460/2020 Sb.

změna zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 a insolvenčního zákona

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
460/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 2020,
kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Čl.I
Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, se mění takto:
1. V § 12 odst. 2 se slova "31. prosince 2020" nahrazují slovy "30. června 2021".
2. V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , případně jiným opatřením přijatým Českou republikou do 30. června 2021 v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2".
3. V § 23 odst. 1 se slova "30. června 2020" nahrazují slovy "31. ledna 2021".
4. V § 24 odst. 1 se slova "Do 30. června 2020" nahrazují slovy "Do 31. ledna 2021".
5. V § 27 odst. 1 se slova "do 31. prosince 2020" nahrazují slovy "do 28. února 2021".
Čl.II
Přechodné ustanovení
V řízeních o výkonu rozhodnutí a v exekučních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se § 23 a 24 zákona č. 191/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužijí, byl-li udělen příklep přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Čl.III
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 191/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 127a odst. 1 se slova "31. srpna 2020" nahrazují slovy "30. června 2021" a slova "ke 12. březnu 2020" se nahrazují slovy "k 5. říjnu 2020".
2. V § 127a odst. 2 písm. e) bodě 2 se slova "ke 12. březnu 2020" nahrazují slovy "k 5. říjnu 2020".
3. V § 127a odst. 3 se za slovo "návrhu" vkládají slova "ani dříve vyhlášeno mimořádné moratorium".
4. V § 127a se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Souhlas věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria podle věty první se nevyžaduje, podal-li dlužník návrh na mimořádné moratorium do 31. srpna 2020.".
5. V § 418 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami "Učiní tak po jednání, které insolvenční soud nařídí vždy, navrhl-li to insolvenční správce nebo věřitel nebo trvá-li na něm dlužník. Platí, že dlužník na jednání netrvá, jestliže se tak přes výzvu insolvenčního soudu nevyjádří do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. K tomuto jednání insolvenční soud předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl.".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.