258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví: Komentář

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxsová
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 225/2017 Sb.
Změna: aktualizace 258/2000 Sb. bez novely
xxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(Předmět úpravy)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Úprava práv a povinností osob v oblasti ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxd, přírodních koupališť na povrchových vodách) a v některých oblastech navazuje na přímo použitelné předpisy EU uvedené v poznámkách pod čarou (např. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxké stanice a Ministerstvo zdravotnictví.
3.
Specifickými orgány ochrany veřejného zdraví jsou Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxíspěvkových organizacích a nad jimi užívanými objekty (MO) a v bezpečnostních sborech, s výjimkou Vězeňské služby ČR, v Ministerstvu vnitra a organizxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xeřejného zdraví tvoří jen část správních orgánů uvedených v § 78 jako úřady, které plní úkoly v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Dalšími sprxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xodílejí na plnění úkolů v souvislosti s hodnocením a snižováním hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí.
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo zdraví a doplněny úkoly krajů.
Související ustanovení:
§ 2 - vymezení pojmů ochrana a podpora veřejného zdraví, § 78 - výčet správních orgánů vxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx Ministerstva zdravotnictví, § 81 až 81e - úkoly správních orgánů vykonávajících státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví, § 82, 82a - úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxmezení základních pojmů
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Vymezují se základní pojmy používané v dalšícx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxlním zařízení, dětí účastnících xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" jako stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory překračuje přijatelnou úrovex x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ximity a požadavky upravené prováděcími právními předpisy. Pojmy jako "infekční onemocnění", "izolace", "karanténní opatření" souvisí s problematxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdezřelá z nákazy", kterou se pro účely zákona rozumí osoba, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vymezení pojmů "uvedení výrobku na trh", "výrobce" a "dovozce" souvisí s problematikou výrobků přicházejících do přímého styku s vodou a předmětů běxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxní přednosti nařízení EU.
Související ustanovení:
§ 83e - autorizace k hodnocení zdravotních rizik, § 108 odst. 4 - pravidla stanovení hygienixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České republiky,
čl. 2 nařízení (ES) 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xtyk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS,
čl. 2 nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
HLAVA II
PÉČE O xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxupaliště a sauny
Hygienické xxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
1.
Zákon upravuje jakost pitné a teplé vody a v rámci ochrany zdraví při xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxpravky a vodárenské technologie pro úpravu vody na vodu pitnou a hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou a surovxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxazuje na zákon o vodovodech a kanalizacích včetně vymezení pojmů vodovod pro veřejnou potřebu, vnitřní vodovod a odběratel. Definice pitné vody vychxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxtné vody. S pojmem čistota však již vyhláška č. 252/2004 Sb. nepracuje, tedy neuvádí žádná hlediska jejího posouzení. Mikrobiologické, biologické, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Mezní hodnoty jsou hodnoty, jejichž překročení obvykle nepředstavuje akutxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví neurčí jinak. Mezní a nejvyšší mezní hodnoty jsou závazné. Doporučené hodnoty jsou nezávazné a stanoví žádoucí nebo přijatelnou konxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxob, které dodávají pitnou vodu odběratelům a osobám v obdobném postavení. Nejde jen o provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, jak ho definuje zákxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxtné vody za den je 10 m3 a více, a každý vodovod, který s ním provozně souvisí), ale i osobu, která zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou, osobu, kterx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxčených společným názvem "osoby dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu". Pod tento okruh patří provozovatel vodovodu, který nesplňuje kritéria xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrá jako součást své činnosti dodává pitnou vodu z výdejního automatu a ve vyjmenovaných dopravních prostředcích a osoba, která dodává pitnou vodu z indxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení stravovacích služeb. Tedy nositeli povinnosti podle zákona nejsou nepodnikající fyzické osoby, které zajišťují vlastní zásobování vodox x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
4.
Vedle pitné vody zákon upravuje i povixxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemických a organoleptických ukazatelů. Pro případ, že je teplá voda dodávána potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxst výrobce používat k úpravě teplé vody jen chemické látky a směsi stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. nebo povolené příslušným orgánem ochrany veřejxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxe teplé vody však neodpovídá za nedodržení hygienického limitu ukazatele jakosti teplé vody způsobené vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou. Pro účelx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Je-li závada v jakosti teplé vody způsobena vnitřním vodxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xe tedy na vlastníkovi stavby, aby nápravu zjednal, tento zákon mu však k tomu nestanoví povinnost. Výjimkou jsou veřejné objekty. Jejich příkladmý výčxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojmu „veřejný objekt“ je v souladu s transponovanou směrnicí (čl. 6 odst. 2). Jde-li tedy o veřejný objekt, musí odběratel nebo osoba v obdobném postavxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx x x x x x x xxužíván alternativně s pojmem „stavba, v níž se voda dodává veřejnosti“. S účinností od 1. 5. 2020 se tato nejednotnost používaných pojmů odstraňuje. Přx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxvby připojené na vodovod, u budov v majetku České republiky organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou; u budov, u nichž spolxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxů. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. Proxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxní.
K odst. 4 až 6 a k § 3a
5.
Z povinnosti osob zajistit, aby dodávaná voda vyhovovala stanoveným limitům, zákon připouští odchylky, avšak jen pro pixxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxípadě povolit, jde-li o mikrobiologické ukazatele jakosti. Všechny odchylky lze povolit jen na časově omezenou dobu. Rozsah tohoto časového omezení xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx nejvyšší mezní hodnotou. O povolení odchylky rozhoduje na žádost povinné osoby příslušná krajská hygienická stanice. Žádost o povolení odchylky podxx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xádost vždy náležitosti stanovené správním řádem. Podle správního řádu žádost musí obsahovat identifikační údaje osoby, označení správního orgánux xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxřípadě jinou adresu pro doručování. Pokud žádost souvisí s podnikatelskou činností, fyzická osoba uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišujxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxu v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj nxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxosti nemá, pomůže orgán ochrany veřejného zdraví žadateli vady žádosti odstranit, případně přeruší řízení o žádosti. Pokud žadatel náležitosti nedoxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxle a dobu odstranění závady, tj. zjevně dobu trvání odchylky. V rozhodnutí podle § 3a musí správní úřad uvést náležitosti podle § 3a odst. 7. Při rozhodoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xmezením jejího používání.
7.
V případě ukazatelů s mezní hodnotou zákon pouze stanoví, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxnak, odchylku povolí. Za těchto podmínek je tedy na povolení odchylky právní nárok. Podstatně přísnější podmínky stanoví zákon pro ukazatele s nejvyšxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxdržení příslušného ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou dosaženo anebo jde o závadu, která by uvedenou lhůtu přesáhla, je třeba žádat o povolení mírnějxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnějšího hygienického limitu naplněny, není na vydání povolení právní nárok.
Související ustanovení:
§ 3a - mírnější hygienický limit,
x x xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xeplé vody, § 18 odst. 2 - povinnost osoby poskytující péči používat pitnou vodu, § 19 - výčet činností epidemiologicky závažných, § 21 - povinnost zajxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
x xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx/2001 Sb., je jeho zásobení pitnou vodou zajištěno (§ 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 3, § 8, 9, 15 zákona č. 274/2001 Sb.). V případě individuálnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xztahují parametry stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., avšak je věcí vlastníka, resp. uživatele rodinného domu, jakou vodu pro vlastní potřebu použíxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxého zdroje vykazuje hodnoty pitné vody. (JUD238802CZ)
(Mírnější hygienický limit)
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx x x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxjvyšší mezní hodnotou, (s výjimkou mikrobiologických ukazatelů) v podobě mírnějšího hygienického limitu popsány v souvislosti s § 3 odst. 4 až 6. K tomx xxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxemních dopravních prostředcích. Ostatní osoby uvedené v § 3 odst. 2 mohou požádat příslušnou krajskou hygienickou stanici o určení mírnějšího hygiexxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxerstvo zdravotnictví.
2.
Příslušná krajská hygienická stanice může určení mírnějšího limitu povolit na nejnutnější dobu, která nesmí přesáhnoxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxmovat příslušnou krajskou hygienickou stanici o tom, zda a v jakém rozsahu přijala nápravná opatření, což tento správní úřad ověří.
3.
Poslední prodloužení mírnějšího hygxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxíců před uplynutím lhůty prodloužené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xejdéle tří let. Po vyčerpání možnosti žádat o povolení mírnějšího hygienického limitu již nelze vodu nadále dodávanou odběratelům považovat za pitnoxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx
x xxxxx x xx xx
4.
K povolením odchylek včetně určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužení se váže pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxp. určení mírnějšího hygienického limitu a jeho prodloužení, jeho podmínkách, zákazu nebo omezení používání pitné vody a jeho podmínkách, případně i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, u budov v majetku České republiky organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovoux x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizacíx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxádí vedle pojmu „odběratel“ dále pojem osoba v obdobném (totožném) postavení.
5.
Novelou zákona, která transponovala směrnici Komise (EU) 2015xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních nebo pozemních dopravních prostředcích, která je obdobná zrušené informační povinxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxci poskytnout a uvádí se způsob poskytnutí informace. Dosud měly být aktuální informace o jakosti pitné vody a chemických látkách a směsích použitých k xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxých stránkách nebo způsobem v místě obvyklým. Dále jsou s účinností od 1. 11. 2017 zavedeny nové informační shora uvedených osob o tom, zda bylo zpracováxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxpravná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xteré zahájily činnost přede dnem 1. 11. 2017, odložena přechodným ustanovením čl. IV zák. č. 202/2017 Sb. o šest let, bude se tento nový rozsah informačxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xx17 dodávku vody již realizovaly, budou patrně muset do doby, než povinnost podle § 3c splní, zveřejňovat informaci, že ke zpracování posouzení rizik a v xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxany veřejného zdraví přijme v souvislosti s výkonem veřejné správy na úseku zásobování pitnou vodou nápravné opatření spočívající ve vyloučení nebo oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxx xxxoleních nebo určení mírnějších hygienických limitů a jejich prodloužení je krajská hygienická stanice povinna informovat Ministerstvo zdravotnicxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xxxxxx xxxvozního řádu
§ 4 odst. 4 - postup při nedodržení ukazatele jakosti
(Informační poxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxká komise shromažďuje informace a hodnotí vývoj jakosti pitné vody v jednotlivých členských státech. Ministerstvo zdravotnictví, stejně jako příslxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxé tři roky pak musí Ministerstvo zdravotnictví vypracovat zprávu o jakosti pitné vody. K této zprávě se váže informační povinnost směrem k veřejnosti. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu a jeho prodloužení
(Provozní řád)
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1 až 6
1.
V souvisxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xx xxnto nový provozní řád nahrazuje provozní řád, který byl dosud vypracováván na základě zrušeného § 4 odst. 3. Pro osoby, které ke dni 1. 11. 2017 již pitnou xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx xx xx xxx xxxxx xdy nejpozději musí jeho návrh předložit příslušné krajské hygienické stanici ke schválení. Předmětnou povinnost tak od 1. 11. 2017 budou mít jen osobyx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxogram, posouzení rizik a způsob vedení záznamů o kontrole funkce zásobování a provádění údržby. Novela v této souvislosti definuje obsah monitorovacxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdu z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních nebo pozemních dopravních prostředcích a dále na provozovatele veřejných studexx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xni v rámci přechodného ustanovení čl. IV bodu 1. zák. č. 202/2017 Sb. nestanoví, že osoby, které dodávaly pitnou vodu již přede dnem 1. 11. 2017, jsou do dxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xvedených v § 3 odst. 2 provozní řád průběžně přezkoumávat a aktualizovat a změny provozního řádu předem předložit ke schválení příslušné krajské hygiexxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxgienické stanici vždy nejméně jednou za 5 let.
x xxxxx x
xx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přístupu k informacím. Toto ustanovení tak představuje výluku z obecné povinnosti postupovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím a poskyxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s odkazem na tento sdělí žadateli, že mu takovou informaci neposkytne. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti se v takovém případě nevydává, protože se nejedxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxztahuje.
Související ustanovení:
§ 3a odst. 9 - nové informační povinnosti, § 84 odst. 1 písm. j) - oprávnění nařídit úpravu provozního řádu a posxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxuvisející předpisy:
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky xxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1, 2 a 8
1.
Osoby, jejichž výčet je uveden v § 3 odst. 2, jsou povinny zajistit, aby pitná voda měla stanovenou jxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na metody kontroly. Z toho, že zákon stanoví minimální rozsah a četnost kontroly jakosti pitné vody je zřejmé, že při jejich pouhém dodržení nemusí být jxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčení o správné činnosti laboratoře; zákon nenormativní poznámkou pod čarou odkazuje na laboratoře činné v oblasti potravin, protože pitná voda xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu, pokud úprava v něm odpovídá účelu § 4.
2.
Pokud jde o analytické metody vyšetření vzorků vody, vyhláška č. 252/2004 Sb. rozlišuxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, než stanoví citovaná vyhláška, je třeba požádat o povolení Ministerstvo zdravotnictví. Krajské hygienické stanici však náleží oprávnění po předchxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxvádí v rozsahu kráceného nebo úplného rozboru. Krácený rozbor je určen k získávání pravidelných informací o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpraxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxtní hodnoty všech ukazatelů stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb. nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví jsou dodržovány.
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu; jde-li o vodu dodávanou ze studny, nádrže nebo cixxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxba v provozním řádu; musí však vycházet z pravidel upravených v prováděcí vyhlášce.
5.
O výsledku laboratorního vyšetření musí být pořízen protokxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v elektronické podobě musí povinná osoba neprodleně předat příslušné krajské hygienické stanici a sama je musí uchovávat po dobu pěti let ode dne odběrx xxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxx x x x
7.
S účinností od 1. 11. 2017 Sb. je novelizováno ustanovení, které stanoví podmínkyx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx5/1787. Případy, kdy příslušná krajská hygienická stanice může přistoupit k rozšíření rozsahu kontrol, odpovídají dosavadní právní úpravě. Nově se x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxiva pojmu „z moci úřední“ uvádí „nebo na základě výsledků posouzení rizik“, protože alternativou řízení z moci úřední je řízení o žádosti. Ať už ale krajxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxle, kterým je zajištění jakostní pitné vody. Rovněž je nezbytné řádné odůvodnění přijatého rozhodnutí. Na žádost osoby uvedené v § 3 odst. 2 může přísluxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxné vody zjištěných z odebraných vzorků. Náležitosti žádosti upravuje odst. 7. Na schválení žádosti není právní nárok. Při změně nebo stanovení četnosxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxní rozhodnutí upravujících rozsah nebo četnost kontrol pitné vody, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydaná rozhodnutí zrušit. Pouhá moxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxnovení upravuje pravidla postupu osob uvedených v § 3 odst. 2 a některých odběratelů pro případ nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x x xx resp. § 3a. Pokud je postupem podle prováděcí vyhlášky zjištěno, že došlo k nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatelex xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou hygienickou stanici. I ta je povinna konat, tj. musí cestou kontroly prověřit postup povinné osoby, účinnost jí přijatých nápravných opatřexx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
9.
Osoba uvedená v § 3 odst. 2 neodpovídá za ovlivnění jakosti pitné vody vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou. Pojem „vnitřní vodovod“ je objasněn v soxxxxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxele a osoby v obdobném postavení o této skutečnosti a uvést možná nápravná opatření. Je tedy na vlastníkovi stavby, aby nápravu zjednal, zákon mu však k txxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo osoba v obdobném postavení učinit neprodleně nápravná opatření. K vymezení pojmu „odběratel“ viz x xx xxxxx xx
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou č. 252/2004 Sb. Pokud je zjištěn jejich výskyt, musí být neprodleně informována příslušná krajská hygienická stanice; v oznámení je třeba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxická stanice. Pro látky a mikroorganismy, které neohrožují zdraví odběratelů, stanoví hygienický limit. Pokud by výskyt těchto látek nebo mikroorgaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxř. kojence, těhotné ženy). Dodržení stanovených hygienických limitů musí povinná osoba kontrolovat v četnosti a rozsahu stanoveném pro ostatní ukazxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxlečných ustanoveních zákona, že při odběru vzorku pitné vody a jeho laboratorním vyšetření se postupuje podle odst. 1 a 2.
K odst. 6
11.
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxodloužení nelze povolit (ať pro vyčerpání celkové lhůty, nebo patrně i z důvodu nenaplnění podmínek pro další prodloužení) a voda je nadále dodávána odxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xe dodavatel takové vody musí i ukazatele této nepitné vody kontrolovat, a to v rozsahu a četnosti stanovené příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Txxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x x xx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxslu pojmu "veřejné zdraví" je v oblasti pitné a teplé vody odběratel, resp. osoba v obdobném postavení. Příslušná krajská hygienická stanice je k ochraxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxtele (třeba odlišovat od nepitné vody), přičemž zákaz je účinný do doby odstranění závady. Povinná osoba však musí příslušné krajské hygienické stanixx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxtaci, autorizaci nebo osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chemického zákona), že závada byla odstraněna.
xxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxá opatření přijatá osobou uvedenou v § 3 odst. 2 změnit.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 2 - výčet povinných osob,
§ 3c odst. 5 - obsah posouzení xxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxdávek nejakostní vody a ke stanovení podmínek kontroly nepitné vody, § 84 odst. 1 písm. l) - odejmutí povolení, § 90 - podmínky předání protokolu,
x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxpisy:
vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
vyhl. č. 35/2004 Sxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje sx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxicházející do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemické látky a chemické směsi, úprava vody a vodárenské technologie
JUDr.
Zdena
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a obdobných účelech, a dále na chemické látky a směsi určené k úpravě vody na vodu pitxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xe třeba vycházet z obsahu legislativní zkratky výrobky přicházející do přímého styku s vodou, která zahrnuje ochranu vody pitné, teplé i surové. Tam, kxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxených výrobků, jak plyne z § 5 odst. 4 a je uvedeno i níže.
2.
Pitná voda je definována v § 3. Pitnou vodu považuje potravinové právo EU i zákon o potravixxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxi prováděcí vyhláška, ji nedefinují; z vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu o pravidlech dodávky teplé vody plyne, že jde o vodu, která má na výtoku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jako vodu odebranou z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou.
3.
Stanoví se povinnost výrobcex xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xdpovídaly požadavkům stanoveným vyhláškou č. 409/2005 Sb. Dále se stanoví povinnost výrobce a dovozce uvedeného výrobku zajistit dodržení požadavxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých a předvídatelných podmínek používání nedocházelo k přenosu jejich složek do vody v množství, které by mohlo být xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxovat patogenní mikroorganismy, být zdrojem mikrobiálního nebo jiného znečištění vody a obsahovat radioaktivní látky nad stanovené limity.
4.
Zxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxo teplou a požadavky na vodárenské technologie.
5.
Pojmy výrobce a dovozce se použijí v rozsahu, jak je definuje zákon v § 2; při vymezení pojmu distrxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxhujícími se k příslušné výrobkové oblasti, nestanoví jiné definice.
6.
Při posuzování, zda se tato právní úprava na určitý výrobek vztahuje, či nxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxních znaků pitné, teplé a surové vody. V případě výrobků, které jsou určeny pro tzv. doupravení pitné vody s různým způsobem deklarovanými výsledky, se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxrové vody podle zákona o vodovodech a kanalizacích. V případě výrobků, které nejsou určeny k tomu, aby vyrobily pitnou vodu nebo toho nejsou schopny (pax xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxí podle této právní úpravy.
K odst. 2
xx
xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxjícího do přímého styku s vodou nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody, způsobu hodnocení ověření a způsobu a rozsahu záznamu o ověření. xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x případě stavebních výrobků (viz níže) u osoby autorizované podle zákona o technických požadavcích na výrobky. V této souvislosti je třeba mít na pamětxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vodních filtrů. Tento druh informací, který je poskytován spotřebiteli v návodu k použití, průvodní dokumentaci nebo způsobem prezentace výrobku, jx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxytované informace musí odpovídat skutečnosti a není možné přisuzovat výrobku vlastnosti, které nemá (srov. § 9 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xebo znehodnotit vodu se stanoví jejich výrobci a dovozci povinnost vždy takový výrobek vybavit návodem k použití včetně návodu k odstranění následků nxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x uvedenými návody, které musí být buď v českém, nebo slovenském jazyce.
K odst. 4
9.
Ustanovení nemá normativní obsah, pouze odkazuje na zvláštxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxům přicházejícím do styku s pitnou vodou, které nejsou stavebním výrobkem a jejichž bezpečnost je v ostatních hlediscích regulována přímo použitelnýx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxmi se rozumí výrobky nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxsti stavebních výrobků patří pod režim zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcího nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
11.
Pokud jde o výrobky přicházexxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxedisek jejich bezpečnosti stanoví potravinové právo a zejména nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech přicházejících do styku s potraxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
K odst. 5 až 7
12.
Odchylky od prováděcí vyhlášky pokud jde o přípustnost, obsah, popřípadě migrační limit látek ve výrobku přicházejícím do pxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxstvo zdravotnictví rozhoduje i o přípustnosti použití chemické látky nebo směsi nestanovené v prováděcí vyhlášce k úpravě vody na vodu pitnou nebo tepxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx Ministerstvo zdravotnictví povolení vydalo. Krajské hygienické stanici však náleží oprávnění po předchozím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za nichž bylo povolení vydáno.
K odst. 8 a 9
13.
Obdobné platí pro vodárenské technologie používané k úpravě surové vody na vodu pitnou. Lze použxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí obsahovat náležitosti stanovené v odst. 9. Žádost v tomto případě podává osoba uvedená v § 3 odst. 2, tedy ta, která upravuje surovou vodu na vodu pitxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxliže prokáže, že vodárenská technologie vede k dodržení jakosti pitné vody a nedojde k jejímu negativnímu ovlivnění. Dále se stanoví, že k úpravě surovx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxké stanici v uvedené souvislosti náleží oprávnění jí vydané povolení osobě odejmout, a to z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo z důvodu nedodržení pxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xx
14.
Výrobce teplé vody smí k její úpravě použít jen chemické látky a směsi upravené prováděcí vyhláškou nebo povolené Ministerstvem zdravotnictvxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxt. 2, výrobce teplé vody uvedený v § 3 odst. 3, ale i odběratel, mohou k jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky surové, xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxy návodem k použití a odstranění následků nesprávného použití, nebo byly povoleny Ministerstvem zdravotnictví. Byť to zde není výslovně uvedeno, povxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vody způsobeným vnitřním vodovodem.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 2 - vymezení osob, které mohou žádat o použití vodárenské technologie nexxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxice k vydání povolení podle § 5 odst. 9, § 83a - oblasti autorizace, § 84 odst. 1 písm. c) a l) - ochranná opatření
Související předpisy:
vyhl. č. 4xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS,
vyhl. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxzované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS,
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x 5, § 9 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Přírodní a umělá koupaliště a sauny
(Rozsah úpravy)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Prxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xmělých koupalištích a saunách. Stanoví se v této souvislosti povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxé jsou transpozicí směrnice ES o řízení jakosti vod ke koupání (2006/7/ES). Z této směrnice vycházejí nejen podmínky provozování koupání v povrchovýcx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxost koupání na těchto vodách. S tím souvisí povinnost příslušné krajské hygienické stanice převzít provoz koupání na povrchových vodách v případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxrchových vodách souvisí zákon o vodách a některé povinnosti správců povodí.
2.
V hmotněprávní části zákona (§ 6a až 6f) jsou upraveny povinnosti pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxových vodách a povinnosti a oprávnění příslušných krajských hygienických stanic v případě dalších povrchových vod ke koupání. Výraz další povrchové xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxtele a nejsou jen místního významu. Z procesního hlediska s uvedenou úpravou souvisí § 94a.
3.
Zákon rozděluje v § 6 koupaliště s provozovatelem na xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxatkou zahrnující stavby a nádrže s vymezeným způsobem zajištění stanovené jakosti koupací vody (cestou řízeného přítoku pitné vody nebo chemicky neuxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxkazuje na zákon o vodách. V něm je pojem "podzemní voda" definován jako voda přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém stykx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxskytující na zemském povrchu, přičemž tato voda uvedený charakter neztrácí, protéká-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemskýx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxiště. Prováděcí vyhláška plaveckým bazénem rozumí bazén s teplotou vody ke koupání 28 °C a nižší; koupelovým bazénem bazén s teplotou vody ke koupání nax xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xm. Sauny definovány nejsou, tedy ustanovení je třeba aplikovat v běžně používaném významu tohoto slova.
5.
xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xšak část úpravy obsažená v § 6a, 6b odst. 2 a § 6c odst. 1 písm. a) až d) dopadá i na bazény a sauny provozované jako součást léčebně rehabilitační péče nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxacích vod, § 18 odst. 3 - bazény a sauny provozované jako součást léčebně rehabilitační péče nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče, § 82a - řízení jxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
(Znečištění vody)
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z rozdílných povinností provozovatelů přírodních a umělých koupališť, neboť zatímco vodu v umělých koupalištích lze upravovat tak, aby byly dodrženx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxo koupaliště je povinen zajistit, aby voda ke koupání splňovala stanovené hygienické limity a dodržovat další podmínky její údržby a kontroly; provozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxdu ke koupání upravovat. Obecná pravidla monitorování jakosti vody, pravidla pro monitorování mikrobiologických ukazatelů, sledování výskytu sinxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxrchování nebo ochlazování. V návaznosti na něj se pak stanoví povinnosti provozovatele ochránit koupající se osoby před zdravotními riziky plynoucíxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx
xx provozovatele koupaliště nebo sauny se považuje osoba, která poskytuje službu saunování nebo koupání.
4.
Znečištění vody se posuzuje podle hygixxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxzuje nedodržení některého ukazatele nebo hygienického požadavku. Nejvyšší mezní hodnotou je hodnota, při jejímž překročení je ohroženo zdraví koupxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxní hygienického limitu mikrobiologického ukazatele jakosti této vody, překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic v této vodě nebo výskyx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx překročení hygienického limitu fyzikálního ukazatele vody ke koupání nebo sprchování v nádrži ke koupání na bázi pitné nebo chemicky neupravované poxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxcí znečištění vody ke koupání a sprchování v přírodním koupališti přiřazen výskyt mnohobuněčných organismů, jakými jsou např. cerkarie. Za znečištěxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxgického, fyzikálního nebo chemického ukazatele jakosti.
Související ustanovení:
§ 6b - postup při překročení hygienického limitu ukazatele xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxnkovních hracích ploch
(Postup při znečištění vody)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxích koupalištích vodu takto upravovat nelze nebo jen výjimečně, vychází i stanovení povinností osob v případě znečištění vody. Provozovatel přírodnxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxel umělého koupaliště nebo sauny je v případě znečištění vody povinen postupovat podle toho, zda byl překročen hygienický ukazatel s mezní nebo nejvyšxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxazatel s nejvyšší mezní hodnotou, musí provoz nebo část provozu, která je pro tento případ oddělitelná, zastavit, a to do doby odstranění závady. O zastxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx doplnila povinnosti provozovatele přírodního koupaliště pro případ, kdy důvodem znečištění je překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sixxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxrodních koupalištích. Rozmnožením sinic se rozumí nahromadění sinic ve formě květu, koberce nebo pěny. Dojde-li k překročení limitní hodnoty ukazatxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxetření jakosti vody ke koupání v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou.
4.
Dále tato novela zavedla povinnost provozovatele koupaliště a sauny x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxzovatele musí obsahovat stanovené náležitosti; z nich správní řád upravuje rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxské hygienické stanici v této souvislosti náleží oprávnění nařídit větší četnost kontroly vody v sauně, ve stavbě ke koupání nebo v umělém koupališti, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdle § 6f odst. 2) rozhodnutím příslušné krajské hygienické stanice, a dobu provádění takových kontrol. Dále krajské hygienické stanici náleží oprávnxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xnečištění vody ke koupání, ochlazování nebo sprchování nebo změnit opatření přijatá k tomuto účelu provozovatelem. Podle vyhodnocení rizika, které xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí zakázat používání vody ve stavbě ke koupání, v umělém koupališti nebo sauně, a to i jen pro některé skupiny obyvatel (např. malé děti, osoby zdravotně oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxel pokračovat v poskytování koupání nebo saunování, musí však krajské hygienické stanici neprodleně laboratorním rozborem provedeným odborně způsxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní vody.
Související ustanovení:
§ 84 odst. 1 písm. f), g) a i) - ochranná opatření, § 84 odst. 2 - prokázání odstranění závady odborně způsobilox xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxhl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxvinni zajistit kontrolu jakosti vody ke koupání, sprchování a ochlazování, tj. odběr vzorků vody a jejich laboratorní kontrolu, u odborně způsobilé oxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbou je držitel osvědčení o akreditaci podle zákona o technických požadavcích na výrobky, držitel osvědčení o autorizaci podle tohoto zákona nebo držixxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xo 3 pracovních dnů ode dne odběru vzorku příslušné krajské hygienické stanici a uchovávat po dobu 5 let ode dne jeho vyhotovení. Metody, pravidla, četnoxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxx xdběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny stanoví monitorovací kalendář sestavený každoročně příslušnou krajskou hygienickou staxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xmělého koupaliště a sauny povinnost vypracovat a předložit ke schválení příslušnou krajskou hygienickou stanicí před zahájením provozu koupaliště xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvání provozního řádu je předmětem státního zdravotního dozoru. Měl by tedy být změněn vždy, když dojde ke změnám podmínek provozu v něm uvedených. Změnx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxvnění nařídit změnu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví koupajících se nebo saunujících se osob.
Související usxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxtní příslušnost krajské hygienické stanice pro předání protokolu, § 83c - vydání osvědčení o autorizaci, § 90 - podmínky předání protokolu, § 100 - sxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxliště, sauny a hygienické limity písku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť,
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
1.
Zákon ukládá obdobné povinnosti, jaké mají provozovatelé koupališť, též provozovatelům vyjmenovaných obsahových náplní živností, poxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxvozovatelé živností v nabídce služeb spotřebiteli nebo v reklamě výslovně nabízejí možnost koupání nebo využívání těchto povrchových vod (např. k voxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxmitu mikrobiologického ukazatele jakosti vody ke koupání, limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic a provádět vizuální kontrolu znečištění vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xsoba, která je držitelem osvědčení o akreditaci podle zákona o technických požadavcích na výrobky, držitelem osvědčení o autorizaci podle tohoto zákxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny stanoví monitorovací kalendář sestavený každoročně příslušnou krajskou hygienickou stanicx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxlušné krajské hygienické stanici a uchovávat po dobu 5 let ode dne jeho vyhotovení. V případě znečištění vody mají stejně jako provozovatelé přírodnícx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxtění vody ke koupání je překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic ve vodě ke koupání také pro ně platí povinnost, že musí provést doplňujícx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxb před zdravotním rizikem plynoucím ze znečištění vody ke koupání nebo změnit jím k tomuto účelu přijatá opatření.
Související ustanovení:
§ 6a oxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxy ke koupání, § 82a - monitorování vody ke koupání, § 84 odst. 1 písm. i) - ochranná opatření
Související předpisy:
vyhl. č. 238/2011 Sb., o stanoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, o obsahových náplních jednotlivých živností
(Použití jiné metody kontroly vody)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentářx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxch vod, umožňuje, aby na žádost osoby byla povolena metoda odchylná. Ustanovení nespecifikuje, kdo může takovou žádost podat; tato osoba by ale měla míx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xovnocenné výsledkům získaným pomocí metod a pravidel jejich použití v prováděcí vyhlášce, a to postupem podle části 7.2 ČSN EN ISO 17994 (75 7016) - Jakxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxtody je Ministerstvo zdravotnictví povinno informovat Evropskou komisi.
3.
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxrožení veřejného zdraví nebo nedodržení podmínek, za kterých bylo povolení vydáno.
Související ustanovení:
§ 6g odst. 5 - informační povinnosx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Jde o národní úpravu dalších podmínek provozování umělých koupališť a saun. Podrobnosti zákonné úpravy stanovx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxní výskyt látky neuvedené v prováděcí vyhlášce, která může ovlivnit zdraví koupajících se osob. Pro výskyt takové látky musí provozovatel získat povoxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxu látku a způsob, rozsah a četnost kontroly dodržení limitu. Obecné náležitosti žádosti stanoví správní řád. Ten také upravuje postup správního orgánx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxí neohrožuje zdraví koupajících se osob, má žadatel právní nárok na vydání povolení. Na základě vydaného povolení pak při odběru vzorku vody a jeho laboxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx pro případ, kdy na základě nových poznatků a informací příslušná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxsm. a) až d) - podmínky laboratorní kontroly, § 100a - podmínky laboratorní kontroly při stanovení hygienického limitu pro výskyt v prováděcí vyhlášxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxx2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxní je transpozicí směrnice ES o řízení jakosti vod ke koupání. Vyplývá z něj povinnost Ministerstva zdravotnictví každoročně sestavit do konce března xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxenickou stanicí zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním. Jde o koupací vody s provozovatelem, koupací vody související s provozem stanovenýxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxe se podle hustoty osídlení, infrastruktury, lokálního významu koupacího místa a opatření přijatých na podporu koupání. Tento seznam je cestou úřednxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xřed zahájením koupací sezony ho Ministerstvo životního prostředí předloží Evropské komisi, přičemž pokud v seznamu uvedených koupacích míst došlo oxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx monitorování a posouzení jakosti těchto vod, a to na základě protokolů od povinných osob a výsledků činnosti krajské hygienické stanice a dále o podstaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxti s povrchovými vodami ke koupání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
x xxxxxxx xx xxxe uvádějí i přírodní koupaliště na povrchových vodách místního významu, na nichž je koupání poskytováno provozovatelem nebo souvisejí s vybranými obxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxí sezóna. Koupací sezónou jednotlivých koupališť se rozumí období od konce května do začátku září nebo období, v němž lze očekávat velký počet koupajícxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxtroly jakosti vody ke koupání, § 82a - podmínky vydání zákazu koupání nebo trvalého varování před koupáním na povrchových vodách
Související přexxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xéče o děti
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxřední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, a školská zařízení s výjimxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxlávání. Pokud jde o školská zařízení, zákon se nevztahuje na zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení a zxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvovacích služeb a dále potravinové právo EU.
xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xětí a živnosti provozované v provozovně, jejichž obsahovou náplní je péče o děti do 3 let věku a výchova, výuka a mimoškolní vzdělávání dětí ve věku nad 3 rxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a školských zařízení. Pokud jde o shora uvedené oblasti živností, zákonná úprava opustila názvy jednotlivých živností tak, jak je uvádí živnostenský xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxtě závaznosti zákonné úpravy změna názvu živnosti. Ustanovení se nevztahuje na ty živnosti, které jsou poskytovány v domácnosti objednatele takové sxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem, a to v rozsahu vyhlášky č. 410/2005 Sb.
4.
Pouze zařízením pro výchovu a vzdxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxdmínky pohybové výchovy a otužování, podmínky odborného výcviku a učební praxe a režim stravování včetně pitného režimu. Tento provozní řád nepodléhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxracovat provozní řád, seznámit s ním své zaměstnance a další osoby, které pracují na jejích pracovištích a provést změnu provozního řádu v případě význxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxušné krajské hygienické stanici pak náleží oprávnění nařídit změnu provozního řádu, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví žáků a mladixxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Pojxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxst zřizovatele, § 100 - pravidla provozního řádu
Související předpisy:
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxdním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxých zařízeních)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komexxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtně pokrmů, které odpovídají výživovým požadavkům na zdravou výživu dětí ve věku do ukončení povinné školní docházky. Za provozovatele potravinářskxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxzí výroby, zpracování a distribuce potravin; patří sem prodejní stánky a stany, pojízdné prodejny, prodejní a výdejní automaty. Tuto povinnost provoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlňují tak podmínku výkonu činnosti školy nebo školského zařízení podle § 7 odst. 6 školského zákona. Ze shora uvedeného plyne, že úprava se nevztahuje nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxch předpisů, například živnostenského zákona.
2.
Povinnost souvisí s regulací provedenou § 32 odst. 2 školského záxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zaxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxu zákonu. Potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, však lze nabízet k prodeji nebo prodávat ve školách a školských zařízeníchx xxxxxxxx xx x xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxí docházky a studentům,
b)
x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxrovny, ředitelny, čekárny určené pro rodiče),
c)
v souvislosti s praktickým vyučováním, nebo
d)
v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečňxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxi školou povinní, tak starší žáci, na které se vyhláška nevztahuje, není vyloučen prodej potravin nevyhovujících vyhlášce, ovšem pouze za předpokladxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, se nevztahuje na školní stravovxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xoskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení. Podle § 122 odst. 4 školského zákona hmotné zabezpečení zahrnuje školní stravování po dobu pobyxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, svačina a druhá večeře. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.
4.
K úpravě § 7a se poznamenává, že až do 1. 5. 2020 se označenx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxst. 2 školského zákona. Nebyl tak žádný legislativně technický, ani jiný důvod pro změnu tohoto označení. Naopak provedená změna může vést k závěru, že x x xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxstatkem § 7a je, že neumožňuje provozovateli potravinářského podniku ve škole a školském zařízení realizovat výjimku, kterou v odůvodněných případexx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xýjimku do § 7a zapracovat.
Související ustanovení:
§ 24 odst. 1 písm. d) - povinnost provozovatele potravinářského podniku ve vztahu k dodržováxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xškolský zákon),
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xteré lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
zák. č. 306/1999 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xivností
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x.s., 2009. ISBN 978-80-7357-412-3.
Škola v přírodě a zotavovací akce
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
1.
V části týkající se zotavovacích akcí zákon rozlišuje zotavovací akce a jiné podobné akce pro děti upravené v § 12x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxírodě“, kterou se rozumí zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo záklxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xnů, které mají režim podobný zotavovací akci, a školy v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, které jsou přiřazeny k jiným podobným akcím pro děti.
xx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specificxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxecifický cíl organizovaného pobytu musejí být splněny současně. Jinak jde o jinou podobnou akci pro děti ( § 12 ). Školy v přírodě se odlišují pouze dobou xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxe, že zotavovací akce se může skládat z více běhů a v souvislosti s tím se nově upravuje ohlašovací povinnost pořádající osoby. Rovněž se pro účely účasti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xořádá. Tedy zotavovací akce se jako „dítě ve věku do 15 let“ bude účastnit i dítě, které věk 15 let dovrší ještě před jejím zahájením.
3.
Za zotavovací xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx
xx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdající osobou se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která děti na zotavovací akci přijala. Tedy není to osoba, která zotavovací akci nabízíx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxbu, je nositelem povinností škola, která děti na školu v přírodě vysílá. K takto stanovenému subjektu právní povinnosti se poznamenává: pojem „škola“ xxxxxxx xx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdělávacích programů a pod tento pojem jsou zahrnuty: mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxz legislativní zkratky k označení subjektu povinnosti od § 8 odst. 3, tak má širší obsah, než jaký plyne z definice školy v přírodě podle odstavce 1, kde se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx která školu v přírodě organizuje pro děti mateřské školy a žáky základní školy. S výjimkou definice školy v přírodě však zákon používá pouze pojem „dítěxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxílání dětí na školu v přírodě je kterákoli škola ve smyslu § 7 školského zákona. Může tak vznikat pochybnost, jakého okruhu subjektů se povinnosti upravxxx x x x xx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxatky. Stejně tak by bylo namístě sjednotit a vysvětlit v zákoně na řadě míst používaný pojem „dítě“.
5.
Pořádající osoba je povinna splnit hygienixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxní a osvětlení, ubytování, úklid, stravování, režim dne, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod. Obdobné požadavky na školu v přírxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxá děti na školu v přírodě, povinny ohlásit příslušné krajské hygienické stanici stanovené údaje, které v případě zabezpečení pitné vody jinou osobou, xxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxarší než 3 měsíce. V rozsahu údajů, které je nutno ohlásit, se odráží i to, že podle odstavce 1 zotavovací akce probíhá zpravidla ve více bězích. Místně přxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenická stanice v místě počátku zotavovací akce Pro podání oznámení v souvislosti s pořádáním školy v přírodě na dobu delší než 5 dnů je místně příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xrajské hygienické stanici náleží stanovit podmínky konání zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti nebo školy v přírodě a v případě ohrožení zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxí pitné vody, § 10 - osoby činné při zotavovací akci, § 11a - výchovně rekreační tábor, § 12 - jiné podobné akce pro děti, § 84 odst. 1 písm. k) - nápravná oxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xotavovací akce pro děti,
vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
zxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxhovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
JUDr.
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x x x
1.
Stanoví se podmínky konání školy v přírodě na dobu dexxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů lze vyslat dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, aniž by se zkoumalo, zda se dítě podrobilo stanoveným pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Která očkování jsou pravxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxuvislosti již nehovoří o „trvalé“ kontraindikaci, ale pouze o „kontraindikaci“. Pojem „kontraindikace“ ale zákon nevysvětluje. Nadále tak pouze § 4x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítě pravidelnému očkování pro kontraindikaci, bude tento pojem patrně zahrnovat vedle trvalé kontraindikace dále případ vymezený § 11b vyhlášky o oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxavidelné očkování v termínech stanovených vyhláškou z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky nebo b) jde o dítx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxoli vzdálenou od termínu, do kdy mělo být provedeno pravidelné očkování podle citované vyhlášky, ale dobu do pominutí překážky spočívající ve zdravotxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x možnost pořádající osoby udělit „výjimku“ z povinnosti podrobit dítě pravidelnému očkování.
2.
Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxává kterýkoli poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Jen pro případ zotavovací akce poskytovatel zdravotních služeb v oboru prakxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. V dikci § 9 se tak odděluje posouzení zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací xxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xákaze, o nichž praktický lékař pro děti a dorost musí podle § 46 odst. 2 vystavit potvrzení, v souvislosti s dočasnou kontraindikací zákon ani vyhláška o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxaktické lékařství pro děti a dorost učiní pouze záznam do zdravotnické dokumentace a z něj pak bude při vystavení posudku vycházet. Tuto nejasnost by byxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxadě, že v průběhu doby platnosti posudku došlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte, je třeba požádat o posudek nový. Vzor posudku stanoví vyhláška čx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxacími akcemi docházet ke změně zdravotní způsobilosti dítěte, spočívající v pominutí zdravotní překážky pro provedení pravidelného očkování, a tím x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxrodě na dobu delší než 5 dnů nebo na zotavovací akci prohlášení o bezinfekčnosti. Toto prohlášení vystaví dítěti zákonný zástupce nebo osoba, kterou k txxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxřních dnech před odjezdem do školy v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo na zotavovací akci nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxčanský zákoník (srov. komentář k § 46 odst. 4).
4.
Posudek poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost i prohláxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxící osobě v případě zotavovací akce. Jak smí vysílající škola nebo pořádající osoba nakládat s těmito dokumenty stanoví zákon, když uvádí, že posudek a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vysílající škola, resp. pořádající osoba pak eviduje prohlášení a výpisy z posudků po dobu 6 měsíců od skončení akce.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxhranná opatření, § 100c - místní příslušnost krajské hygienické stanice
Související předpisy:
vyhl. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch na zotavovací akce pro děti
Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxdavků na zdravotní způsobilost dětí účastnících se školy v přírodě nebo zotavovací akce upravuje zákon dále požadavky na zdravotní způsobilost osob čxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Z dikce § 10 i nadpisu tohoto ustanovení plyne, že povinnosti zde upravené se vztahují jak na školy v přírodě na dobu delší než pět dnů, tak školy v přírodě xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx
2.
Zdravotní způsobilost osob činných jako dozor nebo zdravotník se dokládá lékařským xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx Nemá-li osoba registrujícího poskytovatele, vydává posudek kterýkoli poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařstvx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xedagogického nebo zdravotnického pracovníka.
3.
Podle zákona o pedagogických pracovnících je pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou pexxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx volného času, asistent pedagoga, trenér, metodik xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-lx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
4.
Podle zákonů vztahujících se ke zdravotnickému vzdělávání je zdravotnickým pracovníkem osoba, která vykonává zdravotnické povolání lékaře, zuxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociálního pracovník, optometrista, asistent podpory a ochrany veřejného zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxký technik, biotechnický asistent, radiologický technik, adiktolog, psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog, klinický logoped, zrakový txxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
5.
Pro výpis z posudku a jeho evidenci platí shora uvedené k posudkům dětí účastnících se zotavovací akce nebo školy v přírodě na dobu delší než 5 dnů.
xx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxí průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Pokud by byla tato osoba zaměstnancem pořádající osoby nebo vysílající školy, zdravotní průkaz bx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxlostí nutných k ochraně veřejného zdraví upravuje vyhláška č. 490/2000 Sb. Tyto znalosti může při výkonu dozoru prověřit kontrolující zaměstnanec pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxšky před komisí zřízenou příslušnou krajskou hygienickou stanicí.
Související ustanovení:
§ 11 odst. 1 písm. a) - zdravotník, § 19 - výčet činnxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx3/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,
zák. č. 95/2004 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,
vyhl. č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získáxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxí osoby
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxa mají totožné povinnosti. Především jsou povinny zajistit zdravotníka a jeho prostřednictvím plnění stanovených úkolů. Zdravotníkem může být pouzx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xo úspěšném ukončení třetího ročníku; dále může být zdravotníkem osoba, která absolvovala kurs první pomoci, jehož náplň stanoví vyhláška č. 106/2001 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní zásad osobní hygieny. Tyto zásady pro stravovací služby upravuje vyhláška č. 137/2004 Sb. Jde zejména o pečování o tělesnou čistotu, nošení a udržoxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vlasů a nehtů), zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování a ozdobných předmětů, ukládání osobních a pracovních oděxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxu akci; dále účast při kontrole zdravotních průkazů osob činných při stravování, převzetí posudků dětí i osob činných při akci, pokud posudek mají mít, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxu v přírodě na dobu delší než 5 dnů a pořádající osoba odpovídají za účast pouze zdravotně způsobilých fyzických osob, ať už jde o dozor, zdravotníka nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 106/2001 Sb. Škola vysílající děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů a pořádající osoba jsou povinny zajistit vedení zdravotnického deníku, sxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xchovávat po dobu 6 měsíců od skončení příslušné akce. Po skončení akce jsou škola vysílající děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů a pořádající osxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x kontaktu s infekcí.
3.
Pouze pořádající osoba má povinnost zajistit instruktáž osob xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxaví včetně základů první pomoci. Tato instruktáž se však týká pouze osob, které se jí dosud nezúčastnily v souvislosti s jinou zotavovací akcí.
Souvxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxemiologicky závažných,
vyhl. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
(Výchovně rekreační tábor)
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxraně dětí. Podle tohoto zákona se výchovně rekreační tábory zřizují pro děti, na které je sociálně-právní ochrana zaměřena, zpravidla v době školních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a hygienických návyků. Na pořádání těchto táborů se vztahují všechna ustanovení jako na zotavovací akce s tím, že povinnosti plní pověřená osoba. Pojex xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany.
Související ustanovení:
§ 2 - pojem "mladistvýxx x x xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
xx
xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xymezeny vůči zotavovacím akcím, neuvádí se však u nich, jako u zotavovacích akcí, jejich účel; podmínky jsou uvedeny alternativně. O jinou podobnou akxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xx xxbu 5 a méně dnů. I když to zde zákon výslovně neuvádí, vzhledem k tomu, že úpravu jiných podobných akcí pro děti vztahuje k zotavovacím akcím podle § 8 odst. x x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xx xxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxeré v kalendářním roce, kdy se akce pořádá, dovrší věk 15 let. O jinou podobnou akci nepůjde, jestliže bude pořádána pro děti v poměru rodinném a obdobném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenické stanice. S účinností ode dne 1. 5. 2020 se do ustanovení upravujícího jiné podobné akce pro děti přiřazuje právní úprava povinností v souvislostx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dětí.
xx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxnou osobou škola, která děti na takovou školu v přírodě vysílá. K pojmu školy viz komentář k § 8.
xx
xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxší požadavky. Ukládá pouze zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, který by měl přiměřeně odpovídat základním hlediskům vyhlášky č. 106/2001 Sxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxštění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákon, že musí být zdravotně způsobilé a splňovat požadavky jako v případě zotavovacích akcí. Tedy má-li akce zdravotníka, může jít být jen lékař, zubnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxavotní způsobilosti. Osoby činné jako dozor musí předložit posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 2 roky; to neplatí, je-li tato xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxně veřejného zdraví, které může kontrolující zaměstnanec při výkonu státního zdravotního dozoru přezkoušet.
4.
Pokud jde o fyzické osoby činné při xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxé a osoby činné při stravování musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví v rozsahu prováděcí vyhlášky. Tyto znalosti může koxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxe na § 10 odst. 2, které upravuje, kdo zdravotní způsobilost osob činných jako dozor nebo zdravotník posuzuje. Bude tak patrně záležet na dohodě mezi pořxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxých a zdravotnických pracovníků se posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje. I u jiných podobných akcí pro děti či škol v přírodě na dobu kratší pak jx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx studijního programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.
Související ustanovení:
x x x xxxxx xxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxologicky závažné
Související předpisy:
vyhl. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
vyhl. č. 252/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
Vnitřní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx Ustanovení § 7 odst. 1 vedle zařízení pro výchovu a vzdělávání zapsaných do školského rejstříku s účinností ode dne 1. 1. 2021, uvádí dále provozovny živxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání dětí a mladistvých, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení, stavby, v nichž je poskxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xivnostenský zákon jako prostor, v němž je živnost provozována. Službou péče o dítě v dětské skupině se podle zákona č. 247/2014 Sb. rozumí činnost proxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytovxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxvyků dítěte. Služba péče o dítě může být poskytována v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovníx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xdvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy; označení "univerzita", popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxhovu a vzdělávání lze soudit, že by šlo i o školy v přírodě, pokud by byly pořádány i školami neuvedenými ve školském rejstříku. Pokud jde o stavby pro zotaxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužeb, jak zdravotnické zařízení definuje i zákon o zdravotních službách. Zařízení sociálních služeb jsou vyjmenovaná v zákoně o sociálních službácxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtě rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče. Stavbou ubytovacího zařízení se podle stavebních předpisů rozumí stavba nebo její část, kdx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxy, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování). Stavby pro obchod jsou vymezeny stavebními předpisy s ohledxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxx xxxxxxvé místnosti uvedených staveb je uživatel stavby povinen zajistit dodržení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxny.
K odst. 2
3.
Zákon stanoví požadavky na písek určený ke hrám dětí v pískovištích, které jsou součástí venkovní hrací plochy. Povinnou osobou, kxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xovinen vypracovat provozní řád a v něm uvést podmínky provozování hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob jako bude dodržení hygienických lixxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx seznámit své zaměstnance a další osoby, které pracují na jeho pracovištích a zajistit a kontrolovat jeho dodržování; dále je povinen provést změnu proxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxzu v něm uvedené.
4.
Nevedou-li opatření uvedená v provozním řádu k zajištění hygienických požadavků stanovených zákonem, je příslušná krajská hxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxkých, fyzikálních a biologických ukazatelů nebo v nedodržení provozního řádu oprávněna zakázat provoz pískoviště, a to do doby odstranění závady. Prxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxní vyšetření písku, provedené osobou, která je držitelem osvědčení o akreditaci, autorizaci nebo má osvědčení o dodržování zásad správné laboratornx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxtření, § 90 - cena za vzorky, § 100 - provozní řád
Související předpisy:
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
vyhl. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
zák. č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místnoxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxdistvých,
(Výjimky z hygienických požadavků)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
xx
x x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem; podrobnosti upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb. Subjekt, který odpovídá za splnění těchto poxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxá hygienická stanice na žádost osoby. Jediným účastníkem tohoto řízení je žadatel. Na udělení výjimky není právní nárok. Příslušná krajská hygienickx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo dětské skupiny docházejí, ale i ostatních zde pracujících osob. Zákon neuvádí, kdo může o povolení výjimky žádat, je však zřejmé, že by touto osobou měx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xedodržení podmínek, za nichž bylo povolení vydáno.
Související ustanovení:
§ 7 - požadavky na školy a školská zařízení, § 82 odst. 2 písm. a) - poxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxence infekcí spojených se zdravotní péčí)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Tímto ustanovxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xtanovit je pro tento případ v provozním řádu.
K odst. 1
2.
Pro vyjmenované subjekty je na tomto místě zavedena legislativní zkratka osoba poskytujxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxvotních službách. Poskytovateli sociálních služeb jsou fyzické a právnické osoby a další subjekty, které splní podmínky stanovené zákonem o sociálnxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxužbách a i v důsledku přijetí Doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxsti s pobytem nebo výkony ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, která poskytují ošetřovatelskou péči v příslušné inkubační dobxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxním dispozičním uspořádání a vybavení zdravotnického zařízení. Až na výjimky stanovené v § 11 odst. 5 zákona o zdravotních službách mohou být zdravotxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxsí vybavení zdravotnického zařízení odpovídat, aby mohl být při poskytování zdravotních služeb skutečně naplňován. Hygienická a protiepidemická oxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx
Provozní řád by měl obsahovat zejména tyto náležitosti:
-
označení poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu § 37 odst. 2 správního řádu,
-
axxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtnického zařízení,
-
vybavení zdravotnického zařízení (zejména prostorové členění, základní provozní a vedlejší místnosti, hygienické zázemx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvence, kontrola),
-
oddělení pracovních ploch dle jejich využití,
-
způsob manipulace s prádlem,
-
způsob provádění úklidu, nakládání s xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx
xx
xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxý domov pro děti do 3 let věku povinni v provozním řádu dále blíže rozvést:
-
režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a
-
režim strxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xedy adresou, na které se nachází zdravotnické zařízení, pro něž má být provozní řád schválen. Poskytovatel je povinen zpracovat změnu provozního řádu x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxního řádu. O schválení provozního řádu nebo jeho změny se rozhoduje ve správním řízení, jehož výsledkem je vydání správního rozhodnutí.
8.
Činnosx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxí řád je jednou z náležitostí žádosti o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Krajské hygienické stanici náleží oprávnění nařídit úpravx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx jsou informace o expozici potenciálnímu rizikovému faktoru a o výskytu studované nemoci zjišťovány ve stejném časovém okamžiku. Vyhodnocují tedy prxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxulace v určitém časovém okamžiku (datum, určitý den hospitalizace, začátek potíží apod.).
10.
Je třeba, aby se orgány ochrany veřejného zdraví ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví prvního stupně provádět u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči, prevalenční studie xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinnost těchto poskytovatelů poskytnout pro provádění prevalenčních studií součinnost.
Související ustanovení:
§ 78 odst. 2 - orgány ochrxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádu, § 100 - zahájení činnosti
Související předpisy:
§ 2, 11, 18, 43 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
§ 6, 34 zák. č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
1.
Tímto ustanovením se zakládá osobám poskytujícím péči povinnost, abx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxku infekce,
-
zdroje infekce,
-
způsob přenosu infekce.
2.
Osoba poskytující péči je povinna vyvinout maximální možné úsilí, aby příčxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxak musí být osoba poskytující péči schopna doložit, že takové úsilí vyvíjela a současně provést taková opatření, aby bylo zamezeno dalšímu šíření infexxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxinnost hlásit po zjištění krajské hygienické stanici příslušné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxní na zdraví nebo úmrtí pacienta.
4.
Hlášení se podává neprodleně, a to telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou a následně se potvrzuje na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxivých odděleních, která obsahuje identifikaci osoby s touto nákazou včetně dalších zjištění o diagnóze a průběhu nákaz.
5.
Těžkým poškozením zdrxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxutní lůžkové péče intenzivní,
-
zahájení intenzivní volumoterapie, antibiotické terapie nebo oběhové podpory.
6.
Hromadným výskytem ixxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx pobytu ve zdravotnickém zařízení souvisí, a jsou vyvolány stejným infekčním agens nebo se vyskytují podobné klinické symptomy.
7.
Nákaza vedla k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxdpora oběhových funkcí.
Související ustanovení:
§ 78 odst. 2 - orgány ochrany veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. s) - oprávnění usměrňovat činxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxadavky pro příjem fyzických osob do zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb poskytujícího pobytové služby (týdenní stacionář, domxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xezinfekce, sterilizace a vyššího stupně desinfekce upravené prováděcím právním předpisem stanovují § 7-10 vyhlášky č. 306/2012 Sb.
K odst. 2 až 4
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxjení s přílohou č. 4 vyhlášky č. 306/2012 Sb.
K odst. 5
3.
Ze zákona se o provedené sterilizaci a jejím výsledku vede evidence, jejíž podrobnosti staxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx od provedení sterilizačního cyklu.
4.
V případě používání jiného způsobu sterilizace je možné jej provádět jen na základě povolení krajské hygiexxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxizace a doklady potvrzující jeho účinnost. Vydané povolení lze odejmout, jestliže osoba nesplňuje podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, nebo poxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxt povolení jiného způsobu sterilizace
Související předpisy:
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
zák. č. 108/2006 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
Toto ustanovení upravuje několik věcných oblastí, jimiž jsou způsob nakládání s prádlem ze zdravotnického zařízení, dále požadavky na jakosx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvky pro provoz bazénu nebo sauny jako součástí služeb poskytovaných osobou poskytující péči.
K odst. 1
2.
Odst. 1 upravuje povinnosti osob, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxmotné požadavky na manipulaci s prádlem v těchto zařízeních, které platí vždy a další požadavky, které se vztahují k provozu prádelny zdravotnického pxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxných zařízení sociálních služeb, z jehož činnosti zdravotnické prádlo pochází.
3.
Pro všechny osoby platí, že musí zdravotnické prádlo ukládat pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxy, ve které se pere zdravotnické prádlo, musí odpovídat požadavkům části D. Vybavení prádelny je upraveno v příloze č. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb. Vyhlxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxodnutím stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem, je-li to nezbytné k zamezení vzniku a šíření infekčních onemocnění.
K odst. 2
4.
Ve zdravotxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxyžaduje nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti. Používat vodu jiné jakosti lze pouze na základě povolení krajské hygienické stanice příslušné podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a chemické ukazatele vody, jejich hodnoty a způsob zabezpečení dodržování hodnot těchto ukazatelů s ohledem na způsob užití vody. Vydané povolení lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxou vodu podle § 3 odst. 3 zákona.
K odst. 3
5.
Pokud bazén nebo sauna provozovaná poskytovatelem zdravotních služeb nebo poskytovatelem vybranýcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxoba poskytuje, použijí se obdobně pro provoz bazénu nebo sauny vybraná ustanovení hygienických požadavků na umělá koupaliště nebo sauny. V případě, kxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxů jakosti stanovené vyhláškou č. 238/2011 Sb.
6.
Krajské hygienické stanici náleží oprávnění nařídit větší četnost kontroly vody v bazénu, jestlxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici náleží oprávnění zakázat používání vody v bazénu do doby odstranění znečištění vody, a to i jen pro některé skupiny obyvatel (např. osoby zdravxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxeně laboratorním rozborem provedeným odborně způsobilou osobou uvedenou v § 84 odst. 2 prokázat odstranění znečištění vody.
Související ustanoxxxxx
x x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxy ochrany veřejného zdraví, § 84 odst. 1 písm. g) - oprávnění zakázat používání vody v bazénu, § 84 odst. 1 písm. l) - oprávnění odejmout povolení k užití xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních xxxxxxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxností epidemiologicky závažných
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
Zákon taxativně vymezuje činnosti, které jsou považovány za činnosti epidemiologicky závažné. Jde o provozxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé se k jejich výkonu váží. Další povinnosti stanoví zvláštní zákony a přímo použitelné předpisy EU. Zde uvedené povinnosti představují specifické požxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xuto činnost provozují, jsou pak kladeny specifické požadavky. Tyto specifické požadavky se týkají fyzických osob, které přicházejí podle oboru činnxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxjich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele (tedy netýkají se osob, které do přímého styku s uvedenými předměty nebo tělem spotřebitele nepřicházejíxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxměstnance, vydá mu zdravotní průkaz poskytovatel pracovně-lékařských služeb. Podnikateli, který sám pracuje v takových činnostech a jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxy je povinností zaměstnavatele jen vůči zaměstnanci.
3.
Zdravotní průkaz, je-li jednou vydán, zůstává v platnosti, s výjimkou případů nosičství xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxohlídku zaměstnance. Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost zajistit, aby shora uvedené práce v činnostech epidemiologicky závažných vyxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
4.
Padělání nebo úmyslné neoprxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx k ochraně veřejného zdraví, jejich rozsah upravuje vyhláška č. 490/2000 Sb. Tyto znalosti může při výkonu kontroly přezkoušet kontrolující zaměstnxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxky před komisí ustanovenou příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Podmínky provedení zkoušky upravuje citovaná vyhláška.
Související ustanxxxxxx
x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 84 odst. 1 písm. d) - oprávnění prověřovat znalosti a rozhodnout,
§ 92f odst. 5 - skutkové podstaty přestupků fyzických osob,
§ 100c - místní přísluxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxovodech a kanalizacích,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
zák. č. 373/2011 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx oborech ochrany veřejného zdraví,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za pxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx též městský soud shledaly, že službu vnoření nohou na 25 minut do akvária s rybičkami Garra Rufa lze považovat za provozování živnosti „Pedikúra a manikxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx v této souvislosti dovolávala stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 9. 2012, č. j. 32735/2012-2/OVZ (které jako podklad svého rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxký soud stěžovatelce vysvětlil, že výklad živnostenského zákona a posouzení jednotlivých činností v rámci obsahových náplní živností není v působnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxntní
, do jaké ze živností koupel s rybičkami Garra Rufa potenciálně zařadilo Ministerstvo zdravotnictví. Nadto je zřejmé, jak také upozornil již žaloxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutí Ministerstva zdravotnictví vydanému ve věci státního zdravotního dozoru nad epidemiologicky závažnými činnostmi. V podrobnostech lze odxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x za předpokladu, že by koupel s rybičkami Garra Rufa byla službou kosmetickou, tedy živností „Kosmetické služby“, na zákonnosti napadeného rozhodnutx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti bylo stěžovatelce správními orgány vytýkáno s odkazem na § 62 odst. 1 písm. e) bod 2 živnostenského zákona.
[55] Za nedůvodné Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxže spadat do obsahové náplně řemeslné živnosti „Pedikúra, manikúra“. Stěžovatelka se totiž mýlí, pokud se prostřednictvím „smyšleného“ názvu určitx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxla, dokonce ani to, jak ji sama pod jednotlivé živnosti zařadila. Stěžejní je, jakou konkrétní činnost fakticky vykonává, tedy jakou službu svým zákazxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxel s rybičkami Garra Rufa nazývá „alternativním relaxačním programem“ ostatně z cudnosti ani neuvádí, o jakou živnost by se tedy podle jejího názoru měxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtaci nenabízí.
[57] Nakonec lze dodat, že též úvahy městského soudu týkající se výkonu dané činnosti fyzickou osobou, jsou zcela na místě a není jim co vxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx i regeneračních, je velmi časté, že přímé působení na tělo zákazníka činí nějaká věc a není třeba přítomnost fyzické osoby. Jde například o různé zábalyx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x instruovat zákazníka, jak má službu využít. V tomto ohledu je tedy živnost vykonávána fyzickou osobou.“ Obdobné by ostatně platilo, i kdyby měla být uvxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx uvedené lze uzavřít, že ačkoliv je činnost vykonávána za použití rybiček Garra Rufa, jedná se o činnost vykonávanou fyzickou osobou.
[58] Nejvyšší spxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxních orgánů a nakonec i městského soudu za zcela logické, odpovídající použitým právním normám (živnostenskému zákonu a nařízení vlády č. 278/2008 Sxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepochybně prokázána.
Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxažnou, je povinna podrobit se lékařské prohlídce a vyšetření, je-li postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním anebo jiným infekčníx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxti, v domácnosti nebo v místě jejího pobytu, neboť uvedené skutečnosti by mohly vést ke vzniku infekce a jejímu dalšímu šíření. Lékařem, který provede lxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb. Tohoto lékaře je osoba povinna informovat o povaze a druhu své pracovní činnosti, aby mohl zvážit okolnosti související se vznikex x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvažné, má příslušná krajská hygienická stanice oprávnění nařídit této osobě, aby se podrobila lékařské prohlídce a potřebnému vyšetření. Stejné oprxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xsoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna mít zdravotní průkaz u sebe a na vyzvání ho předložit kontrolujícímu zaměstnanci krajxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxx xxxxxx x provozní hygieny upravuje vyhláška č. 137/2004 Sb. V ní jsou tyto zásady rozděleny podle druhu činnosti epidemiologicky závažné, které se týkají. Záxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxjících charakteru činnosti, vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů a nehtů), zajištění péče o ruce, nehty nx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xapř. zásada udržování sanitárních zařízení a pomocných zařízení a jejich vybavení v čistotě a provozu schopném stavu, zásada zajištění pracovních plxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x ohrožení zdraví fyzických osob, nepřipuštění vstupu nepovolaných osob do prostor manipulace s potravinami a produkty, ukládání osobních věcí, občaxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
5.
Zásady osobní a provozní hygieny je osoba vykonávající činnost epidemiologicky zxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x2 odst. 2 písm. k) - oprávnění k projednání přestupků, § 84 odst. 1 písm. v) - nařízení lékařské prohlídky a vyšetření
§ 92f odst. 5 - přestupky fyzickýcx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
vyhl. č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví,
vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací službx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxědnosti za přestupky a řízení o nich,
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných
Jxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxinnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje činnost epidemiologicky závažnou. Především je povinna dodržovat zásady osobní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xymezen zákonem. Dále má provozovatel povinnost zajistit, aby výkonem činnosti epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví (naxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxečné potraviny).
K odst. 2
2.
K výkonu všech činností epidemiologicky závažných lze používat jen pitnou vodu. Z tohoto pravidla stanoví zákon dvě xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použití užitkové vody, čisté mořské vody a recyklované vody) nebo druh činnosti vyžaduje nebo umožňuje užití vody jiné jakosti. Pro užití vody jiné jakxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aby o jejím užití rozhodovala příslušná krajská hygienická stanice. Povolení k užití vody jiné jakosti by se tak mělo vztahovat k ostatním situacím. Poxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxžadavky na obsah žádosti a postup správního orgánu v případě, že žádost nemá stanovené náležitosti, upravuje správní řád. Krajské hygienické stanici xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxí vydáno.
3.
Mezi činnosti epidemiologicky závažné patří i takové, s nimiž souvisí používání kosmetických přípravků. Definici pojmu "kosmetickx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxo použití na trhu při obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo zdarma. V činnostech epidemiologicky závažných lze používat jen kosmetické přípravky, ktxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxx x x x
xx
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xo vybavit provozovnu lékárničkou první pomoci a vypracovat provozní řád. Pro provozování solária se stanoví další povinnosti jejich provozovatelů v xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxeguluje její vybavení; to ponechává na provozovateli služby a ukládá mu pouze její vybavení podle charakteru poskytované služby.
6.
Pokud jde o poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvností. Takové vymezení by bylo obtížné pro různorodost služeb, které lze pod jednotlivé činnosti podřadit a omezující pro jejich provozovatele. xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx V případě, že je zahajováno provozování živnosti, k níž musí být schválen provozní řád, stanoví zákon, že činnost nelze zahájit dříve, než je provozní řxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxdu, musí být provozní řád změněn a změna musí být rovněž předložena ke schválení příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Se schváleným provozním řádxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní řád musí být od okamžiku zahájení činnosti v provozovně vyvěšen.
7.
V případě, že se ukáže, že podmínky upravené zákonem a uvedené v provozním řádxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxanovení:
§ 2 odst. 9 - pojem "rodinný příslušník", § 3 a násl. - dodávání pitné vody, § 3 odst. 3 - výroba teplé vody, § 19 - výčet činností epidemiologxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Související předpisy:
nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích,
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
vyhl. č. 26xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxávní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Úprava se týká pouze xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxní vlády o obsahových náplních živností připouští, aby v rámci živnosti hostinská činnost a živnosti ubytovací služby bylo poskytováno přechodné ubyxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xekreaci. Zákon ale stanoví, že na poskytování ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci se nevztahuje; txxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí řád a předložit ho ke schválení příslušné krajské hygienické stanici. Obsah provozního řádu souvisí s délkou poskytovaného přechodného ubytování. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxy činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení. Pokud xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedených náležitostí uvedeny i další zákonem stanovené údaje, které by měly dokládat, že při ubytování v tomto časovém rozsahu jsou splněny požadavkx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxování provozního řádu je předmětem státního zdravotního dozoru. Pokud dojde ke změnám provozu ve skutečnostech uvedených v provozním řádu, musí být pxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxí provozovatel živnosti seznámit své zaměstnance a osoby, které pracují na jeho pracovištích, kontrolovat a zajistit jeho dodržování.
4.
V přípaxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxní nařídit změnu provozního řádu.
Související ustanovení:
§ 84 odst. 1 písm. j) - nápravná opatření, § 89 odst. 3 - poskytování údajů na žádost krxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxní,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xusí k jejímu provozování disponovat příslušným živnostenským oprávněním. Absence živnostenského oprávnění při provozování činnosti, která je živxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxvání činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění. Tomu je nutno rozumět tak, že neoprávněným podnikáním je takový postup i texxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxsti s povahou živnosti. (JUD30219CZ)
Zákaz výkonů
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Ve sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxny na sliznicích, oční spojivce a rohovce. Za dodržení zákazu odpovídá osoba provozující uvedené činnosti. Pokud má pochybnosti, zda nemůže dojít k poxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Další podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx.
1.
Základní právní rámec potravinového práva je v současné době upraven na unijní úrovni a je zakotven v přímo použitelných předpisech - naříxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxovni a za podmínek, které tato evropská nařízení stanoví. V zákoně o ochraně veřejného zdraví je obsažena pouze dílčí část činnosti provozovatelů potrxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx činnosti se podílejí orgány veterinární správy a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
K odst. 1
xx
xxx xxxxx xxzlišení činnosti stravovací služby od ostatních činností v rámci procesu výroby, zpracování, distribuce a prodeje potravin je definován pojem stravxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxazen obecnou definicí. Stravovací službou se tak nově rozumí činnost provozovatele potravinářského podniku, která souvisí s jakoukoli fází výroby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho stravování“ definuje i podle nenormativní poznámky pod čarou nařízení EU jako jakékoli zařízení (včetně vozidel, stánků s pevným stanovištěm a přexxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xotraviny určené k přímé spotřebě konečným spotřebitelem.
xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxi fází výroby, zpracování a distribuce potravin. Z hlediska praxe je třeba zdůraznit tu část definice, která uvádí, že potravinářským podnikem je i souxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xpotřebitelů (srov. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 44 A 62/2018, JUD436046CZ). Rovněž dále nařízení EU pro oblast potravin xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxi jako příležitostná manipulace s potravinami a jejich dodávka, podávání pokrmů a prodej potravin soukromými osobami například při dobročinných akcxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxle nařízení EU fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí.
K odst. 2
5.
S účinností od 1. ledxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxat jako vztahující se i na pokrmy. Pokrm jako právní pojem však existovat nepřestal a tudíž je třeba jej též definovat. Podstatné je, že pokrmem není každx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
6.
Stravovací službu lze poskytovat pouze v prostoru, který je k tomu určen na základě stavebních předpisů a který je stavebně, prostorově a dispozičnx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vazbě na poskytování stravovacích služeb jsou nařízení č. 178/2002, nařízení č. 852/2004 a nařízení 1169/2011. ČR dosud nevyužila možnost
notifikacx
xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxx xxxx xxkázán přístup zvířat do stravovací části provozovny, která je běžně přístupná spotřebitelům. Rozhodnutí umožnit či neumožnit vstup zvířatům je v obexxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxní postižení vyžaduje doprovod vodícího nebo asistenčního psa. Vodící pes je považován za zvláštní pomůcku, na kterou se poskytují dávky sociálního zxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxožení dokladu o výcviku psa. Jde o implementaci čl. 9 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva pro Českou republiku vstoupila v platnosx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxb.
8.
Osoby se zdravotním postižením mají právo na osobní nezávislost a samostatnost ve stejné míře, jako je tomu u nepostižených. Pes vycvičenx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxkou, která zdravotně postiženému umožňuje plně uplatňovat právo na volný pohyb, samostatnost a mobilitu. Aby nedocházelo k diskriminaci zdravotně pxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkonávat osoby bez zdravotního postižení. Proto je třeba respektovat zvláštní
status
asistenčních a vodicích psů s ohledem na jejich speciální výcvix xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xne 10. srpna 2010, sp. zn.: 31/2010/DIS/JKV (http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx4. Podáním oznámení se nezahajuje žádné řízení. Oznámení musí obsahovat stanovené náležitosti, jinak jej nelze považovat za řádně učiněné. Oznámení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xakovou změnu, která má dopady do rozsahu stravovací služby, pokud jde o změnu co do číselného řádu v počtu připravovaných pokrmů nebo změnu či přidání noxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xá provozovatel potravinářského podniku provozovny.
Související ustanovení:
§ 3 - požadavky na jakost pitné vody, § 19 - činnosti epidemiologxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxení (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o hygieně potravin,
§ 16 zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním pxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(Další povinnosti provozovatelů stravovacích služeb)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
Stravovací služba je činností epidemiologicky závažnou. Některé povinnosti provozovatelů stravovacích sužeb, ale x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dále nařízeními EU pro oblast potravin, ale plynou i ze zákona o potravinách a jeho prováděcích právních předpisů a veterinárních předpisů.
K odst. x xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx zajištěna tím, že všechny ingredience použité k výrobě a přípravě pokrmu musí odpovídat požadavkům, které na ně kladou právní předpisy, případně vydaxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na potraviny, národní právní předpisy, zejména zákon č. 110/1997 Sb. a zákon č. 166/1999 Sb. a jejich prováděcí předpisy, stanovící požadavky na jedxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxavin prováděcími vyhláškami k zákonu o potravinách a veterinárnímu zákonu.
K odst. 1 písm. b)
3.
Pokud jde o prováděcx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovací službu v rámci postupů založených na principech HACCP. Tyto nevydané pokrmy nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxrmem se rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy. Dxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxmů, způsobu stanovení kritických bodů a jejich evidence, postupu při odběru a uchovávání vzorků vyrobených pokrmů a požadavků na přípravu a podávání pxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxavovací služby jako jednu z činností epidemiologicky závažných.
K odst. 1 písm. c)
4.
Podávané pokrmy musí mít smyslové vlastnosti, které jsou chxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxuje žádný prováděcí právní předpis, nicméně lze v některých případech vycházet ze smyslových vlastností stanovených pro některé druhy potravin v proxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které ověřují, že žadatel o zkoušku má schopnost rozpoznání a vnímání základních chutí a pachů a schopnost barevného vidění.
5.
Výživové požadavky pro určité skupiny spotřebitelů nestanovuje prováděcí právní předpis, nýbrž vyplývají ze zvlxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx stravování, v rámci něhož může být poskytováno i dietní stravování. Různé druhy výživových požadavků mohou být uplatněny u poskytovatelů zdravotnícx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxx/2004 Sb., který stanoví, že ve školách a školských zařízeních se zakazuje nabízení k prodeji nebo prodej výrobků, které jsou v rozporu s požadavky na zdxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxh zařízeních, jsou stanoveny ve vyhlášce č. 282/2016 Sb. Na tuto skutečnost reaguje § 7a, který provozovateli potravinářského podniku zakazuje ve škxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxivu dětí, žáků a studentů podle této vyhlášky (srov. komentář k § 7a).
K odst. 1 písm. d)
6.
Postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů je upraven v pxxxxxx xx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxvovací službu povinni skladovat látky, suroviny, polotovary a potraviny za podmínek stanovených zvláštními předpisy, jak jsou uvedeny shora. V přípxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxo podniku, který látku, surovinu, polotovar nebo potravinu vyrobil.
K odst. 2
8.
Povinnosti týkající se osvědčení prokazujícího znalost hub jsox xxxxxxxxx x x x xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxkladě komentovaného ustanovení.
9.
Osvědčení prokazující znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb. vydávají na základě úspěšného složení zkoxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxvá ve znalostech právních předpisů (vyhláška č. 157/2003, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxto vyhláška upravuje členění hub na skupiny a podskupiny, požadavky na označování, jakost a uvádění do oběhu. Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx x zkoušce znalosti hub), u vybraných druhů hub, které mají jedovatá "dvojčata" se obsah zkoušky zaměřuje na jejich rozpoznání. Dále jsou ověřovány znalxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx základní praktické houbařské zkušenosti adepta a jeho vztah k houbám obecně. Zkouška znalosti hub sestává z písemné a ústní části, která se skládá před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxo testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub.
10.
Ke zkoušce ze znaloxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xd-borného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Žádost o provedení zkoušky znalosti hub se podává u krajské hygienické stanice přxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxdosti se uvede: jméno, příjmení, popřípadě titul, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxi žadatel připojí originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxch poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč. Správní poplatek žadatel platí až po úspěšném absolvování zkoušky. Osvědčení je žadateli xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xx xx xxxx
-
po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,
-
po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxbákových výrobcích,
zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxrou se stanoví znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o osvědčení,
zák. č. 634/2004 Sxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xkolním stravování
Díl 5
Hygienické požadavky na předměty běžného užívání
Vymezení předmětů běžného užívání
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxmě výrobků přicházejících do styku s vodou (§ 5) náleží předměty běžného užívání. Pod společné označení "předměty běžného užívání" zákon řadí materiáxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xro styk s potravinami, kosmetických přípravků, hraček a potravin určených pro tuto skupinu dětí.
2.
S účinností od 1. prosince 2015 byly z výčtu přexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; některé požadavky na obsah chemických látek v hračkách upravují nařízení EU, na která navazuje chemický zákon. Důsledkem vyřazení hraček ze zákona čx xxxxxxxx xxx xx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu. Ta tak orgánům ochrany veřejného zdraví zůstává v případě hraček jen podle chemického zákona. Pokud tedy vyhláška č. 84/2001 Sb. nadále obsahuje hyxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx úpravy vyhlášky obsahují přímo použitelné předpisy EU v oblasti chemických látek a směsí a prováděcí nařízení vlády k zákonu o technických požadavcícx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxřízení také vymezuje obsah pojmu materiály a předměty určené pro styk s potravinami; jde o materiály a předměty (včetně aktivních a inteligentních matxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xx důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami anebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potraviny. xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vrstvy a povlaky, které tvoří součást potraviny a které mohou být společně s potravinou konzumovány a pevná veřejná nebo soukromá zařízení pro dodávku xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxteriálů (aktivní a inteligentní materiály a předměty, adhezívní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxt národní úpravu, z níž část je transpozicí směrnic EU. Materiály a předměty určené pro styk s potravinami jsou podřazeny pod potravinové právo EU.
4x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx kosmetický přípravek považuje jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vněxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxjich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů. Za kosmetické přípravky se podle citovaného nařízení ES nepovažují léčivé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xsou takto označeny a dále výrobky, které jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny. Z vyhlášky č. 84/2001 Sb. plyne, že pokud jde o ošacení, považxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx x xxxxxxxxxi podnikatelských subjektů
Související předpisy:
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového právax xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxmětech určených pro styk s potravinami,
nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx6 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,
nařízení (ES) č. 1223/2009 o kxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx) č. 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xomise (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami,
nařízení (ES) 282/2008 o materiálech a předmětxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxt,
vyhl. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Povinnosti výrobce, dovozce, prodxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xe ke dni 1.7.2020.
1.
Právní úprava povinností osob při uvádění na trh materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je, jak je uvedeno i sxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxavy plyne rámec povinností, na jejichž základě lze vydat či novelizovat národní prováděcí právní předpisy. Z dikce odst. 1 však plyne, že přímo použitexxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xpravených národními předpisy (tzv. neharmonizovaná sféra) podporuje nařízení (ES) 764/2008.
2.
Právní úprava hygienických požadavků na výrobxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxo skupinu dětí) je národní úpravou.
3.
Ustanovení neupravuje problematiku kosmetických přípravků.
4.
Obecně veškerá právní úprava podmínex xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxi ve věku xx xxx xxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxlo přechodu látek do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxyklých nebo předvídatelných podmínek používání byly bezpečné, popř. nemohly způsobit žádné tělesné poškození při spolknutí a nedocházelo k přenosu xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxstnosti, označování a sledovatelnost výrobků a vydáno písemné prohlášení. Pokud specifické náležitosti prohlášení neupravuje právní předpis vztaxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nelze zaměňovat s prohlášením podle zákona o technických požadavcích na výrobky.
6.
Dodržení požadavků na bezpečnost výrobků je výrobce nebo dovxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xředpisů povinen vést dokumentaci. Zákon připouští, aby dovozce toto zkoušení a hodnocení neprovedl za podmínky, že tuto povinnost splnil již výrobce x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxo správní úřad určí. Nepředloží-li takovou dokumentaci, musí zkoušení a hodnocení provést sám.
7.
Základní povinnosti související s bezpečnostx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxení (ES) č. 1935/2004 jako fyzickou nebo právnickou osobu odpovědnou za dodržování požadavků tohoto nařízení v podniku, nad nímž vykonává kontrolu; xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxeroukoliv fází výroby, zpracování nebo distribuce materiálů a předmětů. Pojem "provozovatel podniku" tak zahrnuje i distributora.
8.
V tomto záxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxce. Vedle toho se pak stanoví povinnosti distributora, tj. osoby, která v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh. Především, nelze-li výrobce nexx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti s uváděním na trh výrobku pro děti ve věku do 3 let. Tyto výrobky distributor nesmí distribuovat, pokud nejsou v souladu s právními předpisx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xěžného užívání, který není zabalen v obalu určeném pro spotřebitele a xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xe věku do 3 let, které jsou nabízené jako použité. Nadále tak problematika použitých výrobků zůstává upravena zákonem o ochraně spotřebitele, který poxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xdděleně od ostatních výrobků, přičemž v provozovně, v místě vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k prodexxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxování, seznámení s pravidly používání výrobku, je-li to zapotřebí, a ustanovení o zákazu odstraňování nebo měnění označení výrobků nebo jiných údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xrčených pro styk s potravinami písemně oznámit příslušné krajské hygienické stanici zahájení, změnu nebo ukončení jejich výroby nebo dovozu, a to do 7 xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xbdobnou oznamovací povinnost zákon s účinností ode dne 1. 5. 2020 stanoví i provozovatelům potravinářských podniků používajícím ve svém potravinářsxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xakový výrobek vyrobil, dále zákon ukládá povinnost zajistit, aby výrobek za obvyklých nebo běžně předvídatelných podmínek nezpůsobil poškození zdrxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxbiologickou čistotu, přičemž dodržení požadavků na složení a vlastnosti výrobku je tento provozovatel povinen zkoušet a hodnotit a vést o tom dokumenxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxl, má obdobné povinnosti jako výrobce s tím, že se na něj vztahují úlevy, jak jsou upraveny v odstavci 2 komentovaného ustanovení, ale i to, že je povinen vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xísemného prohlášení, vydaného výrobcem v zahraničí, vyžaduje-li toto prohlášení prováděcí vyhláška č. 38/2001 Sb.
Související ustanovení:
§ xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxtního zdravotního dozoru, § 84 odst. 1 písm. a) - předmět výkonu státního xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
nařízení (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x50/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami,
nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 o omezení použitx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxteriály a předměty určené pro styk s potravinami,
nařízení (ES) 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potraxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právnxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xx x xxxx
xxxxx xx xxxxx01 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
Kosmetické přípravky
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxch prostředků, jejich dodávání a uvádění na trh a další související skutečnosti upravuje nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Totx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxí kosmetických přípravků, které nejsou ve spotřebitelském balení a jsou baleny v místě prodeje na žádost kupujícího nebo jsou baleny pro okamžitý prodxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxk. č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
Díl 6
Ochraxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
1.
Zákon vymezuje subjekty, které jsou nositeli povinnosti v oblasti ochrany zdraví před hlukxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxují stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, správci, popř. vlastníci pozemních komunikací, provozovatelé, popřípadě vlastníci drxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxřadatele zjistit, pak tyto osoby, pokud k pořádání veřejné produkce hudby poskytly stavbu a dále provozovatelé provozoven a dalších objektů, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxkty jsou zahrnuty pod legislativní zkratku zdroj hluku nebo vibrací. Tato legislativní zkratka a její obsah se promítají do dalších částí zákona.
2x
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxřízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor, chráněný vnitřní prostor staveb a chráněný venkovní prostory staveb a bylo zabráněno naxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxému vnitřnímu prostoru stavby. Část citovaného nařízení vlády, kterým se upravují hygienické limity hluku a vibrací v pracovním prostředí, nesouvisx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxon. Ten za provozovnu považuje prostor, v němž je živnost provozována. Pojem tedy zahrnuje všechny prostory, např. i prostory před prodejnou, používaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtory. Pouze ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích a dráhách zákon s účinností od 1. prosince 2015 stanoví, že splnění povinnosti ochrany před hlxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xe pokud stavba odpovídá technickým požadavkům stanoveným právními předpisy, pak se toto pravidlo potvrzuje. Pokud je stavba provedena v rozporu s práxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxx x
5.
Ustanovení obsahuje definici hluku a vibrací, a to pozitivní i negativxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví citovanx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx hluku obtížně objektivizovat. S účinností od 1. prosince 2015 byly z pojmu "hluk" vyloučeny i veřejné produkce hudby provozované ve venkovním prostorx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s využitím zákona o některých přestupcích a patrně i obecně závazných vyhlášek vydaných k regulaci podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku nexx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
K odst. 3
6.
Ustanovení vymezuje chráněné prostory, v nichž musí být hygienické limity hluku a vibrací dodrženy. Za chráněný venkovní prostor se xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xozemků a venkovních pracovišť. Rozsah chráněných venkovních prostor byl tak k tomuto datu zúžen, když byla zrušena ochrana nezastavěných pozemků užíxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxně rehabilitační péči. Pokud jde o vymezení pojmů "lesní a zemědělský pozemek", zákon poznámkou pod čarou č. 32b odkazuje na zákon o katastru nemovitosxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. K pojmu "chráněný venkovní prostor" se váže vymezení pojmu rekreace, kterou se rozxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nich.
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxby" byl s účinností od 1. prosince 2015 změněn tak, že jde o obvodový plášť, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x funkčně obdobných staveb, tj. do obytných a pobytových místností stanovených chráněných staveb. Před uvedeným datem se za chráněný venkovní prostor xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxení. Pojmy bytový dům, rodinný dům, jsou definovány stavebními předpisy. Pojmy "stavba pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání" a "stavba pro zdrxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxtavba zařízení pro výchovu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx x x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxavbami, ve vztahu ke shora uvedeným stavbám, se rozumí stavby sloužící stejným účelům, patrně i jen zčásti. Obsah pojmu "prostor významný z hlediska prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxní, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak.
8.
Nově byl s účinnoxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách) a obytné místnosti ve všech stavbách. Pro oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxst bytu, která splňuje stanovené požadavky, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Za obytnou místnost se považuje i kuchyň, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xožadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby. Při posouzení, zda jde o obytnou nebo pobytovou místnost bude správní orgán vycházet z kolaudovaného staxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxienické stanici náleží oprávnění pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku nebo vibrací, je-li to nezbytné k ochraně těchto osob, a to do doby odstxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxení provedené osobou uvedenou x x xx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xbnovení činností
Související předpisy:
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
zák. č. 128/2001 Sb., o obcích,
vyhl. č. 268/2009 Sbxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxch,
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
zákx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Z judikatury:
Pl. ÚS 4/18 (Ústavní soud)
1. Soudy nemohou rexxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxrem nicméně plyne, že Ústavní soud nemůže mít ambici pouštět se do přezkumu čistě technických záležitostí. K učinění podobných rozhodnutí disponuje pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxdnutím k současnému stavu vědění. Z ústavněprávního hlediska je totiž
relevantní
nikoliv to, jakým způsobem jsou pojaty a zformulovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx-still doktríny u hmotněprávní ochrany základních práv. Ústavní soud tak sice s odkazem na podstatné náležitosti demokratického právního státu (čl. x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxněprávní rozsah základních práv. Naopak lze z rozhodovací praxe Ústavního soudu dovodit implicitně opak, tzn. již jednou dosaženou úroveň ochrany záxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa má charakter „nenulové hry“ a snížení úrovně ochrany vede v zásadě pouze k omezení práv jednotlivců vůči veřejné moci a nikoliv mezi jednotlivci navzáxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxu při jejich zabezpečení totiž vzniká dilema z hlediska
alokace
veřejných rozpočtů. Trvání na opaku by v konečném důsledku zablokovalo tvorbu jakékoxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxenosti Ministerstva zdravotnictví vůči adresátům pokynu plynoucí z § 80 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví, nezamýšlí normativně určoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxního zdravotního ústavu, přičemž sjednocuje jejich postup při měření hlukové zátěže. (JUD414646CZ)
3 Ads 135/2008 (Nejvyšší správní soud):
Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxovnou. Městský soud v Praze tento prostor vymezil jako místo, kdy dochází k zásobování prodejny. I z protokolu o měření hluku vyplývá, že hluk vznikal mjx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxní zákoník, vymezuje provozovnu jako prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Hluk vznikající v rámci činnosti vykládky zboží xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí soud):
Předně je třeba konstatovat, že zdejší soud se zcela ztotožňuje se závěry učiněnými městským soudem ve věci namítané
kolize
uvedených právnxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxoprávní, zatímco ustanovení § 27 zákona o provozu na pozemních komunikacích upravuje odpovědnost za škody, která je jinak upravena občanským zákoníkxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe, silnice nebo místní komunikace podle obecných právních předpisů vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku provozu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxovně uváděná právní úprava má na mysli především odpovědnost za poškození sousedních nemovitostí při dopravních nehodách způsobených účastníky silxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xstanovení § 27 neukládá povinnost zajistit, aby hluk nepřekračoval stanovené hygienické limity, neboť tato povinnost je povinností uloženou zcela jxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxvými účinky hluku a vibrací.
Zákon o ochraně veřejného zdraví tedy ve výše uvedených ustanoveních zakotvuje základní podmínky ochrany zdraví osob v kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk. Jen tyto osoby mohou organizačními a technickými opatřeními řešit hygienické záxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx omezení hluku by odpovídali vlastníci jednotlivých automobilů, letadel či železničních vozů. Limity hluku stanoví prováděcí právní předpis. Hlukoxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povaze některých zdrojů hluku a vibrací, které buď nelze technicky řešit tak, aby limity nebyly překračovány, nebo jde o tzv. "staré zátěže", umožňuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby příslušným orgánem ochrany veřejnéhx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxmůže rozhodovat o organizaci dopravy na předmětné komunikaci, Nejvyšší správní soud konstatuje, že ustanovení § 30 zákona o ochraně zdraví hovoří o pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodovat ve smyslu určité formy činnosti orgánu veřejné správy, např. vydat správní rozhodnutí. Citované ustanovení pouze obecně stanoví povinnoxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxm popsaných případech.
[14] Mezi tato opatření proto jistě může patřit v posuzovaném případě oprava povrchu pozemní komunikace, výměna oken v dotčenxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxit bez svolení dotčených vlastníků nemovitostí a zejm. bez odpovídajícího správního aktu vydaného příslušným správním orgánem; to však podle názoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxávci pozemní komunikace, tj. i stěžovatelce, aktivní činnost (srov. dikci ustanovení § 30 zákona o ochraně zdraví, podle něhož "jsou povinni technicxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx Pokud se stěžovatelka spokojila pouze s tím, že technický stav předmětné komunikace je dostačující, a pokud nezahájila jednání s vlastníky nemovitosxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxhž výsledkem by bylo omezení dopravy na předmětné komunikaci a s největší pravděpodobností i pokles hluku a vibrací vzniklých takovouto dopravou, příxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxhraně zdraví. Jak již bylo konstatováno ve výše uvedeném rozsudku Nejvyššího správního soudu, povinnost k ochraně veřejného zdraví před hlukem a vibrxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxgulovat provoz na pozemních komunikacích, neboť uložit takovouto povinnost např. vlastníkům automobilů, jež projíždějí po předmětné komunikaci, bx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxušného řízení, jež by omezilo a regulovalo takovouto dopravu např. snížením rychlosti, by doprava coby zřejmě podstatný původce hluku a vibrací byla oxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxmunikaci neprovozuje žádné stroje nebo zařízení, je v tomto směru irelevantní. (JUD228340CZ)
6 Ads 28/2013 (Nejvyšší správní soud):
Aplikaci uxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxí či jiná opatření pro povinné osoby za účelem dodržení stanovených hlukových limitů. Právní norma totiž umožňuje sankcionovat povinnou osobu za výslxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxán oprávněn uložit sankci. Zákonodárcem zvolené řešení, použití neurčitých právních pojmů, nelze považovat za řešení neumožňující potrestání stěžxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxat všechny možné situace, ke kterým může v praxi docházet. To platí i pro posuzovaný případ. I zde zákonodárce předmětné řešení zcela jistě zvolil i z důvxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxislá od zdroje hluku. Je třeba připomenout, že ust. § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se vztahuje nejen na hluk z dopravy na pozemních komunixxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. proti zamezení či snížení hluku z letecké xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxížení hluku.
Poukazoval-li stěžovatel na to, že je trestán za něco, co nemohl reálně ovlivnit, lze s ním částečně souhlasit. Stěžovatel skutečně nemůxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxcí z této dopravy. Pokud taková opatření učiněna nejsou a hluk překračuje stanovený limit, je správní orgán oprávněn správci pozemní komunikace sankcx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx x. 6 Ads 135/2012-42, a ze dne 15.3.2007, č. j. 1 As 7/2006-56. (JUD251319CZ)
22 Cdo 2185/2003 (Nejvyšší soud ČR):
Právní věta: tohoto rozsudku: Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxince 1998, sp. zn. 3 Cdon 1091/96, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 11/2000, dovolací soud vyslovil názor, že mimo rámec sxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxvní akt vydán v mezích pravomoci příslušného správního orgánu a zda je pravomocný nebo vykonatelný. V usnesení ze dne 24. dubna 2002, sp. zn. 22 Cdo 1183/xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xprávnosti. Nejde-li tedy o nicotný správní akt (paakt), platí i v případě věcné vadnosti či nezákonnosti rozhodnutí správního orgánu, že pokud jím bylx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx38/2007/VOP/Ka (Veřejný ochránce práv)
Povinnost stanovená provozovateli zdroje hluku není v § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví definoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxost zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity pro chráněné prostory (tedy povinnost zabránit nadlimitním imisím).
Pokud není technicky mxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxjí také povinnost podílet se na jeho opětovném dosažení. Spravedlivým postupem se jeví uložit povinnosti ke snížení hluku všem provozovatelům, jejicxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxodukce. Právní rádce. 2010, roč. XVIII, č. 2, s. 52-55. ISSN 1210-4817.
KRÝSA, Ivo. Limity
kompetence
orgánů ochrany veřejného zdraví na úseku ochxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xttp://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/Hlukova_zatez_konference.pdf.
(Podmínky povolení)
JUDr.
Zdenx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxuku nebo vibrací uvedený v § 30 odst. 1, při jehož provozu nebo používání nelze hygienické limity hluku nebo vibrací z vážných důvodů dodržet. K takovému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo provozuje. Žádost musí mít stanovené náležitosti. Na vydání povolení má povinná osoba nárok, pokud v řízení o vydání povolení prokáže, že hluk nebx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xibrace z leteckého provozu (tedy lze žádat o povolení pro ostatní zdroje hluku na letišti). Dále se tato úprava nepoužije pro zdroje hluku a vibrací, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xsobě vydané povolení odejmout, a to z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo z důvodu nedodržení podmínek, za nichž bylo povolení vydáno.
K odst. 3 a 4
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xásma, přičemž zákon uvádí příslušnost k jeho zřízení. Pokud se v ochranném pásmu budou vyskytovat chráněné stavby (stavby bytových domů, rodinných doxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxšť na svůj náklad zajistit vypracování odborného posudku a na jeho základě pak provést nebo zajistit provedení takových protihlukových opatření, ktexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xožné provést, stanoví zákon, že lze zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění. Podmínky zřizování ochranných hlukových pásem pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
zák. č. 76/200x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxbrací
Z judikatury:
2 Ao 6/2010 (Nejvyšší správní soud):
46. Navrhovateli nelze přisvědčit ani v názoru na disproporci mezi ochranou veřejnxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nejednalo se o ochranné pásmo zajišťující řádný provoz letiště např. omezením výškových staveb v jeho okolí. Tato ochrana míří na subjekty zde existujxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxvrhovatele na využití jeho vlastnictví podle jeho úvahy převažuje nad zájmem na ochraně zdraví obyvatel. Soud tedy nevážil proti zájmu na ochraně vlasxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, že převažujícím je zájem na ochraně zdraví obyvatel. Na tom nemůže nic změnit ani to, že si navrhovatel zřejmě nepřeje být takto chráněn. Poukazxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxdné budoucí uživatele staveb. Argument o bránění záměru zastavění pozemků stavbami, které lze do ochranného pásma umístit, nemůže mít při tomto posouxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxho zdroje hluku podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je třeba zohlednit i plnění opatření uložených v předchozím povolení. (JUxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxo stanoveno hlukové pásmo, je stavební úřad. To nezbavuje dotčené orgány povinnosti poskytnout mu v případě nejasností o odborných otázkách součinnoxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xde žijí lidé a podmínky rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu byly stanoveny také (ba dokonce zejména) k jejich ochraně. (JUD160702CZ)
Sp. zn.: 232xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxné opatření tam, kde není možné nebo praktické nařizovat zastavení provozu zdroje hluku. To bude platit především pro případy, kdy zdroj hluku plní výzxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Z definice pojmu "rozumně dosažitelná míra" (§ 31 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví) vyplývá, že orgán ochrany veřejného zdraví musí v řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxeckých posudků by pak měl zvážit i všechna možná protihluková opatření, která lze učinit, jejich náklady a předpokládaný přínos ke snížení hlukové zátxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xozumně dosažitelné míry hluku a před udělením další výjimky případně požadovat provedení dalších opatření. (JUD160703CZ)
Z literatury:
BAxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxx x xx xxxx x210-6410.
BÁNYAIOVÁ, Alena. Nad rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR k ochraně před hlukem. Stavební právo bulletin. 2011, č. 2, s. 23-33. ISSN xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
KRÝSA, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxnce pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17.-19.5.2012 v Brně - the conference proceedings. Brno: Masarykova universita, 2012. s. 13xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.7.2020.
Úprava se týká hluku v komunálním prostředí. Vychází se z toho, že tam, kde zákon ukládá provést měření hluku v životním prostředí, rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx x 83c v souvislosti s autorizací, nepovažuje se za takovou osobu úřední měřič autorizovaný podle zákona o metrologii.
Související ustanovení:
§ xxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xx xxx/1990 Sb., o metrologii,
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(Instalace zdroje vixxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx x xx xxxxxxx xxx xxstalovány v chráněných vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb. V okolí chráněných staveb mohou být tyto stroje a zařízení instalovány po předložení studie pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení:
§ 30 - vibrace, chráněné vnitřní a venkovní prostory staveb
Související předpisy:
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxciálních službách,
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx2020.
Tímto prováděcím nařízením vlády je v současné době nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Vymezení noční doby souvisí s tím, že hygienické limixx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.7.2020.
K odst. 1 až 3
1.
Stanoví se definice neionizujícího záření a povinnosti nepodnikajících fyzických osob, podnikajících fyzickýcx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxí povinnost činit taková technická a organizační opatření, aby expozice lidí v komunálním prostředí nepřekračovaly nejvyšší přípustné hodnoty stanxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xařízení upravuje i nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření pro zaměstnance; v této části je prováděcím předpisem k pracovněprávním předpixxxx
xx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxmunikací jako jsou rádiové a televizní vysílače a základnové stanice pro mobilní telefony v obytné zástavbě, vypracovat dokumentaci, ve které bude doxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenické stanici. Tato povinnost se netýká malých mobilních zařízení, jako jsou ruční radiostanice či mobilní telefony, ale ani mobilních zdrojů s velkxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
3.
Pro případ, kdy dojde k závadě zdroje neionizujícího záření, která by mohla vést k expozici osob překračující nejvyšší přípustné hodnoty, musí býx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx x
4.
Úprava představuje preventivní opatření k zamezení újmy na zdraví spotřebitelů služby péče o tělo, využívajících zdrojů neionizujícího záření, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxých případech může dojít k poškození ozařované plochy pokožky těla.
5.
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxanici náleží oprávnění pozastavit provoz nebo používání zdroje neionizujícího záření, je-li to nezbytné k ochraně těchto osob, a to do doby odstraněnx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnické stanici měření neionizujícího záření provedené osobou uvedenou v § 84 odst. 2.
Související ustanovení:
§ 83a - oblasti autorizace, § 83c - osvědčení o autxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxsející předpisy:
nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,
zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacícxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx záření v rozsahu vlnových délek optického záření procesem kontrolované stimulované
emise
. Výrobce a dovozce laseru je povinen zajistit zařazení lasxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xeličinou a nenahrazují expoziční limity; jsou však důležitou praktickou pomůckou pro zjištění potenciální nebezpečnosti laserového zařízení bez vxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xirokou dostupností a zároveň nezanedbatelnou potenciální nebezpečností. Lasery zařazené do třídy 1N a vyšší se vybavují výstražným textem odpovídaxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zdraví před neionizujícím zářením,
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
xxx x
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x.
Úprava podmínek ochrany zdraví při práci v zákoně je jen dílčí úpravou ve vztahu k obecné úpravě této problematiky zejména v části páté zákoníku práce x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxaví při práci navazuje. Podle pracovněprávních předpisů je zaměstnavatel povinen zajistit ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika mxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxikovosti pro zdraví se práce podle tohoto zákona zařazují do čtyř kategorií. Pravidla pro toto zařazení prací do kategorií obsahuje vyhláška č. 432/20xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxěné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok. Tato výjimka vychází z toho, že práce se do kategorxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxikají, ale nejsou zaměstnavatelem, provádět kategorizaci prací.
K odst. 2
4.
Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel. Práce do kategorxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxřazeny, se ze zákona považují za práce kategorie první. Podle zákoníku práce o zařazení prací do kategorií je zaměstnavatel povinen informovat své zaxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxnu práce nebo změny podmínek odůvodňujících zařazení práce do druhé kategorie (zde připadá v úvahu přeřazení práce z kategorie první do druhé); do 10 dnx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxových prací. Žádost o zařazení práce do kategorie třetí a čtvrté (rizikové) musí zaměstnavatel předložit příslušné krajské hygienické stanici do 30 dxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
6.
Žádost o zařazení práce do kategorie musí obsaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xměně, pořízené na základě měření provedeného v souladu s § 38 odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle § 38 odst. 2, bylo-li toto odborné hodnocenx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdeckého poznání mohou významně ovlivňovat nebo ovlivňují zdraví. Za charakteristickou směnu se podle prováděcí vyhlášky považuje směna, která probxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xozhodujícím období skutečné míře zátěže těmto faktorům. Pro účely hodnocení faktorů celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nepředloží žádost se všemi náležitostmi, upravuje správní řád.
K odst. 4
7.
Zaměstnavatel zařazuje práce do druhé kategorie sám. Je však povinen xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxstí od 1. prosince 2015 povinen připojit protokoly o měření a vyšetření rozhodujících faktorů provedených v souladu s § 38.
K odst. 5
8.
Zařazení prxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxy zdraví při práci ukládá zaměstnavateli povinnost pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvatele zlepšovat podmínky práce tak, aby práce mohly být z rizikových prací přeřazeny do nižší kategorie. Podmínky výkonu práce u zaměstnavatele se měxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvinnost bezodkladně předložit příslušné krajské hygienické stanici žádost o zařazení práce do příslušné kategorie. Předmětem této žádosti může být xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x její součástí musí být s účinností od 1. prosince 2015 protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek podle § 38. Z uvedeného mimo jiné plxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxinností od 1. prosince 2015 se pro případy změn zařazení prací do kategorií z procesního hlediska stanoví, že krajská hygienická stanice provede o vyřaxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xrávním účinkům původního rozhodnutí.
K odst. 6
xx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxní kategorii práce, při jejímž výkonu se vyskytují rizikové faktory v míře odůvodňující zařazení práce do kategorie rizikové, má oprávnění zahájit v txxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxry zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví zaměstnance.
Související ustanovení:
§ 38 - měření faktorů pracovních podmínek, § 39 - rizikové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtanicích, § 84 odst. 1 písm. p) - oprávnění uložit měření faktorů pracovních podmínek, § 100c - místní příslušnost krajské hygienické stanice pro podxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxany zdraví při práci,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví poxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxovádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.7.2020.
K odst. 1
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxorie nebo změn zařazení do těchto kategorií smí zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxřování autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena. Práce tedy není zařazena do kategorie v souladu se zákonem, jestliže zaměstnavatel nexxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xaktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha zaměstnavatel zařadil práce do druhé kategorie nikoli na základě měření nebo vyšetření podle odstavce 1, alx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxá zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny. Tedy při použití pojmu „fyzická zátěxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxzikových faktorů pracovních podmínek odděluje rizikový faktor fyzická zátěž zahrnující celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž a ruční manxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxa uvedených podzákonných právních předpisů sjednotit.
3.
Odborné hodnocení pro shora uvedený účel může provést jen držitel autorizace k vyšetřxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxv, který je autorizující osobou. Zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a Ostravě nebo jiné subjekty musejí osvědčení o autorizaci získat. Zákon stxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxcí se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena.
4.
Zaměstnavatel však shora uvedeným způsobem nemůže postupovat, pokud pro rizikové faktory xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxtostmi podle § 37 odst. 3 a připojit k ní protokoly o měření nebo vyšetření provedeném podle odstavce 1.
K odst. 3
5.
Jestliže zaměstnavatel při zařxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxí nebo ohrožení nemocí z povolání, je zaměstnavatel xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru provedeném podle odstavce 1.
6.
Ke shora xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do podzákonného právního předpisu, se se zákonnou úpravou od 1. 2. 2020 překrývá. Je proto namístě zrušit úpravu v podzákonném právním předpisu. Do dobxx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxací, § 83a - oblasti autorizace, § 83c - osvědčení o autorizaci
§ 86 odst. 2 hlavní činnost Státního zdravotního ústavu
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky oxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Rizikové práce
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
1.
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xavazuje na úpravu kategorizace prací a stanoví, že práce zařazené do třetí a čtvrté kategorie jsou ze zákona pracemi rizikovými. Práce riziková je defixxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xprávnění v řízení z moci úřední rozhodnout, že práce zařazené do druhé kategorie jsou rovněž pracemi rizikovými. Takto krajská hygienická stanice rozxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xizikových faktorů, které z hlediska hodnocení rizikovosti pro zdraví sebou nese nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s praxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxků hodnocení expozice skupiny osob nebo jednotlivých osob chemickým látkám na základě stanovení vhodných ukazatelů ve vzorcích biologického materixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, jejichž překročení svědčí o zvýšení expozice chemickým látkám nad hygienicky přípustnou úrovexx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxcovních podmínek pomocí biologických expozičních testů provádět odběr biologického materiálu za podmínek stanovených prováděcí vyhláškou. Zjistxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxlit zaměstnavateli . Zaměstnavatel pak je povinen zjistit příčinu tohoto překročení a zabezpečit její odstranění. O překročení limitních hodnot ukaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance. Dále komentované ustanovení ukládá zaměstnavateli, aby výsledky biologických expozičních testů v členění podle pracovišť bezodkladxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxělit výsledky biologických expozičních testů příslušné krajské hygienické stanici, pokud o to požádá. Ke shora uvedené úpravě se dodává, že také § 57 oxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xro stanovení hodnot biologických xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxdené překrývající se části zákonných úprav je třeba považovat nejméně za nadbytečnou byrokracii.
Související ustanovení:
§ 37 - kategorizace xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxu se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického maxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání,
zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Evidence rizikových prací
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xe vztahují k výkonu rizikových prací na jeho pracovištích, tj. prací druhé rizikové kategorie, prací kategorií třetí a čtvrté. Zaměstnavatel je povinxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxel vede kromě osobních údajů též údaje o počtu směn, datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a jejich závěrech, jakož i zvláštxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxkování je objasněno v souvislosti s § 46. Evidenci zaměstnavatel musí uchovávat po dobu 10 let ode dne ukončení expozice příslušnému rizikovému faktorxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxí ode dne 1. prosince 2015 i mutageny) má však zaměstnavatel povinnost evidenci uchovávat v prodloužené 40leté lhůtě od ukončení expozice; tuto evidenxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xaměstnance faktorům pracovních podmínek.
Související ustanovení:
§ 37 - zařazení prací do kategorií, § 39 - rizikové práce, § 46, 47, 47a, 49 - xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
Povinnosti agentury práce a uživatele při kategorizaci prací a zajišťoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx 2020 komentované ustanovení objasňuje povinnosti agentury práce jako zaměstnavatele podle § 37 až 39, tj. při kategorizaci prací a v souvislosti s proxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxdu práce - generálního ředitelství Úřadu práce k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. Zprostředkováním zaměstnání se podle tohoto zákona roxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxká osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Obecně povinnosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců je agentura práce. Komentované ustanovení však povinnosti podle § 37 až §39 ukládá uživateli, tj. jinému zaměstnavateli, k němuž byl agenxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxěstnavatel musí u prací kategorie druhé až čtvrté zajistit měření nebo vyšetření rizikových faktorů, event. jejich odborné hodnocení postupem podle x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xategorie rizikové, tak může časově významně překročit dobu dočasného přidělení agenturního zaměstnance. Pokud jde o biologické expoziční testy, svxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxout opatření k odstranění příčiny překročení limitních hodnot, tedy zlepšit pracovní podmínky.
2.
Podle zákoníku práce agentura práce uzavírá x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce. Zákoník práce tak předpokládá, že uxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xodle vyhlášky č. 79/2013 Sb. Ve shodě s tím jsou uživateli uloženy povinnosti směřující k tomu, aby agentura práce měla podklady pro zajištění pracovnxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
předat agentuře práce informace o kategorii práce dočasně přiděleného zaměstnance a zařazení této práce podle jednotlivých rozhodujících rizikovýxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxivatelem dosud provedeno ani hodnocení rizik, které podle zákoníku práce a souvisejících podzákonných předpisů předpokládá u řady rizikových faktxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx k níž má být zaměstnanec agentury práce dočasně přidělen, a míru předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené po projedxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch prací podle § 40. Agentura práce pak je povinna tuto evidenci uchovávat po dobu stanovenou v § 40. Uvedený postup plyne i z důvodové zprávy k novele zákoxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xx x x xxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxjmena „jí“ (tj. agentuře práce). Ke komentovanému ustanovení se dále uvádí: podle odstavce 1 věty první uživatel plní pouze povinnosti podle § 37 až 39. x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxlo namístě stejně jako u povinností zaměstnavatele podle § 37 až 39. Naopak jako nadbytečné se jeví ustanovení, které ukládá agentuře práce jako zaměstxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
nařízení vlxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxbrací,
nařízení vlády č. 291/2015 Sb. , o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Používání biologických činitelů a azbestu
JUDxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxzicí práva EU. Týká se prací s biologickými činiteli skupin 2 až 4 a prací, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. U biologických čxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx výkonu takové práce. Odchylka je stanovena pro laboratoře provádějící diagnostickou službu pro biologické činitele skupiny 4; tam xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
2.
Pokud jde o azbest, zaměstnavatel hlásí předem práce, při nichž i jen mohou být zaměstnanci exponováni axxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxest obsahují, jakož i změny pracovních podmínek; náležitosti hlášení jsou stanoveny v § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. Tyto povinnosti zaměstnavatel nemxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxtkodobou expozicí azbestu za podmínky, že z hodnocení rizik a z určení expozice zaměstnanců azbestu vyplývá, že přípustný expoziční limit nebude překxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxlášených údajů, ať jde o práce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 nebo s azbestem.
4.
Práce s azbestem jsou podle § 8 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sbx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí.
K odst. 2 a 3
5.
Obecně platí pravidlo upravené zákoníkem práce, že zaměxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 nebo práce s možnou nebo existující expozicí azbestu, stanoví zákon zaměstnavateli nebo jím určené osobě při stxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má zaměstnavatel povinnost ochranná opatření k prevenci a omezení rizik souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxickou stanicí. Zákon tedy nevyžaduje, aby opatření byla krajskou hygienickou stanicí schválena. Posoudí-li krajská hygienická stanice opatření zaxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xx - oprávnění k nařízení ochranných opatření, § 100c - určení místní příslušnosti krajské hygienické stanice pro podání oznámení
Související přexxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx podmínky ochrany zdraví při práci,
vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů bixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xzbestem a biologickými činiteli,
vyhl. č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedixxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxna
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1 a 2
1.
Pracovněprávní předpisy ukládají zaměstnavateli povinnost zajistit, abx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxch pracovního vybavení. V tomto ustanovení je upravena jakost teplé vody pro případ, kdy zaměstnavatel má vlastní individuální zdroj, z něhož vyrábí txxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxolení výjimky. Žádost musí mít stanovené náležitosti. Postup správního orgánu v případě, kdy žádost stanovené náležitostí nemá, upravuje správní řáxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxdu ohrožení veřejného zdraví nebo z důvodu nedodržení podmínek, za nichž bylo povolení vydáno.
K odst. 3
3.
Dodržení jakosti pitné vody, ať jsou hyxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhláškou č. 252/2004 Sb. Rozsah a četnost může příslušná krajská hygienická stanice upravit buď tak, že je z moci úřední rozšíří nebo na žádost zaměstnaxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xrávní nárok.
Související ustanovení:
§ 3 odst. 3 - jakost teplé vody obecně
Související předpisy:
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalšíxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxx/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxobné pravidlo jako zákoník práce, tj. náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxsům)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Ustanovení zohledňuje skutečnost, že většina povinností zaměsxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx práci v tomto zákoně navazuje.
Související předpisy:
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bexxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxx x
xxxxxxxxx x xxbezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
(Povinnosti osob)
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxe se rovněž pojem „nakládání“, který zahrnuje výrobu, dovoz, distribuci, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodnikovou dopxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xhránit zdraví osob a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacháxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý“ a „žíravý“, které zohledňovaly „starý“ systém klasifikace látek a směsí podle chemického zákona, neboť podle důvodové zprávy k novele zákona vyhláxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx klasifikace tříd a kategorií nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
K xxxxx xx xx x x x
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Každé fyzické nebo právnické osobě se podle odstavce 3 zakazuje tyto látky a směsi nabízet, darovatx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xodnikající fyzická osoba pak ale smí s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxixxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdle § 44b. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání však již mohou vykonávat zaměstnanci zaškolení takovou odborně způsobilou fyzickou osobou. Proškolxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx Odchylná úprava platí pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci; může ale plynout i z jiných právních předpisů, například živnostxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxfekci, dezinsekci a deratizaci, upravenou v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, byla nová terminologie, která opustila dosavadní legislativní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „toxické“ a „vysoce toxické“ nebezpečné chemické látky a směsi. Je tak nezbytné uvedenou terminologii v době co nejkratší upravit. Podle odstavce 7 je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx008, právnická a podnikající fyzická osoba povinna skladovat v prostorách, které jsou uzamykatelné a zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolanýxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví osob. K odstavci 7 se dodává, že s účinností ode dne 1. 5. 2020 je zrušena povinnost prxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxými chemickými látkami a směsmi. Podle důvodové zprávy byla tato povinnost nadbytečná s ohledem na to, že postačí bezpečnostní listy vydávané podle naxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 35 nařízení (ES) 1907/2006 má v této souvislosti zaměstnavatel povinnost umožnit zaměstnancům a jejich zástupcům přístup k bezpečnostním listům xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xedena evidence o nakládání s každou jednotlivou nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxu a příjmení osoby a útvaru subjektu (fyzické nebo právnické osoby), pro který byly vydány. Takové evidenční záznamy musejí být uchovávány nejméně po dxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x na vedení evidence chemických látek a směsí, které jsou výbušninami.
K odst. 4
4.
Jde-li o osoby mladší 18 let nebo osoby, jejichž svéprávnosx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xměsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxzenu třídu a kategorie nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou H314 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.. Tento zákaz platí pro každou práxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxadistvému nebo osobě s omezenou svéprávností, nabízet, darovat, prodávat nebo jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické látky nebo cxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xřídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxgorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v prodejních automatech a do přinesených nádob.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxá způsobilost pro speciální ochrannou DDD za použití toxických a vysoce toxických látek a směsí, § 84 odst. 1 písm. s) - oprávnění k nařízení ochranných xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxEHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006,
Odborná způsobilost
JUDr.
Zdena
Krýxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxbilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxeré mají jiné vzdělání a jsou tedy odborně způsobilé pro nakládání s uvedenými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jen v případě, že maxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xrajské hygienické stanice a uchazeč se tedy může ke zkoušce přihlásit u kterékoli z nich.
2.
Ke zkoušce se může přihlásit jen osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt nebo bydliště na území ČR. Ke složení zkoušky oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xkoušky a další podmínky zkoušky upravuje prováděcí vyhláška.
Související ustanovení:
x xxx xxxxx x x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxí toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008,
§ 82 odst. 2 písm. h) - oprávnění ke zřízení zkušební komise
Související předpisy:
vyhl. č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx
HLAVA III
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Díl 1
Očkování a spolupráce orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxávní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxytu infekčních onemocnění. Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, ktexx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xímto účelem spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb s příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví. Poskytovatelem zdravotních služeb se roxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xeřejného zdraví jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Náklady poskytovatelů zdravotních služeb jsou hrazeny buď z veřejného zdravotního pojištění a v pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxe zákona o zdravotních službách, což je ve většině případů krajský úřad. V současné době je vyhláškou upraveno hrazení činností poskytovatelů zdravotxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právní povinnost zajistit a provést pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxace, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění a podmínky, za kterých mohou být v souvislosti se zvláštnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxytu musí být vždy nařízena izolace a léčení na infekčním oddělení, popřípadě oddělení tuberkulózy nebo venerologickém oddělení poskytovatele zdravxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx syfilis v I. a II. stadiu, přenosná dětská obrna, pertuse v akutním stadiu, ricketsiózy, SARS a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxkce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci a projevy nemocí nebo událost, která představuje možnost propuknutí nemoci podle článku 1 Mxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES nemocí přenosnou.
4.
Ustanovení souvisí s § 70, který stanoví povinné léčení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxení zákona o zdravotních službách, která stanoví, že možnost volby poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení se mimo jiné nevztahuxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xchraně veřejného zdraví. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen pacienta k izolaci, karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu stanovenému podxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x pojem infekční onemocnění, § 70 - léčení infekčních onemocnění
Související předpisy:
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
vyhl. č. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxé nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění,
vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
vyhl. č. 306/2012 Sb., o pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx
(Povinnost podrobit se očkování)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx České republiky trvalý pobyt, osobám s občanstvím členských států EU, dalším cizincům, kteří mají oprávnění pobývat na území České republiky a dále cixxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xež 90 dnů, podrobit se povinnému pravidelnému očkování. Pravidelná očkování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou na základě hodnocení zdrxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky v této oblasti a doporučení Světové zdravotnické organizace. V současné době jsou povinná pravidelná očkování proti těmto infekčním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxně, virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a proti pneumokokovým nákazám.
2.
Za účelem přesnějšího vymezení hranic pro poxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxt ve vyhlášce stanovena jen k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění, u nichž existuje vysoké riziko dalšího epidemického šíření v kxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxu nemocí.
3.
Filosofie povinného pravidelného očkování vychází ze skutečnosti, že pouze při dostatečné proočkovanosti je možné navodit tzv. kolxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxněním. Při navození kolektivní imunity daný patogen v populaci necirkuluje a v důsledku toho není pak chráněn jen očkovaný jedinec, ale i ti jedinci, ktxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xojde-li k poklesu celkové proočkovanosti populace, pak je zachování kolektivní imunity ohroženo. Cirkulace patogenů v populaci se může zvýšit a může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxsti očkování. Míra proočkovanosti se může u jednotlivých onemocnění měnit a ne vždy je pevně stanovena. Například u spalniček je pro dosažení kolektivxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xrenstein W.A., Offit, P.A. (Eds.) Vaccines, 6th ed. Elsevier Saunders, Philadelphia; 2013:153-166). Nicméně u všech mezilidsky přenosných onemocnxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxk může dojít k postupné ztrátě až vymizení kolektivní imunity pro dané onemocnění a naopak. Kolektivní
imunita
nemůže sama o sobě ovlivnit patogenitu xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx onemocnění také u neočkované populace (např. osoby s poruchou imunity, s kontraindikacemi pro očkování). Nepřímý efekt je pak měřitelný poklesem incxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xčkování se provádí proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B v kombinaci, samostatně proti virové hepatitidě B a proti vzteklině. Zvláštní očkovxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x integrovaném záchranném systému nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru. Zvláštní očkování proti vzteklině se provádí u fyzických osxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxch osob pracujících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž maxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx provádí u studujících lékařských fakult a zdravotnických škol, u studentů připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxipravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení, u fyzických osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxfikačních kurzů, zajišťujících péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v zařízeních sociálních služeb s nebezpečxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dálx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxáce povinnost zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří se podrobili zvláštnímx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxx x
9.
Pravidelnému ani zvláštnímu očkování není povxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxaindikace, tj. zdravotní stav, který brání podání očkovací látky. O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb vystaví fyzické osobě potxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydat, je pouze poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 47a. Jde-li o děti ve věku do 15 let, je jím až na výjimky poskytovatel zdravotních služeb v obxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxotních službách, posuzujícím lékařem, vykonávajícím posudkovou činnost. Uvedeným jednoznačným doplněním komentovaného ustanovení byl překonán xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxci může vydat i jiný než praktický lékař pro děti a dorost.
K odst. 3
10.
Na základě kontrol proočkovanosti populace zjišťují orgány ochrany veřxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxové kontrole zjistí, že se osoba mladší 18 let nepodrobila stanoveným druhům očkování, aniž by k tomu byl dán zdravotní důvod a současně jde o osobu mladšx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxo vyšetření, zda nejsou dány zdravotní důvody pro neočkování u poskytovatele zdravotních služeb, kterého v rozhodnutí určí. Nejde tedy o stanovení poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxu tedy přestupkově odpovědné, odpovídá za splnění právní povinnosti podle předchozích odstavců jejich zákonný zástupce, pěstoun nebo fyzická osobax xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxména rodiče, kteří mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Zákonným zástupcem dítěte může být xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxnou a nedohodnou na splnění povinnosti očkování u svého dítěte, vzniká situace, která je právně řešitelná pouze soudem na návrh rodiče; soud rozhodne, xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxící okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, které jsou umístěny do dětských domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní vxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxchova nebo uložena ochranná výchova, odpovídají za splnění povinností podle předchozích odstavců tato zařízení, resp. poskytovatelé zdravotních sxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do zařízení sociálních služeb nebo provozovatelé obdobných zařízení.
x xxxxx x
xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhovět.
K odst. 6
13.
Jde o zmocňovací ustanovení k zajištění prováděcí první úpravy členění očkování, podmínek jeho provádění, stanovení způxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxm fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění.
Související ustanovení:
§ 108 odst. 4 - limity podzákonnx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxištění,
zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxho i systematického výkladu lze oprávněně dovodit, že text ustanovení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxem. Zmocnění, jež je v zákonné úpravě poskytnuto prováděcí vyhlášce za účelem regulace podrobností spjatých s realizací povinné vakcinace, využívá pxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx garancí poskytnutých nositelům základních práv a svobod v čl. 4 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod.
Poměřování zájmu na ochraně veřejného zdrxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxraně základních práv jsou přítomna lidská, občanská i sociální práva. xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxdu s postuláty Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, aniž by zasahoval do sféry expertní či politické. Veřejný zájem lze v relaci k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákonné garance postupu při povinné vakcinaci, zatímco stanovení detailních pravidel povinného očkování, vycházejících z expertních znalostí, je x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx otázky povinného očkování proti infekčním nemocem umožňuje s dostatečnou pohotovostí reagovat na vývoj výskytu jednotlivých infekčních onemocněnx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, o očkování proti infekčním nemocem (č. 65/2009 Sb., č. 443/2009 Sb., č. 299/2010 Sb.), a předtím platné vyhlášky č. 439/2000 Sb. o téže problematice, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx
. Jeho pozitivní závěry o splnění postulátu výhrady zákona a o nezbytnosti zákonné úpravy povinného očkování vyčerpaly rámec přezkumu a neoprávnily sxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxvci tímto očkováním. Stanoví-li však stát sankci pro případ odepření povinnosti strpět vakcinaci, musí se zamýšlet i nad situací, při níž eventuálně zxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xořádku a v čl. 24 hovoří o "spravedlivé náhradě" za "nepřiměřené poškození" zdraví způsobené zákrokem stanoveným zákonem. Součástí úvah o předmětném xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xčkování jde o lékařský výkon preventivní povahy, činěný v zájmu ochrany veřejného zdraví, aprobovaný zákonem a mající mimořádně široký osobní rozsah x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxdně zvážila doplnění právní regulace institutu povinného očkování proti infekčním nemocem o úpravu odpovědnosti státu za výše naznačené následky. Mxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xákonodárci Ústavní soud Republiky Slovinska v rozhodnutí ze dne 12.2.2004 sp. zn. U-I-127/01). (JUD282507CZ)
III. ÚS 449/06 (Ústavní soud):
Úsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxké republiky požadovaná ochrana individuální autonomie, předpokládaná citovaným ustanovením, vyžaduje, aby povinné očkování nebylo proti povinnxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xterá se odmítla podrobit očkování, naplňuje tzv. materiální znak přestupku (§ 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxevanci, jakož i nebezpečí pro společnost, které může jednání dané osoby vyvolat. Významným aspektem bude také konzistentnost a přesvědčivost tvrzenx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxkování ospravedlní, nebude zpravidla předpoklad konzistentnosti postoje této osoby a naléhavosti ústavního zájmu na ochraně její autonomie dán. Jexxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxx x xkolnosti případu možné. (JUD221138)
II. ÚS 725/18 (Ústavní soud)
I. Zjistí-li Ústavní soud, že v přezkoumávaném řízení před obecnými soudy došlx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxoučeno, aby výhrada svědomí jednoho z rodičů vůči zákonné očkovací povinnosti byla úspěšně uplatněna i v situaci názorového sporu mezi rodiči ohledně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xájmem na ochraně zdraví, ale také s totožnou svobodou svědomí druhého rodiče, při zohlednění, že právo na péči o dítě a jeho výchovu náleží oběma rodičům xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxkováním spočívající v projevu méně závažných vedlejších účinků očkování u dotčeného dítěte ani na poukazu na velmi závažnou reakci jiné osoby na zcela xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxká, ve smyslu čl. 12 Úmluvy o právech dítěte se neomezuje na pouhé zjištění názoru dítěte na projednávanou záležitost, ale zahrnuje také další komunikxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxlo-li jej dítě). Za dodržení tohoto práva odpovídá soud. Je-li dítě způsobilé být v řízení vyslechnuto přímo soudem a není-li to rozporné s jeho nejlepšxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xohledněn jeho názor. Právo dítěte být slyšeno v záležitosti, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxsí reflektovat věk, vyspělost a nejlepší zájem dítěte.
IV. Je-li účastníkem soudního řízení nezletilé dítě zastoupené ustanoveným kolizním opatroxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod také určitou komunikaci a kontakt mezi tímto dítětem a jeho opatrovníkem, a to způsobem a v míře odpovídajíxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxstupuje a jak, či dokonce že je vůbec vedeno řízení v jeho věci, pak zpravidla dochází k porušení jeho práva dle čl. 38 odst. 2 Listiny. I dítě má právo být důxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx xx2011-120 (Nejvyšší správní soud-rozšířený senát):
Rámcová úprava povinnosti fyzických osob podrobit se očkování stanovená v § 46 zákona č. 258/20xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxavkům, podle nichž povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích (čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a meze základníxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxvní prostředky při zdolávání infekčních nemocí. Zdravotnictví a právo: právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: JUDr. Karel Havlíček. 201xx xxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxuální judikatury. Zdravotnictví a právo: právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: JUDr. Karel Havlíček. 2011, roč. 15, č. 6, s. 14-20. ISSN 1xxxxxxxxx
xxxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxr, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-457-6.
(Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb v souvislosti s očkováním)
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování a zveřejní jej ve formě sdělexx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx smějí použít jen očkovací látky, které odpovídají stanovenému antigennímu složení. Sdělení je tedy důležité rovněž, ne-li především, pro výrobce očxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxžádá o provedení pravidelného očkování jinou registrovanou očkovací látkou, avšak v takovém případě se nebude jednat o hrazenou službu z veřejného zdxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xxxxváních se vede záznam jednak ve zdravotnické dokumentaci poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provedl a jednak v očkovacím nebo zdravotxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxvisející ustanovení:
§ 80 odst. 1 písm. e) - oprávnění Ministerstva zdravotnictví stanovit antigenní složení očkovacích látek
Související pxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxní)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxních služeb je dán oprávněním vydaným podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Pravidelná očkování u osob starších 18 let mohou provádět vxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxněny provádět pravidelná očkování v rozsahu oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. Speciální ustanovení řxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx ustanovení určuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni provádět zvláštní a mimořádná očkování. Zdravotním ústavem pro tyto účelx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxdle zákona o zdravotních službách.
K odst. 3
3.
Komentované ustanovení určuje poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni provádět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx. 4 až 6
4.
Ustanovení byla do zákona doplněna v souvislosti s implementací Mezinárodního zdravotního řádu (2005) vydaného Světovou zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xeakce v oblasti veřejného zdraví na ně způsoby, které odpovídají riziku pro veřejné zdraví. V příloze č. 7 Mezinárodního zdravotního řádu je upravena pxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí proti žluté zimnici. Současně stanoví odbornost pro očkujícího lékaře. Určuje se obor specializačního vzdělávání a zavedení povinnosti poskytovaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxů oprávněných provádět očkování proti žluté zimnici.
5.
Provedení očkování proti žluté zimnici se zapisuje do zdravotnické dokumentace očkovanxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxinárodní osvědčení v českém a anglickém jazyce, jehož vzor stanoví prováděcí vyhláška. Seznam oprávněných poskytovatelů vedených v evidenci zveřejxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xroti infekčním nemocem
(Podmínky využívání údajů vedených v registru obyvatel)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xbyvatel a v agendovém informačním systému cizinců a rozsah, v jakém mohou být využívány. Údaje mohou být v uvedeném rozsahu využívány pouze v souvislosxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx potřeba ke splnění konkrétního úkolu podle zákona. Při plnění jiných úkolů podle zákona si orgán ochrany veřejného zdraví může opatřit potřebné údaje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx9 Sb., o základních registrech
(Podmínky předání údajů)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.202xx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxré potřebují k plnění stanovených úkolů. Půjde zejména o zajištění pozvání k pravidelným očkováním a ke zjišťování údajů o osobách, které pobývaly v ohxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx oprávněn při své činnosti využívat referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxst o předání údajů získaných postupem podle § 47b ze strany poskytovatelů zdravotních služeb a způsob, jakým jsou předávány. Žádost o poskytnutí údajx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxení žádosti, případně za její doplnění tak, aby mohla být posouzena. Na základě kladného posouzení Ministerstvo zdravotnictví údaje poskytne, přípaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxtanovení:
§ 47b - poskytování údajů
Související předpisy:
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
zák. č. 227/2000 Sb., o elektronixxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xni 1.7.2020.
1.
Z veřejného zdravotního pojištění se hradí pouze očkovací látky na pravidelná očkování fyzických osob, které jsou pojištěncx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch látek na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování jsou u pojištěnců podle zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxerými léčebnými výkony podle § 45 odst. 2 jsou hrazeny za podmínek § 30 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění z veřejného zdravotního pojištěxxx
xx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxužeb požádala, případně je může hradit zaměstnavatel v rámci péče o zaměstnance či služební úřad v rámci péče o státní zaměstnance prostřednictvím posxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxtí ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, která musí zaměstnavatel realizovat a hradit. Mezi tato opatření patří i další očkování, pokux xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxti a účelnosti je na poskytovateli pracovnělékařských služeb podle zákon o specifických zdravotních službách.
Související ustanovení:
§ 46 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě,
§ 7 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
nařízení vlády čx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Smyslem úpravx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxění v populaci jednoznačně převažuje nad individuálním zájmem svobody rozhodování. Model přímé povinnosti osoby podrobit se očkování se u očkování pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxx xx x x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx aby proočkovanost proti základním infekčním onemocněním byla udržována na vysoké úrovni. Kromě modelu přímé povinnosti je uplatňována i povinnost nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní. Smyslem tohoto opatření je ochrana před šířením závažných infekcí v prostředí, kde dochází k intenzívnímu styku citlivých jedinců nízkého věku. Pxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxosti vystavený doklad od poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Jak již bylo uvedeno v souvislosti s § 9, i v tomxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xkupině podle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, na osobu, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je ve smyslu nařízexx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxské školy. Povinnost nepřijmout neočkované dítě se netýká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětských domovů pro děti do 3 let věku, školskxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxhž jsou děti umístěny z rozhodnutí soudu. Pokud tato zařízení přijmou neočkované děti, odpovídají za zajištění jejich povinného očkování. Dále bylo dx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, kxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxala, a dále zařízení, pokud je docházka do nich povinná. Podle školského zákona předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který náslxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxé školy přijato, i když se pravidelnému očkování nepodrobilo. Pro tento výklad svědčí i dikce školského zákona, kterou nadále zachovává § 34 odst. 5, poxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxxxxě veřejného zdraví.
Související ustanovení
§ 46 - rozsah očkovací povinnosti
Související předpisy:
zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Z judikatury:
Pl. ÚS 16/14 (Ústavní soud):
I. Při výkladu § 50 zákona o ochraně vexxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xředškolního zařízení, musí být dbáno na to, aby zde nevznikala nerovnost mezi dětmi, kterým z dlouhodobého hlediska brání jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmálně) uveden v příslušném potvrzení poskytovatele zdravotních služeb. Uvedený ústavně konformní výklad přitom dikce napadeného ustanovení nijak xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxolečnosti, tedy určitý akt sociální solidarity od těch, kteří podstupují riziko, v současném majoritně přijímaném vědeckém poznání však označovanéx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxskytuje ochranu nejen těm, kteří byli očkováni. Čím vyšší je pak podíl neočkovaného vůči očkovanému obyvatelstvu, tím vyšší je také riziko opětovného xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxch důvodů. V neposlední řadě je rozšířením nákazy ohrožena i ta část osob, která sice očkována byla, avšak vakcinace v jejich případě nedosáhla požadovxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména děti, které mohou v případě nákazy čelit zvlášť závažným důsledkům. Z těchto důvodů lze považovat podrobení se očkování dítěte před jeho přijxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxh zařízení. Naopak jako na sociální nespravedlnost by bylo možné nahlížet na případy, pokud by určitá skupina dětí přijatých do předškolních zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxkolní zařízení, vzít na sebe ono minimální riziko, které z očkování plyne. (JUD282605CZ)
(Povinnosti poskytovatele zdravotních služxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xoskytovateli zdravotních služeb poskytovat údaje o pojištěncích, které registrují nebo přijali do péče, sdělovat neobvyklé reakce po očkování a dálx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxnoví se povinnost pro zdravotní pojišťovny sdělovat Ministerstvu zdravotnictví v uvedeném termínu počty očkovaných pojištěnců v členění podle očkoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Opatření proti šíření infekčních onemocněnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
1.
V prvém odstavci jsou vypočtena protiepidemická opatření, kterým jsou povinny se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxyfu a fyzické osoby s chronickým onemocněním virovým zánětem jater B a C. Protiepidemická opatření se dělí na ta, kterým je fyzická osoba povinna podrobxx xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxuje.
2.
Povinnému léčení, s výjimkou nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu ve stavu těžkého onemocnění, a opatřením uvedeným pod písm. b)x xxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nosiči vyjmenovaných onemocnění. Patří sem zejména povinnost řídit se v plném rozsahu poučením lékaře, které směřuje k zabránění dalšího šíření onemxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxmovací povinnost je vázána k osobě lékaře a nosič není povinen o svém nosičství informovat jiné osoby, tedy ani jiné zdravotnické pracovníky, kteří nejxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xařízení sociálních služeb ve smyslu § xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxhto údajích.
K odst. 2
3.
Nosiči břišního tyfu a paratyfu A, B a C nesmí být po dobu jeho nosičství vystaven zdravotní průkaz, a pokud je xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxřením uvedeným v odst. 1 pod písm. a) a c) je nosič povinen se podrobit jen na základě a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtření, která musí odpovídat povaze infekčního onemocnění; fakultativně může též stanovit poskytovatele zdravotních služeb, který provede opatřenx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxkých osob. Při stanovení rozsahu zákazů a omezení vychází orgán ochrany veřejného zdraví též ze zaměstnání nosiče. Některé druhy zákazů totiž mohou znxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezené v § 19 zákona a zaměstnání, k nimž se vyžaduje specifická zdravotní způsobilost. Rozhodnutí se vydává ve správním řízení a ze zákona odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxč má nárok na nemocenské; § 167 zákona o nemocenském pojištění stanoví, že pro účely tohoto zákona se karanténou rozumějí též karanténní opatření formxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xčely uplatnění nároku na dávku nemocenského pojištění potvrdí karanténní opatření nosiči příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxinen požádat jej o provedení těchto zdravotních výkonů, přičemž určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen žádosti vyhovět. Podle § 46 odst. 1 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxraví bezodkladně zajistit účast zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb při epidemiích nebo při nebezpečí jejich vzniku, ledxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxunodeficitu, § 94 odst. 4 - místní příslušnost krajské hygienické stanice
Související předpisy:
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxinnosti poskytovatelů zdravotních služeb ošetřujících nosiče)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osobní údaje a údaje o zaměstnání, které od nosiče získal podle § 53 zákona. O existenci nosičství, rxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxlušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Související ustanovení:
§ 53 - povinnosti nosiče, § xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxanná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
(Běžná a speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce, deratizace)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., Lxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxmezuje se pojem ochranná dezinfekce, desinsekce a deratizace (DDD). Dezinfekcí rozumíme postup, jehož účelem je přerušit cestu přenosu nákazy od jejxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxi. Dezinsekce představuje souhrn opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných členovců, tedy hmyzu, roztočx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xrovádět způsobem mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým. Deratizace je soubor opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a exxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx se jedná o živočicha, který představuje pro člověka zdroj nákazy. Deratizaci lze provádět mechanickým, chemickým nebo biologickým způsobem.
2.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxáděna jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Tuto činnost je ve své provozovně povinna zajistit každá fyzickx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxých členovců, hlodavců a dalších živočichů.
Související předpisy:
xxxxzení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání,
nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látex x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxnnou dezinfekci, dezinsekci, deratizaci)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxípravků na trh a jejich používání. Seznam těchto biocidních přípravků je obvykle zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ten, kxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxaví při práci používat jen nezbytně nutné množství přípravků a postupovat podle stanovených postupů, které dávají záruku, že nedojde k ohrožení ani poxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
zák. č. 324/2016 Sb., biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxěně nařízení (ES) č. 1907/2006.
(Definice pojmů)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Práxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xejímu provádění. K provádění běžné ochranné DDD se nevyžaduje žádná odborná způsobilost a je oprávněna a současně povinna provádět ji každá osoba na svxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xrávě její zanedbání vede k potřebě provádění speciální ochranné DDD.
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxách a všechny osoby při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti, případně u bytových domů s jednotkami ve vlastnictví osob společenství vlastníků. U nemovitosti, která je ve vlastnictví České republiky, má tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxkonem o majetku státu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
zák. č. 324/2016 Sb., biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně něxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
nařízení (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx
(Podmínky provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxsažení věku 18 let a odborná způsobilost. Odborná způsobilost se liší v závislosti na druhu speciální ochranné DDD a klasifikaci chemických látek a chexxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxetně speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, může provádět fyzická osoba, která má oxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxanice, a ověřuje se při ní, zda žadatel o osvědčení má odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Absolvovxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxfekce prováděné poskytovatelem zdravotních služeb v jeho objektech je oprávněný dezinfektor podle § 34 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxením fyzické osoby, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení s platností 5 let se získává na základě zkoušky před odbornou komisí, kxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou č. 490/2000 Sb. Absolvování speciálního mistrovského kursu není povinné; i tady je na fyzické osobě, jak potřebné znalosti získá.
K odstx x
xx
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxké látky a chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxá osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení s platností 5 let se získává na základě zkoušky před odbornou komisí, kterou zřizuxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x rozsahu stanoveném vyhláškou č. 490/2000 Sb. Absolvování odborného kursu není povinné; i tady je na fyzické osobě, jak potřebné znalosti získá.
K oxxxx x
6.
Pro řízení a dohled na výkon speciální ochranné DDD, při které se použíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxgorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, se vyžxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx
x xxxxx x
xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxolného z nich, ale k přijetí do navazujícího kursu je třeba zapotřebí absolvovat kurs nižšího stupně, případně mít nižší osvědčení. To však neplatí u osxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k libovolné zkoušce podle své potřeby.
Související předpisy:
zák. č. 96/2004 Sb., nelékařských zdravotnických povoláních,
vyhl. č. 490/2000 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxnostenském podnikání
nařízení (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/xx x x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xrýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1
1.
Pořádání kursů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné DDD je váxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxlost podle § 58 odst. 1. Obsah a rozsah kursů musí odpovídat požadavků přílohy č. 1 vyhlášky č. 490/2000 Sb.
K odst. 2
2.
Ustanovení obsahuje zmocněxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxky provádění DDD
Související předpisy:
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalšícx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xh.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K xxxxx x
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxosti se vykonává na základě přihlášky, která se podává krajské hygienické stanici příslušné podle místa činnosti fyzické osoby. V přihlášce ke zkoušcx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxky, datum narození a rodné číslo, je-li přiděleno, délka a obsah odborné praxe, obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala. Zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části a jejím obsahem je ověření znalostí získaxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek. Zkouška odborné způsobilosti je neveřejná.
K odst. 2
2.
Fyzxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti, které je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.
K odst. 3
3.
Složení komise, základní obsah a podmínky provedení zkoušky odxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxost krajské hygienické stanice
Související předpisy:
vyhl. č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobixxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi, deratizaci)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxny podnikat v oboru speciální ochranné DDD. Jde zejména o povinnost evidovat použité přípravky, jejich množství, dobu a účel použití a tuto evidenci ukxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx člověka.
2.
V případě potřeby provést velkoplošnou speciální ochrannou DDD, kdy se jako příklad uvádí území obce nebo městské části, je ten, kdo buxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxce poskytnuta, tudíž je třeba vycházet z toho, že musí být přiměřená rozsahu a dopadům zásahu.
K odst. 2
3.
Pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxná krajská hygienická stanice provedení speciální ochranné DDD nařídit. Toto oprávnění je v zákoně stanoveno pro případ, že je zanedbána povinnost prxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na pozemcích, o něž se nikdo nestará, neboť na základě správního rozhodnutí to bude povinná osoba, která bude muset nechat na své náklady speciální ochrxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxx x
4.
Před provedením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici katxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a obecnímu úřadu příslušným podle místa provádění činnosti, a to nejpozději 48 hodin (do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu a pracovníhx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxižné množství použité chemické látky nebo chemické směsi, způsob provedení, den zahájení prací a předpokládaná doba trvání prací, název a sídlo prováxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mohou poškozovat včely, ryby, zvěř a některé další necílové organismy, je třeba dodržet pxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xříslušné krajské hygienické stanice stanovit podmínky provádění oznámené speciální ochranné DDD. Podmínky by měly směřovat k ochraně veřejného zájxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zmíněné veřejné zájmy.
Související ustanovení:
§ 96 - oprávnění obce nařídit provedení speciální dezinsekce nebo deratizace
Souvisejícx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxačování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
Díl 3
Postup při zjištěnx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxatel zdravotních služeb, poskytovatel sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo dxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnění nebo se o těchto skutečnostech dozví, je povinen ohlásit tyto skutečnosti příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, a to ihned po zjištění a zpxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxebná opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění. Současně zajistí podle druhu a rozsahu jím poskytované zdravotní péče bezodkladně provedenx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnu orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si osoba poskytující péči nebo orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxbiologických nálezů původců závažných infekčních onemocnění a markerů virových hepatitid a pozitivních sérologických vyšetření na infekční onemoxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xiologického materiálu se postupuje podle požadavků stanovených v § 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., stanovují se náležitosti žádosti o provedení vyšetřenx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxálem při odběru, v průběhu transportu, při laboratorním zpracování, následné dekontaminaci a jeho likvidaci.
Související ustanovení:
§ 15 - pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxní a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Zavádí se pojem epidemiologické šetření. Epidemiologickým šetřenxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe smyslu kontrolního řádu, zaměřený zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy, což je místo, ve kterém se šíří nákaza. Součástí ohniska nákxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxn, že cílem epidemiologického šetření ani jeho smyslem není primárně zjistit dodržování či porušování právních povinností, nýbrž ověřit diagnózu a zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xe zdravým fyzickým osobám, které byly během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývaly v ohnisku nákazy a jsou tudíž podezřelé z nákaxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxormace související s možností přenosu šetřeného infekčního onemocnění, které jsou důležité z hlediska zamezení dalšího možného přenosu infekce. Přx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxzumět tak, že osoby jsou povinny sdělit pravdivě veškeré údaje požadované v souvislosti se šetřením. Není však vyloučeno, že osoba bude dotazována i na xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxického šetření nejsou nijak upraveny, tak jako je tomu u podání vysvětlení či svědecké výpovědi, je třeba v souladu s ústavní zásadou zákazu sebeobviňoxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxiologické šetření zaměřeno na cestovatelskou anamnézu, na získání seznamu osob, s nimiž onemocnělá osoba nebo osoba podezřelá z nákazy přišla do kontxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxlnějšího seznamu osob, které se potenciálně mohly šetřenou infekcí nakazit, je nástrojem jak účinně a co nejrychleji zabránit jejímu šíření. Podle drxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Příkladem budiž přístup, kdy jsou šetření podrobeny pouze „kontakty“ splňující předem stanovenou definici, například u některých vzdušných nákaz v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxů epidemiologického šetření rozhodne krajská hygienická stanice o druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy.
3.
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxké stanice
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xx.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Ustanovení vymezuje speciální formy spolupráce mezi správními orgány. Ke vzájemxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxntrolního řádu. Toto ustanovení tak jen konkretizuje tyto povinnosti spolupráce v zájmu dobré správy.
K odst. 1
2.
Zavádí se spolupráce mezi specxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou stanici o výskytu závažných sporadických a hromadně se vyskytujících infekčních onemocnění. Hromadně se vyskytující infekční onemocnxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojem závažná infekce. Je však možné při výkladu tohoto pojmu vyjít z jiných právních předpisů, které vymezují pojmy nebezpečná nemoc [§ 4 odst. 1 písm. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x§ 2 vyhlášky č. 274/2004 Sb.).
K odst. 2
3.
Za účelem zajištění účinného boje proti infekčním nemocem přenosným ze zvířat na člověka se stanoví povixxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxe úhyn zvířete na takovou infekci.
K odst. 3
4.
Rozvádí se povinnost spolupráce podle odst. 2. Orgány ochrany veřejného zdraví a orgány veterinárnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze zvířete na člověka.
Související xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxní povinnost krajské hygienické stanice
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxmocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxsti osob, které onemocněly infekčním onemocněním nebo jsou podezřelé z nákazy podrobit se protiepidemickým opatřením, která v potřebném rozsahu a poxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xymezena demonstrativním způsobem, aby mohl orgán ochrany veřejného zdraví nařídit i jiné potřebné protiepidemické opatření, než je uvedeno v písm. ax xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s ohledem na velkou variabilitu infekčních onemocnění a konkrétní potřebu stanovit nezbytná protiepidemická opatření k ochraně veřejného zdraví a oxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xásah do osobní sféry fyzické osoby a tudíž je třeba opatření volit v nezbytném rozsahu a podle zásady přiměřenosti a subsidiarity. Vždy je třeba volit méxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xnemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto půvoxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je podmínkou, aby fyzická osoba o této okolnosti měla vědomost. Tuto informaci jí může sdělit ošetřující lékař nebo zdravotnický pracovník orgánu ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxala v ohnisku nákazy. Ohniskem nákazy je místo, ve kterém se šíří nákaza.
4.
Fyzická osoba je povinna podrobit se vyjmenovaným zdravotním výkonům, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxbo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Izolace se liší od karantény tím, že v případě izolace osoba již onemocněla infekční nxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxala v ohnisku nákazy. Imunologické léčivé přípravky sestávající z vakcín, toxinů, sér nebo alergenových přípravků vymezených ve vyhlášce č. 228/200x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxení organismu původci nákazy. Karanténními opatřeními jsou karanténa, lékařský dohled a zvýšený zdravotnický dozor. Karanténou se oddělují zdravé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se lékařsky vyšetřují s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Při lékařském dohledu je fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany vxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zvýšeným zdravotnickým dozorem je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x x xxx
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x5 - vymezení ohniskové DDD a ohniska nákazy, § 66 - opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby, § 67 - stanoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxedpisy:
zák. č. 378/2007 Sb., o léčivech,
vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků
Provedení ohniskové ochranné dexxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmy ohnisková ochranná DDD a ohnisko nákazy. Ohnisková ochranná DDD je odbornou činností zdravotnických pracovníků a v takovém případě se k jejímu provxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxonu činností v oboru ochrany a podpory veřejného zdraví bez odborného dohledu. Ohniskovou dezinsekci a deratizaci může provádět rovněž držitel příslxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 58 - podmínky provádění speciální ochranné DDD, § 66 - povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob, § 86 - činnost zdrxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxv komentáře je ke dni 1.7.2020.
Obdobně jako jsou v § 64 vymezeny demonstrativním způsobem opatření, jimž jsou povinny se podrobit fyzické osoxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxhrany veřejného zdraví podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Jde v tomto případě z povahy věci o jiný druh opatření, protože právnická xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxjmé, že nezasahují přímo osobní sféru určité fyzické osoby, ale že se jedná o opatření, která jsou doprovodná a mají zajistit, aby ani jinými způsoby nemxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx či jiné činnosti a tudíž je třeba opatření volit v nezbytném rozsahu a podle zásady přiměřenosti a subsidiarity. Vždy je třeba volit méně omezující opatxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxepidemických opatření.
Související ustanovení:
§ 64 - opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby, § 67 - stanovení protiepidemixxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xpatření v ohnisku nákazy
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx se oprávnění a současně povinnost příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví rozhodnout o druhu protiepidemických opatření, která je nutné realizxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxytu infekčního onemocnění. Demonstrativní výčet protiepidemických opatření je uveden v § 64 a 66.
x xxxxx x
xx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxeb, pokud při poskytování zdravotních služeb zjistí výskyt infekčního onemocnění nebo podezření na ně. Není povinen tak učinit vždy, nicméně by tak učxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxení osobám podle § 66.
3.
V další větě se upravuje vydání potvrzení, kterým se prokazuje nárok na dávky nemocenského pojištění v souvislosti s naxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkytovatele zdravotních služeb a jeho povinné založení do zdravotnické dokumentace osoby.
K odst. 4 až 10
5.
V odst. 4 až 10 se nově zavádí speciáxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxytu infekčního onemocnění.
K odst. 11
6.
Orgán ochrany veřejného zdraví může v případě potřeby v rozhodnutí vydaném fyzické osobě rovněž stanxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxného zdraví nemá odkladná účinek.
K odst. 12
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxsí vyhovět žádosti příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odst. 11.
Související ustanovení:
§ 64 - opatřenxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxvisející předpisy:
zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
Právní úprava byla doplněna s účinností od 1. prosince 2015 a provádí se jí implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) vydaných Svxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh infekčních onemocnění ze zahraničí. Forma vydání opatření Ministerstva zdravotnictví plyne z § 94a, tedy půjde o opatření obecné povahy.
K odst. 1
xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxisterstvo zdravotnictví. Stanovuje se povinnost osobám, které mají ve vlastnictví, správě nebo užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž maxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxádění ochranných opatření. Půjde o povinnosti osob odlišných od státu, pokud použití jejich prostor bude nezbytné. Příkladem je povinnost vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnění nejeví či povinnost vlastníka nebo provozovatele nádraží poskytnout prostor pro umístění informačních materiálů vztahujícím se k vyhlášeným oxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxže požadovat například úhradu nájemného za užívání prostor v jejím vlastnictví, pokud by je měl orgán ochrany veřejného zdraví užívat v souvislosti s pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se v tomto případě řídí místem, kde se fyzická osoba zdržuje v době zjištění skutečností rozhodxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
5.
Stanoví se oprávnění příslušných orgánů, například příslušníků Policie ČR, požadovat od osob vstupujících na území České republiky ze zahrxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxní. Pokud tam toto stanovení nebude, oprávnění požadovat předložení potvrzení nevznikne. S požadavky stanovenými v ochranných opatřeních pracuje i xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxejného zdraví.
K odst. 3
6.
Upravuje se způsob zveřejnění ochranných opatření, včetně stanovení povinných jazykových znění.
Souvisejícx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
1.
Vymezuje se přehled mimořádných opatření, která je oprávněn nařídit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví při vzniklé epidemii nebo při nebexxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xnemocnění, ale situaci, která představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech. Pandemie je závažný druh epidexxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxjená s vysokou nemocností, nadměrnou úmrtností a narušením sociálního a ekonomického systému.
K odst. 2
2.
Orgán ochrany veřejného zdraví se při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx opatření volit jen v nezbytném rozsahu a podle zásady přiměřenosti a subsidiarity. Vždy je třeba volit méně omezující opatření, pokud ještě stále vede xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxe v souvislosti s jejich nezbytností vzhledem ke stanovenému cíli. Upravuje se možnost požádat o součinnost Policii ČR. Místní příslušnost orgánu ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví nemá ze zákona odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.
3.
Pokud mimořádná opatření zasahují výdělečnou činxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxých zákonem o nemocenském pojištění na nemocenské. Tuto skutečnost plynoucí z mimořádných opatření potvrdí osobě příslušný orgán ochrany veřejnéhx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxásí postupem podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. pro území České republiky, by podle zatím existující judikatury měla být omezena na přijíxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxch stavů podle zákona o bezpečnosti České republiky nebo krizového zákona, je však příslušná vláda ČR prostřednictvím krizových opatření (srov. též uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxění nařídit mimořádná opatření,
§ 94a - opatření obecné povahy
Související předpisy:
zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vyxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxový zákon),
ústavní zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Z judikatury:
xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxěn nařídit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (tedy též ministerstvo v souladu s § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví) při vznikxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxladní podmínka pro jejich vydání, tj. vznik epidemie, splněna. Přesto však soud dospěl k závěru, že s ohledem na vyhlášení nouzového stavu byla oprávněxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxa „přepnula“ právní režim do speciální podoby, přičemž bylo povinností všech orgánů výkonné moci tuto okolnost zohlednit ve svém rozhodování. Jakkolx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxní nouzového stavu vláda demonstruje, že nastalý problém dosahuje takové úrovně, že k jeho řešení nepostačí standardní procedury předvídané obecnýmx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxedpokládá, že pouze masivní omezení těchto práv může vést ke zvládnutí krizové situace.
148. Soud zdůrazňuje, že v tomto smyslu krizový zákon vystupxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxxa stanoví, že v případě konfliktu dvou úprav jednoduchého práva stejné právní síly, jež
nota bene
nejsou ve vztahu inkluse, nýbrž překrývání, má specixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxi vzniku epidemie zde vyjmenovaná mimořádná opatření. Klíčovým faktem však zůstává, že v případě, kdy je vyhlášen nouzový stav, jsou orgány výkonné moxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxném případě by zmizel rozdíl mezi výjimečným a normálním stavem, neboť způsob odpovědi na výjimečnou situaci by byl zcela standardní. Jak však již bylo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a krizového zákona, a proto se rozhodování orgánů výkonné moci musí podřídit právním normám upravujícím tento režim. A soud musí odmítnout, že by pro urxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx vztahu k nyní přezkoumávané věci tedy platí, že jinak řádné prostředky ochrany zdraví obyvatel, včetně těch vymezených v § 69 zákona o ochraně veřejnéhx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxzového zákona. A uvedené platí obzvláště v případech, kdy se jedná o razantní a plošný zásah do základních práv a svobod tak, jak tomu bylo v případě nyní nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxází přímo z úpravy obsažené v ústavním zákoně, tedy v právní normě vyšší právní síly. Dle čl. 6 odst. 1 ústavního zákona o bezpečnosti pouze vláda může (dlx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Dle soudu je přitom nezbytné citované ustanovenx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x x x x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může být stanovena, a ponechá pak na jednotlivých ministerstvech, aby přijala konkrétní omezení těchto práv. Naopak jestliže ústavní zákon o bezpečnxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxterstva, tak také vláda jako kolektivní orgán může vydávat konkrétní opatření, jež penalizují výkon jednotlivých práv a svobod, čemuž také odpovídá zxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů trvat-.
156. Soud uznává, že § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví není vyhlášením nouzového stavu naprosto vyprázdněn a výše uvedené ani neznxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx svěřeny vládě. Platí však, že pokud vyhlášením nouzového stavu vláda deklarovala, že běžné právní prostředky nestačí na zvládnutí nastalé krizové sixxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxatření mohou v razantní míře omezit základní lidská práva a svobody, a proto stanoví jasný mechanismus pro jejich přijetí. Jakkoli tedy nadále bylo plnx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdle § 69 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví nebo zakázat návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, nepříslušelo mu omezit na územx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxežela v době nouzového stavu pouze vládě---.
160. Soud tedy uzavírá, že jestliže v českém právním prostředí neplatí, že při mimořádném stavu přebírá vxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxomoci vlády pro omezení základních práv a svobod, které jsou blíže upraveny v krizovém zákoně, nelze dovolit, aby jakýkoli orgán veřejné moci tento jasxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xinnosti.
Léčení infekčních onemocnění
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx onemocněními, jejichž léčení jsou fyzické osoby povinny se podrobit, jsou akutní virové záněty jater, antrax, dengue, hemoragické horečky, cholerax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ricketsiózy, SARS a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou, spalničky, trachom, tuberkulóza, tyfus břišní, úplavice xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxcí nebo událost, která představuje možnost propuknutí nemoci podle článku 1 Mezinárodního zdravotního řádu (IHR 2005), která je podle přílohy rozhodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsnou. Tento seznam je totožný se seznamem infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavx xx xxxxxx x xx xxxxx xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxjichž šíření je za podmínek § 152 a 153 trestního zákoníku trestné a může představovat naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé lixxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxcnění podle odst. 1, příslušnost k vydání rozhodnutí a skutečnost, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
K odst. 3
4.
Stanoví se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x x x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxxxx poskytovatel zdravotních služeb musí vyhovět žádosti příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odst. 2. Podle § 38 oxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákona o ochraně veřejného zdraví.
Související ustanovení:
§ 45 odst. 3 - případy a podmínky nařízení povinné izolace,
§ 46 odst. 4 - odpovědnoxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxckých požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxmoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Díl 4
Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
V § 71 až 75 se stanoví podmínky vyšetřování a zjišťování viru lidského xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxmatu a mateřského mléka s tím, že bez testu na virus lidského imunodeficitu není darování přípustné.
K odst. 2
3.
Zdravotní služby lze pacientovi pxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxužby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví. Tomu je třeba rozumět tak, že zákon o ochraně veřejného zdraví přímo stanoví povinnost podrobit xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxraně veřejného zdraví však sám sebe omezuje, pokud jde o provedení vyšetření na virus lidského imunodeficitu. Bez souhlasu fyzické osoby, které se týkxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx
xx
xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxkých opatření v ohnisku nákazy virem lidského imunodeficitu. Osobě může být sděleno podezření, že byla v kontaktu s osobou nakaženou tímto virem, je poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxru provedeno. Tuto skutečnost výslovně uvádí odst. 3.
Související ustanovení:
§ 67 - stanovení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro lidská práva)
Enhorn proti Švédsku (Evropský soud pro lidská práva)
Sp. zn.: 157/2012/DIS/JŠK (Veřejný ochráncx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxdiskriminačního zákona.
II. Pokud Evropské právo umožní členskému xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xravidla jako takového.
III. Striktní omezení přístupu nebo výkonu určité profese z důvodu zdravotního postižení bez objektivního a rozumného ospraxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxkého imunodeficitu)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1 a 2
1.
Laboratorní vyšetřování na pxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxí vydá, pouze pokud jsou splněny stanovené podmínky na personální, technické, přístrojové a materiálové vybavení. Tyto podmínky musí být plněny trvaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxh výsledků ve stanovených intervalech Státnímu zdravotnímu ústavu.
Související ustanovení:
§ 80 odst. 1 písm. f) - udělení povolení
Souvixxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxvotnických zařízení a ústavů sociální péče
(Odejmutí povolení)
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxomnosti viru lidského imunodeficitu povinna se na vyzvání Ministerstva zdravotnictví nebo Státního zdravotního ústavu účastnit systému externího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xe nevyhovující a laboratoř nezajistí bez zbytečného odkladu nápravu, může Ministerstvo zdravotnictví povolení laboratoři odejmout.
2.
Ministxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxcení kvality diagnostiky.
Související ustanovení:
§ 80 odst. 1 písm. f) - udělení a odejmutí povolení k testování
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Stanoví se povinnost
konfirmace
pozitivního výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxou virem lidského imunodeficitu zřízená při Státním zdravotním ústavu. Rozhodující je až výsledek konfirmačního testu. Pokud je konfirmační test nexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxvinnost o skutečnosti, že fyzická osoba je nakažena virem lidského imunodeficitu včetně povinnosti počínat si tak, aby jiné fyzické osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xtvrdit, že byla poučena.
3.
AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně nosičství viru HIV se považuje za nakažlivou lidskou nemoc pro účely trxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xředstavovat naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci úmyslně nebo z nedbalosti.
Související předpisy:
vyhl. xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxezových studií výskytu infekce virem lidského imunodeficitu. Vyšetřování mohou provádět pouze Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy a držitelé xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xestu na virus lidského imunodeficitu
Související předpisy:
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxtanovení zapracovává rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemoxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxsti (surveillance) vybraných infekčních onemocnění.
2.
Právní úprava vychází z povinnosti správních úřadů, podřízených Ministerstvu zdravotxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxných infekčních onemocnění.
K odst. 1
3.
Stanoví se seznam infekčních onemocnění, pro která se zavádí systém epidemiologické bdělosti (surveilxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdravotnictví.
K odst. 2
4.
Stanoví se povinnost pro ostatní orgány ochrany veřejného zdraví a Státní zdravotní ústav shromažďovat stanovené údaxxx
x xxxxx x
xx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxo zdravotnictví před přijetím opatřením k jejich předcházení informuje síť Společenství a konzultuje charakter a rozsah plánovaných opatření, ledaxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xx xovinnosti Ministerstva zdravotnictví podle odst. 3 se stanovují povinnosti osobám poskytujícím péči (srov. § 15 odst. 1) shromažďovat požadované údxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxuhu a způsobu provedení protiepidemických opatření stanovuje prováděcí vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,
vyxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástrojem
JUDr.
Ivo
Krýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Směrnice Rady 2010/32/EU, kterou se provádí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxení nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů) a EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb), vyžaduje realizaci řady postupů a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxoevropských systémů.
2.
Dohoda stanoví integrovaný přístup k hodnocení a prevenci rizik, k provádění školení, informování, k osvětě a monitorovxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxní úlohu kvalitně vyškolený a odpovídajícím způsobem vybavený zdravotnický personál. Klíčovou strategií pro vyloučení nebo minimalizaci rizika poxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch s vyšším rizikem infekčních onemocnění (srov. komentář k § 46 odst. 2).
3.
Požadavky směrnice EU jsou implementovány do českého právního řádu, vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxělosti pro vybrané infekce.
Související ustanovení:
§ 75a - systém epidemiologické bdělosti
Související předpisy:
zák. č. 108/2006 Sbxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Cílem ustanovení, které se týká všech výrobků upravených zákonem, je co nejrychleji a nejefektxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxnak postup podnikatele, který výrobky uvádí nebo dodává na trh a dále postup podnikatele, který od něj takové výrobky odebírá. Ustanovení konstruuje řxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxbuce nebo prodeje výrobku podezřelého z nebezpečnosti. Předběžné opatření je správní úkon upravený správním řádem, kterým se předběžně upravují práxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxdla v případě, kdy jsou důvodné předpoklady pro závěr, že výrobek není bezpečný, takový výrobek byl při výkonu dozoru odebrán k laboratornímu vyšetřenx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního dozoru zakázat uvádění nebo dodávání na trh nebo používání výrobku podezřelého z nebezpečnosti podle § 84 odst. 1 písm. c) a n).
2.
Jakxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxastavit další uvádění do oběhu, na trh, distribuci a prodej výrobku. Pokud příslušná krajská hygienická stanice na základě závěrů laboratorního vyšexxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xrušení předběžného opatření nebo vykonatelném rozhodnutí ve věci je podnikatel rovněž povinen informovat své odběratele, kteří jsou pak povinni konxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxon o obecné bezpečnosti výrobku, když vycházejí z toho, že výrobce, dovozce, distributor jsou povinni činit opatření k ochraně zdraví spotřebitelů, a xx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxosti výrobku a přijatých opatřeních povinni správní orgán informovat.
4.
Zákonem jsou upraveny výrobky přicházející do styku s vodou a dále předmxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x x x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xžívání, § 84 odst. 1 písm. c) a n) - zákaz uvádět nebo dodávat, resp. používat výrobek po dobu provedení státního zdravotního dozoru
Související pxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxích,
nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva,
nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předměxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
x.
Komentované ustanovení vymezuje působnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu vždy, pokud jsou ve správním řízení vedeném jinýx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxiku ochrany veřejného zdraví a upravují působnost orgánů ochrany veřejného zdraví.
2.
Orgán ochrany veřejného zdraví není dotčeným orgánem v jakxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx či výslovně jen některých dotčených orgánů. Tato skutečnost vychází z obecného principu, že ze zvláštních zákonů musí buď vyplývat obecná působnost uxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxut pouze za účasti dotčených orgánů. Samostatně je v rámci působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví řešena oblast hodnocení a řízení zdravotních rixxxx
xx
xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x širším smyslu, nikoli pouze vydávání správních rozhodnutí podle § 67 správního řádu; v opačném případě by totiž muselo existovat další zmocnění k půsoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí vydává v případech, kdy je dotčeným orgánem, stanovisko. V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxávním řízení, čemuž je třeba zřejmě rozumět tak, že jím není nikdy, tedy ani v případě, kdy by po vydání stanoviska již nenásledovalo žádné správní rozhoxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči. Ten předpokládá, že závazné stanovisko bude v některých případech (právě v těch, kdy již nenavazuje žxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnem pro řízení vedené stavebním úřadem.
xx
x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxmního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím (což už je ostatně stanoveno v odst. 1 komentovaného ustanovení obecně) a stxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xhlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení (srov. komentář k § 94).
6.
Nxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xx xx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxisko tak musí obsahovat závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při jejich hodnocení a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x8 správního řádu. Řešením otázky v závazné části se rozumí jednoznačné vyjádření projevu vůle dotčeného orgánu, jak má být daná záležitost řešena z hlexxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxdmínek v případě, že souhlas je třeba na podmínky vázat.
K odst. 2 až 5
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní jako související novely vládního návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví nebyl akceptován. Důsledkem toho je, že novela zákona o ochraně veřejnéhx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
8.
Především se tak novelou stavebním úřadům ukládá povinnost vždy zajistit, aby záměr žadatele ke stavbě chráněné stavby (bytového domu, rodxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxerá bude nebo může být zdrojem hluku, byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušnou krajskou hygienickou stanicí. Dosud krajské hygienické sxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgánu nebylo stavebním úřadem vždy vyžádáno.
xx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxho zdrojem hluku je povinen předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání jeho stanoviska jako dotčeného orgánu státní spráxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx hlukem. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, žadatel o změnu v užívání stavby zdroje hlxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xodle § 32a provést jen držitel osvědčení o akreditaci podle zákona technických požadavcích na výrobky nebo držitel autorizace podle § 83c. Akreditace xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xen shora uvedený držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace. S účinností od 1. 1. 2018 je novelou stavebního zákona i do § 77 zavedeno spolexxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
10.
Dále se stanoxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrým by mohla být chráněná stavba dotčena. Přitom jen příkladmo se uvádí, že tímto zdrojem hluku může být pozemní komunikace nebo dráha, tedy pravidlo se xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxušná krajská hygienická stanice obtížně posuzovat, pokud ji nevezmou na vědomí pořizovatelé územně plánovací dokumentace. K umístění chráněné stavxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xx xudou přijata xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xostaven není, ale jeho umístění v daném území předpokládá platná územně plánovací dokumentace. Zejména v případech předpokládané výstavby pozemnícx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxa již musí být realizována s protihlukovými opatřeními, což výstavbu nejen komplikuje, ale též prodražuje.
xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxčná opatření k ochraně před hlukem, nemůže on ani jiný budoucí uživatel stavby žádat, aby tato opatření provedl provozovatel/vlastník/správce zdrojx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účinností od 30. 7. 2016 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. tak, že jde o navýšení větší než 2 dB ke dni posouzení prokazatelného navýšení hluku oproti naměřxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxmci žádosti o vydání stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4. Akustickým posouzením zdroje hluku se pak rozumí takové posouzení, které je zpracováno na základě xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xefinice hodnocení a řízení zdravotních rizik, § 82 odst. 2 písm. i) - pravomoc plnit úkoly dotčeného orgánu, § 94 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Z judikatury:
1 As 135/2011 - 246 (Nejvyšší správní soudxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxnému území nijak výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a významné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území. xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxdnutí podmíněné závazným stanoviskem. Právní fórum. 2006, č. 10, s. 366 a n. ISSN 1214-7966.
KOCOUREK, Tomáš, POLÁČKOVÁ, Marie. Závazná stanoviskx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, s. 87-111. ISBN 978-80-210-5362-5.
KRÝSA, Ivo. Podmínky obsažené v závazných stanoviscích - dostatečný způsob zajištění ochrany veřejného zdrxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1872-1883. ISBN 978-80-210-5305-2.
KRÝSA, Ivo. Ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx universita, 2011, s. 345-381. ISBN 978-80-210-5667-1.
POLÁČKOVÁ, Marie. Dotčené orgány. In: PRŮCHOVÁ, Ivana a kol. Stavební zákon a ochrana živoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav, povinnosti kontrolovaných a dalších osob
Oddíl 1
Orgánx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x řízení hluku ve venkovním prostředí byly do zákona o ochraně veřejného zdraví doplněny jako úřady vykonávající státní správu v ochraně a podpoře veřejxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví a speciální orgány ochrany veřejného zdraví, a to Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obranxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xozvoj, § 81b - úkoly Ministerstva životního prostředí, § 81c - úkoly krajských úřadů, § 82 - úkoly krajských hygienických stanic, § 83 - úkoly Ministxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
V náxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xdraví oprávněny zpracovávat ve stanovených registrech. Rozšířit rozsah zpracovávaných údajů je možné pouze výjimečně, v zájmu splnění povinností oxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxování osobních údajů. K rozšíření rozsahu nebude třeba souhlasu subjektu údajů, neboť se stále bude a musí jednat o splnění povinnosti orgánu ochrany vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxování osobních údajů podle čl. 5 a podmínky pro zákonnost zpracování podle čl. 6. Aby bylo možno v registrech sledovat vývojové trendy, stanoví zákon, žx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxn ochrany veřejného zdraví za podmínek nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pověřix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xá zejména Státní zdravotní ústav. Okruh zpracovatelů tak je již zákonem omezen a z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů je třeba, aby Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů včetně požadavků na bezpečnost zpracování.
3.
Provádění zpracování zpracovatelem by se mělo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa a účely zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnosti zpracovatele v souvislosti se zpxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xo dokončení zpracování jménem správce.
4.
Pokud mají být údaje z registrů využívány pro přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku a další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxdě mezinárodní smlouvy.
5.
Z registru kategorizace prací jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny sdělovat Ministerstvu práce a sociáxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Související ustanovení:
§ 86 - úkoly Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů
Soxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx x10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xž 3 a 5 a 6
1.
Ministerstvo zdravotnictví jako orgán ochrany veřejného zdraví druhého stupně je nadřízeným orgánem krajských hygienických stanic a řxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxisterstvo obrany. Jako nadřízený orgán krajských hygienických sta-nic Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje o opravných prostředcích proti jimi vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxckým stanicím, ale i Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany.
2.
Ministerstvo zdravotnictví přezkoumává kontrolní plány krajských hygienicxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxráce s jinými orgány a institucemi.
3.
Ministerstvu zdravotnictví náleží rozhodovat ve věcech ochrany veřejného zdraví výslovně uvedených v písxx xxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxčních onemocnění a jiných poškození zdraví Ministerstvo zdravotnictví každoročně stanoví antigenní složení očkovacích látek pro po-vinná očkovánxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní stanovit i změny antigenního složení očkovacích látek. Dále Ministerstvu zdravotnictví náleží nařizovat protiepidemická a další mimořádná opatxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxní k nařízení mimořádného očkování. Sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu a řídí jejich reaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxvedení protiepidemického opatření, kterému se podrobí určitá fyzická osoba, rozhoduje příslušná krajská hygienická stanice. V souvislosti s úpravxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxi agens a jejich toxiny, než jsou mor, cholera, žlutá zimnice, pravé neštovice, skvrnivka a hemoragické horečky typu Lassa, Marburg a Ebola (nebezpečnx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí. S účinností od 1. 9. 2017 byl upraven způsob stanovení těchto dalších infekčních onemocnění, a to cestou opatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx Pandemický plán zdravotnictví.
5.
Ministerstvu zdravotnictví náleží oprávnění udělit a zrušit pověření k provádění autorizace a kursů v hodnocxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxdnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovníxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x stanovení priorit k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a k dalšímu postupu v oblasti podpory veřejného zdraví provádí jednou zx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxukového mapování Ministerstvu zdravotnictví náleží zajistit zpracování strategických hlukových map a plnit koordinační roli při zpracování akčníxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx x ní prováděcí předpisy upravující hlukové mapování a seznam aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku. Tato úprava je transpozicí směrnice ES o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxikace, hlavní železniční tratě a hlavní letiště, vymezené v § 81 odst. 1 a zdroje hluku vymezené zákonem o integrované prevenci; pořizovat o výsledku txxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtředí. Pro tyto účely zákon specificky definuje pojem "hluk" a stanoví specifické hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty. Tato úprava ukládá úkoly sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx x xx xxxxxx.
8.
Podle přímo použitelných předpisů EU náleží Ministerstvu zdravotnictví přijímat opatření na úseku potravinového práva, předmětů běžného uxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxedměty a materiály přicházející do styku s potravinami, přijímá ministerstvo žádosti o povolení nové látky a změnu vydaných povolení. Samo povolení pxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xnemocnění a sdělovat zprávy zasílané do Sítě společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce, jakož i poskytovat vědecká a technickx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxčnostní opatření předvídaná přímo použitelnými předpisy EU, a to dočasný zákaz používání výrobku, který splňuje požadavky práva EU, nebo podrobení vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxé se dotýká volného oběhu výrobků harmonizované sféry, musí být oznámeno Komisi EU. Do zákona je proto vložen i postup, který musí Ministerstvo zdravotxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x návaznosti na nařízení EU, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Ministerstvo zdravotnictví bude tedy nově plnit úkoly xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxt dotčeného orgánu ve společném územním a stavebním řízení pro tyto stavby, s výjimkou případů, kdy půjde o stavby náležející xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
10.
V souvislosti s ochranou zdraví při práci je svěřen Ministerstvx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti se stanovením metody vyšetřování faktoru pracovních podxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxit analytické metody kontroly složení kosmetických přípravků.
K odst. 7
11.
Pro rychlé varování před nebezpečnými výrobky jsou zavedeny systémx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxravotnictví je oprávněno vyhlásit výrobek, nad nímž vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví dozor a je uvedený v takovém systému, jako nebezpečnýx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xezpečnosti výrobků i nařízení EU ve výrobkové oblasti jsou výrobci, dovozci a distributoři povinni přijmout opatření k ochraně spotřebitelů. Dále Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxímo použitelné předpisy EU umožňují, má-li na základě nových informací nebo přehodnocení stávajících informací dostatečný důvod k závěru, že užívánx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
12.
Jako orgán ochrany veřejného zdraví je v Ministerstvu zdravotnictví ustanoven hlavní hygienik Česxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu, který je ústředním správním úřadem. S účinností od 27. 4. 2021 může být hlavním hygienikem České repubxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxou stanoví, že Ministerstvo zdravotnictví je dotčeným orgánem při posuzování účinných látek a přípravků na ochranu rostlin. Dále se Ministerstvu zdrxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx původu úkol předložit Evropské komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin víceleté národní kontrolní programy pro rezidua pesticidů. Podle nxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxnisterstvu zdravotnictví svěřuje koordinace spolupráce a provádění činností orgány ochrany veřejného zdraví na úseku materiálů a předmětů určenýcx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxh oprávnění krajské hygienické stanice rozhodovat ve věcech výkonu veřejné správy v oblasti ochrany zdraví, § 82 odst. 2 písm. m) - oprávnění nařídit mxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh předpisů
Související předpisy:
vyhl. č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování,
vyhl. č. 561/2006 Sb., o stxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS,
zák. č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon o ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxo transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx05, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/4xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx6/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)
Ministerstvo dopravy
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxerstvu zdravotnictví pro účely pořízení strategických hlukových map. Akční plány jsou sestavovány na základě výsledků hlukového mapování, tj. straxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxavní pozemní komunikace, hlavní železniční tratě a hlavní letiště. Podle směrnice ES se stanoví, že návrh akčního plánu musí být zpřístupněn veřejnosxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxh plánů. Dále se stanoví povinnost Ministerstva dopravy spolupracovat při tvorbě akčních plánů s příslušnými orgány sousedních členských států EU v pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Vedle hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí a hlavních letišť je agxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxející předpisy:
vyhl. č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
Ministerstvo životního xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xstupních dat o povrchu terénu v okolí dopravních tras. Bez těchto dat nelze strategické hlukové mapy vytvořit. Stanoví se mu proto povinnost tyto údaje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Zůstává tak pouze definice tiché oblasti ve volné krajině, kterou se podle tohoto zákona rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxly plní krajské úřady ve spolupráci s obcemi, neboť údaje předávané Ministerstvu zdravotnictví o zdrojích hluku se dotýkají i obcí. Ustanovení upravuxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxkových map vypracovávají vedle Ministerstva dopravy i krajské úřady akční plány pro území, kde hluk překračuje stanovené ukazatele. I pro tyto akční pxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxupracovat s příslušnými orgány sousedních členských států EU v příhraničních oblastech. Dále se rovněž stanoví lhůta pro předání akčních plánů Minisxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxan
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Pandemický plán stanoví opatření k redukci dopadů pandemie infekxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxnného systému. Poté pandemický plán projedná epidemiologická komise zřizovaná krajskou hygienickou stanici a bezpečnostní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 682 ze dne 14. září 2011 k Pandemickému plánu České republiky. Bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem kraje pro přípravu na krizové situacxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje.
Související ustanovení:
§ 82 - zpracování pandemického plánu kraxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxaje
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Pokud jde o oblast podpory zdraví, stanoví se s účinností od 1. proxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxlupráce krajů s orgány ochrany veřejného zdraví při hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva kraje a jeho vývoje a stanovení priorit k řešení problémx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxch hygienických stanic jednou za pět let provést hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu a navrhnout priority řešení problémů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxy veřejného zdraví
Krajské hygienické stanice
JUDr.
Zdena
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxi 1.7.2020.
K odst. 1
1.
Krajské hygienické stanice jsou jako správní úřady založeny zákonem. V čele krajské hygienické stanice je ředitel. Přílohxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxnické stanice, a to pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, bylo zavedeno pro krajskou hygienickou stanici se správním obvodem v území hlavního městx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxmi zaměstnanci ve služebním poměru.
2.
Krajské hygienické stanice měly tradičně od 1. ledna 2003 územní pracoviště v sídle většiny okresů a tato úzxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rušení a zřizování ale stanoví nové pravidlo, podle něhož zřízení či zrušení takového pracoviště krajskou hygienickou stanicí je možné se souhlasem Mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xchraně veřejného zdraví. Uvádí se pravidlo rozdělení výkonu veřejné správy mezi krajské hygienické stanice a Ministerstvo zdravotnictví, aplikovaxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxslovně zákonem svěřeny; všechny ostatní úkoly plní krajské hygienické stanice. Výjimkou jsou úkoly podle přímo použitelných předpisů EU, kde platí pxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxcké stanice jsou zřízeny k plnění úkolů veřejné správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví včetně výkonu státního zdravotního dozoru. Státní zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
5.
Na úseku ochrany zdraví při práci krajské hygxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxírat nad zajištěním pracovnělékařských služeb. S účinností od 1. prosince 2015 bylo výslovně zrušeno ustanovení, které krajským hygienickým stanicxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx úprava byla s účinností od 1. dubna 2013 vložena do vyhlášky o pracovnělékařských službách. Krajským hygienickým stanicím tak zůstalo pouze oprávněnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxoji ionizujícího záření kategorie A, upravuje režim pracovnělékařských prohlídek atomový zákon; následné a mimořádné preventivní prohlídky příslxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxbnost krajské hygienické rozšiřuje o kontrolu nad plněním povinností poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět pracovnělékařské prohlídxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxšené pod č. 205/2020 Sb. k tomuto rozšíření dozorové působnosti došlo na základě poznatků praxe, kdy v některých případech si poskytovatelé pracovněxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxáním posudku vůbec neprováděli, v důsledku čehož mohli být zaměstnanci zařazeni k výkonu práce, která by neodpovídala jejich zdravotní způsobilostix
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxcifických zdravotních službách. Definici nemoci z povolání a seznam nemocí z povolání stanoví nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Pojem ohrožení nemocí z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí, na žádost poskytovatele zdravotních služeb, který získal povolení k uznávání nemocí z povolání, zjistit naplnění podmínek hygienických, stanovexxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxajská hygienická stanice podle § 88 odst. 8 oprávněna přizvat zaměstnance zdravotního ústavu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xprávnění stanovit zaměstnavateli nebo osobě uvedené v § 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsob a minimáxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxpozice zaměstnance olovu) nestanoví jiný právní předpis. Dále krajským hygienickým stanicím náleží oprávnění stanovit limit faktoru pracovních poxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
8.
Dalším velkým okruhem úkolů kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti včetně předcházení infekcí spojených se zdravotní péčí a mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. S tím souvisí oprávněnx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxst poskytovatelů zdravotních služeb a zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby v oblasti hygieny provozu a předcházení infekcím spxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních nebo z porušení jakosti podezřelých vod a při mimořádných událostech a rozhodnout o jejich ukončenxx
10.
K provádění zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxavebním řízení. Jsou správním úřadem, který projednává přestupky fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob, jejichž skutkové podstatx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxasti ochrany spotřebitele a podílu na úkolech integrovaného záchranného systému. S účinností ode dne 1. 5. 2020 mezi úkoly krajských hygienických staxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x ostatních zdravotnických pracovníků a spolupracovat s vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti vzdělávání Všeobecné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy již dříve v souladu s udělenou akreditací. Vložením uvedeného úkolu dochází k tomu, že podílet se na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických praxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvotnických zákonů o vzdělávání.
K odst. 3
11.
K řízení veřejné správy na úseku ochrany veřejného zdraví se stanoví krajským hygienickým stanicím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxzpečnosti podezřelých nebo nebezpečných výrobků.
K odst. 4
12.
Následné a mimořádné lékařské prohlídky krajská hygienická sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxavomocném rozhodnutí krajské hygienické stanice informoval jím zvoleného poskytovatele pracovnělékařských služeb, zaměstnance a případně i bývaxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx x
13.
Ustanovení souvisí s naříxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xlužeb ze strany krajské hygienické stanice. Podle nařízení ES o úřední kontrole jde o zkoumání, zda jsou uvedené systémy zavedeny účinně a jsou vhodné pxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxienické stanice protokol podle technické normy pro auditování systému managementu. K ustanovení je třeba konstatovat, že novela provedená zákonem čx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xstanovení:
§ 15 - spolupráce při provádění prevalenčních studií, § 77 - dotčený správní orgán, § 80 - úkoly Ministerstva zdravotnictví podle přímx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxého zdraví, příloha č. 2 - sídla a správní obvody krajských hygienických stanic
§ 92a až 93 - přestupky a společná ustanovení k přestupkům
Souvisejxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxžbách a některých druzích posudkové péče,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxání,
zák. č. 373/2011 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxkon o nelékařských zdravotnických povoláních),
vyhl. č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání,
nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravixx
xxxxxxxx xxxx xx x017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, naxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxopského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 9xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxx koupání v povrchových vodách je transpozicí směrnice ES o řízení jakosti vody ke koupání. Pod tuto úpravu patří přírodní koupaliště na povrchových vodxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxání, u nichž lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob, nebyl pro ně vydán trvalý zákaz koupání, nejsou místního významu a jsou uvedeny v seznxxx xxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx
Především je krajská hygienická stanice povinna před zahájením koupací sezony na povrchových vodách vydat postupem podle správního řádu a § 94a monxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxeré není vydán provozní řád (další povrchové vody a povrchové vody nabízené ke koupání podle § 6d). Monitorovací kalendář může krajská hygienická stanxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxádí, může poté, kdy pominuly důvody pozastavení nebo krátkodobého znečištění vody, krajská hygienická stanice nařídit provedení odběru a vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxzumí znečištěním povrchové vody, upravuje § 6a. V případě, že se potvrdí znečištění vody nebo v případě neočekávané situace (která má nebo u níž se dá důvxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xoužívání vody ke koupání.
3.
Při stanovení dodatečného nebo dalšího vzorku vody odběr vzorku vody a jeho laboratorní vyšetření musí být zajištěno x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxx dne vyhotovení.
4.
Pokud se uvedená opatření krajské hygienické stanice týkají neurčitého počtu provozovatelů, resp. osob uvedených v § 6d, vydá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxových vodách a osoba uvedená v § 6d povinni informovat veřejnost způsobem upraveným v § 6b. V ostatních případech plní informační povinnost o jakosti pxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xabuli. Dále krajské hygienické stanice informují o jakosti povrchových vod ke koupání veřejnost na svých internetových stránkách.
6.
V souvisloxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxorovacího kalendáře, jeho důvodech a dalších významných opatřeních.
Související ustanovení:
§ 6a - přírodní koupaliště na povrchových vodácx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxvrchových koupacích vod; úkoly Ministerstva zdravotnictví; koupací sezona, § 84 odst. 1 písm. f), g) a i) - nápravná opatření v souvislosti s přírodnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xeřejnosti
Související předpisy:
Ministerstvo obrany a Minixxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxřejného zdraví působí Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany. Tyto ústřední správ-ní úřady vykonávají úkoly veřejné správy včetně státního zdraxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxi užívanými stavbami a zařízeními. Vzhledem k tomu, že veřejnou správu vykonává ústřední orgán státní správy, o rozkladu proti jeho rozhodnutí rozhodxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xykonává Vojenský zdravotní ústav a v působnosti Ministerstva vnitra organizační složka státu jím zřízená.
Související předpisy:
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
V oblasti ochrany veřejného zdraví, tak jako v celé řadě dalších oblastí, je potřeba zajistit, aby odběry vzorků, laboratorní vyšetření, měřenx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodržují a celkově jsou zárukou toho, že výsledek jejich testování je výsledkem řádného procesu a jako takový důvěryhodný. K zajištění tohoto účelu prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pověřená nebo uznaná odborná autorita. V oblasti ochrany veřejného zdraví rozlišujeme dvě základní xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxdržování zásad správné laboratorní praxe a osvědčení o správné činnosti laboratoře.
2.
Pokud zákon vyžaduje k některým vyšetřením nebo měřením oxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxe, osvědčení o správné činnosti laboratoře a držitele osvědčení o autorizaci. Podmínky udělení osvědčení o akreditaci upravuje zákon o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
3.
Právní základ pro vydávání osvědčení o správné činnosti laboratoře je založen v § 92 zákona č. 254/2001 Sb., podle jehož znění mohou pro účely kontxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxerstvo životního prostředí pravidelně zveřejňuje ve svém Věstníku seznam oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin. Osvědxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa základě pověření Ministerstva životního prostředí. ASLAB posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 Všeobecné poxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xinnosti laboratoře. U posouzených laboratoří s platným osvědčením pak provádí pravidelný dozor. Zkoušení způsobilosti v oblasti životního prostřexx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxhové vody, odpadní vody, zeminy. Oblasti ochrany veřejného zdraví se týká zejména oblast pitných vod.
4.
Právní základ pro vydávání osvědčení dodxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxnů (chemický zákon). Správnou laboratorní praxí se rozumí systém zabezpečování jakosti týkající se organizačního procesu a podmínek, za kterých se pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxí. Zásady správné laboratorní praxe stanovuje vyhláška č. 163/2012 Sb. Osvědčení vydává Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti osobyx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxacího zařízení, kterou provádí Národní inspekční orgán správné laboratorní praxe - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xroces, v němž žadatel osvědčí odbornou způsobilost pro odbornou laboratorní a vyšetřovací činnost. Autorizaci upravuje i zákon o metrologii; takto vxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxbo koupací vody, měření hluku v životním prostředí), může vyšetření nebo měření provádět jen osoba, která má osvědčení o akreditaci, autorizaci a v někxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxaduje.
7.
Zákon vymezuje oblasti, pro které lze osvědčení o autorizace získat, přičemž v některých případech vedle samotného vyšetření výrobku čx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je osoba, kterou k tomu Ministerstvo zdravotnictví pověří. Pověření a jeho zrušení se uveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Autorizujxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx2002 Věstníku MZ ČR.
9.
Při autorizaci se postupuje podle podmínek, které stanoví pro jednotlivé oblasti autorizace Ministerstvo zdravotnictvíx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxedí, § 38 - měření a vyšetření pro účely kategorizace, § 82 odst. 2 - měření a vyšetření pro účely obnovení pozastavené činnosti, § 80 odst. 1 písm. n) - oxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx5/1990 Sb., o metrologii,
zák. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,
vyhl. č. 163/2012 Sb., o zásadácx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke dni 1.7.2020.
1.
Žadatelem o autorizaci mohou být organizační složka státu, kraje nebo obce, právnická osoba nebo podnikající fyzická osxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxena a podpis žadatele. Pokud jde o identifikační údaje, podnikající fyzická osoba v žádosti uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v žádosti svůx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxxx údaje prokazující splnění podmínek zákona; podrobnosti k tomu jsou uveřejněny na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu.
2.
Žadaxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxlasti autorizace, autorizující osoba
Související předpisy:
(Osvědčení o autorizaci)
JUxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzené zákonem, pro který se osvědčení uděluje, rozsah činnosti, tj. náplň práce, kterou držitel autorizace bude provádět a podmínky činnosti, tj. výčex xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxvědčení hradí žadatel cenu sjednanou podle cenových předpisů. Pokud držitel osvědčení požádá nejméně šest měsíců před skončením platnosti osvědčenx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sjednanou cenu.
2.
Držitel autorizace musí dodržovat podmínky autorizace a účastnit se mezilaboratorních zkoušek. Autorizující osoba je oprávxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxtrole včetně kontroly správnosti a úplnosti údajů, které byly podkladem pro vydání osvědčení, může autorizující osoba osvědčení o autorizaci držitexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxzace
(Další důvody zániku autorizace)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Stanoví se dalxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o prodloužení doby platnosti osvědčení o autorizaci nebylo vyhověno; v tom případě autorizace zaniká uplynutím doby, na kterou byla udělena. Vzhledex x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxnost autorizující osoby a dalších osob uvedených v zákoně informovat ministerstvo o vydání osvědčení o autorizaci, prodloužení osvědčení o autorizaxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.7.2020.
1.
Specifickou oblastí, pro kterou lze získat autorizaci, je provádění hodnocení zdravotních rizik. Co se rozumí hodnocením zdrxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxany zdraví při práci. Žadatelem o autorizaci v oblasti hodnocení rizik může být pouze fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady a úspěšně sloxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx pověřenou organizováním a prováděním kursů v hodnocení zdravotních rizik Státní zdravotní ústav, a to na základě pověření uveřejněného v č. 12/2003 Vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxavotních rizik, může toto hodnocení provést jen prostřednictvím fyzických osob, kterým byla udělena autorizace podle tohoto ustanovení.
Souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxst. 2 - náležitosti žádosti o povolení a stanovení podmínek výskyt látky neupravené prováděcím právním předpisem
Související předpisy:
zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
K odst. 1, 3 a 4
1.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxící s výkonem kontroly, resp. státního zdravotního dozoru a plněním dalších úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví. Státní zdravotní dozor je jen jinýx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxněním povinností stanovených tímto zákonem, zvláštními zákony (pokud upravují působnost orgánů ochrany veřejného zdraví), přímo použitelnými přexxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx jsou určeny priority činnosti krajské hygienické stanice. Kontrolní plány krajských hygienických stanic přezkoumává Ministerstvo zdravotnictvíx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x.
Dále je upraveno oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví nařídit opatření, která směřují k odstranění zjištěných závad nebo prevenci vzniku takxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxtněprávní úpravou příslušného úseku ochrany veřejného zdraví.
xx
xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xrávních předpisů, a to do doby odstranění závady. Další postup stanoví odst. 2.
4.
Ustanovení písm. c) je zaměřeno na výrobkovou oblast. Zahrnuje jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxpravné opatření pro případ, kdy je nebezpečnost výrobku zjištěna. Pokud jde o nápravné opatření na dobu potřebnou k provedení státního zdravotního doxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx orgán povinen sepsat protokol o kontrole, jehož součástí musí být kontrolní zjištění a předběžná právní kvalifikace jednání kontrolované osoby. Proxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxzumění o vyřízení námitek kontrolované osobě. Je-li zakázáno uvádění nebo dodávání na trh, distribuce, nabízení a další činnost kontrolované osoby nx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx způsobů. Zjistí-li se v průběhu kontroly, že výrobek je bezpečný, lze ho nadále dodávat na trh. Zjistí-li se ale, že výrobek nesplňuje požadavky stanovxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxdění na trh", "dodávání na trh" atd. souvisí s právní úpravou oblastí jednotlivých výrobků, nad nimiž příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vykonáxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxení EU.
5.
Obdobný postup vyplývá z písm. n) v souvislosti s látkami, surovinami, polotovary nebo potravinami určenými k výrobě nebo přípravě pokrxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxmocí fyzikálních a chemických metod) nebo změnu technologického postupu výroby nebo přípravy pokrmu.
6.
Podle písm. p) lze uložxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxila a stanovila míru či intenzitu faktoru životních nebo pracovních podmínek. Jde o chemické, mikrobiologické, fyzikální a dalších faktory, jejichž xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxo do písm. p) dále vloženo oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví uložit osobě v souvislosti s jejími povinnostmi podle tohoto zákona nebo pracovněxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxtnance nebo osoby provádějící činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy. Výčet těchto osob upravuje § 12 zákona o zajištění dalšícx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xřípadě, kdy jsou důvodné pochybnosti o správnosti zařazení práce zejména do nerizikové kategorie. Určení a měření faktoru musí osoba, které bylo uložxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chemického zákona. Podle písm. q) lze osobě, jejíž činnost podle tohoxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxést jen fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o autorizaci.
7.
Nově jsou s účinností od 1. prosince 2015 upraveny i procesní podmínky souvisexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrožující veřejné zdraví; podle písm. u) zjevně zdravotně závadné, resp. nebezpečné potraviny. V těchto případech nelze otálet a odkládat účinnost roxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxoto v navazujícím odst. 3 připouští oznámit takové rozhodnutí na místě výkonu kontroly ústně i jen osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnost pro pxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxvny uzavřené na základě aplikace písm. r) vázáno na souhlas příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, který rozhodnutí vydal. Stanoví se však nejzxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxtnanců souvisí nápravná opatření pod písm. s), t) a w). Nápravná opatření pod písm. s) a w) lze nařídit i osobě uvedené v § 12 zákona o zajištění dalších podxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxu opatření pod písm. s) je třeba předeslat, že podle pracovněprávních předpisů, má zaměstnavatel povinnost přijmout opatření k ochraně zdraví zaměstxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx duševní zátěže. Kontrola nad tím, zda zaměstnavatel tuto povinnost plní, náleží příslušné krajské hygienické stanici. Pokud orgán ochrany veřejnéhx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxření nepřijali nebo nejsou dostatečná k ochraně zdraví při práci, náleží jí oprávnění taková opatření nařídit nebo nařídit změnu již těmito osobami přxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxzikových faktorů, než stanoví právní předpis, je-li naplněn některý z taxativně stanovených důvodů pro toto nápravné opatření.
10.
Režim pracovxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxvnělékařských prohlídek je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn podle písm. w) nařídit mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xaměstnanci při práci vystaveni, měřit a kontrolovat jejich úroveň, a to pravidelně a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek prxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. V písm. w) je v této souvislosti zahrnuto i oprávnění příslušného orgánu ochrany vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví zaměstnanců nebo osob uvedených v § 12 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s jimi vykonávaxxx xxxxxx
xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxázat protiprávní jednání, kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území členského státu EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxměně informací, odhalování a vyšetřování protiprávních jednání uvnitř Společenství a v přijímání opatření za účelem ukončení nebo zákazu protiprávxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxx
x x xxxx xxxxxxxxxti je namístě připomenout, že orgán ochrany veřejného zdraví musí zvážit nezbytnost přijetí nápravného opatření a volit takové, které je nezbytné pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xede ke sledovanému cíli a dát mu přednost před opatřením omezujícím více. Rovněž je nezbytné řádné odůvodnění přijatého nápravného opatření.
K odstx x
xxx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xe zákona omezeno na dobu do odstranění závady, osoba, které bylo nápravné opatření uloženo, může zakázanou či pozastavenou činnost obnovit, aniž by k txxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxví o odstranění závady informovat a spočívá-li závada ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její laboratorní vyšetření, předložit i důkaz o doxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrajské hygienické stanici neprodleně protokol o měření vibrací pořízený po odstranění závady. Tento důkaz však musí zajistit u osoby, která je držitexxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xákona. Pouze pro případ hluku zákon odkazuje na odborně způsobilé osoby uvedené v § 32a.
K odst. 5
15.
Podle Ústavy ČR státní moc lze uplatňovat jen x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxa však dává příslušným úřadům členských států oprávnění přijímat nápravná opatření v případě nedodržení požadavků potravinového práva. K tomu, aby txxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví a Generálního ředitelství cel. I orgány ochrany veřejného zdraví potřebují pro výkon státního zdravotního xxxxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxnovení odst. 6 zákonný předpoklad. Dále se upravují základní podmínky spolupráce příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a celního úřadu pro příxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xpecifikována nařízením (ES) č. 765/2008. Ustanovení úvodní části § 84 odst. 6 bylo s účinností od 29. 7. 2016 novelizováno změnovým zákonem k celnímu záxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxraz „režim volného oběhu nebo režim vývozu“ výrazem „celní režim volného oběhu nebo vývozu“. Jde jen o úpravu zpřesňující, která obsah dosavadní zákonxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxe k hodnocení zdravotních rizik, § 88 - specifická ustanovení pro výkon státního zdravotního dozoru, § 94 odst. 2 - účastenství v řízení o uložení náprxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrávních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,
zák. č. 255/2014 Sb., o kontrole (koxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
zák. č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
nařízení (Exx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
nařízení (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh,
vyhl. čx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxdikatury:
2 As 43/2004 (Nejvyšší správní soud):
K argumentaci stěžovatelky prostřednictvím některých ústavně zaručených základních práv Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxšení čl. 10 Listiny, zakotvujícího osobnostní ochranu fyzických osob, je nutno mít na zřeteli, že koncepce tohoto práva je založena na tzv. statusu negxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhlo jednat, jelikož správní orgán samotným prováděním kontroly podnikatelské činnosti stěžovatelky nemohl zasáhnout její osobnostní sféru. Nastíxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. V daném případě je zřejmé, že správní orgán svými aktivitamx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxjí podnikatelské činnosti, a to v souladu s příslušnými zákony. Argumentace porušením čl. 10 Listiny je proto zcela nepřípadná. (JUD30812CZ)
4 Adx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xájmu umožňuje i
pro futuro
pozastavit výkon činnosti, při které byly porušeny povinnosti stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví. Smyslem tohoxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxob před nadměrnou hlukovou zátěží.
V zájmu ochrany zdraví přitom podle názoru Nejvyššího správního soudu lze pozastavit výkon činnosti užívání sporxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xeho uložení splní svůj účel. Tyto podmínky však v projednávané věci naplněny nebyly, neboť stěžovatel nevlastní pozemky pod sportovním hřištěm a nemůxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xýkonu činnosti užívání sportovního hřiště k pořádání veřejných produkcí hudby v noční době) obecně představuje významné omezení vlastnického právax x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxl, že z odůvodnění rozhodnutí žalovaného není zřejmé, zda bylo toto opatření nezbytné k tomu, aby v budoucnu nedocházelo k překračování hlukových limixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx totiž vycházet z toho, že by uložení sankce pořadatelům nemělo současně dostatečný preventivní účinek. (JUD152281CZ)
Oddíl 2
Právní předxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxmentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
Správní úřady mohou vydávat obecně závazné právní předpisy pro svůj správní obvod nebo jeho část, pokud jim toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jak se tento právní předpis označuje a jakým procesem musí projít. Nařízením lze stanovit mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxhromách a jiných mimořádných událostech. xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxulace, přičemž se nařízení nesmí dostat do rozporu se zákonem.
2.
O záměru vydat nařízení musí krajská hygienická stanice informovat Ministerstvx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xčinnosti.
Související ustanovení:
příloha č. 2 - správní obvody krajských hygienických stanic
Související předpisy:
xxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxx
xxýsa
Ph.D., LL.M.
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
xx
xxxxx xxxxxxx x x xxx xx x x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxní úkolů veřejné správy na úseku ochrany veřejného zdraví. Těmito zařízeními jsou zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě a dále Státní zdxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxí od 1. ledna 2003. Státní zdravotní ústav byl zřízen v roce 1925 jako instituce, jejímž úkolem bylo provádět "odborně-vědecké práce a zkoumání, kterýcx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxého personálu". Jeho postavení a úkoly se dílčím způsobem měnily a mění, vždy však jde o instituci zřízenou k plnění úkolů v oblasti působnosti Ministerxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxravotní ústav jsou zřízeny tímto zákonem jako poskytovatelé zdravotních služeb. Z hlediska formy hospodaření jsou příspěvkovými organizacemi a funxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxí ústav jako příspěvková organizace zřízená k plnění úkolů v oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví může provádět i činnosti, které jsou svěřxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxátního zdravotního ústavu jako metodického a referenčního centra a nelze opomenout ani fakt, že Státní zdravotní ústav je sám autorizující osobou. Na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxkat.
Související ustanovení:
§ 83 - zařízení Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, § 88 - přizvané osoby
Související předpisy:
záxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxiepidemické péči,
čl. XXXVI. zák. č. 320/2002 Sb., založení zdravotních ústavů,
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.7.2020.
K § 87
1.
S účinností ode dne 27. 4. 2020 byla provedena adaptace zákona na nařízení (EU) č. 2017/625. Toto nařízení nahrazuje dřxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxteriály a předměty určenými pro styk s potravinami. Podle tohoto nařízení příslušné orgány členských států určí úřední laboratoře k provádění laboraxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxlušné orgány působí, nebo v jiném členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nařízení upravujx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxjí audity úředních laboratoří, které určily. Na základě jejich výsledků příslušný orgán přijímá opatření k nápravě včetně možnosti okamžitého zrušexx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xaždou referenční laboratoř Evropské unie, kterou určí Komise, jednu nebo více národních referenčních laboratoří. Na základě shora uvedeného nařízexx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxní laboratoř v oblasti úředních kontrol, je Ministerstvo zdravotnictví. Úřední laboratoří ve smyslu nařízení (EU) č. 2017/625 může být podle komentxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xtátní zdravotní ústav, popř. jiná právnická osoba ustavená Ministerstvem zdravotnictví nebo organizační složka státu zřízená Ministerstvem zdravxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxt národní referenční laboratoř pro oblast epidemiologické bdělosti, která je upravena prováděcím rozhodnutím Komise (EU) č. 2018/945 a rozhodnutíx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxisterstva zdravotnictví a na internetových stránkách Ministerstva.
Související ustanovení:
§ 86 - úkoly zdravotních ústavů a Státního zdravoxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířax x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/200x x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxy (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Raxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxh problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů,
rozhodnutí č. 1082/2013 /EU o vážných přeshxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxjného zdraví a povinnosti kontrolovaných x xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
1.
V odst. x xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxed obecnou úpravou obsaženou v kontrolním řádu. Tedy pokud v tomto zákoně není pro výkon kontroly stanoveno jinak, postupují orgány ochrany veřejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
K odst. 1
2.
Ustanovení upravuje společná pravidla pro výkon veřejné správy na úseku ochrany veřejného zdraví. Při plnění těchto úkolů se zaměstxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdy osoba, které se plnění úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví týká, si může ověřit podobu služebního průkazu. Dále se stanoví specifické podmínky prx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxí infekčních onemocnění a dále, s účinností od 1. prosince 2015, o oprávnění vstoupit do obydlí za účelem výkonu kontroly nad plněním povinnosti nepodnxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxzí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologických členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, kx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví. Fyzická osoba, která neumožní vstup do obydlí za účelem výkonu kontroly nad pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
K odst. 2
4.
Stanoví se odchylka od podmínek, za nichž lze zahájit výkon kontroly podle kontrolního řádu , protože žádná z v něm uvedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx či prodeje výrobků a pokrmů komunikačními prostředky na dálku. Nejbližší podmínkou byl první kontrolní úkon, po němž následuje předložení služebnícx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxem, vibracemi, neionizujícím zářením, pískem užívaným ke hrám dětí v pískovištích, prodejem výrobků a pokrmů komunikačními prostředky na dálku a jakxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxoly s uvedením seznamu kontrolujících. Prvním kontrolním úkonem, jímž je zahájena kontrola, je tedy státní zdravotní dozor spočívající v měření, popxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku byl do komentovaného ustanovení doplněn s účinností od 1. 5. 2020. Byť se v textu ustanovení hovoří vedle pokrmu obecně o výrobku, je zřejmé, že pxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x x x x x xxx
xx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxi zahájení kontroly lze dodat, že z tohoto předpokladu vychází i nařízení EU o úředních kontrolách v oblasti potravinového práva.
K xxxxx x
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mít za následek ohrožení života nebo zdraví. V takovém případě se upouští od zasílání informace kontrolované osobě, která nebyla přítomna výkonu kontxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxovené kontrolním řádem kontrolované osobě, ale je pořízen na místě kontroly a předán přítomné povinné osobě. Námitky proti kontrolnímu zjištění můžx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xkupiny, resp. kontrolujícím.
K odst. 4
7.
Odchylka od kontrolního řádu se stanoví i pro přizvání odborně způsobilé fyzické osoby. Orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x k vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek pro účely výkonu státního zdravotního dozoru. Teprve v případě, že uvedené ústavy nemajx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxolovaná osoba povinnost součinnosti potřebné k výkonu kontroly. V jejím rámci je povinna předložit i doklady související s předmětem kontroly. Připoxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxřejného zdraví nebo na jeho územním pracovišti. Kontrolovaná osoba má povinnost výzvu uposlechnout, pokud jí v tom nebrání vážná překážka. Učinění taxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xkutkovou podstatu přestupku. Tuto úpravu zákon o ochraně veřejného zdraví neobsahuje. Předpoklad, že by mohlo jít o nepojmenovanou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxvinna umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem, tedy nikoli zvláštním resp. jiným zákonem, kterým je zákon o ochranx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxného zdraví při plnění ostatních úkolů, které nejsou výkonem kontroly, resp. státního zdravotního dozoru. Jde o úkoly, které se týkají zejména epidemxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxění rizik životního a pracovního prostředí, kdy musí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví vstoupit na pozemky, do staveb a zařízení právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxvněním podle kontrolního řádu. Zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví může tato oprávnění využít, je-li to nezbytné k plnění úkolů orgánu ochraxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xstup do provozoven, staveb a dalších prostor a povinnost poskytnout mu součinnost v rozsahu odpovídajícím oprávněním zaměstnance orgánu ochrany veřxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x
xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxobilé osoby pro provedení měření a vyšetření. Toto přizvání se děje za obdobných podmínek jaké jsou stanoveny pro přizvání k výkonu kontroly, tedy i v téxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvu nebo Státního zdravotního ústavu, případně jiné odborně způsobilé osoby mají práva a povinnosti v rozsahu pověření daného jim příslušným orgánem oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxvěření. Přizvané osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při účasti na plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví dxxxxxxxxx
x xxxxx x x xx
xxx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pro výkon státního zdravotního dozoru nad prodejem výrobků a pokrmů komunikačními prostředky na dálku. Stanoví se, že při odebírání vzorků kontrolníx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxci úřední. K tomuto posledně uvedenému oprávnění kontrolních zaměstnanců krajských hygienických stanic se uvádí: Z hlediska jednotné terminologie xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxrolní činnost prováděnou provozovatelem. Dále se poznamenává, že výraz „kontrola z moci úřední“ není důvodný, protože kontrola podle kontrolního řáxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxly vznikla duplicita úpravy odstavců 2 a 9, neboť oba uvádějí, že podání informace se děje po prvním kontrolním úkonu, což je logicky po obdržení výrobku xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxuhé odborné stanovisko, přičemž se podle důvodové zprávy k novele zákona vyhlášené pod č. 205/2020 Sb. vychází z toho, že kontrolovaná osoba může požáxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xx xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovení § 88, které v odstavci 1 uvádí společná pravidla pro státní zdravotní dozor a ostatní úkoly orgánu ochrany veřejného zdraví. V odstavcích 2 až 5 se uxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx výkon státního zdravotního dozoru. Bylo tak namístě odstavce 9 a 10 zařadit za odstavec 2, se kterým zčásti souvisím a ostatní odstavce 3 až 8 přečíslovaxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx § 30 - povinnosti fyzické osoby při používání zdroje hluku a vibrací, § 35 - povinnosti fyzické osoby při používání zdroje neionizujícího záření, § 86 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění
Související předpisy:
nařízení vlády č. 138/20xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxlatňování potravinového a krmivového práva a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 20xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 9xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
(Způsoxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x x x
1.
Ustanovení se vztahuje k orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. a) až c), xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xsou ve smyslu zákona o státní službě správními úřady, v nichž státní službu vykonávají státní zaměstnanci splňující služebním zákonem stanovené přxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxanovené komentovaným ustanovením, dále splňovat požadavek odborné způsobilosti, k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zdravotnického pracovxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxi stanovených činnostech musí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví splňovat odbornou způsobilost jak podle zákona o státní službě, tak zdravxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxany veřejného zdraví. Pouze stanoví, že úkoly orgánu ochrany veřejného zdraví taxativně stanovené v odstavcích 1 a 2 může plnit pouze zaměstnanec, ktexx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xovolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe úkoly, které zákon do působnosti žádného z orgánů ochrany veřejného zdraví nesvěřuje. Jde jednak o text odstavce 1 písm. d), k němuž přibyl s účinností xxx xxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx
xx
xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxaví odborně řídit činnost zařízení vykonávajícího pracovnělékařské služby v zákoně obsažen již není a lze konstatovat, že ho neobsahuje ani zákon o spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxx xxx x xxxx xxgánů ochrany veřejného zdraví usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb v ochraně před infekčními onemocněními včetně infekcí spojenýcx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxotní péčí, a kontrolovat ji a oprávnění podle § 62 odst. 1, podle něhož je krajská hygienická stanice může dávat osobě poskytující péči pokyny k prováděnx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxak dikce druhé části odstavce 1 písm. d) neodpovídá, a to ani pokud jde o rozsah usměrňovaných subjektů (vedle poskytovatelů zdravotních služeb jde i o pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxoví § 82 odst. 2 písm. s) a § 62 odst. 1 mohou plnit pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí uvedenou v odstavci 1 komentovaného ustanovení.
4.
Pokxx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe shora uvedených správních úřadech - orgánech ochrany veřejného zdraví, provádět lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, zákon takoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxních služeb. Úkol uvedený v odstavci 2 písm. b) má oporu v § 82 odst. 2 písm. y), podle něhož krajským hygienickým stanicím náleží podílet se na vzdělávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxnec s odbornou způsobilostí k výkonu povolání lékaře. Pro vzdělávání ostatních zdravotnických pracovníků požadavek na odbornou způsobilost stanovxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu a ze skutečnosti, že v odstavci 1 jsou, s výhradou shora uvedeného odstavce 1 písm. d), vymezeny úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, které mohxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v odstavci 2 písm. b) měl být v širší dikci vztahující se i ke vzdělávání ostatních zdravotnických a jiných odborných pracovníků [viz § 82 odst. 2 písm. y)x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxx xxxba podle názoru autorů rozumět tak, že jde o užší okruh činností uvedených v odstavci 1, které může vykonávat pouze lékař. S ohledem na chybějící zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich interní vymezení služebním, popř. jiným vnitřním předpisem s účinky pouze dovnitř správního orgánu.
x xxxxx x
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví. S tím souvisí i povinnost zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví cxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxmu, že ve výčtu činností nejsou uvedeny činnosti podle odstavce 2, které se tak do činností, jimiž se nepřerušuje výkon zdravotnického povolání, nezahxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx
K odst. 4
4.
Odstavec 4 pouze informativně odkazuje na podmínky uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání upravené zdravotnicxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
zák. č. 96/2004 Sb., nelékařských zdravotnických povoláních
zák. č. 234/xxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxx xxxejné správy se váže povinnost mlčenlivosti, která je obecně prolomena jen v případě souhlasu osoby, které se správní úkon týká, popř. ve veřejném zájmu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxhrany veřejného zdraví jsou povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvotního dozoru, ale i při plnění dalších úkolů podle tohoto zákona, podle pracovněprávních předpisů v oblasti ochrany zdraví při práci, podle zvláštnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx připouští prolomení povinnosti mlčenlivosti, ne však v širším rozsahu, než je nezbytně nutné.
2.
Za porušení mlčenlivosti se tak nepovažuje sdělxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxny veřejného zdraví, ať prvního stupně, tedy jiné krajské hygienické stanici nebo Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu vnitra nebo Ministerstxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxje sdělovat orgánu inspekce práce a v souvislosti se šetřením podle zákona o veřejném ochránci práv i Veřejnému ochránci práv. V souvislosti s poskytoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxvateli pracovnělékařských služeb oprávněnému uznávat nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Zdravotním pojišťovnám lze údaje poskytovxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
Porušením mlčenlivosti rovněž není sdělování individuálních údajů osobám blízkým a dále osobám, které byly během inkubační doby ve styku s infekčníx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxniku a šíření infekčních onemocnění. Vychází se zde z toho, že orgánu ochrany veřejného zdraví je svěřen úkol zamezit za použití svěřených oprávnění vzxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xd poskytovatelů zdravotních služeb a zařízení sociálních služeb, která poskytují pobytové služby. V rámci epidemiologického šetření pak orgán ochrxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nelze vyhnout sdělení shora uvedených údajů, může tak zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví učinit.
4.
Podle občanského zákoníku se za osxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxytovat na vyžádání státního zástupce x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů a na tyto případy se povinnost mlčenlivosti nevztahuje.
K odst. 3
6.
Úprava souvisí s posxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvalo i ubytovací zařízení splňující podmínky podle § 21a, jde-li o ubytování na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích. Pro takoxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxbám, o nichž se krajská hygienická stanice při postupu podle tohoto zákona dozvěděla a oprávnění krajské hygienické stanice takové individuální údajx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxáce i vykonatelná rozhodnutí, z nichž plyne porušení povinnosti ze strany provozovatele živnosti, které vedlo k uložení pokuty, pozastavení poskytoxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx. 4
7.
Ustanovení nemá normativní povahu a pouze konstatuje, že oznamovací povinnost uložená jinými právními předpisy není dotčena. Jde například x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxchán trestný čin.
Související ustanovení:
§ 21a - ubytování, § 88 - mlčenlivost přizvaných fyzických osob
Související předpisy:
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxci v hmotné nouzi,
zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
zák. č. 141/1961 Sb., o trexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxon státního zdravotního dozoru jako formy kontroly je obecně regulován kontrolním řádem. V tomto ustanovení jsou upraveny některé odchylky od kontroxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán kontrolované osobě, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhrxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud odebraný vzorek nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Ustanovení § xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxrky, pokud vyhověly stanoveným požadavkům, je třeba požádat ve lhůtě do šesti měsíců ode dne seznámení kontrolované osoby s výsledkem kontroly.
2.
xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ceny vstupné do budov, provozoven, místností, objektů a zařízení při plnění úkolů v ochraně veřejného zdraví a náklady na pořízení a předání protokolů x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x x x
xx
x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxsince 2015 se úprava doplňuje o řešení náhrady za vzorky výrobku odebraného v rámci ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xovolání, ohrožení nemocí z povolání, cena za vzorek výrobku se nehradí; jinak je hrazena ve výši ceny, za kterou osoba výrobek pořídila za podmínky, že žxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy.
Související předpisy:
zák. xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx x
xxxxxxxxx
zrušen
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku ochrany jakosti vod
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92b
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mlxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92e
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxtupky na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92g
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxlékařských služeb
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92h
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
K § 92i
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxní a zařízení sociálních služeb
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92j
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví
JUDr.
Zdena
Krýsová
K § 92k
Viz komentář k § 92n.
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxx x x xxxx
Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví
JUDr.
Zdena
Krýsová
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxl mimo jiné změněn i zákon o ochraně veřejného zdraví. Podstatou nové právní úpravy je sjednocení procesních podmínek správního trestání, ať jde o dosaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxvní delikty podnikajících fyzických osob a právnických osob, kde se do této doby používal správní řád. Dále se novou zákonnou úpravou zavádí jednotný pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxt (podnikajících fyzických a právnických osob)“.
2.
Přestupkový zákon vyhlášený pod č. 200/1990 Sb. se k datu 1. 7. xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxhraně veřejného zdraví. Obecné přestupky a přestupky, které nebylo možné převést do speciálních zákonů, byly převedeny do zákona č. 251/2016 Sb. Odpxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx správního řádu.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochrany jakosti vod, koupališť a saun, výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých, vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy, činxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, předcházexx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví. Jde o úseky, k nimž se vážou hmotněprávní povinnosti osob upravené zákonem o ochraně veřejxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a pokud jde o úsek ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, povinnosti uložené zaměstnavateli, agentuře práce, popř. uživatxxxx xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnem č. 309/2006 Sb. a zákonem č. 373/2011 Sb. Od 1. 7. 2011 je mezi skutkové podstaty za úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých přiřaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxbízí k prodeji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xatu 1. 7. 2017 rozpracovány přestupky fyzických osob na úseku činností epidemiologicky závažných a na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmi a chemickými směsmi. Od 1. 11. 2017 jsou v návaznosti na novou úpravu povinností podle § 3c doplněny skutkové podstaty přestupků spočívajících v nepřxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxní. Jsou vřazeny mezi přestupky na úseku ochrany jakosti vod, byť § 92m upravuje specifický úsek přestupků na úseku provozních řádů. Dále jsou od 1. 11. 2xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx související s oprávněním krajských hygienických stanic provádět šetření nemocí z povolání. S účinností ode dne 1. 5. 2020 se do skutkových podstat přexxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro styk s potravinami přiřadily přestupky neoznámení činnosti výrobců a dovozců těchto výrobků a provozovatelů potravinářských podniků, kteří takxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxtění pracovnělékařských služeb byla nově doplněna dosud chybějící skutková podstata přestupku spočívajícího v nezajištění pracovnělékařských slxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovněxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxupku, spočívajícího v neprovedení pracovnělékařské prohlídky v rozsahu vyhlášky č. 79/2013 Sb. Dále byl v této souvislosti mezi přestupky na úseku oxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx toho však bylo do stejné skutkové podstaty přestupku podle § 92h odst. 4 písm. i) doplněno i neposkytnutí ochranného nápoje. K tomu je ovšem třeba poznamxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxoskytnutí ochranného nápoje, u nichž je nadto odchylně upravena i maximální výše pokuty, a to podle § 92h odst. 9 písm. b) až 2 miliony Kč a podle § 92h písm. xx xx xxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxikovat ustanovení mírnější.
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx přestupků v rámci jednotlivých úseků xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxích odstavcích ustanovení jejich užší okruh.
5.
Subjekty správněprávní odpovědnosti jsou označovány pojmy, jaké používají tento zákon, shora uvedené zvláštní zákony nebo přímx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxhrany veřejného zdraví (§ 92n) shrnují přestupky, které se mohou dotýkat většiny subjektů. Zařazena je sem i skutková podstata přestupku spočívajícíxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí podle § xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxých šetření nebo ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání nebo změny zdravotního stavu pro účely posouzení ohrožení nxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxou upraveny v kontrolním řádu. S účinností od 1. 7. 2020 se do skutkových podstat přestupků pod § 92n promítla novela zákona o ochraně spotřebitele, vyhlxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného zájmu spotřebitelů.
Související předpisy:
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení x xxxxx
x xxxxxxxxxxx
1 Afs 14/2011 - 62 (Nejvyšší správní soud)
[13] I přesto, že jsou správní orgány povinny konkrétní společenskou nebezpečnost delixxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvního deliktu je dána již naplněním skutkové podstaty deliktu. Až ve chvíli, kdy je z okolností případů jasné, že existují takové výjimečné skutečnostxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxčnost nedosahuje ani minimální hranice typové nebezpečnosti), musí se intenzitou konkrétní společenské nebezpečnosti zabývat i v odůvodnění. Obzvxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxezpečností (jak vyplývá z výše uvedené judikatury NSS, jedná se např. o okolnosti jako je míra zavinění, vztah pachatele k jednání, způsob jeho spáchánxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxkce. (JUD195046CZ)
Společná ustanovení k přestupkům
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxpkům upravena pouze příslušnost orgánů ochrany veřejného zdraví k projednání přestupků a výběru pokut. Ostatní podmínky přestupkového řízení, kterx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxním úřadem, kterému přísluší projednávat přestupky na úsecích ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci včetně zajištění pracovnělékařskxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
K odst. 2
xx
xxxxx xxst. 2, je-li pokuta uhrazena povinnou osobou dobrovolně, vybírá ji příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice, Ministersxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovila, že příjem z pokut uložených orgánem ochrany veřejného zdraví je příjmem státního rozpočtu, neboť toto pravidlo již plyne z daňového řádu.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat,
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxx
1 As 9/2008 (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu):
[25] Rozšířený senát má za to, že v některých případech nelzx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xachatele mezi taxativně určená kritéria pro výměru pokuty, jak je tomu mimo jiné u zákona o silniční dopravě. Rozšířený senát k tomu vede především ústaxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xlastnického práva delikventa garantovaného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidskýxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxměry delikventa v této míře zohlednit.
[27] Jak již tedy bylo řečeno, správní orgán musí v uvedeném rozsahu k osobním a majetkovým poměrům pachatele přxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvým poměrům pachatele deliktu do té míry, že je způsobilá mu sama o sobě přivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost, nexx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxálné riziko, že se pachatel, případně i jeho rodina (jde-li o podnikající fyzickou osobu) na základě této pokuty dostanou do existenčních potíží.
[28x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xby pokuta za jiný správní delikt naplnila svůj účel z hlediska individuální i generální prevence, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v sobě vždy zahrnuje jak typovou závažnost, kterou zákonodárce vyjádřil již rozpětím zákonné sazby pro uložení pokuty, tak individuální závažnost prxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrý zákonodárce přisuzuje veřejným zájmům chráněným zákonem o silniční dopravě, jako je vedle bezpečnosti všech druhů silniční dopravy také zájem na jxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxty představující závažnější útoky proti tomuto zákonem chráněnému zájmu (viz § 35 odst. 3 zákona o silniční dopravě).
[31] Správní orgán se tedy nebudx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxývat podrobným zjišťováním těchto poměrů tam, kde bude s ohledem na výši do úvahy přicházející pokuty a na základní poznatky o osobě pachatele, které vyxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxovou intenzitu sankce, že nebude možné riziko likvidačního působení pokuty na osobu pachatele bez dalšího vyloučit, bude nutné, aby se správní orgán zxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxho majetkové sféry, nikoli však zásahem vzhledem ke svému účelu nepřiměřeným, který má likvidační účinky. Správní orgán by měl přitom hodnotit osobní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx
PRÁŠKOVÁ, Helena. Princip
ne bis in idem
v řízení o správních deliktech. Trestněprávní revue. 2012, č. 3, s. 53-61. ISSN 1213-5313.
PRÁŠKOVÁ, Helexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx313.
Použití správního řádu a účastníci řízení
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav kxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako dotčeného správního orgánu. Stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví nejsou ani podle tohoto ustanovení, ani podle § 77 rozhodnutím. V přípaxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviskem. Podle správního řádu závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve sprxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnost, že stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu není samostatným rozhodnutím vydaným podle části druhé správního řádu, všxx xxx xxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
x xxxxx x xx x
2.
V těchto ustanoveních se řeší odchylky od spráxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe postupu v řízení z moci úřední v případech ochrany naléhavého veřejného zájmu, kdy prvním úkonem v řízení je vydání rozhodnutí a místní příslušnost v nxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxt před obecnou úpravou obsaženou ve správním řádu.
xx
xxxxx jde o účastenství v řízení, taxativně se stanoví, ve kterých řízeních je jediným účastníkem řízení žadatel, resp. zaměstnavatel. Dále se stanoví, že jxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxení orgánu ochrany veřejného zdraví ukládá povinnost. Novelou byla s účinností od 1. 7. 2017 zrušena část odst. 2, která upravovala účastenství v řízenx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxm účastníkem řízení ve věcech prevence vzniku a šíření infekcí podle ustanovení taxativně uvedených v odst. 3 je osoba, které je opatření nařizováno.
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxí, že je účastníkem řízení, vydávat ve věci procesní usnesení.
5.
x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxm úkonem v řízení vydání rozhodnutí. V těchto řízeních tak mohou účastníci řízení uplatňovat svá procesní práva až před odvolacím orgánem.
6.
Místxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření, případně i poskytovatel zdravotních služeb, který protiepidemické opatření provede, řídí se místní příslušnost orgánu ochrany veřejnéhx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxjně jako v odst. 3, ochrana důležitého veřejného zájmu, kterým je prevence vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění. Tedy osobě se příslušné opxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxnovení:
§ 53 - vymezení legislativní zkratky "nosič", § 67 - nařízení protiepidemických opatření v ohnisku nákazy, § 77 odst. 1 - dotčený správní oxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxestupky a řízení o nich
Z judikatury:
2 As 8/2008 - 39 (Nejvyšší správní soud):
Usnesení o tom, zda osoba tvrdící své účastenství účastníkem říxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxrmy; o takový případ se jedná v situaci, kdy je toto účastenství
expressis verbis
řešeno přímo v zákoně. (JUD132886CZ)
Opatření obecnx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxecné povahy správní orgány vydávají v případech, kdy jim zvláštní zákon, v tomto případě zákon o ochraně veřejného zdraví, ukládá vydat závazné opatřexxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxuhem adresátů.
2.
Opatření obecné povahy upravená v § 94a lze z hledisek pravidel jejich přijímání rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxn stanoví, že jeho projednání je veřejné a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce krajské hygienické stanicex
xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxří jednak opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání a dále opatření na úseku prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění včetně mimořádných opxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xodami upravenými tímto zákonem, a od 1. 9. 2017 i stanovení dalších infekčních onemocnění podle § 80 odst. 1 písm. j). Pro tuto druhou skupinu opatření obxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxna účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal (jde-li o opatření obecné povahy Ministerstva zdravxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který opatření obecné povahy vydal, obdobným postupem je bezodkladně změnit nebo zrušit, pokud se změnily nebo pominuly důvody pro jeho vydání.
4x
xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxatří záznamem o jejich účinnosti.
Související ustanovení:
§ 82a - monitorovací kalendář
80 odst. 1 písm. j) - oprávnění Ministerstva zdravotxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
Z judikatury:
Pl. ÚS 14/07 (Ústavní soud)
26. Institut opatření obecné povahy, který do českého právního řádu vnesl s účinností od 1.1.2006 nový xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxch (abstraktních) právních aktů na jedné straně a individuálních (konkrétních) právních aktů na straně druhé. V určitých situacích si však činnost vexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí; jsou tak správními akty smíšené povahy s konkrétně určeným předmětem regulace a obecně vymezeným okruhem adresátů. Ustanovení § 171 nového správníxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxu, který není právním předpisem ani rozhodnutím. Zároveň ale stanovuje správním orgánům v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxření obecné povahy není novým právním institutem a svým obsahem se uplatňuje v řadě evropských právních řádů, zejména v německém a švýcarském správním xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx návrhu nového správního řádu v tomto směru konstatuje, že institut opatření obecné povahy je definován po vzoru zahraničních právních úprav, přičemx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xtalo v některých zvláštních úpravách (srov. schvalování územně plánovací dokumentace podle stavebního zákona)". (JUD142835)
Díl 3
Opatxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x.7.2020.
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu v důsledku mimořádné události, narušení kritické infrastruktury nebo jiného nebezpečí. V těchto příxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxtví provádění stanovených výkonů zdravotní péče.
Související ustanovení:
§ 88a - zaměstnanci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnickéhx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxx00 Sb., krizový zákon,
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
zák. č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxh povoláních
HLAVA VI
OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxa o obcích, které stanoví, že do samostatné působnosti obce náleží i čistota obce a dále, že obec může ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinsekce a deratizace. Zákon rozlišuje běžnou a speciální ochrannou dezinsekci a deratizaci. Zatímco běžná ochranná dezinsekce a deratizace je čixxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxniklý poruchový stav ve výskytu epidemiologicky závažných nebo obtížných členovců anebo epidemiologicky významných nebo škodlivých myšovitých hlxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xa podmínek § 58 tohoto zákona. Před nařízením speciální ochranné dezinsekce nebo deratizace je tedy třeba, aby odborný správní orgán, příslušná krajxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx x xxxxx a speciální ochranná DDD, § 58 - výkon speciální ochranné dezinsekce a deratizace
Související předpisy:
zák. č. 128/2001 Sb., o obcích
xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxx x
xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxraví populace a jejích skupin, směřující k ochraně životních a pracovních podmínek a prevenci vzniku a šíření infekčních onemocnění. V této souvislosxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xrávní předpisy nestanoví jinak (např. náklady povinného očkování jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a ze státního rozpočtu). Náklady stxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx x
2.
Nařízení (EU) 2017/625, které uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru pro oblast potravin včetně pokrmů a materiálů a výrobků přicházejících do styku s potravinami, který nebyl původně plánován a který musel být prxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxbo za účelem ověření, zda byla zjednána náprava. Komentované ustanovení pro případ takového státního zdravotního dozoru používá označení dodatečný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxvinového práva činí 3 000 Kč.
K odst. 3
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxti zjištěno, aby uhradila orgánem ochrany veřejného zdraví vynaložené náklady na zjištění závady. Pojem "kontrolovaná osoba" je používán v souladu s xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je předmětem kontroly. Pokud jde o to, kterému orgánu ochrany veřejného zdraví toto oprávnění náleží, ve smyslu § 82 odst. 2 písm. b), je zřejmé, že jde o oxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxisející předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
nařízení (EU) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potrxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx (EU) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho dozoru
(Povinnosti zřizovatele)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Uvádí se typy zařízxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Související ustanovení:
§ xx x x xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xx xx xxx x xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxnosti organizační složky státu, § 83d - povinnosti organizační složky státu, kraje, obce
Související předpisy:
zák. č. 561/2004 Sb., o předškxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxena
Krýsová
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Správní akty nelze vázat na podmínky, pokud to zákon výslovně neumožňuje. Ani správxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxí z toho, že taková právní úprava je na zvláštních zákonech. Ustanovení vychází z toho, že příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn vázat roxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx. 2, § 61 odst. 4, § 84 odst. 1 písm. k) - ustanovení opravňující orgán ochrany veřejného zdraví ke stanovení podmínek
Z literatury:
KRÝSA, Ivo. Pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xiří. Dny práva - 2010 - Days of Law. 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedingsx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
Pravidlo bylo opakovaně připomenuto v hmotněprávní části zákona. Lze tak jen dodat, že činnost, pro jejíž výkon se vyžaduje provozní řád schválený přxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx kterou si schválení provozního řádu vyžádá. Řízení o schválení provozního řádu je řízením o žádosti. Toto řízení je podle správního řádu zahájeno dnexx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; obecné náležitosti žádosti stanoví správní řád. Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, označení správního orgánu, musí z ní být patrnxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxůže žadateli nedostatky žádosti odstranit. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, žádost bude zamítnuta. Rozhodnutí ve věci má orgán ochrany veřejnéxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxí řízení, nejdéle však do 60 dní, jde-li např. o zvlášť složitý případ.
Související ustanovení:
§ 3c,
§ 6c odst. 1 písm. f), § 7 odst. 2, x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxk. č. 202/2017 Sb., přechodná ustanovení k novele zákona o ochraně veřejného zdraví
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx 1.7.2020.
V rámci společných ustanovení se pro případ, že příslušný orgán ochrany veřejného zdraví uloží změnu četnosti nebo jinak stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neupravené látky v pitné vodě nebo vodě ke koupání, ochlazování nebo sprchování, stanoví pravidlo, že osoba, které byla tato povinnost pravomocně uloxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x x xxx xxxxxx xxxx x x xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxinnost odběr vzorku a laboratorní vyšetření zajistit u odborně způsobilé osoby (autorizované podle tohoto zákona, akreditované, držitele osvědčenx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxat příslušné krajské hygienické stanici a dále protokol i uchovávat po dobu 5 let ode dne odběru vzorku vody.
Související ustanovení:
x x xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
§ 4 odst. 5 - výskyt látek a mikroorganismů neupravených prováděcí vyhláškou,
x x xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 82a - odběr a vyšetření dodatečného a dalšího vzorku vody ke koupání
(Námitky)
JUDr.
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
S účinností od 1. prosince 2015, kdy nabyla účinnosti novela zákona, jejímž cílem bylo mimo jiné sladění zákona se správním řádem, byl zrušen režim námixxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxění v případech výkonu státního zdravotního dozoru podle § 88 odst. 3 . V těchto věcech však § 88 odst. 3 nepředpokládá uplatnění postupu předvídaného odxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve zkrácené lhůtě tří dnů, tedy zjevně v režimu kontrolního řádu. Ustanovení § 100b se tak jeví jako
obsoletní
.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxtní příslušnost)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxní nebo složení zkoušky. Pravidla by tedy neměla být upravována v jiných částech zákona. Tak tomu však není, jde-li o složení zkoušky odborné způsobiloxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx x x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxli z krajských hygienických stanic. Pro ostatní případy složení zkoušky pak platí pravidlo upravené v tomto ustanovení, tedy ke zkoušce se osoba může pxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxami oznámení, které se váže k zotavovacím akcím, nosičství stanovených infekcí a spolupráci úřadů v souvislosti se zamezením některých infekcí. Je třxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxo případy, kdy je třeba příslušné krajské hygienické stanici něco oznámit, ohlásit či ji o něčem informovat.
2.
Zvláštní režim je v odst. 2 upraven pxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx se oznámení podávají těm krajským hygienickým stanicím, kde má osoba provozující stravovací služby jednotlivé provozovny. Pojem "provozovna" použxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxomat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.
Související ustanovení:
§ 19 odst. 3 - zkouškx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi
(Národní technické požadavky)
JUDr.
Zdena
Krýsová
Právní stav komentáře jx xx xxx xxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxry řeší nově a úplně nařízení (ES) č. 764/2008. Toto nařízení vychází z principu volného oběhu zboží, zásady vzájemného uznávání a zákazu kvantitativnxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxy nejsou harmonizovány a tyto výrobky byly uvedeny v souladu s právem jiného členského státu na jeho trh. Členský stát tedy nemůže na svém území zakázat pxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx než těch, které musí splňovat domácí výrobky. Neharmonizovanou výrobkovou sférou se rozumí případ, kdy všechny požadavky na výrobky nebo i jen některx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxo nebo správního předpisu členského státu. Příslušný orgán, který chce zamezit uvedení neharmonizovaného výrobku na svůj trh s ohledem na uplatnění nxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxjde o právní důkaz zdůvodňující samo národní technické pravidlo, ale o naléhavé důvody obecného zájmu podle čl. 30 Smlouvy o založení EU, pro které přísxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxerá je uložena kontrolním řádem. Kontrolní řád stanoví, že kontrolující nebo přizvaná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxst je kontrolním řádem prolomena jen v případě, že kontrolujícího nebo přizvanou osobu povinnosti mlčenlivosti zprostil ten, v jehož zájmu tuto povixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xájmu informování veřejnosti o závěrech státního zdravotního dozoru nad koupališti, zotavovacími akcemi a jinými podobnými akcemi pro děti, pískovixxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsti kontrolované osoby, stavu kontrolovaného objektu, povaze případného rizika, přijatých nápravných opatření a dalších informací, které je třeba xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. V návaznosti na každoroční informování veřejnosti o jakosti pitné vody a vody koupališť pak bylo oprávnění krajských hygienických stanic s účinnostx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxe připomenout, že povinnost informovat odběratele a další osoby v obdobném postavení, resp. veřejnost o jakosti pitné vody má za podmínek § 3a odst. 8 a 9 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxavujících působnost a pravomoc orgánů ochrany veřejného zdraví včetně nařízení ES na úseku potravinového práva.
Související ustanovení:
§ 4 odxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxmství
Související předpisy:
zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
nařízení (ES) 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxx, o obecné bezpečnosti výrobků,
zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zák. č. 202/2017 Sb., přechodná ustanovení k novele zákona o ochraně veřxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
1.
Stanoví se pravidlo, které se váže k taxativnímu výčtu ustanovení upravujících oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví I. a II. stupně sxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xpatření je podle § 100f příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn rozhodnutím stanovit i poskytovatele zdravotních služeb, který je provedxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámení.
2.
V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zdravotnického zařízení se mimo jiné nevztahuje na nařízenou izolaci a karanténu a dále, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen pacienta k izxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtní služby zajišťovat.
Související ustanovení:
§ 80 odst. 1 písm. g) - mimořádná opatření, § 82 odst. 2 písm. l), m) a p) - opatření k prevenci vznxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxá opatření nařízení právním předpisem krajské hygienické stanice
Související předpisy:
zák. č. 372/2011 Sxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxá
include
(Transformační přechodná ustanovení k 1.1.2001)
JUDr.
Zdena
Krýsová
include
(Transformační přechodxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxmační přechodná ustanovení k 1.1.2001)
JUDr.
Zdena
Krýsová
include
(Transformační přechodná ustanovení k 1.1.2001)
JUDrx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
Právní stav komentáře je ke dni 1.7.2020.
Pravidla zde obsažená jsou přechodnými ustanoveními souvisejícími s nahrazením části zxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení hygienické služby k datu 1. ledna 2001 zákonem o ochraně veřejného zdraví. K přechodným ustanovením novel zákona o ochraně veřejného zdraví lxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx0.
1.
Ustanovení shrnuje zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů, tj. stanoví se, která ustanovení zákona budou provedena a jakým dxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtrolujících zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví, které se vydávají jako nařízení vlády, ostatní prováděcí předpisy mají podobu vyhlášky Mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxých živností a dětských skupin má být vydána Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (jako garantem oblxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxx xx x xxxxx x xxxnoví pravidla pro stanovení hygienických limitů a požadavků v prováděcích právních předpisech. Ministerstvo zdravotnictví je zde vázáno nejen zákoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxladě hodnocení zdravotních rizik vyplývajících z přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobu života, soudobých vědeckých poznatků, dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neboť není v ostatních zákonech obvyklé, aby byly takto vymezeny mantinely, které musí prováděcí právní úprava respektovat. Týká se to nejen prvotníhx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxy veřejného zdraví v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů k datu 1. ledna 2003.
Související předpisy:
zákon č. 320/2002 Sb., transfoxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xyl zrušen zákon č. 36/1975 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu (zákon č. 20/1966 Sb.) byl novelizován, protože jeho část, týkající se podmínek poskytování zdxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxře je ke dni 1.7.2020.
K Příloze č. 2
Krajské hygienické stanice jsou správní úřady. Jako správní úřady plní úkoly svěřené jim zákonem ve svém správníx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR