601/2020 Sb.

změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast justice

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
601/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 18 se text "§ 19" nahrazuje textem "§ 20".
2. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Ustanovení § 19 se použije do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.