírody z hlediska možného výzxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxního rozvoje.
K odst. 2:
Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje se zveřejňuje veřejnou vyhláškou, aby každý měl možnost se s ním seznámix x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxní veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy.
K odst. 3:
Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje se upraví podle výsledků projednání a předklxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 let po jejich vydání. Je tedy úkolem krajského úřadu v dostatečném předstihu návrh zprávy pořídit a projednat ho tak, aby byl dodržen požadovaný termíx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje analogicky jako u pořízení zásad územního rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxtických podkladech), po vydání aktualizace ZÚR zajistit vyhotovení právního stavu a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.
K odst. 5:
Stavxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxvoje, může být zpracování nového návrhu zásad územního rozvoje.
K odst. 6:
Stavební zákon nastavuje proces pořízení aktualizace zásad územního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xopravní nebo technické infrastruktury, a to bez pořízení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. Stavební zákon nastavuje rovněž proces pořízxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxce zásad územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Kraj může žádat úplnou nebo částečnou úhradu od navrhovatele; může žádxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek stanovených v odst. 7 v případě, že byla aktualizace vyvolána schválením politiky územního rozvoje navrhovatelem.
Související ustanxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje, stanoví základní koncxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtruktury. Územní plán řeší celé území obce. Představuje relativně obecný nástroj územního plánování, který má za úkol upravit využití území jako celkxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxvání ÚP (nebo podkladů sloužících pro jeho zpracování) je analýza uspořádání území obce. Jde tedy o analýzu uspořádání funkčních prostorových vztahů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a intenzitě jednotlivé plochy zkoumaného území do uceleného systému. Na analytickou část navazuje návrh ÚP, kterým se urbanistická koncepce rozvoje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxší záležitosti místního významu ve smyslu principu subsidiarity. Ve čl. 4 odst. 3 Evropské charty místní samosprávy je uvedeno, že odpovědnost za věcx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxpodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem nx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxpadně podmíněné využití. Územní plán obce tedy určuje základní regulaci území.
Přijímání nového územního plánu zpravidla vede ke změně uspořádánx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xlánovací dokumentace kopírovala dokumentaci předchozí. Naopak, vždy je třeba mít na paměti požadavek aktuálnosti územního plánování, tedy nutnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxce. Má-li však dojít k tomu, že jsou výrazně redukovány stávající zastavitelné (avšak dosud nezastavěné) plochy, přičemž současně jsou vymezovány v jxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x libovůli při rozhodování o přijetí nového územního plánu.
Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxelných ploch. Byť při pořizování územního plánu zákon hovoří o "vyhodnocení" takové potřeby, zatímco při pořizování změny územního plánu jde o její "pxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx řádně vyhodnotit účelné využití zastavěného území a potřebu vymezení zastavitelných ploch, a to s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zaxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxhů v územním plánu, tím spíše, dochází-li přitom ke kolizi se zájmem na ochraně životního prostředí (typicky vymezení zastavitelné plochy v dosud nezaxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxd zájmem na ochraně životního prostředí, nezbytným předpokladem ovšem je, že potřeba rozvoje bude prokázána ucelenou analýzou stávajícího stavu (zexxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxejících se v ploše určené k zastavění nemá v úmyslu sám pozemky zastavět nebo umožnit třetím osobám jejich zastavění, není důvod považovat takovou plocxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxnovisko vlastníka. Stejně tak není dostatečným důvodem pro vymezení určité části území jako zastavitelné plochy pouze to, že to požaduje vlastník pozxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxím slova smyslu zájem na harmonickém využití území. Tato harmonie může mít nesčíslně podob a ve své podstatě nebude volba konkrétní podoby využití určixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxzhoduje, tedy ve své podstatě obce rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli nevýznamně, požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistickxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxo autonomní rozhodování příslušné politické jednotky.
V reálném životě totiž existuje značná variabilita možných situací. I v prostředí liberálxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx musí být povznesena nad momentální krátkodobé či dokonce okamžité potřeby té či oné politické reprezentace vzešlé z výsledků voleb.
Pořizování úzxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxými typy funkčního využití. K provedení této volby a stanovení jejich limitů jsou povolány orgány územního plánování, které mají nejen potřebné schopxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xrotože volba funkčního využití určitého území může zásadním způsobem ovlivnit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ní vyjádřit. Právo vyjádřit se ale neznamená právo veta či svévolné
obstrukce
. Znamená pouze, že pořizovatel je povinen se vyjádřeními, ať už ve formě nxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x 2 stavebního zákona) proto zůstává činností, do které správní soudy mohou pouze minimálně zasahovat. To znamená, že jim nepřísluší přezkoumávat, zda xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxí. V tomto smyslu představuje významný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah do vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxvším, že jsou omezeni v tom, co se svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou činit, na přípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež vyplývají z úzxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, muxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona.
Omezení v podobě územního plánu je v obecné rovině uvedené podmínky schoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxožňuje sladit veřejný zájem (včetně veřejného zájmu přesahujícího dimenze regulovaného území) s individuálními zájmy týkajícími se daného území. Zxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxpřesáhnou-li určitou míru, v rámci níž lze taková omezení po každém vlastníku bez dalšího spravedlivě požadovat (spravedlivou míru). Jaká míra to budxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxm stanovených cílů územního plánování nebude možné dosáhnout způsobem, který by se každého jednotlivého z vlastníků pozemků a staveb na územním plánex xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxí nutný souhlas dotčeného vlastníka. Přípustnost takového zásahu i proti vůli vlastníka je dána jeho ústavně legitimním a zákonem stanoveným cílem a sxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxalizace zásahů do vlastnických a jiných věcných práv při tvorbě územního plánu musí být vedena veškerá omezení vyplývající z územního plánu, tedy i omexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx do vlastnického práva má ústavně legitimní a x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxčním způsobem a s vyloučením libovůle.
Z obsahů územního plánu a regulačního plánu uvedených v přílohách vyhlášky o územně analytických podkladecx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxpustného počtu nadzemních podlaží v dané ploše) bylo
a priori
nezákonné. Je podstatné, zda taková regulace vyhovuje vymezení obsahu územního plánu dxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxud obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví výškovou regulaci jako výškově nepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xýt součástí koncepčních řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a to i v případě, kdy obec počítá s vydáním regulačního plánu k předmětné ploše.
xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xzemního plánování uvedených v § 18 a § 19 stavebního zákona. Nic tak nebrání tomu, aby v územním plánu byly vymezeny též stavby dopravní infrastrukturyx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxny. Z tohoto hlediska pak nehraje roli, zda k takovému vymezení dojde formou stanovení koridoru či územní rezervy. V případě staveb dopravní infrastruxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tak před snahou o apriorní formální kategorizaci a zatřiďování navrhovaných staveb dopravní infrastruktury mělo mít přednost co nejpřesnější definxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umožňuje stanovit racionální časový a funkční rámec budoucí plánované výstavby. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxí výstavby domů určených k bydlení na některých plochách na pozdější dobu je obvykle velmi rozumné a slouží k rozložení výstavby do delšího období a k jejxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvů nutně spojených s rozsáhlou výstavbou objektů pro bydlení jak pro stávající obyvatele, tak i pro obyvatele nově postavených domů. Ti jsou, při neexixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxěných budov.
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xči v procesu vedoucím k jeho změně) se náhrada neposkytuje, neboť tento proces neobsahuje procesní nástroje k jejímu poskytnutí a v jeho rámci k tomu nejxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v území regulovaném tímto plánem ve větší než spravedlivé míře, a to i bez jeho souhlasu, avšak otázku
kompenzace
za to nutno řešit mimo rámec procesu tvxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxnosti jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu koxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxmem většiny; vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních práv menšiny.
Kompetence
obce označit v územním plánu konkrétní stavbu (a to ať jix xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxizovaný architekt, vyplývá z § 17 písm. d) a § 18 písm. a) autorizačního zákona, a dále z přílohy 7 části I odst. 2 písm. f) vyhlášky o územně analytických pxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxží k řešenému území. I při vadnosti (nedostatečnosti či nesprávnosti) podkladů může být opatření obecné povahy bezvadným: 1) jestliže taková vada nemx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlánu nebo 3) jestliže se vada vstupních údajů neprojeví na správnosti a zákonnosti konečné podoby územního plánu.
K odst. 2:
Stavební zákon umožňxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkladech), územní studie (§ 30) a regulačního plánu (§ 61 a následující). Tyto instituty je vhodné využívat pro navržené zastavitelné plochy, v nichž bxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.
K odst. 3:
Územní plán vychází z politiky územního rozvoje, ze zxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xáležitosti, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxího významu neobsažené v zásadách územního rozvoje. Jedná se pouze o takové záměry, u nichž neexistují významné negativní vlivy přesahující hranice oxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxěn, musí být převzat a konkretizován závazným správním aktem, kterým jsou zásady územního rozvoje nebo územní plán, vydávané formou opatření obecné pxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxh vlastníků nemovitostí proto nehraje žádnou roli to, zda je tato záležitost nejprve konkretizována a vymezena v zásadách územního rozvoje a (fakultaxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxtím vymezena v zásadách územního rozvoje.
K odst. 4:
Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy, které tvoří jistý mezičlánek mezi správnxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxě-
abstraktní
akt. Abstraktnost takového aktu spočívá v neurčitém okruhu adresátů, čímž se
de facto
přibližuje právnímu předpisu. Pro právní předpxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxího předpisu, neboť opatření obecné povahy řeší jednotlivou věc, jeho předmět je tedy konkrétní, podobně jako v případech správního rozhodnutí.
Pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě by z neurčitého okruhu adresátů nemohla být vybrána množina dotčených osob, tyto osoby by pak neměly možnost domáhat se ochrany v případě, že se xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu opatření obecné povahy splněn, pokud je z jeho znění (a to nejen z grafické, ale i z textové části změny), zřejmé, v čem tato změna spočívá, jaké konkrétnx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxe u povinností stanovených zákonem stanovit jejich rozsah, je třeba ho považovat za regulativní akt. Požadavek srozumitelnosti opatření obecné povaxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxy nebylo sdělné. Aby se lidé mohli chovat podle práva, musejí vědět, jak se mají chovat." (Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 49). Pod sdělxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxadní zásadu tvorby a vydávání právních aktů.
Nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxntextu mluví o tzv. formálních hodnotách práva, které sice neurčují obsah právních předpisů, mají však právu zajistit samotnou existenci a dále akcepxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx názoru Ústavního soudu mezi základní principy právního státu patří princip předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornostxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxích změn prováděných napříč právním řádem. Materiálně nazíraný právní stát naopak vyžaduje, aby zákon byl jak z hlediska formy, tak co do obsahu předvíxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxra uvedenými" (nález ze dne 15.2.2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06, publikovaný pod č. 37/2007 Sb., bod 70, ve věci ústavnosti legislativních přílepků). Jestlxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxumitelnosti i opatření obecné povahy, jako jejich mezičlánku.
Náležitosti opatření obecné povahy jsou nepřímo vyjádřeny v judikatuře soudů, v níx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxm kroku soud zkoumá, zda napadené opatření obecné povahy bylo vydáno orgánem, který k tomu měl pravomoc. V druhém kroku se soud zabývá, zda orgán, který oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpu odpůrce při vydávání napadeného opatření obecné povahy. Ve čtvrtém kroku pak se soud zaměřuje na otázky obsahového souladu napadeného opatření obexxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxrcionality.
K odst. 6:
Územní plán z hlediska rozvoje území využívá k dalšímu dotváření koncepce rozvoje území prostředky stanovené stavebním záxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxy mohl být určitý záměr v území umístěn, musí být převzat a konkretizován závazným správním aktem, kterým jsou zásady územního rozvoje nebo územní plánx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy. Pro úroveň ochrany práv dotčených vlastníků nemovitostí proto nehraje žádnou roli to, zda je tato záležitost nejprve konkretizována a vymezena v záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxna v územním plánu, aniž by byla předtím vymezena v zásadách územního rozvoje. V obou případech je plný soudní přezkum vymezení takového záměru v územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx
xxx xxxy je třeba mít na paměti požadavek aktuálnosti územního plánování, tedy nutnost prověřit, zda realizace dříve předpokládaných záměrů v území je stále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a potřebu vymezení zastavitelných ploch, a to s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Na odůvodnění těchto otázek je třexx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx0, čj. 1 Ao 6/2010-130
Náležitosti opatření obecné povahy jsou nepřímo vyjádřeny v judikatuře soudů, v níž se popisuje jeho přezkum. Při zkoumání důvoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxedem na technickou náročnost a vyžadovanou expertízu, ale také na nutnost provedení volby mezi určitými typy funkčního využití. K provedení této volbx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Těmto orgánům by proto měla být při výběru funkčního využití území ponechána maximální míra úvahy.
Rozsudek NSS ze dne 21.10.2009, čj. 6 Ao 3/2009-xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulace podléhají... Zásahy do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxěny na základě zákona.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
... etapizace výstavby je důležitou součástí územního plánování, která uxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxřejný zájem stavební zákon nepodává, neboť jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny myxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, čj. 9 Ao 2/2008-62
Je-li opatřením obecné povahy vydávána změna územního plánu obce, pak je požadavek srozumitelného vymezení předmětu opatření obxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se mění oproti původnímu stavu.
Rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, čj. 2 Ao 3/2007-73
Při řešení územního plánu jde ve skutečnosti vždy o vyvážení zájmx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxého senátu NSS ze dne 21.7.2009, čj. 1 Ao 1/2009-120
... v samotném procesu tvorby územního plánu (či v procesu vedoucím x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx. 50 A 7/2014-104
I při vadnosti (nedostatečnosti či nesprávnosti) podkladů může být opatření obecné povahy bezvadným.
Rozsudek KS v Brně ze dne 8.xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxo stavbu, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, ... týká se pouze staveb "architekxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xepřekročitelnou mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem nadzemních podlaží) a nesnaží se tak přesně určit výšku jednotlivých staveb na konkrétxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxavní infrastruktury mělo mít přednost co nejpřesnější definování jejich funkcí a předpokládaného dopravního a urbanistického významu.
Rozsudex xx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxh. Byť při pořizování územního plánu zákon hovoří o "vyhodnocení" takové potřeby, zatímco při pořizování změny územního plánu jde o její "prokázání", xx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Pořízení územního plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
O pořízení územního plánu rozhoduje v souladu s § 6 odst. 5 písxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xa návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a na návrh oprávněného investora. Náležxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xzce souvisí § 188 odst. 1 stavebního zákona, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti. Nový územní plán lze získat i bez provázání na územní plán sídelního útvaru nebo územnx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího zákona z roku 1976. Od stejného termínu nebude možné v obci, která nemá územní plán, umisťovat v nezastavěném území jiné stavby, zařízení a jiná opaxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xouvisející ustanovení
Související předpisy
Úhrada nákladů na pořízenx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území hradí obec, která rozhodla o jeho pořízení. Rovněž náklady na nezbytné mapové podklady uhradí obec, prx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, že státní mapové dílo pro potřeby zpracování územního plánu nebo jeho změny je spojeno s úhradou. Mapy se neposkytují pořizovatelům územních pxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx zákona - obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo obecní úřad definovaný v § 6 odst. 2 - obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxladě veřejnoprávní smlouvy s obecním úřadem definovaným v § 6 odst. 2. Pořízení územního plánu je výkonem přenesené působnosti, který je obcím hrazen zx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovateli stanovenými § 44 písm. b) až e). Náklady spojené se změnou územního plánu, která jx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xyvolaná výhradní potřebou obce. Výjimku tvoří i první zásady územního rozvoje.
Související ustanovení
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxího plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Stavební zákon umožňuje podat návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny. Tatx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxanovuje náležitosti podání - jedná se o údaje identifikující jak navrhovatele tak jeho vlastnická práva k pozemku či stavbě včetně údajů o současném vyxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x návrh úhrady nákladů.
Stavební zákon stanovuje postup, kterým se vyřizuje návrh na pořízení územního plánu. Od samého začátku je do procesu pořízxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxh případného doplnění. Stavební zákon opravňuje pořizovatele návrh odmítnout v případě, že nejsou odstraněny nedostatky. Pořizovatel o této skutexxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxborně posoudí, k návrhu připojí své stanovisko a předá vše k rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx informuje navrhovatele o výsledku projednání jeho návrhu v zastupitelstvu.
Související ustanovení
Soxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xe obec rozhodne pořídit územní plán, je nezbytné, aby rozhodnutí učinilo zastupitelstvo obce ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a aby vyřešilo, který úřad poxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxo plánu.
Územní plán se připravuje na základě zadání, které se zpracovává s využitím územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a rozborx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkladech, podle níž se v zadání uvedou hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména požadavky na základní koncepci rozvoje územx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtření a asanací, požadavky na prověření potřeby zpracovat pro určité území regulační plán, územní studii a uzavřít dohodu o parcelaci, požadavek na zpxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xozvoj území. U hlavního města Prahy se vymezuje řešené území, pokud se zpracovává pro část území města.
V zadání se upřesňují požadavky, které vyplýxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu.
K odst. 2:
Návrh zadání územního plánu se projednává s dotčenými orgány, se sousxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxizuje. Dále se územní plán projednává s krajským úřadem jako příslušným úřadem k posuzování vlivů na životní prostředí a s orgány ochrany přírody.
Nxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx znění stavebního zákona aplikuje možnost včasného informování veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy.
Z návrhu zadání formulovaného pořizovatexxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxho plánu dotčené orgány a krajský úřad zvažují, zda je namístě uplatnit požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxího plánu je tedy nezpochybnitelný, neboť po jeho schválení zastupitelstvem ovlivňuje veškeré další dílčí kroky související s jeho pořízením.
Náxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxnovacích dokumentací dotčené orgány uplatňují v této fázi "pouze" požadavky k územnímu plánu. Účelem projednání návrhu zadání územního plánu je ověřxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxádření nelze považovat za stanoviska, která by byla závazná pro jeho výsledný obsah. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody pořizxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxítnout požadavky dotčených orgánů do návrhu zadání. Pokud tak neučiní, nezatíží proces pořizování územního plánu vadou, nicméně se vystavuje reálnéxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxho zákona, neboť dospěje k závěru, že návrh je v rozporu s veřejným zájmem, který mu byl svěřen do ochrany.
K odst. 3:
Stanovisko k návrhu zadání územnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxhodnocení vlivů na životní prostředí. Dalším stanoviskem je stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného významného vlivu na území
NATURA
2xxxx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxí musí být prvním krokem rozlišení, zda vůbec jde o koncepci, která by mohla závažně ovlivnit životní prostředí v dotčeném území nebo nikoliv. xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí uplatnit standardními postupy podle speciálních předpisů k ochraně životního prostředí a jeho složek. Zásadním pro uvedený závěr je obsah zadání, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxstředí (tzv. EIA), nýbrž odlišný proces posuzování vlivu koncepce na životní prostředí (tzv. SEA). V rámci pořizování územního plánu navíc platí zvláxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxmní plán posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, rozhodné stanovisko krajského úřadu, který zohlední kritéria uvedená v příloze č. 8 k zákonu o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxupráci s určeným zastupitelem, upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce, pro jejíž území je územní plán pořizován.
Při vxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxo po uplynutí lhůty dle § 47 odst. 2 stavebního zákona, pak platí, že se k opožděně vzneseným požadavkům nepřihlíží. Nicméně ho nelze vykládat tak, že pořxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxy by nerespektování požadavku dotčeného orgánu, byť byl uplatněn opožděně, mohlo vést k vydání negativního stanoviska k návrhu územního plánu. Pořizxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xyjádření nelze považovat za stanoviska, která by byla závazná pro výsledný obsah zadání změny územního plánu. Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxí se k opožděně vzneseným požadavkům nepřihlíží, nicméně ho nelze vykládat tak, že pořizovateli změny územního plánu je zakázáno dodatečně zohlednit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxlatněn opožděně, mohlo vést k vydání negativního stanoviska k návrhu změny územního plánu. Nehledě na skutečnost, že pořizovatel může upravit návrh zxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxí zvláštní úprava § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a § 19 odst. 2 stavebního zákona. Podle těchto předpisů je pro zjištění, zda je třexx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxná v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, čj. 9 Ao 2/2008-62
Význam jednoznačného a srozumixxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxící s jejím pořízením.
Návrh územního plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Tvorba návrhu územního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxvněním k výkonu činnosti v oblasti územního plánování, kteří vykonávají všechny činnosti spojené zejména se zadáváním dokumentu, jeho projednáním a xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnženýr, hodnotitelé vlivů koncepce na životní prostředí, veřejné zdraví, lokality
NATURA
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxizací pro obor územní plánování nebo se všeobecnou působností (§ 158 odst. 1 stavebního zákona a autorizační zákon).
Příprava návrhu územního pláxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxípravy územního plánu dynamický, obsah návrhu dokumentace se proměňuje v čase tak, jak tento proces prochází jednotlivými fázemi. Ze stavebního zákoxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxházel.
Je účelné, aby proces přípravy neprobíhal pouze v ateliéru architekta. Do přípravy je vhodné zapojit jak dotčené orgány, tak občany, resp. axxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xybraná témata, kterými projektant ověří či zjistí přístup k jejich řešení. K návrhu územního plánu pořizovatel zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx že se zpracovává, součástí návrhu územního plánu. Jedná se tedy o dvě samostatné dokumentace.
Územní plán vyjadřuje kompromis mezi zájmy obce, zájxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xákonem upraveny tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (viz § 18 odst. 2 stavebního zákona).
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxo odůvodňovat jeho navržené funkční využití. Jednotlivé pozemky, včetně jejich funkčního využití, jsou zakresleny v hlavním výkresu grafické části xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxené orgány. Pro dotčené orgány se koná ústní jednání.
Kompetence
jednotlivých dotčených orgánů jsou založeny zvláštními zákony, resp. zákony, kterx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxo opatření obecné povahy. Územní plán je svou povahou základním rozvojovým dokumentem, čemuž by měla odpovídat také povaha stanovisek vydávaných dotxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi vlivy záměrů na území a navrhovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů a prostřednictvím vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. K uvedenému lze dodat, že Ústavou a Listinou základních práv a svobod deklaroxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xozumět složkové zákony stanovící konkrétní práva a povinnosti.
Nevyžádání povinného stanoviska dotčeného orgánu představuje procesní vadu, ktxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxého opatření obecné povahy nemůže být jakékoli porušení procesních předpisů při vydávání opatření obecné povahy, nýbrž pouze podstatná procesní vadxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxho plánu stanovisko dotčeného orgánu státní správy, a následně si vyžádá souhlasné dodatečné stanovisko tohoto opomenutého dotčeného orgánu, je zcexx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxn uplatnil shodné (souhlasné) stanovisko. Zohlednění dodatečného zhojení procesní vady tímto postupem nemůže přitom překážet ani při přezkumu opatxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxčný postup, tj. zrušení napadeného opatření obecné povahy pro procesní vadu, která byla následně zhojena, by vedl k absurdním důsledkům a znamenal by pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxe § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona musí být odůvodněno, mimo jiné proto, aby ho správní soud vůbec mohl přezkoumat v rámci řízení o přezkumu opatřenx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxhrana zemědělského půdního fondu není v žádném případě absolutní a vždy je třeba hledat spravedlivou rovnováhu všech zájmů v daném území.
Pokud řešxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxtencí zastupitelstva obce na návrh pořizovatele; § 51 stavebního zákona).
Z hlediska pořizovatelské praxe lze doporučit písemné vyhodnocení staxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánů navzájem nebo mezi stanoviskem dotčeného orgánu a pořizovatele může vzniknout rozpor, který se řeší dle § 136 odst. 6 správního řádu.
K odst. 3:
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx projednání návrhu územního plánu. Je na občanech obce a vlastnících pozemků, aby sledovali úřední desku obce, zvláště, je-li jim známo, že obec přijalx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xrojednáván pouze určitý okruh vztahů s konkrétními účastníky.
Právní úprava účinná od 1.1.2013 umožňuje veřejnosti seznámit se s návrhem územníhx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xeřejnost je v této fázi informována o přípravě dokumentu, k němuž každý může uplatnit písemnou připomínku. Stavební zákon důsledněji než předchozí zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxstem přijatelnosti navrhovaného řešení. Účast veřejnosti při rozhodování o životním prostředí je jedním z pilířů Aarhuské úmluvy. Aarhuská úmluva uxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdmínkou účasti je totiž informovanost. Je proto nezbytné dát veřejnosti přesné, správné a včasné informace. Účast veřejnosti musí být umožněna již od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxt podle předem stanoveného časového rámce (více - www.ucastverejnosti.cz).
K odst. 4:
Pořizovatel ve spolupráci s ministerstvem zahraničních vxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xasílá příslušným orgánům sousedního státu s nabídkou konzultací. Pokud příslušné orgány sousedního státu o konzultace projeví zájem, pořizovatel sx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, krajský úřad návrh územního plánu posuzuje a vydává k němu stanovisko podle § 10g zákona o posuzoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací bez jejich vyhodnocení.
Obecnou úpravu náležitostí vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xx xxxxx x x xx xxx xxíloze obsahuje zvláštní úpravu náležitostí posouzení vlivů územně plánovací dokumentace jako zvláštní kategorie koncepcí. I zákon o posuzování vlixx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx krajského úřadu o posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí vydávané podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxstředí podléhají přezkoumání soudem v rámci soudního přezkumu následného rozhodnutí správního orgánu, tedy v rámci soudního přezkumu opatření obecxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxesní pochybení při vydávání územního plánu, nejde o projev formalismu. Naopak soud se snaží maximálně zohlednit hledisko obsahové. Jestliže účelem pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxího zapojení veřejnosti do procesu přípravy a schvalování územního plánu, je nutné tuto proceduru dodržet.
K odst. 6:
Pokud z posouzení vlivu na evxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxpsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxtění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního mxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxvává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, obdržená stanoviska, připomínky, vyjádření a výsledky konzultací bez jejich vyhoxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxů se žádá až je dokumentace upravena dle výsledků projednání dle § 51, tj. před zahájením řízení o ÚP.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxa z roku 2006 musí být odůvodněno, mimo jiné proto, aby ho správní soud vůbec mohl přezkoumat v rámci řízení o přezkumu opatření obecné povahy (viz § 154 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx-130).
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169
Stavební zákon v § 50 odst. 1 požaduje, aby návrh změny územního plánu byl zpracován na zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xoncept). Použité spojení "na základě" nelze vnímat jako příkaz, aby návrh změny územního plánu byl identický s obsahem schváleného zadání, nýbrž jako xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xak, jak proces pořizování změny územního plánu prochází jednotlivými fázemi. Z těchto nástrojů lze namátkově uvést stanoviska dotčených orgánů, jejxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxejností.
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
Pokud pořizovatel opomene vyžádat si v průběhu projednávání návrhu změny územního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vliv na zákonnost opatření obecné povahy.
Rozsudek NSS ze dne 18.11.2009, čj. 9 Ao 2/2009-54
Je na občanech obxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xa řízení o novém územním plánu nelze zaměňovat s účastí v územním či stavebním řízení, kde je již projednáván pouze určitý okruh vztahů s konkrétními účaxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrostředí ve vztahu zvláštního k obecnému. Stanovisko krajského úřadu o posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je stanovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
K odst. 1:
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu ve společném jednání.
Praxí ověřeným přístuxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpravám dokumentace. Písemnou dohodou si pořizovatel ověří a dohodne potřebnost případných úprav dokumentu. Praxí ověřeným přístupem je i písemné vxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxentace.
Pokud dojde k rozporům mezi stanovisky dotčených orgánů nebo mezi stanovisky pořizovatele a dotčeného orgánu je nutné jejich vyřešení posxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxntace obsahuje. Návrh výběru varianty řešení zpracovává pořizovatel po vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, po vyřešení případných rozporů, px xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xzemnímu plánu i k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Při zpracování návrhu výběru varianty řešení vychází xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxt výběr varianty odůvodněn dle § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh výběru varianty řešení předkládá pořizovatel zastupxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxsek dotčených orgánů, výsledku řešení případných rozporů, vyhodnocení připomínek obce, pro niž je územní plán pořizován, připomínek sousedních obcxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x úpravě územního plánu po společném jednání vydalo ministerstvo pro místní rozvoj metodické sdělení k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xliv územního plánu na udržitelný rozvoj území (např. vymezení nových zastavitelných ploch, změna koncepce řešení atd.), pořizovatel zajistí odpovíxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxovaně postupem podle § 50 stavebního zákona (společné jednání). Tyto úpravy budou předmětem projednání postupem podle § 52 stavebního zákona (veřexxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxo jednání řešení, na němž budou ve shodě veřejné zájmy, pořídí se nový návrh územního plánu. Pro nový návrh územního plánu je nutné zpracovat pokyny, ktexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xřadu k nutnosti zpracovat posouzení územního plánu na udržitelný rozvoj území a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxí vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ze dne 22.7.2013, Metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen "ÚP") z hledixxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Veřejným projednáním je zahájeno řízení o územním plánu, které vychází z obecné úpravy stanovené sprxxxxx xxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xa udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Veřejné jednání je veřejnosti oznamováno veřejnou vyhláškou. K veřejnému projednání je přizván krajxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxosti, jakož i požadavek na přítomnost veřejnosti při veřejném projednání spojený s nutností následného zohlednění výsledku účasti veřejnosti při prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxi pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo tvořit odborné informování veřejnosti o připravovaném opatřexx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků podílejících se na přípravě opatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxematiku, případně identifikovat sporné otázky, jimž bude nutné věnovat více pozornosti při koncipování výsledného opatření obecné povahy. Oběma čáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxdnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 a § 26 správního řádu.
Podle § 26 odst. 1 správxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxcím dálkový přístup a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce. Pokud se jedná o osobu, která opatřením obecné povahy (jeho částí) mohla být na svých pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxdou, která může mít za následek nezákonnost tohoto opatření (jde o opatření obecné povahy, které nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem).
K odstx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxnu. Dotčené orgány a krajský úřad mohou podat stanoviska k měněným částem řešení. Každý může podat připomínku.
Potenciální zásah do práv je myslitexxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxoch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využixx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxvitost jiným než takto stanoveným způsobem.
Rozhodujícím kritériem, dle kterého je podání obsahující výhrady proti návrhu opatření obecné povahx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxnesl. Pokud navrhovatel splnil kritéria stanovená v § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. je vlastníkem nemovitostí dotčených návrhem zastavitelných pxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xako by znělo "proti návrhu územního plánu v části, která se jich dotýká." Všechny výhrady uplatněné navrhovatelem, jakožto privilegovanou osobou ve sxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxm částem územního plánu, než je vymezení zastavitelných ploch zahrnujících pozemky v jeho vlastnictví, tak i námitek navrhovatele mířících na proces xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxit na ty, kterými se odpůrce musí zabývat důkladněji, a rozhodnout o nich, a ostatní, kterými se může zabývat pouze povrchně.
Správní soudy považují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xtránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy. Z hlediska obsahového tak není rozdíl mezi rozhodnutím o námixxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jen tak, že může být naplněn pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsedění" pozemků či staveb určitých vlastníků s těmi pozemky či stavbami, na něž přímo dopadá změna územního plánu; dotčen totiž může být - ovšem spíše jex xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxé ovlivnění poměrů i na tomto pozemku (stavbě). "Dotčení" se proto musí posuzovat materiálně, s důkladným uvážením poměrů příslušné lokality, konkréxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxem řešení, které byly od společného jednání změněny.
K odst. 4:
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxního rozvoje a zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování územního plánu.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx x1.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo tvxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxavovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a daxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxo by jim měl být věnován srovnatelný časový prostor.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x nimi naložit. Týká se to i těch námitek navrhovatele, které směřují proti jiným částem územního plánu. Pokud i přes formální pochybení - posouzení námixxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy.
Potenciální zásah do práv je myslitelný v zásadě u každého vlastníka nemovitostí umístěnxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití ploch a stanoví podmínky prostorového uspořádání apod., v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xe dne 28.8.2008, čj. 8 Ao 1/2008-102
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projednání územního plánu obce bylo možno považovat za řádné, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xx2007-40
Znamená to tedy, že pojem "dotčenosti" nutno vykládat šířeji nežli jen tak, že může být naplněn pouze u vlastníků pozemků či staveb, na které přxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxníků s těmi pozemky či stavbami, na něž přímo dopadá změna územního plánu.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1x
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxh a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Dle judikatury správních soudů rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje obec podané námitky za licxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xení možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.
Úkolem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednou z nejdůležitějších vlastností je přesvědčivost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jehx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xrgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení o územním plánu a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Podatelé námitek mohou mít na jejxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxm právním předpisu; ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh subjektů. NSS dále podotkl, že s ohledem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávnxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách jednotlivě ke všem uplatněným bodům námitek a přehledným způsobem zajišťujícím snadnou orientaci v textu odůvodnění. Pokud spolu více námxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxa námitky spolu související budou vypořádány společně apod.
Návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek doručí pořizovatel doxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxožňuje pořizovateli předvídatelným způsobem dokončit pořizování územního plánu bez vyčkávání na stanoviska dotčených orgánů.
Podle § 172 odst. x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxž vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo. Postup obce, která o nxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xpůsob rozhodnutí o jednotlivých námitkách (a vypořádání jednotlivých uplatněných připomínek) a jeho odůvodnění je obsaženo v odůvodnění územního pxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxním, pořizovatel zajistí úpravu v souladu s výsledky projednání. Musí se však jednat o nepodstatnou úpravu, úprava tedy nezasáhne do práv subjektů oprxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx upravit návrh územního plánu na základě veřejného projednání. Je žádoucí takové situaci předejít pečlivou přípravou dokumentu xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo plánu a úpravy vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně opakovaného veřejného projednání v rozsahu provedených úprav.
K odstx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxvrhu územního plánu je činností pořizovatele, která se prolíná celým procesem pořízení dokumentace. Příprava územního plánu probíhá na jedné straně x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxi projektanta. V každé etapě přípravy musí být územní plán zpracován v souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úkolem pořizovatele územního plánu je podle § 53 odst. 4 přezkoumat soulad návrhu územního plánu právě s cíli územního plánování, zejména s ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxrmální záležitostí, ale naopak nutnou podmínkou pro to, aby veřejnost, § 53 dotčené orgány, okolní obce i soudy byly schopny posoudit, zda územním pláxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel přezkoumává proxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxho vydáním po případné úpravě dokumentace po veřejném projednání, tzn. provádí závěrečnou kontrolu a ověření (znovu ověřuje), zda v průběhu pořízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštní právní předpisy vztahující se k územnímu plánu.
K odst. 5:
Při zpracování odůvodnění územního plánu se vychází z § 53 odst. 5 stavebního záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxých etap pořizování dokumentace, tj. zadání (nebo zprávy o uplatňování územního plánu), společné jednání, veřejné projednání, které jsou požadovánx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xořízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxce o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, jedná se zejména o závěry vyhodnxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xebo podmínek nelze zohlednit, uvedou se závažné důvody, pro které zohlednění nebylo možné. V odůvodnění návrhu územního plánu se uvede komplexní zdůvxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxoch. Dále je v odůvodnění vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, vyhodnocení splnění podmínek z případných vyjádření příxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení, kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory nadmístního významu, rozhoxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxerým právním předpisem, pak nezbývá než předložit zastupitelstvu návrh na zamítnutí územního plánu.
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 6.6.2013, čj. NSS 1 Aos 1/2013-85
Úkolem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xezastavěného území. Součástí odůvodnění územního plánu pak dle § 53 odst. x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxžití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. NSS 1 Ao 2/2010-185
Povinnost odůxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xro to, aby veřejnost, dotčené orgány státní správy, okolní obce i soudy byly schopny posoudit, zda územním plánem či jeho změnou nedochází k takovému ohxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe jej tak explicitně označuje správní řád v ustanovení § 172 odst. 5 in fine a stavební zákon v ustanoveních § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxutími - musí obsahovat především výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodnění.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. NSS 1 Ao 1/2009-185
Podle § xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Z toho též vyplývá, že není třeba vydávat o námitkách každého namítatele samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo.
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxo vydání. Tato pravomoc je svěřena § 6 odst. 5 zastupitelstvu obce, které územní plán vydává v samostatné působnosti. Návrh na vydání územního plánu přxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem krajského úřadu.
Zastupitelsxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxstvo při tvorbě územního plánu odchýlit a územní plán vydat v rozporu s tímto stanoviskem.
K odst. 3:
Zastupitelstvo obce je oprávněno o předloženéx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh zamítnout. Stavební zákon však neumožňuje, aby zastupitelstvo samo přexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx důvodů. Za prvé se v daném případě jedná o reflexi rozdělení samostatné a přenesené působnosti: zatímco územní plán je pořizován v přenesené působnostx xx x xxxxx x xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtupnost mezi těmito působnostmi nelze připustit. Za druhé je tento závěr důsledkem rozdělení kompetencí mezi pořizovatelem územního plánu, který jex xxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxné územně plánovací dokumentaci pouze pořizovateli je promítnutím principu odbornosti při pořizování územního plánu spočívajícího v povinnosti poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxdobu územně plánovací dokumentace artikulovaných zastupitelstvem obce, na které žádné takové kvalifikační požadavky kladeny nejsou, a ostatně ani xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxho plánu nebo jeho změny, tedy neumožnit zastupitelstvu obce měnit obsah návrhu územního plánu (jeho změny) před jeho vydáním a nerespektovat tak řešexx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xtavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 141-142 a NSS 1 Ao 6/2010).
Pro zákonnost procesu schvalování územně plánovací dokumentace je zxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx politické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkonu jejich zastupitelského mandátu. xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxitelé dané podklady v jejich úplnosti prostudují a seznámí se s jejich obsahem. Na zákonnost územně plánovací dokumentace tedy rozsah podkladů, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxré procesní otázky zasedání. Pokud zastupitelstvo postupuje v konkrétním případě v rozporu s jednacím řádem, ale v souladu s pravidly stanovenými v záxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xají být písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva doručeny členům zastupitelstva nejpozději 7 dní před dnem zasedání, ale některé z podklxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxů. Porušení vnitřních pravidel jednání zastupitelstva nemá vliv na zákonnost usnesení řádně přijatého zastupitelstvem.
Byť jednací řád výslovnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xato forma umožní členům zastupitelstva seznámit se s danými podklady. Smyslem a účelem uveřejnění informace na úřední desce je informování veřejnostx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xasedání zveřejněna. Na základě zveřejnění informace o místě, době a programu totiž nezačíná běžet žádná lhůta ke splnění povinnosti a není proto důvodx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxnčením procesu pořízení územního plánu jsou formální náležitosti vyplývající ze správního řádu, a to jeho publikace veřejnou vyhláškou, kterou se ozxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxích deskách obce, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Nabývá v souladu s § 173 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu účinnxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xpatření obecné povahy vydal.
Skutečnost, že v den vyvěšení a v den, kdy bylo sňato, neviselo opatření obecné povahy na úřední desce po celých 24 hodin xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx vydán a že bude mít právní účinky, jednak možnost veřejnosti seznámit se s jeho obsahem. Obou těchto účelů je v potřebné míře dosaženo i za situace, kdy v pxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxt. 1 správního řádu dovodil, že opatření obecné povahy je vydáno vyvěšením veřejné vyhlášky, byť i jen v rozsahu předvídaném v § 20 odst. 2 stavebního záxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxistence) opatření obecné povahy, nýbrž jde o vadu oznámení opatření obecné povahy, která má dopady na jeho účinnost. Jinými slovy opatření obecné povaxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxutí.
K vydání územního plánu se vyjádřil NSS v případě vydání změny územního plánu. Namítaným postupem obce, která revokovala předchozí vadné usnexxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxtokrát zároveň s rozhodnutím o námitkách, nebyli navrhovatelé nikterak zkráceni na svých právech. Proto soud neshledal porušení procesních předpisxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxho obsah stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebním zákonu. Územní plán se ukládá u obce, pro kterou byl pořízen. Předává se stavebnímu úřadu, úřadu úzexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvý přístup, zveřejní se i údaje, kde je možné do územního plánu a do jeho dokladové dokumentace nahlížet. Data o územním plánu se doplňují do evidence úzexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxu s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxní části druhé, zejména § 94 správního řádu. Přezkumné řízení proti územnímu plánu vede nadřízený orgán územního plánování, tj. krajský úřad dle § 192 oxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, zruší ho v rozsahu částí, které jsou v rozporu s právními předpisy. Svým rozhodnutím nemůže měnit územxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxření obecné povahy pouze přezkoumat, proto soulad rozhodnutí o námitkách s právními předpisy, je možné posoudit pouze v přezkumném řízení, jeho výslexxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xozhodnutí o námitkách je pak důvodem změny územního plánu.
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxadnout u soudu.
NSS zvolil při posuzování souladu opatření obecné povahy se zákonem následující algoritmus (test) přezkumu, jehož jednotlivé na sxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xx xx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho orgánu obecně spočívá zejména v jeho oprávnění vykonávat veřejnou moc.
2)
Přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xpravuje okruh vztahů, ke kterým je zákonem zmocněn (v rámci nichž tedy realizuje svoji pravomoc vydávat opatření obecné povahy).
3)
Přezkum otázkxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxco výše uvedená kritéria daného algoritmu jsou formální, následující dvě jsou kritérii materiálními. Soud proto v dalších částech algoritmu přihlížx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxvahy (nebo jeho části) se zákonem - zde hmotným právem. V rámci tohoto kroku soud také zjišťuje, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy z hlediska jeho proporcionality. Proporcionalitu soud vnímá dvěma způsoby - v jejím užším a širším smyslu. Proporcionalitou v širším smyslu soxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxé opatření obecné povahy vůbec umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (kritérium vhodnosti), zda opatření obecné povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxéně (kritérium minimalizace zásahů); v neposlední řadě soud také zkoumá, zda je následek napadeného opatření obecné povahy úměrný sledovanému cíli (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxace. Správní soudy nejsou povolány k tomu, aby hodnotily odbornou stránku věci, neboť takový přezkum jim nepřísluší; odborné posouzení věci a volba koxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxzřetně.
Správní soud není oprávněn posuzovat vhodnost funkčního využití té které lokality; kromě splnění kompetenčních a procedurálních požadaxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxtného práva) nejde o řešení ve vztahu ke konkrétní osobě (navrhovateli) zjevně nepřiměřené, nezdůvodnitelné či diskriminační, nejde-li o zjevný
excxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxní soud je tedy povolán zhodnotit, zda mezi navrhovaným využitím území a (z toho plynoucím) omezením dotčeného vlastníka nemovitosti neexistuje, i přx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xožadavky uvedenými v § 18 stavebního zákona. Výsledné funkční a prostorové uspořádání území musí vždy představovat rozumný kompromis a vyváženost mexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx xxxzená), ale i mezi veřejnými zájmy na straně jedné a soukromými zájmy na straně druhé. Řešení zvolené územním plánem může legitimně omezit výkon vlastnixxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-li zjištěno, že jde o řešení nezákonné či excesivní, soud se k vhodnosti a účelnosti takového postupu nevyjadřuje.
Rozšířený senát NSS se zabýval txxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxmního plánu nebo jeho změny. Skutečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části neuplatnil námitky či připoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxe v předcházejících fázích řízení správního odmítnout pro nedostatek procesní legitimace.
Procesní pasivita navrhovatele ve fázích správního řxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxoudí soud s přihlédnutím ke všem individuálním okolnostem případu, a to při zkoumání procesního postupu správního orgánu, při hodnocení případného rxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxt v úvahu práva a povinnosti těch, jimž by zrušení opatření obecné povahy podle návrhu způsobilo újmu na jejich vlastních právech.
NSS rozhoduje o akxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxpadeným opatřením obecné povahy dotčena. V případě návrhu na zrušení územně plánovací dokumentace pak dotčenými hmotnými subjektivními právy mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí posoudit, zda i v případě pravdivosti tvrzení navrhovatele není dotčení jeho práv z povahy věci vyloučeno, tedy zda je zásah do práv vůbec myslitelxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxtření obecné povahy, avšak pouze v takovém případě, že byla porušena procesní práva navrhovatele a že nelze
a priori
vyloučit, že v důsledku tohoto porxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxhodl tak, že jako odpůrce má v řízení o zrušení územního plánu schváleného zastupitelstvem obce vystupovat obec sama.
Věcná legitimace navrhovatexx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xkrácen. Toto "zkrácení na právech" nelze vykládat v neprospěch spolkových subjektů založených za účelem ochrany přírody a krajiny tak restriktivně, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xásah do práv vlastníků nemovitostí či, jinak řečeno, na
imise
zasahující nebo ohrožující vlastníky nemovitostí (nositele práv k nim) ležících v dosaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se oprávněných zájmů občanů žijících na příslušném území, mohou významně ztížit naplnění koncepce opatření obecné povahy zamýšlené a ohrozit tak jehx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xe sdružují. Také v tomto směru je třeba, s průmětem do českého právního prostředí, interpretovat pasáže Aarhuské úmluvy, které našly své vyjádření v usxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxezkoumává, zda posouzení má zákonem požadované náležitosti, zda je srozumitelné a logicky konzistentní a zda bylo zohledněno v navazujících rozhodoxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxlevantní, jaké podklady měli zastupitelé při schvalování rozhodnutí o námitkách k dispozici. Případná neúplnost podkladů je totiž ryze věcí politicxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxudek NSS ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130
Zastupitelstvo obce je oprávněno o předloženém návrhu územního plánu (jeho změny) rozhodnout třemi taxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxání, nebo může návrh zamítnout.
Opatření obecné povahy nemůže nabýt účinnosti a nemůže být aplikováno v navazujících správních procesech, dokud celx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx
xxx xakt, že navrhovatel nepodal námitky nebo připomínky v předcházejících fázích řízení před správním orgánem, není tedy otázkou podmínek řízení (procexxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xoudu při věcném projednání návrhu, tedy při zkoumání otázek legitimace věcné (důvodnosti návrhu).
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-16x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxdně byla změna územního plánu schválena znovu tentokrát zároveň s rozhodnutím o námitkách, nebyli vlastníci pozemků nikterak zkráceni na svých právexxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx s pravidly stanovenými v obecním zřízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxx09-76
Správní soud není oprávněn posuzovat vhodnost funkčního využití té které lokality; kromě splnění kompetenčních a procedurálních požadavků mx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxh podmínek hmotného práva) nejde o řešení ve vztahu ke konkrétní osobě (navrhovateli) zjevně nepřiměřené, nezdůvodnitelné či diskriminační, nejde-xx x xxxxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxétní porušení práva navrhovatele.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Rozšířený senát rozhodl o aktivní legitimaci k podání návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena. Soud pak, jako druhý krok v rámci zkoumání aktivní legitimace, musí posoudit, zda i v případě pravdivosti tvrzení navrhovatele není dotčení jxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xegitimaci i v případě tvrzeného procesního pochybení při přijímání opatření obecné povahy, avšak pouze v takovém případě, že byla porušena procesní pxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxektivní práva hmotná). O otázce pasivní legitimace rozšířený senát rozhodl tak, že jako odpůrce má v řízení o zrušení územního plánu schváleného zastuxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xni k případně vznesené námitce. Pokud je totiž stanovisko závazným podkladem pro územní plán, nemůže se od něho zastupitelstvo při tvorbě územního pláxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxx, kdy bylo sňato, neviselo opatření obecné povahy na úřední desce po celých 24 hodin daných dnů, na řádnosti jeho vyvěšení nic nemění.
Rozsudek NSS ze xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivé na sebe navazující kroky vyplývají z § 101d odst. 1 a 2 s. ř. s.:
Přezkum pravomoci správního orgánu vydávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem (procesní postup správního orgánu při vydávání opatření obecné povahy)x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xlgoritmu (testu) považuje soud přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality.
Vyhodnocování úzexxxxx xxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xktuálnosti celé vydané dokumentace (resp. její uplatňování), tzn. vyhodnocování, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán vydáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost pořizovateli předložit návrh zprávy zastupitelstvu nejpozději do 4 let po jeho vydání a poté pravidelně každé 4 roky. Obdobně je nastaven prxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xávrh zprávy pořídit a projednat ji tak, aby byl dodržen požadovaný termín k jejímu předložení zastupitelstvu obce.
Návrh zprávy o uplatňování územxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx plán vydán, vyhodnocují se případné nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území; popisují se problémy k řešení vyplývající z územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxejména s aktualizací nebo novou politikou územního rozvoje a s aktualizací nebo novou územně plánovací dokumentací vydanou krajem, které byly vydány xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xožadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území; popíší se rovněž požadavky na případné zpracování vxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny, a případné návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. Pokud je zjištěna potřeba změny, která podstatně oxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu se přiměřeně používají ustanovení stavebního zákona k projednání zadání územního plánu.
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxěny územního plánu, postupuje pořizovatel po schválení zprávy o uplatňování územního plánu podle ustanovení § 50 až 54.
K odst. 2:
Stavební zákon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxpad, že došlo ke zrušení části územního plánu nebo nelze podle něj rozhodovat z důvodu změny nebo zrušení rozhodnutí o námitkách. Stavební zákon stanoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxášky o územně analytických podkladech). Pokud chce pořizovatel změnit územní plán, nezapracovává proto změnu do územního plánu. V praxi může dojít k pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xituaci následovně: Pokud se od územního plánu chce v budoucnu pořizovatel odchýlit, nezpracovává znovu veškerou dokumentaci, která je nutná k novému xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxdního územního plánu, který prošel složitou procedurou schvalování, a má se zato, že jím zakotvené poměry jsou v souladu s veřejnými i soukromými zájmyx
xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxo plánu dochází. Pouze tak může být dodržen postup stanovený pro pořizovatele změny územního plánu stavebním zákonem. Dotčené orgány, nadřízený orgáx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxtky, pokud nemají možnost z předkládané dokumentace zjistit, jakým způsobem a v jakém rozsahu se stávající územní plán bude měnit.
K odst. 3:
V přípxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxžňuje pořídit změnu územního plánu bez zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního plánu a bez zadání změny územního plánu. V takovém případx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
V případě, že došlo ke zrušení změny územního plánu, ať již v soudním či přezkumném řízení, znamená to, že platí územní plán v podobě před zrušenou změxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x 43 stavebního zákona).
Stavební zákon nastavuje proces uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací kraje, a to bez pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxní plán.
K odst. 4:
Stavební zákon jednoznačně stanovuje povinnost prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných plochy u změn územního plánxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxe dokumentovat na rozsudku soudu: "I když některé navrhované plochy pro zástavbu dle dosud platného ÚPO nebyly v obci dosud vyčerpány, je nutno zajistix xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxnutí tato parcela nezastavitelná." Takto paušálně pojaté vysvětlení nemůže podle názoru soudu dostát požadavkům § 55 odst. 3 stavebního zákona z rokx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na otázku, proč je třeba vymezit zastavitelné plochy nové.
Citovaná norma je promítnutím principu ochrany nezastavěného území, jenž vyjadřuje jexxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxchitektonického a archeologického dědictví a přitom chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti (§ xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxny; současně stěžejním způsobem předurčuje průběh přijímání a obsah opatření obecné povahy, neboť nejsou-li naplněny požadavky tohoto ustanovení, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxjistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxčívá ve změně územního plánu, ať již v soudním či přezkumném řízení, znamená to, že platí územní plán v podobě před zrušenou změnou. To plyne nejen z jazykxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xeumožňuje územní plán pořizovateli bez dalšího zrušit (§ 188, § 43 stavebního zákona).
Rozsudek NSS ze dne 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/2010-185
"I když něxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxtkoprávní vztahy - pokud vlastník stavební parcely parcelu pro zástavbu neprodá, je až do změny jeho rozhodnutí tato parcela nezastavitelná." Takto pxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxtní již vymezené zastavitelné plochy nelze využít a z jakého důvodu, a již vůbec nedává uspokojivou odpověď na otázku, proč je třeba vymezit zastavitelxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xchvalování bylo jednoznačné, k jakým změnám oproti původnímu stavu územního plánu dochází. Pouze tak může být dodržen postup stanovený pro pořizovatxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxn stanovuje opatření proti průtahům v procesech pořizování územního plánu pro případy, kdy je územní plán pořizován zaměstnanci jiné obce. Jedná se o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxvu. Ve většině případů se průtahy budou objevovat u zaměstnanců obce s rozšířenou působností, jejíž územní obvod má několik desítek obcí.
Stavební xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxna vyplývá "pouze" povinnost pořizovatele předložit zastupitelstvu obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu v případech, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx delší.
Související předpisy
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx umožňuje spojit pořízení územního plánu s plánem regulačním. V odůvodněných případech se bude jednat o pořízení územního plánu s tím, že současně budx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxy pořizování pro obě územně plánovací dokumentace. O spojení těchto procesů a dokumentů rozhoduje zastupitelstvo obce.
Při spojeném pořízení úzexxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s regulačním může být pouze v případě pořízení regulačního plánu z podnětu. Regulační plán na žádost je pořizován v případě, že jeho zadání je obsaženo v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxěné území
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Účelem stanovení průběhu hranice zastavěného území je vytvořit předpoklady pro dosxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx využívání a pro zvýšení ochrany okolní krajiny. Vymezení zastavěného území je tak nástrojem, který slouží k ochraně nezastavěného území před jeho neoxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř zastavěného území. Vymezené zastavěné území je rovněž jedním z předpokladů pro možnost vedení zjednodušeného územního řízení nebo vydání úzexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xtavební zákon stanovuje, že zastavěné území obce nemusí být jedno souvisle vymezené území, ale jedná se případně o několik území, splňujících definixx xxx x xx xxxxx xx
x xxxxx xx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm nebo samostatným postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z mapového podkladu, do kterého byla v minulosti zakreslena.
K vymezování zastavěného území je vhodné připomenout pojmy:
K písm. a)
§ 2 odst. 1 pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxčným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Uvedená definice využívá pojmu "stavební parcela", který je definován v x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxzumí "pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou."
Jádrem zastavěného stavebního pozemku je tedy vždy parcela, evidovaná v katasxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxí žádný objekt (tedy zpravidla pokud na ní stála stavba, která byla následně odstraněna). Součástí zastavěného stavebního pozemku mohou být i další poxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního pozemku dle § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vyplývá, že pozemkové parcely musí tvořit "souvislý celek s obytnými a hospodářskými budxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xelek s uvedenými budovami, je existence společného oplocení. Zároveň je však zejména ve sporných případech nutno přihlížet také k hledisku funkčnímux xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xe nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění. ČSN 73 4301 Obytné budovy - odst. 4.3.4x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xastavění. Pro nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě) lze použít termín rohová proluka.
Pojem proluka však není definován v souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx případě zjišťuje individuálně podle specifických podmínek území a posuzuje se při projednávání územního plánu nebo při místním šetření podle § 59 odsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxlné pozemky.
K písm. c) a d):
x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Stavební zákon i vyhláška o využívání území u veřejxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xozvoj a Ústav územního rozvoje, září 2013
Vymezení zastavěného území
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Pokud nxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obecním úřadem (splňuje-li tento obecní úřad kvalifikační požadavky pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi samostatné působnosti související s vymezením zastavěného území jsou kompetencí rady obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstva obce (§ 6 odxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxí intravilán vyznačen v katastrální mapě. Tyto mapové podklady zajišťuje obec, pro kterou je zastavěné území pořizováno.
Katastrální mapa je podlx x x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxx xx x xxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx analogové podobě.
Ve vektorových mapách, tj. digitálních a digitalizovaných mapách, vzniklých od účinnosti katastrálního zákona, již nebyl průxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxhto map, pokud je nemá obec k dispozici, je nutné si pro účel vymezení zastavěného území vyžádat.
K odst. 2:
Při vymezování zastavěného území se postxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxavitelné pozemky (pokud existují). Na území obce se v souladu s definicí uvedenou v § 58 vymezuje jedno nebo více zastavěných území.
Do zastavěného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxaný jako stavební parcela - viz § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Touto skutečností není zpochybněna možnost výstavby podle uvedených rozhodnutíx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx odst. 1.
Zastavěné území se vydává formou opatření obecné povahy v souladu s § 171-174 správního řádu. Stavební zákon je ve vztahu ke správnímu řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxxt. 2 stavebního zákona) do 60 dnů od obdržení žádosti a příslušných mapových podkladů nebo od rozhodnutí o pořízení zpracuje návrh vymezení zastavěnéhx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče, je ověřován návrh vymezení zastavěného území z hledisek ochrany veřejných zájmů, kterx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxí pro postupy podle stavebního zákona stanoviska, jež jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy.
Mezi stanovisky dotčených orgánů navzxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxlské praxe lze doporučit písemné vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, kterými si pořizovatel ověří a dohodne s dotčenými orgány potřebnost a rozxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, popřípadě s výsledky řešení rozporů.
Metodika
Vymezení zastavěného území, Metodický pokyn, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Řízení o vydání vymezení zaxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxkladními údaji o obsahu návrhu vymezení zastavěného území s uvedením, kdy a kde je možné do něj nahlédnout a s výzvou k uplatnění námitek a připomínek. Ozxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní a v průběhu lhůty pro podání připomínek a námitek.
Stavební zákon vymezuje okruh těch, kteří mohou podat námitky. Nestanovuje však, kdo může podxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxímo dotčeny.
K odst. 3:
Pořizovatel vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xprávního rozhodnutí. Na jeho odůvodnění je tedy nutné klást stejné požadavky jako v případě typických správních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xyvrácené, nebo proč považuje předestírané skutečnosti za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy za vyvrácené. Není možné zabývxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zejména doložit správnost a nepochybně i zákonnost postupu správního orgánu, jakož i vydaného rozhodnutí, jehož jedna z nejdůležitějších vlastnoxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán řídil při hodnocení podkladů pro rozhodnutí a při výkladu právních předpisů a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtel návrh zastavěného území, při úpravě je vázán stanovisky dotčených orgánů (§ 59 odst. 3 a 4), případně výsledkem řešení rozporů. O námitkách rozhodxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo území vyplyne nutnost návrh jakkoli upravit (nehovoří se o podstatné či nepodstatné úpravě), opakuje se místní šetření. Pořizovatel projedná tuto zxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx stanoviska. Případné rozpory se řeší podle § xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxe v přenesené působnosti formou opatření obecné povahy a to jen tehdy, když je v souladu s výsledky projednání. V případě, že rada (zastupitelstvo) nesoxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxé rozhodnutí rady (zastupitelstva) není možné.
Vymezení zastavěného území se oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách obce a pořizovatele a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxý přístup oznámení se základními údaji o obsahu s uvedením, kdy a kde je možné do vymezení nahlédnout. Vymezení zastavěného území vydané formou opatřenx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxut u obce, která jej vydala. Proti vymezení zastavěného území nelze podat opravný prostředek.
K odst. 6:
Soulad vymezení zastavěného území s právnxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxní opatření obecné povahy nebo jeho části podle soudního řádu správního. V přezkumném řízení podle správního řádu ani v řízení podle soudního řádu sprxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxné území, pozbývá vymezení zastavěného území platnosti a je nutno provést jeho nové vymezení.
Metodika
Vymezení zastavěného území, Metodický poxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Oddíl 3
Regulační plán
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx věci stanovení jejich využití a pro stanovení podmínek staveb veřejné infrastruktury a veřejně prospěšných opatření. Regulační plán je pořizován jaxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx je v podstatě "hromadným územním rozhodnutím" a svým obsahem a právními účinky se k němu výrazně přibližuje.
2.) K zák. č. 39/2015 Sb., kterým se mění xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Ustanovení § 61 odst. 3 a 4 stavebního zákona upravují společný postup pořízení reguxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu nahrazovaného územního rozhodnutí pro záměr.
Protože však je regulační plán projednáván a vydáván jako opatření obecné povahy ve smyslu čxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxaty ke zhojení těchto výtek v ZPV. Aby úprava regulačního plánu adaptovala tyto nové instituty, musela by být stanovena řada odchylek od obecné úpravy oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxch postupů posuzování vlivů na životní prostředí a pořízení regulačního plánu, resp. územního řízení.
Komentář
Regulační plán v řešeném území (rxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán, popř. regulační plán vydaný krajem. Pro regulační plán pořizovaný krajským úřadem je závazná politikx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxh v území podmíněno vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí zásad jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu i přiměřená lhůta pro jeho vyxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu vydání regulačního plánu krajem a jeho zadání jen v dohodě s obcemi v řešeném území. Kraj je oprávněn řešit záležitosti nadmístního významu, proto regxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxm územního rozvoje (měřítko 1: 100 000) důvod k výjimečnému využívání tohoto druhu územně plánovací dokumentace krajem.
Regulační plán se svým chaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxi k rozhodnutí o umístění staveb a zařízení. Obdobné podmínky stavební zákon stanovil pro projednání regulačního plánu jako pro územní řízení, jedná xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxa vlivu na životní prostředí posuzovány procesem EIA. Regulační plán je v podstatě "hromadným územním rozhodnutím" a svým obsahem a právními účinky se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrostředí.
Regulační plán se vydává formou opatření obecné povahy (§ 62 odst. 1), proto obsahuje výrokovou část a odůvodnění. Náležitosti stanovujx x xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, pro ochranu hodnot a charakteru území, pro vytváření příznivého životnxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, předkupní právo, územní rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje. Příloha č. 11 vyhlášky o územně analytických podkladech stanovuje obsah každxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního plánu stavební zákon umožňuje pořízení regulačních plánů různého obsahu i rozsahu.
Regulační plán je vhodné pořídit pro rozsáhlejší plxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xegulačního plánu je stanovení zejména druhu a účelu umísťovaných staveb, podmínek pro umístění a prostorové řešení staveb, včetně urbanistických a axxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xtavební čáry, vzdálenost staveb od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost staveb, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Pořízení regulačního plánu
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xovahy podle správního řádu. Regulační plán pořizuje příslušný obecní nebo krajský úřad.
K odst. 2:
Stavební zákon rozlišuje regulační plán z podxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx x xxxxxxx xx x xxhlášky o územně analytických podkladech. Regulační plán z podnětu je pořizován také z vlastního podnětu zastupitelstva obce nebo kraje.
Zastupitxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxpitelstvo obce rozhoduje o pořízení regulačního plánu z podnětu v ploše nebo koridoru vymezeném územním plánem. V obci, v níž neplatí územní plán, může xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxěno rozhodnout o pořízení regulačního plánu z podnětu v ploše vojenského újezdu.
K odst. 3:
Regulační plán na žádost se pořizuje na žádost fyzické nxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xe pořizován dle § 18 a přílohy č. 10 vyhlášky o územně analytických podkladech.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxda nákladů na pořízení regulačního plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
Náklady spojené se zpracováním návrhu regulačního pxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu z podnětu vyvoláno potřebou fyzické nebo právnické osoby nebo správního orgánu, může být zpracování návrhu regulačního plánu podmíněno částečxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xmíněna zejména z toho důvodu, že státní mapové dílo pro potřeby zpracování regulačního plánu z podnětu je spojeno s úhradou. Mapy se neposkytují bezplaxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxická osoby, na jejíž žádost je návrh regulačního plánu zpracován.
Projednání regulačního plánu z podnětu i regulačního plánu na žádost je výkonem pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxcí ustanovení
Pořízení regulačního plánu z podnětu
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnět k pořízení regulačního plánu se podává na formuláři, který tvoří její přílohu č. 8. Uvádí se identifikační údaje o podateli podnětu, zda ho činí oxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxují se pozemky, na nichž má být záměr realizován. Území pro záměr může být taktéž pro snazší identifikaci zakresleno do katastrální mapy. Uvádí se i dosaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxdatel navrhuje i úhradu nákladů. K podnětu k pořízení regulačního plánu se připojují přílohy uvedené v příloze č. 8 vyhlášky o územně analytických podkxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo je příslušné o podnětu rozhodnout. Zastupitelstvo o podnětu rozhodne a předá je pořizovateli k projednání návrhu zadání regulačního plánu.
V příxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxěž na formuláři, uvedeném v příloze č. 8 vyhlášky o územně analytických podkladech. V tomto případě se uvádí identifikační údaje o podateli podnětu, zdx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxvrhne se úhrada nákladů.
Zastupitelstvo obce nebo kraje je oprávněno podle svých požadavků upravit návrh zadání regulačního plánu a následně ho přxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xlánu obsaženo v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu, pořizovatel zpracuje návrh zadání.
Návrh zadání obsahuje vymezení řešeného územíx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxžadavky na řešení veřejné infrastruktury, požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření, požadavky na asanace, požadavky vyxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci, požadavky na obsahové náležitosti dokumentace.
Návrh zadání regulačního plánu se projednává s doxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxje.
Návrh zadání se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxího zákona aplikuje možnost včasného informování veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy.
Z návrhu zadání regulačního plánu vycházejí dotčené orgxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xe namístě uplatnit požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Význam jednoznačného a srozumitelného zadání regulačního plánu je tedy nxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxčního plánu se projednává se všemi, kdo se účastní projednání návrhu regulačního plánu v dalších fázích. Obdobně jako u ostatních územně plánovacích dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky na jeho zpracování.
Dotčené orgány uplatňují ve fázi návrhu zadání regulačního plánu pouze své požadavky, jejich vyjádření nelze považxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxh orgánů. Je na zodpovědnosti pořizovatele, jak obdržené požadavky do návrhu zadání zapracuje. Pořizovatel tedy není povinen promítnout požadavky dxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xe dotčený orgán, jehož požadavek k zadání nebyl respektován, vydá negativní stanovisko k návrhu regulačního plánu, neboť dospěje k závěru, že návrh je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xeho výsledky, upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení příslušnému zastupitelstvu. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly uplaxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxení a podnětů uplatněných po lhůtách. Pokud bylo vyjádření vydáno po uplynutí lhůty, pak platí, že se k opožděně vzneseným požadavkům nepřihlíží. Nicmxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxe je naopak racionální v situaci, kdy by nerespektování požadavku dotčeného orgánu, byť byl uplatněn opožděně, mohlo vést k vydání negativního stanovxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169
Dotčené orgány uplatňují ve fázi návrhu zadání změny územního plánu pouze své požadxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxje u návrhu zadání dosažení dohody pořizovatele a dotčených orgánů.
Vyjádření bylo vydáno po uplynutí lhůty dle § 47 odst. 2 stavebního zákona. Dle tohxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxčně zohlednit opožděně vznesené požadavky. Tento postup pořizovatele je naopak racionální v situaci, kdy by nerespektování požadavku dotčeného orgxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xpravit návrh zadání změny i z vlastního podnětu, či k podnětu veřejnosti.
Rozsudek NSS ze dne 30.10.2008, čj. 9 Ao 2/2008-62
Význam jednoznačného a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xouvisející s jejím pořízením.
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Tvorba návrhu regulačního plánu je proxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxsti v oblasti územního plánování, kteří vykonávají všechny činnosti spojené zejména se zadáváním dokumentu, jeho projednáním a přípravou k vydání. Nx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů koncepce na životní prostředí, veřejné zdraví, lokality
NATURA
2000 atd). Zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxemní plánování nebo se všeobecnou působností (§ 158 odst. 1 stavebního zákona a autorizační zákon).
Příprava návrhu regulačního plánu je procesexx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxuje v čase tak, jak tento proces prochází jednotlivými fázemi. Ze stavebního zákona nelze dovodit příkaz, aby návrh regulační plánu byl identický s obxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxu architekta. Do přípravy je vhodné zapojit jak dotčené orgány, tak občany, resp. aktéry, s nimiž se dokument následně projednává. Kulaté stoly, pracoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xešení. V rámci zpracování návrhu regulačního plánu architekt zajistí vyjádření vlastníků dopravní a technickou infrastrukturu.
Regulačním pláxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxedí podle zvláštního právního předpisu. Není tedy účelné ani hospodárné pořídit regulační plán pro takový záměr, který by prošel procesem posouzení vxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxování. Regulační plány je proto vhodné pořídit pro záměry, které nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí.
Regulační plán vyjadřuje komxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxou stavebním zákonem upraveny tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (viz § 18 odst. 2 stavebxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxčené orgány. Pro dotčené orgány se koná ústní jednání.
Kompetence
jednotlivých dotčených orgánů jsou založeny zvláštními zákony, resp. zákony, ktexx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xro opatření obecné povahy. Regulační plán je v podstatě "hromadným územním rozhodnutím" a svým obsahem a právními účinky se k němu výrazně přibližuje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxstředí stejně jako ochrana veřejných zájmů se odehrává primárně prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů. K uvedenému lze dodat, že Ústavou a Lixxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxjí. Prováděcími zákony je přitom třeba rozumět složkové zákony stanovící konkrétní práva a povinnosti.
Nevyžádání povinného stanoviska dotčenéxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxž opakovaně rozhodl, že důvodem pro zrušení napadeného opatření obecné povahy nemůže být jakékoli porušení procesních předpisů při vydávání opatřenx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdat si v průběhu projednávání návrhu územně plánovací dokumentace stanovisko dotčeného orgánu státní správy, a následně si vyžádá souhlasné dodatečxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xycházet z toho, že v případě řádného postupu by dotčený orgán uplatnil shodné (souhlasné) stanovisko. Zohlednění dodatečného zhojení procesní vady txxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxvý a právní stav ke dni "rozhodování správního orgánu". Opačný postup, tj. zrušení napadeného opatření obecné povahy pro procesní vadu, která byla násxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxování.
Stanovisko dotčeného orgánu státní správy podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona musí být odůvodněno, mimo jiné proto, aby ho správní sxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxvyšší správní soud ve své judikatuře zdůrazňuje, že např. ochrana zemědělského půdního fondu není v žádném případě absolutní a vždy je třeba hledat sprxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xterými si pořizovatel ověří a dohodne s dotčenými orgány potřebnost a rozsah úprav dokumentu. Mezi stanovisky dotčených orgánů navzájem nebo mezi staxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xbce vedou jednání, k těmto jednáním však nejsou výslovně přizvány konkrétní fyzické či právnické osoby z titulu vlastnictví pozemků v území obce, jejixx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxe a vlastnících pozemků, aby sledovali úřední desku obce, zvláště, je-li jim známo, že obec přijala rozhodnutí o tvorbě regulačního plánu. xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxtními účastníky.
Právní úprava účinná od 1.1.2013 umožňuje veřejnosti seznámit se s návrhem regulačního plánu již ve fázi společného jednání. Ústxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxní zákon důsledněji než předchozí znění stavebního zákona aplikuje možnost včasného informování veřejnosti ve smyslu Aarhuské úmluvy. Uplatněné xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxů Aarhuské úmluvy. Aarhuská úmluva ukládá orgánům veřejné správy povinnost poskytovat veřejnosti informace v dostatečném časovém předstihu ke zvážxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxt veřejnosti musí být umožněna již od samotného počátku řízení, přímo od zahájení prvních řízení, v době, kdy jsou stále otevřeny všechny alternativy rxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí výsledky projednání návrhu regulačního plánu ve společném jednání. Praxí ověřeným přístupem je písemné vyhodnocení každého stanoviska dotčeného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxěří a dohodne potřebnost případných úprav dokumentu. Praxí ověřeným přístupem je i písemné vyhodnocení každé připomínky podané veřejností, jako jejxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezi stanovisky pořizovatele a dotčeného orgánu je nutné jejich vyřešení postupy podle správního řádu (§ 136 odst. 6).
Na závěr etapy společného jexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxrů, vyhodnocení připomínek obce, pro kterou je regulační plán pořizován, a připomínek veřejnosti.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx 18.1.2011, čj. 1 Ao 2/2010-185
Stanovisko dotčeného orgánu státní správy podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona z roku 2006 musí být odůvodněno, xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130).
Rozsudek NSS ze dne 24.1xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xzemního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu (to v případě, že by byl pořizován koncept). Použité spojení "na záklxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxleného zadání. Stavební zákon obsahuje celou řadu procesních nástrojů, které směřují k proměňování obsahu v času tak, jak proces pořizování změny úzxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxle změny územního plánu závazné, stanovisko k vlivům na udržitelný rozvoj území, připomínky a námitky uplatněné veřejností.
Rozsudek NSS ze dne 2.xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxtní správy, a následně si vyžádá souhlasné dodatečné stanovisko tohoto opomenutého dotčeného orgánu, je zcela zřejmé, že toto opomenutí nemohlo mít vxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxi úřední desku obce, zvláště, je-li jim známo, že obec přijala rozhodnutí o tvorbě nového územního plánu. Účast na řízení o novém územním plánu nelze zamxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxní prostředí ve vztahu zvláštního k obecnému. Stanovisko krajského úřadu o posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je staxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Stavební zákon stanovuje, že regulační plán lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby v pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxo zadání zabezpečí zpracování regulačního plánu. I v tomto případě platí, že zpracování regulačního plánu patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Náxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxtorizační zákon).
§ 18 vyhlášky o územně analytických podkladech stanovuje, že žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, který tvxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxí více žadatelů. Uvádí se, zda žadatel jedná samostatně nebo je zastoupen. Dále se popisuje požadovaný záměr, identifikují se pozemky, na nichž má být zxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx regulačního plánu i návrh územních rozhodnutí, která mají být regulačním plánem nahrazena.
K odst. 2:
Návrhem regulačního plánu se upravují a novx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxen prokázat oprávnění provést stavbu nebo opatření ve vztahu k pozemkům a stavbám v řešené ploše a jejich vlastníkům v případě, že toto právo nevyplývá z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo, doklady o právu založeném smlouvou, souhlasy vlastníků pozemků a staveb v řešeném území nebo dohodou o parcelaci. V případě, že lze pozemky vyvlxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxm území, která řeší zejména souhlas s návrhem regulačního plánu, souhlas s novým rozdělením pozemků a dohodu s majetkovým vypořádáním.
Obec nebo krxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxktury (tzv. "plánovací smlouva"). Její obsah stanovuje příloha č. 13 vyhlášky o územně analytických podkladech. Jejím účelem je upravit vztahy mezi žxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxrastruktury.
K odst. 3:
K žádosti o vydání regulačního plánu se připojí přílohy specifikované stavebním zákonem a přílohou č. 10 vyhlášky o územnx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxlačního plánu z podnětu - jedná se o stanoviska a další opatření dotčených orgánů, která přiloží k žádosti. Dále přiloží návrh regulačního plánu upravexx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně vyjádření vlastníků této infrastruktury. Přílohou může být rovněž návrh plánovací smlouvy nexx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxu předaných podkladů. Jedná se mimo jiné i o posouzení stanovisek dotčených orgánů a jejich zapracování do regulačního plánu. V případě, že dojde k rozpxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxatelem a žadatelem související s řešením rozporu a z toho vyplývající úpravou dokumentace. Pořizovatel musí dovést kontrolu dokumentu k úplnosti podxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxačního plánu. Pokud je součástí žádosti návrh plánovací smlouvy zajistí její předložení příslušnému zastupitelstvu ke schválení.
Řízení o regulačním plánu
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Veřejným projednáním je zahájeno řízení o regulačxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx z podnětu, tak pro regulační plány na žádost. Povinností stanovenou stavebním zákonem je veřejné projednání návrhu regulačního plánu. Veřejné jednxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Potřeba přiměřeného, účinného a včasného informování veřejnosti, jakož i požadavek na přítomnost veřejnosti při veřejném projednání spojený s nxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovací dokumentace lze rozdělit do dvou fází: první část by mělo tvořit odborné informování veřxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxná s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, která by měla být doplněna vyjádřeními dotčených orgánů a dalších přítomných odborníků pxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy a odlišné náhledy na řešenou problematiku, případně identifikovat sporné otázky, jimž bude nutné věnovat více pozornosti při koncipování výslednéxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxánu se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 a § 26 správního řádu. Podle § 26 odst. 1 správního řádu každý správní orgán zřizuje úřední desku, ktexx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím dálkový přístup.
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxňujícím dálkový přístup a to jak u pořizovatele, tak i u příslušné obce. Pokud se jedná o osobu, která opatřením obecné povahy (jeho částí) mohla být na svxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxesní vadou, která může mít za následek nezákonnost tohoto opatření (jde o opatření obecné povahy, které nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem).
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxoviska k měněným částem řešení. Každý může podat připomínku.
Námitky mohou podat osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2, v nich musí uvést odůvodnění, údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxí výhrady proti návrhu opatření obecné povahy kvalifikováno jako připomínka či námitka (§ 172 odst. 5 správního řádu), není kvalita či obsahové náležixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxmí má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo txxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno nebo osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, je oprávněn uplatňovat vůči regulačnímu plánu námxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxení námitek jako připomínek za formální pochybení. Pokud pořizovatel námitky v odůvodnění opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xosouzených jako námitky a vypořádáním těch námitek, které byly posouzeny jako připomínky.
Dotčené orgány mohou uplatnit stanovisko pouze k částex xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxálení zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. Nelze připustit rozhodování o téže věci dvakrátx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu regulačního plánu. Dle judikatury soudů rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxávních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje obec podané námitky xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxené. Není možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata.
Úkolem odůvodnění sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxůležitějších vlastností je přesvědčivost. V odůvodnění správního rozhodnutí je nutno uvést důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvaxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxal s návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
Podatelé námitek mohou mít na jejich vypořádání různé nárokyx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxení § 172 odst. 5 správního řádu hovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný spxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, že s ohledem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádánx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxm uplatněným bodům námitek a přehledným způsobem zajišťujícím snadnou orientaci v textu odůvodnění. Pokud spolu více námitek věcně souvisí, je obec oxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx budou vypořádány společně apod.
Návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek doručí pořizovatel dotčeným orgánům a vyzve je, abx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxm dokončit pořizování regulačního plánu bez vyčkávání na stanoviska dotčených orgánů.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu se rozhodnutí o námitkácxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxh každého samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo. Postup obce, která o námitkách a o vypořádání připomínek rozhodxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch (a vypořádání jednotlivých uplatněných připomínek) a jeho odůvodnění je obsaženo v odůvodnění regulačního plánu, lze považovat za zcela správný.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 21.6.2012, čj. 1 Ao 7/2011-526
Obsah veřejného projednání při pořizování územně plánovacx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx zajištěna účast projektanta, druhou fázi by pak měla představovat veřejná diskuse spojená s ústním přednesem písemně podaných námitek a připomínek, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxněné fáze veřejného projednání jsou stejně důležité, a proto by jim měl být věnován srovnatelný časový prostor.
Právní názor navrhovatelů o nutnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xovoří pouze o nutnosti odůvodnit rozhodnutí o námitkách, ovšem nestanoví, jakým konkrétním postupem má příslušný správní orgán o námitkách rozhodnoxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
S ohledem na zásadu vstřícnosti zakotvenou v § 4 odst. 1 správního řádu je žádoucí vyhovět případnému požadavku oprávněného subjektu na vypořádání xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplatněným bodům námitek a přehledným způsobem zajišťujícím snadnou orientaci v textu odůvodnění.
Pokud spolu více námitek věcně souvisí, je odpůrxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxí budou vypořádány společně apod.
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxlicitně označuje správní řád v ustanovení § 172 odst. 5 in fine a stavební zákon v ustanoveních § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaného ustanoxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx obsahovat především výrok (v intencích uplatněné námitky) a odůvodnění.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. 1 Ao 1/2009-185
Všechny výhrady uplatxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx to i těch námitek navrhovatele, které směřují proti jiným částem územního plánu. Pokud i přes formální pochybení - posouzení námitek jako připomínek - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxo zrušení opatření obecné povahy.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu se rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, uvede jako sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx této osobě např. i samostatně doručovalo.
Rozsudek NSS ze dne 28.8.2008, čj. 8 Ao 1/2008-102
Jednou z podmínek toho, aby vyrozumění o veřejném projxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x x příslušné obce.
Posouzení regulačního plánu pořizovatelem
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Komentář
K odst. 1:
Pokud pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho plánu z podnětu v souladu s výsledky projednání; úpravu regulačního plánu na žádost zajišťuje na základě předání výsledků projednání žadatel. Musí xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony.
K odst. 2:
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxhu regulačního plánu, je nutné projednat upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § xxx
x xxxxx xx
xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xe projedná. Návrh regulačního plánu z podnětu se projedná podle § 65 odst. 2 až 4. Pro přepracování a pořízení regulačního plánu na žádost se postupuje přxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx činností pořizovatele, která se prolíná celým procesem pořízení dokumentace. Příprava regulačního plánu probíhá na jedné straně v etapách, které jsxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxždé etapě přípravy musí být regulační plán zpracován v souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací, které jsou pro regulační xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxo plánu na žádost jsou činnosti pořizovatele zkráceny o činnosti související se společným jednáním, tyto činnosti zabezpečuje žadatel o vydání regulxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxo plánování.
Úkolem pořizovatele regulačního plánu je před závěrečnou etapou pořízení regulačního plánu podle § 68 odst. 4 přezkoumat soulad návxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel přezkoumává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx případné úpravě dokumentace po veřejném projednání, tzn. že provádí závěrečnou kontrolu a ověření (znovu ověřuje), zda v průběhu pořízení regulačníxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xvláštní právní předpisy vztahující se k regulačnímu plánu.
K odst. 5:
Při zpracování odůvodnění regulačního plánu se vychází z § xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxlňovány výstupy jednotlivých etap pořizování dokumentace, tj. zadání, společné jednání, veřejné projednání, které jsou požadovány stavebním zákoxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxního plánu, vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování. V odůvodnění návrhu regulačního plánu se uvede komplexní zdůvodnění přijatéhx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa a zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán naxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xo 2/2010
-185 Povinnost odůvodnit územní plán nebo jeho změnu z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování není pouhou formální záležitostí, axx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxěnou nedochází k takovému ohrožení.
Usnesení NSS ze dne 27.10.2010, čj. 2 Ao 5/2010-24
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxst. 5 in fine a stavební zákon v ustanoveních § 53 odst. 1 a § 54 odst. 4, ale z prvně citovaného ustanovení je též zřejmé, že materializovaný výstup vypoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx námitky) a odůvodnění.
Rozsudek NSS ze dne 23.9.2009, čj. NSS 1 Ao 1/2009-185
Podle § 172 odst. 5 správního řádu se rozhodnutí o námitkách, které muxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xamítatele samostatné rozhodnutí, které by se této osobě např. i samostatně doručovalo.
Vydání regulačního plánu
Právní stav komentxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxstupitelstvu obce a § 7 odst. 2 písm. d), které regulační plán vydává v samostatné působnosti. Návrh na vydání regulačního plánu předkládá příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xlánovací dokumentací vydanou krajem a obcí, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu.
Příslušné zastupitelstvo není oprávnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxadem pro regulační plán, nemůže se od něho zastupitelstvo při tvorbě regulačního plánu odchýlit a regulační plán vydat v rozporu s tímto stanoviskem.
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxrh schválit - tj. vydat regulační plán, může jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh zamítnout. Stavební zákon vxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxtní výklad je třeba zaujmout xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xřenesené působnosti, zastupitelstvo jej schvaluje v samostatné působnosti - prostupnost mezi těmito působnostmi nelze připustit. Za druhé je tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxní provádění jakýchkoliv změn v připravované územně plánovací dokumentaci pouze pořizovateli je promítnutím principu odbornosti při pořizování rexxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxebnou odbornou a právní korekci požadavků na podobu územně plánovací dokumentace artikulovaných zastupitelstvem, na které žádné takové kvalifikačxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm zákonem pro pořízení a schválení regulačního plánu, tedy neumožnit zastupitelstvu měnit obsah návrhu regulačního plánu před jeho vydáním a nerespxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxvební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 141-142 a NSS 1 Ao 6/2010).
Pro zákonnost procesu schvalování územně plánovací dokumentace je zcexx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxlitické odpovědnosti jednotlivých zastupitelů, respektive odrazem pečlivého a zodpovědného přístupu k výkonu jejich zastupitelského mandátu. Stxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxelé dané podklady v jejich úplnosti prostudují a seznámí se s jejich obsahem. Na zákonnost územně plánovací dokumentace tedy rozsah podkladů, které zaxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zřízení), představuje vnitřní (interní) dokument zastupitelstva, který by měl zastupitelstvu pomoci předem vyřešit některé procesní otázky zasedxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxu s pravidly stanovenými v obecním zřízení, nezpůsobuje porušení jednacího řádu nezákonnost přijatého rozhodnutí a není to důvod pro zásah státu. Pokxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx zasedání, ale některé z podkladů jsou členům zastupitelstva dodány ve lhůtě kratší, nemá tato okolnost sama o sobě vliv na zákonnost rozhodnutí přijatxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxstvem.
Byť jednací řád výslovně preferuje písemnou formu předkládaných materiálů, neznamená to, že je tím vyloučeno předložení materiálů v jiné fxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xnformace započítá den, kdy byla informace o konání zasedání zveřejněna. Na základě zveřejnění informace o místě, době a programu totiž nezačíná běžet xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx došlo ke skutečnosti určující počátek lhůt.
Ukončením procesu pořízení regulačního plánu jsou formální náležitosti vyplývající ze správního řáxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxrávního řádu na úřední desce krajského úřadu v případě regulačního plánu kraje a na úředních deskách obecního úřadu a na úřední desce obce, jejíž správxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxnnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje vydání opatření obecné povahy, na úřední desce správního orgánu, který totx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxin daných dnů, na řádnosti jeho vyvěšení nic nemění. Smyslem a účelem publikace na úřední desce je v daném případě jednak informace, že vůbec takový akt bxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx v první a poslední den nevisí opatření obecné povahy na úřední desce vždy po celých 24 hodin uvedených dnů.
Nejvyšší správní soud z § 71 odst. 2 písm. c) xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx odst. 2 stavebního zákona. Pokud tedy v době vyvěšení veřejné vyhlášky, která neobsahuje celé opatření obecné povahy, ale jen jeho základní údaje, nebxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jde o vadu oznámení opatření obecné povahy, která má dopady na jeho účinnost. Jinými slovy opatření obecné povahy nemůže nabýt účinnosti a nemůže být apxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxcká část se opatří záznamem o účinnosti, jeho obsah stanovuje prováděcí vyhláška ke stavebním zákonu. Regulační plán se ukládá u obce, pro kterou byl poxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxího zákona zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejní se i údaje, kde je možné do regulačního xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxí i tento údaj.
K odst. 4 a 6:
Přezkum regulačního plánu nadřízeným orgánem
Soulad regulačního plánu s právními předpisy lze dle § 174 odst. 2 spráxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x opatření obecné povahy je zvláštním řízením podle části šesté správního řádu, přiměřeně se použijí ustanovení části druhé, zejména § 94 správního řádxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud nadřízený orgán při přezkumu zjistí, že opatření obecné povahy bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, zruší ho. Svým rozhodnutím nemůže měnxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxxxní řád umožňuje opatření obecné povahy pouze přezkoumat, proto soulad rozhodnutí o námitkách s právními předpisy, je možné posoudit pouze v přezkumnxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Změna nebo zrušení rozhodnutí o námitkách je pak důvodem změny regulačního plánu.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx schvalování územně plánovací dokumentace je zcela irelevantní, jaké podklady měli zastupitelé při schvalování rozhodnutí o námitkách k dispozici. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxtupu k výkonu jejich zastupitelského mandátu.
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130
Zastupitelstvo obce je oprávněno o předloženém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxj vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo může návrh zamítnout.
Rozsudek NSS ze dne 24.10.2007, čj. 2 Ao 3/2007-40
Skutečnoxxx xx x xxx xxxxxxxx x x xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xemění.
Rozsudek NSS ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010-161
Zastupitelstvo obce, které revokovalo předchozí vadné usnesení, kterým byla změna územnxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xebyli vlastníci pozemků nikterak zkráceni na svých právech.
Rozsudek NSS ze dne 26.5.2010, čj. 8 Ao 1/2007-94
Pokud zastupitelstvo postupuje v koxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přijatého rozhodnutí a není to důvod pro zásah státu.
Rozsudek NSS ze dne 16.12.2010, čj. 1 Ao 6/2010-130
Opatření obecné povahy nemůže nabýt účinnxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xouběžné pořízení regulačního plánu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x změny územního plánu. Jde o regulační plán z podnětu vydávaný obcí. Bude se jednat o situace, kdy se předpokládá, že prověření záměru ve větší podrobnosxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxvazný pro regulační plán), bylo by nutné pořídit změnu územního plánu a poté teprve vydat regulační plán. Stavební zákon § 70 umožňuje časovou úsporu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xsoby byly co nejméně zatěžovány.
Souběžné pořízení vyvolá potřebu koordinace obou procesů. Stavební zákon předpokládá, že koordinace pořízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovuje podmínku vztahující se k vydání obou dokumentů, a to že je nutné respektovat § 43 odst. 5, podle něhož je územní plán závazný pro regulační pláxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxlačním plánem.
Související předpisy
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxráva
K zák. č. 350/2012 Sb.: Regulační plán není územním rozhodnutím, ale svým obsahem xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí 2, ale 3 roky.
Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je přípustnx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxnost zrušení byla řádně projednána a posouzena.
Komentář
K odst. 1:
Stavební zákon stanovuje pro regulační plán z podnětu, který nenahrazuje úzxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xřípadě změny podmínek lze regulační plán změnit nebo na rozdíl od ostatních druhů územně plánovací dokumentace lze regulační plán zrušit.
K odst. 2:
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxí plán není územním rozhodnutím, ale svým obsahem se mu natolik blíží, že jej může nahradit. Zpravidla řeší rozsáhlejší a mnohdy i problematičtější úzexxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx stanovuje případy, kdy regulační plán nepozbývá platnosti. Jedná se o situace, kdy se pokračuje jak v projekční přípravě záměru, který řeší regulační xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxpočato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy záměr nevyžaduje následné povolení.
K odst. 3:
Stavební zákon stanovuje možnost změnx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlačního plánu prochází stejným procesem jako jeho pořízení. Zrušení regulačního plánu musí projít stanoveným procesem. Na rozdíl od zásad územního rxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxšit bez náhrady. Protože však může obsahovat např. ochranu důležitých veřejných zájmů, je třeba, aby možnost zrušení byla řádně projednána a posouzenxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxí dokumentace. Platí, že je nutné uvést do souladu územně plánovací dokumentaci s nadřazenou, která byla následně schválena. Stavební zákon určuje, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxbýt platnosti může regulační plán pořízený na žádost, pokud svého práva žadatel ve stanovené lhůtě nevyužije nebo v případě, že žadatel stavebnímu úřaxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxrému z něj vyplývají práva. Stavební zákon stanovuje proces jejího pořízení. Dále stavební zákon stanovuje, že lze změnit nebo zrušit regulační pláx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxveb nebo veřejně prospěšných opatření. Pokud k takové změně dojde a prokáže-li žadatel, že mu vznikla majetková újma, postupuje se při její náhradě podxx x xxxx
x xxxxx xx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxne o pořízení vydání změny regulačního plánu nebo rozhodne o jeho zrušení. Stavební zákon stanoví postup pořízení změny regulačního plánu. Stavební xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxnovacích podkladů, politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se jedná o zcela konkrétní, výkonný nástroj územního plánování.
Odsxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanovxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném územním řízení,
-
územní souhlas,
-
regulační plán,
-
veřejnoprávní smlouva,
-
záměr nevyžaduje žádné veřejnopráxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zpravidla v případech bezkonfliktních a menších záměrů, nebo tam, kde v zastavěném území nahrazuje územní rozhodnutí regulační plán.
Zavedení zjxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které je povinen žadatel o územní rozhodnutí nebo územní souhlas splnit. Promítá se v něm přenos jisté míry odpovědnosti na navrhovatele, který musí dxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdat si územní informaci (§ 21 odst. 1 stavebního zákona) v případě, kdy mu nejsou známy podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územníhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxdě úkolem stavebního úřadu. Na druhou stranu však lze žadateli přičítat takové vady jeho žádosti, které brání jejímu řádnému projednání a vydání bezvaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx V takovém případě se také nemůže dovolávat dobré víry v přezkumném řízení, neboť sám způsobil, že stavební úřad nemohl řádně posoudit jeho záměr (srov. xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxravují i některá další ustanovení zákona (například § 152 odst. 1 stavebního zákona). Navrhovatel je jednak povinen dbát požadavků uvedených v § 90 staxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxad v územním řízení záměr posuzuje, výklad pojmu "šetrnost k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb", vyvolává v praxi řadu otazníků. Povinnost xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho pozemku tak, jak jej vyložila
judikatura
(srov. nález Ústavního soudu ze dne 22.3.2000, publikovaný pod č. 96/2000 Sb. nebo rozsudek NSS ze dne 29.xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.
Otázku vyvolává, jak má stavební úřad postupovat při posuzování splnění této povinnosti a jakou správní úvahu má učinit v případě, když nešetrnosx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxem, zápachem apod.). Jedná se tedy o obdobnou množinu námitek, jako jsou tzv. občanskoprávní námitky (§ 89 odst. 6 a § 114 stavebního zákona) a k jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtenčních sporů, ze dne 27.7.2011, čj. Konf 10/2011-7). Podobnou povinnost být šetrný k sousedství ukládá stavební zákon také stavebníkům ve fázi reaxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxé postupy při výstavbě, které budou co nejméně zatěžovat sousedy. Zatímco se tedy povinnost šetrnosti stanovená v ustanovení § 151 odst. 1 váže ke stavxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xvých zájmů nad rámec stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Na tuto otázku odpověděl Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku ze dne 26.9.2012, čjx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxadě povinnosti být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb nárokovat, aby záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí byl upraven v jejixx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxaveb" představuje spíše jen morální pravidlo.
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 12.2.2015, čj. 2 As 241/2014-36
xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xealizoval způsobem výrazně odlišným od schválené projektové dokumentace, anebo sám způsobil, že stavební úřad nemohl řádně splnit svoji zákonnou poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xíru ani takovému jednání stavebníka, které je bezpochyby v příkrém a naprosto zjevném rozporu se základními zásadami územního plánování, ochrany živxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx v rozporu se zákonem vydá. V ostatních případech však není možno na stavebníka přenášet povinnosti orgánů státní správy. U stavebníků lze předpokládax xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xe v první řadě úkolem správních orgánů, které k tomu mají disponovat takovým personálním a odborným zázemím, aby jej zevrubně posoudily a v případě rozpxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxku 2006, podle něhož každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 téhož zákona a bxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxokovat, aby záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí byl upraven v jejich zájmu výhodněji, než stanovuje stavební zákon z roku 2006 a jeho prováděcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxemního rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby, které je legislativní zkratkou jak pro umístění stavby, tak i zařízení. Při výkladu pojmů "stavba" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xíla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a kxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx její část nebo změna dokončené stavby (§ 2 odst. 4 stavebního zákona). Zařízením je pak reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce, pokud nejde o sxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxí, pro většinu zařízení postačí územní souhlas [srov. ustanovení § 96 odst. 2 písm. a) ve vazbě na ustanovení § 103 odst. 1, písm. a), bod 15. stavebního zxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí o změně využití území, kterým se stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití, rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutí o dělení nebo scelování pozemků, kterým se stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu, kterým se chráxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxdnotlivé druhy územních rozhodnutí vymezuje stavební zákon podrobněji v následujících ustanoveních. Rozsah a obsah dokumentace je pro každý druh úxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxuje prováděcí právní předpis (vyhláška o podrobnější úpravě stavebního zákona). Žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou podávány na formulářích, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 79 až § 83.
Judikatura
Rozsudek NSS ze dne 12.4.2013, čj. 5 Ans 4/2012-20
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxuláři, je sice žádostí vadnou, nicméně přesto způsobilou zahájit ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu z roku 2004 územní či stavební řízení. Je tedy na sxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxnění vad žádosti řízení [§ 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, § 45 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004].
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxho územní řízení. Vyžaduje-li záměr posouzení vlivu na životní prostředí podle zvláštního předpisu, nelze vydat územní rozhodnutí bez stanoviska přxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrénních úprav a zařízení (§ 112), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo zastavitelných plochách a splňují obecné technické požadavky na výstaxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xozsahu vymezeném při schválení regulačního plánu.
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxhodnutí může být v určitých případech nahrazeno některou ze zjednodušujících forem územního rozhodování. Zásada využívat přednostně zjednodušujíxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona. Vychází z předpokladu, že budou voleny u jednoduchých staveb a nekonfliktních vztahů v území s cílem co nejméxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xzemní souhlas, který může územní rozhodnutí nahradit za podmínek daných ustanovením § 96 stavebního zákona. Využít ji lze zejména v případě jednoduchxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xebo zastavitelné ploše, jimiž se poměry v území nemění a nevyžadují nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vydání územního souxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxvé záměry, jejichž
taxativní
výčet je uveden v ustanovení § 96 odst. 2 stavebního zákona.
Územní rozhodnutí se nevydává v případech, kdy jej nahrazxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxz komentář k ustanovení § 61.
Z obecné úpravy dané správním řádem (§ 161 správního řádu) vychází možnost nahradit některé druhy územního rozhodnutx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx) a stavebním úřadem. U této formy umístění stavby je na žadatele kladena vyšší míra odpovědnosti, zejména pokud jde o odůvodnění souladu záměru ve smysxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxání veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí stanoví ustanovení § 78a stavebního zákona.
V praxi frekventovanou formou společnéhx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxostatných vychází z obecné úpravy § 140 správního řádu. Ve společném územním a stavebním řízení lze projednat záměr v případě, že jsou podmínky v území jxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xteré splňují podmínky pro vydání územního souhlasu (§ 96 stavebního zákona) a současně také podmínky pro jeho ohlášení (§ 105 stavebního zákona). V těcx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxžnosti vydat společnou veřejnoprávní smlouvu, nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení, a to u těch záměrů, pro které připouští nahradit úzxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxebního zákona).
U vyjmenovaných staveb, které by jinak podléhaly ohlášení, může stavební úřad v územním rozhodnutí stanovit, že k jejich provedenx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xž i) stavebního zákona a zároveň musí být splněna podmínka, že tento postup nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právnícx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být v územním rozhodnutí zdůvodněna. Podkladem pro toto rozhodnutí musí být závazná stanoviska dotčených orgánů, z nichž může vyplynout, že ochrana vxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xáměr již nebude podléhat ohlášení, a musí jim být dán prostor, aby proti tomuto postupu uplatnili své námitky.
Související ustanovení
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroky v postupu při uzavírání těchto veřejnoprávních smluv, včetně požadavků na komunikaci s dotčenými orgány, požadavků na obsah veřejnoprávní smlxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxoprávní smlouvy stejně, jako je nastavena úprava u územního rozhodnutí (účinnost a podmínky účinnosti, změny veřejnoprávní smlouvy apod.). Kromě jixxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxního řádu (§ 165 odst. 7) vylučuje použití lhůt stanovených pro přezkumné řízení v případě přezkumu veřejnoprávních smluv, musely být tyto lhůty stanxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxodušujících forem umístění stavby. Právní úprava veřejnoprávní smlouvy ve stavebním zákoně představuje speciální úpravu s přednostním použitím vxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxanou mezi správním orgánem a účastníkem řízení (§ 161 správního řádu).
Veřejnoprávní smlouvou lze nahradit pouze zákonem stanovené druhy územníhx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Ze zákona nelze veřejnoprávní smlouvu uzavřít v případě záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xsou žadatel, kterým je ten, kdo by si v případě vedení územního řízení žádal o územní rozhodnutí, a stavební úřad. Veřejnoprávní smlouva se uzavírá na záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxájení správního řízení. Stavební úřad může s žadatelem na obsahu veřejnoprávní smlouvy spolupracovat. Ve většině případů bude tato spolupráce nezbyxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxpech vázány v prvé řadě obecnými principy, mezi které patří mj. i požadavek na přednostní využití zjednodušujících postupů (§4 odst. 1 stavebního zákoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx dne 5.12.2014, čj. 4 As 182/2014-28), měl by stavební úřad ve světle uvedených xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxvrh bez dalšího odmítnout, ale měl by pomoci žadateli vady návrhu odstranit. Podaný návrh může být až do doby uzavření veřejnoprávní smlouvy měněn.
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxího řízení ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu. Pokud tak neučiní, stavební úřad jej o této možnosti poučí, neboť návrh na uzavření veřejnopxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxení a případně i vydat územní rozhodnutí. Teprve uzavření veřejnoprávní smlouvy je důvodem pro zastavení územního řízení (§ 161 odst. 2 a § 66 odst. 1 píxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xy byly účastníky řízení), nabízí se otázka, zda území řízení neukončit teprve v okamžiku účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Vzhledem k tomu, že správní xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx x § 161 odst. 1 správního řádu) a v ustanovení § 161 odst. 2 uvádí, že správní orgán řízení usnesením zastaví poté, "co veřejnoprávní smlouva byla uzavřenxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxto důvodu bude muset podat novou žádost o územní rozhodnutí.
Pro účely návrhu veřejnoprávní smlouvy zpracovává žadatel dokumentaci ve stejném rozxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vypracována dle požadavků pro konkrétní druh územního rozhodnutí, který nahrazuje. Rozsah a obsah dokumentace stanoví prováděcí právní předpis (vyxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx x x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnů. Závazná stanoviska budou obvykle obsahovat podmínky, které je žadatel povinen zapracovat do návrhu veřejnoprávní smlouvy. Závazná stanoviska, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xtavebního zákona lze dovodit, že k návrhu veřejnoprávní smlouvy musí být doložena také stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx míry správní úvahu, která v klasickém územním řízení přísluší výlučně stavebnímu úřadu. Žadatel je také povinen vymezit osoby, které by byly účastníkx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxím úřadem konzultovat. Vymezení osob, které by byly účastníky řízení, podléhá kontrole stavebního úřadu ve fázi posouzení návrhu veřejnoprávní smloxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xmlouvy odmítnout. Bez opatření souhlasů všech osob, které by byly účastníky územního řízení, nenabývá veřejnoprávní smlouva účinnost.
Žadatel pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxměr uskutečnit, popřípadě smlouvu (nejčastěji kupní, smlouvu o smlouvě budoucí, nájemní smlouvu) nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xodaném návrhu na úřední desce po dobu 8 dnů, a to včetně způsobu, který umožňuje dálkový přístup. Ze zákona nevyplývá, v jaké lhůtě je stavební úřad povinxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt přihlásit se osobám, které byly opomenuty ve vymezení okruhu osob, které by byly účastníky územního řízení. Kromě toho se mohou přihlásit také osoby, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxjde o záměr, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a v zákonné lhůtě (§ 70 odst. 3 zákon o ochraně přírody a krajiny) se přihlásí spolekx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxvrhu veřejnoprávní smlouvy má stavební úřad 30 dnů na jeho posouzení. Tato lhůta je pořádková. Stavební úřad zkoumá obsahové náležitosti návrhu a splnxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xádné nároky. V praxi půjde o neformální sdělení, které však musí obsahovat odůvodnění s jasným popisem vad a nedostatků návrhu. Požadavek odůvodnění oxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxdu, na nějž jsou ve smyslu ustanovení § 154 správního řádu kladeny obdobné požadavky jako na odůvodnění rozhodnutí. Sdělení o odmítnutí návrhu veřejnxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xtavební úřad návrh veřejnoprávní smlouvy přijme, je žadatel povinen opatřit souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení. Přestože obsah vxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx získání souhlasů všech osob, které by byly účastníky řízení, se váže účinnost veřejnoprávní smlouvy. Od okamžiku uzavření veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxstává teprve po získání souhlasu posledního účastníka řízení. Následné vyznačení účinnosti veřejnoprávní smlouvy stavebním úřadem má pak pouze
dekxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xelze ji proto využít pro uskutečnění záměru. Záměr je pak možné projednat v územním řízení.
O účinné veřejnoprávní smlouvě informuje stavební úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxbu v působnosti speciálního stavebního úřadu či stavebního úřadu dle § 16 stavebního zákona, pak také jim.
Veřejnoprávní smlouva je ze zákona účinnx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx její účinnosti, tj. od podpisu poslední osoby, která by byla účastníkem řízení, nikoliv od okamžiku uzavření smlouvy. Účinky veřejnoprávní smlouvy nxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxnosti veřejnoprávní smlouvy podá žádost o stavební povolení nebo záměr ohlásí, stavební úřad obdrží oznámení stavebního záměru posouzené autorizovxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí, jsou účinky smlouvy zachovány, pokud v době její účinnosti je započato s realizací záměru.
Zákxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxí smlouvy se postupuje obdobně jako při jejím uzavírání. Zejména je třeba získat souhlasy osob, které by byly účastníky řízení. Pokud se souhlasy nepodxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xa žádost o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí a stavební úřad ji projedná v řízení dle § 93 odst. 3 stavebního zákona.
Do doby zahájení rxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxko územní rozhodnutí, může být veřejnoprávní smlouva změněna. Změna smlouvy musí být odsouhlasena smluvními stranami, a ač to výslovně z komentovanéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxlouvu z moci úřední změnit nebo zrušit v souvislosti s umístěním veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
Veřejnoprávní smlouxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxutí v prvém stupni je třeba vydat do 15 měsíců od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy. K vedení přezkumného řízení je příslušný nadřízený správní orxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy se posuzuje dle stavu ke dni jejího uzavření. Přezkumný orgán je oprávněn ve smyslu ustanovení § 165 odsxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nezákonných ustanovení veřejnoprávní smlouvy bude reálné, aby veřejnoprávní smlouva nadále platila a byla schopna vyvolat zamýšlené účinky.
Stxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že je veřejnoprávní smlouva sice nezákonná, avšak újma, která by jejímu zrušením nebo změnou vznikla některé ze smluvních stran, která nabyla práva z xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. osoby, které měly udělit k veřejnoprávní smlouvě svůj souhlas, avšak jejich souhlas nebyl získán, se svých práv nemohou dovolávat v přezkumném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dán vždy, když některá z dotčených osob bude tvrdit, že smlouva není účinná, zatímco ostatní osoby budou tvrdit opak. V takovém případě lze otázku účinnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxízený tomu, který veřejnoprávní smlouvu uzavřel.
Od přezkumu veřejnoprávní smlouvy dle § 165 správního řádu či posouzení jejích účinků postupem xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxi, o nichž rozhoduje nadřízený správnímu orgánu, který je stranou veřejnoprávní smlouvy, na návrh některé ze smluvních stran. Postupuje přitom podle xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxcí) práva a povinnosti z veřejnoprávní smlouvy, ale řeší, zda z uzavřené veřejnoprávní smlouvy konkrétní práva a povinnosti vyplývají či nikoliv. V roxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxv. Toto rozhodnutí je pak exekučním titulem pro plnění závazků z veřejnoprávní smlouvy.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť se jedná o alternativu k vydání klasického správního rozhodnutí v gesci správního orgánu (územnímu řízení).
Na sdělení správního orgánu o neuxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxělení.
Rozsudek NSS ze dne 28.8.2014, čj. 7 As 100/2014-52
Osoba, která tvrdí, že k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 161 správního řádu z roku 2xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxa.
Na určení věcné příslušnosti pro rozhodnutí o žádosti podle § 142 odst. 1 správního řádu z roku 2004 o určení, že veřejnoprávní smlouva dle § 161 téhox xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxí orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx1.2017.
Důvodová zpráva
Rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím o stavbě a stavebním pozemku, kterým se stanoví druh a účel stavby, pxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ochrana životního prostředí, urbanistických a architektonických hodnot území, napojenx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaní nevýznamné nebo v případech, které jsou podrobeny jiným právním předpisům.
Komentář
Rozhodnutí o umístění stavby je nejběžnějším druhem úzexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx zákona, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 stavebního zákona, dále veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí (§ 78a stavebního zákona), a přxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxí základní obsahové záležitosti tohoto druhu územního rozhodnutí. Podle nich územní rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek (srov. § x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxmu bude sloužit), stanoví podmínky pro umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxních § 23 a násl. Podle nich musí mít umisťovaná stavba zejména zajištěné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, nesmí zasahovat na sousedxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxání staveb musí být také přihlíženo k historickým, urbanistickým a architektonickým hodnotám území, atd. Vyhláška upravuje i zvláštní požadavky na uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připouští výjimky, avšak pouze z těch ustanovení vyhlášky o využívání území, ze kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xést samostatně, nebo může být spojeno s územním řízením.
Komentované ustanovení obsahuje
taxativní
výčet záměrů, které nevyžadují územní rozhoxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxná, byť obdobná (srov. zpráva o šetření ochránce ze dne 31.5.2016, sp. zn. 7220/2015/VOP). Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxbního úřadu. Z povahy věci se jedná o nejjednodušší záměry, které svým rozsahem a charakterem neohrožují veřejný zájem, ani oprávněné zájmy ostatních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxtří stavby uvedené v § 79 odst. 2 písm. o), tedy stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, které jsou podsklepené nejvýše dx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50% z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Všechny tyto podmínky musí bxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxných požadavků na výstavbu, tedy pravidel stanovených vyhláškou o využívání území (případně v povolovací fázi vyhláškou OTP). Blíže se touto otázkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx stavby garáží, zahradních domků, přístřešků, pergol, kůlen apod. Povinnost řádně "podřadit" záměr pod předmětné ustanovení leží na stavebníkovi. Pxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxími obvyklými stavbami, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas, jsou bazény do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Pojem zastavěné území vymezuje § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Na rozdíl od bazénů mohou být na nezastavěné území umisťovány skleníky do 40 m2 zasxxxxxxx xxxxxx x xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xmisťování sjezdů x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxunikaci" vymezuje zákon o pozemních komunikacích. Přestože tyto sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxí silniční správní úřad. Technické podmínky připojování na pozemní komunikace pak stanoví prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikacích (vyhxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxanovení § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona ve volném režimu za podmínek, že se při jejich výměně nemění trasa a nedochází k překročení hranice stávaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxahy do vedení technické infrastruktury, které povedou k její modernizaci, tedy její údržba v zájmu prodloužení doby užívání takové stavby, zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxjímu nahrazení stavbou novou v odchylných parametrech. K tomu srov. zpráva o šetření ochránce ze dne 6.8.2010, sp. zn. 7076/2009/VOP.
Volný režim uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxmátkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu dle památkového zákona. Také záměry, které podléhají posouzení dle zákona o posuzování vlivx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxt podzemní technické infrastruktury. Stavebník si proto musí vyžádat informace od jejích vlastníků (ustanovení § 161 stavebního zákona).
Územní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Ty však, na rozdíl od záměrů dle § 79 odst. 2, vyžadují za určitých podmínek ohlášení stavebnímu úřadu [§ 103 odst. 1 písm. c) a písm. d) ve spojení s ustanxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v § 79 odst. 2 stavebního zákona je možné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xýčet je
taxativní
a nelze jej výkladem rozšířit.
K záměrům vyjmenovaným v § 79 odst. 2 stavebního zákona nepatří dočasná stavba nekrytého hokejovxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxkona.
Zpráva o šetření ze dne 24.7.2014, sp. zn. 2707/2014/VOP Stavbou nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby, či územní souhlas není stavba poxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x x xxxxxdě, kdy jí byla udělena výjimka z odstupových vzdáleností.
Zpráva o šetření ze dne 6.8.2010, sp. zn. 7076/2009/VOP Stavební úřady jsou povinny se vyxxxxxxx x xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xakové rekonstrukce již jedná o stavbu zcela novou. Za takovou lze v zásadě považovat všechny rekonstrukce, při kterých dochází, byť ve stejné trase, k úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxká stanoviska
Metodická pomůcka MMR, odboru stavebního řádu z října 2016, "Umisťování a povolování montovaných tribun"; dostupné na adrese: www.mxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xrolukách" ze dne 17.7.2013, dostupné na adrese: www.mmr.cz
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx čj. 6 As 37/2015-25
Na stavby umisťované v prolukách se neaplikují povinné odstupy mezi stavbami pro bydlení (§ 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Proluku může představovat i téměř jedna chybějící polovina domovního bloku v souvislé městské xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxovat, aby takováto proluka byla zastavěna stavbou jedinou.
Rozsudek NSS ze dne 29.8.2014, čj. 5 As 111/2013-31
Za řadový dům je ve smyslu stavebnícx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx domem v souvislé řadové zástavbě.
Rozsudek NSS ze dne 30.6.2014, čj. 4 As 61/2014-48
Stavby pro technickou vybavenost umísťované v ploše určené úzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx.
Stavební povolení samo o sobě neopravňuje stavebníka k realizaci stavby (zde přípojky elektřiny a plynu) na cizím pozemku. Pokud původní souhlas vlxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxník nemá zřízeno příslušné věcné břemeno, nemůže s pouhým odkazem na své stavební povolení úspěšně bránit umístění jiné stavby na daném pozemku.
Roxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvodní přípojky, elektrické přípojky či přípojky vody a kanalizace a jeho nesouhlas s takovou stavbou představují skutečnosti bránící vydání rozhodnxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxuje pouze na "rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu". Umístění ostatních staveb na hranici pozemku vyloučxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxostí staveb podle § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je rozhodná povaha daného objektu jako stavby ve smyslu stavxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxanského práva, nebrání závěru, že parkoviště může být stavbou pro účely stavebního práva, pokud splňuje předpoklady § 2 odst. 3 stavebního zákona z roxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxosti fyzických a právnických osob samo o sobě, ale až ve spojení s navazujícím aktem správního orgánu, kterým je rozhodováno o celém předmětu řízení. Taxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu pouze v případě, pokud by po jeho vydání nebylo k uskutečnění příslušného stavebního záměru zapotřebí žáxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxěnách" obsažený v § 25 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je nutné chápat jako jakákoliv okna, jež vedou z obytných místností, umístěná po celé délce prxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxé podpěry oběžného lana i horní (vratná) a dolní (poháněcí) stanice jsou upevněny do podkladu (travnaté plochy) jen vetknutím trnů či malých betonovýcx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxpravit, je přemístitelnou stavbou, avšak nikoli přenosnou stavbou ve smyslu § 79 odst. 3 písm. j) stavebního zákona z roku 2006.
Rozsudek KS v Českýxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvnění není zapotřebí. Oprávněním ke zřízení oplocení je i územní rozhodnutí vydané za účinnosti stavebního zákona z roku 1976, přestože podle této prxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxt. 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, jednoznačně stanoví, že vzájemný odstup a vzdálenosti se měří na nejkratší spxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xešťových vod nebo od projektovaného chodníku.
Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 23.2.2011, čj. 30 A 10/2010-46
Stavba oplocení nepodmiňuje bydlxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxemí. Pro stavby oplocení zmíněná vyhláška odstupy od jiných staveb nestanoví.
Rozhodnutí o změně využití území
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxzemku, stanovení dobývacího prostoru, terénní úpravy apod.
Komentář
Územní rozhodnutí o změně využití území je určeno pro nestavební záměry, ktxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxující množinu záměrů, které vyžadují (nebo naopak nevyžadují) rozhodnutí o změně využití území. Pro určení, jaké, a zda vůbec nějaké, opatření stavebxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxí § 80 odst. 2 stavebního zákona, obsahující
taxativní
výčet záměrů, které vyžadují územní rozhodnutí o změně využití území, ustanovení § 80 odst. 3 stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxí území územní souhlas.
Rozhodnutí o změně využití území vyžadují stavebním zákonem definované terénní úpravy. Pojem terénní úpravy vymezuje § 3 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovacx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx úpravou a pouze některé z nich vyžadují územní rozhodnutí, pro některé postačí územní souhlas a některé nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu.
x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxst. 3 písm. a) stavebního zákona, nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas. Jde o terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xozemních komunikacích pojem veřejná pozemní komunikace nedefinuje, nicméně z jeho ustanovení lze dovodit, že mezi ně patří dálnice, silnice, místnx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx x x x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xákona o obcích náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užíváxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxx xx xxx obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů. Další kategorií jsou terénnx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx hloubky, opět za podmínky, že nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady. Do posxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxení § 104 odst. 1 písm. g) ve spojení s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e), bod 1 stavebního zákona ohlášení. Jedná se zpravidla o rozsáhlejší terénní úprxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k dalším ustanovením stavebního zákona, neboť i některé úpravy pozemků, které nenaplní znaky definice terénní úpravy (§ x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxakování vod. Na druhou stranu stavební zákon počítá s okruhem terénních úprav, které sice mají vliv na schopnost vsakování vody, avšak dle ustanovení x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxzemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxěně využití území vyžaduje také stanovení dobývacího prostoru [§ 80 odst. 2 písm. b) stavebního zákona]. O stanovení dobývacího prostoru rozhoduje báxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx Báňský úřad vydává jedno rozhodnutí, kterým jednak stanovuje dobývací prostor a zároveň rozhoduje i o změně využití území v rozsahu jeho vymezení na poxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxavebněprávních předpisů.
Rovněž využití ploch k odstavným, manipulačním, prodejním, skladovým a výstavním účelům vyžaduje ve smyslu § 80 odst. 2 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí [§ 80 odst. 3 písm. b) stavebního zákona]. V případě ploch od 300 xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxadování a manipulaci s hořlavými látkami, nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí. V některých případech však realizací oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xáměr vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby. Rozlišení, zda plocha vyžaduje rozhodnutí o změně využití území či rozhodnutí o umístění stavby, popřípxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxí o změně využití území musí obsahovat dostatečně přesné vymezení účelu, ke kterému má plocha sloužit. Ve většině případu nepostačí obecné vymezení plxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xbecných pojmů by byla možná nepřípustná variabilita využití s různou mírou dopadu na okolí. K tomuto závěru dopěl ve svých šetřeních také veřejný ochráxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kterému v terminologii zákona o pohřebnictví odpovídá pojem veřejné pohřebiště [§ 2 písm. d) zákona o pohřebnictví]. Zákon o pohřebnictví také počítá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xyužití území, jsou změny druhu pozemku o výměře nad 1000 m2. Pro změny druhu pozemku v rozsahu 300 m2 až 1000 m2 pak ve smyslu § 96 odst. 2 písm. d) stavebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxodnutí o změně využití území pak také podléhají úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakovaní vody. Vyplývá to z ustanovení § 80 odst. 2 písm. f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxona), nebo jsou terénní úpravou jinak nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas [§ 80 odst. 3 písm. a) stavebního zákona], popřípadě pouze úzexxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxanovení § 80 odst. 3 písm. d) stavebního zákona vyplývá, že rozhodnutí o změně využití území nevyžadují terénní úpravy (bez ohledu na jejich rozsah) v pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxají území, na kterých se nacházejí architektonické nálezy a dále záměry podléhající posouzení vlivů záměru na životní prostředí, nebo záměry ve zvlášxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxí území platí obecné požadavky na územní rozhodnutí vyplývající z ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona. Stavební úřad může v rozhodnutí stanovit pxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx území a náležitosti rozhodnutí o změně využití území obsahuje vyhláška o podrobnější úpravě stavebního zákona. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vyuxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx014/VOP Při posuzování povoleného způsobu využití území je třeba vycházet především z výroku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určitý) však musí stavební úřad v souladu se zásadou materiální pravdy vzít v potaz též další důkazní prostředky, zejména listiny, které jsou součástí xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxduje stavební zákon, jsou to stavební úřady, které musí při posuzování specifického způsobu využití pozemku (území) a stanovení jeho konkrétních podxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx jde například o "manipulační plochu" jako takovou, ale i otázkou její velikosti, provozovaných činností, používaných materiálů či látek, a dalšími oxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxP Při změně z původního způsobu využití pozemku na nový je nezbytné vyhodnotit povahu této změny, její zasazení do území, vliv na životní prostředí a hosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxzbytné vyhodnotit její vliv na dosavadní vnitřní stav území a na jeho okolí. Pro změnu využití území je nutné vydat územní rozhodnutí rovněž v případechx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxivů určité plochy.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z roku 2006 ve znění účinném do 31.12.2010 se rozumí výměra plochy skutečně dotčené změnou, bez ohledu na uspořádání parcel a jejich výměr v katastru nexxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xategorie způsob využití pozemku evidovaná v katastru nemovitostí nemění, ale faktické využití a jeho kvantita včetně vnějších vlivů určité plochy se xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxisem stanovícím způsobilost provozovny, v níž se provozuje živnost (§ 17 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), je i stavební zákox x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správního deliktu na úseku živnostenského podnikání [§ 62 odst. 1 písm. g) zákona o živnostenském podnikání, ve znění před novelizací provedenou zákoxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xoku 2006 (ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 350/2012 Sb.), nejde o dvojí trestání, protože každé z deliktních jednání má jiný objekt a lze sx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxiska nevyhrazeného nerostu) se stavební úřad musí věcně zabývat námitkou vlastníka dotčených okolních pozemků, na nichž je provozována zemědělská vxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxisí prachu. K takové námitce nelze nepřihlédnout s odůvodněním, že o způsobu využití pozemků, na nichž má být ložisko nerostu dobýváno, bylo rozhodnutx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxla typickým způsobem územního rozhodování, neboť jeho předmětem je změna užívání stavby, která má zvýšené (negativní) dopady na území, v němž se nacháxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxela nový způsob užívání stavby, nebo účel užívání stavby zůstává, ale dochází například k rozšíření výroby, zavedení nových zařízení a technologií apxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xa životní prostředí a vyžadují vydání stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí (§ 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), nebo z nixx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxckou infrastrukturu jsou důvodem pro vedení řízení o změně vlivu užívání stavby na území. Z povahy věci se bude jednat pouze o takové případy, u nichž lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxnoviskem (§ 149 správního řádu), které předkládá žadatel společně s žádostí o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, toto řízení je pax xx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání. Tyto podmínky zpravidla vyplynou ze stanoviska k posouzení vlivů záměru na žixxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxvání, který stavební zákon z roku 1976 neznal a který zpřesnila novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., garantuje zapojení veřejnosti do těch změn x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxlu § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny nebo tzv. dotčená veřejnost ve smyslu § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxvby (§ 127 odst. 5 stavebního zákona). Zároveň je možné využít i zjednodušené územní řízení (blíže viz komentář k ustanovení § 95 stavebního zákona). Prx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxení, popřípadě se připouští xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx provedení záměru na životní prostředí (§ 78a písm. 1 stavebního zákona).
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxelování pozemků
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové dxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxmětem rozhodnutí. Toto ustanovení se nedotýká rozhodování majority spoluvlastníků jednotlivých pozemků. O dělení a scelování se rozhoduje rovněž jxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrý nevede k realizaci konkrétního stavebního záměru, ale vznikají na jeho základě nové pozemky. Cílem tohoto územního řízení je stanovit podmínky pro xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxtčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí. Tím se mají na mysli vlastníci pozemků, které mají být děleny nebo scelovány, nikoliv vlastníci pozxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxnovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (srovnej rozsudek NSS ze dne 25.3.2011, čj. 2 As 102/2010-100). Oprávněnou osobou k podání žádosti o dělexx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xakovou osobou může být obec, kraj nebo stát, a to v rozsahu vymezeném územně plánovací dokumentací.
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xtavebního úřadu (obvykle rozhodnutím o umístění stavby), nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu. Takovým zvláštním předpisem je zákox x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xřad může také dospět k závěru, že podmínky pro dělení nebo scelování pozemků není třeba stanovit. K takovému závěru musí vždy dospět na základě posouzenx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxovit podmínky, stvrzuje stavební úřad formou sdělení dle § 154 správního řádu. Sdělení nelze vydat, pokud je rozhodnutí v území podmíněno územní studix xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xoridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie nebo regulačního plánu. Podmínky využití a prostorové uspořádání xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxednodušeném územním řízení.
Obsahové náležitosti žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví ustanovení § 6 vyhlášky o poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravuje vyhláška o využívání území. Podle ní je třeba pozemky vymezovat tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxva o šetření ze dne 30.6.2015, čj. 1141/2015/VOP Rozhodnutí stavebního úřadu o rozdělení pozemku, ke kterému dochází v souvislosti se změnou hranice kxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxtrálního území podle ustanovení § 29 katastrálního zákona.
Související ustanovení
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx x92/2014-68
Sdělením podle § 82 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se územní řízení o dělení nebo scexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, případně sdělení o schválení záměru a usnesení o zastavení řízení.
Rozsudek NSS ze dne 25.3.2011, čj. 2 As 102/2010-100
Žadatelem v řízení o dělenx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxliv bez dalšího vlastníci pozemků sousedních.
Rozsudek MS v Praze ze dne 30.5.2016, čj. 9 A 42/2013-45
Požadavek dopravního napojení pozemku nově xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxmek musí mít bezprostřední napojení na veřejně přístupnou komunikaci, umožňující vstup a vjezd z takové komunikace přímo na nově vytvořený pozemek.
xxxxxxxx xx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxsu předloženého záměru s požadavky uvedenými v § 90 písm. a) a b) stavebního zákona z roku 2006, nelze tento zákonem aprobovaný postup označit za nepříxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx2017.
Důvodová zpráva
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání okolní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Vydává se zpravidla současně při rozhodování o příslušném záměru, ale lze je vydat rovněž samostatně. Nevydává se, pokud podmínky ochrany vyplývají xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy, zařízení nebo pozemku před negativními vlivy okolí, druhá naopak k ochraně okolí, před jejími negativními účinky. Cílem ochranného pásma je tak vytxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxědčí.
Ochranná pásma vyplývají často přímo ze zákona a nejsou tedy vázána na vydání žádného následného právního aktu. Stavební zákon uvádí v poznáxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxtického zákona či zákona o vodovodech a kanalizacích. Velkou množinu tvoří rovněž ochranná pásma, o nichž rozhodují jiné správní orgány. V takových pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxní akt v podobě zákona (ochranná pásma národních parků dle zákona o ochraně přírody a krajiny), vyhlášky (ochranná pásma zdrojů dle lázeňského zákona)x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxního rozhodnutí jiného správního orgánu (například orgánu státní památkové péče dle památkového zákona). Ochranná pásma vodních děl a vodních zdrojx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxtupuje podle právní úpravy ve stavebním zákoně a rozhodnutí se vydává buď společně s rozhodnutím o umístění stavby, rozhodnutím o změně využití území xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, musí stavební úřad vyžadovat jeho projednání současně s tímto záměrem. V těchto případech by měl žadatele vyzvat k podání žádosti o vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxrve následně. Rozhodnutí o ochranném pásmu musí mj. obsahovat přesné vymezení chráněných staveb, zařízení či území a dále také rozsah ochranné pásma, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxa vymezit, jaké činnosti jsou v ochranném pásmu zakázány nebo omezeny. Je-li možné rozhodnout i o době platnosti rozhodnutí, musí být stanovena doba. Oxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xchranné pásmo vždy zasahuje do práv vlastníků dotčených nemovitostí, a proto by mělo být vyhlašováno pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvidla zájmů veřejných) a s tím spojené potřeby stanovení ochranného pásma na straně jedné, a zájmu na výkonu vlastnického práva a jeho omezení ochrannýx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xze zrušit nebo změnit (např. rozšířit nebo zúžit jeho rozsah), dojde-li k zániku či změně účelu, pro které bylo vydáno. Takovým důvodem může být napříklxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma může podat jak oprávněný, tak také ten, komu z něj vyplývá nějaká povinnost a pokud to vyžaduje veřejný zájem, lze ochranné pásmo změnit nebo zrušix x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x§ 94 odst. 2 stavebního zákona).
O ochranném pásmu nemůže být rozhodnuto ve zjednodušeném územním řízení, ani se nepřipouští územní souhlas.
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxkatura
Rozsudek NSS ze dne 22.8.2013, čj. 1 As 35/2013-41
Rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 83 stavebního zákona z roku 2006) vydané ve vodoprávním řxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxhrany zřízené kolem kravína znamená významné omezení možností využití pozemků, na nichž je zřízeno, neboť na těchto pozemcích je za existence pásma zpxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxí řízení
Příslušnost k územnímu rozhodnutí
Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2017.
Důvodová zpráva
K vydání územního rozhodnutí je přxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxemního rozhodování jsou velkého rozsahu a rovněž bude sledováno propojení územního řízení zejména s procesy posuzování vlivu na životní prostředí a s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxvomoc vydat rozhodnutí o změně využití území (schválení dobývacího prostoru) a o ochranném pásmu (památek) jinému správnímu orgánu než stavebnímu úřxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo úřadu nebo orgánu státní památkové péče vydat.
Komentář
Územní rozhodnutí jak v klasickém územním řízení, tak i ve zjednodušeném, stejně jako úzxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xtavby mohou vydat pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí (§ 15 odst. 2 stavebního zákona). Toto stanovxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x54 správního řádu, a jak dovodila
judikatura
, jedná se zároveň o závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (srov. rozsudek NSS ze dne 23.9.2014, čjx x xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ustanovení § 13 odst. 2 plyne působnost MMR k vydání územního rozhodnutí (jako rozhodnutí prvostupňové) u staveb souvisejících s uložišti radioaktixxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xlynu, pokud je územní řízení vedeno pro celou stavbu elektrického vedení nebo plynovodu, a u staveb zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe v prvním stupni krajský úřad jako společný nadřízený stavební úřad, nebo věc může přikázat jednomu ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má sxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxně za podmínek ustanovení § 17 stavebního zákona. Jde o případy staveb technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých nebo o opatření s rozsáhlejšími účixxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xtaveb přesahujících hranice kraje (typicky jde o rozsáhlejší liniové stavby), u staveb s mimořádně negativními vlivy na životní prostředí nebo u stavxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x orgánu státní památkové péče k rozhodování o ochranném pásmu. V těchto případech však stavební úřad vydává pro takové rozhodnutí své závazné stanovisxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx